Plise-Duette Perde Montajı

Yorumlar

Transkript

Plise-Duette Perde Montajı
P lis e P e r d e v e D u e t t e P e r d e Ö lç ü s ü :
P ils e d u e t ö lç ü s ü a lır k e n ta v a n v e y a p e n c e r e ç e r ç e v e le r in in iç
k ıs m ın a m o n tjı u y g u n o ld u ğ u iç in b u ş e k il ö lç ü le r
a lın a b ilir .P e r d e n in to p la n m ış y ü k s e k liğ i a z o ld u ğ u iç in b ir ç o k
u y g u la m a a la n ın d a e n g e l te ş k il e tm e z .Ç e r ç e v e iç le r in d e e n v e
b o y d a n 0 ,5 c m
k ü ç ü k a lın a b ilir .
T a v a n iç in ö lç ü le r d e ç e r ç e v e n in k e n a r la r ın d a n 1 0 c m
y ü k s e k lik te is e ta v a n d a n c a m
ta ş ıla r a k ,
b itim n e k a d a r ö lç ü a lın m a s ı
u y g u n d u r . P lis e v e d u e t p e r d e ta v a n c a m la r ın d a ç e r ç e v e
iç le r in e k e n a r k la v u z e ş liğ in d e ö lç ü s ü a lın ıp u y g u la n a b ilir .

Benzer belgeler

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri İ ş le r in y ü r ü m e s i te k te k v e b a z ı k i ş ile r e m i b a ğ lı? ( y a d a b a ğ ım lı m ı? ) 


Detaylı

İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME İNHASI´na

İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME İNHASI´na M E R S İ N /M U T ( 2 9 0 5 3 4 ) M E S L E K İ E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ M E R S İ N /S İ L İ F K E ( 7 4 7 6 1 6 ) C E M A L K İ R İ Ş Ç İ Ö Z E L E Ğ İ T İ M İ Ş U Y G U L A M A M E R K E Z İ (...

Detaylı

indirmek için tıklayın

indirmek için tıklayın ta r a f ım ız d a n te m in e d ilip te s lim e d ile n v e d o ğ r u lu ğ u a r a ş tır ılıp te y it e d ilm iş b u lu n a n F a tu r a , M e n ş e B e lg e s i, A T R , E U R - 1 , F O R M A , E...

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete ith a la tın ı g e r ç e k le ş tir e n g e r ç e k v e y a tü z e l k iş ile r i, h ) M a d d e : D o ğ a l h a ld e b u lu n a n v e y a b ir ü r e tim s o n u c u e ld e e d ile n , iç in d e k...

Detaylı

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz o n la r d a n b e k le n t is i v a r d ır . D e v a m lı i ş le r iy le m e ş g u l o lu r , g e c e g ü n d ü z , b a y r a m , m e s a i d in le m e z . Y o r g u n d u r la r a m a y a r a t t...

Detaylı

4 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 4

4 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 4 1 7 . D ijit a l K a y ı t C ih a z ı ü z e r in d e t u t u lm a k t a o la n g ö r ü n t ü k a y ı t la rı p e n t a p le x ö z e lliğ in e s a h ip o l m a l ı d ı r , c a n l ı i z l e m e , k ...

Detaylı

1 6 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 1 6

1 6 KANALD İ J İ TALKAYITC İ HAZI Ş ARTNAMES İ 1 . C ihaz , 1 6 e d i l e b i l m e l i , y e t k i s i z k u l l a n ı c ı l a r t a r a fı n d a n k o n t r o l e d i l e m e m e l i d i r . 4 5 . C ih a z ın g ö r ü n tü le r in in m a h k e m e le r ta r a ...

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete M A D D E 5 – (1 ) G ü v e n lik b ilg i fo r m la r ın ın h a z ır la n m a s ın d a a ş a ğ ıd a k i ilk e le r e sa s tır : a ) T e h lik e li M a d d e le r in v e M ü s ta h z a r la r ın S ın...

Detaylı

Hazreti İsa AS Öncesi Yapılan Dünyanın Yedi Harikası Bilimsel

Hazreti İsa AS Öncesi Yapılan Dünyanın Yedi Harikası Bilimsel A n tik Z e u s H e yke li A n tik R o d o s H e yke li

Detaylı

TOFAS Customer Specific Requirements R7

TOFAS Customer Specific Requirements R7 K o n tr o llü S e v k iy a t m e v c u t n o r m a l k o n tr o lle r e e k o la r a k k o n a n b ir k o n tr o l u y g u la m a s ıd ır . K o n tr o llü S e v k iy a t v e r ile r i ik in c il k...

Detaylı