DUAYEN AS-148

Yorumlar

Transkript

DUAYEN AS-148
Y A P I V E İ Z O L A S Y O N M AL Z .
S A N . T İ C . L T D . ŞT İ.
D U A Y E N
A S -1 4 8
E P O K S İ Z E M İN N E M B A R İY E R İ
T A N IM I
:
E p o k s i , s o l v e n t s i z , ç i f t k o m p o n e n t l i , z e m i n n em
U Y G UL A M A A L A N L A R I
b a r i y e r i v e as tar ı .
:
N em li v e to zlu zem in ler d e zem in d ek i to zu m ayı ö n lem e k ,
n e m i k e s m e k , a d e r a n sı
sa ğ l a m a k
a m a ç l ı k u llan ılan
z e m i n as tar ı d ı r .
Ü R Ü N A V A N T A JL A R I
:
a.
S o l v e n t s i z b i r as tar d ı r .
b.
T o z u m a y ı e n g e l l e r , h i j y e n i k o r t a m s ağ l ar .
c.
Y a p ı ş t ı r ı c ı n ı n z e m i n d en
k ayn ak lan an
y a p ı ş m a v e k a b a r m a p r o b l e m l e r i n i ( r eak s iy o n
b o z u l m a l a r ı n ı ) o r t a d a n k ald ır ır .
d.
Y ü k s e k y a p ı ş t ı r m a v e t u t u n m a m u k a v e m e t i n e s ah i p t ir .
e.
U y g u l a m a s o n r a s ı s u y a , n e m e , ı s ı y a d a y an ık lıd ır .
f.
Z e m i n i n a s t a r s o n r a s ı t e m i z l e n m e s i n d e b ü y ü k k o l a y l ı k s ağ lar .
g.
P a r l a k v e d ü z g ü n z e m i n g ö r ü n m e s i n i s ağ l ar .
h.
B a s i t s o l v e n t v e a s i t l e r e d ay an ı k l ıd ı r .
I.
H a f i f n e m l i y ü z e y l e r e u y g u l an ab ilir .
T E K N İK
Ö Z E L L İK L E R İ
:
R enk
:
Ş ef f af
Y o ğ u n lu ğ u
:
1 , 1 ± 0 , 1 g / cm
3
K arışım O ran ı
:
1 : 0 , 6 b ir im
K u llan ım sü resi
:
1 s a a t . ( h a v a s ı c a k l ı ğ ı v e n em e b a ğ l ı d ı r )
K u llan ım m ik tarı
:
200- 250 g / m
K u ru m a sü resi
:
2 4 saat so n ra
M ek an ik d ayan ık lılık
:
5 g ü n son r a
K im yasal d ayan ık lılık
:
5 g ü n son r a
S u ya d ayan ık lılığ ı
:
D ay an ık lı
U Y G UL A M A
A sta r u yg u lan acak
2
:
zem in tem iz, yağ d an
v e k i r d e n a r ı n d ı r ı l m ı ş , ö z e l l i k l e k u r u , t a m i r a t ı y a p ı l m ı ş y ü z e y o lm alıd ı r .
A b i l e ş e n i i l e B b i l e ş e n i b e l i r t i l e n m i k t a r d a h o m o j e n b i r ş e k i l d e k a r ı ş t ı r ı l a r a k , z e m i n e f ı r ç a v e y a r u l o y a r d ı m ı ile
t a t b i k e d i l i r . N o r m a l ş a r t l a r d a k ü r l e ş m e 2 - 3 s a a t , k u r u m a sü r e s i 2 4 s a a t t i r . S ı c a k
o r t a m l a r d a b u s ü r e u zay ab ilir .
U Y G UL A M A A L E T L E R İ
:
R u l o v e y a f ır ça
N ato Y o lu , İn ö n ü C ad . N o :2 1 / 1 Y .
D u d u llu – Ü m ran iy e/
İST A N B U L
T el: 0 2 1 6 3 6 5 8 7 7 9 – 8 0
F ax: 0216 365 87 78
w w w . d u a y en . co m . tr
o rtam lard a sü re k ısalır so ğ u k
R A F
Ö M R Ü
:
12
ay
A M B A L A J Ş E K İL L E R İ
:
10 kg + 6 kg.
N O T
:
1.
U y g u l a m a d a e l d i v e n k u l l a n ı l m a s ı t a v s i y e e d i l i r . I I . k o m p o n e n t t e n l e t e m a s ettir i lm em elid ir .
2.
Z e m i n k e s i n l i k l e k u r u o lm alıd ır .
N ato Y o lu , İn ö n ü C ad . N o :2 1 / 1 Y .
D u d u llu – Ü m ran iy e/
İST A N B U L
T el: 0 2 1 6 3 6 5 8 7 7 9 – 8 0
F ax: 0216 365 87 78
w w w . d u a y en . co m . tr

Benzer belgeler

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz o n la r d a n b e k le n t is i v a r d ır . D e v a m lı i ş le r iy le m e ş g u l o lu r , g e c e g ü n d ü z , b a y r a m , m e s a i d in le m e z . Y o r g u n d u r la r a m a y a r a t t...

Detaylı

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri

S ü re ç Y ö net im ive E ntegre Y ö net im S iste m le ri g e r e k s iz d u b lik a s y o n v e ila v e d e n e t im m a liy e t i g e t ir m e k t e d ir .

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete G e n e l H ü k ü m le r G ü v e n lik b ilg i f o r m la r ın ın h a z ır la n m a s ı e s a s la r ı M A D D E 5 – (1 ) G ü v e n lik b ilg i fo r m la r ın ın h a z ır la n m a s ın d a a ş a ğ ...

Detaylı

duayena -398 vez ıv ozabo ja n je sb r

duayena -398 vez ıv ozabo ja n je sb r P a z it i d a n e o s u š e n p r o iz v o d n e d o đ e u d o d ir s a ko ž o m i o č im a . U s u p r o t n o m p o t r e b n o je o d m a h iz a p r a t i s a d o s t a v o d e i o p r a t i s ...

Detaylı

TOFAS Customer Specific Requirements R7

TOFAS Customer Specific Requirements R7 k o n tr o lü n v e u y g u n s u z lu ğ u g id e r m e y e y ö n e lik a lın a n k a lıc ı ö n le m le r in e tk in liğ in e y ö n e lik b ir ö lç ü m o lm a s ı n e d e n iy le k r i t i k l i k ...

Detaylı

Bayraktar Otomotiv A.Ş.

Bayraktar Otomotiv A.Ş. * Bayraktar Otomotiv tüm modellerin donanım, teknik özellik ve fiyatlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Detaylı

Kavram Kümesi

Kavram Kümesi K la sik Y ö n te m le Ş e ke r N a sıl E ld e E d ilir?

Detaylı

Resm î G azete

Resm î G azete İK İN C İ BÖ L Ü M G e n e l H ü k ü m le r G e n e l ilk e le r M A D D E 6 – (1 ) B u Y ö n e tm e liğ in u y g u la n m a s ın d a a şa ğ ıd a k i ilk e le r e s a s tır : a ) T e h lik e li m a...

Detaylı