Eindexamen Turks vwo 2003-II

Yorumlar

Transkript

Eindexamen Turks vwo 2003-II
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.
Tekst 1 Goethe ve Schiller
1p
1 „
A
B
C
D
Yazar, Goethe ve Schiller’in büyük edebiyatçı olduklarını hangi deyimi kullanarak ifade
ediyor?
ateúle barut gibi olmak
buzların çözülmesi
damgasını vurmak
hatırı sayılır olmak
De schrijver gebruikt in alinea 3 voor elk van de twee dichters een uitdrukking die zijn
literaire belang benadrukt.
Noteer de naam van de dichters en daarachter de betreffende uitdrukking.
Beantwoord de vraag in het Turks.
2p
2 †
1p
3 †
Waarop berust de vriendschap tussen de twee dichters? Noteer de eerste twee en de laatste
twee woorden van de zin die je antwoord ondersteunt.
1p
4 „
Hangi paragrafta úairlerin úiire yaklaúımları belirtiliyor?
2. paragrafta
6. paragrafta
8. paragrafta
9. paragrafta
A
B
C
D
1p
5 „
A
B
C
D
øki yazarın arasındaki düúünce alıúveriúinin son bulmasına ne sebep olmuútur?
Birbirlerini birer rakip olarak algılamaları
Düúüncelerinin çok farklı olması
Yazarlar arasındaki kavga
Yazarlardan birinin vefatı
Tekst 2 Alo! e-mail’imle mi görüúüyorum?
1p
6 †
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Met ‘her yerde’ kun je ontvangen e-mails door middel van de telefoon beluisteren.
2 Met ‘her yerde’ kun je ook via de telefoon e-mailberichten inspreken en verzenden.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.
Tekst 3 Almanın Anadili
1p
7 „
A
B
C
D
Birinci paragrafla ikinci paragraf arasındaki iliúki aúa÷ıdakilerden hangisidir?
økinci paragraf birinci paragrafın bir özetidir.
økinci paragraf birinci paragrafın içeri÷ine yöneltilen bir itirazdır.
økinci paragraf birinci paragraftan tamamen ba÷ımsızdır.
økinci paragrafta birinci paragraftaki konuyla ilgili bir soru yöneltiliyor.
www.havovwo.nl
-1-
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
1p
8 „
A
B
C
1p
9 „
A
B
C
D
Yazara göre insanların hayal kırıklı÷ına hangi durum sebep olmuútur?
Vatandaúlık Yasası’nın,
içeri÷ine Alman vatandaúların olumsuz tepki göstermesi.
ilk úeklinde olumlu durumları içerirken son halinin çok de÷iúikli÷e u÷ratılması.
oldukça geç uygulamaya konması.
Yazar son iki paragrafta özellikle hangi gruba soruları yöneltiyor?
Alman basın elemanları
Alman politikacılar
Türk basın elemanları.
Türk politikacılar
3p
10 †
Noteer drie nadelige gevolgen van de nieuwe Naturalisatiewet voor Turken in Duitsland.
Je mag in het Turks antwoorden.
1p
11 „
Yazar yabancıların kendi dil ve dinleri konusunda hangi düúünceye sahip?
Alman’ın anadili Almanca oldu÷u için vatandaúlı÷ı de÷iútirmek bunu kabullenmek
demektir.
Entegrasyon ancak yabancıların kendi dil ve dininden ödün vermesiyle sa÷lanabilir.
ønsanlar vatandaúlı÷ını de÷iútiriyorsa dil ve dinlerini sürdürmeye çalıúmaları pek mümkün
olmayacaktır.
Vatandaúlık de÷iúimi yapılsa bile dil ve dinin korunması sa÷lanmalı.
A
B
C
D
Tekst 4 Beytepe’de Bir Gün ...
1p
12 „
A
B
C
D
1p
13 „
A
B
C
D
1p
14 „
A
B
C
1p
15 „
A
B
C
D
... bu tanıúma sanki bir-iki saat sonraki söyleúinin içeri÷inin önceden onaylanması yerine
geçti.
Yukarıda belirtilen 3. paragrafın son cümlesinin baúlangıcındaki boúlu÷a aúa÷ıdakilerden
hangisi uygundur?
Ne yazık ki
Neyse ki
Öyle ki
Oysa ki
Yazar üçüncü ve dördüncü paragraflarda iki karúılaúmadan bahsediyor. Bu karúılaúmalarla
ilgili hangi tez do÷rudur?
Her iki karúılaúma da, yazarın Hacettepe Üniversitesi’ndeki programının bir bölümüdür.
Yazar her iki karúılaúmayı da sonraki yapaca÷ı konuúma için destekleyici bir unsur olarak
gördü.
Yazar ile Sayın Özkoçak, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan ö÷rencilerin günümüzde çok
kaliteli oldukları konusunda hemfikirler.
Yazar, Sayın Geçaydın’ın Güzel Sanatlarla ilgili bu kadar çok bilgiye sahip olmasına
úaúırdı.
Beúinci paragraf için aúa÷ıdakilerden hangisi do÷ru?
Burada,
bir çeliúkiden bahsediliyor.
bir örnek geniú bir úekilde açıklanıyor.
iki durum arasındaki ortak noktadan bahsediliyor.
Yazarın Beytepe’de geçirdi÷i günden memnun olması neden kaynaklanıyor?
Bir baúka Türkiye’nin oldu÷u düúüncesinin onaylanmıú olmasından.
Birçok de÷erli sanatçıyla tanıúmıú olmasından.
Hacettepe Üniversitesi’ne daha önce gelmemiú olmasından.
Söyleúi için gelen ö÷rencilerin sayılarının az olmasına ra÷men ilgilerinin fazla olmasından.
www.havovwo.nl
-2-
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
1p
16 †
Welke instantie kan, volgens de schrijver, een kritisch denkniveau bevorderen bij de jeugd?
Beantwoord de vraag in het Turks.
1p
17 †
Op welk risico zouden de docenten de jeugd attent moeten maken?
Beantwoord de vraag in het Turks.
1p
18 „
øki paragrafta aynı düúünce yineleniyor. Bunlar aúa÷ıdakilerden hangisidir?
1. ve 6. paragraflar
2. ve 9. paragraflar
3. ve 4. paragraflar
7. ve 8. paragraflar
A
B
C
D
Tekst 5 Sahaflarda Eskiye Özlem
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p
19 „
A
B
C
1p
20 „
A
B
C
1p
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
E
hazırlanmıú oldu÷unu vurguladı
imzalandı÷ını belirtti
iúlerlik kazandı÷ını savundu
son buldu÷unu ifade etti
uygulamaya konuldu÷unu söyledi
25 „
A
B
C
camiye devredildi
kiraya verildi
satıúa çıkarıldı
tamir edildi
24 „
A
1p
Beyazıt Camisi
østanbul Belediyesi
Kapalı Çarúı
Sahaflar Çarúısı
23 „
A
1p
büyük sorunlarla karúılaútı
de÷erini kaybetmeye baúladı
kırtasiyecili÷e dönüútü
meslek haline geldi
22 „
A
1p
boú duruyor
kar yapabiliyor
sahaflık yapıyor
21 „
A
1p
ça÷daú
kültürel
siyasal
hayranların da
kaynakların da
müúterilerin de
www.havovwo.nl
-3-
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
1p
26 „
A
B
C
1p
27 „
A
B
C
D
1p
Mahalle aralarında
Üniversitelerde
Yurt dıúında
belediye ile esnaf
geçmiúle gelecek
günümüz ve gelecek
kitapçı ile müúteri
28 „
A
B
C
D
Bugün genellikle
Eskiden sadece
Ramazan aylarında çokça
Son yıllarda sıkça
Tekst 6 Cumhuriyet artık ønternet’te
1p
29 †
Kan iedereen op het Internet zonder meer de “Cumhuriyet” lezen?
Noteer ook het nummer van de alinea die je antwoord ondersteunt.
Tekst 7 20. Yüzyıl Türk ùiiri Antolojisi
1p
30 „
A
B
C
D
Bu úiir antolojisinin önsözünde belirtilen antolojinin yazılma amacını aúa÷ıdakilerden
hangisi özetlemektedir?
20. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın tüm úair ve úiirlerinin özelliklerini bir antolojide
toplayabilmek.
Ço÷u insanlar tarafından henüz tanınmayan yeni úiir ve úairlerin tümünü antolojiye alarak
bunları insanlara tanıtmak.
Çok coúkun bir özelli÷e sahip olan Türk úiirinin sınırlı bir kısmını alarak bunu antoloji
yoluyla aktarmak.
En çok tanınan 354 tane 20. yüzyıl úairinin eserlerini bir antolojide toplayarak ölümsüz bir
eser yaratmak.
Tekst 8 “ Yazarın sesi alçakgönüllüdür”
1p
31 „
A
B
C
1p
32 „
A
B
C
Hangi paragrafta röportaj yazarı, Orhan Pamuk ve yeni kitabı hakkındaki düúüncelerini
özetliyor?
1. paragraf
4. paragraf
9. paragraf
Orhan Pamuk’un 3. paragraftaki sözleri nasıl yorumlanabilir?
Yazar,
kendi inandı÷ı fikirleri baúkalarına ö÷reten biri olarak görüyor.
kendini her konuda bilgisi olan bir yazar gibi görmektedir.
sorunları ortaya koyarak onlarla ilgili görüúünü belirtip insanları bilinçlendirmeye
çalıúmaktadır.
www.havovwo.nl
-4-
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
2p
33 †
1p
34 †
1p
35 „
A
B
C
1p
36 „
A
B
C
Orhan Pamuk zegt in dit artikel dat hij zichzelf soms als een soort bemiddelaar ziet.
In welke alinea zegt hij dat? Noteer ook één van de twee onderwerpen die in dit verband
genoemd worden.
Je mag in het Turks antwoorden.
“Yazı yazmak yaúamadıklarımızdan bir tür intikam almaktır.” (par. 5)
Is Orhan Pamuk het eens met deze uitspraak? Noteer ook de eerste twee en de laatste twee
woorden van de zin die je antwoord ondersteunt.
Kitabın içeri÷iyle ilgili olarak úunlardan hangisi do÷rudur?
Kitap yalnızca mantıksal do÷ruları ön planda tutuyor, duygusallı÷a yer vermiyor.
Kitaptakiler, yazarın duygusal dünyasıyla mantıksal düúünceleri arasında bir köprü kuruyor.
Kitaptakiler yazarın yalnızca politik düúüncesini yansıtmaktadır.
Yazar, kitabının okuyucuda hangi etkiyi bırakaca÷ını düúünüyor?
Okuyucunun
karúısında yeni bir dünya açılaca÷ını öne sürüyor.
kendi (yazarın) dünyasının içine girerek onu gözlemleyece÷ini düúünüyor.
politikayla ilgili düúüncesinin de÷iúece÷ini sanıyor.
Tekst 9 Yeni Dünyaya Hoú Geldiniz
2p
37 †
Welke van onderstaande negatieve gevolgen van het globale broeikaseffect worden in de
tekst genoemd voor alle drie de landen?
1 epidemieën van malaria en soortgelijke ziekten
2 toename van overstromingen
3 droogte
4 het uitsterven van sommige vogel- en diersoorten.
Noteer het nummer van elk gevolg, gevolgd door “wel” (genoemd) of “niet” (genoemd).
Tekst 10 Seçkinlerin Irkçılı÷ı
1p
38 „
A
B
C
1p
39 „
A
B
C
D
1p
40 „
A
B
C
D
Aúa÷ıdakilerden hangisi 1. paragrafla ilgili olarak do÷rudur?
Gazeteci-yazar P. Scheffer, bu paragrafta belirtilen
sorunun sorumlusunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.
toplumsal baúarısızlık konusunda Hollanda hükümetini suçluyor.
toplumsal durumla alay ediyor.
Hangi elit kiúi yabancıların durumu konusunda di÷erlerinden farklı bir görüúe sahip?
Dolph Kohnstam
Hillen
Paul Schnabel
Teun A.van Dijk
Yazara göre ortaya çıkan ırkçı tartıúmaların bir olumlu yönü var. Bu düúünce hangi
paragraflarda belirtiliyor?
1. ve 2. paragraflarda
3. ve 5. paragraflarda
4. ve 7. paragraflarda
6. ve 8. paragraflarda
www.havovwo.nl
-5-
Eindexamen Turks vwo 2003-II
havovwo.nl
1p
41 „
A
B
C
D
1p
42 „
A
B
C
D
1p
43 „
A
B
C
D
Yazıda bahsedilen bir bilim adamı, bazı toplumların temelden tembel olmalarını aúa÷ıda
belirtilenlerden hangi nedenlere ba÷lıyor?
e÷itim ve ö÷retimle ilgili nedenlere
ekonomik ve sosyal nedenlere
kültürel ve tarihsel nedenlere
toplumsal ve politik nedenlere
Yazar, son paragrafta nasıl bir duygu içinde?
kızgınlık
kuúku
úaúkınlık
üzüntü
Yazar, Scheffer’ın tutumuyla ilgili olarak nasıl düúünüyor?
Onun,
yabancıların aslında nasıl bir düúünceye sahip oldu÷unun farkında olmadı÷ını düúünüyor.
yabancıların kültürünü yakından tanımamasının bir dezavantaj oldu÷unu düúünüyor.
yabancıların meslek hayatlarında karúılaútıkları sorunları ortaya çıkardı÷ını düúünüyor.
yabancılarla ilgili negatif bir propogandaya yol açtı÷ını düúünüyor.
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
Tekst 11 Türkçenin Gücü
1p
44 †
Je wilt een spreekbeurt houden over het Turks. Je zoekt informatie over de zinsbouw, uitleg
van bepaalde klanken en de rijke woordenschat van het Turks.
Kun je dit boek daarvoor gebruiken? Noteer het nummer van één alinea dat je antwoord
ondersteunt.
Tekst 12 Deyim kaynakları
1p
45 †
Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.
www.havovwo.nl
-6-

Benzer belgeler

Turks (nieuw e stijl) Examen VWO

Turks (nieuw e stijl) Examen VWO Orhan Pamuk zegt in dit artikel dat hij zichzelf soms als een soort bemiddelaar ziet. In welke alinea zegt hij dat? Noteer ook één van de twee onderwerpen die in dit verband genoemd worden. Je mag ...

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2002-II

Eindexamen Turks vwo 2002-II Her iki karúılaúma da, yazarın Hacettepe Üniversitesi’ndeki programının bir bölümüdür. Yazar her iki karúılaúmayı da sonraki yapaca÷ı konuúma için destekleyici bir unsur olarak gördü. Yazar ile Say...

Detaylı

vragenboekje

vragenboekje www.havovwo.nl

Detaylı