ı. güz yarıyılı

Yorumlar

Transkript

ı. güz yarıyılı
T.C
OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ
OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
El Sanatları Bölümü
SERAMĠK, CAM VE ÇĠNĠCĠLĠK PROGRAMI
DERS ĠÇERĠKLERĠ
I. GÜZ YARIYILI
(Teori +Uygulama )
SER 153 Kimya- I (2+0)
AKTS- 2
Madde ve özellikleri, atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, kimyasal reaksiyonlar,
sıvılar, katılar, gazlar.
SER 165 Meslek Resim (3+0)
AKTS- 3
Teknik resim hakkında genel bilgi. Teknik resim araç, gereç ve kâğıtlarının tanıtımı.
Standart çizgi ve yazı kalınlıkları, ölçekler, çizgi çalışmalar, standart yazı. Geometri çizimler
yaylar, birleştirmeler. Çember içine düzgün çokgenlerin çizimi, elips çizimi, oval çizimi.
Geometri çizimler ile ilgili uygulamalar. İz düşüm ve görünüş çıkarma, üç görünüşün çizimi,
düzlemlerin, nokta ve doğrunu izdüşümü. Üç görünüş çizimi. Ölçülendirme ve ölçme.
Seramik vazo, bardak, kalemlik vb. modellerin üç görünüşünün çizimi, ölçülendirilmesi, kesit
görünüşlerinin çizimi. Perspektif görünüş çizimi.
SER 171 Enformatik- I (2+2)
AKTS- 3
Bilgisayar temel kavramları, internet kullanımı, windows xp işletim sistemi, ms word
kullanımı
SER 173 Ġngilizce- I (3+0)
AKTS- 3
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip
edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel
oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım
ve yazma becerileri
SER 101 Türk Dili- I (2+0)
AKTS- 2
Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi,
anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme,
kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.
SER 103 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi- I (2+0)
AKTS- 2
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.
SER 181 Temel Sanat Eğitimi- I (1+2)
AKTS- 2
Temel sanat eğitiminin tanıtılması, önemi ve sanat dallarına göre farklılığı. Tasarım
elemanlarının tanıtılması, bu elemanlar ile sanatsal çalışmaların nasıl yapıldığının
açıklanması. Çizgi elemanı ve çizginin anlatım gücü. Malzeme ile çizgi çalışmaları nasıl
yapılır. Araştırılması. Yön – boyut gibi sanat elemanlarının tanıtılması, bu kavramları içeren
uygulama yaptırılması. Biçim elemanının tanıtılması ve bu elemanın diğer elemanlar ile olan
1
ilişkisinin yorumlanması. Çizgi-biçim-yön-boyut elemanlarının bulunduğu sanatsal çalışma
uygulaması ve tartışılması
SER 183 Hammadde Teknolojisi- I (3+0)
AKTS- 3
Seramik hammaddelerinin tanımı. Özlü seramik hammaddelerinin oluşumu. Özlü
hammaddelerin seramik çamurlarındaki işlevleri. Doğal özsüz seramik hammaddelerinin
işlevleri. Doğal özsüz seramik hammaddeleri. Doğal özsüz seramik hammaddelerinin seramik
bünyede fiziksel ve kimyasal etkilerinin incelenmesi. Seramik çamurları ve özellikleri.
Seramik ürünlerin mikro yapısal değişimi. Seramik mikro morfolojisine giriş. Yapay özsüz
seramik hammaddeleri ve Organik katkı maddeleri.
SER 185 Seramik Teknolojisi- I (3+0)
AKTS-3
Öğrencilere; seramiğin tanımı, tarihçesi, seramik sözcüğü ve günümüzde seramik
ürünlerinin sınıflandırılması, Seramik hammaddelerinin fiziki ve kimyasal özelliklerini ayırt
edici bir alt yapıyı oluşturmaktır.
SER 187 Uygulamalı Seramik Teknolojisi- I (2+2)
AKTS-3
Öğrencilere Seramik endüstrisinde çamur hazırlama ve genel aşamaları, Seramik
hammaddelerinin sınıflandırılması, Seramik şekillendirilme tekniklerini bir proje dâhilinde alt
yapısını oluşturmak ve uygulatmaktır.
II. BAHAR YARIYILI
SER 152 Kimya II (2+0)
AKTS-2
Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal
Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, Gazlar
SER172 Enformatik- II (2+2)
AKTS-3
İnternet kullanımı, , MS Excel, MS Powerpoint kullanımı, Web Tasarımı, Html
Kodlarını kullanma, Visual Basic Script Dili uygulamalarını kullanmak.
SER 174 Ġngilizce- II (3+0)
AKTS-3
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip
edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel
oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım
ve yazma becerileri
SER 176 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi- II (2+0)
AKTS-2
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi, Kuvay-i Milliye hareketi: İlk direnişler ve
dayanışma; Milli birlik ve beraberliğin önemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve
düzenli ordunun kurulması; Sevr Antlaşması, İnönü ve Sakarya savaşları; Büyük Taarruz,
Lozan Barış Antlaşması ve önemi; Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Halifelik ve
Sultanlığın kaldırılışı.
SER178 Türk Dili- II (2+0)
AKTS-2
Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları,
imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi
çalışmaları ve uygulamaları.
2
SER 184 Temel Sanat Eğitimi- II (3+2)
AKTS-4
Sanat elemanı olarak dokunun tanıtılması. İki ve üç boyutlu doku karakteristiği.
Dokunun seramik sanatlarında kullanılma yöntemleri. Malzeme ile doku araştırılması. Rengin
tanımı ve rengin sanat elemanı olarak kullanılması. Proje: Kampus alanı içerisinde sanatsal
uygulamalar yapılması (Arkeopark, ekopark çalışması). Değerlendirme ve sonuçların
irdelenmesi.
SER 186 Hammadde Teknolojisi- II (3+0)
AKTS-3
Seramik endüstrisinde hammadde hazırlama yöntemleri. Soğuk sistemle hammadde
hazırlama. Hammadde kontrol yöntemleri. Kil ve kaoline uygulanan deneyler. Elektrolit
kontrolü – Elek analizi yöntemi, Yoğrulma suyu – Kuru direnç deneyi. Kuru – Pişme – Toplu
küçülme deneyleri. Su emme – Tane iriliği deneyleri. Kimyasal analiz – DTA yöntemleri.
Feldspat ve kuvarsa uygulanan deneyler.
SER 188 Seramik Teknolojisi- II (3+0)
AKTS-3
Seger formülü bilinen bir sır sırçalaştırma. Bileşimleri bilinen sırçadan sır reçetelerinin
hesaplanması. Seramik sırlarının özellikleri. Seramik ürünlerde sır ve çamur arasındaki
ilişkiler. Kontrol yöntemleri. Seramik sırlarında ortaya çıkan hatalar ve giderilmesi. Seramik
sırlarında ortaya çıkan hatalar ve giderilmesi.
SER 190 Uygulamalı Seramik Teknolojisi- II (2+2)
AKTS-3
Seger formülünden sırça reçetesinin hesaplama. Seger formülünden sırça reçetesinin
hesaplama. Viskozite ve Yüzey gerilim özelliklerine göre Seger oluşturma. Genleşme ve sır
sertliği özelliklerine göre Seger oluşturma. Kimyasal direnç ve Elektrik’i özelliklere göre
Seger oluşturma. Viskozitesi yüksek sır araştırmaları. Yüzey gerilim ve genleşme katsayıları
yüksek sır araştırmaları. Kimyasal direnci yüksek sır araştırmaları. Kimyasal direnci düşük sır
araştırmaları.
III. GÜZ YARIYILI
SER 269 Seramik Teknolojisi- III (4+0)
AKTS-4
Seramik sırlarının tanımı, Sırın Tarihçesi, Seramik sırlarının formülsel anlatımı.
Kimyasal analizi, seger formülünün hesaplanması, sırlarını sınıflandırılması, hazırlanması.
Hazırlanan sırların Sırlama yöntemlerine yönelik alt yapısını oluşturmak
SER 271 Uygulamalı Seramik Teknolojisi- III (2+2)
AKTS-3
Seger formülü çözümü, Özellikli sırlarda Seger oluşturma. Yüzde reçeteden Seger
oluşturma. Sır oluşturma, sırlarda genleşme, yüzey gerilimi, kimyasal analizlerine yönelik
proje alt yapısını oluşturmak ve uygulatmak
SER 283 Alçı ġekillendirme Teknikleri- I (2+2)
AKTS-3
Alçı hakkında genel bilgi, uygulanan deneyler. Seramik kalıp alçısının özellikleri,
hazırlanması ve su ile karıştırılması. Seramik endüstrisinde alçının kullanım alanı. Su alçı
karışımının doğru hazırlanması için gerekli koşullar. Alçı şekillendirmede kullanılan alet ve
malzemeler. Alçıdan modeli şekillendirme yöntemleri. Teknik resimden alçı model
şekillendirme ve teknik resmi alçı plakaya aktarma yöntemlerine yönelik bir alt yapı
oluşturmak.
3
SER 285 Model Kalıp Teknikleri- I (2+2)
AKTS-3
Seramik kalıpları hakkında genel bilgi, kalıplarının özellikleri. Model kalıp, Teksir
kalıpta kullanılan alçıların özellikleri. Alçı kalıp problemlerinin çözümü ve maksimum
verimlilikte kalıp üretimi. Alçı kalıp çeşitleri ve yapım yöntemleri. Üretim sırasına göre,
kullanım yerlerine göre alçı kalıplar. Alçı model atölyesinin düzeni ve donanımı, iki parçalı
bir model kalıbının yapılışı ve döküme hazırlanmasına yönelik bir alt yapı oluşturmak.
SER 287 Seramik Dekorasyon Teknikleri- I (2+2)
AKTS-3
Plaka tekniği ile form oluşturma. Yapılan formların üzerine baskı, kafes oyma,
aplikasyon vb. dekor tekniği ile süslemenin alt yapısını oluşturma.
SER289 Bilgisayarlı Tasarım- I (1+1)
AKTS-2
Temel CAD kavramları ile AutoCAD ekranını tanıyabilme. İki boyutlu çizimler için
AutoCAD komutlarını kullanarak çizim yapabilme.
SER 291 Yüzeysel Seramik Tasarımı- I (1+2)
AKTS-2
Yüzeysel Tasarımın tanımı amacı tasarım kaynakları. Yüzeysel tasarımın yapısında
bulunması gereken temel nitelikler. Tasarım öğeleri, tasarımda ilkeler, tasarımda yöntemler,
tasarımda kullanılan araç gereçler, tasarım uygulama alanlarına yönelik alt yapısını oluşturma.
SER 293 Seramik Dekorasyon Uygulama- I (1+2)
AKTS-2
Plaka tekniği ile form çalışma, yapılan formun üzerine baskı, yiv, tarama tekniği ile
dekor uygulama. Sucuk ve plaka tekniğini kullanarak form çalışması ve formun üzerine kil
ekleme tekniği ile dekor uygulama. Pişmiş ( Bisküvi pişirimi yapılmış ) form üzerine sıvı sır
altı dekor tekniğine yönelik alt yapısını oluşturma.
IV. BAHAR YARIYILI
SER 270 Seramik Teknolojisi- IV (4+0)
AKTS-4
Matlık veren oksit ve hammaddelerin kurşunlu sırlardaki etkileri. Matlık veren oksit
ve hammaddelerin borlu-alkalili sırlar daki etkileri. Bitkisel kül sırları. Raku sırları.
Redüksiyonlu sırlar. Lüsterli sırlar. Çin kırmızısı sırlar. Seledon sırları. Seramik boyalarının
hazırlanma yöntemleri. Seramik malzemelerini kullanarak oluşturulacak projenin temel
unsurlarını aktarmak. Proje tasarımlarına yönelik sanat sırlarının ve projenin alt yapısını
oluşturma.
SER 272 Uygulamalı Seramik Teknolojisi- IV (2+2)
AKTS-3
Bitirme projesine yönelik temel unsurları aktarmak. Proje tasarımlarına yönelik sanat
sırlarının ve bitirme projenin alt yapısını oluşturmak ve uygulatma. Proje teslimi. Sergi ve
değerlendirme.
SER 286 Alçı ġekillendirme Teknikleri- II (2+2)
AKTS-3
Eskizi ve teknik resmi onaylanmış alçıdan vazo, kalemlik modellerinin yapımı için
Teknik resimden ölçülerinde alçı plakaya aktarımı. Teknik resimden, şekillendirilecek
modelin şablonlarının alçı plakaya aktarma ve şablon yapımı. Model yapımı oluşturulan
altyapının masaya monte edilmesi ve yoğurt kıvamındaki alçı ile istenen modeli şablonlar
yardımı ile şekillendirme. Kaba bir şekilde oluşturulan alçı modelin, ayak ve ince rotüşlerinin
yapımı Teknik resimde istenen ölçülere uyumunun kontrolü. Modele döküm ağzının yapımı
ve monte edilmesi. Alçı modelin kalıbını alabilmek için son işlemlerinin tamamlanması ve
kalıp platformunun (destek kalıbı) hazırlanması.
4
SER 288 Model Kalıp Teknikleri- II (2+2)
AKTS- 3
Kalıp yan plakalarının ölçülerinde düzgün biçimde yapılıp kalıp kurgusunun
oluşturulması. Model ve kalıp kurgusunun Arap sabunu ile sabunlanması ( ayırıcı olarak
kullanılır ) ve kalıbın ilk parçasının dökümünün yapılması. Kalıbın diğer parçalarının yapımı.
Yapımı biten kalıbın içinden modelin çıkarılması ve kalıbın gereken yerlerine rotüş yapılması.
Kalıbın iç kısmının sıcak su ile silinip temizlenmesi kalıbı kurutmaya bırakma işlemlerinin
yapımı. Kuruyan kalıbın içine döküm yapılabilmesi için hazırlanması ( kalıp parçalarının
birbirine sabit tutturma işlemi ) ve döküm yapımı.
SER 290 Seramik Dekorasyon Teknikleri- II (2+2)
AKTS-3
Astar ile yapılan dekorasyon türleri. Sırlar ile yapılan dekorasyon türleri. Dekor
boyaları ve üretim yöntemleri. Eğitim binası dış cephe uygulaması. Reaktif boyalar ve üretim
yöntemleri. Dekorasyon türlerine göre fırınlama teknikleri. Uygulamaların değerlendirilmesi.
SER292 Bilgisayarlı Tasarım- II (1+1)
AKTS-2
Bilgisayarda mimari ve proje çizilmesi, üç boyutlu çizim uygulamalarının yapılması.
SER 294 Yüzeysel Seramik Tasarımı- II (1+2)
AKTS-2
Yüzeysel tasarımda kullanılan araç gereçler. Organik, inorganik biçimlerden birim
üremesiyle tasarım oluşturma. Yüzeysel tasarıma yönelik proje alt yapısını oluşturmak. Proje
teslimi. Sergi ve değerlendirme.
SER 296 Seramik Dekorasyon Uygulama- II (1+2)
AKTS-2
Dekorasyon çeşitleri. Seramik dekor boyaları, kullanarak (Baskı, Sır Altı, Sır Üstü,
Kazıma, Astarlama, Kafes) dekorasyon türlerini uygulamak. Seramik dekorasyon uygulama
tekniklerine yönelik proje alt yapısını oluşturmak. Proje teslimi. Sergi ve değerlendirme.
5

Benzer belgeler