Rusça IV Ders Notları (Birinci Bölüm)

Yorumlar

Transkript

Rusça IV Ders Notları (Birinci Bölüm)
Rusça IV Ders Notları (Birinci Bölüm)
KELĠME TÜRÜNÜ BELĠRLEME
OH: eril
OHA: dişi
OHO: Nötr
OHИ: Çoğul
2
KELĠMENĠN ÇOĞUL YAPIMI
3
4
5
6
7
8
9
ÜLKELER VE ÇEKĠMLĠ HALLERĠ
Ülke Adı
Neredensin?
-- Eril sıfat -- DiĢi sıfat
-- Çoğul sıfat --
konuĢmak fiili ile -kullanırken
--
bilmek fiili
ile kullanımı
10
SAHĠPLĠK ZAMĠRLERĠ
Kullanılan kelime türüne göre sahiplik zamiri de değişir. Eğer nesne eril ise, eril sahiplik zamiri; nesne dişi
ise, dişi sahiplik zamiri; nesne nötr ise, nötr sahiplik zamiri; nesne çoğul ise çoğul sahiplik zamiri kullanılır.
11
SAHĠPLĠK BĠLDĠREN CÜMLELER
12
13
SIFATLARIN KULLANIMI
Yukarıda sahiplik zamirinde belirtildiği gibi, nesnenin türü eril, dişi, nötr, çoğul türlerinden hangisi ise sıfat
da nesne ile aynı türde kullanılır. Sıfatlarda kelime sonunda değişiklik yapılarak nesne ile aynı türe
dönüştürülür.
* Renkler de sıfat sayılmaktadır ve tıpkı sıfatlar gibi kendisinden sonra gelen nesneye göre çekimlenir.
14
SAYILAR
Sayıların OkunuĢu
* Sayılar da eğer bir nesneyi niteliyorsa sıfat Ģekline dönüĢmüĢ demektir. Bu durumda yukarıda
sıfatlarda belirtildiği gibi sayı da nesnenin türüne dönüĢtürülmelidir.
15
SIFAT VE ZARF ARASINDAKĠ FARK
* Sıfatlar yukarıda belirtildiği gibi, nitelediği nesnenin eril, diĢi, nötr, çoğul durumuna göre değiĢiklik
gösterirken; zarflar bir eylemin nasıl yapıldığını belirtir ve sonu –o ile biten Ģekliyle kullanılır.
16
B ve HA KULLANIMINDAKĠ FARK
Nerede? sorusuna karşılık verilen cevaplarda bulunulan yerden önce “de, da” ekini vermek için kullanılırlar.
İkisi arasında bir kural farkı değil, yalnızca özel kullanım farkı bulunmaktadır.
KELĠMELERĠNĠN KULLANIMI
17
ġĠMDĠKĠ ZAMAN/GENĠġ ZAMAN FĠĠL ÇEKĠMĠ
18
NESNE – YÜKLEM ĠLĠġKĠSĠ
* Fiilin bildirdiği iĢten etkilenen nesne eril veya nötr ise, nesnenin yapısında bir değiĢiklik olmaz!
* Fiilin bildirdiği iĢten etkilenen nesne diĢi ise, nesnenin yapısında değiĢiklik olur!
19
20
SAATLER
21
22
23

Benzer belgeler