PDF olarak yükleyin

Yorumlar

Transkript

PDF olarak yükleyin
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 2
Temmuz-A¤ustos-Eylül 2007 Say›: 03
Ingenico Planet’i sat›n ald›:
Art›k Ingenico’yuz
Akaryak›t sektöründe nakit yerine geçen ilk kart: Yak›t Kart
Tek kartla üç taraf da kazand›
Garanti Bankas› Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yard›mc›s› Reha Emekli:
Temass›zda ilk hedefimiz tafl›mac›l›k
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 3
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 4
merhaba
Art›k Ingenico’yuz
B
u say›m›z, çok özel bir say›... Planet tarihinde bir dönüm noktas› olacak bir baflar›ya imza att›k. Bunu sizlerle paylafl›yor olman›n gururunu yafl›yoruz.
Ingenico POS-tas›, Planet yay›n›d›r.
Para ile sat›lamaz.
Planet Ad›na Sahibi
Alpay Sidal
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Asl› Uzer
Genel Yay›n Yönetmeni
Rabia Akbulut
Yay›n Türü:
Yerel-Süreli
‹çerik ve Tasar›m
Kolay ‹letiflim
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay ‹fl Mrk.
No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy-‹stanbul
Tel: 0212 212 31 62
Faks: 0212 212 31 64
Planet, kuruldu¤u 1998 y›l›ndan bugüne gerçeklefltirdi¤i, yaklafl›k 600.000 ödeme terminali sat›fl› ile üretici firman›n “en baflar›l› ifl orta¤›” oldu. Özellikle son 2 y›ld›r, geliflen iliflkilerimiz, özel projelerdeki baflar›lar›m›z, yaz›l›m ve AR-GE gücümüz, siz de¤erli müflterilerimiz kadar, yurtd›fl›nda da takdir edildi. Herkesin gözü Planet’e çevrildi. Ve beklenen sonuç gerçekleflti: Teknoloji Holding, Planet’in Ingenico’ya sat›fl›n› gerçeklefltirdi. Geliflen ülke ekonomimize seçim dönemi olmas›na ra¤men, böyle büyük bir yat›r›m› ekip olarak getirmenin coflkusunu yafl›yoruz. Ingenico’yu Türkiye’ye tafl›yoruz.
Teknoloji Holding bünyesinde bugünlere gelen Planet, art›k yoluna Ingenico olarak devam edecek. Üstelik komflu ülkelerinden sorumlu merkez olarak! Bu baflar›n›n arkas›ndaki ekibi sizler de iyi tan›yorsunuz. Onlar sizler için, amatör ruhu hiçbir zaman kaybetmeden, gece gündüz çal›flan, özel projelerinizi hayata geçiren, yafl ortalamas› 29 olan, genç ve dinamik bir ekip. Ingenico’nun kendi ofisini açmak yerine bu ekibe ve bu ülkeye yat›r›m yapmas›n›n s›rr› da bu!
Bu say›m›z bu yüzden çok özel... Planet POS’tas› da art›k Ingenico POS-tas› oldu. Dergimiz ayn› içerikle yoluna devam ediyor. Yeni döneme yeni bir tasar›mla bafll›yoruz. Vizyonumuz uluslararas› bir flirket olmakt›. Bunu baflard›k. fiimdiki vizyonumuz ise Türk bankac›l›k sektörü için çok daha büyük ve önemli projelere imza atmaya devam ederken , ülkemizin yarat›c›l›k ve AR-GE gücünü tüm dünyaya göstermek.
e-mail: [email protected]
Renk Ayr›m› ve Bas›m
Dergi Yönetim Yeri
Bu vesileyle, bu güne kadar Planet’e verdi¤iniz destek için ekibim ve flahs›m ad›na sizlere teflekkür ederim. ..
Hepimiz için hay›rl› olsun.
Planet A.fi.
Sayg›lar›mla,
‹TÜ Ayaza¤a Kampusü
Ar› 2 Binas› B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye
Tel: 0212 366 48 00
Alpay Sidal
Genel Müdür
Faks: 0212 366 48 03
http://www.ingenico.com.tr
Ingenico POS-tas› ve markas› Planet A.fi.’e aittir. I ngenico POS-tas› Dergisi’nin içerik ve tasar›m› Kolay
‹letiflim taraf›ndan yarat›lm›fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›nda eser olarak koruma alt›ndad›r.
Ingenico POS-tas›’nda yer alan yaz› ve foto¤raflar›
yayma hakk› ve Ingenico POS-tas› markas› ve logosu
Ingenico’ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz›l› izni olmaks›z›n, ticari amaçla kullan›lamaz.
Dergide yay›nlanan yaz›lar, yazarlar›n kiflisel görüfl,
yorum ve tavsiyeler ini içermektedir. Kolay ‹letiflim veya Ingenico, yaz›larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do¤abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de¤ildir.
03
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 5
özel haber
Ingenico Planet’i sat›n ald›:
Hofl geldin Ingenico
Teknoloji Holding grup flirketlerinden Planet, ödeme sistemlerinde dünyan›n lider flirketlerinden biri olan, Fransa merkezli Ingenico ile yeni bir sayfa aç›yor. Planet’i sat›n alan Ingenico, Türkiye’yi bölge merkezi haline getirmeyi planl›yor. 10 y›ll›k tarihinde önemli baflar›lara imza atan Planet, Ingenico olarak çok daha büyük hedeflerle
ve baflar›larla yoluna devam edecek. Ingenico’nun Do¤u Avrupa, Ortado¤u ve Afrika’ya aç›lan kap›s› olacak.
Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Hitay
Ingenico CEO Amadeo D’Angelo
P
OS sat›fl›nda dünyan›n önde gelen firmalar›ndan, elektronik ödeme
sistemlerinde “dünyan›n AR-GE merkezi” olarak tan›mlanan Fransa
merkezli Ingenico, Teknoloji Holding’in elektronik ödeme sistemleri alan›nda faaliyet gösteren grup flirketi Planet A.fi.’yi sat›n ald›.
Türkiye’nin nefesini tutarak bekledi¤i genel seçim öncesi gerçekleflen bu
sat›n alma, ayn› zamanda d›fl dünyan›n Türkiye’ye duydu¤u güveni de
gösterdi. 13 Temmuz 2007’de, Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Hitay ve Ingenico CEO’su Amedeo D’Angelo ile Ingenico üst düzey yöneticilerinin kat›ld›¤› toplant›da Planet’in sat›fl› gerçeklefltirildi. Sat›fla, Planet’e ek olarak, Teknoloji Holding grup flirketlerinden, saha ve onar›m hizmeti veren Teknoser’in, POS onar›m bölümünün Ingenico’ya devri
direrek, çok daha büyük yat›r›mlar yapaca¤›na ve Türk bankac›l›k sektörüde dâhil edildi.
ne özel yeni hizmetler gelifltirece¤ine inan›yorum. Teknoloji Holding ailesi
olarak biz ise, “yenilikçi giriflimcili¤e” odaklanan vizyonumuz ve yeni yat›K›sa sürede büyük de¤er yaratt›
Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Hitay, konuyla ilgili olarak r›mlar›m›zla yolumuza devam edece¤iz. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikyapt›¤› aç›klamada, Planet’in sat›fl›ndan elde edilen gelirin, yeni yat›r›mla- te yapt›¤›m›z baflar›l› çal›flmalardan duydu¤umuz memnuniyeti dile getirr›n finansman› amac›yla kullan›laca¤›n› aç›klad›. Teknoloji Holding’in vizyo- mek istiyor, Planet’in yaratt›¤› de¤ere katk›lar›n›zdan dolay› size teflekkür
ediyorum.”
“Planet ile çok önemli baflar›lara imza att›k. Ingenico’nun, Türki-
Ingenico yeni yat›r›mlar yapacak
Ingenico CEO’su Amedeo D’Angelo da Türkiye’ye yönelik hedef ve planyat›r›mlar yapaca¤›na inan›yorum.” Emin Hitay
lar›n› aç›klad›. Planet’in k›sa sürede elde etti¤i önemli baflar› ile “stratejik
nunun “yenilikçi giriflimcili¤e” odakland›¤›n›n alt›n› çizen Hitay, Planet’in ortaklar›ndan biri” oldu¤unu ve Türkiye’nin kendileri için önemli bir merkez
sat›fl›n›n da bu strateji do¤rultusunda gerçekleflti¤ini vurgulad›: “Teknoloji yat›r›mlar›n›n geri dönüflünü, sahip oldu¤unuz vizyonla yorumlamak ve
Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal
süreklilik anlay›fl›yla eyleme dönüfltürmek çok önemlidir. Bu flekilde katma
Baflar›m›z› dünyaya açmak istiyoruz
de¤er yaratabiliriz. Elektronik ödeme sistemleri konusunda çözüm sunan,
grup flirketlerimizden Planet, 10 y›l gibi bir sürede Ingenico’nun tüm dünIngenico Genel Müdürü Alpay Sidal, 10 y›ll›k
yadaki sat›fllar›n›n yaklafl›k yüzde 5’ini gerçeklefltiren, Türkiye pazar›nda
tarihinde önemli baflar›lara imza atan Playüzde 30’luk paya ulaflan bir flirket haline geldi. Planet’in en önemli ay›r›net’in Ingenico olarak, bundan sonra daha
c› özelli¤i, donan›m sa¤lay›c› olman›n ötesinde; bankac›l›k sektörü için
büyük hedeflerle yoluna devam edece¤ini
proje gelifltiren bir AR-GE merkezi haline gelmesiydi. Profesyonel yaz›l›m
söyledi: “Bizim hedefimiz, baflar›m›z› Ingeniekibi ve sektörde fark yaratan yönetim anlay›fl›yla Planet, k›sa sürede
co ile art›k dünyaya açmak! Ingenico, yarat›önemli bir de¤er yaratt›.”
lan katma de¤eri ve burada çal›flan Türk
mühendislerinin baflar›s›n› görerek TürkiPlanet, 2006 y›l›nda, di¤er y›llara oranla rekor say›da POS sat›fl› gerçekye’ye yat›r›m yapma karar› ald›. Bu, tam da genel seçimler gibi önemli
lefltirdikten sonra, 2007’nin ilk 6 ay›nda bir önceki y›l›n POS sat›fl say›s›bir olaydan önce at›lm›fl ciddi bir ad›m oldu. Bundan sonraki süreçte,
na ulaflt› ve pazardaki oran›n› yüzde 30’a yükseltti. Planet, 1998 y›l›ndan
“üretici olarak” Türk bankac›l›k sektörü için çok daha cazip koflullarla,
bu yana gerçeklefltirdi¤i baflar›l› faaliyetlerini, ayn› yönetim ve ekiple, bunyeniliklerle pazarda olaca¤›z. Hizmet alan›ndaki verimlili¤imizi, her zadan sonraki süreçte, “Ingenico” olarak devam ettirecek. Hitay, aç›klamaman ön plana ç›km›fl olan kalitemizi daha da yükselterek, özel projes›nda, Türk bankac›l›k sektörüne yönelik düflüncelerini de dile getirdi: “Yalerde çok daha aktif hale gelerek, ses getiren projelere imza ataca¤›z.”
k›n gelecekte, Ingenico’nun, Türkiye’deki potansiyeli ve f›rsatlar› de¤erlenye’deki potansiyeli ve f›rsatlar› de¤erlendirerek, çok daha büyük
04
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 6
Ingenico; PO S’ta dünya lideri
Bundan 27 y›l önce, Societe General bankas›ndan gelen taleplere yan›t vermek üzere, fiziki ödemeleri elektronik ödemeye
dönüfltürmek için kurulan Ingenico, bugün
alan›nda dünyan›n 1 numaral› flirketi.
“Sat›fl noktas›” ad› verilen ilk elektronik
ödeme cihazlar›ndan birini, söz konusu
proje için gelifltiren Ingenico, 90’l› y›llarda dünya genelinde büyüme modelini ortaya koyarak flirket sat›n almaya bafllad›. ‹skoçya’da De La Rue’yu, ‹spanya’da Bull’u,
Kanada ve ABD’de Check Maid’i, ‹talya’da
Olivetti’nin sat›fl noktalar›n› (POS) ald› ve alan›nda dünya lideri oldu. Ingenico dünyada yüzde
24 pazar pay› ile bankac›l›k, perakende, akaryak›t,
ulafl›m, sa¤l›k ve kamu sektörlerine çözüm üretiyor.
Yar›s› AR-GE alan›nda çal›flan toplam 1400 çal›flana sahip olan grup,
y›ll›k cirosunun yaklafl›k yüzde 8’lik bölümünü bu alana harc›yor.
Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncüsü
Türkiye’nin elektronik ödeme sistemlerindeki öncü flirketlerinden biri
olan Planet, 1998’den bu yana, müflterileriyle yak›n iflbirli¤i içinde, finans sektöründe çeflitli alanlar için özellefltirilmifl, katma de¤erli çözümler gelifltiriyord u. Bu süreçte Planet, müflteri ihtiyaçlar›na
ve taleplerine göre, POS terminallerinden
a¤ çözümlerine, “Terminal Yönetim Sistemleri”nden “Ak›ll› Kart Uygulamalar›”na, “Ma¤aza Çözümleri”nden EMV (Europay, Mastercard ve Visa) dan›flmanl›k hizmetlerine kadar uzanan alanlarda sa¤lam bir performans ve
uzmanl›k g e l i fl t i r d i. Türkiye’nin ilk sertifikal› EMV
uyum yaz›l›m› tedarikçisi olan Planet, 2003’te Ingenico taraf›ndan “Center of Excellence” (Mükemmeliyet
Merkezi) s›fat›na lay›k görülmüfl ve ödüllendirilmiflti.
“Planet ile Türkiye’yi yak›n bölgelerdeki ifl planlar›m›z için bir
merkez haline getirmeyi planl›yoruz.” Amadeo D’Angelo
haline geldi¤ini söyleyen D’Angelo, yeni dönemle birlikte Türkiye ile ilgili
hedeflerini büyüttüklerini aç›klad›: “Ingenico olarak, önümüzdeki 10 y›l
içinde ödeme sistemlerinde büyümenin devam edece¤ini düflünüyoruz.
Son dönemde Do¤u Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika’da büyük bir büyüme
yakalad›k. Türkiye’de de Teknoloji Holding grup flirketleri Planet ve Teknoser ile bugüne kadar çok baflar›l› bir ifl ortakl›¤› yapt›k.”
Planet’in, güçlü ve güvenilir yap›s›, Türk bankac›l›k sektöründeki güçlü konumu ve tecrübesi, AR-GE odakl› ekibi ve profesyonelli¤i ile bulundu¤u bölgede çok önemli baflar›lara imza att›¤›n› kaydeden D’Angelo, flöyle devam
etti: “Biz, gerek Türkiye’nin stratejik konumu, gerek bankac›l›k sektörünün
bulundu¤u nokta, gerekse Planet’in baflar›s› ve sahip oldu¤u potansiyel ile
Türkiye’yi yak›n bölgelerdeki ifl planlar›m›z için bir merkez haline getirmeyi
planl›yoruz. Yak›n gelecekte, bu yöndeki çal›flmalar›m›za a¤›rl›k verece¤iz.”
05
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 7
Pos’ta gündem
Garanti Bankas› Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yard›mc›s› Reha Emekli:
“Temass›z” tafl›mac›l›k
Temass›z ödemede, tüketiciler, sisteme uygun sat›fl noktalar›nda kartlar›n› okuyuculara (reader) dokundurarak
flifreye gerek kalmadan ödeme yap›yor. Tüketiciler h›zl› ve rahat bir ödeme arac›na sahip olurken, iflyerleri de
kartla veya nakit olarak gerçekleflen ödemeye göre daha fazla ifllem yapma imkân›na sahip oluyor.
G
aranti Bankas›, geçti¤imiz y›l yapt›¤› at›l›mla, küçük mebla¤l› ödemelerde temass›z ödeme sistemini “Avrupa’da hayata geçiren ilk
banka” oldu. Böylelikle MasterCard’›n PayPass (Öde-Geç) adl›
ürünü, Amerika ve Asya Pasifik bölgesindeki uygulamalar›ndan sonra,
Türkiye’de bafllad›. Uygulaman›n entegrasyonunda ise Ingenico terminalleri kullan›ld›. Pilot uygulamalar›nda önemli sonuçlar alan Garanti Bankas›,
yeni yat›r›mlara yöneldi. ‹lk hedef sektör toplu tafl›mac›l›k olurken, cep telefonu ve saat ile temass›z ödeme uygulamalar› da hayata geçiyor.
Öde-Geç sistemini, Bonus Trink ad›yla hayata geçiren Garanti Bankas›,
flimdi de banka kart›n› plastik kart olma özelli¤inden ç›kar›p farkl› bir boyuta tafl›d›. Banka kart› özelli¤i tafl›yan çipli kol saat ile bafllayacak yeni
uygulamay›, hemen ard›ndan çipli cep telefonu izleyecek. Çipli saat ve kol
saati Garanti Bankas› flubelerinden küçük bir ödeme karfl›l›¤›nda al›nacak.
Tüketiciler düflük miktarl› ödemelerini, Bonus Trink saatlerini göstererek
veya içerisinde çip özelli¤i bulunan Bonus Trink etiketlerini cep telefonla-
r›na yap›flt›rarak yapabilecekler. Çipli kol saatleri, MasterCard taraf›ndan
Garanti Bankas›’na verilecek ve banka da müflterilerine belirli bir bedel
karfl›l›¤›nda da¤›tacak. Garanti Bankas› Ödeme Sistemleri Genel Müdür
Yard›mc›s› Reha Emekli, uygulad›klar› sistemde gelinen noktay› ve hedeflerini Ingenico pos-ta’s›na anlatt›.
Garanti Bankas›’n›n temass›z yolculu¤u nas›l bafllad›?
Bildi¤iniz gibi biz bu yöndeki ilk çal›flmam›z› geçti¤imiz y›l Öde-Geç sistemi ile duyurduk. Burger King Cine Bonus ile iflbirli¤ine gittik. Yapt›¤›m›z
kapsaml› çal›flmalar›n ard›ndan, öncelikle pilot uygulamalar›m›z› yapt›k. Bu
süreçte, 14.000 kartla gerçeklefltirdi¤imiz 3 ayl›k çal›flmayla müflterilerimizin davran›fllar›n› inceledik. Bunun sonucunda, özellikle h›zl› tüketim noktalar›nda temass›z kart kullan›m›n önemli derecede artt›¤›n› saptad›k ve
uygulama alanlar›m›z› geniflletmeye karar verdik. ‹lk ç›k›fl›m›z› ise toplu tafl›mac›l›k sektöründe, Çanakkale’de yapt›k. Çanakkale Belediyesi’nin ç›karm›fl oldu¤u, Kentkart ile ortak bir çal›flma yapt›k. Geçti¤imiz mart ay›n-
“Bu pazarda tek bafl›n›za yürümeniz zor. Di¤er bankalar da temass›z
ödeme yat›r›mlar›n› artt›r›p kartlar› vermeye bafllad›klar›nda pazar
çok daha h›zl› geliflecek.” Reha Emekli
dan itibaren, Çanakkaleli müflterimiz, Garanti Bankas›’n›n Paracard’d›
yaklafl›k 1 aydan beri ise Bonus Trink! kart ile otobüste bilet ödemesi yapar duruma geldi.
‹lk uygulama için neden Çanakkale’yi seçtininiz?
Farkl› belediyelerle de görüflmelerimiz oldu. Ancak Çanakkale Belediyesi
bu konuya çok olumlu bakt› ve sonuna kadar bizi destekledi. Bu da bizim
için önemli bir tercih unsuruydu.
Kentkart’›n uygulama alan› daha önce nas›ld›? Sizinle yapt›klar› iflbirli¤ini biraz daha açar m›s›n›z?
Bu kart, toplu tafl›mac›l›k sektörü için gelifltirilmifl olan, temass›z ak›ll› kart
uygulamas›yd›. Vatandafl bu kartla bir belediye otobüsüne binip ödeme
yapabiliyordu. Bu uygulama art›k Garanti Bankas›’n›n Paracard’› ve Bonus
Trink!’i ile de gerçeklefliyor. Yani bu kart› almadan, kredi kart› ile ayn› ifllemi gerçeklefltirebiliyor. Yaln›zca Çanakkale’deki müflterilerimiz de¤il,
Türkiye’deki herhangi bir Bonus Trink! Kullan›c›s› da flehre gitti¤inde, otobüslerde ayn› sistemi kullanabiliyor. Sistemin 2. ad›m›nda, Çanakkale’deki tüm Bonus Card müflterileri uygulamaya dâhil olacak.
06
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 8
Garanti Bankas› Çanakkale Belediyesi’nin ç›karm›fl oldu¤u Kentkart ile ortak bir
çal›flma yapt›. Çanakkale Belediyesi’nin de kulland›¤› sistemle, Çanakkaleliler
Bonus Trink! ile otobüslerde ödeme yapabiliyor.
Uzun vadede, bu uygulamay› nas›l yayg›nlaflt›rmay› planl›yorsunuz?
Öncelikle flunun alt›n› çizmekte fayda var: Bu pazarda tek bafl›n›za yürümeniz zor. Di¤er bankalar da temass›z ödeme yat›r›mlar›n› artt›r›p kartlar›
vermeye bafllad›klar›nda pazar çok daha h›zl› geliflecek. Garanti Bankas›
taraf›ndan bakacak olursak, biz ilk etapta toplu tafl›mac›l›k sektörüne a¤›rl›k vermeyi planl›yoruz. Do¤u, Bat› ve ‹ç Anadolu’da, 3 büyük flehrimizi daha bu uygulamaya geçirmek istiyoruz. Temass›z ödeme, flehirlerdeki uygulamalardan d›flar›ya do¤ru yayg›nlaflan bir sistem olarak geliflecek.
Garanti Bonus ihraç etmeye bafllad›
Bonus Card’› yurtd›fl›na tafl›yorsunuz. Bu nas›l oldu?
Evet, biz art›k markalar›m›z› yurtd›fl›na tafl›yoruz.
Örne¤in Bonus Card’› önümüzdeki 3 ayl›k
dönemde Romanya’ya aç›yoruz. Baflka bir
ifadeyle ihraç ediyoruz. Ve orada da bu sistemi
uygulamaya bafll›yoruz. Bu uygulama ile beraber
Romanyal› Bonus müflterisi orada kazand›¤› puanlar› Türkiye’ye
geldi¤inde de harcayabilecek. Türkiye’de kazan›lan Bonuslar ise
Romanya’daki al›flverifllerde kullan›labilecek. Böylece ülkeler aras›
geçerli ilk ödül sistemini kurmufl olaca¤›z. Avustralya’dan Kazakistan’a
kadar birçok ülkenin bankalar› bizden dan›flmanl›k al›yor. Bu ülkelerde
seminerler verdik. Uzun y›llard›r bu sektördeyim. Geçmiflte MasterCard’tan dan›flmanlar gelirdi, biz onlar› dinlerdik. Ama bugün te k n o l o j imizi ve uzmanl›¤›m›z› baflka ülkelere sat›yoruz.
Temass›z, Ortak POS ile de sinerji yaratacak bir uygulama m›? Özellikle maliyet ve operasyon aç›s›ndan düflünecek olursak? Bankalar›n
bu yönde iflbirliklerini artt›rmas› gerekiyor mu?
Kesinlikle! Bir bankan›n yat›r›m yap›p müflterisine hizmet vermesi elbette
çok önemli. Ancak buradaki kritik nokta, müflteriye ürünü farkl›laflt›rarak
sunabiliyor olman›zd›r. Biz flu anda di¤er bankalarla da ‘Okuyucular›m›z›
(reader) paylaflacak m›y›z?’ diye konufluyoruz. Neden olmas›n? Yat›r›m s›ras›nda tabii ki paylafl›r›z. Carrefour’un ekspress kasalar›na bir tane okuyucu varken, 2.’sini koymak, gerçekten yat›r›m israf› olacakt›r. Bugün,
bankac›l›k sektörünün en önemli gündem konular›ndan biri verimlilik.
Dolay›s›yla bu noktada da “okuyucu kiralama” modeliyle paylafl›m da tercih edilebilir.
Peki, temass›z ödeme konusunda dünyadaki uygulamalarda ne tür
geliflmeler söz konusu?
Dünyada, öncelikle küçük bölgelerde bu kartlar›n daha çok tercih edilir
hale gelece¤i düflünülüyor. Küçük ödemelerin yayg›n oldu¤u, ekspres kasa, otopark, çiçekçi gibi uygulama alanlarda kullan›m›n artmas› bekleniyor. Biz k›sa süre önce Türk Hava Yollar› Otopark›’n› temass›z ödemeye
geçirdik. Coca-Cola ile de ortak bir “saatte temass›z ödeme” proje gerçeklefltirdik. Örne¤in bir futbol maç›na giderken, yan›n›zda bozuk para veya kart tafl›mak zorunda de¤ilsiniz. Stadyumun içinde Coca-Cola veya
kahve otomat› varsa saatinizi dokundurarak ürünü al›p ödeme yapabiliyorsunuz. Bu uygulaman›n özellikle gençler taraf›ndan tercih edilmesini
bekliyoruz. Bunun yan›nda temass›z ödemenin GSM teknolojisi ile birlefltirilmesi mümkün görünüyor. Bu yöndeki çal›flmalar›m›z da devam ediyor.
07
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 9
pos’ta gündem
Akaryak›t sektöründe nakit yerine geçen ilk kart: Yak›t Kart
Tek kartla üç taraf
Opet, Yap› Kredi ve Ingenico iflbirli¤i ile ç›kart›lan Opet Yak›t Kart, hem kullan›c› hem kulland›ran kurum hemde Opet için kazançl› bir ifl modeli yaratt›. ‹ki büyük grup, projeyi Ingenico ile hayata geçirdi.
T
ürkiye’de ilk kez, Opet, Yap› Kredi ve Ingenico iflbirli¤i ile hizmete sunulan Opet Yak›t Kart uygulamas›yla, anlaflmal› kurumlar, Opet ve Sunpet istasyonlar›ndan nakit ödemeden yak›t al›m› yapma, ödemelerini ve kendilerine ba¤l› filo ve araçlar› kontrol etme imkan›na kavufltu.
Lojistik personel tafl›mac›l›¤› alanlar›nda kurulu flirketler, çiftçiler ve hizmet satan tüm bireysel tüketicilere hitap eden Yak›t Kart, Nisan 2007’den itibaren 1.300 Opet ve Sunpet istasyonunda kullan›lmaya baflland›. fiirketlerin belirledikleri tutarda limit yükleyebildikleri bu kart sayesinde, kullan›c›lar nakit ödeme yapmadan akaryak›t al›m› yapabiliyor. Kart ile yap›lan al›m bilgiler, Opet Merkez’de toplanarak ilgili firmaya belgelendiriliyor. Toplu al›mlarda ve ödemelerin takibinde sa¤lad›¤› kolayl›k ve avantajlar nedeniyle büyük ilgi gören bu uygulaman›n ilk 3 ay içindeki performans› Opet’in 2007 sonu için öngördü¤ü 100 milyon YTL’lik ciro hedefine kolay ulaflaca¤›n› gösterdi.
Opet Yak›t Kart projesi nas›l do¤du, neden böyle bir proje gelifltirdiniz? Sektörde nas›l bir fark yarataca¤›n›za inan›yorsunuz?
Hakan Koca: Sizlerin de yak›ndan takip etti¤iniz g i b i, Opet olarak Türk akaryak›t sektörünün en h›zl› büyüyen ve kuruldu¤u 1992 y›l›ndan bugüne, büyüme trendini her geçen gün daha da artt›ran bir flirketiz. Rekabet koflullar› içerisinde, son tüketiciye farkl›laflarak hizmet vermenin çok önemli oldu¤una inan›yor ve sistem kurgular›m›z› bu yönde tasarl›yoruz. Akaryak›t sektöründe sat›lan ortak ürünün yak›t oldu¤unu düflünürsek, üründen çok müflterinin farkl› oldu¤unu görmemiz kaç›n›lmaz. Ürün ayn› ürün olmas›na ra¤men, tüketici davran›fllar›n›n çeflitlili¤i bizleri farkl› hizmetler üretmeye yöneltiyor. Sektörde bir ilk olan Yak›t Kart, üzerine yüklenen tutar kadar harcama yap›lmas›na izin veren bir sistem. Bu sistem, akaryak›t sektöründe kurumsal ve bireysel sadakati birlikte kurgulayan ilk ve tek sistem olmas› itibariyle sektöründe farkl›laflman›n sembolü olan flirketimizi önde tutan bir proje.
Yap› Kredi Bankas› neden böyle bir projeye imza att›? Bu proje içinOpet Teknoloji ve Otomasyon Sat›fl Müdürü Hakan Koca ve Yap› Kre- de nas›l bir rol üstlendiniz?
di Bankas› (YKB) Kredi Kartlar› ve Tüketici Kredileri Yönetimi Üye ‹fl Ye- Hakan Kaplan: Yap› Kredi Bankas› olarak, Opet istasyonlar›nda sa¤lari Pazarlama Grup Baflkan› Hakan Kaplan’la Opet Yak›t Kart projesini ko- nan network’e ortak POS kurulumu yaparken, POS cihazlar›n› grubun bünufltuk.
tün ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde konumland›rd›k. Yak›t Kart uygulama-
“Bu uygulama ile 2007 y›l› sonuna kadar 100 milyon YTL ciro hedefliyorduk. ‹lk 3 ay›n performans› ile hedefi aflaca¤›m›z› gördük.
Hakan Koca
s›n›n Opet müflterilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layan yenilikçi yönü Yap› Kredi Bankas›’n›n çözüm odakl› yaklafl›m›yla örtüfltü. Opet, müflterilerine bu çözümü kendi POS’lar› üzerinden sunmak istedi. Yak›t Kart’›n bankam›z›n POS’lar›nda kullan›labilir olmas›, sistemin daha verimli kullan›lmas›n›n yan›nda, Opet ve Yap› Kredi Bankas› aras›ndaki güçlü iflbirli¤ini daha da artt›rd›.
Bu uygulamada neden Yap› Kredi Bankas›’n› tercih ettiniz?
Hakan Koca: 2002 y›l›ndan bu yana Opet ve Sunpet istasyonlar›nda Yap› Kredi Bankas›’n›n POS makineleri hizmet vermekteydi. Yap› Kredi Bankas›, POS pazar›nda zaten akaryak›t sektörünün en yayg›n bankas› konumunda. 2005 y›l›nda gelifltirdi¤imiz Ortak POS projesinde de Yap› Kredi Bankas›yla birlikte hareket ettik. Yak›t Kart sisteminde de mevcut ortak POS park›n› kullanarak projenin daha h›zl› ilerlemesini sa¤lad›k. Ayn› zamanda bir bankan›n POS alt yap›s›n› kullanarak, Yak›t Kart’›n gelecekteki muhtemel banka entegrasyonu konusunda da ilk ad›m› atm›fl olduk.
08
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 10
Müflterinin yaflam biçimini gözledik
Hakan Koca: Müflterilerin ticari yaflam biçimlerini gözlemleyerek ortaya ç›kard›¤›m›z bu projede ilk olarak hizmetin teknolojisine karar vermek gerekiyordu. Hali haz›rda kulland›¤›m›z ve sektörde 2.500 den fazla kurumun 90.000 den fazla arac›na hizmet verdi¤imiz Tafl›t Otomasyon sistemi markam›z OTOB‹L ile bu hizmeti sa¤lamak çok ekonomik olmayacakt›. Üstelik hizmeti sat›n alan flirketin sadece bir defal›k alabilece¤i esneklikteki bir hizmetin ayn› kalitede fakat en ucuz flekilde sa¤lanmas› çok önemliydi. Bu yüzden kartl› sistemle bir çözüm yoluna gidildi.
Bu uygulaman›n hedefleri neler?
Hakan Koca: Yak›t Kart’›n hedef kitlesi, nakliye, lojistik, personel tafl›mac›l›¤› alanlar›nda kurulu flirketler, çiftçiler ve hizmet satan tüm bireysel tüketiciler. Bugün 40.000 TAR‹fi üyesi pamuk üreticisi, Yak›t Kart kullanarak birli¤inin sa¤lam›fl oldu¤u akaryak›t kredisinden faydalan›yor. Sektöründe büyük ilk 5 flirket aras›na giren 2 önemli lojistik flirketi de Yak›t Kart kullanarak navlun avantaj› sa¤l›yorlar. Bu uygulama ile 2007 y›l› sonuna kadar 100 milyon YTL ciro hedefliyoruz. Sistemin çal›flmaya bafllad›¤› Nisan 2007’den bugüne kadar yap›lan sözleflmeler ile 2007 hedefiOpet Yak›t Kart kime hitap ediyor? Nas›l bir avantaj yarat›yor?
Hakan Koca: Opet Yak›t Kart, daha çok lojistik ve nakliye sektörü ile çift- ne flimdiden ulaflt›k.
çilere hitap ediyor. Kendinize ait olan filonun yak›t giderlerini Otobil ile Opet istasyonlar›ndan otomatik olarak al›yorsunuz. Filonuza ait olmayan di¤er araçlar›n navlun kiras›n› da ödeyerek operasyonu sürdürüyorsunuz. Kendinize ait olan filonun akaryak›t gideri için yapm›fl oldu¤unuz pazarl›k ile belirli bir vade ve ›skonto flartlar›nda giderlerinizde bir indirim al›yorsunuz. Ancak operasyondaki di¤er araçlar için böyle bir gider indirimi alam›yorsunuz, çünkü araçlar size ait de¤il. Bu durumda Yak›t Kart kullanarak navlun ödemelerinde akaryak›t harcamalar›n› müteahhidinize daha eksik ödüyorsunuz. Böylece akaryak›t giderinizi 2 kat›na ç›kar›rken sat›n alma avantaj›n›z› da artt›rarak navluna pozitif yans›t›yorsunuz. Navlun kiralayan bireysel nakliyeci de kaliteli akaryak›t hizmetinden yararland›¤› gibi, akaryak›t giderinden ar›nm›fl olarak rahatl›yor. Kazanç üçgenine bakt›¤›m›zda nakliyeci-filo flirketi ve sat›fl yapan olarak Opet’i görebilirsiniz. Çok yak›nda Yak›t Kart kullanan tüketici say›s›nda gözle görülebilir bir art›fl sa¤layaca¤›m›za ve bireysel tüketicilerin de bu kart›n özellik ve avantajlar›ndan yararlanmaya bafllayaca¤›na inan›yoruz.
Yak›t Kart’› di¤er POS hizmetlerinden ay›ran ana fark› nedir?
Hakan Kaplan: Di¤er POS uygulamalar›nda, genellikle bankalar›n kendi kartlar›n›n kullan›m› söz konusu. Banka sahipli¤indeki POS’lar yaln›zca bankac›l›k uygulamalar› için kullan›l›yor. Yak›t Kart uygulamas› ile Opet ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir kart üretti ve bankan›n sahipli¤indeki POS’larda kulland›. K›sacas› Opet’in bankac›l›k d›fl› ihtiyaçlar› Yap› Kredi Bankas›’n›n POS’lar› üzerinden giderildi.
“Opet’in bankac›l›k d›fl› ihtiyaçlar› Yap› Kredi Bankas›’n›n POS’lar› üzerinden giderilirken, gelecekte Yak›t Kart benzeri çözümlerin bankac›l›k sistemi üzerinden de sunulmas› için öncü bir uygulama gelifltirildi.” Hakan Kaplan
09
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 11
Pos’ta ileti
KOB‹’ler için sad›k müflteri kazanman›n yolu: Trax
Ba¤›ml›l›k yapar, ayr›cal›k katar
Ingenico’nun gelifltirdi¤i Trax hizmeti ile art›k KOB‹ler de büyük ma¤aza zincirleri gibi kifliye özel kartlarla sad›k
müflteriler kazanabilecek. Trax, KOB‹’lere müflterileri ile ilgili her tür bilgiyi depolama ve etkin pazarlama yöntemlerini uygulama f›rsat› verecek. Böylece, sad›k müflteri kazanma yar›fl›nda KOB‹’ler de büyük ma¤aza zincirleri ile benzer avantajlara sahip olabilecek.
B
ugüne kadar ma¤aza üyelik kartlar› daha çok büyük flirketlerin uygulamalar› ile tan›nd›. Hani flu, müflteri bilgilerinin topland›¤›, özel
kampanyalar›n gerçeklefltirildi¤i, indirimlerin, kifliye özel hediye ve
promosyon çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› kartlar... Mutlaka, sizin de böyle bir
kart›n›z vard›r. Hatta bazen ma¤azan›zdan, do¤um günü tebrikleri, evlilik
y›ldönümü kutlamalar›, tercih etti¤iniz ürünlere yönelik indirim haberleri,
davetler vs. al›rs›n›z. Asl›nda hepsi, bu kartlarla toplanan verilere ba¤l› olarak çal›flan bir yaz›l›m program›n›n ürünü. Sizin ma¤azan›z›n da böyle bir
kart› olmas›n› istemez misiniz? Bunlar›n yaln›zca büyük ma¤aza zincirleri
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini mi düflünüyorsunuz? Hay›r, 1-5 üye ma¤azas›
olan bir KOB‹ bile böyle bir karta sahip
olabilir. Bunun için Ingenico Trax ad› ile özel bir program gelifltirdi. Bu
program ayn› zamanda büyük ölçekli ma¤azalarda da kullan›labiliyor.
Trax, hizmet sektöründeki KOB‹’lerin müflteri iliflkileri yönetimi (CRM) ihtiyaçlar› için gelifltirilmifl bir çözüm. Baflka bir ifadeyle, “müflterileriniz
hakk›nda toplad›¤›n›z ve depolad›¤›n›z bilgiyi, ihtiyaçlar›n›z do¤rultusunda kullanman›za” olanak sa¤layan bir program. Bu programla, müflterinizi tan›yor, onun al›flkanl›klar›ndan, ihtiyaçlar›ndan, davran›fl flekillerinden
yola ç›karak indirim ve ödül içeren özel kampanyalar yaratabiliyor, hizmet
gelifltirebiliyor, ona kendisini özel hissettirecek uygulamalar gelifltirebiliyorsunuz.
Trax, ak›ll› kart üzerinde müflteriye ait tüm kiflisel bilgileri tutabiliyor. Bu
sayede müflterinin toplad›¤› puanlar›ndan, kazand›¤› ödüllere, yararland›¤›
kampanyalardan özel olarak gönderilen mesajlara kadar birçok bilginin
de¤erlendirilmesine olanak sa¤l›yor. Program kullan›c›lar›, POS terminalleri arac›l›¤›yla harcama tutarlar›, ziyaret s›kl›¤› ve özel günleri dikkate alarak
kampanyalar oluflturulabiliyor. Ayr›ca Trax, kullan›c›lar›na bu kampanyalar›n sonuçlar›n› takip etme avantaj› da sunuyor.
Toplanan bilgiler, üretimden stoklamaya, ürün ve koleksiyon gelifltirmekten da¤›t›ma kadar pek çok alanda da destek sa¤layarak, firman›n kârl›l›¤›n› do¤rudan etkileyecek planlama yetene¤ini gelifltirmesinde anahtar
haline geliyor. Program, kullan›c›lar›n›n tercihi do¤rultusunda manyetik
bantl› kartlar ile online ifllem alternatifi de sunuyor. Müflteri yo¤unlu¤una
göre, Trax Basic ve Trax Pro olmak üzere 2 ayr› programdan olufluyor.
Trax Basic en fazla 5 ödeme noktas› ve 1000
müflterisi bulunan, Trax Pro ise yo¤un müflteri kitlesi ve 5’ten fazla ödeme terminali bulundurmas› gereken KOB‹’ler için oluflturulmufl.
Trax’›n sundu¤u f›rsatlar
• Çip üzerinde tutulabilen bilgiler sayesinde kifliye özel kampanyalar
uygulanabiliyor. Bilgilerin çip üzerinde tutulmas› sayesinde, örne¤in
müflterinin do¤um gününde ma¤azan›zda olmas› vb durumunda an›nda bilgi sahibi olabiliyor ve bunu de¤erlendirilebiliyor.
• Özel günlerde, müflterilere özel mesajlar gönderilebiliyor.
• Kart üzerinde yüklü kiflisel bilgilere sizden baflkas›n›n ulaflmas› mümkün olmuyor.
• Kullan›c›lar müflterilerinin ziyaret s›kl›¤›, sat›n ald›¤› ürünler gibi verileri elde ederek raporlama yapabiliyor.
• Müflterinin markaya ve ma¤azaya olan ba¤l›l›¤›, harcamalar› art›yor.
• Müflterilere önemli günlerde “Para Puan” yüklü Trax kart gönderilerek ma¤azan›za gelmeleri sa¤lanabiliyor ve bu puan onlara al›flverifl
yerinde indirim olarak katk› sa¤l›yor.
10
ingenicoPOSV2
2/21/08
3:53 PM
Page 12
Pos’ta haber
Ingenico’nun ortak
POS a¤› geniflliyor
Düflük ifllem
hacimlerine özel: Aqua
Ingenico düflük ifllem hacmi olan iflyerleri için
Aqua dial-up terminalini tasarlad›. Türkiye’de
de piyasaya sunulan Aqua dial-up terminalinin, AQ50 pilsiz ve AQ55 pilli olmak üzere 2
farkl› modeli bulunuyor.
Akbank, elektronik ödeme sistemlerinde, ortak
POS’lar›n›, “Türkiye’de sahada 8 banka ile ortak POS
uygulamas› yapabilen ilk ve tek flirket” olan Ingenic o’ d a n sat›n ald›.
K
Bu terminaller 2+4 MB veya 2+8MB olarak
üretilebiliyor. AQ55 pilli model ile elektrik kesintileri s›ras›nda da ifllem gerçeklefltirilebiliyor. Terminal ortak POS kullan›m› için de uygun. Aqua terminal için, Latin Amerika baflta
olmak üzere dünyan›n di¤er ülkelerinden de
daha flimdiden toplam 190.000 adetlik siparifl
al›nm›fl durumda.
redi kart› pazar›nda artan rekabet, taksitli kart uygulamalar›, farkl›laflma çal›flmas› ve yaflanan POS enflasyonu son y›llarda bankalar› yeni teknolojilere yöneltiyor. Bu sorunlar›n çözümü olarak, Ingen i c o ’ n un liderli¤inde bafllayan ortak POS sistemleri giderek yang›nlafl›yor.
Ekonomiye katk› yaratmak amac›yla tek bir POS üzerinde birden fazla
banka uygulamas› çal›flt›rarak, sahada ilk kez ortak POS çözümünü sunan
Ingenico, ayn› zamanda 8 banka uygulamas›n› tek POS üzerinde çal›flt›ran ilk ve tek firma olma özelli¤ini koruyor.
Aqua’n›n teknik özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
ARM 32 bit @60Mhz
2+4MB veya 2+8 MB
PINPAD entegre
V22 bis/V29
PCI PED online, offline
7 sat›r/sn yaz›c›
1 RS232 portu
1 SAM Slot
2005 y›l›nda MEY firmas›nda yapt›¤› projede 3 bankay› GSM/GPRS POS
üzerinde tek POS’a tafl›yan Ingenico, flimdi bu tip projelerde 8 bankaya
kadar ç›kabiliyor. Son olarak Akbank
da May›s 2007 itibariyle ortak POS
uygulamalar›nda Ingenico ile çal›fl- Ingenico’nun, Unicapt 32 cihazlar› ile
uyumlu port çoklay›c›s› RS232, external
maya bafllad›.
power supply (harici güç sa¤lay›c›) gerekIngenico Türkiye Genel Müdürü Al- tirmiyor. Cihaz, iste¤e ba¤l› olarak COM1
pay Sidal, Akbank’›n elektronik öde- ve COM2’yi ço¤ullayabiliyor. Ço¤ullanan
me sistemlerinde, Ingenico POS al›- portlar›n hepsinde +9V DC ve +5V DC bum› gerçeklefltirdi¤ini belirterek; “Daha önce kullan›mda olan Ingenico ter- lunuyor. Bütün RS232 girifl ve ç›k›fl portlaminaller üzerine kat›l›mc› olarak giren Akbank bu yat›r›m› ile kendi mülki- r›, Ingenico Unicapt 32 6 pin RJ12 pinout
yetindeki Ingenico POS’lar›n› da ortak kullan›ma dâhil edebilecek” dedi. yap›s›nda. Yaz›l›m modifikasyonu yap›larak, h›zl› bir flekilde entegrasyon
Sidal, Ingenico ortak POS’unu tercih eden bankalar›n, kart ifllemlerini or- gerçeklefltirilmesi de mümkün.
Ingenico’dan port çoklay›c›
tak POS’ta gerçeklefltirirken, konumland›rd›klar› üye ifllerinde POS kirlili¤i yaratmadan en uygun flartlar› sunabilecekleri altyap›y› sunmufl olduklar›na da dikkat çekti.
Ingenico 8 banka uygulamas› çal›flt›rd›¤› POS’unu sahada pilot uygulama ile denerken, ayn› çözümü mobil
cihazlar›na da tafl›yor.
Parmak izinde Ingenico
Parmak izi ile kimlik tan›mlama projeleri Amerika baflta
olmak üzere dünyada bir çok ülkede yayg›n olarak k u ll a n › l ›yor. ‹ngiltere, Çek Cumhuriyeti gibi baz› Avrupa ülk e l e r i n d e, polis teflkilatlar› outdoor cihazlar üzerine
yerlefltirilen parmak izi tan›mlama aparat› ile yol kenar›nda hem kimlik kontrolü yap›yor, hem de trafik cezalar›n› kredi kart› ile alabiliyor. Biometrik uygulamalar
sa¤l›k sektörü gibi devletin kontrol alt›na almak istediVisa ve Mastercard’›n ortak olarak belirledi¤i PCIPED
¤i a l a n l a r d a da kullan›labiliyor. Biopad ve POS terminal
güvenlik sertifikas›, 2008 y›l› itibariyle zorunlu hale geliile birlikte sa¤lanan ak›ll› karta, biopad arac›l›¤› ile kifliyor. Ingenico da tüm ürün portföyünü PCIPED’e geçirnin parmak izi bilgileri depolan›yor. Kifli parmak izi bilme konusunda aylar önce bafllad›¤› çal›flmalar›n› tagisinin yer ald›¤› ak›ll› kart ile çeflitli devlet kurumlar›nmamlamak üzere. Tüm ürün modellerinin eylül ay›ndan itibaren PCIPED’e dan ilaç veya sa¤l›k kontrolleri konusunda faydalanabiliyor. ‹lgili kart›n o
geçirilmesi planlan›yor. Bu do¤rultuda, I5100 baflta olmak üzere, Ingenico kifliye ait olup olmad›¤› ise ifllem s›ras›nda kontrol ediliyor. Parmak izinin
terminalleri sahada aktif olarak kullanan tüm bankalar›n de¤iflecek iflletim herhangi bir veritaban›nda yer almas› gerekmiyor. Devlet bu yöntem ile
sistemi (OS) ile birlikte sahada testlerine bafllamas› gerekiyor.
sahtekarl›klar›n önüne geçebiliyor.
Ödeme sistemlerinde yeni
güvenlik standart›
11

Benzer belgeler