31 Mart 2009 - Solo Bağımsız Denetim Raporu

Yorumlar

Transkript

31 Mart 2009 - Solo Bağımsız Denetim Raporu
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2009
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLAR VE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
İstanbul
Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı
denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır.
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime
dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair
sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak
finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve
denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı
denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle
bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Asya Katılım Bankası
A.Ş.’nin 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet
sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa
rastlanmamıştır.
İstanbul, 5 Mayıs 2009
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Sibel Türker
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’NİN
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Katılım Bankası’nın Yönetim Merkezinin Adresi
Katılım Bankası’nın Telefon ve Fax Numaraları
Katılım Bankası’nın Elektronik Site Adresi
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 34768
Ümraniye/İSTANBUL
: 0 216 633 50 00 / 0 216 633 50 24
: www.bankasya.com.tr
: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda
yer alan bölümlerden oluşmaktadır.
•
•
•
•
•
•
KATILIM BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
KATILIM BANKASI’NIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI
KATILIM BANKASI’NIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
KATILIM BANKASI’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
SINIRLI DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan üç aylık konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte
sunulmuştur.
5 Mayıs 2009
Tahsin TEKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Denetim Komitesi
Üyesi
Cemil ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Denetim
Komitesi Üyesi
Yusuf İzzettin İMRE
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Ünal KABACA
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Kamil YILMAZ
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Müdür
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan : Mehmet ARSLAN / Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü Yönetmen
Tel No: 0 216 633 54 91
Fax No: 0 216 633 50 24
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
Katılım Bankası'nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
Katılım Bankası’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
Katılım Bankası'nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri,
varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama
Katılım Bankası’nda nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Katılım Bankası’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi
1
1
1
2
2
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço -aktif kalemler
Bilanço -pasif kalemler
Nazım hesaplar
Gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo
Özkaynak değişim tablosu
Nakit akış tablosu
3
4
5
6
7
8
9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iİlişkin açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamala ve dipnotlar
10
11
11
11
11
12
14
14
14
15
16
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
21
24
24
24
27
27
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Diğer açıklamalar
29
45
54
59
64
ALTINCI BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar
I.
II.
Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklamalar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
67
67
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
Katılım Bankası’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen
Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi :
Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış,
20 Eylül 1996 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 25 Eylül 1996 tarihinde Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ünvan değişikliği 22 Aralık 2005 tarihinde yapılan olağanüstü
genel kurul toplantısında karara bağlanmış ve Asya Finans Kurumu A.Ş. ünvanı Asya Katılım Bankası
A.Ş. olarak değiştirilerek 26 Aralık 2005 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
II.
Katılım Bankası’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek
Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki
Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama:
Banka’nın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini doğrudan veya
dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır. Banka herhangi bir gruba dahil
bulunmamaktadır.
III.
Katılım Bankası’nın , Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri , Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel
Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile
Banka’da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklama:
Bankada
Sahip
Oldukları
Pay Oranları
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu Başkanı
Tahsin TEKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi
0,0178
Yönetim Kurulu Üyeleri
Cemil ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu
Üyesi
0,0026
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Tacettin NEGIŞ
Salih SARIGÜL
Ahmet ÇELİK
Murat SUNGURLU
Ünal KABACA
Ünsal SÖZBİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Genel Kordinatörlük, Ticari/Kurumsal Pazarlama,
İşletme Bankacılığı,Hazine ve Finansal Kurumsal
1,2888
0,7311
0,4467
0,1788
0,0407
-
Ayhan KESER
Mustafa BÜYÜKATEŞ
KredilerTahsis, Mali Tahlil ve Reklam
Bireysel Pazarlama , ADK Pazarlama ve Bireysel
Krediler
Mali İşler
Bankacılık Operasyon
İnsan Kaynakları, Eğitim, İdari İşler ve Satınalma
Bilgi Teknolojileri
Hukuk, Sorunlu Krediler ve Risk izleme
Denetçi
Denetçi
Denetçi
0,0180
0,0072
Grup Müdürü
Yasal Denetçiler
Yusuf İzzettin İMRE
Buket GEREÇCİ
Dr.Mahmut DEMİRKAN
Ali TUĞLU
Salim KÖSE
Ali AKBULUT
Atıf BİLGİN
İrfan HACIOSMANOĞLU
1
0,0056
0,0011
0,0017
0,0002
0,2667
2,0783
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (devamı)
GENEL BİLGİLER (devamı)
IV.
Katılım Bankası’nda Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar:
Pay
Tutarları
Ad S oyad /Ticari Unvanı
ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş.
41.742
ABDULKADİR KONUKOĞLU
20.088
5,58
20.088
-
BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
18.000
5,00
18.000
-
BİRİM BİRLEŞİK İNŞAATÇILIK M ÜM ESSİLLİK SAN.
VE TİC. A.Ş.
NEGİŞ GİYİM İM ALAT VE İHRACAT A.Ş.
17.783
4,94
17.783
-
16.292
4,53
16.292
-
FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE
TİC. A.Ş.
OSM AN CAN PEHLİVAN
15.562
4,32
15.562
-
14.400
4,00
14.400
-
HASAN SAYIN
12.861
3,57
12.861
-
İBRAHİM SAYIN
12.679
3,52
12.679
-
M UAM M ER İHSAN KALKAVAN
7.456
2,07
7.456
-
İRFAN HACIOSM ANOĞLU
6.861
1,91
6.861
-
AYDAN AYDIN SAĞLIK
5.952
1,65
5.952
-
FEHİM ARICI
5.580
1,55
5.580
-
YAVUZ EROĞLU
5.220
1,45
5.220
-
TEKSEN TEKSTİL END. A.Ş.
4.713
1,31
4.713
-
ABDURRAHM AN KOPUZ
3.960
1,10
3.960
-
150.851
360.000
41,90
100,00
150.851
360.000
-
Diğer
Toplam
V.
Ödenmiş Ödenmemiş
Pay
Paylar
Paylar
Oranları
11,60
41.742
-
Katılım Bankası’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi:
Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmakta, özel cari hesap ve katılma hesapları
şeklinde fon toplayıp, kurumsal ve bireysel finansman, finansal kiralama ve kar/zarar ortaklığı, mal
karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Banka; "özel cari hesaplar" ve "katılma hesapları" adı altında iki yöntemle fon toplamaktadır. Hesap
kayıtlarında özel cari hesaplar ve katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre
tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay vadeli, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil), altı aya kadar
vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli(bir yıl dahil) ve bir yıl ve daha uzun vadeli (bir ay, üç ay, altı
ay ve yıllık kar payı ödemeli) olmak üzere beş vade grubu altında açılmaktadır.
Banka, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma oranlarını;
zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, para cinsi, tutar ve
vade grupları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilmektedir.
Önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil
hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi üç aydan az olmayan özel fon havuzları oluşturulmaktadır.
Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız
olarak ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma
yapılmamaktadır. Finansman süresinin sonunda özel fon havuzları tasfiye edilmektedir. Banka’nın 31
Mart 2009 tarihi itibarıyla özel fon havuzları bulunmamaktadır.
Banka normal bankacılık faaliyetlerinin yanısıra, şubeleri aracılığıyla, Işık Sigorta A.Ş. adına sigorta
acenteliği faaliyetlerini yürütmektedir.
2
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
ASYAB
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
IX.
9.1
9.2
X.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
17.1
Satış Amaçlı
17.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XVIII. DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(31/03/2009)
TP
YP
Toplam
1,259,457
502,298
1,761,755
15,189
15,189
15,189
15,189
5,326
164,431
169,757
26,123
26,123
58
58
26,065
26,065
5,943,227
509,917
6,453,144
5,768,502
508,665
6,277,167
208,935
10,952
219,887
5,559,567
497,713
6,057,280
434,711
2,092
436,803
(259,986)
(840)
(260,826)
25,628
25,628
23,975
23,975
23,975
23,975
23,975
23,975
138,094
138,094
43,285
43,285
94,809
94,809
170,288
48,593
218,881
191,830
56,955
248,785
(21,542)
(8,362)
(29,904)
225,302
225,302
6,293
6,293
6,293
6,293
5,098
5,098
5,098
5,098
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2008)
TP
YP
Toplam
686,697
442,872
1,129,569
30,035
30,035
30,035
30,035
10,058
107,859
117,917
5,875,657
271,989
6,147,646
5,748,814
270,670
6,019,484
142,643
9,597
152,240
5,606,171
261,073
5,867,244
322,795
1,953
324,748
(195,952)
(634)
(196,586)
23,975
23,975
23,975
23,975
23,975
23,975
138,094
138,094
43,285
43,285
94,809
94,809
233,676
233,676
264,791
264,791
(31,115)
(31,115)
226,626
226,626
6,332
6,332
6,332
6,332
-
24,100
24,100
26,348
131
24,100
24,100
26,479
24,100
24,100
29,300
1,559
24,100
24,100
30,859
7,879,259
1,240,559
9,119,818
7,254,515
854,314
8,108,829
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
3
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
XI.
11.1
11.2
XII.
TOPLANAN FONLAR
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
12.1
Satış Amaçlı
12.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIII.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XIV.
ÖZKAYNAKLAR
14.1
Ödenmiş Sermaye
14.2
Sermaye Yedekleri
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort) Bedelsiz Hisse
Senetleri
14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Dudurulan Faaliyetlere Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
14.3
Kâr Yedekleri
14.3.1 Yasal Yedekler
14.3.2 Statü Yedekleri
14.3.3 Olağanüstü Yedekler
14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
14.4
Kâr veya Zarar
14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zarar
14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
14.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(31/03/2009)
TP
YP
Toplam
4,464,748
2,322,446
6,787,194
69,825
71,777
141,602
4,394,923
2,250,669
6,645,592
1,590
1,590
432,008
432,008
163,332
1,542
164,874
100,966
13,564
114,530
100,788
14,660
115,448
62,319
12,938
75,257
19,307
19,307
19,162
1,722
20,884
47,386
3
47,389
47,386
3
47,389
-
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2008)
TP
YP
Toplam
3,603,487
2,239,334
5,842,821
67,967
57,410
125,377
3,535,520
2,181,924
5,717,444
457,552
457,552
148,364
2,413
150,777
99,589
9,393
108,982
6
6
6
6
94,571
12,252
106,823
61,625
10,661
72,286
14,450
14,450
18,496
1,591
20,087
3
38,176
38,173
36,923
3
36,926
1,250
1,250
1,456,785
900,000
8,020
3,307
438
4,275
-
-
1,456,785
900,000
8,020
3,307
438
4,275
-
1,403,692
900,000
7,582
3,307
4,275
-
-
1,403,692
900,000
7,582
3,307
4,275
-
-
-
-
-
-
-
496,110
37,886
458,224
52,655
52,655
-
-
496,110
37,886
458,224
52,655
52,655
-
249,581
25,561
224,020
246,529
246,529
-
-
249,581
25,561
224,020
246,529
246,529
-
6,334,005
2,785,813
9,119,818
5,387,882
2,720,947
8,108,829
(9)
(10)
(11)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NAZIM HESAPLAR
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Diğer Garantilerimizden
1.7.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütlerimiz
2.1.1.
2.1.2.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.3.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.4.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.5.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.6.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.7.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.8.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.9.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1.
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1.
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2.
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2.
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.2.1.
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.2.2.
3.3.
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (2)
(1), (2)
(3)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/03/2009)
(31/12/2008)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
6,582,913
6,113,134
12,696,047
6,848,787
6,016,960
12,865,747
4,202,583
5,412,130
9,614,713
4,600,807
5,614,608
10,215,415
4,197,145
4,095,678
8,292,823
4,594,063
4,052,510
8,646,573
4,197,145
4,095,678
8,292,823
4,594,063
4,052,510
8,646,573
139,379
139,379
169,474
169,474
139,379
139,379
169,474
169,474
285
991,132
991,417
41
1,221,227
1,221,268
285
991,132
991,417
41
1,221,227
1,221,268
5,153
185,941
191,094
6,703
171,397
178,100
1,719,761
63,180
1,782,941
1,809,786
5,816
1,815,602
1,719,761
63,180
1,782,941
1,809,786
5,816
1,815,602
15,607
63,180
78,787
1,537
5,816
7,353
6,869
6,869
6,869
6,869
68,128
68,128
128,301
128,301
430,480
430,480
408,821
408,821
1,192,506
1,192,506
1,256,191
1,256,191
6,171
6,171
8,067
8,067
660,569
637,824
1,298,393
438,194
396,536
834,730
660,569
637,824
1,298,393
438,194
396,536
834,730
660,569
637,824
1,298,393
438,194
396,536
834,730
660,569
660,569
438,194
438,194
637,824
637,824
396,536
396,536
71,836,295
65,437,196
137,273,491
70,017,593
57,208,709
127,226,302
537,956
829,503
1,367,459
587,342
785,871
1,373,213
2,885
2,885
2,885
2,885
400,073
209,933
610,006
431,058
272,104
703,162
134,986
115,675
250,661
153,260
69,617
222,877
502,552
502,552
444,120
444,120
12
1,343
1,355
139
30
169
71,298,339
64,607,693
135,906,032
69,430,251
56,422,838
125,853,089
338,172
322,933
661,105
351,244
299,026
650,270
24,321,545
24,530,552
48,852,097
23,828,375
21,440,634
45,269,009
947,917
473,690
1,421,607
948,499
336,811
1,285,310
11,426,745
1,359,091
12,785,836
10,458,296
1,306,210
11,764,506
34,263,960
37,921,427
72,185,387
33,843,837
33,040,157
66,883,994
78,419,208
71,550,330
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
149,969,538
76,866,380
63,225,669
140,092,049
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Dipnot
KÂR PAYI GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Kâr Payları
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
Bankalardan Alınan Gelirler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Kâr Payı Gelirleri
KÂR PAYI GİDERLERİ
Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları
Kullanılan Kredilere Verilen Kâr Payları
Para Piyasası İşlemlerineVerilen Kâr Payları
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kâr Payları
Diğer Kâr Payı Giderleri
NET KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
NET TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş. Ort.) Satış Karları
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
21.1
Cari Vergi Karşılığı
21.2
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX)
23.1
Grubun Kârı/Zararı
23.2
Azınlık Payları Kârı/Zararı (-)
(1)
(2)
(12)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
(01/01/2009-31/03/2009)
(01/01/2008-31/03/2008)
325,281
240,077
299,963
206,481
5,574
5,841
13,470
18,512
1,256
628
628
5,018
9,243
(172,859)
(118,413)
(165,929)
(109,676)
(5,583)
(7,784)
(1,347)
(953)
152,422
121,664
62,671
48,181
78,679
61,993
41,878
30,647
36,801
31,346
(16,008)
(13,812)
(1)
(73)
(16,007)
(13,739)
34,375
18,374
7,529
(10,647)
26,846
29,021
33,633
18,253
283,101
206,472
(88,632)
(61,867)
(127,957)
(94,031)
66,512
50,574
66,512
(13,857)
(20,205)
6,348
52,655
52,655
52,655
0.06
Hisse Başına Kâr/Zarar
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
50,574
(13,235)
(16,668)
3,433
37,339
37,339
37,339
0.06
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.
11.1
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2
11.3
11.4
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(31/03/2009)
(31/03/2008)
438
-
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
-
438
-
-
-
-
-
-
438
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(01/01-31/03/2008)
I.
Dönem Başı Bakiyesi 31.12.2007
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1
Hataların düzeltilmesinin etkisi
2.2.
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
VI.
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X.
Kur Farkları
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
XV.
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVIII. Diğer
XVIII. Dönem Net Kârı
XX.
Kâr Dağıtımı
20.1
Dağıtılan Temettü
20.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
Geçmiş Dönem Menkul Değer. Azınlık Hakkı Hariç
Kârı/(Zararı) Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak
Azınlık
Hakkı
Toplam
Özkaynak
300,000
300,000
-
-
150,000
150,000
-
-
14,708
14,708
-
-
167,811
167,811
-
-
221,337
221,337
37,339
(221,337)
(221,337)
221,337
221,337
-
-
-
853,856
853,856
37,339
-
300,000
-
150,000
-
14,708
-
167,811
-
37,339
221,337
-
-
-
891,195
900,000
-
3,307
-
25,561
-
224,020
4,275
246,529
-
-
-
-
1,403,692
-
-
-
-
12,325
12,325
-
-
234,204
234,204
-
-
52,655
(246,529)
(246,529)
438
-
-
-
438
52,655
-
900,000
-
3,307
-
37,886
-
458,224
4,275
52,655
438
-
-
1,456,785
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(01/01-31/03/2009)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
IV.
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XV.
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8
(246,529)
246,529
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(01/01-31/03/2009)
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
(01/01-31/03/2008)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(55,142)
25,282
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Kâr Payları
Ödenen Kâr Payları
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
291,006
(178,619)
78,679
12,700
4,245
(65,384)
(18,297)
(179,472)
245,953
(108,814)
61,993
35,499
6,257
(50,307)
(2,507)
(162,792)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
812,123
(87,847)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(198,288)
3,293
11,902
948,776
28,601
17,839
(638,602)
(838)
3,733
421,568
80,537
45,755
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
756,981
(62,565)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(46,032)
(8,471)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(6,846)
10,814
(25,000)
(25,000)
-
(9,244)
773
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(6)
(7,617)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemele
Diğer
(6)
-
(7,617)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
407
711,350
4,796
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,240,507
1,376,845
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,951,857
1,302,988
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
9
(73,857)
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
1.
Mali Tabloların Sunumu
Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teşkil eden dökümanlarını Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe,
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan
diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır.
Geçmiş dönem finansal tabloları, 16 Ocak 2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu’nun 1 sayılı Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin
Standardı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve
BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama
ve genelgelere uygun olarak muhasebeleştirilmiş, buna ilave olarak geçmiş dönem finansal tablolarının, cari
dönem ile karşılaştırmalı olarak verilebilmesi için gerekli sınıflandırmalar yapılmıştır.
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” (5083 sayılı Kanun) ile Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası, alt birimi ise Yeni Kuruş olarak
tanımlanmıştır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni
İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve alt birimi olan Yeni Kuruş’da yer alan “Yeni”
ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
2.
Muhasebe Esasları
Ekte sunulan finansal tablolar Banka’nın yasal kayıtları esas alınarak düzenlenmektedir. Banka, Vergi Usul
Kanunu’nda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 30 Haziran
2004 tarihinden itibaren 31 Aralık 2004 tarihine kadar yasal kayıtlarına yansıtmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi
itibarıyla ise mali tablolar sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi hariç tarihi maliyet ilkesi ve yasal kayıtlar
esas alınarak düzenlenmiş olup, gerçek durumu göstermek amacıyla 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı’nın (“TMS 29”)
belirtildiği gibi yapılan enflasyon muhasebesi düzeltme ve sınıflamalarını içermektedir.
10
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
II.
Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönlendirmektedir. Kaynak
yapısı ağırlıklı olarak cari ve katılma hesaplarından oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın aktif
ve özkaynak yapısı yükümlülüklerini karşılayacak düzeydedir. Banka sağlamış olduğu katılım fonlarının
dönem sonu itibarıyla %28’ini likit ürünlerde değerlendirmektedir.
Banka, dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı ciddi döviz pozisyonu almamaktadır. Bilanço
kalemlerinin vade yapısı dikkate alınarak gerekli yatırım kararları verilmektedir. Aktif kalemlerin
dağılımı belirlenmiş, belirlenen dağılıma göre getiri analizleri yapılmaktadır.
Banka’nın yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Parasal kalemlerin
çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir
tablosunda yer almaktadır.
III.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap para işlemlerinin gerçeğe uygun değerinin tespitinde, söz
konusu işlemlerin iskonto edilmiş sözleşme kurları ile her bir işlem için bilanço tarihinde geçerli olan cari
piyasa kar payı oranları kullanılmak sureti ile yeniden hesaplanan tahmini vade sonu kurları karşılaştırılarak,
ortaya çıkan kur farkları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bu türev işlemler ekonomik olarak
riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak
tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve
Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak
muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kar zarar tablosu ile
ilişkilendirilmektedir.
IV.
Kar Payı Gelir ve Giderine İlişkin Açıklamalar
Kar payı gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir.
Donuk alacak haline gelen fonlara ilişkin kar payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilerek, söz konusu
tutarlar tahsil edildiğinde gelir yazılmaktadır.
V.
Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, kredilerle ilgili peşin tahsil edilen
komisyon gelirleri ise dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme isabet eden kısmı gelir kaydedilmektedir.
11
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
VI.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Finansal araçlar, finansal varlıklar, finansal yükümlülükler ve türev enstrümanlarını kapsamaktadır.
Finansal araçlar, Banka’nın bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Banka’nın
bilançosunda yer almaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Banka’nın ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar
mali tablolardaki likiditeyi ve kredi riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla
değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal varlığın piyasa değeri,
aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek
borca eşittir.
Finansal varlıkların tahmini makul değeri Banka tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin
yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Banka’nın varlıklarını
elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Bazı finansal
araçların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun
değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
Aşağıda her finansal aracın tahmini gerçeğe uygun değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve
varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar:
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli
tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu
varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar :
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan menkul değerler belli başlı iki ana başlık altında
toplanmıştır. (i) Alım satım amaçlı olarak sınıflanan menkul değerler; esas itibarıyla yakın bir tarihte
satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kar amacı güdülen menkul değerler. (ii) İlk
muhasebeleştirme sırasında Banka tarafından gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan olarak
sınıflanmış menkul kıymetlerdir. Banka bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi
sunulması sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen menkul değerler maliyet bedelleriyle mali tablolara alınmakta ve gerçeğe
uygun değerleri üzerinden mali tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için
gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur.
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun
değerlerine göre değerlenmiş değerleri arasındaki fark, kar payı gelir ve reeskontları veya menkul değerler
değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan menkul
değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan kâr payları, kâr payı gelirleri hesaplarına intikal
ettirilmektedir.
12
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
VI.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında
kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranı
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için
karşılık ayrılmaktadır. Banka tarafından vadeye kadar elde tutulmak amacıyla edinilen ve bu şekilde
sınıflandırılan ancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi
tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan kar payı gelirleri gelir tablosunda kar payı geliri
olarak muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile
muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymet borçlanma senetlerinin
müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki
değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı
ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer Artış
Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda
özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait değer artış/azalışları gelir
tablosuna devredilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynağa dayalı araçlar ise maliyet
değerlerinden varsa değer düşüklükleri indirildikten sonraki değerleri ile kayda alınmaktadır.
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı 15.189 Bin TL olan alım satım amaçlı
türev finansal aracı, 25.628 Bin TL tutarında vadeye kadar elde tutulan yatırımlar ve 26.123 Bin TL tutarında
satılmaya hazır menkul kıymetleri bulunmaktadır.
Kullandırılan Fonlar ve Alacaklar:
Kullandırılan fonlar ve alacaklar iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Söz
konusu kullandırılan fonlar ve alacakların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem
gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider
hesaplarına yansıtılmaktadır.
Kullandırılan fonlar nakit tutarları üzerinden fon kullandırım hesaplarına intikal ettirilmekte olup,
kullandırılan fonların kar payı reeskontları; kar payı oranı üzerinden iç verim oranı yöntemi ile
hesaplanmakta ve ortaya çıkan tutarlar kar payı gelirlerine intikal ettirilmektedir. Döviz üzerinden ve dövize
endeksli olarak kullandırılanlar, evalüasyon işlemine tabi tutulmakta ve oluşan değerleme farkları, gelir
tablosunda “Kambiyo Karları” ve/veya “Kambiyo Zararları” hesaplarına yansıtılmaktadır.
Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili
düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde sınıflandırılıp, ayrılması gerekli özel karşılıklar ayrılmakta olup,
ayrılan özel karşılıklar ilgili dönemin kâr/zarar hesaplarına aktarılmaktadır. Yapılan tahsilatlar “Tasfiye
Olunacak Alacaklar” (Tahsili Şüpheli Alacaklardan Alınanlar Dahil) ile “Zarar Niteliğindeki Krediler ve
Diğer Alacaklardan Alınan Kar Payları” hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Serbest kalan karşılık tutarı, cari yıl içerisinde ayrılan karşılık tutarının iptal edilmesi ve geri kalan tutarın
geçmiş yıl giderlerinden tahsilat hesaplarına gelir kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
13
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
VI.
Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı)
Özel karşılıkların dışında, Banka ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel
kredi karşılığı ayırmaktadır. Banka 1 Kasım 2006 tarihine kadar nakdi kredi ve diğer alacaklar için binde 5,
gayrinakdi krediler için binde 1 oranında genel kredi karşılığı hesaplar iken, bahse konu oranlar 1 Kasım
2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile 31 Ekim 2006 sonrasında standart nitelikli nakdi kredi ve diğer alacaklar
bakiyesi artış göstermişse artan kısım için yüzde 1, 31 Ekim 2006 bakiyesi için binde 5, 31 Ekim 2006
sonrasında standart nitelikli gayrinakdi krediler bakiyesi artış göstermişse artan kısım için binde 2, 31 Ekim
2006 bakiyesi için ise binde 1 oranında genel kredi karşılığı ayırmakta, aynı yönetmeliğin 6 Şubat 2008
tarihinde değişen hükümlerine istinaden de yakın izlemedeki nakdi krediler toplamının yüzde 2’si ve yakın
izlemedeki gayrinakdi krediler toplamının binde 4’ü oranında genel kredi karşılığı ayırmaktadır.
VII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden
bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya
olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride
meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar
muhasebeleştirilmezler.
TMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca yasal
gereklilikler nedeniyle solo mali tablo hazırlayan şirketler bu mali tablolarda bağlı ortaklık ve iştiraklerini
isteğe bağlı olarak maliyet değeriyle veya TMS 39’a “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” uygun
olarak gösterebilmektedir. Bu kapsamda Banka birinci yöntemi benimseyerek bağlı ortaklık ve iştiraklerini
maliyet bedellerinden varsa değer düşüklükleri indirildikten sonraki değerleriyle kayıtlara almaktadır.
VIII. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması veya Banka tarafından aktif ve
pasiflerin netleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve mali tablolarda
net tutarları üzerinden gösterilmektedir. Aksi takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir
netleştirme yapılmamaktadır.
IX.
Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Banka satış ve geri alış ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri yapmamaktadır.
14
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
X.
Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri varlıkların elden çıkarılması ile muhasebeleştirme ve
değerlemesine ilişkin esaslar 1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bankaların
Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden
Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
Banka’nın aktifinde alacaklarından dolayı edindiği duran varlıklar bulunmakla beraber, bankacılık
mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği edinildikleri tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde elden
çıkarılamamış olması veya bu süre içinde elden çıkarılacağına ilişkin somut bir planın olmaması nedeniyle
söz konusu varlıklar amortismana tabi tutulmaktadır. Bu sebeple satış amaçlı duran varlıklar yerine maddi
duran varlıklar içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için
katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu
varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir
varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış
koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış
olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak
varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik
aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun
değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı
tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi
ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu
gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili
varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair
yeterli kanıt bulunması durumunda; söz konusu varlıklar satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırılmaya devam edilir.
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 24.100 Bin TL tutarında satış amaçlı duran varlığı bulunmaktadır.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan
bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Banka’nın
durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
15
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
XI.
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Bağlı ortaklık veya müşterek olarak kontrol edilen işletme alımı sonucu ortaya çıkmış olan şerefiye, satın
alım bedelinin, bağlı ortaklığın veya müşterek olarak kontrol edilen işletmenin satın alınma tarihindeki
kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin
üzerindeki kısmını temsil eder. Şerefiye maliyet değeri ile bir varlık olarak kayda alınır ve daha sonra
maliyetten birikmiş değer düşüklükleri çıkartılarak hesaplanır. Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grup’un
birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak olan her bir nakit üreten birimine tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis
edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer düşüklüğünün olup olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl
ya da değer düşüklüğü belirtileri olduğu durumlarda daha sıklıkta değer düşüklüğü testi uygulanır.
Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden az olduğu durumlarda, değer düşüklüğü
ilk olarak nakit üreten birime tahsis edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve daha sonra
bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer
düşüş karşılığı daha sonraki dönemlerde ters çevrilmez. Bir bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi bir
teşebbüsün elden çıkarılması durumunda ilgili şerefiye tutarı, elden çıkarmaya ilişkin olarak hesaplanan
kar/zarar’ın içine dahil edilir.
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın konsolide olmayan ekli mali tablolarında şerefiye bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler endekslenmiş tarihi satın
alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden, birikmiş
itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar
normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Amortisman
yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Maddi olmayan duran varlıklar ana
olarak haklardan oluşur ve doğrusal amortisman metoduna göre 5 yılda itfa edilmektedir
16
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
XII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
1 Ocak 2005 tarihinden önce, maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın
kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi sureti ile bulunmuş maliyet
bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden
birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden
değerlenmiştir.
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir
tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle oranlanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların defter değerlerinin cari değerlerinin üzerinde olması durumlarında, aşan tutarlar
için değer düşüş karşılığı ayrılmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar ilgili dönemin kar zarar
hesaplarına aktarılmaktadır.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Amortismana Tâbi Varlık
Kasalar
Büro Makineleri
Mobilya / Mefruşat
Nakil Vasıtaları
Özel Maliyetler
Gayrimenkuller
Faydalı Ömür
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
50 yıl
XIII. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Kiralayan durumunda Banka
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralama alacakları Banka’nın kiralamadaki net yatırım tutarında kaydedilir. Finansal kiralama
geliri, Banka’nın finansal kiralama net yatırımına sabit bir kar payı getirisi oranı sağlayacak şekilde
muhasebe dönemlerine dağıtılır.
Kiracı durumunda Banka
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama
olarak sınıflandırılır.
17
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
XIII. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değerleriyle, ya da asgari
kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Aynı tutarda kiralayana karşı
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda kar payı gideri hesaplanmasını
sağlar. Finansal giderler, Banka’nın genel borçlanma politikası kapsamında gelir tablosuna kaydedilir.
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla kiracı sıfatıyla finansal kiralama ile edinilen menkuller dışında
taşıtlar ve şube lokallari için faaliyet kiralama işlemi bulunmaktadır.
XIV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Banka’nın geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz
konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili
yükümlülük, karşılık olarak finansal tablolara alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur.
XV. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmelerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma
durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün
çalışanların işine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan toplam yükümlülüğün TMS 19
“ Çalışana Sağlanan Haklar ” standardına göre bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali
tablolara yansıtılmıştır.
XVI. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Vergi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi geliri/giderinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar,
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Banka’nın
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4369 sayılı kanunla değişen 25. maddesi
uyarınca kurumlar vergisi oranı, 2009 gelirleri için % 20 üzerinden hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye
veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından dolayı
oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen
vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
18
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
XVI.
Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar (devamı)
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi
oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte,
ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise
doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü netleştirilmektedir.
Banka, Vergi Usul Kanunu’nun 5024 sayılı Tebliği uyarınca enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 1 Ocak
2004 tarihinden itibaren yasal kayıtlarına yansıtmıştır.
XVII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Banka, borçlanmalarını TMS 39 “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi” Standardında belirtildiği
şekilde muhasebeleştirmektedir.
Borçlanma araçlarının muhasebeleştirilme ve değerleme yöntemleri ile borçlanmayı temsil eden
yükümlülükler açısından likidite riski ve yabancı para kur riskine karşı uygulananlar hariç diğer riskten
korunma teknikleri uygulanmamaktadır.
Banka tarafından hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir. Banka’nın kendisinin ihraç
ettiği borçlanmayı temsil eden araçları bulunmamaktadır.
XVIII. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla ihraç edilen hisse senedi bulunmamaktadır.
XIX.
Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar
Banka, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço
dışı yükümlülükleri içerisinde göstermektedir.
XX.
Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar
Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır.
19
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
XXI.
Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar
Banka misyonu gereği, kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanlarında kar zarara katılım yöntemiyle
faaliyet göstermektedir.
Cari Dönem
Bireysel
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Kurumsal ve Ticari
Hazine
Dağıtılamayan
Toplam
929.622
5.675.295
1.827.618
687.283
9.119.818
4.638.996
2.148.198
433.598
1.899.026
9.119.818
Net Kar Payı Geliri/(Gideri) (*)
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/(Giderleri)
Diğer Faaliyet Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
(82.205)
(3.112)
(2.019)
(87.336)
(87.336)
221.091
64.275
(2.447)
282.919
282.919
9.277
(386)
8.891
8.891
4.259
1.894
(144.115)
(137.962)
(13.857)
(151.819)
152.422
62.671
(148.581)
66.512
(13.857)
52.655
(*)Banka’nın bireysel, kurumsal ve ticari bankacılık bölümlerinde görülen dağılım katılım bankalarının fon kullandırım ve fon toplama
usullerinin farklılığından kaynaklanmaktadır.
Önceki Dönem
Bireysel
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Kurumsal ve Ticari
Hazine
Dağıtılamayan
Toplam
927.147
5.400.297
1.095.986
685.399
8.108.829
3.811.738
2.031.089
457.552
1.808.450
8.108.829
Net Kar Payı Geliri/(Gideri) (*)
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/(Giderleri)
Diğer Faaliyet Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
(*)Banka’nın bireysel, kurumsal ve ticari bankacılık
(50.235)
(3.755)
(2.193)
(56.183)
(56.183)
155.331
46.937
(2.507)
199.761
199.761
10.728
(293)
10.435
10.435
5.840
5.292
(114.571)
(103.439)
(13.235)
(116.674)
121.664
48.181
(119.271)
50.574
(13.235)
37.339
bölümlerinde görülen dağılım katılım bankalarının fon kullandırım ve fon toplama
usullerinin farklılığından kaynaklanmaktadır.
XXII. Diğer Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Yukarıda belirtilen muhasebe politikaları dışında belirtilmesi gereken diğer hususlar bulunmamaktadır.
20
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % 13,36’dır. (31 Aralık 2008: % 13,40)
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde yapılmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm
yöntemleri, risk ağırlıklı varlıkların ve gayrinakdi kredilerin ilgili mevzuattaki risk ağırlık oranlarına göre
belirlenmesi ve yine ilgili mevzuat gereği piyasa riski ile operasyonel riskin hesaplanarak sermaye
yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmesi şeklindedir.
Risk Ağırlıkları
Banka
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit Değerler
Vadesi Gelmiş M enkul Değerler
T. C. M erkez Bankası
Yurtiçi, Yurtdışı Bankalar, Yurtdışı M erkez ve
Şubeler
Para Piyasalarından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karşılıklar
Krediler
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net)
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Aktiflerimizin Vadeli Satışından Alacaklar
M uhtelif Alacaklar
Kar Payı Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
İştirak, Bağlı Ortak. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (Net)
M addi Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
Nazım Kalemler
Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler
Türev Finansal Araçlar
Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
0%
1.906.098
72.414
1.523.813
10%
-
20%
184.770
-
50%
1.781.807
-
100%
3.889.180
-
150%
22.159
-
200%
2.445
-
126.406
53.677
1.129
25.000
25.000
8.467
-
169.307
15.433
30
1.711.348
15.644
54.815
450
2.820.082
139.093
141.225
58
15.431
401.971
22.159
-
2.445
-
70.192
84.115
84.115
1.990.213
-
93.541
80.330
13.211
278.311
829.025
829.025
2.610.832
161.985
206.371
2.514
4.251.350
4.251.350
8.140.530
22.159
2.445
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi:
Banka
Cari Dönem
Kredi Riskine Esas Tutar (KRET)
Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET)
Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) (*)
Özkaynak
Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) *100
9.539.737
69.588
1.228.699
1.448.455
13,36
Önceki Dönem
9.776.820
65.750
859.883
1.434.570
13,40
(*) Operasyonel riske esas tutar 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Operasyonel risk, Temel
Gösterge Yöntemi’ne göre hesaplanmıştır.
21
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
I.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı) :
Özkaynak Kalemlerine İlişkin Bilgiler:
ANA S ERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme
Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
M uhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıkların AnaSermayenin %25’ine Kadar
Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15’ine Kadar Olan Kısmı
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Özel M aliyet Bedelleri (-)
Peşin Ödenmiş Giderler (-)
M addi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Ana S ermaye Toplamı
22
Cari Dönem Önceki Dönem
900.000
900.000
900.000
900.000
3.307
3.307
37.886
25.561
35.959
23.634
1.927
1.927
458.224
224.020
458.224
224.020
52.655
52.655
-
246.529
246.529
-
4.275
42.963
6.587
6.293
4.275
8.131
6.332
-
-
1.456.347
1.403.692
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
I.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)
Özkaynak Kalemlerine İlişkin Bilgiler (devamı) :
KATKI S ERMAYE
Genel Karşılıklar
M enkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Bedelsiz Hisseleri
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan
Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
M enkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45’i
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre
Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona
Göre Düzeltme Farkı hariç)
Katkı S ermaye Toplamı
ÜÇÜNCÜ KUŞ AK S ERMAYE
S ERMAYE
S ERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER (*)
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye
Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine
Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın
Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci M addeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının
Yüzde Ellisini Aşan Kısmı ile Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve
Kanunun 57nci M addesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve
Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden
Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
Cari Dönem
47.906
-
Önceki Dönem
45.493
-
197
197
-
48.103
1.504.450
55.995
45.493
1.449.185
14.615
84
84
-
-
-
-
68
1.448.455
68
1.434.570
(*) Tabloda ana sermaye başlığı altında yer alan özel maliyetler, peşin ödenmiş giderler ve maddi olmayan duran varlıklar ilgili yönetmelik
kapsamında ana sermaye toplamına dahil edilmeyip, sermayeden indirilen değerler arasında dikkate alınmıştır.
23
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
II.
Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar:
Piyasa riskine maruz değer, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin
4’üncü Bölümünde açıklanan Standart Metot ile hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Piyasa riski
ölçümleri ayda bir yapılmaktadır.
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart M etot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart M etot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart M etot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart M etot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart M etot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart M etot
(VII) Risk Ölçüm M odeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(VIII) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI)
(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
III.
Tutar
2.348
3.219
5.567
69.588
Operasyonel Riske İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmıştır. Operasyonel riske
esas tutar, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren 4’üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması” uyarınca Banka’nın son
3 yılına ait 2008, 2007 ve 2006 yıl sonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.
IV.
Kur Riskine İlişkin Açıklamalar:
Banka kur riski günlük takip edilmektedir. Yabancı para net genel pozisyonu / Özkaynak rasyosu günlük
olarak kontrol edilmektedir.
Riskten korunma amaçlı türev araçları bulunmamaktadır.
Banka’nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde yasal raporlarda kullanılan standart metot yöntemi
kullanılmaktadır. Standart Metot kapsamında yapılan ölçümler aylık gerçekleştirilmektedir.
24
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
IV.
Kur Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı):
Banka’nın mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış
kurları aşağıdaki gibidir:
“Yabancı Para Evalüasyon Kuru”
Bundan Önceki;
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
31 M art 2009
Euro
İngiliz Sterlini
2,1837
2,3488
ABD Doları
1,6610
1,6566
1,6486
1,6577
1,6473
1,6615
2,2021
2,2323
2,2443
2,2315
2,2558
2,3653
2,3886
2,4094
2,4251
2,4040
100 Japon Yeni
1,7023
1,6858
1,6710
1,6914
1,6786
1,7103
Banka’nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değeri 1 ABD Doları için 1,70413 TL, 1 EUR için 2,21947 TL, 100 JPY için 1,73969 TL ve 1
GBP için 2,41422 TL olarak gerçekleşmiştir.
25
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
IV.
Kur Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı):
Banka’nın Kur Riskine İlişkin Bilgiler: Yabancı Paralar (Bin TL)
EURO
USD
YEN
Diğer YP
Toplam
Cari Dönem - 31 Mart 2009
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki P aralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
214.311
286.835
102
1.050
502.298
26.793
131.867
923
4.848
164.431
-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
-
-
-
P ara P iyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
2.771.915
615.735
2.156.180
-
-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Krediler (*)
-
-
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
-
-
-
-
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
-
78
53
-
-
131
856.917
2.574.935
1.025
5.898
3.438.775
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalardan Toplanan Fonlar
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları
P ara P iyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço P ozisyonu
Net Nazım Hesap P ozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (***)
713
12.870
-
32
13.615
728.435
1.573.608
626
6.162
2.308.831
-
-
-
-
-
103.619
328.389
-
-
432.008
-
-
-
-
-
89
1.453
-
-
1.542
-
-
-
-
-
8.540
8.521
838
254
18.153
841.396
1.924.841
1.464
6.448
2.774.149
15.521
650.094
(439)
(12.883)
(633.388)
838
1.053
(550)
664.626
(644.380)
6.551
19.870
838
1.053
28.312
19.434
653.258
-
-
672.692
1.482.656
3.751.444
46.805
131.225
5.412.130
Toplam Varlıklar
774.089
2.291.042
3.888
55.175
3.124.194
Toplam Yükümlülükler
718.664
1.936.069
4.096
52.107
2.710.936
55.425
354.973
(44.791)
(353.249)
Türev Finansal Araçlardan Borçlar (***)
Gayrinakdi Krediler
Önceki Dönem - 31 Aralık 2008
Net Bilanço P ozisyonu
Net Nazım Hesap P ozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (****)
(208)
-
3.068
(30)
413.258
(398.070)
-
2.141
-
-
2.141
44.791
355.390
-
30
400.211
1.735.286
3.668.940
76.844
133.538
5.614.608
(*) 2.213.405 Bin TL tutarında Dövize Endeksli Krediler, krediler satırında gösterilmiştir. (31 Aralık 2008:2.299.915 Bin TL)
(**) “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve
Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; pasifte yabancı para gider hesabına yansıtılan genel karşılık bakiyesi 10.074 Bin TL
(31 Aralık 2008: 10.011 Bin TL), aktifte 15.189 Bin TL (31.Aralık.2008 :30.035 Bin TL) türev finansal varlıklar gelir reeskontu ile pasifte 1,590
Bin TL (31 Aralık 2007:-) türev finansal yükümlülükler gider reeskontu kur riski hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
(***) Cari dönemde türev finansal araçlardan alacaklar içerisinde 28.312 Bin TL döviz alım taahhüdü , türev finansal araçlardan borçlar
içerisinde 34.868 Bin TL döviz satım taahhüdü yer almaktadır. (31 Aralık 2008: 2.141 Bin TL döviz alım taahhüdü , 3.675 Bin TL döviz satım
taahhüdü)
(****) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
26
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
V.
Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın faizsiz bankacılık faaliyeti nedeniyle faize duyarlı varlık ya da yükümlülüğü bulunmadığından
faiz riski bulunmamaktadır.
VI.
Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar :
Banka likidite riskinden korunmak amacıyla fon toplama kaynaklarını müşterilerden toplanan fonlar ile
yurtdışından kullanılan krediler olmak üzere çeşitlendirmekte, varlık ve yükümlülükler arasında vade
uyumunun sağlanması gözetilmekte, özellikle daha uzun vadeli kaynak temin edilmesi yönünde stratejiler
uygulanmakta, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir
biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.
TP ve YP toplanan fonların vade yapısı, maliyeti ve toplam tutarındaki gelişmeler günlük olarak takip
edilmekte, söz konusu çalışmalar sırasında geçmiş dönemlerde yaşanan gelişmeler ve geleceğe yönelik
beklentiler dikkate alınmaktadır.
Banka politikaları, öncelikle her türlü borcun likit kaynaklarla her zaman karşılanabilecek nitelikte olduğu
bir aktif yapısının sağlanması yönündedir. Bunun sağlanmasını teminen Banka Yönetimi düzenli olarak
likidite rasyoları ile ilgili standardı belirlemekte ve takip etmektedir.
27
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
VI.
Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar(devamı) :
Aktif ve Pasif Kalemlerin Kalan Vadelerine Göre Gösterimi:
C ari Döne m-31 Mart 2009
Varlıklar
Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat.Al.Çekler) ve
T .C.M.B.
1 Aya
Kadar
Vadesiz
1-3 Ay
3-12 Ay
5 Yıl ve
Üzeri
1-5 Yıl
Dağıtılmayan
(*)
T oplam
1.277.497
484.258
-
-
-
-
-
1.761.755
169.757
-
-
-
-
-
-
169.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
-
-
15.189
-
-
-
-
15.189
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
1.065
25.000
-
58
26.123
Verilen Krediler(**)
-
1.440.250
970.980
2.098.898
1.964.962
20.958
-
6.496.048
Vadeye Kadar Elde T utulacak Yatırımlar
-
-
-
628
25.000
-
-
25.628
-
17.516
-
-
-
-
607.802
625.318
1.447.254
1.942.024
986.169
2.100.591
2.014.962
20.958
607.860
9.119.818
Bankalar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükle r
Bankalardan T oplanan Fonlar
3.405
-
11.644
-
-
-
-
15.049
1.009.124
3.097.302
811.100
1.839.744
14.875
-
-
6.772.145
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
-
168.680
30.553
148.685
73.775
10.315
-
432.008
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
18.628
146.246
-
-
-
-
-
164.874
-
105.597
-
-
-
-
1.630.145
1.735.742
9.119.818
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler(***)
Toplam Yükümlülükle r
Likidite Açığı
1.031.157
3.517.825
853.297
1.988.429
88.650
10.315
1.630.145
416.097
(1.575.801)
132.872
112.162
1.926.312
10.643
(1.022.285)
825.390
1.289.351
639.629
2.112.277
2.550.847
133.974
557.361
8.108.829
1.023.766
2.916.392
995.733
1.528.257
90.744
1.875
1.552.062
8.108.829
-
Ö nce ki Döne m-31 Aralık 2008
T oplam Aktifler
T oplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
(198.376) (1.627.041) (356.104)
584.020 2.460.103
132.099
(994.701)
(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi
bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar kaydedilmiştir.
(**) Verilen Krediler, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar bakiyesini de içermektedir.
(***) Özkaynaklar, “Diğer Yükümlülükler” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
28
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
1.
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
1.1. Nakit Değerler Hesabına İlişkin Bilgiler:
Kasa/Efektif
TCM B
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
48.093
23.576
1.210.656
478.685
708
37
1.259.457
502.298
Önceki Dönem
TP
YP
38.945
27.395
647.130
415.467
622
10
686.697
442.872
1.2. T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*)
Toplam
Cari Dönem
TP
1.210.656
1.210.656
YP
318.730
159.955
478.685
Önceki Dönem
TP
YP
647.130
253.653
161.814
647.130
415.467
(*) Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.
2.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar:
2.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan Repo İşlemlerine Konu
Olan ve Teminata Verilen/Bloke Edilenlere İlişkin Bilgiler:
Repo işlemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen finansal varlıklar bulunmamaktadır.
2.2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Pozitif Farklar Tablosu:
Cari Dönem
TP
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
-
29
Önceki Dönem
YP
15.189
15.189
TP
YP
-
793
29.242
30.035
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FINANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
3.
Bankalara İlişkin Bilgiler:
3.1. Bankalara ve Diğer Mali Kuruluşlara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
TP
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı M erkez ve Şubeler
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
10.058
107.859
10.058
55.936
51.923
10.058
107.859
YP
164.431
128.356
36.075
164.431
5.326
5.326
5.326
3.2. Yurtdışı Bankalar Hesabına İlişkin Bilgiler:
Serbest Tutar
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
17.975
15.362
2.288
450
36.075
Önceki Dönem
24.678
21.373
5.312
560
51.923
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
(*)AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler:
4.1. Repo İşlemlerine Konu Olan ve Teminata Verilen/Bloke Edilen Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Repo işlemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen finansal varlıklar bulunmamaktadır.
4.2
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Bankanın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 26.065 Bin TL Gelir Ortaklığı Senedi bulunmaktadır.
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Cari Dönem
26.123
26.065
58
58
26.123
30
Önceki Dönem
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar:
5.1. Banka’nın Ortaklarına ve Mensuplarına Kullandırılan Her Çeşit Kredi veya Avansın
Bakiyesine İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
51.043
8.237
26.678
7.918
24.365
319
93.630
55.260
4.717
149.390
63.497
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka M ensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
30.901
3.847
17.944
3.529
12.957
318
57.919
55.142
5.642
94.462
58.989
5.2. Birinci ve İkinci Grup Krediler, Diğer Alacaklar ile Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir
İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklara İlişkin Bilgiler:
Nakdi Krediler
Krediler
M al Karşılığı Vesaikin Finansmanı
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımları
Kıymetli M aden Kredisi
M ali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar (*)
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Yeniden
Yeniden
Yapılandırılan ya
Yapılandırılan ya
da Yeni Bir İtfa
da Yeni Bir İtfa
Krediler ve
Planına
Krediler ve
Planına
Diğer Alacaklar
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
Bağlananlar
2.253.515
14.918
345.645
523.544
609
74.056
2.135.121
5.347.408
952
952
390.263
16.400
21.135
65.561
10.386
250.627
754.372
110.491
240
3.499
3.441
32.600
24.164
174.435
(*)Yukarıda bahsi geçen rakamlara ek olarak Banka 14.292 Bin TL tutarındaki finansal kiralama alacaklarını da yakın izlemede takip etmektedir
(31 Aralık 2008: 24.506 Bin TL).
31
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar (devamı):
5.3. Vade Yapısına Göre Nakdi Kredilerin Dağılımı:
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yeniden
Yapılandırılan
Yapılandırılan ya da
ya da Yeni Bir
Yeni Bir İtfa Planına
Krediler ve
İtfa Planına
Bağlananlar
Diğer Alacaklar
Bağlananlar
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
2.414.241
2.414.241
-
952
952
-
193.175
193.175
-
174.435
174.435
-
2.933.167
2.933.167
-
-
561.197
561.197
-
-
32
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar (devamı):
5.4.
Tüketici Kredileri, Bireysel Kredi Kartları, Personel Kredileri ve Personel Kredi Kartlarına İlişkin
Bilgiler :
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili M evduat Hesabı-TP(Gerçek Kişi)
Kredili M evduat Hesabı-YP(Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
8.631
336.500
3.902
307.048
1.986
26.766
598
2.686
2.145
2.074
20.476
1.993
18.107
81
2.301
68
544.151
13.073
86.388
13.073
457.763
381
2.944
227
1.243
76
1.357
78
344
8
217
8
187
2
28
1.085
82
767
82
318
556.330
373.292
33
Toplam
345.131
310.950
28.752
3.284
2.145
22.550
20.100
2.382
68
557.224
99.461
457.763
3.325
1.470
1.433
422
225
195
2
28
1.167
849
318
929.622
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar (devamı):
5.5. Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartlarına İlişkin Bilgiler:
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili M evduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili M evduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
45.452
5.084
1.857
186
3.227
45.266
33.915
240
1.634
240
32.281
79.367
5.324
5.6. Kredilerin Kullanıcılara Göre Dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem
6.316
6.270.851
6.277.167
Önceki Dönem
7.521
6.011.963
6.019.484
34
Toplam
50.536
1.857
3.413
45.266
34.155
1.874
32.281
84.691
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar (devamı):
5.7.
Yurtiçi ve Yurtdışı Kredilerin Dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.8.
Cari Dönem Önceki Dönem
6.160.125
5.960.069
117.042
59.415
6.277.167
6.019.484
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
5.9.
Cari Dönem Önceki Dönem
75.734
63.903
75.734
63.903
Kredilere İlişkin Olarak Ayrılan Özel Karşılıklar:
Cari Dönem
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
35
36.240
55.394
169.192
260.826
Önceki Dönem
25.294
51.994
119.298
196.586
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.10.
Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler (Net):
5.10.1. Donuk Alacaklardan Bankaca Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan
Krediler ve Diğer Alacaklara İlişkin Bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Niteliğindeki
Krediler ve
ve Diğer
Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler
ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler
ve Diğer Alacaklar
1.783
472
5.737
-
-
-
1.783
472
5.737
1.008
5.358
15.924
-
-
-
1.008
5.358
15.924
5.10.2. Toplam Donuk Alacak Hareketlerine İlişkin Bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Niteliğindeki
Krediler ve
Krediler ve
ve Diğer
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
52.038
113.005
159.705
Dönem İçinde İntikal (+)
142.140
32.488
15.128
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
72.039
61.473
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
(72.039)
(61.473)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
(37.076)
(23.487)
(10.484)
Aktiften Silinen (-)
(978)
(5.676)
Kurumsal ve Ticari Krediler
(610)
(7)
Bireysel Krediler
(60)
(1.703)
Kredi Kartları
(274)
(3.725)
Diğer
(34)
(241)
Dönem Sonu Bakiyesi
85.063
131.594
220.146
Özel Karşılık (-)
(36.240)
(55.394)
(169.192)
Bilançodaki Net Bakiyesi
48.823
76.200
50.954
36
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
5.
Kredilere İlişkin Açıklamalar (devamı):
5.10.
Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler (Net)(devamı):
5.10.3. Yabancı Para Olarak Kullandırılan Kredilerden Kaynaklanan Donuk Alacaklara İlişkin Bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler
ve Diğer
Alacaklar
Cari Dönem
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
66
(13)
53
V. Grup
Zarar
Tahsili Şüpheli Niteliğindeki
Krediler ve
Krediler ve
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
68
(34)
34
-
2.024
(806)
1.218
1.887
(621)
1.266
5.10.4. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için Belirlenen Tasfiye Politikasının Ana Hatları:
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde yer alan teminat
unsurlarından bulunması halinde, bu unsurlar gerek idari gerek yasal girişimler sonucunda mümkün olan
en kısa sürede paraya çevrilerek alacağın tasfiyesi sağlanmaktadır. Teminat unsuru bulunmaması halinde
ise, borçlu hakkında aciz vesikası temin edilse de, muhtelif periyotlarla yoğun istihbarat yapılarak ve
sonradan edinilmiş mal varlığı tespitine çalışılarak hukuki prosedüre müracaat edilmektedir.
Yasal takip işlemleri öncesinde ve sonrasında; alacaklısı olunan firmanın mali bilgileri konusunda
Banka’ca yapılacak incelemeler neticesinde yaşaması mümkün görülen ve ekonomiye kazandırılması
halinde üretime katkıda bulunacağı kanaati hakim olan firmalarla ilgili olarak, anlaşma yolu ile alacağın
tasfiyesine çaba harcanmaktadır.
5.10.5. Aktiften Silme Politikasına İlişkin Açıklamalar:
Yasal takibe intikal eden tüm alacakların takibe aktarılması aşamasındaki karşılık ayırma işlemleri ile yasal
takip safhasından sonraki karşılık ayırma işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
düzenlemeleri çerçevesinde Bankanın Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nce ifa edilir. Ayrıca, kredilerin aktiften
silinmesi işlemleri yılda en az bir defa olmak üzere Sorunlu Krediler Müdürlüğü tarafından aşağıdaki
şartlardan en azından bir tanesi sağlaması, takibe alınan kredilerin tamamına karşılık ayrılması ve alınacak
Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
-
Aciz Belgesi'ne bağlanan alacaklar,
Takibin semeresiz kaldığına ilişkin İcra Dairesi'nden belge alınan alacaklar,
İcra takibinin başlatılmasına ve icrai işlemler yapılmasına rağmen, Hukuk Müşavirliği'nin takibin
mevcut durumu itibarıyla tahsilat imkanı bulunmadığına dair mütalaa verdiği alacaklar
37
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
6.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlara İlişkin Bilgiler (Net):
6.1.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
TP
Hisse Senetleri
Bono,Tahvil ve Benzeri M enk.Değerler(*)
Diğer
Toplam
(*) İlgili bakiye gelir ortaklığı senedini ifade etmektedir.
YP
25.628
25.628
-
Önceki Dönem
TP
YP
-
Teminata verilen/bloke edilen menkul kıymet bulunmamaktadır.
6.2.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımların Yıl İçindeki Hareketleri:
Cari Dönem
25.000
628
25.628
Önceki Dönem
-
Adres (Şehir/ Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Oranı-Farklıysa
Oy Oranı(%)
25,00%
25,00%
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda M eydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
Değerleme Etkisi
Dönem S onu Toplamı
7.
İştiraklere İlişkin Bilgiler :
7.1.
İştiraklere İlişkin Bilgiler :
Ünvanı
(1) Yeni M ağazacılık A.Ş.
(2) Landmark Holding A.Ş.
7.2.
Grubu Pay
Oranı (%)
25,00%
25,00%
İştiraklere İlişkin Bilgiler :
Aktif
Toplamı Özkaynak
(*)1 70.494
(27.564)
(**)2 33.512
22.914
Sabit
Varlık
Toplamı
41.840
53
Kar Payı
Gelirleri
316
M enkul
Değer
Gelirleri
Cari Dönem Önceki Dönem
Kâr/Zararı
Kâr/Zararı
(52.450)
(1.561)
354
-
(*)İştirakin denetlenmemiş 31Aralık 2008 tarihli finansal tablolarından alınmıştır.
(**) İştirakin denetlenmemiş 31 Mart 2009 tarihli finansal tablolarından alınmıştır.
38
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
7.
İştiraklere İlişkin Bilgiler (devamı) :
7.3.
İştiraklere İlişkin Hareket Tablosu :
Cari Dönem
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar(*)
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem S onu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem S onu S ermaye Katılma Payı (%)
Önceki Dönem
23.975
23.975
25%
23.975
23.975
23.975
25%
(*) Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin
19. maddesinde Katılım Bankalarınca Finansman Sağlama Yöntemlerinden ortak yatırımlar yöntemi ile işletilen ve A.101 ismi ile faaliyet gösteren
Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye 14.985 Bin TL tutarında, Landmark Holding A.Ş.’ye ise 8.990 Bin TL tutarında iştirak etmiş olup, 26.01.2007 tarih ve
26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TDHP gereğince iştirak olarak kayda alınmıştır.
7.4.
İştiraklere İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Tutarlar :
Cari Dönem
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer İştirakler
8.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler (Net):
8.1.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
23.975
Ünvanı
Asyafin Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Asyafin İnşaat San. A.Ş.
Işık Sigorta A.Ş.
Asyafin Turz. İnş. San. A.Ş.
Asya Kart Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Önceki Dönem
23.975
Adres (Şehir/ Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
39
Banka’nın Pay
Oranı-Farklıysa
Oy Oranı(%)
95,00%
99,93%
65,42%
22,94%
99,50%
Banka Risk
Grubu Pay
Oranı (%)
95,00%
99,93%
65,42%
69,42%
99,50%
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
8.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler (Net) (devamı):
8.2.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
(*)
(1)
(2)
Aktif
Toplamı
195
64.630
(3)
135.330
48.613
(4)
(5)
116.452
31
114.817
29
Özkaynak
194
63.310
Sabit Varlık
Toplamı
89
M enkul
Değer
Gelirleri
Kar Payı
Gelirleri
6
7
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
3
(17)
1.861
2.379
2.341
(2.197)
39.620
-
145
-
-
(712)
(3)
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
2
39
Rayiç
Değeri(USD)
-
294
(**) 78.585
(602) (***)163.572
(3)
-
(*) Mali Tablo verileri bağlı ortaklıkların denetlenmemiş finansal tablolarından alınmıştır.
(**) Banka’nın iştiraki olan Işık Sigorta A.Ş.’nin 11 Şubat 2008 tarihli USD ekspertiz değeridir.
(***)19 Ocak 2009 tarihli ekspertiz raporuna göre piyasa değeri arsa payları/arsalar dahil KDV hariç 163.572 Bin TL’dır.
8.3.
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Hareket Tablosu:
Dönem Başı Değeri
Cari Dönem
138.094
Önceki Dönem
130.810
-
7.284
138.094
6.869
2.290
3.925
1.069
138.094
6.869
%22,94-%99,93
%22,94-%99,93
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıklar (İlavesi) / (İptali)
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı(%)
8.4.
Mali Bağlı Ortaklıklara İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Yasal Tutarlar
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Bağlı Ortaklıklar
8.5.
Cari Dönem
43.285
94.809
Önceki Dönem
43.285
94.809
Borsaya Kote Edilen Bağlı Ortaklıklar:
Bilanço tarihi itibarıyla borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
40
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
9.
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
Birlikte kontrol edilen ortaklıklar bulunmamaktadır.
10.
Finansal Kiralama Alacaklarına İlişkin Bilgiler (Net):
10.1.
Finansal Kiralama Yöntemiyle Kullandırılan Fonların Kalan Vadelerine Göre Gösterimi:
Cari Dönem
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
10.2.
Önceki Dönem
Net
Brüt
24.430
201.225
23.130
248.785
Brüt
21.494
177.037
20.350
218.881
17.532
210.106
6.038
233.676
Finansal Kiralamaya Yapılan Net Yatırımlara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Brüt Finansal Kiralama Alacağı
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)
Net Finansal Kiralama Alacağı
11.
Net
19.867
238.083
6.841
264.791
Önceki Dönem
248.785
(29.904)
218.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlara İlişkin Açıklamalar:
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar bulunmamaktadır.
41
264.791
(31.115)
233.676
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
12.
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Finansal Kiralama
Gayrimenkul ile Edinilen M DV
M aliyet
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2009
Alımlar
Elden çıkarılanlar
Transferler
Değer düşüşü
Kapanış bakiyesi - 31 M art 2009
Araçlar
Elden
Çıkarılacak
Gayrimenkuller
Diğer
M DV (*)
Toplam
11.553
11.553
39.926
39.926
1.560
11
(97)
1.474
110.843
14.109
(13.727)
(229)
110.996
1.795
76
14.572
1.969
600
66
1.533
612
47.051
5.605
65.551
8.328
1.871
16.541
(8)
658
(26)
(68)
2.051
52.656
(34)
(68)
73.777
Net defter değeri - 31 Aralık 2008
9.758
25.354
960
109.310
81.244
226.626
Net defter değeri - 31 M art 2009
9.682
23.385
816
108.945
82.474
225.302
Birikmiş Amortisman (-)
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2009
Amortisman gideri
Elden çıkarılan sabit kıymet birikmiş
amortismanı
Transferler
Değer düşüşü
Kapanış bakiyesi - 31 M art 2009
128.295 292.177
6.835
20.955
- (13.824)
(229)
135.130 299.079
(*) Diğer maddi duran varlıklar, özel maliyetler, kasa, büro makineleri, mobilya ve diğer menkullerden oluşmaktadır.
13.
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:
13.1.
Dönem Başı ve Dönem Sonundaki Brüt Defter Değeri ile Birikmiş Amortisman Tutarları:
Defter değeri
Birikmiş amortisman tutarı
Net defter değeri
Cari Dönem
11.600
(5.307)
6.293
42
Önceki Dönem
11.173
(4.841)
6.332
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
13.
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler (devamı):
13.2.
Dönem Başı ve Dönem Sonu Arasındaki Hareket Tablosu:
Bilgisayar Yazılımları
14.
M aliyet
Açılış bakiyesi – 1 Ocak 2009
Alımlar
Elden çıkarılanlar
Kapanış bakiyesi –31 M art 2009
11.173
427
11.600
Birikmiş Amortisman (-)
Açılış bakiyesi – 1 Ocak 2009
Amortisman gideri
Elden çıkarılanlar
Kapanış bakiyesi –31 M art 2009
(4.841)
(466)
(5.307)
Net defter değeri - 31 Aralık 2008
6.332
Net defter değeri - 31 M art 2009
6.293
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır.)
15.
Ertelenmiş Vergi Varlığına İlişkin Açıklamalar:
Banka, 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla genel kredi karşılıkları ve serbest karşılıklar dışında kalan
indirilebilir geçici farklar üzerinden 5.098 Bin TL tutarında ertelenmiş vergi aktifi hesaplamış ve
ertelenmiş vergi aktifi hesap kaleminde muhasebeleştirmiştir.
Cari Dönem
Ertelenmiş Vergi M atrahı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Sabit kıymet amortisman farkı
Elden çık.g.menkuller değer düşüklüğü karşılığı
Finansal kiralama düzeltmesi
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Binalar değer düşüş karşılığı
Satış amaçlı elde tutulan sabit kıymet
Peşin tahsil edilen komisyon geliri
Diğer
Ertelenmiş vergi aktifi (net)
7.747
8.560
5.743
(29.749)
8.836
4.850
(13.599)
3.795
1.006
21.553
6.749
25.491
43
Ertelenmiş Vergi Aktifi / (Pasifi)
1.549
1.712
1.149
(5.950)
1.767
970
(2.720)
759
201
4.311
1.350
5.098
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
I.
Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
15.
Ertelenmiş Vergi Aktifine İlişkin Açıklamalar (devamı):
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Kısa vadeli çalışan hakları
Kredi kartı promosyon karşılığı
Sabit kıymet amortisman farkı
Elden çık.g.menkuller değer düşüklüğü karşılığı
Finansal kiralama düzeltmesi
Türev finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı
Binalar değer düşüş karşılığı
Satış amaçlı elde tutulan sabit kıymet
Peşin tahsil edilen komisyon geliri
Diğer
Net Ertelenmiş Vergi Pasifi (Net)
Önceki Dönem
Ertelenmiş Vergi M atrahı
Ertelenmiş Vergi Aktifi / (Pasifi)
7.148
1.430
7.302
1.460
5.673
1.135
(31.434)
(6.287)
8.675
1.735
4.743
949
(30.035)
(6.007)
3.795
759
1.006
201
16.903
3.381
(26)
(6)
(6.250)
(1.250)
Cari dönem ve önceki dönem ertelenmiş vergi aktifi/pasifi hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem
Ertelenmiş vergi aktifi, 1 Ocak
Cari dönem (gideri) / geliri
Ertelenmiş vergi aktifi/pasifi
16.
Önceki Dönem
(1.250)
6.348
5.098
978
(2.228)
(1.250)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar:
Satış amaçlı duran varlıklar donuk alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluşmakta olup,
konsolide olmayan finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak muhasebeleştirilmektedir.
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla satış amaçlı duran varlıkları 24.100 Bin TL’dir.
Önceki Dönem
Cari Dönem
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak
Girişler
Transferler (*)
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi
24.100
24.100
1.037
25.106
(1.037)
(1.006)
24.100
(*) İlgili bakiye bir yıl içerisinde elden çıkarılmadığından maddi duran varlıklara sınıflanmıştır.
17.
Diğer Aktiflere İlişkin Bilgiler :
Bilançonun diğer aktifler kalemi 26.479 Bin TL tutarında olup, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço
toplamının %10’unu aşmamaktadır. (31 Aralık 2008 : 30.859 Bin TL)
44
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.1.
Toplanan Fonların Vade Yapısına İlişkin Bilgiler:
Birikimli
1 Aya
Cari dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Vadesiz
Kadar
3 Aya Kadar
6 Aya
9 Aya
1 Yıla
1 Yıl ve
Katılma
Kadar
Kadar
Kadar
Üstü
Hesabı
Toplam
220.600
-
-
-
-
-
-
-
220.600
-
578.302
1.279.554
285.444
-
156.049
776.840
-
3.076.189
352.175
352.175
-
-
-
-
-
-
-
Resmi Kuruluşlar
76.014
-
-
-
-
-
-
-
76.014
Ticari Kuruluşlar
269.095
-
-
-
-
-
-
-
269.095
Diğer Kuruluşlar
5.425
-
-
-
-
-
-
-
5.425
207
-
-
-
-
-
-
-
207
1.434
-
-
-
-
-
-
-
1.434
T.C.Merkez Bankası
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçi Bankalar
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.433
-
-
-
-
-
-
-
1.433
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
Bankalar ve Katılım Bankaları
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankası
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. Katılma Hesapları-TP
Diğer
-
72.827
369.774
46.011
-
150.815
176.357
-
815.784
Resmi Kuruluşlar
-
28
6
-
-
-
-
-
34
Ticari Kuruluşlar
-
70.261
353.990
41.284
-
150.786
171.016
-
787.337
Diğer Kuruluşlar
-
2.536
14.313
4.727
-
29
4.590
-
26.195
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
-
2
1.465
-
-
-
751
-
2.218
Bankalar ve Katılım Bankaları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202.240
-
-
-
-
-
-
-
202.240
1.138.467
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
-
185.356
493.655
133.112
-
122.527
203.817
-
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
236.014
-
-
-
-
-
-
-
236.014
Yurtiçinde Yer. Tüzel
220.587
-
-
-
-
-
-
-
220.587
13.456
-
-
-
-
-
-
-
13.456
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
1.971
-
-
-
-
-
-
-
1.971
T.C.Merkez Bankası
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçi Bankalar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışı Bankalar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.971
-
-
-
-
-
-
-
1.971
Katılım Bankası
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.781
336.456
120.271
-
131.162
105.555
-
744.225
Resmi Kuruluşlar
-
-
3
-
-
-
-
-
3
Ticari Kuruluşlar
-
50.524
310.183
70.196
-
105.972
100.178
-
637.053
Diğer Kuruluşlar
-
52
10.526
50.011
-
16.636
-
-
77.225
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
-
205
4.100
64
-
8.554
5.377
-
18.300
Bankalar ve Katılım Bankaları
-
-
11.644
-
-
-
-
-
11.644
1.500
-
-
-
-
-
-
-
1.500
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçinde Yer. K.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışında Yer.K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçinde Yer. K.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışında Yer.K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.012.529
887.266
2.479.439
584.838
-
560.553
1.262.569
-
6.787.194
IX.Kıymetli Maden DH
Toplam(I+II+…..+IX+X+XI)
45
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
1.1.
Toplanan Fonların Vade Yapısına İlişkin Bilgiler (devamı):
Birikimli
Önceki dönem
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Vadesiz
1 Aya
3 Aya
6 Aya
9 Aya
1 Yıla
1 Yıl ve
Kadar
Kadar
Kadar
Kadar
Kadar
Üstü
Katılma
Hesabı
Toplam
187.109
-
-
-
-
-
-
-
187.109
-
584.118
1.030.396
220.251
-
142.241
473.196
-
2.450.202
435.940
435.940
-
-
-
-
-
-
-
Resmi Kuruluşlar
70.718
-
-
-
-
-
-
-
70.718
Ticari Kuruluşlar
356.099
-
-
-
-
-
-
-
356.099
Diğer Kuruluşlar
4.831
-
-
-
-
-
-
-
4.831
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
2.476
-
-
-
-
-
-
-
2.476
Bankalar ve Katılım Bankaları
1.816
-
-
-
-
-
-
-
1.816
T.C.Merkez Bankası
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçi Bankalar
2
-
-
-
-
-
-
-
2
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankası
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.814
-
-
-
-
-
-
-
1.814
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. Katılma Hesapları-TP
-
58.674
189.118
55.034
-
79.061
148.349
-
530.236
Resmi Kuruluşlar
-
24
18
-
-
-
-
-
42
Ticari Kuruluşlar
-
56.925
155.077
54.490
-
79.038
144.607
-
490.137
Diğer Kuruluşlar
-
1.723
33.224
544
-
23
2.991
-
38.505
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
-
2
799
-
-
-
751
-
1.552
Bankalar ve Katılım Bankaları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125.716
-
-
-
-
-
-
-
125.716
1.048.711
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
-
211.034
385.994
138.826
-
105.605
207.252
-
VII. Özel Cari Hesaplar Diğer YP
258.085
-
-
-
-
-
-
-
258.085
Yurtiçinde Yer. Tüzel
244.296
-
-
-
-
-
-
-
244.296
Yurtdışında Yer. Tüzel
Bankalar ve Katılım Bankaları
T.C.Merkez Bankası
12.458
-
-
-
-
-
-
-
12.458
1.331
-
-
-
-
-
-
-
1.331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçi Bankalar
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışı Bankalar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.331
-
-
-
-
-
-
-
1.331
Katılım Bankası
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87.935
250.366
92.447
-
267.524
108.550
-
806.822
Resmi Kuruluşlar
-
-
2
-
-
-
-
-
2
Ticari Kuruluşlar
-
83.712
238.790
50.660
-
218.490
102.307
-
693.959
Diğer Kuruluşlar
-
1.352
10.736
38.477
-
46.330
109
-
97.004
Ticari ve Diğer Kuruluşlar
-
2.871
838
3.310
-
2.704
6.134
-
15.857
Bankalar ve Katılım Bankaları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.Kıymetli Maden DH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçinde Yer. K.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışında Yer.K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçinde Yer. K.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yurtdışında Yer.K
Toplam(I+II+…..+IX+X+XI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.006.850
941.761
1.855.874
506.558
-
594.431
937.347
-
5.842.821
46
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
1.2.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Limitini Aşan
Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve Katılma Hesaplarına İlişkin Bilgiler:
Tasarruf M evduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Cari Dönem
Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve
Katılma Hesapları
Türk Parası Cinsinden Hesaplar
Yabancı Para Cinsinden Hesaplar
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı M ercilerin Sigortasına Tabi
Hesaplar
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan Yabancı
M ercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
1.3.
Tasarruf M evduat Sigortası
Limitini Aşan
Önceki Dönem
Cari Dönem Önceki Dönem
2.502.123
2.048.325
453.798
2.137.505
1.684.785
452.720
2.141.134
1.236.532
904.602
1.510.716
926.721
583.995
-
-
-
-
-
-
-
-
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamında Bulunmayan Gerçek Kişilerin Özel Cari ve Katılma
Hesapları:
Banka’nın hakim ortakları ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile
bunların birinci dereceden yakınlarının özel cari ve katılma hesapları dışında Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu kapsamında bulunmayan gerçek kişilere ait özel cari ve katılma hesabı bulunmamaktadır.
2.
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
TP
Önceki Dönem
YP
TP
Vadeli İşlemler
Diğer(*)
1.590
Toplam
1.590
(*) Diğer kaleminin tamamı swap işlemlerinden oluşmaktadır.
3.
Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler:
3.1.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara İlişkin Bilgiler:
YP
-
-
Cari Dönem (*)
TP
T.C. M erkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem (*)
YP
-
432.008
432.008
(*) Orta ve uzun vadeli krediler 143.477 Bin TL tutarında sendikasyon kredisi içermektedir (31 Aralık 2008: 129.239 Bin TL)
47
TP
YP
-
457.552
457.552
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
3.
Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler (devamı):
3.1.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara İlişkin Bilgiler (devamı):
Banka’nın, yurtdışı banka ve finans kuruluşlarından sağladığı kısa, orta ve uzun vadeli kredileri ile
sendikasyon kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
2009
2010
2011
2012
2014
2016
Toplam
Döviz Cinsi
EUR
USD
68.257
257.712
5.339
37.790
8.305
24.582
19.708
10.315
103.619
328.389
Önceki Dönem
2009
2010
2011
2012
2016
Toplam
3.2.
AED
45.202
45.202
Toplam
Döviz Cinsi
EUR
78.435
5.326
1.876
85.637
325.969
43.129
8.305
24.582
19.708
10.315
432.008
Toplam
USD
259.146
33.804
7.656
26.107
326.713
382.783
39.130
7.656
26.107
1.876
457.552
Alınan Kredilerin Vade Ayrımına Göre Gösterilmesi:
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
Cari Dönem (*)
TP
YP
105.752
326.256
432.008
Önceki Dönem (*)
TP
YP
164.502
293.050
457.552
(*) Orta ve uzun vadeli krediler 143.477 Bin TL tutarında sendikasyon kredisi içermektedir (31 Aralık 2008: 129.239 Bin TL)
48
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
3.
Alınan Kredilere İlişkin Bilgiler (devamı):
3.3.
Banka’nın Yükümlülüklerinin Yoğunlaştığı Fon Sağlayan Sektör Grubu :
Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı fon sağlayan sektör grubu bulunmamaktadır.
4.
Bilançonun Diğer Yabancı Kaynaklar Kalemi, Bilanço Dışı Taahhütler Hariç Bilanço Toplamının
%10’unu Aşıyorsa, Bunların En Az %20’sini Oluşturan Alt Hesapların İsim ve Tutarları:
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 114.530 Bin TL olup, bilanço toplamının %10’nu
aşmamaktadır. (31 Aralık 2008: 108.982 Bin TL)
5.
Kiralama İşlemlerinden Borçlara İlişkin Bilgiler:
Cari dönemde finansal kiralama borcu bulunmamaktadır.
Cari Dönem
TP
Finansal Kiralama Borçları
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
Toplam
6.
YP
-
-
Önceki Dönem
TP
YP
6
6
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlara İlişkin Bilgiler :
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçları bulunmamaktadır.
7.
Karşılıklara İlişkin Açıklamalar:
7.1.
Genel Karşılıklara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
75.257
39.482
19.114
20.258
110
19.298
8.237
11.061
16.477
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
49
Önceki Dönem
72.286
41.608
19.637
21.850
121
12.631
7.156
5.475
18.047
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
7.
Karşılıklara İlişkin Açıklamalar (devamı):
7.2.
Genel Karşılıklar Hareket Tablosu :
Cari Dönem
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2009
Dönem gideri
Geçmiş dönemlerden karşılık iptalleri
Katılım havuzları payı
Kapanış bakiyesi – 31 M art 2009
Önceki Dönem
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2008
Dönem gideri
Geçmiş dönemlerden karşılık iptalleri
Katılım havuzları payı
Kapanış bakiyesi - 31 Aralık 2008
7.3.
72.286
8.002
(6.695)
1.664
75.257
44.182
17.381
(212)
10.935
72.286
Dövize Endeksli Krediler ve Finansal Kiralama Alacakları Anapara Kur Azalış Karşılıklarına
İlişkin Bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2009 dövize endeksli krediler kur farkı karşılığı 2.026 Bin TL’dir. (31 Aralık 2008:
6.268 Bin TL) Dövize endeksli kredilerin kur farkı karşılık tutarı finansal tablolarda krediler bakiyesinden
netleştirilmektedir.
7.4.
Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler Özel Karşılıklarına İlişkin Bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel
karşılığı 11.937 Bin TL dir. (31 Aralık 2008: 11.698 Bin TL)
7.5.
Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler:
7.5.1.
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Karşılıklara İlişkin Bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2009 itibarıyla muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılığı bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır.)
7.5.2.
Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Diğer Karşılıklar
Kredi Kartları Promosyon Karşılıkları
Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler
Boş Çek Yaprağı Karşılıkları
Dava Karşılıkları
Toplam
50
5.743
11.937
2.616
588
20.884
Önceki Dönem
5.673
11.698
2.338
378
20.087
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
7.
Karşılıklara İlişkin Açıklamalar (devamı):
7.5.
Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler (devamı):
7.5.3.
Kıdem Tazminatı Hareket Tablosu:
Cari Dönem
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2009
Dönem gideri
Yapılan ödemeler
Kapanış bakiyesi – 31 M art 2009
7.148
761
(162)
7.747
Açılış bakiyesi - 1 Ocak 2008
Dönem gideri
Yapılan ödemeler
Kapanış bakiyesi - 31 Aralık 2008
Önceki Dönem
5.141
2.683
(676)
7.148
Banka’nın ayrıca 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla ayrılmış olan 8.560 Bin TL (31 Aralık 2008: 7.302 Bin
TL) tutarında izin karşılığı bulunmaktadır.Ayrıca cari dönemde Banka’nın 3.000 Bin TL tutarında
ikramiye karşılığı bulunmaktadır.
8.
Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar:
8.1.
Cari Vergi Borcuna İlişkin Bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla kurumlar vergisinden dönem içinde ödenen geçici vergiler
düşüldükten sonra kalan vergi borcu 20.206 Bin TL’dir ( 31 Aralık 2008: 16.051 Bin TL)
Cari Dönem
Kurumlar Vergisi Karşılığı
Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi
Ödenecek Kurumlar Vergisi
8.2.
83.353
(63.147)
20.206
Önceki Dönem
63.147
(47.096)
16.051
Ödenecek Vergilere İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
M enkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSM V
Kambiyo M uameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
20.206
8.972
327
7.915
343
5.158
42.921
51
Önceki Dönem
16.051
7.931
361
6.935
374
2.562
34.214
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
8.
Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar (devamı):
8.3.
Ödenecek Primler:
Cari Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası–İşveren
Diğer
Toplam
8.4.
Önceki Dönem
1.705
2.400
1.032
1.461
-
-
121
242
4.468
73
146
2.712
Ertelenmiş Vergi Borcuna İlişkin Açıklamalar:
Ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2008: 1.250 Bin TL)
9.
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları Hakkında
Bilgiler:
Satış amaçlı duran varlıklara ilişkin borç bulunmamaktadır.
10.
Sermaye Benzeri Kredilere İlişkin Bilgiler:
Sermaye benzeri kredi bulunmamaktadır.
11.
Özkaynaklara İlişkin Bilgiler:
11.1.
Ödenmiş Sermaye:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
540.000
540.000
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı (*)
360.000
360.000
(*) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday gösterme hakkı tanınmıştır.
11.2.
Ödenmiş Sermaye Tutarı, Bankada Kayıtlı Sermaye Sisteminin Uygulanıp Uygulanmadığı
Hususunun Açıklanması ve Bu Sistem Uygulanıyor İse Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Banka’da kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
52
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
II.
Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
11.
Özkaynaklara İlişkin Bilgiler (devamı):
11.3.
Cari Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları ile Artırılan Sermaye Payına İlişkin
Diğer Bilgiler:
Cari dönem içerisinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin bilgi
bulunmamaktadır.
11.4.
Cari Dönem İçinde Sermaye Yedeklerinden Sermayeye İlave Edilen Kısma İlişkin Bilgiler:
Cari dönem içerisinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır.
11.5.
Cari Dönem İçinde Yeniden Değerleme Fonlarından Sermayeye İlave Edilen Kısma İlişkin Bilgiler:
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır.
11.6.
Son Mali Yılın ve Onu Takip Eden Ara Dönemin Sonuna Kadar Olan Sermaye Taahhütleri, Bu
Taahhütlerin Genel Amacı ve Bu Taahhütler İçin Gerekli Tahmini Kaynaklar:
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
11.7.
Banka’nın Gelirleri, Kârlılığı ve Likiditesine İlişkin Geçmiş Dönem Göstergeleri ile Bu
Göstergelerdeki Belirsizlikler Dikkate Alınarak Yapılacak Öngörülerin, Banka’nın Özkaynakları
Üzerindeki Tahmini Etkileri:
Banka, faaliyetlerini karlılıkla sürdürmekte ve dönem karlarının büyük bölümünü sermaye artırımı veya
yedeklere aktarım şeklinde özkaynaklar içinde muhafaza etmektedir. Öte yandan Banka’nın özkaynakları
likit ve getirili aktiflerde değerlendirilmektedir.
11.8.
Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tanınan İmtiyazlara İlişkin Özet Bilgiler:
İmtiyazlı hisse senedi sahibi olan ortaklara imtiyaz olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday
gösterme hakkı tanınmıştır.
11.9.
Menkul Değerler Değer Artış Fonuna İlişkin Açıklamalar:
Menkul değer artış fonuna ilişkin bir bakiye ekli finansal tablolarda bulunmamaktadır.
53
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
1.
Nazım Hesaplarda Yer Alan Yükümlülüklere İlişkin Açıklama:
1.1.
Gayri Kabili Rücu Nitelikteki Kredi Taahhütlerinin Türü ve Miktarı:
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
Vadeli M evduat Alım-Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Cari Dönem
78.787
6.869
Önceki Dönem
7.353
6.869
68.128
1.192.506
6.171
430.480
1.782.941
128.301
1.256.191
8.067
408.821
1.815.602
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri
Kredi Kartı ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Toplam
1.2.
Garantiler, Banka Aval ve Kabulleri ve Mali Garanti Yerine Geçen Teminatlar ve Diğer
Akreditifler Dahil Gayrinakdi Krediler:
1.2.1.
Garantiler, Banka Aval ve Kabulleri ve Mali Garanti Yerine Geçen Teminatlar ve Diğer
Akreditifler Dahil Gayrinakdi Krediler:
Cari Dönem
8.292.823
139.379
Önceki Dönem
8.646.573
169.474
Akreditifler
991.417
1.221.268
Diğer Garantiler
191.094
178.100
9.614.713
10.215.415
Garantiler
Banka Aval ve Kabulleri
Toplam
1.2.2.
Kesin Teminatlar, Geçici Teminatlar, Kefaletler ve Benzeri İşlemler:
Cari Dönem
Kesin Teminatlar
Geçici Teminatlar
Kefalet ve Benzeri İşlemler
Toplam
1.2.3.
Önceki Dönem
6.562.333
598.211
1.132.279
8.292.823
6.658.536
753.207
1.234.830
8.646.573
Gayrinakdi Kredilerin Toplam Tutarı:
Cari Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan
Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
105.843
15.510
90.333
9.508.870
9.614.713
54
Önceki Dönem
163.418
29.495
133.923
10.051.997
10.215.415
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
2.
I ve II’nci Grupta Sınıflandırılan Gayrinakdi Kredilere İlişkin Bilgiler :
I inci Grup
Gayrinakdi Krediler
Teminat M ektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
M enkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
3.
TP
3.981.853
3.976.415
285
5.153
II nci Grup
YP
5.296.378
4.014.137
134.324
965.589
182.328
TP
220.730
220.730
-
YP
115.752
81.541
5.055
25.543
3.613
Türev İşlemlerine İlişkin Bilgiler:
Amaçlarına Göre Türev İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Alım S atım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I):
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) :
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
M enkul Değerler Alım Satım Opsiyonu (III):
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (IV):
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler
(I+II+III+IV)
Riskten Korunma Amaçlı
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.298.393
1.298.393
-
834.730
13.025
821.705
-
-
-
1.298.393
834.730
-
-
-
-
-
-
1.298.393
834.730
-
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma
Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları
Riskinden Korunma Amaçlı
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
55
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
3.
Türev İşlemlerine İlişkin Bilgiler (devamı):
Banka’nın 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, vadeli döviz işlemlerinin dökümü döviz cinsi bazında ve TL
cinsinden karşılıkları ile birlikte aşağıdaki gibidir:
Vadeli Alım
Vadeli Satım
Cari Dönem
YTL
USD
EURO
660.569
-
637.824
-
Toplam
660.569
637.824
Önceki Dönem
YTL
USD
EURO
438.194
-
353.878
42.658
Toplam
438.194
396.536
31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, Banka’nın nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemleri bulunmamaktadır.
4.
Koşullu Borçlar ve Varlıklara İlişkin Açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla, Banka’nın Hukuk Müşavirliği’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Banka
aleyhine açılmış ve halen devam eden toplam 122 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı
14.443 Bin TL’ dir. Bu davalardan bazıları için ekli finansal tablolarda 588 Bin TL tutarında karşılık
ayrılmıştır. Ayrıca, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Banka’nın bir müşterisi hakkında
yapmış olduğu vergi incelemesinin uzantısı olarak, bu müşterinin Banka’nın bir şubesinde yapmış
olduğu işlemler nedeniyle Vergi Usul Kanunu'nun 360. maddesine göre Banka’ya iştirak iddiasıyla
düzenlenen rapora konu 10.232 Bin TL'lik cezaya ilişkin 11 Ocak 2007 tarihinde Vergi Mahkemesinde
dava açılmış olup, Banka yönetimi davanın lehte sonuçlanacağı düşüncesi ile bu tutara ilişkin ekli
finansal tablolarda karşılık ayırmamıştır.
5.
Başkaları Nam ve Hesabına Verilen Hizmetlere İlişkin Açıklamalar:
Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetler bulunmamaktadır.
56
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
6.
Banka’nın Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarına Yaptırmış Olduğu Derecelendirmeye
İlişkin Özet Bilgiler :
FITCH RATINGS
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Uzun Vadeli
Görünüm
Bireysel Derecelendirme (Individual)
Destek Notu (Support)
B
B
Durağan
B
B
Durağan
BBB+ (tur)
Durağan
D
5
Yukarıdaki bilgiler, 27 Haziran 2008 tarihli Fitch Ratings raporundan alınmıştır.
MOODY’S
Finansal Güç
Görünüm
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
D
Durağan
B1/NP
B1/NP
Durağan
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ba1/NP
Ba1/NP
Durağan
Yukarıdaki bilgiler, 5 Aralık 2008 tarihli Moody’s Investors Service raporundan alınmıştır.
57
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
III.
Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
6.
Banka’nın Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarına Yaptırmış Olduğu Derecelendirmeye
İlişkin Özet Bilgiler (devamı):
JCR EURASIA
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Uluslararası Yerel Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
Destek Notu (Support)
BBB
Durağan
BBB
Durağan
A- (Trk)
A-1 (Trk)
Durağan
BC
3
Yukarıdaki bilgiler, 30 Mayıs 2008 tarihli JCR Eurasia rating raporundan alınmıştır.
58
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
1.
Kar Payı Gelirlerine İlişkin Bilgiler
1.1.
Kredilerden Alınan Kar Payı Gelirine İlişkin Bilgiler:
I. Grup
TP
247.384
137.378
105.761
4.245
Kredilerden Alınan Kar Payı Gelirleri (*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payı Gelirleri
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
YP
10.839
6.703
4.136
-
-
II. Grup
TP
YP
39.522
2.218
20.350
1.072
19.172
1.146
-
-
-
-
(*)Kredilerden alınan kar payı gelirleri içerisinde 13.851 Bin TL nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirleri bulunmaktadır.
( 31 Mart 2008:28.377 Bin TL)
1.2.
Bankalardan Alınan Kar Payı Gelirleri :
Cari Dönem
TP
YP
5.574
13.131
339
18.705
339
T.C. M erkez Bankasından (Zorunlu Karşılık)
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan (*)
Yurtdışı M erkez ve Şubelerden
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
4.648
1.193
15.856
2.656
20.504
3.849
(*) Yurtdışı bankalar murabaha kredilerinden alınan kar payı gelirlerini de içermektedir.
1.3.
Menkul Değerlerden Alınan Kar Payı Gelirlerine İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
TP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
1.4.
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
628
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
628
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
YP
1.256
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payına İlişkin Bilgiler:
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları
Cari Dönem Önceki Dönem
9.718
-
59
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı ) :
2.
Verilen Kar Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler
2.1.
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payı Giderine İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
TP
Önceki Dönem
TP
YP
YP
Bankalara (*)
T.C. M erkez Bankasına
-
5.583
-
-
Yurtiçi Bankalara
-
-
-
145
Yurtdışı Bankalara
-
5.583
-
7.639
1.347
1.347
5.583
953
953
7.784
Yurtdışı M erkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
(*) Kullanılan kredilere ilişkin ücret ve komisyon gideri bulunmamaktadır. (31 Mart 2008: 267 Bin TL)
2.2.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kar Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler :
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Kar Payları
2.3.
7.784
-
Cari Dönem Önceki Dönem
2.053
1.740
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Paylarına İlişkin Bilgiler:
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen kar payları bulunmamaktadır.
60
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
2.
Verilen Kar Payı Giderlerine İlişkin Bilgiler (devamı):
2.4.
Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarının Vade Yapısına Göre Gösterimi:
Hesap Adı
Türk Parası
Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluşlar Katılma Hs.
Ticari Kuruluşlar Katılma Hs.
Diğer Kuruluşlar Katılma Hs.
Toplam
Yabancı Para
Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluşlar Katılma Hs.
Ticari Kuruluşlar Katılma Hs.
Diğer Kuruluşlar Katılma Hs.
Kıymetli M aden Depo
Toplam
Genel Toplam
3.
1 Ay
3 Ay
Katılma Hesapları
6 Ay
9 Ay
1 Yıl
25.285
1
3.177
108
28.571
47.710
1
10.901
507
59.119
13.672
2.912
52
16.636
-
3.716
3.068
1
6.785
17.969
4.225
106
22.300
108.352
2
24.283
774
133.411
3.550
709
9
4.268
32.839
9
5.267
3.931
84
9.291
68.410
3.365
1.783
1.386
6.534
23.170
-
2.181
3.253
896
6.330
13.115
4.104
1.991
6.095
28.395
9
18.467
11.667
2.375
32.518
165.929
Temettü Gelirlerine İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın temettü geliri bulunmamaktadır.
4.
Ticari Kâr/Zarara İlişkin Açıklamalar (Net):
Kâr
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
Cari Dönem Önceki Dönem
895.451
553.115
57.032
3.796
838.419
549.319
(861.076)
(534.741)
(49.503)
(14.443)
(811.573)
(520.298)
61
1 Yıldan Uzun Toplam
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)
5.
Diğer Faaliyet Gelirlerine İlişkin Açıklamalar:
Diğer faaliyet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Haberleşme giderleri karşılığı
Aktiflerin satışından elde edilen gelirler
Geçmiş yıllar giderlerine ait düzeltme
Diğer
Toplam
6.
Cari Dönem Önceki Dönem
1.755
1.453
367
570
28.120
15.001
3.391
1.229
33.633
18.253
Bankaların Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Değer Düşüş Karşılıkları:
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
M uhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
M enkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET M en. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam
62
Cari Dönem
76.657
30.815
6.077
37.282
2.483
8.002
3.973
88.632
Önceki Dönem
49.812
15.244
1.274
32.515
779
8.488
3.567
61.867
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
7.
Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
M addi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
M addi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Cari Dönem
Önceki Dönem
65.384
50.307
761
476
7.716
5.374
M addi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
M addi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları
Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer
Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
8.
466
338
161
612
248
200
36.569
9.329
802
4.400
22.038
3.343
12.945
127.957
29.433
6.656
631
5.458
16.688
3
7.652
94.031
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Banka’nın vergi öncesi karı bir önceki döneme göre % 31,51 oranında artış göstererek 66.512 Bin TL
olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi karının 152.422 Bin TL’lik kısmı net kar payı gelirlerinden 62.671
Bin TL’si ise net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faaliyet giderlerinin toplamı ise 127.957
Bin TL’dir.
9.
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Karşılığına İlişkin Açıklamalar:
Banka, 31 Mart 2009 itibarıyla kayıtlarına 20.205 Bin TL (31 Mart 2008: 16.668 Bin TL) tutarında cari
vergi gideri ile 6.348 Bin TL (31 Mart 2008: 3.433 Bin TL) tutarında ertelenmiş vergi geliri yansıtmıştır.
10.
Sürdürülen Faaliyetler ile Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Faaliyet Kar/Zararına İlişkin
Açıklamalar:
Banka 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla net dönem karını bir önceki yıl karına göre % 41,02 oranında
arttırmıştır.
63
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
IV.
Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı):
11.
Net Dönem Kar/Zararına İlişkin Açıklamalar:
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma
oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin
niteliği ve tutarı : Yoktur.
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi : Yoktur.
12.
Gelir Tablosunda Yer Alan Diğer Kalemlerin Gelir Tablosu Toplamının %10’unu Aşması
Halinde Bu Kalemlerin En Az %20’sini Oluşturan Alt Hesaplara İlişkin Açıklamalar:
Diğer alınan ve verilen ücret ve komisyonların detayı aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Üye İşyeri Pos. Al. Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı Ücret ve Komisyonları
Diğer
Toplam
19.273
11.112
6.416
36.801
Cari Dönem
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartları İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
Diğer
Toplam
13.
Önceki Dönem
12.976
8.541
9.829
31.346
Önceki Dönem
14.970
1.037
16.007
13.228
511
13.739
Cari Dönemde Önemli Etkide Bulunan veya Takip Eden Dönemlerde Önemli Etkide Bulunacağı
Beklenen Muhasebe Tahminindeki Bir Değişikliğin Niteliği ve Tutarı:
Yoktur.
V.
Diğer Açıklamalar
I.
Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar:
Cari dönem içinde sermaye artırımı, yeniden değerleme fonlarından ve sermaye yedeklerinden sermayeye
ilave edilen kısım bulunmamaktadır.
Cari dönemde Banka hissedarlarına temettü dağıtımı yapılmamıştır.
64
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
V.
Diğer Açıklamalar (devamı):
II.
Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklara İlişkin Bilgiler:
1.1.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıkları Oluşturan Unsurlar, Bu Unsurların Belirlenmesinde Kullanılan
Muhasebe Politikası:
Kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez Bankası hesapları ve
bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki vadeli
mevduatlar ve yurtdışı krediler hesabında izlenen kısa vadeli murabaha işlemleri “Nakde eşdeğer varlık”
olarak tanımlanmaktadır. T.C. Merkez Bankasında bloke hesapta takip edilen zorunlu karşılık bakiyesi
nakde eşdeğer varlık olarak gösterilmiştir. Önceki dönem nakit akış tablosunun cari dönemle
karşılaştırılabilir olması amacıyla nakit olmayan işlem olmaları nedeni ile realize olmamış kur farkları ile
satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ilgili kalemlerden tenzil edilmiştir.
1.2.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar:
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
TCM B (serbest)
Bankalardaki Vadesiz M evduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalardaki Vadeli M evduat (1-3 ay)
Kredilere Sınıflanan M urabaha İşlemleri
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
1.3.
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2008
31.12.2007
1.240.507
1.376.845
66.972
62.683
1.055.618
930.952
117.917
383.210
1.240.507
1.376.845
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar:
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
TCM B (serbest)
Bankalardaki Vadesiz M evduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalardaki Vadeli M evduat (1-3 ay)
Kredilere Sınıflanan M urabaha İşlemleri
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
Cari Dönem Önceki Dönem
31.03.2009
31.03.2008
1.925.939
1.302.988
72.414
53.309
1.683.768
773.221
169.757
476.458
25.918
25.918
1.951.857
1.302.988
65
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
V.
Diğer Açıklamalar (devamı):
III.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu İle İlgili Olarak Açıklanması Gereken Hususlar:
1.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin İşlemlerin Hacmi, Dönem Sonunda Sonuçlanmamış
Kredi ve Mevduat İşlemleri, Döneme İlişkin Gelir ve Giderler:
1.1.
Cari Dönem (31.03.2009):
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Banka’nın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar (*)
Dönem Başı Bakiyesi
63.903
2.215
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Kar Payı ve Komisyon Gelirleri
75.734
9.718
5.901
-
-
-
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
88.820
58.989
144.673
7.807
(*) 31 Mart 2009 döneminde 520 Bin TL Finansal Kiralama Alacakları rakamını içermektedir. ( 31 Aralık 2008 : 483 Bin TL)
63.497
-
1.2.
Önceki Dönem (31.12.2008):
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar (*)
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Kar Payı ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
76
63.903
-
432
2.215
-
Banka’nın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
-
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
-
27.587
88.820
948
33.530
58.989
44
(*) 31 Aralık 2008 döneminde 483 Bin TL Finansal Kiralama Alacakları rakamını içermektedir. ( 31 Aralık 2007 : 818 Bin TL)
1.3.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Ait Toplanan Fonlara İlişkin Bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu
Özel Cari ve Katılma Hesapları
Dönem Başı
Dönem Sonu
Katılma Hesapları Kar Payı Gideri
1.4.
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Cari Dönem
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari Dönem
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Cari Dönem
48.108
45.625
-
77.269
95.977
2.053
-
1.740
Banka’nın, Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı Vadeli İşlemler ile Opsiyon Sözleşmeleri ile Benzeri
Diğer Sözleşmelere İlişkin Bilgiler:
Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmeler bulunmamaktadır.
1.5.
Banka’nın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubeleri ile Yurt Dışı Temsilciliklerine
İlişkin Bilgiler:
Banka sadece yurt içinde faaliyet göstermekte olup, 149 adet şubesi bulunmaktadır. Banka’nın toplam
çalışan sayısı 3.812 kişidir.
66
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)
V.
Diğer Açıklamalar (devamı):
IV.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar:
Bulunmamaktadır.
ALTINCI BÖLÜM
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar:
1 Ocak – 31 Mart 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından bağımsız sınırlı
denetime tabi tutulmuştur.
Bağımsız sınırlı denetim raporu finansal tablolar ile finansal tablolara ilişkin notların başında yer
almaktadır.
II.
Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar:
Banka’nın faaliyetiyle ilgili olan, ancak yukarıdaki bölümlerde belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli
görülen açıklama ve dipnotlar bulunmamaktadır.
67

Benzer belgeler

orıs telekom abonelik sözleşmesi

orıs telekom abonelik sözleşmesi tek bir taşıyıcı ön seçimi hizmeti veren İşletmeye yönlendirilmesi. ORIS TELEKOM Abonelik Sözleşmesi: İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanması ile ilgili olarak SÖZLEŞME akdedilirken ya da sonradan düzenleneb...

Detaylı