Yemek meraklıları “çiftlikten yemek masasına”

Yorumlar

Transkript

Yemek meraklıları “çiftlikten yemek masasına”
Sayfa
Yemek merakl?lar? “çiftlikten yemek masas?na”
s?n?f?ndaki do?al yiyeceklerle nas?l tan??t?r?l?r?
Gönderildi?i Tarih: 26 Eylül 2013
Bunu payla?:
Yemek merakl?lar? yerel çiftlikleri destekleyen i?letmeleri aramaktad?r ve restoranlar ile otellerin en
az?ndan menülerinin bir k?sm?n? bu yeni ortaya ç?kan trend’e açmamas? için hiçbir neden yoktur.
Evet, yeni moda çevreciliktir ve “çiftlikten yemek masas?na” tarz?na yönelik tüketici talebi son birkaç y?l
içinde önemli ölçüde artm??t?r. Bu terim yerel, mevsimsel ve taze yiyecekleri ifade etmektedir, sonuç olarak
da mevsime göre de?i?en bir menü ortaya ç?kmaktad?r.
Söz konusu kavram gitgide ana ak?m haline gelirken, pek çok mü?teri “çiftlikten yemek masas?na” tarz?n?n
daha taze ve besleyici g?dalar sunan bir trend oldu?una inanmaktad?r. Bir bakal?m; g?dalar?n yolda
geçirdikleri süre ne kadar az olursa lezzetleri de o derece korunmaktad?r. Halk, yedi?i besinlerin nas?l
yeti?tirildi?ine ili?kin bilgi sahibi olmak istemektedir. Çevreci seyahatin, paralar?n?n nereye harcand???n?
dü?ünen destekçileri vard?r ve paran?n d??ar? gitmemesi pek ço?unun ortak fikridir. Gezginlerin bu
kavram? destekleme yollar?ndan biri de “çiftlikten yemek masas?na” tarz?n?n uyguland??? restoranlar?
bulmakt?r. Onlar? mekan?n?za ba?lar ve daha tecrübe dolu bir seyahat için bölgenizde yiyecek ile kültür
aç?s?ndan e?siz unsurlar? ke?fetmelerine yard?mc? olur.
Halk?n istekleriyle ayn? çizgide olmak istiyorsan?z, yerel veya esnaf ürünlerinden küçük miktarlarda
menülerinize eklemeyi dü?ünün. ?ster yerel olarak yeti?tirilen ve üretilen içecek ve otlar, sürdürülebilir avla
yakalanm?? bal?k içeren bir kokteylden, isterse çat?daki bahçede yeti?tirilen ürünlerden olu?turulmu? bir
salatadan bahsediyor olal?m, ürünlerini sofra tariflerinize seve seve katmak isteyecek bir tedarikçiyi bulmak
için genellikle fazla uzaklara gitmeniz gerekmeyecektir. “Çiftlikten yemek masas?na” tarz?ndaki tedarikçiler
i?lerini tutkuyla yapmakta ve bunlar?n ço?u ürünlerinin nas?l kullan?laca?? konusunda öneriler sunmaktan
memnuniyet duymaktad?r. Konuklar?n?z için nihai sonucun leziz olmas?n? en az sizin kadar istemektedirler.
Bulundu?unuz yerdeki çiftlik ürünleri pazar?ndan i?e ba?lay?n. Bu tür al??veri? tüm dünyada bir ya?am
biçimidir ve rekor say?da turistler yerel pazar turlar?na kat?lmaktad?r. “Ne yedi?inizi bilin” trendine
gösterilen ilgi bir gerçektir. Tüketiciler yiyeceklerinin nas?l üretildi?ini, nereden geldi?ini ve çiftçilere makul
bir ücret ödenip ödenmedi?ini bilmek istemektedirler. Tedarikçilerle konu?un. Özellikle sizin mutfa??n?z
için ürün yeti?tirebilirler mi? Yerel malzemeleri kullanarak, barmeninizin özel bir kokteyl yapabilmesini
sa?layacak ?uruplar üretebilirler mi? Kar??lama sepetlerinize esnaflardan ald???n?z ürünlerden koyarak ve
menünüzde de ayn? temay? devam ettirerek ilgilerini çeker ve restoran?n?zda tatmalar? için içlerinde bir
istek uyand?r?rs?n?z.
Örne?in, k?sa bir süre önce ABD’deki Nantucket adas?n? ziyaret ettim. Denizde 55 km aç?kta, kum temelli
bir toprakta, bal?k d???nda ço?u yiyece?i feribota turistlerin getirebilece?ini dü?ünebilirsiniz. Ama aksine,
adada sürdürülebilir besin üretimini desteklemek için çok ?ey yap?lm??t?r ve adal?lar daha yerel, kendine
yeten bir yiyecek sistemi olu?turmak için çok s?k? çal??m??t?r. Nantucket yaban mersinleri, istiridye
çiftçileri, deniz tara?? toplay?c?lar? ve tabi yaz istakozu ve deniz mahsulleri üretim mevsiminde pek çok
yerel menüye girmi?tir. Nantucket Grown™ markas?n?n olu?turulmas?, tüketicilerin yerel yiyecekleri ve el
yap?m? esnaf ürünlerini talep etmesine yard?mc? olmu?tur.
Adadaki 20’den fazla restoran ve g?da tedarikçisi programa kat?lmaktad?r. En popüler 10 restoranla ilgili
gayri resmi bir ara?t?rmaya göre yerel malzemeler tüm menülerde bulunmaktad?r. Haftan?n herhangi bir
gecesi rezervasyonsuz olarak masa bulmay? denerseniz seçimlerinin ne kadar ba?ar?l? oldu?unu anlars?n?z.
Pumpkin Pond Farm adl? çiftlik, özellikle ili?kili oldu?u restoranlar için organik sebze yeti?tirmektedir ve
sonunda çiftli?in ismi de menülere geçmi?tir. En ba?ar?l? yerel üreticilerden biri, mekan?n? bir pub’a
dönü?türen ve turistler için ziyaret edilmesi gereken bir mekan haline gelen Cisco Brewers’d?r. Biralar? ve
Triple 8 Votkalar? merkezdeki pek çok barda bulunmaktad?r. Mü?teriler adadan ayr?ld?ktan sonra
döndükleri ülkelerinde de talep olu?turmakta ve böylece markan?n daha fazla tan?nmas?n? sa?lamakta,
adan?n imaj?na katk?da bulunmakta ve restorandaki tecrübelerin unutulmamas?n? sa?lamaktad?rlar.
Taze malzemeler kalitelerini aç?kça göstermektedirler; üstüne daha fazla bir ?ey söylemenize gerek kalmaz.
Organik al??veri?e veya yerel pazarlara a?ina olanlar lezzet için biraz daha fazla para ödemeye al???k
olduklar?ndan yerel ekonomiyi de desteklemektedirler. Tatmak inanmakt?r; dolay?s?yla biraz yerel
mantarlardan veya mini boyutlu sebzelerden katmak bunlar?, di?er malzemeleri de öne ç?karacak bir
gösterinin y?ld?zlar? haline getirebilir. Aç?kças?, denemek için önünüzde geni? bir saha vard?r. Tüm
dünyada, mevsimlere göre çok çe?itli ürünler vard?r ve her yerde yarat?c? insanlar bu gitgide büyüyen ni?
pazar?nda kendilerini göstermeye çal??maktad?r. Kahvalt? için yerel reçeller veya ö?le ve ak?am yeme?i
için yerel esnaflar?n peynirleri gibi çok basit ?eylerle i?e ba?lanabilir. Küçük bir hareket, özellikle tat
al?c?lar?n?zla ili?kili oldu?unda, çok büyük i?ler ba?arabilir.
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı