KIKKO MAX

Yorumlar

Transkript

KIKKO MAX
Hot & Cold
KIKKO MAX
L250U00
Kikko Max yeni baðýmsýz içecek otomatý olarak; 620 bardak kapasitesi
ve 7 haznesi ile profesyonel Necta Sýcak & Soðuk otomat serisi ürünüdür.
Sadece 1830 mm boyunda, Snakky Max yada Sfera otomatlarý ile
uyumlu þekilde sergilenebilecek ve kullanýlabilecek þekilde tasarlanmýþtýr.
Kikko Max master/salve uyumu ile çalýþýrken ortak ödeme sistemini
kullanabilir. “One-Stop-Shopping” çalýþma metodu ile müþteri dostu
servis anlayýþý sunan bir otomattýr.
ELEKTRONÝK KONTROL
16-bit elektronik kontrol ve flash EPROM birleþerek esnek ve komplike
kontrol sunar. Bir PC ile kurulabilecek en kontrollü baðlantý yapýsýna sahiptir.
“Flash”. Uygun avuçiçi donanýmlarla kontrol saðlayan, via RS232 arayüzü,
otomatik yükleme ve kullanma istatistiklerini tutabilir. Satýþ istatistiklerini
raporlayabilmeniz için (EVA-DTS formatýnda). Flash kontrol sistemi
GSM teknolojisi ile uzaktan kontrol edilebilme seçeneði de sunar.
ÖDEME SÝSTEMLERÝ
Kikko Max önceden ayarlanabilir yapýsý ile Ýdareci, BDV
ya da MDB protokolerinde gerktiði gibi çalýþýr.
Ayný zamanda, þu özelliklere sahiptir:
• Para üstü verebilme, madeni para donanýmý
• Fiþ tanýma
• Anahtar yada kart ile iþlem yapma.
KIKKO MAX ES 6 KIKKO MAX IN 6
(Espresso Uniteli
(6 hazneli)
+ 5 hazneli)
ENERJÝ TÜKETÝMÝ
AKSESUARLAR
Espresso modeli
Baþlangýç sýcaklýðýna kadar
Saatteki tüketim stand-by
51.71 Wh
100 Wh
Instant modeli
Baþlangýç sýcaklýðýna kadar
Saatteki tüketim stand-by
174.1 Wh
88.7 Wh
Ön seçim
Þeker miktarý
Bean coffee black
Bean coffee long
Bean café au lait
Bean coffee white
KAPASÝTE
Instant espresso coffee
Bardak (Ø 70-71 mm)
620*
Coffee long
Karýþtýrýcý ( 95/105 mm)
550
Café au lait
6
Coffee white
0.6 l
Cappuccino
Containers
Espresso boiler
Chocolate
Instant boiler
2l
Coffee beans
3.2 kg
Chocolate strong
Instant coffee
0.9 kg
Chocomilk
Chocolate
5.2 kg
Decaf/Instant coffee black
Süt
2.6 kg
Decaf/Instant coffee long
Çay
3.2 kg
Decaf/Instant café au lait
4 kg
Decaf/Instant cappuccino
Þeker
N&W Global Vending reserves the right to alter specifications without notice.
Mekanik sayaç
Madeni para kutu kapaðý
Bardak sensörü + bardak lambasý
Bardak servis bölümü lambasý
20 litre su tanký
2x20 litre su tanký
Sessiz soðutma ünitesi (toz ürünler)
Master/slave donanýmý
RS232 donanýmý
GSM donanýmý
ÖRNEK VE OLASI KONFÝGÜRASYONLAR
Lemon tea
*166 cc
Soup
Süt/Sýcak su
ÖZELLÝKLER
Yükseklik
1830 mm*
Geniþlik
540 mm
Derinlik
Derinlik açýk kapý anýnda
Geniþlik
Güç kaynaðý voltajý
Güç kaynaðý Frekansý
Güç
Su basýncý
(3/4” gas )
Optimum iç hacim kullanýmý
Z 3000 patentli
Sadece bardak
Bardaksýz
650 mm
1120 mm
126 kg ca.
230 V
50 Hz
1800 W
0.5 - 8.5 bar
ISO 9001:2000
ISO 14001
N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma,24
24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel.+39 035 606111 - Fax +39 035 606519
*Adjustable feet: +10 -10 mm
www.nwglobalvending.com

Benzer belgeler

Colibri

Colibri Derinlik açýk kapý anýnda

Detaylı

snakky - Keyif Otomat

snakky - Keyif Otomat Duvara yapýþtýrma parçalarý Çekmece motorlarý (uzun ürünlerin servisi için) Master/slave baðlantý donanýmý Baðlantý paneli (Snakky/Snakky SL & Kikko baðlantýsý) Rs232 Kýzýl ötesi GSM baðlantýsý Yön...

Detaylı