yangina dayanikli kablolar 20

Yorumlar

Transkript

yangina dayanikli kablolar 20
ERVITAL YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
®
ÖNSÖZ
Topluma açýk yapýlarda oluþan bir yangýn esnasýnda bünyesinde halojen esaslý maddeler bulunan kablo ve yapý
malzemelerinin yanmasý sonucu ortaya çýkan hidrojen klorid (HCL), hidrojen florid (HF) ve hidrojen bromide (HBr) gibi
zehirli gazlar insanlarýn birincil ölüm sebebidir. Yangýn sýrasýnda açýga çýkan korozif gazlar su ve nemle birleþerek
elektronik sistemlere ve metal yapý elemanlarýnada büyük zarar vermektedir.
PVC,kablo yalýtým ve kýlýflamasýnda çok kullanýlan ve bünyesinde halojen esaslý maddeler (klor, flor, brom)
bulunduran bir malzemedir. Fiyatýnýn ucuzluðu ve kolay uygulanabilir olduðu için tercih edilmektedir. Ýçerisine konabilen
deðiþik katký maddeleri ile alev geciktirici özelliði verilse de yangýn esnasýnda yoðun duman,zehirli ve korozif gaz
çýkarmaktadýr.
Yangýna dayanýklý halojensiz kablolar, insanlarýn toplu olarak bulunduklarý,deðerli eþya ve cihazlarýn korunmasý
gereken;
- Hastane
- Okul
- Alýþveriþ merkezi
- Sinema ve tiyatro salonlarý
- Metro ve karayolu tünelleri
- Havaalaný terminal binalarý
- Oteller
- Yüksek binalar
- Toplu konutlar gibi yapýlarda kullanýlmasý zorunluluk haline gelen kablolardýr.
ERSE KABLO olarak ürettiðimiz ERVITAL markalý yangýna dayanýklý HFFR kablolar genel olarak aþaðýdaki özellikleri
saðlamaktadýr.
1- ERVITAL kablolar alev geciktiricidir, yangýn kaynaðýnýn kalkmasý sonucunda alevlenmiþ kablolar kendiliðinden söner,
yangýn yayýlýmýný artýrmazlar.
2- Düþük duman yoðunluðuna sahiptir. Ýnsanlarýn yangýn mahallinden tahliyesi ve yangýn söndürme çalýþmalarý
açýsýndan düþük duman yoðunluðu önemlidir.
3- ERVITAL kablolarýn yalýtým ve kýlýflamasýnda kullandýðýmýz malzemeler yangýn esnasýnda korozif ve zehirli gaz
yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan yaþamý için önemlidir. Bilgisayar ve elektronik cihazlara zarar vermezler.
4- Kablo yalýtýmýnýn uzun süre iþlevini sürdürmesi ve kablo sistemlerinin fonksiyonelliðinin devamý için ERVITAL kablolarda
çapraz baðlý seramik formunda özel izolasyon malzemesi ve cam elyaf bant veya mika banttan alev bariyerleri
kullanýlmaktadýr.
Bu özellik yangýn mahallindeki, bilhassa yangýn suyu sistemleri,yangýn kaçýþ merdivenleri, pozitif basýnçlandýrma
fanlarý, duman ve ýsý ekzost fanlarý, hasta ve itfaiyeci asansörleri, yangýn ihbar ve alarm sistemleri, anons sistemleri, acil
durum aydýnlatma sistemlerinin yangýn anýnda çalýþmalarýný saðlamaktadýr.
1
ERVITAL YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
®
®
ERVÝTAL KABLOLARA UYGULANAN YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ
1) IEC 332-1, VDE 0482-265-2-1, EN 50265-2-1
YALITILMIÞ TEK ÝLETKEN VEYA KABLO ÝÇÝN DÜÞEY ALEV YAYILMASINA KARÞI DAYANIKLILIK DENEYÝ.
1KW ÖN KARIÞIMLI ALEV
600 mm uzunluðundaki kablo numunesi,ön tarafý açýk metal bir hücrede dikey olarak sabitlenir.
Propan beki numune kablo ekseniyle 45°lik açý yapacak þekilde yerleþtirilir.
Test süresi kablo çapýna baðlýdýr. Eðer örnek parça yanmaz yada alev kendiliðinden sönerse deney baþarýlýdýr.
KABLO DIÞ ÇAPI
mm
ALEV UYGULAMA SÜRESÝ
saniye
D<25
60
25<D<50
120
50<D<75
240
D>75
480
2) IEC 60332-3-22, VDE 0482-266-2-2, EN 50266-2-2
DÜÞEY OLARAK MONTE EDÝLMÝÞ, DEMETLENMÝÞ TELLER VEYA KABLOLARDA DÜÞEY ALEV YAYILIMI DENEYÝ
Test numuneleri çelik bir merdivene baðlanýr. Numune sayýsý dýþ çapa göre belirlenir. Çelik merdiven 1 m. geniþliðinde,
2 m. derinliðinde ve 4 m. Yüksekliðindeki bir test odasýnýn arka kýsmýna yerleþtirilir. Havalandýrma deliði yolu ile test odasý
havalandýrýlýr.
Deney alevi 20 dakika süreyle kablo numuneleri üzerine uygulanýr. Eðer alevler kendi söndüyse ve numunelerin hiçbir
yeri 2,5 metrenin üzerinde zarar görmedi ise test baþarýlýdýr.
3) IEC 61034, VDE 0482-268-2, EN 50268-2
BELÝRLÝ ÞARTLAR ALTINDA YANAN KABLOLARIN DUMAN YOÐUNLUÐUNUN ÖLÇÜLMESÝ
3 m³’lük bir test odasý, ölçme sistemi: bir ýþýk kaynaðý (100W standart halojen lamba ) ve bir selenyum yada silikon fotoelektrik hücresinden oluþur. Ýkisi de 2,15m'lik yüksekliðe yerleþtirilir. Dikdörtgen bir tepsi alkolle doldurulur. Dumanýn
yayýlmasý bir vantilatör ile saðlanýr.
Numunenin uzunluðu 1metredir.Numune sayýsý ise kablo çapýna göre seçilir.
Numuneler alkol dolu tepsi üzerine yatay olarak sabitlenir. Vantilatör çalýþýr ve alkol yanar. Iþýk þiddeti,fotosele baðlý bir
plotter tarafýndan kaydedilir.
Test boyunca ýþýk iletimi aþaðýdaki tabloda verilen deðerleri aþmadý ise test baþarýlýdýr.
2
KABLO DIÞ ÇAPI
mm
NUMUNE SAYISI
IÞIK ÝLETÝMÝ
>40
1
>70%
>20<40
2
>60%
>10<20
3
>60%
ERVITAL YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
®
®
ERVITAL KABLOLARA UYGULANAN YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ
4) IEC 60754-1 VE 2, VDE 0482-267-2-1 VE 2, EN 50267-2-1 VE 2
HALOJEN ASÝT GAZI TAYÝNÝ, pH VE ÝLETKENLÝÐÝN ÖLÇÜLMESÝ
Bu test dolaylý olarak yalýtým yada dýþ kýlýf bileþiminin korozif gaz yayýmýnýn ölçülmesine olanak verir. PH deðeri ve iletkenlik
ölçümü sýrasýnda düþük miktarda halojen ölçülebilir.
500~600 mm boyunda bir fýrýnda en az 1 gr. yalýtým yada dýþ kýlýf bileþimi 935°C’ye kadar ýsýtýlýr.
Hava akýmý,çýkan gazlarýn arýtýlmýþ su ile dolu þiþe içinden geçmesini saðlar.
pH deðeri 4,3'ten daha az ve elektrik iletkenliði 10 NS/ mm' yi aþmadý ise test baþarýlýdýr.
5) IEC 60331-23
YALITIM DAYANIKLILIÐI TESTÝ
Bu test yalýtýmýn alev þartlarý altýndaki dayanýklýlýðýný belirtir. Bu standartlara göre test edilen kablolara FE 180 yazýlýr.
1,2 m. Uzunluðunda dýþ kýlýflý ve iki ucundaki diðer kaplamalar soyulmuþ þekilde,elektronik baðlantý için uygun halde olan
kablo.
Hazýrlanan numuneler yakýcý maddenin yaklaþýk 75 mm yukarýsýna yatay olarak yerleþtirilir
Numuneler (her iletken için bir 2 A sigorta) bir voltaj kaynaðýna baðlanýr ve anma gerilimi test edilir. Bütün ekranlar ve
diðer metal kýlýflar birlikte baðlanýr ve topraklanýr. Ýletkenin voltaj kaynaðýndan uzak olan ucu, elektrik kontaðý yapmasýný
engellemek için bir miktar kývrýlýr.
Alev kaynaðý ateþlenmiþ ve bir sýcaklýk pili kullanýlarak en az 750°C’ye kadar ýsýtýlmýþtýr. Numuneler bir elektrik kaynaðýna
baðlanýr ve alev içine býrakýlýr. Numuneler 180 dakikalýk zaman periyodu içinde test edilmiþtir.
Eðer test süresi boyunca 2 A sigortalarýndan hiçbiri patlamadý ise test baþarý ile gerçekleþmiþtir.
6) EN 50200, VDE 0482-1
MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ
Bu test; alarm, aydýnlatma ve haberleþme amaçlarý için emniyet devrelerinde kullanýlmasý amaçlanan ve yangýna
karþý kendinden dayanýklýlýðý olan kablolar için uygulanýr.
Tek bir kablo minumum bükme yarýçapýyla özel bir fiber glas duvara monte edilir.840 ºC deki propan bekiyle
yakýlýr. Test sýrasýnda kablonun beyan gerilimi iletgenlerden geçirilir. Her 5 dakikada bir 25 kg bir kuvvetle kablonun
baðlý olduðu duvara mekanik þok uygulanýr. Test sýrasýnda gerilim deðerleri korunmalýdýr.
Kablonun dayaným süresi dakika olarak PH 15, PH 30, PH 60, PH 90,PH 120 arasýndadýr.
IEC 60331-23 YALITIM DAYANIKLILIÐI TESTÝ
3
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
PREFACE
The prime cause of death caused by fires in public buildings is the noxious gases hydrogen chloride (HCL),
hydrogen fluoride (HF) and hydrogen bromide emitted with the burning of construction material and cables
containing halogen based materials. Corrosive gases produced during fires combine with water and humidity
resulting in metal structural elements and electronic systems incurring significant damage as well.
PVC is a widely used material containing halogen based (chlorine, fluorine, bromine) materials in its structure. It
is preferred for its simple application and price. Despite a certain flame retardant delay introduced through
additives it still produces intense smoke, noxious and corrosive gases in a fire situation.
The application of fire retardant halogen free cables have become a must in crowded public places and
where valuable goods and equipment has to be protected in places such as;
- Hospitals
- Schools
- Shopping centres
- Cinema and theatre buildings
- Subway and road tunnels
- Airport terminal buildings
- Hotels
- High rise buildings
- Housing estates
The ERVITAL brand fire retardant HFFR cables we, ERSE KABLO, produce provide the features listed below.
1- ERVITAL cables are fire retardant with ignition delay, in cases where the source of fire is extinguished the cables on
fire extinguish themselves and do not contribute to fire spreading.
2- They have a low density of smoke and a low density of smoke is important for the evacuation of people from the
fires and for successful fire fighting.
3- The materials we utilise in the sheating and insulation of ERVITAL cables do not produce noxious and corrosive
gases during a fire. This feature is especially important for human life. It is not harmful for computers and
electronic devices either.
4- In order to maintain functionality of the cable insulation for a long time ERVITAL cables contain special insulation
material in the form of cross linked ceramics and glass fibre band or mica band fire barriers.
This feature allows fire hydrant systems, fire escape stairs, positive pressure fans, smoke and heat exhaust fans,
injured and fire fighter lifts, fire warning and alarm systems, announcement systems and emergency lighting to be
functional during a fire.
4
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
PERFORMANCE TESTS of USED ON TO ERVITAL® CABLES
1) IEC 332-1, VDE 0482-265-2-1, EN 50265-2-1
TEST FOR RESISTANCE TO VERTICAL FLAME DIFFUSION OF A SINGLE INSULATED CONDUCTOR OR CABLE
1 KW PRE-MIXED FLAME
A sample cable of 600 mm will be fixed vertically in a metal chamber with exposed front side. A propane gas
burner will be mounted in order to obtain a 45° angle with axis of the sample cable. The test time is dependent on
the cable diameter. If the sample does not burn, or if the flame extinguishes on its own, the test shall be deemed as
successful.
OUTER DIAMETER/mm
FLAME DURATION/sec.
D<25
60
25<D<50
120
50<D<75
240
D>75
480
2) IEC 60332-3-22, VDE 0482-266-2-2, EN 50266-2-2
TEST FOR VERTICAL FLAME DIFFUSION ON VERTICALLY FIXED WIRE OR CABLE BUNDLES
The test samples are mounted on a steel ladder. The number of samples will be determined depending on the outer
diameter. The steel ladder is placed on the rear part of a test chamber having a width of 1 m, a depth of 2 m and a
height of 4 m. The test chamber should be ventilated via an air vent.
The test flame is applied on the sample cable for 20 min. The test is passed if the flames extinguish on their own and
no part of the samples is damaged over a length of 2.5 m.
3) IEC 61034, VDE 0482-268-2, EN 50268-2
MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES BURNT UNDER CERTAIN CONDITIONS
The volume of test chamber is 3 m3. The measurement system consists of a light source (a standard 100 W
halogen lamp) and a Selenium or Silicon photo-electric cell, both installed at a height of 2.15 m. A rectangular
tray will be filled with alcohol. A ventilator is used to ensure the distribution of smoke.
The length of the test samples is 1 m. The number of test samples depends on the outer diameter.
The samples should be attached horizontally above the tray which is filled with alcohol. The ventilator is started and
the alcohol is ignited. Light intensity is recorded by a plotter which is connected to the photocell.
The test is passed if the level of light transmission does not exceed the values given in the following table during the
Test.
OUTER DIAMETER IN MM
NUMBER OF SAMPLE
LIGHT TRANSMISSION
>40
1
>70%
>20 and<40
2
>60%
>10 and <20
3
>60%
5
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
PERFORMANCE TESTS of USED ON TO ERVITAL® CABLES
4) IEC 60754-1 and 2, VDE 0482-267-2-1 and 2, EN 50267-2-1 and 2
DETERMINATION OF HALOGEN ACID GAS, MEASUREMENT OF pH AND CONDUCTIVITY
This test indirectly allows measuring emission of corrosive gas by insulation and sheathing compounds. It is possible to
measure small quantities of halogens during measurement of the pH-value and the conductivity.
In a 500~600 mm long furnace, at least 1 g of insulating or sheathing compound should be heated up to a
temperature of 935°C.
Air flow will ensure that combustion gases pass through a bottle filled with purified water.
The test is passed if the pH-value is lower than 4.3 and the electrical conductivity does not exceed 10 NS/mm.
5) IEC 60331-23
TEST ON INSULATION INTEGRITY
This test determines insulation integrity under fire conditions. Cables which are tested according to these
standards are marked as FE 180.
1.2 m long sample cable suitable for electrical connection, having outer sheath and other jackets, which are
removed at both ends.
The prepared sample will be fixed horizontally about 75 mm above the burner.
The samples will be connected (one 2 A fuse for each conductor) to a voltage source and will be tested with their
rated voltage. Shields and other metal sheaths will be connected together and earthed. The end of a conductor,
which is opposite to the voltage source, is slightly curled in order to prevent electrical contact.
The burner is ignited and heated up to a temperature of at least 750 °C by means of a thermocouple. The sample will
be connected to electrical supply and placed into the flames. The sample will be tested during a period of 180.
If none of the 2 A fuses has blown during the test period, the test is passed.
6) EN 50200, VDE 0482-1
SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR CABLES REQUIRED TO MAINTAIN CIRCUIT INTEGRITY
UNDER FIRE CONDITIONS
This test is applied to cables having resident fire retardant properties used in emergency circuits such as alarm, lighting
and communication.
A single piece of cable is attached to a special fibre glass wall with cable at the minimum bending radius. It is burned
with the 840°C propane burner. The rated tension values of the cable are applied on the conductors during the test.
Every five minutes a mechanical shock of 25 kg is applied to the wall the cable is attached to. The tension values must
be preserved during the test.
Cable resistance durations in terms of minutes are quoted as PH 15, PH 30, PH 60, PH 90,PH 120 ranges
EN 50200, VDE 0482-1 MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ
6
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0815)*
JE-H(St)H FE-180
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL JE-H(St)H FE 180 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 1
ELEKTROLÝTÝK MONO BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: VDE 0815
: ÇÝFT BÜKÜM KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL3000 KIRMIZI¹ VEYA RAL 2003 TURUNCU²
2345678-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
(¹) Yangýn Alarm Sistemlerinde
(²) Enstrüman Ve Kontrol Mühendisliði,Endüstriyel Elektronik,Sinyal
Ýletiminde,Bina içi Haberleþme Sistemlerinde
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
2345678-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 1
ELECTROLITIC SOLID COPPER
INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
COLOUR CODE : VDE 0815
STRANDING
: PAIR IN LAYERS
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL- PES TAPE
SHEATH
: HFFR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL3000 RED¹ AND RAL2003 ORANGE²
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
(¹) In Safety and Fire Alarm Systems
(²) Instrumentation And Control Engineering, Industrial Electronics
Computers And Office Machines, Intercommunication Systems
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0815
*BASED ON STANDARD: VDE 0815
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
IN COVERED PLACES WHERE PEOPLE ARE DENSELY FOUND
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
SÝNYAL ÝLETÝMÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
GÜVENLÝK VE YANGIN ÝHBAR SÝSTEMLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI
GEREKEN TÜM YAPILARDA
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
FOR SIGNAL TRANSMISSION
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINS
IN SAFETY AND FIRE ALARM SYSTEMS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÇEVRÝM DÝRENCÝ
LOOP RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50267-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
300 V
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
10x Kablo Ø
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
: 0.6 mm = 130 Ù/km
0.8 mm = 73.2 Ù/km
1.0 mm = 43.8 Ù/km
1.5 mm2 = 23.0 Ù/km
2.5 mm2 = 13.8 Ù/km
: 100 MÙ.km
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY
(MAX)
4- ÇALIÞMA VOLTAJI
:
OPERATING VOLTAGE
(MAX)
5- BÜKÜLME ÇAPI
:
BENDING RADIUS
6- TEST VOLTAJI (50 Hz 1Dakika)
TEST VOLTAGE (50 Hz 1min.)
DAMAR/DAMAR
:
CORE/CORE
7- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
:
TEMPERATURE RANGE
8
100 nF/km
0.6 mm ve 0.8 mm
>1.0 mm
-40ºC .......+90ºC
: 800 V
: 1000 V
JE-H(St)H FE-180/PH90
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0815)*
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL JE-H(St)H FE-180/PH90 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2- YALITKAN
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 1
ELEKTROLÝTÝK MONO BAKIR
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
: VDE 0815
: ÇÝFT BÜKÜM KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL3000 KIRMIZI¹ VEYA RAL 2003 TURUNCU²
345678-
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
345678-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 1
ELECTROLITIC SOLID COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : VDE 0815
STRANDING
: PAIR IN LAYERS
WRAPPING
: PES TAPE+GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL- PES TAPE
SHEATH
: HFFR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL3000 RED¹ AND RAL2003 ORANGE²
v
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90
2-
(¹) Yangýn Alarm Sistemlerinde
(²) Enstrüman Ve Kontrol Mühendisliði,Endüstriyel Elektronik,Sinyal
Ýletiminde,Bina içi Haberleþme Sistemlerinde
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0815
(¹) In Safety and Fire Alarm Systems
(²) Instrumentation And Control Engineering, Industrial Electronics
Computers And Office Machines, Intercommunication Systems
*BASED ON STANDARD: VDE 0815
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
IN COVERED PLACES WHERE PEOPLE ARE DENSELY FOUND
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
SÝNYAL ÝLETÝMÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
GÜVENLÝK VE YANGIN ÝHBAR SÝSTEMLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI
GEREKEN TÜM YAPILARDA
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
1- ÇEVRÝM DÝRENCÝ
LOOP RESISTANCE
(MAX)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
FOR SIGNAL TRANSMISSION
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINS
IN SAFETY AND FIRE ALARM SYSTEMS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENS
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
: 0.6 mm = 130 Ù/km
0.8 mm = 73.2 Ù/km
1.0 mm = 43.8 Ù/km
1.5 mm2 = 23.0 Ù/km
2.5 mm2 = 13.8 Ù/km
: 100 MÙ.km
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY
(MAX)
4- ÇALIÞMA VOLTAJI
:
OPERATING VOLTAGE
(MAX)
5- BÜKÜLME ÇAPI
:
BENDING RADIUS
6- TEST VOLTAJI (50 Hz 1Dakika)
TEST VOLTAGE (50 Hz 1min.)
DAMAR/DAMAR
:
CORE/CORE
7- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
:
TEMPERATURE RANGE
100 nF/km
300 V
10x Kablo Ø
0.6 mm ve 0.8 mm
>1.0 mm
-40ºC .......+90ºC
: 800 V
: 1000 V
9
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝHH-FE 180
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝHH- FE 180 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
CONSTRUCTION:
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES BANT +CAM ELYAF BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
234567-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
1- CONDUCTOR
234567-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE+GLASS FIBRE TAPE
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:,
APPLICATION:
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
IN COVERED PLACES WHERE PEOPLE ARE DENSELY FOUND
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
SÝNYAL ÝLETÝMÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
GÜVENLÝK VE YANGIN ÝHBAR SÝSTEMLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI
GEREKEN YERLERDE
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
FOR SIGNAL TRANSMISSION
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINS
IN SAFETY AND FIRE ALARM SYSTEMS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
10
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝHH-FE 180/PH90
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝHH- FE 180/PH90 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2- YALITKAN
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES BANT +CAM ELYAF BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
34567-
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
CONSTRUCTION:
34567-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE+GLASS FIBRE TAPE
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90
1- CONDUCTOR
2-
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:,
APPLICATION:
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
IN COVERED PLACES WHERE PEOPLE ARE DENSELY FOUND
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
SÝNYAL ÝLETÝMÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
GÜVENLÝK VE YANGIN ÝHBAR SÝSTEMLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI
GEREKEN YERLERDE
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
FOR SIGNAL TRANSMISSION
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINS
IN SAFETY AND FIRE ALARM SYSTEMS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
7- MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ: EN 50200;VDE 0482-1
CIRCUIT INTEGRITY WITH SHOCK
11
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝHCH-FE 180
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝHCH FE 180 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
23456-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
7- DIÞKILIF
8- DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ
(MÝN.%85 KAPAMA)
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
78-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER BRAIDING
(MIN. 85 % COVERAGE)
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
23456-
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
IS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
12
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
= 2.5 A
= 4.5 A
= 6.0 A
= 13 A
= 16
A
= 20
A
= 25
A
= 250 V
= 300/500 V.
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝHCH-FE 180/PH90
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝHCH FE 180/PH90 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2345678v
v
v
v
v
: IEC 228;DIN VDE 0295;HD383 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
YALITKAN
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
YALITIM RENK
: DIN 47100
BÜKÜM
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
AYIRICI BANT
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
EKRAN
: KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ
(MÝN.%85 KAPAMA)
DIÞKILIF
: HFFR KOMPAUND-HM4
DIÞKILIF RENGÝ
: RAL 2003 TURUNCU
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
2345678v
v
v
v
v
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
: IEC 228;DIN VDE 0295;HD383 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER BRAIDING
(MIN. 85 % COVERAGE)
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90**
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
S ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
123456-
123456-
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
INDUSTRIAL ELECTRONICS
COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
7- MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ: EN 50200;VDE 0482-1
CIRCUIT INTEGRITY WITH SHOCK
13
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝH(St)H-FE 180
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝH(St)H- FE 180 [TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
2345678-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
2345678-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
1- ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
2- ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
3- BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
4- BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
5- BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
6- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
IS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
1- INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
2- INDUSTRIAL ELECTRONICS
3- COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
4- INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
5- VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
6- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
14
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
LÝH(St)H-FE 180/PH90
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝH(St)H-FE 180/PH90[TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2- YALITKAN
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
345678-
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
CONSTRUCTION:
345678-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90
1- CONDUCTOR
2-
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
1- ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
2- ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
3- BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
4- BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
5- BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
6- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
IS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
1- INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
2- INDUSTRIAL ELECTRONICS
3- COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
4- INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
5- VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
6- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
7- MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ: EN 50200;VDE 0482-1
CIRCUIT INTEGRITY WITH SHOCK
15
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
LÝH(St)CH-FE 180
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝH(St)CH- FE 180[TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
23456-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
7- DIÞKILIF
8- DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: DIN 47100
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
KALAYLI BAKIR ÖRGÜ (MÝN.%65 KAPAMA)
: HFFR KOMPAUND-HM4
: RAL 2003 TURUNCU
CONSTRUCTION:
1- CONDUCTOR
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
2- INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
3- COLOUR CODE : DIN 47100
4- STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
5- WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
6- SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
TINNED COPPER BRAIDING(MIN.65 % COVERAGE)
7- SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
8- SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION (MIN
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
1- ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
2- ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
3- BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
4- BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
5- BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
6- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
IS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
1- INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
2- INDUSTRIAL ELECTRONICS
3- COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
4- INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
5- VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
6- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
16
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
LÝH(St)CH-FE 180/PH90 ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(VDE 0812)*
TSEK
ERSE KABLO ERVÝTAL LÝH(St)CH- FE 180/PH90[TSEK]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2345678v
v
v
v
v
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK BÜKÜLÜ BAKIR
YALITKAN
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
YALITIM RENK : DIN 47100
BÜKÜM
: UYGUN ADIMDA, KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
AYIRICI BANT
EKRAN
: KALAYLI BAKIR TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ(MÝN.%65 KAPAMA)
DIÞKILIF
: HFFR KOMPAUND-HM4
DIÞKILIF RENGÝ : RAL 2003 TURUNCU
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(min.)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
* ESAS ALINAN STANDART :VDE 0812
CONSTRUCTION:
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
STRANDED ELECTROLITIC COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : DIN 47100
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE +GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED COPPER DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
TINNED COPPER BRAIDING(MIN.65% COVERAGE)
SHEATH
: HFRR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90
1- CONDUCTOR
2345678v
v
v
v
v
*BASED ON STANDARD: VDE 0812
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
-ELEKTROMANYETÝK KARIÞMA VE GÝRÝÞÝMLERÝN OLDUÐU,
ÝNSANLARIN YOÐUN OLARAK BULUNDUÐU KAPALI ORTAMLARDA:
1- ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDÝSLÝÐÝNDE
2- ENDÜSTRÝYEL ELEKTRONÝKTE
3- BÝLGÝSAYAR VE OFÝS MAKÝNELERÝNDE
4- BÝNA ÝÇÝ HABERLEÞME SÝSTEMLERÝNDE
5- BÝNA ÝÇÝ SES DÜZENLERÝNDE
6- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
-INDOOR ENVIRONMENTS INTENSELY POPULATED BY PEOPLE WHERE THERE
IS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.
1- INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
2- INDUSTRIAL ELECTRONICS
3- COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
4- INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
5- VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
6- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
:
CONDUCTOR RESISTANCE
(MAX)
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
3- EFEKTÝF KAPASÝTE
:
MUTUAL CAPACITY (MAX)
4- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
:
CURRENT LOAD(25ºC)
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
79
56
39
26
19.5
13.3
7.98
200
20
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
Ù/km
MÙ.km
MÙ.km
120 pF/mt
5-ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
0.22
0.34
0.50
0.75
1.0
1.5
2.5
:0.22 ve 0.34
>0.50
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2.5 A
4.5 A
6.0 A
13 A
16 A
20 A
25 A
250 V
300/500 V.
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
:0.22 ve 0.34 mm² = 1500 V
>0.50 mm² = 2000 V
7- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 15X Kablo Ø
8- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40ºC~+90ºC
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180) : IEC 60331-23
CIRCUIT INTEGRITY
;
7- MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ: EN 50200VDE 0482-1
CIRCUIT INTEGRITY WITH SHOCK
17
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(BS 7629)*
ERVÝTAL-PLUS
ERSE KABLO ERVÝTAL-PLUS
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
2- YALITKAN
CONSTRUCTION:
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 1 VE 2
ELEKTROLÝTÝK TAVLI BAKIR
: ÇAPRAZ BAÐLI SERAMÝK FORMUNDA POLÝMER
KOMPAUND
: HD 308 S2
: UYGUN ADIMDA,KATLAR HALÝNDE
: PES-BANT+CAM ELYAF BANT
: KALAYLI CU TOPRAK TELÝ+AL-PES BANT
: HFFR KOMPAUND-HM4
: TURUNCU;KIRMIZI;SÝYAH;BEYAZ
345678-
YALITIM RENK
BÜKÜM
AYIRICI BANT
EKRAN
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
v
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YALITIMIN DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA(MÝN)
MEKANÝK ÞOKLU YALITIM DAYANIKLILIÐI PH 90
* ESAS ALINAN STANDART : BS 7629
1- CONDUCTOR
345678-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 1 AND
2 ELECTROLITIC BARE COPPER
INSULATION
: CROSS-LINKED CERAMIC FORMING POLYMER
COMPOUND
COLOUR CODE : HD 308 S2
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
WRAPPING
: PES TAPE+GLASS FIBRE TAPE
SCREEN
: TINNED CU DRAIN WIRE+AL-PES TAPE
SHEATH
: HFFR COMPOUND-HM4
SHEATH COLOUR : ORANGE;RED;BLACK,WHITE
v
v
v
v
v
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
INSULATION INTEGRITY WITH MECHANICAL SHOCK PH 90
2-
*BASED ON STANDARD: BS 7629
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
GÜÇ VE KONTROL KABLOSU OLARAK
POWER AND CONTROL CABLE
1- YANGIN ÝHBAR VE ALARM SÝSTEMLERÝNDE
2- YANGIN SIRASINDA ÇALIÞMASI GEREKEN CÝHAZ VE MAKÝNELERDE
(ACÝL DURUM ASANSÖRLERÝ,YANGIN SUYU SÝSTEMLERÝ VS.)
3- YANGIN ALARM SÝSTEMÝNE BAÐLI ÇALIÞAN HAVALANDIRMA
SÝSTEMLERÝNDE
4- YANGIN KAÇIÞ YOLLARININ AYDINLATILMASINDA
5- ACÝL DURUM GÜÇ KAYNAKLARINDA
6- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
TÜM YAPILARDA
1- FIRE WARNING AND ALARM SYSTEM
2- MACHINE AND EQUIPMENTS THAT ARE REQUARED TO FUNCTION
CONTINUE DURING FIRE (EMERGENCY ELEVATORS,
FIRE WATER PUMPS E.g.)
3- VENTILATION SYSTEMS ARE WORKING DEPEND ON TO FIRE ALARM
SYSTEM
4- FOR LIGHTING OF EXIT WAYS DURING FIRE
5- EMERGENCY POWER SUPPLIES
6- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
YANGIN PERFORMANS TESTLERÝ/FIRE PERFORMANCE TESTS
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
: 1.0 mm²=
CONDUCTOR RESISTANCE 1.5 mm²=
(MAX)
2.5 mm2=
4.0 mm2=
1- ALEV GECÝKTÝRÝCÝLÝK
FLAME RETARDANT
: IEC 60332-1;VDE 0482-265-2-1
EN 50265-2-1
2- ALEV YAYILMASI
FLAME PROPAGATION
: IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
3- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
: IEC 61034-1;VDE 0482-268-2
EN 50268-2
4- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
: IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
5- HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
: IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
6- AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ (FE 180)
CIRCUIT INTEGRITY
: IEC 60331-23
18.1 Ù/km
12.1 Ù/km
7.41 Ù/km
4.61 Ù/km
2- YALITIM DÝRENCÝ
: 100 MÙ.km
INSULATION RESISTANCE (MIN)
3- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
CURRENT LOAD
:
1.0
1.5
2.5
4.0
mm²= 16 A
mm²= 20 A
mm²= 25 A
mm²= 34 A
4- ÇALIÞMA VOLTAJI
: 450/750 V
OPERATING VOLTAGE(MAX)
5- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 6x Kablo Ø
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
: 3000 V
7- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -40........+90ºC
18
7- MEKANÝK ÞOKLU AKIM SÜREKLÝLÝÐÝ: EN 50200;VDE 0482-1;BS 6387
CIRCUIT INTEGRITY WITH SHOCK
ERVÝTAL-SÝMH
ERVITAL® YANGINA DAYANIKLI HALOJENSÝZ KABLOLAR
ERVITAL® FIRE RESISTANT HALOGEN-FREE CABLES
(IEC 60331-21)
TSE
ERSE KABLO ERVÝTAL SÝMH-IEC 60331[TSE]
KABLO YAPISI:
1- ÝLETKEN
CONSTRUCTION:
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 SINIF 5
ELEKTROLÝTÝK TAVLI VEYA KALAYLI BAKIR
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: VDE 0293;TS HD 308 S2
: UYGUN ADIMDA,KATLAR HALÝNDE
: ÖZEL SÝLÝKON KOMPAUND
: RAL 2003 TURUNCU
23456-
YALITKAN
YALITIM RENK
BÜKÜM
DIÞKILIF
DIÞKILIF RENGÝ
v
v
v
v
v
v
v
DÜÞÜK BÜKÜLME ÇAPI
ALEV GECÝKTÝRÝCÝ ÖZELLÝK
DÜÞÜK DUMAN YOÐUNLUÐU
ZEHÝRLÝ VE KOROZÝF GAZLARDAN ARINDIRILMIÞ
YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI
DÜÞÜK ISIYA DAYANIKLI
YALITIM DAYANIKLILIÐI 180 DAKÝKA (min.)
23456-
: IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 CLASS 5
ELECTROLITIC BARE OR TINNED COPPER
INSULATION
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
COLOUR CODE : VDE 0293;TS HD 308 S2
STRANDING
: IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
SHEATH
: SPECIAL SILICONE COMPOUND
SHEATH COLOUR : RAL2003 ORANGE
v
v
v
v
v
v
v
SMALL BENDING RADIUS
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC
LOW SMOKE EMISSION
WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASSES
RESISTANT TO HIGH TEMPARATURE
RESISTANT TO LOW TEMPARATURE
INSULATION INTEGRITY FOR MINIMUM 180 MINUTES
1- CONDUCTOR
KULLANIM ALANLARI:
APPLICATION:
BESLEME VE KONTROL KABLOSU OLARAK
IAS POWER AND CONTROL CABLE
1- YANGIN ALARM SÝSTEMLERÝNDE
2- YANGIN SIRASINDA ÇALIÞMASI GEREKEN CÝHAZ VE MAKÝNELERDE
(ACÝL DURUM ASANSÖRLERÝ,YANGIN SUYU SÝSTEMLERÝ VS.)
3- YANGIN ALARM SÝSTEMÝNE BAÐLI ÇALIÞAN HAVALANDIRMA
SÝSTEMLERÝNDE
4- YANGIN KAÇIÞ YOLLARININ AYDINLATILMASINDA
5- ÝNSAN HAYATININ VE ÖNEMLÝ MALZEMELERÝN KORUNMASI GEREKEN
YAPILARDA
1- FIRE ALARM SYSTEM
2- MACHINE AND EQUIPMENTS THAT ARE REQUARED TO FUNCTION
CONTINUE DURING FIRE(EMERGENCY ELEVATORS,FIRE WATER
PUMPS E.g.)
3- VENTILATION SYSTEMS ARE WORKING DEPEND ON TO FIRE ALARM
SYSTEM
4- FOR LIGHTING OF EXIT WAYS DURING FIRE
5- PLACES WHERE REQUARE TO PROVIDE HUMAN LIFE AND VALUE
EQUIPMENTS
TEKNÝK ÖZELLÝKLER/ TECHNICAL CHARACTERISTIC
1- ÝLETKEN DÝRENCÝ
: 0.75 mm²= 26 Ù/km
CONDUCTOR RESISTANCE
1.0 mm²= 19.5 Ù/km
(MAX)
1.5 mm²= 13.3 Ù/km
2.5 mm2= 7.98 Ù/km
4.0 mm2= 4.95 Ù/km
2- YALITIM DÝRENCÝ
INSULATION RESISTANCE
(MIN)
: 100 MÙ.km
3- AKIM TAÞIMA KAPASÝTESÝ
(CURRENT LOAD)
: 0.75 mm²= 13 A
1.0 mm²= 16 A
1.5 mm²= 20 A
2.5 mm²= 25 A
4.0 mm²= 34 A
4- ÇALIÞMA VOLTAJI
OPERATING VOLTAGE
(MAX)
: 06/1 K V
5- BÜKÜLME ÇAPI
BENDING RADIUS
: 6x Kablo Ø
6- TEST VOLTAJI
TEST VOLTAGE
: 3500 V
7- ÇALIÞMA SICAKLIÐI
TEMPERATURE RANGE
: -60ºC .......+200ºC
8- ALEV TESTÝ
FLAME TEST
:
IEC 60332-3-22/VDE 0482-266-2-2
EN 50266-2-2
9- DUMAN YOÐUNLUÐU
SMOKE DENSITY
:
IEC 61034-1;VDE 0482-268-1
EN 50268-1
10- KOROZÝF GAZ TESTÝ
CORROSIVE GAS TEST
:
IEC 60754-2;VDE 0482-267-2-2
EN 50267-2-2
11-HALOJENSÝZLÝK TESTÝ
HAL0GEN-FREE TEST
:
IEC60754-1;VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
12- YALITIMIN DAYANIKLILIÐI
(FE 180)
INSULATION INTEGRITY
:
IEC 60331-23
19

Benzer belgeler

teknik veriler

teknik veriler 2x0.50 3x0.50 4x0.50 5x0.50 6x0.50 7x0.50 8x0.50 10x0.50 12x0.50 14x0.50 16x0.50 18x0.50 20x0.50 25x0.50

Detaylı

veri iletisim kablolari

veri iletisim kablolari Yapýsal Kablolama Sistemleri Bakýr ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanýlarak gerçekleþtirilir. Kablo çeþidine karar verirken,amaca uygun hýzlý ve bant geniþliðini elde etmenin yanýnda,uygulama kola...

Detaylı

veri iletisim kablolari.cdr

veri iletisim kablolari.cdr : DIN VDE 0207 PART-2 2YI2 PE COMPOUND COLOUR CODE : DIN 47100 PAIR SCREEN : PES TAPE,TINNED COPPER DRAIN WIRE, AL-PES TAPE STRANDING : PAIRWISE,SCREENED PAIRS IN LAYERS WRAPPING : PES TAPE OVERALL...

Detaylı

Üntel Kablo Endüstriyel Kablolar Ürün Kataloğu

Üntel Kablo Endüstriyel Kablolar Ürün Kataloğu : Fine wire stranded copper wire. According to IEC 228 class 5. : Special, black PVC compound. Cores are number coded and green-yellow earth core. : Special PVC compound. : Tinned copper braided. :...

Detaylı

İç Mekan Bölme Sistemleri Broşürünü İndirin.

İç Mekan Bölme Sistemleri Broşürünü İndirin. DORMA Studio Gala Studio Gala’nýn mükemmel tasarýmý, cam mimarisine büyük katkýda bulunmasýný saðlamaktadýr. Sistem rozetsiz tüm kapý kollarý için uygundur.

Detaylı

vde 0812-vde 0814-vde 0245

vde 0812-vde 0814-vde 0245 1- ERVITAL kablolar alev geciktiricidir, yangýn kaynaðýnýn kalkmasý sonucunda alevlenmiþ kablolar kendiliðinden söner,

Detaylı