Lumor J Aerosol - Mak Elektronik

Yorumlar

Transkript

Lumor J Aerosol - Mak Elektronik
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
Türk
Ürün hakkında bilgi
Ürünün ticari ismi
Lumor J Aerosol
Tavsiye edilen kullanım şekli:
Renk verici madde
Şirket:
Chemetall GmbH
Trakehner Strasse 3
60487 Frankfurt a.M.
Organizasyon:
Sorumlu kişi:
Telefon:
Telefax:
Surface Treatment
+49(0)69 7165-0
+49(0)69 7165-3567
Product safety:
Telefon:
Elektronik posta adresi:
+49(0)6971652832
[email protected]
Acil durum telefonu:
+49(0)5326 51-0
2. TEHLİKELERİN TANITIMI
İnsan ve çevre için risk önerileri
Sınıflandırması:
Çok kolay alevlenir
R12 Çok kolay alevlenir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir.
Gerekli bigiler bu Madde Güvenlik Bilgi Fişinin içindedir.
3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER
Kimyasal Özellikleri:
Organik solventlerin karışımı.
Zararlı bileşenler
Destilatlar (petrolyum), hidro işlemden geçirilmiş hafif kerasin ( aksi belirtilmedikçe ) 65,00
- 80,00 %
CAS-No.: 64742-47-8 EINECS-No.: 265-149-8
Sınıflandırması: Xn; R65
R66
Bütan 10,00 - 25,00 %
CAS-No.: 106-97-8 EINECS-No.: 203-448-7
Sınıflandırması: F+; R12
1/6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
Propan 2,50 - 10,00 %
CAS-No.: 74-98-6 EINECS-No.: 200-827-9
Sınıflandırması: F+; R12
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Genel öneri:
İlk yardım ekibi : kendi korunmanızı sağlayınız. Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Kirlenmiş
olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Göz teması:
Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere yıkayınız. Doktora danışınız.
Deri teması:
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Solunum:
Temiz havaya çıkartınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Ağız yoluyla alma:
Ağzı suyla çalkalayınız. KusturMAyınız. Doktora danışınız.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Yangın söndürme sırasında oluşabilecek spesifik zararlar:
Isıtılması halinde veya yangında zehirli gazlar oluşturabilir. Karbon monoksit Karbon dioksit
(CO2)
Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar:
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Uygun yangın söndürme aracı:
Karbon dioksit (CO2), Kuru toz, Alkole karşı dirençli köpük, Su spreyi
Güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları:
Yüksek hacimli su jeti
Ek bilgi:
Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilinir.
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
Kişisel tedbirler:
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Çevresel tedbirler:
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Yeraltına sızmamalıdır.
Temizlik için metodlar:
İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan
malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal
yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13).
Ek öneri:
Bakınız bölüm 8 ve 13
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Taşıma
Güvenli taşıma önerileri:
2/6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. Taban sevyesinde
havalandırma gerekmektedir. Göz yıkama veya durulama şişesini, iş yerinde hazır
bulundurunuz.
Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir:
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin. Statik elektrik boşalımlarına
karşı önlem alın. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Yangından korunmak için
alınan önleyici tedbirler.
Depolama
Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler:
Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Yetkili
personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız.
Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı:
< 50 °C
8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA
Teknik tesis planı hakkında ek bilgi:
İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Elektrik
ekipmanları uygun standatlara göre korunmalıdır.
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunumun korunması:
Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Tavsiye edilen Filtre tipi: AX-P2
Ellerin korunması:
Genel öneri: Nitril kauçuk, Neopren eldivenler, bütil kauçuk, EN 374'e uygun koruma eldivenleri.,
Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara
uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız.
Gözlerin korunması:
Gözlerin korunması (EN 166), Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Deri ve vücudun korunması:
DIN EN 13034 (Tip 6) standardına uygun, kimyasala dayanıklı koruyucu elbise
Hijyen ölçütleri:
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Yiyecek, içecek ve hayvan
yemlerinden uzak tutunuz. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce
ellerinizi yıkayınız. Göz ve cilt ile temasından sakının. Buhar solumayın. Aerosollerini solumayın.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Form:
Renk:
Koku:
aerosol
koyu sarı
hidrokarbon gibi
Kaynama noktası/kaynama ölçeği
(aralığı):
uygulanamaz
3/6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
Parlama noktası:
> 93 °C
Metod: ASTM D 93
Aktif madde
Parlama noktası:
-60 °C
Bütan/Propan
Patlayıcı özellikler
Yoğunluk:
Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
0,82 g/cm3
nin 20 °C
Su çözünürlüğü:
pratikte çözünmez
Uçucu organik maddeler (VOC)
miktarı:
185 g/L
10. KARARLILIK VE TEPKENLİK
Kaçınılması gereken koşullar:
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz.
Kaçınılması gereken materyaller:
Kuvvetli asitler ve oksitleyici maddeler
Tehlikeli ayrışma ürünleri:
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
Tehlikeli reaksiyonlar:
Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Cilt tahrişi:
Hassas kişilerde derinin tahriş olmasına neden olabilir.
Göz tahrişi:
Hassas kişilerde gözlerin tahriş olmasına neden olabilir.
Duyarlayıcılık:
uygun veri yoktur
İnsan deneyimi:
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Eliminasyon bilgisi (dayanıklılık ve degradabilite):
Biyodegrabilite:
Notlar: uygun veri yoktur
Biyoakümülasyon:
Notlar: uygun veri yoktur
4/6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
Ek bilgi:
az miktarda su kirlenmesine neden olan Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına
dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vemeyiniz.
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Atık imha numarası:
Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık atma mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.
Ürün:
Yerel kurallara uygun olarak atınız.
Temizlenmemiş paket:
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
Düzenleme : ADR
UN/ID No.: 1950
Uygun yükleme ismi: AEROSOLLER Bütan, Propan
Sınıf: 2
ADR/RID-Labels: 2.1
Düzenleme : RID
UN/ID No.: 1950
Uygun yükleme ismi: AEROSOLLER Bütan, Propan
Sınıf: 2
ADR/RID-Labels: 2.1
Düzenleme : IMDG
UN/ID No.: 1950
Uygun yükleme ismi: AEROSOLS Butane, Propane
Sınıf: 2.1
EmS: F-D S-U
Düzenleme : IATA_C
UN/ID No.: 1950
Uygun yükleme ismi: AEROSOLS,FLAMMABLE Butane, Propane
Sınıf: 2.1
Düzenleme : IATA_P
UN/ID No.: 1950
Uygun yükleme ismi: AEROSOLS,FLAMMABLE Butane, Propane
Sınıf: 2.1
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Etiketleme:
Çok kolay alevlenir
5/6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Lumor J Aerosol
Versiyon: 2
19.01.2012
Basım Tarihi 05.08.2013
R -cümlesi/ R-cümleleri:
R12
R66
Çok kolay alevlenir.
Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve
çatlaklara neden olabilir.
S kodlu cümle(ler):
S16
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
Aerosollerini solumayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske
kullanın.
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.
S23
S24/25
S37/39
S51
S60
Özel preparatlar için özel etiketlendirme:
Basınçlı kap. Güneş ışınlarından koruyunuz ve 50 °C nin üzerindeki sıcaklıklara maruz
bırakmayınız.
Kullandıktan sonra delmeyiniz veya yakmayınız.
Çıplak aleve veya akkor halindeki materyallerin üzerine püskürtmeyiniz.
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
99/45/EC - 2001/60/EC and 2006/8/EC included
Ulusal kanunlar
Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya):
WGK 1 : az miktarda su kirlenmesine neden olan
VWVWS A4
Diğer kurallar:
Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve
etiketlenmiştir., GHS'in yerel veya ulusal uygulamaları tüm tehlike sınıfları ve kategorilerini
uygulamıyor olabilir.
16. DİĞER BİLGİLER
3. Bölümde belirtilen R cümleleri metni
R12 Çok kolay alevlenir.
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Verilen bilgiler, şimdiki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır ve maddenin teslim
edildiği hali için geçerlidir. Maddenin özelliklerini göze alırsak bu bilgiler garanti edilemez.
Güvenlik veri fişinin teslim edilmesi kullanıcıyı kendi sorumluluğundan muaf tutmaz. Kullanıcı,
kendi sorumluluğu altında, bu maddeye ait, verilen kurallara ve talimatlara uymalıdır.
6/6

Benzer belgeler

SagTex* PhD(TM) antifoam

SagTex* PhD(TM) antifoam 6.1 KiĢisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: KiĢisel koruyucu ekipman kullanın.

Detaylı

cream cleaner msds

cream cleaner msds 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Dikkatli kullanılmasını sağlayınız

Detaylı

olymp 10ew

olymp 10ew Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Tavsiye edilen Filtre tipi: AX-P2 Ellerin korunması: Genel öneri: Nitril kauçuk, Neopren eldivenler, bütil kauçuk, EN 374'e uygun koruma eld...

Detaylı

DuPont FE-227 Fire Extinguishing Agent

DuPont FE-227 Fire Extinguishing Agent İlk yardım ekibi : kendi korunmanızı sağlayınız. Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz ka...

Detaylı