BH 9097

Yorumlar

Transkript

BH 9097
Ýzleme Tekniði
0239914
Motor Yükü Ýzleme Modülü BH 9097
Fonksiyon Diagramý, Hata durumunda enerjisiz kalmaya programlanmýþ *)
U
A1/A2
• IEC/EN 60 255, DIN/VDE 0435-303'e uygun,
• Aþaðýdakilerin Belirlenmesi için kullanýlýr;
- Düþükyük P1 ve Aþýrýyük P2
- Aþýrýyük P1 (erken uyarý) ve Aþýrýyük P2
Programlanabilir
• P1 ve P2 deðerleri cihaz üzeinden ayarlanabilemektedir.
• 22 kW, 3 AC 400 V'a kadar olan motorlar için. Yardýmcý beslemeye gerek yok.
• Ölçüm: Efektif Güç
• Geniþ akým aralýðý, otomatik aralýk seçimi olduðu için
• P1 ve P2 için ayrý ayrý çift pozisyonlu(changeover) kontaklar
• Ayarlanabilir baþlangýç gecikmesi ta
• Ayarlanabilir anahatarlama gecikmesi tv
• Otomatik veya Manuel Reset, programlanabilir
• Kolay ayar yapabilmeði saðlayan Test / Reset butonu
• Harici Akým Transformatörü olmaksýzýn 40A'e kadar çalýþabilme
• Hata durumunda Enerjilenme veya Enerjisiz Kalma, programlanabilir
• Seçenek olarak, yardýmcý beslemeli:
- 3 AC 690 V, 37 kW'a kadar olan motorlar için
• Ayrýca tek fazlý çalýþma için de tipler mevcuttur
• LED göstergeler
• Geniþlik 45 mm
t
ta
Onay ve Ýþaretler
P2
P1
Uygulamalar
BH 9097 endüstriyel motorlarda Deðiþken Motor Yükünü izlemek için
kullanýlmaktadýr.
Fonksiyon
BH 9097 motor yükü izleme modülü, elektrik tüketen cihazlarýn
aktif güç tüketimini kontrol etmektedir. Ölçme prensibi tek faza
dayandýðýndan, 3 faz yüklerde doðru ölçüm yapabilmek için, motorlarda
normal olan, 3 fazýnda ayný yüke sahip olmasý gerekmektedir.
Cihaz, Dipswitch'ler kullanýlarak, düþük ve aþýrýyük rölesi, P1min/P2maks,
veya erken uyarý özelliðine sahip aþýrýyük rölesi, P1maks/P2maks,
olarak çalýþma için ayarlanabilmektedir. P1 ve P2, WATT cinsinden,
cihaz üzerinden ayarlanabilmektedir. Cihaz üzerinde ayrýca karþýlýk gelen
çýkýþ rölelerinin durumunu gösteren 2 tane LED vardýr. Cihaz hata
durumunda enerjilenmeye veya enerjisiz kalmaya programlanabilmektedir.
Her çýkýþ rölesinin kendi gecikme zamaný, tv, ayrý ayrý ayarlanabilmektedir
ancak, baþlangýç gecikmesi, ta, ayarý her iki röle için geçerli olmaktadýr.
Test/Reset
S1/S2 off
P1 max /
P2 max
21-24
21-22
tv2
11-14
11-12
tv1
S1/S2 on
21-24
21-22
tv2
LED göstergeler
11-14
11-12
Yeþil LED, U N: Yanýp-Sönüyor : Baþlangýç gecikmesi(ta) boyunca
Sürekli Yanýyor : Besleme Verildi
Sarý LED, P 1:Yanýp-Sönüyor : tv1 gecikmesi boyunca ve ayarlama
sýrasýnda yardýmcý olmak için
Sürekli-Yanýyor : P1 Rölesi aktif iken (11-14 kontaðý)
Sarý LED, P 2: Yanýp-Sönüyor : tv2 gecikmesi boyunca ve ayarlama
sýrasýnda yardýmcý olmak için
Sürekli-Yanýyor : P2 Rölesi aktif iken (21-24 kontaðý)
tv1
S1/S2 off
P1 min /
P2 max
21-24
21-22
tv2
11-14
11-12
Hata Gösterimi
tv1
LEDler ile 2 farklý hata gösterilmektedir;
S1/S2 on
21-24
21-22
1.) Ölçüm Yok:
Ölçüm Voltajý olmadan ölçüm yapmak mümkün deðildir
- 3 LED sýrayla, biri diðerinden sonra, yanýp söner
Çýkýþ Kontaklarý hata konumundadýr.
tv2
11-14
11-12
tv1
M7954_b
P1max/P2max: Aþýrýyük izleme, erken uyarý özellikli
P1min/P2max:
Düþük ve Aþýrýyük izleme
S1/S2 ON:
manual reset
S1/S2 OFF:
otomatic reset
IIIII:
Uygun olan LED yanýp sönüyor
*) Hata durumunda enerjilenmeye programlandýðýnda, LEDlerin
fonksiyonu ve rölelerin çýkýþlarý ters olacaktýr.
All technical data in this list relate to the state at the moment of edition. We reserve the right
for technical improvements and changes at any time.
2.) BH 9097 negatif yük ölçmektedir:
Olasý Sebep:
Cihaz ters güç okumaktadýr veya akým baðlantýlarý
yanlýþ yapýlmýþ.
- 3 LED ayný anda yanýp söner.
1
BH 9097 / 17.01.05 e
Baðlantý Diyagramlarý
Teknik Bilgiler
Giriþ
12
L1/i
11
21
12 14
22 24
14
22
11
24
L2
21
M8012_a
T1/k
L3
BH 9097.38/001
A3
A2
T1/k
12
L1/i
11
21
12 14
22 24
14
22
11
24
L2
21
Ayarlama Aralýklarý
M8014_a
A1
Nominal Gerilim U N:
3-faz
1-faz
BH 9097.38:
AC 230 V
BH 9097.38/001:
3 AC 400 V
BH 9097.38/010:
AC 30 ... 240 V
BH 9097.38/011:
3 AC 50 ... 690 V
Gerilim Aralýðý
BH 9097.38:
0,8 ... 1,1 UN
BH 9097.38/001:
0,8 ... 1,1 U N
BH 9097.38/010:
AC 30 ... 240 V
BH 9097.38/011:
3 AC 50 ... 690 V
Giriþ Direnci:
500 kΩ
300 kΩ
Nominal Akým:
3 AC 40 A
AC 25 A
Ýzin Verilen Akým Aralýðý: 3 AC 0 ... 40 A
AC 0 ... 40 A
i-k giriþlerindeki akýmýn
giriþ direnci
≥ 1 mΩ
Ayar Aralýðý:
3 AC 100 mA ... 40 A AC 50 mA ... 25 A
Aþýrýyük Kapasitesi
1 dk. / Enaz 10 dk'lýk aralýklarla : 150 A
20s. / Enaz 10 dk'lýk aralýklarla : 200 A
Frekans Aralýðý:
10 ... 400 Hz
10 ... 400 Hz
(lütfen karakteristiklere bkz. M7953)
L3
Ayarlama;Cihaz üzerindeki P1 ve P2 ayar switclerinden Yapýlýr
Yük Aralýðý
3-faz
Seçimi
BH 9097.38/001:
3 AC 400 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 27 kW
BH 9097.38/011:
3 AC 400 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 27 kW
3 AC 690 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 48 kW
BH 9097.38/011
T/k
11
21
12 14
22 24
14
22
11
N
24
1-faz
BH 9097.38:
BH 9097.38/010:
M8011_a
12
L/i
BH 9097.38
A3
T/k
12
14
11
21
12 14
22 24
22
11
BH 9097.38/010
24
21
N
AC 110 V
10 ... 790 W
100 ... 2800 W
10 ... 790 W
100 ... 5800 W
AC 230 V
± 4 % (2 % isteðe baðlý )
<5%
< 50 ms
0 ... 10 s (ayarlanabilir)
0 ... 30 s (ayarlanabilir)
Yardýmcý Devre
L/i
Yardýmcý Besleme UH
3-faz, BH 9097.38/011:
1-faz, BH 9097.38/010:
M8013_a
A2
10 ... 790 W
100 ... 5800 W
Ölçme Hassasiyeti
(ayarlanan deðerin %'si cinsinden):
Histerisis
(ayarlanan deðerin %'si cinsinden):
Cevap Verme Zamaný:
Anahtarlama Gecikmesi tv1/tv2
Baþlangýç Gecikmesi ta
21
A1
AC 230 V
Gerilim Aralýðý:
UH'ýn Frekans Aralýðý
Giriþ Akýmý
AC 110 V'ta:
AC 230 V'ta:
AC 1101) + AC 2302)
AC 1101) + AC 2302)
1)
A1 - A2 terminalleri arasýnda
2)
A1 - A3 terminalleri arasýnda
0,8 ... 1,1 UH
45 ... 400 Hz
Yaklaþýk 30 mA
Yaklaþýk 15 mA
Çýkýþ
Kontaklar
BH 9097.38:
Termal Akým
I th:
Anahtarlama Kapasitesi
AC 15'e göre
NO kontak:
NC kontak:
DC 13'e göre:
2
1 tane 2-Pozisyonlu (changeover) kontak, P1 için
1 tane 2-Pozisyonlu (changeover) kontak, P2 için
2x5A
3 A / AC 230 V
1 A / AC 230 V
1 A / DC 24 V
IEC/EN 60 947-5-1
IEC/EN 60 947-5-1
IEC/EN 60 947-5-1
Karakteristikler
Teknik Bilgiler
Elektriksel Ömrü
3 A, AC 230 V'ta AC 15'e göre: 2 x 105 anahtarlama çevrimi IEC/EN 60 947-5-1
Ýzin Verilen Anahtarlama
Frekansý:
Kýsa Devre Dayanýmý
Maks. Sigorta Oraný:
Mekanik Ömrü:
i (A)
IN
1800 anahtarlama çevrimi / saat
4 A gl
IEC/EN 60 947-5-1
30 x 106 anahtarlma çevrimi
0
50
Genel Bilgiler
M7953
Çalýþma Modu:
sürekli
Sýcaklýk Aralýðý:
- 20 ... + 55°C
Boþluk ve Sýzýntý
Mesafeleri
Aþýrý Gerilim Kategorisi /
Kirlenme Seviyesi:
4 kV / 2
IEC 60 664-1
EMC(Elektromanyetik Uyumluluk)
8 kV (hava)
IEC/EN 61 000-4-2
Elektrostatik Boþalma:
HF-Yayýlýmý:
10 V / m
IEC/EN 61 000-4-3
Hýzlý Geçiþler:
2 kV
IEC/EN 61 000-4-4
Gerilim Dalgalanmalarý
between
Güç kaynaðý kablolarý arasýnda: 1 kV
IEC/EN 61 000-4-5
Kablo ve toprak arasýnda:
2 kV
IEC/EN 61 000-4-5
HF-Kablosu:
10 V
IEC/EN 61 000-4-6
Parazit Sonlandýrma:
Limit deðer sýnýf B
EN 55 011
Koruma Derecesi
Gövde:
IP 40
IEC/EN 60 529
Terminaller:
IP 20
IEC/EN 60 529
Gövde:
UL konu 94'e göre
V0 davranýþlý Termoplastik
Titreþim Dayanýmý:
Açýklýk 0,35 mm
frekans 10 ... 55 Hz IEC/EN 60 068-2-6
Ýklimsel Dayanýmý:
20 / 055 / 04
IEC/EN 60 068-1
Terminal Ýsimleri:
EN 50 005
Kablo Baðlantýlarý
Yük Terminalleri:
1 x 10 mm 2 tek damarlý kablo veya
1 x 6 mm2 çok damarlý (yalýtýlmýþ)
Kontrol Terminalleri:
1 x 4 mm2 tek damarlý kablo veya
2 x 1,5 mm 2 çok damarlý (yalýtýlmýþ)
veya
1 x 2,5 mm 2 çok damarlý (yalýtýlmýþ)
DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Kablo Sabitleme:
M3,5 terminal vidalarý, kendinden kalkan
kablo korumalý terminal bloklarý
Yerleþtirme:
Aðýrlýk:
DIN rayý
430 g
Mak. Giriþ Akýmýnýn Frekansa göre deðiþim eðrisi
I (A)
6
5
4
3
2
1
-20
0
+20
+40
45 x 84 x 121 mm
2 döner switch, P1 için
2 döner switch, P2 için
Potansiyometre tv1
Potansiyometre tv2
Potansiyometre ta
Test/Reset butonu:
DIP-switch'ler
x1 kW / x0,1 kW:
x100 W / x10 W:
P 2 max.
P 1 max.
P2 max.
P1 min.
Standart Tip
BH 9097.38/001 3 AC 400 V 50 / 60 Hz ta 30 s tv 10 s
Artikel Numarasý:
0053944
• 3-faz, Yardýmcý Beslemesiz
• Ç ýkýþ:
1 tane 2-Konumlu (changeover) kontak, P1 için ve
1 tane 2-Konumlu (changeover) kontak, P2 için
• Nominal Gerilim U N:
3 AC 400 V
• Geniþlik:
45 mm
Özel Tipler
T (°C)
M8367
Ayarlar
A / R:
Geniþlik x Yükseklik x Derinlik:
+55
sürekli akým limit eðrisi
(2 kontak üzerindeki akým)
IEC/EN 60 715
Boyutlar
BH 9097.38/011:
BH 9097.38:
BH 9097.38/010:
f (Hz)
400
S1 ON / OFF:
S2 ON / OFF:
:
:
P 1 deðeri (2 basamaklý sayý)
P 2 deðeri (2 basamaklý sayý)
P 1 deðeri için zaman gecikmesi
P 2 deðeri için zaman gecikmesi
Gerilim baðlandýktan sonraki zaman gecikmesi
Test fonksiyonu, ayarlama yardýmý için
Reset fonksiyonu, manuel reset seçildiði
zaman
yük aralýðý ayarý. Ayarlanan deðer, 3-faz,
3 kablolu cihazlarda mutlaka1 veya
0,1 kW deðerlerinden biri ile çarpýlmalýdýr.
yük aralýðý ayarý. Ayarlanan deðer, nötr
ve tek faz veya 3-faz, 4 kablo
baðlantýlarýnýn yapýldýðý cihazlarda
mutlaka 100 veya 10 W ile çarpýlmalýdýr.
Çýkýþ Rölelerinin AÇIK veya KAPALI
kontak çalýþmasýný seçmek için
2 MAKS. anahtarlama deðeri (Aþýrýyük
ve Erken Uyarý) veya MAKS ve MIN
anahtarlama deðeri (Aþýrýyük / Düþükyük Ýzleme)
manuel / otomatik reset, P1 için
manuel / otomatik reset, P2 için
Baðlantý
Cihaz mutlaka baðlantý þemalarýna uygun olarak baðlanmalýdýr.
Motor L/i ve T/k veya L1/i ve T1/k terminallerine baðlanýr. Akýmýn
akýþ yönü belirlenmelidir, ters olmasý durumunda cihaz hata sinyali
verecektir. Maksimum sürekli motor akýmý 40A ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Daha yüksek akýmlarda, 2,5VA'lik akým transformatörü kullanýlmalýdýr.
3-faz, yardýmcý beslemesiz
1-faz, yardýmcý beslemesiz
1-faz, yardýmcý beslemeli
Özel Tipler için Sipariþ Örneði
BH 9097 .38 /011 3 AC 50...690 V AC 110 V + AC 230 V 30 s 10 s
Anahtarlama Gecikmesi tv
Baþlangýç Gecikmesi ta
Yardýmcý Besleme Gerilimi UH
Nominal Gerilim U N
Giriþ devresi
Özel Tip, Ýstenirse
Kontaklar
Tip
3
Kurma ve Ayarlama Talimatlarý
2-Basamaklý P 2 deðerinin
Birler Basamaðý
Unitenin ayarý, ek bir ölçüm cihazý ve hesaplama olmadan
yapýlabilmektedir. Lütfen yük deðerlerinin, cihazýn Ýzin Verilen Çalýþma
Aralýklarýnda olduðundan emin olunuz. Ýzin Verilen Maks. Deðerlere
baðlý olarak, BH 9097, 48 kW, 3 AC 690 V, 3-faz motorlar ve 5,8 kW,
AC 230 V, 1-Faz motorlarda kullanýlabilmektedir.
Yük Aralýðý
Seçimi
Rölelerin AÇIK /
KAPALI çalýþma
seçimi
2-Basamaklý P2 deðerinin
Onlar Basamaðý
P1maks. / P2maks.
veya
P1min. / P2maks.
seçimi
Sarý LED
P2 deðeri için
P2 için MANUEL /
OTOMATÝK reset seçimi
P2 için tv2
gecikme zamaný
Cihazý Kurmanýn 3 Yöntemi vardýr :
Yöntem 1:
Eðer cihazýn cevap vereceði P1 ve P2 deðerleri biliniyorsa, bu
deðerler
1
direkt cihaz üzerinden ayarlanabilir (P1 ve P2 için 2 rakamlý deðer girilebilir).
Yöntem 2:
Bu yöntemin, kurma esnasýnda farklý yük deðerlerini simüle etmenin mümkün
olduðu durumlarda kullanýlmasý önerilmektedir. Bu durumda, hiçbir þeyin
P1 için MANUEL /
hesaplanmasýna gerek yoktur. P1 ve P2 için gecikme zamanlarýný minimuma
OTOMATÝK reset seçimi
getirin. Motoru düþük yükte çalýþtýrýn, çýkýþ rölesi anahtarlama yapana kadar
ta Baþlangýç Gecikmesi Pot 1'i çevirin. Aynýsýný aþýrýyük için yapýn. Bunlarý yaptýktan sonra cihaz
Ayarý
hassas bir þekilde ayarlanmýþ olacaktýr. Þimdi çalýþma ve Baþlangýç gecikme
zamanlarýný istenen deðerlere ayarlayýnýz.
Ayarý
Yeþil LED, UN
UN (sürekli yanýyor)
ta (Yanýp-Sönüyor)
Sarý LED
P1 deðeri için
Test / Reset butonu
P1 için tv1
gecikme zamaný
Ayarý
Ayarlama sýrasýnda test / Reset butonuna basýlmasý, çýkýþ rölelerinin
anahtarlanmasýný engelleyecektir. P1 ve P2 LEDleri yanýp sönecektir.
Yöntem 3:
Bu yöntem en doðru yöntem olmamasýna raðmen en kolay yöntemdir.
Çalýþma gecikmesi minimuma set edilir. Motor açýlýr ve nominal yükte
çalýþtýrýlýr. Her iki potensiyometrede de set noktalarýnýn araþtýrýlmasý karþýlýk
gelen çýkýþ rölesi anahtarlanana kadar max. pot'un yüksekten düþük deðere
ve min. pot'un düþükten yüksek deðere yavaþça döndürülmesiyle saðlanýr. Sonra
Pot P 2 yi saða (örn. + 10 %) ve Pot P 1 i sola (örn. - 10 %) doðru
çýkýþ röleleri resetlenene kadar çevirin. Böylece ünite set edilmiþ olur ve eðer
yük nominal deðerden farklýlaþýrsa tepki gösterir. Son olarak çalýþma gecikmesini
ve baþlama gecikmesini gerekli deðerlere set edin. DIP switch
P1 min / P 2 max. deðerine set edilmelidir.
M8366
2 Basamaklý P1 2 Basamaklýlý P1
deðerinin Onlar deðerinin Birler
Basamaðý
Basamaðý
Baðlantý Örnekleri
Tek Faz
L
L1
L2
L3
N
N
L1
N
F
F
K
T/k
P1 11
12 14
P2
21
22 24
BH 9097.38
A1 A2 A3 T/k
L/i
P1 11
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
K
12 14
N
P2
21
22 24
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
M8018_a
BH 9097.38/010
4
L/i
N
M8020_b
Baðlantý Örnekleri
3-faz
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N
F
F
K
K
L1
N
T1/k L1/i
P1 11
P2
12 14
21
22 24
A1 A2 A3 T1/k L1/i
P1 11
BH9097
P2
12 14
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
21
22 24
BH9097
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
M8019_a
BH 9097.38/001
M8021_b
BH 9097.38/011
Harici Akým Transformatörlü Baðlantý Örneði
Tek Faz
3-faz
L
L1
L2
L3
N
F
F
K
K
I
i
K
k
T/k
P1 11
12 14
P2
21
22 24
I
i
K
k
T1/k
L/i
P1 11
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
12 14
N
21
22 24
BH9097
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
M8602
BH 9097.38
P2
L1/i
M8603
BH 9097.38/001
Not:
Örnek:
Harici Akým Trafosu kullanýldýðýnda, ayarlanan deðer, Akým Trafosunun iletim oraný (ü) ile
çarpýlmalýdýr.
Anahtarlama deðeri = Ayarlanan deðer (P1/P2) x ü
5
Monitoring technique
Motor load monitor BH 9097
varimeter
0239914
• According to IEC/EN 60 255, DIN/VDE 0435-303
• Identification of
- Underload P 1 and Overload P2
- Overload P 1 (prewarning) and Overload P2
programmable
• Adjustment of P1 and P2 on absolute scale
• For motors up to 22 kW at 3 AC 400 V, without auxiliary supply
• Measurement: effective power
• Large current range because of automatic range selection
• 1 changeover contact for P1 and 1 changeover contact for P2
• Adjustable start-up delay t a
• Adjustable switching delay tv
• With automatic or manual reset, programmable
• Test / Reset button for easy setup
• Up to 40 A without external current transformer
• De-energised or energised on fault, programmable
• Separate auxiliary supply as option:
- for motors up to 37 kW at 3 AC 690 V
• Also for single-phase operation
• LED indicators
• Width 45 mm
Function diagram for setting de-energised on fault*)
U
A1/A2
t
ta
Approvals and marking
P2
P1
Applications
The BH 9097 is used to monitor variable loads on industrial motors.
Function
Test/Reset
The motor load monitor BH 9097 checks the active power consumption
of electrical consumers. As the measuring principle is only single phase
correct measurement of 3-phase load is only possible when all three
phases have the same load which is normal with motors. Using DIPswitches the unit can be set up to act as under- and overload relay
P1min / P2 max. or as overload relay with pre-warning P 1 max. /P2 max. The
settings of P 1 and P2 are absolute values and calibrated in Watts
adjustable via rotational switches. 2 LEDs show the state of the
corresponding output relays. The unit can be configured to energise or
to de-energise on fault. Every output relay is fitted with it´s own time
delay tv. A start-up delay ta acts on both outputs.
S1/S2 off
P1 max /
P2 max
21-24
21-22
tv2
11-14
11-12
tv1
S1/S2 on
21-24
21-22
tv2
Indication
11-14
11-12
green LED, U N:
flashing:
during Start-up delay ta
continuous: supply connected
yellow LED, P 1: flashing:
during time delay tv1 and for set up
assistance
continuous: when relay P1 active (contact 11-14)
yellow LED, P 2: flashing:
during time delay tv2 and for set up
assistance
continuous: when relay P2 active (contact 21-24)
tv1
S1/S2 off
P1 min /
P2 max
21-24
21-22
tv2
11-14
11-12
Fault indication
tv1
2 different faults are displayed with the LEDs.
S1/S2 on
21-24
21-22
1.) No measurement:
Without measuring voltage measurement is not possible
- All 3 LEDs flash in sequence one after the other.
The output contacts are in failure state.
tv2
11-14
11-12
tv1
M7954_b
P1max/P2max: Overload monitoring with prewarning
P1min/P2max: Under- and overload monitoring
S1/S2 ON:
manual reset
S1/S2 OFF:
automatic reset
IIIII:
corresponding LED is flashing
*) when set to energised on fault the function of LEDs and output relays
are inverted.
All technical data in this list relate to the state at the moment of edition. We reserve the right
for technical improvements and changes at any time.
2.) The BH 9097 measures negative load:
Possible reason: The unit measures reverse power or the current
connections are connected wrong.
- All 3 LEDs flash simultaneously.
1
BH 9097 / 17.01.05 e
Connection diagrams
Technical data
Input
12
L1/i
11
21
12 14
22 24
14
22
11
24
L2
21
M8012_a
T1/k
L3
BH 9097.38/001
A3
A2
T1/k
12
L1/i
11
21
12 14
22 24
14
22
11
24
L2
21
L3
12 14
22 24
14
22
11
N
24
BH 9097.38
A3
T/k
12
14
11
21
12 14
22 24
22
11
BH 9097.38/010
24
21
N
AC 30 ... 240 V
3 AC 50 ... 690 V
500 kΩ
3 AC 40 A
3 AC 0 ... 40 A
300 kΩ
AC 25 A
AC 0 ... 40 A
≥ 1 mΩ
3 AC 100 mA ... 40 A
AC 50 mA ... 25 A
150 A
200 A
10 ... 400 Hz
10 ... 400 Hz
(please see characteristics M7953)
Selection
of load
range
BH 9097.38/011:
3 AC 400 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 27 kW
3 AC 690 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 48 kW
1-phase
BH 9097.38:
AC 230 V
10 ... 790 W
100 ... 5800 W
BH 9097.38/010:
AC 110 V
10 ... 790 W
100 ... 2800 W
10 ... 790 W
100 ... 5800 W
AC 230 V
± 4 % (2 % on request)
<5%
< 50 ms
0 ... 10 s (infinite variable)
0 ... 30 s (infinite variable)
Auxiliary circuit
L/i
Auxiliary voltage UH
3-phasig, BH 9097.38/011:
1-phasig, BH 9097.38/010:
M8013_a
A2
0,8 ... 1,1 UN
0,8 ... 1,1 U N
3 AC 400 V 0,1 ... 7,9 kW
1 ... 27 kW
Measuring accuracy
(in % of setting value):
Hysteresis
(in % of setting value):
Reaction time:
Switching delay tv1/tv2:
Start-up delay ta:
21
A1
AC 30 ... 240 V
3 AC 50 ... 690 V
BH 9097.38/001:
M8011_a
12
21
3 AC 400 V
3-phase
L/i
11
1-phase
AC 230 V
P1 and P2 on absolute scale
BH 9097.38/011
T/k
3-phase
Setting ranges
M8014_a
A1
Nominal voltage U N:
BH 9097.38:
BH 9097.38/001:
BH 9097.38/010:
BH 9097.38/011:
Voltage range
BH 9097.38:
BH 9097.38/001:
BH 9097.38/010:
BH 9097.38/011:
Input resistance:
Nominal current:
Permissible current range:
Input resistance of current
input i-k:
End of scale:
Overload capability
1 min / approx. 10 min break:
20 s / approx. 10 min break:
Frequency range:
Voltage range:
Frequency range of UH:
Input current
at AC 110 V:
at AC 230 V:
AC 1101) + AC 2302)
AC 1101) + AC 2302)
1)
on terminals A1 - A2
2)
on terminals A1 - A3
0,8 ... 1,1 UH
45 ... 400 Hz
approx. 30 mA
approx. 15 mA
Output
Contacts
BH 9097.38:
Thermal current Ith:
Switching capacity
to AC 15
NO contact:
NC contact:
to DC 13:
2
1 changeover contact for P1
1 changeover contact for P2
2x5A
3 A / AC 230 V
1 A / AC 230 V
1 A / DC 24 V
IEC/EN 60 947-5-1
IEC/EN 60 947-5-1
IEC/EN 60 947-5-1
Characteristics
Technical data
Electrical life
to AC 15 at 3 A, AC 230 V:
Permissible switching
frequency:
Short circuit strength
max. fuse rating:
Mechanical life:
i (A)
2 x 105 switching cyclesIEC/EN 60 947-5-1
IN
1800 switching cycles / h
4 A gl
IEC/EN 60 947-5-1
30 x 106 switching cycles
0
50
General data
Operating mode:
Temperature range:
Clearance and creepage
distances
overvoltage category /
contamination level:
EMC
Electrostatic discharge:
HF-irradiation:
Fast transients:
Surge voltages
between
wires for power supply:
between wire and ground:
HF-wire guided:
Interference suppression:
Degree of protection
Housing:
Terminals:
Housing:
Vibration resistance:
Climate resistance:
Terminal designation:
Wire connection
Load terminals:
Control terminals:
Wire fixing:
Mounting:
Weight:
M7953
Max. input current curve in relation to input frequency
continuous
- 20 ... + 55°C
I (A)
4 kV / 2
IEC 60 664-1
8 kV (air)
10 V / m
2 kV
IEC/EN 61 000-4-2
IEC/EN 61 000-4-3
IEC/EN 61 000-4-4
6
5
4
3
2
1 kV
2 kV
10 V
Limit value class
IEC/EN
IEC/EN
IEC/EN
B
61 000-4-5
61 000-4-5
61 000-4-6
EN 55 011
IP 40
IEC/EN 60 529
IP 20
IEC/EN 60 529
Thermoplastic with V0 behaviour
according to UL subject 94
Amplitude 0,35 mm
frequency 10 ... 55 Hz IEC/EN 60 068-2-6
20 / 055 / 04
IEC/EN 60 068-1
EN 50 005
1 x 10 mm 2 solid or
1 x 6 mm2 stranded wire with sleeve
1 x 4 mm2 solid or
2 x 1,5 mm 2 stranded wire with sleeve
or
1 x 2,5 mm 2 stranded wire with sleeve
DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Box terminals with self-lifting wire
protection and Plus-minus terminal
screws M3,5
DIN rail
IEC/EN 60 715
430 g
1
-20
0
45 x 84 x 121 mm
BH 9097.38/001 3 AC 400 V 50 / 60 Hz ta 30 s tv 10 s
Article number:
0053944
• 3-phase, without auxiliary supply
• Output:
1 changeover contact for P1 and
1 changeover contact for P2
• Nominal voltage UN:
3 AC 400 V
• Width:
45 mm
Variants
3-phase without auxiliary supply
1-phase without auxiliary supply
1-phase with auxiliary supply
+40
+55
continuous current limit curve
(current over 2 contacts)
T (°C)
M8367
Settings
2 rotational switches for P 1:
2 rotational switches for P 2:
Potentiometer t v1:
Potentiometer t v2:
Potentiometer t a:
Test/Reset button:
DIP-switches
x1 kW / x0,1 kW:
x100 W / x10 W:
P 2 max.
P 1 max.
P 2 max.
P1 min.
Standard type
BH 9097.38/011:
BH 9097.38:
BH 9097.38/010:
+20
A / R:
Dimensions
Width x height x depth:
f (Hz)
400
S1 ON / OFF:
S2 ON / OFF:
Value P 1 (2 decades)
Value P 2 (2 decades)
time delay for value P 1
time delay for value P 2
start-up delay after connection voltage
Test function as setting assistance
Reset function when manual reset is
selected
selection of load range, setting value has
to be multiplied by 1 or 0.1 kW on 3
phases 3 wire units
resp.
selection of load range, setting value has
to be multiplied by 100 or 10 W on units
for single phase with neutral or 3 phase 4
wire
selection of closed or open circuit
operation for output relays
2 MAX switching values (Overload with
Pre-warning) or MAX and MIN switching
value (Overload / Underload monitoring)
manual / automatic reset for P 1
manual / automatic reset for P 2
Connection
The device has to be connected according to the connection diagrams.
The motor is connected to terminals L/i and T/k or L1/i and T1/k. The
flow direction of the current has to be observed. On reverse power the
unit gives a fault signal. The max continuous motor current is 40 A limited
by the terminals. With higher currents a current transformer with
2,5 VA has to be used.
Ordering example for variants
BH 9097 .38 /011 3 AC 50...690 V AC 110 V + AC 230 V 30 s 10 s
Switching delay tv
Start-up delay ta
Auxiliary voltage U H
Nominal voltage U N
of input circuit
Variant, if required
Contacts
Type
3
Set up procedure and setting instructions
2-digit setting
of value P2
(unit)
The adjustment of the unit can be made without additional measuring
equipment and calculations. Please make sure that the load values are
in the permitted operating range of the unit. Based on the max permitted
values the BH 9097 can be used for 48 kW 3-phase motors at 3 AC
690 V and 5.8 kW single phase motors at AC 230 V.
selection of
load range
selection of
open / closed
circuit operation
2-digit setting
of value P2
(ten´s)
selection
P1 max. / P2 max.
or
P1 min. / P2 max.
yellow LED
for value P2
setting of
delay time
t V2 for P2
selection of
manual / automatic reset P2
selection of
manual / automatic reset P1
green LED UN for
UN (continuous light)
ta (flashing light)
setting of start
up delay ta
yellow LED
for value P1
Test / Reset button
setting of
delay time
t V1 for P1
There are three methods to set up the unit:
Method 1:
If the absolute values of the actual required tripping points P1 and P2 are
known, they can be set directly on the unit (2-digit setting of P1 and P2).
Method 2:
This method is recommended when it is possible to simulate the different
load situations during set-up. In this case nothing has to be calculated.
Turn the delay time for P1 and P2 to min. The motor runs in underload while
the Pot 1 is turned until the output relay switches. The same has to be
done for overload. Now the unit is set accurately. Now adjust the operate
delay and the start-up delay to the required values.
Pressing the test / reset button during setup disables the switching of the
output relays. The LEDs of P1 and P2 flash.
Method 3:
This method is the most simple one but not the most accurate. The
operate delay is set to min. The motor is switched on and runs on nominal
load. With both potentiometers the set points are searched by slowly
turning the max. Pot from high to low value and the min. Pot from low to
high value until the corresponding output relays switch. After that turn the
Pot P 2 to the right (e.g. + 10 %) side and the Pot P 1 to the left
(e.g. - 10 %) until the output relays reset. The unit is now set and responds
if the load differs from the nominal value. Finally set the operate delay and
start-up delay to the required values. The DIP switch should be set to
P1 min / P2 max.
M8366
2-digit setting
of value P1
(unit)
2-digit setting
of value P1
(ten´s)
Connection examples
single phase
L
L1
L2
L3
N
N
L1
N
F
F
K
T/k
P1 11
12 14
P2
21
22 24
BH 9097.38
A1 A2 A3 T/k
L/i
P1 11
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
K
12 14
N
P2
21
22 24
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
M8018_a
BH 9097.38/010
4
L/i
N
M8020_b
Connection examples
3-phase
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N
F
F
K
K
L1
N
T1/k L1/i
P1 11
P2
21
P1 11
BH9097
22 24
12 14
A1 A2 A3 T1/k L1/i
P2
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
21
22 24
12 14
BH9097
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
M8019_a
BH 9097.38/001
M8021_b
BH 9097.38/011
Connection examples with external current transformer
single phase
3-phase
L
L1
L2
L3
N
F
F
K
K
I
i
K
k
T/k
P1 11
12 14
P2
21
22 24
I
i
K
k
T1/k
L/i
P1 11
BH9097
11 12 14 21 22 24
M
12 14
N
21
22 24
BH9097
11 12 14 21 22 24 L3 L2
M
3~
M8602
BH 9097.38
P2
L1/i
M8603
BH 9097.38/001
Note:
Example:
When using external CTs the adjusted value has to be multiplied with the
transmission ratio (ü) of the CT.
Switching value = Setting value (P1/P2) x ü
5

Benzer belgeler