bilgi işlem daire başkalığı teknik nezaretçilik koordinatörlünün

Yorumlar

Transkript

bilgi işlem daire başkalığı teknik nezaretçilik koordinatörlünün
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKALIĞI TEKNİK NEZARETÇİLİK KOORDİNATÖRLÜNÜN
MADEN KANUNUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜYRLÜĞE GİRİNCEYE KADAR
İDAREMİZDEKİ İŞLERİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI AMACIYLA DAİMİ NEZARETÇİ
ATAMALARI İÇİN 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK MADEN KANUNUN 31. MADDESİ VE
GEÇİCİ 25. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK UYGULAMARA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR.
1-
Teknik nezaretçi atama işlemi kaldırılmış olup, yerine çalışan her sahaya bir
kişi olmak üzere daimi nezaretçi olarak mevcut uygulama Yönetmeliği gereği ek
form 20 kapsamında maden mühendisleri atanır.
2Vardiyalı çalışan ruhsat sahalarında daimi nezaretçinin yanında her vardiyada
bir tane olmak üzere teknik eleman atanır.
3Yer altı işletme yöntemiyle çalışan ruhsat sahalarında yapılacak daimi nezaretçi
atamalarında maden mühendislerinin sadece yer altında iki yıl çalıştığına dair
belgelerle yapılan müracaat üzerine Maden Mühendisleri odasınca verilen yer altı
işletmesine atanacağına dair onayı istenir.
4Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda
18/02/2015 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde daimi nezaretçi ataması zorunludur.
Bu süre içerisinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi halinde ise
derhal daimi nezaretçi ataması yapılır.
56592 sayılı Kanun öncesinde atanmış ancak görevi halen devam eden daimi
nezaretçilerin 6592 sayılı Kanun kapsamında daimi nezaretçilik görevine devam
edeceği hususunda ruhsat sahibi ve kendisinin imzası olan bir dilekçe ekinde
kömür ve yeraltı işletmeleri için verilecek zorunlu ferdi kaza sigortası başvuru
belgesi ve yer altı ocaklarında en az iki yıl tecrübesi olduğuna dair SSK bildirgesi
ile müracaatı halinde Yeni Kanunun kapsamında daimi nezaretçilik görevine
atanabilir.
6Teknik nezaretçisi istifa eden veya azledilen sahalarda Madencilik Faaliyetleri
Uygulama Yönetmeliği kapsamında ek form 20 ye göre ataması yenilenerek, 6592
sayılı Kanunun hükümleri kapsamında her sahaya ayrı ayrı daimi nezaretçi ataması
yapılabilir. Ancak kömür ve yeraltı işletmelerinde ferdi kaza sigortası başvuru
belgesi ek olarak istenir.
76592 sayılı Kanunun yayımlanmasından itibaren mevcut teknik nezaretçiler
halen yürürlükte olan Yönetmeliğe göre nezaretçi defterini tutmaları zorunludur.
Teknik nezaretçisi istifa edip daimi nezaretçi ataması yapılanlar veya teknik
nezaretçisi bulunmayıp ilk defa daimi nezaretçi atananlar mevcut Yönetmelikteki
teknik nezaretçi defterini usulüne uygun olarak tutmaları zorunludur. Aksi halde
6592 sayılı Kanunla değişik 10. madde hükümleri uygulanır.
818/02/2016 tarihine kadar halen çalışmakta olan teknik nezaretçilerin yasal
düzenleme çerçevesinde teknik nezaretçilik görevleri otomatik olarak
düşürülecektir.
9Otomatik olarak düşürülen nezaretçilerin yerine iptal tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde faaliyette olan sahalara daimi nezaretçi ataması zorunludur. Aksi
takdirde ilgili Kanun maddesi uygulanacaktır.
106592 sayılı Kanunundan önce atanmış olan teknik ve daimi nezaretçilerin istifa
etmeleri veya atamalarının iptal edilmesi durumunda aynı sahaya atanacak olan
daimi nezaretçilerin 6592 sayılı Kanunun kapsamında çalışacaklarına dair bir
dilekçe altında ruhsat sahibi ve atanacak kişinin imzası ile ekinde SSK belgesi ve
imza sirküleri aslı veya onaylı fotokopisi, kömür sahaları ile yeraltı sahalarına
atanacakların yukarıdaki talep edilen eklere ilaveten ferdi kaza sigortası başvuru
belgesi verileceklerdir. Farklı sahaya atanacaklardan 6. Maddede belirtilen
uygulama ile atama yapılacaktır.
11Daimi nezaretçi ataması olmadan üretim veya imalat yapılan sahalardaki
ruhsat sahiplerine 30.000 TL. idari para cezası verilir ve atama yapılıncaya kadar
sahadaki maden işletme faaliyetleri durdurulur.
1205/05/2015 tarih ve 29347 sayılı resmi gazetede yayımlanan maden Çalışanları
zorunlu ferdi kaza sigortası ile ilgili “sigorta konusu işlemler için daimi nezaretçi
ataması esnasında sigorta poliçesi ibrazı aranır” hükmüne istinaden 6592 sayılı
Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunun 31. maddesinde “……maden ruhsat
sahalarındaki işletme faaliyetleri maden mühendisi nezaretinde yapılır….” hükmü
belirtilmiştir. Bu nedenle ruhsat sahipleri kömür ocaklarının tamamı ve yer altı
ocaklarında yapılacak daimi nezaretçi atamalarında ferdi kaza sigorta poliçesi için
başvuruda bulunduğuna dair belgenin ibrazı halinde daimi nezaretçi ataması
yapılır.
13- Üretim veya imalat yapılmayan sahaların kanıtlanması halinde üretim veya imalat
yapılıncaya kadar daimi nezaretçi atanması zorunlu değildir. Ataması yapılan daimi
nezaretçi atamasının yapıldığı saha veya koordinatlar içerisinde kırıcı tesis veya
zenginleştirme tesisi gibi aynı ruhsat sahibine ait benzeri tesislerin bunması halinde
daimi nezaretçi bu tesislerin çalışma güvenliğinden de sorumludur.
14- 6592 sayılı Kanunun yayımlanmasından itibaren mevcut teknik nezaretçiler halen
yürürlükte olan Yönetmelik kapsamında nezaretçi defteri tutmaları zorunludur.
Teknik nezaretçisi istifa edip, daimi nezaretçi ataması yapılan sahalar ile teknik
nezaretçisi bulunmayıp ilk defa daimi nezaretçi atanan sahalarda Mevcut
Yönetmelikteki teknik nezaretçi defterini usulüne uygun olarak tutmaları zorunludur.
Aksi halde 6592 sayılı Kanunun kapsamında 20.000,00 TL idari para cezası
uygulanır.
15- Maden Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yönetmelik hükümleri kapsamında
uygulama yapılacaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------