SEKTÖR 09/02/201 Türk Tel hedeflerin seviyeler

Yorumlar

Transkript

SEKTÖR 09/02/201 Türk Tel hedeflerin seviyeler
 SEKTÖR
R ve ŞİRK
KET HABE
ERLERİ
15
09/02/201
Türk Tellekom (TTK
KOM – NÖ
ÖTR; Önerri: Nötr; 12
2 Aylık Hed
def Fiyat. 7,80 TL) – 2015 için
n
hedeflerin
ni paylaştı. UFRYK 12 inşaat g
geliri hariç konsolide gelirlerin
g
20014 yılına göre %5-7
7
seviyelerinde artma
asını, konso
olide FAVÖ
ÖK tutarı 5,,1 milyar TL
T - 5,2 m ilyar TL se
eviyelerinde
e
gerçekleşşmesini, ola
ası 4G lisa
ans ücreti h
hariç konso
olide yatırım
m harcamaaların ise yaklaşık 2,3
3
milyar TL
L seviyelerinde gerçek
kleşmesini h
hedefliyorla
ar. Ak Yatırım’ın 2015 tahminleri ciro’da %3
3
büyüme, FAVÖK 5,0
0 milyar TL ve yatırım h
harcamalarrı 2,6 milyar TL.
TAV Hav
valimanları (NÖTR; Öneri:
Ö
Ende
eksin Altında Getiri; 12 aylık Heedef Fiyat:: 19.10 TL))
Gürcistan
n’daki faaliyyetlerini yön
neten TAV U
Urban Georrgia LLC şirketindeki ppayını 5.2 milyon
m
dolarr
karşılığın
nda %76’dan %80’e yü
ükseltti. Bu azınlık hiss
sesi üzerind
deki işleminn Gürcistan faaliyetinin
n
%100 hisssesi için işşaret ettiği değer
d
bizim
m tahminlerimizin altınd
da olmakla birlikte, işlemi TAV’ın
n
Net Aktiff Değeri hesaplamasında bir gö
österge ola
arak görmü
üyoruz.TAV
V daha önc
ce 2011’de
e
sözkonussu şirketin %10’luk
%
hiss
sesini 8.5m n dolar’a sa
atın almıştı.
Vakıfban
nk (Hafif Olumsuz,
O
Endeksin Ü zerinde Ge
etiri, 12 ay
ylık hedef ffiyat: 6,50 TL) - Yenii
Şafak ga
azetesinde yer
y alan sö
öyleşisinde,, Vakıflar Genel
G
Müdü
ürü Adnan Ertem, Vak
kıflar Genell
Müdürlüğ
ğü’ne ait %58,5 oranındaki
o
Vakıfbank
k hissesinin Hazinee’ye devir sürecinin
n
durdurulm
masına ve konu ile ilg
gili yasa m
maddelerinin
n geri çekilm
mesine karrar verildiğini açıkladı..
Ertem, V
Vakıfbank hiisselerinin elden
e
çıkarıılmasına iliş
şkin yöntem
me daha soonra karar verileceğine
v
e
vurgu yaparken bun
nun Hazine’ye devir ya
a da halk arz
a yöntemi ile olabilecceğine ilişkin yorumda
a
bulundu. Vakıfbankk’ın Hazine
e’ye devri beklentisiniin hisse üzerinde oluumlu etkisi olduğunu
u
düşünüyo
oruz. Bu yüzden, söz konusu
k
hissse devri sürrecine ilişkin
n alınan durrdurma kara
arının hisse
e
fiyatı üzerinde bir miiktar olumsu
uz etki gösttermesini ola
ası görüyorruz.
olding (AK
KFEN – NÖT
TR; öneri: E
Endeksin Üzerinde
Ü
Getiri;
G
12 Ayylık Hedef Fiyat: 6,38
8
Akfen Ho
TL) – hissse geri alım
m programı çerçevesin
nde ortalam
ma hisse baş
şına 5,31 T
TL fiyatla 73
3.940 Akfen
n
Holding h
hissesi aldı. Son alım
m ile birlikte
e toplam 8,20 milyon Akfen Holdding hissesii (toplamda
a
şirket serrmayesinin %3.13’u) alımı yapılm ış oldu. Akffen Holding
g yakın zam
manda açıkla
adığı ve 15
5
Ocak 201
18 yılına kadar devam etmesi bekklenen 36 ay
ylık yeni birr hisse geri alım progra
amına göre,,
şirket sermayesinin %10’una denk gelen
n toplam 26,2 milyon hissenin ggeri alımı planlanıyor.
p
.
Şirketin e
elindeki 8mn
n kendi hiss
sesini de gö
öz önünde bulundurara
b
ak hisse gerri alım yoluy
yla yaklaşıkk
18mn hisssenin alınabileceğini ta
ahmin ediyo
oruz.
DOĞALG
GAZ SEKTÖ
ÖRÜ – NÖT
TR: Hürriye
et Gazetesi’nde yer ala
an habere ggöre Gazpro
om Başkanıı
Aleksey Miller, Türkk Akımı olarak tanımla
anan yeni doğalgaz
d
bo
oru hattının güzergahını açıkladı..
Kıyıköy’d
den Türkiye
e’ye girece
ek yeni do
oğalgaz bo
oru hattı, Luleburgazz üzerinden
n İpsala’ya
a
ulaşacak. Miller, Türkiye
T
ziya
aretinde ye
eni hattın güzergahı ile ilgili Türk Baka
an Yıldız’la
a
helikopte
Yıl sonunda inşaat ça
erle keşif ya
aptıklarını da
d söyledi. Y
alışmalarınaa başlamay
yı planlayan
n
Gazprom
m 16 milyar metreküp kapasitesi
k
o
olacak ilk ayaktan doğ
ğalgaz sevkkiyatına Ara
alık 2016’da
a
başlayacak. Dört ayyrı ayaktan oluşacak T
Türk Akımı’nın toplam
m 63 milyarr metreküp kapasitede
e
olması p
planlanıyor. Boru hatttının 16 m
milyar metre
eküplük bö
ölümünün T
Türkiye’nin tüketeceğii
doğalgazzı, diğer 3 hattın ise 47 milyarr metreküp
plük doğlag
gazı Türkiyye-Yunanista
an sınırına
a
taşıyacağ
ğı belirtiliyo
or. Enerji Bakanı
B
Yıld
dız, doğalgaz fiyat gö
örüşmeleri ile ilgili ola
arak da 3..
toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve
v bu konu
uyla ilgili olarak gelecek hafta biir anlaşmay
ya varmayıı
bekledikle
erini iletti
SEKTÖR
R ve ŞİRK
KET HABE
ERLERİ
Aksigortta (OLUMS
SUZ; Öneri:: Endekse Paralel Ge
etiri, 12 ayllık Hedef F
Fiyat: 2,89 TL) Maliye
e
Bakanlığı Vergi De
enetim Kuru
ulu eleman
nları tarafın
ndan yapıla
an vergi inccelemesi neticesinde,
n
,
Aksigorta
a’ya 2011 yılı
y için topla
am 7,6mn T
TL vergi ve
e cezası tarrh edildi. Şiirket, rapord
da yer alan
n
iddialara karşı her tü
ürlü yasal hakkını
h
kulla
anmayı plan
nlıyor. Ayrıc
ca 2 Şubat tarihinde şirkete 2010
0
ve 2012 yyılları ile ilgili toplam 15,6mn TL vvergi ve cez
zası tarh edilmişti. 20100-2011- 2012 yılları ile
e
ilgili topla
am vergi cezzası 23,2mn
n TL’ye ulaşşmış oldu.

Benzer belgeler