鱗鮒欄 1鶴轟轟l鷲∫轟 - [email protected]

Yorumlar

Transkript

鱗鮒欄 1鶴轟轟l鷲∫轟 - [email protected]
ToC.
iZMiRKtIIP91LEBIUNI謡
RLも ё 0
RL:1:11(濯 ∵EI°
2014-2015 YlL18 KisiiLE ll AYLIK TEKNiK DESTEK(BiLCliSLEM)HiZMET ALIMI
l‐
HiZMETi ALIMINDA UYGULANACAK iDA面 SARTNAME
iHALENiN KONUSU VE TEKLiF VERMEYE iLiSdN HUSUSLAR
Maddc l‐ idareye ili,kln bilgilcr
l.1 ldarcnin:
な ↑#Л 脱 ま 駅 飢 電
i化:F‖
嗜l
YOKSEЮ ёRE■ M KURUMLAR 2MiR
iZMiR
b)AdrCSI BALATCIKル lAH HAVALANl YOLU 33′ 2 BALATcIK― CiCLi′
C)TCICfOn numarasr 2323293535
ι
cdL"
8駄 I蝸露:鑑嵩:‰ 藪
ハ
:よ
:MTね Ⅷsollclk品 b■
脱響
le矯含
話
∫
fti:絆 ;調 I鵬 引
.2k:IW艦 躍常
よ
“
kurlnak surctiylc tcmin cdcbilirlcr
Madde 2‐ ihalc konusu i,c ili,kin bilgilcr
2.1 lhal;1:∬
ISi樹 :場 :1:YIL1
8 Kisi iLE ll AYLIK TEKNiK DESTEK(BiLCi iSLEM)
HiZMET ALIMI
:llI〕:l:羊 i」 11:KIsiiLE
ALIMI
ll AYLlK TEKNiK DESTEK ciLCiiSLEM)HiZMET
i芦
守 翻
ぶ デ器 は暗
No.33/2 ci薔
:卜
璃 霊 ∵ ぢ露 譜 駅 器
IZmir
iヒ
・
_BJ“ 9k
MahHaVaJam Ydu
l)Bu bellt bo,birakJm:,tlr
Madde 3‐ lhalげ c ili,kin bilgiler ilc:halc ve son tcklif vcrlne tarih vc Saati
31
a)ihalC kay“ numaras■ 20:4/47242
∬
NI懲
f絆 llttittRI、
濯
lSi11li:Iし Ii
TOPLANTISALONU
鱗鮒欄N柵
d)ihalC tarihi:16.05.2014
0計
3.2 Tcklincr ihalc(sOn tcklif vcrmc)tarih vc s
l:1」
!苑
塾
轡 雉 轟
│!1膏
3 4 1halc tarihinin tatil guntlllc rastlamasl halind(
1鶴
轟轟l鷲 ∫轟
saatte
3.5. ilan tarihioden soffa gallma saatlerinin degilmesi halinde de ihale yrkanda belirtilen
yaprhr.
i.6.
Saat ayarlannda,
Tiirkiye Radyo Televizyon Kuumunun (TRT) ulusal sa![ ayan
esas
allnlr.
Madde 4‐ lhale dokimanlnIIl gOr● lmesi ve temiだ
vc EKAP lzcrindcll(teknik ,artnamelli
4.l ihale dOklllllan1 3,3[lda belirtilen adres
° beddSレ darak gOrmeЫ L AncaL hJeyc
l棚 eⅧ kimanlni satin almnsi vcya EKAP izcrindcn e‐
満 ‖ :躍 :r:1鷲 WittQllヨ
imza kullanarak illdirmesi 20runludur
鉄 認 :L:計 躙
搬
L調
器 諾
J″ ‖
わ A威
ヽLER面 駆
VE MA口
証
:憮 淋撒認 躙鵠
鉄
臨
TR920001500158007298882305 1BAN N(
,)ihale dok■ manl satl,bedeli(varSa vergi dnhil):100 TRY(Turk LirasI)(ylz Turk
Lirasl)
d)Bu madde bo,blraklllni,tir
4.2. lhalc dokumaninl satin almak istcycnlcr, ihalc dOkllmaninl olu,turan bclgclcrin asllna
9鍮
詰lfttg牌 :盤 ∫11話 搬癬s淵れ1常
麗
ittf‖ ヽt鮒 搬 1∬ 鵠
1慄
biri satin alana vcnlmck lzcrc iki ntlsha olarak irnzalanlr
4.3.Bu llladde bo,blrahlml,tir.
Lぎ
胤
鵬
脂
]ltWttr:り
]c‰rm厳 1肥
C酬
W乳
彗鴨
∫常
離 a雛
yOrtlmlallmasinda vc anla,mazllklarin cOZunlundc Turkoc mctin csas alinlr
Maddc 5‐ lhale dokimaninin kapsam:
51.lhalc dokumalu a,a意 ldaki bclgclcrdcn olu,maktadlr:
→idari Sartnamc
b)TCる nik sartnalnc
3曽 :‖ 猟
ハ
肝 膜 :よ sttnalld dhJC dOkumam kapsatnmda vcnhCm゛
撚棚躙岬Jttmml鮒
‖l高illl'8樫 lla:
ζ
:naly鏃 鷲
0
I犠珊聯
∬
∬
‖
鰍ξ
Kesin Temillatlν lcktubu
「器
漏 繁 J椰計嚇 Fttk器 庶
T髪瞥瀾樹 lm点
Ct∬
::raI軍 fII器 眠鴇嗅l ihalcdOkumanllllnⅢ
vcrilmcsinc i!i,kin ,artlarin ycrinc gctirilmcmcsl
lhalc doklunaninda Ongorulcn kritcrlcrc vc,ckil k llf#予
I[‖ llillilliillill需
‖
ll
ahn naZ
NIIadde 6‐ BildiHm ve tebligat esaslnrl
61.BlttiHm vc tcЫ tta iaddi taahhユ 1● po,a yolッ la ryaiTη k年 卸1l dlCl γ
翌
ll,PA空 電[
EKAP tlzcrlm∞ dma mttlaraki忠
il織
llln:1■ :[
│
,,で ___,● L _力 ^ ^i^1´
●
´
、 ,● ●Яい Oihin vρ ′
vev, ヽ ks
k、 numa
numaT里
^_:し
―pO゛
―‐
●
tnf
■`
mckubunda
dcktromk
, ^。 a adに Shn vυ VCyaね
vび
Vヽ ′vcya
・・
・・
…‐`●―‐‐ ――
ゞよ」壼
枠
'■ ′
樫
“
“
nlntⅢ
adrcsc vcya Faks numaraslna yapllacak blk‖ imlc五 n kabul Cdllccc」
kmmmn ttn ttlldlglm輩
1押
“
ldarc taranndall dcktrolllk posta yoluyla vcya rak゛
a bndlim dc yaplhblhr iン
ld'TCSl taydly:a.
,
,
つ
│‐
淵:潮ξ
盤肥
ll)iI柵 器
ヽ
語
器
tyittl酬 戦
翌
も
ま
温
湘
‖
‖
電
墨
淵語詰基
ぷ
igat Kmmu hは
1群
e」
い た
1株
llioriは
hJhdelse 7201 sa口 l TCЫ
、湘 IItanhtbllgtani瞼 ガ r
°
・
anndt tyi Cdlmcd“ mmuduL Akd takdidc
i:露
欝戯樫;][思 縄ぷ盟点■計詰
n鵬
剛 ♂器 嘉lyttΨ 癬 籠
需Ъ
1臆
寵
淵鳳盤躙 bimL拙
「
C器『
i;:l椒 d詰
Cl鰐
薔
出 l pNa ttК.
‖
総絆1嶽
鵠留 畷鰐
:TЪ 器
all#淵
に
Ыgェ yukttdakl csasltt goК
Ы
I:m ortak」 ●
:」
llnllCrメ ロ よ
`mm“
1盟i殿 翌胤nt.aanndall k¨
IP盤 薔
:胞 #認 λ
静機 事椰:
Я
温溜胤鵠艦
aα
:よ
faks kunanilalllaz Allcak,bu Sartllalllcnin 4 3
satllmasl hususunwl duzcnlenlnis olmasl,artlyla.ihalc dokOmaninin satln allnlnasina niskln talcplcr
Faksla yapllabilir
II_iHALEYE KATILMAYA lLiS」
N HUSUSLAR
認 kapSamma sulmJ狙
耀苗
温曜彗懲
鵬需譜轟槻翼 、
lli辮 1]撃 蹴
戦電
"疎 "ち Mttum"Ⅲ
嘲
oldugu“
m獅
1)CCr9Ck ki,l olmasl halindc,1
猛
1
瀞 I舗鱗‖
驚幣嫌
l‖
da ilgili mcslck odasindan,ilk ilan、
odaya kayltll oldugunu gosterir bclgc,
vυ
3∫
認,肥 瞭漱LIttittimil織出 1寵
乳1屁 』
tllzcl klllllgln Odaya ttltll oldu留
::gl】1:だ 11鳳 csl vcya lllla slrkulct
b)TCkHfVCllllcyc yctkili oldugunu 8。 StCrcl
l)Gcr9ck ki,i olmasl halindc,notcr tasdlkli imza bcyannalncsi,
蜆 隕麟 鷺
∬
熙 躙 響機 場
喜鵬 潮
mnWtttri臨 ∬ 誂鼈
y!嘗 鷺 ∬
駐
鮮
棚薔
慶
ti詣
s柑
sirkulcri,
1∬
灘11剛鮮篤脚撚撫鮮出 脚
滞妻
Mud世 lШ ci"y山
湖
」m
g6stren m柵
d)Bu Sarlnalncnin 7 4 “
vc 7 5 maddclc五
螺
躙
l躍
鵬
僣
nl
:躙
∬
onayll vckalctnalnc ilc vckilin notcr lasdik
intn,,emi vc● cd」 HiZIno Allml鮎 Jdcn
呻
血
岬
lll・
kln∞ 。
継
血
襟
ゆ iSteklinin ortak Jri,im ollnas,halinde,bu sartD3mc cttnde yer alan standart Forma
I獅量
駅
鶴W蝋鶴
蝋檻 郡 』
聴
蝋
器
需曲 ‖訛
脳 鵠臨 電
3)TuZCl ki゛ taraflndall i,dcncyimini l
muhascbcci mah m“ aVi taraflndan ilk
メ
tanhtcn gcdyc dogru son bir ylldlr kcsintisiz olarak bu oartin korundugunu gostcrcn,sttdart
folllla uygun bclgc,
h)Bu bent bO,blrakllllll,tir
72.lhalwei,OrtakllEl olarak teklifvenlmcsi halindc:
僻l郁 蠅操WttWI端
ぶ
話
よ剛留鳳躙現
1諄
deneyimini gOstermek● ze"e sunulni belgenin l
Ortattina ait Olmasl halinde,bu ortak(D bCndindcH belgeyi de sunmak zorundndlr.
7.3.Bu nladde bo,blrahlml,tir.
74.Ekonomik vc mali yctcrlilc iliokin bclgclcr vc bu bcigclcrin ta1lmasl gcrckcn k■
tcrlcr:
741.Bu bent bo,blrabiml,1lr.
7.4.2.Bu bent bo,blrablml,tir
74.3.Bu bent bo,birahiml,tr
75 ヽ4esleki vc tekluk yctcrligc iliskin belgclcr ve bu bclgclcrln ta1lmasl gcrekcn kritcrlcr:
75.1.Bu bent bo,blrakliml,tlr
7.52.Bu bent bo,blrahiml,tir.
7.5.3.Bu bcnt bOs blrablml,tl■
7.6.Bu maddc bo,blrahlllll,tlr.
rFtlb回 gdCHnぶ m vcya ttma uygumugu ndcК c onallallm,
職
OmcklcHni vcrrtck aЭ
llfCttillざ
rtlndadir Ancak, Turkiyc Ticarct Sicili Gazetcsi Ni2,mnatncsinin 9 tlncu
B聾
1'鮒 撚脚 褥
ミ
贈踵薗織i劇#淵 激
ln濡
肥 躙 椰阻 囲 ∫
視整‖
緩郷 揮 i嶽 i機 hL批 淵
k;:linlihal轟
′
翼
懲
ll!1ょ
",:鴇 :I認籠
::悪
n誡: l盤:l∫ 器静II:1環lli書│libll[i[i
:悧踏翻::Ct留 1悧 路 1撚
回」°おyabanCl鍬 血mげ 綺
“
z脚 譴l路爛
“
庶h」 誡 詔 乱
lⅧ
el艦
諦:lt勝 :躙 l貯寵器 盤Inttil腑
ド
棚違滞 斑 l戴露ま
:ま
蹂
価田 Ъ
搬L面。
…ф
欄職蝿
畿幣嘲爾
Mb訛 :霊 幣[c譜 温ご酬 職離群 翼l側 ‖鑑
gCICrlll
duzcnlcncn vc bu S021C,mCnin l inci maddcSi k(
,erlli・ t→ :masl kaydlyla Ttrkiye Cumhllnycti K
i質 :墓
Bakallll筐 l lasdik i,lcmindcn mualtir
7.743.TurkiyC Culllhuriycti lle digcr dcvlct vcya devlctlcr araslnda,bclgclcrdcki imza,mOhur vcya
1配
cl:籠
gorc yaptinlabilir
77.44. ・ ApOstil tasdik "rlli' t● lmayan vcya
anla,ma vcya SOZlcomc kapsaminda sunl1lmay
uzcrindckl inunln, mumll veya dalnganln
I藍琳1鷲 欄
Ⅷ漱鰐‖
Dl,1,lcd Bakanll置 1,bu olkcylc iliOkilcrdcn soru
浄
L‰
s::憎
●lkcnin Turkiyc dcki tcmsilcili=i VC Turkiyc Cunllluriycti Dl,i,lcri BakanhEl tararlndan tasdik
cd‖ mclidir
77.45. Yabancl ●lkcnin T● rkiyc'dcki tcmsilciligi taraFlndan d● zenlcncn bclgcler, Turklyc
Cumhwiycti Dl,1,lcd BakanIIBI taraindan lasdik cdumelidi
7746.Fahri kons。 losluklarca duzcnlcncn bclgclcrc dayanllarak i,lcm tesis cdiLncz
7.7.4.7.Tasdik i,lcmindcn muaftutulan rcsmi nltcliこ i bulunmayan bclgclcr:
7.7471.3u madde bo,bl"akllm:,tir.
7.7 5 TckHf kapsalnlnda sunulan vc yabancl dildc duzcnlcncn bclgclcrin tcrcunlclc‖
bu tcrcumclc● n,sdik iolcmi:
nin yapllmasi vc
77.51.Ycrli isteklilcr tararlndan sunulan vc yaballcl dndc duzcnlcncn bclgclcHn tcrcunlclcn vc bu
tcrc● mclcHn
tasdik l,lcmra,attldaki,Ckildc yaplllr
775.1.1.Ycrli istckliler ilc T● rk vatalldω l gcrOck ki,i ve/vcya Tllrkiye Cumhu五 ycti kanllnlanna
gorc kurulmu,● Lκ l ki01 orta言 l bulunan i,ortakllklan vcya konsorsiyumlar taraFlndan sunulan vc
yabancl dildc duzcnlcncn bclgeleHn tcrctlmc!cHnin, Turkiycldcki ycminli tcrcimanlar taraflndan
yapllmasi vc notcr taraFlndan onaylallmasl zorunludur Bu tercunlclcr,Tllrkiyc Ctllllhuriycti Dl,i,lcri
Bakanl増 i
taSdik i。 lcmindcn
muaftlr
7.7.5.2.Yabancl istcklilcr taraflndan sunulan vc yabanci dildc duzcnlencn bclgclcrin tcrcumeleri vc
bu tcrcumclcHn tasdik illcmi,ω agidaki sckildc yaplll『
7.7.5.2.l Tcrcttmelerin tasdik i,lcmindcn tcrc珈 mcyi gc"cklc゛ irCn ycminli tcrcimanin imzasi vc
varsa bclgc uzcindcki m● hrun ya da dalnganln sh ilc aynl olduこ unun tCyidi l,lcmi anl"‖ lr
7.752.2. BclgclcHn tcrcumclcinin,duzcnlclldili ●lkCdCki ycminli tcrcuman taraFlndan yapllml,
olmasi vc tcrcamcsinde 'apostil tasdik ,crhi'' ta,lmasl haHndc bu tcrcumclcrdc b→ kaca bir tasdik
,crhi aranmaz Bu tcrcumclcrin"apost‖ tasdik,cllli'ta,lmamasl durumunda isc tcrcumclcrdcki imza
vc varsa Ozerindcki mlhur vcya darllga,bu tlkcdcki Turkiye cumhuriycti Konsoloslugu taraflndan
vcya slraslyla, belgcnin dllzcnlcndiEl llkCnin Turkiyc'dcki tcmsilcilitti ilC Turkiyc cumhunycti
Dl,1,lCH Bakanll言 l tararlndan tasdik cd‖ mclidir
7.7.5.2.3.Tllrkiyc Cumhuriycti ilc diこ er dcVICt Vcya dcvlctlcr araslnda bclgclcrdcki imza,muhur
vcya dallaganin tasdik i,lcmini duzcnlcycn htlkmnl!cr iccrcn bir anl"ma vcya s621C,mC bulunduttu
takdirdc belgclcrin tcrcumelcrinin tasdik i,lcmi dc bu anla,ma vcya sOzlcsnlc h● klmlcrinc gOrc
yaptlrllabilir
77.52.4 Turkiyc cumhuHycti Konsoloslugunun bulunmadlEl
●lkClcrdc duzcnlcncn bclgclcHn
tcrcumclcHnin,duzcnlcndiEi● lkCdcki ycminli tcrcuman taraflndan yapllmis olmasl vc tcrc● mcllln dc
・ apostil tasdik ,crlli"ta,lmalnasl durllmunda isc sOz konusu tcrcumcdcki imza vc varsa llzcHndcki
muhur vcya dalnganin slraslyla bu 01kcnin Dl,i,leri Bakanllgl, bu tllkcylc iliskilcrdcn sonlmlu
Turklyc Cumhuriycti Konsolosluこ u VCya bu ulkcnin Turkiyc'dcki tcmsilciligi vc Turklyc
CulnhuHycl Dl,i,lc五 Bakanl121 taraflndan ta■ dik cdilmclidir
7.7.525. Yabancl dildc d● zcnlcncn bclgclcHn tcrclmclc“ nin Turkiycidcki ycminli tcrcullanlar
taraflndan yapllmasi vc notcr taraflndan onaylanmasl halindc,isc bu tcrcumclcrdc ba,kaca bir tasdik
,crhi arallm2
7.7.6.K81ite ve standarda ili,hn belgelerill sullulus,ekli:
7.7.6.1.Bu maddc bo,blraklimlstir.
7.8. Yabancl istckli taraflndan dlalcyc tcklir vcrilmcsi halindc,bu ,artnalllc vc cklcrindc istcnilcn
bclgclcrin, isteklinin kcndi 01kcsindcki mcvalat uyarinca duzcnlcnmi, dcngi olan bclgclchn
sulllimasl gcrckir
79.Teldinerill dili:
79.l Teklin olu,turan blltun belgeler ve ekleri ile ditter dOkOman Ttrkce olacaktir.3aska bir
dude sunulall be:geler, Tllrk,e onayll tercimesi ile birlikte verillllesi halinde geccr:i
sayllacaktir.Bu durumdn teklirln veyll belgenm yorumlallmasIIlda Tlrk,e tcrcnme csas alinir.
TcК ■meL‖ n yaplma"vc tcrimcLHn tas“ 晰 ヽLmhde nJ‖ maddり c,17'n‐
allnacaktrr.
Madde 8 - ihalenin yabancr isteklilere a{rkhflr:
8.1. ihalc, yeterlik kritcrlerini ta$ryan tiim yerli ve yabancr istcklilere aQlktrr.
ldCr esas
Maddc 9‐ ihalwc katllamayacak olanlar
9.1. 4734 saylll Kanunun ll inci maddcsindc ihalcyc katllalllayacagi bclirtilcnlcr ilc 4734 saylll
Kanunun 53 uncu maddcSnin(b)bCndinin(8)numarall alt bcndi geregincc alinacak Bakanlar Kllrulu
Kararlan ilc bclirlencn yabanci nlkclcrin istcklilcH doErudan vcya dolayll ya da alt ytklcnici olarak,
kcndilc五 vcya ba,kalarl adina hi9bir,ckildc illalcyc katllallla21ar
9.2.Bu yasaklara ragmcn ihalcyc katllan istcklilcr ihalc dl,l blrakllarak gcoici tcminatlan gchr
kaydcdnir Aynca, bu durmun tck‖ ncnn dcttCrlcndiHlmcsi "alnaslnda tcspit cdilcmcmcsi
nedcniylc buniardan biri uzcnnc ihalc yapllmlosa.tCminatl gclir kaydcdilcrck ihalc iplal cdilir
9.3. Haklannda ihalclcrc katllmaktan yasaklalna kararl bulunma nが l kaydlyla, katnu davasI
a91lanlara ili,kin olarak Kanunun 59 uncu maddcsindc ycr vcrilcn Ozcl duzcnlcmc vcya Ozcl
kanunlarda ycr vcrilen dttcnlcmclcr nedcniylc ihalclcre katllamayacak durumda olduBu haldc
ihalclcre katllan istcklilcr sadccc ihalc dl。 l blrak1llr Bu durumda olanlar hakklnda ayrica 4734 saylll
Kanunun ll inci vc 58 inci maddclcrindc ycr alan idaH yaptirlmlar uygulallmaz
Mndde 10‐ ihale dl,l blrah:llla ve yasak rlil vwa davranl,Iar
10.1.Istcklilcrin,ihalc tanhindc 4734 saylll Kanunlln 10 uncu maddcsinin dOrdunctl flkrasinin(a),
(b),(C),(d),(C),(3)VC(i)bCnJCrindc bcli“ ilcn durumlarda olmalllasl gcrckmcktcdir Al11lan
maddcnin dorduncl flkr■ lnin(c)vc(d)bClltlCri llari9,bu durumlannda dcgi,ikhk olan istckli,
idarcyc dcrhal bilgi vcrcccktir ihalc uzc● lldc kalan istckH isc sOzlc,mcnin imzalallntasindan Oncc,
ihalc tanhindc 4734 saylll Kanulun 10 uncu maddcsinin dOrduncu flkraslnin(a),(b),(C),(d),(C)VC
(g)bClltlChndc bclirtilcn durtlmlarda olmadlElna iliOkin bclgclcrl vcrcccktir
10 2 Bu sarlnalnc“ n9uncu maddcd uyallnca hacyc ka● lalllttacak 01anレ r nc 4734 saり h
Kanulun 10 uncu maddcsillln dOrduncn flhasl uyannca ihale dl,i blrakllma ncdcnlcHni t● lyan
istcklilcr dcgcrlendirrlc dl,l blraklllr
10 3
4734 saylll Kanunun ll inci maddcsi uyarinca ihalcyc katllalnayacak olanlar ilc 17 nci
maddcsindc sayllan yasak rlil vcya davranl,ta bulundugu tespit cdilcnler hakkinda,ayrica flil vcya
davranl,ln Ozcniginc gorc aynl Kanunun D6rdtlncu Klsminda bclirlilcn hukumlcr uygulanlr
■IIadde ll‐ TekliF ha21rlama gidcrled
ll l Tckline五 n haz■ larlmasl vc sunulmasl nc ngili butun masranar istekHlcrc ait6r istckli,tcklinni
h犯 lrlamak i9in yapml,olduこ u hiOblr masran idarcdcn istcycmcz
Madde 12‐ 1,in y,pllaca置 lyC■ n gOr1lmcsi
121.Bu madde bo,blrakllml,tlr
Maddc 13‐ lhale dOkumallllla ili,kin aclklama yaplimasl
131.Istcklilcr,tckHncin haz.lanmasl asatnasinda.ihalc dokumaninda a91kla lnlasina ihty"
duyduklan hususiaria ilgili olarak,thalc lanhindcn yilllli gtln Onccsinc kadar yazlll olarak"lklalna
11lcyc allnmayacattir
talcp cdcbilir Bu tanhtcn sonra yapllacak a91klarla talcplcH dclcrlcndi・
13 2 Talcbin uygun g6nlimcsi halindc ldarccc yapllacak yazlll a91klalna, ihalc larihindcn cn az on
gun Onccsindc bilgi sahibi olmalarlni tcmin cdccck Ockildc ihalc dokumanl alanlarin tatlnamina
gondc五 lir vcya imza kar111lEI CldCn tcblitt cdilir
133.A91klalnada,sorular ilc idarcnin ayrlntlll ccvabl ycr ahr,"lklalna talcbindc bulunanin kimligi
bclirlilmez
13.4.A01klarnalar,a01klalnanin yaplldlgl tanhtcn sonra doktunanl satin alanlara ihalc dokulnanlnin
bir par9asl o!arak vcrilir
Madde 14‐ ibale dOkimaninda dc[1,1日 ik yaplllnasI
141. ilan yaplldlktan sonra ihalc dok● maninda dcLisiklik yaplmalnasl esastir Ancak, tcklincrin
ld慇 総
ig鼎 即
脚織緞
出釧蒙1爾輛挿珈鸞ぎ
皐
職
》
勲鮮
d12CmCnlnck surctiylc ihalc dokumaninda dcEi
14.3.Zcyilnallnc duzcnlcnlncsi ncdcniylc tcklincin hazlrlanabilmcsi icin ck surcyc ihtiya9 duyulmasl
hJindc ldarc,hde tarihini bir dcfala mahsus olmak● zerc cn fa21a yinni gun surcJc ze,lnallC nc
ertclcycbilir Ertclcme surcsincc, ihale dok● maninin satllmasina vc tcklif ahnmasina devam
cdileccktir
14.4. Zcyilnalnc dtlzcnlcnlncsi halindc, tcklinchni bu duzcnlcmcdcn Oncc vcrllli, olan istcklilcr
tcklincttlu gCn,ckcrck,ycidcn tcklifvcrcbilirlcr
14.5 4734 sayl!l Kanunun 5S inci maddcsi uyannca,ikayct uzchnc yapllan incclcmcdc tcklinchn
hazlllallmaslni vcya i,in gcr9ckle,tirilmcsini ctkilcycbilccck maddi vcya tcknik hatalann vcya
cksikliklcnn bulunmasi vc idarccc ihalc dokumamnda dtlzcltmc yapllmasina karar vcHlmcsi halindc,
ihalc tanlllndcn Oncc gcrckli dllzcltme yapllarak yukarlda bc‖ rtilcn usulc gorc ihalc taHhi bir dcFa
daha crlclcncbilir Bc!irlcncn maddi vcya tcknik hatalarin vcya cksikliklcrin ilanda da bllunmasl
haHndc isc ihalc surecinc dcvam cdilcbilmcsi,ancak Kanunun 26 nci maddcsinc gOrc dizclunc ilanl
yapllmaslilc mumkundur Duzcltmc nanl ioin Kanunda OngOrulcn surcnin sOna crdittinin anl"nmasl
halindc ihalc iptal cdilir
iMaddc 15‐ ihale saatilldell lllce ihalcnin iptal cdilmcsi
15 1
ldarc tararlndan gCrckli gOn,lcn vcya ihalc dokumaninda ycr alan bclgclcrdc ihalcnin
yapllmaslna cngcl olan vc duzcltilmcsi mumkun bultlllmayan hususlann tcspit cdildili hancrdc,ihalc
saatindcn Oncc ihalc iptal cdilcbilir
15.2.Bu durumda,iptal ncdcru bclirtilmck surctiylc ihalcnin iptal cdildigi ilan cdilcrck duyllrulur Bu
15.3.lhalcnin iptal cdilmcsi halindc,vcrilmiO
buttln
teklincr
rcddcdilmi,sayll!r
vc bu tcklincr
"alnayakadartcklifvclllll,Olanlara
lhalcnin iptalolan
cdildigi
ayrlca
tcb!ig
cdilir
:liメ
:響 翻鑑洲蹴譜籠
Madde 16‐ 1,ortakll[:
stCkllに
“
К
c m祗
n“
“
rhょ 回
ぬn“ bJunJ¨ 眩
ぬ
帥
Ы
」
16.l Birdcn fazla gcr9ck vcya tuzcl kioii,ortakll言 l olu,turlnak surctiylc illalcyc tcklifvcrcbilir
16.2 1,orlakhginda cn 9ok hisscyc sahip ortak, pilol orlak olarak gostcnlmck zorundadlr ttcak
blltul ortaklann hissc oranlannln c,it oldugu vcya digcr o“ aklara gOrc daha fazla hissc oranlna sahip
vc hissclci birbirinc c,it olan o● aklarln bulundugu i,ortakllklarlnda isc bu ortaklardan bin pilot
Onak 01arak bclirlcnir
16.3. 1, orlakllき l oluStunnak surctiyle ihalcyc tcklif vcrccck istcklilcr, is ortakhgl yaptlklallna dair
pilol ortaEln da bclirlildi=i, Cktc OmcLi bulunan i, ortak〕
:筐
l bCyannamcsini teklincHylc berabcr
sunacaklardlr
16.4. lhalcnin i, ortakllEl lZCrindc kalmasl halindc,
iO ortakll量 l taraflndan, sOzlc,mcnin
imzalalllnasindan Oncc notcr onay!l orlakhk sOzlc,mcsinin idarcyc vcilmcsi zortlnludur
16.5 1,ortakhgi s。 21C,mCsindc,ortttlann hissc oraltan vc pilol ortak ilc dittCr Orlaklann isin ycHnc
gcti●
lmcsindc m● ,tcrckCn vc mutcsclsilcn sorumlu olduklari bclirtilcccktir
Madde‐ 17 Konsors,ulll
17.1.Konsorswumlar ihaleyc tcklifveremcz.
Maddc 18-Alt ylklcniciler
rhTξ
■ndckonぃ uhレ mttnぬ mam"絆 Ы
“ TEKLiFLE越 N HAZIRLANMASI V tt」 l憮盟F出器憔 usLAR
III―
Madde 19‐ Teklif ve s121C,mc tirtl
l締 肝 i譜 I::∫ 1柵 蹴 ]` t胤 ∬ヽLFttlim∫
喘常
11;lζ譜 nI:alH麗 11鑑 1咄 盤
yatlarin
sollucu,ihale 12erinde blranlan istekliylc hcr bir i, kalcmi 19in tcklif edilcn birim■
bulunan toplam
Mrdde 20 - Krsmi teklif verilm€si
20,1. Bu ihalede i$in tamaml iqin aeklif verilecekti r.
20.2, Bu madde bog btrakrlmrshr.
″輝
Plktll11:ktl:rplmi sollucu
bcdel izcnnden biril,'1響
1‐
llFle,mc
`48ddC 21-TekliFvc 6dcmclcrde gecerli para birimi
21.l Tcklinerde geserli para birimlcn:TRY(Tlrk Lirasl),"'dlr
Odcmclcrde ge,erli para birimlcri:TRY(TOrk Lirasl),"dir
Madde 22‐ Teklinenn sunulma sekli
22 1 Tcklif mcktubu ve ge,ici tcminat da dahil olmak llzcrc ihalcyc katllabilmc,art1 01arak bu
Sartnanlcdc istcnilcn butlln bclgclcr bir zarfa vcya pakctc konulllr ZarFln vcya pakctin uzcrinc
istcklinin adl,soyadl vcya ticarct unvanl,tcbHgata csas"lk adrcsi,tcklifln hangi i,c ait oldugu vc
ihalcyi yapan idarcnin a91k adrcsi yazlllr Zarfln vcya pakctin yapl,1lnlan ycri istckli taraFlndan
inlzalaFrak,muhurlclllr vcya ka,clcnlr
Inda
22.2 Tcklincr,ihalc dokumaninda bclirtilcn ihalc saatinc kadar slra nllmarah ahndllar kar1111色
lcn
teklincr
kabul
edilmcz
vc
ldarcyc(tekline"n sunulacagl yerc)tcslim cdilir Bu saattcn sonra vc●
a91lmadan istekliyc iadc cdilir Bu durm bir tutanakla tcspit cdilir
22.3.Tcklincr iadcli taahhutit1 01arak posta ilc de gondcdlcbilir Posta ilc gOndcrilccck tcklincrin
ihalc dokOmallinda bclirlilcn ihalc saatinc kadar idarcyc ula,masl ,arttlr Postadakl gccikmc
ncdcⅡ ylc i,lemc konulmayacak olan tcklincdn ahnl,zalnanl bir tuta lakla tcspit cdilir vc bu tcklincr
dcgcrlcndi111leyc allnlnaz
22.4.Zcyilnarne ne tcklif vcllllC SurCsinin uzatllmasl halindc,idarc vc istck‖
lcrin‖ k tcklif vcllllc
tarlh ve saatinc bagh tlm hak vc pttlulllullklcH surc"61ndan,tcsph cdnccek ycni teklif vcnnc
taH出 vc saatinc kadar llzatllml,saylllr
Madde 23‐ Tcklif nlektubunun,ekli ve iseriこ i
231.Tck!if mcktuplan,cktcki folll1 0mCginc uygun,cklldc yazJl vc imzall olarak sunulur
23.2 Teklif Mcktubunda;
al ihale dOkulllalllnin tamalncn okunup kabul edildittinin benttilmcsi,
b)TCkHfCdilcn bcdclin rよ atn vc yazl nc bibiHnc uygun olarak a91k9a yazJmasl,
c)Kazllltl,dhllti,duzc■ mc bulllnlnalllasL
o)Turk Vatallda,l gcr9ek ki,ilcttn Turkiyc Cumhuriycti kimlik nulnaraslnin,Turkiyc'dc
faaliyet gOstcrcn tuzcl ki,ilcnn isc vcrgi kimlik nunarasinin bclinilmcsi,
d)Tettr mckttlbllnun ad,soyaa veya dcaFt unvanl yazJmak suretyに yetklI M゛ LrCe
imzala lml,ohnasl,
zonlnludur
23.3. 1, ortakhttl 。laつ よ tCkHf vcrcn istcklilcrin tcklif mcktuplarinin, orlaklann ta naml taraflndan
vcya yctki vcrdiklcH ki,ilcr taraFlndan imzalanmasi gcrckir
23 4 Bu madde bo,birahiml,tir
Madde 24‐ TeⅡ l■ erill
gecerlillk s● resi
24.1.TcklincHn gC9crlilik surcsi,illalc tarlhindcn itibarcn 60(ALTMIS)takvirn guntldur
徹
l盟 電t棚
肝需ど 躙
L麟
11鶴
:咄
鮮
1『 LttittL甜 撃
剛
絲
i鶏 思
‖
tcklifgc,crlilik surcsinin uzatl!masl talcbini rcddcdcn istcklinin gc,ici tcminatl iadc cdilir
243.Tcklirlnin gC9Crlilik surcsini l17'tall istckli,tcklir vc sozlc,mc ko,unannl dcgi,ti=11.cdCn,gc9ici
tcminatinl kabul ctitti ycni tcklif gcccrlilik suresi ilc gc9ici tcminata ili,kin hukumlcrc uygun halc
gctulr
244.Bu konudakl istck vc cevaplar yazlll olacaktir
Madde 25‐ TckliFttata dahil olan giderler
25.1
紆轟 :普 kt皿 駐∬謬
蹴 1憮lll懲
yer
gider kalemlerinde artl; olmasr
dYE ttT■ R
ya da benzeri yeni gider kalemlednin
alan
25.2. 25.1. maddesinde
oluqmasr hallerinde, teklif edilen fiyatrn bu ttir artr$ ya da farklan kargrlayacak payr igerdili kabul
cdilir Yllklcnici,bu arll,vc rarklarl ilcri stlrcrck hcrhangi bir hak talcbindc bullnarnaz
25.3. Tekliffiyata dahil olan diler giderler aiagrda belirtilmiStir:
25 3 1 lsin siresi vc personcl saylsl dikkatc alinarak ilJli mⅣ
zuatllla gOrc hcsaplanacakヽ cilik
ncrcti:
BRiT ASGARiも CRETiN O/020 FAZLASI HESAPLANACAKTIR
爾 淵 撫 撫 鸞 騨
もZERINDEN
憮織 話謂 魃
誂 RItM“ 。Lt t GON
HESAPLA∼ lA YAPILACAKTIR.
KIYAFET BEDELi ONCORiLMEMisTiR
25.3.3.Bu madde bo,blraklllnl,tl■
25.3.4.Bu mlldde bo,blrahiml,tir
25.4.SOzlc,mc konusu i,in bedclinin ddenmcsi∞ alllasinda dottCak Katma Dcgcr Vcrgisi(KDV),
1lgili mevzuat1 9cr9evcsilldc idarc taraflndan y● klcniciyc ariCa odenir
255.16sa v8deli sigorta prim oranlo■ belirtilecektir.
2(ID
Madde 26-Cecici teminat
26.1. istcklilcr tcklir cttiklcn bcdclin % 3.undcn az 01mamak ●zcrc kcndi bcHrlcycccklc五 ttltarda
gccici tcminat vcrcccklcrdir Tcklif cdilcn bcdclin O/0 3)unden az oranda gc9ici tcminat vcrcn
istcklirun tcklin dcttcrlcndil‖ lc dl,l blrak血 r
26.2.istcklinin orlak giH,im olmasl halindc toplaln gc9ici tcminat mik師
,ortak1lk oranina vcya ioin
uzrtanllk gcrcktircn klslmlallna vcrilcn tcklif tutarlallna bakllmaksiZin ortaklardan biri Vcya birka91
taraflndan kar,1lanabilir
26.3 Gc9ici tcminat olarak sunulan tcminat mcbュ p!arinda gcccrlilik tarihi bclirt‖ mclidir Bu tarih,
13 08 2014 tarihindcn Once olmallak uzcrc istckli taraflndan belirlcnir
26.4 Kablll edilcbilir bir gc9ici tcminat ilc birlikte vcilmeyen tckliner,istcnilen katilma sarllannin
saglanamadl色 l gcrCk9Cslylc idarc taraindan dcttncndillllc dl,l blrakllacatir
Madde 27‐ Teminat olarak kabul edilecek dc[Crler
271.Teminat olarak kabul cdilccck dcgcrlcr alagida sayJml,tir:
al TCdavuldcki T● rk Parasl
b)Banka〕 ar taraindan vcrilcn tcminat mcbplarl
C)HaZinc M● stc,arll言 lnCa ihrac cdilcn Dcvlct io Bo"lanma Scnctlcn vc bu scnctlcr ycrinc
duzcnlcncn bclgclcr
27.2.27 1 maddcsinin(c)bCndindc bclirtilcn scnctlcr vc bu scnctlcr ycine duzcnlencn bclgclcrdcn
l cdcn satl, dcgcri tlzchndcn
nominal dcgcrc Faiz dahil cdilcrck ihrac cdilcnlcr, anaparaya tckabユ
tcminat olarak kabul cdilir
27.3 1lglli mevzuatina gorc Tllrkiyc'dc faaliyctc bulunmasina izin vcnlcn yabanci bankalann
d● zcnlcycccklcri
tcminat mcktuplarl ilc T● rkiyc dl,lnda faaliycttc bulunan banka vcya bcnzcn krcdi
kurulu,larlnin kontrgaralltisi llzcrinc TurkiyC'dc faaliycttc bulunan bankalarin duzcnlcycccklcri
tcminat mcktuplari da teminat olarak kabtll cdilir
27.4.Tcminat mektubu vcrlimcsi halindc,bu mcktubun kapsanl vc,cklinin,Kalnu ihalc Kurumu
taraFlndan bclirlcncn csaslara vc standan folllllara llygun olmasi gcrckir Bu csasiara vc Standart
fottara ayklrl olarak d● zcmcnlni,tcminat mcktuplan gc9erli kabul cdilmcz
27.5 Tcminatlar,tcminat olarak kabul cdilen dilcr dCgcrlcrlc dcgisti■ lcbilir
27.6 Her ne surcJe oltlrsa olsun,ldarccc alinan tcminatlar haczcdilcmcz ve uzcrlnc ihtiyati tcdbir
konularllaz
Madde 28 - Ge$ici teminatrn teslim yeri
28.1. Teminat mektuplan, teklifle birlikte zarfigerisinde ldareyc sunulur.
UNIVERSITESl
DE BULUNAN TR'20001500158007298882305 1BAN NOLU HESABINA yatinlmasi vc
makbuzlarlnln tcklif zarflnin i9indc sunulmasi gcrckir
Madde 29‐ Cecici temillatlll indesi
291.ihac uzcnndc kJan iゞ ckli nc ckonomlk"ldan cn avanta」 h iklnd Ckhf sahbiヽ tc劇 ″C at
tcminat mcktuplan,ihalcdcn sonra Saymallhk ya da Muhascbc M● durl● klcrlnc tcslim cdilir Digcr
istckHlere ait tcminatlar isc hcmcn iade edi‖
r
29.2.lhale uzcHndc blrakllan istcklinin gcoici tcminatl isc gcrckli kcsin tcminatin vcrilip s6zlcsmcyi
imzalalllasl halindc iadc cdili
29.3. ihale iizerinde brrakrlan istekli ile sdzlegme imzalanmasr halinde, ekonomik agldan en avantajh
ikinci teklifsahibine ait teminat, stizle$me imzalandrktan hemen sonra iade edilir.
IV.TEKLiFLERiN DE6ERLENDiRiLMESi VE SOZLE$Mf, YAPILMASINA iLi$KiN
HUSUSLAR
ヽ4adde 30‐ Tcklinerin allnmnsi vc aclimasI
30.1. Tckliflcr, bu sartnalncdc bclirtilcn ihalc saatinc kadar idarcyc(tcklincHn sunulacagl ycrc)
veHleccktir
30.2.nlalc komisyonunca,tekHncHn allnmasi vc a9Jmasinda→ agida ycr alan usul uygulanlr:
30.2.1 lhalc kOnisyonunca bll sarnalncdc bclirlilcn ihalc saatindc ihalcyc ba,lanlr vc bu saatc kadar
kaO tcklif vcilmi,oldugu bir tutanakla tcspit cdilcrck,ha71r bulunanlara duyurtllur
30.22.lhalc komisyonu tcklif 7,「 nanm allnl,slrasina g6rc incclcr Bu incclcmcdc,zarfln uzcrindc
istcklinin adl, soyadl vcya ticaret unvanl, tcbligata csas "lk adrcsl, tcklifln hangl lsc ait Oldugu,
ihalcyi yapan ldarcnin a91k adrcsi vc 7,7fln yapl,1lrllan yerinin istckli taraflndan imzalanlp
kaoclcnlncsi vcya mlhurlcmncsi hususianna baklll「
Bu hususlara uygun olmayan 7,rnar bir
tutallakla bclirlcncrck dcttCrlcndinllcyc allnmaz
30.2.3.lhalc konusu、 in yakla,k maliycti"lklandlktan sonra zarnar istcklilcrle birliktc ha21r
bulunanlar Onundc alln10 slraslna gOre a,11lr lstcklilcrin bclgclcrinin cksik olup olmadl言 l VC tCklif
mektubu ilc gc,ici tcminatlannin usulunc uygun olup olmadigl kOlltr01 cdilir Bclgclcd cksik olan
veya tcklif mcktubu ilc gc,ici tcminatl usullnc uygun olmayan istcklilcr tutanakla tcspit cdilir
istcklilcr ve tcklif bcdcllcri a91klanarak tutallaga baElanlr Duzcnlencn bu tutanaklar ihalc
komisyonunca inlzalanlr vc ihale konllsyon b“
kalll taraflndan onaylallml,bir sureti istcycnlcrc imza
kar1111=l vCrilir
30.2.4 Bua,a llada,hi,bir tcklifln rcddinc vcya kabulunc karar vcttLllcz Tcklifl olu゛
duzcltilcmez vc tamamlanatnaz Tcklincr degcrlcndirilmck llzcrc llk oturllm kapatlllr
urall bclgclcr
Madde 31‐ Teklinenn de=erlendirllmesi
311.Tcklincrin dcЁ crlcndinlmcsindc,ё nccHklc bclgclci cksik oldu蟄 ュVCya teklifmcktubu ilc gccici
tcmillatl usulunc uygun olmadlgl llk Oturumda tcspit cdilcn istcklilcrin tckliflcrinin dctterlcndillllc
disl blrakllmasina karar vc■
lir
31 2 Tckliin csasinl dcLi,tirccck lutchktc olmaln¨
lkッ dlyla.sunulan bclgclcrdc bilgi ckslkli=i
bululm“ l halindc idarccc bclirlcncn stlrcdc bu cksik bilgilcrin tantamlanmasl yazlll olarak istcnlr
Bu 9c"cvcdc,malnlatllmasl istencn bilgi cksikliklcrinin gidc●
lmcsinc iliOkln bclgclcnn nltchLi
dikkatc alinarak idarc laraflndan iki i,gunundcn az olmalnak uzcrc makul bir tarllallllalna surcsi
vcHlir Bcli‖ encn surcdc bilgilcH tarna nlamayanlarin tcklincrl dcEcrlCndirmc dl,l blraklllr vc gc,ici
tcminatlari gclir kaydcdilir
313. Bilgi cksikliklcrinin ta namlatllmasina ili,kln olarak vcrilcn surc ioindc istcklilcrcc sunulan
bclgclcin, ihalc tarihindcn sonraki bir tarihtc duzcnlcnlncsi halindc, bu bclgclcr, istcklinin ihalc
tarihi itibanyla ihalcyc katlllm,artlannl sagladlЁ lnl tCVSik ctmcsi dunlmunda kabul cdilcccktir
314 Bu nk dcこ crlendi.11lc ve i,lCmlcr sonllcunda bclgclcri cksiksiz vc tekHf mcktubu ilc gcOici
tcminatl usulllne uygun olan istcklilerin tcklincinin ayrlntlll dcgerlcndiHlmcsinc gccilir
31.5.Bu"artada.istckHlchn ihalc konusu ioi yapabilmc kapasitelcini bclirlcycn yctcrlik kritcrlcHnc
ve tcklincrin illalc dokumaninda belirtilcn,artlara uygun olup olmadlBl ilC bittm rlyat tcklif allnan
olmadl督 l bclirlcncn tcklincr ilc birim rlyat tckHf cctvcllerindc arltmctik hata bulunan tcklincr
dcgcrlcndillllc dl,l blraklllr
Madde 32‐ isteklilerden tcklinerine a,lkllk getirtnelerinin istenilmcsi
32.1 lhalc komisyonunun talebi むzcHnc idarc, tckHncrin incclcnmcsL kar,11"unlmasi vc
dcgcrlcndiHlmcsindc yararlanmak tlzcrc "lk olmayan hususiarla ilgili istck‖ lcrdcn a91klarna
istcycbilir
32.2. Bu "lklalna. hiObir sckildc tcklif 6yatinda dcgi,lklik yapllmasl vcya ihalc dokumaninda
ongorulcn kntcrlcrc uygun olmayan tcklincrin uygun halc gctirilmcsi alnaclyla istcnilcmcz vc bu
sonucu doguracak ockildc kunanllam2
32 3 1darcnin yazlll a。 lklama talcbinc,istckli taraFlndan ya2111 01arak ccvap vcrilir
Madde 33‐ A,lrl d■ ,こ k tekliner
33.1.lhalc kOmisyonu“ ●lcn tcklincH dcgcrlcndirdiktcn sonra,dittr tcklincrc vcya yaklω lk
maliyctc gorc tcklif flyatl a,lrl du。 lk olanlari tcsph cdcr Bu tckHnc“ rcddctmcdcn Oncc,bclincdigi
sllrc i9inde tcklir salliplChndcn,tcklinc 6ncmli olduttunu tCSpit cttigi bilc,cnlcr ilc ilgili aynntllarl
ya2111 01arak istcr
33.2 1halc kOmisyonu taraflndan;
→ HiZmCt Sllrccinin,vcrilcn hizmcun vc gcr9cklc,tinltc yOntcminin ckonomik olmぉ 1,
b)SCcilCn tcknik 90alnllcr vc tckHF sahibinin hizmctin ycrinc gctirilmcsindc kunanacagl
avanta」 h ko,unar,
C)TCklifCdilcn isin Ozgunl12●
,
hususiannda bclgclcndirilmek suretiylc yapllan ya211l aclklamalar dikkatc ahnaak, ωln du,uk
tcklincr dcttcrlCndiHHr Bu dcこ crlendillllc sOnuCunda,"lklallnalarl ycterli gё rulmcycn vcya yazlh
a。 lklalllada
bulumayan istcklilcrin tckHncH rcddcdilir
●lrl dtl,tlk tckhncrin tcspiti, dcgcrlcndiHlmcsi vc ckonomik
in bclilcnlncSndc,Kamu lhalc Kurumu taraindan bclilcncn kHtcncr csぉ
33.3. ihalc komisyonu taraflndan,
alinacaktlr
"ldan cn avantalh tck‖
Nlladde 34‐ B● lun teklinerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34 1 lhalc kOmisyonu karan azcHnc ldarc, vcrilmi,olan butun tcklincri rcddcdcrck ihalcyi iptal
ctlllcktc scrbcsttir idarc butun tckHncrin rcddcdilmcsi ncdcniylc hcrhangi bir y● kaml● 1● k altlna
glllllcz
34 2 1halcnin iptal cdilmcsi halindc bu durum,but● n istckHlcrc gerekccsiylc birliktc dcrllal bildiHHr
Maddc 35‐ Ekonomik a,ldan cn avantnjli teklirln belirlenmesi
35.1.Bu ihalede ekollomik acldan en avantajli teklif・
teklif edilell■ yatlarin ell dl,■ k olanidlr.
35 1 l Bu maddebo,blrakllml,tir
352 Ekonomik a,ldan en avant● 1l tckliin birden Faz18 istekli taraFlndan verilmi,olmasi
halinde; isteklilere yeterli strc tanlnarak herhangi bir hizmet isinden elde edilmi゛
tek
sOzle,meye iliSkin t,dcneyimini g6steren belgc!crini sunmalarlistcnccektir Ancat bu belgeleri
vcrllcn s● re isillde sunmayan istcklileHn teklincri dcttericndirmc dl,l blraklmayacakti■
isteklilerce sullulan i, dcncyinlini gOsteren bclgcler 12erindcn, bclge tutarinin tcklif bedelini
ka"llam3 oranlna bahlmaksizln detterlendirmc ynpllarak ckonomik acidan en avantnjli teklr
bellrlenecektir i, denwimini gOstermek uzcre sunulan bclgelerin ihalc tarihindem Oncc
dizelllelllni,olmasl zorunludu■
353 Bu maddc bo,blrakllml,1lr
35.4.Ycrli istekliler lehinc衝けat aVant● jl uygulanmas‖
35.4.1.Tcklinerin degerlcndirilmcsindc yerll istekliler lchine■
yat avantaJl uygulanmayacak● r
Madde 36-ihalenin karara ba[lanmasi
36.1.Yapnan dttcncndimc sonucunda mJc komヽ yonu tanindan httc,ckon9Ⅲ k l,daVI Cn
∼
a・
ltaJh tklin vcrcn ttckli tzcnndc brak‖
r
36.2.hJe kom、 yonu,yapacaま degenendrlnc sonucunda gcrck9di
“
‐●
Ыr、 年征`da¨ ha,
yetkilisinin onayma suna..
ノ
Madde 37_ihale karannin onaylannlasi vwa iptali
37.1 lhalc karan illalc yctkilisincc onaylallmadan Oncc, ihalc uzcHndc blrakllan istckli ile varsa
ckonomik a9dan cn avanta」 h lkinci tcttr sahlbiヽ
kllnln ihadcrc k"`maktan yasakh olup
“karanna cklcnir
olmadlEl Kurtlmdan tcyit cdilcrck buna ili,kin bc18C ihalc
372 Yapl!an tcyit i,lcmi sonucunda, hcr iki istckHnin dc y¨
akl1 91kmasl durunlulda ihalc iptal
cdilir
37.3 1halc yctkilisi, karar taHhini izlcycn en gcc bc, i, gunt i9indc ihalc kararlnl onaylar vcya
gerek9esini aglkqa belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. ihale; karann ihale yetkilisince onaylanmast halinde gegerli, iptal edilmesi halinde ise
hUkiimsiiz sayrhr.
Madde 38 - Kesinlelen ihale karannrn bildirilmesi
38.1.Kcsinlc,cn iha!c kararl,lhalc yctkilisi taraFlndan onaylandlE1 8unu izlcycn cn gc,t,gin icindc,
ihalc llzcnnde birakllan dahil, ihalcyc tcklif vcrcn bntull istcklilcrc, 36 2 maddcsi uyannca allnan
ihalc komisyonll kararl ile birliktc bildirilir
38.2.lhalc karannin thalc yctkilisi taraflndan iptal edilmcsi durtlmunda da istekHlcrc gcrckOclcri
bclirtilmck surctiylc bildirim yaplhr
383. :halc sonucunun bntun istcklilcrc bildinmindcn itibarcn on gun gC,mcdikOc s021C,mC
imzalanmttacaktr
Maddc 39‐ Sozle,mcyc davct
391.4734 saylll Kanunun 41 inci maddcsindc bcHrtilcn surcnin bitimini,On mali kontol yapllmasl
gcrckcn hallcrdc isc bu kontrolun tamamlandl彗 l tarihi izlcyen gundcn itibarcn u9 gun ioindc, ihalc
uzcHndc blrakllan istekli sOzlc,mcyc davct cdlir Bu davct ya21Sinda,tcblig tarihini izlcycn on gun
ioindc yasal y● k● mllklcrini yerinc gctillllck Suretiylc sOzlc,mcyi im2alalnasl hususu bndirilir
Yabancl istcklilcr icin bu surcyc oniki gun ilavc cdilccektir
392. Istcklinin, bu davct yazlslnln bildirim tarihini izlcycn on gun i9indc y^al yukullll●
ycHne gctircrck sOzlcsmcyi inlzalalnasl zonlnludur
lllklcrini
Mlldde 40‐ Kesin telnin3t
40.1. lhalc uzcrindc blrakllan istcklidcn sOzlc,mc imzalamttdan Oncc, ihalc bcdc!inin% 6 sl
oraninda kcsin tcminat alinlr
40.2.lhalc● zcnndc blrakllan istcklinin orttt giri,im olmasl halindc toplalll kcsin tcminat miktarl,
ortakllk oranina vcya i,in uzlnanIIk gcrcktircn klslmlanna vcHlcn tcklir tutarlallna bak1lmakslzin
ortaklardan biri vcya birka91 taraflndan ka,1lanabilir
Maddc 41‐ S¨ le,llle yaplimasinda tteldinin gorev ve sorumluluttu
41.1. lhalc uzcnndc birakllan istckli,sOzlcsmcyc davct yazislmn bildirim tadhini izlcycn on gun
icindc,ihalc tanhinde 4734 saylll Kanunun 10 uncu maddcsinin dOrdtlncu rlkrasinin(al,(b),(C),(d),
(C)VC(g)bcntleindc sayllan dllrlmlarda olmadlgina dair bclgclcr ile kcsin tcminati vc■
y● klln11● luklcruli
p digcr yasal
dc ycrinc gctircrck sOzlc,mcyi imzalalnak zortlndadir SOzic,mc inlza!andlktan
sonra gc,ici tcminat iadc cdilcccktir
41.2.lhalc llzcrindC blrakllan istckhnin ortak giri,im olmasl halinde,lhalc tarinndc 4734 say‖
l
Kanunun 10 uncu maddcsinin dorduncu nkrasinin(a),(b),(C),(d),(C)VC(g)bcntlCrindc saynan
durumlarda olunnladl色 ina ili,kin belgclcn hcr bir ortak ayri ayn sunlnak zorundadir
413. lhalc uzcindc blrakllan yabancl istcklilcr, ihalc tanhlndc 4734 saylll Kanunun 10 uncu
maddcslnin dOrdunc● ■kraslmn(a),0),(C),(d),(e)vC(g)bCnttindc saり lan durumlarda dmadlξ na
dair bclgclcrdcn, kcndi nlkclcHndcki mevzuat uyannca dcngi olan bclgclcH sunacaklardlr Bu
bclgclcrin, istcklinin tabi oldugu mcvzuat Ocr9cvcsindc dcnginin bulunmarnttl ya da
duzcnlcnlnesinin mulnkun olmamasl halindc, bu duruma ili,kin yazlll bcyan!arinl vcrcccklcrdir
Ancak blt husus, yabancl gcr9ck ki。 : istcklinin uyrtlgunda bulundugu ya da yabanol tllzcl ki,1
●lkCnin TurkiyC'dcki tcmsilciliklcrinc vcy● o ●lkclcrdcki
istcklinin ,irkct mcrkczinin bulunduttu
Turkiyc Cundhunycti konsolosluklanna tcyit ettirilcccktir
'
41.4. Mucbir sebep halleri drlmda" ihale iizerinde brrakrlan isteklinin, siizlelmeyi imzalamamast
durumund4 gegici teminatr gelir kaydedilerek, hakkrnda 4734 sayrlt
"^'^rq"'^
hukullllcri uygulanlr Ancak,4734 saylll Kanunun 10 uncu maddcsi kapsaminda taahhut altina alinan
durtunu tcvsik cullck uzcrc ldarcyc sunlllan bclgclerin taallllut cdilcn duruma aykin hususiar i9cl■
lcSi
haHndc,gc,ici tcminati gcHr kaydcdilmcklc birliktc,haよ klllda yasaklarna karari vcrilmcz
Mndde 42-Ekonomik a9dan en avantajllimncitekliFsahibine bildirim
42.1.lhalc llzcrindc blrakllan istckliylc so21C,mCnin imzalanalnamasl durumunda,ckonomik a91dan
en∼ antaJh i烙 ncl tekHf■ yatinin ihalc yctk‖ ヽincc uygun gё rtllmcS kaydlyla,bu tck‖ f sahibi
istckliylc so21C,mC irnzalanabilir
42.2.Ekonomik"ldan cn avantalh ikind lckHF sahibi i"eklL 4734 say‖ l Kanunun 42 ncl
maddcsindc bclirtilcn surcnin bitimim izlcycn u,gan icindc sOzlcsmc irnzalalnaya davct cd‖
42.3.Ekonomlk a9dan cn avantaJh iklnd“ Hr salliЫ もtcklt sOJC,mcyC davct yazlslmn
tarihini izleycn on gun ioindc,ihalc tanhindc 4734 saylll Kanunun 10 uncu maddcsi面
ir
Ы‖tim
n d6rdOnctl
nkrattnln(al,(b),(C),(d),(C)VC(g)bcndCHndc sり llan durtlmlarda olmadlEIna dai bClgclcr ilc kcSn
tcminati vcHp dittCr yaSal y● kuml● ltlklcrini dc ycrinc gctircrck sOzlcsmcyi imzalamak zonlndadlr
S021C,mCi-landlktan sonra gccici tcminat iadc edilcccktir
42.4.M“ bir sebep hallcH d● lnda,ckonomik acldan cn avantaJh ikind tckhf salubi ktckhnin,
S021C,mCyi im2alamamasl durumunda. gc,ici tcminati gelir kaydcdilcrck hakklnda, 4734 saylli
Kanunun 58 inci maddcsi huklmlcH uygulanlr Ancak, 4734 saylli Kanunun 10 uncu maddesi
kapsarnlnda taahhut altlna allnan durtmu tcvsik ctmck uzcrc idarcyc Sunulan bclgclc五
n taahhut
cdilcn durlma aykin hususiar i9cl.lcsi halindc,gc9ici tcminat gclir kaydcdilmcklc birliktc,hakkinda
yasaklama karan vcrilmcz
425 Eko∞ llllk"ldan cn∼ antaJh
ikind tckllr sallibiヽ tckliylc dc sOJesmcnin imzalanalnalnaЫ
durumunda.ihalc iptal edilir
Maddc 43‐ Sttle,me yaplimas:nda ldarenin gOrev ve sorumlulu[u
43.1. Idarcnin sozlc,mc yapllmasl konusunda yuktlml● ll色 unt yCrinc gctillllcmcsi halindc istckli,
4734 saylll Kanunun 42 vc 44 uncu maddclcHndc ycr alan surclcin bitimini izlcycn gllndcn itibarcn
cn gcc bcs gun icindc, on gun surcli bir notcr ihbalnalncsi ilc durumu idarcyc bildi..1lck,artlyla,
taahhudundcn vazgcccbilir
432.Bu takdirdc gc9ici tcminat iadc ed‖ ir vc istckli tcminat vc:‖ lck ioin yaptlEl bclgCICndirilmi,
gidcrlcri istcycbilir
Mndde 44‐ lhalenin s021e,meye battlanmnSl
44.1.SOzle,me bcdclinin 4734 sayll Kallunun 53 1ncu maddcsnin G)bendinin(1)nunlarall alt
bendindc bclirlilcn tutari ωmasl durtununda, bu bcdclin onbindc bcoi oranindaki tlltar, sOzlc,mc
immiatnaya davct cdilcn istckli taraflndan, s021C,mC imzalallmadan Oncc KaFnu lha!c Kurumu
hcsablna yatmllr
442.SOzlc,mcrun imzalanaca[1■ 直htC,ihalc sonuO b‖ gilci sOzlcomc imzalanmadan oncc Kalnu
ihale Kurluntula g,ndcHlmck surctlylc sOzlcomc imalanacak istcklinin iha!elerc katllmaktan yasakh
olup olmadlEInin tCyit cdilmcsi zЭ rullludur
44.3.idarc taraflndan ihalc dokumanlnda ycr alan,artlara uygun olarak ha21rlanan sOzlc,mc,ihalc
yctknisi vcメ ■lcniCi taranndall illyalanlr vc sOzlc,mcnin idarccc onayll bir ёmctti y● klCniciyc
vcrilir Ylldcnici taraflndan sOzlc,mcnin birdcn fazla ntlsha olarak dtlzcnlcnmcsi talcp cdilirsc,talcp
cdilcn sayl kadar sOzlc,mc nushasl duzcnlcnir
44.4 Bu llladde bo,blrakllml,tir.
44.5.Yuklenici面 n is ortak11色 l VCya kOnsorsiwm olmasl halindc,hazlrlanan s6zlcsmc blltun Ortaklar
taraFIndan imzalanlr vc sOzlc,mcnin ldarccc onay!l bircr Omc=i Ortaklara ve● lir Ortaklar taraflndan
sOzlc,mcnin birdcn razla nusha 01arak duzcnlcnmcsi talcp cdilirsc,talcp cdilcn sayl kadar sOzlc,mc
nushasl duzenlenir
44.6.S621C,mCnin imzalanmasina iliskin hcr tunu vcrgi,rcsim vc ha"lar nc dittr SOZlc,mc gidCrlcn
y● klcniciyc alttir
V Sё ZLEsMENiN UYGULANMASIVE Diё ER HUSU,IAR i,‐
Madde,l5- Siizleqmenin uygulanmasrna ili$kin hususlar
‐、
45.1. Siizlesmenin uygulatrmaslna iligkin rqafidaki hususlar sdzlegme
tasansrnda
diizenlenmiltir.
a) Odeme yeri ve gartlan
b) Av&ns verilip verilmeyecefii, verilecekse llrtlsrl ve miktsn
c) lqe baqlama vc iq bitirme tarihi
c) Siire uzrttmr verilebilecek haller ve lartlarr
d) Sdzlegme kapsammda yaptrrllabilecek ilsve itler, it eksili$i ve igin tasfiyesi
e) Cezalar ve siizlelmenitr feshi
0 Denetim, muayene Ye kabul iglemlerine ilitkin lartlar
g) Anhimazhklarr Siiziim gekli
Madde 46 - Fiyat farkt
46.1, ihale ko;usu i$ igin siizlegmenin uygulanmast strastnda atagrdaki essslara gitre fiyat farkl
hesaplanacrktlr.
46.1.1. FiYAT FARKI ;31.08.2013 TARiH VE 28751 SAYILI RESMi GAZETENiN 4737
SAYILI KAMU iHALE KANUNUNA G6RE |HALE EDiLEN HiZMET ALIMLARINDA
uicuilnlc,c,r FiYAT FARKTNA AiT ESASLAR' IN 6.MADDEsiNE G6RE FiYAT
FARKI VERiLECEKTiR.
Madde 47 - Diger Hususlar
47.1. Bu madde bog brakrlmrthr.
EK:
ハ
DOK
`聴
“
14
Birimi
Agrklama
Srra No
ltgi Ssyr A.y/giin/s
rat
st
「 EKNIK
Okas Kodu
50000000
DESTEK ELEMANI
I
3,00
Okas Aelklamasl
)nanm ve baltm hizmetleri
15
͡
͡
T.C.
IZMIR KATIP cELEBI UNIVERSITESI REKTORLUGU
BiLCiisLEM DAiRE BAsKANLIё I
2014‐ 2015
YlL18 KisiiLE ll AYLIK TEKNIK DESTEK(BiLCiiSLEM)HiZMET ALIMI
HiZMETi ALIMINA AiT SOZLESIIIE TASARISI
iKN(lllalC Kaylt Numarasl)2014/47242
Madde l‐ SOzlc,menin taranarl
Bu SOzlc,mc,bir tarafta Bilgi l,lcm Daire Ba,kanll=l YUKSEKOCRETiM KURUMLARI
iZMiR ICATiP CELEB1 0NiVERSiTESi(bundan sonra ldarc olarak al11lacakt10 ilc dittCr tara伍
(bundan sonm Yiiklenici olarak anllacakttr) arasmda a$agrda
yazlll,artlar dahiHndc akdcdilmi,tir
Madde 2‐ Taranarn ili,に n bilgiler
2.1.idarcnul
a)AdEBilgi l,lem Dalre Ba,kanI:こ :YllKSEKOこ RETiM
KURUMLARIiZMiR KATIP
cELEBI UNIVERSITESI
b)Adrcsi:BALATcIKル IAH HAVALANI YOLU 33/2 BALATcIK― ciCLi/iZMiR
C)TCICfOn numarasl:2323293535
9)Faks numarasl:2323860888
d)Elcktonik posta adrcsi([email protected] tr
2 2 Yllklcnicinin
a) Adl ve soyadr'Ticarel unvanr: .................
b)T C Kimlik No:… …………………………………………………
C)VCrgi Kimlik No:… …… … … … ……… ………… … … ………
0)Yuklcnicinin tcbHgata csas adrcsi… …………………………………
d)TclcFon numarasl:… …………………………………………………
C)Bildirimc csas faks numarasr… …………… … … …… ……………
O BlldiHmc csas clcktronik posta adrcsi(Varsa)… ………………………
2.3. Hcr iki tarat 2 1 vc 2 2 maddclcHndc bclirtilcn adrcslcHni tcbligat adrcsi olarak kabul
etrni,lerdir Adres degi,ikliklcri usulunc uygun ,ckildc kar,l taraFa tcb‖ g cdilmcdikcc,cn SOn
bildiHlcn adrcsc yapllacak tcblig,ilgili taraFa yapllml,saylllr
24.Taranar,yazlh tcbligatl daha sonra suresi icindc yapmak kaydlyla.kuγ
pOsla gibi digcr yonarla da bildiHm yapab‖
c,faks vcya clckす onik
irler
ヽ
4ndde 3‐ SOzle,menin dili
3.1.Sttle,nle T● rkce olarak hazlrlanml,tlr
Maddc 4-Tanlmlar
4.l Bu SOzlcomcnin uygulallmaslnda,4734 saylll Kamu ihalc Kallunu vc 4735 saylll Kalnu ihalc
SOzlc,mclci Kanunu ile Hizmct isicn Gcncl sarnamcsilldc lbundan sonra Gcncl sartllalllc olarak
aniacaktr)VC ihalc dokumanln1 01u゛ uran digcr bdgClcrdc ycr alan tan[mlar gc9cnidi
Madde 5- iq tanrmr
5.1. sdzle$me konusu i9: TEKNiK DESTEK ELEMANI HIZMET ALIMI (8 Klsl‐ 1l AYL:K)
lgin teknik dzellikleri ve diger aynntllan siizleqme ekinde yer alan ve ihale dOkumaninl olusturan
belgelerde dtizenlenmiqtir.
Madde 6 - Siizleqmenin tiirii ve bedeli
6,1. Bu sdzlesme birim fiyat sozlesme olup, idarece hazrrlanmt; cetvelde ycr alan her bir i9
ir cdilcn birint Iiyatlann
kaleminin miktarr ile bu i9 kalemleri igin Yuklenici tarafindan
Aф
PDOK
`
く
卜
ず
M.
6ё RETEN
「●
oo4
ゞarplml
yazlyla).
sonucu
tut{rlann toplamr olan
bulunan
..'.....'...'..........(rakam ve
an
i$lerin bedellerinin
bcdel
iizcrinden akdedilmittir, Yap
Odcnmesindc,birim rlyat teklif cc∼ clindc Ynklenicinin tcklif etttti vc S6Zle,me bcdclinin
tcspitilldc kullani:an birim rlyatlar ilc varsa,sollradan Ccnci sartnamcllin 37 nci maddesinc
gOre tespit cdilcn yeni birim ttatlar csas allnlr
Maddc 7‐ S021e,me bedelillc dahil olan giderler
7 1 Taahhidin(:lave l,ler ncdcniylc mcydalla gclcbilecek artl,lar dahil)yenne gedrilmesille
椰
、hi群 硼
臨
EFO酬
YUttIE」 需
川器
諦 轟
bedclinc dahildir. ilgili mcvzuati uyannca hcsaplanacak Katma Dc=er Vergisi, sOzle,me
bedclinc dahil olmaylp idarc taraFIndan Y■ klelliciyc Odcncccktir
Mndde 8 SOzlesmenill clderi
3.1.ihalc dOklmanヽ bu sOzlc,mcnin cki vc aynlmaz par,as1 01up,ldarcyi vc Yuklcniciyi baglar
Ancak, sOzlc,mc huk● mlcd ilc ihalc doktlmaninl olusturan bclgclcrdcki htlkumicr arasinda ccn,ki
vcya Farkl:1lk olmasl halindc,ihalc dokumaninda ycr alan hukumlcr csas ahnlr
8.2.lhalc dOkllmaninl olu,turan bClgclcr arasindak1 0ncclik slralamasi a,a言 ldaki gibidir:
t) Hizmet lgleri Genel $artnamesi,
2) idai garrname,
3) Sdzle$me Tasansr,
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),
5) Ozel Teknik Sartnarne (varsa),
6) Teknik $artname,
7) Agrklamalar (varsa),
8.3. Zeyilnameler ait olduklar dokiimanrn dncelik srasrna sahiptir.
Maddeg-iqinsllresi
9.1. ise bashma trrihi 01.08.2014i iti bitirme tarihi 30.06.2015
9.2. Bu sdzle$metrin uygulanmasrtrda siirelerin heslbr tlkvim giiDii esasrna giire yaprlmrsfir.
Madde l0 - igin yaprlms y€ri, ityeri teslim ve ite b.ilama tarihi
101 1,ill yapllaca曹 :ye″ VCrlCr:lzIMIR
BiLCiiSLEM l)AiRE BASKANLiCI
KATIP CELEBI UNiVERSITESI
REKTORLUGU‐
10 2 isyc‖ nin tcsliminc ili,kin csaslar vc i,cb■ ,lama taribi:i,yeri teslimi yaplimayacak vc 9.1
maddcsindc belirtilen taHhtc isc ba,lanacaktlr.
Madde ll‐ Telllinatn ili,Hll b● kimler
ll l Kcsin tcminat
ll ll. Yllklcnici bu i,c ililkln olarak
… … …… …
… … …… … (rakatn vc yazlyla)kCSin
tcminat vclll“ stir
ll.1.2. Kcsin teminat mcktubunun surcsi //…
tarlhinc kadardlr Kanunda vcya sOzlc,mcde
belirtilen hallcr ile cezal1 9ah,ma nedeniylc kesin kabulun gccikcccttinin anla,1lrnasl durumunda
tcminat mckttlbunun surcsi dc iotcki gccikmcyi kar,1layacak,ckildc uzatlllr
ll.2.Ek kcsin tcminat
ll.2.1.Fiyat rarkl odcnlncsi OngO蔵 lcn islcrdc,■ y● farkl olarak Odcnccck bcdclin vc/vcya i,art101
olmasl halindc bu artl,tutannin%6'sl oraninda tcminat olarak kabul cdilcn dcgcrlcr uzcHndcn ck
kcsin tcminat ahnir Fiyat Farkl olarak ёdcnccck bcdcl llzcrindcn hcsaplanan ck kesin tcminat miktan
hakcdi,lcrdcn kcsinti yapllmak surctiylc dc ka● 1lanabilir
ll.2.2. Ek kcsin tcminatin tcminat mcktubu olmasl halindc, ck kcsin tcminat mcktubunun stlrcsi,
kesin teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.
11,3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayrh'Kanunun 34 iincii
degittirilebilir.
ll.,l. Kesilt teminat ve ek kesin teminatrn geri verilmesi:
maddesinde belinilen degerlerle
11 4 1 Taahhndun,so21C,me ve ihale dokOmalll hiknlnlerine uygull olarak ycrinc getirildili ve
Yluellicillin bu i,tcn dolayl idarcyc herhallgi bir borcunun olmadl薔
l tCSpit cdildilctcn sonra,
Sosyal Clvcnlik Kurumundan alinan ilisilKs12 bclgcsinin idarwc verilmcsinin ardindan kesin
tcminat ve varsa ck kcsin teminatlarin tamaml,Y■ klcnicivc inde cdilccektir
l14 2 Ylklcnicinin bu i,ncdcniylc idareye vc Sosyal Civenlik Kurumun3 olan borclarl ile
metin kabul taribinc
ucret vc ucrct sayllan Odcmclcrden yapllall kanulli vcrgi kcsintilerlllin hレ
e
vc
huknm
almaya
gcrek
kalmakslzin
kesin vc
kadar Odellmemesi durumunda protesto,ckmり
klelliciyc
ck kesin teminat paraya cevrilerek bor,larina kar,lllk mahsup edilir,varsa kalanl Y■
iadc cdilir.
11.43. Yよ arldaki hukumlcrc gorc mahsup i,lcmi yapllmasina gcrck bulunmayan hancrdc, kcsin
hcsap ve kabul tutana[inin Onaylanmasindan itibarcn iki yll i9indc idarcnin yazlll uyarisina ragmcn
talcp cdilmcmcsi ncdcniylc iadc cdilemeyen kesin tcminat mcktuplan htlkumstlz kallr vc duzcnicycn
bankaya iadc cdilir
Tcminat mcktubu dl,lndaki tcminatlar sllrcnin bitimindc Hazincyc gclir
kaydcdilir
l15 Hcr nc surctlc olursa olsun, Idarccc alinan tcminatlar haczcdilcmcz vc tlzcrinC ihtiyati tcdbiI
konulalnaz
Maddc 12‐ Odeme yeri vc sartlari
遣 認│
器 ヽ 霊 19f鶴 洋 [選 円 「き 爵 骰 路 f冦翌 ∬ 薔 語 」徴 甜 R熙
la
ve Ccnci sartnamenin hatall,kusur:u vc eksik i,lcrc i:i,kin hlkimlcH sakll kalmak kaydり
n,aglda ongOrllcn plan ve,artiar scrccvcsinde 6dcncccktir:
l鶴 iぎ 懲
HER AYIN iLK is CONt BiR ONCEKl AYA AiT BiR DiLEKcE iLE HAK EDis TALEP
EDiLECEKTiR.
HAKEDis TALEP YAZISIEdNDE;
‐
FATURA,
‐
AYLIK OCRET 30RDROSU,
‐
BiRONCEKiAYAiLisRiNBANKALiSTESIGBAl[1会
g8:含
lfllltittΥ
∫‖ゝWsTE)‐
ONAYLI VE isci MAASLARININ HESAPLA
iLK AY HARic
―
BiR ONCEKi AYA AiT SGK E BiLDiRCESi,TAHAKKUK Fisi VE ODENDi BELGESi,‐
lLK AY HARic
‐
VERGi30RCU OLMADIё INA DAlR BELCE SUNULACAKTIR.
HAKEDisiN KABUL EDiLMESiNi MOTEA● P5(BEs)CON icERiSiNDE
YllKLENiCiYE ODEME YAPILACAK OLUP ODEMENlN YAPILMASINDAN SONRA
icscitlcRETLERi48 SAAT iCiNDE isci HESAPLARINA AKTARILACAKTIR
ILK HAKEDisE iLis蘊 N MAAS/BANKA EVRAKLARIILE SGK ODENDi BELCELERi
YATIRILMA iSLEMiNi MiTEAKiP AヽNI GON iDAREYE TESLiM EDiLECEKTiR.
12.2.Yuklcnici io programina gOrc dallaね zla i,yaparsa,ldarc bu Fazla i,in bcdclini imkan bulduttu
takdirdc odcr
123.Yllklcnici yapllan i,c ili,kin hakcdi,vc alacaklarinl idarcnin yazlll izni olmaksizin balkalarlna
dcvir vcya tcmlik cdcmcz Tcmliknalnclcrin notcrlikcc dtlzcnlcn ncsi vc idarc tararlndan istcnilcn
kayit vc sartlarl taslmasl zoninludur
Madde 13-Avans verilmcsi,artlari vc miktarl
13.l Bu is isin avans vcrilmcyecektir
・
Madde 14‐ Fiyat Fark1 0denmesi ve hesaplallmasl,artiarl
│:.、
tllan
surc
i9indc,
sOzlc,mcnin
tamalncn
i381na
14.1. Yuklcnici, gcrck sOzlc,mc surcsi,gcrcksc ―
kadar, vcrgi, rcsl m, ha" vc bcnzcn maH y量 uml● !● klcrdc artl,a gidHmcsl vcya ycni mali
y● kuml● lllklcrin
ihdぉ l gibi ncdcnlcrlc偶
ハ
1織 1湾 辟 W腑
lギ 脚 ∫棚 :
KANUNUNA CORE iHALE EDlLEN HiZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FiYAT
き出
漁
冊 滉
誌
や棚
響
FARKINA AiT ESASLAR'IN 6.MADDESiNE CORE FiVAT FARKI VERiLECEKTiR
14.3 SOzlc,mcdc ycr alan flyat farkina ili,kin esas vc usunerdc s6zle,mc imzalandlktan sonra
dCtti,lklik yaplla naz
Madde 15‐
Alt y■ 日enicilere iliokln bilJler ve sorumluluttari
15.1.Bu istc alt yiklenici call,tlnimayacak vc i,lerill tamanll yiklenicinin kelldisi taraFIIldan
yapllacaktir.
Mndde 16-Cczalar ve s021e,mCnin fcshi
16.l karc taranndan uyglllallactt ccala"agldat譜
ll晨
`
腎:鮮l】 号と(番Jぜ」
iLER BiR MADDESi icIN AYRI
慇
腎
YAPILMAYAN KISMA AIT SOZLEsME
BEDELiNiN%1(Yも ZDE BiR)ORANINDA CEZA UYGULANACAKTlR.
l・
思lIR場 話 きちl賠
idarc taraFlndan kesilccck cezanin toplam tutarl, hi,bir durumda, s6zlω mc bedelinin %
30'unu ge,meycccktir.
16.2. Yukanda bclirtilcn cczalar aynca protcsto 9ckmcyc gcrck kalmakslzln y● klcniciyc yapllacak
odcmclcrdcn kcsilir Cczanin 6dcmclcrdcn karlllanalnamぉ l hahnde ccza tutanン ●klcnicidcn aynca
tahsil cdilir
16.3 1htarda bclirlilcn surenin bitmcsinc rattmcn aynl durumun dcvaln ctmcsi halindc,aynca plotcsto
9cknlcyc gcrck ka!maks121n kCSin tcminat vc varsa ck kcsin tcminat gclir kaydcdilir vc sOzlc,mc
fcshcdi!crck hcwbl gcncl h● kOmlcrc gOrc tasflyc cdilir
16.4 SOzlc゛ mcnin uygulalmasl slrasinda y● klcnicinin 4735 mylll Kanunun 25 inci maddcsindc
sayllan yasak iil veya davml,larda bulundugunun tcspit cdilmcsi, halindc isc ayrica protcsto
9ckmeye gcrek kalmakslzin kcsin tcminat vc varsa ek kcsin tcminatlar gclir kaydcdilir vc sOzlc,mc
fcshcdilcrck hcsabl genel hukunlcrc gOrc tasflyc cdilir
Madde 17‐ Sire u2atiml verilebilecek hallcr ve,artlarl
171M● cbir
scbcplcr ncdcniyle sure uzatlml vcHlcbilccck hallcr⇔
aこ lda
sayllmlstlr
17.1.1.ヽ 4tlcbir scbcplcr:
a)Dogal afcdcr
b)Kallllni grcv
C)CCnCI Salgin hastallk
,)Klsmi vcya gcncl scferbcnik nalll
d)Gcrckttgindc Kamu ihalc Kummu taranndan bclincnccck bcnzcri digcr hancr
17.1.2.Yukanda bclirtilcn hallcrin mucbir scbcp olarak kabu!cdilmcsi vc ylklcnlciyc surc l,7'tlml
vcrilcbilmcsi i,in,mucbir scbcp olarak kabul cdilccck durumun;
a)Yuklcnicinin kusunlndan kaynak!anmarn,olmasI,
b)Taahhudun ycdne gclrilmesinc cngcl nlcHktc olmasl,
c)Y● klcnicinin bu cngcli ortadan kaldllll,aya guctlnun yctmcmcsi,
o)MuCbir scbcbin mcydana gcldigi tarihi izlcycn yllllli gun i,indc y● klcnicinin ldarcyc y,7111
olarak bildirimdc bulunlnasl,
d)Yctk‖ i mcrcilcr taraFlndan bclgclcndi● Imcsi,
zorunludur
17.1.3.YGklcnici taraFlndan zalnaninda yapllmayan b→ vurular dikkatc allnmaz vc Yuklcnici ba,vurll
surcsini gcoirdiktcn sOnra stlre uzatlml istettindC bulunalnaz
172.ldarcdcn kaynaklanan ncdcnlerlc surc,レ ,1lmi vc五 lccck hallcr
゛
p.H.kaκ Hn sOぁ mc壷 n絶 na m"n鋤
l
』電
常馬
露里
ξ
:鳥 淵::f猟 ぷ
翠
諧
ktc Olmsl vc
gcdttmdcttn mcydana gclmcS,bu durumun taahhudun yCnnc gctinlmcsnc cllgd iitcⅡ
OngOrllen surclcr ●indC yCttnc gctillllcmcsi vc
yuklcnicinin bu cngcli ortadan kaldlrllaya guconun yetmemis olmasl halindc; isi engencyiCi
sebeplere w yapllacak isin nlcngine gorc,i,in bir kismlna vcya tamallllna al surc cn az gccikilcn
,tillr
surc kadarロ フ
1722.llave i,ler ncdcniylc i,artl,Inin Ortayn,lkmasl halilldc isin stresi,bu artl,la orantill
olarak i,in ilgili klsmi vcya tamaml icill uzat11lr
17.3.Sure uzatimIIla ili,kin di=Cr hususlarda Ccnci sartnamcnin ilgili h■ kimleri uygulanir
ヽ4adde 18‐ KontrOI Teskilatl,gOrcv ve yetkileri
18.1. 1,IIl, sOzlc,mc vc eklerille uygun olarak ytritul● p ytrtt1lmeditti idare taraFlndan
gorevlendirilcn Kontrol Te,晰 latl araclll=lyla dCnctleni■ Kontrol Tc,kilatl,Cenel Sartnamenin
DOrd● nc● B01lmlnde belirtilell yctは leri kullanir vc gOrevleri ycrine getirir
lMaddc 19‐ 1,lll ylrut■ lmcsine ili,Hn kayi(Ve tutanaklar
191
躙調器uL
]躍 響出ギ
辮讐
:R古 楓器額1器 讐
YAHLACAK■ R
器
″
需IW]器 ぶ
∬
20.2.S021e,mC konusu i,tamamlandl薔 inda Yiklcnici,(1,iWilgili Lsmin)teslim alillarak kabul
‖ 鞭!11驀
藍 黒琳『
避
1訛
AiRE BAsKANLICl adrcsinde ve ba,Vuru
ynzlsinin idarcye ulastl[i tarihtcn itibarcn 5 i,gunn icilldc teslim alinlr Yユ
klenici,isin teslimi
lsin sOzle,mc vc ckleri uyarillca izcrine dl,en ytkiml● InMcri yerine getirmcmesi llcdcniylc
olu,an zarardan sorumludur Kontrol Te,kilatl ilc Ynklenicinin,i,in yapllmaslna ili,kin olarak
hizmetill ifa cdildi[i dOnemler itibaHyle birliktc tutacaklarl kayltlar,1,in o dOnem iscrisindc
yapllan hsmlnln teslimi aniamlna gelir Ancak Ylklellici kaylt tutmaktan ve′
tutulan
kayltlarlimzalamaktan imtina cdcrse Kontrol Tc,kilatinill kayI(larl csas alinlr vc bu'eya
kayltlarin
dogruluこ ■Yiklenici taraFlndan kabul cdilmi,say:::r"
20.3. Teslim alinan isin muayelle vc kabul i,lemleri, "Hレ lllet AIImlarl Muaycllc ve Kabul
YOnctmeliEl''ilC Hレ mct i,leri ccncl Sartnamesindc ycr alan hiklmlcre gOrc tsin kabule
civcH,li,eklldc tcslim edildi=i tarihtcn itibaren 10 1,gunn icillde yap:larak kesill hcsap raporu
'11詳
clkarlllr.
Maddc 21‐ 1,vc i,ycrinin korullmasl vc sigOrtalanmasi
211. 1, ve ioycricrinin korunmasina lli,kin sorumluluk Ccncl sartnamenin 19 uncu
maddcsillde dizcnlcncn csnslar dabilindc ynklcnic:ye aitir.
21.2.SigOrta turlcriile teminat kapsami ve llmitleri:
212.l Bu madde bo,blrablmis●
L
Mndde 22
‐Ynklenicinin sOzlcsme konusu is ilc ilgili call,tlracaこ l pCrsOllelc ‖iskin
sorumluluklari
22 1 Ytlklcnicinin so21C,mC konusu i,ilc ilgili 9a11,tlraca言 l pCrsonclc ili,kin sorumluluklarl,ilgiH
mcvztlatin bu konuyu duzcnlcycn cllrcdici hukumlcri vc Ccncl sarlnamcnin Ahincl B610mundc
bcHrlcnmi,olup,Ytlklcnici bunlan ayncn uygulamakla yllktul11● dllr
Madde 23‐ SOzle,mcde deli,iklik yaplllnasi
23.1.SOzlc,mc bcdclinin a,lmalnasi vc idarc nc Yuklcnicinin kar,1lkl:olarak anl咎 masl kaydlyla,
→ 1,in yapllma vcya tcslim ycrl,
b)ioin surcsindcn Oncc yapllmasi vcya tcslim cdilmcsi kaydlyla i,in strcsi vc bu surcyc
uygun olarak Odcmc,artlarina ait hususl“ a s6zlc,mc huktlmlcrindc dcgi,iklik yapllabilir
23 2 Bu hallcin dl,inda SoZlc,mc llllkumlcrindc dctti,lklik yapllalnaz vc ck sOzlc,me duzcnlcnemez
Mndde 24‐ Y● klellicinin Olim● ,inasl,AElr HaStallこ 1,Tutulduluttu Veya Mahkumiveti
24 1 Yuklcnicinin 01● m● , inasl, a筐 lr hastall色 1, tutuklulu[u vcya ёzguritlgu klsitlayiol bir cczaya
mahkumiycti haHcrindc 4735 saylll Kanunun ilgili htlkumlcrinc gOrc i,lcm tcsis cdilir
八
242.Omak gin゛ m taraindan gerccklcstiilenヽ lCrdc,o面 klardan biHnin 01tullu,inasl,a己 lr
haStall色
1,
ndc dc 4735 saylll Kanunun ilgili
tutuklugu vcya 6zgllrl●
=o klSitlaylcl
bir cczaya mahkumiycti hallc五
hukulnlcHnc gOrc i,lcm tcsis
cdilir
Madde25‐ Yuldcnicinin s6zle,meyi feshetmesi
25.l
Yuklcnicinin, s6zlc,mc yaplldlktall sonra mucbir scbcp halcri dl,lnda, mali acz iOindc
bulunlnasi ncdcniylc taallhndllna ycrinc gctircmcycccgini gcrck9cleri ilc birHktc idarcyc yazlll olarak
bildillllcSi halilldc, ayrlca protcsto oCklllcyc gcrck kalmakslzln kcsin tcminat vc varsa ck kcsin
tcminatlar gcl■ kaydcdi!ir ve sOzlc,mc fcshcdilerek hcsabl gcncl hukumlcrc gOrc tasrlyc cdilir
Madde 26-ida"nin sozle,nleyi Fcsbetlllesi
26.1.A,aglda bClirlilcn hallcrdc idarc sOzlc,mcyi Fcshcdcr
a) Y● klcnicinin taahhtlduno illalc dokumani vc so21C,mC hukumlcrinc uygun olarak ycrinc
gcti.1llcmcsi vcya i,i surcsinde bitillllcmcsi uzerine, s021C,mCdc bclirlcncn oranda gcciknlc cczasl
uygularnak 02CrC,idarcnin cn az on glln sureli vc ncdcnlc五 a91k9a bclirilcn ihtanna rattmCn aynl
durumun dcvaln ctmcsi,
b)SOZIC,menin uygulanmasl slraslnda Y● klcnicinin 4735 sayl!: Kanunun 25 inci maddcsindc
belirtilcn yasak nil vc davranl,larda blllundugunun tcspit cdilmcsi,
hancHndc ayrlca protcsto Ocknlcyc gcrck kalmakslzin kcsin tcminat vc varsa ck kcsin tcminatiar gclir
kaydcdilir vc s6zlcsmc rcshcdilcrck hcsabl gcncl hlkumlcrc gOrc tasflyc cdilir
Maddc 27‐ SOzle,meden Oncck yasak nilvwa daVranl,lar nedcnサ lC Fcsih
27.1. Yuklcmcinin, ihalc surccindc 4734 saylll Kantma gorc yasak flil vcya davranl,larda
bulunduttunul s6zlcome yaplldlktan sonra tcspit edilmcsi halindc,kesin tcminat vc varsa ck kcsin
tcminatlar gclir kaydedilir ve sOzlc,mc fcshcdilerek hesabi gcncl llukumlcrc gOrc tasflyc cdilir
27 2 TaahhOdun cn az%80'inin talnallllarlml,olmasl vc taalhudun tamamlattlrllmasinda kamu
yaran bulunlnasl kaydlyla;
a)iVCdiligi ncdcniylc taahhndun kalan klsminin ycnidcn ihalc cd‖ mcsi iOin yctcr!i surcnin
bulullmamasl,
b)Taahhudun b∞ ka birガ klCniciyc yapunlmasinin mimkull olmamasl,
c)YI山dcnicinin yasak flil vcya davranl,lnin taahhndunu tanlalnialnasinl engcHcyccck nitcliktc
olmalnasl hallcrindc,idarc sozlc,mcyi fcshctmcksizin
Yuklcnicidcn taaluludunu talllamlamasinl istcycbilir vc bu takdirdc Yuklcnici taahhudunu
tallnamlamak zorundadir
27.3 Ancak bu durumda, Yuklc面 ci hakkinda 4735 saylll Kanunun 26 nci maddcsi lluklllunc gOrc
i,lcm yaplllr vc Y● klcnicidcn kcsin tcminat vc varsa ck kcsin tcminatlarin tutall kadar ccza tahs‖
cdilir Bu ceza hakcdiolcrdcn kcsinti yapllmak surctiylc dc tahsil edlcbilir
Madde 28‐ ル1■ cbir sebeplerdell dolayl slzlc,mcnin feshi
28.1. Mucbir scbcplcrdcn dolayl ldarc vcya Y●
klcnici sOzlc,mcyi tck taranl olarak Fcshcdcbilir
Ancak Yttcnicinin mucbir scbcbc dayall bir surc u如 lmi talcbi varsa idarcnln sOzlc,mcyi
fcshcdcbilmcsi
i9in
uzatllan
stlrcnin
sonunda
i,in
sOzlc,mc
vc
CklCrinc
uygun
ockildc
talnatlllallmall11, olmasi gcrckir SOzlc,mcnin fcshcdilmcsi halindc, hcsabl gcncl llllkumlcrc gOrc
tasflyc cdilcrck kcsin teminat ve varsa ck kcsin tcminatlariade cdilir
Mndde 29-SOz:ぃ me
kapsalllinda yapt:rilabilecek ilave i,lcr,is eksili,i vei,in tasiyesi
29.1.0■ ゛ rnlemcycn durumiar ncdeniyle i,artl,Inin zorunlu olmasi halinde,ioin;
a)S6ZIC,mwc konu hレ met i9inde kalmasl,
b)idarc■ i k● :Fctc sohaksEIIl asil isten ay口
lllumkュ l101mamasl,
ImasIIlin teknik veya ckollomik olarak
°
sartlarlyla, sOzle,me bedelinin /0 20'sine kadar oran dahilinde, sure haric slzlc,me vc ihalc
dOkunlalllllda斑 h● kumlcr.cr,evesillde ilave i,aynl ylkleniciye yaptirilabilir.
11in
bu
,artlar dnhilinde
y■ plimaks2:n
tamamlanamayacn薔 :nln allla,1lmasi d■
hesabl genel hikumlere gore tal
ハ
rμ munda
ise
artl,
J"mdtt Kmununun Z u“ i mad“ sl cewい h“ `
評 高 精 聘 rttlKamu ndc騎
°
/0 80'illden dahn du,lk bedelle
c應 ili,i yapllabilir. ihalc konusu i,ill s621c,me bcdelinin
u ger,ek giderler vc
tamallllanaca[lnln anla,1lmasl halillde ise, yiklelliciyc, yapml, olduこ
yiklenici kar:na ka.lllk ohraL sttle,me bcdclinin O/080■ ile sOzle,me■ yatlarlyla yaptlこ li,in
tutarl arasindaki bedel farklnln O/05!i6denir.
Ⅳladde 30‐ Yuklellicinin Ceza Sorumlulu[u
301 1, ta namlandlktall vc kabul i,lcmi yaplldlktan sonra tcspit cdilmi, olsa dahi 4735 saylll
Kanunun 25 inci maddcsinde bclirtilcn vc T● rk Ccza Kanununa gorc suc tc,kil cdcn flil vcya
davTanl,larda bulunan Yuklcnici ilc o i,tckl ortak vcya vckillcri hakklnda Ttlrk Ccza Kanunu
lsunda
hukulnlc‖ nc gOrc ccza kovu,tulll,asl yapllmak uzcrc yCtklli Cumhuriyct Savclllgina su9 du―
bultlnlllur Bu kisilcr hakkinda bir cczaya hukmcdilmcsi haHndc, 4735 saylll Kanuntln 27 nci
maddcsi htlkmu uygulanlr
Maddc 31‐ Y■ klellicillin Tazmin Sorulllluluttu
31.1.Yllklcnici,taahhlldl1 0c"cvCSindc kusurlu vcya stalldartlara uygun olmayan malzcmc sc9ilmcsi,
vcilmcsi vcya kullanllmasl, tasarim hatasl, uygulallla yanlド
!lBl, dCnctim cksikHEl, taallludun
sOzlc,mc vc Sartnalllc htlk● mlcrinc uygun olarak ycrinc gctir‖ mcmcsi vc bcnzcri ncdcnicrlc orlaya
,rar vc ziyandan dottrudan sortlmludur Bu zarar vc ziyan gcncl htよ
lllnlcrc gOrc Ytklcniciyc
91kall夕
ikmal vc tazmin cttirilccctti gibi,llaklarlllda 4735 saylll Kanunun 27 nci maddcsi hukllmlei dc
uygulanlr
Madde 32‐ Fikri vc slnai milkiyete konu olan hususiar
32.l Bu maddebo,blrablmiotlr
Maddc 33‐ Mont■ ,1,lCtmcyc alma,e[itim, bakrm, yedek parca gibi destek hizmctlerine ait
,artlar
33.1.Bu madde bo,blrakliml,1:r
Maddc 34‐ Caranti ile ilgili,artlar
34.l Bu maddc bo,blrakllml。 1lr
Madde 35‐ Hak● m bulunm● yan hallcr
351.Bu sOzle,mc vc cklcrindc hukum bulunmayan hallcldc,ilgisinc gOrc 4734 vc 4735 saylll Kanun
hukulllcrinc,bu Kanullarda hukum buunmaltasl halindc isc gcncl hukulnlcrc gOrc harckct cdilir
Madde 36-Di[er buSuslar
36.l Bu madde bo,blrakliml,tin
IIIadde 37‐ Anl■ ,mazllklarin c021111u
37.l
Bu sOzleomc ve eklerinin uygulanmasilldan dottabilecek her tirlu anl簿 ,mazll=in
,6znm● ndc izMiR Illahkemeleri vc icra daireleri yctHlidir
Madde 38‐ Ytrirlik
38.1.Bu s021e,me taranarca imzalalldltti tarihtc yユ
‖饉rlige girer.
Madde 39 SOzlc,m● Ilill imzalallmasI
391. Bu sOzlc,mc maddCdCn ibarcl olup, Idarc vc Yuklenici taranndan tatll olarak okunup
anl● lldlktan sonra
/ /
tarilllndc bir nusha 01arak imza altina alinlnl,ttr Aynca idarc,
Ⅲ
Yllklcnicinin talcbi halindc sOzlc,mcnin asllna uygun idarccc onayll surctini・ duzcnlcyip
Ylldcniciye vcrccckti
ldarc YШ ttcnici
、 4 一
BiRiM FIYAT TEKLiF CETVELI
numalョ sI:2014′ 472 42
И
′
B2
Miktar:
No
i9 Kxl.minitr Ad' re
Kra A('klanasi
KIS]
TEKNiK DESTE( ELEMANI
1
Birimi
irci
Ay/giin/saat
8
tl
T.klifEdilen
Birim Fiyat
TOPLAM TUTAR (K.D.V HariA)
'Tabloy! cerekigi lddar salrr ekleneceltir.
'ronsmiiu.tu.-* iueve rcttllvercbileceklrinin
6nsor0lmesi h4,inde. bu cetlel
4in um.nh* ecrehn€n losrml& es'\ ihnaml
idarece
a)tr aya d0enlene.el(nr.
"ku;i
teklifvoilmBine izii lcrilen inaEde, *s,ml& ihale doknndrdali nokumleE uvgun o larak d uzlnlenecekn'
Adr ve SOYADI/Ticaret Unvant
Kage ve imza8
^
siitun idarece haztr1 enllrr.
Bu siilun isreklilcrce doldurulacaktrr.
3 itsisyrs iizerin den teklif ab nacal il
I Bu
2
kalemlcriitin birim fiyatlcklifcetvelinin bu k6mr kulla,,lacakhr.
Ktsl ay(anrkgUn) hcsabr )4rlacak illerdc ktslay igin ayrr saur agrlacaknr.
ltesaplama yaprlrken her bi; it kaleminin milGJ sttDnundaki/siilunlanndaki ratam/rnkamld ile leklifedilen birim ,ival
Frprleak o t talemine aillckliftulafl bulunacahtr.
(KDV
5 Himelin tamamrnm itqisaysr uzerjnde, tcklifaltnacak it kalcmlerinden oluimdt halinde burava "l.Ara Toplam
Hrif) ibmsi yerine "ToplamTDld(KDv Harig)" ibarcsi yurlacall,r.
o iscisavrsr oierintcr tertifalnmayacak it kalemleri (Ulusal bayram. gencl lalil Sunlcri ve tizla galama il kalenleridahil)
igin bnim fi yat tellif ceivelinin bu krsm, kullandacaktr.
Ulusalbayram ve seneltatil siinleri (ulusal bayEm, resmive dinibayram gnnleri ile v,lba;t !e I Mavrs Enek ve Dayan'lma
g0nu) ilin ayd bir satr aer lacahtr. ideeler bu sann d0zenlerken birim sulununa"8iin" ibaJesini yuacal. mikte siitununa
herbniigin
;abAlacak toplam latilSiin0 siiresiniyazacatttr. Fdkh ilcrel gruplafl igin tatilgunlerindc aahlma ongo.illovo6a
Fazla galrtma dnSairnlmesi durumunda. fazla
laltnu
igin ayn sat,! aerlacaktl..
idtrcln
'\aal ' ibarcsini yazacak, mihar siitununa toplam fazla galtma saalini yazacakttr.
i,n80dil0)ols? herbni igin ay satrragrlacakttr.
͡
larkl
bu sdtrir d0zenlerken bi.im slilununa
ocrel gruplan igin tazlagal'!ma
OrlBilvcnlik hizmetalm ihalelcrinde ijzel guvenlik mali sorumluluk siSortas igin ayfl sa1r. ag,lacaknr'
Tekliafiyalrna dahiledilmcsi ongdr0len mahemelcrin tamamr l€k bir il kalemi olumk kabul edilmek suretivle malzcme i{in
tek salrr agrlabileceBi gibi, ade1. k8.lt- rb.blgiiler ilzerjnden herbnmalzeme iein ayd sattr da aerlabilecektir. Avfl sst'r
atrlmas halindc 'birim" sntununa adet, kg. 1l. vb. yaT,lacak ve miklal krsmrna ilin toPlm snresi bovunca kullan'lacat
roplam adet.
kg.lt. !b. herbirijleii birimiigin rakam yaalacrklrr'
tanamrn,n ixisyrsr o7-erinden leklifalrnmrya.al il kalcmlednden oluimar halinde bu salrr kaldrnlacalrrr'
8Teklifvermeye yctkilikititaiafindan her saytur ad ve solad,licdet unlanr yazrlarak imzalanacakl,. Teklifin ortakgirifim
(ir onathb veya konso6iFm) olamk verilmesi halinde, leklif mektubu biinin ortallai veya yeiki verdikleri kitiler leafindan
7 Hizmelin
\
7i2
H
晶羅ご
F/― 鳥 晶′
'∝
BiRli4 FiVAT TEKLiF MEKTUBU
…ん
lhale Kay( Numarasr
/
2014′ 47242
-ONU BAsKANLlGNA
2014-2015 YIL1 8 Kisi lLE ll AYLIK TEKNlK DESTEK
(BILGIISLEM)HlZMET ALIMI
TekliF sahibinin adl ve soyadl' ticaret
unvanl
UyruEu
TC Kimlik Nunarasr'(ger9ek
VersiKimlik Nunraasr
kifi
ise)
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numara
Elekronik posta adresi (varsa)
1)Yukanda ihale kayⅢ numarasl vc ad[ycr alan thalwe ni,kin thale dokumanln[Olu,turan mm
bclgclcr taranmizdan okunmus,anla,Hml,VC kabul edilmi゛ ir Tck‖ F nyata dallil olduttu be‖
ilCn
tum masranar ve teklif gecerlilik suresi dc dahil olmak uzcrc ihalc dokllmaninda yer alan ttlm
“
duzenlemelen dikkate alarak teklif verdiLimiZL dOklmanda ycr alan ン
●kOml● 11klett yeHne
gclrmcmcmiz durumunda uygulanacak yaptlnmla“ kabul ctittimizi bwan ediyoruz
2)ihalC tarihinde 4734 say[1l Kanunun 10 uncu maddesinin dOrduncu nkraslnln(a).(b),(C),(d),(e),
(8)VC(ll bCnde‖ ndc sayJan dunlmlarda olmadiglmlz[vc Olm● aca慧 lm:Zl,andan maddcnin dOrduncu
Flkrasinin(C)VC(d)bCntleH haH。 ,bu hususlara ili,kin olarak durumumuzda degi,iklik 01mas[halindc
buna Hiskin belgelerl idarcnizc derhal vcrcccgimizt ihalcnin uzc■
mizdc kalmast halinde ise sOzle,me
imzalanmadan Oncc anllan maddcnin dOrduncu nkraslnin (a),(b).(C),(d),(e) Ve (8) bentlCrindc
bciiltilen durumlarda olmadl量 lmlZa‖ i,kin beigclcri anHan Kanun ve ilgHi mevzuat ile On yeter‖
k vc
thalc dokuman[nda ycr alan duzcntcmelcrc uygun olarak ldarcnizc sunacag[m[zl taahhut ediyoruz
3)4734 sayJl Kanunun 4 uncl madde● ndeM“ yeHi kteklr lamml geretthCC[,そ
/′
めて
〃た]
■イ
istckli dunlmunday:z
4)Yukanda yer alan[で 々々″″″ ′α″ 認res"e″ ら:なα ッψ ′
721鉛
レら ′で
α,ヵ″″/ヵお
“ ″ rarlα“′
gわ r,解
η ″α″
α″α″わ:,解 の ′
77776′ ″
′々b″ で
′ 〃2/`々 tr7071′ ′ ″ 17drc67771e″ 力 に″
=夕
“
“
“
“
“
み″
″
″ /ど 々ため ″丼′
ω″滋 sttc w脚 ″″α″″α″夕
ル の ″ル `
"″
夕
`“
"
協 ;;嚇 ん
"″
771′
5)lhale kOnusu i,i,bu tckiif mcktubunun ckindc ycr alan birim■ yat teklifcc● clindcki:hcr bir i,
kalcmil,in tek"FettiLimiz blrim■ yatlar lzeHnden Katma Deger Vergi● ha市 ,[′ した
′
′て
'`″ た〃″
′
ク,た ″〃
わ(`″ 4′ ,`1/`′ ″″′
′
′わご
′
′
″′
々々々′ス ′
′
′,ど
““
kabui vc taahhut ediyo「 uz 4
,て [′
′
々 lt[′ んk“ ス′
″]bcdCl kar,日
A●
l色
Inda rrinC gCtircccこ imizi
、
c So資
富
llV出
:ご
ハ
EK: Birim fivat teklifcetveli
' lsreklinin TorL varandas' gercel kiti olmasr halinde,
' Isrekli kabul enigi segenegi yazacakl rr.
I
=‖
I mkamdan oluFn T.C. kimlik numamsr
:
yaz rlacakt,r.
I Krsmr teklifverilmesine imkan lanrnan ihalede, 5 nc' madde asaArdakirekilde d0zenlenecetrir:
"5) ihale konusu iiin; [ekteki cetvelde y€r alan k'smrn,/ ekteki cetvelde yer alan k's'mlannr] bu teklif
mekobunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir b kalemi iqin teklif ettigimiz birim fiyatlar
Uzerinden Katma Deger Vergisi harif ITeklifedilen loplam bedel, para birim beli(ilerek rakam ve yaa ile
yazrlacaktrr.l bedel kartrhgmda yerine getirecegimizi kabul v€ taahhiit ediyoruz."
a
Konsorsiyum olamk leklifverilmesi halinde, her bir odagrn ieklifverdigi krsma ilitkin reklifbedeli mkam ve
yaz ile ayrt ayn y^zia.aklrr. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen hallerd€ idare bu dipnoia
'
v€rmeyeceklir.
″甲
{er
Teklif vermeye yelkili ki;i rarafrndan imzalanacaklr. Ortak gkitim olarak teklif verilmesi halinde, teklif
mektubu b0l0n onaklar veya yetki verdiklerikisiler tarafrndan imzalanacaklrr.
l,2
Form―
KIК 015
3/H
F yat Tettr Mektubu
GEgiCI TEMiNAT MEKTUBU
tr|xllllnt l\
ヘ
rJ.\l.,rr!r )/
l\l^r),;/ll //l/a tNt tlllkli/\ttll^111t t.lltrlt\ltlk\llt\l
I
--t
No:
-
-
Idarenizce ihaleye gtkanlan :r,ir ''r,/i ttt.t !Lt\t t11 1t1t1.iu:ti\"i^tjltttt t't!'t)t ltl111' 1t1t\tt't
r/./r, i$ine istekli srfatryla katrlacak olarl ,", thn ] ldt n' ,,\tttt tku.t tnt!*t'n.], 4734 saylh Kanun ve
ihale dokiimanl htikiimlerini yerine getirmek iizere vermek zorunda oldulu geqici teminat
tutan olan 1r.",,.,,,",. *,.,,1 ......'yit 1u-,r,.',,,,r1 garanti ettiginden,4734 sayrl Kanun ve ihale
dokiirnanr hiikiimleri gergevesinde; ge9ici teminatrn gelir kaydedileceli hallerin ortaya
grkmasr halinde, protesto gekmeye, hiiktlm ve adl geqenin iznini almaya gerek kalmakstan ve
adr gegen ile idareniz arasrnda ortaya grkacak herhangi bir u)'u$mazllk ve bunun aktbet ve
kanuni sonuglan dikkate aLnmaksrztn, yukarda yazlh tutan ilk y^ ll talebiniz iizerine derhal
ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tam.unen ve talep tarihinden 6deme
tarihine kadar gegen gunlere ait kanuni faiziyle birlikte iideyecegimizi t-,t-"u ,'t,t'nn imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu slfatrylave b,*kh. *t,l ad \e hesablna taahhut ve beyan
ederiz.
Bu tcminat mcktubu
/
/ メtarihinc kadar gcccrli olup,bu tarihc kadar climizc
…
gc,ccck ,ckildc taraflnlzdan yazlll tazmin talcbindc bulunulmadlttl takdirdc hllkumstlz
olacaktlr
4″ SubCS
v^ψ ″汽
″4` ′
ス
●
′″
′Yctkililcrinin
`●
isim,unvan vc imzasl
l-
r)Yaboo badrlrnn v.}{ b.nzcri lrdi kutulutlen,n tmrg.mlilciic [email protected] t.dlcc.t mklupluda, lonlrSrmtiyi
v..cn yabmo bdk, v.y. kEdi kurulutmu. ismi r. tcninar,n kontrgat&ili oldlgu bclinil*.IlnT.tlif. €s pea biini Tort
Ln6r is tonlrsamxl.rc dar.nrlEal veril.c.t lcminar nellupl& Tu& Lnsr oerindfl d0anlcn.c.klir.
I Tekl■
n ve■ ldigi“ 鯰 birimi yazJacよ
"L
24,34 my111 Kanunun 3S inci maddesine 86re bu tarih idari,arulanede belirtllen ge,ici teminat
onccki bir larih olmamak ozere istckli taranndan belir enccektir
Standa″ Fo高
―囮K024
Gegio Taminat Meklub!
1′
H
is ORTAKLICI BEYANNAMESI
ihalc kaり lt numarasr 2014た
7242
∫だ々ヽ′
′
′
みヽ
′
/1″ R κlフ ソ
'(″ ′″∂′ιヽ′
″′
κ
た7′ ^`択 ι ″│″ ′′
′ ′ ″て ∂υ
′
∂l ′′
,点 ′
│′ )′ 泣
、
`″
`'(i″
′
Jκ ′
′
′
″ ′
人Dど ヽア
■″′′f'ι ′
κ7● κヽ′
ド′′
taraflndan ihalcye 01karllml,bulunan′ ,P′ ,75,7ι ′ヽκ′
,′
)`′
lヽ
(′
r'′
1″
′
l″ ′
″/・ rど 7 1′ ′
,と ε
i,inc m● ,tcrck tcklif vcl.1lCk VC SOz konllsu i,uhdcmizc ihalc olundugu
takdirde sozlc,mc aktednerck isul ifasi vc bitijlmesi alnacl ilc,Ozcl bir orlakllk kullllu,
bulunuyoruz ihalcnin tlzcrimizdc kalmasl halindc orlakllk sOzlc,mcsi, sё zlc,mc
ncc notcnigc tasdik ct“ Hlcrck idarcyc vcnlcccktir i,ortakllglmlzin plot
imzalanmadan ё
″″
″イ'dir
ortagl,i,in blimillc kadar/′ ′ θ
│″
'′
`ソ
'“
Pilol orlaEIn i,Ortakll色 :mlZl hCr konuda temsilc tam yctkili oldugunu,idarc taraflndan
pilot ortaga yapllacak bildiHmlcrin i,ortakhglmlza yap‖
ml,sayllacaginl,vcll“ is Olduttumuz
mu,tcrck tcklif nctlcesindc i,uzc‖ mizde kaldiЁ l takdirdc s021C,menin butllll orlaklarca
mt,tCrckcn imza cdilccegini vc aktcdilecck s6zlc,mc nc ngili digcr batun hususlarda pilot
olarak 86stclllli,olduttumuz ortaglmlzln,orlakhBlmlZ naln vc hcsabina harckct ctmcyc tam
yetkili olacaglm,hcr biHmizin aktolunacak sOzlcsmcnin konusuna vc kapsamina girccck
ヽleHn VC taahhtltlcHn ve sOzlesmcdcn dogup da o● ak11こ lmlza yOnclccck yttnmluluklcnn
ycrlnc gctiHlmcsilldcn mustcrckcn vc mutcsclsilcn sorumlu olac電
Im121 VC i,sonuna kadar
kwdugumuz ozcl ortakhktall ayrilmayacaglmlzl, aksi takdirdc sOzlc,mcnin fcshi, kcsin
,(;κ ′
:′ ′
A′
″κて
′
l・
′
力″ピ β″、
た″ ′
ピ
tcminatin gclir kaydl hususlannda ″,々 ′ ′
て1 )で `
、
'κ
′i、 ァ
ITκ S′ 771ヽ ′
yctkili olacaglnl,sOzlc,mc
konusu i,in
17〃 '(Eι r′ ′
κこRて ヽ
″ IR′ 7/'″ κκ′
!′
talnalnlanmasindan oncc i,ortakllgina dahil pilol o“ ak dl,lndakl ortaklardan hcrllangi biHnin
ol_u,iflasl,attlr hastallgl,tutuklulugu vcya ozgurlu色
●klsltiaylcl bir cezaya mahkum olmasl
vcya da色 1lmaSl gibi durumlarda,pllot ortak vc i,ortakllElnin gcri kalan diEcr ortaklannin
tcminat da dahil i,ln btlt● n yukOmlullklcrini vc sorumluluklarinl
●zcrinc
alacaBIni vC l,1
bitircccgini,bcyan,kabul vc taanlllt cdCriz
Tebligat adiesi
Ortaこ ln adl vc soyad1/ticalct unvanl
^
OT ORTAK
Imza
ZEL ORTAK
imm
ZEL ORTAK
In22
ORTAK
L ORTAK
imza
'a寧 細
l竜
』
嘲」
邸
│
一
¨
l′
一
¨
¨
一
﹃
N
一
一
力;″ ′ル 人
β′ ″,ル │′ ′′A` 万人で
β′
′ 、
ム,″ ′
1,′
^′
一
¨
/一
¨
/一
﹂
KESN TEMNAT MEKTLIBU
│′ で
イヽ′
ツ
,″ ′
/1′ ′
″だI,7′ '(1′ ′
ヽ
′
′│■ ′′
「 [ヽ ′
:′
`火
=,′
“
昴″
ヽ′
κD=,7● κ ic′ おι
「
`え
`'′
.″
″″
たヵ
′̀nin 4734 saylll Kanun vc 4735 saylll
17zlfFT lι jyj i,ini taahhat cdcn yuklcnici bレ 人
Kallun ilc ihalc dokunlanl vc sOzlc,mc hukumlcrini ycrlnc gctil`,,ck uzcrc vcrrlck zonlnda
″a″ garanti ctigindcn,ytklcnict
々″″′″ … 'yil′ │.″ セ″
。ldugu kcsin tcminat tutarl′ 1.″ ″″″
′11■ ′
A′
′ ●′
′
ι′
■,″ ′ ι
idarcnizcc yapllan ihale sonucunda 2″ ′
`,ソ
'■
,,″
“
taahhudunu anllan Kanllnlar ilc ihalc dokumani vc sOzlcsmc hakumlcHnc gorc klsmcn vcya
,′
tamalncn ycinc gctillllcdigi takurde,
.″ ″
′
′
″
,.ぇ ′
Protcsto 9cknlcyc,llllkum vc adl gc9cnin iznini alrnaya gcrck kalmaks121n Ve′
ilC idarcniz aras:nda ortaya 91kacak hcrhangi bir uン ■,ma21lk VC bunun aklbct vc kanllni
`,″
sont191arl dikkatc ahnlnaksizln, yukanda yazlh tutan ilk yazlll talcbiniz llzcrinc dcrhal vc
,
│′
gcchlcksizin idarcnizc nakden vc talllalncn, talcp lanhindcn ddcmc tanhinc kadar gc9cn
″れ″′imza atmaya yctkmi tcmsilcisi vc
gunlcrc alt kanuni faiziylc birlikte Odcycce[imizi 71″ ス
“
●″ 力
ad vc hcsabina taahhut vc bcyan cdcnz Bu tcminat mck● lbu
sorumlusu sifatlyla vc′ 方̀ ス
′
,″
_ゴ_
"′
`″
_/__ __2 tarihinc kadar gc9crli olup, bu tarihc kadar climizc gc9ccck ,ckildc
taraflnlzdan yazlll tazmin talcbindc bulunulmadlこ l takdirdc hak● msuz olacaktir
lhnnh
utLl
$lbesi
/r"tu/ Yetkililelinin
thonru',h.v r tuhl
Isim, unvan ve imzasr
l- .) Y.bocr bMtslun
v.!cn yabmq
bsk.
v.y. [email protected] kEditutuluduni konrsrMlihnrc dayq'ldak [email protected] m.klupldd!, kmltgaerrvi
vey. kEdi lotulutunu. isni vc tcmindm kontB
LiB, h. konirEMtilerc
d.y0nrlatat
v.ril&.k Lminal ncloplu'
Tortr
mlili oldu8u D.linil.ehirT.klifc esa pm
Li6, o&rindo [email protected]
bnimi Tmk
' Tektifin lcrildi8i pm birimi yazrlacatnr.
sor.,,l?35 sayrh Kanunun l3 0nc0 maddesin€ 80rc Yap'm Itl.ri lhalelerindc kcsin kabul tut nag,l,
yapm $i dq'ndski illerde. alnan mal lcya yap u il iein Samnta s06i onsorolmcsi halirde, 85r6i1ri
ldih, gamnli soresi onSorolmeyen hallerd. i$ 4714 say,l Kdunun 35 inci maddesin€ gore ilin bilil l,rihi
'1Bu
i
n“ コta
lh、
ir dolduEu
idee laraind& bclnlene, siircden dah! kNaolme.
Standart Form KiK024 2/H
Kesin Temrnal I\,4ektubu
T.C.
izMiR KAriP cELEBi iiNivERsirEsi
BiLGi i$LlM DAiRf, BA$KANLIGI
TEKNiK DESTEK IIiZMET ALIMI
TEKNiK $ARTNAMESi(I I AYLIK)
AⅣ駄c:
画
DE‐ 1
0niversltcmiζ bi‖ mscl knlta
dayafi, etik, kaliteli, guvenli egitimitgretim ve arastrrma
hi21ncl sunmak vc gclcccgi ongOrtlp ydn vermeyi hedef edinen, yiinetim anlayt$l ile hizmet
vcnncktcdir
もnⅣ esicmizdc yclll faku■ denn faJサ etC gcomc● ,pcrsond vc Ogrcnd say`lnln arma〕
tckllik dcstck vc donanlm iht,a91anni a山 [nn,tr Tcknik dcstck hizmetinin sagl[k"。
larak
yunltuicb‖ mcsi ioin mcvcut pcrsonel ilc yctcrsiz kalinan tcknik dcstck hizmctinin 'hizmet a1lml`
yOntcmillc ka● 1lallmasl ama01anml,tir
KAPSAM:
画
DE‐ 2
Sarlnamcnin Kapsam、
もnivcrshcmiz RektoHlk ve bagh hizlnct binalannda hizmc●
saglり acak gcrckn tekllik bHgiye,tecrubeye ve etik dcょ rlcrC Sahip personel oall゛ lrnmast amaclyla
hazlrianml,tckllik hi21neJeri kapsamaktadlr
CENEL TANIIILAR ve KISALTMALAR:
Pい DDE‐ 3
A,ag[daki kclimclcr ve terimler bu ,artllamcdc kunanlldlklainda karsllanndaki anlamlan
taslyacaklardI:
3 1 1dare:
izlnir Katip cCICbi tlnivershesi Rektorll色 u
3 2 Kontrol Te,Idlati:
ldare taraFlndan gOrcvlcndirllcn;binm vc′ vcya Hianet Ahmlarl Muaycnc vc Kabul YOnctmc"Li Hc
Hレ mO AhmhH Ccnd sannamcslllc gOrC gOrcv yapan kurd
ハ
33.Komisyon:
idare taraflndan gOrcvicndiriicn;Hizmet Ahmlarl Muaycne vc Kabul YOnctmel増
Cencl sartnamcsinc gOrc gorcv yapan muayenc vc kabul komisyonu
i ile Hiznct i,Icri
34 YI‖ enici:
Bu llldeye konu olan himc“ vcrcn ge"ek ya datu201 MI‖ gL
3 6 Personel:
Hizmctin ycrinc gctirilmcsi ioin Yuklcnici taranndan her konunda oall,lrllan ki,i
37.sartname:
Yapllacak iolehn gcnct 02ct tcknik ve idari esas ve usullcrini gOstcrcn belgeler
38S6zle,me:
idarc ne Yuklcnici araslnda yapllan yazll anla,ma
39B:dm Fiyat : Fiilcn ,all,1lan vc yasaya gore ,al[,1lml, gibi kabul cdilcn gunlcr uyarinca
ylklcniciyc, ki,i b“ lna ldari ,artnamcnin ilgili maddcsinc gOrc hcmplanarak Odcnccck ayllk bnlt
tutarl
isiN UYGULAMA YERi:
1"ADDE‐ 4
4 1 Hizlnctin ifa ycri izllur Katlp cCICbi tlnivcrsitcsi RcktOrlugl
。lup, b01ullucr a,電 lda
gOstcl■ illu,tir
l)KANIPUS ALANI(Balat,lk Mah Havaalanl Yolu No 33/2 Balat。
lkcittli iZllur)
2)AYD■ lLKEVLER YERLEsKESi(Aydlllllkc■ lcr lnl cc面 l
Mci, sk No l Clgn‐
lZMiR,
3‐
)DiEcr.REKTORLtlK BINASI(Mnhatpa,cad CuZClyan‐
lzllur)
VERILECEK HiZMETlN BOLttERl PERSONEL SAYISIve NITELiKLERl:
MADDE-5
5 1 PERSONEL SAYISI:
5 1 l Teknik Dcstck Hizmeti:(8晰 ,i)
4 Maddedc gcccn ycrlcrdc bulunan bilgisayar, yazlcl vb Cihazlarin soruniarinin tcspiti vc
onanml nc aga yCni baglanan hcr turll ci12z ioin kablolama ll121nCtlcnmn vcnlmcsindcn sorunuu
olacaklardir
52 PERSONEL NITELiKLERi:
5 2 1 Yuklemci bu hizmclitoplam 8 elenlan nc wrutcccktir canⅢ
racag[、 ,iler 18 ya,lndall ku。 lk
olmayacakt:r
5 2 2 Kamu haklarlndan mahЛ ュ
m olmanlak
5 2 3 Taksini suolar vc asa量 lda sayllan su。 lar d[,Inda tccil cdilllll,hukun」 cr hari,olmak iレ crc,ag]r
hapis veya 6 aydan fazla hapis vcyahut aFFa uLraml,01Salar bilc,Dcvictin sahsiyctinc ka●
suolarla zinlmct, ihtilas, irtikap,、 vet,hirs121〕
li,lCncn
に dOlandlnclll● sahtecilik, inancl kOttyc hllanm,
dolanll inas」 bi ytZ k[Zarticl、 ゥ0,Crcf vc haysiyct kl“ cl su,tan vcya islmal ve istihlak noatcnl色
1
haH,kacak9 hk,rcstt lhJc vc allm s江 lmara Fcsat kan、 lnlla,Dcuo 9nar[ll a,こ a vurlna
su91anndan dolayl hlkunJtl bululnlanlak
5.2.4 Erkck personcl i,in askerligilu"pml,01mak ya da sOzlc,mc tanh nibanylc askcrlikle ni,klsi
olmamak
5.25 1,in gclcklchni ycinc gctinnesinc cngcl olabilecek her hangi bir sagllk cngcli bultuullalllak
5 2 6 Tum pcrsOnclin ctik dcLCrlcrc sayglll,bcscri iliskllcri gu。
lll,algllama duzcyi ytkSck,taklm
oab,maslna■ atkl■ ,yo3'n,all,ma tCmpOsuna ayak uydurabilcn kl,ilcr olmaslna Ozcn g6stcnicccktir
5 2 7 Temk dcstck hizmclndc,ahttcak olan i,,ncr kunllma n」 H bn,,belge,ara,vc donanilllan
kurum d[,Ina,lka,,“amalld[r
5 2 8 Pcrsoncl cn az lisc mca■ nu olacaktir
52, Pcrsonclin bilgisayar bilgisinc sahip olmas1 8Crcklncktcdir
5.3 PERSONELiN MAAsI
5 3 1 Tckllik Dcstck Elcran■ AsgaH● crclin%20 fazlasl maas alacakt[r
PERSONEL DOSYASIIciN iSTENECEK BELCELER:
MADDE‐ 6
-TC Kunlik nulnarah Rcsinlli Nums Cuzdan surcti.
‐
0ま Cnim bclgcsi onayh surc●
lkamogall bclgcS
_sagllk raponl(tCk hCklm raporu‐
son 3 ay iOindc allnml,Olanlann onayll surctlcH)
savcnlk Belgesi,(Sablka Kayd卜 son 3 ay iOindc allnml,01aniann onaブ :surCdCn)
2 Adct Fotoglat
PERSONEL KIYAFETl:
MADDE-7
0RTAK HUKULILER:
―Idarccc
bclirlcncllln dl,lnda baska klン
aFct ,ydu■ lmcyeccktir
Pcrsoncl klyaFcncH;rcngi atm,,yl“ 181
Ve sё b色■olmayacak,cklldc
hcr zaman ut● 1● vc tcmiz
olacakttr
Yも KLENICNIN
SORUMLULUKLARI:
MADDE‐ 8
81‐ YUKLENICISORUMLUCUNA AIT CENEL HUKOMLER
81■ ‐Yasal surc i9indcヽyeh B。 lgc can,ma Murlurlutt vC SOSyal G● vcnhk Ktlnlmuna bndtinldc
dWTWtthJ¨
習Ⅷ 」
Iよ 響
1棚
mh¨
器 細
barcnい
“
関 cinin hnkuttcinc uyacak ve bu[」 ar[cksiksiz olank uygulayacaktlr
81c‐ Ccncl Hi4`lctlcr i§ inin lcnnc gctinlmesi icin, Ccncl Hi4川 CtlCr
嗣ω
鵬品К
SOzicsmcsi llc lhalc
SarrnamcleHndcn dogan沖 kl嗣 111klcHni ychnc gclircbilccck lutclik vc nicclik olarak hcr y6ndcn
.ctcni pcrsOncl,anstiracak,cgitcccktir
81d‐ Hizmctin strckliligilldcn vc kalitcsindcn hcrllangi bir aksamaya izin vc“
llCycccktir
81e‐ Y● klcnici vcya vekili, 1,lcrlc ilgili dcnclillllcr vc,a11,malar slraslnda istcndi二
i zaman kontr01
teskllatl ilc birliktc bulunacaklardlr
8.1.FYlklcnici,BiHmlcr arasl koordinasyonun sattlattms[,pcrsoncl vc●
tcspiti,
嗣 iligillln anlizi,sOrunlann
Ozunicnlncsi vb kOnularda ldarcnin bilgisi dahilindc vc ldarc ilc koordinc1l olank
。
,all,acaktlr
81g‐ ldarc kayit К
b‖ gncH_idarc
dl,na。 lkarlLnaslna vc ba,ka bir amao ioin kunanllma,na
kcsinliklc izin vcl“ lcyCccktir
計草(M;獅 盤労
:Lξ廿繁罵 :襟著離I::棚 Lm".cd宙 Кnガ 前cm銘 ,Onak
alalnaz
PERSONELE iLisて N SORUMLULUKLAR
MADDE‐ 9
91‐ PERSONELE iLisKIN SORUMLULUKLAR:
913‐ Ylklc面 ci, ise ba,larkcn oall,tiracagt her
pcrsOnele istencn bclgclcn ioeren sahsi dosya
肝E‖巽‖
∬乱路ま
蹴翼腹出露:謝 1鳳胞│:磐:猟驚li総 器]認喘:ま躙
͡
ayr:laniarln ycHnc allnacak ycni clcranlar i9in dc al■ ll proscdul uygulanacaktlr)
91b‐ Y● klcluci,Sosyal Clvenlik KШ ュ
muna bildirdigi personcli 9a11,llracak, sigortaslz pcrsoncl
,all,t:“ ayacakt[r
“
91.c‐ Yukleluci,4857,5018,
193 vc 818 say[h Kanun vc bulllala ili,kln T_k,YOnctmclik vc
TCbHttlCrlC bClirltts y● kl嗣 1limcrdcn sommlu Olacak,,an,urdlg:hizmet pcrsonclinin i,vercnl
olarak kabul cdilcccktir
91d‐ Ylklcnict SoSyal Glvcnlik Kurumu,Mahyc,Bclcdiye vc digcr mcrcncrc yapnmas1 8erCkli
bcyan vc bildihllllcrdcn vc bu hususlardaki mlkcllcnyctlerden( vcrgi,ha" gibi digcr 6dcmclcll,
bllmtt ilavctcn noksan vc k,sllrlu i,lcnlcrdcn dolayl mcydana gclccek maddi_mancvi zarar,ziyan
vc talla鰤 k cdecck cczalardan idarc adlna tcscil cdilttchn ta施 ru vc i,kazaslyla ilgili konulardan
son■ nJudur
91e‐ Ylklcnici, pcrsOnclin gcrck tck tek vc gcrckse topluca ya,adlklar[′
9al[、 lklart yerlerde:
∬
欄
響鍵騰背ヽ計I筑 鍔IXよ」
l:』 :Ⅷ に
1:1,1littt鳳 指
[l推 l訛
増肥譜
「
hcr turll onlcni alacaktir
椰憫 鶴織嶋
憑欄が
欄 場魃
η
i:
scbcbLi ldarcyc yazlll olamk mtltlaka bildircccktir C6rcvden ayrllan clcmanlnln h10bir alaca色
olmad:こ lna dair,bu clcman taraflndan doldun■
lmu,vc:厖 alanm[,bir
lnln
bclgcyi darcyc vercccktir
91g‐ YuklcnicL pcrsonclin idarccc(kontr01 kOllllspnu) tCSpl cdncn bidllucrdc oal[,unlmaslnl
saglamatta y● kumlld●
「
91b‐ YiJdcluci, pcrsoncllll y,11lk izinicrlll1 4857 Saylll l, Kanununda bcli“ ilcn yasal surclcrdc
,al[,tl意
:biHm sOnlmlusu vc Kolltrol Te,kilatinin onayln:alank yJ ioilldc kunandiracakt]r Pcrsoncle
kanuni izin haklar[ haHcindc hi,bir suretlc izin vcn■
cycccktir Persclnele izh kunandlr[1[rkcn i,lcrln
aksamamaslna dikkat cdilcccktir
91i‐ Yuklenici,Pcrsonclin,all,rn surclcHlu(mesai Ve vardiya saatlcn)io Kanunu huktlttehnc gё rc
duzcnieyccck● lr Noin,al mcsai,ahsma saanc■ 9 saat,al● ma l saat ara dinlenlllc olarak(08001800)
saancrl araslndadlr(Kamu k■ lrulluam ioin uyttlanan yaz saatν kl,saati uygulamatt hizmet clemanlan
iOin dc uygulanacakt]r)
?11‐
Yuklcnici, persOnclin idarccc"y,nlanln[,tum talimaaara(帥 vcnlik,yang[n,arct dabl)VC
Ihalc saltnamcic■
‖c Sozlcsme llukuttchnc tam ol韻 よ uFmlannlsaLlay∝ aktlr
91に Y● klcnici,pcrsonclilu
klyaFct(sa9,Sakal uzatlllllayacak)vc tC面
Zlik k■ lranarina uyttn olarak
,al[,lracaklr
911‐ Yuklcnic:。 ah,t[rdlこ l clCmanln hcr tin1 6zluk haklarlnl ka● lamak vc Odcmck zorundadr Bu
konularda ldarenin hiobir zorulllulugu yOktur Yllllk vc nlazcrct izimcH(baballk,cvlillk,6●
^
m)ilC tum
農
脚£需‖
l出 を
‰樫T■露lilぽ 話器銚織 1鳳 謡
;緊 蟹
91m‐
a
irpOrlaだ
Yuklcniclnon“ al mcsai yapabllmcyc cngcl han ollnayan vcHll■ i ,nazik, g● lcr yuzlt , ctik
dcecrlere sayglh,insan ili,kllcn gu。
1●
,a18:larn duzcyi y● ksck,taklm,all,ntaSlna yatkin,pgun
9all,ma tempOsuna ayak uydunbHcn personcl,a11,tr∝ aktir
91レ Y● klclucL
kOntrOl tc,kllan taranndan gOrcvini yaprmyan,idare kuranar[na uymayan,idarc OncH
vc oikayct kutusundan Olkan,ikayctlcr dahil,hcrllangi bir olulnsuz harckcti gO● lcn pcrsoncli sё zlu,
YCya yazlh olarak bndirdittindC,bu dummun taklb血 yapacak,a沖 :davranlsln tckran halindc i,
Yasaslna g6rc gcrckli i,lem yapllank idarcyi bilgilcndiHlecck vc dcrllal bu eleman hakklnda gcrckli
i,lcllu yapacaktlr
9.lr‐ YuklclucL idarccc pcrsonchn g6rcvi ihlllal,hakblz kazan,cldc ctmc
」bi durumlannl tcsp■ i
hahndc kl゛ nin dcrllal 、 alanindan vc idarc binalanlldan uzattastlrlLllasini saglayacak,idarc
binala‐ ldan uzakla,"口 lan bu pcrsonc"n ychnc(2)歯 i,帥 nunu g"memck kayd[yla cgi“ 祠 i ba,ka
bir clcmKln gctircccktir
9.ls‐ Yuklcluct pcrsonchlu bu,artnamcdc bclirlcllcn i,lcin dl,Inda b●
ka i,lCrdc(Ozcl i,ICrdc)
kcsinlikJc,a11,ttrlnayacaktlr
PERSONELiN
SORUMLULUKLAR
92‐
^
is
SAATLIiRi
ve vARDiYA DA6TLIMTNA
iLitjKiN
―
YlklcnicI
PcrsOnclin hanallk,a11,ma surcsi 45(klrk bC,)Saattir Nonnal mcsai,all,ma saatlcrindc(08001800)i21nct Vchleccktlr(Kalnu kunuman ioin uyttlanan yaz saati衆 ,saati uygulamatt vc Oこ lcn
tatin hla,,ct clcmanlan icin dc uyg,lanacaktlr)Glul icindc l saat ara dinlcrunc vc■ lcccktir
Hizmet i,lca gcnel,arlmmeshdc bc‖
1zCrc kOntrol te,kilat[nin onayinl almadan pcrsoncli
i,。 ilcnn hangi b01ulll ve
odalarda gOrevI:olduklanna ili,kln bir,izclgeyi Kolltrol Tc,kllatina vennck zorunda olup,
dC,,ti・
rtildi着 1
.=lcyccck vc l,inc son vcnncyecektir Чttcnici n,.,,a oah。 ●rdlgl
dCLi,lklik halinde isc bu dcgl,]diklcrl de en gco bir gun sonra bildi“ .,ck zonllldadlr
93‐
mZMETLERIN isLEYisi,MALZEME ve EKIPMANA iLisKIN SORUMLULUKLAR:
YШdcnict
9 3 1Hizmcnein ycrlnc getiHlmcsi sirasillda ldarc blllalarillda,bal19e ve otoParklarda ycr alan sistcm,
tc,hlzat vc c,yaya zarar verebilccck, tehlikc yaratabilccck makinc vc
hclllangi bir davran:,191ndc bululllnayacaktlr
Ymenlc血 n
vcya,all,1lrdi81 kl,1lCin,
■ ザ
・
∴″
9 4 TAZMNATμ ARAR VE ZⅣ ANAlLisKIN SORUMLULUKLAR:
pman kullanビ nayacak
“
:■
`
94,SOzlc,mc vC Sartnalnc htkumichndcn hcrhangi biHsini ihlal ctmcici vcya kusur vc ilunancrl
sonuculldai tuln pcrsonclc,ldarc binalarina,dlEcr rcsllll mcrcncre vcya"unct kl,1lcrc ait hcr tur16
●ゞem,t∝ luzat vc c,yaya ni,烙 n。 larak yOl acacaEI maddi mancVi hCr tu■ 6 zarar vc zlyandan
dOLrudan dOttruya■ lmcluci sorumlu olacaktlr Bu konuda,digcr rcslm mcrcncr idarc,mtlhatap
alarak idarc alcllllnc hukukl i,lcm ba,latt[=i takdide,yargilama gidcrlch,■ ckalct Oclcti vc ihllann
sulh yolu ile,6zulmcsi dc dahil vc bununla slnlr1l ollllamak●
zcre ldarcnin bu konuda uttyaCag]hcr
turlu masraFYuklcnici tamnndan odcncccktir
9.4b‐ callstlrdl麓 l pCrsOnclin kusurulldan dolayl,ヽ ls,CkSik vcya Fa21a VCri vc bilgi giHlmcsindcn
kurumun hcrttrl● 夕
ar Yuklcnicidcn faizi llc birliktc idarc taranndan talcp cdnccck vc nk hak cd、 tcn
^´
kcsilcccktir Bu durt ma rIII lanin itiraz hakk[yob Yuklclllci zaman a01m[surcsincc kati tcr unatinl
cttcn sorududur
alsa dab kcndi ktlsurulldan dolayl olkacak olan zil―
94c‐ Yuklelllci rl,1,`a,an,tirdl色 l perSOnclin idarc mal[na zarar vc“
=`csi durtmunda ara口 tazlnin
etmeklc mukcllcnir Meydana gelen llasar vc zarar[n tcspitindcn itibarcL bcklcmcnin mun引
kun
olmadl菫 l durumalda llelllcn, digcr d_Inarda isc, cn gc, 24(yi品
dOIt)Saat i9cnsindc yuklcnici
nn la taranndan zarar gidc■ leccktlr Ycrulclnclun mulkn olmadlLl d― ara iSC ldarc"klCnici
rln a adina gcrckli al[m vci,lcmlcrl gc"cklcstllccck VC masraflar rlmna hak cdi,lllden kcsileccktir
9.5‐
G■ VENLIKLE iLCiLiSORUMLULUKLAR:
95.o‐ Yuklcnici,Ccncl Hizlncticnn ycrinc gctiH:mcsi i,in kullandigl kcndisinc ait hcr ttrlt t"hizat
͡
VC C,yanin iソ 。
cklldC mtlllafazasindan Sonmuudur soz konusu tc,hizat vc、 yan[n kaybolmsi vcya
haSar 86n■ csi halidc idarcnin hcrhangi bir sonttrdull珈 olmayacakt:r
95卜
Kolltrol T■ knan,dcnc● m amactyla,vardlya ba,langl,,b"im vc saptayacagl dcgi,ik zaman
dilirncnndc, fl“ a pcrsoncli i,in kirnik saptallla, 1,c dcvam tcspiti vb aIIla,larla mckanik vcya
“
clcktronik kontrol yOntcmlcnlu uygulayabillr Y● klclllcilun vardiya planl ilc kontrOl sistcminin
uyulluu olmasl gCrekmektcdir Finlla pcrsoncli i。 ■
n klntik saplama, isc dcvam tcspti hususundaki
uyu,mazllk an[llda Kontrol tc,kllatin[n tutanaklan csas allnacakt[r
95d‐ cal● acak pCrsoncl mcsai saaticn i,ensmdc unutulmll,para,hcr turl●
gibi unsurlari mcsai saatlcn iocrisinde idareye kdyⅢ
al● na
klymctli c,ya vc CVrak
aldlrarak tcshm cdccctir
iDARENIN SORUMLULUKLARI:
lИ
ADDE‐ 10
10.1‐
Yiklcnicirun yasal sonlmluluklannl ycnnc gcti■ p gclirlncdigini hcr zaman kontrol cdccchir
KAZA RAPORLARI:
MADDE-11
Hl‐ Yuklclllci mcガ ana gelen i,kazalarin[cn klsa zamanda idarcyc,yada idarc taranlldan tayin
cdilccck yctklliyc rapor edcccktir
͡
H2-Yuklcluci mcydana gclcn、
kazalan ne il」 h
Xl理 麗
1■ど
1滞 ll¶ 朧淵rdgaょ
sOS"IC● nHk Kurumu“ B01gc cah,ma
raporlarln “r bpyNm mutは a48 saal● ndC
ぃ
Ы
n3‐ Yuklcllld:vcrdigi lllzlndlcnc n」 H oLrak mcydana getbliccck ve kl,i対 ,maa ya da cana zarar
vercbilecek,0111m vcya yaralarurlaya yol a,abilccek llcr turl●
kazaya ili,kln olaslllklarl i,crcn dclayh
raporlarl idarcye vereccktlr
DENETLEME:
MADDE‐
12
121‐ Personelin Delletlenmesi:
121■ Yllklcnlci pcrsonclinin dcnclinunii sorulnu mudinl ilc yapt[racak vc Sorulmu Mtdur' un
islm yaz11l olarak idarcyc bildircccktir idarc bir sonrakl g6revlendi,“ ,c bildinlene kadar son bildiHlen
kl,ncri yCtkili olarak g6rcccktlr
織 ぷR轟賀
瑞職 場ll蹴 鵬
Ю
mmusunun
淵 lll五 ‖
gッ
I.‖
12 1 ocah,anlarln prOgramh rotasyonu ldarcnin 0
′
・
‘
,
一
ψ
′
ァ
5
RAPoR YE ARsi.iLEME :
MADDE- 13
Ve.digi hiznetler ile ilgili faaliyetlerin aylk kontrol fonnlann( ifa formlan), diizenli olarak her
ay sonu, birim sorumlularma onaylatamk, kontrol telkilatma verecoktir.
CEZALAR . YASAL SORUMLULUKLAR:
MADDE- I4
14.o-Bu qartnamenin her bir maddesine uplrnadtgtnln tespitinde, idari
ve sdzle$menin cezai
hiikiin erle ilgili rnaddelerine gijre illem yaprlacakr.
'anname
14.b. ldare; siizle$me siiresi iginde toplam elenan sayrsrnt oZ20 omnrnda eksiltebilir veya anrrabilir.
Bu durumda toplam galgat sayrsr yeniden beli enir. yiiklenici bu nedenle ldareden higbir ad alrmda
iicrel veya lazminat talep edemez.
TiRMANTN HAK EDig r,lloni:
MADDE-I5
Finna her iideme ddneminde (her ayn ilk ii giinii) bir dilekge ile hak edif talep ederken
a$agrdaki belgeleri tam olarak ldareye teslim edecekir.
15o‐ FaⅢ a,
i5卜 Aメ :k ucret bOrdrosu,
͡
15c‐ Bir Onccki aya ait banka listcst,(bal■ a yctkilisincc onayll is。
tann goscrcn H●
l
Πnaslarinin
hcsaplara aklarlldl二
1
c)
15d‐ Bir Onccki aya ait muhtasar beyaIInamc,tahak晰 ュ
k rlsi vc Odcndi bclgcsi,
15,Bir 6nceki aya ait SCK E‐ bildirgcsi,tahakkuk rl,i vc odcndl bclgcsi,
15 FVcr」 bOrcu olmad[=ina dair bclgc,
Pcrsonclin maas, y01 vc yclllek lcreticn
banka araclllLlyla odcnccek, hak cdi,in a1lmnasln[
takip cdcn 48 saat ioindc maas hcsaplar[na aktarllacaktlr
gOぃ cr』
ballkanln llla,m[kday
」
疇
Fa yapacaξ
DIё ER
ve birgok yerde
$ubesinin olmasma dzen
HUSUSLAR:
●IADDE_16
16.1-Yiiklenici
p€rsoneli her ne suetle olusa olsun idare personeli ile ta.rtrgmayacaktrr. idare
personeli_ile tartr;an Yiiklenici personeli hakkndaki karar her ii<i
taraf yetkililerince yaprlacak ortak
delerlendime sonucunda verilecekir.
16.2_Hizmetlerin bu $arrname standartrannda yerine getirirebirmesi igin, kontrol
te$kiratr ire yiikr€nici
siirekli diyalog halinde olacal(tr.
ハ
16.3-ldare personeli tarafrndan Yiiklenici, nin Sartname srandartlannda hizmet vermesi engelleniyor
ise..Yiiklenici-bu durumu derhal idare yerkilisine bildirecektir. idare bu durumda, engelleri ortadan
kaldrracak ve Yiiklenici i$in onamr hizmer verilebilir hale getirecekir.
16,+Teknik $artnamede anla$llarnayan hususlai oldugu takdirde komisyonun gdrii$ii esas almacaklr.
sozLEgME sirRESl
MADDE-17
17-l-Tiim personel
gahgtrrlacaktrr.
(ll
ayhk) Ol.O8.2Ol4 tarihinden ba$layarak 31.06.2015 tarihine
Tcknik Komisvon
Kemal TUT
Teknisyen
静絣
Ahmct ERYAsAR
.
kadar

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. gcrckli dcstckli ycdck par9a ve malzemclcn,ycni

Detaylı

23.02.2016

23.02.2016 2886 SayJl Dcvlct■ lalc Kantmunun 31 vcya 76'ncl maddclcrinc g6rc onaylanan ihalc karallallnin ydarida a91klanan,cklldc tcbligindcn itibarcn 15 gm i9indc kcsin tcminatl vc nk taksiti面 yatllll■ ak,s...

Detaylı

僻鶯驚即葦 卜i - [email protected]

僻鶯驚即葦 卜i - imidb@ikc.edu.tr kcndileri veya ba,kalarl adina hi9bir§ ekilde ihaleyc katllamazlar.

Detaylı