TACCS Taktik Alan Komuta Kontrol Sistemi

Yorumlar

Transkript

TACCS Taktik Alan Komuta Kontrol Sistemi
TACCS Taktik Alan Komuta Kontrol Sistemi
Komuta Merkezi’ne baðlý yetkili Intranet kullanýcýlarýnýn, harekat durum
resmini çevrim-içi (on-line) ve gerçek zamana yakýn eriþim süresinde
izlemelerini saðlayan sistemdir. Sistem, Web ortamýnda Komuta Kontrol
Bilgi Sistemleri çekirdek kabiliyetlerini gerçekleþtirmekte; istihbarat,
harekat ve lojistik veri tabanlarýna entegre edilmiþ sayýsal harita ve
mesaj iþleme iþlevlerini sunmaktadýr.
Sistem Özellikleri
• Java programlama dili
• Platform baðýmsýzlýk
• Ýleri seviyede J2EE Teknolojisi kullanýmý
• Daðýtýk, n-katmanlý mimari
• Kullanýcý arayüzünde JSP-Servlet ve HTML kullanýmý
• Kullanýcý dostu makina arayüzü
• Taktik-stratejik ortamda kullanýma uygun esnek mimari
• OTH-G ve ADatP-3 formatlarýnda mesajlaþma
• Lokal ve/veya uzak bir sunucudan sayýsal harita okuma yeteneði
• Kolay uyarlanabilir ve ölçeklenebilir
• Kolay Eðitim
TACCS Taktik Alan Komuta Kontrol Sistemi
Sistem
Fonksiyonlarý
Harekat Durum Resmi Modülü
• Harekat Verilerinin Grafiksel Gösterimi
- Dost, Düþman, Tarafsýz ve Tarafý Bilinmeyen
- Tüm kuvvetler: Hava, Kara, Deniz (Sualtý,Suüstü)
• Bilgilerin ayrý katmanlar halinde gösterimi
- Kara/Deniz/Hava Birlikleri
* Harp Silah-Araçlarý
* Mühimmat Bilgileri
* Akaryakýt Bilgileri
* Lojistik Tesisler
- Hava Alanlarý
- Radar Mevzileri
- SAM ve Uçaksavarlar
- Yasaklý sahalar
- NOTAM sahalarý
- FIR hatlarý
• Standart askeri semboloji (NATO APP-6A)
Yönetim Bilgi Sistemi ve Analiz Modülü
• Ýstihbarat ve Harekat Bilgilerini Yetkiler Dahilinde Ýzleyebilme ve
Güncelleyebilme
• Yetki Dahilinde Sorgulama ve Rapor Alabilme
• 3 Boyutlu Analiz
• Harekat Alanýnda 3 Boyutlu Uçuþ
• Görünürlük ve Kaplama Alaný Analizi
• Mesafe, Çevre, Alan ve Ýstikamet Açýsý Ölçümü
Mesajlaþma Sistemi Modülü
• Formatlý Mesajlaþma (ADatP-3, OTH-G)
• Mesaj Operatörü için Kullanýcý Arayüzü
• Geçerlilik ve Hata Kontrolü
• Dahili Mesaj Ýþleme
• Mesaj Ýþlemcisi Tarafýndan Veri Tabanýnýn Otomatik Güncelleþtirimi

Benzer belgeler

Turksat-Omer_TEKINER

Turksat-Omer_TEKINER Devre Numarası Modülü Kütüphane Modülü Sinyal Seviyesi, Kalitesi ve Performans Hesaplamaları Modülü KODSİS ile Entegrasyon Modülü UAVT ile Entegrasyon Modülü

Detaylı