Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…

Yorumlar

Transkript

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…
VAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ
BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Baba Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Medeni Hali
Cep Telefonu
İkametgah Adresi
(İlçeyi mutlaka yazınız)
KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Cinsiyeti
Anne Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İlçe
Evli
Bekar
Engel Durumu
e-mail
Askerlik Durumu
Bölümü/Branşı
Başvuru şartlarının 6.
Maddesine göre doldurunuz.
Mezun
Olunduğun Üniveriste/Yılı
SERTİFİKALAR
Başvuru şartlarının 4.
Maddesine göre
Yaptı
.
doldurunuz.
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık
Başvuru şartlarının 7.
Maddesine göre doldurunuz.
KPSS P3 Puan
FOTOĞRAF
Yapmadı
Tecilli
Muaf
Tecilli ise tecil.
süresi..….yıl
Çocuk Gelişimi
Sosyoloji
Aile ve Tük. Bilimleri
Y.Ö.K. Denklik
2014 yılı
KPSS Puanı …………… (rakamla)
2015 yılı
KPSS Puanı ………….. (rakamla)
……………...…… (yazıyla)
…………………. (yazıyla)
DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN BAŞVURU ŞARTLARI
1-Türk Vatandaşı Olmak,
2-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmayan ve hakkında soruşturma veya kavuşturma olmamak, (Bu madde kapsamında işe alım esnasında veya işe başladıktan sonra
güvenlik soruşturmasında bu maddeye aykırı herhangi bir suç tespit edildiğinde kişinin iş akti fesh edilir)
4-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe
geçirilmiş olmak,
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl
hastalığı olmayan, yurdun her yerinde görev yapmasına her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
6-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri
mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından
en az lisans düzeyinde mezun olmak,
7-ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS
P3 Puan türünden en az 60 (altmış) puan almak,
Yukarıda açıklanan bilgileri ve şartları okudum. Başvuru şartlarında ki tüm yükümlülükleri yerine getireceğimi ve yukarıdaki
bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, başvurumun değerlendirilmesini arz ederim. …/…/2016
Ad-Soyadı
Kayıt No
Kayıt Tarih
:
:
İmza
Formu Teslim Eden
Adı / Soyadı :
İmzası
:
Başvuru Tarihi
…./…./2016
Formu Teslim Alan
Adı / Soyadı :
İmzası
:
Teslim Tarihi
…./…./2016

Benzer belgeler

2013 Korunmaya Muhtaç Çocukların Başvuruları

2013 Korunmaya Muhtaç Çocukların Başvuruları bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare:...

Detaylı