Ihaleler/KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

Yorumlar

Transkript

Ihaleler/KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
T.C.
SACLIK BAKANLIGI
rUnrivp KAMU HASTANEInni KURUMU
Bursa ili Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifi
Bursa Aplzve Diq Sapl{r Merkezi
iglnrun
HAKKr vERILEN nUnn, KANTiN, CAy ocAct
i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI
cini
vERLERE AiT
I. GENEL $ARTLAR
MADDE I - Kiraya verilecek taqrnmazrnl
ili
ir
llcesr
Mahalle/KtiyI
Mevkii
Pafta No/Cilt No
Bursa
Ytldrrrm
Mimarsinan Mah.
Emniyet Cad. No:
13
11.22.11.08.b.4.a
Ada N./Sayfa No
1645t...
Parsel No./Srra No 5/...
Yiiziilgiimii
Hazine Payr
Cinsi
10.321,41m2
7.603,44
Arsa
Srnrrlan
imar Durumu :-Nitelifi
:Bursa AlrzveDig Saflrfr Merkezinde Bulunan 237 m2lik
(20 m2 kapah 217 m2 agrk alan)
Kiralama Amacr
Kantin-Kafeterya Olarak Kullanrlmak Uzere.
Madde 2- Yukarrda tapu kaydr, niteli[i ve difier cjzellikleri belirtilen taqtnmaz, Bursa A[z
ve Dig Sa$r[r Merkezi toplantr salonunda 07.04.2015 Sah gtinti saat 10:00'da yaprlacak ihale
ile kiraya verilecektir.
Madde 3- ihale Bursa Agrzve Dig Safhgr Merkezi Konferans Salonunda 08/09/19S3 tarihli
ve 2886 sayrh Devlet Ihale Kanunu hiikiimleri gergevesinde Agrk Teklif usulti ile yaprlacaktrr.
Madde 4- Kira siiresi 2 (ikD yrldrr. Kira stiresi, yer teslimini takiben 2 (iki) yrldrr.
Madde 5- Kantin-kafeterya Ticari alanr igin ilk yrl Muhammen Bedel 60.625,68.-TL
(Altmrg bin altr ytiz yirmi beg Tiirk Lirasr, altmrg sekiz kurug) drr.
Madde 6- Bu ihalede tahmini bedelinin en az YoI}'u orantnda 6.062,57.-TL (Altr bin
altmrq iki Tiirk Lirasr, elli yedi kurug) gegici teminat ahnacaktr.
....TL
Kesin teminat ihale bedeli tizerinden alrrur. Oranr 'h6 $nzde altr), tutan .
(. .
..........TL)
drr.
Madde 7- Igletme hakkr verilecek yer, biife, kantin, gay oca[r gibi yerlerin bulundufu daire
ve igletme hakkrnr kiraya veren Bursa Altz ve Diq Sa$rfir Merkezi Hizmet binasr mahallinde
tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapt, pencere, dolap,
musluk lavabo gibi levazrmrn tam ve saflam olup olmadrfr, igletme hakkr verilecek tagmmaz mal
igerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da gegitleri ve delerleri
itibariyle ayn ayn belirtilir.
Teslim tutana[r, yukarrda adr gegen daire yetkilileri ile igletme hakkr verilen kurulug veya
gahrs tarafindan imzalanrr. igletme hakkr mtiddeti, igletme hakkrna konu yerin yukarrda agrklanan
gekilde bu yeri igletecek kurulug veya gahrs mahallinde yaprlan yer teslimi tarihinde baglar.
Madde 8- Igletme hakkr sona erdi[inde, igletme hakkr verilen yer iqletme hakkr verilen
igletmeci tarafindan igletme hakkrnr kiraya veren Bursa A[rz ve Diq Sa$rfr Merkezi yetkililerine
bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta igletme hakkr verilen yer teslim edilirken bu yerlerle
birlikte iqletme hakkr sahibi igletmeci tasarrufuna brrakrlan ve teslim tutanafrndan belirlenen
malzemenin de tam ve saflam olup olmadrlr yazit. Eksik olan, krnlan veya kaybolan malzeme
igletme hakkr sahibi tarafindan aynen temin edilir veya bedeli taSrnmaz malm bulundulu idareye
gegitli gelir olarak yatrnlrr.
Madde 9- igletme hakkr verilen igletmeci, temizlik ve safihk kogullarrna uygun faaliyette
bulunur, sabotaj ve yangm gibi tehlikelere kargr her ttirlti tedbirleri alrr, gerektifi takdirde, binarun
genel goriiniim ve ahengine uygun bigimde boya, badana gibi onanm yapar, tedbirsizlik,
dikkatsizlik, ihmal kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyam idareye oder.
Madde 10- Igletme hakkr verilen yerde hizmetin gerektirdigi malzeme veya e$ya drgrnda
devlet grivenlifi, orf, adet ve genel ahlaki degerlere aykrrr ve idarece sakrncalt bulunacak her ttirlti
alet kitap, brogiir gibi egya bulundurulmasr yasaktrr.
Madde 1l-iqletme hakkr verilen yerde diigiik dereceli de olsa bira dahil alkollii igkiler
bulundurul amaz v e satr gr yaprl amaz.
Madde 12- Igletme hakkr verilen igletmeci bu hakkr devredemez, ortak alamaz, igletme
hakkr verilen yeri genigletemez, defiigtiremez, amacr drgrnda kullanamaz, iggi gahgtrrrlabilmesi
btife, kantin, gay ocafr gibi yerlerin bulundufu daire amirinin yazir muvafakatine ba[hdrr. Bu
durumda gahgtrracalr iggilerin isim ve adreslerini idareye yazir olarak bildirir.
Madde l3-Idarece tahliyesine ltizum goriilen hallerde tebligatr mi.iteakip 15 (on beg) giin
iginde tahliye edilir. Ayrrca Safihk Bakanhfr ile Maliye Bakanhfr arasmda 15.06.2011 tarihinde
Mtilkiyeti Hazineye aitlHazine ile hisseli/ tist yapr Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup,
Sa$rk Bakanhlrna tahsisli olan yerler ile Saghk Bakanhfrnca kiralanmrg ve kira bedelleri merkezi
yonetim britgesinden kargrlanan hastane ve birinci basamak sa[hk kurumlarrndaki ticari amagla
kullanrlmasr miimktin olan bciliimlerinin (sdz konusu tagrnmazlarrn Aile Hekimlerine kiralanmast
d6hil olmak iizere) Sa[hk Bakanhfir tarafrndan Doner Sermaye iqletmeleri eliyle iglettirilmesine
iligkin esas ve usullerin belirlenmesi amacryla imzalanan protokoli.in herhangi bir gerekge ile sona
ermesi halinde kira sozleqmesi tek taraflr olarak feshedilecek, kiracr hastaneden higbir hak ve
tazminat talebinde bulunmadan, yaprlacak tebligatl takip eden on beq giin igerisinde tagtnmazt
tahliye edecektir.
Madde 14-ilk yrl igletme hakkr bedeli ihale bedeli olup, takip eden yrllar igletme hakkr
bedelleri ise, bir dnceki yrl igletme hakkr bedelinin Devlet istatistik Enstiti.isiince yaymlanan
Yurligi Uretici Fiyatlan Endeksi (bir onceki yrhn aynr ayrna gorc o/o de[igim orant) orarunda
artrnlmasr suretiyle bulunacak bedeldir.
iqletme hakkr bedelleri pegin odenebilece[i gibi tiger ayhk ddnemler halinde taksitle de
cidenebilir. igletilen yerde kullanrlacak elektrik, su, havagazr ve rsrtma sayaglannrn teknik
bakrmdan genel tesisattan ayrrlmaslrun mi.imkiin olmamasr ve bu giderlerin idarece kargtlanmast
halinde, siizme sayaglara gore hesaplanacak elektrik, su, hava ga ve tsttma giderleri miktarr, her
fatura doneminde Bursa Aptz ve Diq Saflrfir Merkezi idaresinin tebligatrnr miiteakip 7 (yedi)
giin iginde odenir. Odeme yaprlmamasr durumunda idare tarafindan verilen hizmet kesilir.
Vadesinde cidenmeyen igletme hakkr bedellerine,2ll07ll953 tarihli ve 6183 sayrh Amme
Alacaklarrnrn Tahsil Usulii Hakkrnda Kanunun 5l inci maddesi gere[ince belirlenen oranda
gecikme zammt uygulanrr.
Madde 1S-Kiracr sozlegmenin devamr siiresince, sdzlegmenin niteliginin defigtirilmesi,
sdzlegme siiresinin uzafilmasr, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alarun yiz olgtimtiniin
Madde 16-Iqletme hakkr verilen yere Bakanhprmrzcaya da kamu kurum ve kuruluglannca
ihtiyag duyulmasr veya taqrnmazm satrgr halinde scizlegme tek taraflr olarak feshedilecek, kiracr
kurumdan higbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yaprlacak tebligatr takip eden 15 (on beg)
gtin igersinde tagrnmazr tahliye edecektir.
Madde l7-Kiracrnrn kira donemi sona ermeden faaliyeti durdurmasr, igletme ruhsatmrn her
ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi veya taahhiidtinii sozleqme ve gartname hiiktimlerine uygun
olarak yerine getirmemesi hallerinde kira s<izlegmesi 2886 sayrh kanunun 62. maddesine gore
tebligat yapmaya gerek kalmaksrzrn feshedilecek, kesin teminatr irad kaydedilecek ve son bir yrl
kira bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir.
Madde l8-Igletme hakkr stiresi sona erdipi halde igletme hakkr sahibi kurulug veya gahrs
tarafindan igletme hakkr verilen yer idareye teslim edilmezse, gegen her gtin igin cari yrl kira
bedelinin yizde biri oranrnda cezqitirazsz olarak <idenir.
Ceza ridenmesi tagrnmzLn kullanrlmaslna ve tahliyenin geciktirilmesine neden olmaz.
Sonradan siizlegmede ve gartnamede yazir hususlara yaprlan itirazlar kabul edilmez.
Madde 19- Bu gartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira scizlegmesine
konulan kurallara kiracr tarafindan riayet edilmedifi takdirde, bu gartnamenin 17 inci maddesine
gcire iglem yaprlrr.
Madde 20- Bu $artname, belirlenecek ozel gartlarla birlikte srizlegmenin ekini tegkil eder.
Madde 2l- Bu gartnamede hiikiim bulunmayan hdllerde, 2886 sayrh Devlet Ihale Kanunu
ile Hazine Tagrnmazlannrn idaresi Hakkrnda Yonetmelik hriki.imleri ile di[er mevzuat hiikiimleri
uygulanrr.
Madde 22-GerektiEinde ihtilaflarm hal mercii BURSA icra daireleri ve mahkemeleridir.
rr.6zEL $ARTLAR
Madde 23- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp
yapmamakta serbesttir. Komisyonlarrn ihaleyi yapmama karanna itiraz edllemez.
Madde 24- ihale komisyonlarr tarafindan alman ihale kararlarr ita amirlerince, karar
tarihinden itibaren en geg 15 (onbeg) ig giinii iginde onaylarur veya iptal edilir. ita amirince karar
iptal edilirse ihale hiikiimsiiz sayrlr.
ita amirince onaylanan ihale karan, onaylandrfr giinden itibaren en geg 5 (beq) iggtinii
iginde, mrigteriye veya vekiline imzasr ahnmak suretiyle elden veya iadeli taahhtitlti mektupla
tebliI edilir.
2886 Sayrh Devlet Ihale Kanununun 31 inci veya76 rncr maddelerine gore onaylanan ihale
kararlannrn yukanda agrklanan gekilde tebliginden itibaren on beg gtin iginde mtigteri, kesin
teminatr yatrrmak, sozlegmeyi diizenlemek ve scizlegmenin notere tescili gereken hallerde notere
tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harg ve di[er giderleri odemek zorundadu. Bu
zorunluluklara uyulmadr[r takdirde protesto gekmeye ve hiiki.im almaya gerek kalmakstzrn ihale
bozulur ve gegici teminat idareye gelir kaydedilir
Madde 25 -Ihaleye katrlabilmek igin gereken belgeler:
a) Istekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bursa Altz ve Diq Safltft
Merkezi Satrnalma Birimine ihale evrak dosyasrnr kapah zarfta teslim edecekler veya
2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 37. Madde hi.ikiimlerine uygun olarak
di.izenleyecekleri evraklannr iadeli taahhiitli.i posta yoluyla gonderebileceklerdir. Teklif
sahibi komisyondahazr bulunmadrgr takdirde ihale dosyasrnrn iginde teklif mektubunu
da sunacaktrr. Bu durumda posta ile grinderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul
edilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
\
f$\
"l
b) Gegici teminat; tahmini bedelin en azo/o I}'u orarunda 6.062,57.-TL (Altr bin altmrg
iki Tiirk Lirasr, elli yedi kurug) Bursa A[rz ve Diq Saflrfir Merkezi veznesine veya Bursa Ili
Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifi Bursa LPlzve Dig Saflrfr Merkezi Ttirkiye Halk
Bankasr Bursa $ubesi IBAN: TR870001200927800005000120 nolu hesaba yatrnlan makbuz
veya 2886 sayrh Kanunun 26.maddesine gore di.izenlenmig siiresiz (mektup iizerinde siiresiz
ibaresi olacak gekilde) gegici teminat mektubu.
c) Doki.imanrn ahndr[rna dair makbuz.
d) Gergek kigi olmasr halinde Niifus Ci.izdanr sureti ve fotokopisi, tiizel kigi olmast halinde
ise vergi kimlik numaraslnl gosterir belge.
e) Tebligat igin ikametgAh belgesi fNtifus Mtidtirliigi veya Muhtarhktan ahnacak)
I) Mevzuatr gerefi kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odasr veya ilgili meslek odasr
belgesi;
1) Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odastndan ya da
esnaf ve sanatk6rlar odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufiu yrlda ahnmtg, odaya
kayrth oldu[unu gosterir belge,
2) Tnzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundulu ticaret velveya
sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, ttizel kigilifin odaya
kayrth oldufunu gcisterir belge,
g) Teklif verrneye yetkili oldu[unu gcisteren imzabeyannamesi veyaimza sirki.ileri;
1) Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikhimzabeyannamesi,
2) Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gore tiizel kigili[in ortaklan, iiyeleri veya
kuruculan ile ttizel kigiliSin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin
ttimi.inti gostermek tizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile ttizel
kigili[in noter tasdikli imza sirki.ileri,
h)Vekaleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmig ihaleye katrlmaya iligkin
noter onayh vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
i) Tiirk Ceza Kanununun 53 i.incti maddesinde belirtilen srireler gegmig olsa bile; kasten
iqlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla stireyle hapis cezasrna ya da affa ulramrg olsa bile
devletin giivenli[ine kargr suglar, Anayasal di.izene ve bu di.izenin iqleyigine kargr suglar, milli
savunmaya kargr suglar, devlet srrlarrna kargr suglar ve casusluk, zimmet, irtikdp, riigvet, htrstzltk,
dolandrrrcrhk, sahtecilik, gtiveni kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgttrma, edimin
ifasrna fesat kangtlrma, sugtan kaynaklanan malvarh[r deferlerini aklama veya kagakgtltk
suglanndan mahkum olmadrfrna [6zel Hukuk Tiizel Kigilerde tiim ortaklar dahil (halka agrk
krsmr harig)] dair savcrhktan son altr ay iginde ahnmrg Adli sicil kayrt iirnefi.
j) Gergek kigilerden; resmi kurumlardan ahnmrg kantin igletmeciligi, kantin igletmecili$
ustahk belgesi veya diplomasr.
k) Ozel hukuk tiizel kigilerinin kiralama konusu igin faaliyetleri arasrnda yer aldr[rna dair
ana sozleqmesinin yayrnlandr[r ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak.
l) Faaliyet Belgesi (2015 yrh iqinde ahnmrq).
m) Ilk ilan tarihi itibarr ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadr[rna dair belge.(Ilk ilan
tarihi ile ihale giinti arasrndaki ilk ilan ve ihale gi.inti dahil olmak izere herhangi bir gi.in Vergi
daireleri veya Resmi Internet Sitesinden ahnabilir.)
n; itk ilan tarihi itibarr ile SGK borcunun bulunmadrfirna dair belge.(ilk ilan tarihi ile ihale
gtinii arasrndaki ilk ilan ve ihale giinti dahil olmak iizere herhangi bir gtin SGK veya Resmi
Internet Sitesinden ahnabilir.)
o) Ihaleye katrlacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasakh olup olmadrlr sorgulanacaktrr.
Yasakh olan isteklinin gartlarr tam bile olsa ihale drgr brrakrlacakttr.
p) Ortak giriqim olarak ihaleye teklif verilmez
vergi, resim, harg vb. ihaleyi kazanacak
s) Ihale doki.imanr, idare web sitesinde ve idarenin adresinde gortilebilir ve 50,00 TL
(ElliTiirklirasr) kargrhlr Bursa A[rz ve Dig Saflrfr Merkezi Satrnalma Biriminden satrn
ahnabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn almasr zorunludur.
g) ihaleye igtirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden rince istenen evraklan dosya halinde
ilgili isteklinin adr adresi, TC- Vergi no.ve
katrlmak istedifi kurumun ve ihalenin adlnrn belirtilmesi mecburidir) Bursa ili Kamu
Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterligi Bursa APrz ve Diq Safhgr Merkezi Satrnalma Birimine teslim
etmeleri gerekir. Satrnalma birimi drgrnda dosya teslimi olmayacaktr. Belirtilen saatten sonra
ihaleye igtirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. Ayrrca ihale komisyonu ihaleyi yaprp
kapalr zarfta imzah olarak (Zarfin iizerinde
yapmamakta serbesttir.
Madde 26
-
Igletme hakkr verilen yerdeki bakrm ve onanmlar kiracr tarafindan yaptlacak,
sozlegmenin si.iresi igerisinde veya siiresinin dolmasl veya feshedilmesi halinde idareden herhangi
bir hak, bedel ve tazmrnat talep edilmeyecektir.
Madde 27- iqletme hakkr verilen yerde satrlacak ve kullanrlacak iiri.inler TSE standartlanna
uygun olacak ve tirlinlerin ti.imti saklama, paketleme, ambalaj ve teghir dahil her firiin igin ilgili
mevzuatga belirlenmig sa$hk ve hijyen hiiki.imlerine uygun nitelikte olacaktrr.
Madde 28- Hastane biinyesindeki hizmetin gerektirdigi malzeme drgrnda tehlike
dogurabilecek nitelikteki malzemeler depolanmayacaktrr. (tiip- gaz vs. . .)
Madde 29- Kantinde satrlacak iirtinler; hasta, hasta yakrnl ve hastane gahganlartnt
hastanede bulundufu siirece ihtiyacrnr kargrlayacak tiirden olmahdrr. Aynca kantin olarak
kullanrlacak alan bina iginde oldufundan idarenin onayr olmadan KOKU YAYICI her ttirlii
yiye c ek maddelerin i hanrlamak ve satr g rnr yapmak yas aktrr.
Madde 30- Kantinin gahgma saatleri Bursa Aprzve Dig Safhgr Merkezi Idaresi tarafindan
belirlenecek ve igletmeci belirlenen bu saatler iginde kantini agrk bulunduracakttr.
Madde 31- Kantin ve gevresinde kullanrlan tiim materyallerin fiziki temizlifi ve hijyeni
i gletmeci tarafindan aksatrlmadan sa[lanacaktrr.
Madde 32- Kantin igletmecisi o igletmede hizmet yiiriittrifii.i siirece igyeri ve hastanenin
giivenlifiini koruyacak fiziki ve insani tedbirleri alacaktrr.
Madde 33- Bursa APtz ve Dig Safh[r Merkezi tarafindan haznlanan yangln <inleme ve
scindi.irme ycinergesi htiktimlerine aynen uyulacaktrr. Elektrikli aletlerin kullanrmrna dikkat
edilecek ve yanlcl, patlayrcr maddeleri kontrol altrnda bulundurup, patlaytct maddeler kantine
sokulmayacaktrr (depolanmayacaktrr).igletme sahibi yangrn sondiirme araqlannt bizzat temin
ederek personeline kullanrmrnr olretecektir.
Madde 34-Kiracr kira donemi boyunca yaprlacak imalat ve satrg faaliyetleri dolayrsryla
213 sayrh Vergi Usul Kanunu'nda cingoriilen belge di.izenine uymak zorundadrr. Kira ddnemi
boyunca gegitli tarihlerde iig kez bu zorunlulu[a uyulmadr[rnrn tespit edilmesi halinde, sozlegme
Idarece tek taraflr olarak feshedilecektir.
Aynca, Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde sayrlan fiillerden biriyle, Kagakgrhk sugu
igledifi kesinlegen kiracrlann, kira kontratr hiikiim ahnmaya gerek kalmaksrzrn feshedilecektir.
(Teminatr gelir kaydedilir) Kiracr buna kargrhk higbir hak ve tazminat istemeyecektir. Idarenin
insiyatifr drqrndaki hukuki ve yasal hili durumlarda soz konusu durumun Kurum tarafindan yazir
olarak kiracrya bildirilmesini mtiteakip, scizlegme feshedilmiq kabul edilecek ve higbir gekilde
gegmig ve gelecek ddnemler igin bir hak talebinde bulunulmayacaklardrr.
Madde 35-igletme hakkr verilen igletmeci kantinde gahghrdrfr personelin ttim haklannr
4857 sayrh ig kanunu ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununa gcire
diizenleyecektir. Bununla ilgili her ttirlti hukuki sorumluluk, igletmecidedir.
Madde 36-lgletme hakkr verilen igletmeci gahganlan, hastane igi krhk kryafet kurallanna
uygun giydirecek, gahganlar kesinlikle forma (idarenin belirledigi renkte) giyeceklerdir. Qahgan
$\dde
37-igletme hakkr verilen igletmenin gahganlarr; hasta, hasta yakrnl veya hastane
davranrglarrnda nezaket ve ciddiyet kurallanna uygun olarak hareket edecektir.
\h
Hastane Idaresi, hal ve davranrglan itibari ile hijyen, ahlak, gahgma vs. kurallarrna uymadt[r
saptanan iggilerin degiqtirilmesini isteyebilecektir. 4857 sayrh ig Kanunu hi.iktimleri ihlal
edilmesinden kaynakh tazminat ve sorumluluklar iqletme hakkr verilen igletmeciye aittir.
Madde 38-igletme personeli aqafrda belirtilen kurallara uymak zorundadrr.
a) Hastane koridorlarrnda yi.iksek sesle konugulmayacak ve hastalarr rahatsrz edecek
davranr glardan kagrnrlacaktr.
b) Hastane igerisinde sigara igilmeyecektir.
c) Hastane iginde ig takibi yaprlmayacaktrr.
d) Kigisel temizli[ine azami cizen gosterilecektir.
e) Qahgrrken hijyen igin gerekli malzemeleri (eldiven, bone, maske, kolluk, galog vb.)
kullanmak zorunludur.
Madde 39-igletmeci her ttirlti gtivenlik onlemini almak zorundadrr ve yeterli gi.ivenlik
dnlemlerinin ahnmamasr sebebiyle dofabilecek kazalardan meydana gelebilecek hasar ve zararrn
giderilmesinden sorumludur. Yi.iklenici, ig Kanunu, ig Safihgr ve Gi.ivenli[i Kanunu ve ek
mevzuat hi.iktimlerine gcire personellerin sa[hfirnr korumak izere; her ttirlii saghk ve emniyet
tedbirlerini alacak, e[itimlerini verecek ve tehlikeli kogullarda gahgmasna izin vermeyecektir.
Yi.iklenici gahgtrrdrfr personellerin sa[hfr igin ikaza gerek kalmaksrzrn liizumlu emniyet
tedbirlerini zamantnda almak vekazalardan korunma usul ve garelerini personellerine ofretmekle
mtikelleftir. Bu itibarla taahhiidi.in ifasrnda gerek ihmal ve dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve
gerekse ehliyetsiz personeller gahgtrrmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelebilecek
kazalardan yiiklenici sorumludur. IhmalkArhk, tedbirsizlik gibi nedenlerden dolayr ti.im girket
personelinin bina iginde, gevresinde kazaya u[ramalan, yaralanmalan ve hayatlarrnr kaybetmeleri
halinde ttim sorumluluk firmaya aittir. iggilerin i$e ahnmasr, igten aynlmast neticesinde
dogabilecek ti.im yiikiimliiliikler, ig kazalan sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar,
sigorla prim sorunu, Qahgma Bakanh[r Mevzuatr ile ilgili tiim sorumluluklar, ig yasalarr
gerefince iggi ve igverene yiiklenmig olan ttim yiikiimliiltikler, ytiklenici firmaya ait olacaktrr. Bu
konuda Idaremiz taraf ve muhatap de[ildir.
Madde 40-Igletme hakkr verilen igletmeci personeline yaka kartr di.izenleyecek ve bu
kartlar iqletme yetkilisi tarafindan onaylandrktan sonra gahgma saatleri igerisinde yakalarrnda takrh
olacaktrr. Yaka Kartlannda Adr - Soyadr, Gorevi ibaresi kolayca okunacak gekilde olacaktrr.
Madde 41-igletmeci ige baglamadan once gahgtrracalr ttim elemanlanntn portor
olmadrklarrnr her tiirlii bulagrcr hastahk, cilt hastah[r bulunmadr[rnr ilgili kuruluglardan alacaklarr
saghk kurulu raporu ile belgelemek ve hastane idaresine vermek zorundadtr. Hekim gerekli
goriirse tetkik isteyebilir. Zorunlu olan tetkikler agafirda belirtilmigtir:
*Gaita ktiltiirii (salmonella ve shigella yoniinden) en az yrlda bir,
*Gaitanrn mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia
kistleri ve helmint yumurtalarr yoniinden) en az 6 aydabir,
* Bopaz ve burun ktltiirii (staphylococcusaureus ydni.inden) en az ytlda bir,
* Akci[er grafisi (tiiberkiiloz yoniinde) en azyidabir,
I Seroloji testleri en az 6 ayda bir
Giderleri Igletmeci tarafindan kargrlanmak suretiyle yaptrrrlacak ve sonuglan personel dosyasrnda
bulundurulacaktrr. ilgili doneme ait raporlar hastane idaresi ve enfeksiyon komitesine ibraz
edilecektir. Qahgan personelin sonuglanna gcire igletmeci tedavilerinin uygulanmasryla
yiiki.imli.idiir. Bu kontroller hastane yetkililerince gerektrli zaman aynca tekrarlattrrrlabilir.
Madde 42-Hastane gahganlan ve hastalar igin grkarrlan yemekten igletmeci,
personellerinin iicretsi z y ararlanmalarr miimkiin defildir.
Madde 43-Igletmeci ve gahganlannrn adli ve idari yonden herhangi bir saktncalt
durumunun olmamasr gerekmektedir.
Madde 44- Idarcnin yazir onayr ahnmadan, kiralanan alanla ilgili higbir defigime
gidilmeyecektir.
elleri diizenli olarak yatrnlacaktrr.
k-su ve lsrnma
ll
ll
..1,
-V\
-f!
Madde 46- Hastanenin huzuru, gtivenli[i ve gizlilifi konulannda Bursa A[rz ve Dig
Safh[r Merkezi Yoneticili[i'nin koyacafr kurallara tam anlamryla riayet edilecektir. Hasta, hasta
yakrnr ve gahganlarr rahatsrz edecek gekilde gr[rrlkanhk tarzrnda veya zorla satrg, kesinlikle
yaprlmayacaktrr.
Madde 47-Kantinin acil durumlarda mtidahale edilebilmesi igin, yedek anahtarlan
hastanemizin de giivenli[i igin hastane idaresinin ulagabilecepi yerde bulundurulacaktrr.
Madde 48-Acil durumlarda igletmeciye en krsa siirede ulagrlacak telefon numaralan (cep,
ev vs.) Bursa Alrz ve Di9 Safh[r Merkezi Yoneticiligine bildirilecektir.
Madde 49-Kantin brzzat kiracr tarafindan i gletilecektir.
Madde 50-Kantine kiracr tarafindan yaprlan her tiirlii harcamalar kiracr ile yaprlan
sozlegme stiresinin dolmasr veya scizlegmenin fesih edilmesi halinde yaptrrrlan malzemeler igin bir
bedel talep edilmeyecek ve bu malzemeler veya mi.igtemilat bedelsiz olarak kuruma kalacaktrr.
Madde 51-Satrga sunulan ilriinler Kantinciler odasrnrn belirledifi i.iri.in bedellerinden daha
yiiksek fiyatla satrlmayacaktrr.
Madde 52- Tost makinesi, brgak, spatula gibi araglann ve grdalar ile temas eden di[er
malzemeler paslanmaz gelikten yaprlmrg olacak, diizenli olarak temizlenecek, bakrmlarr periyodik
olarak yaprlacaktrr.
-Qcip ve her ttirli.i atrklann konulacafr yeterli sayrda ve btiytikltikte, apzr kapah, paslanmaz
metal veya plastik malzemeden yaprlmrg, silindirik, kolay yrkanabilir, ayak pedalh gop kutusu
olacak ve gop kutusunun igerisinde gop torbasr bulundurulacaktrr.
-ilgili mevzuat gere[ince hagere ve kemirgenlere kargr gerekli cinlemler ahnmrg
olacak, periyodik olarak grda gtvenligini tehlikeye atmayacak gekilde kantin igerisinde ilaglama
yaptrrrlarak, ilgili belgeler idareye dtizenli bigimde ibraz edilecektir.
-Grda ile temas eden tezgAh velveya doframa tahtalan, arag ve gereglerin temizli[inde
uygun dezenfektanh maddeler kullanrlacak, kullanrlan deterjan ve dezenfektanlar ilgili mevzuat
uyannc a S aghk B akanh frn dan tzinli huhs ath ol ac aktrr.
-Kullanrlan ve satrga sunulan tiim grda maddelerinin ilgili mevzuat uyannca T.C. Grda,
Tarrm ve Hayvancrhk Bakanhfir i.iretim veya ithalat tzni olacaktrr ve ttimti TSE velveya ISO
standartlarrna uygun olacaktrr.
-Grdalarrn ambalajsrz ve agrkta satrqr yaprlmayacak, safig ve servis strastnda gazete kd[rdr
kullanrlmayacak, uygun grda ambalajr kullanrlacak, ambalajh grda maddesinin ambalajr yrrtrlmrg,
krrrlmrg, paslanmrg olmayacaktrr.
-Ambalajh ve so[uk ortamda saklanmasr gereken grdalann (stit, ayran, yofurt vb.)
muhafazasr igin ayrr bir buzdolabr bulundurulacaktrr.
-Qi[ et ve tiriinleri higbir qekilde bulundurulmayacaktrr.
-Hazr ve yan hazrr iglenmig et ve et ririinlerinin (krrmrzr vebeyaz etten imal edilmig ddner,
kofte, gnitzel, hamburger koftesi, tavuk burger, sucuk vb) Tarrm ve Koy igleri Bakanlt[t'ndan
tiretim veya ithalat izni bulunacak, etiketinde tiretim ve son kullanrm tarihi bilgilerine yer
verilecek ve uygun kogullarda ve srcakhkta muhafaza edilecektir. Ayrrca bu tiriinler sebze, ekmek
vs. gibi grdalardan ayrr bir sofiutucuda ve ozelli[ine uygun rsrda saklanacakttr.
-Kantinde satrgr yaprlan enerji igecekleri, ktzartmalar (patates krzartmast vb.), cipsler, gazh
igecekler, aromah igecekler ve kolah igeceklerin satrgrnm (Degiqik: Saghk igleri Dairesi
Bagkanh[r'nrn 08.05.2007 tarih ve 1205 sayrh yazrsr) caydrrrlmasr gerepince 18 yaq altr kigilere
satrgrrun yaprlmamasr ve siit, ayran, yo[urt, meyve suyu, sebze suyu, taze srkrlmrg meyve ve sebze
suyu, tane ile meyve ve sebze satrgrrun yaprlmasr sallanacaktrr.
-Kantinde trbbi malzeme ve ilag gibi iiriinler bulundurulmayacakttr.
-El ile temas etme zorunlulu[u olan grda maddelerinin satrg ve servisinin uygun malzeme
ve alet/donanrm ile yaprlacak, haznlama ve ambalajsrz iiriinlerin servisi strastnda tek kullanrmhk
eldiven kullanrlacaktrr.
temas eden madde ve malzemeler, temizlik malzemeleriyle aynr yerde
bulundurul
I
B
Madde 53- Her bir kantin mahallinin gori.ini.ir en az iki yerinde sadece fiyat tarifesinin
bulundufiu (Reklam panosuna srkrqtrrrlmamrg gekilde) tabela asrlacak ve fiyatlar anlagrlrr bigimde
yanlacaktt.
Madde 54- Safhk Bakanhfir Tedavi Hizmetleri Genel Miidiirltigiinin 20lll2 nolu
genelgesine istinaden, hastane igerisinde satrlmasr veya kullarulmasr yasaklanmrg olan iiriinler
(4207 Sayrh Tiitiin Uriinlerinin Zararlarrnrn Onlenmesi ve Kontrolii Hakkrnda Kanun
kapsamrndaki i.iri.inler ve kapsamrndaki tirtinler ve 24758 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan
Oyuncaklar Hakkrnda Yonetmelik kapsamrndaki oyuncaklar ve oyuncak niteli[inde olmayan
iiriinler) satrlmayacaktrr.
Madde 55- Bu gartname ve eklerinin eksik uygulanmasrndan kaynaklanan durumlann
idarece tespitinden sonra igletmeciye agafrdaki ceza mieyyideleri uygularur. Bu gartname ve
eklerinin her bir maddesinin yaprlmamasr veya eksik yaprlmasrrun tespiti halinde; Idare tarafindan
en az 10 (on giin) stireli yazir ihtar yaprlarak gecikilen her takvim giinti igin 3 (tiq) ayhk kira
bedelinin yo 0,7'i (Bindebir) oranrnda ceza kesilecektir. Bu cezalann uygulanmastna raEmen, aynt
kusurun 3 (fiq) defa gergeklegmesi halinde bu gartnamenin 17. maddesi uygulanrr.
Madde 56- Safihk Bakanhfr Tedavi Hizmetleri Genel Miidtirliilii'ni.in 201112 sayir
genelgeye istinaden Hastane bahgesi ve bina iginde, kiralanan mek6nlar drgrnda; poliklinik
birimleri, servisler veya koridorlarda seyyar araba veya kigiler aracrh[r ile satrg yaprlmayacaktrr.
Madde 57- Kantin igerisinde gdriimir bir yerde ve igerisinde gerekli ti.im malzemelerin
bulundu[u bir ilk yardrm kutusu bulunacaktrr.
Madde 58- idare tarafindan olugturulan kontrol tegkilah veya kantin sorumlusu kantini
ayda en az | (bir) kez olmak iizere istedipi zaman denetleyecektir. Bu denetlemelerdehazrlanan
kantin denetleme formlan kullanrlacak bu form gerek kontrol teqkilatr, gerekse igletmeci
tarafindan rmzalanacaktrr. Denetleme esnasrnda tespit edilen aksakhklar forma yazrlacak ve
igletmeci tarafindan aksakhklarrn giderilmesi hususu takip edilecektir. igletmeci tarafindan
giderilmeyen aksakhklar ile ilgili olarak ilgili mevzuatlar gergevesinde cezai miieyyidelere
gidilecektir. igletmeci bu gartnamede yazir kurallara uymak zorundadtr. Kantin denetlenmesi
yaprlrrken veya idare tarafindan gciriilen eksik ve aksakhklar veya gartnameye uymayan
usulsiizltiklerde 55.madde de belirtilen cezalar uygulanrr. Personel, hasta ve hasta yakrnlanrun
tarafrmrzayaptrklarr gikayetler idaremizce de[erlendirilip gerekli iglemler taraftnrza iletilecektir.
- Hastanemizin
Enfeksiyon Kontrol Komitesi her zaman Kantini denetleyebilecektir.
Komite yapmr$ oldufu denetimlerde konusu ile ilgili gerekli uyarrlarda bulunma ve miidahale
etme hakkrna sahiptir.
Madde S9-Kantin ile teslim edilen demirbaq egyada kullanrlmadan dolayr medyana gelen
rndaki zar arlarrn b edel I eri kiracr tarafindan o dene cektir.
Madde 60-Miilkiyeti rigiincii gahrslara ait olmakla birlikte belli bir stire ile kullanrm hakkr
protokol ile Bakanh[rmrza veya Valilige brrakrlan tagrnmazlardaki ticari alanlann kiraya
verilmesinde Strateji Geligtirme Bagkanhlr 20IIl43 ve 2012149 sayrh genelge hiiktimleri
uygulanacaktrr.
Madde 61-Merkezimizde yaprlacak yaprm iglerinden olayr kantin igletmecisi herhangi bir
hak kaybrna ulradr[rna dair bir hak talep edemez
a
grnmalar
dr
q
Madde 62- Kiraya verilen alanr brinyesinde bulunduran Bursa Aptz ve Dig Safltft
Merkezi Binasrnda yaprlacak tadilat, tamirat, yenilemeler ve sa[hk tesisinde ktsmen hrzmet
sunumunun yaprlamamasr gibi durumlarda, kira bedelinden indirim talep edilemez.
"Bu gartnamedeki yazir hususlan oldufu gibi kabul ve taahhtit ederim. Her geqit tebligat,
aqafrdaki adresime yaprlabilir."
Id. ve Mali Ip.
innnn
Dr.Orkun YILDIRIM
Yiinetici
Imza tarihi:...,1 ..../2015
lmzast:....

Benzer belgeler