Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu , 2009

Yorumlar

Transkript

Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu , 2009


 
   
   
 
   
   
       

 
2
3

 

   
     
2009 KBYR
  
‹Ç‹NDEK‹LER


   
 
 
  
  
  
 
    
  
  
 
   
   
   
    
  

     
     
  

  
  
  
   
 
       
      
   
       
      
       
    
  


BAKAN SUNUfiU
2009 KBYR
4
5

            
       
            
            
          
           
          
           
       
           
         
        
         
            
           
           
             
         
            
          
         
       
         
         
            
           
         
          
     
 
    
ÖNSÖZ
2009 KBYR
6
7
 

         
        
      
         
         
              
      
           
         
           
         
         
           
         
          
         
      
            
        
        
           
          
         
          
          
        
           
         
     
            
           
            
          
        
        

           
         
       
  
 
8
BORÇ YÖNET‹M‹ ORGAN‹ZASYON YAPISI
2009 KBYR
9
     
        
       
           
         
         
          
         
        
        
         
       
  
   
 

              
         

         
       

           
            
   


        

          


           
           
  
          
   
           
      

        

         


            
 

        

      



  

          
          
           
         
            
          
         
             
           
          
          
           
          
        
         
           
          
          
            
           
    
          
           
         
          
     
           
           
          
       
          
 
         
        
        
         
 
12
13
         
          
         
       
         
          
2009 KBYR

        
          
         
            
           
          
           
           
    
            
MAKROEKONOM‹K VE F‹NANSAL ÇERÇEVE
              
          
             
           
          
            

            
       
           
              
            
      
          
           
              
          
         
          
           
           
         
         
       
          
            
                

         
            
          
            
    
          
          
         
          
  
         
          
         
         
            
 
          
           
          
             
         
        
        
         
         
         
           
         
         
          
         
      
Murassa, Alt›n Tören Mataras›, Osmanl›, 16. yy. ikinci yar›s›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü
 
            
           
             
            
            
           
          
            
          
    
         
           
  
           
           
         
          
          
        
          
         
           

             
           
             
   
            
       
         







  


  


16
17
     



BÜTÇE UYGULAMALARI
2009 KBYR


  




 
 
           
          
         
      
         
            
            
         
           
            
           
          
          
           
          
         
            
         
                
           
 
(2)





  





149,7
130,8
87,7
43,1
18,9
11,8
7,1
146,5
129,6
86,0
43,6
16,9
11,0
5,9
153,9
135,1
85,4
49,7
18,7
11,6
7,2
49,1
43,3
25,3
18,0
5,8
2,7
3,1
149,7
44,7
35,0
0,5
9,2
146,5
33,9
24,0
0,6
9,3
153,9
36,5
28,5
0,5
7,5
49,1
2,4
-1,4
0,3
3,5
106,9
15,3
91,6
107,2
10,9
96,3
117,4
12,2
105,1
48,6
2,4
46,2
-1,9
0
1,7
3,6
0
0
-2,5
0,7
70,0
74,3
77,8
106,6
7,3
3,9
3,4
10,2
10,3
-0,1
20,4
19,7
0,7
20,6
20,9
-0,3
 
            
      
18
19
            
            
            
            
   
2009 KBYR
        
 
 
 
 



 
 
 

 

       
            
‹Ç BORÇLANMA
             
            
            
         
            
           
            
        
            
             
           
         
          
           
             
          
  

 











































        
       



       
   
           
            
         
            
   
        
          
          
            
             
          
            
          
              
           
       
            
           
            
          
   
20
21
            
         
          
          
          
2009 KBYR
          
            

         
        
          
           
‹Ç BORÇLANMA
           
     
 
 
   
           
          
            
           
         
              
          
     
2002
2003
2004
2005
 
2006
2007
2008
2009
TOPLAM
Ocak - Nisan
(Milyon SDR)
2001
I. Kullan›m
8.895
9.929
1.191
794
1.666
1.999
749
2.248
0
30.093
II. Borç Servisi
1.207
5.544
1.863
3.805
5.910
5.635
3.741
1.502
500
29.813
Anapara
868
4.916
1.224
3.158
5.267
5.092
3.373
1.244
458
25.666
Faiz
339
628
639
647
644
543
368
258
42
4.147
III. Net Kullan›m (I - II)
7.688
4.385
-672
-3.011
-4.245
-3.637
-2.992
746
-500
281
IV. Faiz Hariç Net Kullan›m
8.028
5.013
-33
-2.364
-3.601
-3.094
-2.624
1.004
-458
4.427
V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) 11.233
16.246
16.213
13.848
10.247
7.154
4.530
5.534
5.076
..

               
    

       
          
          
           
              
           
            
           
               
           
     
22
23
           










2009 KBYR










 
  



 




   
   











DIfi BORÇLANMA
    
          
             
          
           
            
        
          
           
              
 
    
         
           
          
           
   
           
           
     
          
          
           
   
      




















  

  
  
            
             
       
‹hraç Tarihi
Vade Tarihi
Para Birimi
Miktar
15.01.2008
03.04.2018
ABD Dolar›
1.000.000.000
05.03.2008
05.03.2038
ABD Dolar›
24.06.2008
15.03.2015
ABD Dolar›
11.09.2008
11.03.2019
14.01.2009
14.07.2017
07.05.2009
07.11.2019
Kupon (%)
Yat›r›mc›ya Getirisi
(%)
Spread (bp)
6,750
6,300
UST + 246 bp
1.000.000.000
7,250
7,550
UST + 290 bp
500.000.000
7,250
7,342
UST + 348 bp
ABD Dolar›
1.500.000.000
7,000
7,050
UST + 334 bp
ABD Dolar›
1.000.000.000
7,500
7,500
UST + 501 bp
ABD Dolar›
1.500.000.000
7,500
7,600
UST + 448 bp
 
      
   
            
           
            
             
             
         
           
           
             
          
    
           
          
              
24
2009 KBYR
25
          
              
   
          
            
            
        
        
        
            
            
             
           
 
         

(Milyon ABD Dolar›)
Hükümet Kredisi
Ticari Kredi
DIfi BORÇLANMA
‹hracat Kredisi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nisan
Toplam
25
1,112
255
0
183
10.8
1,586
1,428
577
1,634
2,650
797
70.0
7,156
60
303
321
1,439
221
10.8
2,355
Uluslararas› Kurulufllar
1,663
2,133
2,826
1,556
2,935
484.2
11,597
Toplam
3,175
4,125
5,036
5,645
4,135
575.8
22,692
(%)
2004
2005
Hükümet Kredisi
Ticari Kredi
‹hracat Kredisi
Uluslararas› Kurulufllar
2006
2007
2008
2009
Nisan
0.8
27.0
5.1
0.0
4.4
1.9
7.0
45.0
13.8
32.6
46.9
19.3
12.1
31.5
1.9
7.4
6.4
25.5
5.4
1.9
10.4
52.4
51.8
56.0
27.6
71.0
84.1
51.1
        








Toplam

 

 

 


 
   
        
       
        
          
           
        
         
         
         
       
             
         
          
           
             
          
       
          
         
          
          
        
 
          
          
           
              
  
Murassa, Ayna Muhafazas›, 16. yy. ikinci yar›s›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü
 
           
             
      
   
           
          
          
        
          
          
            
            
         
            
           
             
              
            
            
  
Kamu Borç Stoku (Milyon TL, %)
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku /GSYH (%)
AB Tan›ml› Genel Yönetim Nominal Borç Stoku
AB Tan›ml› Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSYH (%)
Kamu Net Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku / GSYH (%)
2003
2004
2005
2006
2007
282.807
316.528
331.520
345.050
333.485
2008
380.315
62,2
56,6
51,1
45,5
39,6
40,0
306.301
331.191
339.428
349.481
332.496
375.055
67,4
59,2
52,3
46,1
39,4
39,5
250.593
274.195
270.275
258.191
248.374
271.620
55,1
49,0
41,6
34,0
29,5
28,6
          
      
           
          
         
 
          
           
            
   

            
28
2009 KBYR
29
          
         
   
         
    
           
           
    
          
              
           
     
       
           
          
        
           
          
           
 
    

  


BORÇ STOKU
    







   
         
           
          
           

              
          
  
         
             
           
            
             
            
    
 
              
              
            
         
  
           
            
         
          
     
   
           
            
          
         
           
            
           
           
           
   
         
            
              
            
           
             
             
          
            
   
            
           
            
          
         
         
  
       
         
  
30
31
 
         
2009 KBYR
         

       
      
         
         
         
          
         
         
        
         

NAK‹T YÖNET‹M‹
          
           
          
          
           
           
         

          
            
           
           
          
           
           
           
           
   
           
            
         
          
         
      
          
           
           
         
         
            
         
        
         
         
            
           
          
       
32
33
   

2009 KBYR
 
               
            
         
           
             
            
   
          
             
            
       
        
           
       
          
             
         
    
2009(1)
HAZ‹NE GARANT‹LER‹
2008
Hazinece
Ödenen
Kuruluflca
Ödenen
Üstlenim
Oran› (%)
70
111
38,7
Fonlar
-
Finansal Kurulufllar
Milyon YTL
Mahalli ‹dareler
Hazinece
Ödenen
Kuruluflca
Ödenen
27
17
40
-
1
-
27
-
6
110
196
50
24
Özel Kesim Finansal Kurulufllar›
-
256
-
80
Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar
-
152
-
46
180
782
77
175
Finansal Olmayan Kurulufllar
Toplam

35,9
18,7
Üstlenim
Oran› (%)
  
 
          
            
          
           
           
          
          
60,7
67,4
30,5
         
      
             
            
             
         
          
            
           
     
       
             
       
 
         
 
           
         
         
 
        
        
        

         
         
           
          
            
        
  
          
         
          
           
           
     
34
  
2008
35
Vadesi
Geçmifl
Milyon TL
2009 KBYR
Fonlar
Vadesi
Gelecek
Toplam
Vadesi
Geçmifl
Vadesi
Gelecek
Toplam
0
0
0
0
0
0
Mahalli ‹dareler
6.638
7.365
14.003
6.750
7.405
14.155
K‹T’ler
1.405
5.238
6.644
1.462
5.440
6.902
Bankalar
0
1.148
1.148
21
1.203
1.224
Sosyal Güvenlik Kurulufllar›
0
2
2
0
2
2
Kamu Bankalar›
1
675
677
0
733
733
Kamu ‹flletmeleri
55
1.389
1.444
0
1.380
1.380
Merkezi Yönetim
44
1.446
1.490
49
1.557
1.606
Organizasyonlar (2)
0
37
37
0
35
35
Sigorta Kurulufllar›
0
78
78
0
87
87
Özel Kurulufllar (3)
0
16
16
0
17
17
Vak›flar (4)
0
27
27
0
29
29
8.144
17.421
25.566
8.283
17.887
26.170
TOPLAM




HAZ‹NE ALACAKLARI
Mart 2009
        
            
     
       
          
          
           

       

107,0
100,5


74,6
67,3
57,9
53,5
42,6
53,5

50,2
36,0
42,6
37,0

32,2

17,6
5,6

3,8
1,8

6,8
4,4
2,4

30,3
11,3
6,3

31,3
26,2
17,5
17,9
18,0
6,7


 

32,0
25,6
    




 
8,1
8,3


       

25,6

23,4
21,2

22,4
20,9
20,8
19,3
17,9
10,5
13,8
13,6
17,5
7,5
7,1
7,3
8,1


13,3
13,4
7,5

5,6


15,3
12,4

3,8
1,8

6,8
4,4
6,3
5,9
8,8
12,9


8,3
2,4



 

26,2



 
    
          
         
            
          
         
   
            
           
    
   

2008 Mart
Milyon TL
2009 Mart
Yüzde
Milyon TL
Yüzde
Fonlar
600
63,8
0
0
Mahalli ‹dareler
203
21,6
212
47,2
K‹T’ler
91
9,7
142
31,6
Bankalar
30
3,2
16
3,5
Kamu Bankalar›
8
0,8
8
1,7
Kamu ‹flletmeleri
0
0
63
14,0
Merkezi Yönetim
1
0,1
2
0,3
Organizasyonlar
6
0,6
6
1,2
Sigorta Kurulufllar›
0
0
0
0
Özel Kurulufllar
0
0
0
0
Vak›flar
1
0,1
2
0,4
940
100
450
100
TOPLAM


36
37
      

3.885,1


2.441,8
2009 KBYR

2.459,9

1.504,5



1.424,9
1.305,4
1.060,7
1,048,6
1.143,9
548,2
254,2

270,3
25,6




 
HAZ‹NE ALACAKLARI

    



 


Murassa, Demir Mi¤fer, Osmanl›, 16. yy. ikinci yar›s›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü
38
2009 KBYR
39
 
            
         
           
        
         
           
          
         
           
            
  
          
         
          
          
         
          
         
     
         
           
          

      
















        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P‹YASA R‹SK‹ YÖNET‹M‹
          
         
              
       
   

46,3
41,5
37,6
37,2
31,3
33,8
34,5
53,7
58,5
62,4
62,8
68,7
66,2
65,5











 


   
          

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40
41
          
         
           
         
        
2009 KBYR
        
         
           
       
       
          
           
         
         
            
       
            
          
        
P‹YASA R‹SK‹ YÖNET‹M‹
           
     
              
              
              

 
           
         
         
       
         
          
           
          
         
           
             
          
    
  













 

 


  

 

 
         
               
         
           
 
          
            
        
           
           
           
         
          
        
         
 
42
43
           
          
           
        
               
         
2009 KBYR
        
 
          
 

          
  
 
           
      
P‹YASA R‹SK‹ YÖNET‹M‹
  
           
    
  
         
          
        
          
          
         
           
        
        


  









 




      
       
           
           
          
            
          
  
          
          
         
          
          
 
        
      
2009 KBYR
45


















   


     
44

  
       


  
KRED‹ R‹SK‹ YÖNET‹M‹









  



   
          
         
        
        
         
          

             
          
           
           
          
         
         
          
         
         
            

             
           
        
Zümrütlü Hançer, Osmanl›, 18. yy. ortalar›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü
  
       
          
           
       
            
        
       
 
          
        
  
     
    
  
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
  
  
         
        
          
         
         
         
   
48
49
   
 


2009 KBYR


  


 
 



 

  





 
 
         
           
          
OPERASYONEL R‹SK‹ YÖNET‹M‹
         
     
          
        
          
          
           
          
       
     
          
        
 
       
           
      
        
  
        
          
        
         
        
      
       
        
       
   
           
  
50
51
   

2009 KBYR
          
            
   
            
        
        
           
         
        
  
BORÇ YÖNET‹M‹ ALANINDA ULUSLARARASI ETK‹NL‹KLER
         
       
    
         
          
         
             
        
            
         
    
          
       
          
          
          
           
           
  
         
            
           
       
          
         

            
       
Murassa, Kristal Maflrapa, Osmanl›, 16. yy. ikinci yar›s›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü



  
  
  
           
         
          
          
          
         
           
     
          
            
         
 
            
           
           
       
          
        
           
        
           

        
       
           
         
            
            
         
          
  
          
           
        
          
        

         
   
54
55
     
       
        
2009 KBYR

        
         
         
      
          
        
 
         
          
   
  
KRED‹ R‹SK‹ NED‹R?
             
       
   

 
     
           
         
        
   
  
         
           
 
 


  

 
 














               




 
   


  

  

 




 








               



 

 
            
            
           
 

 

  

 
  














               
 
 
 
             
  
56
          
    
57
    
          
2009 KBYR
          
          
           
        
           
        
  
         
          
          
          
           
          
          
        
         
KRED‹ R‹SK‹ NED‹R?
         
          

    
           
          
           
        
        
        
          
         
         
            
        
      
   
          
           
         

            
      
             

         
      
      
          
            
 
    
 
           
           
             

    
             
          
          
          
        
          
        
          
          
  
         
          
           
          
           
           
     
          
          
          
       
   
58
59
 
         
            
           
          
              
 

   
 
 
 
   


  
2009 KBYR
           


















              

KRED‹ R‹SK‹ NED‹R?
            
           
            
      
             
           
         
       
           
          
  
        

        
        
            
          
        
        
              
            
           
         
          
        
          
         
            
 
            
          
         
        
         
          
           

 
            
   
          
       
        
 
       
     
          
        
 
   
60
2009 KBYR
61
     
         
       
         
      
        
        
         
     
       
          
          
       
         
   
KRED‹ R‹SK‹ NED‹R?
      
         
          
       
        
          
     
       
        
         
        
        
       
        
 
         
          
        
          
         
         
         
          
           
         
          
          
        
          
         
  
        
         
           
          
          
        
          
           
            

           
           
          
          
          
           

     
            
          
            
        
     
            
          
         
          
          
           
          
          
          
       
62
63
         
        
          
     
KRED‹ R‹SK‹ NED‹R?
2009 KBYR
           
           
            
         
         
         
         
 


          

             


            
 

         

           


          
 

         
   

            


           


                
   
    

         
          
         
           
         
           
             
          
         
    
          
             
         
          
          
           
         
        
         
            
           
           
     
            
      
         
         
          
          
 
 
   
64
65
  
            
          
           
           
2009 KBYR

     
      
        
       
  
L‹K‹T‹DE ÖLÇÜM TEKN‹KLER‹ VE TÜRK‹YE UYGULAMALARI
 
         
           
          
           
        
           
          
           
   
         
            
               
               
         
           
      
                
      
     
            
          
        
  
        

             
           
          
          
          
       
         
            
          
           
   
    
          
          
  
           
            
            
          
             
   
           
         
  
           
         
          
            
          
           
          
    
         
       
       

        
66
67
            
       
  
            
         
           
         
           
           
 
             
         
             
            
           
           
           
           
         
   
   
fiyat
s›kl›k (tightness)
(bid - ask spread)
genifllik (breadth)
(talebin fiyat esnekli¤i)
beklenen en iyi
teklif fiyat›
beklenen en iyi
talep fiyat›
 
talep (bid)
derinli¤i
toplam talep (bid) hacmi
   
genifllik (breadth)
(arz›n fiyat esnekli¤i)

L‹K‹T‹DE ÖLÇÜM TEKN‹KLER‹ VE TÜRK‹YE UYGULAMALARI
2009 KBYR
         
           
    
teklif (ask)
derinli¤i

derinlik (depth)
toplam teklif (ask) hacmi
           
            
            
         
            
        
            
              
  
      
           
            
        
   
            
             
           
             
          
          
      

  

  
 
 
 





























 






           













  
 
 
 
 





   

   
  

 
 
 



  
  

 
  

 
 
 
 

  
   
 
  

 
 
  
 

  
    
 
  

 
 
 


  
  
  
 
  





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




 










  

 
 
 




  
 

 
 

  
 
 
 

 
2009 KBYR
69

L‹K‹T‹DE ÖLÇÜM TEKN‹KLER‹ VE TÜRK‹YE UYGULAMALARI
68














            









              
             
             
              
          
      
          
           
        
   
          
           
           
           
         
          

    
Ortalama
Çin
Hong
Kong
Endonezya
Japonya
Kore
Malezya
Filipinler
Singapur
Tayland
Vietnam
Yat›r›mc› Taban›n
Çeflitlendirilmesi
3,58
3,6
3,75
3,6
3,0
3,0
3,75
3,4
3,88
3,75
3,67
Korunma (Hedging) Amaç
Ürünlerin Artmas›
3,20
3,80
2,25
3,60
3,00
3,00
3,25
3,20
3,38
3,25
2,67
Repo Piyasas›n›n
Gelifltirilmesi
3,16
3,40
2,25
3,60
3,00
3,00
3,00
3,20
3,25
3,00
3,67
Zorunlu Al›m Sat›m
Kotasyonu Verilmesi
Piyasa Yap›c›lar
2,82
3,20
2,50
3,00
2,00
2,50
2,75
3,00
3,00
2,75
3,00
Gün ‹çi Fiyat Bilgilerinin
fieffafl›¤›
2,80
3,20
2,25
3,40
2,00
2,50
2,50
2,80
3,25
2,00
3,33
Vergi Teflfiklerinin
Artmas›
2,69
2,60
1,00
3,00
3,00
2,25
1,75
4,00
3,13
2,50
3,00
Takas ve Uzlaflma
Sistemlerinin Gelifltirilmesi
2,60
3,60
1,25
3,20
2,67
1,25
2,00
3,00
2,63
3,00
3,00
 
          
          
           
            
         
         
          
            
          
           
70
71
         
    
         
          
          
L‹K‹T‹DE ÖLÇÜM TEKN‹KLER‹ VE TÜRK‹YE UYGULAMALARI
2009 KBYR
      
         
          
         
          
          
          
           
           
         
       
          
   
       
            
        
            
        
      
          
            
          
            
         
            
       
           
           
          
          
            
            
         
        
        
     
         
         
        
          
         
           
             
            
        
         
   
   
          
           
           
  
         
           
     
          
               
          
           
           
         
          

      
 
  
  
  
 
  

    

   

        
         
         
           
       
72
L‹K‹T‹DE ÖLÇÜM TEKN‹KLER‹ VE TÜRK‹YE UYGULAMALARI
2009 KBYR
73


       

           


           

             
           

            

         

           

           
    

            
       
              

Murassa, Maflrapa, Osmanl›, 17. yy. ikinci yar›s›.
Topkap› Saray› Müzesi, Hazine Bölümü



           
          
           
            
           
  
  
           
           
          
          

          
         
   
     
     
           
          
         
         
           
         
         
         
    
           
        
         
         
      
     
        
          
          
          
          

76
         
       
77
          
         
         
2009 KBYR
    
          
        
          
       
        
   
        
         
           
      
     
D‹BS NASIL ALINIR?
        
       
           
         
         
         
          
  
          
           
         
  
          
    
  
         
          
          
          
          
          
         
  
           
            
             
           
         
        
            
             

          
     
78
79
  
       
          
         
2009 KBYR
          
        
       
       
      
          
   
           
         
           

TÜFE’YE ENDKESL‹ SENETLER
         
       

        
        
          
          
          
        
          
  
        
      

   
          
            
           
         
            
         
       
            
          
        
       
         

  
  
 
  
  
   
   
   
   
   
   


TOPLAM BORÇ STOKU
‹Ç BOR STOKU
DIfi
BORÇ
STOKU
MERKEZ‹ YÖNET‹M BORÇ STOKUNUN
DÖV‹Z KOMPOZ‹SYONU
56.244
51.283
9.317
41.967
3.706
2.201
1.505
1.254
0
1.254
126.184
102.877
66.286
36.591
20.411
4.967
15.445
2.896
0
2.896
64.643
41.023
23.620
247.071
154.160
55.283
20.186
14.653
2.306
482
182.428
154.160
23.799
4.469
0
64.643
31.484
2.306
15.717
14.653
482
75.468
68.812
12.501
56.311
4.972
2.953
2.019
1.683
0
1.683
169.314
138.040
88.943
49.097
27.388
6.664
20.724
3.886
0
3.886
86.738
55.045
31.693
331.520
206.852
74.178
27.086
19.662
3.095
647
244.782
206.852
31.933
5.996
0
86.738
42.245
3.095
21.089
19.662
647
Kamu
TL Cinsinden
USD
JPY
EUR
SDR
Di¤er
TL
USD
EUR
SDR
TL
USD
EUR
SDR
JPY
Di¤er
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken


%
100
62.4
22.4
8.2
5.9
0.9
0.2
73.8
62.4
9.6
1.8
0
26.2
12.7
0.9
6.4
5.9
0.2
100
63.5
36.5
30.8
28.1
5.1
23.0
2.0
1.2
0.8
0.7
0
0.7
69.2
56.4
36.3
20.1
11.2
2.7
8.5
1.6
0
1.6
100
45.4
54.6
84.5
41.4
43.1
13.2
3.9
9.3
2.3
0
2.3
100
50.1
49.9
62.4
30.6
31.8
37.6
35.9
19.5
16.4
1.7
0
1.7
345.050
216.800
76.749
32.608
15.130
3.062
700
251.470
216.800
27.513
7.157
0
93.580
49.236
3.062
25.451
15.130
700
93.580
65.116
28.463
71.410
66.088
12.726
53.361
3.641
3.116
525
1.681
0
1.681
18060
150.712
98.731
51.982
29.348
6.480
22.868
0
0
0
251.470
121.053
130.417
216.800
111.457
105.343
32.989
9.596
23.393
1.681
0
1.681
345.050
186.169
158.881
216.800
111.457
105.343
128.250
126.569
74.712
51.856
1.681
0
1.681
Milyon TL

                 
ABD Dolar› Al›fl Kuru
USD / Euro Parite
USD / SDR Parite
D›fl Borç Stoku
‹ç Borç Stoku
TOPLAM STOK
D›fl Borç Stoku
Dövize Endeksli
Döviz Cinsinden
Piyasa
TL Cinsinden
Dövize Endeksli
Döviz Cinsinden
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
Sabit
De¤iflken
1.3418
1.2247
1.42890
182.428
82.770
99.658
154.160
75.603
78.557
24.117
7.167
16.950
4.151
0
4.151
244.782
111.061
133.720
206.852
101.444
105.408
32.360
9.617
22.743
5.570
0
5.570
Toplam ‹ç Borç Stoku
Toplam Sabit
Toplam De¤iflken
TL Cinsinden
Sabit
De¤iflken
Döviz Cinsinden
Sabit
De¤iflken
Dövize Endeksli
Sabit
De¤iflken
Dövize Endeksli
Döviz
Döviz Cinsinden
TL Cinsinden
Sabit
De¤iflken
247.071
123.793
123.277
154.160
75.603
78.557
92.911
88.760
48.190
40.570
4.151
0
4.151
331.520
166.106
165.414
206.852
101.444
105.408
124.667
119.098
64.662
54.436
5.570
0
5.570
GENEL TOPLAM
Milyon USD
Milyon TL
2005
       
1.4056
1.3172
1.50396
245.482
154.240
54.603
23.199
10.764
2.179
498
178.906
154.240
19.574
5.092
0
66.576
35.029
2.179
18.107
10.764
498
66.576
46.326
20.250
50.804
47.017
9.054
37.963
2.590
2.217
373
1.196
0
1.196
128.102
107.223
70.241
36.982
20.879
4.610
16.269
0
0
0
178.906
86.122
92.784
154.240
79.295
74.945
23.470
6.827
16.643
1.196
0
1.196
245.482
132.448
113.034
154.240
79.295
74.945
91.242
9046
53.153
36.893
1.196
0
1.196
Milyon USD
2006
 
%
100
62.8
22.2
9.5
4.4
0.9
0.2
72.9
62.8
8.0
2.1
0
27.1
14.3
0.9
7.4
4.4
0.2
100
69.6
30.4
28.4
26.3
5.1
21.2
1.4
1.2
0.2
0.7
0
0.7
71.6
59.9
39.3
20.7
11.7
2.6
9.1
0
0
0
100
48.1
51.9
86.2
44.3
41.9
13.1
3.8
9.3
0.7
0
0.7
100
54.0
46.0
62.8
32.3
30.5
37.2
36.7
21.7
15.0
0.5
0
0.5
333.485
229.168
63.179
29.527
8.327
2.701
584
255.310
229.168
19.868
6.274
0
78.175
43.310
2.701
23.253
8.327
584
78.175
57.735
20.440
66.876
62.527
16.625
45.902
3.138
2.744
394
1.211
0
1.211
188.434
166.641
100.369
66.273
21.793
8.411
13.382
0
0
0
255.310
128.148
127.162
229.168
116.993
112.175
24.931
11.155
13.776
1.211
0
1.211
333.485
185.883
147.602
229.168
116.993
112.175
104.317
103.106
68.890
34.216
1.211
0
1.211
Milyon TL
2007
1.1647
1.4683
1.57712
286.327
196.761
54.245
25.351
7.150
2.319
501
219.207
196.761
17.059
5.386
0
67.120
37.186
2.319
19.965
7.150
501
67.120
49.571
17.550
57.419
53.685
14.274
39.411
2.694
2.356
338
1.040
0
1.040
161.788
143.076
86.175
56.901
18.712
7.222
11.490
0
0
0
219.207
11027
109.180
196.761
100.449
96.312
21.405
9.577
11.828
1.040
0
1.040
286.327
159.597
126.730
196.761
100.449
96.312
89.566
88.526
59.148
29.378
1.040
0
1.040
Milyon USD
%
100
68.7
18.9
8.9
2.5
0.8
0.2
76.6
68.7
6.0
1.9
0
23.4
13.0
0.8
7.0
2.5
0.2
100
73.9
26.1
26.2
24.5
6.5
18.0
1.2
1.1
0.2
0.5
0
0.5
73.8
65.3
39.3
26.0
8.5
3.3
5.2
0
0
0
100
50.2
49.8
89.8
45.8
43.9
9.8
4.4
5.4
0.5
0
0.5
100
55.7
44.3
68.7
35.1
33.6
31.3
30.9
20.7
10.3
0.4
0
0.4
380.315
251.836
73.893
35.994
12.965
4.774
853
274.827
251.836
16.590
6.401
0
105.488
57.303
4.774
29.593
12.965
853
105.488
75.946
29.542
65.751
60.973
19.560
41.413
4.014
3.846
168
764
0
764
209.076
190.863
106.710
84.153
18.213
10.497
7.716
0
0
0
274.827
140.614
134.213
251.836
126.271
125.566
22.227
14.344
7.884
764
0
764
380.315
216.560
163.755
251.836
126.271
125.566
128.479
127.715
90.290
37.426
764
0
764
Milyon TL
2008
1.5123
1.4156
1.54732
251.481
166.525
48.861
23.801
8.573
3.157
564
181.728
166.525
10.970
4.233
0
69.753
37.892
3.157
19.568
8.573
564
69.753
50.219
19.534
43.478
40.318
12.934
27.384
2.655
2.543
111
505
0
505
138.250
126.207
70.562
55.646
12.043
6.941
5.102
0
0
0
181.728
92.980
88.748
166.525
83.496
83.030
14.698
9.485
5.213
505
0
505
251.481
143.199
108.282
166.525
83.496
83.030
84.956
84.451
59.704
24.747
505
0
505
Milyon USD
%
100
66.2
19.4
9.5
3.4
1.3
0.2
72.3
66.2
4.4
1.7
0
27.7
15.1
1.3
7.8
3.4
0.2
100
72.0
28.0
23.9
22.2
7.1
15.1
1.5
1.4
0.1
0.3
0
0.3
76.1
69.4
38.8
30.6
6.6
3.8
2.8
0
0
0
100
51.2
48.8
91.6
45.9
45.7
8.1
5.2
2.9
0.3
0
0.3
100
56.9
43.1
66.2
33.2
33.0
33.8
33.6
23.7
9.8
0.2
0
0.2
407.680
267.051
83.725
38.200
12.792
5.008
904
292.306
267.051
18.600
6.655
0
115.374
65.125
5.008
31.545
12.792
904
115.374
84.106
31.268
67.736
62.478
20.134
42.344
4.451
4.273
178
808
0
808
224.570
204.572
112.927
91.645
19.997
11.521
8.476
0
0
0
292.306
148.856
143.450
267.051
133.061
133.989
24.448
15.794
8.654
808
0
808
407.680
232.961
174.719
267.051
133.061
133.989
140.629
139.822
99.900
39.922
808
0
808
Milyon TL
2009 Mart
1.6880
1.3186
1.49107
241.517
158.205
49.600
22.630
7.578
2.967
536
173.167
158.205
11.019
3.943
0
68.350
38.581
2.967
18.688
7.578
536
68.350
49.826
18.524
40.128
37.013
11.928
25.085
2.637
2.532
105
478
0
478
133.039
121.192
66.900
54.292
11.847
6.825
5.021
0
0
0
173.167
88.185
84.982
158.205
78.828
79.377
14.483
9.357
5.127
478
0
478
241.517
138.010
103.506
158.205
78.828
79.377
83.311
82.833
59.182
23.651
478
0
478
Milyon USD
%
100
65.5
20.5
9.4
3.1
1.2
0.2
71.7
65.5
4.6
1.6
0
28.3
16.0
1.2
7.7
3.1
0.2
100
72.9
27.1
23.2
21.4
6.9
14.5
1.5
1.5
0.1
0.3
0
0.3
76.8
70
38.6
31.4
6.8
3.9
2.9
0
0
0
100
50.9
49.1
91.4
45.5
45.8
8.4
5.4
3.0
0.3
0
0.3
100
57.1
42.9
65.5
32.6
32.9
34.5
34.3
24.5
9.8
0.2
0
0.2
82
83
       
Milyon TL
A-GENEL YÖNET‹M TOPLAM BORÇ STOKU(2)
Merkezi Yönetim
2006
2007
2008
335.889
348.653
336.697
386.400
331.520
345.050
333.485
380.315
4.369
3.604
3.212
6.085
247.435
253.284
256.599
277.149
244.782
251.470
255.310
274.827
2.654
1.814
1.289
2.322
C-DIfi BORÇ STOKU
88.454
95.370
80.098
109.251
Merkezi Yönetim
86.738
93.580
78.175
105.488
1.716
1.790
1.923
3.763
-11.345
Di¤er kamu kurumlar›
B-‹Ç BORÇ STOKU
2009 KBYR
2005
Merkezi Yönetim
Di¤er kamu kurumlar›
Di¤er kamu kurumlar›
D-AYARLAMA KALEMLER‹
(3)
Merkezi Yönetim
Di¤er kamu kurumlar›
3.539
827
-4.202
22.234
24.292
27.796
26.417
-18.695
-23.465
-31.998
-37.762
ESA TANIMLI TOPLAM BORÇ STOKU
AB Tan›ml› Genel Yönetim Nominal Borç Stoku (A+D)
339.428
349.481
332.496
375.055
GSYH
648.932
758.391
843.178
950.144
52,3
46,1
39,4
39,5
AB Tan›ml› Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSYH (%)
              
       
  
ÖZET ‹STAT‹ST‹KLER
              
   
          
   
Milyon TL
2005
2006
2007
2008
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)
270.275
258.191
248.374
271.620
I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)
351.289
365.835
355.426
411.839
259.757
268.237
273.217
299.569
244.782
251.470
255.310
274.827
A- ‹ç Borç
Merkezi Yönetim
Di¤er Kamu
B- D›fl Borç
Merkezi Yönetim
Di¤er Kamu
II- Merkez Bankas› Net Varl›klar›
Net D›fl Varl›klar
14.976
16.767
17.907
24.742
91.531
97.598
82.209
112.270
86.738
93.580
78.175
105.488
4.794
4.018
4.034
6.782
30.793
45.685
41.769
60.371
49.480
67.136
70.977
92.835
-18.687
-21.451
-29.208
-32.464
III- Kamu Mevduat›
32.191
38.211
34.578
41.496
Merkezi Yönetim
18.701
24.745
20.712
19.621
Di¤er Kamu
13.490
13.466
13.867
21.875
18.029
23.748
30.705
38.353
42.051
30.462
11.232
19.435
228.224
227.729
237.141
252.185
41,6
34,0
29,5
28,6
648.932
758.391
843.178
950.144
Di¤er Varl›k ve Yükümlülükler (Net)
IV-‹flsizlik Sigortas› Fonu Net Varl›klar›
Bilgi ‹çin:
Net D›fl Borç Stoku
Net ‹ç Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%)
GSYH
84
85
       
Milyon ABD Dolar›
2005
2006
2007
169.503
207.325
248.958
276.834
38.288
42.648
43.192
50.714
2.133
1.750
2.163
3.248
0
0
0
0
Merkezi Yönetim
0
0
0
0
Mahalli ‹dareler
0
0
0
0
Fonlar
0
0
0
0
1.733
1.555
2.163
3.148
1.733
1.555
2.163
3.148
0
0
0
0
400
195
0
100
400
195
0
100
0
0
0
0
TCMB
2.763
2.563
2.282
1.856
Kredi Mektuplu DTH
1.855
TOPLAM
KISA VADEL‹ BORÇLAR
KAMU
2009 KBYR
GENEL YÖNET‹M
F‹NANSAL KURULUfiLAR
Bankalar
Bankac›l›k D›fl›
F‹NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR
K‹T'ler
Di¤er
2.762
2.562
2.281
Di¤er
1
1
1
1
ÖZEL
33.392
38.335
38.747
45.610
17.209
20.701
16.588
21.949
16.562
19.993
16.167
21.703
647
708
421
246
16.183
17.634
22.159
23.661
131.215
164.677
205.766
226.120
68.278
69.832
71.321
74.917
65.922
67.850
68.772
72.236
F‹NANSAL KURULUfiLAR
Bankalar
Bankac›l›k D›fl›
F‹NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR
UZUN VADEL‹ BORÇLAR
KAMU
ÖZET ‹STAT‹ST‹KLER
2008
GENEL YÖNET‹M
Merkezi Yönetim
64.643
66.576
67.120
69.748
Mahalli ‹dareler
961
1.027
1.466
2.334
Fonlar
318
247
186
154
318
487
620
590
318
487
620
590
0
0
0
0
2.039
1.496
1.929
2.091
1.894
1.390
1.812
1.897
145
106
117
194
12.662
13.115
13.519
11.664
F‹NANSAL KURULUfiLAR
Bankalar
Bankac›l›k D›fl›
F‹NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR
K‹T'ler
Di¤er
TCMB
TCMB Kredileri
Kredi Mektuplu DTH
Garantisiz Ticari Borçlar
ÖZEL SEKTÖR
F‹NANSAL KURULUfiLAR
Bankalar
Bankac›l›k D›fl›
F‹NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR
0
0
0
0
12.654
13.106
13.510
11.655
8
9
9
9
50.274
81.730
120.926
139.539
15.877
28.320
41.707
40.859
12.142
21.880
30.740
29.917
3.735
6.440
10.967
10.942
34.397
53.410
79.219
98.680
      
Milyon ABD Dolar›
2005
2006
2007
123.322
147.733
183.467
207.956
169.503
207.325
248.958
276.834
a. TCMB (-)
15.425
15.678
15.801
13.520
b. Bankalar (-)
30.755
43.915
49.690
55.358
24.508
39.411
50.014
57.189
25.906
41.063
53.106
60.881
I- D›fl Borç Stoku, Bankac›l›k Sektörü Hariç (A-a-b)
A. Toplam D›fl Borç Stoku
II-Bankac›l›k/Parasal Sektör Net D›fl Varl›klar›
(2)
A. Parasal Yetkili ve Mevduat Bankalar› (1)
B. Kat›l›m Bankalar› ve Yat›r›m Kalk›nma Bankalar›
III-NET DIfi BORÇ STOKU (I-II)
NET DIfi BORÇ STOK/GSYH (%)
2008
-1.398
-1.652
-3.092
-3.692
98.815
108.322
133.452
150.766
20,5
20,6
20,6
20,3
481.497
526.429
648.754
741.792
1.3418
1.4056
1.1647
1.5123
Bilgi ‹çin:
GSYH
Dönem Sonu ABD Dolar› Al›fl Kuru
            
              

               
        
       
GSYH %
2005
2006
2007
2008
Toplam Kamu Faiz D›fl› Fazlas›
5,0
4,6
3,1
1,8
Merkezi Yönetim Bütçesi
4,1
4,3
2,6
1,9
Di¤er Kamu
0,9
0,4
0,5
-0,1
   
213
-
Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar
Toplam
-
Özel Kesim Finansal Kurulufllar›
18
-
Finansal Kurulufllar
Finansal Olmayan Kurulufllar
-
194
Fonlar
Mahalli ‹dareler
1.064
392
31
315
119
125
83
Hazinece Kuruluflça
Ödenen
Ödenen
2005
17
2,76
71,15
Üstlenim
Oran› %
211
-
-
74
-
-
138
846
247
56
255
113
85
91
Hazinece Kuruluflça
Ödenen
Ödenen
2006
20
22,48
60,30
Üstlenim
Oran› %
201
-
-
116
-
-
85
613
150
116
136
43
67
101
Hazinece Kuruluflça
Ödenen
Ödenen
2007
25
45,96
45,40
Üstlenim
Oran› %
137
-
-
83
-
-
54
615
119
204
154
22
32
83
Hazinece Kuruluflça
Ödenen
Ödenen
2008
18
35,01
39,42
Üstlenim
Oran› %
2009 KBYR
45
-
-
30
-
-
16
105
28
48
15
3
1
10
Hazinece Kuruluflça
Ödenen
Ödenen
2009 (1)
30
-
-
66,71
-
-
60,21
Üstlenim
Oran› %
87
Milyon ABD Dolar›
    
ÖZET ‹STAT‹ST‹KLER
86
50
32
42.586
0
0
0
0
32.106
Organizasyonlar (2)
Sigorta Kurulufllar›
Özel Kurulufllar (3)
Vak›flar (4)
49
101
74.693
32
49
50
82
119
314
579
0
879
4.665
12.440
55.484
Toplam
42.619
0
0
0
0
19
19
0
0
0
137
5.250
37.194
Vadesi
Geçmifl
2006
32
29
90
69
279
338
645
0
1.043
5.247
12.935
79.785
Toplam
57.872 100.491
32
29
90
69
260
319
645
0
1.043
5.111
7.684
42.591
Vadesi
Gelecek
53.471
        
      
0
0
0
0
20
26
0
0
0
1.232
5.978
46.215
Vadesi
Geçmifl
             
         
TOPLAM
82
18
Merkezi Yönetim
299
579
0
15
0
879
3.903
7.333
29.280
Kamu ‹flletmeleri
0
Sosyal Güvenlik Kurulufllar›
2005
Vadesi
Gelecek
Kamu Bankalar›
0
Bankalar
5.107
26.204
Vadesi
Geçmifl
763

K‹T’ler
Mahalli ‹dareler
Fonlar
Milyon TL
  
2007
24
19
68
41
345
338
551
0
912
5.559
12.983
86.108
Toplam
53.475 106.946
24
19
68
41
325
312
551
0
912
4.327
7.004
39.893
Vadesi
Gelecek
8.144
0
0
0
0
44
55
1
0
0
1.405
6.638
0
Vadesi
Geçmifl
2008
17.421
27
16
78
37
1.446
1.389
675
2
1.148
5.238
7.365
0
Vadesi
Gelecek
25.566
27
16
78
37
1.490
1.444
677
2
1.148
6.644
14.003
0
Toplam
8.283
0
0
0
0
49
0
0
0
21
1.462
6.750
0
Vadesi
Geçmifl
17.887
29
17
87
35
1.557
1.380
733
2
1.203
5.440
7.405
0
Vadesi
Gelecek
Mart 2009
26.170
29
17
87
35
1.606
1.380
733
2
1.224
6.902
14.155
0
Toplam
  
         
           
           
           
        
            
          
         
 
   
       

Benzer belgeler