S AYI : 17 Eylül 2004 Ayda bir yay›mlan›r. S A K A R Y A Ü N

Yorumlar

Transkript

S AYI : 17 Eylül 2004 Ayda bir yay›mlan›r. S A K A R Y A Ü N
SAYI : 1 7
Ey l ü l 20 0 4
A y d a bi r y a y ›m l a n ›r.
S A K A R YA Ü N ‹ V E R S ‹ T E S ‹ J E O L O J ‹ K V E
J E O F ‹ Z ‹ K E T Ü D Ü ‹ Ç ‹ N
Ü N ‹ V E R S ‹ T E M ‹ Z D E
Yard.Doç.Dr. Can KARABULUT
Sakarya Üniversitesi
Jeofizik Müh. Bölüm Bflk.
Anadolu levhas› olarak adland›rd›€›m›z Türkiye, Arabistan ve Afrika levhalar›n›n s›k›flt›rmas› sonucu Kuzey Anadolu ve Do€u Anadolu fay hatlar› boyunca
Bat›ya do€ru kaymaktad›r. 17 A€ustos 1999 Marmara depremi sonucu Marmara
bölgesi 4 metre hareket etmifltir. Bu hareket jeolojik anlamda oldukça büyüktür.
Marmara’da k›r›lmayan fay hatlar› (‹stanbul veya Kuzey Anadolu fay›n›n Güney
kolu olan Bursa, Bal›kesir) k›r›ld›ktan sonra Ege Bölgesi deprem aç›s›ndan oldukça aktif hale gelecektir.
Ege Bölgesinde bulunan Ayd›n ili de 1. derece deprem bölgesidir. fiehir, Alüvyon olarak adland›rd›€›m›z kum, çak›l, silt, kil gibi gevflek malzemenin yo€un oldu€u bir alana kurulmufltur. Bu bölgede yeralt› su seviyesi oldukça yüksektir. Bu zeminde normal inflaat teknikleri ile yap›lan binalar risk alt›nda demektir. Merkez yerleflkesinden Ayd›n flehrine bak›ld›€›nda, yüksek
katl› binalar› ve çarp›k yap›laflma görülmektedir. Ayd›n ilinin kuruldu€u alan›n pamuk tarlas› veya narenciye bahçesi olmas› gerekirdi. Önümüzdeki y›llarda veya aylarda birçok depreme maruz kalacak Ege Bölgesinde, Ayd›n için
yeni yerleflim merkezleri tespit edilmeli ve mevcut binalara da depreme karfl›
önlemler al›nmas› gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Say›n Prof.Dr. Mustafa
GÜREL, gelece€e yönelik olarak Üniversitenin yap›laflmas›n›n planlanmas› için mevcut yerleflke alanlar›n›n jeolojik ve jeofizik etütlerinin
yap›lmas›n› istemifltir. Buradaki amaç mevcut yerleflke alan›n›n yerleflime uygunlu€unu araflt›rmakt›r. Bu amaca yönelik olarak, Üniversitemizin bütün yerleflke alanlar›nda gerekli jeolojik ve jeofizik ölçümler
yap›lm›fl ve de€erlendirmeler devam etmektedir.
VEFAT
Prof.Dr. fienay SÜMER
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Baflkan›, E€itim Fakültesi Kurucu Dekan› de€erli Ö€retim Üyesi
Prof.dr. fienay SÜMER tedavi görmekte oldu€u Üniversitemiz Araflt›rma ve Uygulama Hastanesinde 27 A€ustos 2004 tarihinde saat 02.30’da vefat etmifltir. Tüm Üniversitemiz camias›na ve kederli ailesine baflsa€l›€› dileriz.
Üniversitemiz T›p Fakültesi Ö€retim Üyelerinden Doç.Dr. Berent D‹fiÇ‹G‹L’in babas› vefat etmifltir. Üniversitemiz
caimas› ad›na kederli ailesine baflsa€l›€› dileriz.
B E D E N E ⁄ ‹ T ‹ M‹ V E S P O R Y Ü K S E K OK U L U Ö Z E L Y E T E N E K S I N AV L A R I
2004-2005 E€itim-Ö€retim Y›l›nda Beden E€itimi ve Spor Yüksek okulunun afla€›da belirtilen bölümlerine ön kay›t ve özel yetenek
s›nav› ile ö€renci al›nacakt›r.
• Beden E€itimi ve Spor Ö€retmenli€i Bölümü; 25 erkek, 15 bayan olmak üzere toplam 40 (k›rk);
• Rekreasyon Bölümü, 15 erkek, 15 bayan, olmak üzere toplam 30 (otuz);
• Rekreasyon Bölümü II.Ö€retim, 15 erkek, 15 bayan olmak üzere toplam 30 (otuz);
• Yöneticili€i Bölümü, 30 (otuz) (erkek-bayan kontenjanlar› baflvuru say›s›na göre belirlenecektir);
• E€itimi Bölümü, 30 (otuz) (erkek-bayan kontenjanlar› baflvuru say›s›na göre belirlenecektir);
• Antrenörlük E€itimi Bölümü II.Ö€retim, 30 (otuz) (erkek-bayan kontenjanlar› baflvuru say›s›na göre belirlenecektir);
BAfiVURU KOfiULLARI
1. T.C. veya KKTC vatandafl› olmak
2. 2004 Y›l› ÖSS puan türlerinin herhangi birisinden;
• Liselerin, Ö€retmen Liselerinin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar için en az 160.000 puan.
• Di€er alan/kol/bölümlerinden mezunlar için en az 185.000 puan alm›fl olmak
(‹stenen puanlar, a€›rl›kl› Ortaö€retim baflar› puanlar› kat›lmam›fl puanlard›r).
3. Baflvuru aday›n bizzat kendisi taraf›ndan yap›lacakt›r. (Posta ve e-mail ile yap›lan baflvurular kabul edilmeyecektir).
ÖN KAYIT ‹Ç‹N ‹STEN‹LEN BELGELER
1. Özel Yetenek S›nav› baflvuru dilekçesi (Ön kay›t bürosundan temin edilecektir),
2. 2004 ÖSS puan kart›n›n asl› ve bir adet fotokopisi
3. Lise diplomas› veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin asl› ve bir adet fotokopisi,
4. Foto€rafl› nüfus cüzdan›n›n asl› ve bir adet fotokopisi,
5. Aday› aç›k flekilde tan›tan son üç ay içinde çekilmifl 4,5 x 6 ebad›nda 4 adet foto€raf (Sakall›, türbanl› veya renkli caml› gözlük
ile çektirilmifl foto€raf kabul edilmeyecektir),
6. Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulunun yukar›da belirtilen bölümlerinin Özel Yetenek S›navlar›na kat›lmas›nda sak›nca olmad›€›na dair sa€l›k belgesi (Sa€l›k belgesi “Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulunda oluflturulan sa€l›k birimince verilecektir”).
7. Baflvuru yapan milli sporcu adaylar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlü€ünden al›nm›fl onayl› belge (Bu belgede ilgili kurumun
üst düzey yöneticilerinin isim kafle ve onaylar› bulunmak zorundad›r) Amatör veya Profesyonel Liglerde oynam›fl sporcular tercih edilecektir.
8. Özel Yetenek S›navlar›na kat›l›m ücretlerinin yat›r›ld›€›na dair makbuz (Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulu ön kay›t bürosunda bulunan banka görevlilerince tahsil olunacakt›r)
ÖN KAYIT VE SINAV TAR‹HLER‹
Baflvuru Tarihi
01-24/09/2004
Ön Kay›t Yeri
Adnan Menderes Üniversitesi Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulu
GERMENC‹K / AYDIN
Tan›t›m Kurslar› Tarihleri
Beden E€itimi ve Spor Ö€retmenli€i Bölümü
27-28 Eylül 2004
Spor Yöneticili€i Bölümü
28 Eylül 2004
Rekreasyon Bölümü
29 Eylül 2004
Antrenörlük E€itimi Bölümü
30 Eylül – 01 Ekim 2004
Özel Yetenek S›navlar› Tarihleri
Beden E€itimi ve Spor Ö€retmenli€i Bölümü
04-05 Ekim 2004 Saat 08.00
Spor Yöneticili€i Bölümü
05 Ekim 2004 Saat 13.00
Rekreasyon Bölümü
06 Ekim 2004 Saat 08.00
Antrenörlük E€itimi Bölümü
07-08 Ekim 2004 Saat 08.00
As›l Adaylar›n Kesin Kay›tlar›
11-12 Ekim 2004
Yedek Adaylar›n Ön Kay›tlar›
13-14-15 Ekim 2004
Yedek Adaylar›n Kesin Kay›tlar›
18 Ekim 2004
Kesin Kay›t Yeri
Adnan Menderes Üniversitesi Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okulu
GERMENC‹K / AYDIN
Aç›klamalar :
1. ‹steyen adaylar her dört bölüme ayr›ca ikinci ö€retime de baflvurabilirler.
Bir bölüme baflvuran adaylardan tan›t›m kursu dahil 125.000.000.- TL
‹ki bölüme baflvuran adaylardan tan›t›m kursu dahil 150.000.000.- TL
Üç bölüme baflvuran adaylardan tan›t›m kursu dahil 175.000.000.- TL
Dört bölüme baflvuran adaylardan tan›t›m kursu dahil 200.000.000.- TL
‹kinci ö€retime baflvuran adaylardan her bölüm için 50.000.000.- TL fark al›n›r.
2. Özel Yetenek S›nav›n›n uygulamas› ile ilgili tüm bilgilerin ve kurallar›n yer ald›€› “Özel Yetenek S›nav K›lavuzu” ön kay›t s›ras›nda adaylara verilecektir.
3. Ön kay›t ve s›nav giderleri hiçbir flekilde iade edilmez.
4. Özel Yetenek S›navlar›na eflofman, flort, forma, t-shirt, spor ayakkab›s› ile kat›lmak zorunludur, bunlar›n d›fl›nda giysi ve aksesuar
kullan›lamaz.
5. ‹letiflim Telefonu : 0 256 563 20 91 – 563 20 80 Fax : 0 256 563 07 28
Web adresi : www.adu.edu.tr veya besyo.adu.edu.tr/sinav Elektronik posta: [email protected]
2
ÜN‹ VE R S‹ TE M‹ Z ÇOC UK E V ‹ “ U YGU LA MA ANA OKULU”
A D I Y L A E ⁄ ‹T ‹ M
FA K Ü LT E S‹ NE B A⁄ L A NDI
“Uygulama Anaokulu” ad›yla E€itim Fakültesi Okul Öncesi E€itimi
Anabilim Dal›’na devredilen Üniversitemiz “Çocuk Evi” nde deneyimli bir
kadro ça€dafl e€itim-ö€retim anlay›fl› içerisinde çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
E€itim Fakültesine devredilen Uygulama Anaokulunun amac› ça€dafl, kiflilikli, kendine güvenen, yarat›c›, üretken, aktif ve sevecen çocuklar› yetifltirmek
ve onlar› ilkö€retime gerekti€i gibi haz›rlamakt›r.
‹nsan hayat›n›n en önemli dönemi olan okul öncesi e€itim süresince
çocuklar›n yaflad›klar›, yetifltikleri ve büyüdükleri ortam çok önemlidir. Bu
güne kadar yap›lan bilimsel araflt›rmalar ve ça€dafl e€itim alan›ndaki uygulamalar, çocuklar›n okul öncesi yafltaki yaflant›lar›n›n daha ileriki y›llarda zihin,
beden, duygu ve sosyal geliflimlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi
oldu€unu göstermektedir.
Bu yafllarda verilen e€itimin, çocuklar›n yeteneklerinin geliflmesinde
çok önemli bir pay›n›n oldu€u da bir gerçektir. Okul öncesi e€itim, yaflama haz›rl›€›n ilk ve en önemli ad›m›d›r.
Bu anlamda, E€itim Fakültesi Uygulama Anaokulundaki e€itim ve ö€retim ortam›, sevgi ve sayg›ya dayal› iliflkiler kurmaya yöneliktir. Ö€rencilerin okul ortamlar›yla tan›flt›r›lmalar›, sosyalleflme süreçlerinin bafllat›lmas›, ö€rencilerin bir sonraki e€itim-ö€retim ortam›na sosyal, duygusal ve biliflsel düzeyde sa€l›kl› bir flekilde haz›rlanmalar› Anaokulunun öncelikli çal›flmalar› aras›nda olacakt›r. Anaokulunun hedef ve ilkeleri;
* Çocuklar›n bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliflmelerini, temel al›flkanl›klar›n› kazanmalar›n› sa€lamak;
* Çocuklar›n sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, sayg›l›, nazik ve düzenli olmalar›n› sa€lamak;
* Çocu€un benlik kavram›n› gelifltirmesine, kendini ifade etmesine, ba€›ms›zl›€›n› kazanmas›na ve öz denetimini sa€lamas›na imkan
tan›y›c› davran›fllar gelifltirmek;
* E€itim ortam›n› olanaklar elverdi€ince çocuklar›n beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre geliflmelerini sa€lay›c› biçimde haz›rlamak,
* E€itimsel etkinlikler düzenlenirken, çocuklar›n ilgi ve gereksinimlerini dikkate almak; müzik dersleri, satranç ö€retimi, drama, ‹ngilizce, bilgisayar, spor dersleriyle çocuklar›n kendi yetenek, ilgi ve istidatlar› do€rultusunda e€itim hizmeti sunmak;
* E€itim-ö€retim etkinlikleri, planl› ve programl› olarak ele almak; program konular›n›, ö€rencilerin yarat›c›l›€›n› gelifltirici, yaparak
ve yaflayarak ö€renmelerini sa€lay›c› nitelikte belirlemek;
* Aktif olarak kat›labilecekleri bir oyun ve ö€renme ortam› sunmak, bilgi ve beceri kazanmalar›n› sa€lamak, yarat›c›l›klar›n› ön plana ç›karmak, varolan yeteneklerini en iyi flekilde kullanmalar› için çocuklar› yönlendirmek;
* Ö€rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› önemsemek, onlar›n kifliliklerini zedeleyici, bask› ve k›s›tlamalara yer vermemek; sevgi ve sayg› bütünlü€ünü esas almak;
* Okul ve aile iflbirli€ine önem vermek, ana- baba e€itim programlar› düzenlemek;
* Yap›lan çal›flmalar› her aflamada de€erlendirmek; etkinlikler yapmak, y›l sonu gösterisi , sergi, veli günü, panay›r, partiler vb. düzenlemektir.
Uygulanan e€itim program› 3-6 yafl grubunun özellikleri dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r . Amaç, çocu€a do€al ve özgür bir ortamda yaparak ve yaflayarak kendi kendine yetebilme özelli€i kazand›rmakt›r.
Adnan Menderes Üniversitesi E€itim Fakültesi Uygulama Anaokulu;
Çocuklar ve veliler için rehber olacak uzman dan›flman›
Türkiye’deki ve dünyadaki yenilikleri izleyen uygulamas›
Çocuklar›n sevgi-güven-oyun-arkadafl ihtiyac›n›n karfl›land›€› ortam›
Do€a ile bütünleflmifl emniyetli oyun bahçesi;
Hijyen ve sa€l›€a çok önem veren anlay›fl›;
Velilerle sürdürece€i etkin iletiflimi, e€itim programlar›;
Özenle haz›rlanan sabah ve ikindi kahvalt›lar› ve ö€len yemekleri;
Ayd›nl›k, donan›ml› ve tertemiz derslikleri;
Boya, yo€urma, proje çal›flmalar› ile ka€›t ifllerine yönelik grup çal›flmalar›;
Fen ve do€a deneyleriyle bilimsel çal›flmalar›;
Büyük ve c›v›l c›v›l yemekhanesi;
Spor malzemeleri ile donanm›fl kapal› oyun salonu;
Müzik, spor, satranç, drama, yabanc› dil etkinlikleri;
Bilgisayar odas›;
Dil yeteneklerini gelifltirmeleri için s›n›flar›nda kukla köflesi;
Çocuklar›n Kitap sevgisi ve okuma al›flkanl›€› kazanmalar› için s›n›flarda kitap
köflesi ile kap›lar›n› çocuklar›n›za açm›flt›r ve kay›tlara bafllam›flt›r. Uzman e€itim kadrosuyla 6 Eylül 2004 tarihinde e€itim- ö€retime bafllayacakt›r.
Müracaat: Adnan Menderes Üniversitesi E€itim Fakültesi Uygulama Anaokulu
Tel
: 0 (256) 213 08 35- 212 61 27 ( 2172-2175 )
3
V E T E R E N E R FA K Ü LT E M ‹ Z Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S ‹
V E L OK A L ‹ T A M A M L A N D I
Resim-1 : Fakültemiz bahçe düzenlemesi ve Kamelyas›
Resim-2 : Fakültemiz Personel Lokali.
Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN
Arfl. Gör. Aysun KOÇ
Ayd›n’da 1 – 7 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda ilki düzenlenen ve gelenekselleflmesi planlanan Tar›m Fuar›na Fakültemiz
de kat›ld›. ‹limizde tar›mla ilgili kurulufllar›n yan› s›ra, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesinin açm›fl oldu€u
bir standla temsil edildi. Davetlilerle, fuar› görmeye gelen Ayd›n halk›na Veteriner Fakültesinin tan›t›m› yap›ld› ve verdi€i hizmetler tan›t›ld›. Fuarda Fakültemiz ö€retim elemanlar› (Resim-1) ile ö€rencilerimiz de görev ald›.
V E T E R ‹ N E R F A K Ü L T E S ‹
T A R I M F U A R I N D A
Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN
Arfl. Gör. Aysun KOÇ
Ayd›n’da 1 – 7 Temmuz 2004 tarihleri
aras›nda ilki düzenlenen ve gelenekselleflmesi
planlanan Tar›m Fuar›na Fakültemiz de kat›ld›. ‹limizde tar›mla ilgili kurulufllar›n yan› s›ra, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Veteriner
Fakültesinin açm›fl oldu€u bir standla temsil
edildi. Davetlilerle, fuar› görmeye gelen Ayd›n
halk›na Veteriner Fakültesinin tan›t›m› yap›ld›
ve verdi€i hizmetler tan›t›ld›. Fuarda Fakültemiz ö€retim elemanlar› (Resim-1) ile ö€renResim-1 : Tar›m Fuar›nda Veteriner Fakültesi Stand›
4
cilerimiz de görev ald›.
V E T E R ‹ N E R
F A K Ü L T E S ‹
Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN
ADÜ Veteriner Fakültesi Veteriner
Hekimli€i Tarihi ve Deontoloji Anabilim
Dal› Ö€r. Üyesi - AYDIN
Arfl. Gör. Aysun KOÇ
Arfl. Gör. ADÜ Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimli€i Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dal› – AYDIN
VETER‹NER FAKÜLTES‹N‹N
OLANAKLARI
Veteriner Fakültesine ba €l› olarak
araflt›rma, uygulama ve e€itim amac›yla
1995 y›l›nda inflaat›na bafllanan Hayvan
Hastanesinin 04.10.1999 tarihinde hizmete
girmesi ile (Resim-1) Veteriner Fakültesi
ça€dafl hayvan muayenesi, tedavi, box’lu
ADÜ Veteriner Fakültesi, 27 Haziran (konaklamal›) tedavi, modern laboratuvarlar,
1987 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi’ne ba€l›
olarak kurulup, 6 y›l sonra 9 Temmuz 1992
tarihinde 3837 say›l› yasa ile ba€› de€ifltirilerek Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde
yer alm›flt›r. 07.09.1993 tarihinden itibaren
de fiilen e€itime bafllam›flt›r.
Veteriner Fakültesine ba€l› Veteriner
Hekimli€i Temel Bilimler Bölümü, Hastal›klar ve Klinik Bilimler Bölümü, Zootekni ve
Hayvan Besleme Bölümü ile bu bölümlere
ba€l› 15 anabilim dal› 1994 y›l›nda kurulResim-2 : ADÜ Veteriner Fakültesi klinik
mufltur.
ünitesinden bir görünüfl (büyük hayvan).
Kuruluflundan itibaren iki dönem Fakülte miz De kanl›€›n› merhum Hocam›z
Prof. Dr. Necdet GÜZEL yapm›flt›r. 2003
y›l› bafl›ndan itibaren Fakülte Dekanl›€›n›
Prof. Dr. Hasan EREN yürütmektedir.
FAKÜLTEN‹N AMAÇLARI
Amac›; “Atatürkçü”, “bilgili ve gör gülü”, “üstün araflt›rma yetenekleri ile do nanm›fl” “nitelikli veteriner hekimler” yetifltirmek olan Fakültemiz, ça€dafllaflma yolunda büyük mesafe kat etmifltir.
Resim-4 : ADÜ Veteriner Fakültesi klinik
ünitesinden bir görünüfl (büyük hayvan).
modern muayene, tedavi cihazlar› ve deney
hayvanlar› yetifltirme üniteleriyle modern ve
ça€dafl bir görünüme kavuflmufltur.
ADÜ Veteriner Fakültesi, Hayvan
Hastanesi, Deney Hayvanlar› Ünitesi,
Kanatl› Ünitesi, Araflt›rma ve Anabilim Dal›
Laboratuvarlar›, derslikler, Dekanl›k Binas›
ve Yakma F›r›n› Ünitelerinden oluflmaktad›r
(Resim-2, 3, 4, 5).
Resim-3 : ADÜ Veteriner Fakültesi klinik
ünitesinden bir görünüfl (küçük hayvan).
Resim-5 : ADÜ Veteriner Fakültesi klinik
ünitesinden bir görünüfl (büyük hayvan).
5
BÖLÜMLER VE AMAÇLARI
Farmakoloji Anabilim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. FerVeteriner Hekimli€i Temel Bilimler da Akar.
Bölümü
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
Veteriner hekimli€i alan›nda yap›la- Dr. Selim Sekin, Yard. Doç. Dr. Cavit Kum,
cak araflt›rmalarla, e€itimin bafllang›c› ve te- Yard. Doç. Dr. Cengiz Gökbulut, Arfl. Gör.
mel bilgileri ile ilgili bölümdür. Bölüm Bafl- Murat Boyac›o€lu.
kan› Prof. Dr. Ülker EREN’dir. 5 Anabilim
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›:
dal›ndan oluflmaktad›r. Bunlar: Anatomi, BiAnabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. M.
yokimya, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyolo- Besim Özlem.
ji ile Veteriner Hekimli€i Tarihi ve DeontoDi€er ö€retim elemanlar›; Yard. Doç.
loji Anabilim Dallar›d›r.
Dr. Hüseyin Voyvoda, Yard. Doç. Dr. Bülent
Ulutafl, Yard. Doç. Dr. Serdar Pafla, Arfl. Gör.
Anatomi Anabilim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. M. Göksel Bayraml›.
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›:
Kamil Öcal,
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. OsDi€er ö€retim elemanlar›: Prof. Dr.
Hasan Erden, Doç. Dr. ‹lknur Dabano€lu, man Kaya.
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
Yard. Doç. Dr. M. Erkut Kara, Arfl. Gör. ErDr. M. Tolga Tan, Yard. Doç. Dr. Nural Erol,
kut Turan.
Yard. Doç. Dr. Süheyla Türky›lmaz, Arfl.
Biyokimya Anabilim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. Ay- Gör. Serap Savaflan.
flegül Bildik.
Parazitoloji Anabilim Dal›:
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. HaDr. Kamil Seyrek, Yard. Doç. Dr. Funda K›- san Eren.
ral, Arfl. Gör. Dr. P›nar A. Ulutafl.
Di€er ö€retim elemanlar›. Yard. Doç.
Fizyoloji Anabilim Dal›:
Dr. Tülin Karagenç.
Anabilim Dal› Baflkan›: Yard. Doç.
Patoloji Anabilim Dal›:
Dr. Muharrem Balkaya.
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. NurDi€er ö€retim elemanlar›: Arfl. Gör. sal Metin.
Dr. Hümeyra Ünsal, Arfl. Gör. Dr. Cengiz
Di€er ö€retim elemanlar›; Doç. Dr. S.
Ünsal.
Serap
Birincio€lu,
Yard. Doç. Dr. Nihat TopHistoloji ve Embriyoloji Anabilim
lu,
Arfl.
Gör.
Hamdi
Avc›.
Dal›:
Zootekni ve Hayvan Besleme BölüAnabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. Ülmü
ker Eren.
Veteriner hekimli€i alan›nda hayvanDi€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
Dr. Mustafa Sand›kç›, Yard. Doç. Dr. fiadiye lar›n beslenmesi, beslenmesine ba€l› olarak
ortaya ç›kan hastal›klar ile bu hastal›klar›n
Kum.
Veteriner Hekimli€i Tarihi ve Deon- tedavi yollar›n›n araflt›r›lmas›; hayvanlar›n
bar›naklar›, bar›naklar›n iyilefltirilmesi ve
toloji Anabilim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Yard. Doç. yaflam flartlar›n›n düzeltilerek verimlerin arDr. E. Sedat. Arslan.
t›r›lmas›, hayvan ›rklar›n›n genetik olarak
Di€er ö€retim elemanlar›: Arfl. Gör. kalitelerinin ve verimlerinin yükseltilerek
Aysun Koç
iyilefltirilmesi (›slah›) ile ilgili konular›n
Hastal›klar ve Klinik Bilimler Bölü- araflt›r›lmas›, bu araflt›rmalar›n sonuçlar›n›n
mü
pratikte uygulan›fl›n›n gösterilmesi ve bu
Veteriner hekimli€i alan›nda hastal›k- alandaki geliflmelerin veteriner hekimli€i
lar›n teflhis ve tedavi yollar›n›n araflt›r›lmas›, ö€retimi alan ö€rencilere aktar›lmas› ile ilgibu araflt›rmalar›n sonuçlar›n›n pratikte uygu- li bir bölümdür. Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
lan›fl›n›n gösterilmesi ve bu alandaki gelifl- Ahmet Nazl›gül’dür. 2 Anabilim dal›ndan
melerin veteriner hekimli€i ö€retimi alan oluflmaktad›r. Bunlar: Hayvan Besleme ve
ö€rencilere aktar›lmas› ile ilgili bir bölümdür. Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Osman Ka- Beslenme Hastal›klar› Anabilim Dal›, Zoya’d›r. 8 Anabilim dal›ndan oluflmaktad›r. otekni Anabilim Dal›d›r.
Hayvan Besleme ve Beslenme HasBunlar: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabital›klar›
Anabilim Dal›:
lim Dal›, Cerrahi Anabilim Dal›, Do€um ve
Anabilim
Dal› Baflkan›: Prof. Dr.
Röprodüksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Farmakoloji Anabilim Dal›, ‹ç Hastal›klar› Mustafa Sar›.
Di€er ö€retim elemanlar›: Prof. Dr. A.
Anabilim Dal›, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Parazitoloji Anabilim Dal› ve Patoloji Gökhan Önol, Yard. Doç. Dr. Mehmet DaflAnabilim Dallar›d›r.
k›ran.
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AnabiZootekni Anabilim Dal›:
lim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Prof. Dr. AhAnabilim Dal› Baflkan›: Yad. Doç. Dr. met Nazl›gül.
Ergun Ö. Göksoy
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
Di€er ö€retim elemanlar›: Yad. Doç. Dr. H. Erbay Bardakç›o€lu, Yard. Doç. Dr.
Dr. Filiz Kök.
M. Kenan Türky›lmaz, Arfl. Gör. Evrim DeCerrahi Anabilim Dal›:
reli.
Anabilim Dal› Baflkan›: Yard. Doç.
Dr. Nuh K›l›ç.
MEVCUT E⁄‹T‹M DURUMU
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç.
ADÜ Veteriner Fakültesinde 3 bölümDr. Murat Sar›erler, Arfl. Gör. Onur Özgün
de
15
Anabilim Dal› bulunmakta olup, 42
Derincegöz.
Ö€retim
Üyesi (12 Profesör, 2 Doçent, 28
Do€um ve Röprodüksiyon Hastal›kYard›mc› Doçent) ve 4’ü Doktoral› 11 Arafllar› Anabilim Dal›:
Anabilim Dal› Baflkan›: Yard. Doç. t›rma Görevlisi ile 270 ö€renciye e€itim-ö€retim verilmektedir. Fakültemiz ÖSYM ile
Dr. Bayaz›t Musal.
Di€er ö€retim elemanlar›: Yard. Doç. her y›l 50 yeni ö€renci (2003-2004 taban puDr. ‹lker Serin, Yard. Doç. Dr. Ahmet Cey- an› 297 say›sal puan) almaktad›r. Bu y›l 5.
dönem mezunlar›n› vermifltir (Tablo-1, 2).
lan, Arfl. Gör. Dr. Günefl Serin.
6
Ö⁄RET‹M ELEMANI
Profesör
Doçent
Yard›mc› Doçent
Doktor Araflt›rma Görevlisi
Araflt›rma Görevlisi
Toplam Ö€retim Eleman›
SAYISI
12
2
28
4
7
53
SINIFLAR
Ö⁄RENC‹ SAYISI
1. S›n›f
52
2. S›n›f
51
3. S›n›f
50
4. S›n›f
39
5. S›n›f
58
Toplam Ö€renci
250
Mezun Olan (1996-2004)
151
Veteriner Fakültemiz ö€retim üyelerince çok say›da Üniversite Araflt›rma Fonu,
Tübitak, DPT ve Avrupa Birli€i Projeleri yürütülmekte olup, bilimsel çal›flmalar›n yan›nda bölge hayvanlar›na klinik sa€l›k hizmeti, yetifltiricilik, suni tohumlama, hayvan
besleme vb. hizmetler verilmekte ayr›ca g›da ve yemlerde mikrobiyolojik-toksikolojik
çeflitli analizler yap›lmaktad›r.
Veteriner Fakültesi ö€rencileri e€itimö€retim süresince teorik ve pratik dersler almakta, laboratuvar ve mikroskopla yeterli
uygulama, hayvan hastahanesinde uygulamal› hekimlik e€itimi, yöredeki çiftlik ve
mezbahalarda gerekli pratik bilgileri edinmektedir. Ö€rencilerimiz ders d›fl›nda internet odas›, kütüphane ve spor tesislerinden
yararlanmaktad›rlar.
Fakültemiz ö€rencilerine dört derslik,
bir anfi, iki uygulama salonu, dokuz laboratuvar, bir bilgisayar – internet uygulama salonu ile e€itim ve ö€retim vermektedir.
Fakültemiz ö€retim üyeleri kafeteryas› önümüzdeki aylarda hizmete aç›lacakt›r.
Ayr›ca Temel Bilimler binam›z›n temeli at›lm›fl olup yem ünitesi ve deney hayvanlar› ek
ünitesi de projelendirilerek ihaleye sunulmufltur.
‹DAR‹ PERSONEL
Fakülte Sekreteri :
Ramazan Ganiz
fief
:
Kadriye Ya€c›.
Veteriner Hekim :
fiükrü K›rkan.
Memur
:
Mustafa Cankurt.
Bilal fiahan
Gülümser Sar›
Temel Yaz›c›
Ercan Aksar›
Serdar Aktafl
Teknik Kadro
:
U€ur Kömleksiz
Ayhan Ulu›fl›k
Muhammet Özer
Kaz›m Avc›
Gönül Bolat
Yaflar Bulut
‹mren Can
Mehmet Subafl›
Osman Zafer Terci
ETK‹NL‹KLER
Sportif Faaliyetler
Fakültemizin ba€›ms›z bir spor tesisi
olmamakla birlikte, ö€rencilerimizin spor
yapabilmelerine olanak sa€lamak amac›yla,
Fakültemiz bahçesinde bir basketbol alan›,
bir voleybol alan› ve bir futbol alan› kurulmufl olup, sporla ciddi olarak ilgilenenler ise,
Üniversitemiz Kapal› Spor ve Kültür Salonu, yine üniversitemize ba€l› Germencik Beden E€itimi ve Spor Yüksek Okuluna ait Kapal› Spor Salonu, Mimar Sinan Teknik ve
Meslek Lisesi Kapal› Spor Salonlar›nda çal›flmalar› sa€lanmaktad›r. Fakültemiz bu gibi
etkinlikler deneyimli ve lisansl› ö€retim elemanlar›n›n gözetiminde yap›lmaktad›r. Lisansl› olarak spor yapan ö€retim elemanlar›
aras›nda spor klüplerinde oynayanlar ve profesyonel olarak hakemlik yapanlar bulunmaktad›r. Çal›flmalar› amatör bir kulüp havas›nda, tak›m ruhu ve disiplini içerisinde yap›lmaktad›r.
Halen Fakültemizin bayan basketbol,
bayan voleybol tak›mlar› ile erkek basketbol, futbol, hentbol ve voleybol tak›mlar›
mevcuttur (Resim-6, 7).
Ayr›ca Fakültemizde masa tenisi Fakültemiz binas› içerisinde ö€rencilerinin yararlanmas› amac›yla yerlefltirilen iki adet
masa ile karfl›lanmaktad›r.
Fakültemiz ö€rencilerinin giriflimi ile
kurulan Prof. Dr. Necdet Güzel Da€c›l›k Kulübü, ö€renci aktivitesi olarak yürütülmektedir (Resim-8).
Yine Fakültemiz bünyesinde kurulan
Atç›l›k Kulübüne hizmet veren iki at bulunmaktad›r.
SOSYAL VE KÜLTÜREL
FAAL‹YETLER
Ö€rencilerimizin müzik, tiyatro gibi
sosyal ve kültürel aktivitelerini yürütebilmeleri için bir salon bulunmaktad›r. Ayr›ca ö€rencilerimizin Üniversitemiz Kapal› Spor ve
Kültür Salonunda ve yine Üniversitemize
ba€l› Ayd›n Sa€l›k ve Meslek Yüksek Okuluna ait salonda çal›flmalar› sa€lanmaktad›r.
Fakültemiz ö€rencileri Üniversitemiz
bünyesinde kurulan halk oyunlar› ekiplerinde ve müzik korolar›nda çal›flma flans› bulabilmektedir.
Fakültemiz ö€rencilerinin giriflimi ile
kurulan Tiyatro Kulübünde yine Fakültemiz
ö€rencilerinin çabas› ile temin edilen deneyimli bir çal›flt›r›c› gözetiminde, ö€renci aktiviteleri yürütülmektedir (Resim-9).
Fakültemiz ö€rencileri gerek Üniversitemiz ve gerekse Fakültemizce düzenlenen
gezilere kat›labilmektedir.
Ö€rencilerimize kantin ve kafeterya
hizmetlerinde kullan›lan bir salon ve bir yemek salonu ile hizmet verilmekte olup, Sa€l›k Kültür ve Spor Daire Baflkanl›€›nca Sa€l›k, Spor ve Kafeterya hizmetleri ile Üniversitemiz bünyesinde Kurulan ÜNITUR Vakf›nca yemek hizmeti verilmektedir.
Resim-8 : Fakültemiz Da€c›l›k Kulübü t›rman›flta.
Resim-9 : Fakültemiz Tiyatro Kulübü bir oyunda.
Ö⁄RENC‹ H‹ZMETLER‹
Resim-6 : Fakültemiz Voleybol Tak›m› maçta.
Resim-7 : Fakültemiz Basketbol Tak›m› maçta.
Bar›nma Hizmetleri
Ö€rencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumunun Üniversitemiz Merkez Kampusu yan›ndaki yurtlar›nda ve flehirdeki çeflitli özel
yurtlarda bar›nma imkân›na sahiptirler. Bunun d›fl›nda ‹limizde konut kiralamak da
mümkündür.
Sa€l›k Hizmetleri
Sosyal güvencesi olmayan ö€rencilerimiz, Üniversitemizin Mediko ve Sosyal
Hizmetler Merkezi taraf›ndan sunulan sa€l›k
hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Dan›flmanl›k Hizmetleri
Fakültemiz ö€rencileri ö€retim üyelerinden olan dan›flmanlar› ile istedikleri zaman ders ve ders d›fl› konularda konuflabilme
imkân›na sahiptirler.
YATAY GEÇ‹fi
E€itim - ö€retim müfredat› uyan mevcut Veteriner Fakültelerinden Fakültemize
yatay geçifl imkân› mevcuttur.
MEZUNLARIMIZIN ‹fi ‹MKANI
Veteriner fakültelerinde 5 y›ll›k e€itimini baflar› ile tamamlayarak, "Veteriner Hekimli€i Yüksek Lisans Diplomas›" alm›fl
genç veteriner hekimlerin çal›flabilecekleri
alanlar üç ana grupta toplanabilir. Bunlar:
Serbest Veteriner Hekimlik
Klinisyenlik (büyük bafl hayvan klini€i, küçük bafl hayvan klini€i, su ürünleri klini€i), yetifltiricilik (su ürünleri yetifltiricili€i,
veteriner mikrobiyoloji laboratuvar›, hayvan
yetifltiricili€i), köpek e€itim merkez veteriner hekimli€i, küçük hayvan misafir evleri
ve büyük hayvan otelleri, hayvan sigortac›l›€›, yem sanayinde veteriner (imalat, bayilik),
ilaç sanayinde (imalat, dan›flmanl›k, ürün sorumlulu€u, propagandistlik), t›bbi cihaz üretim ve pazarlamas›, veteriner cihaz üretim ve
pazarlamas›, hayvanc›l›k iflletmeleri (yönetim, hekimlik, besleme uzmanl›€›), haz›r
parça et ve k›yma satan marketlerin veteriner
hekimli€i, hayvansal ürünlerin üretimi ve
pazarlanmas› (g›da sanayi et, süt ve di€er
hayvansal g›dalar›n imalat›, g›da imal edilen
yerlerde g›da kontrolü veteriner hekimli€i,
mand›ra gibi süt ve süt ürünleri üreten küçük
çapl› iflletmelerin veteriner hekimli€i).
Kamu Veteriner Hekimli€i
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›€›'na ba€l›
laboratuar (afl›, serum,biyolojik madde üretimi), devlet üretme çiftlikleri ve taflra teflkilatlar› ile gümrükler bafl müdürlü€ünde, Sa€l›k Bakanl›€› (halk sa€l›€› ve g›da kontrolü),
Çevre Bakanl›€› ( çevre sa€l›€› ve ekoloji ),
Devlet Planlama Teflkilat› (istatistik bölümleri), belediyelerde (mezbaha, halk sa€l›€›,
hayvanat bahçeleri), bankalarda veteriner
hekimlik (Ziraat Bankas› Hayvanc›l›k Kredi
Servisi), deneme hayvanlar› yetifltirme ünitelerinde, hipodromlar (at yar›fllar›nda), hayvan sa€l›k liselerinde ö€retmenlik
Üniversitelerde Veteriner Hekimlik
Veteriner fakültelerinde akademik yaflam (Asistan, Doktor Asistan, Yard›mc› Doçent, Doçent, Profesör unvanlar› ile), çiftlik
veteriner hekimli€i, ziraat fakültelerinde
akademisyenlik ve çiftlik veteriner hekimli€i, t›p fakültelerinde akademik yaflam (biyokimya, anatomi, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji alanlar›), uzmanl›k (biyokimya, anatomi, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji alanlar›nda).
ULAfiIM
Veteriner Fakültesi Adnan Menderes
Üniversitesi Bat› Kampusu’nda kurulmufltur.
Bat› Kampusu Ayd›n’da Merkeze ba€l› Ifl›kl› Köyü'nün Güney kesiminde Ifl›kl› Köyü,
fievketiye Köyü ve Kuyulu Köyleri aras›nda
yer alan arazide yap›lanm›flt›r.
7
1- Kampus alan› ve Hayvan Hastahanesi'ne ulafl›m Ifl›kl› Köyü minibüsleri ile Ayd›n fiehirleraras› Otobüs Terminali önünden,
2- Özel araç ile Ayd›n - ‹zmir Devlet Karayolunun, ‹zmir ç›k›s›ndan ayr›lan Ifl›kl› Köyü yolunu takiben ya da ‹zmir ç›k›s›nda bulunan DSI yan›ndan ayr›lan Kuyulu Köyü yolunu takiben ulafl›lmaktad›r.
3- Tren gar›ndan ise, tren gar›n›n kars›s›nda bulunan tören alan›n arka cephesindeki Egemenlik Caddesinden geçmekte olan Ifl›kl› Köyü minibüsleri ile ulafl›lmaktad›r.
4- Havayolu ile ‹zmir Adnan Menderes Hava Liman›na gelen kifli, ya Hava Liman›n›n servisleri ile ‹zmir fiehirler aras› Otobüs Santral Garaj›na gidip, bir otobüsle Ayd›n’a gelerek 1. maddede anlat›lan yolla ya da Hava Liman›n›n içinden geçen demiryolu ile Ayd›n’a gelip, 3. maddede anlat›lan yolla Fakültemize ulaflabilirler.
ADNAN MENDERES
ÜN‹VERS‹TES‹
YAYINLARI
‹LET‹fi‹M
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanl›€› Bat› Kampusu.
Ifl›kl› 09016-Ayd›n/TÜRK‹YE
Tel
: 0.256.247 07 00
Fax
: 0.256.247 07 20
E-Mail : [email protected]
A⁄USTOS AYINDA EMEKL‹ OLAN AKADEM‹K
VE ‹DAR‹ PERSONEL‹M‹Z
Ö€r. Gör. Muharrem GÜREL
Hamdi TUNA
Hasan GÜVEN
fiükran KADI
Halime ACAR
( SMYO )
( Ö€renci ‹flleri Daire Baflkan› )
( fief - SMYO )
( SHMYO )
( T›p Fakültesi )
ARAMIZA KATILANLAR
Y›lmaz VAROL
( Memur )
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Emine Özkan TET‹K
( Memur )
YEN‹ AKADEM‹K ATAMALAR
Yard.Doç.Dr. Mehmet Cengiz TATARO⁄LU
Yard.Doç.Dr.Refik Emre ÇEÇEN
Prof.Dr.Halil YARANER‹
Yard.Doç.Dr.Tanju DEM‹R
Yard.Doç.Nurten Belgin fiENÇ‹ÇEK
Yard.Doç.Sinan fiENÇ‹ÇEK
(T›p Fakültesi )
(T›p Fakültesi )
(Fen-Edebiyat Fakültesi )
(Fen-Edebiyat Fakültesi )
(E€itim Fakültesi )
(E€itim Fakültesi )
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yard.Doç.Dr.Özlem ERAYDIN V‹RTANEN
(Nazilli ‹‹BF)
AKADEM‹K YÜKSELMELER
Yard.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK
Yard.Doç.Dr.Selçuk ÇOLAKO⁄LU
(Nazilli ‹‹BF )
(Nazilli ‹‹BF )
SAH‹B‹ : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü Ad›na Prof.Dr. Mustafa GÜREL
YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç‹LDA⁄
DANIfiMA KURULU : Prof.Dr. Adnan ‹NCE, Yard.Doç.Dr. fiahin BARANO⁄LU, Yard.Doç.Dr. Aysun EYDURAN, Yard.Doç.Dr. Ruhi SARPKAYA
HABER MERKEZ‹ : Ümmühan fiAH‹N, H.Kerem BOZY‹⁄‹T, Aysel ALKIfi, Nevzat DO⁄AN
YAYIN YÖNETMEN‹ : Ümmühan fiAH‹N
GRAF‹K/TASARIM : Uzm. Hamdi ÇET‹NER
BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü€ü
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü taraf›ndan ayl›k olarak yay›mlan›r. Tüm haklar› sakl›d›r.

Benzer belgeler