MSDS-TR

Yorumlar

Transkript

MSDS-TR
TR
Revizyon no.00
Revizyon tarihi 14/09/2012
Basım tarihi 14/09/2012
Sayfa no. 1 / 4
weber silikon Ürün Güvenlik Bilgi Formu
1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri
1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler
Kod:
Unvanı
........
WEBER SİLİKON
1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
Silikon kauçuk esaslı, sürekli elastik, antibakteriyel ve asetoksi kürlenen tek komponentli
derz dolgu mastiği.
Tanımlama/Kullanım
1.3. Güvenlik bilgi formunu düzenleyen hakkında bilgiler
Şirket Unvanı
Adres
Mevki ve Devlet
Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.
Ansızca Köyü Ansızca İç Kısım Sanayi Sokak No: 284
35171
Kemalpaşa / İzmir
Turkey
+902323970700
+902323970800
tel.
faks
yetkili kişinin e-posta adresi,
Güvenlik bilgileri formu sorumlusu
[email protected]
1.4. Acil durum telefon numarası
Acil bilgiler için danışınız
+902323970713
2. Tehlikelerin tanıtımı.
2.1.Tehlike tanımı. Uygulanamaz.
Karışım, Yönerge EEC/67/548, 1999/45/EC ve eklerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.
2.2 Güvenlik tanımları.
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
2.3 Diğer tanımlar.
Güvenlik uyarısı, yapıştırıcının özelliklerini gösterir, bu nedenle deriye ve diğer yüzeylere de yapışır.
2.4 Fazla miktara maruz kalmanın etkileri.
Göz ile temas: Yapıştırıcı özelliğinden dolayı fiziksel hasar verebilir.
Deri ile temas: Lokal irritasyon, kızarıklık sebep olabilir.
Soluma: Buharları burnu tahriş edebilir ve üst solunum yoluna hasar verebilir.
Sindirim: Ağızda ve sindirim sisteminde, mukoza zarında tahrişlere neden olabilir.
3. Bileşim/içerikler hakkında bilgi.
3.1. Tanım.
Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.
Ingredients
Distillates(petroleum), hydrotreated
Tris(acetyloxy)ethylsilane
Methyltriacetoxysilane
CAS No.
64742-46-7
17689-77-9
4253-34-3
EINECS No.
265-199-0
241-677-4
224-221-9
Conc. (% w/w)
10-25 %
1-10 %
1-10 %
Classification
Xn; R 65
C; R 14-34
Xi; R36/37/38
4. İlk yardım tedbirleri.
4.1. Teneffüs edilirse.
Solunum zorluğu çekilmeye başlandığında temiz havaya çıkarın ve hastanın sakin kalmasını sağlayın. Tıbbi yardıma başvurun.
4.2. Cilde temas ederse.
Derinin kirlenen bölümünü bol miktarda tazyikli akan su ile yıkayın. Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Belirtiler oluştuğunda tıbbi yardım alın.
TR
Revizyon no.00
Revizyon tarihi 14/09/2012
Basım tarihi 14/09/2012
Sayfa no. 2 / 4
4.3. Göze temas ederse.
Fazla miktar su ile gözleri 15 dakika yıkayın ve doktora başvurun.
4.4. Yutulursa.
Hastayı kusturmayın. Bilincinin yerinde olmadığı durumlarda ağız yoluyla bir şey vermeyin. Hastayı sakin, baş aşağıda soluna dönük tutun. Acilen doktora
başvurun.
5. Yangınla mücadele tedbirleri.
5.1. Uygun yangın söndürme malzemesi ve araçları.
Büyük miktarlar söndürülmeye çalışılıyorsa karbon dioksit, kuru kimyasal köpük, su spreyi (suyla etkileşim karbon dioksit oluşumuna sebep olur).
5.2. Güvenlik sebebiyle kullanılmaması gereken yangın söndürme malzemesi ve araçları.
Özel hüküm yok.
5.3. Ürünün kendisinin, yanma sonucu oluşturduğu maddelerin veya oluşan gazların sebep olabileceği çok özel tehlikeler.
Özel hüküm yok.
5.4. Yangınla mücadele edenler için gerekli koruyucu teçhizat.
Yüz maskesi veya güvenli solunum için cihaz ve kimyasallara dayanıklı kişisel koruyucu ekipmanları kullanınız.
5.5. Diğer önlemler.
Kimyasal yangınlar için standart prosedür. Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları
solumayınız.
6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler.
6.1. Kişisel önlemler.
Koruyucu eldiven, iş giysisi ve gözlük kullanın. Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmesi yasaktır.
6.2. Çevresel önlemler.
Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden
olduğunda (lağımlar, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin.
6.3. Temizleme önlemleri.
Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Bir inert maddeye emdirin ve uygun bir atık bertaraf konteynerine
koyun.
7. Kullanım ve depolama.
7.1. Güvenli kullanım.
Yanıcı sıvılar yönetmeliğine göre kullanın. İyi havalandırma sağlayın. Ürün kaplarını yakmayın. Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8).
Madenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara
içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif
ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutunmalıdır.
7.2. Depolama.
Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmalı bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden
(bakınız bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve
mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş
kaplarda saklamayın. Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanılmalıdır.
8. Maruz kalma kontrolleri / kişisel koruma.
8.1. Sistem ve tesis tasarımı ile ilgili bilgiler.
Özel hüküm yok.
8.2. Spesifik kontrol parametrelerine haiz bileşenler.
20 °C de ürünün buharlaşması sırasında havayla tehlikeli etkileşimi çok azdır veya yoktur.
8.3. Kişisel korunma.
8.3.1. Solunum sisteminin korunması.
İyi havalandırılmayan alanlarda solunum maskesi kullanılmalıdır. Uzun dönemli etkileşimlerde taze hava maskesi kullanılmalıdır.
8.3.2. El korunması.
Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli gösterirse, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava
geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Önerilen: Butil kauçuk/nitril kauçuk eldiven.
8.3.3 Göz korunması.
Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır.
TR
Revizyon no.00
Revizyon tarihi 14/09/2012
Basım tarihi 14/09/2012
Sayfa no. 3 / 4
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.
9.1. Genel bilgiler.
Form:
Renk:
Koku:
Parlama noktası:
Kendi kendine ateşleme:
Yoğunluk 20°C:
Sudaki karışabilirlik:
Macun
Çeşitli renklerde
Karakteristik (sirke)
Uygulaması yok
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir
0,96 – 0,98 g/cm3 (8.01 – 8.17 lb/gal)
Karışabilir ya da karıştırılabilir değil
10. Kararlılık ve reaktivite.
10.1. Kaçınılması gerekli durumlar.
Ürün, kararlıdır. Normal saklama ve kullanma koşullarında tehlikeli polimerleşme meydana gelmeyecektir.
10.2. Kaçınılması gereken maddeler.
Su içerikli aktif hidrojen içeren maddelerle reaksiyon verir.
10.3. Zararlı bozunma ürünleri.
Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.
10.4. Diğer bilgiler
Özel hüküm yok.
11. Toksikolojik bilgi.
11.1 .Toksisite
Triasetoksi etil silan
Metil triasetoksisilan
Distillates (petroleum)
LD50 (sıçan): 1.462 mg/kg
LD50 (sıçan): 2.060 mg/kg
LD50 (sıçan): > 5.000 mg/kg
Yutma : Ağız, boğaz ve mideyi tahriş edebilir.
Deri ile temas : Uzun süreli ve tekrarlı deriyle temaslar alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Göz ile temas : Gözleri tahriş edicidir.
Diğer bilgiler : Buharları solumak, solunum sisteminde mukoza zarını tahriş edebilir, öksürük, solunum zorluğu ve baş ağrısına sebep olur.
12. Ekolojik bilgi.
12.1. Genel notlar.
Su tehlike sınıfı 3 (Almanca Yönetmelik) (Öz-değerlendirme).
Aşırısı su için tehlikeli olabilir. Küçük miktarlarda bile, yeraltı suyu, sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
12.2. Doğadaki ve sudaki birikme ve parçalanabilirlik
Biyolojik veya kimyasal olarak parçalanamaz. Birikme potansiyeli yoktur.
Balık toksisitesi: Uygulaması yok
Bakteri toksisitesi: Uygulaması yok
Ekotoksisite (suda): Uygulaması yok
Diğer açıklamalar: Uygulaması yok
13. Bertaraf bilgileri.
13.1. Yeniden değerlendirilebilme imkânları.
Uygulaması yok.
13.2. Zararsız hale getirilebilme.
Uygulaması yok.
13.3. Kontrollü imhası hakkında bilgiler.
Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık
madde yüklenici tarafından imha edilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları
ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Dökülen malzemenin
yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.
TR
Revizyon no.00
Revizyon tarihi 14/09/2012
Basım tarihi 14/09/2012
Sayfa no. 4 / 4
13.4. Atık kodu (EWC).
Atık anahtar numarası (kullanılmamış ürün): 080409, Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve macunlar.
13.5. Temizlenmemiş ambalajların atılması.
Atık anahtar numarası ( temizlenmemiş ambalajlar): 150110, Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj.
14. Taşıma bilgileri.
14.1.
ADR.
Bu malzemenin ADR yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir.
RID.
Bu malzemenin RID yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir.
IMDG.
Bu malzeme yönetmelik IMDG uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış değildir.
IATA
Bu malzemenin IATA yönetmeliklerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir.
15. Mevzuat bilgileri.
15.1. Avrupa mevzuatı ve tehlikeli kimyasallar yönetmeliği'ne göre tanım ve sınıflandırma.
Tehlike sembolleri.
Uygulaması yok.
15.2. Risk ifadeleri.
Uygulaması yok.
15.3 Güvenlik ifadeleri.
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
15.4 Ek uyarı İfadeleri.
EC (AT) 67/548/EEC ya da 1999/45/EEC sayılı yönetmeliğe göre madde veya karışım zararlı değildir.
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.
16. Diğer bilgiler.
Ürün Güvenlik Bilgileri belgelerinde su anda geçerli bilgiler ve mevcut EC talimatları ve ulusal kanunlar temel alınmıştır. Kullanıcıların talimatları bizim
bilgi ve kontrolümüz dışındadır. Bu ürün bizim yazılı müsaademiz olmadan verilen durumlardan farklı amaç için kullanılamaz. Bölgesel kanunlara uymak
ve bunları her zaman uygulamak, gereklilikleri yerine getirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Ürün Güvenlik Bilgileri Belgesi ürün güvenliği için
gereklilikleri anlatmakta, ürün özelliklerinin garantisini anlatmamaktadır.
16.1. Kullanıcılar için bilgi.
Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına
göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet
kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Benzer belgeler

ABC DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABC DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yanıcı sıvılar yönetmeliğine göre kullanın. İyi havalandırma sağlayın. Ürün kaplarını yakmayın. Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin. Madenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, iç...

Detaylı

sista rtv sıvı conta msds

sista rtv sıvı conta msds Küçük yangınlarda, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal veya su spreyi kullanınız. Büyük yangınlarda kuru kimyasal, köpük veya su spreyi (sis) kullanınız. Yangına maruz kalmış kapları soğutmak için ...

Detaylı