özgeçmiş - İstanbul Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - İstanbul Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
Adı Soyadı: Ahmet AKMIRZA
Doğum Tarihi/Yeri: 10.03.1951
Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul
Telefon: +90 212 455 57 00 – 16446
GSM: +90
Faks: +90 212 514 03 79
E-posta: [email protected]
2. EĞİTİM
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Bölüm/Program
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Deniz Bilimleri Enstitüsü
Doktora
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yıl
1973
1986
1993
Bildiği yabancı diller:
İngilizce
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Akmırza A. (1986). Sapanca Gölünün Verimliliği Hakkında Bir Çalışma.
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:
Akmırza A. (1993)Küçükçekmece Gölünde Avlanan Ekonomik Balıkların Mevsimsel
Olarak Endoparazit Yönden İncelenmesi.
3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:
Görevler:
Görev
Unvanı
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Yard. Doç.
Dr.
Doç. Dr.
Görev
Dönemi
Görev Yeri
İstanbul Üniversitesi, Hidrobiyoloji Enstitüsü
1974-1983
İstanbul Üniversitesi, Sapanca Tatlısu Balıkları Üretimi
Araştırma ve Uygulama Birimi
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
1983-1990
1990-1995
1995-1999
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
1999-2007
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
2007-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. TUNCEL, V.A. (2003) Karadeniz ve Marmara’da Avlanan Hamsi (Engraulis
encrasicolus Linnaeus, 1758) Balığının Parazit Faunasının Karşılaştırılması, İstanbul
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı,
Hastalıklar Programı.
2. ŞENOL, A.U. (2004) Scorpaenidae Familyasına Ait Balıkların Sindirim Kanalı
Helmintleri, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Anabilim Dalı, Hastalıklar Programı.
3. TEPECİK, R.E. (2006) Sazan (Cyprinus carpio L.) Balığında invivo Argulus foliaceus
L. İnfestasyonuna Karşı Gelişen İmmün Cevabın ELISA Tekniği İle Belirlenmesi,
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı,
Hastalıklar Programı.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. Türkiye Parazitologlar Derneği
Ödüller:
1. 2007 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
2. 2011 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
4. PROJE DENEYİMİ
NO
1.
2.
3.
1999
YÜRÜTÜLDÜĞÜ
KURUM
İ.Ü. BAP
Yürütücü
PROJE
TÜRÜ
Normal
2001
İ.Ü. BAP
Yürütücü
Normal
2006
İ.Ü. BAP
Yürütücü
Normal
PROJE ADI
TARİH
Gökçeada Civarında
Avlanan Sparidae
Familyası Balıkları Üzerine
Parazitolojik Bir Çalışma
Kolyoz Balığı Parazitik
Faunasının
Denizlerimizdeki Dağılımı
Balıklarda Rastlanılan
Kan Parazitleri ile Bazı Kan
Parametreleri Arasındaki
GÖREV
İlişkinin Araştırılması
Ege Denizinde Ağ
Kafeslerde Yetiştirilen ve
Doğal Ortamdaki
Balıkların Parazit
Faunasının
Karşılaştırılması
4.
2006
İ.Ü. BAP
Yürütücü
Normal
*Yürütücü, Araştırmacı/Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer
** Kurumsal (BAP v.b.), Kamu, Ulusal, Uluslar arası, TUBİTAK vb.
5. YAYIN BİLGİLERİ:
SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Akmirza, A., Tepecik, R.E. (2006): Seasonal variation in haematological
parameters in infected and un infected rudd (Scardinius erythrophthalmus) with
Cryptobia tincae, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 26(4), 180-185.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.
A. Akmırza “Distribution of Parasite Fauna of Chub Mackerel in Aegean and
Mediterranean Sea” Turkish J. Marine Sciences. 9(3): 187-195 (2003).
2. A. Akmırza “Parasite Fauna of Greater weaver ( Trachinus draco Linnaeus, 1758) “
Acta Adriat. 45 (1): 35-41 (2004).
3. Akmirza, A., Tepecik, R.E. Seasonal Variation in Some Haematological
Parameters in Naturally Infected and Uninfected Roach (Rutilus ruilus) With
Cryptobia tincae, Journal of Applied Biological Sciences, 1(3):61-65 (2007).
4. A. Akmırza “The Effect of Ligula intestinalis L. Pleurocercoid on the Growth of
Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) “
Environment. 13(2):155-160, (2007).
Journal of Black Sea/ Mediterranean
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler ve posterler:
1. Yardımcı, R.E., Akmirza, A., “Detection of Immune Response to Invıvo Argulus
foliaceus L. Infestation in Carp (Cyprinus carpio L.) by ELISA Technique”, 13th
International Conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, Grado-Italy,
17/22 September 2007 (Poster).
2. Akmırza, A, Yardımcı, R.E., “Fish Parasites of the Sakarya River, Turkey”, The First
International Symposium in Northern Cyprus, 24-27 March 2013 (Poster).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.
A. Akmırza “Kolyoz (Scomber japonicus Houttuyn, 1780) Balığının Parazit
Faunasından Örnekler” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 14 (1-2): 173-181 (1997).
2. A. Akmırza “Kupes (Boops boops Linne, 1758) Balığında Rastlanan Parazitik
Formlar” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 15 (3-4): 183-198 (1998).
3. A. Akmırza “Küçükçekmece Gölü’ndeki Has Kefal’in (Mugil cephalus, Linneaeus,
1758) Endoparazitleri” İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 9-13 ( 1-10):69-80 (
1995-1999 ).
4.
A. Akmırza “Gökçeada Civarında Avlanan Tekir (Mullus surmuletus L.) Balığının
Metazoon Parazitleri” İstanbul Üniversitesi Vet:Fak.Derg 26(1): 129-140 ( 2000 ).
5. A. Akmırza “Gökçeada Civarındaki Sparidae Familyasına Ait Balıklarda Rastlanılan
Parazitlerin Mevsimsel Dağılımı” T. Parazitolji Dergisi. 24(4): 435-441 (2000).
6. A. Akmıza “İstavrit Balığında ( Trachurus trachurus Linnaeus, 1758 ) Rastlanılan
Parazitlerdeki Mevsimsel Değişimler” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 18 (1-2): 33-37
(2001).
7. A. Akmırza “Gökçeada Civarındaki Balıklarda Görülen Akantosefal ve Sestod
Parazitleri” T. Parazitoloji Dergisi. 26(1): 93-98 (2002).
8. A. Akmırza “Levrek (Dicentrarchus labrax) Balığında Rastlanan Parazitik
Arthropod: Lernanthropus brevis Richiardi, 1879” T.Parazitol Derg. 27 (3):214-216
(2003).
9. A. Akmırza “Yazılı Orkinos Balığında Callitetrarhynchus gracilis (Rudolphi, 1819)
Olgusu” T. Parazitolji Dergisi. 30(3): 231-232 (2006).
10. V.A. Tuncel, A. Akmırza “Karadeniz ve Marmara’da Avlanan Hamsi ( Engraulis
encrasicolus ( Linnaeus , 1758 ) Balığının Endoparazitlerinin Karşılaştırılması”
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 20: 17-26 ( 2006 ).
11. Tepecik, R.E., Akmirza, A. (2007): Sapanca Gölü’nde Yasayan Bazı Balık
Türlerinin Kan Parametrelerinin İncelenmesi, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Dergisi., 30, 26-28.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
ve posterler:
1. A. Akmırza “İstavrit Balığının Parazit Faunası” Doğuanadolu Bölgesi III. Su
Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998. 333- 344 ( 1998 ).
2. A. Akmırza “Gökçeada Civarındaki Balıklarda Rastlanılan Metazoon Parazitlerden
Örnekler “ Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı Bildiriler Kitabı, Öztürk,B.,Aysel,V.
Ed., TÜDAV Yayın No: 7 : 85-96 ( 2001 ).
3. Tepecik, R.E., Akmirza, A. “Sapanca Gölü’nde Yaşayan Bazı Balik Türlerinin Kan
Parametrelerinin İncelenmesi”, III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla
(2006).
Yayınlara alınan toplam atıf sayısı (Web of Science’a göre):
6. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:
Katıldığı Kongre, Sempozyum, Çalıştay ve Toplantılar:
Uluslararası:
1. 13th International Conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, GradoItaly, 17/22 September 2007.
2. The First International Symposium in Northern Cyprus, 24-27 March 2013.
Ulusal:
1.
2.
3.
4.
5.
Doğuanadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998.
Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı
III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, 2006.
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla 2007.
XV. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, Rize 2009.

Benzer belgeler