U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü
_
,,
ıil llı
ffi/
-"n*
Sayı
:
Konu
:
ö
T.C.
oa_
\
U
LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
30.06,20l6
78502 l 86-105.0l -E.725 l 500
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okulu Açılması
MÜDÜRLÜĞLJNE
ULUBEY
iıgi:
2910612016 tarih ve 32405776-105.0l-E.72l l489 sayılı yazı.
Uşak Valiliği iı ı,{iııl Egitim Müdürlüğünün "Mesleki ve Teknik ortaöğretim okulu
Açılması" konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı (5 Sayfa)
DAĞITIM:
Ortaokul Müd. ne
Mes. ve Tek. Ortaöğretim Okul Müd. ne
ı\şağı Mah. Hükümel Konağt Ulubeyi U §,\ K
lilckıronik Ağ: w§\r,.u]ubcy64.mçb.gov lı
.-r)Qrln| ıılülbey64iiııncb.gov,tr
IJu evrOk giiven]i elektronik imza
3o....ba.
ile imzalanmış|lr, hıtp]]]eVraksor8u,
./A....
ü]]eb,gov.tr aclıcsinden
ı bilgiiçin: l!,lelek K-ARAKUŞ - V.H.K,i
Tel: (027(ı) 7lfı l6 54 - İç llat:l9
Faks: (0 2?6) ? I6 14 46
8e5e-4630-3f3l-b6a3-bc86
kodrı
ıleıeyıtedilebilır
T-C.
UŞAK VALİLiĞİ
İ1
Sayı : 32405776-105.0l-E.72
l
viı|i egıtim Müdürlüğti
l489
29.06.20I6
Konu : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okulu Açılması.
DAĞITIM YERLERiNE
Aksaray Valiliği il Milli Eğıtim Müdürlüğünün 23.06.20|6 tarih ve 6952404 sayılı
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulu Açılması hakkındaki yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederinı
Bülent ŞAHİN
Vali a.
il ı,liııi ıgitim vuami
Eki:4
ad.
Bak,Yazısı.
DAĞITIM:
5 İlçe Kaymakamlığına
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
-Mrk.Oıtaokul Müd.
-Mrk.Mes.ve Tek.Ortaöğretim Okul Müd.
adresinden
Bu evrık giiveİli elektronik imza ile imzalanünışllr. httpi//evraksorgu,ıneb,gov,lr
2be4-05ba-3a5a-97 35-296d
kodu iıc ıeyiı ediıebjıi.
T.C.
AKSARAY VALİLİĞi
iı viııi ıgitim Müdürlüğü
Sayı
23.06.20l6
ı 34427 680- l05.0l-E.6952404
Konu : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okulu Açılması
............,,....,....VALILIGINE
(iı Miııi Eğitin] Müdürlüğü)
İlgi
ı a) Milli Eğitim Bakanlığı Meslekı ve Teknık Eğitın-ı Genel Müdürlüğünün 21|06ı20|6
tarihli vc 68lı3'7 62 sayı lı Makam Onayı.
b) Milli Eğitim Bakalılığı Meslekı ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğunun 2210612016
tarihli ve689l2l6 sayılı yazısı.
2016-20|7 Eğitim-öğretim yllından itibaren, iıimiz Eskiü ilçesinde "Eskil Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin" açılması hakkındaki Bakanlığımız Mesleki ve Tekıik Eğitim
Genel Müdürli,iğünün ilgi (a) Makam Onayı,,,c ilgi (b) yazısı ckte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Hacı Ömer KARTAL
Vali
a.
iı Miüıi Egitiın Mtidtirti
EKLER:
*Yazı (l sayfa)
*Makam Onayı (2 sayfa)
DAĞITIM:
80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
iı Nlilli Eğiüinı lvliidiirıüs,i YeniSanayi ]\,1al,ı.
[ -90 Bul, ]\-.o:{7 [k Valilik ] Noiıı Hiztnct Biırası
l]leklronik Ağ: http:.i:aksarıy,nıeb.gor,.ırl
,
^ksaray
Ayİllılı bilgiiçin: Affaı BAŞI}U('i Şb.Nld, Dalıili -l l0
Tl1] 038] 2l]6840 Bölüın Dahili: l]6
faks]
0]8] 2l368],1
c-posta: ıncslokileknikcgitiın68(inrcb.gov,tr
adrcsi ndeı
Bu e!ük güvenii cleklronik iınza ile imzalaDünıştlr. lrııp://eVraksoİgtı,ııeb,gov,lr
ef28,6944-37 51-a59a-6431
kodu ile ıcyiı cdilebilıı
"* A
\l ,,
.\.rti],İr._
T.C.
\,-
\ffi/
ıIiLLi EĞiTiM BAKA\LIĞI
Mesleki ve Teknik Eğltim Genel Müdürlüğü
Sayı : 70l82848/105.0l/689l2l6
22.06.20l6
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okullarının Açılması
DAĞITlM YERLERiNE
iıgl
:
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünnn
2|106120|6
tarihli ve 6813762 sayılı Makam Onayı
2016-20|7 eğitim-öğretim yılından itibaren Mcslgki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyete geçirilmek üzere açılan okullara ilişkin ilgi Makam
Onayının bir ömeği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
ibrahim ERDoĞAN
Bakan a.
Daire Başkanı
I:-k:
ilgi Nlakanı onayı (l sayfa)
Dağıtım:
Antalya, Aksaray Valiliklerine
(İ1 Milli Eğitim Müdürlükleri)
3'A 0664ıl ts.rkınlıklar AllKAl{A
nııcgnı.ıncb.gov.ıı,
Ağ:
http:/
]:lcklronik
.-lı)sıa : nrlC_r,iitiınortamln|i,!net].go,\, 1r
,\üaliirk tsl\,. No:9§ Kaı:
Bu cvrak güvenli elektronik imza ile imzaıanm|şıır. http'/evrak§ofgu,meb,gov,lr adresinden
Ayrınılı lıiigiiçin: s,ÖZSAN Şef
Tcl:(0 3l2) 41_1 l3 95
Faks: (0 ] l2) 4li R4 {'i6
f9b6-eO5f-32d6-8520-f040
kodu ıle ıeyit edilebil
jü,
.r,ıdiIli|a_
,e#,
T.C.
ııaiı-ı-i EĞiriıı BAKANLI ĞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.0l -E.68I37 62
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okullarının Açılması
Sayı
Konu
70 l 82848_ l
2 l
.06.2()l6
BAKANLIK MAKAMINA
ilgi: a) Antalya Valiliği (il Milli Eğitim Müdürlüğü)'nin 16.06.2016 tarihli ve 6604377 sayılı
yazısı ve ekleri.
b) Aksaray Valiliği (il Milli Eğitim Müdüılüğü)'nin l5.06.20l6 tarihli ve 6596442 sayılı
yazısı ve ekleri.
c) Maıt 20l0 tarihli ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Kurum Açılması
ve Kapatllmasına İlişkin Esaslar."
d) Mesleki ve Tekıik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.05.20l4 tarıhli ve 20880I54/
I0.06l 17 3607 4 (20l 4/8) sayılı Genelgesi.
Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının açılması taleplerine ilişkin
olarak
valiliklerden gelen teklifler; yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı,
öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi, fiziki kapasite, ilgi (c) Esaslar ve ilgi
(d) Genelge doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirıne sonucunda;
-
Antalya Aksu Hacıaliler Mahallesi Sevgi Köyü Caddesinde Devlet Yatırııı-ı
Prograıııııdan yaptınlan ve geçici kabulü yapılan 24 derslikli ve 2 bağımsız atölyeden oluşan
binalarda 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren bünyesinde Anadolu Meslek
Programında Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Endüstriyel Bakım Onarım dalı, Motorlu
Araçlar Teknolojisi alanı Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde ve Otomotiv Boya
dalları, Uçak Bakım alanı Uçak Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor dallarında yabancı dili
İngilizce olarak karma öğrenci eğitimi vermek üzere Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
l
açılınasının.
2- Aksaray Eskil ilçesinde İl Özel İdaresince yaptınlan ve geçici kabulü yapılan 8
derslikli binada 2016-20|'7 eğitim öğretim yılından itibaren bünyesinde Anadolu Meslek
Prograınında Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
dalı, Muhasebe ve Finansman alanı Bilgisayarlı Muhasebe dallarında yabancı dili İngilizce
olarak karma öğrenci eğitimi vermek üzere Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
açılmasının,
Söz konusu okulun personeI ihtiyacının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce.
donatım ihtiyacının Destek Hızmetleri Genel Müdürltiğünce karşılanmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
,\fa!üık
Blv,
06643 Bakanlıkla./^NkHR-4.
[ğililn oılaln]ırlnın ve Öğrcnıne Süreçlelinilt GeIiştirilmesi CruP tsaŞkın]ığı
]
]lcklronik
.-noslı,
A!
:
http:/.iııltcgm.nlcb.gov.tİ
gov
n]te_f İitiınonanllari(4ı]reb
ll
Ayrııııh bilgiiçin
i sclda ÖZSAN Şei
'I'cl : (0 3l2) 4]3 I] 95
l]ılk! j (() ] I2 ):1]8 8"1{)6
Bu e\,]ık gt]\.enli eleklronik inrza ile inlzalanİrış(ır. htıp]]'evraksorgu nreb go!.tr ıdrc§iİden C 2b6-4f4b-3|8d-a7
0c-b201
kodu ile ıcvit ediıcbiıır
Makaınlarıırızca da uygun görülmesi h6lindc olurlarınıza arz ederim,
Osman Nuri GÜLAY
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar
oLUR
İsınet
YILMAZ
Bakan
\1rüi]İk
l}l\.
(){.6.t8 t]ak]n
lİ k
l!r
,A.N
KARA
l]ğitiln oı,ialn]ırıllın ve Öğıcırırc Süı,cçleı,inın Cclişıiı lıncsi C lılp I]aŞkan]ığı
Elekıroİıik Ağ : htıp: ],'ı]legnı.meb,gov.t.
c-Jroslı : ı1,1|c cgitinlortaünliıfiaiirlneb,g(üv-ıİ
Bu evrak güvenlielektronik imza ile imzaLanmıştür. hltpi'/€Vraksorgu,meb,gov,tr
adresinden
Ayrıntılı bilgi içiı | seldn ÖZSAN Şcı'
Tcl :(0 3l1) 4l3 l3 95
Faks : (0 ]l])413 8406
c2b6-4f4b-318d-a7Oc-b201
kodu
ilcıey( ediIebıIir

Benzer belgeler

Standart Mimari Yerleşim Planları ve İhtiyaç Analizleri

Standart Mimari Yerleşim Planları ve İhtiyaç Analizleri 2016-20|7 Eğitim-öğretim yllından itibaren, iıimiz Eskiü ilçesinde "Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin" açılması hakkındaki Bakanlığımız Mesleki ve Tekıik Eğitim Genel Müdürli,iğünün ilgi (a...

Detaylı