Schindler Sağlık ve Emniyet Politikası

Yorumlar

Transkript

Schindler Sağlık ve Emniyet Politikası
Asansor ve Y(jruyen IVI erdivenler ic;;in .. . Schindler Sagl1k
ve Emniyet Politikas1
Taahhutler ve ilkeler
Emniyet, Schindler'111 tcmel dcgetidir. Ort:)nlcrilntz vc hizmetlcrirnL:tn yun111da <;a hsma $0khnlll de emniyctlidir.
C,:r~ h ~;·m l , 1nnwm sr~ghq rndnn ve enHllye lindcn fcd.1k.1rh~ Cl mc•yi; (linkLi hcrn dogr u ol;:m budur hem de
mCrstet i l ~fi!TliZe ve tlrunlt!rimJZI ku!lancH1Icird verrluj ttniz ernni yel t.:klhhuclunCJn ~Jl'lvenilir ol mc~st bc1~kc1 tu rll'J
mi:t m~un
degildir.
Biz tlim yaralanmalarm, i~le ilgili hastahk ve kazalann onlenebilir olduguna inamyoruz.
Hedefimiz ti.im bunlara saftrlamaktar.
Enu llyet kCt ltiJrCt mCI~.: teltlikelert onlet J'il'~Yl~. tehlikelerin bilincinde ol rnay:~. surekli olarak iyile~meye
ve ozenle ha zt rl arHn l~ prosedurlere uymaya dl1ycmJr. Bu kL'tlt('trl e sagilk ve 1:mniyct hedc funize htzl;,
ul;;5aG1t'JV. i~1rn11in dogJst 0e1e~~~. ~al t Sanlanrnvtn (.ogunun yaktnclan denet l t~nr m:si mt1mkl'ln degildu; bu
nedenk~ emniyf:t kCt lli'tr l'm1tiz ancc~~ r1er brnnuzin bu kUiti.iru ~ahsen kabullenmesi ve bu ktJit(·u·e uyma s1
ile 1urn...1mcn etkili ol:i!Jilit.
Asclllsbr ve yt:trCtyPn tnerdtven C~lan t nda ~ah<,.an tl'm1 grup ?trk t! llt'n. bu alanda uygulandbtlir kanunlarJ,
IJu polttikayo ve Grup Emniyct Stand.:,rtlanna uyc~e<l ktu . Grup ~irkctlcri gerck1rse tes!Jit ed il mi~ bazt risk ier
ic;in ilave tedbirler c~ldhi l i rler .
Sorumluluk
Oepartman mudurleri organizasyonun tCtrn kademelerinde, bu politikarun vc Grup Ernniyel Standartlanntn
kendi sorumluluk alanlannda uygulanrnastndan dogrudan sorumludut'.
Departman rnudurleri c;a lt~anla nnt egitir, bilgilendirir, bu politi ka ve standarlla n peki$tirir, bunlara uyulmasm1
saglar ve c;a ltsanlanna 6rnek olurlar. Hedefler koyup sonuc;la nnt olc;er, iyiles tirme planlcmnt uygulamaya koyar
ve hem kendilerini hem de c;a h~a n lanm bu planlann yOrutulmesinden sorumlu tutar lar. KL, bu Politikat11n ve
Grup Emniyet Standartlanntn dOzenli araltklarla gozden gec;irilrnesinden ve onaylanmasu1dan da sorurnludur.
Saghk ve Emniyet uzmanlan Ctrun hatlt yonetimine saghk ve emniyetle ilgili konularda da nt~man lt k. ya pan
uzmanlard1r. Hat yonetiminin genel sorumlulugunu azaltmakstztn, saghk ve guvenlik sistemmin ve inisiyatiflerinin
belli unsu rlan i!e ilgili sorumluluk bu uzmanlara verilebilir.
Diger i~levsel uzmanlar (ornegin urCtn hatt1 yonetimi ve arasttrma ve geli~tirme) c;a h$rnalanntn sonuc;lanrun
bu Politikaya, Grup Emniyc1 Standartlanna ve yururll.ikteki kan unlara uyrnas1n1saglamakla yukl'lmludu rlcr.
Her ~ah~an yapt1g1vcya yapmad1g1 her ~cyi n emniyet a<;ts tndan dogurdugu sonu<; lardan sorumludur. Her
bi;imiL isirnizde son derece yl'tksek bir emniyel bilincine sahip olmahytl; gec;erli tCt m emniyet kurallanna ve
i~ talimatla nna uymclhytz; her tU riLJkazayt, emniyet olayu11 ve em niyetsiz ko~u l u derhal birim yoneticimize
bildirme!iyiz; <;ahsttgnntz yerde t ehlike alttnda olabilecekleri uyarmah ve mumkCtnsc soz k<Ynusu \ehlike ortadan
,,­
kalkana kadar bu kistleri korllmdhy1z.
•
.
VONETIM KURULU ADINA
GAETANO CO NCA
Schindler 

Benzer belgeler

TmirsUL-

TmirsUL- ventnl$tir.

Detaylı