Masterpact - Schneider Electric

Yorumlar

Transkript

Masterpact - Schneider Electric
Masterpact
Elektrik flemalar›
Masterpact
■
■
Schneider Electric
Masterpact NT06 - NT16
Masterpact NW08 - NW63
ssay
ay f a
60
62
C - 59
Masterpact: elektrik flemalar›
Masterpact NT06 - NT16
Sabit ve çekmeceli
Þemalar, tŸm cihazlarÝn a•Ýk, devrede ve ßarjlÝ
ve tŸm ršlelerin normal konumda oldu•u
enerjilendirilmemiß devreler i•in
gšsterilmektedir.
AT
BPF
M6C
şarjlı
kapamaya
hazır
hata
hata
Z5
Z4
yük taraf›ndaki
devre kesici
Z3
flebeke taraf›ndaki
devre kesici
Z2
L3
Z5
L2
Z4
L1
Z3
N
Z2
güç
Uzaktan kumanda
Z1
Kontrol ünitesi
Z1
Güç
B2
B3
254
A3
252
A2
C3
C2
C12
D2
84
82
K2
184
182
Q3
Q2
Q1
484
474
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
V3
V2
V1
VN
BPO
MCH
Q
I
SDE1 MN
SDE2
S1 S2
Micrologic
U
MX1
XF
PF
CH
Res
UC2
E46139A
251
B1
E46138A
A1
E46137A
E46136A
C1
81
K1
181
E46135A
E46133
471
E46132A
F2+
F1
T4
T3
X2
T2
X1
T1
SG2
M3
M2
M1
E46555B
SG1
24 V DC
Uzaktan kumanda
Kontrol ünitesi
Com UC1
veya
veya
C11
M6C
veya
D1
M2C
Terminal blok ißaretleri
MX2
UC3
UC4 / M2C / M6C
SDE2 / Res
E5 E6 Z5 M1 M2 M3
F2+
V3
/ 484
/ Q3
184
E3 E4 Z3 Z4 T3 T4
VN
V2
/ 474
/ Q2
182
E1 E2 Z1 Z2 T1 T2
F1 –
V1
/ 471
/ Q1
181
A
P
H
c
c
c
Com : E1-E6 haberleflme
c
c
c
UC1 : Z1-Z5 bölge seçici kilitleme
Z1 = ZSI OUT SOURCE
Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
Z4 = ZSI IN ST (k›sa süreli)
Z5 = ZSI IN GF (toprak hata)
M1 = Vigi modülü girifli (Micrologic 7)
Kontrol ünitesi
c
c
c
c
c
c
c
c
c
UC2 : T1, T2, T3, T4 = harici nötr;
M2, M3 = Vigi modülü girifli
(Micrologic 7)
c
c
c
UC3 : F2+, F1– harici 24 DC güç kayna¤›
c
c
c
c
c
c
c
c
VN harici gerilim konnektörü (opsiyonel)
/
K2
SDE1
84
MN / MX2
D2
/ C12
82
/
K1
81
D1
/ C11
MX1
XF
PF
MCH
C2
A2
254
B2
C3
A3
252
B3
C1
A1
251
B1
Uzaktan kumanda
SDE2
SDE2: hata açma gösterge konta¤›
veya
Res : uzaktan reset
SDE1
SDE1:: hata açma gösterge konta¤› (standart olarak verilir)
MN : düflük gerilim bobini
veya
MX2 : açt›rma bobini
MX1 : açt›rma bobini (standart veya haberleflebilen)
XF
: kapama bobini (standart veya haberleflebilen)
PF
: kapamaya haz›r kontak
MCH
MCH: motor
UC4 : opsiyonel harici gerilim konnektörü
veya
M2C : 2 programlanabilir kontak (dahili röle)
harici 24V DC güç kayna¤› gereklidir
veya
Not:
Haberleßebilen MX veya XF bobinleri kullanÝldÝ•Ýnda haberleßme
modŸlŸ kullanÝlmasa bile 3. kablo ba•lantÝsÝ (C3, A3) yapÝlmalÝdÝr.
M6C : 6 programlanabilir kontak (harici röle)
harici 24V DC güç kayna¤› gereklidir
A : Dijital ampermetre
P: A + güç ölçer + ek koruma
H: P + harmonikler
C - 60
Schneider Electric
914
912
314
312
324
322
332
814
824
822
Gösterge kontaklar›
fiasi kontaklar›
OF4
OF3
OF2
OF1
CD2
44
34
24
14
42
32
22
12
41
31
21
11
Gösterge kontaklar›
OF4 / OF3 / OF2 / OF1 : ON/OFF gösterge kontaklar›
(*) Yay flarjl› motor 440/480 V AC
(380 V motor + ek rezistör)
E47074A
CE1
311
CE2
321
E46134A
CE3
331
821
E47075A
11
CD1
911
12
21
31
41
E46141A
Test
CT1
CD2
CD1
CE3
CE2
CE1
CT1
824
814
334
324
314
914
822
812
332
322
312
912
821
811
331
321
311
911
fiasi kontaklar›
CE3: Devrede
CD2: Ayr›lm›fl CD1 CE3
CD2
CE2 konum
CD1 konum
CE1 kontaklar›
kontaklar›
CT1
CT1:Test
konum
kontaklar›
- 440/480 V
CN1
E47484
devrede
OF1
811
OF2
14
22
OF3
24
34
32
OF4
812
ayrılmış
kapalı
44
42
açık
fiasi kontaklar›
334
Gösterge kontaklar›
9
"yay yüklü"
lambas›
440/480V
1
R
B3 B2
MCH
380V
CH
B1
CN2
- 440/480 V
anahtar:
Yaln›z çekmeceli tipler
XXX
SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 standart olarak verilir
Dahili ba¤lant›l› ba¤lant›lar
Her ba¤lant› noktas› için yaln›z bir kablo.
Schneider Electric
C - 61
Masterpact: elektrik flemalar›
Masterpact NW08 - NW63
Sabit ve çekmeceli
Þemalar, tŸm cihazlarÝn a•Ýk, devrede ve ßarjlÝ
ve tŸm ršlelerin normal konumda oldu•u
enerjilendirilmemiß devreler i•in
gšsterilmektedir.
AT
BPF
M6C
şarjlı
kapamaya
hazır
hata
hata
Z5
Z4
yük taraf›ndaki
devre kesici
Z3
flebeke taraf›ndaki
devre kesici
Z2
L3
Z5
L2
Z4
L1
Z3
N
Z2
güç
Uzaktan kumanda
Z1
Kontrol ünitesi
Z1
Güç
B2
B3
254
A3
252
A2
C3
C2
C12
D2
84
82
K2
184
182
Q3
Q2
Q1
484
474
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
V3
V2
V1
VN
BPO
MCH
Q
I
SDE1 MN
SDE2
S1 S2
Micrologic
U
MX2
XF
MX1
PF
CH
Res
M6C
veya
E46139A
B1
251
E46138A
A1
E46137A
E46136A
C11
81
181
K1
E46135A
E46133
471
F2+
F1
T4
T3
X2
T2
X1
M3
T1
SG2
24 V DC
E46555B
SG1
M2
M1
E46132A
veya
C1
veya
D1
M2C
Uzaktan kumanda
Kontrol ünitesi
Terminal blok iflaretleri
A
c
c
P
c
c
H
Com UC1
UC2
M2C / M6C
SDE2 / Res
UC3
UC4
E5 E6 Z5 M1 M2 M3
F2+
V3
484
/ Q3
184
E3 E4 Z3 Z4 T3 T4
VN
V2
474
/ Q2
182
E1 E2 Z1 Z2 T1 T2
F1 –
V1
471
/ Q1
181
Kontrol ünitesi
c
Com : E1-E6 haberleflme
c
UC1 : Z1-Z5 bölge seçici kilitleme;
Z1 = ZSI OUT SOURCE
Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE
Z4 = ZSI IN ST (k›sa süreli)
Z5 = ZSI IN GF (toprak hata)
M1 = Vigi modülü girifli (Micrologic 7)
c
c
c
c
c
c
c
c
c
UC2 : T1, T2, T3, T4 = harici nötr;
M2, M3 = Vigi modülü girifli
(Micrologic 7)
c
c
c
c
c
UC3 : F2+, F1– harici 24 DC güç
kayna¤›
VN harici gerilim konnektörü (opsiyonel)
c
c
UC4 : V1, V2, V3 opsiyonel harici gerilim
konnektörü
c
c
M2C : 2 programlanabilir kontak (dahili röle);
harici 24V DC güç kayna¤› gereklidir
veya
c
c
M6C : 6 programlanabilir kontak (harici M6C
modülüne ba¤lanacak)
harici 24V DC güç kayna¤› gereklidir.
/
K2
SDE1 MN / MX2
84
D2
/ C12
82
/
K1
81
D1
/ C11
MX1
XF
PF
MCH
C2
A2
254
B2
C3
A3
252
B3
C1
A1
251
B1
Uzaktan kumanda
SDE2
SDE2: hata açma gösterge konta¤›
veya
Res : uzaktan reset
SDE1
SDE1: hata açma gösterge konta¤› (standart olarak verilir)
MN : düflük gerilim bobini
veya
MX2 : açt›rma bobini
MX1 : açt›rma bobini (standart veya haberleflebilen)
XF
: kapama bobini (standart veya haberleflebilen
PF
: kapamaya haz›r kontak
MCH
MCH: motor
Not:
Haberleflebilen MX ve XF bobinleri kullan›ld›¤›nda haberleflme modülü
kullan›lmasa bile 3. kablo ba¤lant›s› (C3, A3) yap›lmal›d›r.
A : Digital ampermetre
P: A + güç ölçer+ ek koruma
H: P + harmonikler
C - 62
Schneider Electric
Gösterge kontaklar›
914
912
924
922
934
932
314
312
Test
324
322
334
814
devrede
connected
332
812
824
834
832
..8
..6
822
ayr›lm›fl
disconnected
devrede ve
kapal›
..4
..2
12
devrede
de¤il veya
devrede
ve aç›k
kapal›
14
22
24
32
34
42
kapalı
44
açık
fiasi kontaklar›
EF . .
OF4
OF3
OF2
OF . .
OF1
OF
CT3
CD3
CD2
CD1
CE3
CE2
CT2
CT1
CE1
veya
Gösterge kontaklar›
911
921
931
E46142A
311
321
331
E46134A
811
821
831
E46131A
..5
..1
11
21
31
41
E46141A
E46140
CE
fiasi kontaklar›
OF24 OF23 OF22 OF21 OF14 OF13 OF12 OF11
CD3 CD2
CD1
CE3
CE2
CE1
CT3
CT2
CT1
OF4
OF3
OF2
OF1
44
34
24
14
244
234
224
214
144
134
124
114
834
824
814
334
324
314
934
924
914
42
32
22
12
242
232
222
212
142
132
122
112
832
822
812
332
322
312
932
922
912
41
31
21
11
831
821
811
331
321
311
931
921
911
241
231
221
211
141
131
121
111
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
EF24 EF23 EF22 EF21 EF14 EF13 EF12 EF11
: ON/OFF
gösterge
kontaklar›
CE6
CE5
veya
CE4
CE9
CE7
238
228
218
148
138
128
118
364
354
344
394
384
374
246
236
226
216
146
136
126
116
362
352
342
392
382
372
245
235
225
215
145
135
125
115
361
351
341
391
381
371
fiasi kontaklar›
OF24
veya
EF24
: ON/OFF
gösterge kontaklar›
«Devrede - kapal›»
gösterge kontaklar›
OF23 veya
EF23
OF22 veya
EF22
CD3
CD3: Ayr›lm›fl
CD2 konum
CD1 kontaklar›
CE3
CE3: Devrede
CE2 konum
CE1 kontaklar›
veya
CE6
CE6: Devrede
CE5 konum
CE4 kontaklar›
CE9
CE9:Devrede
CE8 konum
CE7 kontaklar›
veya
OF14 veya
EF14
OF13 veya
EF13
anahtar:
OF12 veya
EF12
XXX
OF11 veya
EF11
CT3
CT3:Test
CT2 konum
CT1 kontaklar›
veya
OF21 veya
EF21
Schneider Electric
CE8
248
Gösterge kontaklar›
OF4
OF3
OF2
OF1
veya
CD6
CD6: Ayr›lm›fl
CD5 konum
CD4 kontaklar›
Yaln›z çekmeceli tipler
SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 standart olarak verilir
Dahili ba¤lant›l› ba¤lant›lar
Her ba¤lant› noktas› için yaln›z bir kablo.
C - 63