ww.atilimforum.co www.atilimforum.co

Yorumlar

Transkript

ww.atilimforum.co www.atilimforum.co
r
.
w
w
.
w
ww
w
m
o
c
.
m
u
m
o
c
m.
/< J . - r
'|o,
ü ?
ru
o
f
im
l
i
t
a
.
w
ww
D ü AgüJ
YAZİ€A
i
ru
o
f
L.(irl.-..' tilim
.a
5,*ı, i.r''.
w
w
AsLl xİşgsır{w
(tn,,
soRınLARrI
:Not Kitapfabın sayfa ıumaralarındaı haıeket edeıek
m
o
c
.
m
ru
1.
Yenİ Tiirk harflğrl 8a.s.)
(
.f. J-.ı
.
önce iconııyu okuyımıız,
m
o
c
.
m
foru
Yeıi Tiirk Harfleıi ıe
hangi harfferi kullanıyorduk? Tiİrkçede var oIup da
var mıZ
Q ç,{; n*rçe ria
?r,lı,.(,,.r,.,
yE KGNaŞİ/EA BİZGİLERİ
soıra sonıIan cevaplaytnı z.
- t1-^
^
a'.r)
zafiıan kabut ediİdi? Daha önee
yeıi harfleı arasınaa gösteriIc.eyeı seiler
ru
o
f
lim
;
Yazil&F gibi okunan Tiirkçe (zz.s-)Eski alfabemiz ünlüerin harf olarak yazJmisııda
bir sı_hntı yamtryor müydu? Yeıi Türk harfleri ne gıbi yeıiliklei getirmiştir?
Yeni Türk ha.ıflerinin kabu]illıü:ı gerekçeieıi ıeieıdiı? Bu soru;ıu atfabeıia özeiliğıi,
harf sayısını ve Tiirkçeıin bu döneıade uygulanaı dil kural]annı göz öntipde bııI.ıınĞıızrak
._
m
i
l
i
t
.a
cevaplayınız-(22.-2.6.s-)
w
ww Q7-28-s-)
l"
2- acIet
17e
:
ddet arasında ne fark var? Hecesi krsa oldğu halde, yanlış olarak uzun
okunarı birkaç kelime sayıTr'Z-
tlür"u
ru
'
raslontı kelimelerinde yapay o|arakdı:şıırilağ
sesler var mı? Yaz.ıhane kelimesi içiı ıe deısiniz? sıhhaınız, sıhhatİniz, dİkkfrtlİ' aıttotıı
istikbalim, İstİIcbalım, çİçekcİ, çiçekçİ, hrf, hufe kelimelerinden han$si doğuduı? Nedeı?
;
3. Haştane, eczane, pastane' postgrıe,
(30-32.s.)
m
o
m.c
bilgi
rum
ti
a
.
w
w
w
:m
o
.c
-:
4. Kelimblerin imlası ve iala kllavıızlail (36-al-s.) Yazİm (İ*ta) hlavuzlanıın
talihi haklonda
vr.xinız? Ülke çapında yaamda birlik sağlayabilıaiş ü1y'z? ömek
; llrerek açıklayınrz. aIkoI'-M, haI,Jİ, hop, -bi, emsal, Jİ''bıça/ç -ğı, şarnıç, -cı, sİandtt, -dz
diye gösterilen -Iğ -!İ, -bİ, -&, -cı, .dı ge aaaç!ıa kelimeleıin öniine koıulmuş. AIt -ıe üst
kelimeleri birlikte kul]aırldıklan kelimelere biüşik m, aJ.rı mr yaaiirı,
5. Konuşurken, yazauiken aşağdaki kelimelerden hangısini 'segersiriiz? Seylcırmıı jenosit, hakikat -'gerçelç vazİyet - dıgum, hicre - gEze; organİza.ryon: düzenIeme' eşgü.dıbn
koordinasyor perİyodik - siirelİ, indeks - dizİ4 harcırah - yollulç ekstiem - uç' ,i'üoşoo tepkime vb.
m
ru
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
ru
o
f
lim
(a9.s.)
ti
a
.
w
i
ww
,
Türkçeyi geliştirmek ve zenginleştirınek (aa.s_) Türkçenin yab?ıncı kelimelerle
kirlendi$, yozlaştığl ileri stiriiliir. Bırıi sebep olan örnek kelimeler veıinizive kirlenmenin
6-
m
o
c
.
yozlaşmanın ne olduğuna açıklık geüriniz-
m
o
c
m.
7. |(glime Türefmede-kayryl*r ve kazançIar $7-s-) Türkçede doğu':ve ba&
kökeıIi
eski kelimeler yaşıyor mu? Ömekler veriniz- Bulıinan karşıI*Iarla eski adlzın aıasında bif.
anlam inceliği vey3 kullanım feirklılığ va1 mı? Birkaç örnekle açıklayın:z.iDilde yaşayan
tIIe-şaI, ıay dışı, gayrilanunİ
ğbi ayıı aıIama gelen Lefmelere aş@-orne$"''r.ıoiz.-B,
ru
o
f
m
i
olabilir?
l
i
t
.a
kelimeler karşısrndaki tufumımuz ne
l
i
,
i
I
Diü koruma ve İeıginleştirme (57-58)Yardımcı etmekve olr'nak fiilİerıyİe yapıImış
aşağdaki birleşik fiillerin aralaunila Turkçe karşılıkları da verilmiş- gulteıımeİeri eşleşiıiniz8
(48,
49.s.)
w
w
w
'odadanmak, print etınele,
çözünıIemek, ahİvİteler' örtmek odaQanmak, telaşlanmak,
reddetmek, uymak veya ıİJrum sqğlamğ reftue etmeft saldırgan olmğ,
fakııs oImaft Pgİırk
yapmah kamufuIe etmelç agresifolmaİç eqıtegre olmalç etkİııIİHen'analiz etmeh
9. Argo nedir? Tanımiayıı:z ve örnekler veriniz_ (65_s_)
;
l0- Çeviri yoluyla Türkçeye. gireı kelimeter (67-s_) Yorum yoh' ]ce|ndine İyi bak
s9ryyıoh sqna tebcİr d1neceğm, sİzin içİn ne yapabilİrİm gibi sözler;Türkcejye hangı yolla
gfudi? Büi]tan yabancı dildeki karşl*tanıı biliyoi musımuz? Başka öçıekler
!aı *ri si*"
çeviıi kelimölerie ilgiü tııtıdao bu yol doğu nu?
;
i
m
o
c
.
r um
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
m
o
c
.
m
u
r
fo
m
i
l
i
t
w.a
.
w
w
ww
om
:
w
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
r
.
w
w
.
w
ww
w
m
o
c
.
m
u
ru
o
f
tilim
'
.a
w
B' w *idd", ihisat
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
w.a
11. A. Einnomi, reori,,oo!İtika is5n, e-k9nomik,
İeo-,.ih polİtfksıfattıı. Bati k_öken]i bu
Fjı kçiimeieıin zaıiı Tiıkçeıie nasıi karşılanıı?
(1
08.s.i
-hakılrien,
ww
hahikat,'
isim,
maddıiteq ihisaden ZaTİİ:İ. Bu
keiımelerin sıfat biçimi hargi ekle yapılır2 Kanun
rr'r*], ]ıanunİ(sıfaİ), kanunen{zaığ
biçiminde siz de başka oınekiei buıunuz.
12' AbZ özelliklerinin konuşmaya
yvzya yansrfiIması nasıl buluyorsıınuz? (76_
:e
78.s.)
m
o
c
Dil
.
m
ru
*:"j!-'yerinde
r
m
o
c
m.
13_
_l4'
edilir?
m
o
c
.
m
foru
Radyo veteIevızyonJana toplumııı dili üzeri.njeıe gibi
etkisi olur?
öğrenimi-ve tnıtlanımı (89.s.) Dilin gereği gıiı t"ıı"r;-da
uzun ve kısa
kullanılrnası ile ilgiii 'o*.i.i*r=*ri"ir?L hece
bir arıIam ayıncı öge
m
i
l
i
t
w.a
ru
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
15. İ{itap etme ve etkixi kenuşma (96_s-) }fitap
etme ve etkili konuşma nasıl elde
16. Romanianrç şiirlerin ditini degiştirmeyi, içindg geçeD
kelimeleriı yerine
Tiirkçel'erini kormay1 ,"'il brıryorsunuz?
sı-_. gıiı'""ii-i; bir sanat eseriıi giıniimliz
ww
gençliğine okuımak için nasıI biı yol izlemek
gerekir? (i00-ı02.;.)
17' Aşık' aşıkbk
işaıetiyle b;biriıde; uyriır- o,ır"itme işareti almamrş
*'!"h:
aşıİ
kelimesinin anIamr n1dir-?-Bu
kelimeden yapıImış bir deyim biiiyor
_
musrırıuz?-Bu
iki
kelime
ünJü ile başIayan bfo."I
nasıl yuuıo r."*ı
Takdir ile tafuİr +:q"da
'oı*ı nut, yerine taldİr yaaknasııı.
iki faik]r kelime olmaIanıa *fu""
nasıl açıklaıs ıııız? Hukuku .',ıfr Hukağu mıfl
Te şik mi i" ş ı, *rı
çı0 8- i 09.s.)
18- Bayİ, sanayi kelimeleri tır ısımıe
beiirtisiz ti,nı*,ru ıturauııannaa neden gozete
om
c
.
um
ru
r
o
f
lim
bayii' çimenn
om
c
.
um
ru
o
f
lim
ıy.ut eki eklefiyor da -sf
'""oy'] '?Tek]e1in!e "ıa"g" glit -lŞri"i,
konudaki
nasıIdı?(I10.s.)
'."
9"
-ektenmiyT?
"giı;-"r,rrı.çede
Yazı'dilimizde döndtrmek_ıri
drna"r*"k Ş;'"Ş
Vapur İskelede dıgur mu
Vapur iskılede durar mr? (111-s_)
79- Hem --- hem Fa.sçaaaa Ti1rkçeye geçmiş
' 9 '_-_5 bir bğaçtır- Bu bağlaçia kuruJan
cıim]ele-rde araya virgüI konur mu? (l
13.s.)
20- Dekon kelimesinin ikinci h'ecesi olaı kan'ı
ince okuyanlar u*. ;,Kur^ç,,
aııIamındaki ,Ldr ketimesinin değerinde dekaa
kelimesinin telaffrız edilişini ıeye bağlarsınız?
Mekonİkkelimesini de bu açıdai J*"ı""aırı"ır.
Melrönkelimesindeki -,tdn hecesini me-kanıi kelimesindeki kg hecesi-ıe Ğrşıaşnnn. AıaJannda
,", ;;;ilrj;lJ";ilriio.r.;
iyeiik gki
ti
a
.
w
w
w
m
o
c
m.
ti
a
.
w
ww
m
o
c
m.
Makedanya mı Makadarrya mı?
21' İkametgd& kelimesini n -gdh hecesini ince
okuyoruz. Düzeltrne işareti bu hecenin
ince okunmasıru bize hatırlatıyor. ğuzlı*
kelimeniı ikinci hecesi oian kahecesini üzerinde
diizeltme işareti olmadığı h6lde neden ince
okuyor?-\^^'
(1 l4-115.s.j oiko* mı ahkim m.yazarv^1J'ş'J4ı
Sebebinisöyleyiniz.
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
22' Kimisi dolayısıyIq tamamıyla kimisi de dolayısıyle,
tamamıyle veya dolayisİyle,
tamamiyle yazar. Bu kelimelerin doğuy_azımı
ve dogru oo-rajuşu sizc" nasıldır? (115-116.s-)
23' Çocıık cıyakkabz, erkek gıyim, bayan ceket
keli;:reıerinin kuraJlı biçiırıIeri
çocuk
ayakkabısı' erkek giyimı ve bayii cikett'dıı.
Tamtamalanı kunduşuna ve taşıdıklara
an_Iamlara dikkat ederek bu durumu yonımlayınız(118_s-)
w
w
w
24' İnğtizce dİİi, Almanca
itıa pr;ruo dİli biçimjnöe'ilaı]arda ve ba4kitaplarda
yer aian bu sözleri kuruluş ve arılam
bakmındaadogu
url"yoi **,-*? (i 19_s-)
25' GEkçeh Özkt;.\ Öztürk Tiİrkçede tuııanıan
roy.aıu'rao_ Bu ttir kelimelerdeı
sorıra gelen ekleri kesme ile ayınyoruz_
Söz konusu_:"y"d#;;gn yg iinliı ile başIayan
-i
(ü)' -e, -İn (ıln) Ve ünsiİ?Ie başlayaı -den dısrııa,ekleri
getirildüro. ses de$şmeleri oluyor
mu? Bu keliııelerin ek almış.biçimleriyte yazılı.şIan
of"oÇir.r.-'risı] olmalıdır? (125.s_)
". yerine
26- Parka 1le parke ne ciemek-tir? Biri diğeriaiı
t ıı*.ır. *r? (l2a_s.)
m
o
c
.
r um
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
m
o
c
.
m
u
r
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
w
w
om
.
w
w
w
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
r
w
w
w
om
c
.
um
om
c
.
m
u
r
o
f
m
i
l
i
t
.a
'
27. Viyadük kelimesiıin Tiirkçe kökenli bir kelime oimarlığinı nereden ınlıyoruz? Bu
keliıneye ünlü ile başlayaı bir ek getırildiğnde son sesi değişirmi? (123.s.)
28. Standart, ettİt, metot, damat, cımeliyat, hayat, icatkelimeleriae -ı, (ı,-u-a)' -a (-e,)
(i4-u4-ürı)
-ın
ve iinsiizle başlayan _dan (den, _tan,-ten) durum ekleri getirildiğnde ses
,
değişmeleri oluyor mu? Bu kelimeleriı ek alıuş biçimleriyle yazılışlan ve okunuşlarr nasil
o]ııalıdır? (l27.s.)
29- Gelenek ne demektir? Bunun yerine eskiden adet' örf, anane kelimelerdenhangisi
lcullaıılrrdı? ZeIzeIe, depremkelimeleriıden harıgisi Tiırkçedir?
A."Tiirkler göçebe bir millettit'' savıiıI doğu buluyor musuauz? (i3 i-132.s.)
30. Keyif kelimesiyle yaprlmış hangi deyimleri bilirsiniz? Keyİf aİmak deyrni haolğ
w
w
w
m
o
c
.
m
u
r
m
o
c
m.
!;.
3l. Gthümiız Tiirkçesiıde kullanılan
ya^ml hakkında ne söyleyebilirsiniz?
(13s.s.)
32. CiirıIede ister
(
1
3
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
l'tzı, cmd ve club kelimelerinin kelimelerin
4.s_ I 48. s.)
.
w
ww
ısfer biçiminde geçen kelimeler zıIz}slna virgiil konur mu?
ww
33. Esnaf, enkaz, evlat, evrakkelimeleri Tiiıkçeye Aıapçadan geçmiş
çokluk arıIatan
kelimelerdir. Buılann teklik ve çokluk bakımındaa giıniımtizdeki tqflanırnı nasıldır? (137.s-}
34. Milenyum ne demektir? Tiirkçede bu kelimenin bir karşlığ var mı? (I3s-s.)
35. Siz bunu hak etmedtnİz. Lle Siiin halchnız yenniş. ctimleleıinde geçen hağıedeı
birinde hak dilğeinde hakkbiçimjndedir? Bu ikiyaamha]<kmda ne fark vafl o söai. baştan
başa kayalara hal'lcetmiş kelimesindeki halık 1|e hakk ansııda bir anlamca beızerlik var mı?
(139.s.) Hak etmedİnje derken hakkelimesinin a üaliisü ince mi, kaIrn mr söylenir?
.'kullanılan36. Bugiin gayricİddi' emrİvakt, haİ]ahuzur' çmhfeleğ hüSnüIaruntu biçipinde
kelimelerin yapısı ve kökeai hakkııda neler söyleyebilirsiniz?'(140-s-)
37'. Emniyet Eski Genel Müdürü, Devlet Eskİ Balmnı 1ke Eski Emniyet Genel Müdürğ
Eski Devlet Bakanı ifadelerinden hangisi Tiırkçenin kurallanna daha uygıındur? Eskİ veya
yeni sıfatı tarnlamanın içindğ'mi" başında mı yer aln? (lal-s.)
38. Zede, zade kelimeleri arasında aıIamca fark vaı mı? Bunlann içinde bulıınduğu ne
gibi kelimeler biliyorsıınuz? (1 42)
39- A- Realizrn örneğnde yer alan bat kökenli -İzın el<ı ile kurulmuş başka ömekler
hatırlayınız.'Ttirkçede bıüu haagi ekle kaışıIanz?-Bulduğuıuz -İzm ile yaprlrmş kelimelerin
Tükçe karşılıklan var m.ı? (la3.s-)
B. sembolizm ne demektir? Tiirkçede kaışılığı vaı mı? Simge ıle İmge.arasrnda-
m
o
c
m.
m
o
c
m.
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
ww
ru
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
w.a.--
duru:rıtardakullanı]malıdır?(133.s-)
ru
r
w
w
w
m
o
c
m.
.
w
w
w
m
o
c
m.
anlamca nefark var ?(143-145-s-)
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
!0.A- Jeolog ömeğinde yer'alan Bai kökenli _Iög ekı ile kurulmuş başka öraekler
hatırlayınız. Ttiıkçede bunu haagi ekle karşıIanz? Bulduğunıız Jog ı7e yapıIrnış kelimelerin
Tiirkçe karşılıklan vaı mr? (1a8-s.)
B. 7sİkolog, ürolog, nörolag ıe demektir? Tiiıkçede bunlanı karşıIıklan var mı?
(1a8.s.) Bu ekten hareket ederek bilim diti olarak Tihkçe ne dıırumdadır?
41. bağIam ne demektir? Bir cİiııılede kullanınrz. Hangi Baü kökenİi kelimenin
karşılığı olarak Tiirkçede yer aldr? (153.s-)
42- Kelime ile ek arasına giren-y İİnsiizünİin yazıdave koıuşmada' ün]üler fzerinde ne
gibi etkileri vaıdıı? Yanm KIavıızıı'nda(T'DK) bu konu ile ilgili bir uyan var. orada yapıIan
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
aç*lama veya uyanda hangi örneklere ele alınmış? (15a.s-)
43 Tesir etmekııi, etkİIemekmı? Ümİt etmekbileşlkfiilinin buntarla bir ilgisi var mı?
(155.s.,224.s.)
44 Cümlede gerek --- gerek biçimiıde geçen kelimeler zıraslna virgü konuı mu?
om
c
.
um
om
c
.
um
r
o
f
m
i
l
i
t
.a
(1s6.s.)
45. jenerasyoıı yerine Türkçede kullanılan başka kelimeler vaı mi? (157-s-}
w
w
w
w
ti
a
.
ww
ru
o
f
lim
ww
46' celse," sosyoloğ, mazİ, terörist, ayaldakımı,
1aşımalılç toplum bilimci, ot,üruflı'
ao Lii-"l";
ww
gegmig, tedhişçİ, Iümpen, kontesmır kelimelerinden
biri diğerinin kariılığıdır.
eşieştiriniz. (ı 58.s.)
47
A' İk
m
o
c
.
m
o
c
m.
öğrencİ veya İki tane so;ru ifadelenni doğru buluyor musunuz
2 Tane
sözü nerelerde kullaru]rnalı? ( 1 60-s.)
B' Tane 1Iç dane arasında bir fark mı? Tıirkİilerde daha
çok haııgisine rast1arsınız?
( 160.s)
um
.
fune
u
r
o
f
!;
m
i
l
i
t
gibi
.a
w
w
4'8' Ayrİyeteıı biçiminde
kııllanıl'n
yapı bakrm,ndan doğu mu? Tiirkçede
};lime
bunun yaine hangi kelime kullan.ı|gp|1du? (161.s.)
49' Hı;rriyet, insaniyet, ma?irumİyet
sonu -iyet ]le biten Türkçede ne gibi
kelimeler biliyorsıınuz? Bunlann Trirkçe karşılrkları vu'
ru?-1l 62,s,;
Hakilraten, talgiben gibi sonu -en ile biten Ttirkçeae
giüı kelimeler biliyorsıınuz?
Bunların Tıirkçe karşılıklan var mı? -en ekjTiİrkçe
""
50
A'
-dar
w
Ffl'qfg
tarafiar gibi sonu -dor
karşılıkları var mr?
1te
mi?
Ti.irkçeye geçeı bir son ektir. Hissedar, manİdar, mühürdar,
biten TiirkçeJe
'
m
o
c
.
'
m
u
L
gıbi t"ııro"G.
Jıiiyorr**z Bunlanı
Tıirkce
m
o
c
m.
B' _dar eki Tiİrkçe kelimelere bile gelıniştir- Bayraldar, sancaldar
kelimeleriıde
oluşunı nasıI açıklarsnız? (162.s-)
5l Maiyet ile ile mahİyet, muharebe I|e muhabere
sı& sık birbirine kaışfurıları
sözlerdiı Bu kelimtjterin anla:mjan nedir? (163.s.)
52' Defa' kere, kıikelimelerini birer ciim]e içinde
kullanınız_ Aıalannda ne gibi aıIam
farkı var? (i63.s.)
operasyon haıgi dilden Tiirkçeye geçmiştir? Bu kelime
hekim]ik terimi olarak
-53'
kullar+]ınış mı? Doğu tçlaffi:z yg imlas1"*iıar'z (
ioi.* zqı.s.l
54' A' Eski ay adı kanun L\e kanun arasında ioyıeyşte
ve irnlada bir faık var
mı?"Susma'' anlamrnda şükutkeliııe.sinin irıIası ve s<ıyleyişio*rlorz
(165.s-)
. B. KEgİr ne emektir? Bu kelimeye düzeltme iiarefinin konulırasının sebebi nedir?
ekin
lar
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
w
w
(166.s.)
u
ww
m
i
l
i
t
w.a
m
o
c
m.
m
o
c
m.
m
i
l
i
t
.a
w
ww
55- Yazım KıIavuz-u'ga baktıgımızda prensip, bant, bloh
tzdivaç, milat, şok
kelimelerinin imlası ve ek aldığrnda ugridıklan a"gişr].iikı",
ırJı.-a. ıoıtanıç1y,
veümi?
(167.s.)
ru
o
f
lim
ek bir
biigi
56 Düşünme öZgürlüğüsizce doğru bir söz
mü? (i68.s.)
57' Aslı mİnnetdar veya tesbİt
lİfu:Jeı Tıırkçede minnettar, resP'r biçiminde
yazıLır ve söylenir' Bu ses değşmesinin "try
sebebi nedir? Bu tıır ses değişmesine uğamış başka
ne gibi kelimeler var? Tarafd.ar mı taraftar mı?
okumada aıalannda bil falk var mı? (16s.s.)
58' Üshjme iyilik sağlığ üzer{nize artyet, el6ik oı*"1rnn,
yarım ağzla, itİmqdınıza
Iayıly olmaya çalışacağım sr;z]erini bir ctüe
içinde kullaı1ıız. Kullandığnız bu sözlerin
tasıdıa aıIam sizin ciirrlelerinize uygun düştii mü? (I72-l73.s.) Bu ti:r Jaiatımtar
.ati
w
w
w
lutkı
game
out of
kaışlsrnda bir tepki gösterir.over'
mi? (i75.s.)
'
5.9
om
c
.
um
m
i
l
i
t
.a
w
w
w
"rnyo,
order sözleiylıe karşılaşan Ttirk insanı bu sözler
om
c
.
rum
60. Kelimeler gibi ek]erin de zarnaıılakullanımdan
çıkması söz konusu olabitir mi?
Kadın giyİm, çocuk ayakkabı, bitkİ bilİrn, dİI ııı*, sa,
i"ı*l"ıı*"ı*rıoa"ki bu durumu nasıl
yorumlarsınrz? (
17
6.s.177 .s.}
o
f
m
li
atik".şrürğı;;;'iızs-*.l
Pi'-ş.qkda .'Çı{a!ım senle Bağdat yoluna" biçimiıdeki bir kullaıımda eksik bir ek
var mr?^6i:
oteki kişi zamirlerini bu açıdan inceleyerek
pı.r.)
.
w
ww
"""upıuyr-r_
62' Konfeksiyoızkelimesinin Tiırkçedeki
Bu arada referaodrrm
kelimesini de değerlendiriniz.
63' Atıyorum biçiminde srk sık kullaıılan bu sözü eieştiriyoruz.
Di1imizde bunrm
yerine kullanılacak başka hangi kelimeler var? (179-s.)
u
m
o
c
m.
ru
o
f
lim
m
o
c
m.
w
w
w
m
i
l
i
t
.a
lim
r
.
w
w
.
w
ww
w
m
o
c
.
m
u
m
o
c
m.
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
64. DlIimizde birer terim olarak geçen lraligrafi, Icoreografi, stenografi, tomografi'
kardiyografi rıe demektir? T_ürkçede bıırrlarrrı karşılıklaıı var mr? -grafi ekı bu kelimeiere nğ
anlajIil katıyor? insan sağlığyla bu lçıdaı yakın ilişkisi olan bu terimlerdeki yabaıcüğ nasıl
yorumlarsınız? ( 1 79.s.)
.
w
w
w
65. Kdemli, duayeç aksakal kelimeleri aıasında
Gerektiğinde bunlardan
haıgisiıi kullanilmasınr istersiıiz?
bir aı]am yakınlığı
w
mr?
(l 8a_s-)
66. Ayakkabıyı beğenmedİm geri İade ettİm. Bu ciimlede sizce bozuk bir aııIatım vdr
mr? (185.s.)
67. İnanmıyorum, inanıImaz, korkunç gıkel ğbikelimeleri sü de kullanıyor musuıuz?
m
o
c
.
m
ru
r
wvarw
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
m
o
c
m.
Korkunç.'bir marızclİa- Korkinç bİr rğo 1le korhınç gtizeI an7atlmlaından hangisi Türkçeye
daha uygıın? Bunlann yerinde lnİlanıldığını doğu buluyor mrısıınuz? (186- s-)
68. EIiJba, Alfabe, abece belli dönerılörde Tliirkçede kuJlanılmış kelimelerdir- Bu
terimleri oluşturarı iinsiizler arasında bir ilişki var mı? Bıınlaıın kökeni hakkııda ne
ru
o
f
m
i
l
i
t
biliyorsunuz?.(187.s.)
.a
w
o
ww
ru
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
'
69 A. Milaİtan önce, milattan sorıra keLimelerinin hsaltrnası Mo, M'S'dir. Şimdi
kısaltrnalar nedir ve hangi kelimeieriı
buılann yerine başka kısaltrnalar öneriliyor.
kısalknasıdır?
(t 8
8.s:)
B- Milatan önce,
mİIattan sonra teiınlerinin
kullarulmış? ( l s9.s..)
70- Ttırkiye Cumhııriyetİ yatandaşı rnı' TC vatandaşı mı? Hangisini kullanrlinasr_daha
om
c
.
um
ru
yeıine daha önce hangi terirıler
om
c
.
um
uygundur? (190.s.)
'
.
7I. Affederstnız kelimesindeki affIle af kanunu'ıdaki ğarasında göriilen farlo nasıl
açıklaısınız? (191-s.) Tıp ve tıbbın ortaya lcoyduğu sonuçlar öııeklerinde rzp kelimesi pakında
ne söylersini z? B eıuer örnek bulıınuz
72. Ne alırsına yeriıe dilimizde başka hangi sozler Inıllanrlır? Bunlardaı hanssi
Tiirkçeni yapısına düa uygündın? Ne alırsınız ile bir şeyier içmek mi, bil şeyler yemek mi
r
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
ti
a
.
w
soruluyor? (193.s.)
73. Super sofi, selpalç nestIe cafe Tiirkçe mi? BuıIanı yerine ne kullanabilirsiniz?
Marka adlan nesne adı olurmu? Bezer kelimeler de siz bulunuz (i9a.s-)
74.Dil bilgisinde ulama nedir. Hangi dururnlarda gerçekleşir? Ulama doğu telaffi:zu
olumsuz yönde etkiler mi? Türk Dil Kuruıııınca irılası Monİsa Ialesİ olarak verilea bir
kelimeyi bir sözliik mdnİsalalesi biçiminde bitişik ve M hatfrni kiiçük yaamş- Bı:rada bir
ulama vzır mr, bu irılayı doğgu buluyor musunuz? (195.s.)
75.'Basın dilinde heyetle gidilen bir iilkeye yapılan resmi ziyaret çıIcartma yapmak
sözüyle ifade ediliyor. çılcartma yapmak başkahangi aDlamlarda kullaıılır?
76- orijİn, orİjİnlİ,. orijinal, orİjinalite Frausrzcan dilimize geçmiştir_ Türkçe
m
o
c
m.
ww
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
m
o
c
m.
karşılıklan var mı? Bunların Tiirkçeleıini birer ciimlede kullanrnız; Yabancı karşıIıklanna
bulduğunuz kaşılıklar uydu mu? (197-s.)
77- organizasyo,n Fransızcadan Tiirkçeye geçmiş bir isimdir- Tiirkler bu kelimenin
fiilioi organize etmekbiçiminde kullaımışlardır. Tiirkçe karşıiığı ise düzenlemek'frı-Benzen
filler bu]unuz. Buluğunü kelimelerin Türkçe karşılıkları y4ç mı? (19s-s.)
'isim ve 78.
print etmeğ seyv etmelç şok olmah faks çehnek' şov yapmak Tiirkçeye yeni gireı
kelirnelerdir. Bu kelimelerin Tiırkçe bir fiille kullaıılmasını ve buıIann bu biçimde dilde yer
w
w
w
etrnesini nas{ ğ1{1yorrunuz? (I 98.s.)
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
79. A. Tiirkçede ıki dahİ kelimesi vaı? Bunlmdan hangısi Tiirkçedir? Söyleyı$e
araJaııda bir faık var mr? (199-s_)
B. Dahİ I|e bile anlamca ayıı kelimeler midiı? Birer ciİmlede kullanarak bu
m
o
c
.
r um
ru
o
f
lim
m
o
c
.
m
u
r
o
f
Batı kökeıiilim
ti
a
.
w
ww
soruyu cevaplayruz. (l 99.s.)
80. Farsçadan Tiirkçeye geçen-hane kelimesiyle yapıImış birleşik adlara öınek veriniz.
Hane, Twkçe veya
om
kelimelere de getiriüıiş mi<iir? Haııe yeiıne baggi
.
w
w
w
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
r
.
w
w
.
w
ww
w
m
o
c
.
m
u
'
ru
o
f
m çzoii9
i
l
i
t
a
ru
o
f
tilim
.a
w
w
dıırumlaıda Tiirkçe ev.kelimesi geiirilebilir?
Name (beyanname)kelimesini
fLviı!ıv'lu uv
de yazlm
bakımından değerlendiriniz.
8l' Gereeklegtlrmeİ Tiirkçedeki hangi yabancı kelimenin karşıtığı olarak kullaru1dı?
GerçeHeştirme&
fiilinin olumsuz au'oııı* içfuı Ldhnıimasını nasıl buluyorsuoıız 2
A' Vereine yakalanmı şansı sizce doğu bir kultarum mı? Bı:,
bir iaııs mı? (208.s.)
82' Eskiden alrsüIamel kelimesi kul-lan1tırdı- Bıının y"'ıoı
r*ç
.
w
w
w
w
i tepkırıi. şı-o ıro
ikisinin yerini hangi kelime alıyor? iephr'nn oıumıu ,r*y"
oıu*ruz
olmasını nasıl
yorumlarsını
rum
r
m
o
c
m.
m
o
c
.
m
o
c
.
m
foru
z? Q09.s.)
83' lcat'İ' sün'İ, mes'uI, san'at, gibi kelimeler eskjden
kesine ile aynlıyordu. Şimdi bu
kelimelerin kabul gören imlaları nas]ıaırz Söz konusu
kölimelerin kesmeli yazrlmasınr
zorlayan sebep ne idi? (210.s.)
m
i
l
i
t
.a
w
w
w
om
c
.
um
ru
r
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
om
c
.
um
ti
a
.
w
w
w
ww
91' ümit etmeh karşılığ umut itmelç immak uıçi*ı"rırra"r, hangisi
drha
92' Millet ne demel<tir? Buna karşılık olarak önerilıniş
olaa ulus
mil let söZlinü kaışılamaz? (23 0.s.)
m
o
c
.
ru
o
f
lim
ti
a
.
w
Trirkçenin kurallarına uygundur? (z2s-s.)
rum
ru
o
f
lim
Aktivasyona geçmekTwkçede haıgi sözle karşrlanır?
Q12.s.)
.
85- ya --. ya -.. ya da bağiaçlan 77e ve .-. veya ...
,"yon* -*-a, bil ilei vaı mr?
Doğru imla ya damı, yada mı? (212.s.)
86' "izJg1yag olanı" aıIamında son yıllarda Tiirkçeye gşen
ratİng gibi Batı ktjkenli
kelimelere bording cart, anti-d.ampİng, bencmarkİng,
brİfing, dr;;";";":kr;*'iiijL'*
de katıIdı' Bunlara Tıirkçede ııangiı<eiimeler
kaşıtılioıa.* ğoste;Imiştir? Q|4-s-,233.s.)
87 ' ingıLizce internatiilnil standard booi
mımber so"ztıniin kısaltnası olan ISBN. gibi
Tiirkçeye geçmiş başka yabancı krsalfualar da var.
BurıIardan IMF' TI/, BMW, F 16, CMS
kısalürıa]ann:ı okunuşu ıaşıIdu? Markan:n veya kurum-J-,
nrı--*r ise bunu Tiİıkçeye
göre okuyabllırmiy:u'? Aı. em efmi' İ me7e
m:i Bıs.s.1
' 88' Jurnal, jurnalist, attuelkelimeterinin'Tıırkçedeki kaşılıklan nelerdir? (2I7.s.)
89' Itsi bir zaman aralığını gösteren an kefimlsind",
t ır**ış dilimizde başka keli:ıe
*'?
girdiğinde veya iİnlü ile baştayan bir ek aJdığında,
!e]<ime
":'
an kelimesinin
'. okıınuşunda
bir değişiklik oluyor mu? Anı anına üye dilde bir
kullanrm vaı mı? Söz konusu
"krsa zaman aralığnı'' anlatan dilimizde başka ne gi6i
s<ıa"r ,*i çzo.r-1
90- Aşagdaki yabaacr kelimelerin Ttırkçed-eki
karşıhkıan jel"rairz
Harcırah, dejenere (olmak), depresyon,
radikal, Ioİter' pierspeldif,
or ganizasyon, p arlamento, ünite, kons ensıs'
"*,
irta'iasyon,"lut
r antail.çz' -s.1
84.
m
o
c
.
çok
haıgi durumiaıda
93' Yaşamsal hayat, ihisat ekonomisİ gibi kullanımlan nasıl
büuyorsrrnuz? BiIi
diğerinin karşılığı olan hayat, yaŞamkelimeleriniikullanım
farklı ıru?
-Q32_ A' Tiırkçe kelimelere getirilen -sal ekiniı görevi --_-_ r \- s.) Parqsal kelimesini
nasıl buluyorsunuz?
m
u
r
o
f
'"'l";
m
i
l
i
t
.a
""aı'z
.
w
w
94' Gök konuJcsal aıırat, otlangaç, ofurgaçlı götürgeç gibi
kelimeleri ortaya ata',lann
amacr ne idl? Q32.s.)
95' Batı dilIerinden son yıllarda Tiirkçeye geçen morİvasyonke1imesinin
Tükçede kaç
karşilığı var? Birer cümlede kullanınızQ3a.s.)
96' Kocaman alhş söfr doğu bir kuilanım rnıdrr? Bu
tür kullanımlardakı eksik]ik
w
w
w
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
nedir? (236.s.)
97' Ttırkçe ktıkgnri
Sayın, bay, bayan kelimeieri hangi yabancr kelimelerin
karşılığıdır? Bugiinkii kullanım yerleri hui<kında bilgi veriniz.
(B&;.)
98' kitlenmek, tİcarİ takşİ kullanımlan yapı ve anlatım açısından doğu
mu? (239.s.)
\'J'
Taşıt aracı için ne dersiniz?
99' Ceza evİ, tutuk evi, tevkİf evİ, mevİaıJhane kelimelerinin
aı]amlannr sözlijklerden
,
m
o
c
m.
m
o
c
.
m
u
r (2a0.s.)
o
f
m
i
l
i
t
.a
çıkannız- Ara]aıında anlamca ne gib1 farklılıklaıvar?
.
w
ww
ww
w
om
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
w
10a. B*ient, Cahit, Cevot, Cihat, Ercümerıİ, Esat, Ferit,
Fikıet, Hİdoyet, Rıfat
Fuat, Vahİt' Raşİt lle Behcet,
iinIü ile bir başla,vaı bır ek getidldiğiJe soı sesleri
gı.bi kelimelere
nasıl okunur ve nasrl yazılır? (241.s-)
101. kozmografya'
Qs7.s.)
m
o
c
.
m
u
'
-kozmolog lazmoloji kelimeleriıin Tiirkçede kaşıIiğ var mı?
m
o
c
m.
l02. Muhteremsözüiniin g,-ii-'ı, Ttirkçesindeki kaşilığı nedir? Muhterem deve kuş/'
ef kıllın ı m l an doff u mudur? (25 s _s.)
103- Süre kelimesinin krıllanıldığ yerler haklonda bilgi veriniz. Süre lle sıreç
arasında ne fark ıar? Sıırıkelimesi insan topluluklan için kullanıIır mı? (260-s-)
104- oğretİm iİyesİ, öğetim gorevltstkelimelerinin aıtarnları arasında bir faık vaı mr?
İ ns
ani
şer
Q6a.s.)
ru
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
w
w
l
i
t
a
w.
,j.
kavramııı an7ataıı dilde ne gibi kelimeler vaı? Q67-269.s-)
Eski harflerde hemze diye adlaıdınlaı ve söyleyişe kesikiik yqpalak okunan
cıiz'İ, ne'ş''9
gibi kelimelerin hangileri buglın kesmesiz y^",,l- aıcraaai
ryıes'ele
ğB-s-1
107- istatistik bilgi verilirken Yo 78'|er veya Yo|Z'lei gibi ifadeleri 'doğru'buluyor
105. ,9öz
106.
ww
musunuz?
l08. Tiirkçe kelimelere veya Ttirkçede yaşayan Doğu kökenli kelimelere ön ek getirilir
m
o
c
.
m
u
mr{
m
o
c
.
m
foru
109- Tfukçede ay adlanndan hangileri Ttirkçe kökenlidir? Eski ay adlaından birkaç
ömek verebilir misiniz? Giin adlarımız arasında Tiirkçe kökenli kelime var mı?
110 doğal, depresyon, glabcilİzm, özlük İşIerİ' apostrof, natural, bunalım, terorizm,
z1t İşIeri, ruh çElatntüsü, personel, Iresme, Iahreselleşme, tedhişçiliic kelimelerinden biri
diğerinin karşıiığdu- Bu keiimeleli eşleştiriniz- 292-299' 3a7.s-}
11l. Bugün bilim adamı, bilim insaıı, bilim kadın'ı gibi eleşiri konusu olan terimler
' bulunmaktadır. Bu eleştirilerle ilgiii sizin goroşıatız nedir? rg03. *)
l 12- Tiirkçe kelimelerde kve g sesleriıi önİmdeki ünlüye göre kün veya ince okuruz_
Kedİ, lcalın, gelin, gaga vb. Buıa göre yabaacı kökeı]i oıaa arikelimesin ek getirdi$ıizde
nasıI okursunuz? İIcametgflIı, ordugdh, imkdn, hafi İnkfu kelimelerini üu uatmo""
inceleyiaiz. Söz konusu k ve g seslerinin okuıuşunu rıasıtdır? Neden bunlardaa
iinlüer ıizerine diizelme işareti.koyarız? ( 305-s)
'
m
i
l
i
t
w.a
ww
om
c
.
um
|13. Şehİr kelimesi fiü ile başlayan bir ek alınca bir ses değşmesi olı.ır mu?
.
kelimesi ile yapılıruş yer adlannda bu durum nasıldır? Anıtlrabir ve Atatiİrk,Eı NutukŞehir
adlı
eserine iinlü ile başlayan ek geüdiğimizde bir degişiklik olur mu? (309-310.s_}
114- BiI
tenmi oları failİmeçhul, faİIİ meçhul kelimesinin ;'11i"şx ve okunuşu
hakkında bilgi veriniz (3t0.s.)
.- ll5. Fransızcadan Tiirkçeye geçen miyop, mitaoskop, prensip, pİIrnp ğbi ke]imgtg1
iinlü ile başIayan ek aldığnda bir değişiklik olur mq? Stızlıikte
tı*ura" bu kelimeler
""yu
verilirken nasıl kullanrlacağına dair bir yol gösterilir mi? ( 313-3Is.;-)
_ 1ı6- -acak( -ecek) ekıun getirildiğ fiillerde okunuşta ıe yaada bir dğşiklik otıır
-
r
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
mu?
.
l
i
t
a
.
w
ww
*o*Çl",
om
c
.
um
u
w
til
a
.
w
ww
1l7- -an (-en) ekfiillerden sıfat yapan bir ektir. Huog, durumda bu eki almış
kelimeyi
öteki kelimeyle birleşik yazuız?
Q22- 32a.s.)
m
o
c
m.
m
o
c
m.
1l8- mal kelimesini efuek ve'olmafr fiilleriyle birlikte kullaırldığında birleşik yazı|ır
mı? Bu kelimeıin iinıiİsiiniin okunuşu hak*ında uilgi veriniz? (325.s-) }akıp
etmeft iuhtaç
olmakbirleşik fiilIerinin okıınuşu ile yazılışı arasında fark vaı r,rz grrüu.ro
doğu'okuıuşu
nasıl olmalı?
ll9--İrsalİye ıe demektir- Dilimilde başka türevleri var mı? (327.s.)safob kelimesinin
-
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
tıiıevlerini de araşfiıırz.
ww
w
til
a
.
w
r
.
w
w
.
w
ww
w
m
o
c
.
m
u
.a
w
ww ekiile
ru
o
f
m
i
l
i
t
w.a
l20' açış k6nuşması, açıiq teonuşması, altını
çİzmek kelimelerinin kııIlanım yerleri
- altını .çizmeİ birleşik fiili yerine ldıaııiacak Ttirkçede başka
keİmeler
hakkında bilgi veriniz
var nıı? (33l-332. s.)
'
ww
l21' tele- ön
Tiirkçeye geçmiş ne gibi kelimeler bilirsiniz BuıIaruı Türkçe
kaışılıklan var mr? Bu yıibancıIaşmayr nasrl buiuyorsunuz? (33+ 337.s)
A-Diişiınün bakalun" Bah dillerinden Tiirkçeye geçen ped ("vuk) veya man (e|)
kök]erine dayanan Tiirkçede kaç kelime var?
rum
r
ru
o
f
tilim
m
o
c
m.
m
o
c
. -
m
o
c
.
m
foru
|22- Tiirkçede etmelç olnak yardrmcı fiitleri yalsızca doğu kökenIi kelimelerle
mi
ku]lanılr? Batı kökenti kelimelere de eİmek olmak y*ar-", fiitli getfuilir mi?
Bu dıırumu
nasrl değerlendirirsiniz? (344-3a8.s.) etkİ etmek mi etkİIemekmi| fg1giffinizi
belirtiniz, başka
örnek]er bulırnü.
l23- öndelik s-üreli, aWamağ aşınıncı poyr, )arte^' denetİm, dElc'unı, bİrim' işlev
Cumhuriyet Döneminde tiiretilmiş kelimelerdir. e'ı.ı t
biliyoi
öıço,
'şırtıaııı
mrt, özgün mİi lçiter mi orİjİnal mı bu kelimelerden hangisini
kuılanırsıruz? ^"',51-,o-ı'
(35l.s-)
l24-Giysilerdeki ölçü birimleri nelerdir? Yaüancı dilden gelip dile yerleşen
giysilerdeki öIçü terimleri nas{ !şrrorsurruz? (352- 355.s.)
|25' Sözhazinenizde argo sözler var mı? Bunlan nerelerde kullaıiırsıniz?
öğencilerin
kulldndığı özöl argo sözler var mı? (362.s.)
126. Iftsaltrnalara gelen ekleri nasıl okur ve nası| yazaİ'z'? (366-368.s
-).TDK'nİn mi
TDK' nun mı TDK' nın ını? .
L27- Tek heceli Batı kökenli kelimelere blok örneğnde'olduğu gibi iinlü
ile başlayan
bir ek getirildiğinde nasıI yazılır, nasd ç|çrırl1ş? (374.s)
m
i
l
i
t
w.a
ww
om
c
.
um
ru
r
o
f
lim
Not: İtk vizeden
ru
o
f
lim
ti
a
.
w
w
w
om
c
.
um
ru
o
f
lim
ıir iki hafta önce öğencilere bu soruları veriyoruz- Hazırlanıyorlar.
Bu sorulardan tıçiiıü yazıLıdasoruyoruz.
Bitiimede de üç soru bu.adalı soşuyoruz-
ti
a
.
w
w
w
m
o
c
m.
ru
ti
a
.
w
ww
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
m
o
c
m.
w
w
w
m
o
c
m.
w
w
w
m
o
c
.
m
u
r
o
f
m
i
l
i
t
a
.
w
w
w
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
.a
.
w
w
w
om
ru
o
f
m
i
l
i
t
a

Benzer belgeler