alican ersin - Çin Eğitim Hizmetleri

Yorumlar

Transkript

alican ersin - Çin Eğitim Hizmetleri
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
ALÝCAN ERSÝN
Merhaba. Ben Alican. ITU Metalurji ve Malzeme mühendisliði mezunuyum. Yüksek lisans eðitimimi tamamladýktan 13 gün sonra
Çin’e geldim. Ýlk baþlarda çok tereddütüm vardý, mesafe uzak, ulaþým pahalý, aylarca memleketten uzak nasýl geçer, hi
bilmediðim bir dil, bir kültür, damak tadý, vs. Ýlk 15-20 gün de gerçekten kolay geçmedi. Fakat sonradan alýþtým. Ve burayý gerç
sevdim.
Çin Kültür Merkezi vasýtasýyla geldiðim, Ingilizce adýyla Union University, Çince adýyla Lianhe Daxue’de yaklaþýk 4 aydý
Çince eðitimi alýyorum. Fiyat olarak diðer birçok yere göre uygun, çok fazla yabancý olmadýðý için sürekli Çinli öðrencilerle iç içe
þansýnýz fazla, ayrýca yabancý çok olmadýðý için tanýnýyorsunuz ve ilgi görüyorsunuz, hocalarýn sizinle birebir ilgilenme þansý
Pekin güzel bir yer, gerçekten bir þeyler öðrenmeye geldiyseniz de size göre, gününüzü gün etmeye geldiyseniz de size göre. O
amacýnýzý bilerek gelin. “nasýlsa Çin’deyim, illa ki bir þekilde öðrenirim” diye düþünürseniz çok yanýlýrsýný
bir dil deðil, çaba sarf etmeniz ve çalýþmanýz þart. Ben gerçekten amacýmý bilerek geldim, buna karþýn otobüs ve metro
kullanabilmeye baþlamam 3 aya yakýn zaman aldý. Alýþana kadar zorluklarý var, fakat alýþtýktan sonra gerçekten seviyorsunuz
Buraya ilk geldiðimde tanýþtýðým bir arkadaþým “bir dönem kalýp döneceðim, sevmedim” diyordu, 2 ay görüþmed
gördüðümde “ne zaman dönüyorsun” diye sordum, “bu sene buradayým, Türkiye’de okulumu
dondurabilirsem gelecek sene de kalmak istiyorum” dedi. Böyle garip bir büyüsü var buranýn. Ben de “belki 1
sene sonunda dönerim” diyordum, þimdi ikinci seneye kesin gözüyle bakýyorum, üçüncü sene olur mu düþüncesindeyim.
öðrenip 1 sene sonunda dönmeyi düþünerek gelen ve þu an burada yaþamayý düþünen arkadaþlar da var. “neden&rdquo
derseniz, gelip görmeniz gerek. Amerika’ya ya da Ýngiltere’ye gidip sadece okula ödeyeceðiniz paranýn yarýsýyla
(uçak parasýný, yaþama masrafýný, konaklamayý saymýyorum), burada 1 sene yurtta barýnabilir, okul masrafýnýzý ödeyebilir, v
kendinizi çok sýkmadan yaþayabilirsiniz. Hocalar gerçekten iyi insanlar, sadece ders konusunda deðil, ellerinden gelen her
konuda yardýmcý oluyorlar, hem öðretmen hem arkadaþ oluyorlar. Çok daha fazlasýný, gelirseniz burada yaþar ve görürsünüz.
Tereddütlerle geldiðim Pekin’de þu an gayet mutluyum, ve hem ailemin, hem dostlarýmýn hem de akrabalarýmýn yoðun
ýsrarlarý olmasa, yarýyýl tatilinde Türkiye’ye dönmemek hiç zor gelmezdi. Gelecekte Pekin’de görüþmek ümidiyle.
Sorusu olanlar ve konuþmak isteyenler için mail ve msn adresim [email protected]
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 07:16