9 may\375s 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

Yorumlar

Transkript

9 may\375s 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd
O.H.101
Osmancýk Haber
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
FÝYATI: 1 TL
AK Kadýnlardan örnek duyarlýlýk
AK Parti Osmancýk Ýlçe Kadýn Kollarý öncülüðünde Mardin'in
Nusaybin ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerine moral
amaçlý ev yemekleri gönderildi.
-2’DE
KOLUNU KESTiRMEK
iÇiN YARDIM BEKLiYOR
Osmancýk'ta yaþayan Fadime Çakallý, geçtiðimiz yýl Çiftlikler Mahallesi Kiremit-Tuðla Fabrikasý önünde geçirdiði kazada felç olan kolunu kestirmek için yardým bekliyor.
Fadime Çakallý, 1 yýl önce büyük bir kaza atlattýðýný, ardýndan eþini kaybettiðini ve bu travmalarý zorlukla atlattýðýný ifade etti. Sað kolunun kazadan sonra felç kaldýðýný ifade eden Çakallý, "1 yýldýr bu felçli kolu taþýyorum ve artýk taþýyacak gücüm kalmadý. Doktorlar kolumun kesilmesi gerektiðini söylüyor ama Osmancýk'ta
ve Çorum'da yapýlamýyor. Gazi Üniversitesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Herhangi
bir saðlýk güvencemde olmadýðý için Ankara'ya gidemiyorum. Saðlýk güvencem olsa bile Ankara'ya gidemem çünkü maddi imkanlarým çok yetersiz. Kolumun kesilmesi için bir yardým eli arýyorum" dedi.
-7’DE
Çeltiðe 10
kuruþ destek
Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) dahil olan
çiftçilere bu yýl dekar baþýna 11 lira mazot
ve gübre destekleme ödemesi yapýlacak.
Bakanlar Kurulu'nun "2016 Yýlýnda Yapýlacak Tarýmsal Desteklemelere Ýliþkin Karar"ý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna
göre çiftçilere, bu yýl verilecek tarýmsal
destekler belirlendi. ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar baþýna 11 lira mazot ve gübre
destekleme ödemesi yapýlacak. Kilogram
baþýna yapýlan fark ödemesi desteði ise
çeltikte 10 kuruþ olarak belirlendi. -8’DE
Pýrýltý Temizlik
AÇILDI
BAÞKENT’TE
Osmancýk toplantýsý
Osmancýk Pýrýltý Temizlik Hizmetleri düzenlenen törenle hizmete açýldý. Ýnönü Zaferi Ýlkokulu karþýsý Uludað Sitesi altýnda hizmete
giren Pýrýltý Temizlik Hizmetleri'nin açýlýþýna
Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker, eski belediye baþkan adayý iþadamý Alaaddin Uður, sanayici iþ adamlarý, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarý
temsilcileri ile davetliler katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan iþletmenin açýlýþ kurdelesi Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir
Eskiadam tarafýndan kesildi.
-12’DE
Ankara'da bir araya gelen bürokratlar, iþ adamlarý ve sivil toplum örgütü baþkanlarý Osmancýk'ýn geleceðini þekillendirecek yatýrýmlar, projeler ve fikirleri deðerlendirdi. Tüm Osmancýklýlar Birliði tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirildi. Tüm Osmancýklýlar Birliði Baþkaný Faruk Aðaçbacak, toplantýnýn amacýnýn Osmancýk'ý konuþmak olduðunu belirterek katýlýmcýlara teþekkür etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçeye yapýlan yatýrýmlar ve belediye faaliyetleri ile ilgili verirken, Kaymakam Cemalettin Demircioðlu eðitim, kültür ve sosyal açýdan ilçe hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. -6’DA
Kýbrýs Gazisi son
yolculuðuna uðurlandý
Osmancýk ilçesinde hayatýný kaybeden Kýbrýs gazisi Turan Karadana (64)
son yolculuðuna uðurlandý. Kýbrýs Gazisi Turan
Karadana için Beylerçelebi Caminde cenaze töreni
düzenlendi. -4’DE
Memlekete
Saygýdeðer okurlarým; geçtiðimiz hafta 2 gün Kapadokya'yý gezdikten sonra
Konya ve daha sonrasýnda üç gün de Antalya'da kaldým. Dolayýsý ile geçtiðimiz haftanýn yazýsýný yetiþtiremedim. Gazeteden
arkadaþlar arayýp Edip bey dizgi bitiyor yazýnýzý bekliyoruz dediklerinde kýsa bir not
yazýp gönderdim.
-3’DE
Eker, Karlý'yý kutladý
CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Sadýk Eker, AK Parti Osmancýk
Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Cafer
Karlý'ya kutlama ziyaretinde bulundu. Sadýk Eker baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarette CHP
Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri de
hazýr bulundu. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý, ziyaretten duyduðu büyük memnuniyeti ifade ederek, CHP heyetine teþekkür etti.
-5’DE
Kumbaba’da yaðmur duasý
Osmancýk Kumbaba Köyü'nde geleneksel yaðmur duasý yapýldý.
Programa yoðun bir katýlým oldu.
-10’DA
2
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
SELMA KARAKAÞ
Mehmet ÖZATA
[email protected]
BÝR FÝNCAN
KAHVE
DÝVAN EDEBÝYATI
Selçuklu Devletinin saray çevresinde (Konya'da) Ýran þairlerini
taklitle baþlayan üst tabaka edebiyatý bir seçkinler sýnýfý oluþturdu.
Egemen kesimi oluþturan bu tabaka alt tabakalarla ayný gözükmek istemiyordu.
Kendi þiirlerini halk þiirinden
ayýran bir tercih yaptýlar. Türkçeye
daha fazla Arapça, Farsça sözcük
ve tamlama katarak adýna Osmanlýca denilen bir dille yazýlan ve
söylenen Divan edebiyatýný oluþturdular.
Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda yaþayan Fuzuli ve Baki
Divan edebiyatýnýn en önemli temsilcilerinden sayýlýr.
FUZULÎ ( Doðumu:? Ölümü :
1566)
Fuzulî, Oðuzlarýn Bayat boyundan olup hayatýný Kerbela'da
Ýmam Hüseyin türbesinde türbedar olarak geçirmiþtir. Ehl-i Beyt
sevgisi yüzünden kendisi Alevilerin yedi ulu ozanlarýndan birisi
olarak kabul edilmiþtir.
Azeri lehçesiyle yazdýðý þiirlerinde Hurufi neþesi ve melâmi tavrý hakimdir.
"Selam verdüm rüþvet deðüldür deyü almadýlar."
diye baþlayan Þikayetnâmesi
çok meþhurdur. Türkçeyi yetkin
bir sanat dili haline getiren Fuzuli'nin Türkçe, Arapça ve Farsça
eserleri bulunmaktadýr.
Çorum lisesinde okuduðumuz
Fuzuli'ni þu güzel beytini hiç unutamam.
Beni candan usandýrdý, cefadan yar usanmaz mý?
Felekler yandý ahýmdan muradým
þemi
yanmaz
mý?
(Þem=mum, ýþýk)
Her devirde insanlarýn ortak
derdini dile getirmeye çalýþan þu
beyti çok meþhurdur.
Dost biperva, felek birahm,
devran bisukun,
Dert çoh hemdert yoh düþman
kavi tali zebun..
(Dost pervasýz, felek acýmasýz,
zaman oynak. Dert çok, dert ortaðý yok, düþman güçlü, talih çok kötü)
BAKÎ ( 1526-1599)
Osmanlý Ýmparatorluðunun en
güçlü ve en meþhur ozanlarýndan
biridir.
Dönemim sultanlarýndan iltifat
görmüþ olsa da arzu ettiði Þeyhülislamlýk makamýna gelememenin
üzüntüsüyle ölmüþtür.
Baki denince ilk akla gelen þu
muhteþem beyti hep ezberimde
olup, her zaman ve her yerde büyük bir heyecanla okumaya çalýþýrým.
Avazeyi bu âlemde Davut gibi
sal,
Baki kalan bu kubbede bir hoþ
sadâ imiþ…
(Þu âleme sesini Davut peygamber gibi gür biçimde sal gitsin.
Bu kubbede ölümsüz olan sadece
bir hoþ ses imiþ…)
Müheyya oldu meclis sakiya
peymaneler dönsün,
Bu bezm-i ruh-bahþýn þevkina
mestaneler dönsün..
Ey saki içki meclisi hazýr, kadehler dönsünler-içkiyle kadehlerini çabuk getir götür.
Bu insana can veren meclisin
aþkýyla sarhoþlar da dönsünler.
Bu güzel dizeleri Rakým Elkutlu Hüseyni makamýnda bestelemiþtir.)
30 Nisan Cumartesi günü yapýlan Osmancýklýlar toplantýsýna,
Mahmut Karslý, Necdet Yaþar, Yakup Eken, Mehmet Þahiner, Ekrem Uyar, Nurettin Kakaç, Mehmet Haykýr, Fatih Bostancýer, Faruk Helvacý, Metin Gören ve Haldun Þahin katýldýlar.
Toplantýda her zamanki gibi,
çocukluðumuza ve Osmancýk
günlerimize dönerek koyu bir Osmancýk muhabbeti yaptýk.
Osmancýk'tan Muammer Okutan, Ali Uzun, Ankara'dan Dursun
Yaðlý ve Gýrasanýn Þeref'le (Özçelik) görüþerek hal hatýr sorduk. Gýrasanýn Þeref, toplantýya katýlanlarýn azaldýðýný söyleyince "van ortak gene de bi biþürüm olmuþsunuz" diyerek, onun tabiriyle iki lafýn belini kýrdýk. Toplantýyla ilgili
fotoðraf yandadýr.
Baþbakanlýk Danýþmaný sevgili
hocamýz Prof. Dr. Lütfü Akça'yý telefonla arayarak toplantýlarýmýza
davet ettik. Þu anda Þanlýurfa'da
olduðu için gelemediðini söyledi.
AK Kadýnlardan
örnek duyarlýlýk
AK Parti Osmancýk
Ýlçe Kadýn Kollarý öncülüðünde Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev
yapan güvenlik güçlerine moral amaçlý ev yemekleri gönderildi.
AK Parti Osmancýk
Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ayþegül Yücel, AK
Parti Osmancýk Belediye Meclisi Üyesi Yurdagül Yýlmaz, AK Parti Ýlçe
Kadýn Kollarý üyeleri ve
Osmancýk Halk Eðitim
Merkezi kursiyerleri tarafýndan Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev
yapan güvenlik güçleri
için börek, çörek, kurabiye, pohaça ve çeþitli kuruyemiþlerden oluþan
gýda paketi hazýrlandý.
Hazýrlanan
gýda
malzemeleri geçtiðimiz
Cuma günü Osmancýk
Aras Kargo ile Nusaybin'e gönderildi.
Bu arada 11 yaþýndaki Buðra Çýplak isimli
öðrenci de kendi duygu
ve düþüncelerini içerden
bir mektup kaleme alarak, mektubunu yardým
malzemesiyle birlikte
güvenlik güçlerine ulaþtýrdý. (Selma Çetindere)
Fotoðraf Soldan; Ayaktakiler Ekrem Uyar, Nurettin Kakaç, Mahmut
Karslý, Mehmet Özata, Faruk Helvacý, Necdet Yaþar, Mehmet Þahiner,
Haldun Þahin, Yakup Eken, Fatih Bostancýer ve Mehmet Haykýr..
Salim Savcý'dan bir kitap daha
Osmancýklý Eðitimci Yazar Salim Savcý, yeni bir
kitap daha çýkardý.
Ayný zamanda gazetemiz köþe yazarý olan Salim
Savcý 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocukluðu' isimli kitabýnýn 3. baskýsýný çýkardý.
Ýlk basýmý 2001 yýlýnda, 2. baskýsý ise 2003 yýlýnda
yapýlan kitap, Atatürk'ün doðumundan gençlik yýllarý-
na kadar olan hayatýný anlatýyor.
3. baskýsýný çýkardýðý kitabýn ilgi görmesi ve gelen
talepler üzerine bastýrdýðýný ifade eden Salim Savcý
diðer kitaplarýnda da olduðu gibi bu kitabini da eðitim
kurumlarýna ücretsiz olarak daðýtýyor.
Savcý'nýn kitaplarý Osmancýk Kardeþ Kitapevi'nden temin edilebilir
(Selma Çetindere)
*****
O.H.102
SARAY DÜÐÜN SALONU
O.H.105
0364 611 2099 -0535 386 23 61
Gürleyik Mah. Ergenekon Cd. No: 74 OSMANCIK
Bir fincan kahve denildiðinde aklýnýza hemen kýrk yýl ötesi dostluklarýnýz geldi öyle deðil mi? Týpký bende sizin gibi düþünüyorum.
Kahve kokusu için dünyanýn en güzel icatlarýndan mý desem yoksa Mevla'nýn en anlamlý nimetlerinden mi desem.
Bir ömrü, dostluðu, insanlýðý, deðeri ve
vefayý temsil kahve için ne yazsam azdýr.
Çünkü, bir mekanda hissettiðiniz kahve kokusu sonrasýnda huzur dolar içiniz. Maziye
doðru gider gelir, dostluklarý hatýrlar ve gönlünüz ferahlar.
Onun içindir ki; Aslýnda acý vardýr tadýnda
ve sevgi saklý olduðu için adýnda acý tatlanýr
çünkü muhabbet vardýr , insanlýk vardýr, sefa
vardýr, vefa vardýr sonuçta bir fincan kahvenin telvesinin tadýnda.
Yunus'un dediði üzere "Ben gelmedim
kavga için benim iþim sevgi için" diye düþünürken dostIarIa içilen kahve neþedir ve
kahkahalar köpükler üzerinde yüzer.
Arada bir kahve yudumlayýp bir þarký dinlerken suskun kalýr yüreðiniz ve o þarký söylemek istediðiniz hemen her þeyi söyler.
Rengi kara olsa da benzemez hiçbir gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreðinize ve dosta sunulan bir fincan kahve çok
þey ifade eder. Hatýralarýn kapýsýný açar. Tutkular her yudumda titretir yüreðinizi hafýzada
ki sohbetin detaylarý sorgulanýr.
Hatýralar kaynar bir kahvenin cezvesinde.
Ve köpüklerinde sevgi parlayan, fincanýn her
yudumunda vefa ve sonunda kardeþ olur sizinle telvesi.
Ýþte, kahvelerin þahýdýr Türk kahvesi ve
Türkçe gibi arýdýr, durudur. Bazen içine süt
katarsýnýz Anadolu'nun ak sütü ile aðarýr gönüller ve adý olur Sütlü Türk kahvesi ve sonra Damla sakýzlý Türk kahvesi. Týpký Anadolu
ezgileri gibi yanýktýr Mýrra. Acý verir ve ancak
bu acý Anadolu insanýnýn kenetlenmesi için
bir ilaç gibidir. Menengiç kahvesi, Mardin
kahvesi, dibek kahvesi ve Süryani kahvesi
derken her birinin ayrý bir tadý, ayrý bir kokusu ve ayrý bir lezzeti vardýr.
Anadolu için hepsi birer motiftir kahvenin.
Çünkü kokusunu aldýðýnýzda bizim diye baþlar ve Mardin kahvesi diye devam edersinizi.
Çünkü hepsi bizimdir Anadolu'da dumaný tüten her kahvenin. Bazen kum ve bazen korda kaynasa da cezvelerin hepsi bizi anlatýr
fincanýna doðru yol alýrken.
Amerikano, espresso, latte, capuçino,
mocha, kosta rika, kolombiya,affogato, ristretto, vienna ve santos gibi kahveler de yeni
yeni gönül dünyamýzda yer alsa da asla vazgeçmeyiz Türk kahvesinden.
Ve sonuçta resmi bir tutku ve resmi bir
içecektir kahvemiz. Haliyle bir fincan kahve
için bahanemiz çoktur.
Bir sanat icra etmek gibidir kahve tutkusu
ve kahveye tutku ile baðlanmak dostluða,
anýlara varmak, ön yargýdan uzak kalmak,
sevmek ve sevilmektir.
Ve kahve tutkusu Yunus gibi yaþamaya
adým adým yaklaþmaktýr.
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
3
OSMANCIK HABER
Sayfa
Memlekete
Kýrkdilim'de heyelan temizliði
Çorum'u Osmancýk üzerinden Ýstanbul baðlantýsýný saðlayan Kýrkdilim Geçidi, heyelan temizleme
çalýþmalarý nedeniyle araç trafiðine kapatýldý.
Laçin-Osmancýk Yolu Kýrkdilim Mevkii'nde oluþan
heyelan nedeniyle harekete geçen Karayollarý Çorum 73. Þube yetkilileri, yolu bir süreliðine araç trafiðine kapattý.
Çorum-Laçin yol ayrýmý Harmancýk Köyü yolunda çalýþma baþlatan ekipler; büyük araçlar için ulaþýmý Çorum-Merzifon-Osmancýk güzergahýndan saðlayacak.
Heyelanýn devam ettiði Kýrkdilim Yolu'nda, bakým
ve onarým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra yolun
yeniden trafiðe açýlacaðý belirtildi.
(Çaðrý Uzun)
Vakýflar Bölge Müdürü Osmancýk'ta
Tokat Vakýflar Bölge Müdürü Ýsmail
Aktaþ, Osmancýk ilçesinde bunan tarihi
Koyunbaba Türbesi ve restorasyon çalýþmalarý devam eden Koyunbaba Köprüsünde incelemelerde bulundu. Aktaþ,
beraberinde Ýnþaat Þube Müdürü Yýlmaz Kýlýnç ve Emlak Þube Müdürü Sadettin Parlak ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret
etti. Ziyarette Aktaþ ve Baþkan Karataþ
ilçedeki restorasyonlar ve Vakýflar Bölge Müdürlüðü bünyesindeki tarihi ederlerle ilgili bir süre görüþtü. Baþkan Karataþ, Bölge Müdürü Aktaþ, Þube Müdürleri, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir
Eskiadam, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk birlikte Koyunbaba Türbesinde Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan çevre düzenlemesi çalýþmalarýný inceledi.
(Haber Merkezi)
Çorum'da TÜFE % 0,17 arttý
O.H.114
Ülkemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %0,78 arttý. Çorum, Samsun,
Tokat ve Amasya illerinin dahil olduðu
TR83 bölgesindeki TÜFE'deki artýþ ise
aylýk % 0,17 olarak gerçekleþti.
Konuyla ilgili açýklamada bulunan TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek, TÜFE'de
(2003=100) 2016 yýlý Nisan
ayýnda bir önceki aya göre
%0,78, bir önceki yýlýn Aralýk
ayýna göre %2,55, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %6,57 ve on
iki aylýk ortalamalara göre
%7,84 artýþ gerçekleþtiðini bildirdi. Aylýk en yüksek artýþýn
%12,60 ile giyim ve ayakkabý
grubunda yaþandýðýný ifade
eden Çiçek açýklamasýnda þöyle dedi:
"Ana harcama gruplarý itibariyle 2016 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan eðitimde %0,87, eðlence ve kültürde %0,76, ev eþyasýnda %0,70
ve ulaþtýrmada %0,62 artýþ gerçekleþti. Aylýk düþüþ gösteren
tek grup %1,48 ile gýda ve alkolsüz içecekler oldu.
Ana harcama gruplarý itibariyle 2016 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan sadece gýda ve alkolsüz içecekler
grubunda %1,48 oranýnda düþüþ gerçekleþti. Yýllýk en fazla
artýþ %12,84 ile alkollü içecekler
ve tütün grubunda gerçekleþti.
TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller
(%11,35), çeþitli mal ve hizmetler (%11,25), ev eþyasý
(%10,38), saðlýk (%9,58) artýþýn
yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Aylýk en yüksek
artýþ %1,49 ile TR63 (Hatay,
K.Maraþ, Osmaniye)'te oldu.
Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yýlýn Aralýk ayýna göre en yüksek
artýþ %3,26 ile TR51 (Ankara)
ve TR62 (Adana, Mersin) bölgelerinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %8,07
ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %8,58
ile TR31 (Ýzmir) bölgesinde gerçekleþti.
Nisan 2016'da endekste kapsanan
417 maddeden; 55 maddenin ortalama
fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 257
maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ,
105 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise
düþüþ gerçekleþti"
(TÜÝK)
Saygýdeðer okurlarým; geçtiðimiz hafta 2
gün Kapadokya'yý gezdikten sonra Konya ve
daha sonrasýnda üç gün de Antalya'da kaldým.
Dolayýsý ile geçtiðimiz haftanýn yazýsýný yetiþtiremedim. Gazeteden arkadaþlar arayýp
Edip bey dizgi bitiyor yazýnýzý bekliyoruz dediklerinde kýsa bir not yazýp gönderdim.
Antalya'da düzenlenen sektörle ilgili bir
panele katýldýk ve daha sonra Antalya sokaklarýnda söyleþiler yaptýk.
Antalya, Burdur, Isparta ve Denizli'li gazeteci dostlarla farklý konularda derlemeler
yaptýk. Ben de Antalya sokaklarýnda sohbet
ettiðim insanlara "Osmancýk adý size neyi çaðrýþtýrýyor? Sorusunu sordum.
Sonuçlar çok ilginç;
Sorduðum soruya Osmancýk Tarýk Buðra'nýn oðlunun adýdýr diyenler bile çýktý.
Ýþte soruma verilen bazý cevaplar. Yozgat'a
yakýn bir ilçenin adý. Bir pirinç markasý. Türkiye'nin en lezzetli pirinç markasý. Çorum'un en
büyük ilçesi. Çorum'un ilçesi. Osman Bey'in
doðduðu þehir. Karadeniz'e giderken otobüs
mola vermiþti, her yerimi sinekler yedi. Baltacý Mehmet Paþa'nýn doðduðu yer. Tedes ile
200 TL ceza yemiþim makbuz yeni geldi. Ýstanbul'a giderken gece geçtik her yer ýþýl ýþýl. Pirinç çok ama yol üstünde pilav yiyecek bir yer
bulamadýk. Tarýk Buðra'nýn romanýnýn adý. Cihan Ünal'ýn baþrollerde oynadýðý 20 yýl önce
TRT de oynayan dizinin adý. Çorum'daki Karadeniz. Çorum'un en kuzeydeki ilçesi. Koyunbaba Türbesinin olduðu yer. Bizim mahalle de
Osmancýk'ýn Konacak köyünden komþularýmýz var.
Bu liste devam ediyor. Akdeniz'de insanlar
Osmancýk'ý böyle tanýyor. Ýçlerinden ilginç bulduklarýmý sizlerle paylaþtým.
* * *
Geçtiðimiz hafta Çorum'da abla operasyonu yapýlmýþ. Erzurum ile eþ zamanlý olarak yapýlan operasyonlar neticesinde yedi abla tutuklanmýþ.
Buraya kadar her þey güzel ama; Osmancýk'taki ablalarýn iþleri týkýrýnda.
* * *
Osmancýk'ta turizm ve kültür iþlerinde bir
yoðunluk görmeye baþladým. Koyunbaba
sempozyumu, Vakýflar bölge müdürünün ziyareti,kültür varlýklarýný koruma kurulu heyetinin ziyareti,
Ankara'da yapýlan tüm Osmancýklýlar toplantýsý bana bir þeyler müjdeliyor. Allah nazardan saklasýn.
* * *
Kýrkdilim yolu kapandý ve çile tekrar baþladý. Çalýþmalar tamamlanana kadar Harmancýk yolundan baðlantý saðlanacakmýþ.
Önümüz yaz. Biline ki; Harmancýk yolu çekilmez. Ýnþallah bu çile uzun sürmez.
* * *
Bu hafta sempozyum haftasý. Osmancýk
Uluslararasý Koyunbaba Sempozyumuna ev
sahipliði yapacak.
Balkanlardan Türkistan'dan ve Anadolu'dan 50 akademisyen Osmancýk'ta buluþacak. Bu ilim sahibi kiþilerin hemen hepsi ilmen Koyunbaba'ya gönül vermiþ.
Koyunbaba ile ilgili bilinmeyenler bilgiler
gün ýþýðýna çýkacak. Tasavvuf tarihinde yenilikler olacak.
Allah emeði geçenlerden razý olsun. Osmancýk yine tarihi bir virajý dönüyor.
Lezzetin Deðiþmez Duraðý
yolcu
iSKENDER
Alo Paket
85
0364 600 119 19
0543 209 1
O.H.104
Ulucami Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
No: 22/A
4
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
BAÞSAÐLIÐI
BAÞSAÐLIÐI
Odamýz üyelerinden Selim Karahan'ýn muhterem annesi
Odamýz eski üyelerinden
Hatice KARAHAN’ýn
Arif TIKI
’nýn
vefatýný üzülerek öðrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akraba
ve yakýnlarý ile tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
vefatýný üzülerek öðrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akraba
ve yakýnlarý ile tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Bayram ÇALIÞKAN
Bayram ÇALIÞKAN
Ýstanbul'da
istiþare toplantýsý
Çorum Dernekler Federasyonu
öncülüðünde Ýstanbul'da Osmancýklý
dernek baþkanlarýnýn katýlýmýyla istiþare toplantýsý düzenlendi.
Akören Köyü
Dernek merkezinde
yapýlan toplantýya
ÇORDEF, Akören,
Gecek, Baþpýnar,
Yukarý Zeytin, Aþaðý Zeytin, Pelitçik,
Aþýkbükü ve Aydýn
Köyü dernek baþkan ve yöneticileri
katýldý.
Osmancýk ve
köylerde yaþanan
sorun ve taleplerin
ele alýndýðý toplantýda Çorum Dernekler Federasyonu
Baþkaný Cemil Yaþkabak tarafýndan
federasyonun faaliyetler ve çalýþmalarý hakkýnda dernek
baþkan ve yöneticilerini bilgiler verildi.
(Selma Çetindere)
Kýbrýs Gazisi son yolculuðuna uðurlandý
Osmancýk ilçesinde hayatýný
kaybeden Kýbrýs gazisi Turan
Karadana (64) son yolculuðuna
uðurlandý.
Kýbrýs Gazisi Turan Karadana için Beylerçelebi Caminde
cenaze töreni düzenlendi.
Törene Osmancýk Kaymakam Vekili Ali Erdoðan, Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma
Yüzbaþý Ýrfan Kýymaz, Askerlik
Þubesi Baþkaný Personel Yüzbaþý Serhan Töngüç, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Sarý,
yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý.
Karadana'nýn cenazesi Cuma Namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Asri Mezarlýktaki Gaziler Mezarlýðýna defnedildi.
(ÝHA)
Osmancýk’ýn En Güzide Mekaný
Sezona Girmiþtir.
Siz Deðerli Osmancýklýlarý ve Misafirlerinizi Deneyimli
Kadromuz Ýle Mekanýmýza Bekliyoruz.
SRC belgesinde yaþ sýnýrý arttý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'in giriþimleri sonuç verdi.
Kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici ve
benzeri ticari araç kullanan þoförlerin almasý gereken SRC
Belgesinde yaþ sýnýrý artýrýldý.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Karayolu Taþýma Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle,
SRC belgesi (mesleki yeterlilik) olan sürücülerin 63 deðil,
66 yaþýna kadar çalýþabileceklerini açýkladý.
Þahin, yaptýðý açýklamada, Resmi gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Karayolu
Taþýma Yönetmeliðinde yapýlan deðiþikliklerin þoför esnafýný doðrudan ilgilendirdiðini
belirtti.
Söz konusu yönetmelik için uzun süredir
Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu nezdinde giriþimlerde bulunduklarýný
aktaran Tahsin Þahin, artýk SRC belgesi
olan sürücülerin 63 deðil, 66 yaþýna kadar
çalýþabileceklerini bildirdi.
ÞOFÖRLER 66 YAÞINA KADAR
ÇALIÞABÝLECEK
Þahin, "1 adet otobüsle D4 yetki belgesi
alacak olan gerçek kiþiler için yetki belgesi
ücretinden yüzde 85 indirim uygulanacak ve
SRC belgesine sahip olan þoförler 66 yaþýna kadar çalýþabilecekler. En önemlisi D4
HASTANE PARK
ISMAIL'iN YERI
yetki belgesi sahipleri için terminal kullanma zorunluluðu
kaldýrýlmýþtýr" dedi.
MESLEÐE GERÝ
DÖNECEKLER ÝÇÝN
KOLAYLIK
Mesleði býrakanlarýn vergi
mükellefiyetliklerini yenilemeleri halinde mesleðe geri dönmelerinde kolaylýklar saðlandýðýna
dikkati çeken Tahsin Þahin,
"Vergi mükellefiyeti sona erdiði
için yetki belgesi iptal edilenler,
1 Aðustos 2017'ye kadar müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinin yüzde 15'i tutarýnda ödeme yaparak, belgelerini alabilecekler" ifadelerini kullandý.
APAYDIN'A TEÞEKKÜR
Tahsin Þahin, ayrýca, "Geçtiðimiz günlerde Türkiye genelindeki birçok þoförün SRC
alma ile alakalý sorununun çözüme kavuþmasý konusunda elimizden geleni yapmýþtýk. Yine Türkiye Þoförler ve Otomobilciler
Federasyonu Genel Baþkanýmýz Sayýn Fevzi Apaydýn'ýn destekleri ile bir sorunu daha
çözüme kavuþturduk. Yapýlan yoðun giriþimlerimiz neticesinde, 4 Mayýs 2016 tarihli
Resmi Gazete´de yayýmlanan Karayolu Taþýma Yönetmeliði ile SRC belgesi alma yaþý
63´den 66´ya çýkarýldý. Bu konuda da esnafýmýza destek vermemiz bizleri mutlu etti.
Þoförlerimize bu hizmetinde hayýrlý, uðurlu
olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu.
BALIK-IZGARA-KAHVALTI-KÖFTE
Izgara Çeþitleri
Kahvaltý Çeþitleri
- Izgara Köfte
- Ciðer
- Tavuk Þiþ
- Kuzu Þiþ
- Pirzola
- Karýþýk Izgara
- Serpme Kahvaltý
- Tost
- Hamburger
- Çizburger
- Mini Büfe
Sýcak Ýçecekler
- Çay: 1 lira
- Küçük Osmanlý : 10 lira
- Büyük Osmanlý : 15 lira
- Küçük Semaver : 15 lira
- Büyük Semaver : 20 lira
- Nargile Çeþitleri : 15 lira
- Soðuk Ýçecek Çeþitleri ile
Dondurma ve Mýsýr
- Çocuklar Ýçin
Oyun Alanlarý
Ýsmail'in Yeri Havuz Baþýnda: Düðün-Niþan-Sünnet DüðünüÖzel Gün ve Davetler Havuz Baþý Bahçesinde Yapýlmaktadýr.
Hastane Park
Ýsmail’in Yeri
Esentepe Mahallesi
Ömer Derindere Bulvarý
/ OSMANCIK
Ýsmail ÇIPLAK
Ýletiþim:
0545 201 37 49
O.H.107
5
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Salim SAVCI
NELERE
SAHÝP
ÇIKMALIYIZ
1974 yýlýndan beri yerel gazetelerde köþe
yazarlýðý yaparým. Kimseden bir þey beklemem. Kendime düþeni yapmaya çalýþýrým.
(38) yýl sonra okurlarýmdan aldýðým cevaplarý sýraladým. Bunlarý okurlarýma aktarmada düþünüp kaldým. Sonunda dile getirmeye karar verdim. Ýzninizle:
(38) yýlda aðýrlýk verdiðim konular þunlar
olmuþ:
-Ne yap, yap adýna sahip çýk.
-Ömür boyu cins ayrýmýna girme.
-Soyunu bil, soyunun adýna gölge düþürme.
-Kolu komþularýna deðer vermeyi savsaklama.
-Hatta köyüne, iline, ilçene sahip çýk.
-Her yerde VATAN DA VATAN! Demeyi bil.
-Anadiline sahip çýk ki, yaþayabilesin!
Öyle bir döneme girdik ki, her birimiz, ben
de ben demekten bir türlü uzak kalamýyoruz. Çünkü oku diyenimiz bile, okumuyor!
Evet okumayý alýþkanlýk saydýk, Türkiye'mizde altý kiþide bir kiþi yýlda bir kitap
okuyor. 2016 Mart'ýn baþýnda; bir iþ yerinde
beðenilir bir hizmet veren lise mezunu
genç; "Ýlk-Orta-Lise de herkes oku dedi.
Okumayý bana öðretmediler, þimdi günah
benim oldu" deyiverdi. Ýnanýnýz o genç, rahat idi. Benim alnýmda tomurcuklar oluþtu.
Sonuç: Genel anlamda okuyan, kazanýr
da kazanýr buda akýl-bilim-mantýk ve vicdana sahip olmakla olanaklýdýr.
Sayfa
Karlý'dan Uslu'ya ziyaret
Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Cafer Karlý, Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Mahmut Tökel ve Fuat Bozdemir
ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Cafer Karlý, ziyarette yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "oluþan
yeni yönetimimizle birlikte ilçemize daha iyi hizmet etme adýna çalýþacaðýz.
Ýlçemize her zaman büyük destek ve
katkýlarýnýz oldu teþekkür ederiz." dedi.
Osmancýk Milli Eðitim yatýrýmlarýnýn
da deðerlendirildiði ziyarette Osmancýk
Milli Eðitim Müdürü Mahmut Tökel çalýþmalarla ilgili Uslu'ya bilgiler vererek
taleplerini iletti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Uslu, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý ve yönetimini tebrik
ederek baþarýlar diledi.
Uslu, "Ýnsan odaklý çalýþma gerçekleþtiren partimizin önemli birimlerinden birisi olan Ýlçe Baþkanlýðýndaki arkadaþlarýmýzla birlikte, partimiz adýna
vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti nasýl
sunabiliriz bunun çabasý ve gayreti
içindeyiz. Son geliþmeler moralimizi
bozmasýn. Sadece havada ikmal yaptýk. Davamýz, "fani þahsiyetler deðil baki hakikatler davasýdýr." Ayný davanýn
neferleriyiz. Çalýþmalarýmýza birlik ve
beraberlik içinde hýzla devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
Eker, Karlý'yý kutladý
CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Sadýk Eker, AK Parti Osmancýk Ýlçe
Baþkanlýðýna atanan Cafer Karlý'ya
kutlama ziyaretinde bulundu.
Sadýk Eker baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarette CHP Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri de hazýr bulundu.
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Cafer Karlý, ziyaretten duyduðu büyük memnuniyeti ifade ederek,
CHP heyetine teþekkür etti.
Bu ülkenin sadece iktidar partilerine deðil, muhalefet partilerine de
ihtiyacý olduðunu ifade eden Karlý,
"siyaset iktidar ve muhalefet partisiyle bir bütündür. Tüm partiler bu
bütünlük içerisinde çalýþmalarýný
sürdürmesi gerekmektedir.
Bu anlayýþla bizleri ziyaret
eden CHP Osmancýk Ýlçe teþkilatýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Selma Çetindere)
Cafer Karlý'dan kurum ziyaretleri
Kýsa süre önce AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý görevine atanan Cafer Karlý kurum ziyaretlerine baþladý.
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Cafer
Karlý, bu kapsamda ilçe yönetim kurulu
üyesi arkadaþlarýyla birlikte Osmancýk
Cumhuriyet Baþsavcýsý Enver Baltürk,
Milli Eðitim Müdürü Mahmut Tökel, Mal
Müdürü Hüseyin Zengin, Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Fuat Er ve Ýlçe
Müftüsü Süleyman Çoban'a nezaket ziyaretinde bulundu.
(Selma Çetindere)
Saðlýk-Sen'den Karlý´ya kutlama
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Cafer Karlý'ya kutlama
ziyaretleri devam ediyor.
Bu kapsamda Memur Sen'e baðlý Saðlýk Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði tarafýndan Cafer Karlý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu.
Ziyarette Memur Sen Osmancýk
Ýlçe Baþkaný Kazým Sekili, Saðlýk
Sen Ýlçe Baþkaný Feride Koyuncu ve
sendika yöneticileri hazýr bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
12 Adet Güneþ Paneli 250W
8 Adet Jel Akü 12V 143 AH
1 Adet Tam Sinüs Ýnvertör 48 VDC 4000W
1 Adet Þarj Kontrol Cihazý 48V 30A
40 Metre 6 mm Kýrmýzý Solar Kablosu
40 Metre 6 mm Siyah Solar Kablosu
12 Adet MCv Konnektör
1 Pako Þalter ve Kutusu
1 Adet Montaj Sistemi
Neler Çalýþtýrýr?
Eonomik bir kullaným ile bir evin bütün
elektrik ihtiyacýný karþýlar.
ifade eden AK Parti Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Cafer Karlý, AK Parti hükümetleri döneminde Osmancýk ilçesinde de saðlýk alanýnda çok büyük yatýrýmlar yapýldýðýný ifade ederek, bu
yatýrýmlarýn devam edeceðini bildirdi.
Konuþmasýnda saðlýkta þiddet
olaylarýný da deðerlendiren Karlý,
saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi
konusunda da gerekenlerin en kýsa zamanda yapýlacaðýný kaydetti.
(Selma Çetindere)
Baþkan Karataþ yatýrýmlarý inceledi
Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Belediye Meclis
Üyeleriyle birlikte ilçede yapýlan belediye yatýrýmlarýný inceledi.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Belediye Meclis Üyeleri, Gemici Mahallesinde inþaatý devam
eden Gemici Tabiat Parkýnda incelemelerde bulundu.
Proje hakkýnda Peyzaj Mimarý
Hakan Çýplak'tan bilgi alan belediye
meclis üyeleri alanda yapýlan çalýþmalarý inceledi.
Osmancýk Belediyesi Yeni Hizmet Kampüsü ve Ýtfaiye Binasýný da
gezen meclis üyeleri, daha sonra
Koyunbaba Türbesini ziyaret etti.
Baþkan Karataþ, türbe çevresinde yapýlan çalýþmalarla ilgili de
meclis üyelerine bilgi verdi.
(Haber Merkezi)
2 Adet Güneþ Paneli 100
1 Adet Jel Akü 12V 102 Ah
1 Adet Modifiye Sinüs Ýnvertör 12V 300W
1 Adet Þarj Kontrol Cihazý 12V 10A
5 Metre 6 mm Kýrmýzý Solar Kablosu
5 Metre 6 mm Siyah Solar Kablosu
4 Adet MC4 Konnektör
1 Adet Montaj Sistemi
Neler Çalýþtýrýr?
4 Adet Tasarruflu Lamba 4-5 Saat
50 Ekran+Uydu Alýcýsý TV 2-3 Saat
Cep Telefonu ve Bilgisayar Þarjý
O.H.108
6
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Sakin KARAKAÞ
Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný
ORTAOKULA BAÞLARKEN
BÝSÝKLET DEVLET TARAFINDAN
KARÞILANMALI
Baþkent’te Osmancýk toplantýsý
Ankara'da bir araya gelen bürokratlar, iþ adamlarý
ve sivil toplum örgütü baþkanlarý Osmancýk'ýn geleceðini þekillendirecek yatýrýmlar, projeler ve fikirleri deðerlendirdi. Tüm Osmancýklýlar Birliði tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü
Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirildi.
Toplantýya Ankara'dan Baþbakan Baþdanýþmaný
Lütfi Akça, Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Çetin, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Avrupa Birliði ve Yurtdýþý Ýliþkiler Genel Müdürü Bekir Gezer, TANAP Koordinatörü Davut Güney, Ankara
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Arif Sayýk, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Ali Abaçtan,
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Avrupa Birliði ve Yurtdýþý Ýliþkiler Daire Baþkaný Hakan Helva, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Mahir Dursun, Çorum Dernekler
Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Tüm Osmancýklýlar Birliði Baþkaný Faruk Aðaçbacak, iþ adamlarý ve sivil toplum örgütü baþkanlarý katýldý.
Toplantýya Osmancýk'tan ise Ýlçe Kaymakam Cemalettin Demircioðlu ve Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn yaný sýra Milli Eðitim Müdürü Mahmut Tökel,
Ak Parti Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, Beden Eðitimi Öðretmeni Fuat
Bozdemir ve Gazeteci Emrah Akýllý katýldý.
Tüm Osmancýklýlar Birliði Baþkaný Faruk Aðaçbacak, toplantýnýn amacýnýn Osmancýk'ý konuþmak olduðunu belirterek katýlýmcýlara teþekkür etti.
Toplantýda Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçeye yapýlan yatýrýmlar ve belediye faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu eðitim, kültür ve sosyal açýdan ilçe hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Osmancýk'a katký saðlayacak fikirler ve projelerin deðerlendirildiði toplantýda ilçenin geleceði her yönüyle istiþare edildi.
Baþbakan Baþdanýþmaný Lütfi Akça, toplantýnýn
geleneksel olarak devam etmesini arzu ettiðini belirterek katýlýmcýlara teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Saðlýk Bakanlýðý "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat
Programý" kapsamýnda 2016 yýlýnda 300 bin bisiklet daðýtýmý yaptý.
Geçtiðimiz yýl baþlatýlmýþ olan
"Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" ile böylece
iki yýlda yaklaþýk 500 bin bisiklet
daðýtýmý yapýlmýþ oldu.
Nasýl ki 10 yýl önce uygulamaya konulan öðrenci ders kitaplarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý
projesi bu gün %100 baþarýya
ulaþmýþ ve eðitim de devletin devlet olduðu anlaþýlmýþsa geliþen,
kalkýnan ve deðiþen Türkiye bisiklet projesini de yaygýnlaþtýrmalý ve
geniþletmelidir. Türkiye de her yýl
ortaokula baþlayan öðrenci sayýsý
bir milyondur. Yukarýda da ifade ettiðim üzere Saðlýk Bakanlýðý 2016
yýlý içerisinde 300 bin bisiklet daðýtýmý yapmýþtýr.
Bisiklet daðýtýmýnýn sürekli olmasý, sistemli hale getirilmesi ve
her yýl ortaokula baþlayacak çocuklara verilecek olmasý þeklinde
geliþtirilecek proje ile devlet yine
bir devrime imza atacaktýr. Böylesine bir yenilik bütün dünyada yanký
bulacak ve Türkiye'ye prestij kazandýracaktýr.
Proje ile üretilecek bisikletlerin
daðýtýmý sonrasýnda karýþýklýk olmamasý ve suistimale uðramamasý ve çocuða ait olmayý ve ona verilen deðeri pekiþtirmesi adýna üretimde her bisiklet için isme özel
marka ve künyenin yer alacaðý
metal etiket kullanýlmalýdýr.
Bir baþka ifade ile bisiklet daðýtýmý rast gele deðil ilgili çocuk ve
okulu adýna kargoya verilmelidir.
Kayýt ile birlikte okulun ilk haftasý ilköðretim haftasý olmakla beraber
adeta bir bisiklet bayramýna dö-
nüþtürülmelidir.
Bisiklet daðýtýmý neden önemli?
Toplumda fiziksel aktivitenin teþviki
için en iyi yöntemlerden biri kuþkusuz bisiklet kullanýmýdýr. Bisikletin
yaygýnlaþtýðý ülkelerde bulaþýcý olmayan hastalýklarýn azaldýðý ve
beklenen yaþam süresinin artýðý
gözlemlenmiþtir. Ayrýca bisiklet, iyi
bir fiziksel aktivite aracý olmanýn
yaný sýra çevrenin korunmasý, daha saðlýklý yaþam alanlarýnýn oluþturulmasý yolunda da önemli avantajlar saðlamaktadýr.
Bisiklet kullanýmýn yaygýn olduðu akaryakýt tüketimimin de %30 a
varan oranlarda düþüþ kaydedildiði bilinmektedir.
Bu projenin sektöre hareketlilik
saðlayacaðý yeni yatýrýmlarýn, yeni
teþviklerin ve yeni istihdamlarýn
önünü açacaðý ve Türkiye'yi daha
da renklendireceði bir gerçektir.
Proje ile çocuklarýn sosyal geliþimleri yönünde de kazanýmlar söz
konusu olacaktýr.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2016 yýlýnda daðýtmýþ olduðu bisiklet sayýsý
300 bindir. Bu bisikletler Ortaokul
düzeyindeki farklý sýnýflarda öðrencilere daðýtýlmýþtýr. Burada bir farkla bisikletler ortaokula baþlarken 5.
Sýnýf düzeyinde daðýtýlacaktýr. Projenin sistemli ve geleneksel hale
getirilmesi açýsýndan 5 sýnýflarda
bisiklet daðýtýmý bir gerekliliktir.
Projenin yaygýnlaþmasý ile birlikte belediyelerinde bisiklet yollarý
ve bisiklet park alanlarýný yaygýnlaþtýrmasýyla Türkiye'de bisiklet
kullanýmý orta vadede yaygýnlaþacak, çevreden akaryakýt tasarrufuna ve obezite, diabet beraberinde
insan ömrünün uzamasýna kadar
çok önemli kazanýmlar elde edilecektir.
KORUMA KURULU'NDAN
OSMANCIK iNCELEMESi
Ankara 2 Numaralý Kültür Varlýklarýný
Koruma Bölge Kurulu yetkilileri Çorum'un Osmancýk ilçesindeki tarihi yapýlarý gezdi.
Osmancýk'a baðlý bir köydeki eser
hakkýnda rapor hazýrlamak üzere ilçeye
gelen Ankara 2 Numaralý Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürü Orçun
Güler, Kurul Üyeleri Mehmet Akif Iþýk ve
Nurçin Çelik ile Uzman Recai Tugay,
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti.
Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, Baþkan Karataþ ile birlikte restorasyon çalýþmasý yapýlan Koyunbaba Köprüsü ve
Osmancýk Kalesi ile belediye tarafýndan
çevre düzenlemeleri yapýlan Koyunbaba
Türbesinde incelemelerde bulundu. Karataþ, ilçeye gösterdikleri ilgiden dolayý
yetkililere teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Osmancýk ÝHL'de kariyer günleri
Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi, öðrencilerini bir üst öðrenime
hazýrlamak amacýyla Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek
Yüksek Okulu ile iþbirliði yaparak
'Yüksek Öðrenime Ýlk Adým Kariyer
Günleri' düzenledi.
Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa panelist olarak Hitit Üniversitesi Osmancýk
Ömer Derindere Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Yrd. Doç Dr. Mustafa
Tolga Çýrak, Yrd. Doç Dr. Kadir Erol,
Yrd. Doç Dr. Bilgehan Tozlu, Öðretim
Görevlileri Ömer Faruk Akmeþe, M.
Nurullah Alkan, Zeynep Ýlleez, E.Ebru Þentürk ve Dursun Aslaner katýldý.
Programa Osmancýk Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Mahmut Tökel, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Ýdris
Makineci, Ak Parti Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Açýk, Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ, Anadolu
Ýmam Hatip lisesi yönetici ve öðretmenleri ile yaklaþýk 150 öðrenci katýldý. Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer
Derindere Meslek Yüksekokulu'nun
bölüm tanýtýmlarýnýn yapýldýðý panelde Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç Dr.
Mustafa Tolga Çýrak öðrencilere akademik olarak meslek yüksek okullarýnýn rolünü ve önemini anlattý.
Akademisyenler tarafýndan bölüm tanýtýmlarý sonunda öðrencilerin
sorduðu sorularýn cevaplandýrýldýðý
panelde Okul Müdürü Ýdris Makineci
panelistlere ve panelin hazýrlanmasýnda emeði geçen yönetici ve öðretmenlere teþekkür konuþmasý yaptý.
(Haber Merkezi)
BAÞSAÐLIÐI
BAÞSAÐLIÐI
Kooperatifimizin üyelerinden Selim Karahan'ýn muhterem annesi
Kooperatifimizin üyelerinden
Hatice KARAHAN’ýn
Arif TIKI
’nýn
vefatýný üzülerek öðrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akraba
ve yakýnlarý ile tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
vefatýný üzülerek öðrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, akraba ve
yakýnlarý ile tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
Recep AKER
Recep AKER
Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Yönetim Kurulu Adýna
Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Yönetim Kurulu Adýna
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
7
OSMANCIK HABER
Sayfa
Kolunu kestirmek için yardým bekliyor
Osmancýk'ta yaþayan
Fadime Çakallý, geçtiðimiz
yýl Çiftlikler Mahallesi
Kiremit-Tuðla Fabrikasý
önünde geçirdiði kazada
felç olan kolunu kestirmek
için yardým bekliyor.
'KOLUMU ARTIK
TAÞIYAMIYORUM'
Sað kolum kazadan sonra felç kaldý.
Yaklaþýk bir yýldýr da bu halde. Ne bir çalýþma imkaný bulabiliyorum ne de hareket ettirebiliyorum. Doktorlar, 'Bu kadar
zaman içerisinde iyileþmediyse kesmemiz gerekiyor' diyorlar. Sað kolumu tamamen kaybettim. 1 yýldýr bu felçli kolu
taþýyorum ve artýk taþýyacak gücüm kalmadý.
Osmancýk Haber Gazetesi Yazý Selma Çetindere, Osmancýk Belediye Meclis Üyesi Yurdagül Yýlmaz ve Osmancýk
Haber Gazetesi Muhabiri Çaðrý Uzun,
Osmancýk Devlet Hastanesi'nde kalan
ve umutla kolunun kesilmesi için bekleyen Fadime Çakallý'yý ziyaret etti.
ÝKÝ BÜYÜK TRAVMA
Ziyarette þuan ki durumu ile ilgili bilgiler veren Fadime Çakallý, 1 yýl önce büyük bir kaza atlattýðýný, ardýndan eþini
kaybettiðini ve bu travmalarý zorlukla atlattýðýný ifade etti.
Çakallý, "1 yýl önce bir kaza geçirdim.
Kaza sonucunda sað kolum felçli kaldý.
Uzun zamandan beri felçli olan kocam
Þakir ise kazadan 2 ay sonra hayatýný
kaybetti. Henüz kazanýn þokunu atlatamamýþken bir þokta eþim nedeniyle yaþadým. Bu travmalarý atlatmam kolay olmadý" diye konuþtu.
'ANKARA'YA SEVK EDÝYORLAR'
Doktorlar da kolumun kesilmesi gerektiðini söylüyor ama Osmancýk'ta ve
Çorum'da yapýlamýyor. Gazi Üniversitesi
Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi'ne
sevk ediyorlar. Herhangi bir saðlýk güvencemde olmadýðý için Ankara'ya gidemiyorum. Saðlýk güvencem olsa bile Ankara'ya gidemem çünkü maddi imkanlarým çok yetersiz.
'NE MADDÝ GELÝRÝM VAR
NE SAÐLIK GÜVENCEM'
Herhangi bir maddi gelirinin olmadý-
Özüdoðru'dan ziyaret
AK Parti Osmancýk eski Ýl Genel
Meclis Üyesi Mehmet Özüdoðru, Osmancýk Haber'e nezaket ziyaretinde bulundu. Osmancýk Haber Ýmtiyaz Sahibi
Hacý Odabaþ ve Yazý Ýþleri Müdürü Selma Çetindere ile bir süre sohbet eden
Özüdoðru, Osmancýk'ýn güncel meseleleri üzerine görüþlerini bildirdi.
Ziyarette ayrýca, Osmancýk Haber
Köþe Yazarlarýndan Salim Savcý da hazýr bulundu. Mehmet Özüdoðru, Osmancýk Haber ile birlikte Alaca Lider ve
Yayla Haber Gazetelerinin de imtiyaz
sahipliðini yapan Hacý Odabaþ'a yayýn
hayatýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getiren Odabaþ ise, Özüdoðru'ya nazik ziyaretinden
dolayý teþekkür etti. (Selma Çetindere)
ðýný ve eþinden de herhangi bir maaþ
kendisine gelmediðini söyleyen Çakallý,
"Eþim vefat ettikten sonra eþimden bana herhangi bir maaþ kalmadý. Ben kazadan önce köylere gidip gündelik
iþler yapýyordum. Kazada sað kolum
felçli kaldýðý için artýk onlarý da yapamaz oldum. Bir kurumda veya iþletmede de çalýþamýyorum ve saðlýk
güvencem de haliyle yok. Hastanede ise Belediye Meclis Üyemiz Yurdanur Yýlmaz'ýn giriþimleriyle kalabiliyorum" ifadelerini kullandý.
Fadime Çakallý konuþmasýný
þöyle sürdürdü:
HÝÇ ARAMIYORLAR'
5 tane oðlum var, ama kendileri beni
hiç arayýp sormazlar. Haliyle onlardan da
yardým isteyemiyorum. Zor bir durumdayým. Mali bir destek bulamýyorum ve çalýþacak gücüm de yok.
'BÝR YARDIM ELÝ ARIYORUM'
Kolumun kesilmesi için bir yardým eli
arýyorum. Devlet yetkililerinden ve iþadamlarýmýzdan yardým bekliyorum. Zor
zamanlar geçirdim ve artýk dayanacak
takatim kalmadý. Lütfen bana yardým
edin."
Öte yandan ziyarette, yardým etmek
isteyen vatandaþlarýn 0530 842 25 30
nolu numaradan Osmancýk Belediye
Meclis Üyesi Yurdanur Yýlmaz'a ulaþabilecekleri belirtildi.
(Selma Çetindere)
'ATIKLARI TOPLAYIP EKMEK
PARASI YAPIYORUM'
"Eþim öldükten sonra maddi gelirim hiç olmadý. Yaþamýmý atýklarý yani çöplerden demir, kaðýt gibi malzemeleri toplayarak sürdürdüm. Elde
ettiðim gelirlerle kendi karnýmý zor
doyuruyorum. Artýk atýk toplayacak
takatim de kalmadý.
'5 ÇOCUÐUM VAR AMA
TEÞEKKÜR
6 Mayýs 2016 Cuma günü gerçekleþtirdiðimiz yeni iþyerimizin açýlýþ törenine
katýlarak bizleri onurlandýran;
Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn
Kadir ESKiADAM
Recep AKER
Alaaddin UÐUR
,
Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Baþkaný Sayýn
,
Osmancýk eski Belediye Baþkan Adayý, Ýþadamý Sayýn
baþta olmak üzere sanayici ve iþ adamlarý, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri ile tüm davetlilere teþekkür ederiz.
PIRILTI TEMiZLiK HiZMETLERi
O.H.110
8
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Çeltiðe 10 kuruþ destek
Çiftçi Kayýt Sistemine
(ÇKS) dahil olan çiftçilere bu
yýl dekar baþýna 11 lira mazot
ve gübre destekleme ödemesi yapýlacak. Bakanlar Kurulu'nun "2016 Yýlýnda Yapýlacak Tarýmsal Desteklemelere Ýliþkin Karar"ý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre çiftçilere, bu yýl verilecek
tarýmsal destekler belirlendi.
ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar baþýna 11 lira mazot
ve gübre destekleme ödemesi yapýlacak.
Kilogram baþýna yapýlan
fark ödemesi desteði, yaðlýk
ayçiçeðinde 40 kuruþ, kütlü
pamukta 75 kuruþ, soya fasulyesinde 60 kuruþ, kanolada 50 kuruþ, dane mýsýrda 2
kuruþ, aspirde 55 kuruþ, zeytinyaðýnda 80 kuruþ, buðday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikalede
5 kuruþ, çeltikte 10 kuruþ, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 30 kuruþ, çayda ise 13
kuruþ olarak belirlendi.
Organik Tarým Bilgi Sistemine ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili sistemlerine kayýtlý olarak organik arý yetiþtiriciliði yapanlara
da kovan baþýna 10 lira destek verilecek.
Ýyi tarým uygulamalarý yapan çiftçilere dekar baþýna
meyve, sebze için 50 lira, örtü altý için 150 lira ve süs bitkileri, týbbi aromatik bitkiler
için de 100 lira destekleme
ödemesi yapýlacak.
Bu yýl Daðýtým Sistemindeki Kayýplarýn Azaltýlmasýna Dair Tedbirler Yönetmeliðinde belirtilen yüksek kayýplý elektrik daðýtým þirketleri kapsamýna giren ve Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin,
Batman, Siirt ve Þýrnak'ta
tarýmsal amaçlý sulamada
kullanýlan elektrik için fark
ödemesi desteklerine konu
ürünlerde çiftçinin alacaðý
bitkisel üretime konu destek ödemelerine ödeme zamanýnda bloke konulacak
ve çiftçinin muvafakatý ile
daðýtým þirketine aktarýla-
cak. Kalan kýsým ise çiftçiye
ödenecek.
HAYVANCILIK
DESTEKLERÝ
Buzaðý/malak desteði,
aþýlarý tamamlanmak kaydýyla 4 ay ve üzeri buzaðý/malaklara 350 lira, soy kütüðü
desteði 500 lira olarak öde-
necek. Döl kontrolü kapsamýnda testlerini tamamlamýþ
boðalarýn buzaðýlarýna ise
ilave 50 lira verilecek.
Belirli þartlarý taþýyan süt
üreticilerine Bakanlýðýn belirleyeceði dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapýlabilecek, ayrýca ýslah amaçlý
kalite standardýna ilave ödeme gerçekleþtirilecek. Ürettiði çið sütü üretici örgütleri
aracýlýðýyla Et ve Süt Kurumuna satan veya bu kurum
ile yapýlan sözleþme çerçevesinde süt tozuna çevirten
üreticiler, çið süt desteklemesinden yararlandýrýlacak.
Bakanlýk kayýt sistemlerine kayýtlý, yurt içinde doðmuþ, besi süresini tamamlamýþ erkek sýðýrlarýný, mevzuata uygun kesimhanelerde
kestiren ve sözleþmeli besicilik yapanlar 1-300 baþ arasý
kestirdikleri hayvan baþýna
200 lira destekleme ödemesi
alabilecek.
Çoban desteði kapsamýnda 250 küçükbaþ ve üzeri anaç hayvan varlýðýna sahip iþletmelere 5 bin lira ödenecek. Damýzlýk koyun-keçi
yetiþtiriciliði yapan, damýzlýk
koyun-keçi yetiþtiriciliði birliklerine üye, hayvanlarý kayýt
sistemlerine kayýtlý yetiþtiriciler anaç hayvan baþýna 25 lira ile destek alacak.
MÜDAHALE ÝÇÝN 45
MÝLYON LÝRAYA
KADAR EK ÖDENEK
Ýhtiyaç duyulmasý halinde
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüðünün piyasaya müdahale amacýyla yaptýðý alýmlarýn bedelinin Hayvancýlýk Genel Müdürlüðünce ödenmesi
için 2016 tarýmsal destekleme
bütçesine "müdahale alýmlarý
desteði" adý altýnda 45 milyon
liraya kadar ek ödenek verilecek.
(Haber Merkezi)
'Hayýrda Buluþalým' Kermesi
Hýdýrellez eðlenceleri
iPTAL EDiLDi
Osmancýk ilçesinde her yýl Mayýs ayýnda kutlanan Hýdýrellez kapsamýnda düzenlenen konser ve eðlenceler iptal edildi.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan
yapýlan açýklamada, 7 - 8 Mayýs'ta
düzenlenmesi planlanana Hýdýrellez konseri ve gösterilerin ülkemizin
içinde bulunduðu hassas durum
nedeniyle iptal edildiði belirtildi.
Vatandaþlarýn eðlence etkinlikleri olmadan Hýdýrellez'i kutlayabilmeleri için belediye tarafýndan çevre düzeni ve güvenliðe yönelik gerekli önlemlerin alýnacaðý bildirildiði
açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Hýdýrellez, ilçemizde uzun yýllardýr geleneksel olarak kutlanmak-
tadýr. Mayýs ayýnýn ilk hafta sonu
vatandaþlarýmýz bir gelenek olarak
Arafat Tepesinde çeþitli etkinlikler
yapmaktadýr. Belediyemiz tarafýndan Hýdýrellez'i kutlayan vatandaþlarýmýz için konser ve eðlenceler
tertiplenmektedir.
Ancak bu sene ülkemizin içinde
bulunduðu hassas durum göz
önünde bulundurularak Hýdýrellez
kapsamýnda düzenlenecek konser
ve eðlenceler iptal edilmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn Hýdýrellez'i huzur içerisinde geçirebilmeleri için Hýdýrellez
alanýnda çevre düzeni, temizlik ve
güvenlik önlemleri gibi tedbirler
saðlanacaktýr. Halkýmýza saygýyla
duyurulur"
(Haber Merkezi)
1970 yýlýndan bugüne kadar Osmancýk'ta öðrencilere büyük yardýmlarda bulunan Osmancýk Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði, 'Hayýrda Buluþalým'
sloganýyla
kermes açtý.
29 Nisan Cuma günü açýlan
kermes, geçtiðimiz Cumartesi
günü sona erdi.
Kermeste her türlü yiyecek ve içecek ile el emeði,
göz nuru çalýþmalar öðrenciler yararýna satýþa çýkartýldý.
Kermes hakkýnda bilgiler veren kermes sorumlusu Þerif Çal, kermesten elde edilen gelirle 2 erkek yurdu ve 1 kýz
yurdunda barýnan öðrencilere yardým
edileceðini belirtti.
(Çaðrý Uzun)
Kaliteli ve hizmette öncü: Gömeç Ticaret
Türkiye'de LPG pazarýnýn öncü þirketlerinden biri olan Milangaz'ýn Osmancýk Bölge Bayiliðini
yürüten Gömeç Ticaret, Osmancýk halkýna üstün hizmet sunmaya devam ediyor.
Ýbrahim Gömeç ve Mehmet
Karakaþ'ýn ortaklýðýný yaptýðý,
1977 yýlýnda Osmancýklýlara kapýlarýný açan ve bugüne kadar
kaliteyi öncü edinen Gömeç Ticaret, Milangaz'ýn yaný sýra Akdað, Hayat, Niðde Gazozu, Kristal Soda, Beypazarý, Redline ve
Akmina gibi büyük þirketlerin de
bölge bayiliklerini yürütüyor.
Ulu Cami Mahallesi Mehmet
Akif Ersoy Caddesi NO:40/B'de
bulunan Gömeç Ticaret, sabah
saat 08:00'den akþam 21:00'e
kadar hizmet veriyor.
DEV KAMPANYA
Gömeç Ticarette kampanyalar da bitmiyor. Uygun fiyat,
üstün kalite anlayýþýyla Osmancýklýklarla buluþan Gömeç
Ticarette, 12 KG mutfak tüpü
alan 19 LT damacana su da
hediye ediliyor. Evlere servis
hizmeti de saðlanýyor.
ÝÞ YERLERÝNE ÖZEL
KAMPANYALAR
Kampanyalarýnýn hakkýnda
detaylarý paylaþan Gömeç Ticaret Sahibi Ýbrahim Gömeç, iþ yerlerine özel kampanyalarda yürütebileceklerini iletti.
Ayrýca Ýbrahim Gömeç, bunun için iþyeri sahiplerinin 611
30 30 Nolu telefondan kendileriyle irtibata geçebileceklerini
söyledi.
TEK SU BARINDIRMA
SERTÝFÝKASI
Öte yandan içme suyu hizmetlerine de büyük bir yer ayýran ve
Akdað, Hayat Su gibi büyük þirketlerin bölge bayiliklerini yürüten Gömeç Ticaret, Osmancýk'ta tek su
barýndýrma standartlarýný saðlayabilen tek iþletme olarak bir ilki de
gerçekleþtiriyor.
(Çaðrý Uzun)
9
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Cumhuriyet Anadolu'dan
söyleþi ve imza günü
Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafýndan Yazar Aydýn Hýz'ýn katýlýmýyla imza ve
söyleþi günü düzenlendi.
Osmancýk Kültür Sitesinde
gerçekleþtirilen programa, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Mahmut Tökel ile birlikte okul
müdürleri, öðretmenler ve çok
sayýda öðrenci katýldý.
Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü'nün düzenlediði programda, yazar Aydýn Hýz, söyleþisinin
merkez noktasýna romaný 'Aþk
Kapýný Ben Geldim'i koydu.
Aydýn Hýz, açýk yüreklilikle,
kendi yazma sürecini, izlediði
yöntemi, romanýnýn nasýl ve ne
kadarlýk bir zaman içinde oluþtuðunu, yazmayý düþünen öðren-
cilere tavsiyelerini, sevdiði yazarlarý ve pek çok baþka ayrýntýyý katýlýmcýlarla paylaþtý.
Söyleþinin ikinci bölümü, öðrenci sorularýyla þekillendi.
Öðrencilerin sorularýný da
samimiyetle cevaplayan Aydýn
Hýz, söyleþinin üçüncü bölümünde ise kitabýný imzalayarak,
Osmancýk Cumhuriyet Anadolu
Lisesi'ne özgü bir imza günü
yapmýþ oldu. (Haber Merkezi)
Kamil Köyü'nde yer altý
suyu incelemesi
DSÝ Çorum 54. Þube Müdürü
Murat Þerbetçi, Osmancýk-Kamil
Köyü ve civar köylerinde yerinde
gölet ve yer altý suyu incelemesinde bulundu.
DSÝ 54. Þube Müdürü Murat
Þerbetçi, DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü-Jeoteknik Hiz. YAS Þube Müdürü Hasan Deveci, Planlama
Þube Müdürü Þenel Elgül ve
HUZUR VE
SOHBETiN
ADRESi:
HASBiHAL CAFE
Osmancýk'ta Kandiber Kalesi ve
Kýzýlýrmak manzarasýný buluþturan
Hasbihal Cafe, yaz sezonuna iddialý
hazýrlanýyor.
1 yýlý aþkýn süredir Kýzýlýrmak Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:7/A (Yeni
Köprü karþýsý) adresinde hizmet veren
Hasbihal Cafe, 200 kiþilik açýk ve kapalý
alanýyla, Kýzýlýrmak ve Kandiber Kalesi'ni birleþtiren manzarasýyla müþterilerine Osmancýk'ýn eþsiz tarihi güzellikleri
bir arada sunuyor.
Muðla Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü ve Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunu
olan ve ayrýca Marmaris, Bodrum ve
Fethiye gibi cazibe merkezlerinde bulunan otellerde üst düzey yöneticilik yapan Ýþletme Sahibi Ünal Aksan, edindiði tecrübeyi Osmancýklýlarla buluþturmayý hedeflediðini söyledi.
ten Aksan, soðuk ve sýcak içecek çeþitleri, mýsýr ve dondurma imkanlarýyla menü zenginliðini doruklara çýkardýklarýný gösterdi.
200 KÝÞÝLÝK AÇIK VE KAPALI ALAN
"Neden Hasbihal Cafe?" sorusunu
yanýtlayan Ýþletme Sahibi Ünal Aksan,
geniþ bir alana sahip olduklarýný ve
Osmancýk'ýn en önemli iki tarihini bir
araya getirdiklerini söyledi.
200 kiþilik açýk ve kapalý alana sahip olduklarýna dikkat çeken Aksan,
büyük organizasyonlara ev sahipliði
de yapabileceklerini iletti.
HASBÝHAL BAHÇE'DE
RAHAT ORTAM
Hasbihal Cafe yanýnda bulunan
alaný da bünyelerine kattýklarýný ve bu
alaný rahat ve ferah bir ortama dönüþtürdüklerini söyleyen ve Hasbihal
Bahçe hakkýnda da bilgiler veren Aksan, doðayla iç içe yem yeþil bir bahçe oluþturduklarýný anlattý.
Osmancýklýlarý sükunet içerisinde
doðayla iç içe bulunan bahçelerinde
aðýrlamayý beklediklerini Aksan, özel
günlerde rezervasyon için 0506 161
65 63 nolu numaradan kendilerine
ulaþabileceklerini sözlerine ekledi.
(Çaðrý Uzun)
DOÐUM GÜNÜ VE KADINLARA
ÖZEL GÜN ORGANÝZSYONLARI
Özellikle doðum günü ve kadýnlara özel günlere de ev sahipliði yaptýklarýný belirten Aksan, her türlü organi-
P iknikçilerin
yeni gözdesi
ÖÐRENCÝLERE
ÖZEL ÝNDÝRÝMLER
Osmancýk'ta yaþayan öðrencileri
de unutmadýklarýný ve her zaman öðrencilerin yanýnda olduklarýný vurgulayan Aksan, bütün menü kapsamýnda
öðrencilere özel indirimler uyguladýklarýný dile getirdi.
IRMAK MANZARISINA
KARÞI ÇAY KEYFÝ
Öte Kýzýlýrmak etrafýna konumlandýrdýklarý bölümlerle Osmancýklýklara huzuru vaat ettiklerini ifade eden Aksan,
müþterilerinin isteklerinin birinci öncelikleri olduðunu vurguladý.
zasyonda zengin menü seçenekleri
olduðunu ifade etti.
ZENGÝN MENÜ ÝÇERÝÐÝ
Su böreði, hamburger, köfte, haþ-
haþlý çörek, sütlü katmer, yanýç, tost,
cips, gözleme, kahvaltý çeþitleri, tavuk
çeþitleri ve Çorum mutfaðýnýn önemli
lezzetlerinden biri olan keþkeði de
menülerinde bulundurduklarýný belir-
OSMANCIK
KENT ORMANI
l
l
l
l
l
OYUN GRUPLARI
MANZARA SEYÝR TERASLARI
AHÞAP ÇAY BAHÇESÝ
FUANA TANITIM ALANI
BOTANÝK BAHÇE
Orman içi yürüyüþ
yollarý, çocuk parký,
piknik alaný, kýr
lokantasý, kafeterya,
geniþ aile çay
bahçesi, vitamin bar,
büfe, çeþme, mescit,
bay-bayan WC,
Paintball sahasý
Haftanýn tüm günleri
sabah kahvaltýsý,
Pazar günleri ise açýk
büfe kahvaltý keyfi...
750 KÝÞÝLÝK
"EFSANE DÜÐÜN SALONU"
O.H.111
teknik personelleri, Çorum Ýl
Özel Ýdare Tarýmsal Hizmetler
Müdürü Hasan Özüdoðru ve
teknik personelleri ile Kamil Köyü Muhtarý Kamil Dönmez ve civar köy muhtarlarý ile birlikte Kamil Köyü ve civar köylerinin bulunduðu arazide yerinde gölet ve
yer altý suyu incelemelerinde bulundu.
(Serap Olcan)
Kendin piþir-kendin
ye barbekü alanlarý,
26 hektar alan
içerisinde yer alan
2 büyük mesire alaný
ve 7 gün-24 saat açýk
lüks lokantada tüm
ýzgara çeþitleri...
ELEMAN
ARANIYOR
Paspas Temizlik Þirketi'nde;
Paspas halý yýkamada
çalýþtýrýlmak üzere
gündelik temizlik iþleri
üzerine BAYAN;
Çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
PASPAS HALI
YIKAMA FABRÝKASI
Ýrtibat Numarasý:
0364 611 65 65
O.H.160
NÖBETÇÝ ECZANELER
9 Mayýs Pazartesi
Demet Eczanesi 611 73 98
10 Mayýs Salý
Paþa Eczanesi 611 76 02
11 Mayýs Çarþamba
Kemer Eczanesi 611 34 34
12 Mayýs Perþembe
Güneþ Eczanesi 611 44 20
13 Mayýs Cuma
Derman Eczanesi 611 40 59
14 Mayýs Cumartesi
Burcu Eczanesi 611 99 00
15 Mayýs Pazar
Merkez Eczanesi 611 49 98
YÝTÝK
Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek
Lisesi'nden aldýðým 2012 yýlý mezuniyet belgemi kaybettim.
Geçersizdir.
Kübra SARI
(Dursun kýzý, 1994 Osmancýk D.lu)
O.H.170
YÝTÝK
Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek
Lisesi'nden 2008-2012 yýllarý arasý aldýðým lise diplomamý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Cansu DURSUN
T.C.: 38239094514
(Aþaðý Hatip Baðý Mahallesi/Ýnebolu)
O.H.171
OSMANCIK HABER
Kurucusu: Orhan GÜÇLÜ
(31 Temmuz 1996)
Yýl: 20
/ Sayý: 1008 / 9 Mayýs 2016 Pazartesi
Sahibi
Hacý ODABAÞ
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Selma ÇETÝNDERE
Muhabir-Ýnternet Editörü
Çaðrý UZUN
Sayfa Editörü
(Sayfa Sekreteri)
Serap OLCAN
E-mail
[email protected]
[email protected]
YILLIK ABONE
Kent içi: 50 TL - Yurt içi: 100 TL - Yurt dýþý: 300 TL
REKLAM-ÝLAN
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm)
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý (Maktu)
Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx6cm)
Tam Sayfa
3¨
60.00 ¨
20.00 ¨
75.00 ¨
250.00 ¨
125.00 ¨
600.00 ¨
Yönetim Yeri
Yazý Mh. Yeniçeþme Sk. No:60/1 OSMANCIK
Tel&Fax: (0364) 611 30 49
GSM: (0535) 680 99 64
Baský
Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk
Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No:
27/22 ÇORUM
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
OSMANCIK HABER
10
Sayfa
Çorum Belediyespor fýrsatý kaçýrdý
STAT: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, HAKEMLER: Tolga
Kadaz, Sercan Ertemçöz, Can Savaþan
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Gökhan, Eþref Koçak, Uður, Eþref Kormazoðlu, Ýmam, Oðuzhan, Çaðrý, Hakan Yaðmurkaya, Hakan Doðru (Dk. 90+1 , Yýlmaz Can Taþkýran, Ercan (Dk. 88 Gökhan)
NÝÐDE BELEDÝYESPOR: Cihan, Gökhan, Mustafa, Güray, Taner, Rýdvan (Dk. 79 Abdulkadir), Uður,
Semih, Caner, Eren (Dk. 70 (Samet), Ýbrahim
SARI KART: Dk. 19 Mustafa (Niðde Belediyespor), Dk. 26 Ýmam (Çorum Belediyespor), 41 Caner
(Niðde Belediyespor) Dk. 63 Semih (Niðde Belediyespor), Dk. 78 Ýbrahim (Niðde Belediyespor) Dk. 90
Gökhan (Çorum Belediyespor)
GOL: Dk. 37 Rýdvan Çelik (Niðde Belediyespor)
Dk. 79 Penaltý Oðuzhan (Çorum Belediyespor)
3. Lig 3. Grup'ta 2. Lige çýkmak için Play-Off mücadelesi veren Çorum Belediyespor, kendi sahasýnda
karþýlaþtýðý Niðde Belediyesporla 1-1 berabere kaldý.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan maçta Kýrmýzý Siyahlýlar, 37. dakikada Niðde Belediyesporlu Rýdvan'ýn attýðý golle 1-0 geriye düþtü ve ilk yarýyý bu
skorla tamamladý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan ve rakip
kaleyi adeta kuþatan temsilcimiz Çorum Belediyes-
por, dakika 78'de penaltý kazandý. Kýrmýzý siyahlýlarda
penaltýyý gole Oðuzhan Yalçýn, meþin yuvarlaðý filelerle buluþtururken maçta baþka gol olmadý ve karþýlaþma 1-1 berabere sonuçlandý. Çorum Belediyespor, 11 berabere kaldýðý Niðde Belediyespor ile play-off rövanþ maçýný 9 Mayýs Pazartesi günü (bugün) Niðde'de oynayacak. Bu maçýn sonucuna göre bir üst tura çýkacak takým belli olacak.
Kumbaba’da yaðmur duasý
'Annelik sevgi
ve fedakarlýktýr'
Osmancýk Belediye Baþkan Vekili Yurdagül Yýlmaz, "fedakarlýk ve sevginin, merhamet ve þefkatin
timsali olan annelerimiz baþýmýzýn tacý ve en deðerli
varlýklarýmýzdýr" dedi.
Anneler Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada bulunan Yurdagül Yýlmaz, þehit anneleri baþta olmak
üzere tüm annelerin anneler gününü kutladý.
Osmancýk Belediye Baþkan Vekili Yurdagül Yýlmaz, açýklamasýnda þöyle dedi:
"Fedakarlýk ve sevginin, merhamet ve þefkatin
timsali olan annelerimiz baþýmýzýn tacý ve en deðerli
varlýklarýmýzdýr.
Peygamber Efendimizin 'cennet annelerin ayaklarý altýndadýr' hadisi þerifi aslýnda her þeyi özetliyor.
Bizde bu duygularla onlarýn hayýr dualarýna talip
olarak cenneti annelerin ayaklarýnýn altýnda gören bir
inancýn mensuplarý olarak öncelikle þehit annelerimiz
ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.
Ahirete intikal etmiþ tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle anýyoruz"
(Selma Çetindere)
Osmancýk Kumbaba Köyü'nde geleneksel
yaðmur duasý yapýldý.
Yoðun bir katýlýmýn olduðu programa Osmancýk Belediye Baþkan Vekili Yurdagül Yýlmaz, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Çorum Ýl Özel Ýdare Tarýmsal
Hizmetler Müdürü Hasan Özüdoðru, CHP
Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker
ile birlikte siyesi parti temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Kumbaba Köyü Cemevi Bahçesinde geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen programda
yapýlan yaðmur duasýnýn ardýndan davetlilere
çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Kumbaba Köyü Muhtarý Sultan Aslan, programda yaptýðý konuþmada "her yýl düzenlediðimiz yaðmur duasýný bu yýlda gerçekleþtirdik.
Önceki yýllara nazaran bu yýl 3500 kiþilik katýlýmla duamýzý yaptýk. Köy halký sakinlerinin katkýlarýyla 25 adet kurban kestik. Davetlerimizi kýrmayýp bu günümüzde bizi yalnýz býrakmayan tüm
misafirlerimize teþekkür ediyorum" dedi.
Osmancýk Belediye Baþkan Vekili Yurdagül
Yýlmaz ise yaptýðý konuþmada yaðmur duasý etkinliðinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak,
Köy Muhtarý Sultan Aslan'a bu geleneði devam
ettirdiði için tebrik etti.
(Selma Çetindere)
Aday öðretmenler okullarý tanýdý
Osmancýk ilçesinde görev yapan aday
öðretmenler için okul ve kurumlarýn tanýtýmý
programlarý çerçevesinde ilçedeki dört okulun tanýtýmý yapýldý.
On aday öðretmenle birlikte Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ ve Nenehatun
Ortaokulu Müdürü Adem Þahin'in katýldýðý
okul gezilerinde Atatürk Ortaokulu, Osmancýk Metem, Nenehatun Ortaokulu ve Osmancýk Ömer Derindere Fen lisesi gezildi.
Atatürk Ortaokulunda buluþan aday öðretmenler burada Okul Müdürü Sakin Karakaþ'ýn rehberliðinde okulda yapýlan görsel
çalýþmalarý incelediler.
Daha sonra Metem'i gezen öðrencilere
Okul Müdürü Barýþ Aslan eþlik etti. Nenehatun Ortaokulundaki çalýþmalar incelendikten
sonra öðretmenler odasýnda okul öðretmenleri ile kýsa bir süre sohbet eden aday öðretmenler daha sonra Ömer Derindere Fen lisesine geçtiler.
Okul Müdürü Kerem Köroðlu tarafýndan
okulun genel tanýtýmý yapýldýktan sonra okulun öðretmenlerinden Yaþar Pehlivan'ýn
edebiyat dersine konuk olarak hep birlikte
bir nostalji yaþayýp öðrencilik yýllarýndaki
günler hatýrlandý. Ömer Derindere Fen Lisesi pansiyonunun tanýtýmý ile tamamlanan
program sonrasýnda aday okul tanýtým
programýnda emeði geçen yöneticilere teþekkür eden aday öðretmenler süreç içerisinde çalýþmalarýna devam etmek üzere
okullarýna döndüler.
(Haber Merkezi)
11
OSMANCIK HABER
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Ek bütçe Meclisten geçti
Çorum'da onaylý
mezbaha yok
Çorum'da 5 adet mezbaha bulunduðu, ancak bu tesislerin hiçbirinin
onaylý olmadýðý bildirildi.
Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý'nca
geçtiðimiz Nisan ayýnda Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonu'na havale edilen, "hayvansal gýdalarýn hijyenik ortamlarda üretilip, tüketiciye ulaþtýrýldýðý
yerler mezbahalardýr. Ýl genelinde çalýþýr durumda kaç tane mezbaha vardýr? Halkýmýzýn saðlýðý ve gýda güvenliði açýsýndan mevzuatlarla istenen
uluslar arasý þartlarda mezbahalarýmýz var mýdýr? Kontrolleri denetimleri
ne sýklýkta yapýlmaktadýr? Ýlimizin ihtiyaçlarýný karþýlýyor mu?" þeklindeki
araþtýrma önergesinin sonuçlarý açýklandý. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda
Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mehmet Tatlýsu, komisyonun hazýrladýðý rapor hakkýnda bilgi verdi.
Tatlýsu, "Ýlimizde onay alan mezbaha yoktur. Mezbahalar 01.07.2016 tarihine kadar onay olmak zorundadýr.
Ýlimizde 5 adet mezbaha vardýr" dedi.
Tatlýsu, komisyonun raporu hakkýnda
þu bilgileri aktardý: "Komisyonumuzca
yapýlan çalýþmalarda elde edilen bilgilere göre, Mezbahalar belediyeden
ruhsat aldýktan sonra Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden de hijyen ve diðer konular içinde onay almak zorundadýr. Ýlimizde onay alan
mezbaha
yoktur.
Mezbahalar
01.07.2016 tarihine kadar onay olmak
zorundadýr. Ýlimizde 5 adet mezbaha
vardýr.Bunlar;
1-Tarým Et Kombinasý (Özel Sektör)
2-Alaca Mezbahasý Dericiler Gýda
Tarým Hay. Nak.San. ve Tic. Ltd. Þti.
(Ýþletmeci)
3-Sungurlu Belediye Mezbahasý
(Belediye)
4-Osmancýk Mezbahasý (Ýþletmeci)
5-Ýskilip Mezbahasý kapalýdýr.(Belediye)
-Tarým Et Kombinasý; Tarým et
kombinasý onay belgesini için modernizasyon iþlemlerine baþlamýþ bulunmaktadýr. Et ve süt kurumu ile protokol
yapýlarak et ve süt kurumu adýna hayvan kesimi yapabilecek þekilde iþlemlerine baþlamýþtýr.
-Alaca Mezbahasý Dericiler Gýda
Tarým Hay. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Þti.:
Onay belgesi alabilmesi için modernizasyonu 01.07.2016 tarihine kadar
yapmasý gerekmektedir.
- Sungurlu Belediye Mezbahasý;
Belediye mezbahasýnýn genel durumu
iyidir. Ancak onay alacak durumda deðildir.
-Osmancýk Mezbahasý; Osmancýk
mezbahasý IPART destekli yeni mezbaha yapmaktadýr ve iþletme binasý
bitmiþtir ve makinelerin bir kýsmýnýn
montajý yapýlmýþ olup 15-20 gün içerisinde geri kalan makine montajýnda
biteceði beyan edilmiþtir.
Ýlimizdeki mevcut mezbahalarýn
kapasitesi ilimiz için yeterlidir. Denetim
sýklýðý yýlda en az 2 defa yapýlmaktadýr
ve hem iþyerinin veteriner hekimi hem
de resmi veteriner hekimi kesime refakat etmektedir ve kesim bitene kadar
mezbahada bulunmaktadýr.
Mezbahalar ilimiz ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Sungurlu il dýþýnda et sevkiyatý
yapýyor. Kontroller her ay rutin bir þekilde yapýlýyor. Elemanlar saðlýk kontrolünden geçiriliyor. Hastalýklý hayvanlar tespit edildiði anda imha raporu
tutuluyor. Ýmhasý Tarým Ýl Müdürlüðü
ile mezbaha veterineri kontrolünde imha ediliyor." (Serap Olcan)
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin
2016 yýlý bütçesine 37 milyon
400 bin liralýk ek yapýldý.
Ek bütçe, bugün yapýlan Ýl
Genel Meclisi'nde görüþülerek
kabul edildi.
Toplantýda ilk olarak Ýl Özel
Ýdaresi'nce
hazýrlanan
37.400.000 TL'lik ek bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nca hazýrlanan rapor görüþüldü. Komisyon üyeleri bazý
müdürlüklerin ekonomik kadrolarý için planlanan ödeneklerin
bir kýsmýný iptal ederek, bir kýsmýný da azaltarak baþka kaynaklara aktardý. Bu kapsamda
975 bin liralýk deðiþiklik yapýldý.
Komisyon raporu Ýl Genel
Meclis Üyeleri tarafýndan kabul
edildi.
Ayrýca Ýl Özel Ýdaresi 2016
mali yýlýna ait 37.400.000 TL'lik
ek bütçe, Mahalli Ýdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliði'nin
29. maddesi gereðince ad
okunmak suretiyle madde madde oylanarak kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu
Baþkaný Mustafa Çelik, ek bütçe
üzerinde yaptýklarý deðiþikler ve
komisyon raporu hakkýnda þu
bilgileri verdi:
"Plan ve Bütçe Komisyonunca
yapýlan çalýþmalar neticesinde,
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan hazýrlanarak Ýl Genel Meclisine sunulan 37.400.000,00 TL'lik ek
bütçede belirtilen;
-Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme
Müdürlüðü bütçesinin Bilgisayar
Alýmlarý için ayrýlan 44.19.33.0001.3.9.00-05-03.5.1.03 ekonomik kodundaki 700.000,00
TL'nin alýnmasýna,
-Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bütçesinin Dodurga Ýlçesi köylü pazarý yeri yapýmý için
ayrýlan 44.19.39.00-08.2.0.0005-7.1.9.01 ekonomik kodunda-
ki 250.000,00 TL'den 50.000,00
TL'nin alýnmasýna,
-Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü bütçesinin Oðuzlar cevizi,
Osmancýk pirinci ve kargý tulum
peynirinin coðrafi iþaretleme
tescili yapýmý için ayrýlan
44.19.37.00-04.2.1.00-0503.7.2.90 ekonomik kodundaki
135.000,00 TL'den 100.000,00
TL'nin, ceviz ve çilek yetiriciliði
projesi için ayrýlan 44.19.37.0004.2.1.16-05-07.1.9.01 ekonomik kodundaki 50.000,00 TL'nin
alýnmasýna,
-Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü bütçesinin Koparan
asfalt þantiyesi bakým ve onarým
iþi için ayrýlan 44.19.38.0001.3.9.00-5-03.8.1.90 ekonomik
kodundaki 100.000,00 TL'den
50.000,00 TL'nin, ayrýca Çorum
Merkez Ýlçe Bozbaða köyü kilit
parke taþý yapýmý için ayrýlan
100.000,00 TL'den 25.000,00
TL'nin alýnmasýna,
Alýnan toplam 975.000,00
TL'den;
-Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü bütçesine,
Çorum Merkez Ýlçe Tatar köyü kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL,
Çorum Merkez Ýlçe Yenice
köyü kilit parke taþý yapýmý için
55.000,00 TL,
Osmancýk Ýlçesi Daniþment
köyü kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL, Avlaðý köyü kilit
parke taþý yapýmý 50.000,00 TL,
Kargý köyü kilit parke taþý yapýmý 50.000,00 TL, Çampýnar köyü kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL,
Alaca Ýlçesi Çedederesi köyü kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL,
Mecitözü Ýlçesi Körücek köyü kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL,
Kargý Ýlçesi Çukuralýç köyü
kilit parke taþý yapýmý için
50.000,00 TL,
Sungurlu Ýlçesi Arabaçayý
köyü kilit parke taþý yapýmý için
75.000,00 TL,
Sungurlu Ýlçesi Arifegazili köyü kilit parke taþý yapýmý için
25.000,00 TL'nin aktarýlmasýna,
-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bütçesine,
Kargý Ýlçesi Dere köyü içme
suyu için 80.000,00 TL,
Sungurlu Ýlçesi Arifegazi köyü içme suyu depo tadilatý için
70.000,00 TL.'nin aktarýlmasýna,
-Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü bütçesine,
Çorum Merkez Ýlçe Türkayþe köyü sulama kanalý yapýmý
için 120.000,00 TL,
Alaca Ýlçesi Çatalkaya köyü
sulama kanalý yapýmý için
80.000,00 TL,
Dodurga Ýlçesi Dikenli köyü
Soðukçamý mahallesi sulama
havuzu yapýmý için 30.000,00
TL'nin aktarýlmasýna,
-Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü bütçesine,
Laçin Ýlçesi Sýtma köyü çocuk oyun grubu yapýmý için
7.000,00 TL,
Kargý Ýlçesi Yeþilköy köyü
çocuk oyun grubu yapýmý için
7.000,00 TL,
Alaca Ýlçesi Karaçal köyü çocuk oyun grubu yapýmý için
6.000,00 TL'nin aktarýlmasýna,
-Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü bütçesine,
Laçin Ýlçesi Çamlýpýnar köyü
köy konaðý bakýmý için
20.000,00 TL'nin aktarýlmasýna,
Ayrýca yapýlmasý planlanan
Boðazkale Ýlçesi Örenkaya köyüne kilit parke taþý yapýmý iþinin
programdan çýkartýlarak yerine
Boðazkale Ýlçesi Emirler köyüne
kilit parke taþý yapýmý iþinin
programa alýnmasýna karar verilmiþtir.
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan hazýrlanan 37.400.000,00 TL'lik ek
bütçenin yukarýda belirtilen deðiþiklikler doðrultusunda kabulü
Komisyonumuzca uygun görülmüþtür."
(Serap Olcan)
Nur-u Muhammedi
yarýþmasý yapýldý
Çalýþ ve Uslu ailesinin mutlu günü
Marmara Üniversite'sinde akademisyen olarak görev yapan Banu Çalýþ ile
Futbol Teknik Direktörü Beden Eðitimi
Öðretmeni Serdar Uslu, düzenlenen
muhteþem bir törenle dünya evine girdi.
Kocaeli'nde emekli öðretmenler
Fatma & Ekrem Çalýþ çiftinin kýzlarý Banu ile Osmancýklý Emekli Baþ komiser
Melek & Ekrem Uslu çiftinin oðullarý Serdar için Osmancýk Saray Düðün Salonu'nda düðün töreni düzenlendi.
Genç çifti, bu mutlu günlerinde çok
sayýda sevenleri ile aile dostlarý ve akrabalarý yalnýz býrakmadý.
Yerel sanatçýlarýn sahne aldýðý dü-
ðünde davetliler gece geç saatlere kadar gönüllerince eðlenerek, genç çiftin
mutluluðuna ortak oldu.
Osmancýk Haber, genç çiftleri kutlar,
bir ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
Çorum Kerebi Gazi eðitim ve kültür
Vakfý tarafýndan Osmancýk'ta Nur-u
Muhammedi Yarýþmasý yapýldý.
Ortaokulu öðrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarýþmada öðrencilere
Peygamber sevgisi, Peygamber efendimizin yaþantýsý, örnek uygulamalarý
ve sünnetleri ile ilgili 60 soru soruldu.
220 öðrencinin katýldýðý yarýþmada
gözlemci olarak Kerebi Gazi Eðitim ve
kültür Vakfý gönüllüleri gözlemci olarak
görev aldýlar.
Atatürk Ortaokulu ve Ýmam Hatip
Ortaokulunda gerçekleþtirilen sýnava
Osmancýk ilçe genelindeki ortaokullar-
da öðrenim gören öðrenciler katýldý.
20 öðrenci ile en çok öðrenci katýlýmýn saðlandýðý Atatürk Ortaokulunda gören yapan Kerebi Gazi Eðitim ve kültür Vakfý gönüllüleri yaptýklarý açýklamada "ödüllü olan bu yarýþmada öðrencilere derecelerine
göre altýn hediye edilecektir. ancak
en büyük ödül ise Peygamber sevgisi, yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýzýn
Peygamber efendimizin yolunda yürümesi, sünnetlerinin örnek alýnmasý
ve uygulanmasý olacaktýr. Allah emeði geçenlerden razý olsun" dediler.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Haber
9 MAYIS 2016 PAZARTESÝ
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
FÝYATI: 1 TL
YAYLA
HABER
Çorum’un
dünyaya açýlan penceresi...
yaylahaber.com
www.
O.H.113
PIRILTI TEMiZLiK açýldý
Bu pazarda bereket var
Osmancýk ilçesinde asýrlar boyunca gelenek olarak yaþayan ve
yerli halkýn 'Yoðurt Pazarý' olarak
adlandýrdýðý "Yerli Ürünler Pazarý"nda baharýn geliþiyle birlikte bereket fýþkýrýyor.
Yerli süt ürünlerinden yörenin þifa daðýtan otlarýna, domates, kabak
ve biber fidanýndan yerli Kuyumcu
kirazýna, bað yapraklarýndan, köy
yumurtasýna, þifalý yýlan kuyruðu
otundan maydanoz, nane ve dereotuna, yerli sýrýk kebabýndan yer elmasýna kadar yörede üretilen onlarca ürün çeþidinin satýþa sunulduðu
Osmancýk yerli ürünler pazarý her
bahar bir coþku yaþýyor.
Her Perþembe günü sabahýn
ilk ýþýklarýnda pazar duasý ile baþlayan Osmancýk Yerli ürünler pazarýnda Osmancýk ve çevre ilçelerin köylerinde üretilen ürünler
bölge halký ile buluþuyor.
Osmancýk'la birlikte Çorum, Laçin, Dodurga, Hamamözü, Gümüþhacýköy, Merzifon, Kargý Tosya, Ilgaz ve Havza'dan gelen satýcý müþterilerini aðýrlayan Pazar, her bahar
adeta bolluk, bereket, rýzýk ve mutluluk sunuyor.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Pýrýltý Temizlik
Hizmetleri düzenlenen törenle hizmete açýldý.
Ýnönü Zaferi Ýlkokulu karþýsý Uludað Sitesi altýnda
hizmete giren Pýrýltý Temizlik
Hizmetleri'nin açýlýþýna Osmancýk Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Kadir Eskiadam,
Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker,
eski belediye baþkan adayý
iþadamý Alaaddin Uður, sanayici iþ adamlarý, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluþlarý temsilcileri ile davetliler katýldý.
Yapýlan duanýn ardýndan
iþletmenin açýlýþ kurdelesi
Osmancýk Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Kadir Eskiadam
tarafýndan kesildi.
Eskiadam, açýlýþta yaptýðý konuþmada iþletmelerin
Osmancýk'a canlýlýk kazandýrdýðýný ifade ederek, iþletmenin iþletme sahiplerine
ve ilçe halkýna hayýrlý olmasýný diledi. Ýþletmeciliðini Hatice Çalýþkan'ýn yaptýðý Pýrýltý Temizlik Hizmetleri, tam
donanýmlý makine parkuru
ile hizmet verirken, müþterisine sunduðu hijyen ve
memnuniyet garantisiyle ön
plana çýkýyor.
Pýrýltý Temizlik Hizmetleri, Stor Perde Yýkama, Zebra Perde Yýkama, Tül Perde
Yýkama, Çamaþýr, Battaniye
ve Yorgan Yýkama ile Ütüleme Hizmetleri de verecek.
Pýrýltý Temizlik Hizmetleri
Sahibi Hatice Çalýþkan, açýlýþta yaptýðý konuþmada
"Siz deðerli müþterilerimizin
temizlenmesini istediðiniz
ürünlerin en kýsa sürede
evinizden alýnýp, periyodik
temizliði yapýldýktan sonra
evinize teslim edeceðiz. Temizlik aþamasý biten Battaniye-Yorgan ve Stor Perdeleriniz Minimum 2, Maksimum 3 günde güzel bir þekilde paketlenerek sizlere
teslim edeceðiz.
Stor perdeler þýk bir pencere örtüsü olarak kullanýlabildikleri gibi perdelere uygun bir yedek perde vazifesi de görürler.
Normal perdelerde ve
baþka güneþliklerde olduðu
gibi stor perdelerde tozlanýr
ve kirlenir. Stor perdeleriniz
beyaz, taba, veya krem
renkli iseler bu toz ve kirler
daha da belirgin olurlar. Pýrýltý Temizlik Hizmetleri olarak sizlere sunduðumuz hizmetlerden biriside stor perde yýkamaktýr. Özel katký
maddeleri kullanarak stor
perdelerinizi bozmadan tertemiz ve garantili bir þekilde
yýkýyoruz" dedi.
Katýlýmýn yoðun olduðu
açýlýþta davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
(Selma Çetindere)
KARABACAK MOBiLYA MAÐAZALARI
OSMANCIKLI KARDEÞLERÝME ÖZEL
Mobilyasýz Ev Kalmasýn...
KOLTUKLAR
1.550 TL
YATAK ODALARI
1.550 TL
YEMEK ODALARI
1.550 TL
O.H.112
‘Güle Güle Kullan Osmancýklým’
ADRES: ASKERLÝK ÞUBESÝ CÝVARI TEL: 0364 212 31 28

Benzer belgeler

25 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

25 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd Toplantýdan bir gün önce Mustafa Yaðan ile Ýstanbul Sosyal Güvenlik Ýl Müdür yardýmcýsý hemþehrimiz Ýbrahim Helva'ya nezaket ziyaretinde bulunduk. Uzun yýllar görmediðim dostlarým Mustafa Yaðan ve ...

Detaylı

BU YAZ

BU YAZ Ankara'da bir araya gelen bürokratlar, iþ adamlarý ve sivil toplum örgütü baþkanlarý Osmancýk'ýn geleceðini þekillendirecek yatýrýmlar, projeler ve fikirleri deðerlendirdi. Tüm Osmancýklýlar Birlið...

Detaylı

4 nisan 2016 pazartesi osmancık.qxd

4 nisan 2016 pazartesi osmancık.qxd temsilcileri ile davetliler katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan iþletmenin açýlýþ kurdelesi Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam tarafýndan kesildi. -12’DE

Detaylı