MEZiTLi-KA YMAKAMLIGI ·:· .

Yorumlar

Transkript

MEZiTLi-KA YMAKAMLIGI ·:· .
T.C.
. MEZiTLi-KAYMAKAMLIGI ·:· ..
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 63 I -l06699/349/2 l l 8087
2510212015
h.:onu: Eg1tim Bilgilendirme
................... MUDURLUGUNE
ilgi
: ii Milli Egitim Mildilrlilgilniln 23/02/2015 tarihli ve 1967477 say1li yaz1s1.
Siileyman Demirel Oniversitesi Liderlik Ara~t1rma ve Uygulama Merkezinin Egitim
Bilgikndirme ile ilgili yaz1s1 ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ahmet YALKIN
Miidiir a.
Sube Miidiirii
EKLER:
1-i lgi Yaz1 \ e Ekleri (2 Sayfa)
DAGITIM:
I-Tum Resmi/Ozel Okul Mildilrlilkleri
l\111 I ILi 11.(T Mil LI 1-(il fll\I MCJDCRLCIGO
1'.:111 vbh Ci l\1 K.llulvan l\laitli Sanayii SiksiGiri~i (elik Apt.Kat::>. l\IF/ITLi/MERSIN
l'l'k,.111.1:-113585.Jh.J Faks (il32.J)3597.J.J.J
e-posta 111ez1tli33«i'mc·b gov tr \\eh http/imezitl1 meh c1w tr
ii
T.C.
MERSiN VALiLiGi
Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 935259311349/1967477
23/02/2015
Konn: Egitim Bilgilendirme
............................ KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidilrliigii)
ilgi :Siileyman Demirel Oniversitesi Liderlik Ara~tmna ve Uygulama Merkezinin 09.02.2015
tarih ve 171 say1h yaz1s1.
SUleyman Demirel Oniversitesi Liderlik Ara~t1rma ve Uygulama Merkezinin Egitim
Bilgikndirme ile ilgili yaz1s1 ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve il9eniz okullanna duyurulmasm1 rica ederim.
Ahmet A YDOGAN
Vali a.
Miidiir Yard1mc1s1
EKLER :
1-i Iai '• az1
1
b
·'
DAGITIM - . ------- ------ ------------.:.Ti.im Il9e Kaymakamhklarma
I
1
V /2--- OIJ
2r/~:z
J ,)
t
A.drc': Mersin ii l\.lilli Egitim Mi.idi.irli.igi.i DumlupmarMah. GMK. Bulvan 33130Yeni~hir/MERSiN
kl O (3:'.--1)329 14 81 -84
Dahili: 309
Fax: 0(324) 327 35 18- 19 E-posta: kultur33!1~meb.gov.tr
Bil.'!i !~in Yahya KARADA YI (Bilgisayar i~Ietmeni )
3h :t-4 }')-
@
T.C.
SOLEVMAN OEMiREL 0NiVERS!T£Si
Uderlik Ara~t1rma ve Uygulama Merkeli
sav1: 93627934-774.09 .~rt\
09.02.2015
Konu: Egitim Bilgilendirme Yaz1s1
T.C
Mlllf l41TfM BAKANU~I
t~L MIU.I E~ITtM M0D0RL0G0
E~TfM $UBE DAfRE 8A$1CANU~l
kurumumur Aktl ve Zeka Oyunlan, Ogrenci l<~lugu ve tgitim Oant~manl1g1, ifaret OiH E.gitimi
kursian vermektedir. Egitimlere uzaktan e-gitim teknolojisi i!e Turkiye' nin her yerlndeo kat1labilirslniz.
Kurumunuzda ~a!~an ilgi\I bolUm mezunlan ve kurumunua baglt alt kurumfara da (Ozet
ob,:lar, Oevlet okullan, Ozel Anaokul!an, Oershaneler vs i ~alt~an Ugili bOltim mezunlarina
duyuruimas1
lste~i
ile,
Gereginin yapllmasm1 arz ederim.
SilRESf
AkJI ve Zeka OyQnta11 Ejltimi
20saat
Ogrend Ko9uiu ,,. Ei'tim Oant$manf1t1
80saat
l~ret DIU Eiitfmi
Tel: 0506 064 35 54
Tel: 0506 064 35 S6
rel: 0553 55849 48
200Tl
300Tl

Benzer belgeler

dacıtım - tc millî eğitim bakanlığı

dacıtım - tc millî eğitim bakanlığı TebliAi ile belirlenımı ve bu Tebligde. bütçe ödeneklerinin dagıtımınm esas ıtiMriyle ilgili h.ıın;ama birimlerince plU1huıacagı ve bu birimlerec düımlenoeck. ödenek pdcrmc belgesiyle ~~ b.ueWlll b...

Detaylı