0114710 - Bilgisayar Mühendisliği

Yorumlar

Transkript

0114710 - Bilgisayar Mühendisliği
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
Adı
Name
DERS FORMU
SYLLABUS
Yönetim Bilgi Sistemleri
Management Information Systems
Kodu
Code
Yarıyıl
Semester
0114710
5,6,7,8
Dili
Language
Türü
Type
Koordinatörü
Coordinator
Ders
Course
Amacı
Objectives
Tanımı
Description
Çıktıları
Outcomes
Önkouşul(lar)
Pre-requisite(s)
Kitabı
Text Book
Diğer Kaynak(lar)
Other Reference(s)
Teori
Uygulama
Lab.
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Lecture
Practice
Lab.
(hours/week)
(hours/week)
(hours/week)
3
0
0
TR
Kredi
Credit
AKTS
ECTS
3
5
EN
Temel Bilimler
Basic Sciences
Temel Meslek
Basic Occupational
Meslek / Alan
Occupational/Branch
Kültür
Culture
Sosyal
Social
Seminer
Seminar
Zorunlu
Compulsive
Seçmeli
Elective
Prof.Dr. Oya Kalıpsız
Bilgi sistemlerinin işletmelerdeki yeri ve uygulama alanlarının
incelenmesi
Study of the role of information systems in business enterprises
and their application areas.
Yönetim Bilgi Sistemleri, kurumları etkin olarak yönetmek
için gereken bilgiyi sağlayan sistem veya süreçlerdir.
Temel konu başlıkları:Yönetim ve Karar Süreçleri /
İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri / Bilgi Sistemi Tiplerinin
Örneklenmesi / Üst Yönetim Bilgi Sistemleri ve Veri
Ambarları / Bilgi Toplumu Etiği / Bilgi Sistemleri ve
İşletmelerde Reorganizasyon / Toplam Kalite Yönetimi ve
Bilgi Sistemleri / Bilgi Sistemleri Güvenliği
Management information system (MIS) is a system or
process that provides information needed to manage
organizations effectively
Main subjects: Management and Decision Processes / Role of
the Information Systems in Business Enterprises / Information
System Types Case Studies / Upper Management Information
Systems and Data Warehouses / Information Community
Ethics / Information Systems and Reorganisation in Business
Enterprises / Total Quality Management and Information
Systems / Information Systems Security
Yönetim kademelerindeki karar ve planlamalarda bilgi
sistemleri kuruluşuna doğru karar verme
Making right decisions for information systems constructions
in management level plans and decisions.
0113722 Yazılım Mühendisliği
0113722 Software Engineering
Laudon & Laudon, Essentials of Management Information Systems,
Prentice Hall.
Mc Leod & Schell, Management Information Systems, Prentice Hall
1/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE KREDİ DAĞILIMI
EVALUATION CRITERIA AND CREDIT DIVISION
Yöntem
Method
Değerlendirme Sistemi
Evaluation Criteria
Kredinin Dağılımı
Division of Credit
(%)
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam(s)
Kısa Sınav
Quiz(s)
Ödev
Homework(s)
Proje
Project(s)
Laboratuvar
Laboratory
Diğer (Açıklayınız)
Other (Specify)
Yılsonu Sınavı
Final Exam
Temel Bilimler
Basic Sciences
Mühendislik Bilimi
Engineering Sciences
Mühendislik Tasarımı
Engineering Design
Sosyal Bilimler
Social Sciences
2/4
Adedi
Quantity
Oranı %
Ratio
2
35
2
5
1
20
1
40
80
20
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
HAFTALIK DERS PLANI
WEEKLY LECTURE PLAN
Hafta
Week
Konu
Topic
1
Yönetim ve Karar Süreçleri
Management and Decision Processes
2
İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri
Role of the Information Systems in Business Enterprises
3
Karar Destek Sistemleri
Decision Support Systems
4
Yönetim Bilgi Sistemleri
Management Information Systems
5
Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
Executive Information Systems
6
Veri Ambarları ve OLAP
Data Warehouses ve OLAP
8
Bilgi Sistemi Tasarım Süreci
Information Systems Design Process
9
Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri
Information Systems Case Studies
10
Bilgi Toplumu Etiği
Information Society Ethics
11
Bilgi Sistemleri ve İşletmelerde Reorganizasyon
Information Systems and Reorganisation in Business Enterprises
12
Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri
Total Quality Management and Information Systems
13
Bilgi Sistemleri Güvenliği
Information Systems Security
14
Kurumsal İhtiyaç Planlaması Yazılımları (ERP)
Enterprise Requirements Planning (ERP)
15
Proje Sunumları
Project Presentation
3/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
CONTRIBUTION TO PROGRAM OUTCOMES
1
Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi
Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering
2
İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme becerisi
Ability to design systems to meet desired needs
3
Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme becerisi
Ability to implement designs by experiments
4
Takım çalışması yapabilme becerisi
Ability to function as a member of a team
5
6
7
8
9
Yok
None
Tam
Complete
X
X
X
X
Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve
geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi
Ability to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance
existing systems by means of analytical approaches
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini
yerine getirebilme becerisi
Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge
and fulfiling the requirements
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Ability to communicate effectively in written/spoken Turkish and English
Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olmak
The ability to possess the necessary level of education to pursuit
engineering advances and to develop them
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme
becerisini kazanmak
Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of
self-learning
Değişken koşullara uyum sağlayabilme becerisi
10 Ability to adapt to changing conditions
X
X
X
X
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik
araçlarını kullanabilme becerisi
11 Ability to use techniques and modern engineering tools necessary for
engineering practice
Hazırlayan / Prepared By:
Prof. Dr. Oya Kalıpsız
Kısmi
Partial
Tarih / Date : 08.07.2010
İmza / Signature:
4/4
X

Benzer belgeler