Muhammet Fethi SAĞLAM Doğum Tarihi: 22.05.1981 Medeni Durum

Yorumlar

Transkript

Muhammet Fethi SAĞLAM Doğum Tarihi: 22.05.1981 Medeni Durum
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Muhammet Fethi SAĞLAM
Doğum Tarihi: 22.05.1981
Medeni Durum: Evli
Yabancı Dil: İngilizce:
Öğrenim Durumu:
Derece
Y. Lisans
Bölüm/Program
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık
Kalp ve Damar Cerrahisi
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Yıl
2003
2009
Doktora Tezi :
Tez Başlığı: Sağlam MF, Ratlarda Geçici Abdominal Aort Oklüzyonu Sonrasında Oluşan
Akciğer Hasarının Azaltılmasında Traneksamik Asidin Rolü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Trabzon, 2009
Görevler:
Görev
Unvanı
Asistan
Doktor
Uzman
Doktor
Görev Yeri
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Kliniği, Trabzon
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
•
•
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Fleboloji Derneği
1
Yıl
2003-2009
2009-
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, olgu sunumları ve editöre mektuplar:
A1. Celal Tekinbaş, Mehmet Muharrem Erol, Fethi Sağlam, İrfan Nuhoğlu, Abdülkadir Gündüz.
İntratorasik soliter fibröz tümörlü hastalara yaklaşım. Turkish J Thorac Cardiovasc 98 Surg
2009;17(2):97-100
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
B1. Kunt A, M Hidiroglu, L Cetin, A Kuçuker, K E Erdoğan, M Cicek, F Saglam, A Bilgic, M Emir,
E Sener, “Effects of Pre-operative Atorvastatin Treatment on Atrial Fibrillation in Elderly Patients
Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting”, 3th World Heart Failure Congress, Harbiye Military
Museum, İstanbul, Turkey, S.24 (OP51), 29 November – 02 December 2012
B2. Kucuker A, L Cetin, M Hidiroglu, A Kunt, F Saglam, M Gokcimen, M Emir, E Sener,
“Perioperative Intraaortic Balloon Counterpulsation Use in Cardiac Surgery”, 20th ISRBP, Istaanbul,
Turkey, S.89, September 20-22, 2012
B3. Kunt A, M Hidiroglu, L Cetin, A Kucuker, E R Ucaroglu, K E Erdogan, F Saglam, A Bilgic, E
Sener, “Stent-free survival under the continuous atorvastatin treatment in patients after coronary artery
bypass grafting”, The 61th ESCVS, Dubrovnik, Croatia, S.154, 25-28 April, 2012
B4. Cetin L, M Canyigit, A Kucuker, M Hidiroglu, A Kunt, F Saglam, E Sener, “Percutaneous
Management for Deep Venous Thrombosis”, The 61th ESCVS, Dubrovnik, Croatia, S.89, 25-28
April, 2012
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve olgu sunumları:
C1. Çetin L, A Küçüker, M Canyiğit, A Kunt, F Sağlam, A Bilgiç, M Hıdıroğlu, E Şener, “Abdominal
aortada izole diseksiyon: Olgu sunumu”, Damar Cer Derg 2011;20(3)94-6
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler ve posterler:
D1. Çetin L, M Canyiğit, A Küçüker, M Hıdıroğlu, A Kunt, F Sağlam, E Şener, “Endovasküler
tedavide Karşılaşılan Beklenmeyen Bir Komplikasyonun Endovasküler Çözümü: Aorta içerisine stentgreft migrasyonu”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, S.133, 8-11 Kasım
2012, Antalya
D2. Hıdıroğlu M, A Küçüker, T Şahin, L Çetin, F Sağlam, H Bayram, M Gökçimen, E Şener, “Akut
tip 1 diseksiyon sonrası gelişen hemiplejide geç BOS drenajı: Olgu Sunumu”, Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, S.277, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D3. Hıdıroğlu M, A Küçüker, L Çetin, F Sağlam, H Bayram, A Bilgiç, M Emir, E Şener, “Takayashu
arteritli asendan aort anevrizmasında Bentall prosedürü: Olgu Sunumu”, Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, S.278, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D4. Kunt A, A Küçüker, M Hıdıroğlu , L Çetin, H Bayram, F Sağlam, M Emir, E Şener, “Derin ven
trombozunda homosistein sviyelerinin değerlendirilmesi”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12.
Ulusal Kongresi, S.409, 8-11 Kasım 2012, Antalya
2
D5. Uğuz E, K Erdoğan, M F Sağlam, A Küçüker, M Gökçimen, Ü Erçelik, M Hıdıroğlu , M Emir, E
Şener, “1470 nm dalga boyu ve radyal kateter kullanılarak yapılan endovenöz lazer ablasyon
işleminde enerji dansitesi değeri ne olmalı?”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal
Kongresi, S.421, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D6. Hıdıroğlu M, A Küçüker, L Çetin, A Kunt, F Sağlam, M Gökçimen, M Canyiğit, M Emir, E
Şener, “Karotis-subclavian baypas klinik sonuçlarımız”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12.
Ulusal Kongresi, S.506, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D7. Çetin L, A Küçüker, , M Hıdıroğlu, F Sağlam, H Bayram, K E Erdoğan, E Uğuz, M Emir, E
Şener, “Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül ameliyatları klinik sonuçlarımız”, Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, S.609, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D8. Hıdıroğlu M, A Küçüker, L Çetin, F Sağlam, H Bayram, A Bilgiç, M Emir, E Şener, “Atrial
fibrilasyon tedavisinde radyofrekans ablasyon ile cerrahi tedavi”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi
Derneği 12. Ulusal Kongresi, S.683, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D9. Hıdıroğlu M, A Küçüker, L Çetin, A Kunt, K E Erdoğan, F Sağlam, E Şener, “Protez kapak
endokarditinde Cabrol opersyonu: Olgu Sunumu”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal
Kongresi, S.708, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D10. Bayram H, M Hıdıroğlu, L Çetin, E İriz, A Küçüker, E Uğuz, F Sağlam, E Şener, “Comparing
s100beta protein levels and neurocognitive functions between patients undergoing off-pump coronary
artery bypass grafting and on-pump cardiopulmonary bypass”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
12. Ulusal Kongresi, S.730, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D11. Çetin L, A Küçüker, M Hıdıroğlu, A Kunt, Ü Erçelik, F Sağlam, H Bayram, A Bilgiç,
E
Şener, “Yara yeri enfeksiyonlarında VAC tedavisi”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal
Kongresi, S.953, 8-11 Kasım 2012, Antalya
D12. Küçüker A, L Çetin, F Sağlam, M Hıdıroğlu, A Kunt, E Şener, “Popliteal arter-ven
yaralanmasında diz arkasından yaklaşımla tamir: Vaka Sunumu”, Fleboloji Derneği VI. Ulusal
Fleboloji Kongresi, S.56, 13-15 Ocak2012, İstanbul
D13. Uğuz E, F Sağlam, E Uçaroğlu, M Hıdıroğlu, E Şener, “Overyen hiperstimülasyon sendromuna
sekonder gelişen brakial arter trombozu ve tedavisi”, Antalya, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre
Sayısı, S.88, 27-30 Ekim 2011
D14. Uğuz E, F Sağlam, E Uçaroğlu, M Hıdıroğlu, E Şener, “Overyen hiperstimülasyon sendromuna
sekonder gelişen brakial arter trombozu ve tedavisi”, Antalya, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre
Sayısı, S.88, 27-30 Ekim 2011
3

Benzer belgeler