GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Yorumlar

Transkript

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik’e (R.G.26/12/2008-27092) uygun olarak hazırlanmıştır)
MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HERALD SUPER
HAZIRLAMA TARİHİ
: 18.10.2012
YENİ DÜZENLEME TARİHİ :
REVİZYON NO
: 00
FORM NO
: HERB.001
Sayfa 1 /5
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT
1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI )
1.3. Firmanın Tanıtımı: TAKİMSAN TARIM KİMYA SAN. VE TİCARET
G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ
Acil durum Telefonu: 0 262 751 14 12
2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:
Bileşenler
Kons%w/w EEC No
Haloxyfop-p-methyl
11
Alkilfenil alkolsilat
Solvent naphtha
(petroleum),
Cas No
Tehlike işareti
Tehlike sınıflandırması
406-250-0 72619-32-0
Xn,N
R22, R50/53
>25
69029-39-6
Xi,N
R36, R51/53
>25
265-198-5 64742-94-5
Xn,N
R40, R65, R66, R51/53
2.2. Maddenin Adı: Haloxyfop-p-methyl
IUPAC Adı: methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate
3. TEHLİKELERİN TANITIMI
Sınıflandırma: R36, R51/53
Toksisite: Gözleri tahriş eder.
Çevre: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Yangın Tehlikesi: Alev almaz.
Patlayıcılık: Patlayıcı değildir.
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora
başvurulmalıdır.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile
yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.
Yutma: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey
verilmez ve kusturulmaz. Derhal doktora başvurun
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın.
Derhal doktora başvurulmalıdır.
Not: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik’e (R.G.26/12/2008-27092) uygun olarak hazırlanmıştır)
MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HERALD SUPER
HAZIRLAMA TARİHİ
: 18.10.2012
YENİ DÜZENLEME TARİHİ :
REVİZYON NO
: 00
FORM NO
: HERB.001

Sayfa 2 /5
Uygun Yangın Söndürücüler ve yöntemler: Su spreyi, Karbondioksit, Köpük, kuru kimyasallar
Mümkün mertebe tehlike oluşmasına meydan vermeden yangın çıkışına ani müdahale edilmelidir.
Yangına korunaklı bir yerden müdahale edin. Koruyucu maske takın.
Yangın suyunun çevreye yayılması engellenir.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun


Uygun Olmayan Söndürücüler: Basınçlı su kullanmayınız
Yangın esnasında ortaya çıkacak olan gazlar: Karbonmonoksit, karbondioksit, korozif gazlar ve
buharları
Çıkan dumanı, gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları
uzaklaştırın.

Yangınla mücadele için gerekli ekipman: Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven,
çizme) kullanın. Kapalı alanlarda tüplü solunum cihazı gereklidir.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
 Kişisel Önlemler Olarak: İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Cilde
temasından ve teneffüsten kaçınınız. Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme)
kullanın.
 Çevresel Önlemler Olarak: Bulaşık alanı derhal temizleyin. Su kaynaklarına ve kanalizasyona
bulaştırmayınız. Kum veya absorbe edici madde ile yayılmasını engelleyiniz. Atıkları boş bir kaba
doldurup tanımlayın ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliğine göre imha ediniz.
 Temizleme Metodları Olarak: Bulaşık alanı su ile yıkayınız. Çıkan solüsyonları atık kabına koyunuz.
 Uyarılar: 13. Maddede belirtilmiştir.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1. Elleçleme: Tarım Bakanlığı Etiket Yönetmeliğine göre hazırlanan etiketinde belirtilmiştir. İlgili
uyarıları okuyunuz. Ayrıca açık ambalajlara el sürmeyin, cilde ve göze değdirmeyin. Bulaşık
elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın ve havalandırın. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.
7.2. Depolama: Orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı olarak, iyi havalanan, serin ve kuru bir yerde,
muhafaza ediniz. Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.
7.3. Özel Kullanımlar: Yoktur.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
2
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik’e (R.G.26/12/2008-27092) uygun olarak hazırlanmıştır)
MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HERALD SUPER
HAZIRLAMA TARİHİ
: 18.10.2012
YENİ DÜZENLEME TARİHİ :
REVİZYON NO
: 00
FORM NO
: HERB.001
Sayfa 3 /5
8.1. Maruz Kalma Limit Değerleri: 8.2. Maruziyet Kontrolleri
8.2.1. Mesleki Maruziyet Kontrolleri
Cilde, göze bulaşması halinde temiz su ile yıkayın. Sigara kullanmadan, yemek yemeden, su
içmeden önce cildi yıkayınız. İş gününün sonunda banyo yapınız.
8.2.1.1. Solunum Sisteminin Korunması: Normal durumlarda maske kullanımı gerektirmez.
8.2.1.2. Ellerin Korunması: CE damgalı veya eşdeğeri nitril lastik eldiven (minimum kalınlığı 0,40
mm) giyiniz. Kirlendiğinde yıkayınız. Kullanım sonrası elleri yıkayın ve kurulayın.
8.2.1.3. Gözlerin Korunması: EN 166'ya uygun kimyasala karşı koruyucu gözlük takın (Kullanım
alanı 5 veya eşdeğeri)
8.2.1.4. Cildin Korunması: Koruyucu giysi giyin. Bulaşık giysileri hemen çıkarın.
8.2.2. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
9.1. Genel Bilgiler
9.1.1. Görünüş: Sarı renkli sıvı
9.1.2. Koku: Karakteristik kokulu
9.2. Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri













PH ( %10) : 6,0
Kaynama noktası/Kaynama Aralığı: Bilinmiyor.
Parlama Noktası: >40°C
Patlayıcılık Özellikleri: Tespit edilmemiştir.
Oksitleme Özellikleri: Yoktur.
Buhar Basıncı: 1,1 ´ 10-3 Pa m3 mol-1 (20 °C)(haloxyfop-p-methyl)
Nispi Yoğunluk: 1,000-1,100 gr/cm3 (20°C)
Çözünürlüğü
Su İçinde: Emülsiye olur
Yağ içinde: Bilinmiyor
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): logP = 4.00(haloxyfop-p-methyl)
Buhar Yoğunluğu: Bilinmiyor
Buharlaşma Hızı, oranı: Uygulanmaz.
9.3. Diğer Bilgiler : 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE
10.1.
10.2.
Kaçınılması Gereken Durumlar: Uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon oluşturmaz.
Kaçınılması Gereken Malzemeler: Güçlü asit ve alkaliler, oksitleyiciler
3
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik’e (R.G.26/12/2008-27092) uygun olarak hazırlanmıştır)
MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HERALD SUPER
HAZIRLAMA TARİHİ
: 18.10.2012
YENİ DÜZENLEME TARİHİ :
REVİZYON NO
: 00
FORM NO
: HERB.001
Sayfa 4 /5
Tehlikeli Bozunma/ayrışma Ürünleri: Karbon monoksit, karbondioksit, azot oksitleri,
Stabilizatörlere ihtiyaç olup olmadığı ve mevcut stabilizatörler: Yoktur.
Tehlikeli ekzotermik tepkime olasılığı: Yoktur.
Madde/Müstahzarın güvenlik belirleyicisi olarak, eğer varsa, fiziksel görünümünde olabilecek
değişiklikler: Y
 Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşabilecek herhangi bir tehlikeli bozunma ürünü: Yoktur.
 Bozunma ile kararsız ürünler oluşturma olasılığı: Karbon monoksit, karbondioksit, azot oksitleri,




11-TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Haloxyfop-p-methyl
LD50 oral sıçan: 300 mg/kg
LD50 Dermal sıçan: >2000 mg/kg
Cilt: tahriş edici değildir. (tavşan)
Göz: hafif tahriş edicidir. (tavşan)
12-EKOLOJİK BİLGİ
12.1.
Ekotoksisite: Sulara bulaştırmayınız.
Haloxyfop-p-methyl
Bobwhite quail LD50: 1159 mg/kg
Rainbow trout LC50: 0,7 mg/l/96 saat
Daphnia LC50: 6,12 mg/l/48 saat
12.2.
12.4.
12.5.
12.5.
Hareketlilik (Mobilite): Bilinmiyor
Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Bilinmiyor
Biyobirikim (bioaccumulative) Potansiyeli: logP = 4.00(haloxyfop-p-methyl)
Diğer Ters Etkiler:---
13-BERTARAF BİLGİLERİ
Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre hareket edilir.
14-TAŞIMACILIK BİLGİSİ





Uluslar arası Taşımacılığa göre sınıflandırma ve kodlama:
Madde ve müstahzarın
UN Numarası: 3082
Sınıfı:9
Sisteme Uygun Sevk İsmi: Çevreye zararlı madde, sıvı, N.O.S(haloxyfop-p-methyl)
ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (haloxyfop-p-methyl)
Ambalaj Grubu: III
4
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik’e (R.G.26/12/2008-27092) uygun olarak hazırlanmıştır)
MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HERALD SUPER
HAZIRLAMA TARİHİ
: 18.10.2012
YENİ DÜZENLEME TARİHİ :
REVİZYON NO
: 00
FORM NO
: HERB.001

Sayfa 5 /5
Diğer Uygulanabilir Bilgiler : -
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Sınıflandırma: Xi, N
R grupları:
R36
: Gözleri tahriş eder.
R51/53 : Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
S grupları:
S2
: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S26
: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S35
: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S57
: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın
16. DİĞER BİLGİLER
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi ) : 114
Not: Sadece zehirlenme anında arayınız
5

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu NOT: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU  Kişisel Önlemler Olarak: İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Cilde

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu  Kişisel Önlemler Olarak: İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Cilde

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Uygun Yangın Söndürücüler ve yöntemler: Su spreyi, Karbondioksit, Köpük, kuru kimyasallar

Detaylı

MSDS - Amc-Tr

MSDS - Amc-Tr mm) giyiniz. Kirlendiğinde yıkayınız. Kullanım sonrası elleri yıkayın ve kurulayın. 8.2.1.3. Gözlerin Korunması: EN 166'ya uygun kimyasala karşı koruyucu gözlük takın (Kullanım

Detaylı