2015 yılı belediye meclis karar özetlerinin

Yorumlar

Transkript

2015 yılı belediye meclis karar özetlerinin
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Ocak ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ġAHĠN, Suhat POLAT, Serkan
LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN,
Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ,
Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan
BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Mehmet ÖZÇUHACI.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Mehmet
ÖZÇUHACI’nın mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Merkez BabademirtaĢ Mahallesi Çubukçular Hamam Sokak No:11 adresinde bulunan iki katlı
taĢınmazın Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak
üzere 5 (BEġ) yıllığına kiralanması ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 05.01.2015
tarih ve 01 sayılı yazısı, mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Mumcular
Mahallesi; Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 48 sayılı 58,75 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı
taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 51 sayılı 139,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢımazın,
Pafta:19 Ada: 685 Parsel:53 sayılı 97,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19
Ada: 685 Parsel: 54 sayılı 215,00 m2 yüzölçümlü kargir ev ve mağaza vasıflı taĢınmazın,
Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 55 sayılı 87,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19
Ada: 685 Parsel: 64 sayılı 45,00 m2 yüzölçümlü Sur vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685
Parsel: 83 sayılı 996,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel:
112 sayılı 865,00 m2 yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel:
113 sayılı 83,75 m2 yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel:
137 sayılı 47,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, mülkiyeti Edirne Vilayeti adına
kayıtlı bulunan Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi Pafta: 6 Ada: 46 Parsel: 3 sayılı 894,00
m2 yüzölçümlü Bahçeli AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı
trampasının yapılması ve 2863 sayılı Yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin
alınması konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 12 sayılı yazısı, muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 37 sayılı yazısı, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyelerin görevleri arasında; “a) Ġmar, su ve
kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi
trafik; ...hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denilmektedir. Diğer yandan da 2918 sayılı
1
Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinde de; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları
kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akıĢını
temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuĢ veya kurulacak elektronik sistemlerin
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması...”
düzenlenmektedir. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Edirne Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmıĢ
ve Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı Kararıyla Edirne Belediye
BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Ġl Emniyet Müdürlüğü ile
Belediye BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin protokoller 24/11/2014 tarihinde
imzalanmıĢ ve Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla da
onaylanmıĢtır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 16/12/2014 tarih ve 61248323-2920.(92128)
sayılı yazıları ile bildirilen değiĢiklik önerileri nedeniyle Ön Protokol ve Ek Protokolün
yeniden düzenlenmesi gerekli olmuĢtur. Bu düzenlemeler sonrasında 06/01/2015 tarihinde
yeniden imzalanmıĢtır. 24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve Edirne Belediye Meclisinin
03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla kabul edilen Ön Protokol ve Ek Protokolün iptal
edilmesine ve 06/01/2015 tarihinde imzalanmıĢ ön Protokol ile Ek Protokolün; 5393 sayılı
Kanununun özellikle 14, 18 ve 75. maddeleri ile diğer ilgili maddeleri 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun EK-16 ncı Maddesi hükümlerine uyularak, Edirne Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi-KGYS-TEDES projesinin gerçekleĢtirilmesi
için yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde ve Edirne Belediye Meclisinin
01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep
GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Edirne Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye
BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin 06/01/2015 tarihinde yeniden imzalanan 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına iliĢkin 7 (Yedi) sayfa 14
(Ondört) madde ile eklerinden oluĢan KGYS-TEDES Ön Protokolü ile yine 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına iliĢkin Edirne KGYSTEDES Ön Protokolü ile birlikte yapılan 7 (Yedi) sayfa 13 (Onüç) madde ile eklerinden
oluĢan Ek Protokolün ve bu protokollerde yer alan hükümlerin Belediye Meclisinde
görüĢülmesi ve kabul edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve
12 sayılı yazısı, 2015 Mali yılında Belediyemizde çalıĢan Zabıta ve Ġtfaiye hizmetlerinde
fiilen çalıĢan personele 01.01.2015 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücret
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
07.01.2015 tarih ve 76 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama
yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen
gündem dıĢı 5 (BEġ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantıya ait 03.12.2014 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 03.12.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Atıksu bedelinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamıĢ olduğu
tutanak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 1159 sayılı yazısı ekinde
Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2015 Yılı atıksu bedelinin KDV hariç 0,55.-TL/m3
olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2
5- Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 08.12.2014 tarih ve 0166 sayılı
dilekçesinde “araç bakım, mazot, lastik ve yağ vs. fiyatlarına gelen zamlar dolayısıyla,
giderlerinde yüksek oranda artıĢ olduğunu ve ödemelerini yapamayacak duruma geldiklerini
belirten Serhad Birlik ETUS Minibüsçü Esnaflarının minibüs yolcu taĢıma ücretlerine zam
yapılması taleplerinin değerlendirilerek karara bağlanması talep edilmiĢtir.” Dilekçe konusu
talebin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün
18.12.2014 tarih ve 2130 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın yolcu taĢıma ücretlerine zam yapılması
talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Minibüs yolcu taĢıma ücretlerine zam
yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde
konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince; Ġlimizde bulunan
yardıma muhtaç ve kimsesiz engelli vatandaĢlarımızdan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda
2015 yılı sonuna kadar dağıtılmak üzere akülü ve aküsüz engelli aracı alınması ile ilgili
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 19.12.2014 tarih ve 5271 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.
maddesinin (b) fıkrasının (a) fıkrası olarak düzeltilmesini ve 40’a kadar akülü ve aküsüz
engelli aracı alınması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin a fıkrası gereğince; Ġlimizde
bulunan yardıma muhtaç ve kimsesiz engelli vatandaĢlarımızdan gelen talep dilekçeleri
doğrultusunda 2015 yılı sonuna kadar dağıtılmak üzere 40’a kadar akülü ve aküsüz engelli
aracı alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince sözleĢmeli olarak
çalıĢtırılacaklara iliĢkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
07.01.2014 tarih ve 184 sayılı (Sıra No:4) “Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu Genelgesinin 4. maddesinde “31.12.2014 tarihinde çalıĢtırılmakta
olanlardan 2015 yılında da çalıĢtırılmaya devam olunacaklar hakkında 31.12.2014 tarihi
itibariyle iĢten çıkıĢ iĢlemi yapılmayacak, bunların 2015 yılına iliĢkin aylık net ücretleri Ocak
2015’te belirlenecek ve kendileri ile 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde
2015 Yılı Ocak ayında sözleĢme düzenlenecektir.” denilmekte olup, Belediyemizce 2014
Yılında münhal bulunan 2 adet mühendis, 1 adet avukat, 2 adet tekniker ve 1 adet ekonomist
kadrolarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Tam
Zamanlı SözleĢmeli Personel çalıĢtırılmakta olup, yine aynı Kanunun 49. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca; 2015 yılında çalıĢtırılacak Tam Zamanlı SözleĢmeli Personele Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2014 tarih ve 6833 sayılı yazısı ile tespit olunan mühendis
için net ücret 2.300,00.-TL, avukat için net ücret 2.120,00.-TL, teknikner için net ücret
1.875,00.-TL, ekonomist için net ücret 1.485,00.-TL, veteriner hekim için net ücret
2.150,00.TL olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014
yılında Belediyemizde çalıĢtırılan ve 2015 yılında da çalıĢtırılmaya devam olunacak 2 adet
mühendis, 1 adet avukat, 2 adet tekniker ve 1 adet ekonomist kadrolarında tam zamanlı
sözleĢmeli personele ödenecek net ücret tutarların belirlenmesi, ayrıca 2015 yılında 5393
sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Belediyemizde münhal bulunan
1 adet mühendis ve 1 adet veteriner hekim kadrosu için Tam Zamanlı SözleĢmeli personel
çalıĢtırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
3
Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 580 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemizde münhal bulunan 1 adet
veteriner hekim ifadesinin 1 adet tekniker olarak düzeltilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde çalıĢtırılan 2 adet mühendis, 1
adet avukat, 2 adet tekniker ve 1 adet ekonomist kadrolarında çalıĢtırılan tam zamanlı
sözleĢmeli personelin 2015 yılında da çalıĢtırılmasına, mühendis için net ücret aylık
2.300,00.-TL, avukat için net ücret aylık 2.120,00.-TL, teknikner için net ücret aylık
1.875,00.-TL, ekonomist için net ücret aylık 1.485,00.-TL, veteriner hekim için net ücret aylık
2.150,00.TL ücret ödenmesine, ayrıca 2015 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet mühendis ve 1 adet
tekniker kadrosu için Tam Zamanlı SözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına, mühendis için net
ücret aylık 2.300,00.-TL, tekniker için net ücret aylık 1.875,00.TL ücret ödenmesine oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
29.12.2014 tarih ve 6022 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 11 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- UlaĢım Komisyonunun almıĢ olduğu 25.12.2014 tarih ve 2014/23 sayılı UlaĢım Komisyon
kararı ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 2213 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın UlaĢım Komisyonunun almıĢ olduğu 25.12.2014
tarih ve 2014/23 sayılı komisyon kararının 2. satırında Anadolu Lisesi Taksi hakkında
Komisyon Kararı Bölümünün “22 T 0254, 22 T 0384 plakaların Kum Mahalle Taksi
Durağına, 22 T 0292 plakanın Lalezar Villa Taksi Durağına, 22 T 0386 plakanın Yeniimaret
Taksi Durağına aktarılmalarına, Ticari Plakalara ait Tahsis Belgelerinin durak değerleri
açısından benzer duraklar olması nedeniyle ücretsiz yenilenmelerine”, 29. satırında bulunan
Kum Mahalle Taksi hakkında Komisyon kararı bölümünün; “Anadolu Lisesi Taksi Durağının
kapatılarak, 22 T 0254 ve 22 T 0384 plakaların 2 aracın buraya aktarılmasına”, 62. satırda
bulunan Yeniimaret Taksi hakkında Komisyon Kararı bölümünün; “Kapatılan Kum Mahalle
Taksi Durağına kayıtlı 22 T 0386 plakanın bu durağa aktarılmasına.” Ģeklinde okuduğu gibi
kabul edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, UlaĢım Komisyonunun almıĢ
olduğu 25.12.2014 tarih ve 2014/23 sayılı komisyon kararının 2. satırında Anadolu Lisesi
Taksi hakkında Komisyon Kararı Bölümünün “22 T 0254, 22 T 0384 plakaların Kum Mahalle
Taksi Durağına, 22 T 0292 plakanın Lalezar Villa Taksi Durağına, 22 T 0386 plakanın
Yeniimaret Taksi Durağına aktarılmalarına, Ticari Plakalara ait Tahsis Belgelerinin durak
değerleri açısından benzer duraklar olması nedeniyle ücretsiz yenilenmelerine”, 29. satırında
bulunan Kum Mahalle Taksi hakkında Komisyon kararı bölümünün; “Anadolu Lisesi Taksi
Durağının kapatılarak, 22 T 0254 ve 22 T 0384 plakaların 2 aracın buraya aktarılmasına”, 62.
satırda bulunan Yeniimaret Taksi hakkında Komisyon Kararı bölümünün; “Kapatılan Kum
Mahalle Taksi Durağına kayıtlı 22 T 0386 plakanın bu durağa aktarılmasına.” ġeklinde
değiĢtirilmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; UlaĢım Komisyonunun almıĢ
4
olduğu 25.12.2014 tarih ve 2014/23 sayılı UlaĢım Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
10- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.12.2014 tarih ve 2014/180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,190 sayılı imar
komisyon kararları ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 6023 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; imar komisyonunca alınan 24.12.2014 tarih ve
2014/180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 sayılı imar komisyon kararlarının
Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Belediyenin bir önceki yıl gelir ve
giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından
gizli oyla üye sayısı üçten az beĢten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluĢturulması
gerektiğinden denetim komisyonu oluĢturulması hususunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi
ile ilgili Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 12.12.2014 tarih ve 497 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile
bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 üye seçilmesi ile ilgili
sözlü önerisi aynen benimsenerek, iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyenin bir önceki
yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için gizli oyla 5
üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi seçimi gizli
oyla yapılarak, yapılan tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 31, boĢ oy sayısı yok, geçersiz
oy sayısı 1, geçerli oy sayısı 30 olduğu buna göre; Turgut TERZĠ 30 oy, Melek YÜRÜK 30
oy, Refik ġAHĠN 26 oy, Semih ÇINAR 26 oy, Erkan MAKAS 25 oy, Nevzat GÜRKAYNAK
1 oy aldığı tespit edilmesinden sonra Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Refik ġAHĠN, Semih
ÇINAR, Erkan MAKAS Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap
kayıt ve iĢlemlerinin denetim komisyonuna seçilmiĢlerdir.
12- Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi Çubukçular Hamam Sokak No:11 adresinde
bulunan iki katlı taĢınmazın Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (BEġ) yıllığına kiralanması ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 05.01.2015 tarih ve 01 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi
Çubukçular Hamam Sokak No:11 adresinde bulunan iki katlı taĢınmazın Edirne Belediyesi
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (BEġ) yıllığına
kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Mumcular Mahallesi; Pafta: 19 Ada:
685 Parsel: 48 sayılı 58,75 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685
Parsel: 51 sayılı 139,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢımazın, Pafta:19 Ada: 685 Parsel:53
sayılı 97,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 54 sayılı
215,00 m2 yüzölçümlü kargir ev ve mağaza vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 55
sayılı 87,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 64 sayılı 45,00
m2 yüzölçümlü Sur vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 83 sayılı 996,00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 112 sayılı 865,00 m2
5
yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 113 sayılı 83,75 m2
yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 137 sayılı 47,00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, mülkiyeti Edirne Vilayeti adına kayıtlı bulunan Edirne
Merkez Dilaverbey Mahallesi Pafta: 6 Ada: 46 Parsel: 3 sayılı 894,00 m2 yüzölçümlü Bahçeli
AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılması ve
2863 sayılı Yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması konusunun Belediye
Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 12
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih
ve 12 sayılı yazısının 11. satırında yer alan “taĢınmazın” ibaresinin “taĢınmazların” olarak
değiĢtirilmesini, ayrıca 13. satırında yer alan AhĢap Ev vasıflı taĢınmazdan sonra gelmek
üzere “ve yine mülkiyeti Edirne Vilayeti adına kayıtlı bulunan Edirne Merkez Dilaverbey
Mahallesi Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 1 sayılı 93,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı taĢınmaz,
Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 2 sayılı 113,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı taĢınmaz, Pafta:6,
Ada: 46, Parsel: 11 sayılı 95,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı taĢınmazlar” ibaresinin
eklenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
06.01.2015 tarih ve 12 sayılı yazısının 11. satırında yer alan “taĢınmazın” ibaresinin
“taĢınmazların” olarak değiĢtirilmesine, ayrıca 13. satırında yer alan AhĢap Ev vasıflı
taĢınmazdan sonra gelmek üzere “ve yine mülkiyeti Edirne Vilayeti adına kayıtlı bulunan
Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 1 sayılı 93,00 m2 yüzölçümlü
ahĢap ev vasıflı taĢınmaz, Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 2 sayılı 113,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev
vasıflı taĢınmaz, Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 11 sayılı 95,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı
taĢınmazlar” ibaresinin eklenmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; mülkiyetleri
Belediyemize ait olan Edirne Merkez Mumcular Mahallesi; Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 48
sayılı 58,75 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 51 sayılı
139,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢımazın, Pafta:19 Ada: 685 Parsel:53 sayılı 97,50 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 54 sayılı 215,00 m2
yüzölçümlü kargir ev ve mağaza vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 55 sayılı 87,50
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 64 sayılı 45,00 m2
yüzölçümlü Sur vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 83 sayılı 996,00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 112 sayılı 865,00 m2
yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 113 sayılı 83,75 m2
yüzölçümlü müfrez arsa vasıflı taĢınmazın, Pafta: 19 Ada: 685 Parsel: 137 sayılı 47,00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazların, mülkiyeti Edirne Vilayeti adına kayıtlı bulunan Edirne
Merkez Dilaverbey Mahallesi Pafta: 6 Ada: 46 Parsel: 3 sayılı 894,00 m2 yüzölçümlü Bahçeli
AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz ve yine mülkiyeti Edirne Vilayeti adına kayıtlı bulunan Edirne
Merkez Dilaverbey Mahallesi Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 1 sayılı 93,00 m2 yüzölçümlü ahĢap
ev vasıflı taĢınmaz, Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 2 sayılı 113,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı
taĢınmaz, Pafta:6, Ada: 46, Parsel: 11 sayılı 95,00 m2 yüzölçümlü ahĢap ev vasıflı
taĢınmazlar ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılmasına ve 2863 sayılı
Yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
06.01.2015 tarih ve 37 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
6
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyelerin görevleri arasında; “a)
Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir
içi trafik; ...hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denilmektedir. Diğer yandan da 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinde de; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları
kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akıĢını
temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuĢ veya kurulacak elektronik sistemlerin
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması...”
düzenlenmektedir. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Edirne Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmıĢ
ve Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı Kararıyla Edirne Belediye
BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Ġl Emniyet Müdürlüğü ile
Belediye BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin protokoller 24/11/2014 tarihinde
imzalanmıĢ ve Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla da
onaylanmıĢtır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 16/12/2014 tarih ve 61248323-2920.(92128)
sayılı yazıları ile bildirilen değiĢiklik önerileri nedeniyle Ön Protokol ve Ek Protokolün
yeniden düzenlenmesi gerekli olmuĢtur. Bu düzenlemeler sonrasında 06/01/2015 tarihinde
yeniden imzalanmıĢtır. 24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve Edirne Belediye Meclisinin
03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla kabul edilen Ön Protokol ve Ek Protokolün iptal
edilmesine ve 06/01/2015 tarihinde imzalanmıĢ ön Protokol ile Ek Protokolün; 5393 sayılı
Kanununun özellikle 14, 18 ve 75. maddeleri ile diğer ilgili maddeleri 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun EK-16 ncı Maddesi hükümlerine uyularak, Edirne Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi-KGYS-TEDES projesinin gerçekleĢtirilmesi
için yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde ve Edirne Belediye Meclisinin
01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep
GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Edirne Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye
BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin 06/01/2015 tarihinde yeniden imzalanan 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına iliĢkin 7 (Yedi) sayfa 14
(Ondört) madde ile eklerinden oluĢan KGYS-TEDES Ön Protokolü ile yine 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına iliĢkin Edirne KGYSTEDES Ön Protokolü ile birlikte yapılan 7 (Yedi) sayfa 13 (Onüç) madde ile eklerinden
oluĢan Ek Protokolün ve bu protokollerde yer alan hükümlerin Belediye Meclisinde
görüĢülmesi ve kabul edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve
12 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde
belediyelerin görevleri arasında; “a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı;
coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; ...hizmetlerini yapar veya yaptırır.”
denilmektedir. Diğer yandan da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16.
Maddesinde de; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal
güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akıĢını temin etmek amaçlarına hizmet etmek
üzere kurulmuĢ veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik
ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması...” düzenlenmektedir. Yukarıda anılan mevzuat
hükümleri çerçevesinde Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme
Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmıĢ ve Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve
2014/277 sayılı Kararıyla Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye
7
dayanılarak Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin
protokoller 24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve
2014/317 sayılı kararıyla da onaylanmıĢtır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 16/12/2014 tarih
ve 61248323-2920.(92128) sayılı yazıları ile bildirilen değiĢiklik önerileri nedeniyle Ön
Protokol ve Ek Protokolün yeniden düzenlenmesi gerekli olmuĢtur. Bu düzenlemeler
sonrasında 06/01/2015 tarihinde yeniden imzalanmıĢtır. 24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve
Edirne Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla kabul edilen Ön
Protokol ve Ek Protokolün iptal edilmesine ve 06/01/2015 tarihinde imzalanmıĢ ön Protokol
ile Ek Protokolün; 5393 sayılı Kanununun özellikle 14, 18 ve 75. maddeleri ile diğer ilgili
maddeleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı Maddesi hükümlerine
uyularak, Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme SistemiKGYS-TEDES projesinin gerçekleĢtirilmesi için yukarıda belirtilen kanun hükümleri
çerçevesinde ve Edirne Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla
Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Edirne Ġl
Emniyet Müdürlüğü ile Belediye BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin 06/01/2015
tarihinde yeniden imzalanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin
uygulanmasına iliĢkin 7 (Yedi) sayfa 14 (Ondört) madde ile eklerinden oluĢan KGYS-TEDES
Ön Protokolü ile yine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin
uygulanmasına iliĢkin Edirne KGYS-TEDES Ön Protokolü ile birlikte yapılan 7 (Yedi) sayfa
13 (Onüç) madde ile eklerinden oluĢan Ek Protokolün ve bu protokollerde yer alan
hükümlerinin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- 2015 Mali yılında Belediyemizde çalıĢan Zabıta ve Ġtfaiye hizmetlerinde fiilen çalıĢan
personele 01.01.2015 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücret konusunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.01.2015 tarih
ve 76 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 2015 Mali yılında Belediyemizde çalıĢan
Zabıta ve Ġtfaiye hizmetlerinde fiilen çalıĢan personele 01.01.2015 tarihinden itibaren
verilecek olan maktu mesai ücretlerinin 291,00.-TL olması ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2015 Mali yılında Belediyemizde çalıĢan
Zabıta ve Ġtfaiye hizmetlerinde fiilen çalıĢan personele 01.01.2015 tarihinden itibaren
verilecek olan maktu mesai ücretlerinin 291,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
07.01.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 04.02.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
8
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 04.02.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00‟te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu ġubat ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ġAHĠN, Suhat POLAT, Mehmet
ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER.
MAZERETLİ OLANLAR
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER‟in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, 5809 sayılı
Elektronik HaberleĢme Kanunu ve bu kanuna dayalı yürürlüğe giren Elektronik HaberleĢme
Sektörüne iliĢkin Yetkilendirme Yönetmeliği gereği düzenleyici idari otorite olan Bilgi
Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunca tüm Türkiye çapında ulusal bir iletiĢim alt yapısı
oluĢturmak ve bu manada altyapı iĢletmeciliğine yönelik telekomünikasyon hizmetleri
sunulmasına imkan sağlayan transmisyon altyapısını kurma ve iĢletme yönünde “Kamu
Hizmeti” vermek üzere usulü uyarınca yetkilendirilen iĢletmeciler ile bu tür hizmet veren
diğer kurum ve kuruluĢlar Belediyemiz Mücavir alanları içinde fiber optik kablo Ģebekesi
tesis etmek istemektedirler. Bu firmaların Telekomünikasyon Kurumundan aldıkları
ruhsatların geçerlilik süresi 25 yıl olup, ruhsat süresince geçerli olacak protokol çerçevesinde
kullanım hakkı, geçiĢ hakkı tesis etme ve kiralama gibi iĢlemler yapılmaktadır. Belediyemiz
sorumluluğunda olan alanlarda yapılacak fiber optik kablo Ģebekesi için 4-30 yıl arasındaki
kullanım hakkı, geçiĢ hakkı ve kiralama iĢlemleri, ilgili kanuna göre Meclis yetkisinde olup,
talep sahiplerinin ruhsat tarihi süresince protokol talep etmeleri nedeniyle 4-30 yıl süreyle
protokol düzenlemeye Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde
görüĢülmesi ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 209 sayılı yazısı, Avrupa
Ġnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 sayılı Belediye Kanununun
14/6 ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca Cemevlerinin ibadet yeri sayılarak,
ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlandırılmasına iliĢkin karar verilmesi hususu ile ilgili
Özel Kalem Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve 91 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde
Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve
513 sayılı yazısı, Meriç Belediyeler Birliğine Üye olunması ile ilgili Belediye BaĢkanı Recep
GÜRKAN‟ın sözlü önergesi olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama
yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı
3 madde ve 1 adet önerge meclis gündemine oybirliği ile alınmıĢtır.
1
3- Bir önceki toplantıya ait 07.01.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 07.01.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Belediye Meclisimizin 03.12.2014 tarih 2014/326 sayılı kararı ile Edirne Merkez Ġlçede
Belediyemizce sağlık kurum ve kuruluĢlarından çıkan tıbbi atıkların toplanması, nakliyesinin
yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması iĢini yürütecek bütçe içi “Edirne Belediyesi Tıbbi
Atık Ġktisadi ĠĢletmesinin” kurulmasına karar verilmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 71.
Maddesi “Belediye özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle
bütçe içinde iĢletme kurarak yapabilir” hükmü doğrultusunda 15.12.2014 tarih ve 639 sayılı
yazımız ile ĠçiĢleri Bakanlığından iĢletme kurulması hususunda izin talebinde bulunulmuĢtur.
ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün 25.12.2014 tarihli Olurları ile de
“Edirne Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesi” adı altında bütçe içi iĢletme kurulması
uygun görülmüĢ olup Bakanlık Oluru Belediyemize gönderilmiĢtir. Resmi Gazetenin
08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler
Bütçe Ġçi ĠĢletme Yönetmeliğinin “ĠĢletmenin Mahalli Ġdare TeĢkilat Yapısındaki Yeri”
baĢlıklı 4. Maddesinde, ĠĢletme ….., diğer belediyelerde ise ĠĢletme Müdürlüğü veya ĠĢletme
ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Ģeklinde ayrı bir hizmet birimi olarak kurulabileceği gibi mevcut bir
hizmet birimi içinde de kurulabilir” denilmektedir. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince oluĢturulan Belediyemiz idari
birimleri (müdürlükler) içerisinde ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü kadromuz mevcut
bulunmaktadır. Bu kapsamda;
1- 25.12.2014 tarih 25346 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulması uygun görülen “Edirne
Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesi” nin ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlanması,
iĢletmenin iĢ ve iĢlemlerini yürütmek üzere ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne yetki verilmesi,
2- ĠĢletmenin, Edirne Merkez Ġlçede sağlık kurum ve kuruluĢlarından çıkan tıbbi
atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması iĢinin
yapılmasında faaliyet göstermesi,
3- “Edirne Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesine, tamamı Belediye bütçesinden
karĢılanmak üzere 25.000.- TL sermaye tahsis edilmesi hususlarının Belediye Meclisimizde
görüĢülerek karara bağlanması hususu ile ilgili Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 23.01.2015
tarih ve 31 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisimizin 03.12.2014 tarih 2014/326
sayılı kararı ile Edirne Merkez Ġlçede Belediyemizce sağlık kurum ve kuruluĢlarından çıkan
tıbbi atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması iĢini
yürütecek bütçe içi “Edirne Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesinin” kurulmasına karar
verilmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesi “Belediye özel gelir ve gideri
bulunan hizmetlerini ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde iĢletme kurarak yapabilir”
hükmü doğrultusunda 15.12.2014 tarih ve 639 sayılı yazımız ile ĠçiĢleri Bakanlığından
iĢletme kurulması hususunda izin talebinde bulunulmuĢtur. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler
Genel Müdürlüğünün 25.12.2014 tarihli Olurları ile de “Edirne Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi
ĠĢletmesi” adı altında bütçe içi iĢletme kurulması uygun görülmüĢ olup Bakanlık Oluru
Belediyemize gönderilmiĢtir. Resmi Gazetenin 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı nüshasında
yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Ġdareler Bütçe Ġçi ĠĢletme Yönetmeliğinin “ĠĢletmenin
Mahalli Ġdare TeĢkilat Yapısındaki Yeri” baĢlıklı 4. Maddesinde, ĠĢletme ….., diğer
belediyelerde ise ĠĢletme Müdürlüğü veya ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Ģeklinde ayrı bir
hizmet birimi olarak kurulabileceği gibi mevcut bir hizmet birimi içinde de kurulabilir”
denilmektedir. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve
Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
2
Yönetmelik Hükümleri gereğince oluĢturulan Belediyemiz idari birimleri (müdürlükler)
içerisinde ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü kadromuz mevcut bulunmaktadır. Bu kapsamda;
1- 25.12.2014 tarih 25346 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulması uygun görülen “Edirne
Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesi” nin ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne bağlanmasına,
iĢletmenin iĢ ve iĢlemlerini yürütmek üzere ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne yetki
verilmesine,
2- ĠĢletmenin, Edirne Merkez Ġlçede sağlık kurum ve kuruluĢlarından çıkan tıbbi
atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması iĢinin
yapılmasında faaliyet göstermesine,
3- “Edirne Belediyesi Tıbbi Atık Ġktisadi ĠĢletmesine, tamamı Belediye bütçesinden
karĢılanmak üzere 25.000.- TL sermaye tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- UlaĢım Komisyonunun almıĢ olduğu 23.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı UlaĢım Komisyon
kararı ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 181 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR‟ın 23.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı UlaĢım Komisyon
kararının 3. maddesinde yer alan Geçici Madde 1‟in son cümlesindeki “Belediye meclis
Kararının Edirne Belediyesi web sayfasında yayınlanması ile” ibaresinin yerine gelmek üzere
“01.01.2018 tarihinde” ibaresinin kabul edilmesi ile ilgili sözlü önerisi üzerine 23.01.2015
tarih ve 2015/01 sayılı UlaĢım Komisyon kararının 3. maddesinde yer alan Geçici Madde 1‟in
son cümlesindeki “Belediye meclis Kararının Edirne Belediyesi web sayfasında yayınlanması
ile” ibaresinin yerine gelmek üzere “01.01.2018 tarihinde” ibaresi ile değiĢtirilmesinden
sonraki Ģekliyle iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 23.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı UlaĢım
Komisyon kararın kabulüne, Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ,‟in red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile
oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
6- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
29.01.2015 tarih ve 466 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesinde “Belediye sınırları içinde mahalle
kurulması, kaldırılması, birleĢtirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve
değiĢtirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüĢü üzerine valinin onayı ile
olur.” denmektedir. Bu kanun maddesine istinaden sokak, cadde ve mahalle adlarının
değiĢtirilmesi konusunda komisyona ihtiyaç duyulmuĢ olup, konu ile ilgili komisyon
kurulması ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 468 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR‟ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesinin 81.
maddesi olarak değiĢtirilmesini ve komisyonun 5 kiĢiden oluĢması ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek, iĢaretle yapılan oylama sonucunda; bahse konu 29.01.2015 tarih ve 468
sayılı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazısındaki 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.
maddesinin 81. maddesi olarak değiĢtirilmesine, Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyonunun 5
kiĢiden oluĢmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Buna göre; iĢaretle yapılan oylama sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.
maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı
amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliĢkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam
3
sayısının salt çoğunluğu, bunların değiĢtirilmesine iliĢkin kararlarda ise meclis üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile
yürürlüğe girer.” uyarınca Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyonuna Meclis Üyesi Mahmut
KESKĠN, Aydın KORUYAN, SavaĢ ÜNER, Melek YÜRÜK, Ġsmail YILDIZ oybirliği ile
seçilmiĢlerdir.
8- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.01.2015 tarih ve 2015/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı imar komisyon kararları
ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 469 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; imar komisyonunca alınan 28.01.2015 tarih ve
2015/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 2014/324 sayılı kararı ile onanan plan
hükümlerinin 30. maddesinin uygulanmasına dair esaslar ile ilgili hazırlanan rapor Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 467 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 2014/324
sayılı kararı ile onanan plan hükümlerinin 30. maddesinin uygulanmasına dair esasların
geldiği Ģekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünün
24.06.2013 tarih ve 426 sayılı yazısı ekinde bulunan 9 maddeden ibaret Edirne Belediyesi
Hudutları dahilinde yapılacak “Edirne Helvacıdere TaĢkın Koruma ĠnĢaatı” iĢinde projenin
tatbikatı için projelere göre yapılacak olan taĢkın koruma tesisinin güzergahında gerekli
taĢınmaz malların Edirne Belediyesi tarafından DSĠ Genel Müdürlüğüne kamulaĢtırmasız ve
sorunsuz verilmesi ve inĢaata baĢlamadan önce hazır hale getirilmesi, inĢaatın yapılacağı
güzergahta ortaya çıkacak olan alt yapı tesislerinin rölokasyonunun yapılması iĢine ait
protokolün kabulü ve protokolü imzalamak üzere Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 484 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge
Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 426 sayılı yazısı ekinde bulunan 9 maddeden ibaret Edirne
Belediyesi Hudutları dahilinde yapılacak “Edirne Helvacıdere TaĢkın Koruma ĠnĢaatı” iĢinde
projenin tatbikatı için projelere göre yapılacak olan taĢkın koruma tesisinin güzergahında
gerekli taĢınmaz malların Edirne Belediyesi tarafından DSĠ Genel Müdürlüğüne
kamulaĢtırmasız ve sorunsuz verilmesi ve inĢaata baĢlamadan önce hazır hale getirilmesi,
inĢaatın yapılacağı güzergahta ortaya çıkacak olan alt yapı tesislerinin rölokasyonunun
yapılması iĢine ait protokolün kabulüne ve protokolü imzalamak üzere Belediye BaĢkanına
yetki verilmesine oybirliği karar verilmiĢtir.
11- Ġlimiz Merkez Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi No:83 Daire:1-2 adresinde bulunan
taĢınmazın Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kadın Merkezinin hizmetlerinde
kullanılmak üzere 5 (BeĢ) yıllığına kiralanması ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
29.01.2015 tarih ve 337 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Ġlimiz Merkez Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi No:83 Daire:1-2 adresinde bulunan
taĢınmazın Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kadın Merkezinin hizmetlerinde
kullanılmak üzere 5 (BeĢ) yıllığına kiralanmasına oybirliği karar verilmiĢtir.
12- Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına, Edirne
Belediyesi ve Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresi iĢbirliği ile “Edirne Evlerini Geleceğe TaĢıyoruz”
4
isimli proje baĢvurusu yapılmıĢtır. Projenin eĢfinansmanı Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresi
tarafından sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 13/01/2015 tarih ve
93 sayılı yazısı ile faaliyet teklifimizin mali destek almaya hak kazandığı bildirilmiĢtir. Söz
konusu projenin faaliyet desteği talebinin uygulanması, Türkiye Halk Bankası A.ġ.‟nin
Tekirdağ Sahil ġubesinde faaliyet hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan
harcama yapma ve faaliyet yürütümü sırasında oluĢacak belgeleri imzalama konularında
BaĢkanlık Makamına veya BaĢkanlık Makamının görevlendireceği kiĢiye, Belediyemizi
temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya BaĢkanlık Makamına yetki
verilmesi konusunun görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih
ve 482 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR‟ın Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih
ve 482 sayılı yazısının ilk paragrafının “Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği Programına, Edirne Belediyesi ve Edirne Ġl Özel Ġdaresi ortaklığı ile „Edirne Evlerini
Geleceğe TaĢıyoruz‟ isimli proje baĢvurusu yapılmıĢtır. Projenin eĢfinansmanı Edirne Valiliği
tarafından sağlanacaktır.” Ģeklinde değiĢtirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek
iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği Programına, Edirne Belediyesi ve Edirne Ġl Özel Ġdaresi ortaklığı ile “Edirne Evlerini
Geleceğe TaĢıyoruz” isimli proje baĢvurusu yapılmıĢtır. Projenin eĢfinansmanı Edirne Valiliği
tarafından sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 13/01/2015 tarih ve
93 sayılı yazısı ile faaliyet teklifimizin mali destek almaya hak kazandığı bildirilmiĢtir. Söz
konusu projenin faaliyet desteği talebinin uygulanması, Türkiye Halk Bankası A.ġ.‟nin
Tekirdağ Sahil ġubesinde faaliyet hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan
harcama yapma ve faaliyet yürütümü sırasında oluĢacak belgeleri imzalama konularında
BaĢkanlık Makamına veya BaĢkanlık Makamının görevlendireceği kiĢiye, Belediyemizi
temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya BaĢkanlık Makamına yetki
verilmesine oybirliği karar verilmiĢtir.
13- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonunun almıĢ olduğu 30.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararı UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 200 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN‟ın, bu maddenin oylamasına geçilmezden önce
Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN‟in bu maddenin
oylamasında bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN bu maddenin oylamasında
bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Plan ve Bütçe
Komisyonunun almıĢ olduğu 30.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararının geldiği Ģekilde
kabulüne Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Ġsmail ARDA,
Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ,
Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER‟in red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile
oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
14- 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ve bu kanuna dayalı yürürlüğe giren
Elektronik HaberleĢme Sektörüne iliĢkin Yetkilendirme Yönetmeliği gereği düzenleyici idari
otorite olan Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunca tüm Türkiye çapında ulusal bir iletiĢim
alt yapısı oluĢturmak ve bu manada altyapı iĢletmeciliğine yönelik telekomünikasyon
hizmetleri sunulmasına imkan sağlayan transmisyon altyapısını kurma ve iĢletme yönünde
“Kamu Hizmeti” vermek üzere usulü uyarınca yetkilendirilen iĢletmeciler ile bu tür hizmet
veren diğer kurum ve kuruluĢlar Belediyemiz Mücavir alanları içinde fiber optik kablo
Ģebekesi tesis etmek istemektedirler. Bu firmaların Telekomünikasyon Kurumundan aldıkları
ruhsatların geçerlilik süresi 25 yıl olup, ruhsat süresince geçerli olacak protokol çerçevesinde
kullanım hakkı, geçiĢ hakkı tesis etme ve kiralama gibi iĢlemler yapılmaktadır. Belediyemiz
5
sorumluluğunda olan alanlarda yapılacak fiber optik kablo Ģebekesi için 4-30 yıl arasındaki
kullanım hakkı, geçiĢ hakkı ve kiralama iĢlemleri, ilgili kanuna göre Meclis yetkisinde olup,
talep sahiplerinin ruhsat tarihi süresince protokol talep etmeleri nedeniyle 4-30 yıl süreyle
protokol düzenlemeye Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde
görüĢülmesi ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 209 sayılı yazısı Meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN‟ın Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve
209 sayılı yazısında belirtilen Fiber optik kablo Ģebekesi protokolü için Belediye BaĢkanlığına
yetki verilmesi ve imzalanan protokolün onay için Belediye Meclisine getirilmesi ile ilgili
sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Fiber optik kablo
Ģebekesi protokolünü imzalamak üzere Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesine ve imzalanan
protokolün onay için Belediye Meclisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 14/6 ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca Cemevlerinin ibadet
yeri sayılarak, ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlandırılmasına iliĢkin karar verilmesi
hususu ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve 91 sayılı yazısı Meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin 02 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14/6 ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca Cemevlerinin
ibadet yeri sayılarak, ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlandırılmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
16- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
03.02.2015 tarih ve 513 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- Meriç Belediyeler Birliğine Üye olunması ile ilgili Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN‟ın
sözlü önergesi Meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesinin Meriç Belediyeler Birliğine
Üye olmasına, Belediye BaĢkanı Doğal üyesi olduğundan Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR,
Çiğdem GEGEOĞLU asil üyeliğe, SavaĢ ÜNER yedek üyeliğe oybirliği ile seçilmiĢlerdir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.02.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 04.03.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00‟te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
6
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 04.03.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Mart ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Yüksel AKSOY,
Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Serkan LĠZNAK.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Serkan
LĠZNAK’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Süloğlu
Belediye BaĢkanlığının 24/02/2015 tarih ve 2015-83 sayılı yazısı ile LalapaĢa Belediye
BaĢkanlığının 25/02/2015 tarih ve 69 sayılı yazılarında özetle; LalapaĢa - Edirne ve Süloğlu Edirne arasında yolcu taĢımacılığı yapıldığı, Ġlçe halkının yolcu taĢımacılığını yapan LalapaĢa
ve Süloğlu Belediyesi araçlarına Edirne merkezinde yaya ulaĢımını sağlamak amacıyla
Belediyemiz Hizmet binası yanındaki otobüs durağından tek araçlık durak yeri verilmesi talep
edilmiĢtir. Süloğlu ve LalapaĢa Belediye araçlarına Belediyemiz Hizmet binası yanındaki
durakta birer (1) araçlık durak yeri verilmesi hususu ile ilgili UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 434 sayılı yazısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediyenin görev ve sorumlulukları madde 14: “Belediye meclisinin kararı ile mücavir
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir” maddesi kapsamında, Edirne Belediyesi
Mücavir alanında bulunan köylerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu Diğer kuruluĢlarla iliĢkiler
madde 75. “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak
görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir
veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak
aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır” maddesi kapsamında olmak üzere mücavir saha dıĢında
Edirne Ġlindeki Köylerinin; yolcu bekleme durak kabini ihtiyacının giderilmesi amacıyla 5393
sayılı Belediye Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere Belediye BaĢkanı
tarafından belirlenecek sayıda mücavir alan dıĢında kalan köy muhtarları ile protokol
yapılarak durak kabinlerinin satın alınması ve yerine monte edilmesi konusu ile ilgili UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 435 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde
Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talebi ile ilgili 1 adet konunun Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve
958 sayılı yazısı, Kentimizde, Sağlıklı KentleĢme, Nitelikli YapılaĢma, Kültürel, Tarihi ve
Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak GeliĢtirilmesi amacıyla Belediyemizce Meslek Odaları
Örgütleri ile teknik ve bilimsel destek almak amacıyla iĢ birliği yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle Sağlıklı KentleĢme, Nitelikli YapılaĢma, Kültürel, Tarihi ve Doğal
Çevre Değerlerinin Korunarak GeliĢtirilmesi için T.M.M.OB, bünyesindeki oda, Ģube veya
temsilcilikler ile ortak mesleki ve teknik iĢbirliği protokolü yapılması konusunda
1
oluĢturulacak protokolleri imzalamaya BaĢkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 972 sayılı yazısı, ġehrimiz merkezinden geçen
Meriç, Tunca ve Arda Nehirlerinde 02-06 ġubat 2015 tarihleri arasında düĢen aĢırı yağıĢlar
sonucu su taĢkınları yaĢanarak doğal afet meydana gelmiĢtir. ġehir merkezini Karaağaç
Mahallesine bağlayan doğal granit kaplamalı yol ve kaldırımlar yaĢanan doğal afet nedeniyle
aĢırı zarar görmüĢ ve genel hayat olumsuz etkilenmiĢtir. Su taĢkınında zarar gören yerlerin
yapımı için afet fonundan Belediyemiz hesabına 1.100.000.TL (Birmilyonyüzbinlira) kaynak
aktırılmıĢtır. Doğal afet nedeniyle tahrip olan Lozan Caddesinin onarımında kullanılmak
üzere Ģartlı gönderilen bağıĢın kabulü 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi g bendine
göre Belediye Meclisi yetkisinde olup, Ģartlı bağıĢın meclisimizce kabulü sonrası Belediyemiz
bütçesine aktarılarak 1.000.000.TL Lozan Caddesinin onarımında kullanılacaktır. Bakiye
l00.000.TL’nin aynı tarihler arasında yaĢanan tabii afetten etkilenmiĢ olan Meriç Nehri
kenarında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġl Emniyet Müdürlüklerine ait Sosyal Tesislere
harcanması planlanmıĢtır. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinde
“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve
sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir
veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak
aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır...” hükmü çerçevesinde elliĢer bin lira ayni veya nakdi
kaynak aktarılması hususu ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 04.03.2015 tarih ve 432 sayılı
yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını belirtmesinden
sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı 5 (BEġ) maddenin
meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantıya ait 04.02.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 04.02.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/43 sayılı kararında yer alan 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14/6 fıkrası sehven bu Ģekilde karara bağlandığından, bu hususun 5393
sayılı Belediye Kanununun 14/b fıkrası Ģeklinde tashih edilmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 16.02.2015 tarih ve 139 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/43
sayılı kararında yer alan 14/6 ibaresi sehven bu Ģekilde karara bağlandığından 14/6 ibaresinin;
14. maddesinin 1. fıkrasının b bendi Ģeklinde tashih edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve
2015/43 sayılı kararında yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun “14/6 ibaresinin”, “14.
maddesinin 1. fıkrasının b bendi” Ģeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ile hissedar olduğumuz, Edirne Merkez
Fırınlarsırtı Mevkii Ada: 1369, Parsel: 56 sayılı 5.439,58 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın 5.427,30 m2’lik kısmı Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına, 12,28 m2’lik kısmı da
Belediyemize aittir. Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii Ada: 1369, Parsel: 56 sayılı arsa
vasıflı taĢınmazdaki Belediyemize ait olan 12.28 m2’lik hissenin T.C. BaĢbakanlık Toplu
Konut Ġdaresi BaĢkanlığına bedelsiz devri ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
05.02.2015 tarih ve 64 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı
ile hissedar olduğumuz, Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii Ada: 1369, Parsel: 56 sayılı
5.439,58 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 5.427,30 m2’lik kısmı Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığına, 12,28 m2’lik kısmı da Belediyemize aittir. Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii
Ada: 1369, Parsel: 56 sayılı arsa vasıflı taĢınmazdaki Belediyemize ait olan 12.28 m2’lik
2
hissenin T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına bedelsiz devrine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve
8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 01.06.2011
tarih ve 2011/206 sayılı kararı ile kabul edilen “Edirne Belediyesi Disiplin Amirleri
Yönetmeliği”nin iptal edilerek, ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünce
hazırlanan Devlet Personel BaĢkanlığının 30/12/2014 tarih ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla
uygun mütalaa edilen “Mahalli Ġdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip
Yönetmelik Taslağı”na uygun olarak yeniden hazırlanan “Edirne Belediyesi Disiplin Amirleri
Yönetmeliğinin” Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.02.2015 tarih ve 101 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 2011/206
sayılı kararı ile kabul edilen Edirne Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin iptaline,
yeniden hazırlanan Edirne Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünden geldiği Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- Ġstasyon Mahalle Muhtarı Yakup ÇORBACI’nın 16.01.2015 tarih ve 922 kayıt nolu
dilekçesi, Abdurrahman Mahalle Muhtarı ġaban ERGĠT’in 16.01.2015 tarih ve 923 kayıt nolu
dilekçesi, Sabuni Mahalle Muhtarı Timur ERDOĞAN’ın 16.01.2015 tarih ve 921 kayıt nolu
dilekçelerinde 4 Nolu Etus araçlarının güzergahları ile ilgili değiĢiklik yapılması taleplerinin
UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.02.2015
tarih ve 390 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġstasyon Mahalle Muhtarı Yakup ÇORBACI’nın
16.01.2015 tarih ve 922 kayıt nolu dilekçesi, Abdurrahman Mahalle Muhtarı ġaban
ERGĠT’in 16.01.2015 tarih ve 923 kayıt nolu dilekçesi, Sabuni Mahalle Muhtarı Timur
ERDOĞAN’ın 16.01.2015 tarih ve 921 kayıt nolu dilekçelerinde 4 Nolu Etus araçlarının
güzergahları ile ilgili değiĢiklik yapılması taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- UlaĢtırma Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre “c). ( değiĢik RG 618/2013-2873) taĢımanın tamamının
veya bir kısmının bir Büyük ġehir Belediyesi Belediye sınırları içerisinde gerçekleĢmesi
halinde; Ģehir içinde izlenecek güzergah için ilgili BüyükĢehir Belediyesinden/ Belediyeden
Ek-4 özel izin belgesi almakla yükümlüdürler.” Ayrıca Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel
Servis Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. maddesinin d) bendine göre “Belediyelerce veya Ġl-Ġlçe
Trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (Ek-2) araçlarda bulundurmak, bu
belgede tayin edilen güzergahın dıĢına servis aracını çıkartmamak ve Trafik Komisyonunun
diğer kararlarına uymak” yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediye sınırlan ve mücavir alan
içinde baĢlayan ve dıĢında biten ile belediye sınırları ve mücavir alan sınırlan dıĢında baĢlayıp
Belediye sınırlan içinde bitecek Ģekilde B-2, D-2, D-4 belgeli araçlar ile öğrenci ve personel
servis taĢımacılığı yapan araçlara da belediyemiz tarafından belge düzenlenmektedir. Bu
konuda Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğinin 15. maddesinde yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunmakta olup, konunun UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 389 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğinin 15.
Maddesinin yeniden düzenlenmesi konusunun UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ)
iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
3
9- Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYSTEDES) Projesi hazırlanmıĢ ve Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı
kararıyla Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Ġl
Emniyet Müdürlüğü ile Belediye BaĢkanlığımız arasında bu projeye iliĢkin protokoller
24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı
kararıyla da onaylanmıĢtır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 16/12/2014 tarih ve 612483232920.(92128) sayılı yazıları ile bildirilen değiĢiklik önerileri nedeniyle Ön Protokol ve Ek
Protokolün yeniden düzenlenmesi gerekli olmuĢtur. Bu düzenlemeler sonrasında 06/01/2015
tarihinde yeniden imzalanmıĢtır. 07/01/2015 tarih ve 2015/19 sayılı Belediye Meclis Kararı
ile onaylanan 06/01/2015 tarihinde imzalanan Ön Protokol ile imzalanan Ek Protokol de bazı
değiĢiklikler yapılmıĢ olup söz konusu Ek Protokolün iptal edilmesi ve 11/02/2015 tarihinde
yeniden imzalanan 7 (Yedi) sayfa 13 (Onüç) maddeden oluĢan KGYS-TEDES Ek Protokolün
ve bu protokolde yer alan hükümlerin Belediye Meclisinde görüĢülmesi ve onaylanması ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 388 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik
Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmıĢ ve Belediye Meclisinin
01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla Edirne Belediye BaĢkanı Sayın Recep
GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye BaĢkanlığımız
arasında bu projeye iliĢkin protokoller 24/11/2014 tarihinde imzalanmıĢ ve Belediye
Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı kararıyla da onaylanmıĢ olup, Emniyet Genel
Müdürlüğünün 16/12/2014 tarih ve 61248323-2920.(92128) sayılı yazıları ile bildirilen
değiĢiklik önerileri nedeniyle Ön Protokol ve Ek Protokolün yeniden düzenlenmesi gerekli
olmuĢtur. Bu düzenlemeler sonrasında 06/01/2015 tarihinde yeniden imzalanmıĢtır.
07/01/2015 tarih ve 2015/19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 06/01/2015 tarihinde
imzalanan Ön Protokol ile imzalanan Ek Protokol de bazı değiĢiklikler yapılmıĢ olup, söz
konusu Ek Protokolün iptal edilmesine ve 11/02/2015 tarihinde yeniden imzalanan 7 (Yedi)
sayfa 13 (Onüç) maddeden oluĢan KGYS-TEDES Ek Protokolün ve bu protokolde yer alan
hükümlerin geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10- Edirne Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 04 sayılı kararı ile YeĢilevler Taksi
Durağının kapatılmasına iliĢkin düzenleme hakkında Fedakar YERKAYAR tarafından Edirne
Ġdare Mahkemesinde açılan davada; 30.01.2015 tarihinde Yürütülmesinin Durdurulması
kararı verilmiĢtir. Bu karar Belediye BaĢkanlığımıza 12.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiĢtir.
Edirne Ġdare Mahkemesinin yürütülmesinin durdurulması kararı nedeniyle; 07/01/2015 tarih
ve 2015/04 nolu Edirne Belediye Meclis Kararının 63. maddesi ve YeĢilevler Taksi Durağı ile
ilgili kısımları yönünden 5., 55. ve 60. maddelerinin Edirne Ġdare Mahkemesince nihai bir
karar verilene kadar uygulanmaması ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.02.2015
tarih ve 387 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 04
sayılı kararı ile YeĢilevler Taksi Durağının kapatılmasına iliĢkin düzenleme hakkında Fedakar
YERKAYAR tarafından Edirne Ġdare Mahkemesinde açılan davada; 30.01.2015 tarihinde
Yürütmenin Durdurulması kararı verildiğinden, Belediye Meclisinin 07/01/2015 tarih ve
2015/04 sayılı kararının 63. maddesi ve YeĢilevler Taksi Durağı ile ilgili kısımları yönünden
5., 55. ve 60. maddelerinin Edirne Ġdare Mahkemesince nihai bir karar verilene kadar
uygulanmamasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 20.02.2015 tarih ve 26 sayılı dilekçesinde;
Minibüs Midibüs Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılması veya sıfırdan geniĢ kapsamlı Toplu
TaĢıma Araçları Yönetmeliğinin hazırlanması ve belirtilen hususların aynı Ģekilde Taksi
Yönetmeliğinin içerisine dahil edilmesi taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 397 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
4
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Minibüs Midibüs Yönetmeliğinde değiĢiklik
yapılması veya sıfırdan geniĢ kapsamlı Toplu TaĢıma Araçları Yönetmeliğinin hazırlanması
ve belirtilen hususların aynı Ģekilde Taksi Yönetmeliğinin içerisine dahil edilmesi taleplerinin
UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
12- Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyonunun almıĢ olduğu 20.02.2015 tarih ve 2015/01 sayılı, 24.02.2015 tarih ve
2015/02, 03, 04, 05, 06 sayılı Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyon Kararları ile Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 915 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakere;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyonunun
almıĢ olduğu 20.02.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararı sehven meclis gündemine alındığından
20.02.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyonunun
almıĢ olduğu 20.02.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararının geriye çekilmesine, 24.02.2015
tarih ve 2015/02, 03, 04, 05, 06 sayılı Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyon Kararlarının Cadde
ve Sokak Ġsimleri Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
13- “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmeliğin “Kadro DeğiĢikliği”
baĢlıklı 11 maddesinde “BoĢ memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değiĢikliği ile boĢ
Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiĢikliği meclis kararı ile yapılır. BoĢ
kadro değiĢikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değiĢikliklerinde
ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değiĢiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”
denilmektedir. Ġlgili Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler
Sınıfında münhal bulunan 2 adet 9. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8.
derece Sanat Tarihçisi ve 8. derece Kimyager kadrosunun ihdas edilmesi, 2 adet Programcı
kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 9. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 106 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
26.02.2015 tarih ve 106 sayılı yazısındaki memur boĢ kadro değiĢikliği ile ilgili sadece Sanat
Tarihçisi kadrosunun kalması kaydıyla diğerlerinin gündemden çekilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 22 ġubat 2007 tarih ve 26442
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin
11. maddesi uyarınca; Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 1 adet 9.
derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 8. derece Sanat Tarihçisi
kadrosunun ihdas edilmesine, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve
106 sayılı yazısında belirtilen diğer hususların geriye çekilmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve
Bağlı kuruluĢlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik ....
alanlarında yıllık sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 247 sayılı “Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret
5
Tavanları” konulu genelgesinde 2015 yılında geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre ödenecek Tam Zamanlı SözleĢmeli Sanat Tarihçisi için net aylık
tutar 1.818,18-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Mimar için net aylık tutar 2.285,87-TL., Tam
Zamanlı SözleĢmeli Mühendis için net aylık tutar 2.285,87-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli
Tekniker için net aylık tutar 1.817,13-TL. ve Tam Zamanlı SözleĢmeli Kimyager için net
aylık tutar 2.088,89-TL. olarak belirlenmiĢtir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Sanat
Tarihçisi, 1 adet Kimyager, 2 adet Mühendis, 2 adet Mimar, 4 adet Tekniker kadrosu için
Tam Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ödenecek net ücret tutarlarının belirlenmesi
ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 107 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Sanat
Tarihçisi kadrosunda Tam Zamanlı 1 adet Sanat Tarihçisi çalıĢtırılmasını, Tam Zamanlı
SözleĢmeli Sanat Tarihçisi için net ücret aylık 1.818,18-TL. ödenmesini, Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 107 sayılı yazısında yer alan diğer Tam Zamanlı
SözleĢmeli personel çalıĢtırılması ile ilgili hususların ise geriye çekilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan
1 adet Sanat Tarihçisi kadrosunda Tam Zamanlı 1 adet Sanat Tarihçisi çalıĢtırılmasına, Tam
Zamanlı SözleĢmeli Sanat Tarihçisi için net ücret aylık 1.818,18-TL. ödenmesine, Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 107 sayılı yazısında yer alan diğer
Tam Zamanlı SözleĢmeli personel çalıĢtırılması ile ilgili hususların ise geriye çekilmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 14 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
27.02.2015 tarih ve 920 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 14 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2015 tarih ve 2015/14, 15, 16, 17, 18, 19 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 918 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; imar komisyonunca alınan 24.02.2015 tarih ve
2015/14, 15, 16, 17, 18, 19 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- 26.11.2014 tarih ve 176 sayılı Ġmar Komisyon Kararının koordinatlarla bir uyumsuzluk
tespit edildiğinden 04.12.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında geriye çekilmiĢ olup,
konu ile ilgili koordinatlar düzeltildiğinden 26.11.2014 tarih ve 176 sayılı Ġmar Komisyon
Kararının görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 919
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 26.11.2014 tarih ve 176 sayılı Ġmar Komisyon
Kararının koordinatlarla bir uyumsuzluk tespit edildiğinden 04.12.2014 tarihli Belediye
Meclis Toplantısında geriye çekilmiĢ olup, konu ile ilgili koordinatlar düzeltildiğinden
26.11.2014 tarih ve 176 sayılı Ġmar Komisyon Kararının Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
18- Ersan HEPGEZER’e ait olan Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi Tüfekçiler Sokak
ada:35, parsel:78 de kayıtlı taĢınmazda açık otopark iĢletmeciliği yapma talebi ile ilgili
6
olarak Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden görüĢ istenmiĢ olup, Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün uygun görüĢ yazısı ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
“...taĢınmazın revizyon çalıĢmaları devam eden Edirne Koruma amaçlı imar planı
çalıĢmaları bitimine kadar geçici otopark alanı olarak kullanılmasının uygun” olduğuna
dair kararı yazımız ekinde olup; taĢınmazın geçici otopark olarak kullanılması hususu ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 420 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ersan HEPGEZER’e ait olan Edirne Merkez
Dilaverbey Mahallesi Tüfekçiler Sokak ada:35, parsel:78 de kayıtlı taĢınmazın geçici otopark
olarak kullanılmasının uygun görüldüğüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
19- Mülkiyetinin tamamı veya hissesi Belediyemize ait olan Edirne Merkez Ortaçukur
Mahallesi Pafta:136 Ada:740 Parsel:12 sayılı 196.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi Pafta:E17d07a4c Ada:269 Parsel:28 sayılı 177.55 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:51k3d Ada:2062
Parsel: l sayılı 558.43 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan
10054/55843 hissenin, Edirne Merkez Çokalca Mahallesi Pafta:131 Ada:451 Parsel:2 sayılı
159.20 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Meydan Mahallesi Pafta:116
Ada:366 Parsel:69 sayılı 8.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Ġskender
köy Pafta:6 Parsel:1817 sayılı 2833.31 m2 yüzölçümlü taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım
Mahallesi Pafta:50k2a Ada:1044 Parsel:7 sayılı 216.15 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 5958/21615 hissenin, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:51k3d
Ada:1059 Parsel:31 sayılı 177.14 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait
olan 4045/17714 hissenin, Edirne Merkez KiriĢhane Pafta:34 Parsel:2646 sayılı 4810.00 m2
yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Helvacısakaoğlu Mevkii Pafta:224
Ada:1450 Parsel:58 sayılı 833.47 m2 yüzölçümlü araba konağı vasıflı taĢınmazın, Edirne
Merkez Kazanova/ViĢnelik Mevkii Pafta:183 Ada:1104 Parsel:6 sayılı 51.76 m2 yüzölçümlü
tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Paçacılar Mevkii Pafta:230 Ada.1564 Parsel:6 sayılı
4553.10 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Bülbül Adası Mevkii
Pafta:172 Ada:1097 Parsel:15 sayılı 409.61 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne
Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:51L4c Ada:1639 Parsel:22 sayılı 440.00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 61/440 hissenin, Edirne Merkez
Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla Ada:163 Parsel:44 sayılı 436.00 m2 yüzölçümlü iki katlı
bir dükkanlı bir meskenli kargir ev vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 168/436 hissenin,
Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla3 Ada:163 Parsel:48 sayılı 363.00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 13/363 hissenin, Edirne Merkez
Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla3 Ada:163 Parsel:49 sayılı 519.00 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 157/519 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler
Mahallesi Pafta:50Lla Ada:1642 Parsel:12 sayılı 200.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 13/200 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:50Lla2 Ada:1644 Parsel:10 sayılı 280.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne
Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla2 Ada:1645 Parsel:14 sayılı 452.00 m2
yüzölçümlü arsa, kargir ev vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 26/452 hissesinin, Edirne
Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla2 Ada:2114 Parsel:2 sayılı 344.00 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 15/344 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler
Mahallesi Pafta:50Lla3 Ada:167 Parsel:34 sayılı 330.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 4/330 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:50Lla3 Ada:168 Parsel:25 sayılı 148.00 m2 yüzölçümlü arsa ve avlulu kerpiç ev vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 58/148 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:50Lla3 Ada:168 Parsel:27 sayılı 151.00 m2 yüzölçümlü arsa ve avlulu kerpiç ev vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 46/151 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:71 Ada:234 Parsel:23 sayılı 173.25 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 86/173 hissenin, Edirne Merkez KadirpaĢa Mevkii Pafta:71 Ada:233
Parsel:2 sayılı 294,40 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez KadirpaĢa Mevkii
7
Pafta:71 Ada:235 Parsd:8 sayılı 32.56 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez
Abdurrahman Mahallesi Pafta:61 Ada:586 Parsel:39 sayılı 81.85 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:136 Ada:343 Parsel:20 sayılı 256.20
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b
Ada:2272 Parsel:32 sayılı 129.28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait
olan 21/129 hissenin, Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b Ada:2272 Parsel:33
sayılı 115.87 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 22/116 hissenin,
Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b Ada:2272 Parsel:34 sayılı 193.90 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 55/194 hissenin, Edirne Merkez
Kiremitçiler Mahallesi Pafta:103 Ada:274 Parsel:2 sayılı 33.71 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Mevkii Pafta:E17d07b4b Ada:2367 Parsel:2 sayılı
500.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 144/500 hissenin, Edirne
Merkez Dörtkaya Mevkii Pafta:E17d07b4b Ada:2367 Parsel:5 sayılı 500.00 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 63/500 hissenin; 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunun 45. maddesine istinaden satıĢı ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
27.02.2015 tarih ve 103 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyetinin tamamı veya hissesi Belediyemize
ait olan Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:136 Ada:740 Parsel:12 sayılı 196.44 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi Pafta:E17d07a4c
Ada:269 Parsel:28 sayılı 177.55 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez
Yıldırım Mahallesi Pafta:51k3d Ada:2062 Parsel: l sayılı 558.43 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 10054/55843 hissenin, Edirne Merkez Çokalca Mahallesi
Pafta:131 Ada:451 Parsel:2 sayılı 159.20 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne
Merkez Meydan Mahallesi Pafta:116 Ada:366 Parsel:69 sayılı 8.00 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Ġskender köy Pafta:6 Parsel:1817 sayılı 2833.31 m2
yüzölçümlü taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:50k2a Ada:1044 Parsel:7
sayılı 216.15 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 5958/21615
hissenin, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:51k3d Ada:1059 Parsel:31 sayılı 177.14
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 4045/17714 hissenin, Edirne
Merkez KiriĢhane Pafta:34 Parsel:2646 sayılı 4810.00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Helvacısakaoğlu Mevkii Pafta:224 Ada:1450 Parsel:58 sayılı 833.47 m2
yüzölçümlü araba konağı vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Kazanova/ViĢnelik Mevkii
Pafta:183 Ada:1104 Parsel:6 sayılı 51.76 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne
Merkez Paçacılar Mevkii Pafta:230 Ada.1564 Parsel:6 sayılı 4553.10 m2 yüzölçümlü tarla
vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Bülbül Adası Mevkii Pafta:172 Ada:1097 Parsel:15 sayılı
409.61 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:51L4c Ada:1639 Parsel:22 sayılı 440.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 61/440 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla
Ada:163 Parsel:44 sayılı 436.00 m2 yüzölçümlü iki katlı bir dükkanlı bir meskenli kargir ev
vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 168/436 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler
Mahallesi Pafta:50Lla3 Ada:163 Parsel:48 sayılı 363.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 13/363 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:50Lla3 Ada:163 Parsel:49 sayılı 519.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 157/519 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla
Ada:1642 Parsel:12 sayılı 200.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait
olan 13/200 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla2 Ada:1644
Parsel:10 sayılı 280.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Süpürgeciler
Mahallesi Pafta:50Lla2 Ada:1645 Parsel:14 sayılı 452.00 m2 yüzölçümlü arsa, kargir ev
vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 26/452 hissesinin, Edirne Merkez Süpürgeciler
Mahallesi Pafta:50Lla2 Ada:2114 Parsel:2 sayılı 344.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın Belediyemize ait olan 15/344 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi
Pafta:50Lla3 Ada:167 Parsel:34 sayılı 330.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 4/330 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla3
Ada:168 Parsel:25 sayılı 148.00 m2 yüzölçümlü arsa ve avlulu kerpiç ev vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 58/148 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:50Lla3
8
Ada:168 Parsel:27 sayılı 151.00 m2 yüzölçümlü arsa ve avlulu kerpiç ev vasıflı taĢınmazın
Belediyemize ait olan 46/151 hissenin, Edirne Merkez Süpürgeciler Mahallesi Pafta:71
Ada:234 Parsel:23 sayılı 173.25 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan
86/173 hissenin, Edirne Merkez KadirpaĢa Mevkii Pafta:71 Ada:233 Parsel:2 sayılı 294,40
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez KadirpaĢa Mevkii Pafta:71 Ada:235
Parsd:8 sayılı 32.56 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Abdurrahman
Mahallesi Pafta:61 Ada:586 Parsel:39 sayılı 81.85 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:136 Ada:343 Parsel:20 sayılı 256.20 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b
Ada:2272 Parsel:32 sayılı 129.28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait
olan 21/129 hissenin, Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b Ada:2272 Parsel:33
sayılı 115.87 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 22/116 hissenin,
Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta:50L2b Ada:2272 Parsel:34 sayılı 193.90 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 55/194 hissenin, Edirne Merkez
Kiremitçiler Mahallesi Pafta:103 Ada:274 Parsel:2 sayılı 33.71 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Mevkii Pafta:E17d07b4b Ada:2367 Parsel:2 sayılı
500.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 144/500 hissenin, Edirne
Merkez Dörtkaya Mevkii Pafta:E17d07b4b Ada:2367 Parsel:5 sayılı 500.00 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taĢınmazın Belediyemize ait olan 63/500 hissenin; 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunun 45. maddesine istinaden satıĢına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
20- Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantısında, yapılan seçim
sonucunda; Meclis I. BaĢkan Vekilliğine 2 yıl süre ile seçilen Meclis Üyesi Serdar
YALÇINER 10.02.2015 tarih ve 3245 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa
ettiğinden Meclis I. BaĢkan Vekilliği görevi boĢalmıĢ bulunmaktadır. Bu nedenle kalan süreyi
tamamlamak üzere Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası
hükümlerine uyularak gizli oyla Meclis I. BaĢkan Vekili seçiminin yapılması ile ilgili Yazı
ĠĢleri Müdürlüğünün 13.05.2015 tarih ve 70 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası
hükümlerine uyularak kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis I. BaĢkan Vekili seçimi gizli
oyla yapılarak, yapılan tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 31, boĢ oy sayısı yok, geçersiz
oy sayısı yok, geçerli oy sayısı 31 oy olduğu, buna göre, Aytaç DĠLCĠ 20 oy, Sevda Nur
KURBAN 11 oy aldığı tespit edilmesinden sonra Aytaç DĠLCĠ Meclis I. BaĢkan Vekili olarak
seçilmiĢtir.
21- Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantısında yapılan seçim
sonucunda Belediye Encümen Üyeliğine seçilen Encümen Üyesi Suhat POLAT 10.02.2015
tarih ve 3246 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince kalan süreyi
tamamlamak üzere Suhat POLAT’ın yerine gizli oyla bir Encümen Üyesi seçiminin yapılması
ile ilgili Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 13.05.2015 tarih ve 71 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince
kalan süreyi tamamlamak üzere bir Encümen Üyesi seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan tasnif
sonucunda; kullanılan oy sayısı 31, boĢ oy sayısı yok, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy sayısı
31 oy olduğu, buna göre, Yüksel AKSOY 18 oy, Tamer KARADAĞ 13 oy aldığı tespit
edilmesinden sonra Yüksel AKSOY Encümen Üyesi olarak seçilmiĢtir.
22- Süloğlu Belediye BaĢkanlığının 24/02/2015 tarih ve 2015-83 sayılı yazısı ile LalapaĢa
Belediye BaĢkanlığının 25/02/2015 tarih ve 69 sayılı yazılarında özetle; LalapaĢa - Edirne ve
Süloğlu - Edirne arasında yolcu taĢımacılığı yapıldığı, Ġlçe halkının yolcu taĢımacılığını yapan
LalapaĢa ve Süloğlu Belediyesi araçlarına Edirne merkezinde yaya ulaĢımını sağlamak
amacıyla Belediyemiz Hizmet binası yanındaki otobüs durağından tek araçlık durak yeri
verilmesi talep edilmiĢtir. Süloğlu ve LalapaĢa Belediye araçlarına Belediyemiz Hizmet
9
binası yanındaki durakta birer (1) araçlık durak yeri verilmesi hususu ile ilgili UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 434 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği
ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Süloğlu ve LalapaĢa Belediye araçlarına
Belediyemiz Hizmet binası yanındaki durakta birer (1) araçlık durak yeri verilmesine Meclis
Üyesi Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail
ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail
YILDIZ’ın red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
23- 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin görev ve sorumlulukları madde 14: “Belediye
meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir” maddesi
kapsamında, Edirne Belediyesi Mücavir alanında bulunan köylerin; 5393 sayılı Belediye
Kanunu Diğer kuruluĢlarla iliĢkiler madde 75. “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine
yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli
idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini
bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin
yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” maddesi
kapsamında olmak üzere mücavir saha dıĢında Edirne Ġlindeki Köylerinin; yolcu bekleme
durak kabini ihtiyacının giderilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili hükümleri
çerçevesinde kullanılmak üzere Belediye BaĢkanı tarafından belirlenecek sayıda mücavir alan
dıĢında kalan köy muhtarları ile protokol yapılarak durak kabinlerinin satın alınması ve yerine
monte edilmesi konusu ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 435
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin görev ve
sorumlulukları madde 14: “Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir” maddesi kapsamında, Edirne Belediyesi Mücavir alanında bulunan
köylerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu Diğer kuruluĢlarla iliĢkiler madde 75. “Belediye,
belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve sorumluluk
alanlarına giren konularda; a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına ait
yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar
ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında
bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır” maddesi kapsamında olmak üzere mücavir saha dıĢında
Edirne Ġlindeki Köylerinin; yolcu bekleme durak kabini ihtiyacının giderilmesi amacıyla 5393
sayılı Belediye Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere Belediye BaĢkanı
tarafından belirlenecek sayıda mücavir alan dıĢında kalan köy muhtarları ile protokol
yapılarak durak kabinlerinin satın alınmasına ve yerine monte edilmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
24- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talebi ile ilgili 1 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
03.03.2015 tarih ve 958 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talebi ile ilgili 1 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
25- Kentimizde, Sağlıklı KentleĢme, Nitelikli YapılaĢma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre
Değerlerinin Korunarak GeliĢtirilmesi amacıyla Belediyemizce Meslek Odaları Örgütleri ile
teknik ve bilimsel destek almak amacıyla iĢ birliği yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle Sağlıklı KentleĢme, Nitelikli YapılaĢma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre
Değerlerinin Korunarak GeliĢtirilmesi için T.M.M.O.B, bünyesindeki oda, Ģube veya
10
temsilcilikler ile ortak mesleki ve teknik iĢbirliği protokolü yapılması konusunda
oluĢturulacak protokolleri imzalamaya BaĢkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve 972 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın BaĢkanlık Makamına yetki verilmesi
ibaresinin Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesi Ģeklinde değiĢtirilmesi ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Sağlıklı
KentleĢme, Nitelikli YapılaĢma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak
GeliĢtirilmesi için T.M.M.OB, bünyesindeki oda, Ģube veya temsilcilikler ile ortak mesleki ve
teknik iĢbirliği protokolü yapılması konusunda oluĢturulacak protokolleri imzalamaya
Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
26- ġehrimiz merkezinden geçen Meriç, Tunca ve Arda Nehirlerinde 02-06 ġubat 2015
tarihleri arasında düĢen aĢırı yağıĢlar sonucu su taĢkınları yaĢanarak doğal afet meydana
gelmiĢtir. ġehir merkezini Karaağaç Mahallesine bağlayan doğal granit kaplamalı yol ve
kaldırımlar yaĢanan doğal afet nedeniyle aĢırı zarar görmüĢ ve genel hayat olumsuz
etkilenmiĢtir. Su taĢkınında zarar gören yerlerin yapımı için afet fonundan Belediyemiz
hesabına 1.100.000.TL (Birmilyonyüzbinlira) kaynak aktırılmıĢtır. Doğal afet nedeniyle
tahrip olan Lozan Caddesinin onarımında kullanılmak üzere Ģartlı gönderilen bağıĢın kabulü
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi g bendine göre Belediye Meclisi yetkisinde
olup, Ģartlı bağıĢın meclisimizce kabulü sonrası Belediyemiz bütçesine aktarılarak
1.000.000.TL Lozan Caddesinin onarımında kullanılacaktır. Bakiye l00.000.TL’nin aynı
tarihler arasında yaĢanan tabii afetten etkilenmiĢ olan Meriç Nehri kenarında Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Ġl Emniyet Müdürlüklerine ait Sosyal Tesislere harcanması planlanmıĢtır. Bu
hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinde “Belediye, belediye meclisinin
kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda; a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım,
onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet
projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde
iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır...”
hükmü çerçevesinde elliĢer bin lira ayni veya nakdi kaynak aktarılması hususu ile ilgili Fen
ĠĢleri Müdürlüğünün 04.03.2015 tarih ve 432 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 1.100.000,00.-TL’nin Ģartlı bağıĢ olarak kabul
edilmesine, Meriç Nehri kenarındaki Edirne Öğretmenevine 50.000,00.- TL ve Meriç Nehri
kenarındaki Edirne Polisevine 50.000,00.-TL nakdi yardım yapılması ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 1.100.000,00.-TL’nin Ģartlı bağıĢ
olarak kabul edilmesine, Meriç Nehri kenarındaki Edirne Öğretmenevine 50.000,00.- TL ve
Meriç Nehri kenarındaki Edirne Polisevine 50.000,00.-TL nakdi yardım yapılmasına oybirliği
karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.03.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 01.04.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
11
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 01.04.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Nisan ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel
AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
1- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 20.03.2015 tarih ve 44 sayılı dilekçede; 07.01.2015
tarih ve 2015/04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen pazaryerinde
geçici taksi faaliyetlerinin 7 (yedi) taksilik sabit bir durak haline getirilmesi, bu durağa geçmek isteyen
7 taksinin tüm duraklara duyuru yapılarak müracaat alınmasına, müracaat sayısının fazla olması
halinde noter kurası ile belirlenmelerine, geçiĢ talebinde bulunanlardan, kurada çıkanlardan 2015 yılı
bütçe tarifelerine göre 20.000,00.-TL+KDV tahsis yenileme ücreti alınmasına karar verilmiĢtir.
Bugüne kadar yapılan duyurulardan tahsis belgesi ücretinin yüksek olduğu belirtilerek, herhangi bir
talep gerçekleĢmemiĢtir. Dolayısıyla daha önce alınan kararla müĢterek durak olarak kullanılan
Cuma ve Pazartesi günleri düzenlenen Pazaryerinin önünde sabit kurulacak durak yeri için tahsis
belgesi ücretinin düĢürülerek yeniden belirlenmesi, 7 (yedi) taksilik sabit bir durak haline
getirilmesi talep edilmiĢ olup, dilekçe konusu talebin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 605 sayılı yazısı, Belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için
oluĢturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı denetim komisyonu raporu ile
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 2323 sayılı yazısı, Türksat Edirne Ġl
Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 12722 sayılı yazısı ile 406 sayılı Kanun hükümleri
gereğince 22.07.2004 tarihinde kurulan Türksat A.ġ. hisselerinin tamamının hazineye ait
olduğu ve UlaĢtırma Bakanlığı yönetimi ve denetimde olduğu, Türksat A.ġ. Kablo
yayıncılık hizmetlerini (Kablo TV, Uydunet, Teledünya) kamu hizmeti olarak daha
yaygın ve nitelikli hale getirmek amacıyla; Belediyemize ait kurulu bulunan ekli
krokide görülen güzergahta üç gözlü borunun 1 adedini 60.000,00.-TL+KDV olan
bütçeleri karĢılığı 20 yıllığına kiralamak istenmektedir. Konu ile ilgili düzenlenen rapor
Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 615 sayılı yazısı ekinde olup, 5393 sayılı
Belediye Kanunun 18. maddesinin e) fıkrasında “TaĢınmaz mal alımına, satımına,
takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak
tesisine karar vermek.” Belediye Meclisi yetkisindedir. Belediyemizce, Ģehrimizde fiber
optik altyapı tesisi kuran Telekomünikasyon Ģirketleri ile yapılan protokolün i l gi l i
maddesi doğrultusunda tesis edilerek Belediyemiz tasarrufuna bırakılan 40*32*32 mm
çapında üç gözlü boru için Belediye Meclisinin 2015 yılında Kamu Kurum ve
KuruluĢlarına tarife dıĢında fiyat uygulama yetkisi mevcut olup, ekli güzergah krokisinde
görülen toplam 3.150 metre olan üç gözlü borunun 1 gözünü 20 yıl süre i l e
Türksat Edirne Ġl Müdürlüğüne kiraya verilmesi hususu ile ilgili Fen ĠĢleri
Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 615 sayılı yazısı, Belediyemiz Taekwondo Takımı
1
sporcuları 2014 ve 2015 yıllarında Balkan ve Avrupa Taekwondo ġampiyonalarında büyük
performans göstermiĢ ve çeĢitli alanlarda kazandıkları dereceler ile Ġlimizin ve Belediyemizin
adını sürekli baĢarılarla duyurarak hafızalara kazımıĢtır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.
maddesinde “Yurtiçi ve yurtdıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan
sporculara Belediye Meclisi kararı ile ödül verilebilir.” denildiğinden ekli listede ismi geçen
sporcularımıza l’er adet tam altın verilmesi hususu ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 1290 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize
yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 5 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 1458 sayılı yazısı,
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yeniimaret Pafta: 157 Ada: 768 Parsel: l
sayılı 707.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yeniimaret Pafta: 157
Ada: 766 Parsel: 23 sayılı 858.18 m2 yüzölçümlü Balkan Harbi ġehitler Mezarlığı vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Süpürgeciler Pafta: 109 Ada: 171 Parsel: 2 sayılı 468.50 m2
yüzölçümlü Avlulu kargir ev ve arsası vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Hıdırlık Pafta: 182
Ada:1132 Parsel:15 sayılı 1779.48 m2 yüzölçümlü Hıdır Baba Türbesi vasıflı taĢınmazın;
mülkiyetleri Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı bulunan Edirne Merkez BabademirtaĢ Pafta: 44 Ada:
262 Parsel: 6 sayılı 427.50 m2 yüzölçümlü ev vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez YahĢifakih
Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 2 sayılı 120.00 m2 yüzölçümlü AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz, Edirne
Merkez YahĢifakih Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 3 sayılı 117.50 m2 yüzölçümlü AhĢap Ev vasıflı
taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılması ve 2863 sayılı Yasaya
göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
31.03.2015 tarih ve 281 sayılı yazısı, Özel Kalem Müdürlüğünde doğmuĢ olan binek oto
ihtiyacını karĢılamak üzere 2015 yılında edinilecek taĢıtlar cetvelinde; Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğüne ait bölümde yer alan 1 adet binek otonun Özel Kalem Müdürlüğüne ait
bölümde yer alması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 2401 sayılı
yazısı, “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmeliğin “Kadro DeğiĢikliği”
baĢlıklı 11. maddesinde “BoĢ memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değiĢikliği ile boĢ
Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiĢikliği meclis kararı ile yapılır. BoĢ
kadro değiĢikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değiĢikliklerinde
ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değiĢiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”
denilmektedir. Ġlgili Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler
Sınıfında münhal bulunan 9. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece
Kimyager kadrosunun ihdas edilmesi, 2 adet 9. derece Programcı kadrosunun iptal edilerek
yerine 2 adet 9. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu ile ilgili Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 160 sayılı yazısı, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve Bağlı kuruluĢlarında Norm
kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik .... alanlarında yıllık sözleĢme ile
personel çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz
konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının
yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir.” denilmektedir.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 247 sayılı
“Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu genelgesinde 2015 yılında
geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek Tam Zamanlı
SözleĢmeli Mimar için aylık net aylık tutar 2.285,87.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Mühendis
için net aylık tutar 2.285,87.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Tekniker için aylık net tutar
1.817,13.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Kimyager için aylık net aylık tutar 2.088,89.-TL ve
Tam Zamanlı SözleĢmeli Kameraman için aylık net tutar 1.381,89.-TL. olarak belirlenmiĢtir.
2
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Kimyager, 2 adet Mühendis, 2 adet Mimar, 4 adet
Tekniker ve 1 adet Kameraman kadrosu için Tam Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması
ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi hususu ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 161 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması
hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
yukarıda belirtilen gündem dıĢı 9 (DOKUZ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
2- Bir önceki toplantıya ait 04.03.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 04.03.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
3- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen,
Ġlimiz Merkez Tayakadın Köyü Köy Sokağı sağ taraf 32/B numara dahil baĢlar ve biter (133
ada, 11 parsel) olan yerle ilgili Ġl Merkez Jandarma Komutanlığının 10.03.2015 tarih ve 1381
sayılı görüĢ yazısı ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 216 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma
ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği
içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, Ġlimiz Merkez Tayakadın Köyü Köy Sokağı sağ
taraf 32/B numara dahil baĢlar ve biter (133 ada, 11 parsel) olan yerin içkili yerler bölgesine
dahil edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
4- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen,
Ġlimiz Merkez Kocasinan Mahallesi YeĢilırmak Sokak sol taraf 7/C numara dahil baĢlar ve
biter olan yerle ilgili Ġl Merkez Jandarma Komutanlığının 10.03.2015 tarih ve 1380 sayılı
görüĢ yazısı ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 217 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma
ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği
içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, Ġlimiz Merkez Kocasinan Mahallesi YeĢilırmak
Sokak sol taraf 7/C numara dahil baĢlar ve biter olan yerin içkili yerler bölgesine dahil
edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- Yıldırım Hacı Sarraf Mahalle Muhtarı Metin ADĠRAN’ın 02.03.2015 tarih ve 04561 kayıt
numaralı dilekçesi, Yeniimaret Mahalle Muhtarı Süleyman ÇUTUK’un 02.03.2015 tarih ve
04559 kayıt numaralı dilekçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Ġsmail KĠLECĠ’nin
02.03.2015 tarih ve 04560 kayıt numaralı dilekçelerde; Mahalle Muhtarlarına vatandaĢlardan
gelen Ģikayet üzerine ETUS araçlarının daha hızlı hizmet verebilmesi için araç sayısının
arttırılması talep edilmektedir. Dilekçe konusu talep hakkında düzenleme yapılması için
konunun UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün
20.03.2015 tarih ve 568 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın görüĢülen maddeye ilave olarak Yıldırım
Beyazıt Mahallesi Muhtarı Ġsmail KĠLECĠ’nin 31.03.2015 tarih ve 6634 kayıt numaralı ve
01.04.2015 tarih ve 6771 kayıt numaralı, ayrıca Yeniimaret Mahalle Muhtarının soyadı
sehven ÇUTUK yazıldığından AMAÇ olarak düzeltilmesini ve Yeniimaret Mahalle Muhtarı
Süleyman AMAÇ’ın 31.03.2015 tarih ve 6633 kayıt numaralı ve 01.04.2015 tarih ve 6772
3
kayıt numaralı dilekçelerin gündemin 4. maddesine ilave edilmesini belirtmesinden sonra
iĢaretle yapılan oylama sonucunda; ETUS araçlarının daha hızlı hizmet verebilmesi için araç
sayısının arttırılması ve araçlarının mahalle içinden geçmesi taleplerinin UlaĢım
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- Mülkiyeti Edirne Belediyesine ait 256 ada, 2-3-4-5-6 parselde bulunan yer personel
otoparkı olarak ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Hafta sonları Ġlimize gelen yerli ve yabancı
turistlerin Ģehiriçi otopark ihtiyaçlarını gidermek ve Belediye ana binası çevresinde oluĢan
hatalı parklanma sonucu trafiğin olumsuz yönde etkilenmesini ortadan kaldırmak üzere
belirtilen yerin Cumartesi ve Pazar günleri Parkmetre kapsamına alınması hususu ile ilgili
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 579 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; mülkiyeti Edirne Belediyesine ait 256 ada, 2-3-45-6 parsel sayılı taĢınmazın Cumartesi ve Pazar günleri parkmetre kapsamına alınmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- Edirne Rumeli Emlak ĠnĢ. Tur. Yapı San. Tic. Ltd. ġti.’ne ait olan Edirne Merkez Ġlçe
SarıcapaĢa Mahallesi Kargı Baba Sokakta bulunan pafta:39, ada:437, parsel:82 de kayıtlı
taĢınmazda açık otopark iĢletmeciliği yapma talebi ile ilgili olarak Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünden görüĢ istenmiĢ olup, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün uygun görüĢ yazısı ve
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun “...taĢınmazın revizyon çalıĢmaları
devam eden Edirne Koruma amaçlı imar planı çalıĢmaları bitimine kadar geçici otopark alanı
olarak kullanılmasının uygun” olduğuna dair kararı yazımız ekinde olup; taĢınmazın geçici
otopark olarak kullanılması hususu ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.03.2015
tarih ve 562 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun “...taĢınmazın revizyon çalıĢmaları devam eden Edirne Koruma amaçlı imar planı
çalıĢmaları bitimine kadar geçici otopark alanı olarak kullanılmasının uygun” olduğuna
denildiğinden Edirne Koruma amaçlı imar planı çalıĢmaları bitimine kadar Edirne Merkez
SarıcapaĢa Mahallesi Kargı Baba Sokak Pafta: 39, Ada: 437, Parsel: 82 sayılı taĢınmazın
geçici otopark olarak kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- UlaĢım Komisyonunca alınan 20.03.2015 tarih ve 2015/02, 03 sayılı UlaĢım Komisyon
kararları ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 580 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, bu maddenin görüĢülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN’in bu maddenin
görüĢülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN bu maddenin görüĢülmesinde,
bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda; UlaĢım
Komisyonunca alınan 20.03.2015 tarih ve 2015/02, 03 sayılı UlaĢım Komisyon kararlarının
UlaĢım Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Abonelik SözleĢmeleri
Yönemeliği”ne göre Belediyemiz Su Abone SözleĢmesi Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe
uygun düzenlenen Su Abonelik SözleĢme ġartnamesi hazırlanmıĢ olup, konunun Belediye
Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih ve 2215
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 60 maddeden ibaret Edirne Belediyesi Su
Aboneliği SözleĢmesi Yönetmeliğinin ve 54 maddeden ibaret Edirne Belediyesi Su Abonelik
4
SözleĢmesinin Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
10- Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 19.03.2015 tarih ve 43 sayılı
dilekçesinde; Huysuzbaba Sokak üzerinde bulunan Uzunkaldırım Taksi Durağına mevcut (T)
plaka araç sahiplerinin veya Ģoförlerin bekleme yapacakları, barınacakları bir durak kabini
konulması talep edilmiĢ olup, dilekçe konusu talebin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi
hususu ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 588 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Huysuzbaba Sokak üzerinde bulunan
Uzunkaldırım Taksi Durağına mevcut (T) plaka araç sahiplerinin veya Ģoförlerin bekleme
yapacakları, barınacakları bir durak kabini konulması talebinin UlaĢım Komisyonuna havale
edilmesine 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- 05/06/2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis Kararının 3. maddesinde; “ETUS
sistemi içerisinde çalıĢmak isteyen (M) plaka sahiplerinin 1. maddede belirlenen esaslar
çerçevesinde kendi aralarında anlaĢma protokolünü 01 Temmuz 2013 tarihine kadar ibraz
etmelerine, ilk defa katılım talebinde bulunacakların 2011/316 sayılı meclis kararıyla kabul
edilen ETUS Katılım SözleĢmesini de imzalamaları; bu tarihe kadar anlaĢma sağlayan (M)
plakaların ETUS hatlarında çalıĢmasına, diğer (M) plaka sahiplerinin 2003/3 sayılı Ġl Trafik
Komisyon Kararıyla düzenlenen kendi hatlarında çalıĢmalarına” Ģeklinde karar alınmıĢtır.
03/07/2013 tarih ve 2013/277 sayılı Belediye Meclis Kararı ile de bu süre 01 Ekim 2013
tarihine kadar uzatılmıĢtır. Yeni katılımlar olabileceğinden bu sürenin 30 Haziran 2015
tarihine kadar uzatılarak ek süre verilmesi hususu ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün
24.03.2015 tarih ve 589 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, bu maddenin görüĢülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN’in bu maddenin
görüĢülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN bu maddenin görüĢülmesinde,
bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin
03/07/2013 tarih ve 2013/277 sayılı kararı ile belirlenen sürenin yeni katılımlar
olabileceğinden 30 Haziran 2015 tarihine kadar uzatılarak ek süre verilmesine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Hacılarezanı Pafta: E17d07c3c, Ada:
1418, Parsel: 74 sayılı 51.04 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satıĢı ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
23.03.2015 tarih ve 141 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Hacılarezanı Pafta: E17d07c3c, Ada: 1418, Parsel: 74 sayılı 51.04 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine istinaden satıĢına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
13- 5393 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41. maddesine göre Belediyemiz Birimlerinin çalıĢmalarını gösterir 2014 yılına
ait faaliyet raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 2252 sayılı
yazısı ekinde bugünkü meclis toplantısında görüĢülerek yapılan müzakerede;
Belediyemiz Birimlerinin çalıĢmalarını gösterir 2014 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Meclis BaĢkanlığı görevini Meclis I. BaĢkan Vekili
Aytaç DĠLCĠ’ye bırakmasından sonra Meclis I. Başkan Vekili Aytaç DİLCİ’nin 2014 yılına
5
ait faaliyet raporu hakkında görüĢ belirtmek isteyen olup, olmadığını sormasından sonra
Meclis Üyesi Ahmet KARAGÜLLE’nin 2014 yılına ait faaliyet raporunun incelediklerinde
2013 Yılında belediyenin personel sayısının 1293 olduğunu, 2014 yılında ise 1348 personel
olduğunu ve 99 tane yeni personel alındığının gözüktüğünü bu konuda bir açıklama
yapılmasını belirtmesinden sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. İlknur AKTAŞ’ın
konu ile ilgili açıklama yapmasından sonra Meclis I. Başkan Vekili Aytaç DİLCİ’nin baĢka
söz alan olmadığından oylamaya geçeceğini belirterek 2014 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
olarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2014 yılına ait faaliyet raporunun geldiği Ģekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Oylama yapıldıktan sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Meclis BaĢkanlığı
görevine geçmiĢtir.
14- Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 09/03/2015 tarih ve 1749 sayılı yazısı ile
Edirne Valiliğimizce 02-06 ġubat 2015 tarihlerinde yaĢanan tabii afet neticesinde oluĢan zarar
ziyanın karĢılanması amacıyla 1.100.000.-TL Belediyemiz hesabına aktarılmıĢ ve bu bedelin
Belediyemiz bütçesine alınarak Doğal afet nedeniyle aĢırı zarar gören Lozan Caddesinin
doğal granit kaplamalı yol ve kaldırımlarının onarımında kullanılacağından Ģartlı bağıĢ olarak
kabulü hususunda Belediye Meclisinin 04/03/2015 tarih 2015/71 sayılı kararı alınmıĢtır.
Ancak; 02-06 ġubat 2015 tarihlerinde yaĢanan doğal afet nedeniyle talep ettiğimiz
1.269.298,23.-TL zararımıza karĢılık 1.000.000.-TL “Acil Yardım Ödeneği” uygun görülerek
Belediyemiz emrine 10/03/2015 tarihinde gönderilmiĢtir. Belediyemiz hesabına aktarılan bu
ödeneğin Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce afette zarar gören Lozan Caddesinin
onarımında “Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin Esas ve Usulleri”
doğrultusunda harcanması için Edirne Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
10/03/2015 tarih ve 156 sayılı yazı yazılmıĢtır. Dolayısıyla Edirne Valiliği Özel Kalem
Müdürlüğünün 09/03/2015 tarih ve 1749 sayılı yazısı ile istenen 1.100.000.-TL’nin
l.000.000.-TL’si sehven Belediyemiz hesabına aktarıldığı anlaĢıldığından, Edirne Belediye
Meclisinin 04/03/2015 tarih 2015/71 sayılı kararı ile alınan 1.000.000.-TL Ģartlı bağıĢın iptal
edilerek Edirne Ziraat Bankası ġubesi nezdinde bulunan TR06 0001 0000 9732 0994 8950 04
IBAN hesabına iadesi hususunda düzeltici Meclis Kararı alınması, bakiye 100.000.-TL’nin
Ģartlı bağıĢ olarak kabul edilmesi, bu bağıĢın Meriç Nehri kenarında bulunan tabii afetten
zarar gören Edirne Öğretmen Evine 50.000.-TL ve Edirne Polis Evine 50.000.-TL nakdi
yardım yapılması kararının aynı kalması, Edirne Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünün 10/03/2015 tarih ve 156 sayılı yazı gereği gönderilen 1.000.000.-TL acil
yardım ödeneğinin “Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin Esas ve Usulleri”
doğrultusunda kabul edilmesi ve harcanması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
17.03.2015 tarih ve 2191 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün
09/03/2015 tarih ve 1749 sayılı yazısı ile Edirne Valiliğimizce 02-06 ġubat 2015 tarihlerinde
yaĢanan tabii afet neticesinde oluĢan zarar ziyanın karĢılanması amacıyla 1.100.000.-TL
Belediyemiz hesabına aktarılmıĢ ve bu bedelin Belediyemiz bütçesine alınarak Doğal afet
nedeniyle aĢırı zarar gören Lozan Caddesinin doğal granit kaplamalı yol ve kaldırımlarının
onarımında kullanılacağından Ģartlı bağıĢ olarak kabulü hususunda Belediye Meclisinin
04/03/2015 tarih 2015/71 sayılı kararı alınmıĢtır. Ancak; 02-06 ġubat 2015 tarihlerinde
yaĢanan doğal afet nedeniyle talep ettiğimiz 1.269.298,23.-TL zararımıza karĢılık 1.000.000.TL “Acil Yardım Ödeneği” uygun görülerek Belediyemiz emrine 10/03/2015 tarihinde
gönderilmiĢtir. Belediyemiz hesabına aktarılan bu ödeneğin Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünce afette zarar gören Lozan Caddesinin onarımında “Afet ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliğinin Esas ve Usulleri” doğrultusunda harcanması için Edirne Valiliği
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 10/03/2015 tarih ve 156 sayılı yazı yazılmıĢtır.
6
Dolayısıyla Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 09/03/2015 tarih ve 1749 sayılı yazısı
ile istenen 1.100.000.-TL’nin l.000.000.-TL’si sehven Belediyemiz hesabına aktarıldığı
anlaĢıldığından, Edirne Belediye Meclisinin 04/03/2015 tarih ve 2015/71 sayılı kararı ile
alınan 1.000.000.-TL Ģartlı bağıĢın iptal edilmesine, Edirne Ziraat Bankası ġubesi nezdinde
bulunan TR06 0001 0000 9732 0994 8950 04 IBAN hesabına iade edilmesine, bakiye
100.000.-TL’nin Ģartlı bağıĢ olarak kabul edilmesine, bu bağıĢın Meriç Nehri kenarında
bulunan tabii afetten zarar gören Edirne Öğretmen Evine 50.000.-TL ve Edirne Polis Evine
50.000.-TL nakdi yardım yapılması hususunun 04/03/2015 tarih 2015/71 sayılı Belediye
Meclis kararında aynen kalmasına, Edirne Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
10/03/2015 tarih ve 156 sayılı yazı gereği gönderilen 1.000.000.-TL acil yardım ödeneğinin
“Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin Esas ve Usulleri” doğrultusunda kabul
edilmesine ve harcanmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.03.2015 tarih ve 2015/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sayılı, 26.03.2015 tarih
ve 2015/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 1385 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın imar komisyonunca alınan 23.03.2015 tarih
ve 2015/21 sayılı imar komisyon kararının EPDK’dan görüĢ alındıktan sonra tekrar
görüĢülmek üzere geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan
oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar
komisyonunca alınan 23.03.2015 tarih ve 2015/20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sayılı,
26.03.2015 tarih ve 2015/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar
Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne ayrıca imar komisyonunca alınan 23.03.2015
tarih ve 2015/21 sayılı imar komisyon kararının EPDK’dan görüĢ alındıktan sonra tekrar
görüĢülmek üzere geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 19 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
26.03.2015 tarih ve 1384 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 19 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- Ġmar Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalar sonucunda alınan 26.03.2015 tarih ve 35 sayılı
imar komisyonu kararı ile plan notlarının 30.1.1 maddesine ilave hüküm getirilmiĢtir. Ġmar
komisyonu kararı ile getirilen bu ilave hüküm sonrasında Plan Notu ile Plan Notunun
uygulanmasına dair esasların uyumlu olması amacıyla, uygulama esaslarının “BaĢvuruda
sunulan projeler; uygulama yapılmasını istedikleri binanın mevcut durumundan farklı olarak
ilave inĢaat alanını talep eder nitelikte hazırlanamaz. Bu amaçla hazırlanmıĢ projeler kabul
edilmeyecektir. Projeler plan notuna göre hazırlanacak hiçbir durumda (mevcuttan farklı
olarak) bina taban alanını büyütmek ve/veya inĢaat alanını büyütmek, ruhsatı alınmıĢ
parsellerde ruhsatta belirtilen kat sayısını arttırmak yönünde hazırlanan projeler kabul
edilmeyecektir.” Ģeklindeki 1. maddesinin “b” fıkrasının “BaĢvuruda sunulan projeler plan
notunun 30.1.1 maddesinde belirtilen Ģartlara göre hazırlanacaktır. 30.1.1 maddesinde
belirtilen hususlara aykırı hazırlanan projeler kabul edilmeyecektir.” Ģeklinde değiĢtirilmesi
ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 1383 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
7
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalar
sonucunda alınan 26.03.2015 tarih ve 35 sayılı imar komisyonu kararı ile plan notlarının
30.1.1 maddesine ilave hüküm getirilmiĢtir. Ġmar komisyonu kararı ile getirilen bu ilave
hüküm sonrasında Plan Notu ile Plan Notunun uygulanmasına dair esasların uyumlu olması
amacıyla, uygulama esaslarının “BaĢvuruda sunulan projeler; uygulama yapılmasını
istedikleri binanın mevcut durumundan farklı olarak ilave inĢaat alanını talep eder nitelikte
hazırlanamaz. Bu amaçla hazırlanmıĢ projeler kabul edilmeyecektir. Projeler plan notuna
göre hazırlanacak hiçbir durumda (mevcuttan farklı olarak) bina taban alanını büyütmek
ve/veya inĢaat alanını büyütmek, ruhsatı alınmıĢ parsellerde ruhsatta belirtilen kat sayısını
arttırmak yönünde hazırlanan projeler kabul edilmeyecektir.” Ģeklindeki 1. maddesinin “b”
fıkrasının “BaĢvuruda sunulan projeler plan notunun 30.1.1 maddesinde belirtilen Ģartlara
göre hazırlanacaktır. 30.1.1 maddesinde belirtilen hususlara aykırı hazırlanan projeler kabul
edilmeyecektir.” Ģeklinde değiĢtirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
18- 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla
beĢ kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir.” denildiğinden bir yıl süre ile görev yapmak
üzere Ġmar Komisyonu oluĢturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı ĠĢleri
Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 123 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ġmar Komisyonu
oluĢturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek,
iĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ġmar Komisyonu
oluĢturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümleri ve Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5
(BEġ) kiĢiden oluĢan Ġmar Komisyonu üyeliği seçimi iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
Meclis Üyesi Hasan YÜREK, Ali YAZICI, Türker ALTIERLER, Ġsmail ARDA, Sevda Nur
KURBAN Ġmar Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmiĢlerdir.
19- 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla
beĢ kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir.” denildiğinden bir yıl süre ile görev yapmak
üzere UlaĢım Komisyonu oluĢturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı ĠĢleri
Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere UlaĢım
Komisyonu oluĢturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, iĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere UlaĢım
Komisyonu oluĢturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümleri ve Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5
(BEġ) kiĢiden oluĢan UlaĢım Komisyonu üyeliği seçimi iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
Meclis Üyesi SavaĢ ÜNER, Hakan GĠYĠK, Mahmut KESKĠN, Hakan DAĞDEVĠREN,
Tamer KARADAĞ UlaĢım Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmiĢlerdir.
20- 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla
beĢ kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir.” denildiğinden bir yıl süre ile görev yapmak
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu oluĢturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı
8
ĠĢleri Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 125 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe
Komisyonu oluĢturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, iĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve
Bütçe Komisyonu oluĢturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümleri ve Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5
(BEġ) kiĢiden oluĢan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimi iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; Meclis Üyesi Refik ġAHĠN, Semih ÇINAR, Erkan MAKAS, Nahide DEMĠR,
ġenol EKġĠ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmiĢlerdir.
21- 5393 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere
Belediye Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılacağından,
Belediye Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı ĠĢleri
Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 122 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
5393 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere
Belediye Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılacağından,
Belediye Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan
tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 32, boĢ oy sayısı yok, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy
sayısı 32 oy olduğu, buna göre, Aydın KORUYAN 21 oy, Yüksel AKSOY 20 oy, Ramazan
TANAL 20 oy, Ġsmail YILDIZ 12 oy, Melek YÜRÜK 12 oy, Mehmet ÖZÜLKÜ 11 oy aldığı
tespit edilmesinden sonra Aydın KORUYAN, Yüksel AKSOY, Ramazan TANAL Encümen
Üyesi olarak seçilmiĢtir.
22- Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 20.03.2015 tarih ve 44 sayılı dilekçede;
07.01.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen
pazaryerinde geçici taksi faaliyetlerinin 7 (yedi) taksilik sabit bir durak haline getirilmesi, bu durağa
geçmek isteyen 7 taksinin tüm duraklara duyuru yapılarak müracaat alınmasına, müracaat sayısının
fazla olması halinde noter kurası ile belirlenmelerine, geçiĢ talebinde bulunanlardan, kurada çıkanlardan
2015 yılı bütçe tarifelerine göre 20.000,00.-TL+KDV tahsis yenileme ücreti alınmasına karar
verilmiĢtir. Bugüne kadar yapılan duyurulardan tahsis belgesi ücretinin yüksek olduğu belirtilerek,
herhangi bir talep gerçekleĢmemiĢtir. Dolayısıyla daha önce alınan kararla müĢterek durak olarak
kullanılan Cuma ve Pazartesi günleri düzenlenen Pazaryerinin önünde sabit kurulacak durak yeri için
tahsis belgesi ücretinin düĢürülerek yeniden belirlenmesi, 7 (yedi) taksilik sabit bir durak haline
getirilmesi talep edilmiĢ olup, dilekçe konusu talebin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 605 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının
Cuma ve Pazartesi günleri düzenlenen Pazaryerinin önünde sabit kurulacak durak yeri için tahsis
belgesi ücretinin düĢürülerek yeniden belirlenmesi, 7 (yedi) taksilik sabit bir durak haline
getirilmesi taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konuların
görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
23- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin
denetimi için oluĢturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı denetim
komisyonu raporu ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 2323 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
9
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve
iĢlemlerinin denetimi için oluĢturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı
denetim komisyonu raporunun geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
24- Türksat Edirne Ġl Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 12722 sayılı yazısı ile 406 sayılı
Kanun hükümleri gereğince 22.07.2004 tarihinde kurulan Türksat A.ġ. hisselerinin tamamının
hazineye ait olduğu ve UlaĢtırma Bakanlığı yönetimi ve denetimde olduğu, Türksat A.ġ.
Kablo yayıncılık hizmetlerini (Kablo TV, Uydunet, Teledünya) kamu hizmeti olarak daha
yaygın ve nitelikli hale getirmek amacıyla; Belediyemize ait kurulu bulunan ekli krokide
görülen güzergahta üç gözlü borunun 1 adedini 60.000,00.-TL+KDV olan bütçeleri karĢılığı
20 yıllığına kiralamak istenmektedir. Konu ile ilgili düzenlenen rapor Fen ĠĢleri
Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 615 sayılı yazısı ekinde olup, 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18. maddesinin e) fıkrasında “TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine,
tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisi
yetkisindedir. Belediyemizce, Ģehrimizde fiber optik altyapı tesisi kuran Telekomünikasyon
Ģirketleri ile yapılan protokolün ilgili maddesi doğrultusunda tesis edilerek Belediyemiz
tasarrufuna bırakılan 40*32*32 mm çapında üç gözlü boru için Belediye Meclisinin 2015
yılında Kamu Kurum ve KuruluĢlarına tarife dıĢında fiyat uygulama yetkisi mevcut olup, ekli
güzergah krokisinde görülen toplam 3.150 metre olan üç gözlü borunun 1 gözünü 20 yıl süre
ile Türksat Edirne Ġl Müdürlüğüne kiraya verilmesi hususu ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün
25.03.2015 tarih ve 615 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın gündem dıĢı 3. maddedeki teklifle ilgili bir
hususu düzeltmek adına geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, Fen
ĠĢleri Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 615 sayılı yazısı geriye çekilmiĢtir.
25- Belediyemiz Taekwondo Takımı sporcuları 2014 ve 2015 yıllarında Balkan ve Avrupa
Taekwondo ġampiyonalarında büyük performans göstermiĢ ve çeĢitli alanlarda kazandıkları
dereceler ile Ġlimizin ve Belediyemizin adını sürekli baĢarılarla duyurarak hafızalara
kazımıĢtır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde “Yurtiçi ve yurtdıĢı
müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararı ile
ödül verilebilir.” denildiğinden ekli listede ismi geçen sporcularımıza l’er adet tam altın
verilmesi hususu ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 1290
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi
uyarınca 2014 ve 2015 yıllarında Avrupa ve Balkan ġampiyonalarında derece yapan
Belediyemiz Taekwondo Takımı sporcularından Emir YUMURTACI, Buse Nur DALLI,
Gamzenur KARAYÜNLÜ, Ġlayda Nur TOSUN’a birer adet tam altın verilmesine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
26- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 5 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
31.03.2015 tarih ve 1458 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 5 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10
27- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yeniimaret Pafta: 157 Ada: 768 Parsel:
l sayılı 707.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yeniimaret Pafta: 157
Ada: 766 Parsel: 23 sayılı 858.18 m2 yüzölçümlü Balkan Harbi ġehitler Mezarlığı vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Süpürgeciler Pafta: 109 Ada: 171 Parsel: 2 sayılı 468.50 m2
yüzölçümlü Avlulu kargir ev ve arsası vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Hıdırlık Pafta: 182
Ada:1132 Parsel:15 sayılı 1779.48 m2 yüzölçümlü Hıdır Baba Türbesi vasıflı taĢınmazın;
mülkiyetleri Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı bulunan Edirne Merkez BabademirtaĢ Pafta: 44 Ada:
262 Parsel: 6 sayılı 427.50 m2 yüzölçümlü ev vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez YahĢifakih
Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 2 sayılı 120.00 m2 yüzölçümlü AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz, Edirne
Merkez YahĢifakih Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 3 sayılı 117.50 m2 yüzölçümlü AhĢap Ev vasıflı
taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılması ve 2863 sayılı Yasaya
göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
31.03.2015 tarih ve 281 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Yeniimaret Pafta: 157 Ada: 768 Parsel: l sayılı 707.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Yeniimaret Pafta: 157 Ada: 766 Parsel: 23 sayılı 858.18 m2 yüzölçümlü
Balkan Harbi ġehitler Mezarlığı vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Süpürgeciler Pafta: 109
Ada: 171 Parsel: 2 sayılı 468.50 m2 yüzölçümlü Avlulu kargir ev ve arsası vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Hıdırlık Pafta: 182 Ada:1132 Parsel:15 sayılı 1779.48 m2 yüzölçümlü Hıdır
Baba Türbesi vasıflı taĢınmaz ile mülkiyetleri Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı bulunan Edirne
Merkez BabademirtaĢ Pafta: 44 Ada: 262 Parsel: 6 sayılı 427.50 m2 yüzölçümlü ev vasıflı
taĢınmaz, Edirne Merkez YahĢifakih Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 2 sayılı 120.00 m2 yüzölçümlü
AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez YahĢifakih Pafta: 7 Ada: 62 Parsel: 3 sayılı 117.50
m2 yüzölçümlü AhĢap Ev vasıflı taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının
yapılmasına ve 2863 sayılı Yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
28- Özel Kalem Müdürlüğünde doğmuĢ olan binek oto ihtiyacını karĢılamak üzere 2015
yılında edinilecek taĢıtlar cetvelinde; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait bölümde yer alan
1 adet binek otonun Özel Kalem Müdürlüğüne ait bölümde yer alması ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 2401 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği
ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Özel Kalem Müdürlüğünün binek oto ihtiyacını
karĢılamak üzere 2015 yılında edinilecek taĢıtlar cetvelindeki Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğüne ait bölümde yer alan 1 adet binek otonun Özel Kalem Müdürlüğüne ait
bölümde yer almasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
29- “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmeliğin “Kadro DeğiĢikliği”
baĢlıklı 11. maddesinde “BoĢ memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değiĢikliği ile boĢ
Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiĢikliği meclis kararı ile yapılır. BoĢ
kadro değiĢikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değiĢikliklerinde
ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değiĢiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”
denilmektedir. Ġlgili Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler
Sınıfında münhal bulunan 9. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece
Kimyager kadrosunun ihdas edilmesi, 2 adet 9. derece Programcı kadrosunun iptal edilerek
yerine 2 adet 9. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu ile ilgili Ġnsan Kaynakları
11
ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 160 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare
Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerinin 11. Maddesi
uyarınca; boĢ kadro değiĢikliği ile ilgili (II) sayılı cetvelin Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünden geldiği Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
30- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve
Bağlı kuruluĢlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik ....
alanlarında yıllık sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 247 sayılı “Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde 2015 yılında geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre ödenecek Tam Zamanlı SözleĢmeli Mimar için aylık net aylık tutar
2.285,87.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Mühendis için net aylık tutar 2.285,87.-TL., Tam
Zamanlı SözleĢmeli Tekniker için aylık net tutar 1.817,13.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli
Kimyager için aylık net aylık tutar 2.088,89.-TL ve Tam Zamanlı SözleĢmeli Kameraman için
aylık net tutar 1.381,89.-TL. olarak belirlenmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Kimyager,
2 adet Mühendis, 2 adet Mimar, 4 adet Tekniker ve 1 adet Kameraman kadrosu için Tam
Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi hususu
ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 161 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Kimyager, 2 adet
Mühendis, 2 adet Mimar, 4 adet Tekniker ve 1 adet Kameraman kadrosu için Tam Zamanlı
sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına, Tam Zamanlı SözleĢmeli Mimar için net ücret aylık
2.285,87.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli Mühendis için net ücret aylık 2.285,87.-TL., Tam
Zamanlı SözleĢmeli Tekniker için net ücret aylık 1.817,13.-TL., Tam Zamanlı SözleĢmeli
Kimyager için net ücret aylık 2.088,89.-TL, Tam Zamanlı SözleĢmeli Kameraman için net
ücret aylık 1.381,89.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
01.04.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 06.05.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
12
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 06.05.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Mayıs ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER,
Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY,
Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Hakan GĠYĠK.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Hakan
GĠYĠK’in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Güney
Afrika Cumhuriyeti BaĢkenti Cape Town’da 15-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında
gerçekleĢtirilecek olan 81. IFLA Genel Kurulu ve Konferansında Ġlimizi ve Kırkpınar
Yağlı GüreĢlerini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sanat
DanıĢmanı Ender BĠLAR’ın hazırlamıĢ olduğu “653 Yıldır Süregelen Efsane: Kırkpınar Yağlı
GüreĢleri Festivali” adlı poster bildirimi IFLA Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir. Söz
konusu toplantıda bildirge sunmak ve bu bağlamda Kırkpınar Yağlı GüreĢleri Festivali ve
Edirne’yi tanıtmak üzere katılacak olan Edirne Belediyesi Kültür ve Sanat DanıĢmanı Ender
BĠLAR ile birlikte Tercüman Gizem ATEġÇĠDĠR’in 14-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında
Cape Town’a görevlendirilmelerini ayrıca toplantı katılım ücreti, konaklama, gidiĢ-dönüĢ
ulaĢım, yemek, yurtdıĢı çıkıĢ harcı giderleri ile diğer muhtelif giderlerinin Belediyemizce
karĢılanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 1885 sayılı yazısı, Yenikadın Köy Muhtarı Sedat
TOSUN’un 20.04.2015 tarih ve 08987 kayıt numaralı dilekçesinde; Yenikadın Köyünün Edirne
Merkeze 11 Km uzaklıkta olduğu, Ģehre ulaĢımı kendi imkanları ile sağladıkları, toplu taĢıma
araçlarının merkeze uzak bir yerde konaklamasını değil, daha elveriĢli olan Pehlivan Mezarlığı
diye adlandırılan mevkiindeki oto parkında konaklaması ve vatandaĢların uzak bir mesafeyi
yürümemelerini sağlayıcı kolaylığın getirilmesi talep edilmiĢtir. Dilekçe konusu talebin UlaĢım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve
756 sayılı yazısı, Esetçe Belediye BaĢkanlığının 13.04.2015 tarih ve 652 sayılı yazısı ile
“Ġpsala Gümrük Kapısından sonra ilk yerleĢim yeri oldukları, yerli ve yabancı misafirlerin
mola vermesi, istirahat etmeleri amacıyla Belde giriĢindeki alana park yapmak istedikleri
ancak, Belediyelerinin mali imkanları ile parkın yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle
Belediyemiz tarafından gerekli yardımın yapılması” istenmektedir. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 75. maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya
uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli Ġdareler ile diğer
kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya
bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen
kuruluĢun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır...” hükmü bulunmaktadır.
1
Esetçe Belediye BaĢkanlığının 13.04.2015 tarih ve 652 sayılı yazısı ile talep ettiği parkın
Belediyemiz kaynakları ile yapılıp yapılmayacağı hususunda 5393 sayılı Kanunun 75.
maddesine göre Belediye Meclis Kararı gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde
görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 03.05.2015 tarih ve 916
sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile
ilgili 7 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 1947 sayılı yazısı, Türksat Edirne Ġl Müdürlüğü
04.05.2015 tarih 19881 sayılı yazısı ile 406 sayılı Kanun hükümleri gereğince 22.07.2004
tarihinde kurulan Türksat A.ġ. hisselerinin tamamının hazineye ait olduğu ve UlaĢtırma
Bakanlığı yönetimi ve denetimde olduğu, Türksat A.ġ. Kablo Yayıncılık Hizmetlerini (Kablo
TV, Uydunet, Teledünya) kamu hizmeti olarak daha yaygın ve nitelikli hale getirmek
amacıyla; Belediyemize ait kurulu bulunan ekli krokide görülen güzergahta üç gözlü borunun
1 adedini 13 yıllık kiralamak istenmektedir. Konu ile ilgili düzenlenen rapor yazımız ekinde
olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e) fıkrasında “TaĢınmaz mal alımına,
satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine
karar vermek.” Belediye Meclisi yetkisindedir. Belediyemizce, Ģehrimizde fiber optik altyapı
tesisi kuran Telekomünikasyon Ģirketleri ile yapılan protokolün ilgili maddesi doğrultusunda
tesis edilerek Belediyemiz tasarrufuna bırakılan 40*32*32 mm çapında üç gözlü boru için
Belediye Meclisinin 2015 yılı tarifesinde 1.50TL/metre-yıllık tarife mevcut olup, ekli
güzergah krokisinde görülen toplam 3.150 metre olan üç gözlü borunun 1 gözünü 13 yıl süre
ile Belediyemiz 2015 yılı tarifesi üzerinden KDV dahil (3.150m.Xl,50m.X13yılX1,18
KDV)=72.48l,50.TL’ye Türksat Edirne Ġl Müdürlüğüne kiraya verilmesi hususunda; konunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 918
sayılı yazısı, Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca
alınan 04.05.2015 tarih ve 2015/48 sayılı imar komisyon kararı ile Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 05.05.2015 tarih ve 1979 sayılı yazısı, Edirne Valiliği Kadastro
Müdürlüğünün 84374244-050.01.04/250242 sayılı yazısı ile belirtilen Ġmar Plan değiĢikliği
talebi ile ilgili 1 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 06.05.2015 tarih ve 2037 sayılı yazısı, Vakıflar Bankasında bulunan
Belediyemize ait TR 2500 0150 0158 0073 0252 8383, TR 3500 0150 0158 0073 0234 1769,
TR 3800 0150 0158 0073 0234 1812, TR 0200 0150 0158 0072 9966 2544, TR 9600 0150
0158 0072 9956 6762, TR 4300 0150 0158 0072 9956 6746, TR 8200 0150 0158 0072 9942
2872, TR 5900 0150 0158 0072 9735 5634, TR 0400 0150 0158 0072 9735 1483, TR 6100
0150 0158 0072 9942 2862 IBAN hesaplarının kamuya tahsisli hesaplar arasına alınması
hususunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
05.05.2015 tarihli yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı 8
(SEKĠZ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantıya ait 01.04.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 01.04.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında “Avukat, Mimar,
Mühendis (ĠnĢaat Mühendisi ve harita Mühendisi olmak kaydıyla) ve Veteriner kadrosu
bulunmaya veya iĢlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç
duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli
gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. Bunlara
ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması
2
gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıĢtırılacak süre ile
orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 247 sayılı “Mahalli Ġdare
SözleĢmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu genelgesinde 2015 yılında geçerli olmak üzere
Kısmi Zamanlı SözleĢmeli Avukat için ödenecek ücret tavanı net 1.057,08.-TL. olarak
belirlenmiĢtir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca 2015
yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı sözleĢmeli
personel çalıĢtırılması ve ödenecek net ücret tutarının Meclisimizde görüĢülerek karara
bağlanması ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.04.2015 tarih ve 191 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin
4. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda
Kısmi Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına, net aylık 1.057,08.-TL. ücret ödenmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinin ikinci fıkrasında “Beldenin nüfusu, fiziki
ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile geliĢme potansiyeli dikkate
alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar,
insan kaynakları, hukuk iĢleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluĢturulabilir. Bu birimlerin
kurulması, kaldırılması veya birleĢtirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” denilmektedir.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Biriminin gerek fiilen
yaptığı iĢlerin Belediyemiz taĢınmazlarına iliĢkin olması, gerekse yönerge ile belirlenen
diğer görevlerin fiilen Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi nedeniyle
Belediyemiz bünyesinde bu birimin personeli ile birlikte Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne
bağlanmasının hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülmesine de katkı sağlayacaktır. Buna
göre Belediyemiz Destek Hizmetleri Biriminin personeli ile birlikte Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğüne bağlanması ve bu Müdürlük altında yine “Destek Hizmetleri Birimi” olarak
faaliyet göstermesi konusunun Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 193 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı
Destek Hizmetleri Biriminin gerek fiilen yaptığı iĢlerin Belediyemiz taĢınmazlarına iliĢkin
olması, gerekse yönerge ile belirlenen diğer görevlerin fiilen Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
tarafından yerine getirilmesi nedeniyle Belediyemiz Destek Hizmetleri Biriminin personeli ile
birlikte Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne bağlanmasına ve bu Müdürlük altında yine “Destek
Hizmetleri Birimi” olarak faaliyet göstermesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmeliğin “Kadro DeğiĢikliği”
baĢlıklı 11. maddesinde “BoĢ memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değiĢikliği ile boĢ
memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiĢikliği meclis kararı ile yapılır.
BoĢ kadro değiĢikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı
KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro
değiĢikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değiĢiklik gerekçeleriyle birlikte
meclise sunulur.” denilmektedir. Ġlgili Yönetmelik hükümlerine göre ekli listelerde yer alan
kadroların unvan ve derece değiĢiklikleri hususunun meclisimizde görüĢülerek karara
bağlanması ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 194 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare
Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin 11. maddesi
3
uyarınca; boĢ kadro değiĢikliği ile ilgili (II) sayılı cetvel ile dolu kadro değiĢikliği ile ilgili
(III) sayılı cetvelin Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği Ģekilde aynen kabul
ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
24.04.2015 tarih ve 1846 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 10 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.04.2015 tarih ve 2015/39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 sayılı imar komisyon kararları ile
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1847 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ġmar komisyonunun almıĢ olduğu 24.04.2015 tarih
ve 2015/41 sayılı kararındaki “1/25.000 ölçekli planının onaylanması için Edirne Ġl Özel
Ġdaresine gönderilmesine karar verilmiĢtir.” hükmünün “öncelikli olarak 1/25.000 ölçekli
planının onaylanması için gerekli iĢlemlerin baĢlatılmasına karar verilmiĢtir.” Ģeklinde
değiĢtirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek Ġmar komisyonunun almıĢ olduğu
24.04.2015 tarih ve 2015/41 sayılı kararındaki “1/25.000 ölçekli planının onaylanması için
Edirne Ġl Özel Ġdaresine gönderilmesine karar verilmiĢtir.” hükmünün “öncelikli olarak
1/25.000 ölçekli planının onaylanması için gerekli iĢlemlerin baĢlatılmasına karar verilmiĢtir.”
Ģeklinde değiĢtirilmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna
havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.04.2015 tarih ve 2015/392, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan
geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyonunca alınan 17.04.2015 tarih ve 2015/07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sayılı Sokak Ġsimleri Komisyon kararları Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1843 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve
Sokak Ġsimleri Komisyonunca alınan 17.04.2015 tarih ve 2015/07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sayılı Sokak Ġsimleri Komisyon kararlarının Cadde ve
Sokak Ġsimleri Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10- UlaĢım Komisyonunca alınan 16.04.2015 tarih ve 2015/04 sayılı UlaĢım Komisyon kararı
ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 736 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın UlaĢım Komisyonunca alınan 16.04.2015
tarih ve 2015/04 sayılı UlaĢım Komisyon kararının 2 nolu bentteki son cümle olan “20.000.TL + KDV tahsis belgesi yenileme ücreti alınmasına iliĢkin kısmının iptal edilmesine”
cümlesinin kaldırılarak “15.000.-TL + KDV tahsis belgesi yenileme ücreti alınması” Ģeklinde
düzeltilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek UlaĢım Komisyonunca alınan
16.04.2015 tarih ve 2015/04 sayılı UlaĢım Komisyon kararının 2 nolu benttiki son cümle olan
“20.000.-TL + KDV tahsis belgesi yenileme ücreti alınmasına iliĢkin kısmının iptal
edilmesine” cümlesinin kaldırılarak “15.000.-TL + KDV tahsis belgesi yenileme ücreti
alınması” Ģeklinde düzeltilmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; UlaĢım
4
Komisyonunca alınan 16.04.2015 tarih ve 2015/04 sayılı UlaĢım Komisyon kararının UlaĢım
Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- Belediyemize yeni açılımlar, ortaklıklar ve iĢbirlikleri kazandıracak olan yerel düzeyde
herkes için sağlık temalı politika ve programların geliĢtirileceği Türkiye Sağlıklı Kentler
Birliğine üyelik baĢvurusu yapılacaktır. BirleĢmiĢ Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) üyesi olan Türkiye’nin, DSÖ “Sağlıklı Kentler Projesi” kapsamında oluĢturulan
“Sağlıklı Kentler Birlikleri” ve Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı içinde güçlü ve etkin bir Ģekilde
temsilini sağlamak üzere, Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya
getirmek ve bu kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir geliĢme,
yönetiĢim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eĢitsizlikleri azaltmak suretiyle,
sağlıklı kentler yaratmak ve yaĢatmak için “Sağlıklı Kentler Birliği” kurulmuĢtur. “Doğal
Üye” olmak üzere Belediye BaĢkanı “2 asil üye” olmak üzere meclis üyesi ve “2 yedek üye”
olmak üzere belediye meclis üyesinin Sağlıklı Kentler Birlik Meclisinde görevlendirilmesi,
Belediyemiz tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü olarak Belediye BaĢkan
Yardımcısı Dr. Ertuğrul TANRIKULU’nun görevlendirilmesi, proje ortaklığı oluĢturulması
kararının alınması ile ilgili Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 198 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Edirne Belediye BaĢkanı doğal üye olduğundan; iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliğe Serkan LĠZNAK, Mehmet ÖZÇUHACI, yedek üyeliğe
Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR oyçokluğu ile seçilmiĢlerdir.
12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca; Belediyemiz 2014 yılı Bütçe Kesin
Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 2870 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca;
Belediyemiz 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
Mayıs ayı toplantısı II. BirleĢimin 08.05.2015 Cuma günü saat 12:00’de Edirne Belediye
Meclis toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Edirne Valiliği Ticaret Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 7436620 sayılı yazısında
Belediyemiz bünyesinde faaliyet sürdüren YaĢ Sebze ve Toptancı Halinin 5957 sayılı Sebze
ve Meyveler Ġle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti
ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 9. maddesi hükmüne uygun niteliklere sahip
olmadığı bu nedenle anılan Kanun ve Yönetmeliğinin geçici maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki
verilen sürelerinde bittiği ve eksiklerin giderilemediği Ticaret Müdürlüğü tarafından tespit
edilmiĢtir. Yukarıda belirtilen hususların göz önüne alınarak gereğinin yapılması aksi halde
mezkür Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre iĢlem yapılacağı ile ilgili Hak Müdürlüğünün
27.04.2015 tarih ve 23 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemiz YaĢ Sebze ve Toptancı Hal’i ile
ilgili Hal Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 23 sayılı yazısının incelenmek üzere Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle
yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz YaĢ Sebze ve Toptancı Hal’i ile ilgili Hal
Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 23 sayılı yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir
5
14- Güney Afrika Cumhuriyeti BaĢkenti Cape Town’da 15-21 Ağustos 2015 tarihleri
arasında gerçekleĢtirilecek olan 81. IFLA Genel Kurulu ve Konferansında Ġlimizi ve
Kırkpınar Yağlı GüreĢlerini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla Belediyemiz Kültür ve
Sanat DanıĢmanı Ender BĠLAR’ın hazırlamıĢ olduğu “653 Yıldır Süregelen Efsane: Kırkpınar
Yağlı GüreĢleri Festivali” adlı poster bildirimi IFLA Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir.
Söz konusu toplantıda bildirge sunmak ve bu bağlamda Kırkpınar Yağlı GüreĢleri Festivali ve
Edirne’yi tanıtmak üzere katılacak olan Edirne Belediyesi Kültür ve Sanat DanıĢmanı Ender
BĠLAR ile birlikte Tercüman Gizem ATEġÇĠDĠR’in 14-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında
Cape Town’a görevlendirilmelerini ayrıca toplantı katılım ücreti, konaklama, gidiĢ-dönüĢ
ulaĢım, yemek, yurtdıĢı çıkıĢ harcı giderleri ile diğer muhtelif giderlerinin Belediyemizce
karĢılanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 1885 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
28.04.2015 tarih ve 1885 sayılı yazısındaki “yurtdıĢı çıkıĢ harcı” kısmının çıkarılmasını, Kafile
BaĢkanı olarak Meclis Üyesi Refik ġAHĠN’in görevlendirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Güney Afrika Cumhuriyeti BaĢkenti Cape
Town’da 15-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan 81. IFLA Genel
Kurulu ve Konferansında Ġlimizi ve Kırkpınar Yağlı GüreĢlerini uluslararası platformda
tanıtmak amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sanat DanıĢmanı Ender BĠLAR’ın hazırlamıĢ olduğu
“653 Yıldır Süregelen Efsane: Kırkpınar Yağlı GüreĢleri Festivali” adlı poster bildirimi IFLA
Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir. Söz konusu toplantıda bildirge sunmak ve bu
bağlamda Kırkpınar Yağlı GüreĢleri Festivali ve Edirne’yi tanıtmak üzere Kafile BaĢkanı
olarak Meclis Üyesi Refik ġAHĠN, Edirne Belediyesi Kültür ve Sanat DanıĢmanı Ender
BĠLAR ile birlikte Tercüman Gizem ATEġÇĠDĠR’in 14-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin BaĢkenti Cape Town’a görevlendirilmelerine ayrıca toplantı
katılım ücreti, konaklama, gidiĢ-dönüĢ ulaĢım, yemek ile diğer muhtelif giderlerinin
Belediyemizce karĢılanmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Yenikadın Köy Muhtarı Sedat TOSUN’un 20.04.2015 tarih ve 08987 kayıt numaralı
dilekçesinde; Yenikadın Köyünün Edirne Merkeze 11 Km uzaklıkta olduğu, Ģehre ulaĢımı
kendi imkanları ile sağladıkları, toplu taĢıma araçlarının merkeze uzak bir yerde konaklamasını
değil, daha elveriĢli olan Pehlivan Mezarlığı diye adlandırılan mevkiindeki oto parkında
konaklaması ve vatandaĢların uzak bir mesafeyi yürümemelerini sağlayıcı kolaylığın
getirilmesi talep edilmiĢtir. Dilekçe konusu talebin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 756 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Yenikadın Köy Muhtarı Sedat TOSUN’un toplu
taĢıma araçlarının Pehlivan Mezarlığı diye adlandırılan mevkiindeki oto parkta konaklaması ve
vatandaĢların uzak bir mesafeyi yürümemelerini sağlayıcı kolaylığın getirilmesi talebinin
UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- Esetçe Belediye BaĢkanlığının 13.04.2015 tarih ve 652 sayılı yazısı ile “Ġpsala Gümrük
Kapısından sonra ilk yerleĢim yeri oldukları, yerli ve yabancı misafirlerin mola vermesi,
istirahat etmeleri amacıyla Belde giriĢindeki alana park yapmak istedikleri ancak,
Belediyelerinin mali imkanları ile parkın yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle
Belediyemiz tarafından gerekli yardımın yapılması” istenmektedir. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 75. maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya
uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli Ġdareler ile diğer
kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya
6
bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen
kuruluĢun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır...” hükmü bulunmaktadır.
Esetçe Belediye BaĢkanlığının 13.04.2015 tarih ve 652 sayılı yazısı ile talep ettiği parkın
Belediyemiz kaynakları ile yapılıp yapılmayacağı hususunda 5393 sayılı Kanunun 75.
maddesine göre Belediye Meclis Kararı gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde
görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 03.05.2015 tarih ve 916
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca; Ġpsala
Gümrük Kapısından sonra ilk yerleĢim yeri oldukları, yerli ve yabancı misafirlerin mola
vermesi, istirahat etmeleri amacıyla Belde giriĢindeki alana park yapmak istedikleri ancak,
Belediyelerinin mali imkanları ile parkın yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle Esetçe
Belediyesince belirtilen bahse konu parkın Belediyemiz tarafından yapılmasına, Meclis Üyesi
Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA,
Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ’ın
red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
17- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
04.05.2015 tarih ve 1947 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
18- Türksat Edirne Ġl Müdürlüğü 04.05.2015 tarih 19881 sayılı yazısı ile 406 sayılı Kanun
hükümleri gereğince 22.07.2004 tarihinde kurulan Türksat A.ġ. hisselerinin tamamının
hazineye ait olduğu ve UlaĢtırma Bakanlığı yönetimi ve denetimde olduğu, Türksat A.ġ.
Kablo Yayıncılık Hizmetlerini (Kablo TV, Uydunet, Teledünya) kamu hizmeti olarak daha
yaygın ve nitelikli hale getirmek amacıyla; Belediyemize ait kurulu bulunan ekli krokide
görülen güzergahta üç gözlü borunun 1 adedini 13 yıllık kiralamak istenmektedir. Konu ile
ilgili düzenlenen rapor yazımız ekinde olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e)
fıkrasında “TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin
değiĢtirilmesine veya tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisi yetkisindedir.
Belediyemizce, Ģehrimizde fiber optik altyapı tesisi kuran Telekomünikasyon Ģirketleri ile
yapılan protokolün ilgili maddesi doğrultusunda tesis edilerek Belediyemiz tasarrufuna
bırakılan 40*32*32 mm çapında üç gözlü boru için Belediye Meclisinin 2015 yılı tarifesinde
1.50TL/metre-yıllık tarife mevcut olup, ekli güzergah krokisinde görülen toplam 3.150 metre
olan üç gözlü borunun 1 gözünü 13 yıl süre ile Belediyemiz 2015 yılı tarifesi üzerinden KDV
dahil (3.150m.Xl,50m.X13yılX1,18 KDV)=72.48l,50.TL’ye Türksat Edirne Ġl Müdürlüğüne
kiraya verilmesi hususunda; konunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Fen ĠĢleri
Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 918 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemizce, Ģehrimizde fiber optik altyapı tesisi
kuran Telekomünikasyon Ģirketleri ile yapılan protokolün ilgili maddesi doğrultusunda tesis
edilerek Belediyemiz tasarrufuna bırakılan 40*32*32 mm çapında üç gözlü boru için
Belediye Meclisinin 2015 yılı tarifesinde 1.50TL/metre-yıllık tarife mevcut olup, ekli
güzergah krokisinde görülen toplam 3.150 metre olan üç gözlü borunun 1 gözünü 13 yıl süre
ile Belediyemiz 2015 yılı tarifesi üzerinden KDV dahil (3.150m.Xl,50m.X13yılX1,18
7
KDV)=72.48l,50.TL’ye Türksat Edirne Ġl Müdürlüğüne kiraya verilmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
19- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
04.05.2015 tarih ve 2015/48 sayılı imar komisyon kararı ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
05.05.2015 tarih ve 1979 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 04.05.2015 tarih ve 2015/48 sayılı imar komisyon kararının
Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
20- Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 84374244-050.01.04/250242 sayılı yazısı ile
belirtilen Ġmar Plan değiĢikliği talebi ile ilgili 1 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 06.05.2015 tarih ve 2037 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün
84374244-050.01.04/250242 sayılı yazısı ile belirtilen Ġmar Plan değiĢikliği talebi ile ilgili 1
adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iĢ günü içinde konunun
görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
21- Vakıflar Bankasında bulunan Belediyemize ait TR 2500 0150 0158 0073 0252 8383, TR
3500 0150 0158 0073 0234 1769, TR 3800 0150 0158 0073 0234 1812, TR 0200 0150 0158
0072 9966 2544, TR 9600 0150 0158 0072 9956 6762, TR 4300 0150 0158 0072 9956 6746,
TR 8200 0150 0158 0072 9942 2872, TR 5900 0150 0158 0072 9735 5634, TR 0400 0150
0158 0072 9735 1483, TR 6100 0150 0158 0072 9942 2862 IBAN hesaplarının kamuya
tahsisli hesaplar arasına alınması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.05.2015 tarihli yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Vakıflar Bankasında bulunan Belediyemize ait TR
2500 0150 0158 0073 0252 8383, TR 3500 0150 0158 0073 0234 1769, TR 3800 0150 0158
0073 0234 1812, TR 0200 0150 0158 0072 9966 2544, TR 9600 0150 0158 0072 9956 6762,
TR 4300 0150 0158 0072 9956 6746, TR 8200 0150 0158 0072 9942 2872, TR 5900 0150
0158 0072 9735 5634, TR 0400 0150 0158 0072 9735 1483, TR 6100 0150 0158 0072 9942
2862 IBAN hesaplarının kamuya tahsisli hesaplar arasına alınmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
06.05.2015 günlü I. BirleĢimine ait toplantısına son verilmesine, II. BirleĢimin 08.05.2015
Cuma günü saat 12:00’de Edirne Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacağını Belediye
Meclis üyelerine bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
8
5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 08.05.2015 Cuma günü saat 12.00’de Belediye Meclis
Salonunda yapmıĢ olduğu Mayıs ayı II. BirleĢimi toplantısında müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk
ÇAKIR, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY, Turgut TERZĠ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Tamer KARADAĞ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Refik ġAHĠN, Ramazan TANAL, Sevda Nur KURBAN,
Ġsmail YILDIZ.
MAZERETLİ OLANLAR
Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ’nün mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı, TaĢınır Kesin Hesabı ve
Ġcmalinin, Plan ve Bütçe komisyonunca incelenmesinin yapıldığı ve bu konuda hazırlamıĢ
olduğu 08.05.2015 tarihli rapor meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Yönetim Dönemi Hesabı, TaĢınır Kesin Hesabı ve
Ġcmalinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekli ile uygun görülerek, aynen kabul ve
tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından Belediye Meclisinin 08.05.2015 günlü II. BirleĢimine ait toplantısına son
verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki meclis
toplantısının 03.06.2015 ÇarĢamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını Belediye Meclis üyelerine bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 03.06.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Haziran ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan
YÜREK, Hakan GĠYĠK, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Refik ġAHĠN, Mehmet
ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol
EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE,
Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Çiğdem GEGEOĞLU, Aytaç DĠLCĠ.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Çiğdem
GEGEOĞLU, Aytaç DĠLCĠ’nin mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkan Vekili Selçuk ÇAKIR,
muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
01.06.2015 tarih ve 2466 sayılı yazısı, Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ.
tarafından verilen 29.05.2015 tarih ve 12088 gelen evrak nolu dilekçede “Mülkiyeti
tarafımıza ait olan Edirne Ġli, Merkez Ġlçesi KiriĢhane Mahallesi, 6072 parselde bulunan
taĢınmazımızın üzerinde yapmayı planladığımız AVM projemize en kısa sürede
baĢlayabilmemiz için parsel sınırlarımız içinde kalan itfaiye binası ve EDAK Konteynırının
taĢınması ile ilgili olarak yazmıĢ olduğumuz 28.01.2015 tarih ve 2030 sayılı ve 25.05.2015
tarih ve 11587 sayılı yazılarımız doğrultusunda Edirne Belediye Meclisinin 01.09.2010 tarihli
ve 2010/236 sayılı kararı ile kabul ettiğimiz talebin bu defa, Belediyemiz tarafından
gösterilecek bir arsa üzerine 350 m2 yerine en az 1300 m2 ve maliyeti 2015 yılı Bayındırlık
Birim Fiyatları ile en az 75.000 Euro olacak Ģekilde, Projeleri Edirne Belediyesi Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü ile Ģirketimiz arasında birlikte kabul ve onaylanacak itfaiye binasını
anahtar teslimi Ģeklinde yapmayı kabul ve taahhüt ettiğimizi bildiririz.” denmekte olup,
belirtilen bağıĢ konusunun kabulünün ve kabul edilmesi durumunda yapılacak uygulamaların
esaslarının belirlenmesi için Edirne Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususu ile ilgili Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğünün 01.06.2015 tarih ve 2465 sayılı yazısı olduğunu, bunların
gündeme alınması hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı 2 (ĠKĠ) maddenin meclis gündemine alınmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantılara ait 06.05.2015 tarihli ve 08.05.2015 tarihli tutanaklar meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantılara ait 06.05.2015 tarihli ve
08.05.2015 tarihli tutanaklar aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- 5393 Sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil
yapabileceği belirtildiğinden, Belediye Meclisinin tatil edilip edilmeyeceği, tatil edilmesine
karar verilirse tatil edileceği ayın belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi
1
ile ilgili Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 20.05.2015 tarih ve 218 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkan Vekili Selçuk ÇAKIR’ın Belediye Meclisinin Ağustos ayında tatil
edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393
Sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil yapabileceği
belirtildiğinden 2015 yılı içinde Edirne Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin Ağustos
2015 olarak belirlenmesine Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER,
Nevzat GÜRKAYNAK’ın red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar
verilmiĢtir.
5- Bekir ÜSKLÜ’nün 05.03.2015 tarih ve 4795 sayılı dilekçesinde mülkiyeti Belediyemize ait
olan Edirne Merkez Yeniimaret Gecekondu Önleme Bölgesi Pafta: 169/1 Ada:1966 Parsel:25
sayılı 78.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın yine Yeniimaret Gece Kondu Önleme
Bölgesi içerisinde kalan mülkiyetinin ½ hissesi Sema ÜSKLÜ, ½ hissesi de Yalçın ÜSKLÜ
adına kayıtlı Pafta: 169/1 Ada:1968 Parsel:25 sayılı 78.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmaz ile bedel farkı gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılması konusunun Belediye
Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 20.05.2015 tarih ve 482
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Yeniimaret Gecekondu Önleme Bölgesi Pafta: 169/1 Ada:1966 Parsel:25 sayılı 78.00 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz ile Yeniimaret Gece Kondu Önleme Bölgesi içerisinde kalan
mülkiyetinin ½ hissesi Sema ÜSKLÜ, ½ hissesi de Yalçın ÜSKLÜ adına kayıtlı Pafta: 169/1
Ada:1968 Parsel:25 sayılı 78.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz ile bedel farkı
gözetmeksizin karĢılıklı trampasının yapılmasına Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol
EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE,
Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK’ın red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile
oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
Meclis Üyesi Ercan BĠÇER gündemin 3. maddesinin oylamasından sonra toplantıya
iĢtirak etmiĢtir.
6- Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 25.05.2015 tarih ve 61 sayılı yazısında;
06.05.2015 tarih ve 2015/141 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararı ile 15.000,00.-TL+KDV
Tahsis Belgesi Ücretini ödemeyi kabul ederek, yeni kurulacak olan Pazartesi Pazarı Taksi
Durağına geçmek isteyen taksici esnafından talep bulunmadığından konunun tekrar Belediye
Meclisinde görüĢülmesi talep edilmiĢtir. Edirne Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve
2015/141 sayılı kararının 2. maddesinde yer alan 15.000,00.-TL+KDV rakamının 2.500,00.TL+KDV Ģeklinde düzenlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 941 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve
2015/141 sayılı kararının 2. maddesinde yer alan 15.000,00.-TL+KDV Tahsis Belgesi
Yenileme Ücretinin 2.500,00.-TL+KDV Ģeklinde tashih edilmesine Meclis Üyesi Turgut
TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide
DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ’ın red diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 9 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
26.05.2015 tarih ve 2351 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 9 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- Ġmar komisyonunca alınan 22.05.2015 tarihli tavsiye kararı ile Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2352 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonunca alınan 22.05.2015 tarihli
tavsiye kararının imar komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
9- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.05.2015 tarih ve 2015/49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 sayılı ve 26.05.2015 tarih ve 2015/57
sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2350
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 22.05.2015 tarih ve 2015/49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 sayılı ve
26.05.2015 tarih ve 2015/57 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ,
Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN,
Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ’ın red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu
ile karar verilmiĢtir.
10- Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyonunun almıĢ olduğu 20.05.2015 tarih ve 2015/24 sayılı Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyon kararı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2361 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakere;
Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve
Sokak Ġsimleri Komisyonunun almıĢ olduğu 20.05.2015 tarih ve 2015/24 sayılı Cadde ve
Sokak Ġsimleri Komisyon kararının Cadde ve Sokak Ġsimleri Komisyonundan geldiği Ģekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
01.06.2015 tarih ve 2466 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 11 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
12- Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ. tarafından verilen 29.05.2015 tarih ve
12088 gelen evrak nolu dilekçede “Mülkiyeti tarafımıza ait olan Edirne Ġli, Merkez Ġlçesi
KiriĢhane Mahallesi, 6072 parselde bulunan taĢınmazımızın üzerinde yapmayı planladığımız
AVM projemize en kısa sürede baĢlayabilmemiz için parsel sınırlarımız içinde kalan itfaiye
binası ve EDAK Konteynırının taĢınması ile ilgili olarak yazmıĢ olduğumuz 28.01.2015 tarih
ve 2030 sayılı ve 25.05.2015 tarih ve 11587 sayılı yazılarımız doğrultusunda Edirne Belediye
Meclisinin 01.09.2010 tarihli ve 2010/236 sayılı kararı ile kabul ettiğimiz talebin bu defa,
Belediyemiz tarafından gösterilecek bir arsa üzerine 350 m2 yerine en az 1300 m2 ve maliyeti
2015 yılı Bayındırlık Birim Fiyatları ile en az 75.000 Euro olacak Ģekilde, Projeleri Edirne
Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Ģirketimiz arasında birlikte kabul ve onaylanacak
itfaiye binasını anahtar teslimi Ģeklinde yapmayı kabul ve taahhüt ettiğimizi bildiririz.”
3
denmekte olup, belirtilen bağıĢ konusunun kabulünün ve kabul edilmesi durumunda yapılacak
uygulamaların esaslarının belirlenmesi için Edirne Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususu
ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 01.06.2015 tarih ve 2465 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkan Vekili Selçuk ÇAKIR’ın gündem dıĢı 2. maddeyi okuttuğu Ģekilde
oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra Meclis Katibi Türker ALTIERLER’in “Erasta
Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ.’nin 29.05.2015 tarih ve 12088 kayıt nolu dilekçesi
ile mülkiyetleri kendilerine ait olan Edirne Merkez KiriĢhane Mahallesi 6072 parselde
bulunan taĢınmaz üzerine Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ. tarafından
yapılması planlanan AVM Projesine baĢlanabilmesi için bahse konu parsel sınırları içinde
kalan Edirne Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü binası ve EDAK konteynırının taĢınması ile ilgili
olarak Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ.’nin 28.01.2015 tarih ve 2030 kayıt
nolu, 25.05.2015 tarih ve 11587 kayıt nolu Edirne Belediyesine yazmıĢ oldukları dilekçeleri
doğrultusunda Edirne Belediye Meclisinin 2010/236 sayılı kararı ile kabul ettikleri talebin bu
defa Edirne Belediyesi tarafından gösterilecek bir arsa üzerine 350 m2 yerine en az 1300 m2
ve maliyeti 2015 yılı Bayındırlık birim fiyatları ile en az 75.000 Euro olacak Ģekilde
projelerinin Edirne Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Ģirketleri arasında birlikte
kabul edilecek Ġtfaiye Müdürlüğü binasını anahtar teslimi Ģeklinde yapmayı kabul ve taahhüt
etmelerinin uygun görüldüğüne, belirtilen bu bağıĢın kabulüne, yapılacak iĢ ve iĢlemler ile
ilgili uygulama esaslarının belirlenmesi için Edirne Belediye BaĢkanına yetki verilmesine, bu
kararımızın yürürlüğe girmesi ile birlikte 01.09.2010 tarih ve 2010/236 sayılı Belediye Meclis
kararının iptaline” Ģeklinde okumasından sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Erasta
Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ.’nin 29.05.2015 tarih ve 12088 kayıt nolu dilekçesi
ile mülkiyetleri kendilerine ait olan Edirne Merkez KiriĢhane Mahallesi 6072 parselde
bulunan taĢınmaz üzerine Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ. tarafından
yapılması planlanan AVM Projesine baĢlanabilmesi için bahse konu parsel sınırları içinde
kalan Edirne Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü binası ve EDAK konteynırının taĢınması ile ilgili
olarak Erasta Edirne Emlak GeliĢtirme ve Yatırım A.ġ.’nin 28.01.2015 tarih ve 2030 kayıt
nolu, 25.05.2015 tarih ve 11587 kayıt nolu Edirne Belediyesine yazmıĢ oldukları dilekçeleri
doğrultusunda Edirne Belediye Meclisinin 2010/236 sayılı kararı ile kabul ettikleri talebin bu
defa Edirne Belediyesi tarafından gösterilecek bir arsa üzerine 350 m2 yerine en az 1300 m2
ve maliyeti 2015 yılı Bayındırlık birim fiyatları ile en az 75.000 Euro olacak Ģekilde
projelerinin Edirne Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Ģirketleri arasında birlikte
kabul edilecek Ġtfaiye Müdürlüğü binasını anahtar teslimi Ģeklinde yapmayı kabul ve taahhüt
etmelerinin uygun görüldüğüne, belirtilen bu bağıĢın kabulüne, yapılacak iĢ ve iĢlemler ile
ilgili uygulama esaslarının belirlenmesi için Edirne Belediye BaĢkanına yetki verilmesine, bu
kararımızın yürürlüğe girmesi ile birlikte 01.09.2010 tarih ve 2010/236 sayılı Belediye Meclis
kararının iptaline oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkan Vekili Selçuk ÇAKIR, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
03.06.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 01.07.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Selçuk ÇAKIR
Belediye Başkan V.
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 01.07.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Temmuz ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel
AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
1- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Merkez, Ġskenderköy, Pafta:47N-IIc, Parsel:1772 sayılı taĢınmaza bitiĢik ekli folyesinde (A)
harfi ile gösterilen 947.00 m2’lik yolun imar adası içinde kaldığından dolayı yoldan ihdas
edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Ege Villaları
Konut Yapı Kooperatifine ait Pafta:47N-IIc, Parsel:1772 sayılı taĢınmaz ve yoldan ihdas
suretiyle oluĢan mülkiyeti Edirne Belediyesine ait ekli folyesinde (A) harfleriyle gösterilen
taĢınmazların ekli folyesinde (B) harfiyle gösterildiği Ģekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli
folyesinde (C) harfiyle gösterilen 947.00 m2’lik parsel parkta kaldığından cinsi “park” olarak
sicilinden terk edilmesi, ekli folyesinde (A) harfleriyle gösterilen yoldan ihdas edilen parsel
ile parka terk edilen (C) harfleriyle gösterilen parsellerin trampa yapılması imar plan ve
talimatnamesine uygundur. Konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi
gereğince Temmuz Ayı Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 2885 sayılı yazısı, Hasan LÜLECĠ ve Abdurrahman
Mahallesi Sakinlerinin 24.06.2015 tarih ve 13662 kayıt numaralı dilekçede özetle;
Abdurrahman Mahallesi Sakinleri olarak mahallede hizmet veren Değirmen Taksi Durağının
7 olan araç sayısının 8’e tamamlanması (bir araç ilave edilmesi) talep edilmiĢtir. Dilekçe
konusu talebin Belediye Meclisinde görüĢülerek UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.06.2015 tarih ve 1157 sayılı yazısı, muhtelif
tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve
2918 sayılı yazısı, Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Yapım
ĠĢi, proje bedeli, Yapı Denetim bedeli toplamı 9.524.594,00.-TL KDV dahil hesaplandığı
Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin 29/06/2015 tarih ve 159 sayılı yazısı ile belirtilmiĢtir.
Belediyemiz payına düĢen 7.237.658,00.-TL’nin öz kaynaklarımız tarafından karĢılanması
durumunda yapım iĢleri baĢladığı andan itibaren 10 eĢit taksit ile ödenmesi, Ġller Bankasından
karĢılanacak ise borçlanma yapılacağına iliĢkin yetkilendirmenin Belediyemiz Meclisinde
görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 3574 sayılı yazısı,
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Özgecan Kadın
Lokalinde bulunan Bayan Kuaförü ve Cilt Bakımı Salonundaki hizmet karĢılığı müĢteri fiyat
tarifesi ekte sunulmuĢ olup, fiyat tarifesinin görüĢülmesini ve kimlerin ücretsiz olarak
faydalanabileceklerinin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
26.06.2015 tarih ve 4975 sayılı yazısı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde doğmuĢ olan
paletli ekskavatör ihtiyacını karĢılamak üzere 2015 yılında edinilecek taĢıtlar cetvelinde; Fen
ĠĢleri Müdürlüğüne ait bölümde yer alan 1 adet paletli ekskavatörün Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğüne ait bölümde yer alması konusunun Belediyemiz Meclisinde
1
görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 3560 sayılı yazısı,
Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.01.05.30 Hareketli ĠĢ Makinesi Alımlarında bulunan
400.000,00.-TL ödeneğin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne aktarılması hususunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih
ve 3573 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı 7
(YEDĠ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Bir önceki toplantıya ait 03.06.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 03.06.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
3- 20-26 Temmuz 2015 tarihleri arası yapılacak olan 654. Tarihi Kırkpınar GüreĢleri ve
Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaĢlarımızın Sarayiçi yerleĢkesi Kırkpınar alanına
ulaĢımının sağlaması için; Sarayiçi mevkiinin her iki tarafında (Saraçhane ve Yeniımaret)
geçici taksi durağı oluĢturulması, bu duraklarda çalıĢmak isteyen taksicilerin kendileri için
düzenlenen yerde sıra oluĢturmak sureti ile faaliyette bulunmaları ve bu uygulamanın 27
Temmuz 2015 tarihinde bu uygulamanın sona erdirilmesi; sarayiçi mevkiinin her iki tarafına
(Saraçhane ve Yeniimaret, Yıldırım) yakın depolama yerlerinde sona eren toplu taĢıma
hatlarının etkinlikler süresince sarayiçine kadar uzatılmasının ve ihtiyaca göre UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmek üzere diğer toplu taĢıma hatlarıyla ilgili olarakta hafta
boyunca planlama ve uygulama yapılması, 27 Temmuz 2015 tarihinde sona erdirilmesi
hususunun; Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün
18.06.2015 tarih ve 1111 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 20-26 Temmuz 2015 tarihleri arası yapılacak olan
654. Kırkpınar Yağlı GüreĢleri Festival haftası boyunca vatandaĢlarımızın Sarayiçi yerleĢkesi
kırkpınar alanına ulaĢımının sağlaması için; sarayiçi mevkiinin her iki tarafında (Saraçhane ve
Yeniımaret) geçici taksi durağı oluĢturulmasına, bu duraklarda çalıĢmak isteyen taksicilerin
kendileri için düzenlenen yerde sıra oluĢturmak sureti ile faaliyette bulunmalarına ve bu
uygulamanın 27 Temmuz 2015 tarihinde sona erdirilmesine, sarayiçi mevkiinin her iki
tarafına (Saraçhane ve Yeniimaret, Yıldırım) yakın depolama yerlerinde sona eren toplu
taĢıma hatlarının etkinlikler süresince sarayiçine kadar uzatılmasına ve ihtiyaca göre UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmek üzere diğer toplu taĢıma hatlarıyla ilgili olarakta hafta
boyunca planlama ve uygulama yapılmasına, bu uygulamanın 27 Temmuz 2015 tarihinde
sona erdirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
4- Ġstasyon Mahalle Muhtarı Yakup ÇORBACI’nın KiriĢhane minibüslerinin de 4 nolu
güzergahı kullanma talebi hakkında 18.06.2015 tarih ve 13252 kayıt numaralı dilekçesi,
Abdurrahman Mahalle Muhtarı ġaban ERGĠT’in KiriĢhane minibüslerinin de 4 nolu
güzergahı kullanma talebi hakkında 17.06.2015 tarih ve 13251 kayıt numaralı dilekçesi,
Gönül AY ve Kocasinan mahalle sakinlerinin durak yeri değiĢikliği talebi hakkında
26.05.2015 tarih ve 11760 sayılı dilekçesi, Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının
Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin değiĢikliği hakkında 17.06.2015 tarih ve 13200 kayıt
numaralı dilekçelerinin Belediye Meclisinde görüĢülerek UlaĢım Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 1131 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġstasyon Mahalle Muhtarı Yakup ÇORBACI’nın
KiriĢhane minibüslerinin de 4 nolu güzergahı kullanma talebi hakkında 18.06.2015 tarih ve
13252 kayıt numaralı dilekçesi, Abdurrahman Mahalle Muhtarı ġaban ERGĠT’in KiriĢhane
2
minibüslerinin de 4 nolu güzergahı kullanma talebi hakkında 17.06.2015 tarih ve 13251 kayıt
numaralı dilekçesi, Gönül AY ve Kocasinan mahalle sakinlerinin durak yeri değiĢikliği talebi
hakkında 26.05.2015 tarih ve 11760 sayılı dilekçesi, Edirne ġoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odasının Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin değiĢikliği hakkında 17.06.2015 tarih ve
13200 kayıt numaralı dilekçelerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü
içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
5- Edirne Umum Servis Araçları ĠĢletmecileri Odası BaĢkanlığının 22.06.2015 tarih ve 9
sayılı dilekçesinde; “Servisçi esnafından gelen zam talepleri doğrultusunda yapılan
araĢtırmada Motorlu TaĢıtlar Vergisi, sigorta ve araç muayene ücretleri TÜFE oranında
(%8,45) arttırıldığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanmak üzere Servis TaĢıma
Ücretlerinin önceki yıla göre %8 oranı civarında arttırılması talep edilmektedir.” Dilekçe
konusu talebin Belediye Meclisinde görüĢülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 1130 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde
uygulanacak olan servis araçları hizmet tarifesi ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- Hegedüs Emese’nin 05.03.2015 tarih ve 4845 kayıt numaralı davet yazısı ile 17-20
Ağustos 2015 tarihleri arasında Macaristan’ın Mohaç Ģehrinde düzenlenecek olan 19. Mohaç
Uluslararası Halk Dansları Festivaline Belediyemiz Halk Oyunları Ekibi davet edilmiĢ olup,
söz konusu festivale katılmak üzere ekli listede ismi geçen oyuncular ile birlikte, Halk
Oyunları Eğitmeni Gürkan GÜZELHARCAN, Kafile Sorumlusu olarak Memur Altan
GÜZELLĠ ve ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ’in 14-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında
görevlendirilmelerini, ekibin yurtdıĢı çıkıĢ harcı giderleri, gidiĢ-dönüĢ ulaĢım, yemek, yol ve
diğer muhtelif giderleri ile Kafile Sorumlusu Memur Altan GÜZELLĠ, Eğitmen Gürkan
GÜZELHARCAN, ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ’in yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce
karĢılanmasını ayrıca görevlilere hizmet (gri) pasaportu verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal
ĠĢler Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 4854 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın bu gezi ile ilgili ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ’in baĢka bir
görevde olması nedeniyle listeden çıkarılmasını ve Meclis Üyelerimizden Yüksel AKSOY ile
Tamer KARADAĞ’ın listeye eklenmesini yolluk ve yevmiyelerinin kendilerine ödenmesi ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Hegedüs
Emese’nin 05.03.2015 tarih ve 4845 kayıt numaralı davet yazısına istinaden 17-20 Ağustos
2015 tarihleri arasında Macaristan’ın Mohaç Ģehrinde düzenlenecek olan 19. Mohaç
Uluslararası Halk Dansları Festivaline Belediyemiz Halk Oyunları Ekibinin katılmasına,
Oyuncular Mert Ali ÜSTEV, Furkan Ali ĠNCE, Güray GÜNGÖR, Recep BAġKAN, Anıl
ÖZTÜRK, Gökçehan ESER, Tunahan BELO, Muzaffer KOCA, Tugay KAVAK, Serdem
NEOLDUM, Ġsmail SEZGĠN, Caner SÜRÜCÜĠMĠġ, Halil Ayberk DÖNMEZ, Atakan
ALTIOK, Denizhan TAġDEMĠR, Merve Nur CANBAZOĞULLARI, Ecem ÇĠLDAM, Doğa
Oğulcan YALÇIN, Ufuk ÜRKLÜ, Neslihan AKAR, Özlem SÖNMEZ, Ġpek ELMA, Aybüke
AYAROĞLU, Elif GÜZELHARCAN, Ġpek ġEN, Çisem ENGĠN, Nurmina ESER, Bahar
EREN, Merve ġAHĠN, Melike ÖZTÜRK, Esin KESER, Beyza Nur ATAK, Ecem GENÇ,
Tuğçe YAHġĠ, Dilge GRADĠġTA, Galip DERE, Sibel KAYANDAN, Ezgi EREN, Emirhan
AVULA, Neslihan YAZICI, Canan KÖKEZ, Malzemeci Güner HÜSEYĠNOĞLU ile birlikte
Halkoyunları Eğitmeni Gürkan GÜZELHARCAN, Kafile Sorumlusu olarak Memur Altan
3
GÜZELLĠ ve Meclis Üyesi Yüksel AKSOY, Tamer KARADAĞ’ın 14-23 Ağustos 2015
tarihleri arasında görevlendirilmelerine, ekibin yurtdıĢı çıkıĢ harcı giderleri, gidiĢ-dönüĢ
ulaĢım, yemek, yol ve diğer muhtelif giderleri ile Kafile Sorumlusu Memur Altan GÜZELLĠ,
Eğitmen Gürkan GÜZELHARCAN, Meclis Üyesi Yüksel AKSOY, Tamer KARADAĞ’ın
yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanmasına ayrıca görevlilere hizmet (gri)
pasaportu temin edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- Sergiu Dumitrescu’nun 27.04.2015 tarih ve 08733 kayıt numaralı davet yazısı ile
Romanya/Galati Ġl Meclisinin kültürel kolu olan Dunarae De Jos Kültür Merkezi tarafından
07-09 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “11. losif Ivanovici Uluslararası
Bando Festivali”ne, Sebastian Tudor’un 09.06.2015 tarih ve 12628 kayıt numaralı davet
yazısı ile Romanya/PiteĢti Al Davila Tiyatrosu ve Arges Ġl Meclisi tarafından 12-14 Ağustos
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “6. Fanfare Parade Bando YürüyüĢü Korteji”ne
Belediyemiz Bando Ekibi davet edilmiĢtir. Söz konusu etkinliklere katılmak üzere ekli listede
ismi geçen müzisyenler ile birlikte Bando ġefi ĠĢçi Süleyman UYSAL, Kafile Sorumlusu
olarak Memur Nurcan EFEOĞLU ve ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ’in 06-16 Ağustos 2015 tarihleri
arasında Romanya’nın Galati ve PiteĢti Ģehirlerine görevlendirilmelerini, ekibin yurtdıĢı çıkıĢ
harcı giderleri, gidiĢ-dönüĢ ulaĢım, yemek, yol ve diğer muhtelif giderleri ile Kafile
Sorumlusu Memur Nurcan EFEOĞLU, Bando ġefi ĠĢçi Süleyman UYSAL ile ĠĢçi ġenol
GEÇMĠġ’in yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanmasını ayrıca listede ismi geçen
müzisyenlere görevli oldukları süre boyunca günlük net 50,00.-TL ücret ödenmesini ve
görevlilere hizmet (gri) pasaportu verilmesi konusunun, Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi
ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 4855 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın ilgili etkinliğe Meclis Üyelerimizden Erkan MAKAS
ve Melek YÜRÜK’ün de dahil edilmesini ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre kendilerine
ödeme yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; Sergiu Dumitrescu’nun 27.04.2015 tarih ve 08733 kayıt numaralı davet yazısı ile
Romanya/Galati Ġl Meclisinin kültürel kolu olan Dunarae De Jos Kültür Merkezi tarafından
07-09 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “11. losif Ivanovici Uluslararası
Bando Festivali”ne, Sebastian Tudor’un 09.06.2015 tarih ve 12628 kayıt numaralı davet
yazısı ile Romanya/PiteĢti Al Davila Tiyatrosu ve Arges Ġl Meclisi tarafından 12-14 Ağustos
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “6. Fanfare Parade Bando YürüyüĢü Korteji”ne
Belediyemiz Bando Ekibinin davetli olarak katılmasına, Müzisyenler Sertaç ÖRS, Erhan
TOZ, Erman GIRMIÇ, CoĢkun BELĠT, Günay GÜMÜġ, Serkan UYUAY, Sabri ÇENGEL,
Necdet APRĠN, Ayhan KABLAN, Enver AYDIN, Turgay KIZILCIKLILAR, Tayfun KABA,
Özay ISLATTI, Fikret HAYKAN, Erkan KARATEPE, Ali Emre KURULU, ÇağdaĢ
UYSAL, Emre KARATEPE, Hayrettin ZURNACI, Oğuz GÜZELLĠ, Serkan KABA, Bilgin
DUMAN, Elmas MAKAS, Mustafa GÜNGÖRÜR, Yener KURT, Ramazan
YOLDAUÇMAZ, Serdal KARACĠYĠ, Alaaddin ZURNACI, Ersan SOLMAZ, Aydın
ÇANGAL, Murat KABAK, Fotoğrafçı Göksu UYSAL, Kameraman Kutay ÖZKÖSE ile
birlikte Bando ġefi ĠĢçi Süleyman UYSAL, Kafile Sorumlusu olarak Memur Nurcan
EFEOĞLU ve ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ, Meclis Üyesi Erkan MAKAS ve Melek YÜRÜK’ün 0616 Ağustos 2015 tarihleri arasında Romanya’nın Galati ve PiteĢti Ģehirlerine
görevlendirilmelerine, ekibin yurtdıĢı çıkıĢ harcı giderleri, gidiĢ-dönüĢ ulaĢım, yemek, yol ve
diğer muhtelif giderleri ile Kafile Sorumlusu Memur Nurcan EFEOĞLU, Bando ġefi ĠĢçi
Süleyman UYSAL ile ĠĢçi ġenol GEÇMĠġ ile meclis üyesi Erkan MAKAS ve Melek
YÜRÜK’ün yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanmasına ayrıca yukarıda ismi
geçen görevlilere görevli oldukları süre boyunca günlük net 50,00.-TL ücret ödenmesine ve
görevlilere hizmet (gri) pasaportu temin edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
4
8- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.06.2015 tarih ve 2015/58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 sayılı
imar komisyon kararları ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 2868 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 24.06.2015 tarih ve 2015/58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği
Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 8 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
24.06.2015 tarih ve 2867 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 8 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10- Dara Tekstil Deri Gıda DıĢ Tic.Ltd.ġti.’nin Belediyemize vermiĢ olduğu14.05.2015 tarih
ve 10983 sayılı dilekçesinde, Ġlimiz Merkez Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi No: 13
sayılı yerde bulunan iĢyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebinde bulunmuĢtur.
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen,
Ġlimiz Merkez Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi No: 13 sayılı yerde bulunan iĢyeri ile
ilgili olarak Ġl Emniyet Müdürlüğünün 08.06.2015 tarihli tutanak ile Zabıta Müdürlüğünün
25.06.2015 tarih ve 156 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma
ve ÇalıĢma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği
içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, Ġlimiz Merkez Fatih Mahallesi Ümran Akkan
Caddesi No: 13 sayılı yerin içkili yerler bölgesine dahil edilmesine Meclis Üyesi Turgut
TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide
DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER’in red diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiĢtir.
11- Edirne Merkez, Ġskenderköy, Pafta:47N-IIc, Parsel:1772 sayılı taĢınmaza bitiĢik ekli
folyesinde (A) harfi ile gösterilen 947.00 m2’lik yolun imar adası içinde kaldığından dolayı
yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, mülkiyeti Sınırlı Sorumlu
Ege Villaları Konut Yapı Kooperatifine ait Pafta:47N-IIc, Parsel:1772 sayılı taĢınmaz ve
yoldan ihdas suretiyle oluĢan mülkiyeti Edirne Belediyesine ait ekli folyesinde (A) harfleriyle
gösterilen taĢınmazların ekli folyesinde (B) harfiyle gösterildiği Ģekilde tevhidi yapıldıktan
sonra ekli folyesinde (C) harfiyle gösterilen 947.00 m2’lik parsel parkta kaldığından cinsi
“park” olarak sicilinden terk edilmesi, ekli folyesinde (A) harfleriyle gösterilen yoldan ihdas
edilen parsel ile parka terk edilen (C) harfleriyle gösterilen parsellerin trampa yapılması imar
plan ve talimatnamesine uygundur. Konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi
gereğince Temmuz Ayı Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 2885 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi
gereğince, Edirne Merkez, Ġskenderköy, Pafta:47N-IIc, Parsel:1772 sayılı taĢınmaza bitiĢik
5
ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 947.00 m2’lik yolun imar adası içinde kaldığından
dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanmasına, mülkiyeti Sınırlı
Sorumlu Ege Villaları Konut Yapı Kooperatifine ait Pafta: 47N-IIc, Parsel:1772 sayılı
taĢınmaz ve yoldan ihdas suretiyle oluĢan mülkiyeti Edirne Belediyesine ait ekli folyesinde
(A) harfiyle gösterilen taĢınmazların ekli folyesinde (B) harfiyle gösterildiği Ģekilde tevhidi
yapıldıktan sonra ekli folyesinde (C) harfiyle gösterilen 947.00 m2’lik parsel parkta
kaldığından cinsi “park” olarak sicilinden terk edilmesine, ekli folyesinde (A) harfleriyle
gösterilen yoldan ihdas edilen parsel ile parka terk edilen (C) harfiyle gösterilen parselin
trampa yapılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
12- Hasan LÜLECĠ ve Abdurrahman Mahallesi Sakinlerinin 24.06.2015 tarih ve 13662 kayıt
numaralı dilekçede özetle; Abdurrahman Mahallesi Sakinleri olarak mahallede hizmet veren
Değirmen Taksi Durağının 7 olan araç sayısının 8’e tamamlanması (bir araç ilave edilmesi)
talep edilmiĢtir. Dilekçe konusu talebin Belediye Meclisinde görüĢülerek UlaĢım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.06.2015 tarih ve
1157 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Abdurrahman Mahallesi Sakinlerinin mahallede
hizmet veren Değirmen Taksi Durağının 7 olan araç sayısının 8’e tamamlanması (bir araç
ilave edilmesi) taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde
konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
29.06.2015 tarih ve 2918 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Yapım ĠĢi, proje
bedeli, Yapı Denetim bedeli toplamı 9.524.594,00.-TL KDV dahil hesaplandığı Edirne Katı
Atık Yönetim Birliğinin 29/06/2015 tarih ve 159 sayılı yazısı ile belirtilmiĢtir. Belediyemiz
payına düĢen 7.237.658,00.-TL’nin öz kaynaklarımız tarafından karĢılanması durumunda
yapım iĢleri baĢladığı andan itibaren 10 eĢit taksit ile ödenmesi, Ġller Bankasından
karĢılanacak ise borçlanma yapılacağına iliĢkin yetkilendirmenin Belediyemiz Meclisinde
görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 3574 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın bu madde ile ilgili borçlanmanın yapılması
hem de borçlanma ile ilgili imzaların atılması için Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Katı Atık
Yönetim Birliğinin Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Yapım ĠĢi, proje bedeli, Yapı Denetim
bedeli toplamı 9.524.594,00.-TL KDV dahil hesaplanmıĢ olup, Belediyemiz payına düĢen
7.237.658,00.-TL için Ġller Bankasına borçlanılmasına, bu borçlanma ile ilgili imzaların
atılması için Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Özgecan Kadın
Lokalinde bulunan Bayan Kuaförü ve Cilt Bakımı Salonundaki hizmet karĢılığı müĢteri fiyat
tarifesi ekte sunulmuĢ olup, fiyat tarifesinin görüĢülmesini ve kimlerin ücretsiz olarak
faydalanabileceklerinin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
6
26.06.2015 tarih ve 4975 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Özgecan Kadın Lokalinin adının Özgecan
Kadın Merkezi olarak değiĢtirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, iĢaretle
yapılan oylama sonucunda; Özgecan Kadın Lokalinin adının Özgecan Kadın Merkezi olarak
değiĢtirilmesine ve Özgecan Kadın Merkezinde bulunan Bayan Kuaförü ve Cilt Bakımı
Salonundaki hizmet karĢılığı müĢteri fiyat tarifesinin Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünden
geldiği Ģekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde doğmuĢ olan paletli ekskavatör ihtiyacını
karĢılamak üzere 2015 yılında edinilecek taĢıtlar cetvelinde; Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait
bölümde yer alan 1 adet paletli ekskavatörün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait
bölümde yer alması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 3560 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde paletli
ekskavatör ihtiyacını karĢılamak üzere 2015 yılında edinilecek taĢıtlar cetvelindeki; Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne ait bölümde yer alan 1 adet paletli ekskavatörün Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne ait bölümde yer almasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.01.05.30 Hareketli ĠĢ Makinesi Alımlarında bulunan
400.000,00.-TL ödeneğin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne aktarılması hususunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih
ve 3573 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.01.05.30 Hareketli ĠĢ
Makinesi Alımlarında bulunan 400.000,00.-TL ödeneğin Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
01.07.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 02.09.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
7
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 02.09.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Eylül ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY,
Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Ġsmail ARDA,
Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK.
MAZERETLİ OLANLAR
SavaĢ ÜNER, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail YILDIZ, Ercan BĠÇER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden SavaĢ
ÜNER, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail YILDIZ, Ercan BĠÇER’in mazereti uygun görülerek,
bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun almıĢ
olduğu 24.08.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün
26.08.2015 tarih ve 1530 sayılı yazısı, muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı
DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 3951 sayılı yazısı, Edirne Belediye
Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 2014/269 sayılı kararı gereğince; Edirne Merkez BabademirtaĢ
Mahallesi, Çubukçular Hamam Sokak No: 17 Daire: 3 adresinde bulunan taĢınmaz, Edirne
Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) yıl süre
ile kiralanmıĢ olup, 1 (Bir) yıllık süre 03/09/2015 tarihinde sona erecektir. Söz konusu meclis
kararı gereğince kiralama süresinin uzatılması konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi
ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 3326 sayılı yazısı, Burgaz
BaĢkonsolosluğunun 27.08.2015 tarih ve 8220320 sayılı yazısı ile Bulgaristan’ın Burgaz Ġline
bağlı Karalar Köyünde 06 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan “4. Koca Yusuf Yağlı GüreĢ
ġenlikleri”ne Belediyemiz GüreĢ Ekibi davet edilmiĢ olup, söz konusu etkinliğe katılmak
üzere ekli listede ismi geçen güreĢçiler, müzisyenler ile birlikte Kafile Sorumlusu olarak
GüreĢ Antrenörü Memur Talat ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOGAN, 22 ED 248
plakalı araç ve Ģoförü Sami ÜPÇĠNAK’ın 05-06 Eylül 2015 tarihlerinde
görevlendirilmelerini, ayrıca ekibin gidiĢ dönüĢ yol giderleri, mevcut ihtiyaçları ile Memur
Talat ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOĞAN ve ġoför ĠĢçi Sami ÜPÇĠNAK’ın 6245
sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih ve 6014 sayılı yazısı, EDĠKAB (Edirne Katı Atık Yönetim
Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım iĢinde kullanılmak üzere Ġller Bankası A.ġ.’den
6.974.036,48.-TL (Altımilyon Dokuz yüzyetmiĢdörtbin Otuzaltı Lira Kırksekiz KuruĢ) kredi
kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
resim, harç, ücret vs. ödemelerin, Ġller Bankası A.ġ.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ve Ġller Bankası A.ġ ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın
dıĢında ve %100’üne kadar) karĢılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye iliĢkin
ödemelerin karĢılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inĢaat ve her nevi
1
gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin Ġller Bankası A.ġ.’ce talep edildiği takdirde aynı
Ģartlarda ve talep tarihinde Ġller Bankası A.ġ. adına ipotek veya rehin edilmesine, Ġller
Bankası A.ġ.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye iliĢkin olarak her türlü sözleĢmeyi ve
evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iĢlemleri yürütmeye, Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü Ġller Bankası A.ġ.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin
her türlü gelir, hak ve alacaklarını Ġller Bankası A.ġ.’ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize
ait her türlü ticari iĢletmeyi Ġller Bankası A.ġ.’ye rehin vermeye, Ġller Bankası A.ġ’nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değiĢiklik çerçevesinde, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koĢulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye
konu iĢle ilgili her türlü iĢlemi yapmaya Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın
yetkilendirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 02/09/2015 tarih ve 4177 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması
hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
yukarıda belirtilen gündem dıĢı 5 (BEġ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantıya ait 01.07.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 01.07.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Kurulduğu tarihte merkezi Tekirdağ’da bulunan ve adı “Trakya Çevre Sorunları Çözümü
Hizmet Birliği” olan Resmi Gazetenin 08/03/2004 tarih 25396 sayısında yayımlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile adı “Trakya Kalkınma Birliği” olarak değiĢtirilen Mahalli Ġdareler Birliğine
olan üyeliğimizin devam edip etmemesiyle ilgili konunun Belediyemiz Meclisinde
görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 3692 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemizin üyesi bulunduğu Trakya Kalkınma
Birliğinden, Üyeliğimizin sona erdirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- Ġl Emniyet Müdürlüğünün 24.07.2015 tarih ve 4090 sayılı yazısına istinaden; Edirne Ġlimiz
kültürel zenginliği ve tarihi dokusu ile yılın her döneminde turizm potansiyeline sahip, sınır ili
olması itibariyle geçiĢ güzergahı olarak trafik yoğunluğunun yaĢandığı bir il konumunda
olduğu, nüfus ve taĢıt hareketinin artıĢı ile birlikte ilimizde genel güvenlik ve kamu düzeninin
sağlanması, suçun oluĢmadan önlenmesi, meydana gelmiĢ suçlara hızlı ve etkin müdahale
edilmesi ile toplum destekli polislik anlayıĢıyla hizmet yürütülmesi amacıyla, Ġl Emniyet
Müdürlüğünün AsayiĢ ġube Müdürlüğü bünyesinde 20.03.2012 tarihli Bakanlık Onayı ile
kuruluĢu gerçekleĢtirilen Motosikletli Polis Timleri Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere
(2) Adet Motosikletin Belediye BaĢkanlığı imkanları ile alınarak Edirne Ġl Emniyet
Müdürlüğüne hibe edilmesi hususunun Belediye meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 549 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġl Emniyet Müdürlüğünün AsayiĢ ġube
Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Polis Timleri Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere
(2) Adet Motosikletin Edirne Belediye BaĢkanlığı imkanları ile alınarak Edirne Ġl Emniyet
Müdürlüğüne hibe edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- UlaĢım Komisyonunca alınan 11.08.2015 tarih ve 2015/05, 06 sayılı UlaĢım Komisyon
kararları ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 1488 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç
DĠLCĠ’nin bu maddenin görüĢülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını
belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, bu maddenin
2
görüĢülmesinde, bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
UlaĢım Komisyonunca alınan 11.08.2015 tarih ve 2015/05, 06 sayılı UlaĢım Komisyon
kararlarının UlaĢım Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
7- NitaĢ Yapı Üretim Ġç DıĢ. Ltd. ġti.’ne ait olan Edirne Merkez 24 Pafta, 663 ada, 97 parsel
sayılı taĢınmazda otopark iĢletmeciliği yapmak isteyen Hüseyin GÜRDÜK’ün talebi üzerine
sit bölgesi içinde kalan taĢınmazla ilgili alınan Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün ve Edirne
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görüĢü yazı ekinde olup;
ġehir imar planlarında otopark olarak belirlenmemiĢ taĢınmazın geçici otopark olarak
kullanılması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi hususu ile ilgili UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğünün 18.08.2015 tarih ve 1498 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Sabuni Mahallesi Pafta:24, Ada: 663, Parsel: 97 sayılı taĢınmazın
geçici otopark olarak kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
21.08.2015 tarih ve 3814 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 12 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
20.08.2015 tarih ve 2015/75, 76, 77, 78, 79 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih ve 3815 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 20.08.2015 tarih ve 2015/75, 76, 77, 78, 79 sayılı imar
komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
10- AyĢekadın Taksi Durağının 17.08.2015 tarih ve 16518 sayılı dilekçesinde özetle
AyĢekadın Taksi Durağına kayıtlı araçların bir kısmının taĢınan Selimiye Devlet Hastanesi
Taksi Durağının bulunduğu yerde depolama yapma taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih ve 1512 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; AyĢekadın Taksi Durağına kayıtlı araçların bir
kısmının taĢınan Selimiye Devlet Hastanesi Taksi Durağının bulunduğu yerde depolama
yapma taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konuların
görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- 01 Eylül 2015- 01 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle
yurt dıĢından gelen Davet ve Festivallere Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye BaĢkanı
Recep GÜRKAN ile birlikte katılacak olan Belediye Meclis Üyelerimiz Mahmut KESKĠN,
Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan
YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk
ÇAKIR, Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN, Yüksel AKSOY, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan
LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN,
Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ,
Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan
3
BĠÇER’e gri hizmet pasaportu verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 25.08.2015 tarih
ve 614 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 01 Eylül 2015- 01 Eylül 2016 tarihleri arasında
geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yurt dıĢından gelen Davet ve Festivallere Belediyemizi
temsil etmek üzere Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN ile birlikte katılacak olan Belediye
Meclis Üyelerimiz Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI,
Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN, Yüksel
AKSOY, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER,
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER’e gri hizmet pasaportu temin edilmesine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
12- “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmeliğin “Kadro DeğiĢikliği”
baĢlıklı 11. maddesinde “BoĢ memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değiĢikliği ile boĢ
Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değiĢikliği meclis kararı ile yapılır. BoĢ
kadro değiĢikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değiĢikliklerinde
ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değiĢiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”
denilmektedir. Ġlgili Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler
Sınıfında münhal bulunan 8. derece ġehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece
Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hususu ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 407 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın gündemin 10. maddesine “Belediyemizde
Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 8. derece mimar kadrosunun iptal edilerek yerine
1. derece mimar kadrosunun ihdas edilmesine” ve “1 adet peyzaj mimarı kadrosunun iptal
edilerek yerine 10. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine” Ģeklinde ilave yapılması ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, gündemin 10. maddesine “Belediyemizde Teknik
Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 8. derece mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1.
derece mimar kadrosunun ihdas edilmesine” ve “1 adet peyzaj mimarı kadrosunun iptal
edilerek yerine 10. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine” Ģeklinde ilave
yapılmasından sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; 22 ġubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli
Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerinin 11.
Maddesi uyarınca; boĢ kadro değiĢikliği ile ilgili (II) sayılı cetvelin Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünden geldiği ve ilave yapıldığı Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve
Bağlı kuruluĢlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik ....
alanlarında yıllık sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 08/07/2015 tarih ve 6345 sayılı “Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde 01/07/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek Tam Zamanlı SözleĢmeli aylık net tutar;
Mühendis için 2.394,70.-TL, Teknisyen için 1.536,56.-TL, Veteriner Sağlık Teknisyeni için
4
1.618,65.-TL ve Programcı için 1.908,26.-TL olarak belirlenmiĢtir. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1
adet Mühendis, 1 adet Teknisyen, 1 adet Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 1 adet Programcı
kadrosu için Tam Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ödenecek net ücret tutarının
belirlenmesi ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 408
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
24.08.2015 tarih ve 408 sayılı yazısına ilave olarak Belediyemizde münhal bulunan 1 adet
tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı SözleĢmeli personel çalıĢtırılmasını ve genelgede
belirtilen ücretin ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis, 1 adet Teknisyen, 1 adet Veteriner Sağlık
Teknisyeni ve 1 adet Programcı, 1 adet Tekniker kadrosu için Tam Zamanlı sözleĢmeli
personel çalıĢtırılmasına, Tam Zamanlı SözleĢmeli Mühendis için net ücret aylık 2.394,70.TL, Tam Zamanlı SözleĢmeli Teknisyen için net ücret aylık 1.536,56.-TL, Tam Zamanlı
SözleĢmeli Veteriner Sağlık Teknisyeni için net ücret aylık 1.618,65.-TL, Tam Zamanlı
SözleĢmeli Programcı için net ücret aylık 1.908,26.-TL, Tam Zamanlı SözleĢmeli Tekniker
için net ücret aylık 1.903,62.-TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- Belediyemiz Müdürlüklerinin ÇalıĢma Yönergeleri Belediye Meclisinin 03/10/2007 tarih
ve 2007/168 sayılı kararı ile kabul edilmiĢ olup, zaman içerisinde gerek yeni Müdürlük ve
birimlerin oluĢturulması gerekse Belediyemiz görev alanında değiĢiklikler olması nedeniyle
yeniden hazırlanan Belediyemiz Müdürlükleri ve Müdürlüklere bağlı birimlerin çalıĢma
yönergelerinin Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 409 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemiz birimlerinin çalıĢma
yönergelerinin hem hukuki hem de mevzuat açısından değerlendirilmesi için bu yönergelerin
hazırlanması ve kontrol edilmesi amacıyla bir komisyon kurulması ile ilgili sözlü önerisinden
sonra Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın teklif edilen mevzuatın değerlendirilmesi ve
incelenmesi için bir ihtisas komisyonunun kurulmasını ve üyelerinin 5 kiĢiden oluĢmasını,
komisyonun mevzuat inceleme ve değerlendirme komisyonu adıyla teĢekkül etmesini, üye
olarak CHP grubundan Meclis Üyesi Türker ALTIERLER, Ramazan TANAL, Refik
ġAHĠN’i kurulacak bu ihtisas komisyonunda görev almasını önerdiğini belirtmesinden sonra
Meclis Üyesi Turgut TERZĠ’nin ilgili komisyona Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Nahide
DEMĠR’ önerdiğini belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz
Müdürlükleri ve Müdürlüklere bağlı birimlerin çalıĢma yönergelerinin hem hukuki hem de
mevzuat açısından değerlendirilmesi için 5 kiĢiden oluĢan mevzuat inceleme ve
değerlendirme komisyonu kurulmasına ve bu komisyona Meclis Üyesi Türker ALTIERLER,
Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN Meclis Üyesi Turgut TERZĠ, Nahide DEMĠR’in
seçilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonunun almıĢ olduğu 24.08.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğünün 26.08.2015 tarih ve 1530 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun almıĢ olduğu
24.08.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararının geldiği Ģekilde kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
16- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
5
31.08.2015 tarih ve 3951 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- Edirne Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 2014/269 sayılı kararı gereğince; Edirne
Merkez BabademirtaĢ Mahallesi, Çubukçular Hamam Sokak No: 17 Daire: 3 adresinde
bulunan taĢınmaz, Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1 (Bir) yıl süre ile kiralanmıĢ olup, 1 (Bir) yıllık süre 03/09/2015 tarihinde
sona erecektir. Söz konusu meclis kararı gereğince kiralama süresinin uzatılması konusunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih
ve 3326 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın, teklif yazısının son cümlesinin okuduğu Ģekilde
değiĢmesi “Söz konusu meclis kararı gereğince kiralama süresinin bu defa Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Birimi hizmetlerinde kullanılmak üzere uzatılması konusunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesini” Ģeklindeki sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle
yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi, Çubukçular Hamam
Sokak No: 17 Daire: 3 adresinde bulunan taĢınmazın, Edirne Belediyesi Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Birimi hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasına oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
18- Burgaz BaĢkonsolosluğunun 27.08.2015 tarih ve 8220320 sayılı yazısı ile Bulgaristan’ın
Burgaz Ġline bağlı Karalar Köyünde 06 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan “4. Koca Yusuf
Yağlı GüreĢ ġenlikleri”ne Belediyemiz GüreĢ Ekibi davet edilmiĢ olup, söz konusu etkinliğe
katılmak üzere ekli listede ismi geçen güreĢçiler, müzisyenler ile birlikte Kafile Sorumlusu
olarak GüreĢ Antrenörü Memur Talat ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOGAN, 22
ED 248 plakalı araç ve Ģoförü Sami ÜPÇĠNAK’ın 05-06 Eylül 2015 tarihlerinde
görevlendirilmelerini, ayrıca ekibin gidiĢ dönüĢ yol giderleri, mevcut ihtiyaçları ile Memur
Talat ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOĞAN ve ġoför ĠĢçi Sami ÜPÇĠNAK’ın 6245
sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih ve 6014 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Burgaz BaĢkonsolosluğunun 27.08.2015 tarih ve 8220320 sayılı yazısına istinaden
Bulgaristan’ın Burgaz Ġline bağlı Karalar Köyünde 06 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan “4.
Koca Yusuf Yağlı GüreĢ ġenlikleri”nde Belediyemizi temsil etmek üzere Kafile Sorumlusu
olarak GüreĢ Antrenörü Talat ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOĞAN, 22 ED 248
plakalı araç ve Ģoförü Sami ÜPÇINAK, Belediyemiz GüreĢçilerinden Serkan ÜĞDÜLER,
Nedim Anıl GĠDER, Yiğit GĠDER, Gürsel UMUT, Muzaffer Caner KOġUM, Ayhan
AKTÜRK, Gökhan VURCANLI, Selçuk DERVĠġ, Ufuk YANIK, Ergun SEVĠNDĠ,
Müzisyenler Fahrettin ZURNACI, Alaaddin ZURNACI, Hayrettin ZURNACI, Cevat
YOLDAUÇMAZ’ın 05-06 Eylül 2015 tarihleri arasında görevlendirilmelerine, ayrıca ekibin
gidiĢ dönüĢ yol giderleri, mevcut ihtiyaçları ile Kafile Sorumlusu GüreĢ Antrenörü Talat
ÇELĠK, TeftiĢ Kurulu Müdürü Ġbrahim DOĞAN, ġoför Sami ÜPÇINAK’ın 6245 sayılı
Harcırah Kanunu uyarınca yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karĢılanmasına oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
19- EDĠKAB (Edirne Katı Atık Yönetim Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım iĢinde
kullanılmak üzere Ġller Bankası A.ġ.’den 6.974.036,48.-TL (Altımilyon Dokuz
yüzyetmiĢdörtbin Otuzaltı Lira Kırksekiz KuruĢ) kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
6
ödemelerin, Ġller Bankası A.ġ.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve Ġller
Bankası A.ġ ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dıĢında ve %100’üne
kadar) karĢılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye iliĢkin ödemelerin
karĢılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inĢaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin Ġller Bankası A.ġ.’ce talep edildiği takdirde aynı Ģartlarda ve talep
tarihinde Ġller Bankası A.ġ. adına ipotek veya rehin edilmesine, Ġller Bankası A.ġ.’ce
Belediyemize kullandırılacak krediye iliĢkin olarak her türlü sözleĢmeyi ve evrakı
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iĢlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayrimenkulü Ġller Bankası A.ġ.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,
hak ve alacaklarını Ġller Bankası A.ġ.’ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü
ticari iĢletmeyi Ġller Bankası A.ġ.’ye rehin vermeye, Ġller Bankası A.ġ’nin mevcut mevzuatı
ve bunda meydana gelebilecek her türlü değiĢiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 68. maddesinde yer alan koĢulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iĢle
ilgili her türlü iĢlemi yapmaya Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesi
hususunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
02/09/2015 tarih ve 4177 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
EDĠKAB (Edirne Katı Atık Yönetim Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım iĢinde
kullanılmak üzere Ġller Bankası A.ġ.’den 6.974.036,48.-TL (Altımilyon Dokuz
yüzyetmiĢdörtbin Otuzaltı Lira Kırksekiz KuruĢ) kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödemelerin, Ġller Bankası A.ġ.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve Ġller
Bankası A.ġ ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dıĢında ve %100’üne
kadar) karĢılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye iliĢkin ödemelerin
karĢılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inĢaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin Ġller Bankası A.ġ.’ce talep edildiği takdirde aynı Ģartlarda ve talep
tarihinde Ġller Bankası A.ġ. adına ipotek veya rehin edilmesine, Ġller Bankası A.ġ.’ce
Belediyemize kullandırılacak krediye iliĢkin olarak her türlü sözleĢmeyi ve evrakı
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iĢlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayrimenkulü Ġller Bankası A.ġ.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,
hak ve alacaklarını Ġller Bankası A.ġ.’ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü
ticari iĢletmeyi Ġller Bankası A.ġ.’ye rehin vermeye, Ġller Bankası A.ġ’nin mevcut mevzuatı
ve bunda meydana gelebilecek her türlü değiĢiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 68. maddesinde yer alan koĢulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iĢle
ilgili her türlü iĢlemi yapmaya Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
02.09.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 07.10.2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Hakan GİYİK
Meclis Katibi
7
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.10.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Ekim ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan
GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik
ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Yüksel AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol
EKġĠ, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU.
MAZERETLİ OLANLAR
Serkan LĠZNAK, Sevda Nur KURBAN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Serkan
LĠZNAK, Sevda Nur KURBAN’ın mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Valiliği Ġl Özel Ġdaresinin 01.10.2015 tarih ve 6295 sayılı yazısına istinaden imar planında
dini hizmet alanı olarak ayrılmıĢ mülkiyeti Belediyemize ait olan FeyzullahpaĢa Türbesinin
röleve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri kapsamında Edirne Merkez Abdurrahman
Mahallesi Pafta:29 Ada: 605 Parsel: 39 sayılı 296,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın
tamamının 5,00.-TL bedeli ile Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresine tapu devri konusunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 02.10.2015 tarih
ve 720 sayılı yazısı, 5491 sayılı Kanunla DeğiĢik 2872 sayılı Çevre Kanununun hükümlerine
uyulup uyulmadığını denetleme ve idari cezalarında yetki devri için; 18 Mart 2004 tarih ve
25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve
Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” nin 45. maddesinde belirtilen “Bu yönetmelik
kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu yönetmelik ve diğer çevre mevzuatına uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetlenmesinin” yetki devri onayını almak maksadıyla “Çevre
Denetim Birimi kurulu olan Belediye BaĢkanlığına Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından
yetki devri verilir.” hükmü bulunmaktadır. Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Hafriyat
Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce idari
nitelikte cezalara yetki devrinin uygulanabilmesi amacıyla yazı ekinde gönderilen Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait personel isim listesi ve mesleki bilgileri de
değerlendirilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Çevre Denetim Birimi
kurulmasının Belediyemiz Meclisinde görüĢerek karara bağlanması ile ilgili Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğünün 29.09.2015 tarih ve 471 sayılı yazısı, Belediyemizin verdiği yetkiye
1
dayanarak Ġller Bankası tarafından ART Çevre Teknolojileri ĠnĢ. Müh. Tur. Tic. Ltd. ġti.’ne
yaptırılmıĢ olan Edirne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Ġller Bankasınca
onaylanmıĢtır. Edirne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Edirne Merkez Ġlçe, KiriĢhane PaĢaçayırı
Mevkiinde bulunan 36 pafta, 2291, 2295 parseller ile 42 pafta, 6073, 6075, 6077 parsellerde
kayıtlı toplam yüzölçümü 64.388,73 m2 taĢınmaz üzerine kurulması planlanmakta olup,
Belediyemiz Son Terfi Merkezinde (TM-3) toplanan atık suyun nihai bertarafı belirtilen
lokasyonda kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisinde yapılacaktır. Tamamlanan Atıksu Arıtma
Tesisi projesinde seçilen prosesten geçirilen atıksu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine
uygun standartları sağlayıp, buradan deĢarj edilecektir. Bu nedenle ÇED Olumlu Kararı
Alınan Atıksu Arıtma Tesisimizin yapım ve inĢaat çalıĢmalarının yürütülebilmesi için Ġller
Bankasına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 424 sayılı yazısı, 02.09.2015 tarih ve
2015/200 sayılı Belediye Meclis Kararında Davet ve Festivallere katılım tarihi sehven
belirtilmediğinden dolayı, Belediye Meclis Üyelerine Gri Hizmet Pasaportu çıkartılamamıĢtır.
Kırcaali Belediye BaĢkanlığının davetine istinaden; 21 Ekim 2015 tarihinde kutlanacak olan
Kırcaali ġehir Günü kutlamalarına Belediye BaĢkanımız Recep GÜRKAN ile birlikte
Belediyemizi temsilen katılacak olan Belediye Meclis Üyelerimiz Mahmut KESKĠN, Çiğdem
GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK,
Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR,
Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN, Yüksel AKSOY, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK,
Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA,
Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ,
Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK ve Ercan BĠÇER’e Gri
Hizmet Pasaportu verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Özel
Kalem Müdürlüğünün 05.10.2015 tarih ve 727 sayılı yazısı, muhtelif tarihlerde Belediyemize
yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 4586 sayılı yazısı ve
ĠĢ Güvenliği faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve mali takibi için Edirne
Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde ĠĢyeri Sağlık Güvenlik Biriminin
kurulması ile ilgili Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın sözlü önergesi olduğunu, bunların
gündeme alınması hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dıĢı 6 (ALTI) madde meclis gündemine oybirliği ile
alınmıĢtır.
3- Bir önceki toplantıya ait 02.09.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 02.09.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, Edirne Merkez SarıcapaĢa Mahallesi Pafta:39 Ada:436
Parsel:108 sayılı 2.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım
Mahallesi Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:110 sayılı 69.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:109 sayılı
68.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi
Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:111 sayılı 64.86 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:112 sayılı 79.90 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine istinaden
satıĢı konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
14.09.2015 tarih ve 683 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; mülkiyetleri Belediyemize ait olan, Edirne Merkez
SarıcapaĢa Mahallesi Pafta:39 Ada:436 Parsel:108 sayılı 2.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:110 sayılı
69.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi
Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:109 sayılı 68.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın,
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:E17d06b4a Ada:1005 Parsel:111 sayılı 64.86 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:E17d06b4a
Ada:1005 Parsel:112 sayılı 79.90 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunun 45. maddesine istinaden satıĢına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderlerinde bulunan
1.000.000,00.-TL ödeneğin ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne aktarılması hususunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.09.2015 tarih
ve 4475 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderlerinde
bulunan 1.000.000,00.-TL ödeneğin ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne aktarılmasına oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
6- Trakya Kalkınma Ajansı 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Belediyemizce
hazırlanıp ajansa sunulan TR21/15/TD/0017 referans numaralı “PRAG Ġhale Usulleri
Eğitimi” isimli teknik destek projemizin yapılan değerlendirme sonucunda baĢarılı bulunduğu
tarafımıza bildirilmiĢtir. E-mail yoluyla iletilen bilgi çerçevesinde, ajansla imzalanacak proje
sözleĢmesine eklenecek belgelere esas olmak üzere; “Trakya Kalkınma Ajansına sunulan
Teknik Destek talebinin uygulanmasına ve bu esnada oluĢacak belgeleri imzalama konusunda
Edirne Belediye BaĢkanlığını temsile, ilzama ve teknik destek kapsamındaki belgeleri
imzalama konularında BaĢkanlık Makamının ve Makamın görevlendireceği kiĢinin
yetkilendirilmesine karar verilmesi” konularının Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 17.09.2015 tarih ve 6282 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Trakya Kalkınma Ajansına sunulan
TR21/15/TD/0017 referans numaralı “Prag Ġhale Usulleri Eğitimi” isimli teknik destek
projesinin uygulanmasına ve bu esnada oluĢacak belgeleri imzalama konusunda Edirne
Belediye BaĢkanlığını temsile, ilzama ve teknik destek kapsamındaki belgeleri imzalama
konularında BaĢkanlık Makamının ve Makamın görevlendireceği kiĢinin yetkilendirilmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
7- Trakya Kalkınma Ajansı TR21/15/KÖA - 2015 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı kapsamında gerçekleĢtirilen değerlendirme çalıĢmaları neticesinde, Belediyemizce
hazırlanan ve ajansa sunulan TR21/15/KÖA/0043 referans numaralı, “Tarihi Değerleri Ġle
YaĢayan ve YaĢatılan Edirne” isimli projemiz baĢarılı bulunmuĢtur. Proje kapsamında taahhüt
ettiğimiz 503.770,26.-TL tutarındaki eĢ finansmanın kurumumuzca sağlanacaktır. Proje
dosyasına esas olmak üzere; 2015 yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında
Trakya Kalkınma Ajansına sunulan TR21/15/KÖA/0043 referans numaralı, “Tarihi Değerleri
Ġle YaĢayan ve YaĢatılan Edirne' isimli projenin Belediyemizce uygulanmasına; Proje
kapsamında taahhüt ettiğimiz 503.770,26.-TL tutarındaki eĢ finansmanın Belediyemizce
sağlanmasına; Bu kapsamda Türkiye Halk Bankası Tekirdağ Sahil ġubesinde bir faaliyet
hesabının açılması, bu hesaba para aktarma, hesaptan harcama yapma ve proje faaliyetlerinin
yürütümü sırasında oluĢacak belgeleri imzalama konularında Edirne Belediye BaĢkanlığını
temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalama konularında Belediye BaĢkanı
Recep GÜRKAN ve Mali Hizmetler Müdürü Ruhi TAKINDI’nın yetkilendirilmesine karar
3
verilmesi” konularının Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 17.09.2015 tarih ve 6289 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2015 yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı
kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan TR21/15/KÖA/0043 referans numaralı,
“Tarihi Değerleri Ġle YaĢayan ve YaĢatılan Edirne” isimli projenin Belediyemizce
uygulanmasına, Proje kapsamında taahhüt ettiğimiz 503.770,26.-TL tutarındaki eĢ
finansmanın Belediyemizce sağlanmasına; Bu kapsamda Türkiye Halk Bankası Tekirdağ
Sahil ġubesinde bir faaliyet hesabının açılmasına, bu hesaba para aktarma, hesaptan harcama
yapma ve proje faaliyetlerinin yürütümü sırasında oluĢacak belgeleri imzalama konularında
Edirne Belediye BaĢkanlığını temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalama
konularında Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN ve Mali Hizmetler Müdürü Ruhi
TAKINDI’nın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- Edirne Belediye BaĢkanlığı olarak Avrupa Birliğine katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li
taraflar arasındaki diyaloğun ve iĢbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda
faaliyet göstermek amacıyla kurulmuĢ ve kurulacak olan derneklere 5253 sayılı Yasanın 2. ve
3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 25772 sayılı Yönetmeliğin 5.
maddesinin (c) fıkrası gereği SODEM (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği)’ne Edirne
Belediyesinin üye olması ve Edirne Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemizi
temsilen yetkilendirilmesi husunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 695 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye BaĢkanlığı olarak Avrupa
Birliğine katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve iĢbirliğinin
tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuĢ ve
kurulacak olan derneklere 5253 sayılı Yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan 25772 sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği SODEM
(Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği)’ne Edirne Belediyesinin üye olmasına ve Edirne
Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
9- Edirne Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünün 25/03/2013 tarih ve 1339
sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisinin 03/04/2013 tarih ve 2013/164 sayılı kararıyla
sadece mevcut spor futbol sahasının tahsisi yapılmıĢtır. Ancak Edirne Valiliği Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünün 25/06/2015 tarih ve 3527 sayılı yazısıyla diğer
parsellerin de tahsis talebi Belediyemize iletilmiĢtir. Bu doğrultuda Belediye Meclisinin
03/04/2013 tarih ve 2013/164 sayılı kararının “Ġmar planında tahsis talebi Belediyemize ait
olan mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Hıdırlık Mahallesi 1133 Ada, 39
Parsel ile yoldan ihdas olunan 1133 Ada, 197 sayılı parsellerin tamamının, 1043 Ada, 46
sayılı parselin ise (imar planında spor tesisi alanında kalan kısmının) 10 yıl süreyle bedelsiz
olarak tahsisinin yapılması” konusunda tashih kararı alınması ile ilgili Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 709 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 03/04/2013 tarih ve 2013/164
sayılı kararının “Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Hıdırlık Mahallesi 1133
Ada, 39 Parsel ile yoldan ihdas olunan 1133 Ada, 197 sayılı parsellerin tamamının, 1043 Ada,
46 sayılı parselin ise (imar planında spor tesisi alanında kalan kısmının) 10 yıl süreyle
bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasına” Ģeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
4
10- Göksu Evleri Site Yönetimi adına Ümit Sadık ALTINOLUK’un 03.09.2015 tarih ve
17677 sayılı dilekçesi, Gökyapı Edirne Evleri Site Yönetimi adına Özgür YANKAYA’nın
03.09.2015 tarih ve 17676 sayılı dilekçelerinde; Kocasinan Mahallesi 10.004 Sokakta bulunan
Göksu Evleri, Gökyapı Evleri, Atakent Villaları, Milas Evleri, Tepe Konakları vs. dahil
olmak üzere Edirne’ye ulaĢım için gerekli çalıĢma yapılması (minibüs hattı) taleplerinin
UlaĢım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2015
tarih ve 1667 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Göksu Evleri Site Yönetimi adına Ümit Sadık
ALTINOLUK’un 03.09.2015 tarih ve 17677 sayılı dilekçesi, Gökyapı Edirne Evleri Site
Yönetimi adına Özgür YANKAYA’nın 03.09.2015 tarih ve 17676 sayılı dilekçelerinde;
Kocasinan Mahallesi 10.004 Sokakta bulunan Göksu Evleri, Gökyapı Evleri, Atakent
Villaları, Milas Evleri, Tepe Konakları vs. dahil olmak üzere Edirne’ye ulaĢım için gerekli
çalıĢma yapılması (minibüs hattı) taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
17.09.2015 tarih ve 2015/80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 29.09.2015 tarih ve 4450 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 17.09.2015 tarih ve 2015/80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sayılı
imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
12- UlaĢım Komisyonunca alınan 29.09.2015 tarih ve 2015/07 sayılı UlaĢım Komisyon kararı
ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2015 tarih ve 1671 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ,
Hakan DAĞDEVĠREN’in bu maddenin görüĢülmesinde bulunmayacağını ve oy
kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan
DAĞDEVĠREN bu maddenin görüĢülmesinde, bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle
yapılan oylama sonucunda; UlaĢım Komisyonunca alınan 29.09.2015 tarih ve 2015/07 sayılı
UlaĢım Komisyon kararlarının UlaĢım Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Kemalköy Pafta: E16c03c4a Ada:185
Parsel:16 sayılı 1.942,14 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy
Pafta:E16c03c4a Ada:185 Parsel:17 sayılı 2.560,93 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz,
Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03c4a Ada:188 Parsel:8 sayılı 3.667,94 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c Ada:188 Parsel:9 sayılı
4.623,79 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c
Ada:221 Parsel:2 sayılı 6.035,41 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez
Kemalköy Pafta:E16c03d2c Ada:226 Parsel:2 sayılı 6.256,21 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c Ada:226 Parsel:3 sayılı 1.349,66 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Ortaçukur Pafta:E17d07b4c Ada:736
Parsel:60 sayılı 59,08 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz ile Edirne Merkez Ortaçukur
Pafta:E17d07b4c Ada:736 Parsel:61 sayılı 52,89 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine istinaden satıĢı konusunun Belediye Meclisinde
5
görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 710 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Kemalköy Pafta: E16c03c4a Ada:185 Parsel:16 sayılı 1.942,14 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03c4a Ada:185 Parsel:17 sayılı 2.560,93 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03c4a Ada:188
Parsel:8 sayılı 3.667,94 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy
Pafta:E16c03d2c Ada:188 Parsel:9 sayılı 4.623,79 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz,
Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c Ada:221 Parsel:2 sayılı 6.035,41 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c Ada:226 Parsel:2 sayılı
6.256,21 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez Kemalköy Pafta:E16c03d2c
Ada:226 Parsel:3 sayılı 1.349,66 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmaz, Edirne Merkez
Ortaçukur Pafta:E17d07b4c Ada:736 Parsel:60 sayılı 59,08 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taĢınmaz ile Edirne Merkez Ortaçukur Pafta:E17d07b4c Ada:736 Parsel:61 sayılı 52,89 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine istinaden
satıĢına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve
Bağlı kuruluĢlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik ....
alanlarında yıllık sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 08/07/2015 tarih ve 6345 sayılı “Mahalli Ġdare SözleĢmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde 01/07/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek Tam Zamanlı SözleĢmeli Kameraman için
aylık net aylık tutar 1.447,69.-TL olarak belirlenmiĢtir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet
Kameraman kadrosu için Tam Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ödenecek net
ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.09.2015
tarih ve 503 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2015 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Kameraman kadrosu
için Tam Zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılmasına, Tam Zamanlı sözleĢmeli Kameraman
için net ücret aylık 1.447,69.-TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresinin 01.10.2015 tarih ve 6295 sayılı yazısına istinaden imar
planında dini hizmet alanı olarak ayrılmıĢ mülkiyeti Belediyemize ait olan FeyzullahpaĢa
Türbesinin röleve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri kapsamında Edirne Merkez
Abdurrahman Mahallesi Pafta:29 Ada: 605 Parsel: 39 sayılı 296,50 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taĢınmazın tamamının 5,00.-TL bedeli ile Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresine tapu devri
konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün
02.10.2015 tarih ve 720 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği Ġl Özel Ġdaresinin 01.10.2015 tarih
ve 6295 sayılı yazısına istinaden imar planında dini hizmet alanı olarak ayrılmıĢ mülkiyeti
Belediyemize ait olan FeyzullahpaĢa Türbesinin röleve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon
projeleri kapsamında Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Pafta:29 Ada: 605 Parsel: 39
6
sayılı 296,50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın tamamının 5,00.-TL bedeli ile Edirne
Valiliği Ġl Özel Ġdaresine tapu devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- 5491 sayılı Kanunla DeğiĢik 2872 sayılı Çevre Kanununun hükümlerine uyulup
uyulmadığını denetleme ve idari cezalarında yetki devri için; 18 Mart 2004 tarih ve 25406
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı
Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” nin 45. Maddesinde belirtilen “Bu yönetmelik kapsamına
giren bütün faaliyetlerin, bu yönetmelik ve diğer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetlenmesinin” yetki devri onayını almak maksadıyla “Çevre Denetim Birimi
kurulu olan Belediye BaĢkanlığına Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri
verilir.” hükmü bulunmaktadır. Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve
Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce idari nitelikte cezalara
yetki devrinin uygulanabilmesi amacıyla yazı ekinde gönderilen Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne ait personel isim listesi ve mesleki bilgileri de değerlendirilerek Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Çevre Denetim Birimi kurulmasının Belediyemiz
Meclisinde görüĢerek karara bağlanması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün
29.09.2015 tarih ve 471 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Hafriyat
Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce idari
nitelikte cezalara yetki devrinin uygulanabilmesi amacıyla Edirne Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Çevre Denetim Birimi kurulmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
17- Belediyemizin verdiği yetkiye dayanarak Ġller Bankası tarafından ART Çevre
Teknolojileri ĠnĢ. Müh. Tur. Tic. Ltd. ġti.’ne yaptırılmıĢ olan Edirne Merkez Atıksu Arıtma
Tesisi Kesin Projesi Ġller Bankasınca onaylanmıĢtır. Edirne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi,
Edirne Merkez Ġlçe, KiriĢhane PaĢaçayırı Mevkiinde bulunan 36 pafta, 2291, 2295 parseller
ile 42 pafta, 6073, 6075, 6077 parsellerde kayıtlı toplam yüzölçümü 64.388,73 m2 taĢınmaz
üzerine kurulması planlanmakta olup, Belediyemiz Son Terfi Merkezinde (TM-3) toplanan
atık suyun nihai bertarafı belirtilen lokasyonda kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisinde
yapılacaktır. Tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi projesinde seçilen prosesten geçirilen atıksu,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun standartları sağlayıp, buradan deĢarj edilecektir.
Bu nedenle ÇED Olumlu Kararı Alınan Atıksu Arıtma Tesisimizin yapım ve inĢaat
çalıĢmalarının yürütülebilmesi için Ġller Bankasına yetki verilmesi hususunun Belediye
Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 424
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez Ġlçe, KiriĢhane PaĢaçayırı
Mevkiinde bulunan 36 pafta, 2291, 2295 parseller ile 42 pafta, 6073, 6075, 6077 parsellerde
kayıtlı toplam 64.388,73 m2 yüzölçümlü taĢınmaz üzerine kurulması planlanmakta olan
Atıksu Arıtma Tesisimizin yapım ve inĢaat çalıĢmalarının yürütülebilmesi için Ġller Bankasına
yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
18- 02.09.2015 tarih ve 2015/200 sayılı Belediye Meclis Kararında Davet ve Festivallere
katılım tarihi sehven belirtilmediğinden dolayı, Belediye Meclis Üyelerine Gri Hizmet
Pasaportu çıkartılamamıĢtır. Kırcaali Belediye BaĢkanlığının davetine istinaden; 21 Ekim
2015 tarihinde kutlanacak olan Kırcaali ġehir Günü kutlamalarına Belediye BaĢkanımız
Recep GÜRKAN ile birlikte Belediyemizi temsilen katılacak olan Belediye Meclis
Üyelerimiz Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI,
7
Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN, Yüksel
AKSOY, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER,
Nevzat GÜRKAYNAK ve Ercan BĠÇER’e Gri Hizmet Pasaportu verilmesi konusunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 05.10.2015 tarih ve
727 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Kırcaali Belediye BaĢkanlığının davetine
istinaden; 21 Ekim 2015 tarihinde kutlanacak olan Kırcaali ġehir Günü kutlamalarına
Belediye BaĢkanımız Recep GÜRKAN ile birlikte Belediyemizi temsilen katılacak olan
Belediye Meclis Üyelerimiz Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER,
Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali
YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Ramazan TANAL, Refik ġAHĠN,
Yüksel AKSOY, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK,
Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ,
Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi
YETKĠNER, Nevzat GÜRKAYNAK ve Ercan BĠÇER’e Gri Hizmet Pasaportu temin
edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
19- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
06.10.2015 tarih ve 4586 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
20- ĠĢ Güvenliği faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve mali takibi için
Edirne Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde ĠĢyeri Sağlık Güvenlik Biriminin
kurulması ile ilgili Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın sözlü önergesi meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; ĠĢ Güvenliği faaliyetlerinin planlanması,
yürütülmesi, denetlenmesi ve mali takibi için Edirne Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
bünyesinde ĠĢyeri Sağlık Güvenlik Biriminin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
07.10.2015 günlü toplantısına son verilmesini, bir sonraki meclis toplantısının tarihini ilan
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini belirterek
toplantıyı kapatmıĢtır.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Hakan GİYİK
Meclis Katibi
8
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 02.11.2015 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Kasım ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER,
Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY,
Ramazan TANAL, Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Aytaç DĠLCĠ.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Aytaç
DĠLCĠ’nin mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Ġlimiz
Merkez TalatpaĢa Mahallesi Eski Ġstanbul Caddesi No:22 adresinde bulunan taĢınmazın
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Belediyemizin yardım ve destek amaçlı hizmetlerinde
kullanılmak üzere kiralanmasını ve ayrıca kiralama süresinin belirlenmesi konusunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
28.10.2015 tarih ve E.1105 sayılı yazısı olduğunu, gündemin 5. maddesinde yer alan Ġçkili
Yerler Bölgesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 697 sayılı yazısının geriye
çekilmesi hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve E.1105 sayılı yazısının
meclis gündemine alınmasına ve gündemin 5. maddesinde yer alan Ġçkili Yerler Bölgesi ile
ilgili Zabıta Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 697 sayılı yazısının geriye çekilmesine
oybirliği ile alınmıĢtır.
3- Bir önceki toplantıya ait 07.10.2015 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 07.10.2015 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Edirne Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 802 sayılı yazısına istinaden;
mülkiyeti Belediyemize ait Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi Çubukçular Hamam
Sokak 253 ada, 82 sayılı parselin Belediye Meclisinin 01.10.2009 tarih ve 2009/327-687
sayılı kararıyla 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan tahsisin
kaldırılması konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğünün 20.10.2015 tarih ve 752 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğünün
14.10.2015 tarih ve 802 sayılı yazısına istinaden; mülkiyeti Belediyemize ait Edirne Merkez
BabademirtaĢ Mahallesi Çubukçular Hamam Sokak 253 ada, 82 sayılı parselin Belediye
1
Meclisinin 01.10.2009 tarih ve 2009/327-687 sayılı kararıyla 25 yıl süreyle bedelsiz olarak
Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan tahsisin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince; stratejik planlarımıza uygun
olarak hazırlanan 2016 Yılı Performans Programımızın Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile
ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih ve 4920 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi
gereğince; stratejik planlarımıza uygun olarak hazırlanan 2016 Yılı Belediyemiz Performans
Programının geldiği Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
6- Mali Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince;
Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19/10/2015
tarih ve 4904 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve II.
BirleĢimin 11 Kasım 2015 ÇarĢamba günü saat 14:00’te yapılması ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5
(BEġ) iĢ günü içinde konunun görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına, II.
BirleĢimin 11 Kasım 2015 ÇarĢamba günü saat 14:00’te yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
7- Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile kurulan Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyonunun almıĢ olduğu 23.10.2015 tarih ve 2015/25 sayılı Cadde ve Sokak
Ġsimleri Komisyon kararı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 4912 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakere;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Cadde ve Sokak Ġsimleri komisyonunca yapılan
incelemelerde Barutluk Mahallesinde Toki 1. Kısım Konutlarının içerisinde bulunan Dini
Tesis Alanı ve Toki 3. Etap Evleri yanındaki ismi olmayan ekli paftada iĢaretli 7 metrelik taĢıt
yolunun ismi; Edirne’nin Geçkinli Köyünde yaĢayan BaĢpehlivan Yusuf Bozkurt Sokak
olarak konulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
8- Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına, Edirne
Belediyesi olarak “Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi” için baĢvuru
yapılmıĢtır. Trakya Kalkınma Ajansının 22/10/2015 tarihinde gelen e-postası ile
baĢvurumuzun baĢarılı olarak destek almaya hak kazandığı tarafımıza bildirilmiĢ olup,
gönderecekleri resmi yazının elimize ulaĢmasını takiben 15 gün içinde Ajans ile sözleĢme
imzalamamız gerektiği belirtilmiĢtir. Söz konusu projenin faaliyet desteği talebinin
uygulanması, Türkiye Halk Bankası A.ġ.’nin Tekirdağ Sahil ġubesinde faaliyet hesabını
açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve faaliyet yürütümü sırasında
oluĢacak belgeleri imzalama konularında Belediyemizi temsile, ilzama ve destek
kapsamındaki belgeleri imzalamaya BaĢkanlık Makamından yetkili kiĢi/kiĢilerin belirlenmesi
konularının görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 4917
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği programına Edirne Belediyesi olarak “Selimiye Camii Çevresi Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Projesi” faaliyet desteği talebinin uygulanmasına, Türkiye Halk Bankası
A.ġ.’nin Tekirdağ Sahil ġubesinde faaliyet hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu
2
hesaptan harcama yapma ve faaliyet yürütümü sırasında oluĢacak belgeleri imzalama
konularında Belediyemizi temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya
Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
9- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.10.2015 tarih ve 2015/87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 4915 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 23.10.2015 tarih ve 2015/90 sayılı kararının son
paragrafındaki kabulüne ibaresinin yerine uygun olduğuna, uygun görülen bu teklifin görüĢü
alınmak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Koruma
Bölge Kuruluna sunulmasına ibaresinin gelmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek
iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar Komisyonunca alınan 23.10.2015 tarih ve 2015/90
sayılı kararının son paragrafındaki kabulüne ibaresinin yerine uygun olduğuna, uygun görülen
bu teklifin görüĢü alınmak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
gereğince Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına ibaresinin eklenmesinden sonra imar
komisyonunca alınan 23.10.2015 tarih ve 2015/90 sayılı kararının geldiği ve ilave yapıldığı
Ģekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Ayrıca; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca
alınan 23.10.2015 tarih ve 2015/87, 88, 89, 91, 92, 93 sayılı imar komisyon kararları ile Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 4915 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 23.10.2015 tarih ve 2015/87, 88, 89, 91, 92, 93 sayılı imar
komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
10- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet
konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
26.10.2015 tarih ve 4916 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 7 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
11- Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi, Çubukçular Hamam Sokak No.17 Daire:1
adresinde bulunan taĢınmazın 5 (BEġ) yıl süre ile Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Ses Tesisatı Birimi tarafından kullanılmak üzere kiralanması konusunun
Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih
ve 3390 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez BabademirtaĢ Mahallesi,
Çubukçular Hamam Sokak No.17 Daire:1 adresinde bulunan taĢınmazın 5 (BEġ) yıl süre ile
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ses Tesisatı Birimi tarafından
kullanılmak üzere kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
12- TOBB BaĢkanı M. Rifat HĠSARCIKLIOĞLU ve Prof. Dr. Manfred RUPP’a 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Belediyemizce Fahri HemĢehrilik
beratı verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 794 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
3
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; TOBB BaĢkanı M. Rifat HĠSARCIKLIOĞLU ve
Prof. Dr. Manfred RUPP’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi
uyarınca Belediyemizce Fahri HemĢehrilik beratı verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Güdümlü Proje kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan Kırkpınar Alanı
Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen ġehir) isimli projenin Belediyemiz tarafından
uygulanması, söz konusu proje kapsamında 4.125.000,00 (dörtmilyonyüzyirmibeĢbin) TL
tutarına kadar eĢ finansman sağlanması, projenin uygulama sırasında öngörülen bütçeden
daha yüksek bir meblağ ile gerçekleĢmesi durumunda kalan kısmın tamamının karĢılanması,
proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan
harcama yapma, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve oluĢacak diğer belgeleri
imzalama konularında Edirne Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesi
konularının görüĢülmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 4935
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Güdümlü Proje kapsamında Trakya Kalkınma
Ajansına sunulan Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen ġehir) isimli
projenin Belediyemiz tarafından uygulanmasına, söz konusu proje kapsamında 4.125.000,00
(dörtmilyonyüzyirmibeĢbin) TL tutarına kadar eĢ finansman sağlanmasına, projenin uygulama
sırasında öngörülen bütçeden daha yüksek bir meblağ ile gerçekleĢmesi durumunda kalan
kısmın tamamının karĢılanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje
hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma, sunulan projede kurumumuzu temsile,
ilzama ve oluĢacak diğer belgeleri imzalama konularında Edirne Belediye BaĢkanı Recep
GÜRKAN’ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- Ġlimiz Merkez TalatpaĢa Mahallesi Eski Ġstanbul Caddesi No:22 adresinde bulunan
taĢınmazın Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Belediyemizin yardım ve destek amaçlı
hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasını ve ayrıca kiralama süresinin belirlenmesi
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve E.1105 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Ġlimiz Merkez TalatpaĢa Mahallesi Eski
Ġstanbul Caddesi No:22 adresinde bulunan taĢınmazı 1 yıl süre ile kiralama talebi ile ilgili
sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġlimiz Merkez
TalatpaĢa Mahallesi Eski Ġstanbul Caddesi No:22 adresinde bulunan taĢınmazın Kültür ve
Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Belediyemizin yardım ve destek amaçlı hizmetlerinde kullanılmak
üzere kiralanmasına kiralama süresinin 1 yıl olmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
02.11.2015 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak; sadece Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ve Bütçe
Tarife Cetvellerini görüĢmek üzere II. BirleĢimin 11 Kasım 2015 ÇarĢamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiĢtir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 11.11.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu Kasım ayı toplantısındaki II. birleĢiminde müzakere
edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan
YÜREK, Hakan GĠYĠK, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik
ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut
TERZĠ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Ġsmail ARDA, Nahide DEMĠR, ġenol EKġĠ,
Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Hakan DAĞDEVĠREN, Sevda Nur KURBAN.
MAZERETLİ OLANLAR
Çiğdem GEGEOĞLU, Aytaç DĠLCĠ.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Çiğdem
GEGEOĞLU, Aytaç DĠLCĠ’nin mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- 2016 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Teklifleri Meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2016 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife
Tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
3- 2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Bütçesi ile ilgili 19 maddeden oluĢan Bütçe
Kararnamesi meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; 2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Bütçesi ile
ilgili 19 maddeden oluĢan Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe
Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
4- 2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan
birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi bölüm bölüm oylanarak iĢaretle yapılan
oylama sonucunda;
02. Bölüm Toplamının (Özel Kalem Müdürlüğü) 3.642.000,00.-TL,
06. Bölüm Toplamının (Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 369.000,00.-TL,
18. Bölüm Toplamının (Yazı ĠĢleri Müdürlüğü) 546.000,00.-TL,
23. Bölüm Toplamının (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 42.067.000,00.-TL
24. Bölüm Toplamının (Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü) 900.000,00.-TL,
25. Bölüm Toplamının (Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü) 2.419.000,00.-TL,
31. Bölüm Toplamının (Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü) 3.786.000,00.- TL
1
32. Bölüm Toplamının (Fen ĠĢleri Müdürlüğü) 30.458.000,00.- TL,
33. Bölüm Toplamının (Hal Müdürlüğü) 277.000,00.-TL
34. Bölüm Toplamının (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü) 6.769.000,00.- TL,
35. Bölüm Toplamının (Ġtfaiye Müdürlüğü) 3.966.000,00.-TL,
36. Bölüm Toplamının (ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü) 1.456.000,00.-TL
37. Bölüm Toplamının (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 6.957.000,00.-TL,
38. Bölüm Toplamının (Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü) 16.597.000,00.- TL,
39. Bölüm Toplamının (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) 18.304.000,00.-TL,
40. Bölüm Toplamının (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü) 10.120.000,00.-TL,
41. Bölüm Toplamının (UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü) 5.812.000,00.- TL,
42. Bölüm Toplamının (Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü) 6.219.000,00.- TL,
43. Bölüm Toplamının (Zabıta Müdürlüğü) 6.305.000,00.-TL,
44. Bölüm Toplamının (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü) 1.894.000,00.-TL
45. Bölüm Toplamının (Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 2.000.000,00.-TL
46. Bölüm Toplamının (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü) 300.000,00.-TL
Ayrıca; Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 1.9.51.2 Bölüm Toplamının Ġç
Borçlanmasındaki Borçların Ödemesi -9.859.000,00 TL, 1.9.52.2 Bölüm Toplamının Ġç
Borçlanmasındaki Borçların Ödemesi -6.878,000,00.-TL olmak üzere 2016 Mali Yılı
Belediyemiz Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel
kodlamasının birinci düzey genel toplamının Gelir Bütçesine denk olarak 187.900.000,00.-TL
olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
5- 2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
2016 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi
bölüm bölüm oylanarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda;
01. Bölüm Vergi Gelirlerinin Toplamının 22.440.000,00.-TL,
03. Bölüm TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Toplamının 63.060.000,00.-TL,
04. Bölüm Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamının 2.611.000,00.-TL,
05. Bölüm Diğer Gelirlerin Toplamının 84.779.000,00.-TL,
06. Bölüm Sermaye Gelirlerinin Toplamının 15.010.000,00.-TL olmak üzere
2016 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesinin genel toplamının 187.900.000,00.-TL
olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Gündemde görüĢülecek baĢka bir madde olmadığından Belediye Meclisinin
11.11.2015 günlü Kasım ayı II. BirleĢimine ait toplantısına son verilmesine, Belediye
Başkanı Recep GÜRKAN bir sonraki meclis toplantısının tarihini ilan etmeyeceğini, toplantı
tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini belirterek toplantıyı kapatmıĢtır.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
2
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 04.12.2015 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmıĢ olduğu Aralık ayı toplantısındaki birleĢiminde müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKĠN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
SavaĢ ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik ġAHĠN, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LĠZNAK, Yüksel
AKSOY, Ramazan TANAL, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVĠREN, Ġsmail ARDA,
ġenol EKġĠ, Tamer KARADAĞ, Ġsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKĠNER,
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BĠÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Turgut TERZĠ, Melek YÜRÜK, Nahide DEMĠR, Sevda Nur KURBAN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Turgut
TERZĠ, Melek YÜRÜK, Nahide DEMĠR, Sevda Nur KURBAN’ın mazeretleri uygun
görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, mülkiyeti
Belediyemize ait Edirne Merkez Göl Mahallesi pafta:113, Ada: 550, Parsel:53 sayılı
taĢınmazın yüzölçümü sehven 1.321,24 m2 yazılmıĢtır. Sehven yazılan yüzölçümün 1.312,24
m2 olarak düzeltilerek Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/275 sayılı kararının
tashih edilmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 11501 sayılı
yazısı, Salih OLGUNSOY, Erol OLGUNSOY ve Enver OLGUNSOY’un 27.11.2015 tarih ve
10895 sayılı dilekçesine istinaden Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi 151 Pafta, 1015 Ada, 7
parselde kayıtlı bulunan 234.04 m2 yüzölçümlü parsel maliklerinin önerisiyle iĢ bu taĢınmaza
“Nazmiye Salih OLGUNSOY Kadın Sağlığı Bilgilendirme ve Meslek Edindirme Merkezi”
isminin verilmesi Ģartıyla bağıĢın kabulü konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin (g) bendine göre Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 11869 sayılı yazısı, Edirne Ötücü ve Uçucu KuĢları
Sevenler ve YetiĢtirenler Demeği BaĢkanı Ayhan KOCA 01.12.2015 tarihli dilekçesi ile
Ġlimiz Merkez TalatpaĢa Mahallesi Konyalı Mektep Sokak No:2 adresinde dernek
faaliyetlerini sürdürdüklerini, kullandıkları dernek binasının kirasını ödemekte zorluk
çektiklerini belirtmiĢ ve Belediyemizden kira yardımı talebinde bulunmuĢ olup, konunun
Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
02.12.2015 tarih ve 1245 sayılı yazısı, muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan baĢvurular ile
ilgili 9 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 02.12.2015 tarih ve 12285 sayılı yazısı, Kırcaali Belediye BaĢkanı Hasan
AZĠS’in 12.11.2015 tarihli dilekçesi ile Kırcaali Belediyesi ile Edirne Belediyesi arasında
eğitim, kültür, spor ve diğer toplumsal alanlarda ortak projeler hazırlamak, yerel yönetimlerde
iyi uygulamaları paylaĢmak amaçlı 10-14 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek
olan çalıĢma toplantısına Belediye BaĢkanımız Sayın Recep GÜRKAN ile birlikte katılmak
üzere Ġlimiz Merkezinde görev yapan tüm Mahalle Muhtarları davet edilmiĢ olup, ekli listede
ismi geçen Meclis Üyesi ve Muhtarların anılan tarihlerde görevlendirilmelerini ve görevlilere
hizmet pasaportu verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 04.12.2015 tarih ve
1
13409 sayılı yazısı olduğunu, gündemin 4. maddesinde yer alan Belediyemiz Müdürlüklerinin
ve Müdürlüklere bağlı birimlerin Görev ve ÇalıĢma Yönetmelikleri ile ilgili Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 9554 sayılı yazısını ve gündemin 8. maddesinde
yer alan 27.11.2015 tarih ve 2015/102, 103, 104 sayılı Ġmar Komisyon kararlarını geri
çekeceğini belirtmesinden sonra iĢaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen
gündem dıĢı 5 (BEġ) maddenin meclis gündemine alınmasına ve gündemin 4. maddesinde yer
alan Belediyemiz Müdürlüklerinin ve Müdürlüklere bağlı birimlerin Görev ve ÇalıĢma
Yönetmelikleri ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 9554
sayılı yazısının ve gündemin 8. maddesinde yer alan 27.11.2015 tarih ve 2015/102, 103, 104
sayılı Ġmar Komisyon kararlarının geri çekilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
3- Bir önceki toplantılara ait 02.11.2015 günlü Kasım Ayı I. BirleĢimine ait ve 11.11.2015
günlü Kasım Ayı II. BirleĢimine ait toplantı tutanakları meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantılara ait 02.11.2015 günlü Kasım
Ayı I. BirleĢimine ait ve 11.11.2015 günlü Kasım Ayı II. BirleĢimine ait toplantı tutanaklar
aynen oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
4- Volkan Yolcu TaĢımacılığı Sey. ve Nak. Tic. A.ġ.’nin 17/11/2015 tarih ve 7409 doküman
nolu dilekçesinde özetle; “Ücretsiz servis araçlarının yolcu depolama alanının Belediye
önünden alınarak, Eski Cami karĢısı Belediye dükkanlarının önündeki depolama alanında
yolcu indirilip bindirilmesine izin verilmesi” taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.11.2015 tarih ve 8060 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Volkan Yolcu TaĢımacılığı Sey. ve Nak. Tic. A.ġ.’nin Ücretsiz servis araçlarının
yolcu depolama alanının Belediye önünden alınarak, Eski Cami karĢısı Belediye
dükkanlarının önündeki depolama alanında yolcu indirilip bindirilmesine izin verilmesi
taleplerinin UlaĢım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEġ) iĢ günü içinde konunun
görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
5- UlaĢım Komisyonunca alınan 20.11.2015 tarih ve 2015/08, 09 sayılı UlaĢım Komisyon
kararları ile UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.11.2015 tarih ve 8813 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
UlaĢım Komisyonunca alınan 20.11.2015 tarih ve 2015/08, 09 sayılı UlaĢım
Komisyon kararlarının UlaĢım Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
6- Belediyemiz ile Tüm Yerel-Sen (Tüm Yerel Yönetim ÇalıĢanları Sendikası) arasında
imzalanan Toplu ĠĢ SözleĢmesi ek protokolünün süresi 31.12.2015 tarihinde sona erecek olup;
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanununun “Mahalli Ġdarelerde
SözleĢme Ġmzalanması” baĢlıklı 32. maddesi gereğince Belediyemiz ile Tüm Yerel-Sen
arasında Toplu ĠĢ SözleĢmesi (Sosyal Denge SözleĢmesi) imzalamak üzere tarafıma yetki
verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüĢülerek karara bağlanması ile ilgili Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 10977 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz ile Tüm Yerel-Sen (Tüm Yerel
Yönetim ÇalıĢanları Sendikası) arasında Toplu ĠĢ SözleĢmesi imzalamak üzere Belediye
BaĢkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
2
7- Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı Aile DanıĢmanlığı Birimi tarafından 2015 Yılı
Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve
baĢarılı olarak destek almaya hak kazanan TR21/15/TD/0044 referans numaralı “Güvenlik
Kültürünün GeliĢtirilmesi” baĢlıklı projenin uygulanmasına, uygulama aĢamasında
Kurumumuzu temsil etmek ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamak üzere Edirne
Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 11005 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı Aile
DanıĢmanlığı Birimi tarafından 2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos
döneminde Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve baĢarılı olarak destek almaya hak kazanan
TR21/15/TD/0044 referans numaralı “Güvenlik Kültürünün GeliĢtirilmesi” baĢlıklı projenin
uygulanmasına, uygulama aĢamasında Kurumumuzu temsil etmek ve destek kapsamındaki
belgeleri imzalamak üzere Edirne Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ın yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Gündemin 7. maddesinin görüĢülmesine geçilmezden önce meclis üyesi Ercan BĠÇER
meclis toplantı salonundan ayrılmıĢtır.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan baĢvurular ile ilgili 8 adet konunun Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve
10852 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 8 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Gündemin 8. maddesinin görüĢülmesine geçilmezden önce meclis üyesi Ercan BĠÇER
meclis toplantı salonundaki yerini almıĢtır.
9- Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.11.2015 tarih ve 2015/94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 sayılı imar komisyon kararları ile
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 11334 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 25.11.2015 tarih ve 2015/94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
sayılı imar komisyon kararlarının Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
10- Edirne Belediye Meclisinin 11.11.2015 tarih ve 2015/245 sayılı kararı ile belirlenen 2016
Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifelerinde aĢağıda dört maddeden oluĢan
değiĢikliklerin; 1- Harçlar Bölümündeki Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne ait Zemin Açma
Ġzni ve Toprak Hafriyat Harcı kısmındaki “B) Kanal (Beher m3) ibaresi adı altında belirtilen
“…m3” ifadesinin “…m2” yazılarak “B) Kanal (Beher m2) olarak değiĢtirilmesinin, 2- Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ücret Tarifesine ait Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat Yıkıntı
Atıkları Atık TaĢıma ve Kabul Belgesi Ücreti (Her hafriyat yeri için müracaat sırasında 4
nüsha olarak düzenlenir.) KDV hariç kısmı adı altında belirtilen “0-600 m2, 601-1200 m2,
1201-2400 m2, 2401 m2 ve üzeri” ifadelerinin “…m2” yerine “… m3” yazılarak “0-600 m3,
601-1200 m3, 1201-2400 m3, 2401 m3 ve üzeri” olarak değiĢtirilmesinin, 3- Ġmar ve
3
ġehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine ait Mevcut Yapı Emsal Durumu Ġnceleme Raporu
Ücreti kısmındaki “Ġnceleme Raporu Düzenlenecek TaĢınmazda Yapı ve Yapıların Toplam
ĠnĢaat Alanı Üzerinden Belirlenecek. Beher m2 BaĢına Ücretlendirilecektir.” ibaresindeki
“…toplam” yerine “…hesaplanacak farka ait” yazılarak “Ġnceleme Raporu Düzenlenecek
TaĢınmazda Yapı ve Yapıların Hesaplanacak Farka Ait ĠnĢaat Alanı Üzerinden Belirlenecek.
Beher m2 BaĢına Ücretlendirilecektir.” olarak değiĢtirilmesinin, 4- UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğü Ücret Tarifesine Ait “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18.
Maddelerine Ġstinaden; Karayollarında Her Ġki Taraftan Sınır Çizgisine 50 M Mesafe Ġçinde
Bağlantıyı Sağlayacak GeçiĢ Yolları Yönünden Trafik Güvenliğini Etkileyecek Yapı ve
Tesisler Ġçin O Karayolunun Yapım ve Bakımı Ġle Sorumlu KuruluĢtan Ġzin Alınması Zorunlu
Olduğundan, GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi Alması Gerekmektedir. Söz Konusu Belgenin
Belediyemizce Verilmesi Halinde Alınacak Ücretler” baĢlık bölümünün sonuna “(KDV
hariç)” yazılarak “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine
Ġstinaden; Karayollarında Her Ġki Taraftan Sınır Çizgisine 50 M Mesafe Ġçinde Bağlantıyı
Sağlayacak GeçiĢ Yolları Yönünden Trafik Güvenliğini Etkileyecek Yapı ve Tesisler Ġçin O
Karayolunun Yapım ve Bakımı Ġle Sorumlu KuruluĢtan Ġzin Alınması Zorunlu Olduğundan,
GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi Alması Gerekmektedir. Söz Konusu Belgenin Belediyemizce
Verilmesi Halinde Alınacak Ücretler (KDV hariç)” olarak değiĢtirilmesinin Belediyemiz
Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve 11174
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Meclisinin 11.11.2015 tarih ve
2015/245 sayılı kararı ile belirlenen 2016 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifelerinde
aĢağıda dört maddeden oluĢan değiĢikliklerin; 1- Harçlar Bölümündeki Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğüne ait Zemin Açma Ġzni ve Toprak Hafriyat Harcı kısmındaki “B) Kanal (Beher
m3) ibaresi adı altında belirtilen “…m3” ifadesinin “…m2” yazılarak “B) Kanal (Beher m2)
olarak değiĢtirilmesine, 2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ücret Tarifesine ait Hafriyat
Toprağı ve ĠnĢaat Yıkıntı Atıkları Atık TaĢıma ve Kabul Belgesi Ücreti (Her hafriyat yeri için
müracaat sırasında 4 nüsha olarak düzenlenir.) KDV hariç kısmı adı altında belirtilen “0-600
m2, 601-1200 m2, 1201-2400 m2, 2401 m2 ve üzeri” ifadelerinin “…m2” yerine “… m3”
yazılarak “0-600 m3, 601-1200 m3, 1201-2400 m3, 2401 m3 ve üzeri” olarak
değiĢtirilmesine, 3- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine ait Mevcut Yapı Emsal
Durumu Ġnceleme Raporu Ücreti kısmındaki “Ġnceleme Raporu Düzenlenecek TaĢınmazda
Yapı ve Yapıların Toplam ĠnĢaat Alanı Üzerinden Belirlenecek. Beher m2 BaĢına
Ücretlendirilecektir.” ibaresindeki “…toplam” yerine “…hesaplanacak farka ait” yazılarak
“Ġnceleme Raporu Düzenlenecek TaĢınmazda Yapı ve Yapıların Hesaplanacak Farka Ait
ĠnĢaat Alanı Üzerinden Belirlenecek. Beher m2 BaĢına Ücretlendirilecektir.” olarak
değiĢtirilmesine, 4- UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Ücret Tarifesine Ait “2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine Ġstinaden; Karayollarında Her Ġki
Taraftan Sınır Çizgisine 50 M Mesafe Ġçinde Bağlantıyı Sağlayacak GeçiĢ Yolları Yönünden
Trafik Güvenliğini Etkileyecek Yapı ve Tesisler Ġçin O Karayolunun Yapım ve Bakımı Ġle
Sorumlu KuruluĢtan Ġzin Alınması Zorunlu Olduğundan, GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi Alması
Gerekmektedir. Söz Konusu Belgenin Belediyemizce Verilmesi Halinde Alınacak Ücretler”
baĢlık bölümünün sonuna “(KDV hariç)” yazılarak “2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine Ġstinaden; Karayollarında Her Ġki Taraftan Sınır
Çizgisine 50 M Mesafe Ġçinde Bağlantıyı Sağlayacak GeçiĢ Yolları Yönünden Trafik
Güvenliğini Etkileyecek Yapı ve Tesisler Ġçin O Karayolunun Yapım ve Bakımı Ġle Sorumlu
KuruluĢtan Ġzin Alınması Zorunlu Olduğundan, GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi Alması
Gerekmektedir. Söz Konusu Belgenin Belediyemizce Verilmesi Halinde Alınacak Ücretler
(KDV hariç)” olarak değiĢtirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
4
11- Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Madde 36 2. bölümüne istinaden;
Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.05.07.07 Yol Yapım Giderlerindeki 3.500.000,00.-TL ödeneğin
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.02.09.01 TL Cinsinden Diğer Ġç Borç. Faiz Giderleri
ödeneğine 3.500.000,00.-TL, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.05.07.07 Yol Yapım Giderlerindeki
1.022.000,00.-TL ödeneğin Emlak ve KamulaĢtırma Müdürlüğünün 06.04.02.90 Diğer Arsa
Alım ve KamulaĢtırma Giderleri ödeneğine 1.022.000,00.-TL, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün
03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Giderlerindeki 1.946.000,00.-TL ödeneğin Kültür ve
Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları Giderleri ödeneğine
1.946.000,00.-TL aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih ve
10983 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin Madde 36 2. bölümüne istinaden; Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 06.05.07.07 Yol
Yapım Giderlerindeki 3.500.000,00.-TL ödeneğin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.02.09.01
TL Cinsinden Diğer Ġç Borç. Faiz Giderleri ödeneğine 3.500.000,00.-TL, Fen ĠĢleri
Müdürlüğünün 06.05.07.07 Yol Yapım Giderlerindeki 1.022.000,00.-TL ödeneğin Emlak ve
KamulaĢtırma Müdürlüğünün 06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
ödeneğine 1.022.000,00.-TL, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ
Alımları Giderlerindeki 1.946.000,00.-TL ödeneğin Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları Giderleri ödeneğine 1.946.000,00.-TL aktarılmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
12- 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis Kararının 3. maddesinde; “ETUS
sistemi içerisinde çalıĢmak isteyen (M) plaka sahiplerinin 1. maddede belirlenen esaslar
çerçevesinde kendi aralarında anlaĢma protokolünü 01 Temmuz 2013 tarihine kadar ibraz
etmelerine, ilk defa katılım talebinde bulunacakların 2011/316 sayılı Meclis Kararıyla kabul
edilen ETUS katılım sözleĢmesini de imzalamaları; bu tarihe kadar anlaĢma sağlayan (M)
plakaların ETUS hatlarında çalıĢmasına, diğer (M) plaka sahiplerinin 2003/3 sayılı Ġl Trafik
Komisyon Kararıyla düzenlenen kendi hatlarında çalıĢmalarına” Ģeklinde karar alınmıĢtır.
03.07.20l3 tarih ve 2013/277 sayılı Belediye Meclis Kararı ile de bu süre 0l Ekim 20l3
tarihine kadar uzatılmıĢtır. Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 2015/79 sayılı kararında
yeni katılımlar olabileceğinden bu süre 30 Haziran 2015 tarihine kadar uzatılarak ek süre
verilmiĢtir. Bu kararın tekrar değerlendirilerek 31 Mart 2016 tarihine kadar uzatılması ile
ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 11280 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, bu maddenin görüĢülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN’in bu maddenin
görüĢülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GĠYĠK, Aytaç DĠLCĠ, Hakan DAĞDEVĠREN bu maddenin görüĢülmesinde,
bulunmayarak ve oy kullanmayarak iĢaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin
01/04/2015 tarih ve 2015/79 sayılı kararı ile belirlenen sürenin yeni katılımlar olabileceğinden
31/03/2016 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
13- Mülkiyeti Belediyemize ait Edirne Merkez Göl Mahallesi pafta:113, Ada: 550, Parsel:53
sayılı taĢınmazın yüzölçümü sehven 1.321,24 m2 yazılmıĢtır. Sehven yazılan yüzölçümün
1.312,24 m2 olarak düzeltilerek Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/275 sayılı
kararının tashih edilmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve
11501 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/275 sayılı kararında mülkiyeti
Belediyemize ait Edirne Merkez Göl Mahallesi pafta:113, Ada: 550, Parsel:53 sayılı
taĢınmazın yüzölçümü sehven 1.321,24 m2 yazıldığından sehven yazılan yüzölçümün
5
1.312,24 m2 olarak yazılarak Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/275 sayılı
kararının “yüzölçümü 1.312,24 m2” Ģeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.
14- Salih OLGUNSOY, Erol OLGUNSOY ve Enver OLGUNSOY’un 27.11.2015 tarih ve
10895 sayılı dilekçesine istinaden Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi 151 Pafta, 1015 Ada, 7
parselde kayıtlı bulunan 234.04 m2 yüzölçümlü parsel maliklerinin önerisiyle iĢ bu taĢınmaza
“Nazmiye Salih OLGUNSOY Kadın Sağlığı Bilgilendirme ve Meslek Edindirme Merkezi”
isminin verilmesi Ģartıyla bağıĢın kabulü konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin (g) bendine göre Belediye Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 11869 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Nazmiye OLGUNSOY varisleri Erol
OLGUNSOY ve Enver OLGUNSOY ile Salih OLGUNSOY’un Belediyemize bağıĢlamak
istedikleri dilekçelerinde belirtilen Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi 151 Pafta, 1015 Ada, 7
nolu parseldeki taĢınmazın Kadın Sağlığı Bilgilendirme Merkezi, Meslek Edindirme Birimi
ve o bölgenin ihtiyacı olan konularda bir merkez olarak düzenlenmesi ve Nazmiye Salih
OLGUNSOY ismi verilmesi kaydıyla Belediyemize herhangi bir ücret talep etmeden
bağıĢlama talepleri ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek iĢaretle yapılan oylama
sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Nazmiye
OLGUNSOY varisleri Erol OLGUNSOY ve Enver OLGUNSOY ile Salih OLGUNSOY’un
27.11.2015 tarih ve 10895 sayılı dilekçesine istinaden; Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi 151
Pafta, 1015 Ada, 7 parselde kayıtlı bulunan 234.04 m2 yüzölçümlü taĢınmazı Kadın Sağlığı
Bilgilendirme Merkezi, Meslek Edindirme Birimi ve o bölgenin ihtiyacı olan konularda bir
merkez olarak düzenlenmesi ve Nazmiye Salih OLGUNSOY ismi verilmesi kaydıyla
Belediyemize herhangi bir ücret talep etmeden bağıĢlama taleplerinin uygun görüldüğüne
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
15- Edirne Ötücü ve Uçucu KuĢları Sevenler ve YetiĢtirenler Derneği BaĢkanı Ayhan KOCA
01.12.2015 tarihli dilekçesi ile Ġlimiz Merkez TalatpaĢa Mahallesi Konyalı Mektep Sokak
No:2 adresinde dernek faaliyetlerini sürdürdüklerini, kullandıkları dernek binasının kirasını
ödemekte zorluk çektiklerini belirtmiĢ ve Belediyemizden kira yardımı talebinde bulunmuĢ
olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüĢülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 02.12.2015 tarih ve 1245 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Ġlimiz Merkez TalatpaĢa Mahallesi Konyalı
Mektep Sokak No:2 adresinde faaliyet gösteren Edirne Ötücü ve Uçucu KuĢları Sevenler ve
YetiĢtirenler Derneğine Belediyemizce kira yardımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir.
16- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan baĢvurular ile ilgili 9 adet konunun Ġmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 02.12.2015 tarih ve
12285 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan Ġmar
Planı DeğiĢikliği talepleri ile ilgili 9 adet konunun Ġmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iĢ günü içinde konuların görüĢülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
17- Kırcaali Belediye BaĢkanı Hasan AZĠS’in 12.11.2015 tarihli dilekçesi ile Kırcaali
Belediyesi ile Edirne Belediyesi arasında eğitim, kültür, spor ve diğer toplumsal alanlarda
ortak projeler hazırlamak, yerel yönetimlerde iyi uygulamaları paylaĢmak amaçlı 10-14 Aralık
6
2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan çalıĢma toplantısına Belediye BaĢkanımız
Sayın Recep GÜRKAN ile birlikte katılmak üzere Ġlimiz Merkezinde görev yapan tüm
Mahalle Muhtarları davet edilmiĢ olup, ekli listede ismi geçen Meclis Üyesi ve Muhtarların
anılan tarihlerde görevlendirilmelerini ve görevlilere hizmet pasaportu verilmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 04.12.2015 tarih ve 13409 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
ĠĢaretle yapılan oylama sonucunda; Kırcaali Belediye BaĢkanı Hasan AZĠS’in
12.11.2015 tarihli davetine istinaden; Kırcaali Belediyesi ile Edirne Belediyesi arasında
eğitim, kültür, spor ve diğer toplumsal alanlarda ortak projeler hazırlamak, yerel yönetimlerde
iyi uygulamaları paylaĢmak amaçlı 10-14 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek
olan çalıĢma toplantısına Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN, Meclis Üyesi Ercan BĠÇER,
Abdurahman Mahallesi Muhtarı ġaban ERGĠT, BabademirtaĢ Mahallesi Muhtarı Haluk
ĠNAĞ, Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki YAġAGÖR, Dilaverbey Mahallesi Muhtarı
Necmettin ERSAÇMIġ, Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal ÜRER, ÇavuĢbey Mahallesi Muhtarı
Ekrem KAPUSKA, Ġstasyon Mahallesi Muhtarı Yakup ÇORBACI, Karaağaç Mahallesi
Muhtarı Agah KORKAN, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Rahmi KIZMAZ, Medresealibey
Mahallesi Muhtarı Hasan ALIR, Menzilahir Mahallesi Muhtarı Ergin KARABAYIR, Meydan
Mahallesi Muhtarı Emin ÖZBOSTAN, MithatpaĢa Mahallesi Muhtarı Turgut SARIBAġAK,
1. Murat Mahallesi Muhtarı Ġsmail ĠNAK, NiĢancıpaĢa Mahallesi Muhtarı Ġrfan DENĠZ,
Sabuni Mahallesi Muhtarı Timur ERDOĞAN, SarıcapaĢa Mahallesi Muhtarı Ercan SERT,
ġükrüpaĢa Mahallesi Muhtarı Ġrfan TASMALI, TalatpaĢa Mahallesi Muhtarı Hasan KIYI,
Umurbey Mahallesi Muhtarı Mehmet ERYONAR, YancıkçıĢahin Mahallesi Muhtarı Orhan
NAZIR, Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Süleyman AMAÇ, Yıldırım Bayezit Mahallesi
Muhtarı Ġsmail KĠLECĠ, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Muhtarı Metin ADĠRAN’ın anılan
tarihlerde görevlendirilmelerine ve görevlilere hizmet pasaportu temin edilmesine oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüĢülecek baĢka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.12.2015 günlü toplantısına son vererek toplantıyı kapatmıĢtır.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı
Türker ALTIERLER
Meclis Katibi
Semih ÇINAR
Meclis Katibi
Savaş ÜNER
Meclis Katibi
7

Benzer belgeler

Edirne Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis

Edirne Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda yapmıĢ olduğu ...

Detaylı