Giresun İl Özel İdaresi

Yorumlar

Transkript

Giresun İl Özel İdaresi
Giresun İl Özel İdaresi
Tasarım ve Yayına Hazırlık:
Giresun İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Servisi
Bu raporun tüm yayın hakları,
elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel
İdaresi’ ne aittir. Kaynak gösterilmek
suretiyle alıntı yapılabilir.
Web
Adres
Telefon
Faks
1
: www.giresunilozelidare.gov.tr
: Teyyaredüzü Mh. Atatürk
Bulvarı No:421 GİRESUN
: (0 454) 215 75 71
: (0 454) 215 75 70
Giresun İl Özel İdaresi
2
Giresun İl Özel İdaresi
3
Giresun İl Özel İdaresi
4
Giresun İl Özel İdaresi
5
Giresun İl Özel İdaresi
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon Ve Vizyon
Misyon
İldeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında
olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık,
hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektir. İlin kaynaklarının bir plan dâhilinde,
rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah
düzeyini yükseltmektir.
Vizyon
İldeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında
olmak üzere yasalarla belirlenen tüm çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını
yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas
alan;




Dinamik,
İnsan Odaklı,
Öngörülü,
İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.
Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir
Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro
kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının
arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına
ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları
dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.
(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.)
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il
yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm,
çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile
bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi
bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle
gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı
dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl
özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek
aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından
aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı
sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1
md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine
6
Giresun İl Özel İdaresi
aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için
kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında
değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine
veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının
yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili
harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri,
diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye
meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye
sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir
Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından
onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin
ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde
yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve
organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.
İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları
 Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette
bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları
vermek ve denetlemek.
 Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek,
yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 Borç almak ve bağış kabul etmek.
 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan
dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak.
 Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil
hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma
ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu
7
Giresun İl Özel İdaresi
konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek
cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi
hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve
harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler
İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir
getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel
tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.
İl Özel İdaresinin Organları
İl Genel Meclisi
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri
 Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
 Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile
belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
 Borçlanmaya karar vermek.
 Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına
karar vermek.
 Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.
 Şartlı bağışları kabul etmek.
 İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
 Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal
ve değiştirilmesine karar vermek.
8
Giresun İl Özel İdaresi
 Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı
işbirliği yapılmasına karar vermek.
 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya
karar vermek.
 İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
İl Encümeni
İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından
bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin
her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen
toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili
olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere
çağrılabilir.
İl Encümeninin Görev ve Yetkileri
 Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel
meclisine görüş bildirmek.
 Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
 Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan
ihtilafların sulhen halline karar vermek.
 Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi
üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Vali
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Valinin Görev ve Yetkileri
-İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il
özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
-İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
-İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-İl encümenine başkanlık etmek.
-İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
-İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
-Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
-İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9
Giresun İl Özel İdaresi
-Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
-İl özel idaresi personelini atamak.
-İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
-Şartsız bağışları kabul etmek.
-İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
-Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
-Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
İl Özel İdaresi Teşkilâtı
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro
sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde
daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.
Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde,
mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla
il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar.
Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı
sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu
bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir.
İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilâtı
oluşturulabilir.
2- ÖRGÜT YAPISI
Giresun İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması
10
Giresun İl Özel İdaresi
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İl özel İdaresi bünyesinde kurulan ve hizmet veren İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, İdaremiz personelinin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile
ilgili işlemlerini; yayınlanan her türlü kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,
yönetmelikler, tüzükler, genelgeler ve tamimler doğrultusunda yapmakla görevlidir.
Müdürlüğümüze bağlı 4 birim Servisi faaliyet göstermektedir.
•
•
•
•
Bu Birimler:
Memur İşlemleri Servisi
İşçi İşlemleri Servisi
Maaş-Tahakkuk Servisi
Eğitim Hizmetleri Servisi
1- Genel Bilgiler
A) Misyon Ve Vizyon
MİSYONUMUZ: Personelimizin, diğer kurum ve kuruluşların, üçüncü şahısların
özlük talepleri ve işlemlerinde daha iyi, daha kaliteli hizmet vermek. İnsan haklarına ve
çevreye saygılı, güvenilir, dürüst ve en üst düzeyde uzmanlaşmış, çağın gerektirdiği
bilgi ve teknolojiyi kullanmak, araştırmalar ve uygulamalarda öncü, önder bir birim
olmaktır.
VİZYONUMUZ: Kanun ve yönetmeliklerin verdiği emirler doğrultusunda daha
kaliteli hizmet veren bir birimiz. Bilimsel ve vicdani etik ilkelerden ödün vermeyen,
çalışanlarının memnuniyetine odaklanmış, en üst düzeyde hizmeti sunmayı planlayan,
yönetim anlayışı ile örnek model olabilen, birim olmaktır.
B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
İnsan kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması, yürütülmesi, koordine edilmesi
ve geliştirilmesi ile eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi
çalışmaları objektif kıstaslara uygun olarak gerçekleştirmesinden sorumlu olmakla
birlikte, bu görevlerin denetimini ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
Bağlı alt birimler:
1. Memur İşlemleri Servisi
2. İşçi İşlemleri Servisi
3. Maaş - Tahakkuk Servisi
4. Eğitim Hizmetleri Servisi
1. Memur İşlemleri Servisi:
Memur İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Memurlara ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak.
Memur personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak.
Memur personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemleri yapmak.
Aday memurun alımı, eğitimi ve adaylığını kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak.
Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği gereği sınav
işlemlerini yapmak.
7. Memur personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
8. Memur personelin görevi terk, istifa ve emeklilik işlemlerini yapmak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11
Giresun İl Özel İdaresi
9. Memurların sicil ile ilgili işlemlerini yapmak.
10. Memur personelinin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
11. Memur personele ait disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
12. Memurların sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve
yürütülmesini sağlamak.
13. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Birim Amirleri ve diğer memur
personelin vekâlet, görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve
işlemlerini yürütmek.
14. Memur verilerinin personel bilgi sistemine kaydolmasını sağlamak ve özlük dosyası
oluşturmak.
15. Memur personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
16. Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
17. Memur personelin Mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak.
18. Memur personelin hususi pasaport ile ilgili işlemlerini yapmak.
19. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
2. İşçi İşlemleri Servisi :
1. İşçi İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
2. İşçi personele ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak.
3. İşçi personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak.
4. İşçi personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemlerini yapmak.
5. İşçi personelin unvan ve pozisyon değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak.
6. İşçi personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
7. İşçi personelin iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemlerini yapmak.
8. İşçi personelin disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
9. İşçi ve sözleşmeli statüde işe alınacak personelin özlük işlemleri yapmak.
10. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi, yürütülmesi sağlamakla
birlikte yasal işlemlerini hazırlamak ve takip etmek.
11. İşçi personel ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesinin sağlamak.
12. İşçi personelin mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak.
13. İşçi personelin görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve işlemlerini
yürütmek.
14. İlgili kanunlar gereği oluşturulacak komisyonların olurunu almak.
15. İşçi personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
16. İŞKUR ile ilgili işlemleri yapmak.
17. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
3. Maaş - Tahakkuk Servisi:
1. Memur personelin maaş, geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb.
tahakkuk işlemlerini yapmak.
2. İşçi ve sözleşmeli personelin maaş, mesai, seyyar görev tazminatı, kıdem ve ihbar
tazminatı, geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb. tahakkuk işlemlerini
yapmak.
3. Memur ve İşçi personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giriş ve çıkış bildirgelerini
elektronik ortamda tanzim etmek.
4. Memur personelin emekli kesenek bildirgeleri ile işçi personelin sigorta
bildirgelerini elektronik ortamda tanzim etmek.
5. Memur ve İşçi personele ait tüm puantaj hizmetlerini yürütmek.
12
Giresun İl Özel İdaresi
6. Memur ve İşçi personelin icra takip, kira kesintisi vb. işlemlerini yapmak.
7. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
4. Eğitim Hizmetleri Servisi:
1. Giresun İl Özel İdaresi’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu
işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek,
ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulacak plân, program ve
stratejiler doğrultusunda hizmet içi eğitimi yapmak.
2. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ilgililere aktarmak ve
çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere hizmetiçi eğitim, seminer,
çalıştay, panel, konferans vb etkinlikleri yapmak veya yaptırmak.
3. İl Özel İdaresi Birimlerin hizmet içi eğitimlerini organize etmek eğitim yeri
görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek.
4. Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak.
5. İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan
kaynaklarının kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmak.
6. İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro
çalışmalarının sürekliliğini sağlamak.
7. İl Özel İdaresi hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak.
8. Kurum içersinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhu oluşturmak ve işgörenlerin
motivasyonuna önem vermek.
9. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
•
•
Müdürlüğümüz 4 adet büroda hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüz altında faal olarak Memur İşlemleri Servisi, İşçi İşlemleri Servisi,
Maaş-Tahakkuk Servisi ve Eğitim Hizmetleri Servisi bulunmaktadır.
2- Amaç Ve Hedefler
•
•
İdarenin Amaç Ve Hedefleri: İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması
yürütülmesi, koordine edilmesi ve bu görevlerin denetimini yapmak.
Temel Politika Ve Öncelikler: Temel politika ve önceliğimiz, Devletimizin bölünmez
bütünlüğü, Bayrağımız, Anayasamız, Kanunlar ve yönetmeliklerimize bağlı kalarak
kamuya hizmet vermek.
3- Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
A- Mali Bilgiler:
2012 yılı içerisinde hazırlanmış ve onaylanmış bütçemizin ilgili harcama
kalemlerinden azami tasarruf edilmiş ve bu bağlamda zorunlu ödemeler yapılmıştır.
Kurumsal
Kod
Fonksiyonel
Fin. Ekonomik
Açıklama
Bütçe Ödeneği
Toplamı
Bütçe Gideri
Toplamı
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
1,3
İŞÇİLER
766.734,00
809.629,71
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
5
1,3
İŞÇİLER
594.307,01
7.924,50
13
Giresun İl Özel İdaresi
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
2,3
İŞÇİLER
171.607,83
181.355,28
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
5
2,3
İŞÇİLER
10.000,00
1.846,42
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
1,1
MEMURLAR
2.416.510,00
2.653.542,22
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
5
1,1
MEMURLAR
5.692,99
5.692,99
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
2,1
MEMURLAR
601.192,00
648.256,21
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
1,2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.645.793,00
1.736.078,28
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
3,2
TÜKETİME YÖNELİK MAL
VE MALZEME ALIMLARI
420.000,00
367.562,33
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
3,3
YOLLUKLAR
115.000,00
70.766,93
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
3,4
GÖREV GİDERLERİ
315.534,00
315.533,04
44.28.34.00.00
01.3.1.00.000
5
3,5
HİZMET ALIMLARI
61.840,58
79.216,42
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
8
1,1
MEMURLAR
691.434,34
691.434,01
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
8
2,1
MEMURLAR
123.275,79
123.275,79
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
8
1,3
İŞÇİLER
11.569.939,63
11.534.373,29
44.28.34.00.00
04.5.1.00.000
8
2,3
İŞÇİLER
2.188.590,34
2.188.590,34
TOPLAM
21.697.451,51 21.415.077,76
B-Performans ve Faaliyet Bilgileri
•
•
•
•
•
•
İdaremizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında 127 kadro mevcuttur. Bunun 62 adedi
dolu (1 adedi sözleşmeli) 65 adedi boş bulunmaktadır.
Avukatlık Hizmetleri sınıfında 3 adet kadro mevcuttur. Bunun 1 adedi dolu (1 adedi
sözleşmeli) 2 boş kadro bulunmaktadır.
Teknik Hizmetler sınıfında 66 adet kadro mevcuttur. Bunun 62 adedi dolu (43 adedi
sözleşmeli) 4 adedi boş bulunmaktadır.
Sağlık Hizmetleri sınıfında 8 adet kadro mevcut olup, Bunun 1 adedi dolu, 7 adedi boş
bulunmaktadır.
Yardımcı Hizmetler sınıfında 19 adet kadro mevcut olup, bunun 10 adedi dolu 9 adedi
boş bulunmaktadır.
Sürekli İşçi kadromuz 105 adet olup bunun tamamı doludur. 86 adet norm fazlası işçi
personelimiz bulunmaktadır.
-2012 yılında kurumuzdan toplam 25 işçi emekli olmuş, 1 işçi disiplin kurulu kararı ile
işten çıkarılmış, Eski hükümlü kapsamında 1 işçi alınmış, 19 memur naklen gitmiş, 1 memur
vefat etmiş, 1 memur emekli olmuş, 4 memur naklen gelmiş ve 8 sözleşmeli personel
alınmıştır. Buna göre;
14
Giresun İl Özel İdaresi
Kadro Durumu (Memur+İşçi+Sözleşmeli)
UNVANI
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
TH
SH
YH
GENEL SEKRETER
GENEL SEKRETER YRD.
HUKUK MÜŞAVİRİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
İİLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ
UZMAN
ŞEF
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZ. UZMAN YARD.
SİVİL SAVUNMA UZMANI
İDARİ PERSONEL
AVUKAT
TEKNİK PERSONEL
SAĞLIK PERSONELİ
YARDIMCI HİZM. PERSONELİ
TOPLAM MEMUR KADROSU
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI
TOPLAM KADRO (Memur + İşçi + Söz.)
İHDAS
EDİLEN
1
2
1
12
15
4
17
2
1
1
71
3
66
8
19
223
105
328
DOLU
1
1
1
8
8
2
8
1
31
1
62
1
10
136
191
327
BOŞ
SÖZLEŞMELİ
1
3
7
2
9
1
1
1
40
2
5
7
9
87
1
1
43
45
86
45
Hizmet Sınıfına Göre Personel Dağılımı
Hizmet Sınıfı
GİH
TH
YH
AH
SH
Toplam
Norm Kadro
127
66
19
3
8
223
MEMUR
BAY BAYAN
DURUMU Sayı %'lik Oranı
75
82,42
BAY
16
17,58
BAYAN
91
100,00
TOPLAM
Boş
65
4
9
2
7
87
Dolu
62
62
10
1
1
136
Sayı
İŞÇİ
%'lik Oranı
Sayı
184
7
191
96,34
3,66
100,00
39
6
45
15
SÖZLEŞMELİ
%'lik Oranı
86,67
13,33
100,00
Giresun İl Özel İdaresi
Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı
ÖĞRENİM
DURUMU
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Fakülte
Yüksek Lisans
TOPLAM
MEMUR
Sayı %'lik Oranı
4
4,40
3
3,30
27
29,67
18
19,78
38
41,76
1
1,10
91
100,00
Sayı
109
28
49
4
1
191
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
%'lik Oranı Sayı %'lik Oranı
57,07
0,00
14,66
0,00
25,65
2
4,44
2,09
19
42,22
0,52
23
51,11
1
2,22
100,00
45
100,00
İdaremizde halen, 191 işçi 91 memur ile 45 sözleşmeli personel olmak üzere toplam
327 personel ile iş ve işlemleri yürütülmektedir.
-2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından " Sorumluluk, Harcama yetkisi ve
yetkilisi, iç kontrol ve mali kontrole ilişkin usul ve esaslar, stratejik planlama ve performans
programı ile taşınır mal yönetmeliği " konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. Sayıştay
Başkanlığınca görevlendirilen meslek eğitmenlerince verilen eğitim semineri 3 gün sürmüş
ve 73 personel katılmıştır.
-Yine 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından "İhale Uygulamalarına İlişkin
Ortak Hükümler, Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler,Mal Alımı İhaleleri Özel
Hükümler,Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümler " konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen meslek eğitmenlerince verilen eğitim
semineri 3 gün sürmüş ve ilimiz 21 kamu kurumundan toplam 300 personel katılmıştır.
16
Giresun İl Özel İdaresi
-Yine 2012 yılı içerisinde İdaremizin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yasal
yükümlülüklerini yerine getirmek ve işçilerimizin karşı karşıya bulundukları riskleri
belirlemek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü uzmanları tarafından iş kazalarını önlemek amacıyla İşyeri Risk Değerlendirmesi
yaptırılmıştır. 3 gün süren değerlendirmede tüm tesisler tek tek incelenerek eksiklikler rapor
halinde getirilmiştir.
Hizmet Takip Projesi (HİTAP) ile İdaremiz bünyesinde görevli, 5510 sayılı Kanunun 4
/1-c kapsamında çalışan personelin, hizmetleri görev başlangıcından itibaren;
- Özlük ve nüfus,
- Hizmet belgesi,
- Öğrenim durumu,
- Lisansüstü öğrenim/kurs,
- Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),
17
Giresun İl Özel İdaresi
- Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,
- Askerlik,
- Tazminat,
- Unvan,
- Açık süre,
- Borçlanılan hizmet,
- İtibari hizmet süresi,
- Emeklilik belgesi’nin
Elektronik ortamda SGK’nın web sitesine aktarılmış ve bu bağlamda personelin hizmet
bilgilerine ve toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihine, internet
üzerinden ulaşabilmeleri ile Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına kağıt
ortamında gönderilen emeklilik belgesinin, kağıt ortamında gönderilmeksizin, elektronik
ortamda emekli aylığı bağlanmasının alt yapısı oluşturulmuştur.
4- Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
• Fiziksel mekanların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte
olmaması.
• Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekanlarının yetersizliği
• İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmamış
olması.
• Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması.
5- Öneri Ve Tedbirler
• Fiziksel mekanların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olmalı.
• Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekanları yeterli hale getirilmeli.
• İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmalı.
• Yönetim bilgi sistemleri yeterince geliştirilmeli.
• Norm kadro ilke ve esaslarına uyularak personel kadrosu vasıflı ve alanında branşlaşmış
personelle güçlendirilmelidir.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Giresun İl Özel İdaresi’nin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığı ve kurum ile
ilgili tüm davaların takibinden sorumludur. Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar.
1. İdare’ye ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı
organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
2. İdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili
inceleme yapmak ve görüş bildirmek.
3. Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel
İdaresi’ne izafeten İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliği’ne yapılan tebligatları kabul ile
gereğini yerine getirmek.
4. Sendika ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak.
5. Özel İdare ve diğer Müdürlükler tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş
vermek.
6. Gerektiğinde Özel İdare ve diğer müdürlüklerin Kamu İhale Kanununda öngörülen
sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.
7. Özel İdare ve diğer müdürlüklere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra
işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
18
Giresun İl Özel İdaresi
8. Kurumun çalışmalarına ilişkin Genel Sekreter, Genel Yardımcısı veya diğer Birim
Müdürlerinin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak
işlemler hakkında görüş bildirmek
9. Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına
yardımcı olmak
10. Vali’nin vereceği vekaletname çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından veya İl Özel
İdaresi aleyhine açılan dava ve icra takiplerini Kurum adına takip etmek,
sonuçlandırmak ve bu dava ve icra takiplerinde Kurumu temsil etmek.
11. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel
Sekretere sunmak.
12. Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak,
dairenin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında, harcama birimine verilen yetki,
görev ve sorumluluklara özet olarak yer verilir.
YILI
KURUMC
A AÇILAN
KURUMA
AÇILAN
ADLİ
YARGI
İDARİ
YARGI
LEHE
ALEYHE
TEMYİZ
DEVAM
EDEN
2012 Yılı Davalara İlişkin Faaliyet Raporu Tablosu
2012
18
54
36
36
26
2
5
39
YILI
TOPLAM İCRA
DOSYASI
İNFAZ
DERDEST
KISMEN İNFAZ
İCRADAN
VAZGEÇME
KAPALI KAYIT
DEVREDİLEN İCRA
DOSYASI
İADE
İŞLEMDEN
KALKAN
01.01.2012 –
31.12.2012 ARASI
TOPLAM TAHSİLAT
2012 Yılı İcralara İlişkin Faaliyet Raporu Tablosu
2012
363
220
76
29
15
3
6
2
12
600.614,03
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018
Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer mali mevzuatların ön gördüğü aşağıdaki görev ve
sorumlulukları yerine getirmektedir.
19
Giresun İl Özel İdaresi
B- Birime İlişkin Bilgiler
Örgüt Yapısı
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE
BÜTÇE
GELİR
STRATEJİ
SERVİSİ
SERVİSİ
SERVİSİ
SERVİSİ
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2012 Mali Hizmetler Müdürlüğü Kesin Hesap Bilgileri
Giresun İl Özel İdaresi 2012 yılı mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 30/11/2011 tarih
ve 213 sayılı kararıyla 30.000.000,00 TL gelir, 30.000.000,00 TL gider olarak kabul edilmiş
ve 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2012 yılı başlangıç bütçesi 30.000.000,00 TL öngörülmüştür. 2012 yılında Ek
Bütçeyle Verilen 33.494.242,00 TL (İl Genel Meclisinin 31/12/2012 tarih ve 231 sayılı
kararı), bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yıl içinde Özel İdare bütçesine
aktarılan 74.857.669,30 TL ödeneklerle birlikte 2012 yılı toplam bütçesi 183.015.833,30 TL’
ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla bu ödeneklerden 115.499.512,28 TL’ si harcanmış,
195.321,02 TL’ si iptal (imha) edilmiş ve kalan 67.321.000,00 TL ödenek 2013 yılına
devrolmuştur.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2012 yılında 6.366 adet evrak işlem görmüştür.

3415 adet Ödeme Emri Fişi,

2582 adet Muhasebe İşlem Fişi,

199 adet Ek-Olağanüstü Ödenek Tahakkuk Fişi,

103 adet Ödenek Gönderme İşlemi

48 adet Ödenek Aktarma İşlemi

13 adet Kapanış Fişi

1 adet Bilanço Kapanış Fişi

1 adet Önceki Yıl Bütçe İşlemi

1 adet Açılış Fişi

1 adet Ödenek İptal İşlemi

1 adet Bütçe Tahakkuk Fişi

1 adet Ek Ödenek Tahakkuk Fişi; tanzim edilerek işlemleri yapılmıştır.
20
Giresun İl Özel İdaresi
2012 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal
KURUM ADI
2010 Yılı
K
K
K
K
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
1
2
3
4
5
44
28
00
62
01 GİRESUN-ALUCRA ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
02
GİRESUN-BULANCAK ilçe Özel
44
28
00
62
03
GİRESUN-ÇAMOLUK ilçe Özel
idaresi
44
28
00
62
04
GİRESUN-ÇANAKÇI ilçe Özel
idaresi
44
28
00
62
05
GİRESUN-DERELİ ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
06
44
28
00
62
07
GİRESUN-DOĞANKENT ilçe Özel
idaresi
GİRESUN-ESPİYE ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
08
GİRESUN-EYNESİL ilçe Özel
idaresi
44
28
00
62
09
GİRESUN-GÖRELE ilçe Özel
idaresi
44
28
00
62
10
GİRESUN-GÜCE ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
11
GİRESUN-KEŞAP ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
13 GİRESUN-PİRAZİZ ilçe Özel idaresi
44
28
00
62
14
GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR ilçe
Özel idaresi
28
00
62
15
GİRESUN-TİREBOLU ilçe Özel
idaresi
44
28
00
62
16
Cari Yıl (2012)
K
idaresi
44
2011 Yılı
GİRESUN-YAĞLIDERE ilçe Özel
idaresi
44
28
01
00
00
GİRESUN-Genel Sekreterlik
44
28
30
00
00
GİRESUN-Destek Hizmetleri ve
Sosyal işler Müdürlüğü
695.500,13
2.890.450,06
811.502,45
764.960,20
1.938.796,75
403.937,87
2.146.185,90
476.982,75
1.669.279,71
496.619,51
1.035.628,96
789.648,10
1.803.899,92
2.141.261,33
1.700.837,61
21.572.647,96
7.953.895,33
44
28
31
00
00
GİRESUN-Encümen Müdürlüğü
965.912,09
44
28
32
00
00
GİRESUN-Hukuk Müşavirliği
78.709,63
44
28
33
00
00 GİRESUN-imarve Kentsel iyileştirme
Müdürlüğü
44
28
34
00
00
GİRESUN-insan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
298.814,41
21.415.077,76
44
28
35
00
00 GİRESUN-Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.158.447,35
44
28
36
00
00
GİRESUN-Plan ve Proje Müdürlüğü
1.336.701,65
44
28
37
00
00
GİRESUN-Ruhsat Çevre ve
Denetim Müdürlüğü
44
28
38
00
00
GİRESUN-Yol ve Trafik Hizmetleri
21
397.566,29
17.309.517,74
Giresun İl Özel İdaresi
Müdürlüğü
44
28
41
00
GİRESUN-Yatırım ve inşaat
00
16.740.450,59
Müdürlüğü
44
28
42
00
GİRESUN-İI Afet ve Acil Durum
00
3.506.143,81
Müdürlüğü
44
28
43
00
00
GİRESUN-KÜLTÜRVE TURİZM
1.000.136,42
MÜDÜRLÜĞÜ
GİDERLER TOPLAMI
115.499.512,28
2012 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Hesap
Kodu
Bütçe Gelirinin Türü
Yardımcı Hesap
800
800
E1
01
03
E2
0
0
E3
0
0
E4
00
00
800
04
0
0
00
800
05
0
0
00
2010
2011
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
Diğer Gelirler
2012
705.618,73
4.106.409,73
68.172.479,41
Bütçe Gelirleri Toplamı
30.494.127,51
103.478.635,38
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
0
0
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı
Net Bütçe Geliri
1.896.119,82
101.582.515,56
2012 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Hesap
Kodu
Bütçe Giderinin Türü
Yardımcı Hesap
830
830
E1
01
02
E2
0
0
E3
0
0
E4
00
00
830
830
830
830
03
04
05
06
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Bütçe Giderleri Toplamı
22
2010
2011
2012
24.236.280,91
3.364.829,00
37.278.135,02
127.520,61
9.564.977,55
40.927.769,19
115.499.512,28
Giresun İl Özel İdaresi
23
Giresun İl Özel İdaresi
Kurumun Adı:
01.01.2012-31.12.2012 ANA MİZAN DÖKÜMÜ
44.28.00.00.00-GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Hesap
Kodu
102
Hesap Adı
BANKA HESABI
197.080.799,38 149.409.811,70
47.670.987,68
0.00
103
VERİLEN ÇEKLER VE
GÖNDERME EMİRLERİ HESABI
(-)
PROJE ÖZEL HESABI
GELIRLERDENALACAKLARHESA
BI
GELİRLERDEN TAKIPLI
ALACAKLAR HESABI
KISILERDEN ALACAKLAR
HESABI
ILK MADDE VE
MALZEMEHESABI
IS AVANS VE KREDILERI HESABI
MALI KURULUSLARA
YATIRILAN SERMAYELER
HESABI
ARAZI VE ARSALAR HESABI
YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLERI HESABI
BINALAR HESABI
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR
HESABI
TASITLAR HESABI
DEMIRBASLAR HESABI
YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR HESABI
HAKLAR HESABI
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR
VE MADDI DURAN VARLIKLAR
HESABI
BANKA KREDILERI HESABI
BÜTÇE EMANETLERI HESABI
ALINAN DEPOZITO VE
TEMINATLAR HESABI
EMANETLER HESABI
ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
HESABI
ÖDENECEKSOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİLERİ HESABI
FONLAR VEYA DIGER KAMU
IDARELERIADINA YAPILAN
TAHSILAT HESABI
SAYIM FAZLALARI HESABI
BANKA KREDILERI HESABI
NET DEGER HESABI
MUHASEBE BIRIMLERI ARASI
ISLEMLER HESABI
DEGER HAREKETLERI SONUÇ
HESABI
GEÇMIS YILLAR OLUMLU
FAALIYET SONUÇLARI HESABI
GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ
113.949.845,00 113.949.845,00
0.00
0.00
104
120
121
140
150
160
240
250
251
252
253
254
255
258
260
294
300
320
330
333
360
361
362
397
400
500
511
519
570
580
Borç Tutarı
Alacak Tutarı
Yılı: 2012
Borç Kalanı
Alacak Kalanı
1.635,08
1.486.623,48
0,00
1.000.689,14
1.635,08
485.934,34
0.00
0.00
0,00
242.764,13
0.00
242.764,13
309.160,07
689,88
308.470,19
0.00
17.279.968,10
14.486.471,88
2.793.496,22
0.00
5.601.039,91
1.008.705,01
5.601.039,91
0,00
0.00
1.008.705,01
0.00
0.00
75.805.658,75
17.319.506,74
468.446,00
229.749,73
75.337.212,75
17.089.757,01
0.00
0.00
39.948.923,68
13.016.349,52
6.649.157,59
3.303.853,13
33.299.766,09
9.712.496,39
0.00
0.00
7.557.057,27
4.822.295,47
41.751.624,65
3.347.750,61
2.230.356,94
17.252.474,35
4.209.306,66
2.591.938,53
24.499.150,30
0.00
0.00
0.00
86.220,00
454.738,50
17.903,00
0,00
68.317,00
454.738,50
0.00
0.00
504.687,38
3.061.697,88
389.241,15
504.687,38
6.005.858,01
998.621,27
0.00
0.00
0.00
0.00
2.944.160,13
609.380,12
28.438.713,95
4.938.176,61
46.830.755,75
5.650.767,58
5.319.363,24
5.404.049,91
0.00
84.686,67
322.576,58
331.461,81
0.00
8.885,23
0.00 18.392.041,80
0.00
712.590,97
2.585,71
2.585,71
504.687,38
4.098.197,59
0,00 142.393.341,17
19.077.000,00
0,00
0.00
0.00
0.00 3.593.510,21
0.00 142.393.341,17
19.077.000,00
0.00
99.250.600,00
99.250.600,00
0,00
150.497.206,68 212.322.316,64
0,00
24
73.974.240,98
0.00
0.00 61.825.109,96
0.00 73.974.240,98
Giresun İl Özel İdaresi
590
600
630
800
805
Hesap
Kodu
810
830
835
900
901
902
903
904
905
910
911
FAALIYET SONUÇLARI HESABI ( )
DÖNEM OLUMLU FAALIYET
SONUCU HESABI
GELIRLER HESABI
GIDERLER HESABI
BÜTÇE GELIRLERI HESABI
GELIR YANSITMA HESABI
Hesap Adı
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE
İADELER HESABI
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
GİDER YANSİTMA HESAPLARİ
GÖNDERİLECEK BÜTÇE
ÖDENEKLERİ HESABİ
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABİ
BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ
HESABİ
KULLANİLACAK ÖDENEKLER
HESABİ
ÖDENEKLER HESABİ
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABİ
TEMİNAT MEKTUPLARİ HESABİ
TEMİNAT MEKTUPLARİ
EMANETLERİ HESABİ
TOPLAM
69.121.024,30
69.121.024,30
0.00
0.00
1.838.839,96 102.077.983,41
0.00 100.239.143,45
68.365.232,37
1.204.889,30 67.160.343,07
0.00
0,00 102.138.750,66
0.00 102.138.750,66
102.138.750,66
1.896.119,82 100.242.630,84
0.00
Borç Tutarı
Alacak Tutarı
Borç Kalanı Alacak Kalanı
1.896.119,82
0,00
95.734.021,03
0,00
193.492.079,26
1.896.119,8
2
0,00 95.734.021,03
95.734.021,03
0.00
126.171.079,26 67.321.000,00
0.00
10.671.566,98
115.499.512,28
193.492.079,26
0.00 182.820.512,28
0,00 115.499.512,28
0.00
0.00
95.734.021,03
0.00
95.734.021,03
95.734.021,03
0.00
0.00
0,00
95.734.021,03
5.658.834,15
95.734.021,03
0.00
0,00 95.734.021,03
966.368,92
4.692.465,2
3
5.658.834,15
0.00
95.734.021,03
0.00
0.00
966.368,92
1.706.637.078,96
25
4.692.465,23
1.706.637.078,9 886.139.625,05 886.139.625,05
6
Giresun İl Özel İdaresi
Kurumun Adı :GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 01.01.2012-31.12.2012 BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ
EKONOMİK
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM
A
Bütçe ile Tahmin
Edilen
Yılı:2012
TAHSİLAT
TAHAKKUK
H
I
Gelecek Yıla
Tahsil
Devreden Tahakkuk Oranı %
(D-E)
(E/D)
A
B
Devreden Gelir
Tahakkuku
01.6.9.51
01.6.9.54
01.6.9.60
01.6.9.99
01.9.9.99
03.1.1.01
03.1.1.99
03.1.2.53
03.1.2.58
03.1.2.59
03.1.2.60
03.1.2.99
03.6.1.01
Bina Insaat Harci
Isyeri Açma Izni
Harci
Yapi Kullanma Izni
Harci
Diger Harçlar
Baska
Yerde
Siniflandirilma yan
Diger Vergiler
Sartname,
Basili
Evrak, Form Satis
Gelirleri
Diger Mal Satis
Gelirleri
Egitim
Hizmetlerine Iliskin
Gelirler
Su
Hizmetlerine Iliskin
Gelirler
Ulastirma
Hizmetlerine Iliskin
Gelirler
Tarimsal Hizmetlere
Iliskin Gelirler
Diger
hizmet
gelirleri
Lojman kira Geliri
C
Yılı Tahakkuku
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.685,90
474.322,60
D
Toplam
Tahakkuk
(B+C)
3.685,90
474.322,60
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
200.000,00
0,00
0,00
107.790,23
119.820,00
107.790,23
119.820,00
107.790,23
119.820,00
0,00
0,00
107.790,23
119.820,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
100.815,00
100.815,00
100.815,00
0,00
100.815,00
0,00
10.000,00
0,00
195.635,13
195.635,13
195.635,13
0,00
195.635,13
0,00
10.000,00
0,00
2.257,00
2.257,00
2.257,00
0,00
2.257,00
0,00
5.000,00
0,00
147.090,36
147.090,36
147.090,36
0,00
147.090,36
0,00
5.000,00
0,00
1.682,00
1.682,00
1.682,00
0,00
1.682,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
966.332,53
966.332,53
966.332,53
0,00
966.332,53
0,00
200.000,00
0,00
227.297,38
227.297,38
227.297,38
0,00
227.297,38
0,00
26
E
Yılı Tahsilatı
F
Tahsilattan
Red ve İadeler
0,00
0,00
G
YılıNet
Tahsilatı (EF)
3.685,90
474.322,60
3.685,90
474.322,60
0,00
0,00
Giresun İl Özel İdaresi
03.6.1.02
03.6.1.03
03.6.1.05
03.6.1.99
03.6.2.01
03.9.9.99
04.2.1.01
04.2.1.51
04.2.1.99
04.2.2.52
04.2.2.99
04.3.1.02
04.3.1.03
04.3.2.02
04.4.1.02
04.4.2.04
Ecrimisil Gelirleri
Sosyal Tesis Kira
Gelirleri
Kültür Amaçli Tesis
Kira Gelirleri
Diger
Tasinmaz
Kira
Gelirleri
Tasinir Kira Gelirleri
Diger
Çesitli
Tesebbüs
ve
Mülkiyet Gelirleri
Hazine yardimi
Muhtar
ödenekleri için genel
bütçeden alinan
Cari nitelikli diger
isler
için
genel
bütçeden alinan
Egitim
hizmetleri için genel
bütçeden alinan
Sermaye
nitelikli
diger isler için genel
bütçeden alinan
Mahalli Idarelerden
Alinan Bagis ve
Yardimlar
Digerlerinden Alinan
Bagis ve Yardimlar
Mahalli Idarelerden
Alinan Bagis ve
Yardimlar
Kisilerden alinan
yardim ve bagislar
Kisilerden Alinan
Sartli Bagis ve
Yardimlar
30.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
78.776,19
0,00
78.776,19
0,00
78.776,19
0,00
0,00
0,00
78.776,19
0,00
0,00
20.000,00
0,00
3.140,00
3.140,00
3.140,00
0,00
3.140,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.486.953,92
1.486.953,92
1.299.208,13
57.279,86
1.241.928,27
245.025,65
5.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
13.655,45
1.070.520,56
13.655,45
1.070.520,56
13.655,45
1.070.520,56
0,00
0,00
13.655,45
1.070.520,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 11.464.003,00
11.464.003,00
11.464.003,00
0,00
3.811.373,00
3.811.373,00
4.059.929,26
0,00 11.464.003,00
0,00
4.059.929,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 26.834.660,99
26.834.660,99
26.834.660,99
0,00 26.834.660,99
0,00
0,00
0,00 13.601.711,49
13.601.711,49
13.601.711,49
0,00 13.601.711,49
0,00
0,00
0,00
337.307,84
337.307,84
0,00
337.307,84
0,00
0,00
0,00
1.506.823,45
1.506.823,45
3.322.767,65 1.815.944,20
1.506.823,45
0,00
0,00
0,00
158.549,33
158.549,33
158.549,33
0,00
158.549,33
0,00
0,00
0,00
73.500,00
73.500,00
73.500,00
0,00
73.500,00
0,00
0,00
0,00
1.988.000,00
1.988.000,00
1.988.000,00
0,00
1.988.000,00
0,00
6.332.049,85
27
6.332.049,85
6.332.049,85
337.307,84
6.332.049,85
Giresun İl Özel İdaresi
05.1.9.03
05.2.1.03
05.2.2.51
05.2.8.51
05.3.2.99
05.3.9.99
05.9.1.01
05.9.1.03
05.9.1.06
05.9.1.99
06.1.9.99
Mevduat Faizleri
Madenlerden
Devlet Hakki
Merkezi idare
Vergi
Gelirlerinden
Alinan Paylar
Maden
Isletmelerinde n
Alinan
Paylar
Diger Idari Para
Cezalari
Yukarida
Tanimlanmaya n
Diger Para Cezalari
Irat
Kaydedilecek
Nakdi
Teminatlar
Irat
Kaydedilecek
Teminat
Mektuplari
Kisilerden
Alacaklar
Yukarida
Tanimlanmaya n
Diger Çesitli
Gelirler
Diger Çesitli
Tasinmaz Satis
Gelirleri
GENEL TOPLAM:
2.000.000,00
0,00
2.001.632,93
2.001.632,93
2.001.632,93
0,00
2.001.632,93
0,00
100.000,00
0,00
180.439,32
180.439,32
180.439,32
0,00
180.439,32
0,00
28.455.000,00
0,00 27.466.602,81
27.466.602,81
27.466.602,81
0,00 27.466.602,81
0,00
50.000,00
0,00
6.052,50
6.052,50
6.052,50
0,00
6.052,50
0,00
250.000,00
0,00
165.626,29
165.626,29
165.626,29
0,00
165.626,29
0,00
100.000,00
0,00
198.155,11
198.155,11
198.155,11
0,00
198.155,11
0,00
5.000,00
0,00
65.227,97
65.227,97
65.227,97
0,00
65.227,97
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
241.794,88
1.272,72
243.067,60
1.272,97
0,00
1.272,97
241.794,63
500.000,00
0,00
370.388,97
370.388,97
394.117,61
22.895,76
371.221,85
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.578.151,82
101.819.946,70
103.478.635,38
101.582.515,56
486.820,28
42.000.000,00
241.794,88
28
1.896.119,82
Giresun İl Özel İdaresi
29
Giresun İl Özel İdaresi
30
Giresun İl Özel İdaresi
31
Giresun İl Özel İdaresi
32
Giresun İl Özel İdaresi
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
İdaremizin hizmet politikası doğrultusunda ; İl Özel İdaresiyle koordineli olarak iş yapan
iç ve dış hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve doğrudan alım işlerini yapmak, 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre sözleşmeleri yapıp ilgili birimlere tevdi ederek,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemleri temin
etmek.
Müdürlüğümüze
idarece
verilen
hizmetlerin
yerine
getirilmesinde
tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere; katılımcılığı, saydamlığı,
serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri
teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak
yerine getirmektir.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Valilik Makamı oluru ile yürürlüğe giren ;Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü
Yönergesi ışığında
1. İhale Hizmetleri Servisi
2. İdari – Mali ve Sosyal İşler Servisi ;
Olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur
İdarenin tüm genel harcama ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde
sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep
edilenlerin tamamının karşılanması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek
sağlamak. Birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal
alımı,hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve
diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri
İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin ihale
mevzuatı çerçevesinde , süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili birim müdürlükleri
ile koordine içerisinde sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde ödeneği
bulunan Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her türlü
işlemlerin ihale ve harcama yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde
tamamlamak.
Bağlı alt birimler:
1-İhale Hizmetleri Servisi
2-İdari – Mali ve Sosyal İşler Servisi
1.İhale Hizmetleri Servisi:
1.
Giresun İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve
yatırımları ile ilgili mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü
ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev
alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine
aktarmak suretiyle gerçekleştirecekleri mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım
33
Giresun İl Özel İdaresi
2.
işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin; ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ihale mevzuatına uygun bir şekilde yapmak.
Sonuçlanan ihalelerin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre yüklenicileri
ile harcama ve ihale yetkilisi birimlerle sözleşmelerini yapıp ilgili birimlere ihale
dosyalarını işin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmeleri için teslim etmek.
İhalelerin sonuç işlemlerini(Kamu İhale Kurumu bildirimleri,SGK bildirimleri….vb);
birimlerin harcama ve ihale yetkilileriyle koordine içerisinde tamamlamak.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili
mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin
takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
İhale ilanlarının ilan bedellerinin( Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan ihale yayın
bedeli ile gazete yayın bedelleri) takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için, yapılacak ihalelerin listesini
ve yapılmış olanlarında sonuçlarını, şeffaf ve halka açık olması amacıyla Kurumun Web
sitesinde yayınlanmasını ve gereken güncellemelerini yapmak.
Birimin görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi:
İl özel İdaresi’nin birimlerinin, elektrik, su, doğalgaz….vb gibi hizmetlerin abonelik
işlemlerinin ve tüketim bedellerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
2. İl özel İdaresi’nin kırtasiye, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarıyla, büro ve işyeri
mal ve malzemesi alımlarının yanı sıra, periyodik yayın alımları gibi hizmetlerin takibi ve
tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak.
3. Hizmetin gerektirdiği durumlarda; matbu evrak basımı, baskı ve ciltleme işlerine ait
hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
4. İhtiyaç duyulan her türlü temizlik,elektrik,hırdavat,nalburiye,tesisat ….vb tüketim mal ve
malzemesi Alımları gibi hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili
birimlere dağıtmak.
5. İl özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu; odun, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi
ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların takibi ve tahakkuklarını
gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak.
6. İl Özel İdaresi birimlerinin bürolarının tefrişat, makine ve teçhizatlarının bakım ve
Onarımlarının takibini, yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak ve tahakkuklarını
gerçekleştirmek.
7. Hizmet binalarının ve tesislerinin bütçe ile belirlenmiş tutarı geçmeyen zaruri küçük
onarımlarının takibini yapmak ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
8. Birimin avans ve kredi mutemetliği iş ve işlemlerinin yanı sıra, servisle ilgili tüm
yazışmaları yapmak,
9. Müdürlüğün demirbaş eşya kayıtlarının numara vererek tutulması ve muhafazasını
sağlamak. Terkini yapılması gereken eşyaların işlemlerini yapmak. Ayniyat saymanlığını
gerçekleştirmek.(Ayniyat yönetmeliği gereğince demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek.)
10. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurmak.
11. Taşınır Mal Yönetmenliği ve ilgili mevzuatına uygun olarak;Müdürlüğün taşınır kayıt ve
kontrol hizmetleri yürüterek. Bakanlık İl Müdürlüklerinin ve İl Özel İdaresi birim
müdürlüklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirmiş oldukları mal
ve malzeme alımlarıyla ilgili taşınır işlem fişi kesilmesi gereken işlere fiş kesmek ve
giriş-çıkış kayıtlarını tutmak.
1.
34
Giresun İl Özel İdaresi
12. Müdürlüğümüzden talepte bulunan hizmet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, devamlı
diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve zamanında
taleplerin yapılması sağlamak.
13. Müdürlüğün hizmet ve faaliyet alanı ile ilgili; bütçe tekliflerini, performans programlarını
ve faaliyet raporlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak
14. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
C- Amaç ve Hedefleri
İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir doğa
harikası olan Giresun ilinin ,tarihi kültürel ve ve sosyo ekonomik durumlarını, İl Özel
İdaresinin insan kaynaklarını ve sınırlı mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçları eşit ve adaletli bir şekilde öncelik sırasına göre belirleyerek
yerine getirme çabasına, İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde ,vatandaş odaklı , şeffaf bir
yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını
sağlama noktasında üzerine düşen görevi yapmaktır.
D- Temel Politikalar ve Öncelikler
1- Mal veya hizmetin temininde, kalite, fiyat ve ehliyet kavramları ön planda tutularak
işlemler
yürütmektir.
2- Mal veya hizmetin temininde tarafsız, yansız ve kayırmasız davranma hususları birer ilke
olarak
benimsenmiştir.
3- Kurumun tüm ihtiyaçlarının planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için
sorumlularla koordineli olarak çalışarak en kısa zamanda çözüme kavuşturmak.
4- Birimimiz Özel İdare hizmetlerinin yürütümünde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti
üreten ve satan her şahıs ve kuruma aynı mesafede olup, İdarenin ve halkın menfaatleri
doğrultusunda uygun bulunan her şahıs ve kurumdan söz konusu ihtiyaçlarını karşılamayı ilke
edinmiştir.
5- Birimimizin kapısı bu manada her şahıs ve kuruma açıktır. Halkın genel memnuniyeti
yanında mal veya hizmet sunucusunun memnuniyeti de ilkelerimiz arasındadır.
E- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1-Teşkilat Yapısı
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı
içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir
Giresun ilinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile
gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak
diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla
olmuştur
Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı,
15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden
oluşmuştur.İdarenin teşkilat şemasında yerini alan, Destek Hizmetleri Birim
Müdürlüğünde;İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi ve İhale Hizmetleri Servisi olmak üzere
2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur.
II- Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
35
Giresun İl Özel İdaresi
A- Mali Bilgiler
1-2012 yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi: İl Genel Meclisinin, 28.11.2011
tarih ve 193 sayılı kararı ile 1.349.000,00TL olarak karara bağlanmıştır.
BKURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN
44.28.30.00.00
44.28.30.00.00
01.3.1.00
01.3.1.00
5
5
44.28.30.00.00
01.3.1.00
5
44.28.30.00.00
04.2.1.00
5
44.28.30.00.00
.
44.28.30.00.00
07.2.1.00
5
08.1.0.00
5
44.28.30.00.00
08.1.0.72
5
44.28.30.00.00
08.2.0.00
5
44.28.30.00.00
44.28.30.00.00
09.1.2.00
09.1.2.00
5
5
EKONOMİK
AÇIKLAMA
HİZMET ALIMLAR
03.5.4.01
İlan Giderleri
03.5.4.02
Sigorta Giderleri
Yangından Korunma
03.7.1.04
Malzemeleri Alımları
Zirai Malzeme ve İlaç
03.2.6.03
Alımları
03.2.6.01
Laboratuar Malz.İle Kimyevi
ve Temrinlik Malz.Alımı
03.2.5.02
Spor Malzemeleri Alımları
Dereli Kapalı Spor Salonu
03.5.1.09
Güven. Hizmet Alımı
Araştırma ve Geliştirme
03.5.1.02
Giderleri
03.2.3.01
Yakacak Alımları
06.4.1.90
Güce Anaokulu Kamulaştırma
TOPLAM
AÇIKLAMA
BÜTÇE TERTİBİ
2012Bütçesi
Ödeneği (TL)
100.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
15.000,00
34.000,00
900.000,00
65.000,00
1.349.000,00
BÜTÇE
ÖDENEĞİ(TL)
İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
İL ÖZEL İDARESİ İHTİYAÇLARI TOPLAMI
MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
TARIM HİZMETLERİ
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ
GENCLİK VE SPOR HİZMETLERİ
DIŞ BİRİMLER İHTİYAÇLARI TOPLAMI
2011 yılı Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bütçesi=115.000,00+ 1.249,00
1.349.000,00
100.000,00
10.000,00
5.000,00
115.000,00
965.000,00
50.000,00
100.000,00
34.000,00
85.000,00
1.234,000,00
2-2012 Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi, Temel Mali Tablo Ayrıntılı Harcama
Programı
EKON.
SINIF
03
2
AÇIKLAMA
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ(TL)
1.120.000,00
03
5
HİZMET ALIMLARI
59.000,00
03
7
5.000,00
06
4
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI
65.000,00
1.349.000,00
TOPLAM
36
Giresun İl Özel İdaresi
3- 2011 yılından, 2012 yılına ödenek devir ve aktarımları dahil 01.01.2012 İtibariyle Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi
Birimler
2011 yılı Ödenek
devri (Tl)
2012 yılı
Ödeneği (Tl)
Toplamı Ödenek
(Tl)
Destek Ve Sosyal
Hizmetler
----------
115.000,00
115.000,00
Emniyet Hizmetleri
920.000,00
----------
920.000,00
Gıda-Tarım Ve
Hayvancılık Hizmetleri
----------
100.000,00
100.000,00
Çevre Ve Orman
Hizmetleri
30.000,00
----------
30.000,00
Sağlık Hizmetleri
1.488.206,00
50.000,00
1.538.206,00
Gençlik Ve Spor
Hizmetleri
142.419,00
85.000,00
227.419,00
Kültür Ve Turizm
Hizmetleri
57.921,00
34.000,00
91.921,00
3.554.179,00
965.000,00
4.519.179,00
Aile Ve Sosyal Politika
Hizmetleri
7.758,00
----------
7.758,00
Toplam
6.200.483,00
1.349.000,00
7.549.483,00
Milli Eğitim Hizmetleri
B- 2012 Yılı Performans Bilgileri
1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi ışığında ;İhale Hizmetleri Servisi, İdari –
Mali ve Sosyal İşler Servisi,olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi ile;İdarenin tüm genel harcama
ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini
takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep edilenlerin tamamının karşılanması suretiyle
hizmetin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak. Birim müdürlüklerinin görev alanına giren
hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı,hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale
işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım
ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü
ihale işlemlerinin ihale mevzuatı çerçevesinde , süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili
birim müdürlükleri ile koordine içerisinde sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her
türlü işlemlerin ihale ve harcama yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde
tamamlanmıştır.
2- 2012 Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu
a) İhale İşleri Birimince Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)
İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ‘ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür.
Birim Adı
4734/19.Md
İhale usulü
4734/21.Md-(b)
4734/21.Md-(f)
37
Toplam
Giresun İl Özel İdaresi
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Trafik Hizmetleri
Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü
İl
Afet ve Acil Yardım
Müdürlüğü
T O P L A M
Açık Usül
(Adet)
1
Pazarlık Usülü
(Adet)
-
Pazarlık Usülü
(Adet)
-
1
2
18
13
33
94
7
-
101
-
1
1
2
1
-
1
2
22
3
1
34
13
3
3
1
-2
6
1
7
2
1
2
1
3
1
2
1
-
1
24
12
3
43
15
5
3
3
1
-
-
1
-
8
2
10
179
55
25
259
b)Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı
(İptal Nedenleri:Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-Değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif
kalmaması-Rekabet oluşmaması-İhaleye teklif verilmemesi-İhale dokümanı yanlışlıkları…..vb)
İhale usulü
Birim Adı
4734/19.Md
4734/21.Md-(b)
4734/21.Md-(f)
Toplam
Açık Usül
Pazarlık Usülü
Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
(Adet)
Yazı İşleri
5
5
Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Trafik Hizmetleri
39
1
40
Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme
1
1
Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
1
1
2
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1
1
İl Sağlık Müdürlüğü
2
2
İl Emniyet Müdürlüğü
1
1
İl Genclik Hizmetleri ve Spor
1
1
Müdürlüğü
İl
Afet ve Acil Yardım
1
1
Müdürlüğü
TOPLAM
44
9
1
54
c- Yapılan İhalelerin Niteliğine Göre Dağılımı (İptal edilen ihaleler dahil)
İhalenin Niteliği
TOPLAM
38
Giresun İl Özel İdaresi
Mal (Adet)
Hizmet (Adet)
62
Yapım (Adet)
38
(Adet)
159
259
d) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İhale ve Harcama Yetkilisi Olarak Yapmış Olduğu
İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)
Birim Adı
Destek Hizmetleri ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğü
TOPLAM
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
1
İhale usulü
4734/21.Md-(b)
4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü
Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
-
Toplam
1
3
8
3
2
--
-
1
3
8
3
2
1
17
-
1
18
e) Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı
(Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-Değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmamasıRekabet oluşmaması-İhaleye teklif verilmemesi-İhale dokümanı yanlışlıkları…..vb)
İhale usulü
Birim Adı
4734/19.Md
4734/21.Md-(b)
4734/21.Md-(f)
Toplam
Açık Usül
Pazarlık Usülü
Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
(Adet)
İl Sağlık Müdürlüğü
2
2
İl Emniyet Müdürlüğü
1
1
TOPLAM
3
3
f) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden Yapılan Harcamaların Toplam Miktarı
TOPLAM İŞLEM SAYISI
BİRİMLER
-İhale(Açık-Pazarlık Usulü)
-Doğrudan Temin (4734/22Md/a+b+c+d)
-İstisna Kapsamı(4734/3.Md –e(DMO)
-Avanslı Ödeme ve Cari Harcama
Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
TOPLAM
39
HARCAMA
MİKTARI
(KDV DAHİL)
Toplam /Adet
182
1
9
31
14
36
198
1
165.938,61
16.791,40
225.916,50
1.515.440,19
143.795,51
116.138,90
5.762.132,40
7.741,82
472
7.953.895,33
Giresun İl Özel İdaresi
g) Detaylı Olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden Yapılan Harcamaların Toplam Miktarı
BİRİMLER
HARCAMA MİKTARI (KDV DAHİL)
İhale(Açık-Pazarlık Usulü)
-Doğrudan Temin (4734/22Md/a+b+c+d)
-İstisna Kapsamı(4734/3.Md –e(DMO)
-Avanslı Ödeme ve Cari Harcama
Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 165.938,61
Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alımları
İlan Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
1.568,55
147.496,06
16.874,00
İl Emniyet Müdürlüğü: 16.791,40
Büro Mefruşatı Alımları
16.791,40
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: 225.916,50
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
145.424,10
6.992,40
73.500,00
İl Sağlık Müdürlüğü: 1.515.440,19
Tıbbi Cihaz Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları
190.007,52
307.660,41
120.000,00
897.772,26
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü: 143.795,51
Spor Malzemeleri Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
66.350,40
59.999,46
17.445,65
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 116.138,90
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
34.000,00
50.739,83
31.399,07
İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 5.762.132,40
Su Alımları
Yakacak Alımları
Elektrik Alımları
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik Giderleri
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Okul Mefruşatı Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Su Alımları
Yakacak Alımları
Elektrik Alımları
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Su Alımları
Yakacak Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
40
5.099,70
69.171,60
11.926,99
3.796,25
537,75
17.675,32
9.064,77
6.162,48
50.129,47
7.182,48
1.635.332,30
28.709,52
14.396,00
234.127,20
51.559,88
1.826.056,28
35.104,40
110.075,61
122.202,63
15.500,00
Giresun İl Özel İdaresi
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik Giderleri
İlan Giderleri
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Okul Mefruşatı Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları
İlan Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
14.675,50
12.538,25
21.035,83
22.502,60
12.236,30
396.981,80
4.226,76
944,00
914.215,61
108.965,12
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü:7.741,82
Büro Mefruşatı Alımları
7.741,82
T O P L A M
7.953.895,33
III- Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
A. Üstünlükler
Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanı oldukça geniştir.Yapılan hizmetlerde
,mevcut personelimizin bilgi ve birikimleri yeterlidir.Personellerimiz kişisel çabalarıyla ve
özverileriyle hizmet sunmaktadırlar..
Giresun İl Özel İdaresine kanunla verilen görevlerin yürütülmesinde idarece ve
çeşitli birimlerce ihtiyaç duyulan yapım işlerinin mal ve hizmetlerin alımının süresi
içersinde doğru ve eksiksiz olarak yapılması
suretiyle hizmetin aksamadan
yürütülmesine destek sağlanarak , 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan
değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek suretiyle destek vermek, genel
kamu hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi için gereken yapılmaktadır.
B. Zayıflıklar
1- Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün personel sayısı yetersizdir.Buna bağlı olarak
yürütülen hizmetlerde aksaklıklar olabilmektedir.
2-Yıl içerisinde ,Müdürlüğümüzden hizmet alan iç ve dış hizmet birimlerinin
taleplerini zamanında
Müdürlüğümüze iletmemelerinden kaynaklanan aksaklıklar
olabilmektedir.
C. Değerlendirme
1-İl Genel Meclisinin, kararı ile onaylanan 2012 Yılı İl Özel İdare Performans
Planında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans işleri ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
çerçevesinde İdaremiz Bütçesi doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını kaliteli bir şekilde ve
uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek. 4734 Sayılı Kanun
ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek ve
bu konuda destek vermek stratejik amacı doğrultusunda,mal ve hizmet alımlarının %80’ini
gerçekleştirmek olarak belirlenen hedefe ulaşılmış ve Müdürlüğümüzün yapacağı işler yerine
getirilmiştir.
2-İdaremizin mal, hizmet alımları ve yapım işlerine yönelik iç hizmet birimlerinin
ihaleli işlerinin yapılmasının yanı sıra , oldukça yoğun bir şekilde diş hizmet
birimlerinin(Bakanlık İl Müdürlükleri) ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimine aktarılmış
işlerinin mal,hizmet alımları ve yapım işleri ihaleleri ihale işleri birimimizce ; Giresun İl özel
idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate
alınarak bütçede bu hizmetler için ayrılan ödenekler doğrultusunda, öncelik sırasına göre ,
kamu kuruluşları ile koordinasyon içinde yürütülmesi sağlanmış ve başarı ile yapılmıştır.
41
Giresun İl Özel İdaresi
3-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluğunda olan işlerin
çeşitliliği ve yoğunlu ile sorumluluk alanı oldukça geniştir. Müdürlüğün amaç, görev ve iş
ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır.Giresun İl
Özel İdaresinin genel ve cari harcamalarının takip edilmesinin yanı sıra ,dış hizmet
birimlerinin(Bakanlık İl Müdürlükleri) Müdürlüğümüz bütçesinde yeralan; İl Özel İdaresince
verilen ve ödenekleri(Bakanlık) Müdürlüğümüz bütçesine aktarılan işler görev konularımızı
çeşitlendirerek iş yoğunluğumuzu artırmaktadır.
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi sürekli dinamik haldedir.Bütçeyle ödenek
verilmesi veya yıl içerisinde ödenek aktarımları yapılmak suretiyle, sevk ve idaresi ,yetki ve
sorumluluğu birimimize ait olmayan bir çok işin harcama ve ihale yetkilisi olunmaktadır.
5- Müdürlüğümüzden talepte bulunan iç ve dış hizmet birimleriyle koordinasyon
sağlanarak, devamlı diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve
zamanında taleplerin yapılması sağlanacak ve Müdürlüğümüzün personel sayısı nitelikli
personellerle takviye edilerek yürütülen hizmetlerde personele bağlı aksaklıklar ortadan
kaldırılacaktır.
6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ;İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda;
İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde ,vatandaş odaklı , şeffaf bir yönetimi oluşturmasına ve
yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama noktasında üzerine düşen
görevi yapacak ve iş ve işlemlerimizde ,hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar
doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve
doğrudan alım işleri yapılacak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre
sözleşmeleri yapıp ilgili birimlere dosyalar tevdi edilerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemlerin temin edilmesi sağlanacaktır.Tüm
işlerimizde; serbest rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, hesap verilebilirlilik ilkeleri
göz önünde bulundurulacak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliğini esas
alınacaktır. İnsan ve toplum hayatını ilgilendiren her alanda görevi ve sorumluluğu bulunan
idaremiz;bundan önce olduğu gibi , bundan sonra da ;yapmış olduğu ihalelerle ; eğitim,
sağlık, kültür,spor, sosyal işler ….vb hizmetlere tahsis edilmiş olunan ödeneklerin biran önce
yatırıma dönüştürülerek, toplum yararına sunulması hizmet politikasına yardımcı çabası
içerisinde olunacaktır.
7- Müdürlükçe:Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için ,
yapılacak ihalelerin listesi ve yapılmış olanlarında sonuçları ,şeffaf ve halka açık olması
amacıyla web sitemizde yayınlanarak gereken güncellemeler yapılacaktır.
IV- Öneri Ve Tedbirler
A- Öneriler
AB uyum sürecinde mahalli idareler alanında yapılan yasal ve yapısal değişikliklere paralel
olarak İl Özel İdaresinin kurumsal yapısı ve işlevi değiştiğinden, bu değişikliklere paralel
olarak kaynakların arttırılması gerekmektedir.Bunun içinde;
1- İl Özel İdarelerine ait Gelir Kanunu çıkarılarak verilen görev, yetki ve sorumluluklar
doğrultusunda gelir yönüyle desteklenmek
2- İl Özel İdarelerine bütçeden ayrılan payların artırılması ve İl Özel İdarelerinin mali
yapılarının güçlendirilmesi uygun olacaktır.
3-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından
yürütülmekte olan birçok kamu hizmeti devredilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu
konularda uzmanlaşmış, yeteri derecede İdari personel bulunmamaktadır. Uzmanlık isteyen
bu tür görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için; görevli personelin temel bilgi ve
uygulamalar açısından hizmetiçi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman
42
Giresun İl Özel İdaresi
personel görevlendirilmesi gerekmektedir.Sürekli değişen mevzuat karşısında Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünce yetkili kişiler tarafından personelin hizmet içi eğitime tabii
tutulması ve Bakanlıkça hizmet içi eğitimlerin organize edilmesi .
B- Tedbirler
1- Birimlerin görev yönergelerine ,Stratejik ve performans Planlarına uygun bütçe
hazırlanarak , hedeflere ulaşılmaya çalışılmalı ve plan doğrultusunda hareket edilmelidir..
2-İl özel İdaresinin amaçlarına , misyon ve vizyonuna uygun olmayan projeler
desteklenmemelidir.
3-Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl’in
önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacaktır.
4-Yatırımlarda,fizibiliteye önem verilerek mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır.
5-Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde
projelendirilecek ve uygulanacaktır.
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
A) Genel Bilgiler
Encümen Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni
çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı
olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve
diğer mer’i mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;
Meclis İşleri : İl Genel Meclisine sunulan Mali Yılı Bütçesi ve İş Programı (Çalışma
programı) vb. İl Genel Meclisinde yapılan görüşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya
yardımcı olmak, Meclis başkanı tarafından belirlenen gündemi yazmak, yasal süresi içersinde
ilgili birimlere ve İl Genel Meclis üyelerine dağıtmak ilan etmek, İl Genel Meclisince alınan
kararları yazmak, üyelerin imzalarına sunmak ve ilgili dairelere göndermek, Meclis karar
kayıt defterini tutmak, İl Genel Meclisi toplantılarının 5302 sayılı kanunun ilgili maddesine
göre meclis gündeminin komisyon raporlarının ve kesinleşen meclis kararlarının duyurulması
ve meclis görüşme tutanak özetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak,5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi Üyelerine İl Özel İdaresi
Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur hakları ödeneklerini ödemek, Meclis üyelerinin diğer
resmi yazışmalarını yapmak, Müdürlüğümün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve
yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
Encümen İşleri : Sayın Vali’nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre
oluşan gündemi yazmak İl Encümen toplantılarına sunmak İl Encümenince alınan kararları
yazmak ,üyelerin imzalarına sunmak teklifleri dairelerine göndermek, Encümen karar
defterini yazmak ve imzaya sunmak , İdarece dosyaları hazırlanan ve 2886 sayılı Devlet İhale
43
Giresun İl Özel İdaresi
Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerin sekretaryasını yürütmek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince İl Encümen Üyelerine, Vali ve Vali Yardımcılarına
ve memur üyelere İl Özel İdaresi Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur haklarını ödemek,
Encümen üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak Müdürlüğümün görevleri ile ilgili
diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş
ve işlemleri yapmak.
a) İl Encümen Faaliyetleri
2012 yılında İl Encümenince 39 adet toplantı yapılmış ve 584 adet karar alınmıştır. İl
Encümenine İdarece 584 adet teklif sunulmuştur.
Sunulan tekliflerin birimlere göre ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada
gösterilmiştir.
İL ENCÜMEN
FAALİYETLERİ
Yapılan Toplantı Adedi
39
Alınan Karar Adedi
584
Sunulan Teklif Adedi
584
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
83 Adet
292 Adet
Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
TEKLİFLERİN
BİRİMLERE
GÖRE DAĞILIMI
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8 Adet
18 Adet
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2 Adet
157 Adet
Hukuk Müşavirliği
5 Adet
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
5 Adet
Diğer Kararlar
14 Adet
2012 Yılında İl Encümenince Alınan Kararların Dağılımı
Açıklama
Ödenek talebi ile ilgili alınan kararlar
Adedi
6
2886 sayılı Kanunun 49. ve 43. maddesinin 2. fıkrası uyarınca alınan kararlar
49
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca alınan kararlar
43
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca alınan kararlar
7
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca alınan kararlar
6
44
Giresun İl Özel İdaresi
3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca alınan kararlar
52
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun d fıkrası uyarınca alınan
kararlar
7
Ödenek aktarma ile ilgili alınan kararlar
6
3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi 5. fıkrası gereğince alınan kararlar
Menba tahsis kararı
33
5
Çeşitli konularda alınan diğer kararlar
14
./.
b) İl Genel Meclisi Faaliyetleri
2012 yılında İl Genel Meclisince 70 adet toplantı yapılmış ve 233 adet karar alınmıştır.
İl Genel Meclisine muhtelif konularda 135 adet önerge verilmiş ve rapor yazılmıştır.
Verilen önergelerin ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
İL GENEL MECLİSİ
FAALİYETLERİ
VERİLEN
ÖNERGELERİN
KOMİSYONLARA
GÖRE DAĞILIMI
YAPILAN TOPLANTI
ADEDİ
71
ALINAN KARAR ADEDİ
233
VERİLEN ÖNERGE ADEDİ
135
Plan ve Bütçe Komisyonu
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Milli Eğitim-Gençlik Spor Kom.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Kültür Turizm Komisyonu
Tarım Orman Komisyonu
AR-GE, Tarife, Komisyonu
Strateji Planlama Komisyonu
Sanayi ve Ticaret Komisyonu
Sosyal Hizmetler Komisyonu
İçişleri Çeşitli İşler Komisyonu
Yolağı Komisyonu
Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonu
Kurumlara gönderilen
Önerge ile Alınan Kararlar
11 Adet
11 Adet
12 Adet
11 Adet
15 Adet
11 Adet
15 Adet
16 Adet
16 Adet
12 Adet
13 Adet
11 Adet
3 Adet
7 Adet
7 Adet
14 Adet
2012 Yılında İl Genel Meclisince Alınan Kararların Dağılımı
Açıklama
Denetim Komisyonu seçimi ile ilgili kararlar
İl Encümeni seçimi ile ilgili kararlar
İhtisas komisyonu seçimi ile ilgili kararlar
45
Adedi
1
2
1
Giresun İl Özel İdaresi
Bütçe ile ilgili kararlar
Ödenek Aktarma Kararları
Yerleşik Alan Kararı
Tarife ile ilgili kararlar
Yolağı ile ilgili kararlar
Kadro İptal ve İhdası İle İlgili Kararlar
Taşınmaz satın alınması
Mevzi imar planı ile ilgili kararlar
Faaliyet Raporu
Yönetmelik ile ilgili kararlar
Borçlanma ile ilgili kararlar
Çeşitli Konularda Alınan Diğer Kararlar
6
17
57
11
9
6
9
8
1
8
8
89
C) Amaç Ve Hedefler
Encümen Müdürlüğüne mevzuatlarla verilen görev ve sorumlulukları zamanında ve
hızlı bir şekilde yerine getirmek.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.KURULUŞUN GENEL TANITIMI
a. Görevleri ve Faaliyetler
1.Bilgi İşlem Birimi
a-İl Özel İdare bünyesindeki tüm bilgisayar ve bağlantılarının bakımı, kurulumu ve diğer
işleri.
b- e-içişleri projesinin kurulması, koordinasyonu ve konuyla ilgili personel eğitimi.
c- Giresun Adasının aydınlatılmasını sağlayan enerji sisteminin periyodik bakımı.
d- İl Özel İdaresi (Ülper) şantiyesi ve Tirebolu Konkasör tesisinin teknik arızalarına
müdahale işlemlerinin yürütülmesi
e- Kurumumuz; kurumsal internet olan Metro Ethernet 10 M bit hız ile 200 internet
kullanıcısına internet ve e-devlet hizmeti vermektedir.
f- 5651 Sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayın yoluyla işlenen
suçlarla mücadele edilmesi ve kullanıcı log kaydı tutulması kanun kapsamında güvenlik
firewall ve log analyzer cihazı ile kontrol ve kayıt tutmaktadır.
g- Kurumuzda bulunan her türlü bilgisayar ve çevre donanımları (bilgisayar, monitör, yazıcı,
switch, network sorunu, bağlantı uçları problem, güvenlik kameraları, vb) bakım, onarım
,tamiratı müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır.
h- Müdürlüğümüz yıl içerisin de yaklaşık 5200 adet, telefon veya arıza bildirim talep formu
ile arıza talebi ve bilgisayar ve yazılımlar ile ilgili istekler gelmektedir ve bu istek ve arızlara
çözüm bularak görevini tamamlamaktadır.
i- Şube Müdürlüklerinden gelen istekler ve yazılar doğrultusunda web sitesi güncellenmesi
müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır.
j- Bakanlık projesi olan E-Devlet kapsamında E-İçişleri ile yazışmalar bilgisayar ortamında
yapılmakta ve bu projenin önderliğini, eğitim ve öğretimini müdürlüğümüz bünyesinde
gerçekleştirmektedir.
k- e-İçişleri kapsamında dijital imza olan elektronik imza başvuruları kurulumları eğitimi
müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşmektedir.
46
Giresun İl Özel İdaresi
l- Bakanlığımıza bağlı tüm bakanlık birimleri, 81 il valilik, kaymakamlık, il ve ilçe özel
idarelere evrak sistem üzerinden elektronik imza ile gitmekte ve binlerce kağıt, yüzlerce toner
ve posta gideri yükünden idaremiz kurtulmaktadır.
m-E-İçişleri projesi kapsamında müdürlüğümüz tüm personelimize ve idaremizin işlerini
yürütmekte olan dış kullanıcılara istekler doğrultusunda dönemsel olarak eğitimler
düzenlenmektedir.
2. Basın Yayın Birimi
a - Meclis çalışmalarının takip edilmesi ve bu çalışmaların kurumun web sitesine aktarılarak
mahalli basına ulaşmasının sağlanması
b- Kurumsal web sayfasının güncellenmesi
c-Kurumun tüm faaliyetlerinin, haber formatına sokularak kurumsal web sayfasına
aktarılması
d-Yerel basın abone işlemlerinin yapılması
e-Kurum tarafından basılan veya finanse edilen yayınların arşivlenmesi ve depolanması
f-Yayın talebinin, ilgili mercilerden izin alınarak karşılanması
3. Veri Hazırlama ve Satın Alma Birimi
a-Günlük Yazışmaların takibi
b-Müdürlüğümüze tevdi edilen ödeme evraklarının hazırlanması
c-BİMER, Yerel yönetim, Bilgi edinme yazışmalarının yürütülmesi ve sonlandırılması
4.Konservatuar
a- Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği dallarında 15 Ekim 2012 tarihinden
itibaren eğitim öğretime başlanmıştır. Dört yıllık eğitim öğretim müfredatı esas alınarak
yapılan yetenek sınavı sonunda 1 sınıfa 115 öğrenci kaydı yapılmıştır. Bu öğrenciler hafta
sonu ve hafta içi olmak üzere toplam 5 şubede eğitim öğretime devam etmektedirler.
b- Konservatuar bünyesinde 22 öğrenciden oluşan Koro eğitimi, her hafta Çarşamba günü
devam etmektedir. Halen teorik eğitim gören bu grubun, daha sonra THM ve TSM korolarına
ayrılması sağlanacaktır.
c- Din görevlilerinden oluşan 30 kişilik gruba 6 ay sürmesi planlanan nota, ses ve koro eğitimi
verilmektedir.
2012 Yılında Yapılan Çalışmalar
a. Giresun Merkez Fiyale yolu aydınlatma yapım işi.
47
Giresun İl Özel İdaresi
Helenistik dönemden kalma olduğu tahmin edilen Fiyale yolu kale içi yerleşim alanı ile
lonca limanı birbirine bağlarken şehirleşme ve yol yapımı sebebiyle atıl hale gelmişti.
Yeniden onarılarak tarihi misyonuna uygun hale getirilmiştir.
b. Giresun Merkez Fiyale yolu demir korkuluk yapım işi.
Böylece hem kale içinden sahile ulaşım sağlandı hem de bir kültür varlığı onarılmış oldu.
c. Giresun İl Özel İdaresi Konservatuar Hizmet Binası Bakım Onarım ve Yapım işi.
Vaktiyle Rusya ve İtalya konsolosluğu olarak inşa edilen ve sonraları Halkevi , yakın
zamana kadar Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılırken tarihi bina onarılarak fonksiyonel
hale getirildi.
48
Giresun İl Özel İdaresi
d.
Giresun İli Osmanlı döneminden kalma cami ve türbe gibi eserlerin kısaca tanıtıldığı Cami
Kitabeleri tabelası yapımı.
Osmanlı döneminden kalma bir çok eserin kitabesi ya hiç yok ya da olanlar yetersiz idi ilk
etapta da şehirde 8 adet caminin hitabesi İngilizce – Türkçe metni ile yazılarak yenilendi.
e.
İlimizin tarihine, kültürüne ve ekonomisine katkı yapmış olan şahsiyetleri anlatan
"GİRESUNDA İZ BIRAKANLAR" adlı kitabın basımı.
İlimizin Tarihine ve kültürüne katkı sağlamış olan yazar sanatçı ve devlet adamlarının
tanıtıldığı ve ilimize yaptıkları katkılar incelenerek bir kitap haline getirildi.
49
Giresun İl Özel İdaresi
f. İlimizin Şebinkarahisar İlçesi Meryem Ana Manastır çevre düzenlemesi işi yapımı.
g. İl Özel İdaremizin faaliyetlerinin anlatıldığı ve kültür varlıklarımızın tanıtıldığı dergi
basımı.
50
Giresun İl Özel İdaresi
h. Piraziz Türbesi Onarıldı
İlimizin önemli tarihi şahsiyetlerinden kalan eserlerin tarihi dokuya uygun olarak
onarılması ve ortaya çıkarılması bağlamında ilk olarak Piraziz ilçesindeki Piraziz Türbesi ve
çevresindeki mezarlığın onarımı yapıldı
i. 2012 yılında Bilgi İşlem servisi olarak İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve diğer saha
içerisindeki Birim Müdürlükleri İletişim Alt Yapı ve Bilgisayar, yazıcı, donanım bakımı ve
onarım işleri yürütülmektedir.
Giresun Adasının aydınlatılmasını sağlayan enerji sisteminin periyodik bakımı.
Müdürlüğümüz yıl içerisin de yaklaşık 5200 adet, telefon veya arıza bildirim talep formu ile
arıza talebi ve bilgisayar ve yazılımlar ile ilgili istekler gelmektedir ve bu istek ve arızlara
çözüm bularak görevini tamamlamaktadır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde 145 Bimer ve 21 Bilgi
edinme başvurusuna cevap verilmiştir.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
1 – GENEL BİLGİLER
A- Yetki Görev ve Sorululuklar
B- Birime İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel yapı
2-Örgüt Yapısı
3-İnsan Kaynakları
4-Sunulan Hizmetler
2 – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A – Performans Bilgileri
B- Gelire İlişkin Hesap Tablosu
51
Giresun İl Özel İdaresi
Birim Yöneticisinin Sunuşu
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdaresinin gelir getirici birimlerinden birisidir.
Geniş denetim yetkisi bulunmakta, her alanda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermektedir.
3213 Sayılı Maden Kanuna göre; kişi/tüzel kişilere I(a) Grubu Maden İşletme ruhsatı, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzin Belgesi, diğer grup maden işletmelerine
(I(b), II, III, IV, V, VI. Grup madenler) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı düzenlenmektedir.
9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince tüm
işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir. Ayrıca Belediye sınırları
dâhilinde de Madencilik Faaliyeti gösteren işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
verebilmektedir. Bunun yanında Doğal Kaynak Sularının kiralanması işlemleri birimimizce
yürütülmektedir.
Ruhsatlandırma ve Denetim esnasında yapıcı ve sorun çözücü olarak bilgilendirme
yapılmakta, aynı zamanda dokümantasyon ve mevzuat ile ilgili bilgi aktarımı yapılmaktadır.
Ülkemizin gelişmesine paralel olarak yatırımlar artmaktadır. Özellikle HES’lerin çok
oranda yapılması İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı çalışmaları takip edilmekte gerekli
tedbirler alınmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun Kapsamında 21 Temmuz 2011 tarih ve 28001 Sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde “Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi”
düzenlenecektir.
İdaremiz adına önümüzdeki yıllarda doğal kaynakların değerlendirilmesi ve yüksek
gelir elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
I – GENEL BİLGİLER
A – Misyon Ve Vizyon
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Misyonu
İlimizde mücavir alan dışına bulunan işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, kum
– çakıl ocaklarının ruhsatlandırmak, denetlemek, Doğal Mineralli ve Jeotermal kaynakların
arama ve işletme ruhsatı vermek, Doğal Kaynak Sularını kiralamak ve kontrol altına almak,
kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim izin taleplerini değerlendirmek, konusunda
hızlı düzenli memnuniyete dayalı ve hesap verilebilirlik ölçüsünde hizmet vermektedir.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONU
Hizmetlerimiz sırasında güvenilir, yenilikçi olarak hareket etme, İdaremizi örnek alınır
bir konuma getirme doğrultusunda olacaktır.
B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ruhsatların verilmesi, açılan işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsata aykırı hareket eden
kişi ve kuruluşlara uygulanacak idari yaptırım iş ve işlemlerini yapar.
Bağlı alt birimler:
1- Ruhsat Hizmetleri Servisi:
52
Giresun İl Özel İdaresi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca
Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin kiraya
verilmesi gerekli işlemleri yapar.
3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanuna ait yöntemler gereğince verilen görevleri
yapmak.
5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve
10.08.2008 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Belediye Hududu ve Mücavir
alanı dışında kalan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin incelenerek,
ruhsatlandırılmasını yapmak.
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İş yeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre Belediye Hududu ve Mücavir
alanı dışında kalan tüm iş yeri ve işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi
hususunda inceleme yaparak, ruhsatlandırılmasını yapmak.
5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu 5272 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca Büyükşehir
Belediyesi ile İl Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kurulacak 1.Sınıf Gayri
Sıhhi Müesseseler ile Belediye hududu ve Mücavir alan dışında kurulacak tüm 2. ve 3.
Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yer seçimini yapmak, incelenmesi, ruhsatlandırılması
işlemlerini yapmak
İçmeye ve Yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına “ Hammadde Üretim İzin Belgesi ” vermek.
Su Ürünleri kiraları kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4733 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında satış belgesi vermek ve gerekli
denetim, belgelerin iptali ve iptale ilişkin itirazlar ile diğer İdari yaptırımlara ilişkin
hizmetleri yapmak.
3213 Sayılı Maden kanunu kapsamında tüm Maden Gruplarının Devlet Hakkı
tutarından, Özel İdare payının tahsili işlemleri ile Mevzuatla verilen diğer yasal
payların takip ve tahsilini yapmak ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli
çalışmak.
Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde
gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak.
Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle
ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara
bildirmek.
Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
2-Denetim Hizmetleri Servisi:
a)
b)
167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun
uyarınca Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin
denetimini yapmak.
3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunu uyarınca I(a) Grubu ( kum-çakıl) Maden
alanlarının Maden işletme ve sevkiyatının Maden kanunu ve I(a) Grubu Madenleri il
ilgili Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak; sevk fişi ile ruhsatlı alanlardan yapılıp
yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz sevkiyata müsaade etmemek.
53
Giresun İl Özel İdaresi
c)
d)
e)
f)
g)
3213 sayılı Maden kanunu uyarınca işletilen tüm maden sahalarındaki Maden
sevkiyatının Maden Kanunu ve bu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak;
sevk fişi ile, ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek,
izinsiz sevkiyata müsaade etmemek.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm denetim hizmetlerini
yürütmek.
Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine
getirmek.
C – İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz hizmetleri 1 Müdür odası ve 3 adet hizmet bürosuyla yürütülmektedir.
2. Örgüt Yapısı
RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsat
Denetim
Hizmetleri Şefliği
Hizmetleri Şefliği
3. Sunulan Hizmetler
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
S.NO
RUHSAT TÜRÜ
VERİLEN RUHSAT SAYISI
1.
Sınıf
Gayrisıhhî
Müessese
1
2. Sınıf Gayrisıhhî Müessese
17 Adet
2
3. Sınıf Gayrisıhhî Müessese
9 Adet
3
1. Sınıf Sıhhi Müessese
4
2. Sınıf Sıhhi Müessese
5
3.
Sınıf
Sıhhi
Müessese
10
Adet
6
36 Adet
TOPLAM
S.NO
1
S.NO
1
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ
HİZMET TÜRÜ
SAYISI
Kahvehane
1 Adet
1 Adet
TOPLAM
SU ÜRÜNLERİ İHTİHSAL YERLERİ
HİZMET TÜRÜ
Sözleşmesi yenilenen Alabalık Üretim Tesisi
TOPLAM
54
SAYISI
12 Adet
12 Adet
Giresun İl Özel İdaresi
KAMU KURUM VE KURUŞLARINA VERİLEN HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ
Kamu Kurum ve Kuruluşları H.Ü.İ.B
1 Adet
1
TOPLAM
1 Adet
S.NO
1
I(A) GRUBU MADEN İHALE İŞLEMLERİ
HİZMET TÜRÜ
Kişi/Tüzel Kişi
TOPLAM
SAYISI
1Adet
1 Adet
II – AMAÇ VE HEDEFLER
Giresun İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde Ruhsatsız çalışan işletme kalmaması ve
çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır.
Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal
zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız
çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği
zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele
başlatmaktır.
Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma
ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Stratejik Plan dönemi içerisinde; Tahakkuka bağlı
ve bağlı olmayan ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek
kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır.
3213 Sayılı Maden Kanunu uyarınca İlimiz sınırları dâhilindeki I (a) Grubu (KumÇakıl) Maden işletme ihale işlemleri yapılacak, ruhsatları düzenlenecek ve bu malzeme ocakların
ruhsatlarının takibi yapılacak ve kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır.
Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların ruhsatlandırılması ile su kaynakları ve
su ürünleri üretim alanlarının kiralama taleplerinin sonuçlandırmak ve denetimini yapmak.
2 – Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
A – Performans Bilgileri
Yeni müracaatlı ocak sahalarının yerinde yer tespitinin yapılması, kaçak çalışmanın
önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılması ve ruhsatlı yerlerin denetimleri için toplam
206 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir.
2012 Yılı içerisinde 3213 Sayılı Maden Kanununa muhalefet eden şahıslara yasal
işlem yapılarak, yapılan işlemler sonucunda Valilik Makamı Onayı ve İl Encümenince 27
şahsa/firmaya yaklaşık 90.952,02 TL İdari para cezası verilmiştir. Verilen idari para cezaları
ilgililere tebliğ edilmek üzere İdaremiz Mali Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.
2012 Yılı İçinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 774 Gelen Evraka İlişkin 966
Giden Evraka işlem yapılmıştır.
55
Giresun İl Özel İdaresi
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GELİR TABLOSU
Kum Çakıl Ocağı İhale Bedeli Gelirleri
Maden Suları Devlet Hakkı
Doğal Kaynak Suları Kira Gelirleri
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Bedeli
Kum Çakıl Ocakları Devlet Hakkı
Diğer Madenlerden Alınan İl Özel İdare Payı
Kum Çakıl Ocakları Ruhsat Harçları
Alabalık Havuzları Su Kiralama
Kum Çakıl Ocağı İdari Para Cezaları
(3213 maden kanununa göre gelirler)
Polis Vazife Ve Selahiyeti Kanununa Göre Ve İdari Cezalar
6111 Sayılı Kanuna Göre Gelirler (Yapılandırma)
Müteferrik Gelir
Tirebolu Kum-Çakıl Geçiş Noktaları
HES Kazı Miktarları Gelir
Genel Toplam
TAHSİL EDİLEN
MİKTAR
531.452,38 TL
135.320,83 TL
31.867,74 TL
315.150,00 TL
39.104,22 TL
93.679,93 TL
78.689,24 TL
7.347,13 TL
50.824,07 TL
255,68 TL
371.359,57 TL
4.136,23 TL
966.125,00 TL
241.116,60 TL
2.866.428,62 TL
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
SUNUŞ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2012 Yılı içerisinde;
75 adet projenin, 33 adeti tamamlandı, 12 adeti devam ediyor,3 ihale aşamasında.
450 adet yaklaşık maliyet hazırlanmıştır.
43 adet keşif hazırlanmıştır.
38 adet teknik rapor düzenlenmiştir.
110 adet proje ve rölöve hazırlanmıştır.
I-GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon:
Misyon:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İl Özel İdaresi ve diğer Yatırımcı kuruluşlar ait yapım
işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak.
 Birimi ile ilgili yapılacak her türlü ihale Komisyonunda personel görevlendirmek,
 İhalesi yapılan yapım işlerinin sözleşmesine göre gerçekleşmesini sağlayabilmek için;
 İhale sonrası denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak/yaptırmak,
 Geçici hak edişleri tanzim ve tasdik etmek ,
 Geçici kabulleri yapmak ,
 Kesin hesapları tanzim ve tasdik etmek ,
56
Giresun İl Özel İdaresi








Kesin kabuller ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemleri yapmak,
iş programları ile revize iş programları tanzim ve tasdik etmek.
İhale sonrası uygulama esnasında oluşabilecek her türlü proje değişiklikleri ile iş artış
ve iş eksiliş hesaplarını tanzim ve tasdik etmek.
Yeni birim fiyat, analizler, iş programları ile revize iş programlarını tanzim ve tasdik
etmek,
Projeler için gerekli olan kazı klas, katsayı, nakliye mesafesi, malzeme ocakları
tespitleri yapmak,
Birimi ile ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmelik taslaklarını oluşturarak Genel
Sekreterliğin takdirine sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması
Genel Sekreterin verdiği emirleri yerine getirmek
Vizyon:
İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, hizmet verecek projeler ve
çözümler üreten bir Müdürlük olmaktır.
B. Yetki Görev ve Sorumlulukları:
5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasına müteakip İl
Özel İdaresine bağlanan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevlerin bir
bölümü: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun getirdiği yeniden yapılanma doğrultusunda
10.06.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan ‘ İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik‘ hükümleri çerçevesinde oluşturulan ‘ Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü ‘ tarafından yürütülmektedir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde 10 adet Memur Sınıfı Teknik Personel, 13 adet
sözleşmeli Teknik Personel ve 1 adet VHKİ Memuru ve 1 adet Hizmetli bulunmaktadır.
10 adet Memur Teknik Elemanlardan 4 adeti Giresun Çevre ve şehircilik, 2 adeti
Giresun il Milli Eğitim Müdürlüğünden ve 1 adeti Kültür ve Turizm Müdürlüğünden geçici
görevli konumundadır.
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde Harita Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi
Bulunmamaktadır. Deneyimli 2 ad. Mimar 1 ad. Harita Mühendisi, 1 ad. Jeoloji Mühendisi , 2
ad. İnşaat Mühendisi ve 3 adet şoför’e ihtiyaç duyulmaktadır.
Yönetim ve İç kontrol Sistemi ( Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi )
Müdürlük Personelinin tamamının ataması Vali tarafından yapılmaktadır. Yapım
işlerinde yaklaşık maliyet, ödenek temin işlemleri yapılmasına müteakip, ihale işleminin
başlatılması için dosya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir. İhale komisyonuna talep
edildiğinde personel görevlendirilir.
Birim Müdürlüğü bütçe ödeneği bulunan harcama kalemleri ile ilgili harcama ve
gerçekleştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
Yatırım programı ile ilgili harcamalarda denetim elemanı hak ediş raporu tanzim eder,
tahakkuk müzekkeresi gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanmasına müteakip, harcama
yetkilisi tarafından imzalanır.
57
Giresun İl Özel İdaresi
A. Temel Politikalar ve Öncelikler:
Müdürlüğümüzün temel politikası yapım işlerini fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yaptırmak ve ihtiyaçların uygun zamanda ve zamanında karşılanmasını sağlamak, yeni prjeler
üretmektir.
Genel Sekreterlik Makamının planladığı her türlü yapım işine ait ihale öncesi ve
sonrası teknik hizmetleri sunmaktır.
III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
Mali Bilgiler: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne 2012 yılında 55.768.708,42 TL ödenek
aktarılmış, 16.740.450,59 TL’si harcanmış olup 39.016.400,00 TL 2013 yılı bütçesine
devredilmiştir.
IV. Öneri Ve Tedbirler
Yeterli teknik eleman, araç ve ekipman sağlandığı takdirde daha kısa sürede ihtiyaç
olan teknik hizmetler verilecektir. Bunun için; Deneyimli 1 ad. Harita Mühendisi, 1 ad.
Jeoloji Mühendisi, 2 ad. İnşaat Mühendisi ve 1 ad. Mimar’a ihtiyaç duyulmaktadır.
Yatırım İnşaat Müdürlüğü Çalışmalarından Görünümler
Alucra Hükümet Konağı
Bulancak Sabiha Özdemir Anaokulu
58
Giresun İl Özel İdaresi
Bulancak Toplum Sağlığı Merkezi
Giresun İMKB Lisesi Ek Bina İnşaatı
Merkez Gedikkaya 32 Derslik İkmal İnşaatı
59
Giresun İl Özel İdaresi
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME FORMU
Sektörü
Proje No.
Projenin Adı
Yeri
Baş.Tar.
Bit.Tar.
2012 Ödeneği
İÖİ
01.1.1.01
Alucra Hükümet Konağı Yapımı
İÖİ
01.3.1.03
İÖİ
Alucra
2011
2012
1.820.911,00
İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı
Merkez
2012
2014
2.000.000,00
01.3.1.13
Tamirhane Yapımı
Merkez
2012
2012
673.060,91
İÖİ
01.3.1.14
Güvenlik Binası Yapımı
Dereli
2012
2013
100.000,00
İÖİ
01.3.1.31
Kültür Merkezi Yapımı
Merkez
2012
-
939.793,00
İÖİ
01.3.9.21
Köylerin Park, Bahçe Ve Spor Sahası Çevre Düzenlemesi
Mrk/İlç
2012
-
25.000,00
AFAD
02.2.0.01
Afet Konutları Ve Alt Yapı Yapımı
Mrk/İlç
2011
2012
1.858.500,00
AFAD
06.1.0.01
İstinat Duvarı Yapımı
Mrk/İlç
2012
2012
446.527,00
429.316,43 Yılı itibarıyla bitti
AFAD
06.1.0.02
Kaya Islahı
Mrk/İlç
2012
2012
48.506,00
48.506,00 Yılı itibarıyla bitti
EMN.
03.1.1.01
Emn. Sos. Tes. Hiz. Bin. Bak. Onr.
Mrk/İlç
2012
2012
180.884,00
26.764,09 Yılı itibarıyla bitti
EMN.
03.1.1.03
Emniyet Lojmanları Bakım Ve Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
5.000,00
4.999,66 Yılı itibarıyla bitti
SAĞLIK
07.2.1.01
Sağlık Ocakları Bakım Ve Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
577.899,00
558.998,33 Yılı itibarıyla bitti
SAĞLIK
07.2.1.02
Yağlıdere Devlet Hastanesi Onarımı
Yağlıdere
2012
-
71.701,00
SAĞLIK
07.2.1.13
Merkez Ağız Diş Sağlığı Hizmet Binası
Merkez
2011
-
362.850,00
SAĞLIK
07.2.1.16
Espiye Merkez Sağlık Ocağı Yapımı
Espiye
2011
2012
535.256,00
455.775,83 Bitti
SAĞLIK
07.2.1.29
Bulancak 5-6 Hekimlik Asm+Tsm Yapımı
Bulancak
2012
2012
314.733,00
302.085,02 Bitti
SAĞLIK
07.2.1.34
Prf. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Onarımı
Merkez
2011
2012
418.900,00
418.900,00 Bitti
SAĞLIK
07.2.1.36
Ş.Karahisar Sağlık Ocakları Onarımı
Ş.Karahisar
2012
-
14.000,00
SAĞLIK
07.2.1.37
Espiye Devlet Hastanesi Onarımı
Espiye
2012
2012
75.000,00
SAĞLIK
07.3.1.01
Bulancak Devlet Hastanesi Yeni Blok Yap. 50 Ytk.
Bulancak
2012
-
1.000.000,00
SPOR
08.1.0.06
Görele İlçe Stadı Suni Çim Yapımı
Görele
2011
-
169.821,00
SPOR
08.1.0.08
Alucra Spor Sahası Çevre Düzenlemesi
Alucra
2012
2012
100.000,00
73.200,72 Bitti
SPOR
08.1.0.14
Merkez İlçe Semt Sahaları Bakım Ve Onarımı
Merkez
2012
2012
204.671,00
13.363,50 Yılı itibarıyla bitti
SPOR
08.1.0.21
Etbaşoğlu Futbol Sahası Tribün Onarımı
Merkez
2011
2012
250.000,00
SPOR
08.1.0.22
Gençlik Merkezi Yapımı
Merkez
2011
-
60
2.781.600,00
2012 Harcama Açıklama
1.820.825,20 Bitti
165.200,00 Sözleşme aşamasında
673.060,91 Bitti
Devam ediyor
17.700,00 İhale aşamasında
Devam ediyor
1.475.782,11 Bitti
Devam ediyor
Başlamadı
Başlamadı
73.445,94 Bitti
Genel bütçeye
devredilecek
Başlamadı
246.250,32 Bitti
495.878,79 Devam ediyor
Giresun İl Özel İdaresi
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME FORMU
Başlama
Tarihi
Bitiş Tarihi
Merkez
2011
2012
240.965,00
240.964,61 Bitti
Çağırgan Veli Hazretleri Türbesi Çevre Düz. Yap.
Alucra
2011
2012
50.000,00
48.176,32 Bitti
08.2.0.21
Giresun Müze Müd. Hiz. Bin. Bak. Onr.
Merkez
2012
2012
8.049,00
7.237,29 Bitti
KÜLTÜR
08.2.0.28
İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Onarımı
Merkez
2012
2012
20.000,00
10.620,00 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.1.1.02
Anaokulları Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
65.963,00
46.998,93 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.1.1.03
Bulancak Sabiha Raşit Anaokulu Yapimi
Bulancak
2011
2012
330.000,00
EĞİTİM
09.1.1.04
Merkez İlçe Anaokulu Yapımı
Merkez
2012
-
200.000,00
EĞİTİM
09.1.1.05
Fındık Yurdu Anaokulu Yapımı
Merkez
2012
-
1.430.000,00
EĞİTİM
09.1.1.06
Mrk. 2. Anaokulu Yapımı
Merkez
2011
2012
EĞİTİM
09.1.2.01
Güre İlköğretim Okulu Yapımı
Merkez
2012
-
2.443.945,00
513.800,26 Devam ediyor
EĞİTİM
09.1.2.03
İlköğretim Okulları Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
1.975.947,51
1.621.852,89 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.1.2.04
İlköğretim Okulları Doğalgaz Dönüşüm Prj.
Mrk/İlç
2012
-
500.000,00
Başlamadı
EĞİTİM
09.1.2.09
Merkez İlçe İöo Yapımı
Merkez
2012
-
400.000,00
Başlamadı
EĞİTİM
09.1.2.19
Piraziz Ömer Hekim İöo Yapımı
Piraziz
2012
-
100.000,00
Başlamadı
EĞİTİM
09.1.2.20
Tirebolu Karakaya İöo Ek Bina Yapımı
Tirebolu
2012
2012
64.915,84
EĞİTİM
09.1.2.25
Giresun Mrk. Gedikkaya İöo. Yap.
Merkez
2011
-
2.527.605,00
2.065.122,04 Cezalı çalışıyor
EĞİTİM
09.1.2.38
Bulancak Güzelyalı İöo Yapımı
Bulancak
2011
-
1.301.000,00
192.971,82 Devam ediyor
EĞİTİM
09.1.2.83
Milli Eğitim Müdürlüğü Lojman Onarımı
Merkez
2012
2012
EĞİTİM
09.1.2.85
Çıtlakkale İlköğretim Okulu Yapımı
Merkez
2012
-
2.551.551,00
EĞİTİM
09.1.2.98
Doğankent Süttaşı İöo Yapımı
Doğankent
2012
-
100.000,00
EĞİTİM
09.2.1.01
Piraziz Anadolu Lisesi Yapımı
Piraziz
2012
-
994.288,00
İhale aşamasında
EĞİTİM
09.2.1.02
Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Spor Salonu Yap.
Merkez
2012
-
400.000,00
Başlamadı
EĞİTİM
09.2.1.03
Yağlıdere Anadolu Lisesi Yapımı
Yağlıdere
2012
-
3.500.000,00
EĞİTİM
09.2.1.04
Tirebolu Anadolu Lisesi Yapımı
Tirebolu
2012
-
400.000,00
Sektörü
Proje No.
Projenin Adı
Yeri
KÜLTÜR
08.2.0.15
Tarihi Binaların Roleve Ve Restorasyon Projesi
KÜLTÜR
08.2.0.20
KÜLTÜR
61
2012 Ödeneği
527.578,00
8.898,00
2012 Harcama Açıklama
329.809,98 Bitti
Başlamadı
İhale aşamasında
524.076,67 Bitti
64.915,84 Bitti
1.320,00 Yılı itibarıyla bitti
511.843,08 Devam ediyor
6.460,50 Başlamadı
231.529,97 Devam ediyor
Başlamadı
Giresun İl Özel İdaresi
EĞİTİM
09.2.1.05
Tirebolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Yap.
Tirebolu
2012
-
400.000,00
Proje aşamasında
EĞİTİM
09.2.1.06
Espiye İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yap.
Espiye
2012
-
1.000.000,00
38.940,00 İhale aşamasında
EĞİTİM
09.2.1.07
Merkez İmam Hatip Lisesi Yapımı
Espiye
2012
-
600.000,00
İhale aşamasında
EĞİTİM
09.2.1.08
Orta Öğretime Bağlı Okulların Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
2.279.888,00
09.2.1.14
Alucra İlçesi 10 Derslikli Okul + 200 Öğrencilik Yurt
Binası Yap.
Alucra
2012
-
1.988.000,00
EĞİTİM
09.2.2.04
İmkb Anadolu Lisesi Tadilat Ve Ek Bina İnş. Yap.
Merkez
2012
-
400.000,00
EĞİTİM
09.2.2.05
Din Ögretim Okullari Onarimi
Mrk/İlç
2012
2012
958.705,68
48.705,68 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.2.2.06
Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulları Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
1.094.372,00
767.047,64 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.2.2.11
Tirebolu Denizcilik Meslek Lisesi Yapımı
Tirebolu
2012
-
7.220.388,00
805.274,78 Devam ediyor
EĞİTİM
09.5.0.01
Mesleki Eğitim Ve Halk Eğitim Merkezleri Onarımı
Mrk/İlç
2012
2012
259.249,00
93.574,00 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.5.0.03
Özel Egitim Yapan Okullarin Onarimi
Mrk/İlç
2012
2012
98.796,00
47.790,00 Yılı itibarıyla bitti
EĞİTİM
09.9.9.01
Okulların Deprem Dayanıklılığının Artırılması
Mrk/İlç
2012
-
100.000,00
EĞİTİM
09.9.9.02
Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı
Merkez
2012
2012
50.000,00
SOS. HİZ. 10.1.2.01
Zihinsel Özürlüler Bakım Ve Rehabilitasyon Mrk.
Merkez
2012
2012
121.000,00
SOS. HİZ.
10.1.2.02
Engelsiz Yaşam Bak. Rehabil. Ve Aile Danş. Mrk.
Yap.
Merkez
2012
-
679.587,00
10.2.0.02
Huzurevi Yapımı
Merkez
2012
-
2.067.500,00
EĞİTİM
SOS. HİZ.
62
659.451,19 Yılı itibarıyla bitti
Proje aşamasında
Devam ediyor
Başlamadı
19.991,12 Yılı itibarıyla bitti
117.620,88 Bitti
8.202,18 Başlamadı
Yol sorunu nedeniyle
başlamadı
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü; köy
yerleşik alan sınır tespitlerini, harita ve imar planlarını yapmak; İl Özel
İdaresi’ ne ait gayrimenkullerin, satış, takas ve kamulaştırma işlemlerini
yapmakla yükümlü ve sorumlud ur.
B- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, ek
hizmet binasında konuşlanmış olup, çalışmalarını bu bina içerisinde tahsis
edilen bir Müdür odası, beş personel odası ve bir arşiv odası olmak üzere
toplam yedi odada yürütmektedir.
2- Örgüt Yapısı
İMAR HİZMETLERİ
SERVİSİ
İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK
HİZMETLERİ SERVİSİ
ADRES KAYIT
HİZMETLERİ SERVİSİ
3- Sunulan Hizmetler
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kamu
kaynaklarını stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda misyonuna ulaşmaya
yönelik kullanmaktadır. Bu doğrultuda bütçesindeki kaynakları optimum
kullanarak;
İmar Hizmetleri








Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya
yaptırmak.
İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak.
Beledi ye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki
imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Beledi ye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar
uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini
yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Tapu Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş
bildirmek.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili
konularda görüş bildirmek.
İmar durumu vermek.
63





Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.
Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.
Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun
olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli
işlemleri yapmak.
Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli
işlemleri yürütmek.
Kaçak Yapı Den etimi yapmak.
Emlak ve İstimlâk Hizmetleri Servisi













İl Özel İdaresinin mülki yetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini
çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek.
İmar planlarında okul alanında kalan ve mülki yeti Kamu Kurum ve
Kuruluşları adına kayıtlı olan (Beledi yeler, Mali ye Hazinesi)
taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili işlemleri
yapmak.
Mülki yeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz, yola
terk ve benze ri işleri yapmak.
İdare’nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına,
satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve
işlemleri yapmak.
Mülki yeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki
arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri
kiraya vermek için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konula rın ilgili
birimlere intikalini sağlamak.
İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare’si görev alanına
giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması
işlemlerini yapmak.
İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalma yan özel ve
tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere
kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve
işlemler, kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı ol ması
halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin
alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığı’ndan kamulaştırma yetkisi
almak.
İdare’nin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz
mallar üzerinde irtifak hakkı kurmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihti yaç halinde
Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince satın almak.
Mülki yeti Kamu Kuruluşlarına ait olup, İmar Planlarında Okul Alanında
kalan taşınmazların 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve
65. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi adına tahsis veya devirlerinin
yapılması,
64
Adres Kayıt Hizmetleri Servisi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince “Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi” projesi kapsamında yürütülen faali yetleri
koordine etmek, İl Özel idaresi görev alanına giren yerleşim
alanlarındaki numarataj ve adrese dayalı kayıt işlemlerini yürütmek, bu
konuda faali yet gösteren büroların ve personelin çalışmalarını koordine
etmek.
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgileri
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Eko
Açı k la ma
Fo n k
Fi n
0 1 .3 .1 .0 0
5
0 1 .3 .1 .0 0
5
0 1 .3 .1 .2 8
5
0 1 .3 .9 .0 1
5
0 6 .1 .0 .0 0
5
0 3 .5 . Hiz me t Al ı ml ar ı
Ga yr i me n k ul Alı ml ar ı v e
0 6 .4 .
Ka mu l a şt ır ma sı
0 3 .5 . Gir e s u n T ur i z m M as ter P la nı Yap ı mı
Mer kez Y a ğ mu rca Kö yü T aşo ca ğ ı
0 6 .4 .
Ka mu l a şt ır ma
0 3 .3 . Yo l l u klar
0 6 .1 .0 .0 0
5
0 3 .5 . Hiz me t Al ı ml ar ı
0 1 .3 .1 .0 0
8
0 1 .3 .1 .0 0
8
0 6 .1 .0 .0 0
8
0 4 .7 .3 .0 3
8
0 3 .3 . Yo l l u klar
Ga yr i me n k ul Alı ml ar ı v e
0 6 .4 .
Ka mu l a şt ır ma sı
0 3 .5 . Hiz me t Al ı ml ar ı
T ur iz m Mer k ezl i Ya yl al ara İ ma r
0 3 .5 .
P la nı Yap .
T OP LAM
T o p la m
Harc a na n
3 4 .0 0 0 ,0 0
3 3 .9 7 9 ,2 8
1 8 5 .1 3 1 ,0 0 1 0 3 .2 2 0 ,0 0
2 3 .8 9 8 ,0 0
1 2 8 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
1 6 .5 0 5 ,0 0
1 6 .5 0 4 ,6 6
8 9 ,4 1
8 9 ,4 1
1 4 0 .0 2 2 ,0 0 1 4 0 .0 2 1 ,0 6
3 0 .0 0 0 ,0 0
4 .1 2 1 ,0 0
5 6 6 .7 6 6 ,4 1 2 9 8 .8 1 4 ,4 1
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
İmar Hizmetleri
Adedi
Hâlihazır Harita Onayı
4
İmar Planı Onayı
8
İfraz ve Tevhit İşlem Sayısı
56
Köy Yerleşik Alan Tespiti
99
Verilen Bina İnşaat Ruhsatı Sayısı
9
Verilen Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayısı
Müdürlüğümüzce Üretilen Tip Proje Sayısı
8
Onaylanan Tip Proje Sayısı
121
Vatandaşça İdareye Onay İçin Sunulan Proje Sayısı
383
Hakkında İşlem Başlatılan İnşaat Sayılı
(3194 Sayılı kanunun 32. maddesi gereğince)
41
Ruhsata Uygun Hale Getirilen Bina Sayısı
12
65
(TL)
(3194 Sayılı kanunun 32. maddesi gereğince)
Yıkım Kararı Verilen Bina Sayısı
(3194 Sayılı kanunun 32. maddesi gereğince)
29
Para Cezası Verilen Bina Sayısı
(3194 Sayılı kanunun 42. maddesi gereğince)
30
Para Cezası Tutarı
(3194 Sayılı kanunun 42. maddesi gereğince)
142.973,91
Tahsil Edilen Para Cezası Tutarı
(3194 Sayılı kanunun 42. maddesi gereğince)
32.226,70
Yıkımı Gerçekleşen Bina Sayı
(3194 Sayılı kanunun 32. maddesi gereğince)
2
775 Sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yıkılan
Bina Sayısı
17
Müdürlüğümüzce Kesilen Makbuz Gelirleri
(İmar ve İfraz İşlemleri Tip Proje Bedeli,
Bina İnşaat ve Yapı Kullanım Harcı dâhil)
479.624,50
Emlak ve İstimlak Hizmetleri
Kamulaştırma İşlemi Biten Dosya Sayısı
(2942/4650 Sayılı kanunlar gereğince)
8
İ ma r H iz met ler i
Ta blo - 1 : 2 0 1 2 Y ıl ı nd a Yap ı la n İ mar P l a nı O na yı
İlçe si
GÜ CE
Y AĞ LI D E RE
B U LAN C AK
Ç AMO LU K
Y AĞ LI D E RE
Y AĞ LI D E RE
Ç AN AK ÇI
ME RKE Z
Kö yü
Açı k la ma
T ek ke B o nc u k ç u k ur u AK KÖ Y II HE S
K AY AKÖP RÜ I
Sı n ır
HES
ÜÇ GE N II HE S
Dö n ger i
B ET ON T ESİ Sİ
T EİAŞ T R AF O
Kıl ıç t ut a n
ME RKE Zİ
Hi sar cı k Ka nl ıca
KO Ç LU H ES
K ARD AĞ S U
Hi sar cı k
DEP O LAM A
K ALEDİB İ
AK AR Y AKIT
Kal ed ib i
İST AS YO NU
B AR Ç A
AK AR Y AKIT
B ar ça
İST AS YO NU
İl G n. Me c. Karar ı
T arih i
N u mara s ı
0 9 .0 3 .2 0 1 2
52
0 6 .0 4 .2 0 1 2
66
0 6 .0 4 .2 0 1 2
67
0 5 .0 7 .2 0 1 2
143
0 5 .1 0 .2 0 1 2
193
0 5 .0 9 .2 0 1 2
171
1 2 .1 1 .2 0 1 2
204
2 3 .1 1 .2 0 1 2
212
Tablo-2: 2012 Yılında Yapılan Köy Yerleşik Alan Tespiti
İlçe si
Kö yü
İ l G n. Me c.
Kar ar ı
T ar ih
No .
İlçe si
66
Kö yü
İl G n. Me c.
Karar ı
T arih
No
Mer kez
Dere li
Piraziz
Ha mid i ye
Sı v acı
Me s ud i ye
Lap a
Ya ğ mu r c a
Uz g ur
Ça ml ı k
Ç u k ur kö y
Çi çe k li
A mb ar a la n
Hi sar g er i ş
T aşlı ca
G üd ül
Ça l kö y
T a md er e
K üç ü ka h me t
Yıl d ız
Kız ıl ta ş
Ak k a ya
Sar ı ya k up
Me şel i ya ta k
Ak s u
Ça yı r
Ha sa n şe yh
Ese n tep e
Ali d ed e
0 9 .1 1 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 6 .0 2 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 5 .0 3 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
0 7 .0 5 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 2 .0 1 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 2 .0 1 .2 0 1 2
V.O.
V.O.
133
25
155
132
43
98
100
V.O.
V.O.
V.O.
136
134
V.O.
77
135
V.O.
106
V.O.
V.O.
V.O.
6
156
154
4
P irazi z
B ul a nca k
Ke şap
Esp i ye
İ l G n. Me c.
Kar ar ı
İlçe si
Kö yü
T ar ih
No .
Ya ğl ıd er e Hi sar cı k
0 2 .0 7 .2 0 1 2 1 3 7
Ye ni a k kö y
0 9 .1 1 .2 0 1 2 V.O.
T ireb o l u
Do k uz ko na k 0 9 .1 1 .2 0 1 2 V.O.
Ak ı nc ıl ar
0 9 .1 1 .2 0 1 2 V.O.
G üce
D üzç u k ur
0 2 .0 1 .2 0 1 2 9
B o nc u k ç u k ur u 0 2 .0 1 .2 0 1 2 7
Ak p ı nar
0 2 .0 1 .2 0 1 2 1 0
G ür a ğa ç
0 2 .0 1 .2 0 1 2 1 1
Sar ı yar
Do ğa n ke n t O yr ac a
Ça n a kçı
Ça ta la ğa ç
Sö ğ üt a ğzı
Ça ğ la ya n
Ye şi l kö y
Eg e
0 2 .0 1 .2 0 1 2
0 5 .0 3 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 5 .0 3 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 7 .0 5 .2 0 1 2
0 7 .0 5 .2 0 1 2
İlçe si
Gö rel e
E yn es il
8
Al ucr a
44
103
45
V.O.
73
74
67
Narl ı k
Ör ne k kö y
Ar mu t ç u k ur u
B ülb ü ll ü
T ep ekö y
D ut tep e
Hi sar k a ya
Ye şi l hi sar
Ezel ter e
S ü me
B ah çel i
Ka yh a n
Kara a ğaç
Ya sl ıb a hç e
Eri kl i k
Ye şi l kö y
T ö ng el
Erkö y
Ça k ırl ı
Geç it
G ürp ı na r
T afla n cı k
De mi rci li
Arıd ur a k
Di ke n ce
Çep n i
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 2 .0 1 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 2 .0 7 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 3 .0 4 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .0 8 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
0 6 .0 2 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 9 .1 1 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 5 .0 3 .2 0 1 2
0 7 .0 5 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
105
5
157
130
131
160
V.O.
V.O.
V.O.
159
101
V.O.
61
V.O.
102
158
V.O.
V.O.
26
107
V.O.
V.O.
46
76
V.O.
V.O.
Kö yü
Şe n li k
B eş irl i
Ko yu n h a mz a
Orta kö y
Ye şi ltep e
İs ha k lı
Yarı mca
Ad a kö y
İl G n. Me c.
Karar ı
T arih
No
0 3 .0 9 .2 0 1 2 1 6 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2 1 6 4
0 3 .0 9 .2 0 1 2 1 6 3
0 4 .1 0 .2 0 1 2 V.O
0 3 .0 9 .2 0 1 2 1 6 6
0 3 .0 4 .2 0 1 2 6 2
0 9 .1 1 .2 0 1 2 V.O.
0 9 .1 1 .2 0 1 2 V.O.
Ak tep e
1 3 .1 2 .2 0 1 2 V.O.
Ak çi çe k
1 3 .1 2 .2 0 1 2 V.O.
Ar mu t l u
Dere çi ftl i k
Do l ud er e
G ü n ü g üze l
G ürb ula k
1 3 .1 2 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
1 3 .1 2 .2 0 1 2
V.O.
V.O.
V.O.
V.O.
V.O.
Gö rel e
Ak k ö y
Sar a yk ö y
Ka hr a ma n
G ü ne yk ö y
Se fe r li
Ar al ı ko z
Ça ta k
Kar ab ur u n
Sa ğ lı k
Da yl ı
G ü ve nd i k
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 7 .0 5 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 9 .1 1 .2 0 1 2
0 9 .1 1 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
0 4 .1 0 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 3 .0 9 .2 0 1 2
V.O.
V.O.
75
V.O.
V.O.
V.O.
99
161
V.O.
104
165
Ça mo l u k
Karab ö r k
Karad i k me n
Hac ıa h me to ğl u
T aşd e mir
Y us u fel i
Ça k ıl k a ya
1 3 .1 2 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
0 4 .0 6 .2 0 1 2
V.O.
109
108
111
110
112
Tablo-3: 2012 Yılında Verilen İnşaat Ruhsatları
İl çe si
Köyü
Mer kez
Ya ğl ıd er e
B ar ça
Ye şi l yu r t
E yn es il
Ya ğl ıd er e
Esp i ye
T ireb o l u
Gö rel e
Al ucr a
Ça n a kçı
K i me V er il diğ i
Ra s i m- R e si n GÜ NE YS U
Ke na n YI LDI Z
Ke ki k tep e Kö yü T üze l
Ke ki k tep e Ki şi li ğ i
Ak k ö y
Ni ya zi YI LDI Z
Se yd i kö y Ali K e mal K UŞ
Alt u n G ıd a
Kar ad e mir Sa n.T ic. Ltd . Şt i.
T er zial i
T ev fi k K AVİ L
Kar ab ö r k Şer i f Y E LE K
Ça ğ la ya n Av n i VU R AL
Ver il iş
Ne de ni
Fab r i ka
b in a sı
Afet Ko n u t u
Ca mi
Ver il iş
Ta r ih i
No .s u
2 2 .0 2 .2 0 1 2
1
0 2 .0 4 .2 0 1 2
1 8 .0 5 .2 0 1 2
2
3
Afet Ko n u t u
Afet Ko n u t u
T icari Dep o
2 8 .0 5 .2 0 1 2
3 0 .0 5 .2 0 1 2
1 3 .0 7 .2 0 1 2
4
5
6
Ko n ut
Ma nd ır a
Afet Ko n u t u
3 1 .0 7 .2 0 1 2
2 4 .0 8 .2 0 1 2
0 6 .0 9 .2 0 1 2
7
8
9
Tablo-5: 2012 Yılında Kesilen Makbuz Gelirleri
Gel ir Ko d u
0 3 .1 .2 .9 9
0 1 .9 .9 .9 9
0 1 .9 .9 .9 9
0 1 .6 .9 .9 9
0 1 .6 .9 .5 1
0 5 .3 .2 .9 9
0 1 .6 .9 .9 9
0 3 .1 .1 .9 9
0 3 .1 .1 .9 9
Gel ir Ad ı
T ip P r o j e B ed eli
İ mar P la n ı O na y B ed el i
Hal i Haz ır H ari ta O na y
B ed el i
İ fr az ve T ev h it H AR CI
İ n şa at R u h sa t H AR C I
İ mar P ara C eza lar ı
P la n P r o j e T asd i k B ed el i
Ar s a Sat ı ş G el iri
İ .Ö.O . S at ı ş G el iri
T OP LAM
68
T utar ı
2 4 .2 0 0 ,0 0
3 0 6 .8 1 9 ,9 0
3 .7 5 1 ,0 0
1 7 .4 6 8 ,0 0
3 .6 8 5 ,9 0
3 2 .2 2 6 ,7 0
4 7 3 ,0 0
2 1 .0 0 0 ,0 0
7 0 .0 0 0 ,0 0
4 7 9 .6 2 4 ,5 0
GİR E S UN İL ÖZ E L İD A R E Sİ NC E Y AP IL AN T İP EV P RO J EL E Rİ
TİP-A
72 m2 DUBLEX
TİP-B
7 6 m 2 Z E M İ N+ 1
TİP-C
80 m2 BODRUM+DUBLEX
TİP-D
84 m2 BODRUM+ZEMİN
TİP-E
90 m2 YIĞMA
TİP-E 1
90 m2 DUBLEKS
TİP-E 2
90 m2 ZEMİN+1 KAT
TİP-F
1 0 5 m 2 Z E M İ N + 1 K AT
69
E mla k v e İ st i ml â k H i z me t ler i
Ta blo - 6 : 2 0 1 2 Y ıl ı nd a Yap ı la n Ka mu l a şt ır ma la r
İlçe si
B ul a nca k
Kö yü /M a h.
Mer kez / G üze l yal ı
Ma h.
Do ğa n ke n t Mer kez / Sad a k lı Ma h.
Der e li
Kız ıl ta ş Kö yü
Mer kez / G ü mü ş ça y
E yn es il
Ma h.
G üce
Mer kez Ma h .
Ke şap
Ça ml ı ca Kö yü
P ir azi z
Mad e n Ma h.
Mer kez
Os ma n i ye M a h.
Ki me V eri ld i ğ i
O k ul ye ri Ar sa Al ı mı
Ö ğre nc i Y u rd u Y eri
Ka mu l a şt ır ma sı
Yo l Ka mu l a şt ır ma s ı
Ka y ma k a m E v i Y eri
Ka mu l a şt ır ma
An a o k u l u Y eri Ka mu l a ş tır ma s ı
Yo l Ka mu l a şt ır ma s ı
İl ko k ul Yer i K a mu l aş tır ma s ı
Ars a Alı mı
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. FİZİKSEL ALT YAPI VERİLERİ
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 493 adet köy, 6428 km köy
yolu ağı ile köprü, yol, diğer sanat yapıları ve kar mücadelesi çalışmalarında, bölgemizin
zorlu coğrafik yapısı göz önüne alındığında özverili bir çalışmayı ve halkına en kaliteli
hizmeti ilke edinmiş bir kurumdur.
İDAREMİZE AİT TOPLAM İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ PARK DURUMU
15.11.2012
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ARAÇLARIN CİNSİ
BİNEK ARAÇ(PİC-UP) + OTOMOBİL
MİNİBÜS
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
ARAZÖZ
AMBULANS
CENAZE ARC.
DAMPERLİ KAMYON
SABİT KS.KAMYON
ÇEKİCİ KAMYON
GREYDER
DOZER
PALETLİ YÜKLEYİCİ
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
KANAL KAZICI
VİNÇ.KAMYON
KONKASÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
LS.TEK. EKSKAVATÖR
70
TOPLAM
33
3
4
1
1
1
54
1
4
30
5
10
2
1
1
5
2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KOMPRESÖR
WAGONDRİLL
DİSTRİBÜTÖR
ROLEY TANK
ÇEKİCİ (SAL)
SİLİNDİR
YAMA SİLİNDİRİ
SYY.KAYNAK ARACI
KAMYON(SEYYAR TAMİR)
JENERETÖR
TRAFİK ARACI
SEYYAR TAMİR ARACI
SAL
YAKIT TANKİ
ÇÖP KAMYONU
5
2
4
2
3
9
1
2
2
3
1
2
3
1
2
G E N E L
200
T O P L A M
Bu hizmetin sunulmasında mevcut makine parkı büyük bir önem arz etmekte olup,
hizmetin büyük bir kısmı ile kar mücadelesinin tamamı makine parkındaki araç ve iş
makineleri ile yürütülmektedir.
Giresun Merkez ve ilçelerinde; 5 adet Dozer, 30 adet Greyder, 10 adet Yükleyici, 6 adet
Excavatör, 2 adet Kanal Kazıyıcı Ön Yükleyici, 2 adet Wagon-Drill, 10 adet Silindir ve 54
adet Damperli Kamyon mevcuttur. Makine parkının % 75’i 11 yaşın üzerinde araç ve iş
makineleri olup, birçoğu ekonomik ömrünü doldurmuş durumdadır.
Bölgemizin coğrafik yapısı dağlık ve engebeli olup, bol yağışlıdır. Çalışma şartlarının
zorluğundan ve makine parkımızın da kısmen eski olması dikkate alındığında araç ve iş
makinelerimizde sürekli arızalar meydana gelmektedir. Meydana gelen arızalar iş mahallinde
seyyar tamir ekiplerimizce ya da merkez atölyemizde kalifiye ustalarımızca giderilmektedir.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki araç ve iş makinelerimizin akaryakıt
ikmalleri merkez akaryakıt ambarımızdan ve seyyar akaryakıt tankerimizce karşılanmaktadır.
Arazide teknik elemanlarca yapılacak çalışmalar, kontroller ve denetimler gerek idaremiz
bünyesindeki binek araçlarla gerekse piyasadan kiralanarak çalıştırılan araçlarla
yürütülmektedir.
71
2. HARCAMA CETVELİ
Yapılan Harcamanın Adı
Miktarı
MOTORİN LİTRE
Harcama Tutarı (KDV Dahil ) TL
544.397 Lt.
BENZİN LİTRE
11.927 Lt.
MADENİ YAĞ Kg.
3.330.557,06
25.673 Kg.
ANTİFRİZ ( 3 Lt. Kutu )
690 Lt.
YEDEK PARÇA ALIMI
ARAÇ SİGORTA TESCİLİ VE
MUAYENE
ARAÇ KİRALAMA (MİNİBÜS)
251 adet
1.643.182,00
110 adet
34.342,00
275 iş günü
129.978,00
SERVİS OTOBÜSÜ KİRALAMA
253 iş günü
128.372,00
TOPLAM
4.266.431,06
3. İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIMI
2012 yılında 1 adet asfalt bakım aracı ile 2 adet komatsu greyder makine parkına
kazandırılmıştır.
Cinsi
Markası
Adedi
Tutarı
Asfalt Tamir Bakım Aracı
1
Mercedes
221.491,00
Greyder
2
Komatsu GD555-5
995.510,00
TOPLAM TUTAR (TL)
1.217.001,00
4. BAKIM - ONARIM
2012 yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 815 adet arıza meydana
gelmiş olup;
 350 adedine arazide müdahale edilmiş,

12 adet motor revizyonu yapılmıştır.

358 adet şase revizyonu yapılmıştır.
72

95 adet küçük arızalar giderilmiştir.
Bakım ve onarım hizmetleri merkez atölyemiz kaynakhane, kompresörhane, kaporta
boyahane, çarkhane, ağır şase, hafif şase, oto elektrik, motorhane, akü ve yağlama
kısımlarından oluşmakta olup, merkez atölyede 22 personel, seyyar tamir ekibinde 4 personel
olmak üzere toplam 26 personelle araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetleri
yürütülmektedir. Arazide çalışan iş makine ve araçlarında meydana gelen arızaların
onarımları seyyar tamir ustalarınca 2 adet seyyar tamir ekibi, 1 adet seyyar kaynak makinesi
ve diğer atölye personeli ile yapılmaktadır.
Ayrıca bakım ve onarım için 1 adet seyyar yağlama aracı, araç ve iş makinelerinin
çalışmaları esnasında periyodik bakımlarını gerçekleştirmektedir.
Atölye Çalışmaları
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Merkez
Atölyede 01/01/2012 – 31/12/2012 Tarihleri arasında 262 Adeti Kamyon, 95 Adeti Binek
Araç ve 108 Adeti İş Makinesi olmak üzere toplam 465 Adet Araç ve İş Makinelerine ait iş
emri açılmış olup, gerekli bakım ve onarım işleri tamamlanmıştır.
Merkez Atölyede Binek araçların bakım ve onarımına hizmet veren Hafif şase haneye
2.500 Tonluk Araç Kaldırma Lifti işlerin daha kısa zamanda yapılmasını sağlamaktadır.
Atölyede Bakım ve Onarıma gelen araçlara açılan İş Emirleri Bilgisayar ortamında
yazılması sağlanarak Tüm Araç ve İş Makineleri bilgisayar ortamında kayıt altıda Bakım ve
Arızaların takibi yapılmaktadır.
Atölye içerisinde acil stok ambarı faaliyete tutularak, tüketimi fazla ve sık olan Fren
Balatası, Ön Düzen Parçaları, Filtre Grubu, İş Makinesi Bıçak ve Tırnak Uçları v.s gibi
parçalar tedarik edilerek Araç ve İş Makinelerinin parça beklemeden aynı iş günü içersinde
bakım ve onarımının yapılmaktadır.
2012 Yılı Başlangıcı itibarı ile Merkez Atölyemizde Arıza, ve Bakım Onarım işleri
devam etmektedir
TİREBOLU KONKASÖR TESİSİ
Tirebolu İlçesinde 63 dönüm üzerine kurulan konkasör tesisi Giresun ve ilçelerinde İl
Özel İdaresi olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarda işimiz hayli kolaylaşacaktır. Yapılan
73
tesisimizde yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulan kum-çakıl, mıcır ve parke yapım taşı
üretimi gerçekleştirilecektir.
74
5. ANA İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI
DOZER
GREYDER
YÜKLEYİCİ
EXCAVATÖR
KANAL
KAZIYICI
KOMPRESÖR
W.DRİL
SİLİNDİR
D.KAMYON
DİSTRİBÜTÖR
TOPLAM
Valilik makamının 24.03.2006 tarih ve 2079 sayılı kararı doğrultusunda idaremiz
bünyesindeki araç ve iş makinelerinin ilçeler bazında dağılımı tablodaki gibidir.
MERKEZ
2
3
3
6
2
-
2
9
21
4
52
ALUCRA
1
2
1
-
-
-
-
-
4
-
8
BULANCAK
-
2
1
-
-
1
-
-
3
-
7
ÇAMOLUK
-
1
-
-
-
1
-
-
2
-
4
ÇANAKCI
-
1
-
-
-
-
-
-
2
-
3
DERELİ
-
2
1
-
-
1
-
-
3
-
7
DOĞANKENT
-
1
-
-
-
-
1
-
2
ESPİYE
1
3
1
-
-
-
-
-
3
-
8
EYNESİL
-
1
-
-
-
-
-
-
2
-
3
GÖRELE
1
3
1
-
-
-
-
-
3
-
8
GÜCE
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
2
KEŞAP
-
2
-
-
-
-
-
-
3
-
5
PİRAZİZ
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
2
Ş.KARAHİSAR
-
3
1
-
-
-
-
-
2
-
6
TİREBOLU
-
2
1
-
-
2
-
-
4
-
9
YAĞLIDERE
-
2
1
-
-
-
-
-
2
-
5
TOPLAM
5
30
11
6
2
5
2
9
57
4
131
MAKİNENİN
BULUNDUĞU
YER
75
2012 YILI ÜLPER ŞANTİYESİ FAALİYETLERİ
1. ASFALT PLENTİ : Asfalt plentinde yıl içerisindeki ödenekler dahilinde toplam
33.318,500 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir.
2012 YILI SICAK ASFALT ÜRETİMİNİN İLÇELER BAZINDAKİ DAĞILIMI :
MERKEZ İLÇE
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKÇI
DERELİ
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
PİRAZİZ
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
BELEDİYELEN
TOPLAM
:
5.166 TON
:
252 TON
:
8.124 TON
:
90 TON
:
366 TON
:
4.689 TON
:
708 TON
:
1.368 TON
:
2.184 TON
:
495 TON
:
3.186 TON
:
819 TON
:
252 TON
:
3.150 TON
:
501 TON
:
1.968 TON
-------------------------: 33.318 TON
KONKASÖR : 2012 yılı içerisinde 4.200 m³ 0-25mm filler asfalt alt yapı malzemesi,
2710 m³ asfalt mıcır malzemesi ile 35300 m³ 0-50 mm stabilize asfalt alt yapı elek malzemesi
(Palaz Malzeme) üretimi gerçekleştirilmiştir.
76
BAKIM VE STABİLİZE KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2011–2012 Yılı
Merkez ve Diğer İlçeler Karla Mücadele Çalışmaları
6428 km köy yolu ağı içerisinde 2011–2012 yılı karla mücadele 27.046 km ile
tamamlanmış olup, 2012 yılı yapım programlarının tamamlanmasına müteakip iş
makinelerinin bakım, onarım ve revizyonları yapılarak karla mücadele çalışmalarına hazır
hale getirilmektedir.
Grup yolları, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında yürütülen taşımalı eğitimin
ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için köy yollarının sürekli olarak ulaşıma açık
tutulması gereği karla mücadelede; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyaçlarını
tamamlamış, iş makineleri faal ve personeli ile hazırdır.
77
2012–2013 Karla Mücadele Çalışmalarında Merkez ve İlçeler Bazında Makine Dağılımı
BULUNDUĞU
YER
DOZER
GREYDER
YÜKLEYİCİ
KAR BIÇAKLI
KAMYON
TOPLAM
1
3
5
-
9
ALUCRA
2
1
1
4
BULANCAK
2
2
ÇAMOLUK
1
ÇANAKCI
1
1
2
DERELİ
2
1
3
DOĞANKENT
1
1
2
ESPİYE
3
2
5
EYNESİL
1
1
2
GÖRELE
3
2
5
GÜCE
1
1
2
KEŞAP
2
2
PİRAZİZ
1
Ş.KARAHİSAR
3
1
TİREBOLU
2
2
4
YAĞLIDERE
2
2
4
30
24
MERKEZ
TOPLAM
1
4
1
1
5
1
78
1
3
5
59
6. ARAÇ KİRALAMA
ARACIN CİNSİ
ÇALIŞTIĞI GÜN
YAPILAN ÖDEME
(KDV DÂHİL) TL
3 ADET MİNİBÜS
275
129.978,00
4 ADET OTOBÜS
253
128.372,00
7. KİRAYA VERİLEN İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR
2012 yılı içerisinde idaremize ait 12 adet iş makinesi ve aracı kiraya verilerek toplam
12.930,45 TL gelir sağlanmıştır.
2012 Yılında Kiraya Verilen İş Makine ve Araçları
YILI
TUTARI
31/12/2012
12.930,45
2012 ( 11 Aylık ) Yılında Ana İş Makinelerinin Çalışmaları
MAKİNENİN
CİNSİ
TOPLAM
MAKİNE
SAYISI
TOPLAM
ÇALIŞMA
SAATİ/KM
ÇALIŞMA
RANDIMANI
(%)
AKARYAKIT
MİKTARI
( LİTRE )
DOZER
1
247
5947
37
GREYDER
6
3141
40427
48
YÜKLEYİCİ
6
4034
58892,75
61
VİP. SİLİNDİR
9
2333
21580,05
39
KOMPRESÖR
2
0
0
0
EXCAVATÖR
6
3305
46749,36
60
WAGON DRİL
2
515
9999
47
DAMPERLİ
KAMYON
37
600641
232943,04
64
KANAL KAZICI
3
2733
21812
99
AKARYAKIT
TANKERİ
1
2027
715
30
ÇEKİCİ
KAMYON
3
56841
28081,7
75
DİSTRİBÜTÖR
4
17712
13225
20
79
2012 Yılında İdaremize Teslim Edilen Kaçak Petrol Ürünleri
YILI
BENZİN
MOTORİN
31/12/2012
-
5.990,00 Lt.
ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
80
Köy Yollarındaki Kalkınma Ve Hizmet Anlayışından Kesit
Asfalt Kaplama Çalışmaları
81
Güvenli Ulaşım, Hızlı ve Ekonomik Hizmet
Sanat Yapıları Çalışmalarından Örnekler
82
DERELİ - KÜMBET TURİZM YOLU OTOKORKULUK
Turizm yolu Dereli - Kümbet Turizm yoluna 3,9 Km. otokorkuluk inşaatı yapılmıştır.
GÜVENLİK YOLU İLE DOKAP UYGULAMALARI
Güvenlik Yolları Yapımı (Bulancak-Kovanlık Beldesi-Paşakonağı Yaylası Güvenlik
yolu sanat yapısı ve beton yol inşaatı işinde 8,195 Km. beton yol ile 550 m³ istinat duvarı
yapılmıştır.
83
Ayrıca; Dokap Alt yapı Uygulamaları (Bulancak-Paşakonağı yaylası-Ordu İlt.Yolu
İyileştirme) işinde 7,6 Km. stabilize kaplama ile asfalt hazırlık için 14,3 Km. filler malzeme
çekilmiş, Alucra-Çakrak-Çıkrıkkapı yayla yolu onarım ve sanat yapısı inşaatı işinde 2,174
Km. onarım ile 2 adet menfez yapılmıştır.
Beton Yol Çalışmaları
Köylerimizdeki Çalışmalar Sonucu Gelişmenin Farkı
84
AFET ÇALIŞMALARI
İlimiz sınırları içerisinde 22/07/2011 tarihinde meydana gelen sel afeti nedeniyle
ağırlıklı Merkez ilçe Sarvan, Barça, Güveç, Yenicehisar, Barçaçakırlı Köyleri- Keşap ilçe
Bayramşah, Güneyköy, Kayabaşı köyleri ve Bulancak ilçe merkezi yakın köylerimiz olmak
üzere aşırı şiddetli yağışın yol büzlerinin ve menfezlerinin yetersiz kalması ile yol
güzergahlarında yol üst ve alt yamaçlarında toprak kaymalarına ve yol satıhlarının
kullanılamaz hale getirmiştir.
Bu Afeti daha az hasarla atlatan ve kısmen etkilenen diğer ilçelerimiz Dereli,
Yağlıdere, Doğankent, Tirebolu, Görele Çanakçı, , Espiye ve Güce ilçeleri köy yollarında 1.
ve 2. kat sathi kaplamalı, beton, sıcak karışım (Rotmix) ve stabilizeli yollarda hasarlar
meydana gelmiştir.
İdaremiz imkânları dâhilin de yapılan çalışmalar sonucu, heyelan nedeni ile kapanan,
ayrıca; hasar gören köy yollarında 21 Km heyelan temizliği gerekli bakım, büz girişlerin ve
yol kanalları temizliği çalışmaları yapılarak araç trafiğine elverişli hale getirilmiştir.
AFET ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
85
2012 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
2012 yılında KÖYDES Ortak Alım ödeneği dahil 22,4 Km. 1. Kat 94,7 Km. 2. kat
asfalt sathi kaplama, 9,3 Km. 1. Kat BSK. 465,5 Km. asfalt yama ve bakım, 13,7 Km. BSK
betonüzeri, 173,2 Km. malzemeli bakım, 432,5 Km. greyderli bakım, 7,2 Km. heyelan
temizliği, 23,431 Km. beton kaplama, 2080 m³ dolgu, 23 adet menfez, 8847,346 m³ istinat
duvarı, 3,9 Km. otokorkuluk, 2,1 Km. tesviye, 16,474 Km. onarım, 23.493,820 m² parke,
86
0,738 Km. V Kanal, 27046 Km. kar mücadelesi yapılarak muhtelif köyyollarına 2965 adet
büz verilmiş, Merkez Atelyede 815 adet arıza onarılarak gerçekleştirilmiştir. Merkez İlçe
Adnan MET Ülper Asfalt ve Konkasör Şantiyesinde 1562 m³ A Tipi Mıcır, 1128 m³ B Tipi
Mıcır, 4200 m³ Filler ile 35300 m³ palaz malzeme üretilmiştir. Ayrıca 33318 Ton BSK
Üretimi gerçekleştirilmiştir.
İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 15 memur (3 sözleşmeli, 2
geçici görevli), 130 işçi personel bulunmaktadır.
2012 YILI ÖDENEK CETVELİ
GİRESUN-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Devreder Ödenekler)
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN.
EKONOMİK
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
01.3.1.00
04.5.1.00
5
8
03.3.5.01
03.2.9.90
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.02
04.5.1.03
04.5.1.04
8
8
8
8
8
8
03.5.4.01
06.5.4.02
06.5.6.90
06.5.7.07
06.5.7.07
06.5.7.07
44.28.38.00.00
04.5.1.08
8
06.5.7.07
AÇIKLAMA
Seyyar Görev Tazminatları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
İlan Giderleri
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Diğer Kiralamalar
Köy Yolları Sanat Yapısı
1-2. Kat Asfalt Yapımı
Merkez İlçe Köyyolları Yol Bakım ve Onarım
Giderleri
Beton Yol Yapımı
87
ÖDENEK (TL.)
19.373,00
147.951,00
13.863,00
200.000,00
179.311,00
805.489,00
12.102,00
1.162.801,00
913.038,00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.11
04.5.1.16
04.5.1.17
5
8
5
03.1.9.01
06.5.7.07
06.5.7.07
Patlayıcı Madde Alımı
Güvenlik Yolları Yapımı
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.21
04.5.1.36
5
8
06.1.4.01
06.5.7.07
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.41
04.7.3.01
04.7.3.02
5
8
8
06.1.5.01
06.5.7.07
06.5.7.07
Araç Alımı
Keşap İlçesi Köy yolları Bakım ve
Onarım Giderleri
Tirebolu Konkasör Tesisi
Yayla Yolları Yapımı
DOKAP Altyapı Uygulamaları
TOPLAM
53.854,00
1.478.438,00
40.000,00
Eynesil Gümüşçay Mah.Erzikıranı Belen Yolu
Asfaltlama
30.000,00
700.000,00
2.104.462,00
113.444,00
800.369,00
8.774.495,00
2012 YILI ÖDENEK CETVELİ
GİRESUN-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Onaylanan Bütçe)
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN.
EKONOMİK
AÇIKLAMA
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.00
04.5.1.00
5
5
03.5.4.02
04.2.9.01
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.00
04.5.1.01
04.5.1.11
04.5.1.21
04.5.1.30
5
5
5
5
5
06.5.4.02
06.8.9.01
03.1.9.01
06.1.4.01
06.5.7.07
44.28.38.00.00
04.5.1.31
5
06.5.7.07
44.28.38.00.00
04.5.1.32
5
06.2.2.01
44.28.38.00.00
04.5.1.33
5
06.2.2.01
Eynesil Gümüşçay, Erzikıran, Belen Asfalt
Malzemesi Alımı
40.000,00
44.28.38.00.00
04.5.1.34
5
06.2.2.01
60.000,00
44.28.38.00.00
04.5.1.35
5
06.2.2.01
44.28.38.00.00
04.5.1.36
5
06.5.7.07
44.28.38.00.00
04.5.1.37
5
06.2.2.01
44.28.38.00.00
04.5.1.38
5
06.5.7.90
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.39
04.5.1.40
5
5
06.5.7.07
03.5.1.90
Eynesil Köseli, İshaklı, Belen Asfalt
Malzemesi Alımı
Görele İlçesi Köy yolları Asfalt
malzemesi Alımı
Keşap İlçesi Köy yolları Bakım ve
Onarım Giderleri
Keşap İlçesi Arnavut Köyü Asfalt
Malzemesi Alımı
Çamoluk Kutluca Köyü Çobanlı
Mh.Parke ve San.Yap.
Alucra Armutlu-Kazıkbeli Yol Yapımı
Merkez Hizmet Alımı
TOPLAM
Sigorta Giderleri
YTL.Cinsinden Diğer İç Borç Faiz
Giderleri
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Yedek Parça Alımı
Patlayıcı Madde Alımı
Araç Alımı
Merkez İlçe Yol Bakım ve Onarım
Giderleri
Dereli 163 K.K.Nolu Yol Onarım
Giderleri
Espiye Çepniköyü Asfalt Malzemesi
Alımı
88
ÖDENEK (TL.)
50.000,00
80.000,00
30.000,00
100.000,00
10.000,00
835.000,00
410.000,00
65.000,00
40.000,00
100.000,00
90.000,00
50.000,00
25.000,00
60.000,00
150.000,00
2.195.000,00
2012 YILI 1.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI
PROGRAM
S.NO
İLÇE
1
MERKEZ
YOLUN ADI
MALİYETİ
( TL )
Kargatarla-Hamidiye (İdare)
92.326,00
UYGULAMA
MİKTARI
( KM )
PRT.GEREĞİ
YATIRILAN
ÖDENEK
KÖYDES
(UYG.)
ÖZEL
İDARE
(UYG.)
1,00
TOPLAM
UYG.
(Km.)
0,00
0,00
TOPLAM
2
ALUCRA
Kavaklıdere-Armutlu (İller Bankası)
89
92.326,00
1,00
94.728,00
1,50
0
0
0
0
0,00
3
ALUCRA
Boyluca (İller Bankası)
4
ALUCRA
5
ALUCRA
Tepeköy (İller Bankası)
Doludere-Dereçiftlik-Kabaktepe Gr.Y.
(KÖYDES)
ALUCRA
Yeşilyurt
69.824,00
1,00
0,00
251.362,00
4,10
0,00
59.370,08
2,00
59.370,08
1,90
1,90
0,50
0,50
0,00
TOPLAM
6
BULANCAK
Paşakonağı Yaylası-Ordu İl Sınırı (D.E.B.)
475.284,08
8,60
59.370,08
750.000,00
15,00
50.080,46
1,90
0,50
2,40
0,00
0,00
TOPLAM
7
8
ÇAMOLUK
ÇAMOLUK
750.000,00
Sarpkaya-Ozan-Gürçalı (KÖYDES)
15,00
285.655,40
50080,46
0,00
0,00
143.299,24
0,00
0,00
a) Sarpkaya
2,00
1,70
b) Ozan
1,50
1,50
1,00
2,50
c) Gürçalı
1,50
1,50
2,50
4,00
4,70
3,50
Ozan-Gürçalı Köyy. (KÖYDES)
65.198,78
2,70
65.196,29
350.854,18
7,70
208495,53
1,70
0,00
TOPLAM
8,20
9
DERELİ
Akkaya (KÖYDES)
14.660,42
0,50
14.660,42
10
DERELİ
Konuklu (KÖYDES)
29.383,74
1,00
29.383,74
1,00
0,30
1,30
11
DERELİ
Pınarlar (KÖYDES)
22.027,87
0,75
22.027,87
0,75
0,25
1,00
12
DERELİ
Tepeköy (KÖYDES)
13.235,44
0,45
13.235,44
0,45
0,25
0,70
13
DERELİ
Yuva
2,00
2,00
0,00
0,00
TOPLAM
14
GÖRELE
79.307,47
2,70
79.307,47
2,20
Terziali
2,80
5,00
1,90
1,90
0,00
TOPLAM
15
KEŞAP
Çağlayan-Erköy (İdare)
0,00
0,00
276.979,00
3,00
0,00
0,00
1,90
1,90
0,00
0,00
TOPLAM
16
PİRAZİZ
Örnekköy-Kalıçlı-Esentepe Gr.Y.
276.979,00
3,00
276.979,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.979,00
3,00
94.056,00
1,50
0,00
0,00
0,00
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Ş.KARAHİSAR
Diler-Karacaören (İller Bankası)
18
Ş.KARAHİSAR
Kınık-Baltaşı (İller Bankası)
153.279,00
2,00
0,00
19
Ş.KARAHİSAR
Duman (İller Bankası)
167.546,00
3,00
0,00
20
Ş.KARAHİSAR
Erentepe-Ozanlı (İller Bankası)
186.942,00
3,00
0,00
21
Ş.KARAHİSAR
Etir (İller Bankası)
54.665,00
1,00
0,00
22
Ş.KARAHİSAR
Buzkeçi (İller Bankası)
101.387,00
2,00
0,00
23
Ş.KARAHİSAR
Hasanşeyh-Ocaktaşı (İller Bankası)
63.614,00
1,00
0,00
24
Ş.KARAHİSAR
Toplukonak (İller Bankası)
52.030,00
1,00
0,00
25
Ş.KARAHİSAR
Örencik (İller Bankası)
104.905,00
2,00
26
Ş.KARAHİSAR
Turpçu-Sipahi (İller Bankası)
60.386,00
1,00
0,00
90
TOPLAM
17,50
1.038.810,00
YAĞLIDERE Hisarcık-Erköy (İdare)
27
276.979,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
TOPLAM
276.979,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.604,42
1,20
1,20
2,40
PROTOKOLLÜ BELEDİYELER
1
BULANCAK
2
EYNESİL
Ucarlı Mah.Yolu
30.027,89
1,20
Köseli, İshaklı, Belen, Kemerli, Dizgine ve Zıva
Köy.Bağ.Yolu
16.365,66
0,565
3
YAVUZKEMAL
Hapan mahalle Yolu
73.465,10
2,50
4
SOĞUKPINAR
Dikmen Mah.Yolu
71.114,37
2,50
0,00
73.465,10
2,50
2,50
0,00
0,00
TOPLAM
GENEL TOPLAM
190.973,02
6,77
94069,52
1,20
3,70
4,90
3.808.491,75
68,27
491.323,06
10,00
12,40
22,40
2012 YILI 2.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI
PROGRAM
UYGULAMA
S.NO
İLÇE
1
MERKEZ
Yağmurca-Esenyurt (İller Bankası)
32.659,00
2,00
0,00
2
MERKEZ
Akçalı-Esentepe (İller Bankası)
32.659,00
2,00
0,00
3
MERKEZ
Seyit-Akıncı (İller Bankası)
48.879,00
3,00
0,00
4
MERKEZ
Sıvacı (İller Bankası)
16.438,00
1,00
5
MERKEZ
Kargatarla-Hamidiye (İdare)
55.063,00
2,50
3,50
3,50
6
MERKEZ
Çavuşoğlu-Ülper-Yağmurca (İller Bankası)
48.989,00
3,00
3,10
3,10
7
MERKEZ
Boztekke-Darıköy-Yaykınlık (İller Bankası)
49.937,00
3,05
8
MERKEZ
Pınarçukuru (Bütçe)
9
MERKEZ
Lapa (Bütçe)
10
MERKEZ
11
MERKEZ
YOLUN ADI
MALİYETİ
( TL )
MİKTARI
( KM )
PRT.GEREĞİ
ÖZEL TOPLAM
KÖYDES
YATIRILAN
İDARE
UYG.
(UYG.)
ÖDENEK
(UYG.)
(Km.)
0,00
0,00
26.430,00
1,20
1,90
1,90
106.952,00
6,00
6,40
6,40
Orhaniye (İller Bankası)
49.066,00
3,00
0,00
Çamlık (İller Bankası)
33.143,00
2,00
0,00
500.215,00
28,75
0,00
TOPLAM
0,00
0,00
14,90
14,90
12
ALUCRA
Subaşı-Demirözü (İller Bankası)
75.040,00
5,00
0,00
13
ALUCRA
Boyluca (İller Bankası)
73.244,00
5,00
0,00
14
ALUCRA
Yeşilyurt-Haşhaş (İller Bankası)
88.541,00
6,00
0,00
15
ALUCRA
Akçiçek (KÖYDES)
18.480,55
2,00
18.840,55
1,80
1,80
16
ALUCRA
Çamlıyayla (KÖYDES)
36.939,02
4,00
36.577,06
4,00
4,00
0,00
TOPLAM
17
BULANCAK
Erdoğan-Hacet-Küçükdere (2011'den)
18
BULANCAK
Arifli-Ahmetli-İcilli-Bostanlı-Karacaresul (İller
Bankası)
91
292.244,57
22,00
71.301,00
4,00
199.668,13
1,965
55.417,61
5,80
0,00
5,80
4,00
4,00
0,00
19
BULANCAK
Büyükada-Kuzköy-Damudere-Ezeltere
(2011'den)
115.864,00
6,50
0,00
20
BULANCAK
Arifli-Ahmetli-İcilli-Bostanlı-Karacaresul
(2011'den)
201.425,00
11,30
0,00
21
BULANCAK
Kuşluhan-Eriklik-Bektaş (2011'den)
60.606,00
3,40
22
BULANCAK
Damudere-Odadüzü-Ezeltere Gr.Y.
(KÖYDES)
36.198,58
3,75
BULANCAK
İnece
3,60
36.198,58
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
11,10
14,60
0,00
TOPLAM
685.062,71
30,92
36.198,58
3,50
23
ÇAMOLUK
Akyapı (İller Bankası)
43.640,00
3,00
0,00
24
ÇAMOLUK
Hacıören (İller Bankası)
14.845,00
1,00
0,00
0,00
58.485,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
TOPLAM
DERELİ
Akkaya (KÖYDES)
22.615,29
2,50
22.615,29
2,50
0,70
3,20
26
DERELİ
Köknarlı (KÖYDES)
32.564,29
3,60
36.182,54
3,60
0,40
4,00
55.179,58
6,10
58.797,83
6,10
1,10
7,20
71.301,00
4,00
4,50
4,50
71.301,00
4,00
0,00
0,00
4,50
4,50
72.661,12
8,00
0,50
8,50
0,00
TOPLAM
27
ESPİYE
İbrahimşeyh (2011'den)
0,00
TOPLAM
28
GÖRELE
Yeşildere-Beşirli Gr.Y. (KÖYDES)
72.661,12
8,00
29
GÖRELE
Sağlık-Maksutlu (KÖYDES Ek)
36.312,08
4,00
108.973,20
12,00
TOPLAM
0,00
72.661,12
8,00
0,50
8,50
30
KEŞAP
Alataş-Demirci-Bayrambey (2011'den)
30.303,00
1,70
0,80
0,80
31
KEŞAP
Karadere (2011'den)
16.934,00
0,95
1,30
1,30
32
KEŞAP
Karabulduk-Çamlıca-Erköy (2011'den)
59.715,00
3,35
4,20
4,20
33
KEŞAP
Harmandarlı (KÖYDES)
10.231,60
1,20
10.231,60
1,20
34
KEŞAP
Taflancık-Çakırlı Gr.Y. (KÖYDES)
17.024,95
2,00
17.024,95
2,00
35
KEŞAP
Yolağzı Köy yolu (KÖYDES)
10.640,60
1,25
10.640,60
1,20
1,20
0,60
2,60
1,20
0,00
TOPLAM
36
PİRAZİZ
Örnekköy-Kalıçlı-Esentepe Gr.Y. (İDARE)
144.849,15
10,45
17.825,00
1,00
17.825,00
1,00
37.897,15
4,40
6,90
11,30
4,10
4,10
0,00
TOPLAM
0,00
0,00
4,10
4,10
37
Ş.KARAHİSAR
Diler-Karacaören (İller Bankası)
73.126,00
5,00
0,00
38
Ş.KARAHİSAR
Bayhasan-Ovacık-Evcili (İller Bankası)
36.711,00
2,50
0,00
39
Ş.KARAHİSAR
Tepeltepe (İller Bankası)
68.296,00
4,50
0,00
40
Ş.KARAHİSAR
Kayalı (İller Bankası)
20.401,00
1,50
0,00
41
Ş.KARAHİSAR
Hasanşeyh-Ocaktaşı (İller Bankası)
60.302,00
4,00
0,00
42
Ş.KARAHİSAR
Toplukonak (İller Bankası)
51.726,00
4,00
0,00
43
Ş.KARAHİSAR
Turpçu-Sipahi (İller Bankası)
56.492,00
4,00
0,00
367.054,00
25,50
0,00
0,00
0,00
TOPLAM
44
TİREBOLU
Balçıkbelen-Kovarpınar Gr.Y. (KÖYDES)
36.247,10
4,00
36.247,10
4,00
45
TİREBOLU
Mursal-Sultanköy Gr.Y. (KÖYDES)
14.958,86
1,65
14.958,86
1,65
92
0,00
0,00
4,00
0,35
2,00
46
TİREBOLU
Ortaköy-Yaraş Gr.Y. (KÖYDES)
22.186,65
2,45
22.186,65
2,45
0,05
2,50
0,00
TOPLAM
73.392,61
8,10
73.392,61
8,10
0,40
8,50
3,00
3,00
47
YAĞLIDERE Elmabelen (İdare)
50.000,00
3,00
48
YAĞLIDERE Ömerli (KÖYDES)
25.615,01
3,00
25.615,01
3,20
3,20
49
YAĞLIDERE Ortaköy (KÖYDES)
12.826,86
1,50
12.826,86
1,50
1,50
50
YAĞLIDERE Elmabelen (KÖYDES)
36.734,71
4,30
17.940,21
4,30
51
YAĞLIDERE Yazlık (KÖYDES Ek)
19.991,60
1,90
145.168,18
13,70
0,40
4,70
0,00
0,00
TOPLAM
56.382,08
9,00
3,40
12,40
PROTOKOLLÜ BELEDİYELER
1
BULANCAK
Ucarlı Mah.Yolu
38.299,93
5,00
2
BULANCAK
İkisu Mah.Yolu
30.644,26
3,60
2,90
2,90
0,00
0,00
TOPLAM
68.944,19
GENEL TOPLAM
2.588.694,19
93
8,60
175,12
0,00
2,90
0,00
2,90
390.746,98
47,80
46,90
94,70
Giresun İl Özel İdaresi
KÖYYOLLARI ENVANTER SONUÇLARINA AİT BİLGİ ALMA TABLOSU
31.12.2011
FAYDALANAN
KÖY ADEDİ
FAYDALANAN
TOPLAM BAĞLI
ADEDİ
TOPLAM
2010
NÜFUSU
ASFALT
(Km.)
BETON
(Km.)
STABİLİZE
(Km.)
TESVİYE
(Km.)
MUTASEVVER
(HAMYOL)
(Km.)
1. DERECE
YOL
TOPLAMI
(Km.)
2. DERECE
YOL
TOPLAMI
(Km.)
TOPLAM
YOL AĞI
(Km.)
MERKEZ
48
181
16629
99
154
335
57
20
664
91
755
ALUCRA
33
108
3861
127
7
162
98
5
399
59
458
BULANCAK
57
194
15801
67
67
328
140
0
602
98
700
ÇAMOLUK
26
38
3275
104
25
64
15
0
208
68
276
ÇANAKCI
13
37
4059
6
23
63
29
0
121
9
130
DERELİ
31
261
13456
89
16
426
143
4
678
47
725
DOĞANKENT
8
30
2850
0
28
38
8
11
85
5
90
ESPİYE
26
152
11948
45
40
236
109
9
439
59
498
EYNESİL
12
39
3990
14
24
76
3
0
117
16
133
GÖRELE
44
105
8176
49
47
296
49
22
463
30
493
GÜCE
15
73
5618
6
24
84
87
8
209
7
216
KEŞAP
42
125
9933
45
76
163
2
0
286
36
322
PİRAZİZ
17
62
5056
18
28
106
20
1
173
37
210
Ş. KARAHİSAR
59
123
10069
130
7
284
79
2
502
74
576
TİREBOLU
42
180
14480
36
70
267
48
23
444
60
504
YAĞLIDERE
20
119
8393
21
32
191
77
7
328
14
342
493
1827
137594
856
668
3119
964
112
5718
710
6428
İLÇE ADI
TOPLAM
94
Giresun İl Özel İdaresi
2012 YILI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖYDES PROTOKOL İCMALİ
SICAK ASFALT
İLÇE ADI
TUTAR
(TL)
1.KAT ASFALT
MESAFE
(mt)
TON
TUTAR
(TL)
STABİLİZE
2.KAT ASFALT
MESAFE
(mt)
m2
TUTAR
(TL)
MESAFE
(mtT)
m2
TUTAR
(TL)
m3
MESAFE
(mt)
YATAN
KALAN
MERKEZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALUCRA
0
0
0
59.370,08
10.000
2000
55.779,57
30.000
13900
0
0
0
114.787,69
361,96
50.080,46
407,40
485,00
0
0
0
36.198,58
18750
3750
0
0
0
86.279,04
0
ÇAMOLUK
0
0
0
208.501,98
36.000
7750
0
0
0
0
0
0
208.495,53
3,96
DERELİ
0
0
0
79.307,47
13.500
2700
58.797,83
32500
6500
0
0
0
138.105,30
0
ESPİYE
55.088,33
452,50
538,60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.088,33
0
0
0
0
0
0
0
108.973,20
60000
12000
72.661,12
36.312,08
GÜCE
32.573,83
266
316,60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.572,97
0,86
KEŞAP
70.120,23
589
700,41
0
0
0
37.897,15
22250
4450
0
0
0
108.017,38
0
ŞEBİNKARAHİSAR
45.776,97
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.776,97
0
134.990,43
1.082,40
2.577,14
0
0
0
73.392,61
40.500
8.100
0
0
0
208.383,04
0
7.192,58
58
69
0
0
0
76.373,68
42500
8500
0
0
0
63.574,66
19.991,60
395.822,83
2.890,30
4.686,75
347.179,53
59.500
12450
447.412,62
246500
49300
0
0
0 1.133.742,03
56.670,46
BULANCAK
GÖRELE
TİREBOLU
YAĞLIDERE
GENEL TOPLAM
95
Giresun İl Özel İdaresi
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
SUNUŞ:
Plan Proje Müdürlüğünce 2012 yılında 126 adet içme suyu ön projesi, 3 adet
içmesuyu kesin projesi, 3 adet içme suyu ENH ( Enerji nakil Hattı) projesi hazırlanmıştır.
Yer altı suyu araştırmalarında 8 adet işe HJE ( Hidrojeolojik Etüd ) raporu
hazırlanmıştır. 6 adet içme suyu sondaj kontrollüğü yapılmıştır.
8 adet içme suyu projesinin memba tahsis kararı alınmıştır. 126 adet içmesuyu
projesine yaklaşık maliyet hazırlanmıştır. 8 adet İl Özel İdaresi yatırımı içmesuyu inşaatı
bitirilmiş, 1.082.757 TL. harcanmıştır. 96 adet içme suyu inşaatına kontrollük, 126 adet
içmesuyu inşaatına sürveyanlık hizmeti verilmiştir.
45 adet yol etüd ve aplikasyonu yapılmış olup, 29 adet yaklaşık maliyet tanzim edilmiştir.
Muhtelif ilçelerde 232 adet yolağı planlama çalışmaları yapılmıştır. İlimize ait İçmesuyu , Yol
Envanterleri ve İlçelerin Kontrol Kesim ile Hizmet haritaları güncellenmiştir. 27 adet yol
ve içmesuyu projeleri için Orman ve Meradan geçiş izni ve irtifak hakkı alınmıştır.
7 adet köprü yeri etüdü yapılmış olup, 7 adet köprü yeri için plankote hazırlanmıştır.
149.570 mt. muhtelif çapta içmesuyu borusu 27 adet basınç kırıcı vana limit faslından 92
köye dağıtılmış ve 248.481. TL. harcanmıştır. Doğrudan temin ile 5 adet köyün içmesuyu
tesisine 48.062 TL harcanarak malzeme alınıp işlem yapılmıştır.
İller Bankası kaynaklı 11 adet içmesuyu inşaatı devam etmekte olup, 2 adet içmesuyu inşaatı
bitirilmiştir. Harcanan ödenek miktarı 496.177,00 TL’dir.
6 Adet Kanalizasyon Projesi hazırlanmış, 14 adet köyün kanalizasyon hattı ve fosseptik yer
tespiti yapılmıştır. 3 Adet köyün fosseptiği tamamlanmıştır.144.872 TL.lik kanalizasyon
malzemesi alınmış olup, 8 adet köye dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca İller Bankası kaynaklı
Yapay Sulak Alan tesisi inşaatı devam etmekte olup ( Harcanan ödenek miktarı 67.451,00
TL) , 1 adetinin de ihalesi yapılacaktır.
KÖYDES projeleri dışında İl Özel İdaresi bütçesinden yatırımlar için Plan Proje Müdürlüğü
olarak toplam 1.267.807 TL. harcanmıştır.
Mustafa Kemal ALTIPARMAK
Plan Proje Müdürü
I-GENEL BİLGİLER
D. Misyon ve Vizyon:
Misyon:
Plan Proje Müdürlüğü Belediye Mücavir Alanı dışında kalan köy ve bağlı yerleşim
birimleri ile askeri garnizonlara içmesuyu temin etmek amacıyla Etüd-Proje ve gerekirse
Sondaja karar verir.
İçmesuyu tesislerinin inşaatını ile onarımlarını, yol ve İçmesuyu güzergâhları ile köprü
ve iskân yerlerinin jeolojik zemin etütlerini, köylerin kanalizasyon projesi ve uygulamasını,
tarım arazilerinin sulanması ile ilgili proje ve uygulamalarını, köyyolları planlama ve
değişikliklerini yapar yaptırır.
Vizyon:
İlimizde planlanan yatırımlar için teknolojisi yüksek insan odaklı, çoğunluğa hizmet
verecek projeler ve çözümler üreten bir müdürlük olmaktır.
96
Giresun İl Özel İdaresi
E. Yetki Görev ve Sorumlulukları:
5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasına müteakip İl
Özel İdaresine bağlanan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevlerin bir
bölümünü: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun getirdiği yeniden yapılanma
doğrultusunda 10.06.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan ‘ İl Özel İdareleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ‘ hükümleri çerçevesinde oluşturulan ‘ Plan Proje
Müdürlüğü ‘ tarafından yürütülmektedir.
F. İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı:
Plan Proje Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılan Cihaz ve aletler, yazılım ve
Bilgisayarlar ile Teknolojik kavramlar tablolar halindedir.
1.1 Harita Yapımında, ENH Projelerinde Kullanılan Alet ve Cihazlar:
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Adı
Markası
Adet
Özellik
GPS
GPS
GPS
Total Station
Total Station
Sehpa
Jalon
Jalon
Reflektör
Harici Batarya
El Tipi Gps
Altımetere
Altımetere
Projeksiyon Cihazı
Voltmetre
Multmetre
Leica System 500
Leica System 1200
Leica System 1230
Leice tcr 1203
Leice tcr 1205
Leica
3
1
1
1
1
9
7
4
8
5
4
3
5
1
1
1
Jeodezık Amaçlı
Jeodezık Amaçlı
Jeodezık Amaçlı
Jeodezık Amaçlı
Jeodezık Amaçlı
Genel Ölçüm Amaçlı
Klasik Ölçüm Amaçlı
Gps Ölçüm Amaçlı
Genel Ölçüm Amaçlı
15 Saat enerji sağlayabilme
5 m Ölçüm hassasiyeti
2 m Ölçüm hassasiyeti (Büyük)
5 m Ölçüm hassasiyeti (Küçük)
Dijital
Volt ve Amper Ölçer
Dijital volt ve amper ölçer
Leica
Leica
Leica
Garmın
Thommen
Thommen
BenQ
Fluke
4. İnsan kaynakları:
Plan Proje Müdürlüğünde 7 Adet Memur sınıfı, 9 adet sözleşmeli ve 17 adet daimi
kadrolu işçi bulunmaktadır.
Memur sınıfından 1 adet harita Mühendisi Bayındırlık Müdürlüğü, 1 adet Memur
Spor İl Müdürlüğü personelidir.
Plan Proje Müdürlüğünde Toprak sulama ile Kanalizasyon projesi hazırlayacak teknik
eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle 1 adet İnşaat Mühendisi ile 1 adet Ziraat Mühendisine
ihtiyaç bulunmaktadır.
Köy yolları ve köy içmesuları Envanteri eleman yetersizliği nedeniyle
yenilenememiştir. İlimizde biran önce Coğrafi Bilgi Sistemi tesis ettirilmelidir.
97
Giresun İl Özel İdaresi
5. Sunulan Hizmetler:
5.1 İçme suyu Proje ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları
İLÇESİ
ÖN PROJE
ADET
MERKEZ
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKCI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
PİRAZİZ
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
17
8
7
2
2
6
4
8
4
11
KESİN
PROJE
ADET
İÇMESUYU
SANİTASYON
PROJESİ
ENH.
(ENERJİ
NAKİL HATTI
PRJ.)
1
2
1
20
5
14
10
8
126
1
3
2
5.2 2012 Yılında Yapılan Yeraltı Suyu Araştırma ve Çalışmaları
HİDROJEOLOJİK
ETÜD AD.
AÇILAN
SONDAJ AD.
MERKEZ
GÖRELE
PİRAZİZ
2
1
1
1
1
ŞEBİNKARAHİSAR
1
2
TİREBOLU
3
2
TOPLAM
8
6
İLÇE
5.3 Yol ve İçme suyu Orman – Mera Geçişleri İçin İzin Çalışmaları
İLÇESİ
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKCI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
GÖRELE
KEŞAP
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
YOL İZNİ
ADET
İÇME SUYU İZNİ ADET
2
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
3
17
2
2
2
10
98
İÇMESUYU
PROJESİ
YAKLAŞIK
MALİYET
17
8
7
2
2
6
4
8
4
11
20
5
14
10
8
126
Giresun İl Özel İdaresi
5.4 2012 Yılında Yapılan Yol Etüt ve Proje Maliyet Çalışmaları
FAYDALANAN KÖY
ADET
İLÇESİ
MERKEZ
BULANCAK
ÇANAKCI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
PİRAZİZ
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
3
2
4
1
6
4
3
1
1
1
12
7
45
5.5 2012 Yılı Köprü Etütleri ve Plankote Çalışmaları
İLÇESİ
ADET
ALUCRA
DERELİ
ESPİYE
EYNESİL
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
2
1
1
1
1
1
7
5.6 2012 Yılı Yolağı Planlama Çalışmaları
İLÇESİ
ADET
MERKEZ
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKCI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
17
2
11
1
14
62
3
15
17
36
3
18
99
Giresun İl Özel İdaresi
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
1
17
15
232
5.7 2012 Yılı İl Özel İdare Bütçesi ile Biten İçmesuyu İnşaatları:
YAPILAN
KÖY SAYISI HARCAMALAR
( TL )
İLÇESİ
MERKEZ
ÇAMOLUK
GÜCE
KEŞAP
Ş.KARAHİSAR
TOPLAM
6
1
1
1
1
10
544.559
42.499
28.852
109.916
99.233
825.059
5.8 2012 Yılı İçme suyu Limit Projeleri İçin Satın Alınıp, Dağıtılan Boru ve Diğer
Malzemeler:
149.570 mt. muhtelif çapta içmesuyu borusu, 27 adet basınç kırıcı vana limit faslından 92
köye dağıtılmış ve 248.481 TL. harcanmıştır.
Doğrudan temin yöntemiyle 2 adet köyde içmesuyu tesisinde onarım yapılmış ve 3 adet köye
motopomp ve klorlama cihazı alınmış ve 48.062 TL. harcanmıştır.
5.9
2012 Yılı Toprak Sulama Çalışmaları:
5.10
Kanalizasyon ve Atık su Tesisleri Proje ve Uygulamaları:
6 Adet Kanalizasyon Projesi hazırlanmış, 14 adet köyün kanalizasyon hattı ve
fosseptik yer tespiti yapılmıştır. 3 Adet köyün fosseptiği tamamlanmıştır.144.872 TL.lik
kanalizasyon malzemesi alınmış olup, 8 adet köye dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca İller Bankası
kaynaklı Yapay Sulak Alan tesisi inşaatı devam etmekte olup ( Harcanan ödenek miktarı
67.451,00 TL) , 1 adetinin de ihalesi yapılacaktır.
5.11
2012 Yılı İçme suyu İnşaat Kontrollük Hizmetleri
İLÇESİ
MERKEZ
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKCI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
KONTROLLÜK HİZMETİ
VERİLEN PROJE ADEDİ
16
6
3
1
2
6
3
3
3
11
SÜRVEYANLIK
HİZMETİ VERİLEN
PROJE ADEDİ
17
8
7
2
2
6
4
8
4
11
18
20
100
Giresun İl Özel İdaresi
PİRAZİZ
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
5
9
10
96
5
14
10
8
126
5.12 Diğer Hizmetler
- Giresun Sanayi Sitesinde bulunan ve kullanılmayan katı atık vahşi depolama sahasının
tekrar kullanımı için yapılan çalışma
- Dereli Kümbet Köyü doğal arıtma Tesis Projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
müracaat dosyası hazırlığı
- Plan Proje Müdürlüğü Hizmet sahsı dışında bulunan ve diğer Müdürlüklerin işleri için 25
adet Plankote çalışması yapılmıştır.
6. Yönetim ve İç kontrol Sistemi ( Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi )
Müdürlük personelinin tamamının ( memur-işçi-sözleşmeli ) ataması Vali tarafından
yapılmaktadır.
Satın alma işlemlerinde; ihtiyaç tespiti, yaklaşık maliyet, ödenek temin işlemleri
yapılmasına müteakip, ihale işleminin başlatılması için dosya, Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne gönderilir. İhale komisyonuna talep edildiğinde teknik personel görevlendirilir.
Birim Müdürlüğü bütçe ödeneği bulunan harcama kalemleri ile ilgili harcama ve
gerçekleştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
Yatırım programı ile ilgili harcamalarda denetim elemanı hak ediş raporunu tanzim
eder, tahakkuk müzekkeresinin gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanmasına müteakip,
harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
Temel Politikalar ve Öncelikler:
Giresun İlinde 17 Köy ve 311 ünitenin içme ve kullanma suları yetersizdir. 27 köyde
şebekeli kanalizasyon sistemi bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzün temel politikası bütün ünitelerin sağlıklı içmesuyuna kavuşturmak
ve bütün köyleri şebekeli kanalizasyon tesisine kavuşturmaktır.
Giresun İlinde sulanabilir arazilerin tamamını sulamaya açmaktır. Genel Sekreterlik
Makamının planladığı her türlü yapım işine ait ihale öncesi ve sonrası teknik hizmetleri
sunmaktır.
III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler:
Müdürlüğümüz 2012 yılı için İl özel İdaresi Bütçesi ve Bakanlık Bütçesi olarak
toplam 2.275.526 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde söz konusu ödeneğin 1.267.807 TL’si
harcanmıştır.
101
Giresun İl Özel İdaresi
Belen Köyü İçme Suyu Deposu
Şebinkarahisar Yapay Sulak Alanı
Karademir Köyü Trafo
Karademir Köyü İçme Suyu Deposu
102
Giresun İl Özel İdaresi
ÖNERİ VE TEDBİRLER
2012 yılı içerisinde yapılan içmesuyu limit projelerinin tamamı bitirilmiştir. Yeterli
teknik araç ve ekip sağlandığı takdirde envanteri çıkarılmayan köylerin içme suyu envanteri
çıkarılacaktır. Müdürlüğümüzde yeterli mühendis olmadığından Kanalizasyon projeleri
yapılamamaktadır. Proje ve Kontrollük yapabilecek 1 adet Ziraat mühendisi ve İnşaat
Mühendisi ne ihtiyaç vardır. 5 yıl içerisinde standart olmayan yollar proje yapılarak köy
yollarımızın tamamı standart hale getirilecektir. Son 15 yıl içerisinde köyyolları envanteri
arazide yapılamamıştır. 2013 yılında “ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ” kurulabildiği takdirde
köy yolu ağımız sağlıklı kayıt altına alınacaktır. Bunu için 1 Mühendis, 2 Tekniker ve 1
yardımcı elemana ihtiyaç bulunmaktadır.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyonumuz:
İlimizde yaşayan insanların güvenliği için, afet ve acil durum önleme ve
müdahaleyi kolaylaştıran uygulamaları, çağdaş bir yönetim anlayışıyla sunmaktır.
Vizyonumuz:
Bilgi birikimi ve deneyimleriyle kurumsal kimliğini oluşturmuş, kendini sürekli
yenileyebilen, etkin ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, afet ve acil durumlara hazır bir
Giresun ili oluşturmak.
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun; 17.05.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kanunla İllerde, İl Özel İdaresi bünyesinde, Valiye bağlı İl Afet Ve Acil Durum
Müdürlükleri kurulmuştur. İllerin afet ve acil durumlarına ait iş ve işlemler artık bu
müdürlükçe planlanacak ve koordine edilecektir.
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin
bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanması ve afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyon
konularında alt yapı oluşturularak ve sürekliliği sağlanacaktır.
Görevlerimiz;
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. Maddesinde sayılan görevleri
şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu
kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile
ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
103
Giresun İl Özel İdaresi
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın
barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddelerin tespiti, teşhisi
ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak.
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı:
Müdürlüğümüz, Hükümet Konağı 2. katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze
yeni gelen on bir personelle birlikte müdürlüğümüz personel sayısı 38’e ulaşmıştır. 5 geçici
görevli personel ve 1 tane başka kurumdan görevlendirilmiş personelle toplam 44 personeli
bulunan Müdürlüğümüz hizmet verdiği Hükümet konağında yer darlığı nedeniyle sıkıntılar
yaşanmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzün müstakil binası bulunmaması nedeniyle acil
durumlarda kullanılacak malzemelerimiz için yeterli depomuz olmaması sebebiyle Barça
köyündeki kullanılmayan okul depo olarak kullanılmakta, 2 adet jeneratörümüzde yer
olmaması sebebiyle Aksu Mahallesindeki İl Özel İdaresi şantiyesinde bulunmaktadır. Yeni bir
binaya ihtiyaç duyulmaktadır. Müdürlüğümüze ait lojman bulunmamaktadır.
Kat Planı EK 1 ‘de yer almaktadır.
2- Örgüt Yapısı:
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin sevk ve idaresinden İl Valisi Sorumludur.
Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bünyesinde ;
a- Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü
(Şube Müd. - 12 Personel)
b- Sivil Savunma ve Müdahale Şube Müdürlüğü
(Şube Müd. – 10 Personel)
c- Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
(Şube Müd. – 12 Personel)
d- Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü
(Şube Müd. – 4 Personel)
Personel Şeması EK 2 ‘de yer almaktadır.
3-İnsan Kaynakları:
Müdürlüğümüz 55 adet norm kadrodan 43 adedi dolu, 12 adedi boştur.
Müdürlüğümüzde 38 mevcut kadrolu ve 5 personel başka kurumlarda geçici görevli ve 1
personel ise geçici olarak müdürlüğümüzde görevli olmak üzere toplam 44 personelle hizmet
verilmektedir. 2012 yılı içinde 11 personel ÖSYM tarafından açıktan atama ile yerleştirilerek
göreve başlamıştır.
Müdürlüğümüz Personeline ait istatistiki bilgiler EK 3’de yer almaktadır.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
104
Giresun İl Özel İdaresi
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin
bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması
hususlarını kapsar.
Olası afetlere karşı zarar ve risk azaltma çalışmaları doğrultusunda güvenli
yerleşim ve yapılaşma politikalarını oluşturarak kentin afetlere hazır hale getirilmesini
sağlamak. Görevlerimizi nitelikli insan kaynaklarımız ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi
yaklaşımlar ile en iyi şekilde yerine getirmek, Etik değerlere uygun dürüst bir çalışma ortamı
yaratmak, Hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, Gelecekte afetlere ve acil durumlara hazır bir
GİRESUN oluşturmak.
B- Temel Politikalar Ve Öncelikler
Müdürlüğümüzün temel politikası ve öncelikleri şunlardır:
1Giresun Afet Arşiv Sistemi geliştirilecek, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı
sağlanarak veri tabanının güncellenmesi ve afet eğitimi ile ilgili bilgilerin sisteme dahil
edilmesi sağlanacaktır.
2Giresun ili Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
3Afetlerin olası etkilerini azaltmak ve güvenli mekanlar oluşturmak amacıyla
yerleşim yerlerinde farklı afet türleri ve kentsel riskleri içeren bütünleşik afet riski haritaları
hazırlanacaktır.
4Afet ve Acil Durum Yönetiminde, öncelikle risk standartları ortaya koyulacak,
ardından hızlı bir eğitimle risk veritabanı kurulacaktır. Burada elde ettiğimiz bilgilerle risk
bazlı finansal modelleri ortaya çıkaracak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına altlık
oluşturulacaktır. Ulaşılan bu nokta diğer ülkelerde ve çok uluslu kuruluşlarla paylaşılacaktır.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Ödenek Kaynağı
İl Özel İdare Cari Giderler
Başbakanlık Personel Giderleri
Başbakanlık Yatırım Programı
Başbakanlık Acil Yardım
TOPLAM
Gelen
393.000,00
1.441.342,00
7.452.638,00
319.990,00
9.606.970,00
Harcanan
391.081,52
1.440.913,46
3.910.988,94
307.221,17
6.050.205,09
Kalan
1.918,48
428,54
3.541.649,06
12.768,83
3.556.764,91
2- Temel Mali Tablolarına İlişkin Açıklamalar
2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN İŞLER
KONUT SAYISI
İŞİN ADI
ALTYAPI
AFET
ÖNLEYİCİ
PROJE
TÜRÜ
İstinat
Duvarı ve
Çevre
Drenajı
İstinat
Duvarı
YERİ
Tamamlanan
Devam
Eden
Başlamayan
YAPIM
YÖNTEMİ
SÖZLEŞME
TUTARI (TL)
TOPLAM
ÖDENEN
(TL)
Doğankent
Merkez Mah.
50
-
-
İHALE
164.950,00
194.641,00
Merkez 1. Grup
20
-
-
İHALE
230.000,00
205.250,09
105
Giresun İl Özel İdaresi
TEDBİR
Keşap Yağlıdere 2.
Grup
11
-
-
İHALE
102.750,00
114.835,63
Bulancak Praziz 3. Grup
4
-
-
İHALE
148.000,00
95.055,99
Eynesil - Görele
4. Grup
15
-
-
İHALE
149.800,00
176.334,48
-
-
-
İHALE
555.177,70
313.713,42
-
-
-
İHALE
54.650,00
43.653,18
30
-
-
İHALE
1.575.000,00 1.162.004,00
-
-
47
İHALE
4.230.000,00
-
28
129
133
EYY
-
1.926.000
31
-
-
TOKİ
-
-
Yağlıdere Günece Mah.
Kaya Islahı
Merkez - Camili
Köyü
Bulancak - İnece
Köyü
Dereli - Tamdere
Köyü
Yağlıdere Ömerli
Mah.
İHALELİ
KONUT
Konut
EYY'Lİ
KONUT
TOKİ
Konut
Konut
Bulancak Kovanlık
Muhtelif İlçelere
Bağlı Köyler
Merkez
Etbaşoğlu
TOPLAM
189
ÖDENEK GÖNDERİLEN
YER
129
ÖDENEK
MİKTARI
Van Depremzedeleri için
gelen ödenek
Van’a görevli giden personel
Yolluğu
Eynesil İlçesi
Tirebolu İlçesi Şenyuva
Köyü
180
4.036.846,79
AFET TARİHİ VE TÜRÜ
100.000,00 23.10.2011 Van Depremi
11.538,00 23.10.2011 Van Depremi
150.000,00 09.10.2012 Kuvvetli Yağış
10.000,00 01.04.2012 Yangın
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a- Planlama Çalışmaları
İl genelinde muhtelif yerlerde arazi incelemesi yapılmış olup 65 adet teknik rapor,
55 adet Jeolojik Etüt Raporları düzenlenmiştir. Jeolojik Etüt Raporundan 3 tanesi ‘Genel
hayata etkililik’, 3 tanesi ‘Genel hayata etkisizlik’, 24 tanesi ‘Bölgesel afet etkililik’, 1 tanesi
‘Afete Maruz bölge’ kapsamında düzenlenmiştir.
b- İyileştirme ve Zarar Azaltma Çalışmaları
106
Giresun İl Özel İdaresi








“Genel hayata Etkililik” ve “bölgesel etkililik oluru” kapsamında 9 ilçede toplam 201
aile için hak sahipliği çalışması yapılmıştır.
2012 yılında 5 afetzedeye 5.850,00 TL kira yardımı yapılmıştır.
İl genelinde EYY (evini yapana yardım) yöntemi ile 2012 yılı programına alınan 280
konutun 28 adetinin yapımı tamamlanmış, 129 konutun yapımı devam etmektedir.
133 konut ise programa yeni alınmış olup yapımına henüz başlanmamıştır. EYY
konut yapımı için 2012 yılında harcanan miktar 1.926.000,00 TL’dir.
İhaleli yapılan Yağlıdere’de 30 konut, için harcanan miktar 1.162.004,00 TL’dir.
Doğankent Merkez’de istinat duvarı ve çevre drenajı çalışmaları tamamlanmış olup,
194.641,00 TL harcanmıştır.
TOKİ’de 31 konut inşaatı tamamlanmış, inşaat geçici kabul aşamasındadır.
Bulancak, Piraziz, Yağlıdere, Eynesil, Görele, Keşap ilçeleri ve merkezde 50 adet
istinat duvarı yapım işi 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. İstinat duvarı için
591.476,19 TL harcanmıştır.
Yağlıdere-Günece, Merkez-Camili, Bulancak-İnece, Dereli-Tamdere mevkilerinde
kaya ıslahı işleri devam etmektedir ve 2012 yılı içinde 609.827,70 TL harcama
yapılmıştır.
c- Sivil Savunma Şubesi Çalışmaları
Kazalar Sonrası Arama ve Kurtama Çalışmaları
Tarih
10.02.2012
23.04.2012
15.05.2012
01.06.2012
08.07.2012
23.08.2012
16.10.2012
03.11.2012
Kazalar Sonrası Arama ve Kurtarma Çalışmaları
Olay
Sonuç
Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Arpacık Köyünde
1 Vatandaşımız Ölü Olarak
Uçurumdan Araç Yuvarlanması
Uçurumdan Çıkartılmıştır.
Espiye İlçesi Çepni Köyünde Aracın Dereye Düşmesi 4 Vatandaşımız Ölü Olarak
Dereden Çıkartılmıştır.
Dereli İlçesi Kızıltaş Köyü HES İnşaatında Göçük
4 Vatandaşımız Ölü, 1
Vatandaşımız Yaralı olarak
Çıkartılmıştır.
Keşap İlçesi Karabulduk Beldesinde Trafik Kazası
1 Vatandaşımız Yaralı
Olarak Kurtarılmıştır.
Merkez Karaali Köyü Ermez Mevkinde Trafik
2 Vatandaşımız Yaralı
Kazası
Olarak Çıkartılmıştır.
Merkez Sarvan Köyü Kentboğazı Mevkinde Heyelan 5 Vatandaşımız Canlı Olarak
Kurtarılmıştır.
Merkez Mesudiye Köyü Kestane Deresi Mevkinde
1 Vatandaşımız Ölü Olarak
Fındık Bahçesinden Yuvarlanan Vatandaş
Çıkartılmıştır.
Duroğlu Beldesi Tekke Mah. Trafik Kazası
1 Vatandaşımız Ölü Olarak
Çıkartılmıştır.
Giresun genelinde kazalar sonucunda 7 vatandaşımız ölü, 3 Vatandaşımız Yaralı 5
Vatandaşımız Canlı olarak çıkartılmıştır. Heyelan sonucunda ise 4 vatandaşımız ölü 1
vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır.
Su Altı Arama Kurtarma Çalışmaları
Tarih
19.05.2012
Su Altı Arama ve Kurtarma Çalışmaları
Olay
Sonuç
Tirebolu Limanında Boğulma
1 Vatandaşımız Ölü Olarak
Çıkartılmıştır.
107
Giresun İl Özel İdaresi
07.08.2012
1 Temmuz Denizcilik Bayramı Kutlamalarında
Olabilecek Olumsuz Olaylara Karşı Güvenlik Önlemi
Aksu Mah. Abacıbükü Mevki Aksu Deresi Boğulma
16.08.2012
Tirebolu İlçesi Sekü Köyünde Aracın Dereye Düşmesi
01.07.2012
Olumsuzluklar
Yaşanmamıştır.
1 Vatandaşımız Ölü Olarak
Çıkartılmıştır.
5 Vatandaşımız Ölü Olarak
Çıkartılmıştır.
Su Altı Arama ve Kurtarma ekibimiz 2012 yılı içerisindeki olaylarda 7 vatandaşımızı
ölü olarak çıkartmıştır.
2012 Yılı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Okul Eğitimleri
Afet Eğitimleri Kapsamlarında Yapılan Eğitim ve Tatbikatların Yapıldığı Okullar
Tarih
Okul Adı
Faaliyetler
28.02.2012
Giresun Atatürk Lisesi
Sivil Savunma Tatbikatı
21.03.2012
19 Eylül İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.03.2012
Eynesil Çok Programlı Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
28.03.2012
Abdullah Bozbağ İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
04.04.2012
Aksu Seka İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
12.04.2012
Doğankent İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
18.04.2012
Kenan Evren İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
25.04.2012
Alucra Yatılı Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
25.04.2012
Alucra Fatih İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
26.04.2012
Şebinkarahisar Yavuz Selim İ.Ö.O
Afet Eğitimi ve Uygulaması
26.04.2012
Şebinkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
26.04.2012
Şebinkarahisar Avutmuş İ.Ö.O
Afet Eğitimi ve Uygulaması
26.04.2012
Şebinkarahisar Y.İ.B.O
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Sağlık Meslek Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Anadolu Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Türk Telekom Kız Meslek L. Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Endüstri Meslek Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Şebinkarahisar Türk Telekom Lisesi
Afet Eğitimi ve Uygulaması
27.04.2012
Yağlıdere Merkez İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
09.05.2012
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
11.05.2012
Çanakçı Merkez İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
23.05.2012
Soycu İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
16.08.2012
Şehit Ümit Kılıç Yatılı İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
03.10.2012
Kayadibi İlköğretim Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
05.10.2012
23 Nisan Ortaokulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
09.10.2012
Duroğlu Şehit Zafer Konak İlk ve Orta Okulu Afet Eğitimi ve Uygulaması
17.10.2012
Mithatpaşa Ortaokulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
07.11.2012
Boztekke İlk ve Orta Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
07.11.2012
Dereli Şehit Basri Apaydın İlköğretim Okulu Afet Eğitimi ve Uygulaması
21.11.2012
Çotanak İlkokulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
28.11.2012
Dereli Yibo
Afet Eğitimi ve Uygulaması
05.12.2012
Keşap Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
İl ve İlçe Okullarında Toplamda 34 İlk, Orta ve Lise Okullarında Afet Eğitimi
Kapsamında eğitimler verilmiştir. Görsel Sunumlar ve temsili tatbikatlar yapılmıştır.
108
Giresun İl Özel İdaresi
Kurum Eğitimleri
Tarih
09.01.2012
19.04.2012
13.06.2012
09.10.2012
31.10.2012
Afet Eğitimi Verilen Kamu Kurumu ve Kuruluşlar
Kurum
Eğitim İçeriği
Giresun Memur İşçi ve Köylü Yardımlaşma Derneği
Afet Eğitimi ve Uygulaması
Üyeleri
Giresun Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Afet Eğitimi ve Uygulaması
Çalışanları
Doğankent HES İşletmesi Çalışanları
Afet Eğitimi ve Uygulaması
Giresun Devlet Hastanesi Çalışanları
Afet Eğitimi ve Uygulaması
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik
Afet Eğitimi ve Uygulaması
Müdürlüğü Mahkumları
Giresun Genelinde 5 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Afet Eğitimleri kapsamında
eğitimler verilmiştir.
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2012 yılı hedeflediğimiz performans planının koordinasyonu ve işlevselliği
hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. Performans hedeflerimizin tutturulmasında ve ilerleyen
süreçlerde yeni projelerin oluşturulması hususunda gereken adımlar atılmış ve gerekli kurum
ve kuruluşlarla işbirliğine geçilmiştir.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce performans kriterlerimizi birincil
görevlerimiz arasında tutularak ve bu doğrultuda yetkili personellerinde özverili çalışmasıyla
hedeflenen sonuçlar alınmaya çalışılmıştır.
Basından Haberler
Ocak 2012
1-Enkazlarda Arama Kurtarma ve Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi.
Afetle mücadele konusunda Giresun Memur İşçi ve
Köylü Eğitim Derneğine,Dernek Merkezinde dernek üyelerine ve gönüllülere, Müdürlüğümüz
Arama Kurtarma Şefi Göksel Elifoğlu tarafından “Enkazda Arama Kurtarma ” konulu eğitim
verildi.Kurtarma eğitimi kapsamında Müdürlüğümüz personellerinden Sağlık Memuru İlker
Demir tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi verildi. Eğitim seminerlerine Afet ve İyileştirme
Şube Müdürü Cemil Beyaz katıldı.
2-Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Yapıldı
Müdürlüğümüze KPSS-2010/2 kapsamında
yerleştirilerek göreve başlayan aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Sınavı bugün yapıldı.
109
Giresun İl Özel İdaresi
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik kapsamında Eğitim ve
Sınav Komisyonu gözetiminde yapılan sınava 13 aday memur katıldı.
3-Vali Şahin Müdürlüğümüzde İncelemelerde Bulundu
.
Şubat 2012
1-28 Şubat Sivil Savunma Günü Kutlandı
Mart 2012
1-Sivil Savunma Eğitimi Verildi
2-Giresun’da Trafik Kazası; 1 Ölü 3 Yaralı
2-Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
110
Giresun İl Özel İdaresi
Nisan 2012
1-Espiye’de Trafik Kazası
2- İlçelerimizdeki Okullarda Temel Afet Bilinci Eğitimleri Verildi.
3- İlçelerimizde Heyelan ve Kaya Düşmesi İncelemeleri Yapıldı.
111
Giresun İl Özel İdaresi
Mayıs 2012
1-Afet Konutlarının Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi.
2-HES’te Göçük 3 Ölü, 1 Yaralı
3-Giresun AFAD’ta Yemin Töreni Yapıldı.
Haziran 2012
112
Giresun İl Özel İdaresi
1- Doğankent HES Çalışanlarına Arama-Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimleri Verildi
2- AFAD’ a Yeni Araçlar Alındı
Temmuz 2012
1-Erimez’de Trafik Kazası
Ekim 2012
1-Sağlıkçılara Sivil Savunma Eğitimi
2-Afet Yaraları Sarılıyor
113
Giresun İl Özel İdaresi
3-Afetlere Karşı İlk Önlem Eğitim
Kasım 2012
1-Hükümlülere Afet Eğitimi
2-Boğulma Olaylarına Müdahale İçin Deniz Botu Alındı
114
Giresun İl Özel İdaresi
3-Depreme ne kadar Hazırsınız
4-Afet Eğitimleri Devam Ediyor
Aralık 2012
1-Afad Aday Memurlarına Eğitim
115
Giresun İl Özel İdaresi
2-Afet Konutların Yapımı Devam Ediyor
IV- Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
A-Üstünlükler
1-Afet ve acil durum yönetiminde en üst ve en etkin kurum olması,
2-Yetişmiş ve nitelikli personele sahip olması,
3-Kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma yeteneği bulunması,
4-Yönetim kadrosunun ve çalışanların yeniliğe açık olması,
5-Teknolojik gelişmelere istekli ve açık bir kurum olması,
6- 7 / 24 esaslı çalışmaya sahip olup, anında müdahale gücünün olması,
7-Kamuoyunu aydınlatmada güvenilir bilgi kaynağı olması,
8-Diğer kurum ve kuruluşların insan kaynaklarından yararlanılması
9-Risk azaltma çalışmalarına daha fazla önem veriliyor olması.
B-Zayıflıklar
1-Kurumumuzun birimlerinin fiziksel olarak tek çatı altında olmaması,
2-Acil durumlarla ilgili mevcut erken uyarı ve alarm sistemlerinde hala eski
teknolojilerin kullanılıyor olması
3-Kurumsal e-dönüşümün gerçekleşememesi,
4-Personel sayısı ile çalışanları teşvik edecek kadro, görevde yükselme, maaş ve
diğer sosyal imkanların yeterli düzeyde olmaması,
5-Kurumuzun işleyişini sağlıklı hale getirecek kendine özel bir yeri olmaması
C-Değerlendirme
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak her gün üzerine bir kat daha koyan çalışma
sistemimiz ile içinde bulunduğumuz ortamın Giresun iline yakışan bir vizyon ile
görevlerimizi disiplin içinde amaç edinmeyi kendimize misyon edindik.
Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin
görevlerini layıkıyla yaparak gereken adımların atılmasında özverili bir çalışmayı ortaya
koymuştur.
116
Giresun İl Özel İdaresi
EK 1
117
Giresun İl Özel İdaresi
EK 2 PERSONEL ŞEMASI
118
Giresun İl Özel İdaresi
EK 3 Personel İstatistik Verileri
Yaş Dağılım Grafiği
Memuriyet Yılı Dağılım Grafiği
9%
10% 3%
14%
18-30
47%
30-40
5-15 Yıl
17%
40-50
15-25 Yıl
60%
25-35 Yıl
50-60
30%
Önlisans
35+ Yıl
Cinsiyet Dağılım Grafiği
Eğitim Dağılım Grafiği
Lise
1-5 Yıl
10%
Lisans
14%
Erkek
19%
19%
67%
81%
119
Giresun İl Özel İdaresi
120
Giresun İl Özel İdaresi
121
Giresun İl Özel İdaresi
122
Giresun İl Özel İdaresi
123
Giresun İl Özel İdaresi
124
Giresun İl Özel İdaresi
125
Giresun İl Özel İdaresi
126
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
127

Benzer belgeler