Ecorex Alfa

Yorumlar

Transkript

Ecorex Alfa
ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐLERĐ (MSDS)
ECOREX ALFA
1. FORMULASYONUN VE FĐRMANIN TANIMI
Ürün Tanımı
Ürün Adı:Ecorex Alfa
Biosid Sınıfı:Insektisit
Formulasyon Tipi:Suspoemulsiyon
Ruhsat:Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Alt Birimi’nde yer alan Resmi Pestisit Ruhsat Departmanında No
03-30-03034 ve 06-30-03034 HA numaralarıyla ruhsatlanmıştır.
Ürünün kullanımı veya hazırlanışı:Çevre Endüstrisinde uzman profesyoneller için suspoemulsiyon
formunda insektisit.
Firma Tanımı
Pazara Sokan : Mylva S.A C/Verdi 24 08012-Barcelona
Tel: 934153226 -- Fax:934156344
e-mail:
[email protected]
Acil Durum Telefonu:93 7601471
2. BĐLEŞĐMĐ/BĐLEŞENLER HAKKINDA BĐLGĐ
Bileşimi:
Alfa-Cypermethrin; %6.5
Tetramethrin; %3.5
Piperonyl Butoxide; %17.5
Solvent ve yardımcı maddeler; %100’e tamamlar
Kimyasal Özellikler
Ticari Adı:Alfa Cypermethrin
Kimyasal Adı:Carboxylato (S)-2-cyano-3-fenoxybenzil-(1R)-cis-3-(2.2 dichlorovinyl)-2.2dimethylcyclopropane Ve carboxylato (R)-2-cyano-3-fenoxybenzil-(1S)-cis-3-(2.2 dichlorovinyl)-2.2dimethylcyclopropane (IUPAC)
Kimyasal Sınıfı:Sentetik pyhrethroid
Empirik Formulasyonu:C22H19CI2NO3
Moleküler Ağırlığı:416.3
CAS NO :67375-30-8
EC NO :257-842-9
Ticari Adı: Tetramethrin
Kimyasal Adı:Cyclohex-1-eno-1.2-dicarboxymidomethyl (1R, 3R;1R, 3R)-2.2-dimethyl-3-(2-methyl-prop1enyl)cyclopropanecarboxylato (IUPAC)
Kimyasal Sınıfı:Pyrethroid
Empirik Formulasyonu:C19H25NO4
Moleküler Ağırlığı:331.42
CAS NO:7696-12-0
EC NO:Atanmamış
Ticari Adı:Piperonyl Butoxide
Kimyasal Adı:2-(2-Butoxyetoxy)ethyl 6-propilpiperonyl ether (IUPAC)
Kimyasal Sınıfı:Aromatik devirli asetaller
Empirik Formulasyonu:C19H30O5
Moleküler Ağırlığı:338.43
CAS NO:51-03-6
EC NO:200-076-7
Tehlikeli Bileşenler:
CAS NO : 67375-30-08 --- 7696-12-0 --- 7696-12-0
KĐMYASAL ADI: Alfa Cypermethrin – Tetramethrin --- Piperonyl Butoxide
SEMBOL: TN --- N ---N
R TERĐMLERĐ: R25 R37 R48/22 R50/53 --- R50/53 --- R50/53
3. TEHLĐKE TANIMLARI
Ürün RD 255/2003 ve 1999/45/EC Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
Tehlike Sınıflandırılması, yönlendirme işaretleri ve tehlike uyarıları
Zararlıdır, yönlendirme işareti ve “Çevre için Tehlikelidir” yazısı ve N harfi.
Muhtemel Sağlık Riskleri
Zehirlenme durumunda: deri iltihaplanması, gözlerde, burun ve boğazda irritasyon oluşabilir. Bronşit
spazmları eşliğinde aşıır hassas tepkiler gösterilebilir. Bulantı, kusma, ciddi baş ağrıları ve parastesia
peribuccal’a neden olabilir. Soluma yoluyla zatürre oluşabilir. Merkezi sinir sistemi depresyonuna neden
olabilir.
Çevresel Riskler
Sucul canlılar için çok zehirlidir. Sucul çevreye uzun vadede olumsuz etkileri olabilir.
4. ĐLK YARDIM ÖNLEMLERĐ
Đlk Yardım Önlemleri
Kişiyi ilaçlı alanda çıkarın. Đlçalı kıyafeti çıkarın. Gözleri en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Bol su ve
sabunla, ovalamadan deriyi yıkayın. Ağız yoluyla hiçbir şey uygulamayın. Yutma durumunda:
Kusturmayın. Hastanın dinlenmesini sağlayın. Vücut ısısını koruyun. Nefes düzenini kontrol edin.
Gerekirse suni solunum yapın. Hasta bilinçsizse, yana yatırıp kafasının vücudunudan daha aşağıda
olacak şekilde yerleştirmeye dikkat edin ve dizlerini yarı yarıya esnetin. Hastayı bir hastaneye götürün ve
mümkünse ilacın kutusu veya etiketini yanınızda bulundurun.
HĐÇBĐR DURUMDA HASTAYI YALNIZ BIRAKMAYIN
Tedavi Tavsiyeleri
Yutma durumunda: Hastanın bilinç durumuna göre sindirim yoluyla panzehir uygulaması. Aktif karbon ve
yoğun tuzlu sodyum sulfattan oluşan sulu karışım içirilir. Belirtisel tedavidir.
Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Merkezi’nin 114 numaralı telefonunu arayınız.
5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERĐ
Yanıcılık: Yanıcı değildir.
Uygun Söndürme Önlemleri
Su püskürtme(Doğrudan tazyikli uygulamayın), köpük, kimyasal toz ve CO2
Yangın Söndürürken Oluşabilecek Özel Riskler
Alevlerden çıkan maddeler zehirli ve/veya tahriş edici olabilir. Bu maddelerle kaplanmış söndürücü ajanın
toprağa sinmesini veya kontrolsüz bir şekilde yayılmasını önleyici engeller alınmalıdır.
Yangın Söndürücü Ekipman
Dumandan korunmak için otomatik soluma ekipmanı kullanınız. Koruyucu kıyafetler giyiniz.
6. ÜRÜNÜN KAZARA DÖKÜLMESĐ DURUMU
Bireysel Önlemler
Uygun havalandırma sağlayın. Uygun solunum koruyucu ekipman kullanınız.
Çevre Koruma Đçin Önlemler
Atık boruları ve kanallarına, yüzey ve yeraltı sularına ve toprağa ürünün dökülmemesine dikkat ediniz.
Temizleme Yöntemleri
Dökülmüş sıvıyı kum, toprak veya diatomit toprak vb. ile eminiz. Maddeyi özel işaretlenmiş ve sızdırmaz
konteynerlere toplayınız. Toplanmış ürün yasalara uygun şekilde imha edilmelidir.
7. KULLANMA VE SAKLAMA
KULLANMA
Göz ve deriye temas etmemesine dikkat ediniz.
SAKLAMA
Özel Saklama Talimatları
Orijinal ambalajını kapalı koruyunuz. Serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Işık ve nemden
koruyunuz.
Uygun Ambalaj Materyali: Polyethylene şişeler.
Maksimum Depolama Sıcaklığı: 35°C
Minimum Depolama Sıcaklığı: 5°C
8. BULAŞMA HALĐNDE KONTROL VE KĐŞĐSEL KORUNMA
MAKSĐMUM BULAŞMA SINIRLARI
Maksimum Profesyonel Bulaşma Sınırı
Đşçilik sırasında bulaşma sınırları bilinmemektedir.
Çalışma Değer Riski
Đşçilik sırasında bulaşma sınırları bilinmemektedir.
BULAŞMA HALĐNDE KONTROL
Profesyonel Bulaşma Kontrolleri
Solunumla ilgili Korumalar
Organik dumn için filtresi bulunan koruyucu ekipman kullanın.
El Koruması
Koruyucu nitril eldiven kullanın.
Göz Koruması
Yanları kaplayan gözlükler veya yüz koruyucusu kullanın.
Deri Koruması
Uygun koruyucu ekipman kullanın
Çevreye bulaşmaya karşı alınacak önlemler
Ürünü mevcut yasa ve kurallara uygun şekilde kullanın ve saklayın. Ürün sucul canlılar için çok zehirlidir
ve çevreye uzun vadeli negatif etkiler olabilir.
9. FĐZĐKSEL-KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ
Genel Bilgi
Görünüş:Opak Sıvı
Renk: Beyaz
Koku: Zayıf, neredeyse kokusuz
Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgli önemli bilgiler
Yanma noktası: Belirlenmemiş
Kaynama Noktası: >100°C
Suda Çözünürlük: Çözülebilir
Kendinden-yanma: Belirlenmemiş
Damıtma Aralığı: Belirlenmemiş
Buhar Basıncı: Belirlenmemiş
20°C’de Yo ğunluk: 1.02-1.05 g/ml
%1’deki solüsyonun pH Değeri: 4.5-5.5
Akışkanlık: 1000 mPa.s
10. STABĐLĐTE VE TEPKĐSELLĐĞĐ
Kimyasal Stabilite
Normal koşullarda stabildir.
Kaçınılması Gerekn Koşullar
Işık ve nemden uzak tutunuz
Kaçınılması Gereken Maddeler
Güçlü oksitlendirici maddeler, güçlü asitler ve güçlü bazlar.
Tehlikeli Parçalanma Ürünleri
Uygulanabilir değildir.
11. TOKSĐKOLOJĐK BĐLGĐ
AKUT TOKSĐSĐTE
Oral: LD50>4,100 mg/kg (sıçanlar)
Dermal: LD50>8,500 mg/kg (sıçanlar)
Solunum: Belirlenmemiştir.
SAĞLIĞA ZARARLI ETKĐLER
Göz ve Deri: Alfa Cypermethrin:---:Hafif irritanttır (tavşanlar)
KISA VE UZUN VADELĐ KRONĐK ETKĐLERĐ
Hissedilebilme:Alfa Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide hissedilir maddeler değildir.
Kanserojenlik:Alfa Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide için kanserojenik kanıtlar yoktur.
MutojenikliK:Alfa Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide için mutojenik kanıtlar yoktur.
Üremeye Yönelik Toksisite:Alfa Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide için teratojenik kanıtlar
yoktur.
12. EKOLOJĐK BĐLGĐLER
Ekotoksisite:Sucul canlılar için çok zehirlidir.
Mobilite:Veri yok.
Kalıcılık ve Çözünebilirlik:Ürün bioçözünürdür.
Bioakümülasyon Potansiyeli:Veri yok.
13. ELDEN ÇIKARMA ÖNERĐLERĐ
Ürünü Tasfiye Etmek
Koruyucu kıyafet ve diğer önlemlerle ilgili kuralları uygulayınız. Katı maddeyi dikkatlice ıslatarak yanmaya
başlamasını önleyiniz. Bu ürünün bulaştığı zemin ve diğer maddeleri temizlemek için sabunlu veya
karbonlu su kullanınız. Ürünün ambalajını atık borularına, kanalizasyona ve çevreye atmayınız. Ürünü
kum, toprak ya da diatomit toprakla kaplayarak sızıp yayılmasını önleyiniz. Đlaç bulaşmış toprak
katmanları, bulaşmamış katmana gelene kadar kazılmalıdır. Çevreye bulaşmayı engellemek için uygun bir
güvenlik kabı kullanınız. Ürün KESĐNLĐKLE belediye kanalzasyonları, lağımları ve nehirlerinde tasfiye
edilmemelidir. Uygulama ve tasfiye yerel kanunlara uygun şekilde yapılmalıdır. Dökülmüş ürün tekrar
kullanılamaz ve tasfiye edilmelidir. Ürün, yetkili bir rezidüel atık bölgesinde imha edilmelidir.
Kapların Đmhası
Boş kutular yetkili bir kuruluş trafından imha edilmelidir.
14. NAKLĐYE BĐLGĐLERĐ
Özel Nakliye Önlemleri
Kırılmaz ambalaj kullanınız; Yasaya uygun şekilde önlemler alındığına ve etiketlendiğine emin olunuz.
Suda Karıştırılabilirlik
Tamamen çözülebilir (emulsiyon edilebilir)
ONU NO :3082
Sınıf :9
Ambalaj Grubu: III
Tehlike Kimlik N0 :90
Karayolu/Tren Nakliyesi için Nakliye Sınıflandırması RID/ADR
Ünvan: Çevre için potansiyel tehlikeli likit madde, n.e.p (Alfa Cypermethrin %6.5, Tetramethrin %3.5)
Ek Bilgi: Düşük zarar seviyesinde insektisit
Sınırlandırılmış Miktar: LQ7
Denizyolu Nakliye Kodu Sınıflandırması - IMDG
Ünvan: Çevre için potansiyel tehlikeli likit madde, n.e.p (Alfa Cypermethrin %6.5, Tetramethrin %3.5)
Ek Bilgi: Düşük zarar seviyesinde insektisit
Denizi Kirletici
Havayolu Nakliye Sınıflandırması ICAO/IATA
Ünvan: Çevre için potansiyel tehlikeli likit madde, n.e.p (Alfa Cypermethrin %6.5, Tetramethrin %3.5)
Ek Bilgi: Düşük zarar seviyesinde insektisit
Havayolu ile nakliye yapılamaz.
15. YASAL BĐLGĐLER
Sınıflandırma: Bu ürün geçici olarak AB kurallarına uygun şekilde etiketlenmiştir.
ZARARLI---ÇEVRE ĐÇĐN TEHLĐKELĐ
Risk Uyarıları
R22 :Yutulduğu takdirde zararlıdır
R50/53 :Sucul canlılara çok zehirlidir, sucul çevrede uzun süreli yoğun etki yaratabilir.
Güvenlik Önerileri
S2 :Çocukların ulaşamadığı yerde saklayınız
S13 :Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
S23 :Dumanı içine çekmeyiniz
S24/25 :Deri ve göz ile temas ettirmeyiniz
S37 :Uygun eldiven kullanınız
S45 :Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal tıbbi yardım çağırınız (mümkünse etiketi
gösteriniz)
S60 :Bu ürün ve ambalajı zararlı madde sıfatıyla imha edilmelidir
Uygulanan Kurallar
1999/45/EC Directive :“Karışımlar ve zararlı maddeler hakkında Topluluk yasası”
Real Decreto 255/2003 :“Zararlı karışımların sınıflandırılması, ambalajları ve etiketlenmesi hakkında Yasa”
Real Decreto 1054/2002 :“Biositlerin ruhsatlanması, yetki alması ve ticarileştirilmesi için değerlendirme”
16. DĐĞER BĐLGĐLER
2. kısımda belirtilen ancak ürün sınıflandırmasına karşılık gelmeyen maddelerin tehlke uyarıları:
R25 :Yutulduğu takdirde zehirlidir
R37 :Solunum sistemini tahriş edicidir
R48/22 :Zararlı: Yutulduğu ve uzun süre maruz kalındığı takdirde sağlığa ciddi zarar verme tehlikesi
oluşur
R50/53 :Sucul canlılara çok zehirlidir, sucul çevrede uzun süreli yoğun etki yaratabilir.
Önerilen Kullanım Şekli
Sadece uzman personel tarafından kullanılabilir. Ürünü kullanmadan önce etiketi dikkatle okuyunuz. Diğer
kimyasal ürünlerle karıştırmayınız. Đnsanların ve/veya vcil hayvanların bulunduğu yerlerde kulanmayınız.
Gıda veya mutfak malzemeleri üzerine uygulamayınız. Uygulama yapılan mekana girmeden önce iyice
havalandırınız. Kullanım: Spreyleme veya nebulatör ile, suyla karıştırılarak uygulanır. Tavsiye edilen
güvenlik süresi: 12 saat. Đnsanlar ve çevre için tehlike oluşturmamak için kullanım talimatlarını dikkatle
uygulayınız.

Benzer belgeler

biocyper

biocyper : Etraftaki saçılmış ürün ortadan kaldırılana kadar uygun koruyucu elbise giyiniz.Bu göz maskesi, kimyasallara karşı dayanıklı eldiven,bot vb. Giyilmesi anlamına gelmektedir. Temizleme metodu : Etr...

Detaylı