Serdar Şen

Yorumlar

Transkript

Serdar Şen
Olgu 1:
n Temmuz
2008 de halsizlik ve kilo kaybı
n Dış merkezli başvurduğu dahiliye
kliniğince değerlendirilen olgunun akciğer
grafisinde lezyon izlenmiş.
n Göğüs hastalıkları kliniğine yönlendirilen
olgu yapılan tetkiklerinde skuamöz hücreli
karsinom tanısı almış.
n Olgu Kliniğimize ileri tetkik ve tedavi
amacıyla yatırıldı.
FİZİK MUAYENE
n
n
n
n
n
n
n
n
Sistem sorgusu:Öksürük var. Balgam var.Nefes
darlığı var.
Hemoptizi yok. Göğüs ve sırt ağrısı yok.
Trakea orta hatta, boyunda LAP palpe edilmedi.
Kalp sesleri doğal, üfürüm yok.
Solunum sesleri sol alt zonda azalmış olarak
işitildi.
Batın rahat serbest, organomegali yok.
Periferik nabızlar palpabl.
Pretibial ödem yok.
ÖZGEÇMİŞ:
n3
yıldır diabetes mellitus nedeniyle tedavi
alıyor.
n Sigara: 2 paket /gün/40 yıl (2 aydır
kullanmıyor)
LABORATUAR
n Hemogram:Anemi
n Biokimya:Hiperglisemi
n SFT:
FEV1:2.80
n EKG:Normal sinus ritmi
n Kanama parametreleri normal
n Sedimantasyon:83/h
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
n
n
n
n
Direk grafi:Sol akciğer alt zonda opasite
(Temmuz 2008)
Toraks BT:Sol akciğer alt lob posterobazal
segment bronşunun çevreleyen ve bronşu
daraltan yumuşak doku artımı,solda plevral sıvı,
sol paratrakealde multipl LAM (Temmuz 2008)
Abdomen BT:Sol böbrekte kortikal kist (Temmuz
2008)
Beyin MR:Serebellum sol yarısında kronik
enfarkt,sol oksipitotemporal bölgede iskemik
glial odaklar(Temmuz 2008)
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
n Toraks
BT:Sol akciğer alt lob posterobazal
segmentte 9cm çapa ulaşan heterojen
opaklaşan kitle,sol hilus,aortikopulmoner
pencere,anterior paratrakeal
lokalizasyonda büyüğünün kısa aksı 13
mm LAM, solda plevral efüzyon,sağ
akciğerde nodüler lezyonlar
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
n
PET-CTde Aortopulmoner pencerede 10-12 mm
(SUV:3-4,8), sol hilusta 17 mm (SUV:6,8),
izlenmektedir. Sol akciğer bazal segmentler
düzeyinde içyapısında periferik hava bronkogramı
içeren yaygın kollabe parankimde net
şekillenemeyen heterojen hipodens alanlar içeren
artmış glikolitik aktivite (SUV:15,1) gösteren 7 cm
çapında kitlesel lezyon varlığı izlenimi
alınmaktadır.Her iki akciğer orta ve alt zonlarda
milimetrik boyutlarda milier dağılım gösteren çok
sayıda non metabolik nodüller izlenmiş.Ayrıca solda
plevral efüzyon mevcuttur.Bu haliyle T2N3M1 olarak
değerlendirilmiştir.
BRONKOSKOPİ
n Bronkoskopide
sağ vokal kord ödemli,ana
karina keskin ve sol akciğer alt lob
posterobazal segment girimi vegetan kitle
ile oblitere olarak izlendi.
n Biopsinin patolojik değerlendirilmesi orta
derecede diferansiye skuamöz hücreli
karsinom.
KLİNİK İZLEM
n
n
Olgu yapılan değerlendirmeler sonucunda
T2N2M0 olarak değerlendirilerek Onkoloji
Kliniğine devir edildi. Onkoloji Kliniğince olguya 3
kür gemcitabin+ cisplatin tedavisi verildi.Şubat
2009 da çekilen toraks BT’de patolojik boyutta
mediastinal lenf nodu izlenmemiştir. Akciğer sol
alt lobundaki kitle önemli ölçüde küçülerek 38
mm olarak ölçülmüş, sağ ve sol akciğerdeki
lenfanjitik yayılım tamamen kaybolmuştur.
Bu bulgularla Kliniğimizde tekrar değerlendirilen
olgu operabl kabul edilerek devir alındı.
KLİNİK İZLEM
n Olguya
Onkoloji Kliniğince 3 kür
gemsitabin+cisplatin neoadjuvan KT
verildi.
n Şubat 2009 da çekilen toraks bt de
patolojik boyutta mediastinal lenf nodu
izlenmemiştir.Akciğer sol alt lobundaki
kitle önemli ölçüde küçülerek 38 mm
olarak ölçülmüş,sağ ve sol akciğerdeki
lenfanjitik yayılım tamamen kaybolmuştur.
OPERASYON
n Sol
torakotomi ile sol akciğer alt lobektomi
ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
yapıldı.
n Olgu postop 8 gün taburcu edildi.
n Patolojisi pT2N1;TNM olarak raporlandı.
KLİNİK İZLEM
n Olgu
Onkoloji Kliniğince tekrar konsulte
edilerek adjuvan KT ve Rt tedavisi verildi.
n Olgu şu anki haliyle genel durumu
iyi.Yapılan muayenesinde solunum sesleri
doğal.Akciğer grafisinde sol akciğer
ekspanse.
n Olgunun KT tamamlanmış olup Aralık
2009 da kontrol toraks BT si çekilecek
Olgu 2
Mayıs 2005 te öksürükle
birlikte az miktarda kan ile
karışık balgam çıkarma
şikayeti olan olgunun
hemoptizi yakınmasının
sürmesi üzerine çekilen PA
Akciğer grafisnde saptanan
lezyon üzerine olgu
değerlendirildi.
FİZİK MUAYENE
n Sistem
sorgusunda hemoptizi yanında
öksürük, balgam çıkarma ve dispne,
göğüs ağrısı gibi hiçbir semptomu yok.
n Boyunda LAP ele gelmiyor ve trakea
orta hatta
n Solunum sesleri olağan.
n Kalp sesleri olağan,üfürüm yok.
n Batın rahat serbest, organomegali
yok.
LABORATUAR
n Hemogram:Anemi
n Biokimyada
özellik yok.
n EKG:Normal sinus ritmi
n SFT’de FEV1:2.5 lt
ÖZGEÇMİŞ
n Hipertansiyon
n Retina
dekolmanı operasyonu
n Hepatit B taşıyıcılığı
n Sigara 1paket/gün/35 yıl(11
yıldır kullanmıyor.)
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
n Akciğer
grafisi: Sağ akciğer santralde
kitle
n Toraks Bt:Sağda intermedier lob
bronşunu oblitere eden 7x5 cm
çapında lobule konturlu kitle
izlenmiş.Kitlenin sol atrium ve
pulmoner venlerle sınırları net olarak
ayırt edilmemiştir.Subkarinal 2 cm
boyutlarında LAP.
n Batın USG:Normal sınırlarda abdomen
USG
BRONKOSKOPİ
n Alınan
biopsi materyali skuamöz
hücreli karsinom olarak
raporlanmış.
KLİNİK İZLEM
n
Olgu haliyle T4N2M0 olarak
değerlendirilerek ADÜ Göğüs Hastalıkları
Kliniğince olguya kemoterapi plandı.4 kür
(Gemsitabin+Cisplatin) KT verilen olgunun
yapılan değerlendirilmesinde tümör
boyutlarında regresyon izlendi. Çekilen MR
da sağ inferior pulmoner ven kitle
tarafından obliteredir.Ayrıca pulmoner
arterin inferior trunkusu lezyon tarafından
sarılmış durumdadır olarak raporlandı.
n Olguya
kliniğimizde bronkoskopi
yapıldı.Bronkoskopide
endobronşial lezyon izlenmedi.
Eşzamanlı mediastinoskopi
yapılarak 3 ve 4 nolu mediastinal
lenf nodları örneklendi ve
sonuçları BENİGN olarak
bildirildi.Olguda bu bulgularla
operasyona devam edildi.
OPERASYON
n Olguya
sağ torakotomi yapıldı.
Operasyonda sol inferior pulmoner venin
kitle ile sarılı olduğu görüldü.
İntraperikardial ligasyon için yeterli alan
yoktu. Aynı zamanda tümörün
mediastene ve özofagusa uzanımı
nedeni ile ekstended pnömonektomiye
uygun bulunmadı .
n Olgu postop 4. gün dreni çekilerek
taburcu edildi.
KLİNİK İZLEM
n
Olgu toraks bt ile takip edildi. Şubat 2008
de yapılan bronkoskopide sağ akciğer alt
lob posterobazal segment bronşu içinde
endobronşial lezyon izlendi ve alınan
biopsi materyalinde tümoral lezyon
izlenmedi.Olgunun Ocak 2009 da çekilen
toraks BT sinde sağ akciğer alt lobunda
konsolidasyon bölgesinde belli belirsiz
kalınlaşma mevcuttur.Yeni tetkikte kalın
yerinde 24 mm,eski tetkikte 21mm olarak
ölçülmüştür.Olguya kasım 2009 da PET-CT
çekilmesi planlanmıştır