9snf/9 SINIF 25.SINAV

Yorumlar

Transkript

9snf/9 SINIF 25.SINAV
........................................................................................ ANADOLU L‹SES‹
A
2010 - 2011 E⁄‹T‹M ve Ö⁄RET‹M YILI 9. SINIF K‹MYA DERS‹
I. DÖNEM Q-2 SINAV SORULARIDIR
SINIFI:
1.
Ö⁄RENC‹ NO:
13Al
Ö⁄RENC‹N‹N ADI VE SOYADI:
5.
ile 8O’nun oluflturdu¤u bileflik için;
I. Formülü Al2O3’tür.
II. Al ile O aras›ndaki ba¤lar kovalenttir.
III. Alüminyum (III) oksit olarak adland›r›l›r.
Yu k a r › d a v e r i l e n ö z e l l i k l e r d e n h a n g i l e r i m a ddenin fiziksel özelli¤idir?
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
6.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
4.
A) N2
Bileflikler
––––––––––
CaCl2
BaF2
CuCl2
Cr2O3
AgNO3
Adland›rma
––––––––––
Kalsiyum klorür
Baryum (II) florür
Bak›r (II) klorür
Krom (III) oksit
Gümüfl nitrat
Bileflikler
––––––––
PCl3
SO2
SF6
Cl2O7
Adland›rma
––––––––––––––––
Diklor heptaoksit
Kükürt heksaflorür
Azot triflorür
Kükürt dioksit
Fosfor triklorür
I.
II.
III.
IV.
V.
C + 4 HNO3 → 4 X + CO2 + 2 H2O
Denklefltirilmifl olarak verilen tepkimedeki X
afla¤›dakilerden hangisidir?
Afla¤›da verilen adland›rmalardan hangisi
yanl›flt›r?
A)
B)
C)
D)
E)
I. Kaynama noktas›
II. Çözünürlük
III. Yan›c›l›k
B) NO
D) N2O3
7.
C) HNO2
E) NO2
I. H2O(k) → H2O(s)
II. H2(g) → H(g) + H(g)
–
III. O(g) + e– → O(g)
Yu k a r › d a v e r i l e n o l a y l a r d a n h a n g i l e r i n d e
kimyasal de¤iflme y o k t u r?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
D) I ve II
E) II ve III
8.
+
Yu k a r › d a v e r i l e n t e p k i m e i l e i l g i l i ;
Yu k a r › d a v e r i l e n b i l e fl i k l e r i l e a d l a n d › r m a l a r
e fl l e fl t i r i l i n c e h a n g i a d l a n d › r m a karfl›l›ks›z kal›r?
I. Yer de¤ifltirme tepkimesidir.
II. Çökelme tepkimesidir.
III. ‹ndirgenme - yükseltgenme tepkimesidir.
A) I
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
B) II
C) III
D) IV
E) V
CH3 – C = CH – CH2 – CH3
I
CH3
Yu k a r › d a f o r m ü l ü v e r i l e n b i l e fl i k i l e i l g i l i ;
I. Bir hidrokarbondur.
II. 2-metil-2-pentin olarak adland›r›l›r.
III. Doymam›fl organik bilefliktir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
–
KCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(k) + K(aq) + NO 3(aq)
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
D) I ve II
E) I, II ve III
9.
Afla¤›da verilen cümlelerden hangisi do¤rudur?
A) Monomerler polimerlerden oluflur.
B) ‹ndirgenme - yükseltgenme tepkimelerinde
elektron al›fl verifli olur.
C) Mum hidrokarbon oldu¤undan yanmaz.
D) Kimyasal tepkimelerde sadece görünen de¤iflimler olur.
E) Petrolün dam›t›lmas› kimyasal bir de¤iflimdir.
10. A fl a ¤ › d a v e r i l e n t e p k i m e t ü r l e r i n d e n h a n g i s i
yanl›flt›r?
A) 4 Fe(k) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(k)
Yanma
+
–
B) NaCl(k) → Na(suda) + Cl(suda)
Çözünme
+
–
C) Ag(suda) + Br(suda) → AgBr(k)
Çökelme
D) 2 Al(k) + Fe2O3(s) → Al2O3(k) + 2 Fe(k)
Yer de¤ifltirme
E) NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)
‹ndirgenme - yükseltgenme
11. A fl a ¤ › d a v e r i l e n ö r n e k l e r d e n h a n g i s i y a n l › fl t › r?
A)
B)
C)
D)
E)
Madde türü
––––––––––––––
Saf madde
Homojen kar›fl›m
Çözelti
Emülsiyon
Süspansiyon
Örnek
––––––––––––––
Demir parças›
Alkollü su
Zeytinya¤› - su
Benzin - su
Tebeflir tozu - su
12. D e m i r t o z u , k u m v e t a h t a t o z u n d a n o l u fl a n b i r
kar›fl›m› bileflenlerine ay›rmak için;
I. Suya kar›flt›rma
II. M›knat›slama
III. Kafl›kla toplama veya aktarma
IV. Buharlat›rma veya süzme
ifllemleri hangi s›rayla uygulanmal›d›r?
14. Y kat›s›n›n s›cakl›k çözünürlük grafi¤i
verilmifltir. 30°C’de
150 g suda Y çözünerek doymufl bir
çözelti haz›rlan›yor.
Çözünürlük
(g/100 g su)
Y
54
18
0
20
30
S›cakl›k (°C)
a) Daha sonra s›cakl›k 20°C’ye düflürülüyor. Kaç
gr›m Y çöker? (10 puan)
b) Çöken kat› maddenin çözünmesi için ayn› s›cakl›kta en az kaç gram su eklenmelidir?
(5 puan)
15. I. Ay›klama
II. Eleme
III. Aktarma (Dekantasyon)
Yu k a r › d a v e r i l e n l e r d e n h a n g i l e r i t a n e c i k b o y utu fark›ndan yararlan›larak gelifltirilen ay›rma
yöntemlerindendir?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
16. I. S›cakl›¤› art›rma
II. Kat› maddeyi toz haline getirme
III. Çözünme s›ras›nda kar›flt›rma
Yu k a r › d a v e r i l e n i fl l e m l e r d e n h a n g i l e r i b i r k a t ›
maddenin sudaki çözünürlü¤ünü etkiler?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
D) I ve II
E) I, II ve III
A) I, IV, III, II
B) II, III, IV, I
C) II, IV, I, III
D) II, I, III, IV
E) II, I, IV, III
13. Afla¤›daki tabloda verilen kar›fl›mlar›n karfl›s›nda
ay›rma yöntemleri önerilmifltir.
Önerilen yöntemlerden hangisi yanl›flt›r?
Kar›fl›m
Yöntem
––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
A) Yemek tuzu-pul biberi Elektriklenme
B) Demir tozu-nikel tozu M›knat›slanma
C) Kum-su
Süzme
D) Yemek tuzu-su
Buharlaflt›rma
E) NaCl tuzu-KNO3 tuzu Ayr›msal kristallendirme
17. X kat›s›n›n s›cakl›k çözünürlük grafi¤i
verilmifltir. Buna göre, 20°C’de 250
gram suda X çözünerek haz›rlanan
çözeltinin s›cakl›¤›
40°C’ye ç›kar›l›yor.
Çözünürlük
(g X/100 g su)
56
20
0
20
40
S›cakl›k (°C)
40°C’de doymufl olmas› için en az kaç gram X
i l a v e e d i l m e l i d i r ? (10 puan)
A) 50
B) 90
C) 115
D) 126
E) 140