RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015

Yorumlar

Transkript

RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
Centre Name
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
RollNo
0101001
0101002
0101003
0101004
0101005
0101006
0101007
0101008
0101009
0101010
0101011
0101012
0101013
0101014
0101015
0101016
0101017
0101018
0101019
0101020
0101021
0101022
0101023
0101024
0101025
0101026
0101027
0101028
0101029
0101030
0101031
0101032
0101033
0101034
0101035
0101036
0101037
0101038
0101039
0101040
0101041
0101042
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Simantika Saya Pondit
Kaustari Bora
Abhinab Hati Baruah
Nayanjyoti Das
Naina Yadav
Mighakhi Boruah
Mayur Dutta
Upakul Borah
Partha Protim Saikia
Anisha Baruah
Himashree Saikia
Jyoti Tora Dutta
Avushmita Saikia
Dishita Goswami
Tikendra Madhab Neog
Debajit Das
Dhrubajyoti Boruah
Budhindra Nath Patra
Marami Bawari
Puspanjali Nayak
Tanusree Das
Himangsu Pratim Dutta
Sudhangsu Pratim Dutta
Prity Das
Dimpy Bora
Jan Mone Saikia
Abhinab Baruah
Pori Bora
Pranjit Dutta
Muskan Begum
Kiran Tanti
Rimjim Karmakar
Dikshita Sarmah
Karan Kharia
Sahil Ahmed
Rishita Saikia
Abhinab Kashyap
Tonmoyee Baruah
Amish Kousik Dutta
Kalu Kalita
Subhangi Borah
Sumon Borah
1 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
22
17
14
11
12
20
13
19
17
17
15
13
16
13
19
19
11
13
15
18
16
6
7
18
7
10
16
14
10
0
6
19
7
16
16
8
11
17
2
18
14
15
17
13
13
16
13
8
18
23
20
13
22
14
8
17
11
15
6
11
4
10
5
14
13
3
9
9
13
9
7
8
9
13
13
5
7
11
12
12
12
9
5
9
14
10
4
10
6
10
17
11
7
11
14
5
17
13
9
4
2
9
9
3
9
6
4
9
7
8
1
8
5
8
9
9
10
8
3
11
15
6
5
11
10
16
3
9
12
3
12
16
12
11
13
11
6
7
9
2
4
0
10
14
7
10
5
5
9
7
8
8
5
6
14
7
8
11
10
11
15
11
12
47
53
53
57
37
41
55
30
59
73
60
46
59
55
32
60
52
37
27
28
41
49
21
40
42
19
37
39
43
28
20
25
50
36
46
42
33
36
55
40
48
0
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
Centre Name
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
RollNo
0101043
0101044
0101045
0101046
0101047
0101048
0101049
0101050
0101051
0101052
0101053
0101054
0101055
0101056
0101057
0101058
0101059
0101060
0101061
0101062
0101063
0101064
0101065
0101066
0101067
0101068
0101069
0101070
0101071
0101072
0101073
0101074
0101075
0101076
0101077
0101078
0101079
0101080
0101081
0101082
0101083
0101084
Class
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Parthajit Bora
Bornali Saikia
Lakhya Jyoti Hazarika
Chitu Sarmah
Deepshikha Hazarika
Deepjyoti Hazarika
Arindom Anal Neog
Nasiz Rahman
Sajid Ahmed
Supriya Saikia
Jita Moni Das
Monuronjan Das
Dipankar Das
Luhit Das
Manisha Saikia
Kiron Jyoti Boruah
Sudeshna Sandhani Bora
Lucky Phukan
Bhaskar Pratim Gogoi
Manash Bora
Dipsikha Nath
Polash Hazarika
Nabajyoti Boruah
Bikash Sharma
Parth Potim Boruah
Sundeep Dutta
Rajdeep Borah
Avinab Das
Bhagobjyoti Das
Md. Biki Ahmed
Paban Paul
Akash Tanti
Purnima Karmakar
Subha Tanti
Afrina Sultana
Ahima Bhuyan
Sadiya Sultana
Sewali Hazarika
Silpika Saikia
Champak Borchetia
Ankur Das
Utpal Das
2 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
4
17
17
16
12
7
6
3
15
12
11
11
4
8
23
18
10
10
4
6
16
6
14
6
7
11
7
11
5
7
12
12
12
21
12
8
6
3
5
11
10
8
6
3
5
9
15
10
3
5
6
6
16
7
8
0
6
7
10
6
6
7
5
8
9
12
5
2
12
3
12
18
13
5
1
11
12
16
12
12
10
18
11
11
9
7
5
7
9
16
14
13
14
14
8
17
15
12
8
10
12
13
5
12
11
5
7
6
2
17
19
9
11
12
9
8
4
8
10
4
8
4
4
7
3
6
5
6
4
12
11
2
2
3
7
16
11
10
6
5
6
10
4
7
6
2
5
6
3
14
14
6
8
10
11
20
15
8
11
21
22
54
39
44
31
22
30
28
53
32
23
40
25
38
78
50
31
17
0
52
42
46
36
31
36
45
24
37
29
20
22
25
18
59
58
30
35
39
35
0
54
Rank
6th
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
Centre Name
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
RollNo
0101085
0101086
0101087
0101088
0101089
0101090
0101091
0101092
0101093
0101094
0101095
0101096
0101097
0101098
0101099
0101100
0101101
0101102
0101103
0101104
0101105
0101106
0101107
0101108
0101109
0101110
0101111
0101112
0101113
0101114
0101115
0101116
0101117
0101118
0101119
0101120
0101121
0101122
0101123
0101124
0101125
0101126
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Krishna Kanta Das
Monalisa Das
Risha Neog
Amanisha Neog
Prerona Kashyap
Tofik Ahmed
Hemanta Dutta
Priyam Jyoti Bora
Chatanya Dutta
Lakhipriya Saikia
Ankita Yadav
Prakriti Bora
Dipsikha Deb
Rekha Karmakar
Lakhi Moni Saikia
Sabana Begum
Pallabi Baruah
Rasmi Bora
Priyanka Kanu
Junmoni Bora
Jasush Mridha
Niranjan Das
Rupom Bora
Parishmita Das
Jimpi Gogoi
Rishiraj Bharali
Gitashree Bora
Biplab Baruah
Debasish Dutta
Anurag Bordoloi
Ankur Borkotoki
Nikita Rajput
Kangkana Bhuyan
Mousumi Bouri
Madhab Jyoti Bora
Diganta Rohidas
Mridupaban Bora
Uttam Kachari
Abinash Dutta
Samima Muskan Rohman
Subhajit Barmon
Ruhit Rohidas
3 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
11
12
12
24
2
17
17
6
18
12
9
8
10
11
16
7
13
16
12
8
12
8
0
11
4
7
4
3
8
2
6
11
13
9
10
13
8
4
7
10
6
7
15
17
14
15
19
17
16
16
17
13
8
6
10
11
20
12
14
17
9
16
12
12
5
9
11
9
11
4
15
10
11
7
8
9
12
16
11
4
9
7
10
5
7
4
12
3
7
9
10
9
2
10
9
11
6
9
2
8
11
3
9
3
4
8
3
6
9
3
4
6
6
7
3
1
9
5
5
5
7
9
3
3
4
6
3
2
4
4
7
5
8
11
6
9
6
11
10
9
4
10
12
4
7
7
15
12
10
11
11
11
9
9
9
11
10
8
8
5
11
11
13
50
28
43
40
55
17
40
51
26
39
50
0
38
32
41
40
50
46
32
34
36
36
22
27
23
56
32
36
42
37
45
26
34
27
37
30
28
25
21
44
29
41
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
Centre Name
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
BIDYUT KUNJA JATIYA VIDYALAYA , TILIKIAM , JORHAT
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
RollNo
0101127
0101128
0101129
0101130
0101131
0101132
0101133
0101134
0101135
0101136
0101137
0101138
0101139
0101140
0101141
0101142
0101143
0101144
0101145
0101146
0101147
0101148
0101149
0101150
0101151
0101152
0101153
0101154
0101155
0102001
0102002
0102003
0102004
0102005
0102006
0102007
0102008
0102009
0102010
0102011
0102012
0102013
Class
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
V
V
III
IV
V
VII
V
VI
III
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Student Name
Sibani Tanti
Kaustov Bora
Chandini Saikia
Pari Moni Chutia
Simi Bora
Sukanya Daisy Bora
Shivangi Dutta
Bornali Gogoi
Chimpu Baruah
Aditya Bora
Krishna Saikia
Gayatri Das
Santu Dutta
Pratikona Saikia
Anju Deori
Abhilash Dutta
Tahir Hussain
Partha Patim Neog
Dibyajyoti Saikia
Ranjit Karmakar
Ruhit Karmakar
Daly Boruah
Akash Das
Smriti Rekha Dutta
Rijumoni Kurmi
Pallavi Medhi
Raj Karmakar
Krishna Karmakar
Sibam Rohidas
Madhusmita Gogoi
Emonliza Gogoi
Rekha Gogoi
Udit Narayan Borah
Kangkona Rajkonwar
Binita Malakar
Choyanika Gogoi
Dipika Rajuwar
Abhigyan Gogoi
Chayanika Borah
Koushik Hazarika
Simran Borah
Prantik Gogoi
4 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
10
8
16
13
19
19
13
16
4
21
13
13
20
16
8
9
12
15
6
6
7
9
7
9
6
4
7
4
13
9
10
13
5
5
5
9
11
5
4
2
10
8
9
9
5
8
3
5
10
9
9
8
9
9
5
13
9
8
4
10
10
9
13
9
3
6
10
9
11
13
12
6
2
6
14
33
28
21
45
38
46
47
31
34
17
49
41
43
55
41
28
25
32
53
0
0
42
42
0
27
0
23
31
0
53
59
55
73
49
60
39
62
88
76
83
29
54
14
13
13
8
8
8
7
13
3
7
9
8
4
12
10
7
5
7
4
5
16
19
19
17
18
20
16
17
24
24
24
15
17
18
15
13
22
12
18
8
19
23
10
22
3
17
9
13
9
19
10
9
6
14
22
22
20
6
7
10
12
14
15
9
13
9
12
19
20
17
5
13
Rank
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
2nd
MERIT
6th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
Centre Name
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
RollNo
0102014
0102015
0102016
0102017
0102018
0102019
0102020
0102021
0102022
0102023
0102024
0102025
0102026
0102027
0102028
0102029
0102030
0102031
0102032
0102033
0102034
0102035
0102036
0102037
0102038
0102039
0102040
0102041
0102042
0102043
0102044
0102045
0102046
0102047
0102048
0102049
0102050
0102051
0102052
0102053
0102054
0102055
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
V
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
III
III
IV
Student Name
Krishna Kishore Hazarika
Raktim Borah
Gogon Besra
Debashish Konwar
Anurag Gogoi
Jayanta Kurmi
Mayuri Lahon
Rimpi Borah
Krittika Gogoi
Tonmoyee Dutta
Ankita Chetia
Angita Gogoi
Bonani Gogoi
Prapti Priyam Chetia
Arpita Boruah
Jinnia Zamal
Mouchumi Chutia
Nayanjyoti Borah
Amlanjyoti Gogoi
Nayanjyoti Pachani
Mrinmoy Gogoi
Samanga Jyoti Gogoi
Md. Richad Zamal
Jyotishman Gogoi
Arpana Gogoi
Pooja Gogoi
Amlanika Saikia
Shibani Lahon
Bhagyajit Boruah
Mridusmita Gogoi
Progyan Jyoti Gogoi
Bornil Bikash Chutia
Arindam Saikia
Abhishek Sah
Nishita Rani Gogoi
Darshana Gogoi
Chinmoyee Stuti Borah
Amlan Jyoti Saikia
Sanjoy Boruah
Hridoy Gogoi
Gunjan Gogoi
Hulash Pareek
5 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
13
7
18
20
21
13
18
20
20
15
14
19
14
19
16
4
24
19
17
13
9
20
7
17
15
13
20
21
10
14
13
20
19
18
16
20
14
14
6
11
9
14
7
6
18
10
12
11
10
14
15
12
11
13
12
13
14
7
22
11
12
15
7
11
14
9
10
11
16
17
19
7
9
19
18
15
14
14
16
9
7
11
4
18
11
7
13
12
16
10
6
15
8
11
9
17
10
13
15
11
20
11
15
7
7
13
4
8
3
9
8
12
10
6
6
17
16
10
9
16
15
15
4
13
7
5
7
3
15
9
5
11
5
16
12
8
11
16
16
12
16
10
17
14
8
12
15
14
14
11
14
17
13
6
12
9
8
11
12
17
15
15
15
15
6
10
10
56
38
23
64
51
54
45
39
65
55
46
45
65
52
57
61
32
83
55
52
47
38
58
39
45
42
50
57
56
51
36
36
67
65
60
54
65
60
53
23
45
30
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
6th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0102
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
Centre Name
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
NAKACHARI JATIYA VIDYAPITH
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
RollNo
0102056
0102057
0102058
0102059
0103001
0103002
0103003
0103004
0103005
0103006
0103007
0103008
0103009
0103010
0103011
0103012
0103013
0103014
0103015
0103016
0103017
0103018
0103019
0103020
0103021
0103022
0103023
0103024
0103025
0103026
0103027
0103028
0103029
0103030
0103031
0103032
0103033
0103034
0103035
0103036
0103037
0103038
Class
V
VI
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Student Name
Rita Boruah
Bhargov Pratim Duaarah
Dipankar Duarah
Richi Das
Akash Anudeep Hazarika
Biswajit Pamegam
Chiranjib Das
Hirokjyoti Saikia
Noni Gopal Dutta
Kritika Bhuyan
Pronamika Bhuyan
Ashapriya Kalita
Sasanka Phukan
Dibyajyoti Saikia
Rikumoni Borah
Koustabmoni Borah
Chitra Kamal Boruah
Prodyut Pratim Mahanta
Prastuti Sarmah
Preetisha Dutta
Tonmoy Borah
Kuntala Bhuyan
Pratim Hazarika
Plabita Bhuyan
Pinki Hazarika
Abhishek Boruah
Bipul Sarkar
Bidyajyoti Das
Shibaraj Sarkar
Martina Pathari
Dimple Pegu
Harshita Bharadwaz
Bishnujyoti Borah
Pakhayat Bhatacayja
Silpa Hazarika
Suiti Hazarika
Udhab Das
Gopal Das
Dhurbajyoti Hazarika
Chandan Kumbang
Prathana Borah
6 Of 411
GK
GS
GM
LAN
15
21
9
18
21
21
10
12
11
16
9
16
13
8
19
10
18
18
12
7
16
14
16
10
13
16
12
16
6
6
11
12
7
13
13
17
10
9
12
5
13
9
11
7
8
6
11
9
15
12
19
9
18
21
21
21
15
18
19
15
17
21
14
20
20
17
14
12
17
17
18
14
10
17
17
19
12
8
17
9
9
11
15
18
18
17
15
11
12
13
13
11
16
9
15
7
18
14
14
13
9
16
17
16
16
15
18
6
10
9
12
8
12
16
8
17
16
16
16
15
8
7
7
7
10
6
12
9
9
9
11
10
8
10
12
5
7
6
15
14
14
9
7
11
11
10
12
9
12
10
10
13
TOTAL
0
40
69
34
53
57
53
30
52
47
64
41
57
50
0
57
76
76
74
56
49
65
54
57
57
0
54
27
39
29
55
42
52
47
33
53
55
52
52
49
0
45
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
7th
7th
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
Centre Name
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
RollNo
0103039
0103040
0103041
0103042
0103043
0103044
0103045
0103046
0103047
0103048
0103049
0103050
0103051
0103052
0103053
0103054
0103055
0103056
0103057
0103058
0103059
0103060
0103061
0103062
0103063
0103064
0103065
0103066
0103067
0103068
0103069
0103070
0103071
0103072
0103073
0103074
0103075
0103076
0103077
0103078
0103079
0103080
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Barasharani Saikia
Gita Sarkar
Sankar Sarkar
Krishna Sarkar
Santa Sarkar
Dipa Sarkar
Rijumoni Bhuyan
Somorjit Hazarika
Barasha Saikia
Arindom Hazarika
Tina Borah
Priyanki Hazarika
Popi Mishra
Samujjal Borah
Ranjan Saikia
Dhrubajyoti Bharali
Sumi Borah
Runjun Boruah
Ankita Bhuyan
Nishi Kanta Sarkar
Kunwali Kashyap
Rajdeep Bhuyan
Parthapratim Borah
Pratyasha Muktiar
Prachujya Hazarika
Tutumoni Hazarika
Kabita Sarkar
Parismita Sarkar
Krishna Biswas
Amondeep Bhattacharyya
Shivangi Borah
Anamika Bhuyan
Gourabjit Mudoi
Somiksha Saikia
Suprim Dutta
Monjita Pegu
Pahi Boruah
Sikhamoni Medhi
Ghyandeep Bhattacharyya
Rishav Hazarika
Purandar Patir
Nilakshi Neog
7 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
1
11
7
5
6
11
18
14
19
20
16
5
11
19
10
13
16
20
13
16
7
15
10
6
10
11
15
15
22
17
17
8
12
20
11
12
4
15
10
13
6
9
3
8
8
10
10
15
14
16
7
6
10
9
5
7
3
14
10
19
6
15
4
2
4
13
7
18
17
18
17
10
12
16
10
16
9
18
12
13
16
20
23
16
24
24
19
24
20
16
20
22
12
22
19
10
19
21
17
22
10
16
11
19
10
16
17
13
19
17
8
18
16
9
17
10
13
13
15
13
10
9
15
12
18
4
14
13
13
17
21
5
16
14
8
14
14
7
16
18
16
7
18
15
14
15
13
15
14
16
18
15
16
12
14
10
13
13
16
16
17
15
15
69
20
50
24
21
28
45
50
62
72
71
57
29
45
64
36
48
32
67
45
0
50
62
57
75
43
69
68
61
78
73
45
66
66
39
66
56
46
64
71
61
54
Rank
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
Centre Name
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
SHRI LOHIT HIGH SCHOOL,GOWAL GAON,MAJULI,JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
RollNo
0103081
0103082
0103083
0103084
0103085
0103086
0103087
0103088
0103089
0103090
0103091
0103092
0103093
0103094
0103095
0103096
0103097
0103098
0103099
0103100
0104001
0104002
0104003
0104004
0104005
0104006
0104007
0104008
0104009
0104010
0104011
0104012
0104013
0104014
0104015
0104016
0104017
0104018
0104019
0104020
0104021
0104022
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
Student Name
Minakshi Borah
Minakshi Mishra
Devajani Saikia
Monjula Borah
Birinchi Borah
Gargi Sharma
Projolita Bhuyan
Ankita Borah
Hironya Boruah
Niharika Borah
Neina Hazarika
Sudipta Borah
Liza Chowdhury
Rituraj Saikia
Pronami Sarmah
Rinku Borah
Protyush Bhattacharyya
Rakhi Borah
Rishikanya Hazarika
Utpal Saikia
Tinamoni Borah
Subhangee Goswami
Priyanku Deep Sarmah
Tonmoyee Dutta
Pratyush Boruah
Rajnil Gogoi
Bhaskar Jyoti Saikia
Mridu Pavan Borah
Pritisha Borthakur
Lakhimi Dutta
Abhilash Bhattacharyya
Indrani Hati Boruah
Gyanjyoti Saikia
Minakshi Saikia
Moumita Borah
Khyatipurna Saikia
Jyoti Prasad Hazarika
Priyam Ranjan Pagbondha
Rahul Gogoi
Nayan Jyoti Boruah
Shreyam Gogoi
Krishna Priya Phukon
8 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
16
11
11
19
16
9
21
20
18
21
20
18
14
20
16
16
7
10
13
11
17
10
7
9
14
10
6
8
14
13
12
14
15
11
8
7
7
18
8
2
7
18
8
5
4
9
9
11
11
15
16
17
13
14
16
14
15
17
15
16
13
17
13
14
10
13
14
22
13
15
15
20
14
7
18
19
19
12
10
24
19
17
10
20
20
16
14
17
19
9
17
21
9
18
9
23
14
11
18
24
22
15
20
22
12
16
12
15
15
14
13
20
18
8
17
20
9
12
13
11
8
9
12
20
15
15
9
15
9
8
4
9
10
9
4
22
8
5
11
12
14
13
8
15
12
11
11
15
12
7
11
16
14
8
6
10
12
11
9
17
8
2
11
47
51
44
43
70
48
33
54
67
52
45
49
54
50
53
54
60
0
75
45
58
45
69
48
38
59
78
68
49
50
77
54
49
32
54
57
50
40
76
53
24
56
Rank
7th
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
7th
MERIT
7th
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
Centre Name
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
RollNo
0104023
0104024
0104025
0104026
0104027
0104028
0104029
0104030
0104031
0104032
0104033
0104034
0104035
0104036
0104037
0104038
0104039
0104040
0104041
0104042
0104043
0104044
0104045
0104046
0104047
0104048
0104049
0104050
0104051
0104052
0104053
0104054
0104055
0104056
0104057
0104058
0104059
0104060
0104061
0104062
0104063
0104064
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VI
VII
VIII
Student Name
Dhirasmita Kurmi
Trishna Borkotoky
Sanchayika Boruah
Sakil Jalal
Nibir Jyoti Saikia
Amlan Jyoti Saikia
Ankur Saikia
Karabi Borah
Mrinmoy Gogoi
Susmita Saikia
Bhihyajit Das
Bhargob Jyoti Bura Gohain
Krishnastuti Saikia
Prytush Nilim Hazarika
Himangka Saikia
Parismita Devi
Borosha Borgohain
Prachurya Poran Dutta
Bhrigumoni Hazarika
Samiranjan Boruah
Rishikesh Saikia
Akash Jyoti Phukon
Richa Gogoi
Siwangee Goswami
Priyanshee Goswami
Dipankar Boruah
Parishmita Boruah
Anamika Borua
Kalpajyoti Phukon
Madhujya Mahanta
Partha Pratim Baruah
Bidyut Borgohain
Raj Luson Baruah
Rajdeep Dutta
Kaushik Gogoi
Neha Gogoi
Biswajyoti Borah
Gayatri Phukon
Dikshit Hazarika
Arunabh Bhattacharyya
Swastika Bhattacharyya
Borsha Borah
9 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
10
16
9
17
15
20
20
17
18
15
16
15
15
12
13
15
15
16
15
17
8
14
5
15
14
17
17
14
13
13
11
10
12
17
21
22
18
12
17
14
14
13
7
7
3
9
10
14
13
14
16
8
13
10
20
14
16
15
10
19
20
18
14
21
6
14
5
17
18
15
9
19
19
14
18
14
9
19
11
7
17
15
16
10
9
4
10
10
6
18
14
12
12
8
8
5
10
10
11
11
10
10
13
9
5
11
7
13
4
11
18
5
7
7
11
6
18
4
9
15
8
5
12
12
10
16
12
10
4
11
15
14
13
9
12
6
11
4
9
15
14
14
11
16
15
16
10
14
12
15
11
11
17
11
10
5
15
12
16
14
11
14
16
8
17
11
13
55
38
37
26
47
46
66
60
52
58
37
48
34
54
51
54
55
46
61
63
60
37
60
30
57
34
56
70
45
39
44
56
42
64
49
50
70
53
32
63
52
53
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
Centre Name
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
HANNCHARA HIGH SCHOOL , HANNCHARA , JORHAT
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
RollNo
0104065
0104066
0104067
0104068
0104069
0104070
0104071
0104072
0104073
0104074
0104075
0104076
0104077
0104078
0104079
0104080
0104081
0104082
0104083
0104084
0104085
0104086
0104087
0104088
0104089
0105001
0105002
0105003
0105004
0105005
0105006
0105007
0105008
0105009
0105010
0105011
0105012
0105013
0105014
0105015
0105016
0105017
Class
VIII
IV
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VI
V
VIII
V
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Pritomjyoti Sarmah
Poll Saikia
Priyakshi Gogoi
Ankur Jyoti Gogoi
Trishnarthi Borah
Bhairabi Boruah
Luich Luchon Phukon
Krishanku Handique
Anindita Boruah
Madhusmita Hazarika
Uddipta Boarh
Pragyan Prakash Phukon
Monika Borah
Prajwalita Borah
Pahari Gogoi
Priyakhi Boruah
Priyakshi Dutta
Sunlee Madhukulliya
Swagata Hazarika
Gauri Gogoi
Kaberi Dutta
Abhigyan Kashyap Bora
Majukh Borah
Ankur Hatibaruah
Nilutpol Boruah
Bristirani Gogoi
Junmoni Hazarika
Nilima Changmai
Rhidhima Saikia
Risha Saikia
Utjal Jyoti Gogoi
Sukritee Bodo
Alimpriya Saikia
Chandrama Chutia
Dipshikha Saikia
Dipshikha Gogoi
Jahnu Saikia
Jarney Borah
Kalyan Jyoti Saikia
Pradipta Deka
Sibani Dutta
Shubhanshu Saikia
10 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
15
17
15
13
17
14
20
13
16
22
13
14
14
8
9
9
8
8
21
16
18
14
7
17
11
13
13
10
7
9
8
7
13
10
15
13
12
14
10
11
11
4
6
13
13
13
15
13
14
10
16
11
10
12
12
10
17
11
14
16
15
8
18
9
11
16
13
9
24
16
16
9
13
12
10
12
11
13
12
8
8
14
12
8
22
14
20
3
7
9
11
8
11
7
8
10
6
13
6
6
17
9
14
9
16
8
11
14
10
13
8
4
3
9
11
10
18
16
14
21
11
13
19
21
13
15
19
18
16
19
15
11
17
22
14
9
20
22
11
21
15
7
15
11
13
7
10
17
23
21
19
24
19
16
15
31
37
48
44
41
66
53
67
50
51
64
44
50
50
0
31
53
40
46
50
47
41
46
31
28
52
42
33
81
55
64
0
77
50
53
69
71
42
63
0
78
76
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
Centre Name
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
ARUHON JATIYA VIDYALAYA, PHULBARI
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
RollNo
0105018
0105019
0105020
0105021
0105022
0105023
0105024
0105025
0105026
0105027
0105028
0105029
0105030
0105031
0105032
0105033
0105034
0105035
0105036
0105037
0105038
0105039
0105040
0105041
0105042
0106001
0106002
0106003
0106004
0106005
0106006
0106007
0106008
0106009
0106010
0106011
0106012
0106013
0106014
0106015
0106016
0106017
Class
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Sneha Saikia
Subrato Saikia
Bhaswati Priyam Hazarika
Bidisha Hazarika
Dikshita Saikia
Partha Protim Kachari
Trisna Saikia
Arunabh Kalita
Bondana Kalita
Hrishikesh Bodo
Ankita Changmai
Bikash Munda
Biswajit Kalindi
Devajit Karmakar
Kumar Limbu
Maikel Kharia
Mitali Kharia
Jushar Saikia
Priyanku Saikia
Tonmoy Bora
Bishal Hazarika
Kuki Saikia
Munmun Saikia
Sankarjyoti Gogoi
Shilpa Saikia
Principriya Borah
Koushik Pachoni
Dipankar Gogoi
Nondini Borah
Archita Bhuyan
Anurag Tamuli
Subhasish Neog
Richa Neog
Priyakshi Bhorali
Minakhi Padun
Rishov Boruah
Jhintu Saikia
Samiran Baruah
Abhinab Boruah
Jharna Saikia
Sukayna Borah
Sunandan Borah
11 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
22
8
13
17
13
12
6
17
9
20
15
20
17
17
12
17
19
13
21
11
16
18
16
9
16
15
4
18
10
16
16
15
12
14
15
9
9
9
7
6
11
13
12
11
14
15
11
12
9
11
9
13
10
7
10
4
7
5
7
4
9
6
10
8
17
9
8
17
6
3
8
8
7
4
1
9
8
8
13
7
9
8
7
12
11
10
10
3
10
8
10
10
15
8
7
10
10
8
7
10
18
16
13
12
17
16
15
16
9
3
10
16
15
15
15
18
22
0
16
12
11
16
7
17
10
15
18
15
17
17
10
18
4
13
1
6
6
7
12
8
11
22
10
7
9
10
16
5
9
9
9
10
8
15
8
10
16
12
15
14
81
44
65
68
61
45
53
66
35
0
36
29
35
21
35
30
30
34
46
37
41
37
45
36
31
52
0
56
72
22
50
39
42
47
38
53
29
46
72
52
54
55
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
Centre Name
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
RollNo
0106018
0106019
0106020
0106021
0106022
0106023
0106024
0106025
0106026
0106027
0106028
0106029
0106030
0106031
0106032
0106033
0106034
0106035
0106036
0106037
0106038
0106039
0106040
0106041
0106042
0106043
0106044
0106045
0106046
0106047
0106048
0106049
0106050
0106051
0106052
0106053
0106054
0106055
0106056
0106057
0106058
0106059
Class
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Swaraj Bharali
Gitashree Borchetia
Prerona Tamuli
Nakshyana Dutta
Suranjan Bor Borah
Pranamika Borah
Kuhi Rani Kashyop
Borsha Pachani
Satyajit Borah
Riki Hazarika
Haripriya Borah
Anamika Saikia
Ripunjoy Hazarika
Parishmita Saikia
Sunayan Borah
Chuhanee Hazarika
Abhilash Doley
Progyan Gogoi
Srutaswini Nath
Dristy Priya Borah
Abhinov Bordoloi
Debasree Buragohain
Pulakesh Das
Jesmine Saikia
Pranjit Boruah
Son Gom Jyoti Saikia
Priyanshu Kausik Gogoi
Rismita Borah
Ankur Jeet Borah
Gaurang Sarmah
Ashim Saikia
Raju Buragohain
Prangit Hazarika
Gorunaga Borah
Jahnu Sarmah
Dipak Mili
Uddipon Saikia
Partha Pratim Sarmah
Deepjyoti Mili
Saurabh Sarmah
Niki Hazarika
Rituporna Dutta
12 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
3
14
8
11
9
17
14
11
17
10
11
23
13
20
10
9
9
11
7
19
12
21
10
9
9
6
11
12
15
19
11
13
16
11
12
12
16
15
22
15
21
11
10
9
22
12
23
10
10
16
13
17
16
7
8
6
16
10
8
17
6
6
10
5
7
13
16
9
10
8
4
16
8
14
5
8
6
10
6
16
12
7
10
16
7
13
17
13
14
14
10
11
13
12
15
12
10
11
15
13
12
11
15
13
11
12
13
12
16
19
18
17
19
17
18
18
11
13
17
20
22
9
15
16
15
6
17
21
14
15
16
18
16
16
18
6
4
11
6
6
5
9
5
10
8
4
5
15
12
9
11
12
7
6
13
12
8
9
9
8
9
16
17
41
30
45
59
39
43
67
44
43
53
41
44
71
56
65
43
37
33
64
40
68
38
54
45
43
44
51
0
36
46
58
46
35
54
59
45
52
44
43
47
67
69
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
Centre Name
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
BONAI HIGH SCHOOL, TEOK
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
RollNo
0106060
0106061
0106062
0106063
0106064
0106065
0106066
0106067
0106068
0106069
0106070
0106071
0106072
0106073
0106074
0106075
0106076
0106077
0106078
0106079
0107001
0107002
0107003
0107004
0107005
0107006
0107007
0107008
0107009
0107010
0107011
0107012
0107013
0107014
0107015
0107016
0107017
0107018
0107019
0107020
0107021
0107022
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Nayan Moni Boruah
Chimpi Boruah
Angita Boruah
Anuprogya Tamuli
Bijoy Lakhi Borah
Priyakshi Borah
Satabdi Pachani
Lakhyadeep Buragohain
Jadumoni Saikia
Prasujya Sarmah
Diganta Borgohain
Mondip Bharali
Moni Borah
Satyajit Pachani
Suraj Jyoti Tamuli
Abinash Gogoi
Sukanya Neog
Debangana Kalita
Prakriti Borah
Runumi Boruah
Aksh Dip Dutta
Protikhya Bhuyan
Priyanka Bhuyan
Palash Mili
Prtha Pritim Duwara
Raj Saikia
Sukanya Das
Ashimjyoti Kalita
Abinash Tahu
Bornali Kalita
Biplobjyoti Kalita
Bismita Hazarika
Chitralekha Kalita
Dipok Bora
Dadumoni Bezborah
Gayatri Kalita
Karabi Dutta
Lolita Tahu
Madhujya Borah
Nihar Ranjan Borah
Prantika Kakoti
Partha Pratim Bhuyan
13 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
14
9
7
12
14
14
10
9
12
11
8
7
5
7
6
5
8
10
16
8
11
11
13
16
14
17
17
7
12
14
15
12
17
16
14
17
17
10
10
9
9
8
9
6
12
13
14
9
6
8
6
4
4
2
3
3
15
10
16
16
12
15
15
8
7
10
11
10
7
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
13
21
12
14
12
13
14
21
14
14
19
14
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
20
12
11
12
12
12
20
13
11
15
12
12
12
15
15
15
15
15
12
15
15
15
21
2
15
15
15
15
23
15
15
17
15
15
14
10
10
10
8
10
8
8
9
8
14
9
7
11
11
8
18
8
8
16
13
9
10
48
45
33
36
39
43
0
58
49
50
48
28
32
34
38
31
51
50
55
0
53
53
53
51
53
48
51
52
48
76
35
47
50
51
49
82
50
48
67
54
48
50
Rank
Absent
Absent
7th
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
Centre Name
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
RollNo
0107023
0107024
0107025
0107026
0107027
0107028
0107029
0107030
0107031
0107032
0107033
0107034
0107035
0107036
0107037
0107038
0107039
0107040
0107041
0107042
0107043
0107044
0107045
0107046
0107047
0107048
0107049
0107050
0107051
0107052
0107053
0107054
0107055
0107056
0107057
0107058
0107059
0107060
0107061
0107062
0107063
0107064
Class
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Mahi Tahu
Sikhamoni Robidas
Usha Kalita
Aditya Das
Ajoy Saikia
Abhijit Borah
Dipak Duwarah
Indubhusan Saikia
Kabita Das
Manashprotim Saikia
Monisha Kalita
Manashpratim Saikia
Pompi Boruah
Probal Hazarika
Prarona Das
Porabi Das
Rupam Saikia
Raj Lakhi Das
Ritika Hazarika
Sumonpriya Hazarika
Sumon Das
Susanku Hazarika
Bijoy Krishna Kalita
Babu Das
Krishna Moni Kalita
Pompi Saikia
Rupanjal Das
Abinash Das
Ananta Das
Anamika Borah
Bikash Das
Chandra Das
Munmi Kalita
Mousumi Das
Manash Pratim Borah
Purobi Das
Ankur Jyoti Bhuyan
Arindom Chutia
Ankur Taye
Chompak Saikia
Modhusmita Das
Pinki Das
14 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
9
19
17
16
18
22
20
16
20
17
15
16
19
20
20
21
19
20
20
12
18
22
17
20
15
21
15
15
11
14
8
10
12
5
9
18
10
10
21
13
13
15
18
18
13
20
18
18
18
18
19
17
17
16
17
17
12
15
15
10
13
12
16
12
10
10
12
2
7
6
8
8
10
15
15
22
10
10
12
15
12
10
15
13
15
16
18
17
17
12
16
16
17
12
18
9
8
7
5
2
13
6
2
12
5
5
1
7
4
10
8
9
16
8
10
17
13
16
9
14
12
14
16
18
13
15
15
14
15
15
13
7
12
5
13
10
14
10
11
10
12
2
7
10
7
10
16
44
43
78
48
49
62
68
66
48
69
60
62
66
73
69
69
65
65
68
69
49
58
58
40
53
42
53
50
42
33
50
17
29
29
27
31
54
0
0
44
33
38
18
11
17
9
9
6
7
4
5
10
9
10
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
Centre Name
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
KAWAIMARI HSS , KAWAIMARI , JORHAT
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
RollNo
0107065
0107066
0107067
0107068
0107069
0107070
0107071
0107072
0107073
0107074
0107075
0107076
0107077
0107078
0107079
0107080
0108001
0108002
0108003
0108004
0108005
0108006
0108007
0108008
0108009
0108010
0108011
0108012
0108013
0108014
0108015
0108016
0108017
0108018
0108019
0108020
0108021
0108022
0108023
0108024
0108025
0108026
Class
III
V
III
III
IV
V
V
V
VI
III
V
V
IV
IV
VIII
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Nabanita Das
Anjumoni Hazarika
Dinku Saikia
Arpita Borah
Mondip Mili
Bornali Gogoi
Dipsikha Borah
Ritupon Gogoi
Ankita Dutta
Anupam Borah
Jyotishna Kalita
Anjumoni Hazarika
Pranjit Mili
Sampolal Mili
Silpi Buragohain
Partha Protim Kalita
Astha Borgohain
Aimee Pangiria
Dikhita Buragohain
Nabajit Hazarika
Bishnu Jyoti Borgohain
Kaushik Buragohain
Gouranga Pachani
Abhigyan Saikia
Nabarun Kashyap
Reshob Borgohain
Arkasish Srayam Bordoloi
Mintu Borah
Md. Yatul Rahman
Md. Rokibul Khan
Shabnam Begum
Pahi Begum
Jon Phukon
Rishangona Kashyap
Susmita Bora
Abhilasha Boruah
Ankinee Saikia
Aristha Gogoi
Priyashree Bhuyan
Ankita Bhattacharyya
Prerona Borah
Jorna Gogoi
15 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
16
13
14
18
17
20
11
21
14
14
14
12
14
14
19
13
19
13
11
14
16
15
11
15
15
19
5
15
8
7
13
13
9
10
8
9
14
7
18
4
10
9
10
20
20
18
19
19
8
16
20
8
12
8
10
17
14
17
22
11
11
16
14
15
9
21
17
16
18
17
17
23
15
18
20
20
21
10
23
18
14
16
9
11
17
9
6
20
20
19
13
19
10
14
6
9
9
16
9
9
13
14
15
3
16
17
15
17
19
14
12
8
13
4
8
13
6
10
9
16
17
14
14
15
18
18
18
18
16
18
18
12
9
15
4
10
16
14
11
5
6
13
14
17
19
19
10
13
15
14
12
10
10
11
11
52
49
50
52
70
42
72
36
49
50
53
0
67
67
44
0
57
49
54
78
44
44
69
68
70
35
79
62
59
0
62
64
62
40
46
62
50
49
46
38
52
52
Rank
MERIT
7th
Absent
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
Centre Name
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
RollNo
0108027
0108028
0108029
0108030
0108031
0108032
0108033
0108034
0108035
0108036
0108037
0108038
0108039
0108040
0108041
0108042
0108043
0108044
0108045
0108046
0108047
0108048
0108049
0108050
0108051
0108052
0108053
0108054
0108055
0108056
0108057
0108058
0108059
0108060
0108061
0108062
0108063
0108064
0108065
0108066
0108067
0108068
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
Student Name
Rajashree Gogoi
Ayona Boruah
Anubhava Borah
Aabir Rishi Saikia
Mousum Dutta
Md. Sahil Hussain
Ritupon Borah
Nilay Buragohain
Himankhu Borah
Ankur Hazarika
Dimpal Borah
Sidhartha Saikia
Ankuron Hazarika
Atreyee Devi Neog
Sahnaz Begum
Akash Sandilya
Subrat Saikia
Anima Goswami
Nihari Buragohain
Ritom Baruah
Bedanka Borah
Bedanta Madhab Bhuyan
Mrinmoy Bora
Sunasish Rajkhowa
Antoriksh Borah
Hemanga Saikia
Pranjit Protim Boruah
Prabhat Bordoloi
Pranjal Borah
Md. Mamtazuddin Ahmed
Rajashree Bora
Shivani Baruah
Ananya Neog
Roksana Begum
Terina Begum
Borsha Saikia
Bhagyasri Kalita
Pratirtha Borpatra Gohain
Nilabh Ranjan Gogoi
Porinata Gogoi
Bastav Protim Neog
Anshuman Buragohain
16 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
21
9
11
12
20
19
18
18
16
16
15
15
10
8
13
12
15
10
9
11
10
14
5
17
11
18
14
11
10
15
6
8
8
11
8
6
15
10
16
13
13
8
6
16
14
15
8
9
15
10
10
14
11
12
11
11
13
9
15
18
19
18
19
16
20
12
12
12
13
17
15
19
22
21
12
17
12
15
16
12
17
16
15
10
18
15
17
17
16
17
14
14
16
15
11
15
6
10
12
17
9
11
10
3
6
10
14
6
7
7
15
15
14
10
12
14
4
18
16
16
16
13
12
20
19
13
11
19
22
22
8
13
10
17
18
19
10
18
13
13
16
11
15
68
67
57
49
45
0
47
39
58
33
0
47
0
48
49
43
35
58
0
62
64
65
0
62
64
69
48
56
53
36
54
54
62
49
50
35
0
72
72
56
45
62
Rank
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0108
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
BALYA NIKETAN, KAKOJAN
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0108069
0108070
0108071
0108072
0108073
0108074
0108075
0108076
0108077
0108078
0108079
0108080
0109001
0109002
0109003
0109004
0109005
0109006
0109007
0109008
0109009
0109010
0109011
0109012
0109013
0109014
0109015
0109016
0109017
0109018
0109019
0109020
0109021
0109022
0109023
0109024
0109025
0109026
0109027
0109028
0109029
0109030
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
IV
IV
V
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Bikram Bikas Saikia
Partha Protim Boruah
Jintu Bordoloi
Bhargab Jyoti Borah
Krishna Moni Borah
Trishna Rani Dutta
Riya Bormon
Shyananta Madhab Bhuyan
Md. Azizur Rohman
Mriganka Bhuyan
Asha Shree Duarah
Tamanna Tanjina Begum
Sudarshan Neog
Nilav Akash Dutta
Pragypon Dowarah
Cianmayee Borah
Arini Bhorali
Nitya Ronjon Saikia
Aastha Neog
Priyashmee Gogoi
Ananya Kurmi
Arnab Jyoti Chutia
Abhilesh Sarmah
Kalyan Kishor Bordoloi
Abinash Neog
Sneha Dutta
Chinmoy Chutia
Falgunee Pathak
Tushar Mahanta
Bonashri Phukon
Praptee Priya Borah
Arundom Saikia
Rituporna Gogoi
Anurag Bordoloi
Gouriashi Bora
Priyankshu Raj Borah
Monjit Borah
Abhipsa Bharadwaj
Nilim Chadan Borah
Sangita Boruah
Dimpu Parashar
Abishrant Shandilya
17 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
19
18
21
21
16
16
19
6
7
9
19
19
20
21
17
17
13
9
7
17
20
21
22
22
23
20
18
10
9
17
12
12
15
14
15
14
13
15
7
14
21
23
8
12
18
19
10
13
18
9
20
23
15
6
22
17
7
10
16
16
15
16
9
7
15
5
2
7
5
15
16
17
14
5
14
13
2
8
11
19
19
21
15
22
17
19
16
15
17
19
18
17
8
10
19
18
17
11
19
19
21
20
21
22
21
17
23
20
22
23
17
18
13
6
20
19
18
15
22
12
16
13
10
14
16
8
15
16
13
17
11
13
8
4
13
17
13
6
17
17
15
14
15
14
9
6
13
7
10
16
5
11
4
6
12
15
14
2
16
58
70
70
78
78
71
67
63
40
30
0
54
72
79
46
30
69
54
21
38
50
0
67
71
68
61
72
63
50
67
58
62
75
51
59
33
26
64
69
62
34
74
Rank
7th
7th
6th
6th
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0109031
0109032
0109033
0109034
0109035
0109036
0109037
0109038
0109039
0109040
0109041
0109042
0109043
0109044
0109045
0109046
0109047
0109048
0109049
0109050
0109051
0109052
0109053
0109054
0109055
0109056
0109057
0109058
0109059
0109060
0109061
0109062
0109063
0109064
0109065
0109066
0109067
0109068
0109069
0109070
0109071
0109072
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
Student Name
Biswajyoti Dutta
Swarnali Devi
Anushka Borah
Barsha Saikia
Aman Borah
Swagota Borah
Abhipsha Boruah
Jahnobi Borah
Pritikha Gogoi
Kunal Koushik Borah
Partha Protim Dutta
Richika Das
Tonmoy Kaushik Baruah
Debabrat Kalita
Subhankor Borah
Biswajit Kurmi
Swagata Sreyam Borah
Anisha Duarah
Tridisha Bora
Sneha Baruah
Hrishikesh Borah
Biswajit Rajkhowa
Trisha Trishna Baruwati
Mousam Gogoi
Sneha Lahon
Smith Gogoi
Supriya Bhuyan
Sasanka Saikia
Anuska Dutta
Jachika Bhuyan
Musawir Ahmed
Protyush Pritom Paw
Anwesha Baruah
Kowstav Moni Bordoloi
Amlan Mrigam Kashyap
Pragyan Sarmah
Mriganka Kishor Neog
Somirul Haque
Ponkhi Rani Boruah
Sibani Saikia
Bondita Boruah
Nisita Borah
18 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
15
17
10
16
17
20
18
9
17
17
15
20
20
10
14
7
13
18
19
19
11
16
16
18
15
18
17
21
20
8
21
15
20
21
19
15
16
10
12
19
16
20
14
12
12
8
6
12
9
10
14
8
14
9
11
10
15
10
6
10
5
11
9
12
11
12
15
10
8
11
14
7
9
3
14
14
12
14
13
8
8
7
7
9
12
15
10
18
15
11
17
14
16
8
15
15
20
14
12
14
20
18
14
18
18
12
7
11
9
14
9
15
14
13
14
11
11
9
11
9
13
8
11
18
19
13
16
17
16
14
13
15
20
21
14
15
17
11
8
16
20
6
17
11
5
8
2
9
13
12
12
13
13
10
12
11
10
15
14
53
58
53
39
57
57
58
61
28
66
55
58
65
67
43
44
34
37
57
56
66
46
0
64
47
45
49
59
52
50
55
57
0
56
70
51
46
54
40
41
57
61
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0109073
0109074
0109075
0109076
0109077
0109078
0109079
0109080
0109081
0109082
0109083
0109084
0109085
0109086
0109087
0109088
0109089
0109090
0109091
0109092
0109093
0109094
0109095
0109096
0109097
0109098
0109099
0109100
0109101
0109102
0109103
0109104
0109105
0109106
0109107
0109108
0109109
0109110
0109111
0109112
0109113
0109114
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Dibyajyoti Borah
Abinash Borah
Rajlakhimi Das
Eeshita Boruah
Mousum Saikia
Borsharani Saikia
Priyakhi Borah
Dipika Saikia
Ishan Baruah
Prantik Protim Saikia
Alankrita Bhuyan
Gyandeep Dutta
Madhurjya Boruah
Sushmita Regon
Plabita Borah
Ananya Goswami
Gargi Gogoi
Ujjal Pratim Hazarika
Supriya Jyoti Gogoi
Anurag Barah
Akanshya Bora
Emon Hazarika
Tonmoyee Saikia
Ankita Changmai
Udayan Nath
Neeha Hazarika
Biraj Tahu
Partha Protim Sarmah
Kunal Kaushik Baruah
Anurag Bhuyan
Anubandhan Deka
Kaustabh Borah
Manish Dutta
Bhaskarjya Borah
Dhruboraj Baruah
Drishti Priya Borah
Tanzima Ahmed
Kunal Kaushik Borah
Princi Priya Gogoi
Abir Mehnaz Nawar
Kumkum Gogoi
Dipannita Saikia
19 Of 411
GK
GS
GM
LAN
18
15
17
17
17
14
11
9
20
17
20
13
9
15
20
10
22
17
18
16
20
17
14
18
18
18
17
17
21
7
17
15
19
16
22
16
14
14
19
14
21
15
16
21
9
17
18
18
19
14
13
13
15
7
10
10
14
11
20
14
8
7
11
6
15
12
11
7
3
12
13
12
13
11
13
9
15
11
11
9
12
14
18
13
9
8
15
12
14
10
9
12
11
15
16
16
17
12
7
15
16
17
4
7
5
16
3
15
17
9
2
18
20
10
10
14
19
16
3
5
3
12
11
6
15
14
4
14
17
8
6
9
22
14
2
6
9
11
7
4
14
13
7
9
15
6
3
13
16
9
4
10
6
15
15
17
7
17
8
16
TOTAL
0
68
58
60
56
68
39
49
43
65
58
80
56
40
44
65
42
72
54
54
56
43
61
61
64
0
69
36
26
51
73
56
13
28
23
54
36
42
53
53
21
57
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0109115
0109116
0109117
0109118
0109119
0109120
0109121
0109122
0109123
0109124
0109125
0109126
0109127
0109128
0109129
0109130
0109131
0109132
0109133
0109134
0109135
0109136
0109137
0109138
0109139
0109140
0109141
0109142
0109143
0109144
0109145
0109146
0109147
0109148
0109149
0109150
0109151
0109152
0109153
0109154
0109155
0109156
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Lakhyajyoti Gogoi
Prince Raj Saikia
Naina Borah
Dona Dutta
Debobrat Das
Anushree Lohia
Astha Bharali
Gongutri Gogoi
Bristi Bonya Bordoloi
Jaswashree Borah
Dimpol Saikia
Princi Priya Dutta
Nayanmoni Sarmah
Idanik Pratim Kashyap
Ipshita Dutta
Swagata Gogoi
Taro Doley
Barshik Nayan Bora
Sudarsana Buragohain
Niharika Saikia
Shatabdi Baruah
Dorothi Saikia
Darshana Saikia
Bipasha Boruah
Anubhab Saikia
Shah Alam
Pratyush Chetry
Jyotimoi Saikia
Hrishikesh Borah
Samir Dutta
Hrishav Jyoti Borah
Ananya Chutia
Mrinali Borah
Anshuman Gogoi
Partha Protim Tamuli
Chinmoy Bhuyan
Kasturi Parashar
Bondita Baruah
Partha Sarathi Rajguru
Debaraj Neog
Nikita Gogoi
Arpita Dutta
20 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
9
13
14
11
7
18
15
15
18
19
20
17
19
16
17
13
17
14
7
16
9
10
9
17
13
9
9
16
13
20
5
13
14
17
10
14
18
21
23
20
17
5
17
14
11
12
11
21
17
19
13
20
17
18
19
19
22
18
9
11
9
14
10
9
11
10
14
14
11
15
12
24
11
20
21
20
21
9
16
17
17
17
17
7
15
8
9
10
17
12
13
6
7
16
18
10
11
17
15
20
8
16
5
12
11
5
11
15
7
8
9
15
10
15
8
13
15
11
11
9
11
6
14
13
3
5
18
17
16
12
13
14
16
13
15
16
19
17
16
19
13
17
14
16
3
13
17
11
12
14
14
16
13
16
13
13
12
14
13
12
11
12
14
14
20
16
11
24
59
52
50
45
48
65
61
53
53
71
74
62
65
71
67
68
48
57
24
55
47
35
43
56
48
47
42
62
48
72
36
60
63
60
53
44
59
58
74
66
48
Rank
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0109157
0109158
0109159
0109160
0109161
0109162
0109163
0109164
0109165
0109166
0109167
0109168
0109169
0109170
0109171
0109172
0109173
0109174
0109175
0109176
0109177
0109178
0109179
0109180
0109181
0109182
0109183
0109184
0109185
0109186
0109187
0109188
0109189
0109190
0109191
0109192
0109193
0109194
0109195
0109196
0109197
0109198
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Nabanita Gogoi
Surabhi Kurmi
Sukanya Bhuyan
Apratim Boruah
Bhaskor Jyoti Kalita
Swapna Rani Doloi
Adrita Oja
Debangi Baruah
Jaiba Tabassum
Nandini Rao
Abhigyan Borah
Satyabrat Borah
Debabrat Borah
Nirmal Chetry
Juganta Boruah
Prince Debanshu Bora
Priya Dutta
Parchi Gogoi
Dabajani Bhuyan
Raj Regon
Roktim Kapil
Sahil Gogoi
Pran Deep Borah
Mustakim Rahman
Hasinuddin Ahmed
Arunav Kashyap
Neharika Boruah
Ajoy Das
Gudu Upadhay
Jodumoni Gogoi
Abhijit Kalita
Larensh Daimari
Ashim Bor Borah
Priya Das
Md. Ashrof Ahmed
Arnob Gogoi
Pranab Jyoti Mili
Pinki Borah
Mo Wazid Rahman
Naba Jyoti Taye
Rishav Ranjan Bora
Prachurjya Pran Saikia
21 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
23
22
14
21
22
17
24
21
11
10
14
19
12
12
15
16
14
18
24
20
14
24
16
19
14
21
11
19
20
18
10
8
12
10
10
7
20
11
11
12
13
15
16
19
14
13
12
12
13
13
11
16
16
18
18
17
17
18
17
15
8
7
15
18
15
11
3
9
9
16
7
12
14
15
7
13
13
14
14
14
11
11
19
16
13
14
11
13
10
14
7
9
5
9
8
16
12
10
10
11
6
9
12
8
14
13
13
9
7
15
8
9
6
9
8
13
7
9
4
7
5
12
10
3
6
6
1
7
8
2
15
15
16
11
11
12
14
11
15
15
15
14
12
12
11
14
13
12
12
7
9
8
8
9
7
7
15
15
14
13
18
17
13
12
62
56
56
68
65
49
84
64
59
54
65
62
65
68
62
0
40
44
48
59
41
41
23
39
35
56
41
32
39
40
22
38
40
31
58
57
54
44
55
60
48
46
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
0109
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
RollNo
0109199
0109200
0109201
0109202
0109203
0109204
0109205
0109206
0109207
0109208
0109209
0109210
0109211
0109212
0109213
0109214
0109215
0109216
0109217
0109218
0109219
0109220
0109221
0109222
0109223
0109224
0109225
0109226
0109227
0109228
0109229
0109230
0109231
0109232
0109233
0109234
0109235
0109236
0109237
0109238
0109239
0109240
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Anujit Dutta
Biraj Kr. Borah
Pragyan Chutia
Pragyan Jyoti Bhattacharyya
Ripunjoy Hazarika
Milon Jyoti Borah
Debasish Gogoi
Sudarshana Hatiboruah
Ananya Rajkumari
Kakoli Bhuyan
Rituparna Das
Swatisikha Borah
Paski Kalita
Lakhimi Buragohain
Nevika Borah
Chitrali Gogoi
Jahnobi Konwar
Monikankana Gogoi
Ankur Rajkhowa
Borenyaa Baruah
Ashapurna Goswami
Upamanyu Bora Saikia
Bedanta Bikash Hazarika
Debo Protim Saikia
Monsumon Kashyap
Angshuman Baruah
Neha Mili
Priti Kaman
Arindom Boruah
Ankon Jyoti Borah
Tonmoy Saikia
Barbi Tai
Abhishek Changmai
Rahul Dutta
Srijon Bordoloi
Tanupriya Boruah
Sabbahul Karim
Prayush Baruah
Anchal Lohia
Kashyap Kishore Bhuyan
Bishmita Borah
Garima Chetry
22 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
11
7
11
20
20
20
15
16
23
18
20
19
13
15
14
14
13
14
14
12
13
15
19
15
17
17
13
13
12
6
13
16
17
17
11
12
21
18
16
15
4
11
17
10
10
15
16
16
11
15
16
17
17
18
13
13
14
10
11
11
13
17
14
14
19
11
8
15
9
23
19
11
10
15
15
12
20
13
13
11
11
12
14
8
12
1
14
14
20
17
14
17
12
13
21
21
5
13
18
11
13
14
12
10
12
14
9
13
6
10
20
22
7
11
17
15
15
9
14
10
7
10
12
5
7
3
16
18
5
5
14
7
10
4
8
14
16
16
16
13
12
13
16
17
11
11
15
14
16
16
14
45
0
65
67
65
50
58
79
68
70
69
43
52
57
40
47
0
46
44
58
49
61
72
0
35
0
48
55
57
51
48
37
39
73
78
28
40
64
47
54
43
48
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
6th
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
7th
Absent
Absent
7th
6th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0109
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Centre Name
JYOTI VIDYAPITH , TEOK , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
RollNo
0109241
0110001
0110002
0110003
0110004
0110005
0110006
0110007
0110008
0110009
0110010
0110011
0110012
0110013
0110014
0110015
0110016
0110017
0110018
0110019
0110020
0110021
0110022
0110023
0110024
0110025
0110026
0110027
0110028
0110029
0110030
0110031
0110032
0110033
0110034
0110035
0110036
0110037
0110038
0110039
0110040
0110041
Class
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Krishna Somani
Jyotisna Saikia
Monjil Mousom Bora
Priyanka Dutta
Akankshya Hazarika
Indu Jyoti Dutta
Ritupon Bharali
Nishta Bora
Hrishita Bora
Sampriti Hazarika
Nitish Dutta
Sibarpon Bora
Gargee Borah
Trishna Moni Das
Rishiraj Neog
Absuman Goswami
Atrina Poddar
Ankur Jyoti Gogoi
Abhransu Gogoi
Tonmoy Bharali
Dipanjal Dutta
Saurodeep Saikia
Ujjal Lahon
Rosy Bora
Deep Jyoti Mili
Bikash Ranjan Kalita
Bonomala Boruah
Niharika Kalita
Dipankar Borah
Nikita Bortuah
Manash Protim Chutia
Rituraj Bora
Debanshu Borah
Mriganka Goswami
Sadisha Kashyap
Pritom Borah
Arindra Borah
Mayur Krishna Paramar
Ankur Kaustav Bora
Jyotishman Bora
Gargi Saikia
Gitartha Saikia
23 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
24
17
12
16
12
13
13
20
20
13
11
8
16
9
3
23
13
20
19
10
10
13
12
14
8
20
12
13
24
22
15
20
19
22
19
21
23
17
15
15
19
18
15
20
18
24
24
14
15
15
12
13
8
18
13
15
17
12
7
11
8
6
6
15
12
10
3
2
11
7
14
8
8
14
15
10
10
12
8
9
5
18
7
11
16
12
10
6
13
9
12
14
12
5
7
6
12
6
3
7
3
12
15
4
8
13
6
11
6
11
12
14
13
17
15
5
21
11
12
13
14
14
17
17
7
19
10
11
12
5
11
13
13
6
14
6
11
5
12
10
11
10
5
15
5
13
3
12
13
13
14
17
17
5
12
10
4
8
7
56
81
63
44
53
52
50
50
70
67
45
36
31
58
40
35
58
42
70
73
38
43
53
38
47
27
67
44
0
45
48
58
55
23
69
32
47
33
0
35
50
47
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Centre Name
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
RollNo
0110042
0110043
0110044
0110045
0110046
0110047
0110048
0110049
0110050
0110051
0110052
0110053
0110054
0110055
0110056
0110057
0110058
0110059
0110060
0110061
0110062
0110063
0110064
0110065
0110066
0110067
0110068
0110069
0110070
0110071
0110072
0110073
0110074
0110075
0110076
0110077
0110078
0110079
0110080
0110081
0110082
0110083
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VIII
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Saranga Suwash Borah
Saswati Hazarika
Abhinav Borkakoty
Bidisha Talukdar
Ankrit Amritangshu Sharma
Riya Dutta
Asthajita Bora
Tanisha Bharali
Mitraduhazarika
Pranjal Saikia
Debajyoti Gowala
Bhairab Hazarika
Manob Boruah
Gouri Sankar Bhuyan
Aishwarya Bora
Sneha Saikia
Joy Kalita
Moyur Raj Bhuyan
Ipsita Saikia
Susmita Dutta
Tamanna Borah
Sampriti Nath
Prokash Doley
Satyama Kalita
Nayanmoni Hazarika
Sangita Kutum
Satarupa Devi
Adibhit Madhukalya
Harsha Jyoti Bora
Nimisha Das
Chayarani Kharghoria
Stuti Dutta
Gayatri Mahanta
Monoshree Bara
Ayushmi Goswami
Risha Das
Rimpi Patgiri
Ankit Dutta
Akankshya Borah
Kongkona Dutta
Jadob Bora
Susshanta Keot
24 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
12
14
17
7
14
12
13
14
11
10
7
9
9
7
6
11
9
10
8
39
42
45
50
33
0
0
41
41
34
47
49
41
56
51
35
20
51
51
38
49
23
46
61
44
51
52
39
52
54
65
44
35
47
37
15
47
29
63
73
45
30
14
12
7
14
10
16
15
15
9
10
12
15
10
14
8
9
16
7
16
13
13
16
17
18
14
7
11
17
5
17
8
18
18
11
10
17
17
11
12
18
13
16
15
15
3
17
18
13
17
3
19
21
14
15
14
12
11
17
15
8
11
15
7
5
10
8
17
21
16
3
5
9
10
11
12
5
13
9
9
5
11
13
7
8
6
7
12
15
12
11
7
11
7
14
7
9
8
7
2
9
5
15
17
6
7
5
3
6
10
9
7
12
12
2
2
11
5
8
10
6
11
12
8
8
14
7
14
13
18
15
8
13
6
3
11
8
13
17
12
10
Rank
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Centre Name
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
RollNo
0110084
0110085
0110086
0110087
0110088
0110089
0110090
0110091
0110092
0110093
0110094
0110095
0110096
0110097
0110098
0110099
0110100
0110101
0110102
0110103
0110104
0110105
0110106
0110107
0110108
0110109
0110110
0110111
0110112
0110113
0110114
0110115
0110116
0110117
0110118
0110119
0110120
0110121
0110122
0110123
0110124
0110125
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Priyanka Kagyung
Karmabir Payeng
Chinmoyee Bora
Nikarika Barouah
Pritishree Borah
Geetima Bhuyan
Debojit Das
Subham Dutta
Kaushik Bora
Anirban Dutta
Rishiraj Das
Chandana Baruah
Ankita Bora
Lakhimi Saikia
Protiksha Dutta
Kunal Kaushick Borah
Sanchita Saikia
Debasish Saikia
Dipandita Bora
Udeshna Bora
Pankhi Das
Bidisha Hazarika
Ankur Sarmah
Ananya Kaushik
Bedanta Nath
Jayanta Gon
Princhi Priya Dutta
Shreya Kalita
Sumu Payeng
Loylakshmi Borah
Jusmita Pamegam
Subham Dey
Sikha Moni Bora
Mriganka Bora
Bhargovi Sharma
Dibyajyoti Borah
Bishal Gogoi
Bhaskar Bora
Sumi Chutia
Uddipona Borah
Sunakshi Das
Amlan Phukan
25 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
14
15
18
18
20
10
19
10
15
13
10
10
10
15
15
17
15
13
15
13
14
13
16
17
7
12
16
13
15
7
13
8
13
11
15
14
8
10
10
11
15
18
18
17
15
22
16
12
12
10
6
10
9
10
7
13
17
6
6
7
9
7
13
15
15
5
9
11
11
19
11
10
8
7
10
9
8
5
14
9
16
4
8
11
7
6
13
15
12
15
16
17
15
13
15
7
11
14
12
18
14
17
11
11
17
20
10
18
16
17
15
4
5
10
4
14
9
11
7
3
10
14
6
16
12
11
12
10
12
9
12
8
9
12
11
51
41
44
50
50
52
32
53
40
61
34
39
42
34
38
51
58
57
51
58
58
55
67
58
0
25
43
58
32
66
51
56
45
0
39
44
0
0
37
69
54
34
15
22
14
9
12
20
17
9
1
12
10
6
9
15
13
10
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Centre Name
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
RollNo
0110126
0110127
0110128
0110129
0110130
0110131
0110132
0110133
0110134
0110135
0110136
0110137
0110138
0110139
0110140
0110141
0110142
0110143
0110144
0110145
0110146
0110147
0110148
0110149
0110150
0110151
0110152
0110153
0110154
0110155
0110156
0110157
0110158
0110159
0110160
0110161
0110162
0110163
0110164
0110165
0110166
0110167
Class
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Ankita Kachari
Abinash Saikia
Jyotishman Bora
Priya Bhuyan
Dristita Nath
Gayatri Saikia
Pratistha Nazir
Alankita Tamuli
Princhi Hazarika
Partha Pratim Dutta
Antarikha Borah
Sumi Sikha Bora
Rubul Senapoti
Momita Borah
Srimonta Kolita
Dorshona Bora
Pahi Bora
Sibangee Dutta
Jadumoni Gogoi
Nasa Hazarika
Lipikanya Nishimona
Debasish Dutta
Raj Ranjan Nath
Himanshu Bora
Sudarshana Bharali
Sukanya Dutta
Ranjita Saikia
Priyanki Bora
Sania Rahman
Anwesha Baruah
Tonmoy Kr. Hazarika
Jigyasa Sharma
Barbee Malakar
Liza Kalita
Minakshi Mech
Madhusmita Bora
Pallabi Borah
Pranjit Bora
Surajit Goswami
Dipa Hazarika
Dedasis Borah
Mukul Borah
26 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
15
13
21
11
19
11
21
5
5
10
8
5
14
3
14
21
19
20
12
11
20
20
22
17
23
21
19
23
11
14
20
13
8
12
18
15
13
10
12
20
21
21
10
11
13
17
15
17
17
21
20
22
16
6
21
9
8
13
15
9
9
13
8
8
9
11
5
5
7
10
6
13
16
14
13
14
11
10
12
8
5
6
13
7
6
10
3
14
13
13
12
12
13
14
10
12
8
14
11
16
10
10
15
7
12
11
17
9
8
14
9
11
21
10
14
5
18
11
15
18
18
15
13
17
17
17
15
12
11
11
10
10
10
11
9
5
7
5
6
7
4
6
8
11
11
13
11
11
11
11
13
35
53
37
64
0
63
62
65
39
39
53
61
53
59
64
70
63
75
48
40
68
37
33
42
63
40
36
47
32
0
37
68
0
0
46
47
44
40
45
42
45
45
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Centre Name
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
BAHONA BALYA BHAWAN , BAHONA , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RollNo
0110168
0110169
0110170
0110171
0110172
0110173
0110174
0110175
0110176
0110177
0110178
0110179
0110180
0110181
0110182
0110183
0110184
0110185
0110186
0110187
0110188
0110189
0110190
0110191
0110192
0110193
0110194
0110195
0110196
0111001
0111002
0111003
0111004
0111005
0111006
0111007
0111008
0111009
0111010
0111011
0111012
0111013
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
Student Name
Mollika Devi
Purbahna Bora
Popi Saikia
Dikhita Bhuyan
Upasona Das
Rittik Dutta
Pritish Sarmah
Bhoirob Saikia
Abhiraj Nath
Rajneesh Kakoti
Porash Moni Saikia
Debonandan Chetia
Chiranjib Bora
Borkha Rani Karmakar
Rajashree Sharma
Diku Borah
Rajoshree Gogoi
Munmi Borah
Anindita Borah
Nandini Goswami
Ankita Boruah
Niharika Borauh
Shibangi Dutta
Amlan Jyoti Dutta
Choyanika Dutta
Sumana Baruah
Ramanuj Dutta
Reeshikesh Dutta
Pricypriya Boruah
Sameer Mahli
Mousumi Dutta
Amarjyoti Barhoi
Ashif Ahmed
Gangamoni Mahli
Dipankar Kalandi
Dipika Saikia
Pritirekha Saikia
Anamika Borah
Anita Bedia
Sarka Urang
Mamoni Tanti
Sumit Mahli
27 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
16
15
19
17
19
16
19
16
18
15
13
19
13
20
16
18
18
16
18
13
19
12
20
19
14
16
15
11
14
15
13
13
13
14
15
15
15
11
18
12
19
8
10
10
11
8
9
2
7
3
9
13
10
14
12
9
8
8
9
7
9
9
16
7
14
18
13
18
8
3
4
5
4
4
6
9
8
11
14
11
14
11
14
14
14
14
14
14
12
14
14
12
14
8
12
11
12
11
10
10
7
14
9
15
12
9
10
60
50
52
56
52
55
50
56
52
63
51
50
69
46
69
43
43
43
42
40
33
41
37
46
51
50
47
0
0
27
65
47
0
34
0
40
48
24
16
23
26
33
8
22
18
9
19
14
5
17
4
5
7
11
17
6
6
5
14
15
4
7
8
7
15
12
14
8
3
9
11
9
12
12
9
2
2
2
5
2
7
3
4
4
6
4
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Centre Name
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RollNo
0111014
0111015
0111016
0111017
0111018
0111019
0111020
0111021
0111022
0111023
0111024
0111025
0111026
0111027
0111028
0111029
0111030
0111031
0111032
0111033
0111034
0111035
0111036
0111037
0111038
0111039
0111040
0111041
0111042
0111043
0111044
0111045
0111046
0111047
0111048
0111049
0111050
0111051
0111052
0111053
0111054
0111055
Class
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Dubori Kashyap
Prastuti Buragohain
Papari Borah
Lashmi Tanti
Akash Naik
Mousumi Pator
Rupali Gupta
Bihuram Naik
Asha Bhuyan
Chanashyam Hasda
Pronoti Bawri
Karishma Kumar
Rupali Nayak
Rumi Ghatuwar
Santi Tassa
Prokitri Hazarika
Bikash Bauri
Bishal Mahli
Sanju Mahli
Abhilash Das
Riyajuddin Ahmed
Anupam Boruah
Riten Kalandi
Jimi Kalandi
Davee Kalandi
Gonesh Kalandi
Neha Kalandi
Om Prakash Borah
Sangita Saikia
Mousumi Mahli
Ruhmini Mahli
Bishal Kumar
Jan Bedia
Anuradha Mardi
Krishna Murah
Sunita Mahli
Rupjyoti Guwala
Rupamoni Ghatuwar
Astome Nayak
Bikram Mahli
Monalisha Bauri
Anima Bauri
28 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
9
8
8
16
17
13
19
12
17
9
19
7
10
10
16
14
9
20
10
22
22
19
15
5
9
11
22
12
13
11
8
13
11
10
10
10
13
5
13
8
5
13
11
7
6
6
7
24
23
9
12
4
8
8
23
12
11
11
10
4
10
10
6
7
4
6
9
5
7
6
7
5
3
8
2
15
16
7
10
5
6
5
15
6
7
7
1
7
4
7
5
7
10
1
9
6
6
0
6
6
4
5
7
16
14
10
6
3
7
7
14
13
8
13
15
18
15
8
9
14
10
8
9
5
13
13
10
8
7
8
8
4
7
1
5
7
6
9
5
5
7
5
7
5
10
5
16
16
13
12
9
3
8
4
2
6
3
4
9
47
40
37
27
40
42
40
40
36
44
21
50
26
28
29
40
32
22
39
26
77
75
45
43
17
30
31
74
0
33
23
49
50
50
40
29
27
35
25
22
0
22
Rank
7th
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Centre Name
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RollNo
0111056
0111057
0111058
0111059
0111060
0111061
0111062
0111063
0111064
0111065
0111066
0111067
0111068
0111069
0111070
0111071
0111072
0111073
0111074
0111075
0111076
0111077
0111078
0111079
0111080
0111081
0111082
0111083
0111084
0111085
0111086
0111087
0111088
0111089
0111090
0111091
0111092
0111093
0111094
0111095
0111096
0111097
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
Student Name
Biplobi Tanti
Reboti Naik
Rahul Dutta
Jamuna Mahli
Akash Kalandi
Bijushmita Nayak
Santush Bauri
Ritesh Bedia
Bikash Mahli
Arati Mahli
Sushil Bauri
Biplob Pator
Ajay Naik
Jayanta Borah
Monjeet Mazhi
Ruhit Bedia
Suresh Munda
Jitu Mahli
Nitu Mazhi
Nijara Rajput
Deepmala Mahli
Amiya Bhumij
Tileswari Mazhi
Tulshi Mazhi
Suniti Naik
Biraj Karmakar
Puspanjali Mahli
Preety Baishya
Papori Pator
Akash Das
Ankurjyoti Barhoi
Sanku Moni Borah
Surojit Borah
Madhurjya Borah
Rajashree Saikia
Laxmi Kalandi
Anjana Kalandi
Rocky Majhi
Anjali Telenga
Pallabi Rajowar
Mamuda Begum
Chitra Baishya
29 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
14
16
9
15
18
13
14
17
6
15
15
14
7
15
18
21
17
7
6
11
7
13
7
4
16
8
4
7
9
9
5
8
9
10
9
6
7
7
4
8
3
11
3
7
7
8
3
5
4
6
8
4
0
6
5
4
3
5
3
4
7
5
4
4
4
4
2
2
0
0
0
3
1
3
9
8
8
7
8
9
9
10
11
8
10
10
9
14
12
16
12
17
16
13
5
6
6
11
4
9
5
3
11
18
10
6
10
12
10
15
15
13
10
13
10
10
10
22
8
3
8
9
10
9
11
11
8
13
9
6
8
4
12
14
9
7
9
9
7
9
5
4
4
8
5
10
6
16
14
11
10
14
13
13
13
17
6
8
6
9
6
9
11
35
26
38
32
38
37
34
36
41
31
40
38
41
27
44
39
47
25
20
19
33
15
30
25
21
43
0
54
33
31
42
44
39
48
48
31
35
36
30
34
29
61
Rank
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Centre Name
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RollNo
0111098
0111099
0111100
0111101
0111102
0111103
0111104
0111105
0111106
0111107
0111108
0111109
0111110
0111111
0111112
0111113
0111114
0111115
0111116
0111117
0111118
0111119
0111120
0111121
0111122
0111123
0111124
0111125
0111126
0111127
0111128
0111129
0111130
0111131
0111132
0111133
0111134
0111135
0111136
0111137
0111138
0111139
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Bobita Mahli
Niharika Narah
Bikash Bhumij
Sujit Rajput
Swapnali Das
Promilla Mahli
Sandhani Bauri
Junti Sahu
Lakhi Karmakar
Rubi Mahli
Ujjal Nayak
Kartik Nayak
Nilakanta Bauri
Dharitri Narah
Indrajeet Bhumij
Sunita Bauri
Jiten Mahli
Bijoy Mahli
Bikram Mahli
Sinmaya Nanda Munda
Anita Mahli
Matu Mahli
Debanti Mahatwa
Sikhamoni Bauri
Lalita Karmakar
Bimali Mazhi
Sangita Soren
Jyoshna Bauri
Bishnu Mahli
Bohagi Mazhi
Mira Mahli
Bornali Das
Rupali Khodal
Jina Mahli
Mohan Karmakar
Nabajyoti Das
Niha Mahli
Prabhat Mahli
Anima Mahli
Hunmoni Mahli
Gupika Das
Urabi Bauri
30 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
22
17
19
19
12
14
17
14
20
21
21
16
20
12
13
10
15
14
16
7
10
6
20
8
3
14
12
10
12
12
12
9
8
15
8
15
17
15
11
15
11
13
10
8
7
6
6
9
11
7
4
11
12
4
8
5
5
8
7
4
8
6
8
4
8
4
3
6
8
4
3
5
8
4
5
8
7
8
6
6
5
6
10
11
5
6
4
6
3
5
6
6
5
9
8
6
7
5
4
7
4
4
8
8
3
7
6
6
4
9
9
4
5
6
5
5
6
7
3
3
3
7
5
7
5
14
8
8
11
6
6
9
15
11
10
13
14
6
12
10
9
7
10
10
13
2
6
6
12
6
2
7
8
5
3
10
10
5
6
12
11
5
7
9
8
11
5
59
45
39
41
37
27
37
49
38
39
54
55
32
47
32
31
32
36
32
45
23
27
23
46
24
12
36
37
23
23
33
35
23
25
42
29
31
33
37
29
39
31
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
Centre Name
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
RAJOI MAZDUR ME SCHOOL , JORHAT
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
RollNo
0111140
0111141
0111142
0111143
0111144
0111145
0111146
0111147
0111148
0111149
0111150
0111151
0111152
0111153
0111154
0111155
0111156
0111157
0111158
0111159
0111160
0112001
0112002
0112003
0112004
0112005
0112006
0112007
0112008
0112009
0112010
0112011
0112012
0112013
0112014
0112015
0112016
0112017
0112018
0112019
0112020
0112021
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
VI
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
Student Name
Gayatri Devi
Gitali Borah
Pranamika Saikia
Aditi Saikia
Mayuri Borah
Monjula Tanti
Suraj Tanti
Sima Sawra
Hunali Gonju
Gita Manki
Bohagi Karmakar
Sita Manki
Ajoy Suri
Mukesh Relly
Deba Kalandi
Akash Kalandi
Abhijit Karmakar
Nabajyoti Konwar
Ruprekha Mahli
Abit Tanti
Porismita Gogoi
Himashri Dutta
Rahul Borah
Sarbani Saikia
Supreeti Dutta
Utpal Kalita
Akash Dutta
Rituporna Hazarika
Gitasri Bora
Sujata Das
Bornil Bikash Hazarika
Debashish Sarmah
Debankur Saikia
Borsha Bora
Maria Dutta
Akangkshya Sarmah
Himakhi Bora
Gargee Kashyap
Abhinandan Borah
Bastab Borah
Dhrubajyoti Kalita
Riya Dutta
31 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
12
10
11
12
9
7
9
13
10
9
12
10
16
9
17
9
8
11
10
7
5
11
8
5
6
10
10
9
5
5
6
9
3
7
13
8
3
11
7
6
4
11
11
11
7
4
10
9
8
7
13
9
7
9
9
13
9
8
11
9
8
6
6
42
31
35
47
36
24
38
33
37
29
38
44
39
36
24
39
0
0
0
24
25
0
23
54
59
49
47
63
48
36
65
75
86
58
38
81
50
61
64
64
42
53
9
10
4
8
5
5
6
2
9
14
18
17
13
17
14
13
18
21
23
16
11
22
14
16
20
22
10
16
7
17
13
11
17
23
13
17
23
19
23
14
10
19
14
13
19
15
14
14
4
5
11
10
10
10
11
5
11
20
20
12
2
23
11
16
14
11
4
10
3
18
17
11
7
13
10
1
13
15
20
16
15
17
11
16
11
16
14
13
Rank
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
3rd
7th
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
Centre Name
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
ANANTA BORTHAKUR ME SCHOOL, POKAMURA
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
RollNo
0112022
0112023
0112024
0112025
0112026
0112027
0112028
0112029
0112030
0112031
0112032
0112033
0112034
0112035
0112036
0112037
0112038
0112039
0112040
0112041
0112042
0112043
0112044
0112045
0112046
0112047
0113001
0113002
0113003
0113004
0113005
0113006
0113007
0113008
0113009
0113010
0113011
0113012
0113013
0113014
0113015
0113016
Class
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
V
VI
VI
VI
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Dhrubajyoti Borah
Abhilash Kashyap Borah
Bobita Saikia
Nimisha Charraborty
Pikumoni Saikia
Priti Sarmah
Purbashree Saikia
Prerona Bora
Mayur Batcha
Abhilash Saikia
Angana Saikia
Parishmita Gond
Abhishek Sarmah
Puja Bhuyan
Rituraj Sharma
Ankurjyoti Bora
Samir Borsaikia
Priya Sarmah
Tanmoyee Dutta
Sunmoon Gond
Shristi Priya Dutta
Uddipon Madhu Koliya
Sarbani Bordoloi
Kabita Gond
Banti Shikha Gond
Pokhi Das
Ispita Saikia
Gargi Hati Baruah
Bidsha Hazarika
Bedishna Devi
Neha Rohman
Amisha Bora
Priyanshu Nath
Parishmita Gogoi
Janmoni Gogoi
Partha Protim Pachani
Lipika Saikia
Tinkal Gogoi
Sharmistha Gogoi
Annu Verma
Ispita Debasree Tasha
Amiya Neog
32 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
22
10
21
12
13
23
13
16
11
9
16
21
19
17
12
19
11
20
22
22
17
19
17
18
13
19
19
19
18
15
17
17
15
17
20
13
20
10
8
18
11
19
11
19
19
9
6
20
11
13
6
11
11
9
17
6
8
14
10
14
19
18
15
17
20
20
10
23
21
21
22
13
20
7
15
15
20
17
16
6
13
20
4
10
23
7
15
5
5
13
4
3
6
6
12
11
15
11
6
12
14
16
17
16
11
4
7
6
2
15
18
17
17
8
18
12
4
5
15
10
7
9
9
18
7
14
17
13
7
11
11
14
13
14
12
10
10
13
11
10
10
14
7
11
6
7
9
14
14
14
10
12
17
18
16
9
16
8
0
1
16
11
5
6
10
17
4
60
73
49
62
37
35
70
41
46
35
36
49
54
62
44
36
59
42
61
64
63
52
54
58
58
35
69
75
75
73
45
71
44
34
38
71
51
48
31
40
73
26
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
Centre Name
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
RollNo
0113017
0113018
0113019
0113020
0113021
0113022
0113023
0113024
0113025
0113026
0113027
0113028
0113029
0113030
0113031
0113032
0113033
0113034
0113035
0113036
0113037
0113038
0113039
0113040
0113041
0113042
0113043
0113044
0113045
0113046
0113047
0113048
0113049
0113050
0113051
0113052
0113053
0113054
0113055
0113056
0113057
0113058
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Bedabrat Dutta
Bedanta Chottri
Anushka Nayak
Archita Kurmi
Nibir Ranjan Dutta
Bhaswati Priyam Gogoi
Layanita Dutta
Supriya Saikia
Sarangapani Dutta
Abhinav Baruah
Nipul Saikia
Sondeep Rao
Bhargab Jyoti Saikia
Chayanika Gogoi
Dashami Baruah
Kishan Agarwal
Ankita Bora
Pratyush Pratim Garg
Bornali Chitia
Ankita Saikia
Barasha Barman
Shrawana Madhukalya
Subrat Sarmah
Priyashree Gogoi
Rasna Nath
Partha Protim Bharali
Bhargav Hatiboruah
Junaid Hussain
Sanat Sarmah
Ankita Priyam Pegu
Pranamika Gogoi
Monisha Gogoi
Abhijit Gogoi
Liza Borah
Luna Borah
Monika Gogoi
Simpi Gogoi
Darshana Dutta
Dipika Gogoi
Anchumoni Pachani
Himashree Chetia
Arnaz Seddeka Hussain
33 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
10
10
15
15
15
16
19
17
19
13
13
20
20
15
16
8
10
15
17
13
18
14
20
13
7
18
13
11
10
5
7
18
12
11
9
21
19
7
4
15
11
11
9
6
6
10
14
10
10
16
7
9
6
12
10
17
17
19
20
17
16
18
8
17
19
18
15
11
13
18
18
17
12
19
12
15
17
18
15
16
14
14
18
16
11
9
9
9
12
12
12
13
2
14
18
11
12
10
14
7
16
11
15
7
13
11
11
20
18
9
10
15
6
11
10
7
6
7
15
14
5
3
12
8
6
6
6
10
9
11
7
7
15
11
13
11
10
7
12
14
9
4
7
9
10
6
6
9
2
7
7
8
12
7
13
15
11
10
14
50
45
29
38
58
58
50
56
68
65
42
30
65
54
0
49
49
72
65
50
46
52
30
52
55
46
38
27
51
60
40
38
43
43
32
44
42
55
38
53
0
50
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
Centre Name
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
RollNo
0113059
0113060
0113061
0113062
0113063
0113064
0113065
0113066
0113067
0113068
0113069
0113070
0113071
0113072
0113073
0113074
0113075
0113076
0113077
0113078
0113079
0113080
0113081
0113082
0113083
0113084
0113085
0113086
0113087
0113088
0113089
0113090
0113091
0113092
0113093
0113094
0113095
0113096
0113097
0113098
0113099
0113100
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Purbajyoti Saikia
Sshyamolika Gungun
Ritiz Dutta
Dibyajyoti Borah
Rupali Gogoi
Prasurjyapran Gogoi
Gargi Devi Gogoi
Anamika Verma
Rikimoni Saikia
Porineta Saikia
Sanskriti Borah
Pubali Gogoi
Pallob Rajput
Dimpi Saikia
Achintya Gogoi
Siya Nayak
Hridoyam Gogoi
Parthana Saikia
Suhani Kumari
Pranjal Chetia
Biswajit Gogoi
Bastov Protim Borah
Haripriya Gogoi
Priyadarshini Kakati
Hiten Nayak
Anal Raj Saikia
Shibani Gogoi
Jahnobi Bora
Gaurango Neog
Henry Doley
Jasmine Begum
Anusuya Hazarika
Sagarmoni Chetia
Bhargab Saikia
Kukimoni Neog
Minakshi Gogoi
Rijuwan Ahmed
Malobika Sonowal
Nilutpal Gogoi
Darshana Saikia
Priyanka Gogoi
Pragyan Hatiboruah
34 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
19
19
23
22
23
20
11
19
16
16
18
17
16
17
10
14
15
18
18
10
13
13
18
16
17
15
14
11
13
13
13
10
20
8
21
23
22
23
23
22
15
12
9
13
13
13
14
13
8
15
17
18
12
10
15
12
11
13
10
13
14
12
13
13
12
11
11
9
14
10
10
10
11
8
17
10
21
22
20
21
22
21
14
11
10
14
13
6
10
10
6
12
9
11
12
4
10
7
7
13
8
15
17
7
7
7
4
7
8
12
3
2
7
7
9
7
13
1
11
8
11
7
10
10
7
9
16
10
10
8
9
13
12
13
13
15
5
5
10
10
11
16
7
12
13
11
13
15
12
11
10
11
13
8
12
13
11
9
17
6
15
16
15
16
16
15
9
45
54
56
59
49
56
56
37
59
55
60
47
36
51
46
39
56
40
58
62
40
46
48
46
45
46
47
44
31
42
43
44
34
67
25
68
69
68
67
71
68
45
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
Centre Name
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
RollNo
0113101
0113102
0113103
0113104
0113105
0113106
0113107
0113108
0113109
0113110
0113111
0113112
0113113
0113114
0113115
0113116
0113117
0113118
0113119
0113120
0113121
0113122
0113123
0113124
0113125
0113126
0113127
0113128
0113129
0113130
0113131
0113132
0113133
0113134
0113135
0113136
0113137
0113138
0113139
0113140
0113141
0113142
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Bidisha Kalita
Priyanka Dutta
Bishnu Priya Goswami
Geetali Nath
Ankita Borah
Sanjana Saikia
Ashiqur Rahman
Partha Protim Borah
Kasturi Kankana Mahanta
Ruchika Borah
Debanga Gogoi
Sangita Gogoi
Barsha Rani Sensuwa
Tamanna Yesmin
Anurag Dutta
Krishnika Baruah
Krishna Bonia
Pranab Kumar
Jatin Gogoi
Abinash Bora
Abeshek Karmakar
Udirna Kashyap Bharali
Priya Darshani Hazarika
Kaushik Agarwala
Bhobesh Pegu
Chimpy Rani Saikia
Sukanya Sarmah
Ankit Hati Baruah
Pronashree Saikia
Jesmin Saikia
Dibashree Gogoi
Dimpi Gogoi
Sangita Gogoi
Nirmal Jyoti Neog
Jintu Gogoi
Mustafa Ahmed
Dipshiri Bora
Dhrubajyoti Saikia
Priyam Gogoi
Bikash Phukon
Utpal Kalita
Simashree Saikia
35 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
23
23
9
16
13
20
15
18
10
10
3
7
16
16
15
16
21
13
19
24
20
21
8
11
21
18
22
15
12
15
14
9
16
15
14
11
12
10
14
13
10
19
18
19
17
16
17
11
8
16
13
22
9
11
8
11
8
16
15
9
7
10
7
9
11
7
10
9
10
8
6
16
5
2
8
9
18
6
5
6
12
12
5
7
7
5
10
6
10
4
0
16
11
9
15
11
13
11
10
7
14
15
11
7
9
10
9
12
14
12
5
12
11
8
10
9
18
8
6
9
12
10
6
6
18
11
18
20
21
16
17
9
8
11
10
7
12
8
10
8
11
6
6
17
5
11
8
10
5
5
14
10
62
69
42
57
0
66
51
57
64
53
67
35
31
52
54
77
41
35
38
47
38
49
51
42
28
44
34
41
38
26
0
41
0
34
0
48
35
50
41
39
59
40
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
Centre Name
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
KORANGA GIRLS HS SCHOOL
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0113143
0113144
0113145
0113146
0113147
0113148
0113149
0113150
0113151
0113152
0113153
0113154
0113155
0113156
0113157
0113158
0113159
0114001
0114002
0114003
0114004
0114005
0114006
0114007
0114008
0114009
0114010
0114011
0114012
0114013
0114014
0114015
0114016
0114017
0114018
0114019
0114020
0114021
0114022
0114023
0114024
0114025
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
V
V
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Dristi Rupa Hatibaruah
Ankita Borah
Tutumoni Gogoi
Krishna Dutta
Ananya Bharali
Arman Ahmed
Sameer Kalita
Mondira Bora
Amrita Bilowar
Rishita Gogoi
Hirok Jyoti Gayan
Jahnovi Kanwar
Yogeeta Kashyap
Sanu Kanwar
Tulika Gogoi
Barasha Sonowal
Raj Islam
Kitanjal Sarmah
Aradhana Sarmah
Swopnali Nath
Jahnabi Gogoi
Anuran Das
Sudarshana Bhuyan
Nabanil Buragohain
Bidisha Hazarika
Archita Baruah
Dimpee Buragohain
Gayatri Saikia
Susmita Das
Arnob Jyoti Chutia
Liza Gogoi
Anwasha Boruah
Lakhya Hira Borah
Ananya Boruah
Anupal Saikia
Bhairob Kamal Sharma
Gayatri Goswami
Akhyashree Devi
Krishna Goswami
Sarmistha Sumon Saikia
Rohan Gogoi
Dabaditya Boruah
36 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
14
10
18
20
18
20
16
11
15
18
16
11
15
10
10
7
16
16
13
20
21
22
12
22
15
20
23
18
6
9
8
16
13
10
14
10
14
17
17
9
13
14
14
12
13
16
14
13
15
19
18
15
21
15
19
16
11
5
9
4
17
9
7
16
9
8
5
11
10
7
7
6
7
5
9
4
10
10
15
13
10
14
10
7
6
10
10
10
7
15
14
9
11
10
10
14
9
14
6
7
6
9
10
12
13
12
13
17
16
10
18
12
16
11
8
37
42
29
66
56
44
61
45
43
51
55
49
37
43
36
38
35
53
47
48
58
72
69
47
75
52
62
56
47
0
0
74
53
45
52
69
42
52
39
40
44
0
24
14
13
23
23
14
14
12
16
13
22
12
12
8
17
9
13
9
10
6
15
15
7
9
16
9
9
3
4
11
13
12
13
12
13
10
16
15
10
14
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
Centre Name
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
TEOK JATIYA VIDYALAYA
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
RollNo
0114026
0114027
0114028
0114029
0114030
0114031
0114032
0114033
0114034
0114035
0114036
0114037
0115001
0115002
0115003
0115004
0115005
0115006
0115007
0115008
0115009
0115010
0115011
0115012
0115013
0115014
0115015
0115016
0115017
0115018
0115019
0115020
0115021
0115022
0115023
0115024
0115025
0115026
0115027
0115028
0115029
0115030
Class
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
V
III
V
V
V
V
V
V
Student Name
Pallabi Sarmah
Kailyanee Hazarikia
Aditya Chutia
Gorima Saikia
Prityrekha Kalita
Priyonka Borah
Laxmi Rekha Das
Anjali Sharma
Pollabika Pegu
Siraj Hussain
Priyanka Buragohain
Nayanjyoti Rajowar
Abhigyan Bora
Aditee Bora
Abhinash Gogoi
Manash Protim Borgohain
Susmita Bordoloi
Atreya Raj Bordoloi
Himanta Gogoi
Suman Gogoi
Shilpa Dutta
Animesh Bordoloi
Indrani Gogoi
Pahi Borah
Nandini Nilom Bora
Kankita Bora
Rituraj Baruah
Mayuri Gogoi
Sawpani Borgohain
Sangita Buragohain
Barbee Gogoi
Bastab Bora
Naina Phukan
Prasurja Kalita
Rupshree Borah
Rimli Bordoloi
Naba Jyoti Handique
Kajal Borah
Partha Protim Gandhiya
Md. Rajak Hussain
Mridusmita Gogoi
Niharika Gogoi
37 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
9
14
23
20
20
9
5
9
18
15
8
10
11
9
12
10
10
15
13
14
14
15
13
11
15
20
22
23
12
12
13
22
11
8
11
16
19
21
21
15
23
12
6
11
16
21
17
17
10
22
13
11
12
17
19
18
18
5
18
15
16
11
6
18
19
13
18
20
21
16
21
14
13
10
14
10
13
11
12
15
22
8
14
21
12
10
18
11
14
19
11
14
16
17
11
13
19
4
7
12
15
15
12
15
13
18
14
8
17
8
6
14
10
8
16
14
18
17
17
11
14
12
16
13
14
11
16
11
9
11
5
9
13
6
7
53
38
46
67
60
51
0
47
40
54
71
82
68
68
43
85
0
48
0
62
66
50
65
0
53
80
42
0
44
51
60
0
47
35
65
0
54
65
0
53
36
36
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
5th
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0117
0117
0117
0117
0117
0117
Centre Name
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
DHEKIAJULI SONARI GAON MV SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
RollNo
0115031
0115032
0115033
0115034
0115035
0115036
0115037
0115038
0115039
0115040
0115041
0115042
0115043
0115044
0115045
0115046
0115047
0115048
0115049
0115050
0115051
0115052
0115053
0115054
0115055
0115056
0115057
0115058
0115059
0115060
0115061
0115062
0115063
0115064
0115065
0115066
0117001
0117002
0117003
0117004
0117005
0117006
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
V
V
V
VIII
V
V
V
V
III
III
III
III
III
IV
Student Name
Niha Gogoi
Ankita Gogoi
Pronob Bora
Rahul Gogoi
Ashamoni Bordoloi
Nayan Borah
Gyanmoni Gogoi
Urbashi Gogoi
Dobanga Podder
Jimi Dutta
Rashmi Rakhi Saikia
Gargi Bordoloi
Sanjevan Borah
Asish Borah
Krishana Bordoloi
Daisi Bordoloi
Pratyasha Priyom Bora
Mousumi Konwar
Shara Hasrani Buragohain
Kabita Baruah
Daisy Borah
Koustav Baruah
Subasish Borah
Pritishana Bordoloi
Parishmita Dutta
Utpal Bora
Pranamika Gogoi
Ponki Bordoloi
Gudu Bora
Protyut Pal Bordoloi
Janardon Kachari
Kakumoni Saikia
Raja Borah
Abanush Borah
Bashesri Gupta
Pupul Borah
Ahsis Bora
Dipshikha Borah
Gayetri Dutta
Junali Darabdhara
Nilim Phukon
Perona Gogoi
38 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
13
6
14
12
12
16
12
9
9
6
11
11
10
12
12
13
14
14
12
21
18
18
21
20
14
14
18
15
14
13
12
18
18
17
18
18
11
14
20
21
19
16
20
19
10
10
15
14
18
20
14
13
16
16
11
18
16
8
13
13
14
13
13
13
8
13
16
14
15
10
11
14
0
6
11
17
14
15
16
15
4
13
9
12
13
5
7
15
11
14
15
16
2
6
15
18
15
6
17
18
4
8
13
16
15
14
16
17
12
16
17
15
14
11
16
16
15
16
15
11
7
15
15
16
16
12
15
12
9
15
11
15
8
5
8
20
10
12
10
8
6
8
4
14
2
6
4
6
5
8
2
44
44
40
49
0
64
28
38
51
68
65
67
67
65
46
59
55
60
57
37
48
62
58
60
61
58
28
48
66
69
65
44
63
0
0
0
31
27
49
30
49
22
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
Centre Name
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
RollNo
0117007
0117008
0117009
0117010
0117011
0117012
0117013
0117014
0117015
0117016
0117017
0117018
0117019
0117020
0117021
0117022
0117023
0117024
0117025
0117026
0117027
0117028
0117029
0117030
0117031
0117032
0117033
0117034
0117035
0117036
0117037
0117038
0117039
0117040
0117041
0117042
0117043
0117044
0117045
0117046
0117047
0117048
Class
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
V
VIII
VI
VI
VI
VI
III
VII
VII
III
VIII
VI
Student Name
Parismita Gogoi
Sukanya Duwara
Budhiman Chetri
Bornale Gayan
Dharittey Duarah
Kabita Borah
Lima Borah
Liza Patar
Mithurani Phukan
Puja Borpatra
Sukoinya Gogoi
Supria Gogoi
Rajashree Mudoi
Ponkhi Priya Borah
Antareeksha Hazarika
Akash Dutta
Akashdeep Duarah
Dilip Rajkhuwa
Twinkle Patra
Ankurmoni Borah
Nijara Borah
Jahnabi Gogoi
Jyoshna Gogoi
Dibyojyoti Deka
Krishnalata Neog
Parismita Rajkhwah
Dimpy Dutta
Mayur Borah
Amlan Jyoti Patra
Bhaktimoi Borah
Jutiaditya Kakoti
Prateeti Priya Darshini
Arpita Das
Bobita Rajkhowa
Janmoni Duarah
Mondeep Rajkhowa
Rani Saikia
Bishnu Kamal Saikia
Abinash Saikia
Mridusmita Borbora
Jahnobika Bora
Prahlad Borah
39 Of 411
GK
GS
GM
LAN
15
14
8
10
20
18
10
20
9
14
11
6
18
8
8
8
7
18
9
7
2
8
9
5
12
10
9
7
13
12
12
10
5
13
9
9
14
10
11
9
8
22
15
10
9
18
6
10
8
8
19
8
9
5
16
8
22
13
4
11
6
9
11
11
10
10
9
8
8
5
9
3
7
11
22
15
5
5
12
5
13
8
13
14
7
3
6
12
3
17
10
7
5
6
11
6
8
3
8
4
8
7
2
8
11
7
4
10
3
6
8
18
5
6
7
8
6
9
9
8
5
6
13
6
5
6
3
2
8
6
5
8
7
6
4
5
6
5
4
6
5
4
3
7
15
7
6
7
7
8
2
7
6
3
9
7
TOTAL
0
47
0
49
39
31
65
31
0
41
26
31
22
35
37
37
28
31
33
31
28
26
33
30
27
29
59
37
24
29
63
23
35
30
36
47
26
28
25
36
26
59
Rank
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0117
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
Centre Name
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
SARUCHARAI GHARPHALIA ME SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
RollNo
0117049
0117050
0117051
0117052
0117053
0117054
0117055
0117056
0117057
0117058
0117059
0117060
0117061
0117062
0118001
0118002
0118003
0118004
0118005
0118006
0118007
0118008
0118009
0118010
0118011
0118012
0118013
0118014
0118015
0118016
0118017
0118018
0118019
0118020
0118021
0118022
0118023
0118024
0118025
0118026
0118027
0118028
Class
VIII
VIII
III
Student Name
Sum Sum Bora
Devajit Borbora
Adriza Hazarika
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
8
14
2
7
18
5
4
13
4
6
4
18
25
49
0
0
0
0
31
50
28
0
39
0
76
55
61
50
41
36
27
0
43
56
45
23
61
61
53
43
47
71
36
38
57
45
59
50
38
48
62
62
77
VI
VI
VI
Abhijit Karmakar
Naba Jyoti Konwar
Ruprekha Mahli
11
21
9
9
12
10
6
9
7
5
8
2
VI
Purabi Tanti
10
11
7
11
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Sangita Saikia
Jyotishman Bora
Animesh Kolita
Amlan Dutta
Imlina Sultana
Akash Deep Rajkhowa
Jeet Kalita
Arohan Dutta
Trishali Bora
Anujpriya Saikia
Rimpee Sharma
Subhradeep Kolita
Dinku Dutta
Bidisha Dutta
Junaf Rahman
Md. Muddasir Hussain
Plabonjyoti Baruah
Jyotishmoy Saikia
Tapon Tamuli
Pranjit Kolita
Md. Farhan Ali
Afrina Hussain
Abinash Saikia
Saponjyoti Sarma
Nibir Dutta
Prasurjya Protim Bora
Archis Saikia
Borsha Dutta
Arkita Dutta
22
20
19
18
13
9
11
23
18
19
12
13
10
12
15
12
11
8
5
9
4
16
5
12
12
10
8
0
14
18
14
9
18
19
17
12
16
19
7
12
15
14
19
18
12
15
17
18
20
14
19
15
6
18
19
17
13
14
22
18
13
15
15
15
9
13
12
21
21
22
5
10
7
3
12
9
13
9
10
20
7
6
13
8
11
11
7
13
13
10
18
10
9
9
5
13
14
6
9
7
10
4
7
14
8
14
12
6
8
11
13
17
40 Of 411
Rank
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
Centre Name
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
RollNo
0118029
0118030
0118031
0118032
0118033
0118034
0118035
0118036
0118037
0118038
0118039
0118040
0118041
0118042
0118043
0118044
0118045
0118046
0118047
0118048
0118049
0118050
0118051
0118052
0118053
0118054
0118055
0118056
0118057
0118058
0118059
0118060
0118061
0118062
0118063
0118064
0118065
0118066
0118067
0118068
0118069
0118070
Class
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
Student Name
Sudeshna Dutta
Priya Saikia
Ananya Boruah
Abinash Dutta
Bisti Bora
Udeshna Saikia
Akash Deep Dutta
Archan Goswami
Ansuman Dutta
Zenifar Hussain
Sarbani Kaushik
Kongkon Sarmah
Himangshu Dutta
Bishujyoti Dutta
Sourav Ranjan Saikia
Jumi Dutta
Manab Jyoti Dutta
Debasish Dutta
Priyanki Saikia
Mridupaban Saikia
Priyangshu Dutta
Astha Dutta
Doli Kolita
Biswajit Bora
Boisali Dutta
Madhujya Hazorika
Ansuman Dutta
Nayan Jyoti Saikia
Rakesh Dutta
Priyam Dutta
Animesh Goswami
Musaddika Begum
Jinita Neog
Aryan Borah
Prandeep Bora
Disha Dutta
Hemanga Swaraj Rajkhowa
Prasurjya Dutta
Rakhi Dutta
Sristi Dutta
Ripunjoy Rajkhowa
Champak Bora
41 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
15
11
18
21
12
4
14
8
12
10
11
18
15
21
17
18
19
12
11
15
12
14
12
9
11
12
14
16
15
14
12
17
13
9
14
12
4
8
7
5
13
6
19
12
12
15
18
17
8
7
18
8
10
15
7
8
6
4
21
21
17
13
9
8
5
7
5
7
10
4
7
7
10
21
14
14
11
11
12
12
6
3
6
5
7
5
0
5
7
11
14
10
13
14
11
9
11
16
5
9
5
7
5
17
17
10
12
10
8
15
8
9
13
13
11
14
9
9
6
6
9
12
9
53
55
43
41
53
45
20
41
24
31
35
44
75
51
59
53
55
63
40
33
49
39
40
48
30
28
29
31
57
62
50
0
0
67
36
39
55
60
68
57
46
35
17
8
11
15
18
20
20
16
11
16
10
13
13
13
17
16
6
6
16
7
4
10
14
14
8
12
5
18
11
11
17
15
17
13
12
13
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
0118
Centre Name
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
RollNo
0118071
0118072
0118073
0118074
0118075
0118076
0118077
0118078
0118079
0118080
0118081
0118082
0118083
0118084
0118085
0118086
0118087
0118088
0118089
0118090
0118091
0118092
0118093
0118094
0118095
0118096
0118097
0118098
0118099
0118100
0118101
0118102
0118103
0118104
0118105
0118106
0118107
0118108
0118109
0118110
0118111
0118112
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
V
V
V
Student Name
Samujjal Das
Urmi Bora
Priyasri Bora
Bhagyashree Hazarika
Rituraj Saikia
Gyanjyoti Dutta
Kaustov Saikia
Amorjit Saikia
Ishan Prasad Dutta
Chinmoy Dutta
Zilmil Pakhi Bora
Rajashree Dutta
Hirokjyoti Dutta
Pubali Saikia
Aditya Dutta
Chayanika Bora
Kripal Sahariah
Gouravjyoti Dutta
Trishna Dutta
Denen Kr. Duarah
Ashish Pran Gohain
Akash Dutta
Sudarsana Dutta
Hironmoy Sarma
Bitu Dutta
Manash Jyoti Kolita
Souhali Rohman
Priyanshu Dutta
Ankita Dutta
Jitul Shama
Udipta Saikia
Satabdi Borpuzari
Parashmoni Dutta
Md. Razzakul Islam Khan
Md. Injaman Islam
Gitashree Saikia
Megha Saikia
Shivanga Swannan Sharma
Bismita Bora
Rituraj Das
Prasujya Sarma
Munukon Dutta
42 Of 411
GK
GS
GM
LAN
22
18
17
20
17
16
18
21
22
12
17
20
18
12
17
21
13
14
15
10
18
12
12
9
11
9
16
12
14
15
10
15
13
12
10
9
11
13
8
3
6
11
4
9
11
9
9
4
7
11
9
8
5
13
14
12
12
15
12
12
8
7
8
12
16
15
9
13
5
11
8
11
18
12
9
12
6
7
17
10
13
18
17
16
15
18
17
19
15
16
10
12
9
12
9
5
9
6
4
17
10
17
11
13
14
14
12
7
5
4
7
9
4
7
16
7
9
10
14
17
14
11
14
11
8
8
10
10
9
13
5
7
15
12
12
12
10
12
12
14
17
14
13
12
8
4
11
6
5
3
8
10
TOTAL
0
62
53
55
50
47
48
41
46
57
45
56
54
44
51
44
52
36
47
0
43
38
34
46
24
26
57
35
38
57
51
62
52
56
62
58
48
43
0
0
32
23
Rank
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0118
0118
0118
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
Centre Name
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
HOLY CHILD ENGLISH SCHOOL
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
RollNo
0118113
0118114
0118115
0119001
0119002
0119003
0119004
0119005
0119006
0119007
0119008
0119009
0119010
0119011
0119012
0119013
0119014
0119015
0119016
0119017
0119018
0119019
0119020
0119021
0119022
0119023
0119024
0119025
0119026
0119027
0119028
0119029
0119030
0119031
0119032
0119033
0119034
0119035
0119036
0119037
0119038
0119039
Class
V
VI
VI
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Anamika Mishra
Anirban Pathok
Tinita Neog
Anumagha Bora
Abinash Goswami
Himakhi Rajkhowa
Hiranya Bheruwa
Mallika Phukan
Manash Pegu
Jahnabi Doley
Tarumoni Doley
Barsha Pegu
Bhaity Pegu
Jatin Doley
Tutumoni Doley
Shankar Jyoti Doley
Ujjal Doley
Assar Doley
Bipin Dutta
Dibyajyoti Saikia
Sania Pegu
Rakhi Borah
Keshab Rajkhowa
Shayashree Mishong
Mrinal Pegu
Lakhyajit Doley
Anupam Doley
Bikram Doley
Nitul Kuli
Rohan Tayung
Chitra Doley
Animesh Kakoty
Hrishikesh Hazarika
Juhi Kagyung
Anupama Michong
Udoy Kuli
Anamika Doley
Juri Pegu
Rimjim Doley
Malobika Doley
Priyanka Pegu
Kanjuri Pegu
43 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
3
21
11
19
12
17
14
19
20
5
15
12
8
13
14
16
13
13
8
11
8
6
9
9
7
11
12
6
17
9
7
11
6
9
11
9
10
5
5
16
12
17
14
12
15
18
17
12
18
17
20
14
18
11
11
11
8
9
9
12
15
18
18
17
18
14
16
16
13
10
2
7
6
8
6
10
3
14
7
19
11
12
13
17
15
14
5
9
2
4
10
9
11
8
7
10
16
12
15
14
10
11
14
10
22
64
40
40
45
46
46
54
54
0
32
25
26
42
36
47
37
48
50
71
57
57
59
60
62
55
43
0
0
38
45
57
41
62
27
43
38
42
38
40
28
30
19
13
20
14
23
6
15
13
14
15
15
12
12
9
11
12
7
15
5
8
9
8
6
10
2
7
2
7
13
12
10
6
6
5
7
8
5
5
4
8
14
12
8
14
10
14
11
13
9
10
9
7
Rank
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
Centre Name
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
KARATIPAR HIGH SCHOOL , KARATIPAR , MAJULI
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
RollNo
0119040
0119041
0119042
0119043
0119044
0119045
0119046
0119047
0119048
0119049
0119050
0119051
0120001
0120002
0120003
0120004
0120005
0120006
0120007
0120008
0120009
0120010
0120011
0120012
0120013
0120014
0120015
0120016
0120017
0120018
0120019
0120020
0120021
0120022
0120023
0120024
0120025
0120026
0120027
0120028
0120029
0120030
Class
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Rituraj Borah
Juli Doley
Nishamoni Saikia
Bibekananda Borah
Pranjal Phukan
Abhinab Kakati
Suchil Doley
Aterko Doley
Anupoma Doley
Sonmoni Doley
Nirupoma Doley
Atchur Doley
Mrinmoy Bora
Jigyasa Dutta
Partha Jyoti Das
Ponsomi Sarma
Moyuri Sarma
Dipshikha Dutta
Syamol Jyoti Bora
Udeshna Boruah
Porismita Kalita
Trinoyan Tanti
Abinash Kolita
Pranjyoti Borah
Roktim Bora
Mriganka Das
Anurag Doley
Dhrubajyoti Das
Bisha Jyoti Das
Smornika Das
Joyshree Das
Saranga Pr. Borah
Porismita Borah
Abhijit Saikia
Dimpy Bhuyan
Sneha Bhuyan
Priyabrot Dutta
Anshuman Bhuyan
Porishmita Borah
Priya Saikia
Milon Gayan
Debasish Hazarika
44 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
16
17
21
15
18
16
16
15
14
14
7
10
12
14
13
19
9
7
4
7
6
8
5
16
11
10
13
10
5
7
9
9
8
9
13
13
12
14
9
9
10
6
6
15
17
19
12
14
14
18
15
12
17
16
11
19
16
12
10
17
11
15
14
17
14
18
17
15
13
11
18
13
16
17
13
15
14
13
16
14
14
12
20
15
7
14
18
7
14
9
15
9
7
8
12
15
11
14
17
12
20
15
16
12
4
12
4
7
10
13
15
14
12
8
6
12
10
7
10
4
8
4
10
7
11
13
8
13
14
8
15
14
15
9
11
8
5
10
9
12
12
10
15
10
6
10
12
7
7
6
10
5
7
7
10
11
9
7
5
8
16
11
11
36
40
58
59
50
64
44
37
36
36
35
0
53
45
54
35
44
49
57
56
48
64
49
30
55
56
33
41
36
44
33
38
39
47
57
45
49
49
39
69
53
58
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
Centre Name
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
RollNo
0120031
0120032
0120033
0120034
0120035
0120036
0120037
0120038
0120039
0120040
0120041
0120042
0120043
0120044
0120045
0120046
0120047
0120048
0120049
0120050
0120051
0120052
0120053
0120054
0120055
0120056
0120057
0120058
0120059
0120060
0120061
0120062
0120063
0120064
0120065
0120066
0120067
0120068
0120069
0120070
0120071
0120072
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Pritam Saikia
Dipankar Dutta
Pronamika Saikia
Anurag Bora
Gargi Sarmah
Ankita Saikia
Pranamisikha Bora
Namrapriya Borah
Poranjyoti Dutta
Partha Pratim Dutta
Ankita Dutta
Priyanka Dutta
Prachurjya Borah
Dikshita Kaushik
Debashree Dutta
Bastov Borah
Chinmoy Bora
Anindya Hazarika
Rimashri Bora
Jintu Kalita
Lipika Saikia
Bishwajit Sharma
Ananaya Bora
Debasish Das
Dorshana Hazarika
Shyamolima Bharodaz
Pooja Tamuli
Trishna Sarma
Partha Protim Das
Krishna Moni Bora
Santipriya Borah
Sargam Hazarika
Deva Priyam Goswami
Nitashree Saikia
Dipankar Dutta
Kabyashree Hazarika
Milonjyoti Dutta
Prandeep Tamuli
Deep Tanti
Partha Protim Das
Partha Protim Tamuly
Nipam Saikia
45 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
13
12
13
13
19
18
19
11
17
18
13
7
11
17
18
16
18
15
7
13
16
11
8
10
16
17
23
17
9
16
18
10
5
7
7
13
14
12
16
11
10
12
5
9
4
9
12
17
19
13
19
7
10
3
8
20
15
14
20
13
12
21
7
11
16
13
14
10
14
15
17
13
15
7
17
15
20
20
21
13
25
22
10
19
10
7
18
19
11
14
13
18
17
10
11
15
17
21
18
18
17
23
13
9
17
9
13
12
5
5
5
5
13
7
4
6
11
12
15
10
9
16
15
9
6
11
7
11
5
7
11
15
7
14
13
11
11
7
15
11
15
10
12
9
14
10
12
12
12
11
11
59
0
62
70
69
54
44
60
49
38
26
37
58
0
40
56
0
77
48
51
0
37
48
40
62
50
40
35
50
59
67
63
58
58
72
58
35
59
38
43
46
42
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
Centre Name
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
RollNo
0120073
0120074
0120075
0120076
0120077
0120078
0120079
0120080
0120081
0120082
0120083
0120084
0120085
0120086
0120087
0120088
0120089
0120090
0120091
0120092
0120093
0120094
0120095
0120096
0120097
0120098
0120099
0120100
0120101
0120102
0120103
0120104
0120105
0120106
0120107
0120108
0120109
0120110
0120111
0120112
0120113
0120114
Class
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Priya Darshone Rajbongshi
Goutam Hazarika
Prasanta Rajbanshi
Abhigyan Gautom
Siyani Bora
Bijoykrishna Gayan
Jagritipriya Bora
Amisha Phukon
Animesh Hazarika
Bristirani Dutta
Dikshita Hazarika
Porismita Bora
Babli Das
Minakhi Dutta
Himashri Das
Dulu Moni Dutta
Smiti Sut
Ankur Borah
Bokul Dutta
Biki Saikia
Saikh Ryhan Yasin Rofique
Saytendra Das
Akash Hazarika
Somadrita Borah
Porismita Bora
Baishali Dutta
Raja Dutta
Samujjal Dutta
Progyan Dutta
Animash Dutta
Jyotisman Borah
Prashujya Pran Bora
Rajdeep Dutta
Monoj Puzari
Gourav Bora
Dipjyoti Borah
Uttam Borah
Borsha Bora
Swapna Jyoti Hazarika
Borsharani Dutta
Pranjit Kolita
Anjanjyoti Borah
46 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
6
14
10
9
15
8
19
15
4
19
12
15
6
8
7
4
3
11
9
20
19
17
19
10
14
11
14
13
13
12
13
20
13
18
20
16
9
14
19
7
19
11
7
12
8
8
11
7
11
9
6
21
9
5
9
9
7
9
7
5
10
11
17
13
21
9
12
3
7
6
7
9
6
14
8
12
12
10
5
7
12
8
12
10
6
2
3
8
2
3
7
1
7
14
4
8
6
6
2
6
6
6
2
6
7
16
20
12
17
6
11
5
12
10
7
13
6
18
19
12
9
7
15
8
17
12
5
9
8
8
9
10
12
9
12
14
10
11
9
7
8
7
6
9
8
12
16
13
17
8
15
10
13
11
13
11
7
14
9
11
13
9
11
11
10
10
17
54
24
37
29
33
37
28
49
34
29
68
35
39
30
30
24
26
22
31
29
49
59
59
77
39
58
30
45
35
45
42
33
61
36
59
64
47
34
39
56
33
65
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0120
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
Centre Name
RollNo
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
JOYMOTI GIRL'S HS , BALIGAON , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
0120115
0120116
0120117
0120118
0120119
0120120
0120121
0121001
0121002
0121003
0121004
0121005
0121006
0121007
0121008
0121009
0121010
0121011
0121012
0121013
0121014
0121015
0121016
0121017
0121018
0121019
0121020
0121021
0121022
0121023
0121024
0121025
0121026
0121027
0121028
0121029
0121030
0121031
0121032
0121033
0121034
0121035
Class
VIII
VIII
IV
VI
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Ashmita Bora
Anisha Medhi
Priya Dutta
Rekhamoni Payeng
Bagmita Saikia
Sneha Priyam Borah
Gayatri Borah
Sakanya Saikia
Lopamudra Saikia
Shymalika Hazarika
Chandra Kamal Saikia
Ishan Baruah
Asish Hatimota
Riya Karmakar
Tamanna Kunto
Nayanmoni Hazarika
Nabakanta Satola
Dhrubajyoti Chintey
Rashmi Thakur
Juri Payeng
Amlanjyoti Sabhapandit
Pompi Ozah
Paranita Kalita
Dharati Tamuli
Pranamika Borah
Mayukh Manjar Bora
Sonalika Hazarika
Chinmoy Boruah
Rekibul Regon
Dhrubajyoti Regon
Hemprakash Gatak
Pollabi Dutta
Madhusmita Payeng
Borasha Bhuyan
Ponkoj Ozah
Partha Protim Borah
Mitali Borah
Disharani Borah
Rishmi Saikia
Monjit Kolita
47 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
18
13
11
17
4
8
13
9
12
13
7
44
61
33
0
0
0
0
73
60
65
45
60
57
38
63
53
35
46
57
44
51
19
53
41
49
54
53
46
65
48
58
40
42
30
43
30
34
57
57
43
33
58
23
18
22
16
19
16
14
21
10
11
16
19
16
16
5
17
14
13
16
15
17
20
10
16
9
15
13
13
11
13
13
16
14
14
13
21
19
19
18
21
21
17
17
16
14
10
17
12
16
4
19
14
15
14
16
15
19
16
16
9
13
5
12
8
8
15
15
12
8
16
13
11
9
4
7
10
5
13
14
6
10
10
13
8
3
4
9
11
11
10
8
10
9
17
12
9
7
9
5
8
15
12
8
3
17
16
12
15
7
13
10
2
12
13
4
10
11
3
11
7
13
4
10
13
12
6
16
13
9
10
5
5
9
6
5
14
14
9
8
12
Rank
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
Centre Name
RollNo
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
0121036
0121037
0121038
0121039
0121040
0121041
0121042
0121043
0121044
0121045
0121046
0121047
0121048
0121049
0121050
0121051
0121052
0121053
0121054
0121055
0121056
0121057
0121058
0121059
0121060
0121061
0121062
0121063
0121064
0121065
0121066
0121067
0121068
0121069
0121070
0121071
0121072
0121073
0121074
0121075
0121076
0121077
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Jahid Ahamad
Nilov Saikia
Esneha Khaton
Raj Pratim Thakur
Aditya Borah
Atrayee Hazarika
Tanmay Kashyap
Dusmanta Saikia
Diganta Borah
Samar Boruah
Swagata Saikia
Shankar Jyoti Regon
Jyotismoi Saikia
Silpa Das
Bhaktipriya Borah
Swapnil Hazarika
Janmoni Gatak
Shubhalakhmi Payeng
Kakuli Payeng
Tapanjyoti Regon
Niharika Kalita
Kuldeep Narayan Borah
Bhaskar Payeng
Richa Pegu
Abhilasha Saikia
Guncha Tarannum
Priyadarshana Saikia
Uddipta Payeng
Arindom Protim Borah
Abhisruti Hazarika
Shakia Moni Saikia
Roktim Das
Kakuli Bhuyan
Krishna Borah
Nayan Pratim Saikia
Anupam Borah
Puja Sarkar
Rakesh Chil
Chinmoyjit Hazarika
Pratyasha Priyam Boruah
Subasana Hazarika
Shibani Saikia
48 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
16
16
13
16
17
15
9
16
17
17
15
9
17
17
14
12
17
16
15
19
13
9
16
14
12
7
18
20
17
16
17
16
12
15
14
13
9
16
14
15
16
11
20
10
11
11
19
10
16
9
10
17
18
14
16
12
15
14
11
14
17
16
13
13
14
15
14
16
15
19
13
8
15
16
18
17
10
15
11
15
17
17
17
3
14
5
10
11
10
1
5
7
11
8
11
9
3
7
8
12
10
9
10
14
6
7
12
6
3
9
7
17
7
7
8
14
4
10
4
4
2
6
5
5
11
7
15
9
11
13
13
8
8
10
7
10
15
8
16
14
14
10
9
5
6
17
11
11
12
7
3
13
13
15
13
13
15
12
9
10
5
10
5
9
13
11
13
40
65
40
45
51
59
34
38
42
45
52
59
40
52
50
51
48
47
44
48
66
43
40
54
42
32
45
53
71
50
44
55
58
43
52
33
42
27
46
49
48
57
Rank
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
Centre Name
RollNo
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
0121078
0121079
0121080
0121081
0121082
0121083
0121084
0121085
0121086
0121087
0121088
0121089
0121090
0121091
0121092
0121093
0121094
0121095
0121096
0121097
0121098
0121099
0121100
0121101
0121102
0121103
0121104
0121105
0121106
0121107
0121108
0121109
0121110
0121111
0121112
0121113
0121114
0121115
0121116
0121117
0121118
0121119
Class
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Lakhimee Neog
Aastha Boruah
Debajani Regon
Papu Regon
Priyakhi Khataniar
Chumi Regon
Protiksha Borah
Bichitra Payeng
Bikash Payeng
Hemanta Payeng
Anamika Payeng
Bikash Dhandia
Pallabi Das
Bornisha Mudoi
Kumari Nitishpriya Borah
Debangaraj Kaushik
Nabajyoti Borah
Subrot Jyoti Dutta
Archita Saikia
Projalita Dutta
Ushamoni Dutta
Kaushik Borah
Manash Protim Dolakasharia
Lakhi Saikia
Arpita Saikia
Munmi Payeng
Shipi Shikha Hazarika
Papu Regon
Gitanjali Payeng
Dordon Bhuyan
Luna Regon
Nirjan Hazarika
Porismita Boruah
Nibha Regon
Bornali Dutta
Guna Gobinda Baruah
Chayanika Borah
Samannita Saikia
Lukumoni Borah
Rahul Borah
Robin Borah
Dipali Dutta
49 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
18
15
20
18
21
18
15
15
21
23
22
13
15
10
5
11
14
10
10
6
7
9
13
5
9
5
7
8
8
8
7
8
8
5
6
11
9
7
8
11
11
9
11
9
8
5
12
17
23
18
19
18
18
10
15
15
12
9
18
10
19
13
17
12
19
19
18
12
12
7
17
14
13
19
12
8
13
12
17
19
14
14
7
13
19
15
13
5
7
10
6
10
4
11
10
10
4
7
8
13
7
8
8
5
11
11
5
16
6
4
10
8
8
14
10
7
7
4
7
11
8
6
2
9
7
10
3
2
6
4
6
6
3
4
15
9
16
10
3
9
9
10
9
10
13
12
13
14
4
12
7
9
10
11
8
10
4
16
14
9
12
9
8
44
51
37
40
48
54
45
43
38
44
42
53
0
56
49
67
54
39
51
34
46
57
47
42
42
34
50
34
47
29
41
48
46
34
32
21
52
39
36
45
29
31
Rank
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0121
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
Centre Name
RollNo
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
DEODIA ATI SR BASIC SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
0121120
0121121
0121122
0121123
0121124
0121125
0121126
0121127
0121128
0121129
0121130
0121131
0121132
0121133
0121134
0121135
0121136
0121137
0121138
0121139
0121140
0121141
0121142
0121143
0121144
0121145
0121146
0121147
0121148
0121149
0121150
0121151
0122001
0122002
0122003
0122004
0122005
0122006
0122007
0122008
0122009
0122010
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Ritumoni Das
Monjumoni Dutta
Sneha Boruah
Lalit Payeng
Gayatri Kalita
Niranjan Regon
Dipsikha Borah
Abismita Saikia
Krishna Saikia
Hirakjyoti Hazarika
Madhav Payun
Bikash Payeng
Akash Pegu
Bidur Regon
Sonkarjyoti Payeng
Sontas Palo
Madabi Pagag
Dibyajyoti Saikia
Koseswar Payeng
Rupa Rajkhowa
Rantu Borah
Ashima Saikia
Alipriya Dutta
Bandana Bhuyan
Gitanjali Payeng
Rashmi Rekha Dutta
Goutom Saikia
Pranamika Dutta
Sankar Jyoti Borah
Maithili Kalita
Astha Hazarika
Probhat Neog
Lakhipriya Das
Bhaswati Saikia
Sarbananda Payun
Simanta Gam
Lemon Jyoti Bhuyan
Jayanta Madhab Doley
Angshuman Mudoi
Gouranga Borah
Rajashre Bhuyan
Akankhya Bharali
50 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
12
12
11
13
4
17
17
16
15
14
15
12
11
16
8
16
18
17
20
17
13
14
10
17
14
17
17
15
14
19
14
20
19
11
9
14
18
17
15
17
11
13
16
11
11
12
6
8
6
7
10
7
9
8
8
9
6
3
11
5
4
7
9
7
8
15
13
9
11
18
10
10
8
19
22
10
5
12
13
20
13
11
12
5
6
2
4
5
2
7
8
7
7
4
6
6
5
8
5
7
8
7
6
6
8
8
10
11
10
12
11
11
9
14
3
9
13
7
3
7
8
13
11
3
13
9
11
8
9
13
4
12
12
11
13
10
8
7
12
9
11
10
11
13
16
15
10
9
13
17
12
11
17
11
12
12
6
12
12
5
2
7
7
14
11
8
13
39
45
33
35
43
16
44
43
41
45
35
38
33
36
42
30
36
48
42
46
45
40
38
41
60
49
49
56
55
45
55
31
60
66
33
19
40
46
64
50
39
49
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
Centre Name
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
RollNo
0122011
0122012
0122013
0122014
0122015
0122016
0122017
0122018
0122019
0122020
0122021
0122022
0122023
0122024
0122025
0122026
0122027
0122028
0122029
0122030
0122031
0122032
0122033
0122034
0122035
0122036
0122037
0122038
0122039
0122040
0122041
0122042
0122043
0122044
0122045
0122046
0122047
0122048
0122049
0122050
0122051
0122052
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Himadri Gam
Sonmoni Dutta
Kanmaina Mili
Pragyanjyoti Nath
Debojit Hazarika
Junali Payun
Rekhamoni Ngatey
Ruyum Pegu
Hirak Jyoti Mili
Socratis Padun
Sivangi Kakoti
Abhishruti Borah
Smriti Rekha Bharali
Binita Mili
Migom Narah
Diptirani Narah
Rekha Mili
Dhormeswor Mili
Debi Pegu
Monalisa Mili
Bhaiti Mili
Meenaxi Mili
Maniki Mili
Bastav Payeng
Bhargabi Kakati
Rajmoni Bora
Manash Protim Saikia
Bedbrot Nath
Deepshikha Borah
Ranjan Das
Kasturi Bhuyan
Pakhi Nath
Rina Regon
Sorujuti Regon
Nayanmoni Pegu
Manjil Kakoti
Bablee Hazarika
Rivashree Kakoty
Bitu Payeng
Hemanta Gam
Sudipta Bharali
Lakhijite Nath
51 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
10
13
20
11
10
12
15
16
17
9
4
7
9
14
19
3
5
3
5
13
10
11
19
10
18
12
18
18
16
15
16
12
14
10
16
17
17
5
8
5
21
6
14
8
20
13
9
9
11
14
20
8
18
12
6
10
11
4
6
1
5
12
6
15
11
12
18
15
20
13
15
11
13
10
7
9
7
14
13
10
10
16
14
7
8
6
20
6
1
7
6
5
11
5
11
8
6
7
9
5
9
2
4
9
14
8
9
13
17
13
10
7
11
8
10
6
6
7
12
10
13
9
8
8
9
6
5
7
17
12
5
6
1
3
16
9
0
1
4
9
8
3
0
6
0
5
10
4
9
9
8
12
3
7
8
4
7
4
7
1
7
13
8
5
8
8
13
28
37
34
77
42
25
34
33
38
64
31
33
28
25
40
47
15
20
12
14
39
40
38
48
44
61
52
51
45
50
38
46
32
34
27
42
54
51
29
34
37
57
Rank
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
Centre Name
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
RollNo
0122053
0122054
0122055
0122056
0122057
0122058
0122059
0122060
0122061
0122062
0122063
0122064
0122065
0122066
0122067
0122068
0122069
0122070
0122071
0122072
0122073
0122074
0122075
0122076
0122077
0122078
0122079
0122080
0122081
0122082
0122083
0122084
0122085
0122086
0122087
0122088
0122089
0122090
0122091
0122092
0122093
0122094
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Soniya Sahu
Dhrubajyoti Ngatey
Sankalpa Saikia
Nabajuti Das
Anamika Borah
Jitu Payun
Rana Mili
Poreshmoni Mili
Manabjyoti Pamegam
Dibarani Mili
Ranjita Mili
Kushal Jyoti Narah
Irin Nath
Amlan Jyoti Borah
Bidyasagar Ozah
Hirakjyoti Hazarika
Chinmoi Hazarika
Trishna Moni Boruah
Mukul Ngatey
Garima Das
Bikrom Barik
Ranoj Gam
Atul Gam
Bonti Payeng
Maina Nath
Gouranga Nath
Samiran Mili
Chironjit Dutta
Sonali Sahu
Anish Sahu
Lakhi Kanta Payeng
Ashim Gam
Lord Taid
Mohendra Pegu
Amar Jyoti Payeng
Arnob Bhuyan
Hiranya Kr. Doley
Abishak Doley
Krishnamani Saikia
Priyam Dutta
Pompi Boruah
Jayanta Nath
52 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
21
16
17
16
10
17
13
6
11
12
15
16
13
18
14
13
20
12
18
18
14
15
13
14
15
10
13
19
10
12
3
15
11
12
15
14
10
15
15
14
15
15
10
12
13
11
8
13
7
5
10
8
17
12
12
8
10
9
17
9
10
19
12
12
12
11
15
10
14
12
11
17
8
11
14
13
15
11
9
15
7
9
13
9
9
7
9
7
15
6
8
3
10
7
12
8
3
8
10
8
10
6
7
7
6
8
7
4
11
4
7
9
8
11
7
6
11
12
7
11
4
3
7
4
7
9
7
5
10
11
7
9
5
3
2
4
10
13
9
11
10
9
15
12
13
18
12
4
9
12
16
6
10
11
3
6
7
6
16
10
11
12
5
6
5
12
11
52
47
40
49
45
40
45
33
17
33
31
54
49
37
45
44
39
62
39
48
62
44
39
41
41
57
30
44
51
32
46
25
38
52
47
48
48
28
39
34
39
46
Rank
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
Centre Name
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
RollNo
0122095
0122096
0122097
0122098
0122099
0122100
0122101
0122102
0122103
0122104
0122105
0122106
0122107
0122108
0122109
0122110
0122111
0122112
0122113
0122114
0122115
0122116
0122117
0122118
0122119
0122120
0122121
0122122
0122123
0122124
0122125
0122126
0122127
0122128
0122129
0122130
0122131
0122132
0122133
0122134
0122135
0122136
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Kumari Bidisha Deka
Dipok Borah
Monika Borah
Manuj Borah
Popy Hazarika
Ranjit Borah
Moyuri Borah
Puja Phukan
Maina Kotoki
Meetali Mili
Pradan Narah
Ronuj Pegu
Ramchandra Narah
Juli Mili
Suresh Pagag
Shiba Pagag
Rishita Kowshik
Nabajit Borauh
Lihit Payeng
Priyanka Hazarika
Prasanta Gaom
Pahi Bhuyan
Nabajyoti Payun
Rinjumoni Regon
Bastab Saikia
Rechamoni Payeng
Abhijit Regon
Sima Das
Anupam Hazarika
Bitupan Das
Dibyajyoti Borah
Sunita Narah
Kalpana Das
Manalisha Hazarika
Lakhyajit Tamuli
Jintu Moni Das
Bikas Chintey
Prantik Hazarika
Chandan Das
Manash Medhi
Nisha Sarkar
Manabjyoti Lagachu
53 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
15
15
17
7
11
14
13
9
12
15
10
12
15
14
14
23
22
19
16
19
24
18
13
14
11
21
9
16
18
17
16
13
13
20
18
18
19
13
14
16
10
11
14
9
15
9
13
11
15
13
9
10
12
9
9
18
17
18
13
9
14
11
17
13
6
12
11
13
6
14
9
13
10
11
17
11
12
9
12
13
14
12
10
8
8
6
9
6
7
6
5
5
11
10
7
4
5
10
6
12
9
6
5
5
10
2
3
9
7
6
5
4
3
7
9
4
7
9
6
5
9
6
4
5
7
11
10
11
9
2
4
9
8
10
8
8
7
4
5
9
4
17
12
8
12
10
12
5
6
13
11
8
9
11
10
10
8
5
11
8
10
5
9
10
8
9
8
49
47
41
50
24
35
40
41
37
40
43
36
29
34
51
41
70
56
42
47
45
63
38
28
48
40
48
29
45
40
47
43
33
48
48
46
37
49
42
40
42
35
Rank
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
Centre Name
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
RollNo
0122137
0122138
0122139
0122140
0122141
0122142
0122143
0122144
0122145
0122146
0122147
0122148
0122149
0122150
0122151
0122152
0122153
0122154
0122155
0122156
0122157
0122158
0122159
0122160
0122161
0122162
0122163
0122164
0122165
0122166
0122167
0122168
0122169
0122170
0122171
0122172
0122173
0122174
0122175
0122176
0122177
0122178
Class
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Pranjal Mili
Santu Das
Bikrom Das
Bijit Mili
Sima Talukdar
Debabani Das
Saitanya Boruah
Sudesna Kakati
Kamini Das
Asish Saikia
Satya Brot Dutta
Pranjit Doley
Mridusmita Doley
Dudu Payun
Bitupon Boruah
Disha Bhuyan
Bitupan Hazarika
Anamika Borah
Rima Borah
Aple Das
Dipika Das
Mallika Ghosh
Swapna Hazarika
Rimpi Das
Purnima Gam
Susmita Das
Midupol Dutta
Madhujya Das
Pronob Das
Nabajyoti Borah
Raju Ngatey
Rupam Chirang
Mondeep Borah
Gariyashi Saikia
Raju Hazarika
Joystuti Bhuyan
Darshana Bhuyan
Bikash Narah
Isha Dutta
Sangeeta Biswas
Priti Holder
Kushal Hazarika
54 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
21
8
19
15
9
12
18
9
18
19
15
12
18
11
14
13
17
16
17
14
12
14
14
15
10
10
15
13
16
14
11
16
11
20
21
22
13
19
16
9
13
7
13
12
9
8
9
10
13
10
16
15
7
9
9
10
17
11
11
12
11
4
4
12
8
11
7
7
12
12
7
9
7
17
4
12
11
10
9
11
6
9
11
2
7
5
9
5
5
5
9
10
14
13
5
9
3
13
12
9
8
6
9
4
7
6
6
8
7
6
7
5
6
6
6
15
3
8
9
9
7
10
7
5
7
13
12
11
5
14
12
14
16
12
15
17
10
10
12
15
17
9
12
12
14
13
9
11
11
11
10
14
13
11
12
11
9
14
11
16
17
17
10
17
9
11
13
33
53
36
42
42
35
41
56
41
63
64
37
40
42
49
60
42
48
46
51
35
32
43
39
45
34
37
47
41
41
40
33
62
29
56
58
58
39
57
38
34
44
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0122
0123
0123
0123
0123
0123
0123
Centre Name
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
MADHYA MAJULI PARIJAT HS SCHOOL , JORHAT
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
RollNo
0122179
0122180
0122181
0122182
0122183
0122184
0122185
0122186
0122187
0122188
0122189
0122190
0122191
0122192
0122193
0122194
0122195
0122196
0122197
0122198
0122199
0122200
0122201
0122202
0122203
0122204
0122205
0122206
0122207
0122208
0122209
0122210
0122211
0122212
0122213
0122214
0123001
0123002
0123003
0123004
0123005
0123006
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
Student Name
Banashree Devi
Gayatri Borthakur
Munmi Ghosh
Rajdip Neog
Dhruba Jyoti Borah
Abinash Das
Papu Das
Trishna Das
Tulika Borah
Pranita Doley
Krishna Kt. Payun
Nabakanta Gam
Suprajit Doley
Juri Hazarika
Krisha Das
Ashajyoti Borah
Pratap Barik
Pranab Hazarika
Krishna Hazarika
Nayan Jyoti Chintey
Bhagya Jyoti Dutta
Udipta Bhuyan
Kaushik Borah
Swaraj Pal Hazarika
Utshab Hazarika
Pranjal Dutta
Trishna Das
Pranab Jyoti Das
Buddhamoni Payeng
Priyanka Pathak
Rajib Dutta
Mriganka Das
Junmoni Mili
Bhaskar Mili
Deb Doley
Sadhan Medhi
Arpita Das
Sushmita Bhujel
Jun Karmokar
Anesha Borah
Mehna Borah
Raj Dutta
55 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
19
19
18
16
17
20
17
18
14
18
16
19
19
21
18
20
16
13
17
14
15
12
9
11
14
12
17
20
16
16
16
7
10
10
13
7
5
9
7
11
10
8
7
8
14
12
6
8
13
8
11
8
6
8
12
5
11
8
6
5
9
9
13
10
7
7
9
7
11
11
8
10
12
13
11
9
12
7
8
8
8
10
14
13
11
10
14
14
15
11
12
9
9
8
8
8
10
10
13
11
9
9
11
12
9
5
10
11
11
11
4
9
8
9
10
20
19
14
9
18
21
14
17
8
16
16
8
11
12
11
12
9
9
19
18
6
17
18
6
7
9
8
3
13
3
7
9
9
8
13
9
10
12
5
7
12
7
13
11
8
10
10
10
57
55
55
45
47
49
52
39
38
40
42
48
53
46
47
47
58
51
37
42
44
42
42
36
31
45
45
42
51
0
48
52
38
31
52
40
53
55
31
51
57
33
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
Centre Name
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
RollNo
0123007
0123008
0123009
0123010
0123011
0123012
0123013
0123014
0123015
0123016
0123017
0123018
0123019
0123020
0123021
0123022
0123023
0123024
0123025
0123026
0123027
0123028
0123029
0123030
0123031
0123032
0123033
0123034
0123035
0123036
0123037
0123038
0123039
0123040
0123041
0123042
0123043
0123044
0123045
0123046
0123047
0123048
Class
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Puja Dutta
Pritam Podder
Karunya Panging
Om Das
Sahadeb Debnath
Tulika Majumdar
Parthana Das
Ditanjona Hazarika
Alympika Bora
Krishnakhi Dutta
Anami Mess
Akansha Bora
Dipty Kalita
Sabita Rani Dutta
Rupok Das
Pronami Dutta
Ashrita Das
Ankit Paul
Akhaya Saha
Mousumi Shil
Priayakhi Chakrabarty
Sneha Das
Puja Dey
Anjana Das
Gangutri Hazarika
Latifa Khatun
Momita Das
Priya Gogoi
Rijumoni Mili
Liza Saikia
Udipta Pal Kalita
Anurag Saikia
Ankur Jyoti Bharali
Roshmi Gogoi
Rekibiddin Ahmed
Dibajyoti Kalita
Sinku Kalita
Rubul Saikia
Laikhydeep Dutta
Pratika Bora
Parbati Mahanta
Prianku Dutta
56 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
15
12
13
8
14
6
7
4
9
6
14
6
16
17
17
18
6
9
15
16
11
17
14
15
10
10
9
7
15
13
15
8
15
13
16
8
15
16
12
12
15
13
17
14
12
8
11
13
12
5
15
15
15
12
18
11
17
12
7
7
10
13
9
21
6
14
11
7
5
5
16
14
14
6
14
14
12
12
18
16
11
13
12
6
8
14
5
7
3
8
11
7
11
7
11
5
10
12
13
9
5
7
9
9
1
10
8
7
4
7
9
4
4
10
6
9
4
7
9
6
3
6
3
6
9
13
12
11
3
5
8
8
17
10
13
6
14
7
11
9
14
10
4
2
4
7
8
15
8
11
3
3
7
4
12
4
7
5
6
7
6
3
6
8
5
6
7
45
52
51
33
28
36
35
47
26
48
34
54
30
55
49
61
49
22
25
38
45
29
63
36
47
28
27
30
20
47
41
42
28
39
41
43
29
42
46
31
37
43
Rank
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
Centre Name
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
RollNo
0123049
0123050
0123051
0123052
0123053
0123054
0123055
0123056
0123057
0123058
0123059
0123060
0123061
0123062
0123063
0123064
0123065
0123066
0123067
0123068
0123069
0123070
0123071
0123072
0123073
0123074
0123075
0123076
0123077
0123078
0123079
0123080
0123081
0123082
0123083
0123084
0123085
0123086
0123087
0123088
0123089
0123090
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
Student Name
Utpal Bora
Kabya Kashyap
Ranjan Das
Pragyan Jyoti Hazarika
Dipanjoli Das
Mondira Das
Sutapa Basak
Tushar Majumdar
Nikha Biswas
Debajit Saha
Bir Bahadur Chetri
Bisnu Gor
Riya Shil
Urmi Sharma
Alka Jhawar
Angshuman Bora
Priyam Ranjan Borah
Jyotisman Dutta
Jintu Das
Riya Mazumder
Riku Changmai
Abhimab Borthakur
Anamika Paul
Dipjyoti Das
Pranamika Bori
Ankita Dutta
Krishna Jyoti Gayan
Pragyasri Bora
Madhusmita Kalita
Namrata Kalita
Nikita Paul
Nayan Moni Das
Abanika Ghosh
Anushikha Paul
Parismita Bora
Sukanya Borah
Jagriti Dutta
Manisha Pawer
Puja Deka
Ruma Kalita
Nitya Nanda Kalita
Debojit Paul
57 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
7
7
9
7
2
17
19
16
7
8
5
14
10
10
17
14
12
15
14
10
6
8
7
9
4
5
10
9
8
16
14
8
9
6
6
6
12
5
12
9
9
12
11
5
3
7
6
12
17
16
22
17
18
18
21
21
13
7
17
11
16
15
8
18
12
17
9
17
13
20
16
8
17
9
9
12
18
22
16
23
12
14
17
16
9
9
9
10
4
8
7
10
7
8
12
14
9
15
8
5
10
8
7
8
8
15
7
18
3
8
14
14
6
6
3
7
7
7
6
9
8
7
5
6
11
9
11
8
7
9
8
3
14
8
15
18
12
11
2
15
4
5
6
8
9
9
7
13
8
9
8
10
8
14
13
7
12
5
5
39
33
27
48
39
31
60
58
39
25
29
24
0
35
57
61
60
76
45
51
54
66
32
27
35
36
36
39
28
50
35
41
34
47
41
58
48
28
46
31
29
0
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0123
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0124
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
Centre Name
SRI SRI NIGAMANANDA ADARSHA BIDYAPITH , GARAMUR
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
JOYA BIDYAPITH, JORHAT
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
RollNo
0123091
0124001
0124002
0124003
0124004
0124005
0124006
0124007
0124008
0124009
0124010
0124011
0124012
0124013
0124014
0124015
0124016
0124017
0124018
0124019
0124020
0124021
0124022
0124023
0124024
0124025
0125001
0125002
0125003
0125004
0125005
0125006
0125007
0125008
0125009
0125010
0125011
0125012
0125013
0125014
0125015
0125016
Class
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Debajit Paul
Ankur Dutta
Dinku Gogoi
Gyandeep Das
Simran Kairy
Sudarshan Hazarika
Suhani Begum
Anindita Sarmah
Bindi Gogoi
Bristi Gogoi
Debasish Bora
Dolly Das
Gourav Sharma
Hrishikesh Kashyap
Priyanka Das
Abinash Kalita
Aditya Bora
Arindom Saikia
Debojit Handique
Taranga Pulak Dolakashoria
Bikash Kalita
Bishal Sarmah
Dibyajit Mohan
Gauranga Bora
Sharmistha Borah
Tina Gogoi
Anurag Sharmah
Amar Jyoti Sarmah
Monoj Bora
Niha Swargiary
Dipshikha Saikia
Goutam Bora
Pranjal Saikia
Md Robi Ali
Aminur Ali
Sajid Ali
Mintu Gogoi
Priyanka Mandal
Rahiul Hussain
Muslima Begum
Manash Chaliha
Pranabjyoti Chaliha
58 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
17
16
19
16
17
12
17
20
17
13
15
12
4
6
11
7
7
14
15
12
14
13
10
20
22
23
22
21
9
9
24
19
17
17
17
20
17
20
16
13
11
12
8
19
16
12
14
16
15
14
12
9
18
18
15
18
19
19
14
15
4
11
10
13
15
24
22
5
12
10
10
8
4
7
11
8
9
6
7
12
5
10
4
10
9
7
8
20
7
11
11
14
10
13
10
8
12
16
15
13
13
18
7
9
8
9
12
10
4
16
6
14
10
6
10
12
12
19
11
13
9
10
7
7
1
8
3
6
10
9
7
8
13
11
12
55
53
54
61
49
49
0
48
59
63
57
56
35
33
65
61
56
54
56
69
43
54
32
43
42
42
35
79
51
0
49
29
35
35
39
41
0
0
49
44
26
43
19
20
10
16
14
11
7
13
5
2
5
5
11
11
4
9
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0125
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
CHARAIBAHI HS SCHOOL
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0125017
0125018
0125019
0125020
0125021
0125022
0125023
0125024
0125025
0125026
0125027
0125028
0126001
0126002
0126003
0126004
0126005
0126006
0126007
0126008
0126009
0126010
0126011
0126012
0126013
0126014
0126015
0126016
0126017
0126018
0126019
0126020
0126021
0126022
0126023
0126024
0126025
0126026
0126027
0126028
0126029
0126030
Class
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Himangshu Nayan Chakrabarty
Prandeep Das
Wazid Siddique
Nayan Phukan
Ramim Hussain
Biki Chaliha
Rekhamoni Borah
Monika Borah
Purnima Borah
Pallab Saikia
Marami Borah
Mayuri Tanti
Subham Goswami
Sandhani Hatiboruah
Ankuran Bhattacharyya
Mrinmoy Sarmah
Anwesha Borthakur
Raja Dutta
Ankita Saha
Chayasnigdha Bharali
Pranjal Protim Buragohain
Abhijit Borah
Ghanam Kashyap
Samadrita Dutta
Swapna Mita Borthakur
Shristi Saikia
Janardan Gogoi
Modhuchanda Borah
Animesh Keot
Sumanta Madhab Oza
Anindya Nayan Mishra
Anubhab Proyas Bharali
Vedabid Deva Goswami
Anushka Baruah
Mamon Singh
Kasturi Bora
Chinmoy Kumar Mohan
Animesh Dutta
Farhana Akter Siraj
Aryan Mahanta
Shashwat Buragohain
Akanksha Priyadarshini
59 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
16
18
20
21
22
16
16
9
20
9
7
16
16
18
18
19
18
17
19
12
9
18
19
19
21
19
18
20
15
14
14
17
19
21
18
21
16
18
17
15
14
15
8
9
11
12
12
15
13
9
12
9
7
15
19
21
22
20
17
13
18
16
10
18
19
21
19
22
15
21
16
13
14
18
19
17
15
19
21
20
17
20
12
6
3
5
12
11
13
7
11
4
10
6
6
11
12
15
14
8
6
10
9
8
9
13
15
13
15
16
11
15
3
8
6
11
13
8
8
15
12
14
8
11
6
8
10
7
13
13
14
12
12
9
13
7
9
10
16
18
16
18
15
11
14
11
10
14
17
17
14
17
14
18
9
17
11
16
18
16
13
15
16
18
7
15
10
41
37
39
56
57
61
50
52
31
55
31
29
52
63
72
70
65
56
51
60
47
38
63
70
70
69
74
58
74
43
52
45
62
69
62
54
70
65
70
49
61
42
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126031
0126032
0126033
0126034
0126035
0126036
0126037
0126038
0126039
0126040
0126041
0126042
0126043
0126044
0126045
0126046
0126047
0126048
0126049
0126050
0126051
0126052
0126053
0126054
0126055
0126056
0126057
0126058
0126059
0126060
0126061
0126062
0126063
0126064
0126065
0126066
0126067
0126068
0126069
0126070
0126071
0126072
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Abhnav Kashyap Borah
Anirodha Bor Patra Gohain
Sudipta Nayan Bora
Ansumita Bordoloi
Rajpritam Dutta
Abhinab Chutia
Ipsita Bordoloi
Subhankar Sharma
Prangana Mahanta
Priyodarshini Bora
Sneha Bharadwaj
Siddharth Roy
Princhi Borah
Shivasish Dutta
Ayanav Bora
Yaffa Rahman
Rajnandan Saikia
Saswati Kashyap
Rajnish Sarma
Anindita Borah
Moninugdha Goswami
Aditi Choudhary
Priyakshi Sabhapondit
Anuska Bhuyan
Shatakshi Sarma Pathak
Ankit Buragohain
Gargi Singha
Rishi Bora
Derani Sahoo
Gayatri Dutta
Trahitra Kashyap
Himashree Bora
Hrishov Jyoti Bora
Ritu Raj Das
Sanskrita Kashyap
Abhilasha Chaliha
Susmita Baruwati
Richi Saikia
Ritisha Borah
Subhalaxmi Bharati Hazarika
Swapnil Bhattacharyya
Bhargavi Goswami
60 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
16
19
21
15
18
20
19
18
21
20
13
13
20
20
15
8
14
13
19
9
18
19
17
17
14
17
11
17
14
15
13
16
16
18
24
22
21
23
17
18
21
20
13
16
22
20
5
12
13
15
18
8
18
22
18
20
15
18
11
20
14
14
14
10
11
16
13
15
15
12
17
15
11
13
11
14
12
11
9
13
12
12
9
10
8
11
16
10
11
8
12
14
7
7
11
14
12
17
16
16
16
18
16
18
17
15
4
12
18
13
14
10
10
15
9
6
8
8
14
15
16
11
6
15
11
16
15
14
16
19
12
15
16
17
23
8
14
18
17
14
22
19
18
25
16
12
12
13
10
8
14
9
23
8
15
14
16
16
16
13
13
19
14
54
55
70
74
68
70
73
69
69
70
68
41
55
72
64
43
43
49
55
55
33
52
60
65
62
56
54
40
66
46
52
53
0
55
60
65
52
61
62
57
90
46
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
1st
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126073
0126074
0126075
0126076
0126077
0126078
0126079
0126080
0126081
0126082
0126083
0126084
0126085
0126086
0126087
0126088
0126089
0126090
0126091
0126092
0126093
0126094
0126095
0126096
0126097
0126098
0126099
0126100
0126101
0126102
0126103
0126104
0126105
0126106
0126107
0126108
0126109
0126110
0126111
0126112
0126113
0126114
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Aakrist Das
Subhangshu Borthakur
Nayanika Kashyap
Pooja Deka
Arnab Kashyap
Bishnu Priya Borah
Anushka Khound
Adrija Hazarika
Abhigyan Saikia
Satyami Bhushana
Banyarani Chetia
Anuradha Gogoi
Mahatma Hazarika
Ankur Hazarika
Swapnali Karmakar
Aador Pratim Kashyap
Jessica Gogoi
Anindita Dutta
Uddipta Saikia
Ankita Das
Tanaya Dutta
Atanu Dutta
Ankita Dutta
Abhisekh Neog
Bonya Kumud Kashyap
Jigyasish Das
Princhi Priya Gogoi
Krishtina Choudhary
Shymalika Borthakur
Rishita Bharali
Soyan Protim Barah
Anshuman Saikia
Darsana Khoud
Debojit Neog
Tridip Saikia
Ashish Protim Saikia
Dibyajon Jnyanam Borah
Biru Borchetia
Nayana Dutta
Bhargab Baruah
Ayana Jyoti Kalita
Tonoya Chutia
61 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
13
22
18
20
15
17
19
12
21
24
21
17
20
12
6
17
16
17
9
10
15
12
17
14
13
14
17
19
24
17
21
24
17
16
12
7
17
14
12
18
18
15
14
15
19
15
17
16
15
13
16
14
12
12
18
20
8
19
17
15
16
19
16
16
19
17
17
18
21
18
22
10
20
13
20
15
17
18
20
18
15
17
12
17
13
18
18
17
15
21
14
18
9
17
19
20
13
18
22
8
10
10
15
8
11
10
10
12
8
10
4
12
5
9
10
10
11
15
11
14
11
14
12
14
12
16
16
17
20
4
13
10
15
11
10
2
3
16
12
14
7
12
9
9
15
13
8
12
14
13
14
15
9
13
14
15
12
13
17
64
43
77
72
71
55
64
0
73
74
53
0
48
63
45
64
47
60
42
47
62
55
55
42
55
38
47
56
61
45
63
57
63
55
66
46
60
64
68
58
66
80
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126115
0126116
0126117
0126118
0126119
0126120
0126121
0126122
0126123
0126124
0126125
0126126
0126127
0126128
0126129
0126130
0126131
0126132
0126133
0126134
0126135
0126136
0126137
0126138
0126139
0126140
0126141
0126142
0126143
0126144
0126145
0126146
0126147
0126148
0126149
0126150
0126151
0126152
0126153
0126154
0126155
0126156
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Krishil Kashyap Bora
Manashi Saikia
Nayan Kashyap
Krishnanu Kaustav Kaushik
Sneha Borah
Ilias Ahmed
Sanjivan Goswami
Uddipana Tamuli
Aabir Saikia
Bidyut Mahanta
Himangshu Bharali
Subhangi Gogoi
Lubna Nikhat
Debobrat Sarmah
Risha Bhuyan
Pragyanika Bhuyan
Nikhit Jyoti Bora
Irfan Hussain
Priti Sundar Majumder
Jonak Nath
Pompi Das
Abhilash Priyam Das
Raj Borah
Sapta Shikha Gogoi
Anirban Kawshik
Rishita Bora
Sudarshini Bhattacharjee
Dikshita Kashyap
Pratiksha Chakravarty
Sristi Dutta
Priyangshu Pratim Dutta
Abhigyan Dutta
Indranuj Baruah
Anwesha Kalita
Acchi Saikia
Arpan Saikia
Dishant R. Kashyap
Sudarshana Kashyap
Ankit Borah
Kaberi Saikia
Ahiran Saikia
Akankhya Bora
62 Of 411
GK
GS
GM
LAN
21
19
17
20
17
18
17
15
16
18
20
16
21
22
20
19
12
20
18
19
17
21
18
20
17
17
21
18
16
18
10
16
14
14
16
10
16
19
19
16
21
12
9
19
19
18
18
18
19
22
11
10
18
12
11
14
11
18
16
15
13
9
15
13
14
11
14
11
10
20
15
15
14
13
11
14
13
12
16
14
12
16
13
14
17
16
19
19
14
12
17
17
14
13
6
10
12
13
16
14
13
15
17
13
14
20
15
18
12
19
12
18
7
19
11
14
15
20
15
15
19
11
18
18
16
19
17
19
20
15
15
15
12
20
18
17
18
11
16
16
10
19
13
12
20
15
19
17
9
20
12
16
TOTAL
0
76
63
56
68
51
66
64
60
64
56
65
60
71
66
69
55
37
69
64
65
65
66
61
71
58
52
0
48
78
53
65
0
0
77
52
68
66
47
78
60
64
Rank
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
Absent
Absent
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126157
0126158
0126159
0126160
0126161
0126162
0126163
0126164
0126165
0126166
0126167
0126168
0126169
0126170
0126171
0126172
0126173
0126174
0126175
0126176
0126177
0126178
0126179
0126180
0126181
0126182
0126183
0126184
0126185
0126186
0126187
0126188
0126189
0126190
0126191
0126192
0126193
0126194
0126195
0126196
0126197
0126198
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
VIII
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Dhrubadip Borah
Priyanuj Kaushik Baruah
Abhinab Kashyap Borah
Abhinab Bora
Shibalika Das
Ankita Boruah
Juma Sarma Barua
Kabyashree Mahanta
Akankhya Borkotoky
Ashish Mazumder
Moupriya Khound
Masum Ali
Rajoshri Bora
Bidisha Rani Kakoti
Boibhabi Goswami
Ariyan Saikia
Anuran Sarmah
Jrishantu Kripal Bordoloi
Dibya Jyoti Bora
Akankhya Neog
Ankita Kalita
Anchita Borah
Dolly Saikia
Jyotishmita Bhuyan
Hiya Saikia
Pragha Jyoti Pachoni
Pranjit Das
Nihal Bharali
Samiron Das
Bondita Saikia
Om Prakash Das
Ranju Deori
Mohasweta Saikia
Angsuman Dutta
Bishwajit Sharma
Abhishek Tukaria
Sahil Amin
Darsona Dutta
Nazrin Siddika
Abhishruti Goswami
Astha Borah
Debasish Saikia
63 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
12
12
22
18
17
15
19
19
10
16
3
19
18
17
9
17
18
8
11
9
11
13
11
16
18
17
18
11
11
14
16
16
15
18
16
16
14
13
13
16
17
19
16
18
21
19
15
9
22
9
13
9
19
13
11
21
13
16
8
21
9
16
12
15
6
19
18
18
16
14
17
19
13
5
18
20
18
19
17
21
18
19
19
14
7
17
14
17
18
5
14
15
12
9
11
20
18
18
18
21
20
20
20
10
4
10
11
15
11
5
15
10
7
5
9
11
13
13
13
15
9
14
14
13
7
14
14
15
15
4
12
14
14
2
7
17
17
16
17
19
20
20
19
18
17
12
20
51
50
35
66
65
61
55
72
70
0
56
0
52
79
60
55
0
74
42
0
52
24
60
57
65
60
28
58
58
46
21
45
68
66
66
65
76
67
73
72
0
67
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
7th
MERIT
Absent
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
7th
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126199
0126200
0126201
0126202
0126203
0126204
0126205
0126206
0126207
0126208
0126209
0126210
0126211
0126212
0126213
0126214
0126215
0126216
0126217
0126218
0126219
0126220
0126221
0126222
0126223
0126224
0126225
0126226
0126227
0126228
0126229
0126230
0126231
0126232
0126233
0126234
0126235
0126236
0126237
0126238
0126239
0126240
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Sneha Sarmah
Prasasti Pragya Bora
Ananya Sharma
Esha Phukan
Priyakshi Bora
Prabal Khound
Ayush Dutta
Amon Gogoi
Rishi Das
Gaurob Dutta
Pranjal Pratim Medhi
Krishty Baruah
Sanzida Tarannum
Rizwan Yasin
Darshana Bora
Akankhya Mahanta
Kuki Borthakur
Debanga Raj Gogoi
Arpita Dutta
Aman Priyam Bordoloi
Suhasini Goswami
Abhishikia Baroah
Mriganan Madhab Konwar
Arlov Nandan Kashyap
Retrishma Bora
Mriganka Dutta
Anmol Bordoloi
Abhishruti Kataky
Tonmoyee Sarmah
Ashutosh Borah
Nistha Dutta
Animesh Borborah
Madhuwanti Kashyap
Nikita Saikia
Rishab Hazarika
Alvis Raj Gogoi
Spondon Borthakur Bora
Arunabh Saikia
Dhriti Madhab Borah
Kongkana Bora
Biswayan Bhattacharya
Krittika Bordoloi
64 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
21
22
22
19
17
14
18
15
17
19
18
15
18
15
19
20
18
14
18
17
15
20
15
11
19
10
9
11
16
21
22
22
24
15
20
12
20
19
14
20
14
15
14
18
23
20
18
9
20
13
13
12
11
9
14
13
12
11
12
14
14
16
18
11
18
10
20
18
13
15
13
10
15
10
12
14
14
3
17
7
11
7
9
5
14
7
10
13
10
20
20
20
20
17
19
12
18
19
16
18
15
17
15
18
14
19
15
14
19
15
16
12
13
8
16
14
18
15
13
11
7
15
7
19
15
20
17
11
17
8
15
13
14
10
21
19
9
16
7
11
14
13
5
13
2
17
9
10
9
9
15
7
15
17
18
9
8
15
18
13
8
12
13
76
77
80
84
62
74
48
76
71
60
72
60
57
62
61
68
73
65
40
74
52
55
51
48
33
63
44
49
50
51
0
54
42
60
28
65
58
57
55
35
55
42
Rank
7th
7th
5th
1st
MERIT
7th
7th
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126241
0126242
0126243
0126244
0126245
0126246
0126247
0126248
0126249
0126250
0126251
0126252
0126253
0126254
0126255
0126256
0126257
0126258
0126259
0126260
0126261
0126262
0126263
0126264
0126265
0126266
0126267
0126268
0126269
0126270
0126271
0126272
0126273
0126274
0126275
0126276
0126277
0126278
0126279
0126280
0126281
0126282
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Krishna Jyoti Bora
Abir Parasar
Arunabh Dutta
Sunayana Bharadwaj
Aarnab Hazarika
Ananya Saikia
Sewali Mirdha
Sangita Phukan
Preeti Sahu
Joyprakash Malia Baruah
Himanshu Gogoi
Srabona Bora
Rakesh Baruah
Rishab Hazarika
Nikita Bora
Partha Protim Saikia
Hudishna Rava
Anubhab Khound
Lavita Pegu
Sewali Das
Shilpa Kakoty
Priyam Bora
Amrit Bora
Barsha Das
Alok Protim Mahanta
Akash Jyoti Gayan
Ritu Raj Kaushik
Gouranga Borah
Pritisha Rani Bora
Abin Saha
Indranee Borah
Jyotismoi Madhukalya
Bipasha Barman
Akanshya Das
Abhinab Dutta
Chinmoy Bordoloi
Primdona Baruah
Prapti Boruah
Pritam Prayash Hazarika
Debasish Borah
Tanmoy Pachani
Neer Nayan Gogoi
65 Of 411
GK
GS
GM
LAN
15
16
15
14
20
12
9
10
17
16
18
11
13
16
18
8
18
17
14
18
13
18
6
21
21
21
15
22
21
11
10
13
16
19
10
11
9
14
8
16
5
14
16
16
10
13
17
7
16
12
14
15
20
24
16
18
19
15
14
13
9
15
8
5
6
6
9
8
7
9
11
12
9
6
7
11
9
9
5
7
7
9
14
9
15
14
13
14
11
16
18
18
7
7
16
18
12
16
7
17
13
17
12
10
19
15
17
13
10
11
15
13
11
15
15
14
25
21
21
22
24
18
16
23
13
9
23
24
17
13
16
13
23
20
17
17
8
21
19
9
8
10
10
13
10
12
18
7
15
16
14
12
17
14
16
12
13
16
14
16
TOTAL
0
54
50
53
63
65
34
33
41
58
44
57
32
55
57
60
36
48
64
45
60
43
49
39
65
72
57
63
70
63
0
84
61
54
65
61
70
58
65
64
38
75
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126283
0126284
0126285
0126286
0126287
0126288
0126289
0126290
0126291
0126292
0126293
0126294
0126295
0126296
0126297
0126298
0126299
0126300
0126301
0126302
0126303
0126304
0126305
0126306
0126307
0126308
0126309
0126310
0126311
0126312
0126313
0126314
0126315
0126316
0126317
0126318
0126319
0126320
0126321
0126322
0126323
0126324
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Darshini Borah
Abhinab Kakati
Anshuman Baruah
Arpita Bordoloi
Salma Juhi Hussain
Abinash Kishor Sarmah
Abhigyan Tamuly
Hridyattom Sarmah Baruah
Abhipsa Gondhia
Nupur Bora
Bandita Phukan
Arpil Madhab Bordoloi
J.P. Ayus
Himakshree Bora
Prudom Priyosanga Dutta
Anjisnu Gautom
Sunam Gogoi
Sudhansu Sarma
Luhitray R. Borah
Nitish Shra Vorni
Akash Mazumder
Raktim Ranjan Mohan
Niloy Bhattachayya
Sankar Kaushik Borah
Pritam Saikia
Puja Darabdhara
Pratim Phukan
Angshuman Phukan
Ashrita Lahon
Dona Boiragi
Arindom Sarmah
Krishanu Kalita
Priyanuj Hazarika
Priyakshi Boruah
Pinku Borah
Antiksha Priyam Nath
Malabika Gogoi
Kabyashree Konwar
Emon Kalyani Ojha
Samriddhi Parasar
Pratyashree Hazarika
Dipankar Jyoti Phukan
66 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
20
22
15
23
15
23
12
19
25
24
24
22
9
24
17
20
23
25
22
14
14
23
15
22
23
19
18
20
15
15
19
23
12
9
24
22
22
21
18
20
8
19
19
21
19
23
22
22
11
23
23
22
25
23
9
23
17
19
22
24
21
7
6
18
13
16
19
16
12
13
13
21
14
23
15
8
22
21
16
19
13
17
12
12
20
9
11
10
15
14
9
13
12
12
17
21
3
19
15
7
16
17
13
6
7
8
10
17
19
8
5
10
11
21
15
22
9
8
11
15
15
20
10
15
2
12
18
12
12
12
14
15
15
14
12
14
14
17
9
13
14
15
14
17
13
14
15
17
16
14
17
15
12
20
13
19
18
19
14
15
9
15
18
13
9
14
10
52
77
64
57
68
66
74
47
69
72
72
80
83
30
79
63
61
75
83
69
41
42
66
54
69
78
58
47
63
52
76
66
87
50
40
66
73
71
73
50
66
32
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
5th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126325
0126326
0126327
0126328
0126329
0126330
0126331
0126332
0126333
0126334
0126335
0126336
0126337
0126338
0126339
0126340
0126341
0126342
0126343
0126344
0126345
0126346
0126347
0126348
0126349
0126350
0126351
0126352
0126353
0126354
0126355
0126356
0126357
0126358
0126359
0126360
0126361
0126362
0126363
0126364
0126365
0126366
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Bhobishyot Sahu
Rajib Nayak
Anurag Sandhilya
Shiva Dey
Ankita Saikia
Pritam Bora
Pranjal Borah
Uchakanshi Kashyap
Jyotiraditya Borkathia
Akajali Baruah
Ankita Saikia
Banashree Neog
Partha Pratim Buragohain
Anurag Neog
Smrita Gogoi
Violina Bora
Bhagyashree Saikia
Abinash Borah
Nayan Moni Bordoloi
Upaban Saikia
Sosanka Kumar Dutta
Anushka Borthakur
Trinayanjyoti Hazarika
Ayon Jyoti Dutta
Himashree Kalita
Animesh Borah
Tonmoyee Madhukaillya
Priyanka Bharadwaj
Bhaswati Bora
Arishta Gogoi
Bedanta Bikash Borah
Ananya Bezbaruah
Sourav Prokas Saikia
Angsuman Bhuyan
Annweshan Priyam
Bornil Buragohain
Mashrura Hazarika
Dikshita Sarmah
Akangkhya Chraboni
Mousum Sarmah
Debanuj Borpuzari
Anubhab Dutta
67 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
5
17
17
20
19
16
16
13
20
17
11
12
11
19
16
13
19
14
17
13
10
19
16
11
12
19
7
4
12
13
17
12
10
14
12
17
15
10
7
7
18
9
5
12
12
19
12
8
13
9
14
8
14
6
4
7
10
12
7
6
17
13
18
15
9
10
7
13
16
5
13
11
7
17
6
16
5
8
9
10
11
8
16
15
13
12
13
15
12
14
14
16
11
7
18
10
11
17
14
7
14
9
17
16
12
12
15
16
18
13
19
21
19
20
21
20
19
19
24
24
22
12
11
12
10
19
17
18
22
10
14
15
13
19
15
6
7
7
12
13
8
12
15
13
9
8
14
12
11
16
14
12
16
16
14
16
15
15
16
11
17
17
13
36
21
52
55
62
50
45
62
50
69
61
46
40
32
68
51
34
61
51
50
56
33
65
46
45
41
58
0
50
50
44
57
69
58
66
73
58
58
53
68
72
61
Rank
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126367
0126368
0126369
0126370
0126371
0126372
0126373
0126374
0126375
0126376
0126377
0126378
0126379
0126380
0126381
0126382
0126383
0126384
0126385
0126386
0126387
0126388
0126389
0126390
0126391
0126392
0126393
0126394
0126395
0126396
0126397
0126398
0126399
0126400
0126401
0126402
0126403
0126404
0126405
0126406
0126407
0126408
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Abhigyan Gautam
Arnob Goswami
Debashis Barkataki
Gaurab Hriday Dutta
Kaustav Devgan
Porishmita Dutta
Progyan Baruah
Anish Kumar Dutta
Darshan Priyo Dutta
Taranginee Borah
Subham Borkotoky
Jyotiraditya Bordoloi
Bishal Parashar
Priya Borkotoki
Shreeya Porasor
Arindam Borthakur
Gaurab Jyoti Bezbaruah
Amborish Khargharia
Akansha Deep
Archanam Kaushik
Shruti Baruwati
Nishita Kataky
Adreeja Dutta
Neina Kashyap
Gyanesh Saikia
Saswat Boruah
Akankhya Bora
Trilasha Mazumder
Syed Farhad Rassul
Pratyashi Baruah
Chinmoy Kalita
Nandan Bora
Momi Sharma
Rikiraj Dutta
Jadumoni Borah
Chiranjeeb Borah
Rituraj Bora
Sumitra Hazarika
Abhishek Bora
Keshab Kr. Mahanta
Prayag Neog
Bhargob Borah
68 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
22
22
18
15
22
22
10
18
18
18
19
17
12
17
6
21
18
12
12
21
12
11
13
15
14
11
10
9
9
6
13
11
7
10
13
11
7
15
11
16
12
10
14
5
2
16
14
13
14
18
15
9
14
14
15
15
13
13
12
6
15
13
11
17
14
12
13
11
6
12
8
14
11
13
7
5
9
9
5
10
11
13
10
14
16
15
17
15
72
65
50
51
74
60
37
60
58
63
57
50
48
43
20
0
46
34
46
50
48
50
52
0
0
55
66
69
57
59
52
0
59
54
56
58
65
55
61
60
55
65
20
21
20
16
18
14
13
21
18
14
17
14
6
10
15
17
14
12
16
14
16
10
10
12
16
20
19
17
20
20
19
13
19
21
12
12
14
15
16
11
18
17
16
16
17
8
12
13
16
14
15
14
14
16
14
14
11
13
13
10
9
16
6
12
Rank
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
MERIT
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
RollNo
0126409
0126410
0126411
0126412
0126413
0126414
0126415
0126416
0126417
0126418
0126419
0126420
0126421
0126422
0126423
0126424
0126425
0126426
0126427
0126428
0126429
0126430
0126431
0126432
0126433
0126434
0126435
0126436
0126437
0126438
0126439
0126440
0126441
0126442
0126443
0126444
0126445
0126446
0126447
0126448
0126449
0126450
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
Student Name
Amisha Kaliat
Biswajit Saikia
Mayukh Saikia
Pronoy Protim Sarma
Mayurakshi Dutta
Ananya Bora
Anushka Bordoloi
Mayuri Bora
Anindita Das
Mrinmoy Boruah
Hrisikesh Parasar
Bidisha Gogoi
Abhinandan Bordoloi
Pragyan Bora
Abhigyan Rajkhowa
Jugal Kishor Nath
Abhinab Lochan Bora
Debangkur Baruah
Tonmoy Dutta
Sanjivanee Goswami
Bibek Chetry
Ishan Chandan Dutta
Arindam Saikia
Tasmim Shanaz
Sandipan Bharadwaj
Subhrajit Borah
Trisha Baruah
Sanjib Saikia
Nehal Gupta
Bibak Gupta
Dabojit Das
Bitupon Saikia
Kasturi Parasha Buragohain
Srijan Kausik Baruah
Aadima Rishita Bordoloi
Debangar Bharali
Shruti Priya Bora
Tikha Moni Borah
Smriti Paul
Nishita Gogoi
Reeja Boruah
Anuradha Dutta
69 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
13
14
23
22
22
23
17
18
19
18
19
19
12
10
6
21
18
20
20
13
15
15
18
15
17
6
6
4
22
17
18
20
12
20
17
4
19
22
12
8
11
17
16
17
14
13
10
11
15
12
13
21
18
17
12
20
17
21
17
14
19
21
21
21
13
12
14
12
17
20
7
19
19
17
15
15
12
13
5
18
16
12
15
18
8
17
18
12
10
8
10
7
5
12
19
8
8
17
7
5
16
12
7
6
7
7
6
15
11
4
13
14
10
16
17
11
10
9
7
8
10
15
16
20
20
18
23
15
14
17
15
21
23
19
8
15
17
8
6
7
15
15
10
40
37
35
83
73
77
77
55
63
62
55
65
71
0
68
0
71
64
75
0
36
53
69
32
57
70
52
42
38
36
35
26
60
62
0
70
72
0
52
59
53
0
Rank
4th
7th
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
Absent
7th
MERIT
7th
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
7th
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0126
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
Centre Name
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
BALYA BHAVAN , JORHAT
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
RollNo
0126451
0126452
0126453
0126454
0126455
0126456
0126457
0126458
0126459
0126460
0126461
0126462
0126463
0126464
0126465
0126466
0126467
0126468
0126469
0126470
0126471
0126472
0126473
0126474
0127001
0127002
0127003
0127004
0127005
0127006
0127007
0127008
0127009
0127010
0127011
0127012
0127013
0127014
0127015
0127016
0127017
0127018
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
20
12
14
12
19
14
15
18
10
18
18
18
10
10
17
16
12
20
15
9
7
15
9
12
12
11
6
11
12
17
11
6
6
15
10
11
12
5
12
14
13
4
4
8
10
17
11
15
15
16
11
16
18
10
12
9
III
VII
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Priyadarshini Dutta
Sristi Sanjibani Goswami
Sudeshna Boruah
Ananya Das
Dhruba Kishor Baruwati
Nikita Koushik
Jishnu Barkataki
Darshana Nath
Kabyanjali Hazarika
Lisha Khetan
Anshuman Chatterjee
Rimki Bharadwaj
Priyadarshini Borah
Anushpriya Dutta
Archita Acharyya
Munmi Borah
VIII
V
Darshana Sarmah
Seuj Abir
11
19
9
20
16
13
14
18
V
Narayan Sarma
14
12
8
11
V
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Anuradha Dutta
Namashya Boruah
Plabita Gogoi
Kongkona Saikia
Ritam Kakoti
Darshana Saikia
Jonak Jilmil Bora
Udit Raj Mahanta
Venassree Baglari
Bishnu Priya Hazarika
Kankana Khonikor
Nilakhi Rajkhowa
Kaushik Neog
Purnima Bora
Protim Phukon
Prince Gogoi
Gorima Bhuyan
Ashwarish Goswami
Monisha Borah
Asthajeeta Borah
12
5
14
15
16
19
15
16
15
17
22
19
11
13
19
17
15
11
8
16
15
17
20
15
14
18
17
21
19
12
5
19
14
15
13
7
12
13
11
10
11
13
10
2
16
8
2
11
9
15
15
14
13
10
11
10
17
14
7
14
8
15
12
4
5
5
11
16
14
5
16
21
7
6
9
0
70 Of 411
TOTAL
0
68
56
0
33
65
48
56
49
42
46
57
55
51
42
32
0
50
70
0
45
0
50
33
52
54
54
66
55
50
57
44
74
58
29
34
52
57
61
0
46
32
Rank
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
Centre Name
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
RollNo
0127019
0127020
0127021
0127022
0127023
0127024
0127025
0127026
0127027
0127028
0127029
0127030
0127031
0127032
0127033
0127034
0127035
0127036
0127037
0127038
0127039
0127040
0127041
0127042
0127043
0127044
0127045
0127046
0127047
0127048
0127049
0127050
0127051
0127052
0127053
0127054
0127055
0127056
0127057
0127058
0127059
0127060
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Arindom Bora
Santulon Kachari
Bikash Gogoi
Akanksha Boruah
Priyom Protim Das
Deepranjan Hazarika
Shumi Tanti
Bristipriom Borah
Mrinal Saikia
Swagata Hazarika
Sudarshon Borgohain
Debashree Saikia
Ankita Hamrom
Abhijit Saikia
Protisha Hazarika
Anisha Bora
Dishita Borphukon
Rajvi Bhattachariee
Priyadarshan Manikial
Chandan Joti Gogoi
Lipika Manikial
Pronob Kachari
Antaripa Kataky
Priyanjana Das
Gudu Das
Pratyushjit Bhagowati
Manya Mashrin Borah
Kajuri Kalita
Jahnabi Borah
Pritishma Neog
Mouchum Kachari
Jeba Kuddus
Ditimoni Borah
Jyotishna Borah
Prasurjya Das
Bisal Borah
Swaraj Swapna Morang
Samiran Gogoi
Goutom Barah
Nayan Gogoi
Nayan Jyoti Chutia
Priyakhi Mahanta
71 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
20
19
20
13
15
11
17
15
17
15
15
14
13
20
21
19
13
14
8
20
18
19
20
8
12
11
15
11
15
13
12
10
12
12
13
15
6
6
11
17
16
14
10
10
11
14
13
16
9
7
6
12
17
22
16
12
16
14
17
17
12
4
20
16
18
19
10
15
17
18
13
17
7
18
21
14
19
6
13
9
15
18
15
15
10
14
9
19
6
9
21
18
16
15
9
8
15
16
12
14
13
12
12
10
5
10
5
2
6
10
6
12
12
7
6
18
6
1
21
19
15
20
9
6
17
12
11
13
11
18
12
6
8
10
6
2
11
13
12
10
9
7
4
17
4
1
19
18
19
18
5
6
15
15
12
6
8
5
9
11
9
5
10
49
72
67
68
49
51
40
63
58
65
59
36
38
0
25
49
63
49
49
47
42
36
71
28
15
81
71
68
72
33
35
64
61
48
50
39
53
54
41
41
31
34
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
Centre Name
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
RollNo
0127061
0127062
0127063
0127064
0127065
0127066
0127067
0127068
0127069
0127070
0127071
0127072
0127073
0127074
0127075
0127076
0127077
0127078
0127079
0127080
0127081
0127082
0127083
0127084
0127085
0127086
0127087
0127088
0127089
0127090
0127091
0127092
0127093
0127094
0127095
0127096
0127097
0127098
0127099
0127100
0127101
0127102
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Mrinmoyee Rao
Jinti Kalita
Debojit Saikia
Sujit Surin
Kuhi Kachari
Mousumi Kachari
Silpishika Gogoi
Binita Saikia
Sarmistha Koushik
Badango Boruah
Riki Saikia
Samadrita Borah
Samin Hussain
Josmita Gogoi
Riku Lahkar
Bagmita Saikia
Titikhya Hazarika
Prerona Lachari
Shantanu Saikia
Dipjyoti Das
Ujjal Das
Abinash Das
Bhargav Sachin Borah
Permita Rajkhowa
Bishnujyoti Kachari
Koustove Moni Borah
Dharitri Gogoi
Manasmita Borah
Priyanka Hazarika
Ritom Boruah
Sidhartha Sankar Dutta
Asmita Baruah
Priyajil Borah
Kshetrimayum Giya Devi
Dipanta Hazarika
Rituraj Bora
Ashok Komer Saikia
Pratik Dutta
Amlan Buragohain
Semson Timung
Sashanka Hazarika
Indrani Hazarika
72 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
15
13
16
10
13
12
16
8
10
19
18
7
8
10
6
8
11
13
13
10
6
11
10
7
9
4
8
16
10
7
10
8
10
10
7
14
19
16
17
15
13
15
8
9
12
19
20
18
11
18
11
10
14
5
14
18
11
9
15
13
18
13
11
12
11
12
13
18
18
11
15
17
11
14
13
13
18
11
7
13
8
12
5
10
7
8
6
9
13
9
3
12
10
11
8
4
7
19
9
13
13
14
17
13
13
14
8
9
12
11
15
12
11
14
17
19
7
14
17
9
16
13
12
13
9
18
21
9
14
15
18
18
12
11
13
10
10
9
13
9
11
12
4
5
17
8
8
10
17
15
14
16
9
10
18
10
10
12
16
43
63
51
36
39
41
35
43
30
0
45
48
57
52
62
44
49
41
36
39
53
62
60
37
56
52
49
55
29
48
72
0
48
59
59
37
39
57
46
49
40
60
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
Centre Name
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
RollNo
0127103
0127104
0127105
0127106
0127107
0127108
0127109
0127110
0127111
0127112
0127113
0127114
0127115
0127116
0127117
0127118
0127119
0127120
0127121
0127122
0127123
0127124
0127125
0127126
0127127
0127128
0127129
0127130
0127131
0127132
0127133
0127134
0127135
0127136
0127137
0127138
0127139
0127140
0127141
0127142
0127143
0127144
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Popy Hazarika
Lipi Sonowal
Priyakshi Mahanta
Chinmoy Kalita
Lakhyajit Saikia
Prityrekha Palang
Hetendar Boruah
Anindita Boruah
Raji Saikia
Swswati Phukon
Tanmay Swapnam Baruah
Nupur Diksha Saikia
Manash Protim Bora
Priyanku Das
Rahul Borah
Swati Mahanta
Ananta Tanti
Tina Kharia
Ajanta Das
Swagatom Gogoi
Dolly Barby Bora
Prachujya Gogoi
Indukalpa Saikia
Jadab Sarmah
Himangshu Gogoi
Tonmoy Gogoi
Rajdeep Saikia
Banani Mahanta
Gouranga Sonowal
Bikiron Saikia
Pahi Kachari
Manash Jyoti Saikia
Pakhi Saikia
Pori Saikia
Sanjay Borah
Koustav Bora
Ananya Bora
Pranjal Borah
Porag Kurmi
Bikrom Rajkhowa
Bibak Agarwalla
Bonosmita Kalita
73 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
11
8
10
5
4
9
11
8
11
22
13
14
16
7
10
12
13
15
9
6
3
4
11
11
12
10
11
13
12
19
14
18
19
12
16
15
10
16
16
10
18
13
10
9
8
16
11
8
9
18
7
12
13
17
9
9
5
17
15
14
14
18
11
15
12
16
14
20
7
19
18
11
11
14
15
9
17
17
19
15
9
15
21
3
9
15
7
15
9
10
9
12
6
14
14
9
8
11
9
4
20
8
20
11
7
6
16
7
9
17
5
17
4
9
9
17
7
10
12
6
6
6
3
6
11
7
15
7
5
8
16
13
13
17
8
13
13
13
10
14
8
15
16
9
11
12
13
9
14
9
16
11
5
11
16
32
36
0
50
38
50
38
42
0
49
43
68
50
45
51
60
48
0
37
45
67
31
60
38
48
42
63
28
58
60
35
36
43
40
28
62
41
70
44
26
40
69
Rank
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
Centre Name
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
RollNo
0127145
0127146
0127147
0127148
0127149
0127150
0127151
0127152
0127153
0127154
0127155
0127156
0127157
0127158
0127159
0127160
0127161
0127162
0127163
0127164
0127165
0127166
0127167
0127168
0127169
0127170
0127171
0127172
0127173
0127174
0127175
0127176
0127177
0127178
0127179
0127180
0127181
0127182
0127183
0127184
0127185
0127186
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Lakhimi Shah
Roshmi Rekha Borah
Mrin Moy Saikia
Moyurakhi Saikia
Jadu Moni Gogoi
Pradyumna Borphukon
Mriganka Krishnan Das
Khushi Balmiki
Pratiksha Deka
Nistha Baruah
Praiyashi Saikia
Hamanta Chutia
Niha Sonowal
Simi Gogoi
Nitya Jyoti Deka
Shivanee Gogoi
Radhika Gogoi
Smrita Gogoi
Anindita Borah
Baishnobee Gogoi
Bhaigasree Gogoi
Priyanka Kachari
Padma Kachari
Minakshree Borah
Runa Moni Tanti
Mira Kurmi
Parash Joti Bhuyan
Bonashree Saikia
Ritwick Parashar
Disha Kalita
Asfin Rayhan
Aditi Borah
Prostuti Bharali
Krish Saikia
Disha Bora
Sushmita Saikia
Gayatri Saikia
Lakhaydip Borah
Dujita Borah
Anup Kalita
Koushik Saikia
Gayatri Bora
74 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
18
12
9
20
14
17
15
8
16
20
20
9
20
5
14
15
20
8
16
3
14
20
21
2
2
8
14
14
17
11
15
14
9
14
16
9
13
14
15
14
14
9
8
9
10
6
8
9
6
10
8
7
6
5
6
4
0
7
7
10
8
14
7
10
13
12
11
11
12
14
8
17
18
17
16
16
18
14
18
17
17
18
18
14
11
9
10
8
17
13
12
14
13
12
10
9
9
5
9
16
15
13
13
12
15
8
8
6
11
17
6
8
8
12
10
9
7
7
5
16
22
18
17
16
17
19
7
4
6
5
14
13
13
6
10
9
11
11
11
10
13
16
14
15
15
15
15
9
11
10
8
13
11
9
7
70
56
0
24
58
69
78
30
53
0
44
30
38
45
31
32
41
40
48
38
0
52
49
47
43
43
38
52
72
64
62
62
62
63
35
32
32
32
61
43
42
35
Rank
7th
Absent
7th
6th
Absent
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0127
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
Centre Name
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
N.N.S. COLLEGE, TITABOR
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
RollNo
0127187
0127188
0127189
0127190
0127191
0127192
0127193
0127194
0127195
0127196
0127197
0127198
0127199
0128001
0128002
0128003
0128004
0128005
0128006
0128007
0128008
0128009
0128010
0128011
0128012
0128013
0128014
0128015
0128016
0128017
0128018
0128019
0128020
0128021
0128022
0128023
0128024
0128025
0128026
0128027
0128028
0128029
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
Student Name
Spondon Jyoti Dutta
Parishmita Hazarika
Gitashree Baruah
Gitartha P. Bharadwaj
Sudarshana Manikial
Aaryan Bharadwaj
Sudipta Shaymal Hazarika
Kaustav Hazarika
Citrajyoti Hazarika
Niranjan Saikia
Luisa Saikia
Niha Chutia
Archita Goswami
Kanai Kashari
Bishnu Jyoti Das
Pranjal Kachari
Uday Guwala
Kabita Garaik
Ajmatun Neha
Sabni Murah
Punam Mahili
Supriya Shyam
Trisanti Saikia
Hori Priya Gogoi
Roktim Gogoi
Indian Saikia
Biswama Mohanti
Kalyan Borah
Surajit Sonowal
Mousum Kachari
Nayan Gogoi
Kukimoni Gogoi
Hemonto Guwala
Bibek Boro
Bishal Garaik
Subhrajit Gogoi
Nayanjyoti Garaik
Aanias Naik
Shunti Surin
Tiloka Rani Kachari
Buitor Tanti
Walder Kharia
75 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
19
9
15
13
19
12
11
13
11
15
9
11
18
12
14
11
8
3
7
12
13
12
19
8
11
10
11
9
8
8
14
9
16
9
13
16
8
5
5
50
55
41
68
42
57
49
38
30
31
0
0
52
24
45
48
33
19
27
32
39
47
67
52
46
42
28
21
35
52
43
37
26
30
22
51
41
26
40
28
27
23
15
8
20
14
8
14
13
12
15
17
18
16
10
13
6
8
14
18
17
6
3
9
8
14
16
4
19
17
7
5
12
6
18
12
17
4
13
11
11
16
18
14
14
14
7
5
11
16
10
14
7
6
5
12
10
10
7
4
12
11
10
5
5
12
7
0
1
9
6
9
17
11
10
10
8
4
6
7
6
8
8
5
6
16
8
6
6
3
5
2
15
5
2
10
1
1
0
0
7
5
14
11
12
5
7
4
4
11
10
9
8
10
3
9
7
6
8
4
3
5
Rank
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
Centre Name
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
RollNo
0128030
0128031
0128032
0128033
0128034
0128035
0128036
0128037
0128038
0128039
0128040
0128041
0128042
0128043
0128044
0128045
0128046
0128047
0128048
0128049
0128050
0128051
0128052
0128053
0128054
0128055
0128056
0128057
0128058
0128059
0128060
0128061
0128062
0128063
0128064
0128065
0128066
0128067
0128068
0128069
0128070
0128071
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Philip Jatarma
Jayonto Marar
Dhiraj Manki
Biplab Kachari
Ancsha Phukan
Shilpika Swyam
Tina Shyam
Himadri Saikia
Jyotishmoi Kardong
Gunalika Deep
Abhilash Mahanta
Anuja Mahanta
Abhay Garh
Anurag Mahanta
Borakha Kachari
Salanti Murah
Sisiliya Urang
Anamika Patra
Lucky Gogoi
Rajib Singha
Chyamalika Hazarika
Utpala Tanti
Aradhana Gogoi
Debika Gogoi
Bhupali Kachari
Joyanti Aka
Anuradha Tanti
Sunsun Das
Rashmi Urang
Nilakhi Das
Puja Tanti
Hurushmoni Tanti
Amit Tasa
Jakab Ali
Akash Shobar
Chintu Das
Jyotishman Kachari
Bibek Jyoti Kachari
Monalisha Shyam
Aimee Gogoi
Konkona Hazarika
Sibani Purti
76 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
11
9
18
13
21
14
15
19
15
20
14
18
16
5
8
9
5
15
8
12
17
7
17
14
13
12
18
16
15
3
8
9
2
6
10
10
14
9
7
9
4
12
19
20
9
0
4
3
5
9
4
5
12
2
12
11
9
11
12
15
10
4
11
29
23
39
40
40
64
32
51
53
41
55
63
69
50
12
31
0
0
34
64
33
45
55
36
0
27
31
36
32
31
26
25
0
38
25
46
0
53
42
59
54
18
8
17
12
16
15
14
11
17
17
17
16
11
8
13
1
5
10
5
7
17
3
7
14
6
6
8
10
7
9
8
4
7
12
7
12
10
7
9
7
6
6
6
6
4
9
7
5
13
7
6
7
3
14
7
14
13
9
13
5
3
6
6
6
13
14
20
18
12
4
16
10
16
15
6
12
4
11
12
7
11
8
14
15
1
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
Centre Name
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
RollNo
0128072
0128073
0128074
0128075
0128076
0128077
0128078
0128079
0128080
0128081
0128082
0128083
0128084
0128085
0128086
0128087
0128088
0128089
0128090
0128091
0128092
0128093
0128094
0128095
0128096
0128097
0128098
0128099
0128100
0128101
0128102
0128103
0128104
0128105
0128106
0128107
0128108
0128109
0128110
0128111
0128112
0128113
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
50
22
41
34
50
42
0
36
31
50
39
45
31
34
43
34
40
32
40
49
27
37
50
39
45
43
42
32
22
38
14
76
29
53
39
36
25
44
38
36
31
29
V
V
V
V
V
V
Akayangkhya Shyam
Palash Kachari
Ankur Borah
Prokash Saikia
Lakimoni Gogoi
Prahlad Garh
9
3
16
9
15
9
16
6
12
8
15
16
11
6
6
7
5
10
14
7
7
10
15
7
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Jyotish Tanti
Saitanya Bora
Prastuti Baruah
Rupahe Nayak
Dipankar Tanti
Suraj Chetri
Himashree Hazarika
Dristi Kachari
Sumon Kachari
Indrojeet Gogoi
Porimol Mili
Pooja Gogoi
Ujjal Gogoi
Priti Karmokar
Kalpajyoti Shyam
Rustam Barah
Bishamoni Gogoi
Pompi Kachari
Linamoni Gogoi
Gargi Saikia
Bibek Sahu
Rekha Tanti
Dipa Tanti
Khusi Robidas
Monimala Bhuyan
Joy Robidas
Simpi Saikia
Bikram Gogoi
Mousumi Das
Swastidipta Tanti
Mouchum Saikia
Dristy Boruah
Jyoti Gogoi
Nandeswar Mahanti
Monuj Keot
13
11
16
10
14
10
12
12
11
16
9
6
16
6
7
16
15
12
14
8
6
4
15
5
23
9
21
8
11
4
11
10
13
9
9
11
8
15
8
11
15
6
14
13
9
12
11
15
11
14
18
11
13
12
15
12
10
8
3
17
9
13
14
10
6
12
11
11
7
7
6
4
7
9
9
5
10
5
7
10
6
8
6
4
4
5
11
7
6
8
5
4
5
4
18
7
6
8
8
4
10
6
5
6
6
6
8
12
12
11
1
6
12
3
5
5
15
12
6
12
11
2
13
11
11
9
4
10
2
18
4
13
9
7
11
11
11
7
9
7
77 Of 411
Rank
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0128
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
Centre Name
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
BANDARCHALIA HIGH SCHOOL , BANDARCHALIA , JORHAT
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
RollNo
0128114
0128115
0128116
0128117
0128118
0128119
0128120
0128121
0128122
0128123
0128124
0128125
0128126
0128127
0128128
0128129
0128130
0128131
0128132
0128133
0128134
0128135
0128136
0128137
0128138
0128139
0128140
0128141
0128142
0129001
0129002
0129003
0129004
0129005
0129006
0129007
0129008
0129009
0129010
0129011
0129012
0129013
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
IV
V
V
VIII
VI
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Dipankar Kachari
Manjula Bhuyan
Sumon Gogoi
Jashmine Kharia
Kamal Nayan Gogoi
Jintu Das
Dhiraj Tassa
Uma Ghatuwal
Lucky Gogoi
Torali Gogoi
Bishnupran Gogoi
Koruna Das
Dipanjoli Das
Mousumi Das
Rupali Kumar
Inmanual Mesh
Kanson Munda
Mamoni Gorait
Nomita Gogoi
Krishna Saikia
Jonaki Shyam
Tanushi Saikia
Jishan Sha
Ron Boruah
Sutiprana Kolita
Sopnali Gogoi
Biplab Urang
Adrika Goswami
Amlanita Baruah
Anshumita Hazarika
Ashin Ankuron Borah
Ayon Jyoti Dutta
Ayush Koch
Anish Krishna Saikia
Avilekh Baruah
Anish Das
Arpita Mahanta
Akruti Goswami
Arjav Gogoi
Ayush Borah
78 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
13
13
7
12
5
4
4
11
13
14
5
5
6
10
6
9
10
19
15
8
8
17
13
4
5
11
8
6
8
11
19
6
6
5
17
8
7
5
5
5
14
4
6
3
8
2
10
5
8
5
7
8
5
4
6
6
6
5
3
7
9
7
10
10
9
8
11
6
8
5
9
9
16
4
4
5
7
6
6
9
8
9
14
37
46
38
27
30
32
25
23
33
40
57
20
19
22
40
26
27
27
39
38
43
0
0
39
33
27
59
42
31
39
53
71
65
53
54
59
63
69
48
35
50
43
15
13
5
21
15
7
14
12
21
19
13
13
16
16
19
16
10
12
15
6
9
7
14
12
10
9
16
20
21
15
16
18
20
20
13
13
17
13
9
3
7
14
3
7
8
13
16
15
12
14
14
16
14
6
6
9
8
9
8
8
10
12
7
8
12
14
10
13
11
11
11
16
13
6
12
7
Rank
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
Centre Name
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
RollNo
0129014
0129015
0129016
0129017
0129018
0129019
0129020
0129021
0129022
0129023
0129024
0129025
0129026
0129027
0129028
0129029
0129030
0129031
0129032
0129033
0129034
0129035
0129036
0129037
0129038
0129039
0129040
0129041
0129042
0129043
0129044
0129045
0129046
0129047
0129048
0129049
0129050
0129051
0129052
0129053
0129054
0129055
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Anindita Saikia
Ashmi Rekha Kashyap
Bipasha Sarma
Boibhab Dutta
Chirasmita Koch
Chinmoyee Hazarika
Dikshita Dutta
Dibyanshu Buragohain
Gyan Doley
Gyaan M Teli
Jahnu Priya Baruah
Katyaee Koushik Boruah
Minaka Kalita
Prasujya P Dolakashoria
Priyankush Borah
Priuanshu Phukon
Panchita Bharali
Priyam Khargharia
Rituraj Bora
Rishiraj Borah
Shaista Hussain
Sania Kashyap
Supriya Saikia
Samristha Boruah
Sameer Das
Sarmistha Saikia
Sandhan Bhuyan
Tonmoyee Hazarika
Abhishek Hazarika
Abiksha Bhuyan
Abhishek Bora
Abhinav Jyoti Das
Adrika Hazarika
Anamsikha Kalita
Adrika Bordoloi
Anuraj Kaushik
Anuj Bora
Ankita Bhuyan
Archana Dutta
Ayon Saikia
Biswa Narayan Baruah
Chiranjita Hazarika
79 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
15
12
7
18
16
15
14
16
16
18
18
16
15
18
16
20
14
18
18
13
12
8
13
18
6
20
18
15
15
10
12
13
7
15
10
14
11
13
8
19
14
11
15
54
57
49
42
69
48
69
57
62
57
0
59
0
0
54
43
69
52
50
64
61
56
60
76
51
64
66
70
74
46
48
48
44
0
57
48
58
62
69
57
47
33
13
12
20
14
14
18
16
17
18
19
15
17
17
21
20
18
14
6
14
16
15
16
16
15
18
20
17
16
22
13
18
20
19
17
4
10
14
8
15
8
19
12
10
16
12
11
15
19
10
15
18
16
21
13
13
15
7
10
8
14
10
11
12
13
11
11
16
13
14
11
14
16
11
11
13
15
13
7
16
19
23
16
8
11
14
13
14
12
16
15
14
7
14
16
13
15
15
11
9
7
16
12
15
16
15
15
16
8
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
Centre Name
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
RollNo
0129056
0129057
0129058
0129059
0129060
0129061
0129062
0129063
0129064
0129065
0129066
0129067
0129068
0129069
0129070
0129071
0129072
0129073
0129074
0129075
0129076
0129077
0129078
0129079
0129080
0129081
0129082
0129083
0129084
0129085
0129086
0129087
0129088
0129089
0129090
0129091
0129092
0129093
0129094
0129095
0129096
0129097
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Diya Dey
Dikshita Kalita
Gitashree Pegu
Jannat Tasnim
Kaustabh Borah
Kalpita Priyadarshani Hazarika
Kunal Das
Kunal Krishna Deka
Kunal Das
Olivia Bora
Prayashi Baruah
Priyadarshini Saikia
Rojleena Pegu
Rumio Rana Pratap Saikia
Samadrita Sarmah
Sampreeti Das
Samreedh Bhuyan
Sania Deuri
Shashank Deori
Surangana Sarmah
Sinam Uday Singh
Tabassum Ahmed
Uddipta Bhaskar Sarma
Yamin Niyaz Borah
Prabal Pratyush Hazarika
Anurag Dutta
Shreya Baruah
Sneha Borah
Anushree Bordoloi
Annanya Borah
Asin Pegu
Dikshita Bhattacharjee
Jyotishmoyee Hazarika
Debasish Bordoloi
Safeer Ziyaan Hussain
Tonmoyee Kashyap
Ahmed Tanisa
Akshita Hazarika
Anuska Baruah
Aparajita Goswami
Chinmoy Hazarika
Swastika Sraborni
80 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
20
9
15
11
15
15
14
10
10
12
21
16
16
20
18
17
9
11
6
14
16
10
18
9
8
7
14
5
14
15
13
21
6
5
13
13
11
16
16
12
15
15
11
15
16
8
17
11
15
16
10
17
16
13
15
19
11
18
17
15
17
21
24
16
16
17
16
15
15
11
15
7
12
13
11
17
16
19
14
13
14
13
13
13
9
17
22
21
12
22
14
7
12
9
17
7
13
18
7
11
19
14
14
13
13
11
7
2
8
13
17
15
8
15
10
15
13
14
15
14
13
14
6
15
14
10
16
13
13
15
10
13
14
16
18
18
15
13
10
13
13
21
17
11
14
19
13
9
10
20
12
14
12
16
14
50
64
0
39
48
34
65
63
51
74
48
41
0
52
56
42
64
39
53
61
34
60
65
56
59
58
51
57
47
43
48
67
81
70
51
67
50
0
47
49
76
56
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
Centre Name
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
DONBOSCO HS SCHOOL, BAGHCHUNG
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
RollNo
0129098
0129099
0129100
0129101
0129102
0129103
0129104
0129105
0129106
0129107
0129108
0129109
0130001
0130002
0130003
0130004
0130005
0130006
0130007
0130008
0130009
0130010
0130011
0130012
0130013
0130014
0130015
0130016
0130017
0130018
0130019
0130020
0130021
0130022
0130023
0130024
0130025
0130026
0130027
0130028
0130029
0130030
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
Student Name
Rehnuma Rukhshaat Ahmed Hazarika
Anamitra Goswami
Ayandeep Baruah
Ayman Al Fateh
Ayan Abir Sarmah
Anmol Gautam
Prithviraj Baruah
Astha Boruah
Tanushree Saikia
Kamakhi Priya Dutta
Kaumal Rajlakshmi Borah
Sanjukta Saikia
Angelia Kalita
Aradhana Bora
Krishna Rani Bora
Samir Bora
Alok Bora
Aditya Hazarika
Jyotismita Das
Jodu Moni Bora
Bishal Tamuli
Abhilash Nilom Dutta
Debanshu Bora
Swaswati Neog
Meghali Hazarika
Jyotishman Neog
Juri Neog
Dibakar Hazarika
Tikandrajit Hazarika
Gitashree Senapoti
Panchami Neog
Juri Saikia
Anamika Bora
Nayan Jyoti Bora
Biju Moni Bora
Rishmita Devi
Abhilash Bora
Hrishita Dutta
Banashree Bora
Sumon Bora
Amlan Jyoti Chutia
Niha Rika Sarma
81 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
17
20
20
17
21
12
21
21
16
20
19
20
16
22
11
13
11
15
16
12
14
4
16
16
13
16
15
17
13
14
14
7
7
22
20
18
16
9
21
21
16
15
15
19
4
4
9
9
8
13
10
10
10
8
12
14
10
12
10
15
12
10
7
12
14
18
12
9
18
17
15
15
18
14
13
17
21
16
7
9
2
18
18
17
15
18
10
11
10
14
15
12
11
16
17
8
10
9
15
2
9
14
10
8
8
6
15
16
17
13
12
9
8
8
3
6
10
9
17
21
8
8
8
13
7
5
10
9
4
7
6
19
12
13
6
8
6
5
6
2
10
12
7
14
16
4
6
7
11
6
10
8
5
4
4
6
15
15
14
12
14
11
7
46
43
70
66
57
61
33
70
72
55
63
59
71
45
50
41
0
36
33
49
46
36
65
71
35
39
42
53
28
41
53
40
23
28
20
67
61
61
46
52
36
31
Rank
7th
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0130
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
Centre Name
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
KHANGIA ME SCHOOL, JORHAT
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
RollNo
0130031
0130032
0130033
0130034
0130035
0130036
0130037
0130038
0130039
0130040
0130041
0130042
0130043
0130044
0130045
0130046
0130047
0130048
0130049
0130050
0130051
0130052
0130053
0130054
0130055
0130056
0130057
0130058
0130059
0130060
0130061
0130062
0130063
0130064
0130065
0131001
0131002
0131003
0131004
0131005
0131006
0131007
Class
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
V
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Dimpi Bora
Dristi Gogoi
Amlan Chutia
Pratyush Pratim Boruah
Aditya Saikia
Bastav Hazarika
Somadrit Sourove Boruah
Mriganta Bora
Himanjal Protim Bora
Borsharani Saikia
Chimpi Hazarika
Rimpimoni Neog
Prayashee Bora
Dimpi Bora
Bhaskoar Jyoti Bora
Mousum Bora
Rintu Bora
Partha Protim Bara
Biplob Bora
Krishna Bora
Jayashree Bora
Madhurjya Neog
Amor Jyty Kalita
Chayanika Bora
Rijumoni Hazarika
Bhargav Neog
Ajoy Hazarika
Ankur Saikia
Dhaurba Jyoti Kalita
Parismita Neog
Pranjal Pratim Baruah
Sundeep Bora
Bhagya Jyoti Neog
Nandita Neog
Bedantaraj Neog
Arnab Kaushik Baruah
Md. Samad Ali
Aryaman Gogoi
Udeshna Borah
Priyanuj Pachani
Swapniljyoti Neog
Anamika Borah
82 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
8
10
10
8
8
8
10
18
18
17
19
22
23
20
20
22
13
16
15
20
20
17
14
23
12
23
5
19
8
14
12
18
16
21
12
12
12
19
15
21
15
21
22
10
15
15
16
21
20
10
17
13
16
12
12
13
8
9
12
20
16
23
8
11
5
14
9
10
10
16
9
8
15
13
13
21
16
15
18
10
15
16
12
14
14
5
7
6
7
4
4
7
8
6
8
9
9
14
3
10
5
4
4
8
6
9
5
9
6
16
9
15
7
14
17
12
16
14
16
14
7
10
11
13
11
8
11
8
5
8
7
12
12
16
10
13
10
16
8
12
14
13
11
8
16
10
13
9
10
9
13
16
21
13
19
8
17
8
13
38
36
0
50
64
62
63
71
64
45
55
54
47
40
42
48
41
40
41
64
49
76
26
53
28
48
33
48
46
59
37
37
49
58
50
66
48
59
70
0
45
70
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
Centre Name
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
RollNo
0131008
0131009
0131010
0131011
0131012
0131013
0131014
0131015
0131016
0131017
0131018
0131019
0131020
0131021
0131022
0131023
0131024
0131025
0131026
0131027
0131028
0131029
0131030
0131031
0131032
0131033
0131034
0131035
0131036
0131037
0131038
0131039
0131040
0131041
0131042
0131043
0131044
0131045
0131046
0131047
0131048
0131049
Class
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Jutika Bora
Kuwali Kashyop
Trishnali Borah
Biki Kolita
Afrin Sultana Ahmed
Ananya Saikia
Abhinab Borkoch
Madhurjya Das
Anisha Baruah
Master Bishal Borah
Prachujya Borah
Justy Jose
Mourakhi Saikia
Abinash Gogoi
Nishita Borah
Inakshi Borah
Dimpi Bhuyan
Ankur Das
Shruti Manjari Borah
Madhujya Saikia
Anayana Borah
Priyanka Chakraboty
Ashinta Borah
Ranjan Hazarika
Sakti Ranjan Borah
Sudarson Buragohain
Dithak Madhur Phukon
Amlan Jyoti Gogoi
Dhrubajyoti Baruah
Neekita Saikia
Niharika Borboruah
Rimpi Patra
Suny Borah
Gargi Buragohain
Kulsum Begum
Pahi Gogoi
Priyanki Gogoi
Shamistha Bora
Gitasree Sarmah
Master Eliyaj Kalondi
Monalisha Bora
Haripriya Gogoi
83 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
22
15
17
21
18
14
18
7
15
23
19
10
15
18
17
17
21
21
10
16
18
18
4
12
4
13
20
17
13
13
14
18
12
9
18
16
17
17
17
9
6
7
20
20
20
18
19
18
19
18
10
9
15
15
7
18
5
5
2
15
15
16
7
16
13
13
12
56
70
56
65
63
71
32
41
20
63
78
72
48
63
63
67
59
0
0
55
69
47
48
41
27
0
51
56
50
50
56
60
54
53
60
56
53
41
64
43
68
68
16
19
16
17
11
10
16
19
16
11
16
6
10
15
6
6
6
9
13
16
9
14
8
2
15
16
15
12
19
19
19
20
18
19
19
9
15
12
19
17
12
12
11
10
11
17
11
10
18
12
12
9
16
7
15
16
11
15
12
13
13
14
11
10
14
13
10
12
16
12
15
16
13
13
12
15
13
10
13
13
10
12
12
11
17
12
19
19
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
Centre Name
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
SUN RISE ENGLISH SCHOOL, LADOIGARH
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
RollNo
0131050
0131051
0131052
0131053
0131054
0131055
0131056
0132001
0132002
0132003
0132004
0132005
0132006
0132007
0132008
0132009
0132010
0132011
0132012
0132013
0132014
0132015
0132016
0132017
0132018
0132019
0132020
0132021
0132022
0132023
0132024
0132025
0132026
0132027
0132028
0132029
0132030
0132031
0132032
0132033
0132034
0132035
Class
VI
VI
VI
VII
VIII
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Student Name
Debasish Borah
Ankur Borah
Rupam Borah
Rajashree Bhuyan
Pinkumoni Borah
Simpi Borah
Debashree Bharali
Dolli Garg Khanikar
Sehnaz Musleha
Nazmin Sultana
Yashmin Sultana
Sabina Naz
Sahil Hussain
Mithu Saikia
Pubali Dutta
Rishikesh Bora
Mondit Dutta
Nidarshana Gogoi
Sahid Ali
Dina Bhuyan
Dipu Bhuyan
Nobin Bhuyan
Rupjyoti Chetia
Priyanki Buragohain
Mabhujyo Handique
Kajumoni Saikia
Baby Nayok
Monjula Bhuyan
Farhana Begum
Lubna Parbin
Raihan Ali
Amisha Thakur
Simanta Bora
Bhairobi Borah
Runa Gogoi
Rimpi Borah
Anasuya Bhardwaz
Monika Bora
Himanshu Changmai
Arindom Mahanta
Animesh Gogoi
Rimpi Borah
84 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
19
18
20
13
7
18
22
17
13
10
10
10
18
8
19
11
14
9
6
7
4
17
12
8
18
16
12
7
15
11
12
19
15
11
8
8
16
12
12
12
16
11
10
12
22
20
13
7
19
13
20
9
16
15
21
5
10
7
9
7
13
10
14
11
14
9
14
14
17
14
14
8
6
14
9
14
15
13
12
6
2
15
23
14
19
6
9
6
6
6
11
10
23
9
7
7
9
11
10
9
14
14
11
3
15
1
2
9
5
4
9
8
2
16
10
15
9
11
11
15
18
7
11
8
0
3
2
6
12
15
13
6
7
10
2
7
6
5
9
7
3
8
17
2
7
11
7
10
6
8
6
14
15
7
10
14
15
16
12
11
16
14
9
60
56
58
57
41
30
60
85
58
56
31
38
32
46
29
58
51
71
29
30
31
24
42
41
32
55
48
40
27
61
28
38
53
41
33
29
38
33
0
56
55
42
Rank
MERIT
MERIT
5th
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
Centre Name
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
RollNo
0132036
0132037
0132038
0132039
0132040
0132041
0132042
0132043
0132044
0132045
0132046
0132047
0132048
0132049
0132050
0132051
0132052
0132053
0132054
0132055
0132056
0132057
0132058
0132059
0132060
0132061
0132062
0132063
0132064
0132065
0132066
0132067
0132068
0132069
0132070
0132071
0132072
0132073
0132074
0132075
0132076
0132077
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Aslam Ali
Mefuj Ali
Uday Singh
Jahir Ali
Fahim Akhtar
Najia Begum
Hemanta Mirddha
Partha Hazarika
Partha Saikia
Rishikesh Konwar
Tinkaljeet Buragohain
Debasree Bora
Rituraj Dutta
Kakumoni Bora
Sounak Gogoi
Bijit Gogoi
Riku Neog
Porinita Hazarika
Akhil Hazarika
Pronita Saikia
Dipshikha Kotoky
Tonmoi Gogoi
Amorjyoti Gogoi
Md. Ejajul Ali
Noni Gupal Hazarika
Bishupriya Phukon
Mamata Biswakarma
Gorima Hazarika
Hemanta Borah
Pallabi Borah
Bedanta Borah
Akibul Ali
Sarfraz Ahmed
Kamal Rabidas
Priti Priyami Rajkhowa
Priyanka Daka
Abinash Borah
Achyut Ranjan Gogoi
Anamika Borah
Souranga Jyoti Borah
Manashjyoti Borah
Kongkona Saikia
85 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
11
9
2
9
8
5
4
6
6
6
19
11
19
20
6
11
14
11
4
6
14
13
7
7
19
6
5
13
12
21
9
5
9
21
7
17
18
20
8
14
19
14
14
16
7
11
13
8
13
11
11
11
17
11
19
17
13
10
8
14
9
13
11
13
11
11
13
8
6
19
13
15
9
7
12
19
14
16
7
21
6
18
15
13
17
10
4
5
8
7
5
7
9
6
15
10
19
17
7
9
23
19
8
5
7
10
4
4
11
4
5
6
6
6
6
2
5
12
9
12
4
14
8
6
6
12
11
10
5
8
5
5
4
9
6
9
10
6
15
13
3
4
15
9
10
4
11
13
7
9
14
12
7
15
14
12
8
6
11
14
11
16
9
15
6
9
12
48
53
45
18
33
34
25
26
33
32
32
61
38
72
67
29
34
60
53
31
28
43
49
29
31
57
30
23
53
45
54
32
20
37
66
41
61
38
70
28
47
52
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0132
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
Centre Name
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
MELAMATI GOVT. JUNIOR BASIC SCHOOL
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
RollNo
0132078
0132079
0132080
0132081
0132082
0132083
0132084
0132085
0132086
0132087
0132088
0132089
0132090
0132091
0132092
0132093
0132094
0132095
0132096
0132097
0132098
0132099
0132100
0132101
0132102
0132103
0132104
0132105
0132106
0132107
0132108
0132109
0132110
0133001
0133002
0133003
0133004
0133005
0133006
0133007
0133008
0133009
Class
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Gitashree Baruah
Ankita Hazarika
Sujata Sahu
Anamika Das
Krishna Moni Gogoi
Md. Sahil Rahman
Bikash Saikia
Abhilash Gogoi
Rituwana Perbin
Gufrana Tasneem
Manabjyoti Das
Seema Dutta
Rumena Begum
Puja Borah
Amlan Jyoti Handique
Mintu Dutta
Monjit Mahato
Gitartha Buragohain
Rahul Borah
Rhituporna Bora
Pinku Saikia
Ranjita Das
Biswajit Das
Puja Das
Diganta Kalita
Kalpajit Buragohain
Ranjan Jyoti Saikia
Sabana Anjum
Sabiha Ahmed
Monuja Begum
Rejia Begum
Madhuri Bhuyan
Madhusmita Das
Noyanjyoti Tossa
Sumeswar Bakti
Ankurjyoti Gogoi
Pioshi Basak
Mridushmita Borah
Antaripa Chutia
Bhagyashre Konch
Bidisha Dowarah
Panchamika Bailung
86 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
16
8
15
11
8
8
15
7
7
10
11
14
12
10
14
11
9
10
9
10
9
10
10
8
18
13
8
15
10
14
12
10
16
14
13
17
20
10
16
15
23
12
14
9
10
10
8
9
14
6
9
10
13
11
18
14
11
9
4
7
9
6
4
5
4
4
5
6
9
9
9
9
11
6
19
12
15
23
21
5
18
17
20
10
9
8
7
4
5
5
6
4
7
5
8
12
7
7
9
9
8
4
9
6
9
5
6
7
2
3
6
4
6
13
7
6
14
15
10
18
15
14
15
16
18
14
20
13
9
13
8
8
12
4
10
15
12
14
9
8
8
4
7
8
5
8
9
8
8
9
8
8
10
10
9
12
9
10
13
18
6
15
17
9
5
7
16
48
59
38
41
38
29
30
47
21
33
40
44
51
46
39
42
33
28
29
32
30
31
28
28
28
33
30
33
38
34
48
39
32
62
59
44
73
73
38
54
55
77
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
Centre Name
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
RollNo
0133010
0133011
0133012
0133013
0133014
0133015
0133016
0133017
0133018
0133019
0133020
0133021
0133022
0133023
0133024
0133025
0133026
0133027
0133028
0133029
0133030
0133031
0133032
0133033
0133034
0133035
0133036
0133037
0133038
0133039
0133040
0133041
0133042
0133043
0133044
0133045
0133046
0133047
0133048
0133049
0133050
0133051
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
Student Name
Hariprya Karmakar
Tridip Chetia
Krishna Gogoi
Jadumoni Chutia
Arpita Borah
Momta Chabor
Syamalika Chuita
Tanisha Borah
Dipakkar Gogoi
Protikshya Gogoi
Prachurjya Gogoi
Sujata Tanti
Sayainika Chutia
Anisha Dutta
Esmion Sandhigouria
Namrata Chetia
Kuhi Gogoi
Priya Baretha
Rupjyoti Boruah
Priyanka Kurmi
Kajol Biswas
Aki Gogoi
Polash Boruah
Ritushmita Kurmi
Ritu Rao
Sunita Mura
Akash Deep Gogoi
Masum Chutia
Dhiruj Telenga
Aaimee Gogoi
Tanaya Buragohain
Abhishek Gogoi
Anupal Bhumij
Ankur Bora
Abinash Borah
Nikhita Bharali
Kankana Gogoi
Kabir Urang
Abidit Chutia
Aslekha Borah
Anuj Gogoi
Monikanchan Hatimuria
87 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
18
22
13
15
12
23
19
18
18
15
11
13
17
18
23
13
16
11
23
23
18
21
15
15
12
15
17
18
9
4
10
21
18
14
19
9
14
15
7
17
18
8
13
9
16
11
5
10
11
6
6
10
20
12
10
22
17
8
16
16
11
14
12
14
18
20
10
14
15
10
12
11
12
9
15
19
15
18
12
15
15
16
16
16
19
23
17
5
14
11
14
12
11
15
13
13
10
5
15
12
6
11
10
4
13
7
9
9
16
15
13
10
16
11
15
11
10
12
19
13
19
4
13
17
5
7
11
1
16
5
4
13
20
10
8
6
12
12
10
9
10
6
10
10
14
6
12
16
13
9
9
7
17
10
13
12
16
15
12
49
70
81
43
48
42
83
71
55
68
50
46
46
0
39
72
57
0
35
60
54
49
46
46
43
54
47
55
24
55
64
39
45
42
27
61
38
42
50
71
63
50
Rank
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
Centre Name
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
PARIJAT JATIYA BIDYALAYA , NAGAJANKA
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
RollNo
0133052
0133053
0133054
0133055
0133056
0133057
0133058
0133059
0133060
0133061
0133062
0133063
0133064
0133065
0133066
0133067
0133068
0133069
0133070
0133071
0133072
0133073
0133074
0133075
0133076
0133077
0133078
0133079
0133080
0133081
0133082
0133083
0133084
0133085
0134001
0134002
0134003
0134004
0134005
0134006
0134007
0134008
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Student Name
Kukil Rajkonwar
Protivha Saikia
Anikha Gogoi
Himangshu Gogoi
Samiron Gogoi
Mitali Chutia
Topan Chutia
Sujit Murah
Amikha Chutia
Niki Chutia
Priyakhi Gogoi
Bikash Gogoi
Pitor Kujur
Abhinab Hazarika
Arindram Boruah
Kismita Chutia
Nilakshi Gogoi
Hironmoy Rajkonwar
Tonmoy Gogoi
Samujjwal Borthakur
Mrinmoy Chutia
Khogen Telenga
Ankur Bonik
Kalyan Gogoi
Raktim Gogoi
Anupom Chutia
Parthiv Phukon
Boidurjya Duwarah
Shashikanta Kurmi
Samikhya Rajkonwar
Pankhi Chutia
Amanisha Gogoi
Dipika Gogoi
Trideep Chutia
Pompi Bora
Kashyap Borah
Sumon Mili
Manash Dutta
Madhujya Borah
Barsharani Borah
Lakhyajit Saikia
Manash Jyoti Buragohain
88 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
16
16
24
24
17
21
20
17
15
19
13
16
13
19
18
15
18
16
15
17
16
16
13
17
17
7
13
18
16
15
12
11
8
9
9
16
19
9
15
17
11
4
9
5
7
8
11
10
12
10
11
11
8
9
8
6
14
11
7
10
13
9
13
11
13
7
17
9
5
17
3
8
5
14
15
18
6
3
7
10
17
19
9
10
8
8
9
7
11
13
7
7
7
6
17
19
5
10
13
13
11
12
15
8
13
13
11
10
13
7
8
7
18
14
14
10
8
9
7
7
5
7
10
3
1
8
7
13
13
9
9
17
11
14
10
20
14
10
10
14
11
15
14
16
8
12
14
10
5
6
5
10
7
10
7
7
6
7
7
5
7
4
12
47
55
45
57
75
37
57
55
53
44
59
31
34
35
58
59
60
47
45
43
40
41
36
37
54
38
22
38
44
55
60
37
43
0
48
33
42
36
51
36
36
43
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
Centre Name
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
RollNo
0134009
0134010
0134011
0134012
0134013
0134014
0134015
0134016
0134017
0134018
0134019
0134020
0134021
0134022
0134023
0134024
0134025
0134026
0134027
0134028
0134029
0134030
0134031
0134032
0134033
0134034
0134035
0134036
0134037
0134038
0134039
0134040
0134041
0134042
0134043
0134044
0134045
0134046
0134047
0134048
0134049
0134050
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VI
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Nayan Raj Acharjee
Swaraj Jyoti Tai
Anupom Kalita
Ankur Dutta
Jyolimoni Dutta
Rohan Khan
Yesmina Begum
Krishnamoni Borah
Chambeka Bora
Protim Kr. Gogoi
Rituraj Boruah
Dipankar Kolita
Debangana Borgohain
Jyotishman Hazarika
Himashree Chetia
Hemanga Sweakhor Dutta
Mayukh Mousam Chutia
Podmanav Bonia
Gayatri Konwar
Priyanuj Kakoty
Sumi Borah
Susmita Gogoi
Dushmanta Gogoi
Rupjyoti Baruah
Rime Das
Ritupon Saikia
Pulpy Boruah
Supriya Borah
Mompi Borah
Prosanta Borah
Bichitra Konch
Nirutpal Borah
Bishojit Kurmi
Sarot Gogoi
Rina Urang
Parinita Borah
Abhijit Konch
Anit Mirdha
Ankur Bora
Purobi Taid
Heena Ahmed
Gargi Saikia
89 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
10
16
6
18
15
13
13
23
9
10
17
15
10
16
10
17
12
7
11
15
9
11
18
25
23
25
24
21
21
18
24
11
7
9
21
10
12
12
16
13
16
13
7
16
6
8
11
9
7
22
6
13
15
12
9
12
10
14
5
8
11
15
14
14
12
25
19
25
19
15
13
13
16
9
5
7
15
12
10
8
9
11
11
13
8
13
7
6
11
4
8
18
6
10
1
5
8
5
11
11
5
8
7
0
10
11
6
23
8
23
17
8
11
7
17
5
5
6
8
4
5
9
10
12
10
15
11
14
4
5
15
11
7
17
12
9
5
9
11
14
15
11
6
9
11
11
14
16
9
12
13
18
17
11
11
10
15
11
11
12
11
9
8
8
10
8
13
54
36
59
23
37
52
37
35
80
33
42
38
41
38
47
46
53
28
32
40
41
47
52
45
85
63
91
77
55
56
48
72
36
28
34
55
35
35
37
45
44
50
Rank
7th
6th
MERIT
2nd
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0134
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
Centre Name
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
TEOK HIGH SCHOOL
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
RollNo
0134051
0134052
0134053
0134054
0134055
0134056
0134057
0134058
0134059
0134060
0134061
0134062
0134063
0134064
0134065
0134066
0134067
0134068
0134069
0134070
0134071
0134072
0134073
0134074
0134075
0135001
0135002
0135003
0135004
0135005
0135006
0135007
0135008
0135009
0135010
0135011
0135012
0135013
0135014
0135015
0135016
0135017
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
43
30
26
43
34
29
48
49
50
55
34
37
40
40
56
59
46
52
76
43
0
44
52
33
52
51
49
74
66
45
66
63
70
48
73
62
57
47
56
49
54
42
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
III
IV
IV
V
V
V
V
VII
VI
VI
VI
VI
VI
III
Debika Majhi
Rajashree Das
Rituraj Gogoi
Anu Bhumij
Nabanita Hazarika
Baby Baruah
Krishnalee Baruah
Modhusmita Borah
Pinku Dutta
Bedanta Prasad Das
Biplab Bhuyan
Akash Deep Das
Ankur Jyoti Borah
Pankaj Boruah
Deepjyoti Borah
Rupjyoti Borah
Debanga Saikia
Montu Baruah
Samanai Das
Tushar Sharma
13
16
7
16
13
14
17
19
19
15
16
13
14
12
17
23
17
19
25
14
9
7
7
9
10
5
15
8
8
16
8
10
12
11
13
15
12
14
23
11
9
3
5
7
7
6
9
10
12
13
5
8
4
7
13
10
9
6
23
7
12
4
7
11
4
4
7
12
11
11
5
6
10
10
13
11
8
13
5
11
III
V
IV
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Anindita Shankar
Chimran Phukan
Sharov Dhanwar
Udipta Ranjan Bora
Ankita Bora
Geetasree Hazarika
Chayanika Darabdhara
Supriya Bora
Muskan Sultana Ahmed
Bikash Hazarika
Anurag Sarma
Shikhamoni Borsaikia
Rishika Dutta
Rishavraj Kakoty
Dibyojyoti Karmakar
Md. Sahil Ahmed
Pallabi Darabdhara
Pahi Das
Anurag Das
Mrinmoy Saikia
Lucky Das
12
17
6
12
11
10
18
16
10
16
13
16
8
20
12
9
13
16
7
12
6
16
12
7
14
15
16
22
16
14
18
19
19
17
21
17
17
5
15
13
16
15
7
12
10
14
11
11
18
18
8
18
18
19
12
18
18
20
15
14
20
15
13
9
11
10
12
14
12
16
16
13
14
13
16
11
14
15
11
14
11
9
11
8
90 Of 411
Rank
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0135
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
Centre Name
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
CHITRALEKHA SHIKSHA BIKASH MONDIR
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
RollNo
0135018
0135019
0135020
0135021
0135022
0135023
0135024
0135025
0135026
0135027
0135028
0135029
0135030
0135031
0135032
0135033
0135034
0135035
0135036
0135037
0135038
0135039
0135040
0135041
0135042
0135043
0135044
0135045
0135046
0135047
0135048
0135049
0135050
0136001
0136002
0136003
0136004
0136005
0136006
0136007
0136008
0136009
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
Student Name
Prasurajya Protim Bora
Dikhita Dimpol Bora
Utpal Kurmi
Angita Bora
Sukanya Das
Guriya Rajak
Barsha Handique
Jachingfa Buragohain
Pritom Priya Rajkhowa
Anamika Tongla
Shilpishikha Bora
Lucky Bora
Doly Bora
Himadri Goswami
Abhijita Adhyapak
Shubhakankhi Adhyapak
Anjelika Das
Dhrubojeet Rajak
Ananya Jyoti Borah
Priyansu Protim Dutta
Pronob Jyoti Baruah
Anjumoni Borah
Kawshik Das
Dimadri Gogoi
Rajamoni Gogoi
Manashjyoti Rajkhowa
Dipjyoti Dutta
Alimpika Bora
Moyuri Hazarika
Alisha Rani Das
Plaban Jyoti Goswami
Koushal Singh Kurmi
Produnya Gond
Krishnasri Borah
Himadri Saikia
Pranami Dulakashoria
Sayanika Borah
Nayanjyoti Deka
Farnas Begum
Arfina Begum
Masumara Begum
Nishi Borah
91 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
17
8
13
18
7
7
15
17
17
16
20
13
13
20
13
14
12
15
16
16
9
11
12
10
16
11
11
18
20
15
15
6
8
12
13
14
16
5
11
16
15
12
16
14
24
18
25
24
17
17
17
16
14
16
15
21
16
19
16
20
16
22
18
19
16
18
18
8
14
8
18
14
18
8
9
15
17
8
5
11
6
5
5
13
17
16
13
18
13
14
12
16
16
10
12
10
6
10
15
18
13
13
13
17
17
16
12
11
13
15
8
13
13
17
14
11
14
12
12
19
17
5
12
15
14
8
10
10
15
7
10
11
10
13
4
8
5
11
8
8
15
3
2
11
7
9
7
53
58
51
51
69
47
47
0
68
0
37
48
0
56
70
55
71
51
67
61
80
66
51
56
51
45
37
58
0
60
57
49
0
45
36
55
42
40
37
37
36
52
Rank
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
Centre Name
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
RollNo
0136010
0136011
0136012
0136013
0136014
0136015
0136016
0136017
0136018
0136019
0136020
0136021
0136022
0136023
0136024
0136025
0136026
0136027
0136028
0136029
0136030
0136031
0136032
0136033
0136034
0136035
0136036
0136037
0136038
0136039
0136040
0136041
0136042
0136043
0136044
0136045
0136046
0136047
0136048
0136049
0136050
0136051
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VII
Student Name
Rashmi Saikia
Pallabi Borah
Asibul Khanikar
Monjil Saikia
Somiron Saikia
Monjit Dulakashoria
Udoi Krishna Borah
Bastab Borah
Angshumita Saikia
Priyakhi Saikia
Moyour Pankhi Saikia
Borosa Saikia
Madhushmita Borah
Wahida Begum
Janmoni Dulakashoria
Neha Begum
Ankur Jyoti Borah
Mrinmoy Pran Borah
Krishna Kinkor Saikia
Mriganka Dulakashoria
Bikash Borah
Gouranga Saikia
Anurag Dulakashoria
Raktim Borah
Md. Arif Hussain
Md. Iqbal Hussain
Parthana Saikia
Ritumoni Borah
Priyanka Dulakashoria
Liza Moni Bora
Subhalakshmi Borah
Boby Borah
Runjun Saikia
Debabrata Borah
Ankur Jyoti Saikia
Ankur Jyoti Hazarika
Chinmoy Saikia
Mukunda Borah
Md. Musedul Ali
Mouchumi Saikia
Ankita Borah
Puja Saikia
92 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
7
9
14
14
20
17
11
12
17
15
10
6
5
1
6
9
8
6
13
9
8
18
15
12
14
5
6
9
9
5
7
7
5
7
12
16
5
11
4
3
8
12
10
10
2
10
13
13
14
11
13
16
18
21
16
12
13
15
12
12
14
17
16
11
12
25
20
21
14
17
18
24
19
9
17
7
15
14
20
20
19
15
17
14
16
18
13
13
18
13
9
17
12
12
13
10
16
17
17
17
18
17
8
8
17
12
11
10
12
4
3
6
12
7
10
9
7
12
7
10
7
5
8
19
14
7
11
5
12
12
19
17
11
11
18
10
9
17
10
6
13
12
13
12
12
13
12
10
12
13
12
12
12
11
11
8
6
9
11
21
17
32
44
37
43
39
35
40
60
60
38
44
0
50
74
70
57
48
60
43
40
53
49
43
57
45
41
66
51
56
46
42
54
73
62
45
58
40
46
0
34
Rank
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0136
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
Centre Name
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
328 NO MUDOIJAN BHARALUA LP SCHOOL, JORHAT
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
RollNo
0136052
0136053
0136054
0136055
0136056
0136057
0136058
0136059
0136060
0136061
0136062
0137001
0137002
0137003
0137004
0137005
0137006
0137007
0137008
0137009
0137010
0137011
0137012
0137013
0137014
0137015
0137016
0137017
0137018
0137019
0137020
0137021
0137022
0137023
0137024
0137025
0137026
0137027
0137028
0137029
0137030
0137031
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
V
VI
V
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
V
Student Name
Poli Borah
Anupal Borah
Abhilash Borah
Goranga Raj Borgohain
Bijit Saikia
Gautam Duarah
Anirban Konwar
Siddhartha Saikia
Pallab Bora
Borsharani Phukon
Lucky Dutta
Priyanka Hazarika
Sneha Phukan
Gayatri Borah
Puja Saikia
Polash Protim Rajkhowa
Puja Rajkhowa
Manash Protim Hazarika
Jintu Saikia
Arpita Hazarika
Kalpana Boruah
Junmoni Boruah
Namrata Hazarika
Asish Hazarika
Manuj Saikia
Anupam Jyoti Dutta
Manash Protim Saikia
Garima Saikia
Basanta Saikia
Jyotishman Saikia
Debanga Saikia
Rahul Mili
Anurag Borah
Astha Saikia
Bitupan Bhorali
Lucky Lahon
Junali Saikia
Gourab Saikia
Prasanta Saikia
Parismita Dutta
Himanshu Dutta
Anupom Hazarika
93 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
14
13
20
15
14
13
11
11
23
10
18
17
21
7
16
6
9
11
9
5
10
13
9
13
18
13
17
18
20
13
18
4
10
4
10
2
11
9
8
11
9
7
15
14
8
10
6
9
11
8
11
10
10
13
8
10
10
12
15
12
10
10
12
17
19
17
17
18
19
18
20
20
18
15
13
15
20
15
19
12
10
14
8
17
16
20
19
7
14
16
10
8
10
14
17
11
20
9
15
17
19
12
8
21
14
12
14
11
21
12
12
10
16
7
13
8
5
8
6
7
12
14
6
10
8
12
10
10
12
12
4
13
4
12
5
9
10
11
11
12
11
0
9
10
11
8
16
8
9
15
11
19
7
19
16
11
19
13
12
9
9
8
12
33
44
36
50
32
45
48
36
45
60
42
65
61
59
40
52
0
49
60
46
30
45
49
53
51
70
41
49
53
57
61
40
71
54
37
60
36
62
42
50
47
46
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0137
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
Centre Name
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
BHAKATI DUAR HS SCHOOL
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
RollNo
0137032
0137033
0137034
0137035
0137036
0137037
0137038
0137039
0137040
0138001
0138002
0138003
0138004
0138005
0138006
0138007
0138008
0138009
0138010
0138011
0138012
0138013
0138014
0138015
0138016
0138017
0138018
0138019
0138020
0138021
0138022
0138023
0138024
0138025
0138026
0138027
0138028
0138029
0138030
0138031
0138032
0138033
Class
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Anjana Boruah
Borsha Das
Rajashree Saikia
Garima Das
Rimpal Boruah
Lipirekha Borah
Dibakar Das
Apurba Saikia
Krishna Chutiya
Manash Borah
Mun Mun Saikia
Kailan Chandra Panging
Ritumoni Patir
Pallabi Doley
Modhya Moni Saikia
Manash Protim Baruah
Mayour Trishna Khanikar
Babyrani Patir
Bhagya Dev Chutia
Banti Pegu
Pritom Chutia
Dixhya Dyoti Subhamoyee Bharati
Rostam Pegu
Perana Saikia
Bichitra Khanikar
Mathurendra Sonowal
Prashanna Saikia
Mainu Mala
Protiksha Day
Bishajit Mili
Bijoyarani Pegu
Krishna Bhagat
Girin Sonowal
Chandra Prava Sonowal
Dhuni Doley
Barsha Rani Pagu
Shankar Jyoti Hazarika
Sagar Pegu
Lalad Pegu
Deep Deori
Ritupaban Chutia
Nikita Boruah
94 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
19
17
9
13
16
13
15
13
7
10
6
6
8
7
15
10
6
14
9
13
16
18
8
14
14
12
8
14
19
17
12
14
13
18
21
17
19
17
19
17
17
9
10
20
15
18
19
16
16
21
14
19
18
17
14
11
9
13
13
14
16
13
5
14
17
18
9
14
20
18
20
11
18
13
15
18
16
19
8
17
8
14
13
16
16
19
12
16
15
17
13
9
10
9
10
4
13
11
16
15
7
10
6
9
5
18
17
4
13
12
9
9
10
9
8
16
6
14
13
12
11
19
10
13
10
13
10
12
11
13
9
9
8
7
8
9
8
13
5
13
7
13
14
6
11
10
4
14
9
14
5
14
6
15
15
13
8
15
14
14
14
10
13
59
48
44
44
36
0
45
46
53
40
41
51
43
37
52
51
58
32
50
45
67
72
38
61
52
47
58
52
51
31
67
35
61
60
57
51
74
50
62
57
57
50
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0138
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
Centre Name
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
SHANKARDEV SISHU NIKETON, NAYABAZAR
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RollNo
0138034
0138035
0138036
0138037
0138038
0138039
0138040
0138041
0138042
0138043
0138044
0138045
0138046
0138047
0138048
0138049
0138050
0138051
0138052
0138053
0138054
0138055
0138056
0138057
0138058
0138059
0138060
0138061
0138062
0138063
0138064
0138065
0138066
0138067
0139001
0139002
0139003
0139004
0139005
0139006
0139007
0139008
Class
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Student Name
Krishna Neog
Bipul Borah
Migom Pegu
Puspendra Saikia
Priyakhi Khanikar
Mrinmoy Baruah
Nabarun Borah
Sanu Gogoi
Barbi Saikia
Smriti Bhagat
Bitupan Bez
Bipasha Chowdhury
Rahul Doley
Pranawanta Panging
Bishnu Prosad Pegu
Siddartha Chutia
Parish Priya Doley
Mokbul Lagachu
Manash Jyoti Borah
Jerifa Doley
Chandika Doley
Kankana Saikia
Ankur Jyoti Gam
Maochum Baruah
Abhipal Saikia
Anwesha Khanikar
Biplob Lagachu
Chandra Kamal Medhi
Koje Yanggo Pegu
Priyanka Bhuyan
Pranjit Singh Rajput
Borsha Rani Borah
Ipshita Lagachu
Ananya Senapati
Liza Pegu
Runu Lagasu
Ripunjoy Nath
Manash Pagag
Susmita Borah
Nayanjyoti Chaliha
Yugantor Laskar
Rashmi Rekha Doley
95 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
19
12
21
14
18
21
22
13
16
20
15
16
22
13
14
13
16
16
16
19
17
14
17
15
14
8
9
14
10
13
19
13
10
16
18
8
8
16
9
6
5
11
11
15
15
10
14
15
15
12
14
16
12
13
8
12
22
22
14
22
22
21
19
19
16
16
6
19
17
15
16
17
18
11
13
15
19
21
22
14
15
18
10
15
16
13
13
14
14
12
12
14
11
5
13
16
11
14
12
19
17
16
19
14
20
19
16
9
15
6
12
12
8
13
13
14
7
16
9
4
4
16
10
1
10
12
9
7
5
6
12
14
15
21
10
9
10
13
11
11
13
13
13
9
17
14
14
6
17
12
12
13
14
15
10
9
6
11
14
14
11
13
10
57
54
53
71
53
58
71
72
47
55
67
50
43
44
0
38
62
61
46
61
62
62
47
64
53
45
21
65
55
39
53
55
61
45
43
46
56
69
70
62
47
52
Rank
MERIT
7th
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
Centre Name
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RollNo
0139009
0139010
0139011
0139012
0139013
0139014
0139015
0139016
0139017
0139018
0139019
0139020
0139021
0139022
0139023
0139024
0139025
0139026
0139027
0139028
0139029
0139030
0139031
0139032
0139033
0139034
0139035
0139036
0139037
0139038
0139039
0139040
0139041
0139042
0139043
0139044
0139045
0139046
0139047
0139048
0139049
0139050
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Lucky Pegu
Asina Pegu
Beda Prakash Shandilya
Dibyajyoti Saikia
Junjun Bora
Banashree Neog
Akash Nath
Priyakhi Borah
Nilakhi Gayan
Manuj Nath
Rituporna Nath
Migom Doley
Mridula Pegu
Mahat Chandra Pegu
Champak Doley
Ankurjyoti Doley
Parnamika Nath
Partha Protim Boruah
Bhaigyanga Doley
Chandika Devi
Jeuti Gam
Chiranjib Nath
Ponki Nath
Pikurani Nath
Haridarshana Devi
Pranami Nath
Pompi Boruah
Jitumoni Nath
Samikha Nath
Protima Nath
Asima Nath
Simron Nath
Projalita Saikia
Rani Doley
Bhaskarjyoti Pegu
Jyotisha Kalita
Nishamoni Pegu
Rekhamoni Nath
Satya Prasad Neog
Pranjal Pagag
Robina Pegu
Purnima Kalsati
96 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
11
21
13
7
22
16
21
18
13
11
20
13
14
16
14
9
17
17
23
9
16
18
17
13
17
13
19
20
22
22
19
12
21
22
10
22
10
17
20
16
13
6
7
19
18
5
15
11
21
19
14
15
14
11
7
9
9
13
17
17
21
9
18
11
18
10
19
15
16
16
12
16
16
14
11
9
15
13
16
12
13
7
7
3
10
6
13
5
15
5
19
17
7
17
3
5
7
7
9
4
4
5
18
4
7
7
12
14
14
10
12
7
3
5
11
11
7
4
10
3
13
6
6
8
6
3
6
6
11
3
16
8
14
14
11
5
13
5
4
6
8
5
8
12
18
3
13
14
13
9
17
15
12
6
11
7
11
14
10
12
15
10
9
8
12
6
10
22
34
52
55
20
68
40
75
68
45
48
50
34
32
38
40
31
46
51
80
25
54
50
60
46
67
53
59
49
48
50
57
51
49
47
50
48
48
43
51
37
36
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
5th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0139
0140
0140
0140
0140
0140
0140
Centre Name
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
RANGACHAHI TN ME SCHOOL
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
RollNo
0139051
0139052
0139053
0139054
0139055
0139056
0139057
0139058
0139059
0139060
0139061
0139062
0139063
0139064
0139065
0139066
0139067
0139068
0139069
0139070
0139071
0139072
0139073
0139074
0139075
0139076
0139077
0139078
0139079
0139080
0139081
0139082
0139083
0139084
0139085
0139086
0140001
0140002
0140003
0140004
0140005
0140006
Class
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
IV
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sumpi Devy
Biman Nath
Bhargav Pagag
Romen Narah
Pankaj Nav Bharali
Ankur Nath
Akhya Jit Nath
Milan Luitel
Pranjyoti Saikia
Priyanka Pagag
Moni Kanta Kakoti
Suruj Pratim Nath
Bhaskarjyoti Nath
Dipankar Nath
Dipankar Saikia
Manash Jyoti Chamuah
Abhijit Nath
Khagen Kardong
Rastab Payeng
Bharabee Nath
Nitya Nanda Neog
Bharat Narah
Bhoni Doley
Karabi Doley
Roktim Nath
Bhargav Nath
Achyut Krishna Nath
Dipti Rekha Pegu
Partha Protim Nath
Raktim Nath
Rakesh Nath
Kumar Payang
Selina Pegu
Jyoti Prakash Gayan
Daradee Gogoi
Anisha Pegu
Anamitra Saikia
Juri Saikia
Pritishna Sarmah
Subhagini Bharali
Bijit Barik
Abinash Bora
97 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
20
17
12
15
18
17
21
20
8
14
13
9
16
14
15
18
17
16
14
17
18
14
13
17
15
19
13
16
16
16
9
10
13
14
7
19
13
18
17
17
16
14
11
12
10
10
9
11
15
14
9
12
12
5
14
15
16
10
12
14
13
7
9
12
12
9
13
13
14
16
12
12
7
11
17
10
9
18
8
16
19
18
19
11
9
12
4
5
5
6
16
17
5
13
14
9
8
13
14
13
6
9
10
12
14
8
9
12
10
9
8
19
13
15
7
17
9
13
5
15
7
17
19
17
10
13
12
13
12
10
11
16
14
18
7
8
11
10
10
16
17
15
10
11
14
14
15
11
10
14
13
12
10
13
10
13
8
5
12
13
4
7
10
15
13
14
11
45
52
54
38
40
43
50
66
69
29
47
50
33
48
58
62
56
45
50
51
50
56
45
44
52
51
53
45
64
51
56
31
43
51
50
25
59
38
66
68
66
56
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
Centre Name
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
RollNo
0140007
0140008
0140009
0140010
0140011
0140012
0140013
0140014
0140015
0140016
0140017
0140018
0140019
0140020
0140021
0140022
0140023
0140024
0140025
0140026
0140027
0140028
0140029
0140030
0140031
0140032
0140033
0140034
0140035
0140036
0140037
0140038
0140039
0140040
0140041
0140042
0140043
0140044
0140045
0140046
0140047
0140048
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
46
68
32
48
30
52
41
0
65
52
41
62
45
56
51
66
43
52
54
40
65
57
61
71
54
41
63
48
52
36
0
57
42
47
62
19
47
34
44
51
54
53
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Ankita Kalita
Nihal Saikia
Shikharani Hazarika
Hemanta Rajkhowa
Akash Deep Das
Liza Saikia
Tanu Prasad
Pankita Saikia
Karan Deep Borah
Anurag Borah
Jonali Dutta
Ayan Pujari
Priyanka Bharali
Prapti Aisharya Das
Nayan Prasad Das
Akashnil Borah
Dali Saikia
Uddhab Saikia
Subhasish Borborah
Himadree Bonia
Rahul Borah
Akashdeep Kalita
Gyandeep Saikia
Sushanta Kalita
Gourav Sen
Biman Rajkhowa
Niharika Mahanta
Shradhangini Borah
Rakhirani Borah
Niharika Das
13
18
11
21
10
17
10
15
23
9
10
5
17
13
7
12
7
7
3
9
13
11
15
5
10
12
9
5
18
15
13
17
12
19
10
18
7
14
13
9
11
14
15
17
11
10
12
14
18
13
19
13
9
19
14
14
16
18
15
15
18
12
22
18
18
19
21
5
19
14
12
8
13
12
9
14
9
12
16
18
12
12
11
9
17
8
13
17
11
10
17
4
8
5
15
12
10
12
10
11
9
12
9
11
12
10
15
17
15
18
11
16
15
16
14
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Jyotishna Borah
Kuladeep Bhuyan
Kunal Bhuyan
Sasanka Saikia
Madhurjya Doley
Himadri Mudoi
Usha Doley
Siddhartha Ranjan Nagaria
Diganta Gayan
Bhagyalakhmi Borah
Arpita Saikia
15
12
16
17
6
7
12
15
12
19
16
17
11
11
17
6
14
9
12
15
12
13
11
7
9
14
6
10
4
5
9
8
9
14
12
11
14
1
16
9
12
15
15
15
98 Of 411
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0140
0141
Centre Name
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
MERAGARH N. DEV HS SCHOOL , MAJULI , JORHAT
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
RollNo
0140049
0140050
0140051
0140052
0140053
0140054
0140055
0140056
0140057
0140058
0140059
0140060
0140061
0140062
0140063
0140064
0140065
0140066
0140067
0140068
0140069
0140070
0140071
0140072
0140073
0140074
0140075
0140076
0140077
0140078
0140079
0140080
0140081
0140082
0140083
0140084
0140085
0140086
0140087
0140088
0140089
0141001
Class
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
VIII
VIII
VII
VII
III
Student Name
Kritimayi Saikia
Debanshu Mudoi
Vedvyas Narah
Bikash Bonia
Prastuti Hazarika
Ankita Saikia
Tridisha Thakur
Himanghu Hatimata
Dipika Pegu
Ankita Dutta
Trinayan Pegu
Rakesh Kutum
Debika Ozah
Jagyeswar Kotoky
Subhasis Borah
Arpana Ozah
Bidisha Saikia
Krishna Moni Hazarika
Gautam Pegu
Abinash Saikia
Queen Das
Manash Jyoti Borah
Rakha Saikia
Raktim Saikia
Trishna Das
Rita Moni Bharali
Riju Borah
Anjali Hazarika
Pinku Bharali
Gyanjyoti Kutum
Mainusri Pegu
Mohan Narayan Patir
Pranjal Pegu
Dibyajyoti Nath
Dipjyoti Saikia
Meghali Boiragi
Monish Rag Borah
Priyanka Nath
Priyamjyoti Nath
Nabanita Saikia
Manisha Saikia
Anupam Dav Nath
99 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
15
15
1
21
6
12
14
18
10
23
13
16
12
14
13
16
13
15
16
8
12
13
11
7
8
8
6
8
16
15
19
18
20
21
19
15
18
16
11
14
11
16
11
14
8
18
14
10
13
16
13
20
17
16
16
16
20
14
10
2
9
9
8
7
8
2
6
8
9
8
12
12
15
17
17
17
18
12
14
9
13
17
2
6
1
14
2
3
5
13
10
10
14
9
11
6
19
9
6
4
3
1
7
7
7
7
5
4
11
7
10
9
11
13
11
16
10
7
12
10
11
15
5
14
10
15
8
14
12
11
7
13
13
8
11
15
12
14
15
4
11
10
10
5
5
5
8
4
11
14
14
14
10
10
11
10
11
9
9
14
11
11
7
48
50
63
19
55
25
59
38
45
40
63
43
59
56
47
51
53
64
52
47
18
35
33
36
26
28
22
25
24
47
44
55
53
56
61
58
58
57
44
46
0
43
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
Centre Name
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
RollNo
0141002
0141003
0141004
0141005
0141006
0141007
0141008
0141009
0141010
0141011
0141012
0141013
0141014
0141015
0141016
0141017
0141018
0141019
0141020
0141021
0141022
0141023
0141024
0141025
0141026
0141027
0141028
0141029
0141030
0141031
0141032
0141033
0141034
0141035
0141036
0141037
0141038
0141039
0141040
0141041
0141042
0141043
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Anamika Pamegam
Bibek Rajkhowa
Bhagyalakhi Nath
Diku Moni Saikia
Disha Borah
Jyotisman Hazarika
Kangkana Borah
Munna Saikia
Semanta Saikia
Tridisha Baruah
Abhigyan Boruah
Aryan Prasad
Brajen Payeng
Debabrate Bora
Juga Pratim Payeng
Jashaswan Nath
Mohnish Saikia
Manosrita Hazarika
Priyadarshini Choudhury
Pragyashree Devi
Priyaksee Kalita
Partha Sarmah
Sunita Mahanta
Shyamalee Shaikia
Suzen Doley
Swagata Saikia
Sivani Kashyap
Ipsita Hazarika
Kumari Sampriti Kalita
Lakhyajit Kalita
Lucky Das
Kaushik Kishore Borah
Mamta Prasad
Prasujya Saikia
Prostuti Hazarika
Upashana Bezboruah
Supriya Saikia
Akash Kalita
Anurag Kashyap Kakoti
Ankur Payeng
Anjana Mili
Bidyut Kalita
100 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
15
15
15
16
15
18
13
11
9
13
13
11
8
12
12
17
14
13
14
20
15
10
10
17
16
14
11
18
10
6
8
16
16
9
15
20
18
17
17
14
13
5
8
13
10
12
5
6
7
16
13
52
47
58
53
0
64
59
41
48
71
53
45
40
0
42
0
0
47
52
0
71
32
76
0
56
52
28
54
54
39
0
44
0
54
56
61
57
54
64
39
63
47
6
6
9
11
19
19
13
16
20
3
23
22
13
18
17
9
19
12
7
16
10
10
9
17
16
14
14
10
5
12
11
13
18
18
10
14
15
7
14
14
4
11
12
5
17
8
7
12
17
16
16
18
18
19
10
21
19
14
17
17
16
13
13
13
18
8
11
14
14
12
13
18
10
15
8
12
9
14
11
10
14
6
9
12
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
7th
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0141
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Centre Name
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, KAMALABARI
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
RollNo
0141044
0141045
0141046
0141047
0141048
0141049
0141050
0141051
0141052
0141053
0141054
0141055
0141056
0141057
0141058
0141059
0141060
0201001
0201002
0201003
0201004
0201005
0201006
0201007
0201008
0201009
0201010
0201011
0201012
0201013
0201014
0201015
0201016
0201017
0201018
0201019
0201020
0201021
0201022
0201023
0201024
0201025
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Bhip Saikia
Dabajit Kalita
Debajit Regon
Dimpi Boruah
Debashree Kakoti
Esharani Kalita
Himansu Baruah
Harshita Borah
Jadumoni Kalita
Lakimoni Borah
Pronabjyoti Kalita
Pragya Moni Chutia
Souravjyoti Das
Sunita Pegu
Debasish Kalita
Trina Das
Kankana Boruah
Diplina Gogoi
Navajyoti Gogoi
Pabitra Kurmi
Upasana Kurmi
Raktim Abhilakh Barhoi
Juchindra Sawra
Nirankush Gogoi
Prachurya Gogoi
Hiramoni Barhoi
Rinku Barhoi
Tapon Tanti
Ruhit Tanti
Parishmita Kurmi
Gitashri Gogoi
Bobita Ganju
Nabajit Tanti
Bhaskar Jyoti Bhunya
Sankar Sawra
Giterthi Gogoi
Himashri Gogoi
Pradip Kurmi
Rasmi Bhunya
Bhumika Sawra
Hunmai Kurmi
Dipa Kurmi
101 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
21
19
16
22
22
18
19
21
9
17
18
17
17
13
15
12
18
14
12
17
19
18
16
16
15
13
19
11
12
14
11
12
9
12
11
12
11
10
11
10
14
18
9
10
14
16
17
15
6
11
13
11
16
14
7
9
9
11
13
12
7
14
10
14
18
17
15
3
15
15
7
13
11
19
0
11
15
8
12
15
18
16
10
21
11
15
4
16
13
17
10
4
18
18
8
19
8
12
0
12
7
10
9
7
11
12
8
16
8
4
10
8
6
13
5
7
16
15
1
9
8
12
0
7
6
8
6
6
2
8
6
10
5
6
3
12
12
14
7
1
13
12
4
13
6
12
2
8
4
12
8
4
10
9
6
13
10
9
7
63
69
66
58
63
63
55
67
56
44
0
48
60
59
29
44
46
0
50
49
61
37
15
62
60
20
54
33
55
2
38
32
38
35
32
41
45
30
60
34
34
24
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
Centre Name
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
PATIAPATHER ME SCHOOL
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
RollNo
0201026
0201027
0201028
0201029
0201030
0201031
0201032
0201033
0201034
0201035
0201036
0201037
0201038
0201039
0201040
0201041
0201042
0201043
0201044
0201045
0201046
0201047
0201048
0201049
0201050
0201051
0201052
0201053
0201054
0201055
0201056
0201057
0201058
0201059
0202001
0202002
0202003
0202004
0202005
0202006
0202007
0202008
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Rajdeep Gogoi
Abijit Tanti
Abhinash Gogoi
Ranjit Ganju
Mousumi Bhunya
Ramesh Barhoi
Binoy Ganju
Lachit Bhumij
Sangita Turi
Sangita Kurmi
Ajay Ghatowar
Nirjala Malabya
Deep Gogoi
Puspanjali Kurmi
Akash Tanti
Bina Tanti
Mothura Turi
Krishna Kanta Turi
Junali Barhoi
Karabi Kurmi
Diganta Tanti
Rumi Bhunya
Kunti Tanti
Bishal Mall
Aman Gogoi
Lokhimoni Kurmi
Ponkhi Gogoi
Prohelika Gogoi
Ruma Ghatowar
Bishal Kurmi
Bina Tanti
Priyonka Murah
Smriti Rekha Gogoi
Nikita Sarmah
Samannay Prayash Gogoi
Nilutpola Dutta
Irfan Adil
Arjyoma Goswami
Prakash Dutta
Bedanta Borah
Shraya Sweta Bora
Sania Merza
102 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
5
15
17
9
21
0
20
18
11
10
11
6
14
8
11
13
0
22
8
8
10
6
7
8
3
6
9
0
17
2
4
6
12
6
10
5
10
11
0
17
6
12
13
14
4
8
10
7
8
5
11
16
17
6
18
14
7
5
2
10
4
8
8
8
10
6
3
6
7
5
5
4
8
4
7
8
4
9
5
8
2
11
12
19
7
17
20
6
13
9
11
18
15
23
14
18
17
17
14
11
13
14
9
10
13
5
9
7
4
4
10
22
9
19
16
12
10
8
17
9
6
8
9
4
3
6
5
8
8
19
7
15
13
8
8
6
10
11
6
13
5
5
5
9
11
12
11
17
8
14
14
11
9
8
11
48
24
47
33
36
54
0
76
34
35
39
0
36
0
27
24
17
37
30
38
20
45
40
0
53
28
48
47
20
30
31
31
42
44
81
38
66
60
48
41
33
51
Rank
7th
Absent
Absent
Absent
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
Centre Name
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
RollNo
0202009
0202010
0202011
0202012
0202013
0202014
0202015
0202016
0202017
0202018
0202019
0202020
0202021
0202022
0202023
0202024
0202025
0202026
0202027
0202028
0202029
0202030
0202031
0202032
0202033
0202034
0202035
0202036
0202037
0202038
0202039
0202040
0202041
0202042
0202043
0202044
0202045
0202046
0202047
0202048
0202049
0202050
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
48
33
48
81
47
50
40
0
33
38
58
36
46
38
50
63
0
61
58
70
56
38
58
46
52
41
37
62
66
75
61
56
0
53
73
64
49
66
51
69
58
68
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Hunmoni Ingti
Surajit Gogoi
Bibek Kumar Sahani
Bagmita Borpatra Gohain
Haziq Ahmed
Syeda Tabasum Tamanna Rohman
Yuvaraj Sonowal
Anwesha Boruah
Samim Akhter Hussain
Shubashan Hatibaruah
Aliveya Dey
Sahil Sah
Roshan Sahani
Dimpi Sahu
Darshana Bora
Shrawani Gauratra
17
12
16
23
16
17
16
16
7
11
19
12
15
9
10
8
13
23
12
8
7
5
6
8
16
7
10
8
15
13
17
8
13
11
15
16
6
9
13
12
19
14
15
18
4
8
12
6
6
6
13
17
8
8
16
10
8
7
7
12
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
Irfan Hazarika
Rishita Gogoi
Alankrita Chetia
Nibir Gogoi
Parijat Gogoi
Anushka Gogoi
Sukanya Das
Sibangi Bora
Bibek Saikia
Shantu Raj Gogoi
Akankhya Baruah
Monjit Bortamuly
Abhinab Boruah
Rajdeep Borah
Jagriti Saikia
Anupam Saikia
Tanaz Zeenat
Kaustabh Hazarika
Nikhil Doley
Ivana Lekai Chetia
Prayashi Dutta
Krishangi Saikia
Jyotishman Gogoi
Lakhi Gogoi
Rajnewton Bora
17
14
16
16
11
14
11
13
13
10
16
19
19
17
17
17
10
19
10
7
10
12
10
9
6
10
17
16
18
12
13
14
17
15
7
16
10
11
14
9
16
12
22
11
12
14
20
18
15
13
18
13
18
5
12
20
18
18
15
15
14
16
13
17
19
15
18
20
22
11
16
14
7
17
12
17
13
15
12
22
21
8
12
7
16
10
15
16
19
16
17
18
17
18
15
16
103 Of 411
Rank
7th
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
Centre Name
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
RollNo
0202051
0202052
0202053
0202054
0202055
0202056
0202057
0202058
0202059
0202060
0202061
0202062
0202063
0202064
0202065
0202066
0202067
0202068
0202069
0202070
0202071
0202072
0202073
0202074
0202075
0202076
0202077
0202078
0202079
0202080
0202081
0202082
0202083
0202084
0202085
0202086
0202087
0202088
0202089
0202090
0202091
0202092
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Saptarshi Saikia
Dishita Phukan Hazarika
Priyakshi Chakraverty
Siddhartha Kaushik Saikia
Loyashree Bora
Mehek Farzana
Ananya Gogoi
Shreyashi Buragohain
Prachurjya Pran Bora
Bedanta Biraj Gogoi
Shibanga Jyoti Das
Aorijeet Phukan
Tez Pallab Das
Bristina Rajkumari
Darshana Bora
Akash Deep Baishya
Atlanta Saikia
Bishal Bora
Parkiz Alam
Satyajeet Sisir Bora
Pronamika Bora
Mayur Bhusan Handique
Bishmit Bikash Saikia
Dibya Lakra
Garima Chetia
Archiesman Gogoi
Anurag Gogoi
Alangiri Rajkumari Handique
Samudragupta Phukan
Prachi Gogoi
Indranuj Goswami
Suraj Singh
Syed Md Rasimul Haque
Bhaskar Jyoti Bora
Sundip Bora
Dikshita Saikia
Dristee Sonowal
Rina Begum
Sanyukta Kaushik
Akash Gogoi
Mayur Hazarika
Sourav Ghosh
104 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
20
15
22
16
17
16
15
12
16
18
11
15
16
17
17
13
10
18
16
16
14
8
19
22
20
16
21
22
16
17
10
20
10
9
9
14
10
8
12
13
16
21
18
21
18
22
12
14
10
16
9
6
10
11
9
7
17
15
13
15
12
7
14
14
12
12
3
11
4
17
16
13
13
15
18
15
19
18
20
16
20
20
17
14
15
17
10
24
20
21
23
19
18
13
17
18
20
16
19
22
21
20
24
11
15
18
13
9
20
17
17
12
12
21
9
19
20
20
15
7
14
8
16
16
14
15
4
23
13
19
21
21
17
13
18
12
12
12
13
13
9
17
11
59
69
66
65
0
45
45
56
48
46
61
51
67
76
70
60
73
78
57
57
38
64
33
0
80
72
76
0
84
62
61
0
59
36
76
42
66
69
68
0
50
0
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
7th
MERIT
7th
Absent
7th
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0202
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
Centre Name
SRI SATHYA SAI VIDYA VIHAR, GOLAGHAT
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0202093
0203001
0203002
0203003
0203004
0203005
0203006
0203007
0203008
0203009
0203010
0203011
0203012
0203013
0203014
0203015
0203016
0203017
0203018
0203019
0203020
0203021
0203022
0203023
0203024
0203025
0203026
0203027
0203028
0203029
0203030
0203031
0203032
0203033
0203034
0203035
0203036
0203037
0203038
0203039
0203040
0203041
Class
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
Student Name
Arbaz Hussain
Uttom Dowerah
Bishnu Kurmi
Poonam Rajput
Pollabi Rajput
Lucky Gogoi
Radhika Bortamuly
Nadim Arman
Farhan Hoque
Liza Gogoi
Angarag Roy
Muskan Begum
Madhurjya Protim Saikia
Mayuram Gogoi
Monakashi Hazarika
Sandeepan Tamuly
Gargee Gogoi
Nimisha Gogoi
Riya Begum
Rashmi Saikia
Nikhita Saikia
Jerina Begum
Sehnub Hoque
Kirtimoyee Rajkhowa
Abhigyan Das
Anupam Phukan
Loria Kashyap
Jisnwanga Baruah
Birikh Protim Saikia
Aditya Bollov Bora
Upashana Saikia
Sahid Ali
Bhargab Bora
Susmita Bora
Pritimala Bora
Siranya Saikia
Sneha Begum
Monami Bora
Abhinob Bora
Darshana Gogoi
Lupamudra Borpatra Gohain
Brinda Madhuri Saikia
105 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
18
13
11
12
11
14
5
11
16
15
5
12
6
6
13
7
10
6
10
52
44
40
34
44
0
0
0
57
54
59
21
51
63
75
0
0
0
50
51
56
35
50
48
47
56
42
56
54
53
32
48
54
37
66
34
47
37
55
53
50
69
13
20
18
8
18
19
19
14
15
20
3
16
17
19
18
3
5
5
4
17
19
12
16
16
5
13
10
18
17
18
18
18
8
17
13
16
13
19
15
16
12
18
17
7
20
11
17
12
17
17
17
22
14
15
15
17
13
10
9
13
11
12
16
10
8
9
10
7
11
8
11
13
15
8
13
17
10
10
13
0
15
10
11
14
11
11
15
15
5
8
15
9
20
7
11
9
8
12
10
14
9
8
10
0
14
11
14
13
7
14
8
12
7
13
12
14
15
8
8
3
15
16
10
16
Rank
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
Centre Name
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0203042
0203043
0203044
0203045
0203046
0203047
0203048
0203049
0203050
0203051
0203052
0203053
0203054
0203055
0203056
0203057
0203058
0203059
0203060
0203061
0203062
0203063
0203064
0203065
0203066
0203067
0203068
0203069
0203070
0203071
0203072
0203073
0203074
0203075
0203076
0203077
0203078
0203079
0203080
0203081
0203082
0203083
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Kristi Kanya Dutta
Anarika Nath
Swapnaneel Dutta
Abhinav Parasar
Nishita Borah
Riyanshu Saikia
Deep Jyoti Bora
Debasish Hazarika
Sagarika Kalita
Sumana Krishna Saikia
Lakhyajyoti Bora
Subham Kashyap
Biswajit Pathak
Shyamontica Bora
Konkona Saikia
Swagata Boruah
Nilay Nayan Handique
Adrish Borah
Shruty Bharali
Ayusmi Duarah
Nayan Jyoti Saikia
Ayushman Baruah
Debraj Kakoti
Niharika Bharali
Harida Bora
Pradyut Saikia
Sukanya Saikia
Ankit Kumar Singh
Kaushiki Nanda Duarah
Nistha Saikia
Supriti Bezbaruah
Kristi Nanda Bora
Arijit Saikia
Sikha Rani Haloi
Nazuma Begum
Aradhana Borkotoky
Jayant Bora
Devahuti Phukan
Aslekha Phukan
Partha Pratim Dutta
Neha Konwar
Debasish Bora
106 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
20
19
17
18
14
11
14
12
17
10
18
18
6
14
18
19
18
4
16
14
13
15
16
16
16
23
23
19
17
25
23
20
16
17
21
17
24
22
23
22
14
23
22
22
24
9
9
12
12
12
20
17
16
17
11
20
21
15
8
11
13
17
17
18
21
18
11
18
17
14
17
7
9
10
14
10
16
19
11
15
6
13
22
15
5
10
11
10
18
16
13
16
6
19
15
10
18
16
15
17
19
17
16
11
14
14
14
14
18
14
11
14
20
19
15
18
12
15
10
15
20
18
15
23
22
21
22
19
19
20
19
20
10
12
9
15
16
13
16
15
14
6
7
7
19
15
6
10
6
9
11
12
13
10
16
13
11
14
18
63
68
69
39
65
0
46
46
54
61
55
68
70
64
65
48
72
84
64
40
52
65
63
74
74
69
71
41
75
74
64
74
0
50
53
50
66
66
51
57
54
61
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
Centre Name
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
GOLAGHAT JATIYA VIDYALAYA
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
RollNo
0203084
0203085
0203086
0203087
0203088
0203089
0203090
0203091
0203092
0203093
0203094
0203095
0203096
0203097
0203098
0204001
0204002
0204003
0204004
0204005
0204006
0204007
0204008
0204009
0204010
0204011
0204012
0204013
0204014
0204015
0204016
0204017
0204018
0204019
0204020
0204021
0204022
0204023
0204024
0204025
0204026
0204027
Class
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VII
III
III
III
VI
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Sayed Rohman
Parimita Gohain
Epsita Gogoi
Himangshu Saikia
Anurag Roy
Jayanta Saikia
Chayanika Saud
Anuran Saikia
Nazlin Shah
Armin Sultana
Angan Sarma
Pratisha Bora
Rajashree Saikia
Mausum Tamuly
Abhilekha Goswamy
Hasina Sultana Begum
Koshtori Mech
Rahul Borah
Rohimuddin Ahmed
Siba Thengal
Trishna Sonowal
Chumpi Das
Dipsikha Rajkhowa
Esha Bora
Rabhish Phukon
Ramij Ali
Sabana Yeasmin
Swapna Das
Davika Thengal
Lakhimi Saikia
Sayanika Kalita
Abinash Gogoi
Anamika Saikia
Ashish Bora
Barsha Chutia
Chandan Gayary
Cherina Sonowal
Jinti Das
Nirban Sonowal
Numal Ch Thengal
Rohit Loying
Porinita Gogoi
107 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
5
13
5
7
7
4
9
6
26
30
0
0
52
47
48
73
63
47
51
0
49
45
0
44
39
27
53
68
57
56
42
48
51
42
44
54
35
0
0
34
41
36
39
33
76
46
51
0
40
45
17
15
16
17
14
19
17
12
7
12
21
19
8
13
7
9
6
21
17
6
11
16
16
14
14
13
14
10
17
14
16
17
8
7
8
7
8
17
5
15
17
16
11
16
13
15
18
17
16
8
15
13
9
13
23
14
17
9
12
8
7
9
13
11
7
4
5
12
13
12
13
5
12
16
10
6
11
3
14
5
8
13
15
15
15
12
11
12
7
12
14
13
8
15
9
7
10
24
9
13
9
7
10
12
12
20
15
15
8
5
5
6
3
14
12
9
9
14
12
14
8
18
10
14
12
12
9
12
8
10
11
11
Rank
Absent
Absent
7th
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
7th
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
Centre Name
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
JATIYA VIDYALAYA, MERAPANI
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
RollNo
0204028
0204029
0204030
0204031
0204032
0204033
0204034
0204035
0204036
0204037
0204038
0204039
0204040
0204041
0204042
0204043
0204044
0204045
0204046
0204047
0205001
0205002
0205003
0205004
0205005
0205006
0205007
0205008
0205009
0205010
0205011
0205012
0205013
0205014
0205015
0205016
0205017
0205018
0205019
0205020
0205021
0205022
Class
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
Student Name
Shatabdi Saikia
Bedanta Gogoi
Ishaku Deep Oraon
Samudra Sonowal
Triluson Bora
Abinash Saikia
Barasha Bora
Dhiraj Bora
Bornali Rajkhowa
Gouri Thengal
Jinti Bora
Kishan Kumar Das
Manuranjan Gogoi
Polashee Bora
Prashiddha Gogoi
Prastuti Bora
Rimpi Begum
Sibani Gogoi
Sontush Kr Das
Suraj Das
Dibyashree Hazarika
Jublee Bora
Nikhita Saikia
Bismita Gogoi
Supriya Bora
Sneha Bora
Arpee Bora
Chandan Jyoti Bora
Saurav Jyoti Gogoi
Dixit Bora
Partha Pratim Gogoi
Prantik Gogoi
Tridip Bora
Rajdeep Gogoi
Kaustavmoni Bora
Gauranga Hazarika
Hemanta Saikia
Jyotiska Bora
Madhuswapna Sonowal
Bhagyaswar Tanti
Satyaboti Tanti
Parag Bora
108 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
8
10
16
18
13
19
18
20
23
14
11
12
20
17
17
15
19
18
18
14
14
18
15
23
18
9
13
21
14
19
16
18
9
6
6
7
9
6
9
10
13
12
8
11
10
14
15
17
9
14
10
14
16
14
10
14
23
20
10
18
22
11
20
19
13
3
6
8
15
9
6
13
11
9
14
13
12
14
14
14
13
7
14
7
11
8
13
15
14
18
11
6
13
23
4
11
7
14
10
14
12
16
15
12
14
12
9
11
16
14
15
14
12
17
15
13
9
17
15
14
16
16
17
13
3
13
12
12
14
16
13
21
20
20
17
13
11
18
19
9
17
14
5
20
11
1
12
8
7
17
16
7
17
7
4
20
8
13
13
33
34
36
54
51
37
55
51
51
60
51
48
51
62
58
64
46
60
44
60
53
55
59
59
81
62
28
57
78
41
64
58
58
0
76
66
37
63
42
27
0
54
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
Centre Name
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
RollNo
0205023
0205024
0205025
0205026
0205027
0205028
0205029
0205030
0205031
0205032
0205033
0205034
0205035
0205036
0205037
0205038
0205039
0205040
0205041
0205042
0205043
0205044
0205045
0205046
0205047
0205048
0205049
0205050
0205051
0205052
0205053
0205054
0205055
0205056
0205057
0205058
0205059
0205060
0205061
0205062
0205063
0205064
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Kaustavmoni Bora
Akashneel Gogoi
Bhairab Gogoi
Madhurjya Saikia
Pragyan Lochan Saikia
Mrigangkar Phukon
Abhilash Kashyap
Manjeet Saikia
Pramulya Gogoi
Binud Jyoti Bora
Nihar Rajbonshi
Hridika Hazarika
Nilakhi Gogoi
Sibani Saikia
Bedanta Bora
Jugantar Chutia
Anirban Hazarika
Supriya Bora
Sudarshana Bora
Asish Ballabh Phukan
Sakiratddin Hussain
Purbahna Bora
Devashis Bora
Abinash Bora
Muqtasid Akhtar Ahmed
Sahil Ahmed
Subrat Hazarika
Surya Kr Phukan
Tanaya Gogoi
Rakhimoni Gogoi
Lucky Saikia
Geetawali Dowarah
Gouri Saikia
Biswajit Boruah
Ritumoni Bora
Upashana Boruah
Popi Bora
Sabera Anjum
Afridul Hoque
Bhagyashree Bora
Ruhit Tanti
Jimoni Tanti
109 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
15
17
15
15
15
17
9
15
17
11
20
13
13
12
12
17
17
10
17
7
16
23
13
23
23
17
20
17
21
17
15
19
12
17
15
18
10
23
23
18
19
15
6
8
15
12
4
6
12
10
8
15
23
12
11
13
12
12
11
10
15
10
8
15
12
10
14
9
12
9
12
15
12
12
15
14
22
9
10
18
23
12
4
15
11
9
12
8
7
14
10
11
13
16
16
5
16
8
6
19
9
7
13
8
6
5
6
16
10
10
13
14
13
11
9
7
5
9
10
8
8
13
8
4
4
13
9
8
10
12
10
14
11
13
9
13
16
9
12
12
10
14
14
10
15
14
10
15
12
13
11
11
11
12
12
13
12
14
13
9
12
13
13
13
14
6
12
61
41
42
52
47
36
51
42
49
47
55
75
39
52
45
40
62
51
37
60
39
40
58
43
62
58
47
56
52
58
56
48
52
45
49
59
48
41
67
68
40
39
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0206
Centre Name
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
ATHKHELIA URAN PAKHI BHAWAN, GOLAGHAT
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
RollNo
0205065
0205066
0205067
0205068
0205069
0205070
0205071
0205072
0205073
0205074
0205075
0205076
0205077
0205078
0205079
0205080
0205081
0205082
0205083
0205084
0205085
0205086
0205087
0205088
0205089
0205090
0205091
0205092
0205093
0205094
0205095
0205096
0205097
0205098
0205099
0205100
0205101
0205102
0205103
0205104
0205105
0206001
Class
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
V
V
V
VII
VII
VIII
VIII
III
Student Name
Satya Pator
Madhusmita Kachari
Rahul Tanti
Kaustavmoni Saikia
Deepjyoti Bora
Prachurjya Pratim Saikia
Khirod Gogoi
Jintu Saikia
Abhilash Bora
Dixita Bora
Layashree Kashyap
Haripriya Bora
Ankita Bora
Kristipriya Bora
Ankita Phukan
Kalpana Saikia
Skylee Bora
Siddhartha Saikia
Chatrapriya Borah
Ananya Gogoi
Nitu Bora
Ribhastuti Bora
Mansum Saikia
Subhajit Bora
Partha Pratim Tamuly
Bishal Bora
Ritul Bora
Uttam Bora
Dimpol Bora
Priyanka Saikia
Himadri Bora
Tarali Bora
Koilash Tanti
Sobnom Sultana Rahman
Kajal Gogoi
Porishmita Bora
Asfika Rahman
Bishnu Jyoti Gogoi
Torangini Saikia
Rimpee Das
Pronami Gogoi
Homeron Hazarika
110 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
6
14
9
17
17
17
19
19
21
20
16
14
19
13
17
16
16
7
16
21
11
12
16
14
15
14
16
15
19
13
20
16
17
18
13
18
17
16
15
15
16
19
9
6
9
14
14
15
15
13
14
14
10
9
14
8
9
10
15
9
12
13
7
13
13
12
8
14
10
10
7
6
9
10
12
10
7
17
10
12
14
10
9
18
6
6
3
8
11
16
13
12
11
13
10
5
11
2
7
3
9
4
7
12
8
2
13
15
10
7
8
6
7
11
10
6
7
6
7
16
11
10
10
7
10
11
5
8
4
15
13
15
15
16
14
17
13
11
17
12
14
12
14
7
9
16
11
12
11
14
9
12
10
7
10
13
9
16
13
18
14
16
11
13
16
14
13
13
26
34
25
54
55
63
62
60
60
64
49
39
61
35
47
41
54
27
44
62
37
39
53
55
42
47
44
38
43
43
48
48
49
52
41
67
49
51
55
46
48
61
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
Centre Name
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
RollNo
0206002
0206003
0206004
0206005
0206006
0206007
0206008
0206009
0206010
0206011
0206012
0206013
0206014
0206015
0206016
0206017
0206018
0206019
0206020
0206021
0206022
0206023
0206024
0206025
0206026
0206027
0206028
0206029
0206030
0206031
0206032
0206033
0206034
0206035
0206036
0206037
0206038
0206039
0206040
0206041
0206042
0206043
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Kasturi Saikia
Ritushna Rajkhowa
Shyamanta Gogoi
Mahafuza Maharun Nissa
Manash Protim Borah
Mrinmoy Saikia
Asiyana Nazmine
Yashmina Nazmine
Swagota Bora
Deepshikha Urang
Gauranga Bora
Bornali Saikia
Anchupriya Devi
Anushika Saikia
Joyshree Tamuli
Ashapurna Phukon
Priyakhi Bora
Moom Bora
Jimpi Bora
Jimpi Saikia
Prajalika Hazarika
Panshuprika Borah
Kasturi Priya Bora
Samundrajit Chutia
Borsha Bora
Prachurjya Bora
Namrata Bora
Smitakhi Bora
Karishma Bora
Partha Protim Tamuly
Bastab Bora
Mayashree Dutta
Pallab Jyoti Kalita
Horesh Jyoti Bora
Akash Nilim Pujary
Koustav Jyoti Bora
Aditya Bora
Kolyanjyoti Neog
Dristi Priya Das
Munmi Saikia
Chirosmita Hazarika
Bristi Rani Bora
111 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
14
11
22
17
21
20
17
16
15
13
21
19
11
10
19
15
14
18
17
9
15
17
20
9
18
19
18
5
8
20
13
15
18
13
17
12
15
9
17
12
19
18
18
13
17
14
21
15
19
14
16
16
15
15
15
15
16
10
16
15
20
13
15
18
17
16
17
20
15
14
10
9
10
16
21
13
7
10
11
12
17
13
3
3
8
10
13
11
11
12
10
11
9
6
9
8
8
6
13
4
10
12
12
8
9
9
18
5
15
20
8
7
11
9
19
14
18
15
8
7
5
7
19
9
8
7
12
10
16
12
16
12
13
15
15
9
16
6
7
7
12
10
9
15
15
14
8
8
14
12
13
19
8
10
3
16
14
13
19
9
9
5
8
13
13
12
10
45
52
44
68
54
69
59
59
56
55
44
61
48
41
38
60
39
49
60
64
44
47
52
69
42
63
78
49
36
32
54
56
58
76
50
41
34
39
41
66
46
40
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
Centre Name
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
RollNo
0206044
0206045
0206046
0206047
0206048
0206049
0206050
0206051
0206052
0206053
0206054
0206055
0206056
0206057
0206058
0206059
0206060
0206061
0206062
0206063
0206064
0206065
0206066
0206067
0206068
0206069
0206070
0206071
0206072
0206073
0206074
0206075
0206076
0206077
0206078
0206079
0206080
0206081
0206082
0206083
0206084
0206085
Class
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Pranti Priya Gogoi
Udipeya Saikia
Mrigankar Shakher Bora
Puja Hazarika
Mousum Duwarah
Rupjyoti Bora
Kasturi Saikia
Ashim Rajkhowa
Partha Protim Saikia
Bornali Phukon
Krishnav Goutom
Anwesha Bora
Tulumoni Borchetia
Ashmita Bora
Nishamoni Bora
Bhabona Hazarika
Gitashri Tamuly
Pori Saikia
Gourabjyoyi Bora
Dhrubajyoti Bora
Urekha Bora
Rajamoni Saikia
Kalpana Bora
Ashim Saikia
Reema Saikia
Rashna Saikia
Ankur Hazarika
Priyanku Borman
Tulika Kakoti
Partha Pratim Bora
Anindita Bora
Chayanika Tamuly
Pragjyoti Bora
Binud Tamuly
Nikita Bora
Lachit Bora
Rahul Bora
Teresha Bora
Madhurjya Bora
Monoj Tamuly
Gitamoni Saikia
Bitupan Saikia
112 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
17
13
11
9
10
15
15
9
10
10
14
14
13
13
14
14
7
17
17
10
14
12
14
7
12
20
12
5
12
14
7
6
12
18
13
20
11
15
19
21
16
12
6
14
11
10
3
11
10
11
11
11
11
12
10
7
11
16
10
17
18
6
15
14
9
13
12
12
11
7
9
11
8
6
10
13
13
7
10
14
17
21
19
11
8
7
5
7
11
6
10
7
13
9
10
8
8
12
8
6
2
7
11
9
8
10
7
7
6
8
9
8
4
4
3
5
6
11
7
7
4
5
7
12
8
13
8
9
10
12
12
17
16
14
13
17
16
11
11
10
12
14
11
16
19
5
14
6
11
8
12
11
12
8
10
15
11
7
10
8
12
11
9
11
11
13
10
44
39
43
37
38
36
49
51
41
47
47
51
45
42
42
45
50
30
57
65
30
51
42
41
35
42
51
44
28
35
44
29
24
38
50
45
45
34
45
54
67
53
Rank
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0207
0207
0207
0207
Centre Name
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
BAMUN GAON JATIYA BIDYALAYA, KAMARBANDHA
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
RollNo
0206086
0206087
0206088
0206089
0206090
0206091
0206092
0206093
0206094
0206095
0206096
0206097
0206098
0206099
0206100
0206101
0206102
0206103
0206104
0206105
0206106
0206107
0206108
0206109
0206110
0206111
0206112
0206113
0206114
0206115
0206116
0206117
0206118
0206119
0206120
0206121
0206122
0206123
0207001
0207002
0207003
0207004
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
Student Name
Koushik Hazarika
Rimashri Bora
Gorima Bora
Lishamoni Rai
Sewali Saikia
Bornali Saikia
Asha Porna Hazarika
Pranjal Basfor
Rupanta Bora
Chayanika Bora
Shimanta Tamuly
Rajdeep Dutta
Suruj Protim Tamuly
Samiron Saikia
Bitupon Saikia
Darshon Saikia
Tajmin Firdosi
Imtiaz Ahmed
Bhaskar Jyoti Nath
Anil Urang
Ankita Das
Bhargab Jyoti Bharali
Suhana Parbin
Hritika Tanti
Munmun Rajkhowa
Mrinmoy Saikia
Rajpal Thakur
Sharmistha Boruah
Shantona Bora
Jyotishna Bora
Rakhi Bora
Jintu Bora
Koilakhi Saikia
Gyanjyoti Saikia
Dipjyoti Hazarika
Puspa Bora
Rekhamoni Borah
Mriganka Rajkhowa
Ananya Buragohain
Jasmita Sarma
Sarah Ishika Dowerah
Harsita Shivam
113 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
6
11
19
15
12
13
11
9
15
14
12
21
13
14
8
13
18
14
9
13
5
8
5
9
16
7
6
17
13
13
9
15
6
11
13
13
14
8
16
21
20
20
15
12
12
10
10
14
8
3
6
8
13
13
7
13
9
12
8
10
12
8
12
10
11
10
13
9
7
11
7
7
11
8
9
9
12
12
11
10
14
24
20
20
8
4
11
5
7
5
6
5
4
4
6
8
4
11
5
6
4
11
5
4
5
7
5
1
8
8
9
10
5
12
6
11
4
7
5
13
13
9
13
18
19
16
9
10
14
11
10
15
15
12
12
12
10
12
11
13
11
11
13
5
10
9
13
9
9
12
16
6
7
13
10
10
6
13
15
9
9
12
12
11
11
12
14
12
38
37
56
41
39
47
40
29
37
38
41
54
35
51
33
42
43
40
36
34
35
34
30
32
53
30
29
51
35
42
32
47
34
36
39
50
50
38
54
75
73
68
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
Centre Name
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
RollNo
0207005
0207006
0207007
0207008
0207009
0207010
0207011
0207012
0207013
0207014
0207015
0207016
0207017
0207018
0207019
0207020
0207021
0207022
0207023
0207024
0207025
0207026
0207027
0207028
0207029
0207030
0207031
0207032
0207033
0207034
0207035
0207036
0207037
0207038
0207039
0207040
0207041
0207042
0207043
0207044
0207045
0207046
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Deboleena Hazarika
Manjisha Sarma
Sakshi Agarwalla
Kankinee Saikia
Nitigya Das
Yogesh Agarwal
Abhinav Kumar Borgohain
Anuj Konwar
Dhritiraj Dev Sarmah
Rajumoni Gosswami
Subham Dev
Rahul Devnath
Sahadat Ali
Anushka Borah
Archita Loying
Bornil Barun Saikia
Barsa Das
Disha Agarwalla
Dolly Agarwal
Joyeeta Borgohain
Mrigakhi Sarma
Sudipta Kumar Das
Navarun Borboruah
Bhaswan Saikia
Mohit Agarwalla
Abhigyan Boro
Borneel Choudhury
Pranjal Pratim Deuri
Abhit Rabha
Chandra Pallav Borah
Subrat Bormon
Suresh Medhi
Jina Das
Pori Saikia
Aanisha Bhattacharjee
Arshita Borah
Ashapurna Borah
Biswarga Bidit Tamuli
Jannat Ali Begum
Kunhi Chetia
Swastyayana Shreyam Saikia
Kangkana Ray
114 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
14
14
20
10
13
14
20
22
18
15
21
10
15
16
16
23
13
15
22
10
11
12
13
17
15
14
16
10
14
11
11
18
18
6
9
8
13
4
12
18
14
15
8
19
17
11
13
19
22
14
16
16
17
17
17
17
22
13
20
21
8
21
19
17
14
15
7
11
12
10
12
14
9
12
17
11
17
13
9
11
14
18
8
15
10
9
17
15
4
17
16
17
19
15
19
14
18
16
16
4
4
8
10
14
16
9
16
15
6
17
12
10
14
19
22
9
10
9
8
13
12
1
20
10
22
16
9
20
17
17
11
12
2
15
17
17
14
18
17
16
18
17
19
12
11
16
19
18
15
11
7
6
11
11
11
17
19
20
13
16
18
18
17
82
60
58
79
40
53
53
60
0
59
61
19
39
45
50
44
60
53
58
65
42
72
54
41
54
71
80
46
52
42
40
58
55
33
76
58
79
69
48
78
68
69
Rank
7th
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
6th
MERIT
6th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
Centre Name
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
RollNo
0207047
0207048
0207049
0207050
0207051
0207052
0207053
0207054
0207055
0207056
0207057
0207058
0207059
0207060
0207061
0207062
0207063
0207064
0207065
0207066
0207067
0207068
0207069
0207070
0207071
0207072
0207073
0207074
0207075
0207076
0207077
0207078
0207079
0207080
0207081
0207082
0207083
0207084
0207085
0207086
0207087
0207088
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Pratyansha Kashyap
Utpreksha Kashyap
Akash Jyoti Hazarika
Deep Jyoti Boruah
Kapinjal Kishour Sarma
Madhurjya Talukdar
Rabil Haque
Zishan Amin
Biplav Rajkonwar
Ankita Bormon
Utpal Ayers
Debojit Kownar
Nikita Baruah
Shruti Devi
Mrinali Sarma
Niha Chawra
Sushmita Dev
Protiksha Saikia
Hridoyam Gogoi
Chandra Das
Roosishnu Tapash Dutta
Akangkhya Sarmah
Anirban Konwar
Barasha Das
Nikita Kalita
Shivani Das
Nichita Kalita
Pronita Barman
Ankita Kalita
Rima Gonok
Porismita Kashyap
Sanjita Murah
Rumala Gonok
Loxmi Guwalla
Rupjyoti Sawra
Shabnam Begum
Jyoti Gonok
Agnibh Dutta
Ashish Agarwal
Balu Devnath
Pallab Chanda
Sujal Barman
115 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
14
14
17
17
10
18
17
18
17
17
13
10
11
13
23
15
6
9
17
10
22
15
17
12
13
10
15
9
9
11
11
8
12
9
9
11
4
13
17
11
12
9
16
11
5
14
14
14
13
10
8
12
12
11
20
7
10
10
13
7
14
17
21
11
10
11
6
8
9
7
6
7
4
4
4
8
6
4
21
12
6
7
12
9
8
9
13
14
20
12
2
7
10
13
16
6
6
4
10
4
9
8
16
7
6
8
7
7
5
4
4
3
2
6
5
9
3
6
16
4
7
5
8
15
5
14
17
18
17
13
6
12
11
16
17
11
11
9
13
10
14
8
18
11
9
9
10
10
10
9
3
8
7
4
5
9
6
6
17
10
6
10
9
63
0
52
28
55
61
64
67
52
29
41
44
53
76
39
33
32
53
31
59
48
72
41
38
38
38
34
33
31
24
26
25
23
23
37
19
29
71
37
31
31
45
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
Centre Name
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
DEOPAHAR ME SCHOOL, KANAIGHAT
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
RollNo
0207089
0207090
0207091
0207092
0207093
0207094
0207095
0207096
0207097
0207098
0207099
0207100
0208001
0208002
0208003
0208004
0208005
0208006
0208007
0208008
0208009
0208010
0208011
0208012
0208013
0208014
0208015
0208016
0208017
0208018
0208019
0208020
0208021
0208022
0208023
0208024
0208025
0208026
0208027
0208028
0208029
0208030
Class
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Dipjyoti Bhorali
Angana Tanti
Mustaq Hussain
Rajdeep Rajwar
Dimpy Saikia
Ankita Gupta
Sankalpa Jyoti Saikia
Simson Bawri
Pronoy Chawrah
Dimpy Duwarah
Rohit Chetry
Prahlad Ghose
Dibjyoti Tamuli
Sarmistha Borah
Kuldip Borgohain
Himanshu Sarmah
Bornali Gogoi
Noyonika Gogoi
Niha Das
Tikheswar Kurmi
Kaushik Bora
Ronbir Das
Munmi Das
Rajbir Das
Priyanandini Dowarah
Titul Kr. Tontobai
Dipankor Das
Adil Hoque
Irfan Yusuf
Biki Dutta
Koustab Jyoti Boruah
Arfin Khusbu
Shahida Salma Akhtar
Bubu Dutta
Suruj Jyoti Hazarika
Prinku Dutta
Dipply Dutta
Chandan Saikia
Arnab Jyoti Dutta
Jintu Bora
Samar Jyoti Rajguru
Pinakjyoti Hazarika
116 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
17
15
20
12
10
16
9
10
9
6
11
3
13
13
16
13
11
17
6
7
12
9
6
5
16
12
21
5
5
12
5
6
8
8
7
9
13
11
12
9
12
13
8
6
13
10
4
12
19
13
7
18
20
18
19
9
16
10
8
14
15
17
18
16
20
20
9
19
14
17
14
8
12
16
12
11
15
20
17
11
16
21
15
15
15
10
15
16
5
12
20
13
19
20
18
9
17
3
6
8
10
14
8
9
9
21
21
21
21
20
12
12
10
12
7
12
12
8
8
10
24
22
21
19
12
25
19
19
21
10
18
21
17
19
18
16
16
18
12
18
12
13
15
7
11
15
2
15
18
9
14
14
14
9
15
4
11
8
4
11
11
6
15
26
59
51
69
39
38
58
28
29
42
33
28
0
66
76
67
57
66
71
57
57
51
40
48
51
29
50
65
64
71
75
71
39
76
40
53
51
32
55
56
44
54
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
Centre Name
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
RollNo
0208031
0208032
0208033
0208034
0208035
0208036
0208037
0208038
0208039
0208040
0208041
0208042
0208043
0208044
0208045
0208046
0208047
0208048
0208049
0208050
0208051
0208052
0208053
0208054
0208055
0208056
0208057
0208058
0208059
0208060
0208061
0208062
0208063
0208064
0208065
0208066
0208067
0208068
0208069
0208070
0208071
0208072
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Goutam Bharali
Bismi Akhter
Himadri Duarah
Rajdeep Bordoloi
Arthojit Bora
Nourin Sania
Dipankar Bordoloi
Aditya Kumar Phukan
Anupal Bordoloi
Debojit Saikia
Uday Dutta
Joishree Sundi
Konki Saikia
Shibani Bora
Vaskar Deep Sundi
Shikha Moni Gogoi
Roktim Saikia
Musfik Rohman
Nishita Hazarika
Chayanika Saikia
Rishika Saikia
Saganka Bordoloi
Priyakshi Gogoi
Raj Sekhor Das
Kaberi Gogoi
Akshh Jyoti Saikia
Uddipta Pran Sarmah
Raju Kolita
Raktim Bordoloi
Ruhini Munda
Anamika Das
Rodali Timungpi
Bobita Borah
Dulumoni Saikia
Borsha Rani Saikia
Rimjhim Dutta
Namrata Borah
Bilakshi Bordoloi
Bidisha Kakoti
Prachujya Bora
Diki Moni Saikia
Suhana Tobossum Ahmed
117 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
19
18
21
16
12
11
21
14
19
18
18
14
16
18
16
18
7
17
23
15
23
18
21
20
19
9
10
10
9
10
10
12
8
7
10
16
11
13
15
10
8
12
12
11
8
16
17
8
17
14
16
14
18
11
4
18
20
21
20
10
21
13
19
16
16
16
12
9
8
8
16
12
19
22
21
19
19
19
15
16
11
18
18
16
13
8
16
14
9
6
12
9
13
15
16
12
10
11
16
13
10
12
10
14
14
15
10
12
11
9
13
15
16
8
11
14
15
15
15
14
15
12
14
16
4
8
3
5
5
10
13
15
10
13
8
11
17
18
18
15
16
19
24
24
24
24
24
23
24
23
13
13
11
7
14
15
14
14
16
14
13
14
12
65
61
57
67
52
50
37
62
55
59
62
61
45
42
49
60
54
44
67
71
56
73
66
62
62
59
47
45
0
50
55
37
39
52
64
66
68
64
66
56
63
68
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0208
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
Centre Name
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
MORANGI SISU BHAWAN
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
RollNo
0208073
0208074
0208075
0208076
0208077
0208078
0208079
0208080
0208081
0208082
0208083
0208084
0208085
0208086
0209001
0209002
0209003
0209004
0209005
0209006
0209007
0209008
0209009
0209010
0209011
0209012
0209013
0209014
0209015
0209016
0209017
0209018
0209019
0209020
0209021
0209022
0209023
0209024
0209025
0209026
0209027
0209028
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
VIII
VIII
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Boidurjya Saikia
Ranjit Dowarah
Dipamoni Das
Anjan Kerketta
Jayanta Teron
Rekhamoni Tanti
Dipti Tanti
Deben Murah
Suresh Gowala
Jogesh Munda
Sahin Siddik Ali
Jahnobi Bhuyan
Puja Gogoi
Gitali Borah
Jayanta Saikia
Kashmiri Saikia
Mukunda Madhab Saikia
Chayanika Saikia
Koustov Moni Saikia
Torali Gogoi
Chitradhar Bora
Nayan Jyoti Bora
Roctim Tamuly
Mouchumi Saikia
Abhijeet Bora
Chayanika Bora
Hemanta Bora
Kuldeep Saikia
Priya Gohain
Mousum Bora
Jinkumoni Saikia
Kushal Tamuly
Ujjal Bora
Ritupran Thangal
Chumpy Bora
Leena Saikia
Dimpi Bora
Lakhyahira Bora
Ridip Bora
Priom Bikhi Saikia
Tapon Bora
Bonasmita Devi
118 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
15
17
18
6
10
6
11
12
7
24
24
24
23
24
7
7
13
9
7
60
52
65
62
44
0
0
45
50
54
0
65
61
47
71
52
63
47
41
32
47
50
37
51
40
51
68
54
53
43
50
54
53
37
74
53
66
53
61
54
56
51
11
13
15
4
7
9
24
24
21
6
6
9
17
14
14
20
17
18
12
13
7
20
17
8
15
17
17
19
14
13
9
11
11
12
11
22
15
18
21
13
13
12
11
20
9
14
21
16
22
14
13
10
9
13
11
16
8
11
21
16
17
13
16
18
17
15
21
19
22
13
17
17
17
20
10
24
6
14
9
11
5
6
6
9
8
10
7
9
11
13
9
7
8
6
13
14
0
11
5
11
7
13
11
14
5
18
14
13
16
10
12
16
9
9
9
12
8
13
6
12
15
15
16
13
17
12
10
11
20
14
15
12
18
13
13
15
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0209
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
Centre Name
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
SALIKIHAT HIGH SCHOOL, GOLAGHAT
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
RollNo
0209029
0209030
0209031
0209032
0209033
0209034
0209035
0209036
0209037
0209038
0209039
0209040
0209041
0209042
0209043
0209044
0209045
0209046
0209047
0209048
0209049
0209050
0209051
0209052
0209053
0209054
0209055
0209056
0209057
0209058
0209059
0209060
0210001
0210002
0210003
0210004
0210005
0210006
0210007
0210008
0210009
0210010
Class
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Pranjol Bora
Tonmoi Boruah
Sumitra Tamuly
Rekhamoni Bora
Bhitalee Gogoi
Himajyoti Tamuly
Chandrama Duarah
Seemamoni Bora
Jintu Bhuyan
Yubraj Bora
Dhamandra Gogoi
Babul Bora
Minakhi Devi
Parinita Gogoi
Probal Jyoti Bora
Borkha Bora
Minakshi Saikia
Rudra Saikia
Anjelika Gogoi
Bidisha Saikia
Dipshree Saikia
Korishma Saikia
Niki Bora
Tutumoni Bora
Pompee Bora
Nilakhi Gohain
Chanakya Gogoi
Prithviraj Gogoi
Pubali Hazarika
Baby Bora
Rupankar Saikia
Gitali Bora
Gumrag Abu
Femina Pegu
Swachat Ahom
Sujata Borua
Barnam Uday
Nikita Sharma
Priya Gupta
Shitishna Bora
Aroti Das
Hemanta Kutum
119 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
11
17
15
16
13
16
17
5
13
13
13
15
14
20
13
12
7
18
16
18
15
16
18
16
17
20
23
17
16
14
14
20
17
15
14
13
7
15
5
7
12
11
10
7
7
9
13
5
14
13
7
9
14
11
11
9
7
9
11
9
18
11
13
8
10
14
21
17
15
11
12
2
4
3
6
12
11
4
9
8
7
5
3
6
5
8
8
4
3
10
7
8
8
7
7
12
8
6
2
12
6
14
10
13
11
17
14
13
10
11
9
9
11
11
8
9
13
10
16
10
15
9
12
12
13
11
13
13
7
12
20
16
12
12
13
13
17
15
19
21
11
16
7
7
11
19
12
10
11
5
10
15
5
6
6
5
7
16
14
12
8
5
12
46
53
40
47
34
37
49
48
30
40
36
38
46
32
56
41
42
33
48
42
52
42
44
48
41
45
70
58
48
38
49
47
72
59
62
0
71
42
44
32
22
40
Rank
7th
MERIT
MERIT
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
NAMDOYANG LP SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0210011
0210012
0210013
0210014
0210015
0210016
0210017
0210018
0210019
0210020
0210021
0210022
0210023
0210024
0210025
0210026
0210027
0210028
0210029
0210030
0210031
0210032
0210033
0210034
0210035
0210036
0210037
0210038
0210039
0210040
0211001
0211002
0211003
0211004
0211005
0211006
0211007
0211008
0211009
0211010
0211011
0211012
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Koilyan Bora
Swapna Kanu
Priyanshu Borah
Drishti Priya Saikia
Anushikha Neog
Dipika Sonowal
Gungun Jaiswal
Sumon Bawri
Kisan Kumar Nath
Bibhuti Manohar Boruah
Priyanka Debnath
Pronab Deka
Anurag Gogoi
Sudeshna Kalita
Abhinab Saikia
Ritu Pegu
Julan Saikia
Bobita Kolita
Minangkar Borah
Mridupaban Doley
Bijoy Kanu
Priyom Jyoti Phukan
Sun Pegu
Tina Borah
Swagata Ahom
Rupali Munda
Deep Rekha Gogoi
Pramila Urang
Jahnabi Chetry
Darshana Baruah
Ankita Saikia
Bedanta Borthakur
Biplob Jyoti Boruah
Bristi Gogoi
Devalina Sarma
Gargi Bordoloi
Humanshu Khound
Kabyashree Bora
Madhurjya Borah
Manash Protim Tamuli
Nilutpol Borah
Parmis Sultana
120 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
5
15
17
12
19
10
16
9
12
23
10
21
16
15
14
13
12
7
14
14
6
14
15
6
16
4
15
12
14
8
16
13
10
19
19
18
16
17
15
18
14
15
9
12
12
6
14
8
11
13
14
20
10
20
13
15
12
13
10
10
9
19
10
14
12
9
10
4
8
8
4
8
16
14
13
18
16
17
16
14
18
18
13
15
5
8
11
4
10
5
9
7
4
15
12
14
11
10
8
7
1
6
10
7
9
7
3
7
5
5
9
3
9
7
8
8
6
8
8
18
7
7
9
10
6
11
8
9
12
11
12
13
10
10
14
15
11
15
13
13
14
14
10
11
14
11
13
13
9
9
15
5
8
5
13
9
11
12
10
14
15
14
12
9
13
16
13
17
27
44
52
33
55
36
46
39
44
73
43
70
53
53
48
47
33
34
47
51
38
48
39
31
46
18
40
28
40
32
51
47
39
59
58
67
51
47
55
62
46
58
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0211013
0211014
0211015
0211016
0211017
0211018
0211019
0211020
0211021
0211022
0211023
0211024
0211025
0211026
0211027
0211028
0211029
0211030
0211031
0211032
0211033
0211034
0211035
0211036
0211037
0211038
0211039
0211040
0211041
0211042
0211043
0211044
0211045
0211046
0211047
0211048
0211049
0211050
0211051
0211052
0211053
0211054
Class
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Rishikesh Saikia
Saswat Bhattacharyya
Simanta Phukan
Sushankar Pujari
Smrita Saikia
Tanmoyee Borah
Utjal Deka
Ankit Bora
Ashadeep Hazarika
Bikash Protim Bora
Bishal Phukan
Barnali Duarah
Deepika Saikia
Goutom Phukan
Kakali Bheruah
Kaushik Pran Batchya
Mourani Borthakur
Nabajyoti Saikia
Nitaranjan Borah
Niramli Gogoi
Prasanna Jyoti Das
Sagorika Dutta
Sarat Saikia
Muskan Subba
Rahul Rabha
Ruhit Dhanuar
Abinash Hazarika
Tanishka Bhueruah
Dibyajyoti Paik
Dipu Hazarika
Abinash Gogoi
Bikash Bharali
Binita Saikia
Bondita Hazarika
Debojit Tamuli
Dharmajit Shero
Dhurba Jyoti Boruah
Hina Akhtar Rohman
Jayanta Gogoi
Jyotishman Bhuyan
Manash Protim Bora
Mowsumi Hasda
121 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
20
15
18
10
16
13
18
12
17
10
15
11
18
17
16
17
12
13
16
12
16
17
12
8
11
11
18
8
8
5
3
8
14
12
13
6
8
8
18
11
11
12
9
5
9
14
16
14
12
11
2
6
7
7
7
18
16
16
14
15
18
12
18
17
13
15
18
17
16
12
12
9
12
11
16
13
15
7
11
5
14
12
15
16
15
10
10
9
11
8
9
12
11
15
7
11
16
10
6
11
9
13
10
8
8
11
14
8
9
10
11
8
9
5
9
3
8
5
9
17
5
6
6
6
4
7
7
8
12
8
5
7
8
9
3
13
5
7
15
10
13
8
13
9
10
14
8
18
12
6
8
7
10
13
17
9
5
10
14
65
66
50
55
36
37
46
58
56
61
40
42
32
0
27
0
47
43
55
45
40
52
36
51
36
43
41
48
63
36
47
46
31
30
36
42
47
54
32
29
33
50
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0211055
0211056
0211057
0211058
0211059
0211060
0211061
0211062
0211063
0211064
0211065
0211066
0211067
0211068
0211069
0211070
0211071
0211072
0211073
0211074
0211075
0211076
0211077
0211078
0211079
0211080
0211081
0211082
0211083
0211084
0211085
0211086
0211087
0211088
0211089
0211090
0211091
0211092
0211093
0211094
0211095
0211096
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
Mayuri Saikia
Nampi Borah
Nirmali Puzari
Priyangshu Priyam Kowndinnya
Robin Boruah
Chayanika Das
Simanta Gogoi
Subhrangshu Dutta
Musta Fizur Rahman
Babli Borah
Banashree Gogoi
Chayanika Saikia
Debojit Das
Dheeran Jyoti Saikia
Dimpi Hazarika
Dipika Boruah
Gyandeep Sarma
Himangshu Saikia
Himangshu Saikia
Hirok Jyoti Boruah
Hoindhya Keot
Jimi Hazarika
Jugoprova Chutia
Jyoti Gowalla
Jyotimoni Gogoi
Kholid Ahmed
Kushal Guwalla
Kaushik Pratim Saikia
Kula Kamal Dutta
Pran Krishna Karmakar
Maini Baag
Modhumita Borah
Mamon Saikia
Mayure Hazarika
Mahmud Akhtar
Manisha Loha
Nijora Dutta
Niru Das
Nirmal Hazarika
Polakshi Dutta
Priyanku Borah
Priyanka Chutia
11
17
11
12
12
11
16
17
13
10
17
14
14
13
8
13
16
5
17
9
16
16
12
10
13
10
10
11
10
2
8
4
6
4
14
15
10
7
4
7
3
3
8
15
4
10
9
9
19
19
14
11
12
11
15
9
20
12
2
13
21
20
19
13
13
17
21
9
21
14
10
14
6
10
15
20
20
7
17
17
6
16
14
11
13
10
8
11
10
10
15
13
15
15
7
12
10
13
11
15
6
13
5
9
11
9
9
5
4
9
7
4
11
5
8
11
5
7
3
10
6
3
2
9
8
4
14
13
12
7
14
11
7
7
14
4
13
11
9
11
11
12
13
10
7
11
8
2
18
8
11
10
7
4
12
8
37
47
39
31
44
33
65
67
49
38
46
42
42
36
0
47
0
60
53
53
35
39
48
45
30
61
36
46
51
27
40
39
55
50
35
32
50
27
31
0
48
30
122 Of 411
Rank
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0211097
0211098
0211099
0211100
0211101
0211102
0211103
0211104
0211105
0211106
0211107
0211108
0211109
0211110
0211111
0211112
0211113
0211114
0211115
0211116
0211117
0211118
0211119
0211120
0211121
0211122
0211123
0211124
0211125
0211126
0211127
0211128
0211129
0211130
0211131
0211132
0211133
0211134
0211135
0211136
0211137
0211138
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
38
44
0
36
36
34
0
28
3
0
34
44
44
66
38
32
35
38
38
50
35
54
35
49
29
48
38
36
39
39
26
24
45
43
32
0
46
33
44
29
32
43
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Pollobika Borah
Pahirani Goswami
Pradip Ghatowar
Raja Das
Rosmi Bora
Rimashree Borah
Rimjim Kashyap
Rohan Akhtar
Rimpi Baruah
16
13
9
12
4
9
9
10
15
13
11
9
6
12
4
6
2
8
11
9
9
0
9
0
5
0
5
3
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Roktim Hazarika
Rupanjita Bheruah
Sarfaraj Ahmed
Shomya Deep Khound
Shivaji Belwar
Sima Dey
Shahid Ahmed
Suntonu Gogoi
Sibani Boruah
Suruj Jyoti Bheruah
Tapan Gogoi
Tridip Bhuyan
Utpal Borthakur
Uttam Bharali
Bhaiti Nagabonshi
Aman Thakur
Anurupa Lagun
Archana Das
Aoli Gogoi
Ashim Borah
Ajita Jojowar
Bastob Bora
Bibhuti Bhusan Bora
Biju Kr Kurmi
Bikrom Guwala
12
19
16
21
18
16
13
11
7
21
10
19
9
22
7
12
12
14
12
11
9
10
17
13
9
8
8
9
17
8
8
6
9
9
10
9
13
9
14
9
14
6
6
8
8
5
4
10
10
7
4
5
8
13
5
6
4
6
10
7
7
7
6
4
5
11
9
5
6
6
7
4
8
7
4
10
12
11
15
7
2
12
12
12
12
9
15
11
9
8
11
11
11
13
14
5
6
10
13
12
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
Bornali Gogoi
Dolaprava Saikia
Dibya Baruah
Debojani Das
Dipjyoti Bora
Gitanjoly Gorh
13
11
13
10
10
16
11
8
8
3
7
9
8
4
9
5
5
6
14
10
14
11
10
12
123 Of 411
Rank
Absent
Absent
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0211139
0211140
0211141
0211142
0211143
0211144
0211145
0211146
0211147
0211148
0211149
0211150
0211151
0211152
0211153
0211154
0211155
0211156
0211157
0211158
0211159
0211160
0211161
0211162
0211163
0211164
0211165
0211166
0211167
0211168
0211169
0211170
0211171
0211172
0211173
0211174
0211175
0211176
0211177
0211178
0211179
0211180
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Gitamoni Das
Hemonta Gogoi
Jitu Saikia
Junmoni Gogoi
Jabin Sultana
Jakir Hussain
Jutika Saikia
Jenisha Borah
Jutika Gogoi
Junali Boruah
Kiron Rajput
Lokhi Rajbonshi
Lachit Gogoi
Madhob Borah
Mompy Begum
Nilakhi Kacho
Nikita Tanti
Nirmali Das
Nilakchi Das
Pollab Saikia
Pelina Nag
Purabi Borah
Priti Nag
Pahi Saikia
Priyanku Borah
Pakhi Saikia
Porash Jyoti Gogoi
Preety Dey
Rashmi Tamuly
Rishika Saikia
Rumi Serong
Roktim Ranjan Khaund
Rima Bordoloi
Rekhamoni Das
Rashmi Bora
Rimpi Begom
Susmita Nag
Sirota Nag
Subomoni Tosa
Susmita Gorh
Simanta Bhuyan
Sarat Saikia
124 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
4
15
12
9
7
22
13
8
8
9
12
15
13
12
10
14
10
15
5
9
10
10
6
17
14
13
9
10
14
15
16
6
14
12
12
11
13
11
14
12
5
5
6
6
7
7
3
21
12
5
6
6
10
13
8
4
7
9
10
13
2
6
5
3
4
15
10
6
3
7
15
8
12
6
5
7
4
8
8
7
3
5
7
5
7
3
8
5
5
11
6
5
7
12
12
9
6
7
5
8
3
7
5
10
11
6
7
8
6
4
3
6
10
8
9
6
4
9
8
10
4
5
6
7
2
13
4
9
13
13
8
18
14
11
11
3
11
10
10
11
5
14
7
15
5
9
7
5
3
16
15
9
3
11
15
9
11
6
9
12
8
4
10
10
5
3
8
35
21
33
40
34
23
72
45
29
32
30
45
47
37
34
27
45
30
50
17
34
33
24
20
56
45
32
18
34
54
40
48
24
32
40
32
33
35
33
28
27
22
Rank
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
RollNo
0211181
0211182
0211183
0211184
0211185
0211186
0211187
0211188
0211189
0211190
0211191
0211192
0211193
0211194
0211195
0211196
0211197
0211198
0211199
0211200
0211201
0211202
0211203
0211204
0211205
0211206
0211207
0211208
0211209
0211210
0211211
0211212
0211213
0211214
0211215
0211216
0211217
0211218
0211219
0211220
0211221
0211222
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Sajida Begum
Sebika Das
Srimanta Dutta
Tonmoi Bora
Washim Rohman
Dipsikha Hazarika
Afuja Begum
Anika Barla
Ajit Gowala
Ashim Gorh
Amarjit Tete
Anima Nag
Bikash Urang
Debojani Hazarika
Gil Kissan
Gobin Hazarika
Indu Das
Jagat Bheruah
Jibonto Indwar
Kasmiri Bora
Lipika Goswami
Lokendra Saikia
Lokhimi Das
Lokhi Kanta Das
Mouri Dutta
Narendra Garh
Protyush Pratim Bhattacharyya
Prachurjya Priyam Koundinnya
Promila Tapna
Sangita Boruah
Porishmita Bora
Pomila Bhumij
Pragjyoti Tanti
Pankag Bora
Rontu Rajput
Rahul Thengal
Rekhamoni Das
Subrot Bhattacharyya
Sonmoni Gowala
Sopnali Rajbonshi
Sopnali Bhuyan
Pompi Baruah
125 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
18
6
17
9
12
17
5
14
13
17
13
18
18
11
11
10
16
12
17
15
12
11
14
16
20
18
11
12
14
18
14
14
11
4
14
11
19
15
12
14
12
9
10
9
12
5
5
12
14
9
8
13
10
11
10
4
7
7
9
7
10
6
6
5
9
11
6
16
12
11
7
7
10
11
8
8
10
10
15
10
9
8
9
7
3
3
11
6
6
7
11
9
8
6
9
9
6
7
7
10
7
13
7
8
6
7
6
5
8
10
11
4
4
8
3
7
5
10
7
11
14
9
8
4
3
12
11
6
9
5
9
12
10
10
12
12
9
12
13
11
4
12
14
5
9
12
9
11
4
10
11
8
12
11
12
12
12
10
5
2
10
14
11
12
13
9
12
40
42
24
49
25
32
48
40
42
41
48
41
50
47
33
29
39
46
37
43
41
33
34
33
42
45
52
46
38
37
45
39
42
29
24
41
46
59
46
42
35
36
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0211
0211
0211
0211
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
0213
Centre Name
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
FALLANGANI BAPUJI HS SCHOOL
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
RollNo
0211223
0211224
0211225
0211226
0213001
0213002
0213003
0213004
0213005
0213006
0213007
0213008
0213009
0213010
0213011
0213012
0213013
0213014
0213015
0213016
0213017
0213018
0213019
0213020
0213021
0213022
0213023
0213024
0213025
0213026
0213027
0213028
0213029
0213030
0213031
0213032
0213033
0213034
0213035
0213036
0213037
0213038
Class
VI
VII
IV
VI
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
Student Name
Chayanika Tamuli
Rupom Bora
Junali Borgohain
Akash Sarmah
Bidhan Kumar Doley
Bidyut Mili
Papu Pegu
Nayanjyoti Bora
Nisha Morang
Nipen Paw
Abinash Pegu
Sourav Jyoti Boruah
Puja Borah
Basob Borah
Manosh Borah
Akash Bora
Ganga Rabha
Silpi Saikia
Deha Pegu
Porakhi Kaman
Jhorna Pegu
Udayan Borua
Tina Dolley
Niha Borah
Prantik Paw
Chimpi Moni Gogoi
Abinash Bora
Madhurya Bhuyan
Susmita Bora
Pritiusha Borah
Gayatri Bora
Pallabi Pegu
Bobita Hazarika
Manash Protim Borah
Abhijit Pegu
Porandip Pachoni
Manisha Bhuyan
Maniash Bora
Bornali Gogoi
Anamika Pegu
Shankarachaya Garg
Bornali Boruah
126 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
5
19
18
20
21
5
17
21
19
21
21
23
15
13
14
13
14
20
10
17
23
19
18
18
19
21
12
21
16
21
10
15
18
21
20
15
7
16
9
23
18
2
7
13
16
12
9
6
18
20
17
20
20
20
13
14
13
5
13
15
6
13
15
6
10
9
16
13
11
15
15
12
8
16
12
12
14
14
9
9
12
16
6
9
4
14
5
11
12
5
11
23
10
23
23
23
5
8
4
11
4
3
8
8
3
4
4
4
4
4
6
14
14
12
8
6
4
5
4
6
4
7
6
4
6
7
3
12
10
13
11
1
13
13
12
13
13
14
7
10
1
8
13
9
9
13
12
13
12
7
9
13
13
18
11
12
8
10
13
13
13
10
11
11
12
14
11
29
19
58
49
56
53
17
59
77
58
77
77
80
40
45
32
37
44
47
33
51
53
42
44
38
48
51
42
68
56
57
34
47
47
51
51
45
31
43
39
57
41
Rank
7th
7th
7th
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0213
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
Centre Name
SHANKARDEV SISHU NIKETON, KHOKONDAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
RollNo
0213039
0214001
0214002
0214003
0214004
0214005
0214006
0214007
0214008
0214009
0214010
0214011
0214012
0214013
0214014
0214015
0214016
0214017
0214018
0214019
0214020
0214021
0214022
0214023
0214024
0214025
0214026
0214027
0214028
0214029
0214030
0214031
0214032
0214033
0214034
0214035
0214036
0214037
0214038
0214039
0214040
0214041
Class
VIII
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Partha Protim Hazarika
Ananya Borah
Sansita Borah
Mujabiha Farhin Hussain
Indira Gonju
Ankita Gogoi
Pujashree Gogoi
Prantika Gogoi
Debojit Kurmi
Sourav Belwar
Cahndan Gogoi
Dhurba Borah
Lachit Kurmi
Nilutpak Khanikar
Jadumoni Gogoi
Shaswati Phukan
Konkana Manki
Nistha Gogoi
Dimpal Gogoi
Priyakhi Gogoi
Twinkle Barukial
Kanchan Verma
Andeep Pathori
Ashok Bhuyan
Nilutpal Gogoi
Luhit Kurmi
Bastab Gogoi
Suraj Bikash Rajak
Shanku Dutta
Anupam Gonju
Pulok Jyoti Kurmi
Podum Bhuyan
Sasanka Borah
Kobita Sahu
Puspika Kurmi
Meghali Loying
Arpita Borah
Nikita Gupta
Kabyashree Gogoi
Kashmita Bori
Monish Ghatuwar
Suraj Boruah
127 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
19
22
20
24
18
21
23
17
21
23
16
20
21
21
18
18
15
19
16
17
16
10
13
4
9
18
12
14
20
11
16
12
16
12
6
16
11
13
12
11
19
13
18
20
20
18
14
13
17
11
12
18
12
12
18
21
24
16
17
22
19
19
21
16
17
19
19
21
14
13
18
16
14
13
8
11
12
9
10
18
15
14
13
6
19
20
18
18
11
10
19
12
8
12
7
5
15
15
14
7
7
11
8
9
5
6
6
4
5
16
1
11
12
5
11
8
7
7
4
9
4
12
10
6
15
7
12
10
9
12
11
11
11
7
13
12
9
9
13
13
12
14
15
14
12
15
9
8
12
10
7
16
6
6
17
8
6
5
12
7
7
8
5
13
9
8
7
38
68
72
67
72
54
55
70
47
54
65
44
46
67
70
68
55
54
66
55
60
51
40
48
37
40
71
33
44
67
40
47
38
43
37
29
42
30
56
46
39
54
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
Centre Name
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
ADARSHA VIDYAPEETH, BHOLAGURI
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
RollNo
0214042
0214043
0214044
0214045
0214046
0214047
0214048
0214049
0214050
0214051
0214052
0214053
0214054
0214055
0214056
0214057
0214058
0214059
0214060
0214061
0214062
0214063
0214064
0214065
0215001
0215002
0215003
0215004
0215005
0215006
0215007
0215008
0215009
0215010
0215011
0215012
0215013
0215014
0215015
0215016
0215017
0215018
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Subham Rajuwar
Hirak Jyoti Gogoi
Prashujya Gogoi
Gourabh Gogoi
Dipok Gowala
Himanshu Gogoi
Kuhi Kotoky
Krishna Kumari Gogoi
Rini Gogoi
Rani Bhargobi Gogoi
Chimron Gogoi
Dipanjoli Kanu
Parly Gogoi
Astha Borah
Songjome Songhita Phukan
Kabita Robidas
Chayanika Boruah
Anindita Borah
Bhagya Jyoti Gogoi
Arnab Gogoi
Mohenta Gowala
Priyabrot Gogoi
Kiron Rajuwar
Nobanita Gogoi
Monmoyuri Boro
Raktim Hazarika
Deep Dutta
Shilpi Sikha Gayan
Surajit Hazarika
Akil Uddin Hussain
Barbi Das
Protikha Medha
Roslina Devi
Sanskriti Rani Bora
Debasree Hazarika
Ujjal Dutta
Sourov Saha
Ashim Das
Rion Das
Angshumita Kurmi
Nayanmoni Kurmi
Humanshu Bora
128 Of 411
GK
GS
GM
LAN
10
19
13
17
7
12
8
12
19
8
22
20
23
19
22
17
22
22
22
17
22
23
20
14
19
19
18
16
8
19
21
18
11
20
15
17
18
15
15
16
19
17
14
6
22
21
21
17
23
22
21
19
23
17
21
21
14
11
19
19
18
10
12
17
19
15
13
11
7
15
17
17
19
19
17
13
14
8
22
12
13
8
22
6
19
13
21
7
8
17
4
8
15
15
13
10
8
7
13
8
9
12
4
6
8
8
10
10
9
10
7
4
16
11
13
11
13
9
15
16
17
4
13
16
12
4
13
13
14
7
5
11
12
13
5
10
3
11
13
11
12
7
6
6
16
10
12
10
9
17
9
8
7
9
7
7
TOTAL
0
38
60
0
54
26
82
64
70
55
80
54
77
70
83
45
64
77
50
37
66
66
63
43
33
54
65
54
38
53
29
49
56
51
56
52
51
46
0
44
34
43
Rank
Absent
MERIT
Absent
7th
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
Centre Name
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
RollNo
0215019
0215020
0215021
0215022
0215023
0215024
0215025
0215026
0215027
0215028
0215029
0215030
0215031
0215032
0215033
0215034
0215035
0215036
0215037
0215038
0215039
0215040
0215041
0215042
0215043
0215044
0215045
0215046
0215047
0215048
0215049
0215050
0215051
0215052
0215053
0215054
0215055
0215056
0215057
0215058
0215059
0215060
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Sibankar Bora
Subhangshee Bharodwaz
Sneha Thakur
Antarika Borah
Syeda Reefa Saniya
Raihan Mushtaq
Rohan Borah
Abhinab Gohain
Borsha Rani Deori
Swarat Kandali
Priyam Kondoli
Pronami Borah
Sanchita Bora
Madhusmita Borah
Sainika Bora
Nibaran Bora
Lipika Bora
Monish Kr Gupta
Sweety Boro
Janmoni Boruah
Niha Boruah
Lisbon Saikia
Pratyush Priyam Goswami
Akhtar Sahid Mehtab
Pusang Kari Pegu
Purnima Shree Singha
Rupali Kurmi
Sanjana Turi
Debashis Baruah
Debasis Bora
Phurth Saikia
Bishal Gondhia
Mogem Borah
Christina Kropi
Souri Kakoti
Uday Krishna Borah
Junali Patir
Junmi Kurmi
Simi Bora
Twinkle Preetom Borah
Dipandita Gogoi
Protusha Bora
129 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
16
13
18
15
10
15
13
13
13
13
16
15
14
10
15
14
15
6
15
17
17
16
19
18
12
14
17
14
19
14
15
8
15
20
10
17
10
12
5
12
14
17
20
8
20
15
13
12
17
14
12
14
11
13
14
18
6
9
15
7
12
16
13
14
14
15
14
10
12
10
9
11
21
5
12
9
9
6
6
5
15
7
5
11
11
10
11
5
7
6
4
7
10
9
7
4
10
9
9
21
20
13
10
9
9
14
3
8
3
7
8
18
11
7
13
9
5
13
5
13
9
7
2
11
9
13
8
3
6
12
10
10
14
11
5
5
11
16
14
15
14
13
8
16
12
10
4
2
4
17
11
6
14
6
12
5
15
6
11
5
11
14
14
27
47
37
63
51
30
48
50
45
49
43
40
39
44
38
48
51
51
21
39
52
49
63
70
58
49
45
57
54
42
38
30
28
51
70
32
50
38
42
0
30
51
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
Centre Name
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
RollNo
0215061
0215062
0215063
0215064
0215065
0215066
0215067
0215068
0215069
0215070
0215071
0215072
0215073
0215074
0215075
0215076
0215077
0215078
0215079
0215080
0215081
0215082
0215083
0215084
0215085
0215086
0215087
0215088
0215089
0215090
0215091
0215092
0215093
0215094
0215095
0215096
0215097
0215098
0215099
0215100
0215101
0215102
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Tanusri Dutta
Charchita Hazarika
Hridoy Akash Hazarika
Gauricharan Goswami
Jugantar Madhab Saikia
Ananya Bora
Sangita Kakoti
Mayur Pankhi Bora
Niharika Bora
Sanskriti Pathak
Niharika Goswami
Masud Zaman
Trishna Pegu
Sumon Jyoti Doley
Akash Jyoti Bora
Priyanshu Saikia
Subhankar Hazarika
Laki Boruah
Tikendra Boruah
Aparna Boruah
Bhaskar Boruah
Shirumoni Das
Partha Pratim Baruah
Antarikhya Bora
Rayon Kashyap
Darshana Rajkhowa
Aoitijya Goswami
Devanuj Bhuyan
Aarhi Priyadarshini
Kritartha Boruah
Dharitri Devi Nath
Dipshikha Bora
Parbin Sultana
Nabajyoti Kurmi
Rashmita Kurmi
Madhurjya Ranjan Nath
Supriya Debnath
Ritumoni Kurmi
Astha Dutta
Krishna Kalita
Samiran Bora
Farhana Armin Hussain
130 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
18
18
19
13
17
17
22
7
19
19
22
15
14
20
10
10
11
8
13
8
17
8
13
18
13
16
18
16
12
20
9
20
18
17
9
13
19
14
14
10
12
11
9
12
8
12
15
19
21
17
11
9
15
6
15
20
16
11
10
10
7
6
8
10
8
7
7
8
13
18
18
15
10
10
10
14
7
15
17
17
13
16
13
11
11
13
10
12
7
13
16
53
69
68
71
58
54
48
71
29
69
74
72
48
53
62
42
41
42
40
44
31
49
40
0
0
47
69
50
67
70
48
43
45
27
47
68
46
36
49
49
39
44
12
20
11
17
21
17
10
14
8
15
21
18
12
14
18
13
12
12
19
13
15
18
11
14
14
11
15
17
8
11
15
12
9
13
9
16
11
16
14
8
5
5
5
8
16
7
8
8
8
7
8
14
14
15
19
17
12
14
12
3
9
14
13
5
12
11
10
11
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
Centre Name
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
RollNo
0215103
0215104
0215105
0215106
0215107
0215108
0215109
0215110
0215111
0215112
0215113
0215114
0215115
0215116
0215117
0215118
0215119
0215120
0215121
0215122
0215123
0215124
0215125
0215126
0215127
0215128
0215129
0215130
0215131
0215132
0215133
0215134
0215135
0215136
0215137
0215138
0215139
0215140
0215141
0215142
0215143
0215144
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
Student Name
Aszadur Rahman
Musliha Samima Begum
Abhishek Gogoi
Bidisha Das
Chuhana Parbin
Bedanta Bikash Borah
Prerona Nath
Adnan Zaid
Bhargove Bora
Chandana Dutta
Tapabar Dhankanu
Ankur Shama
Anupam Konwar
Shoraj Borthakur
Dixita Dutta
Khuspreet Kaur
Porishmita Bora
Barasha Chatry
Mayashree Kaibartta
Bhagyasri Das
Khushish Agarwalla
Jakiarifa Yasheen
Dilraj Kaur
Bishnupriya Borah
Doshamee Bora
Chandeep Gogoi
Meghali Borthakur
Bishakha Bharali
Korobi Hazarika
Himashree Hazarika
Rinky Kaur
Aakangsha Hazarika
Priyakhi Devi
Bhaskar Jyoti Boruah
Pinku Moni Gogoi
Polakshi Thakur
Abhinab Borthakur
Parthana Dutta
Abhishruti Hazarika
Nayan Moni Bordoloi
Kunal Kabra
Bhargav Bezboruah
131 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
22
17
14
19
20
10
8
12
19
9
7
7
18
13
11
5
12
25
22
17
10
20
19
15
4
16
14
10
12
18
17
11
17
19
22
22
14
9
15
16
12
19
20
14
11
12
9
21
17
14
12
12
16
19
19
22
14
14
10
18
19
17
17
20
17
11
15
20
7
17
14
10
10
13
17
17
12
14
10
14
11
14
4
14
11
16
22
14
13
15
8
23
22
12
9
18
11
5
17
10
11
10
10
6
3
7
14
8
8
6
2
11
9
6
6
6
5
18
9
11
10
9
3
9
9
5
7
6
15
13
16
13
15
15
11
9
7
10
17
16
13
4
6
17
13
10
7
13
12
16
15
17
11
14
8
17
15
13
9
11
79
49
40
43
0
38
79
72
53
0
60
48
70
65
47
51
50
41
32
49
68
55
44
36
27
63
50
44
29
45
44
69
65
64
48
52
29
67
65
47
42
55
Rank
7th
Absent
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
Centre Name
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
DERGAON GIRLS' HS SCHOOL
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
RollNo
0215145
0215146
0215147
0215148
0215149
0215150
0215151
0215152
0215153
0216001
0216002
0216003
0216004
0216005
0216006
0216007
0216008
0216009
0216010
0216011
0216012
0216013
0216014
0216015
0216016
0216017
0216018
0216019
0216020
0216021
0216022
0216023
0216024
0216025
0216026
0216027
0216028
0216029
0216030
0216031
0216032
0216033
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
Student Name
Akash Choudhury
Rahul Agarwalla
Chinmoyee Dutta
Gargi Dutta
Devashish Sharma
Chinmoyjyoti Dutta
Bidisha Das
Ankit Akash Borthakur
Aryabrata Kakoty
Krishnaly Hazarika
Kuki Borah
Anuraag Saikia
Princi Piya Gogoi
Priya Dey
Risika Priyam Hazarika
Kaushik Ranjan Bora
Porismita Hazam
Avijit Das
Abhinash Das
Abinash Saikia
Partha Protim Tamuly
Rimashree Das
Dristri Moni Gogoi
Samiran Das
Arbid Gogoi
Princhi Priya Bora
Anjana Sahu
Mithu Bora
Dipjyoti Bora
Partha Protim Bora
Jerifar Sabnum
Debika Hazam
Pulak Bora
Dristi Borah
Abinash Sarmah
Nilakhi Sarmah
Parjanya Dutta
Priyam Neel Hazarika
Priyanka Kolita
Jupitora Borah
Priyanke Phukan
Pinki Moni Phukon
132 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
21
13
10
18
19
12
17
18
20
20
22
19
16
12
17
19
21
17
20
19
20
17
8
15
17
17
18
12
17
16
15
11
8
13
7
8
20
9
21
13
18
20
21
11
14
10
18
16
19
19
19
15
20
20
14
15
14
15
11
11
17
14
8
16
7
16
9
8
17
6
16
12
15
13
22
6
5
5
15
15
14
12
12
9
18
14
11
6
14
6
9
5
11
4
6
16
11
14
10
7
12
7
14
13
12
15
18
12
7
8
12
13
8
15
11
11
9
14
8
9
10
9
9
9
12
10
11
15
14
18
19
17
19
18
19
13
8
15
16
19
15
15
17
15
9
8
7
14
18
12
11
13
7
6
11
12
13
13
14
13
16
14
10
61
47
56
36
41
68
34
68
56
65
68
83
48
42
35
62
63
62
63
62
54
67
65
41
45
55
47
47
37
57
44
40
0
42
48
61
69
58
58
64
55
38
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
Centre Name
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
SHANKARDEV SISHU BIDYA NIKETAN, KAKODONGA
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
RollNo
0216034
0216035
0216036
0216037
0216038
0216039
0216040
0216041
0216042
0216043
0216044
0216045
0216046
0216047
0216048
0216049
0216050
0216051
0216052
0216053
0216054
0216055
0217001
0217002
0217003
0217004
0217005
0217006
0217007
0217008
0217009
0217010
0217011
0217012
0217013
0217014
0217015
0217016
0217017
0217018
0217019
0217020
Class
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sontosh Bora
Dikshita Bora
Hemanta Borah
Gyan Bikash Saikia
Rajdeep Barua
Risov Raj Dutta
Himanshu Borah
Puja Das
Pallika Borah
Jupita Sarmah Boruah
Prandip Keot
Pritish Sahu
Anuchuya Buragohain
Chinmoy Raj Dutta
Chandeep Santosh Bhuyan
Rituraj Shandilya
Bitupon Borah
Gubin Ch Das
Doyal Jyoti Bora
Bikash Bora
Hamanta Bora
Madhujya Dutta
Ananya Hazarika
Animesh Borah
Anjelika Bora
Ankur Kochari
Anshuman Bharadwaz
Aparajita Kumar
Arpita Gogoi
Bhargav Pratim Borah
Bhumika Phukan
Bichitra Borboruah
Bishakha Sonowal
Devotee Dowara
Jeniva Sonowal
Nayandeep Robidas
Prayashi Sonowal
Pratisruti Changmai Baruah
Purnima Thengal
Puja Rabi Das
Nitu Gogoi
Sarangi Priya Borah
133 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
19
23
16
22
22
22
20
19
11
13
12
16
15
11
19
5
10
13
11
20
15
12
20
11
18
14
13
13
14
17
13
10
12
15
10
17
9
12
7
11
15
10
5
16
12
19
7
12
5
5
8
11
3
8
6
6
23
9
11
4
9
10
13
13
14
14
13
11
11
12
12
14
11
10
16
5
8
14
9
7
7
7
13
10
13
13
15
12
14
6
8
8
12
3
10
15
14
19
13
10
9
15
9
9
21
16
18
15
13
12
12
22
14
20
7
11
13
19
10
16
20
18
20
14
13
12
15
9
8
11
8
7
9
13
6
5
13
14
15
7
10
6
8
12
12
13
14
7
7
13
3
4
13
11
12
10
12
4
11
51
49
73
53
72
54
58
50
50
50
48
35
52
41
35
73
32
40
31
38
58
0
43
36
45
0
58
48
63
42
35
38
60
28
34
67
59
65
46
48
34
46
Rank
MERIT
MERIT
7th
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
Centre Name
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
RollNo
0217021
0217022
0217023
0217024
0217025
0217026
0217027
0217028
0217029
0217030
0217031
0217032
0217033
0217034
0217035
0217036
0217037
0217038
0217039
0217040
0217041
0217042
0217043
0217044
0217045
0217046
0217047
0217048
0217049
0217050
0217051
0217052
0217053
0217054
0217055
0217056
0217057
0217058
0217059
0217060
0217061
0217062
Class
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Smritirekha Boruah
Victoria Sonowal
Samanay Kandali
Modhusmita Chouhan
Gagan Gogoi
Protiksha Chetia
Gouranga Saikia
Goutam Gogoi
Mriganka Kakoti
Nayan Moni Gogoi
Niharika Boruah
Raja Khan
Rishi Sarmah
Uday Gogoi
Akash Dey
Aman Sahu
Perish Borboruah
Ayan Rabha
Anindita Hazarika
Bhaskar Jyoti Borah
Jintu Boruah
Lalit Chetry
Madhujya Borah
Monalisha Chitaphukan
Nabajyoti Baruah
Raj Tamuly
Shilpee Shika Boruah
Sneha Koushik
Sruti Borkotoky
Ujjal Rajbonshi
Uttom Gogoi
Yuvarj Sonowal
Debonta Phukan
Junti Boro
Ritom Bora
Debachan Borah
Kallol Sonowal
Gorima Bora
Mrinal Robidas
Archana Phukon
Dipjyoti Saikia
Biswajit Chowhan
134 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
14
10
15
13
18
19
16
16
14
18
5
18
13
15
15
14
15
8
16
16
14
19
6
21
9
13
6
12
13
6
5
7
10
12
6
15
7
21
6
7
4
14
9
10
10
4
8
13
11
14
7
17
6
9
7
14
12
8
14
13
18
15
7
16
9
17
17
17
15
16
1
15
8
9
20
22
22
22
18
12
13
6
15
9
8
16
10
13
8
11
16
8
11
18
11
7
18
6
8
6
6
12
19
18
16
12
8
8
5
17
7
8
12
9
10
5
9
11
7
9
9
8
7
5
6
5
4
6
8
14
9
9
7
4
5
7
6
7
7
16
16
14
8
8
18
7
10
13
13
13
12
2
10
5
6
10
13
13
11
11
12
1
8
57
51
40
45
32
52
60
47
64
34
77
26
47
30
0
52
35
31
58
48
55
36
35
61
31
47
57
49
42
51
15
38
23
27
50
68
62
58
48
36
27
26
Rank
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0217
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
Centre Name
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
GYANUDAYA ADARSHA BIDYALAYA, KAMARGAON
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
RollNo
0217063
0217064
0217065
0217066
0217067
0217068
0217069
0217070
0217071
0217072
0217073
0217074
0217075
0217076
0217077
0217078
0218001
0218002
0218003
0218004
0218005
0218006
0218007
0218008
0218009
0218010
0218011
0218012
0218013
0218014
0218015
0218016
0218017
0218018
0218019
0218020
0218021
0218022
0218023
0218024
0218025
0218026
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
Student Name
Aditya Saikia
Alokesh Goswami
Ankur Jyoti Sahu
Ankit Sahu
Anoushka Sanjiv Rabha
Bishal Loing
Partha Protim Rajkhua
Priyom Kakati
Pankaj Gogoi
Ripunjoy Dutta
Nabyata Barhoi
Santanu Boruah
Rishiraj Bora
Himadri Ganju
Ritupan Gogoi
Swagat Saikia
Ayush Paul
Angaraj Saikia
Bhaskor Phukon
Bastav Bornil Saikia
Bidyut Borah
China Handique
Dhruba Jyoti Saikia
Durlov Chutia
Hiranya Kalita
Jonardan Phukan
Jyotirmoyee Bhowmik
Kumkum Borah
Kriti Boroo
Nayanjyoti Buragohain
Preety Thakur
Punam Dey
Raushan Kumar
Rohit Saha
Rishi Subba
Sibanka Handique
Sandeep Deb
Saina Saikia
Sani Sanyasi
Upashana Tirkey
Antarikh Chutia
Arpita Phukon
135 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
17
20
3
12
5
13
9
63
34
0
0
46
11
34
28
30
51
50
34
24
35
43
53
43
47
48
54
65
0
66
60
63
59
0
48
61
45
27
57
68
40
0
0
48
51
60
56
53
45
11
5
9
11
17
18
18
6
9
10
14
21
14
10
20
17
18
12
5
10
8
5
9
8
15
8
13
14
15
12
15
16
14
21
7
0
8
3
4
7
11
5
2
7
7
8
5
8
10
10
17
16
1
7
6
4
17
13
8
5
5
8
9
12
14
2
13
9
14
20
20
17
20
15
18
17
17
11
12
12
15
14
13
13
14
18
16
9
17
17
11
16
15
14
9
17
20
11
7
16
7
4
10
16
7
11
12
8
5
13
15
11
8
14
13
15
19
16
15
18
18
16
10
10
15
6
17
9
14
10
10
13
12
16
10
9
Rank
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
Centre Name
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
RollNo
0218027
0218028
0218029
0218030
0218031
0218032
0218033
0218034
0218035
0218036
0218037
0218038
0218039
0218040
0218041
0218042
0218043
0218044
0218045
0218046
0218047
0218048
0218049
0218050
0218051
0218052
0218053
0218054
0218055
0218056
0218057
0218058
0218059
0218060
0218061
0218062
0218063
0218064
0218065
0218066
0218067
0218068
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Amlan Jyoti Chutia
Bhaskar Roy
Bornadhya Saikia
Chandanjyoti Gogoi
Deepsikha Gogoi
Kunwali Nandini Gogoi
Kangkana Chetia
Natasha Gogoi
Niren Saharia
Navneet Duarah
Namrata Devi
Nilakhi Saikia
Neha Saha
Priyanuj Lahon
Progyan Handique
Protik Handique
Pragya Shree Mahanta
Priyashree Borah
Palak Bagaria
Riya Saikia
Roshmi Tanti
Rajashree Das
Rituraj Bora
Rupsree Gogoi
Samudra Borah
Tamanna Borgohain
Anghuman Das
Aastha Konwar
Md Asfaque Parvez Ali
Animesh Tamuli
Abhoydeep Gohain
Anushikha Bhumij
Barbee Konwar
Bhagya Jyoti Bora
Bikram Borah
Bigendra Rana
Bhumika Muchahary
Babita Garh
Chayanika Shyam
Dharitree Bora
Dikshita Chutia
Debojanee Gogoi
136 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
19
15
18
17
18
13
19
12
16
16
18
7
20
16
18
18
18
13
19
20
13
15
15
12
10
11
16
13
19
14
13
7
17
9
15
14
12
9
13
5
6
10
14
14
13
9
18
8
7
7
8
5
11
10
14
4
8
9
13
6
6
11
9
16
10
14
16
7
10
14
15
14
16
9
13
11
14
10
14
14
11
12
10
9
10
13
11
16
19
15
15
20
7
16
16
16
17
11
17
10
8
13
13
17
15
15
10
14
7
12
16
14
14
12
9
17
17
12
9
9
7
6
16
7
12
9
7
5
10
11
10
10
15
10
20
9
12
6
5
7
8
16
11
13
8
15
12
9
9
11
9
13
13
15
14
16
13
10
10
11
16
10
10
59
63
43
56
50
56
47
62
40
53
44
63
30
57
53
54
45
47
38
44
59
48
0
43
55
39
46
56
42
49
56
48
69
51
57
38
32
37
38
65
43
50
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
Centre Name
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
RollNo
0218069
0218070
0218071
0218072
0218073
0218074
0218075
0218076
0218077
0218078
0218079
0218080
0218081
0218082
0218083
0218084
0218085
0218086
0218087
0218088
0218089
0218090
0218091
0218092
0218093
0218094
0218095
0218096
0218097
0218098
0218099
0218100
0218101
0218102
0218103
0218104
0218105
0218106
0218107
0218108
0218109
0218110
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Debanghu Bhattacharyya
Farhin Sultana
Gorima Chutia
Garima Bagaria
Gorima Hazarika
Himanshu Saikia
Ishita Bhilwaria
Koran Deb
Kasturika Saikia
Koushik Mech
Mridul Dey
Madhurjya Probhat Saikia
Mojibur Rahman
Neelakhi Borgohain
Nishanta Hridoy Gogoi
Nimisha Handique
Priya Laxmi Tamuli
Pollabi Paul
Payal Gogoi
Priyanka Rai
Pragyan Tanti
Rose Ansari
Sagarika Mech
Shruti Saikia
Sneha Bora
Sagar Konwar
Sarfaraz Ali
Sumit Kundu
Shubro Jyoti Chanda
Sudarshan Tamuly
Simmi Das
Shrutikana Chutia
Tsunami Gogoi
Tanoya Paul
Zaid Ansari
Amarjit Dutta
Ankita Porja
Angad Kr Saikia
Bhitalee Saikia
Bhogyashree Boruah
Bondita Sarmah
Barbie Chutia
137 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
12
18
17
14
18
20
12
17
13
6
10
14
16
17
13
20
14
13
11
17
17
13
22
10
17
14
7
18
13
15
12
12
9
14
9
19
17
10
16
9
12
10
10
14
6
18
5
17
9
8
10
9
10
6
10
7
10
11
12
15
4
20
8
4
15
10
10
4
16
10
16
9
9
12
14
14
14
4
11
16
9
11
16
10
18
11
11
14
11
9
11
18
11
13
8
20
5
18
8
17
8
18
13
19
15
5
11
13
12
9
14
8
5
8
7
7
12
9
12
16
6
5
14
14
6
18
14
20
16
18
18
8
6
11
15
12
9
14
10
6
3
9
9
8
7
9
12
10
8
15
15
12
11
14
11
73
37
68
49
38
58
56
51
49
39
33
50
43
58
65
37
74
42
40
50
48
50
34
0
69
32
0
39
36
55
38
40
55
0
38
23
53
53
52
43
55
51
Rank
7th
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
Centre Name
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
RollNo
0218111
0218112
0218113
0218114
0218115
0218116
0218117
0218118
0218119
0218120
0218121
0218122
0218123
0218124
0218125
0218126
0218127
0218128
0218129
0218130
0218131
0218132
0218133
0218134
0218135
0218136
0218137
0218138
0218139
0218140
0218141
0218142
0218143
0218144
0218145
0218146
0218147
0218148
0218149
0218150
0218151
0218152
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Bhumika Duarah
Dashami Gogoi
Daisy Saikia
Gayatri Gogoi
Himakshi Buragohain
Himadri Gogoi
Jitu Baruah
Jilpa Garh
Jusna Bhumij
Kiron Kumari Mishra
Kabyashri Handique
Lija Dihingia
Munmee Saikia
Mamani Konwar
Nishant Bhilwaria
Niva Gogoi
Nabanita Duwarah
Nikita Rajkhowa
Nipon Gogoi
Nikita Sarmah
Niharjyoti Boroo
Prosenjit Ghosal
Polash Taney
Priyanka Kumari
Pahi Gogoi
Pritom Das
Rakhi Deka
Runumoni Panika
Raj Protim Autriya
Rublee Konwar
Runima Maji
Rinku Saikia
Ramen Hemrom
Md Rijuan Ahmed Choudhury
Rahul Deb
Sita Gonju
Suraj Tamuli
Sony Saha
Sohail Aprid Ali
Shubhalaxmi Saikia
Sneha Priya Darshani Saikia
Shruti Dey
138 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
7
18
17
14
17
8
13
14
14
12
20
18
8
16
19
13
6
16
9
20
16
15
18
20
18
21
10
19
20
8
16
13
15
11
12
18
13
17
17
7
8
7
9
9
12
11
6
7
6
7
8
15
11
23
12
6
12
7
18
16
23
16
18
12
7
18
7
18
18
7
10
8
12
14
15
9
10
9
13
5
6
11
13
8
12
3
5
5
4
2
6
15
4
12
7
8
5
9
9
10
17
15
13
8
5
9
6
10
13
2
8
6
8
7
11
4
6
5
5
12
6
9
10
13
15
4
7
13
7
11
9
14
6
16
10
9
11
12
9
16
15
13
13
13
12
14
6
14
14
8
10
7
8
11
9
11
11
13
12
9
11
6
8
37
27
45
49
44
56
26
31
39
31
32
43
62
29
67
48
36
34
44
45
62
71
59
62
53
42
62
29
61
65
25
44
34
43
43
47
42
40
44
47
0
34
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
Centre Name
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
RollNo
0218153
0218154
0218155
0218156
0218157
0218158
0218159
0218160
0218161
0218162
0218163
0218164
0218165
0218166
0218167
0218168
0218169
0218170
0218171
0218172
0218173
0218174
0218175
0218176
0218177
0218178
0218179
0218180
0218181
0218182
0218183
0218184
0218185
0218186
0218187
0218188
0218189
0218190
0218191
0218192
0218193
0218194
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Tushar Paul
Tiraj Saha
Trishna Saikia
Udoyjyoti Phukon
Udit Sahal
Yougantar Chutia
Ashim Mohanti
Ankur Sarmah
Abrar Ali
Bijoy Tudu
Bijuban Gogoi
Bishakha Gautam
Devo Protim Shyam
Deep Jyoti Gogoi
Desh Gourav Paul
Gajen Duarah
Hirokjyoti Borgohain
Justin Saikia
Jamini Phukan
Karan Karmakar
Khushi Agarwalla
Khusbu Pathak
Karina Chetia
Md Nasim Ali
Mousum Gogoi
Moromi Begum
Nayan Bhor Sagar
Papu Tamang
Priti Rani Gohain
Raj Prince Hazarika
Phungkha Muchahary
Rahul Garh
Ranjita Dey
Raj Thapa
Riya Lodhi
Radhika Bagaria
Sagar Samrat Saikia
Sabita Bhuyan
Simran Ali
Samiran Borgohain
Sanyukta Rai
Sneha Begum
139 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
14
16
15
19
11
11
13
14
10
3
9
13
13
9
14
21
4
15
13
14
9
12
14
17
11
6
13
9
6
11
7
11
11
12
6
12
9
5
6
10
7
8
9
7
13
10
6
10
10
9
11
10
9
12
16
13
15
13
11
10
15
4
17
7
11
8
9
8
8
11
8
4
10
8
12
7
4
7
7
2
7
6
5
8
4
2
19
12
6
7
10
10
12
12
14
6
12
8
12
12
17
12
12
5
17
15
12
21
12
14
18
13
13
6
9
7
9
12
11
7
7
21
5
6
9
7
7
7
5
7
5
3
8
9
6
22
3
11
5
9
9
10
10
9
9
7
10
10
9
14
6
10
11
11
10
61
48
39
51
0
53
23
53
41
31
36
39
41
47
0
36
30
34
42
33
42
42
38
28
41
22
60
0
35
41
35
35
27
46
41
34
78
26
41
43
40
39
Rank
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
6th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0218
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
Centre Name
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
SARUPATHAR HS SCHOOL , GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
RollNo
0218195
0218196
0218197
0218198
0218199
0218200
0218201
0218202
0218203
0218204
0218205
0218206
0218207
0218208
0218209
0218210
0218211
0218212
0218213
0218214
0218215
0218216
0218217
0218218
0218219
0219001
0219002
0219003
0219004
0219005
0219006
0219007
0219008
0219009
0219010
0219011
0219012
0219013
0219014
0219015
0219016
0219017
Class
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Suzan Khan
Tamanna Bhattacharjee
Tutumoni Saikia
Arnab Das
Chow Akash Luchan Konwar
Bishal Goon
Biplob Horo
Bhaskorjyoti Saikia
Biswajyoti Phukon
Chayanika Gogoi
Deepak Kumar
Dipu Saikia
Debina Saikia
Hemashree Gogoi
Joy Sahu
Jyotishman Gohain
Khyanika Saikia
Narayan Manki
Nikita Saikia
Porag Boruah
Prabal Saikia
Pompi Kishku
Suni Borgohain
Trinayan Chutia
Nazimul Haque
Aditya Hazarika
Bitupan Gogoi
Bhairob Gogoi
Deba Pratim Gogoi
Gautam Saikia
Hemonta Bora
Jayanta Madhab Saikia
Jadab Saikia
Rohan Daimary
Sushanta Hazarika
Sekhar Sunari
Sayanika Bormudoi
Anku Gogoi
Anuj Kumar Saikia
Bulbul Hazarika
Bharati Bora
Gitika Gogoi
140 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
15
13
15
17
19
16
19
15
16
20
14
16
12
16
16
15
12
17
17
16
12
15
18
13
19
19
19
18
14
14
20
10
15
5
12
10
11
8
10
7
7
17
12
7
8
6
12
8
6
7
13
14
6
11
14
12
15
18
14
14
13
8
16
7
9
4
10
7
13
8
10
7
7
23
10
5
8
11
12
6
9
6
15
15
6
6
13
8
8
18
11
8
9
8
12
14
12
11
11
10
12
10
9
10
14
13
12
7
11
9
12
7
4
15
9
15
8
12
12
5
10
13
15
12
8
9
6
17
17
13
19
10
13
13
18
17
12
20
8
13
1
9
9
9
14
5
9
9
8
10
7
12
5
8
7
15
14
15
7
45
51
33
48
44
55
42
48
39
44
73
48
35
39
42
52
36
31
45
54
60
32
44
57
38
52
68
59
52
44
39
54
0
52
53
41
65
28
43
30
0
51
Rank
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0219
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
Centre Name
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
GYANPITH JATIYA VIDYALAYA, GOLAGHAT
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
RollNo
0219018
0219019
0219020
0219021
0219022
0219023
0219024
0219025
0219026
0219027
0219028
0219029
0219030
0219031
0219032
0219033
0219034
0219035
0219036
0219037
0219038
0219039
0219040
0219041
0219042
0219043
0219044
0219045
0219046
0219047
0219048
0219049
0219050
0219051
0220001
0220002
0220003
0220004
0220005
0220006
0220007
0220008
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Gautam Gogoi
Lakhyajit Saikia
Rupanjali Gogoi
Shyam Bora
Satyajit Saikia
Sunanda Gogoi
Urmila Chetia
Ashmit Gogoi
Ashis Bora
Durlov Borah
Madhab Saikia
Parthajit Gogoi
Sushmita Chetia
Sayanika Hazarika
Debasish Borua
Janita Purty
Najima Begum
Pronoy Hazarika
Sumon Borua
Doli Gogoi
Kusha Nath
Parswajyoti Buragohain
Prakash Saikia
Taramoni Induwar
Birajee Saikia
Doli Borah
Kanak Mazumdar
Madhuri Das
Nirmal Bora
Pahi Gogoi
Parag Bora
Pabitra Gogoi
Rohit Hazarika
Swadev Das
Abhishek Dey
Akasdeep Baruah
Anuska Deb
Arun Jyoti Sangma
Anita Ghosh
Bhaigyajyoti Saikia
Brish Das
Chandan Gogoi
141 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
21
20
18
21
16
17
17
14
15
11
14
20
13
22
16
22
11
8
11
11
8
17
8
14
10
9
12
11
14
6
19
11
7
12
15
8
14
8
16
8
12
14
15
13
7
15
10
11
10
10
9
17
14
12
9
9
14
11
13
18
8
22
15
7
9
5
4
2
9
9
8
11
16
15
6
18
14
17
14
18
12
15
13
14
17
11
16
12
18
14
13
11
10
6
12
7
6
10
8
10
8
7
10
11
5
13
14
4
12
12
16
12
18
14
10
5
6
6
3
17
6
11
6
13
7
8
10
8
8
6
3
12
13
8
4
5
9
3
6
11
6
13
12
7
11
10
6
11
9
11
6
6
6
8
12
7
11
8
4
47
77
52
44
54
52
42
65
44
57
38
44
60
50
62
0
47
28
41
0
25
40
39
21
58
40
45
39
48
35
45
37
46
45
27
37
44
59
41
46
38
33
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
Centre Name
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
RollNo
0220009
0220010
0220011
0220012
0220013
0220014
0220015
0220016
0220017
0220018
0220019
0220020
0220021
0220022
0220023
0220024
0220025
0220026
0220027
0220028
0220029
0220030
0220031
0220032
0220033
0220034
0220035
0220036
0220037
0220038
0220039
0220040
0220041
0220042
0220043
0220044
0220045
0220046
0220047
0220048
0220049
0220050
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Dev Mech
Deepjyoti Boro
Darshana Bora
Debeswar Duarah
Gayatri Borah
Indrajeet Bora
Joy Naha
Kiron Deka
Karmasang Lama
Madhab Boroo
Meghali Boroo
Mahmuda Sultana Rahman
Nazrul Islam
Phurba Tamang
Puja Urang
Prity Das
Ranju Kumari
Rituraj Deka
Raful Hussain
Rahul Paw
Risha Gogoi
Romina Begum
Rupam Deka
Ritupan Dutta
Rohit Pradhan
Renuka Porja
Resin Raj Ghogh
Sankriti Handique
Soma Rai
Sruti Rai
Saan Dev
Spriha Saikia
Sania Begum
Umananda Deka
Yakub Ali
Anjum Dey
Abdul Aziz
Abinsh Baruah
Ankur Sharma
Aftab Ali
Chinmayi Bora
Debasis Borah
142 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
16
11
13
5
11
8
18
3
13
12
14
15
13
16
14
9
9
10
12
12
11
16
18
15
12
10
10
6
10
18
8
11
5
13
17
9
10
15
16
18
11
13
16
15
6
9
13
17
10
6
18
15
14
9
15
13
10
10
9
11
12
12
14
17
11
10
7
14
10
12
17
12
11
6
14
6
10
5
7
6
7
4
7
12
14
4
3
8
12
12
7
11
11
11
7
7
9
9
5
8
5
8
7
8
8
9
6
7
9
4
9
8
8
8
5
7
9
6
9
12
6
10
8
13
9
12
10
6
11
15
10
3
14
14
10
7
5
11
6
7
5
8
10
6
13
13
9
7
5
10
8
7
10
9
5
8
6
7
9
8
14
7
7
36
49
48
54
25
29
40
62
35
29
55
54
50
36
43
47
34
31
32
36
42
36
51
56
44
35
29
43
28
38
53
37
35
24
40
39
34
32
48
35
42
0
Rank
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
Centre Name
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
RollNo
0220051
0220052
0220053
0220054
0220055
0220056
0220057
0220058
0220059
0220060
0220061
0220062
0220063
0220064
0220065
0220066
0220067
0220068
0220069
0220070
0220071
0220072
0220073
0220074
0220075
0220076
0220077
0220078
0220079
0220080
0220081
0220082
0220083
0220084
0220085
0220086
0220087
0220088
0220089
0220090
0220091
0220092
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Diya Das
Jyotika Borah
Khusbu Rohman
Lachit Hazarika
Mayuri Mudoi
Mahibur Rahman
Monami Kalita
Madhujya Deka
Nilut Pal Baruah
Pritam Basumatary
Prithivi Bhuyan
Pulok Deka
Pranjal Saikia
Prayrul Rohman
Pallavi Ghosh
Pranab Jyoti Saikia
Rimcy Dutta
Riaj Ahmed
Riya Sangma
Sahana Khatun
Saya Mech Thapa
Sanchita Debnath
Saima Ghosh
Trisha Das
Vivaanshu Rai
Md Wazidul Ali
Amir Hamza
Anarul Hussain
Arindom Saikia
Anwasha Aich
Fojlur Ali
Intajul Islam
Julika Boroo
Kaushik Deka
Kankana Barman
Krishna Moni Phukan
Bhaskar Jyoti Gogoi
Mitali Deka
Nishita Gogoi
Priya Chetry
Ritun Das
Rijwan Ali
143 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
16
14
17
15
15
9
11
7
12
7
8
9
10
7
9
9
12
5
8
8
12
13
11
7
15
11
11
6
7
6
11
13
12
9
13
7
14
6
5
18
14
11
11
11
14
18
15
18
16
13
7
7
10
10
13
9
9
11
7
7
7
12
8
11
11
9
14
8
8
7
9
6
16
15
12
9
14
11
14
13
13
14
19
15
14
7
8
8
5
6
8
8
7
10
10
7
10
7
6
10
9
3
12
15
9
12
11
5
0
10
12
10
17
16
13
13
15
20
11
15
14
15
10
17
7
8
8
13
14
19
7
11
12
6
5
10
5
21
15
7
6
4
5
7
8
12
6
17
12
13
12
14
12
7
7
32
47
49
50
38
52
36
48
24
32
0
59
42
33
32
42
38
58
50
48
0
35
43
31
25
39
42
35
55
56
46
0
43
34
71
52
54
39
44
39
37
27
Rank
Absent
Absent
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
Centre Name
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
RollNo
0220093
0220094
0220095
0220096
0220097
0220098
0220099
0220100
0220101
0220102
0220103
0220104
0220105
0220106
0220107
0220108
0220109
0220110
0220111
0220112
0220113
0220114
0220115
0220116
0220117
0220118
0220119
0220120
0220121
0220122
0220123
0220124
0220125
0220126
0220127
0220128
0220129
0220130
0220131
0220132
0220133
0220134
Class
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Rimpi Borah
Suhana Ahmed
Swayam Kashyap
Sumi Ghosh
Arup Boro
Abhinash Rajak
Faruk Ali
Gafirul Islam
Gaurav Dhar
Harun Rosid
Indra Kumar Urang
Kartic Kumar Urang
Rohan Ahmed
Rujibun Begum
Saminur Haque
Sam Sangma
Sahil Ahmed
Tasnim Begum
Udbhashjyoti Nath
Umeda Khatun
Arunima Ray
Bidyut Bora
Bikash Chetry
Champak Saikia
Deep Kumar Dey
Indrajit Deka
Jenny Gogoi
Jennifer Taye
Karan Chetry
Madhusudan Deka
Monika Bhujel
Mehjabin Sultana
Nasim Ahmed
Nibedita Roy
Nabanita Phukan
Rupam Rajak
Rose Tigga
Risha Karki
Ruma Begum
Sonali Boro
Sumit Soreng
Sanchita Medhi
144 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
16
17
14
7
10
17
11
7
15
15
19
5
16
15
10
13
9
10
9
7
12
10
11
13
4
9
10
9
12
6
12
5
9
5
3
13
9
6
10
5
6
5
10
11
9
13
11
13
9
11
10
9
7
12
7
12
17
10
17
18
15
20
18
13
18
16
18
9
11
15
8
9
19
9
14
17
14
12
11
12
16
16
16
11
18
18
9
14
13
7
12
8
10
9
10
14
9
6
12
10
8
10
10
9
4
8
12
10
7
8
12
6
7
10
6
9
10
16
4
5
4
9
5
2
8
6
4
5
4
6
6
7
11
9
4
6
8
19
14
15
11
11
13
14
9
9
8
12
6
7
11
6
8
7
12
9
9
10
12
8
8
10
15
41
54
42
46
30
31
52
39
31
50
31
46
37
45
55
0
61
45
59
48
40
53
54
41
32
33
50
28
24
50
31
34
39
40
36
30
37
51
43
35
35
53
Rank
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0220
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
Centre Name
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
HOLY CROSS HIGH SCHOOL, SARUPATHAR
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
RollNo
0220135
0220136
0220137
0220138
0220139
0220140
0220141
0220142
0220143
0221001
0221002
0221003
0221004
0221005
0221006
0221007
0221008
0221009
0221010
0221011
0221012
0221013
0221014
0221015
0221016
0221017
0221018
0221019
0221020
0221021
0221022
0221023
0221024
0221025
0221026
0221027
0221028
0221029
0221030
0221031
0221032
0221033
Class
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Uspondita Phukan
Annanya Gogoi
Debojit Shiel
Dhrubajyoti Gogoi
Preety Paul
Rajoshree Bora
Sushmita Dhar
Sangita Borah
Trishna Saikia
Aman Verma
Koustav Sekhar Bora
Momi Bora
Pobitra Bora
Rimpi Gogoi
Anupam Das
Hemonta Boruah
Trinayan Das
Bidyut Borah
Bablu Hasda
Bonita Urang
Chayanika Phukon
Dhanti Bora
Dhrubajyoti Thengal
Dimpi Bora
Dudu Bora
Gobin Jyoti Bora
Goutam Hazarika
Jadu Bora
Jimbabu Bora
Kushin Gowala
Manash Protim Chutia
Monalisha Bora
Montu Bora
Parishmita Boruah
Poli Thengal
Pompi Gogoi
Protiksha Dutta
Rupam Bora
Siva Gowala
Diganta Bora
Alaka Dutta
Aniya Sonowal
145 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
18
16
13
10
17
8
10
11
9
19
12
6
6
20
9
20
8
22
16
11
15
22
22
8
21
22
19
18
18
19
21
18
16
19
21
22
19
19
16
21
18
7
11
6
7
7
11
8
6
11
13
23
7
6
5
18
8
21
5
23
8
21
7
16
21
8
22
20
22
23
19
23
23
24
24
23
23
21
20
24
7
19
16
2
11
7
17
10
11
7
8
6
18
18
7
12
5
22
9
24
5
19
20
19
13
17
19
4
15
21
20
19
20
17
21
20
21
18
21
18
19
21
14
5
7
12
8
8
8
14
8
9
13
10
10
14
3
1
7
10
8
9
5
12
11
12
9
11
10
9
2
13
13
10
11
9
12
11
11
12
13
12
10
5
8
17
12
36
48
37
45
41
47
32
37
38
50
74
29
25
23
70
34
74
23
76
55
63
44
66
72
29
60
76
74
70
68
68
77
73
72
72
78
73
68
69
45
62
53
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
Centre Name
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
RollNo
0221034
0221035
0221036
0221037
0221038
0221039
0221040
0221041
0221042
0221043
0221044
0221045
0221046
0221047
0221048
0221049
0221050
0221051
0221052
0221053
0221054
0221055
0221056
0221057
0221058
0221059
0221060
0221061
0221062
0221063
0221064
0221065
0221066
0221067
0221068
0221069
0221070
0221071
0221072
0221073
0221074
0221075
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
IV
VI
VI
VIII
Student Name
Champak Boruah
Debasish Borah
Deepjyoti Chutia
Diganta Bora
Diganta Gogoi
Duleswar Sonowal
Hullabhi Gogoi
Jodumoni Bora
Junaki Urang
Lakhimai Urang
Likhan Saikia
Mainu Gogoi
Munmi Bora
Nilim Gogoi
Pallavi Hazarika
Rakhi Rajbonshi
Rimku Sonowal
Nirupoma Tamuli
Hiranya Das
Dipali Guwala
Ashim Bora
Bastab Bora
Bikash Bora
Binita Hazarika
Bondana Bora
Chania Saikia
Kabita Bora
Kachim Gogoi
Lekhamoni Bora
Pompi Kachari
Rashmi Rekha Hasda
Shewali Bora
Hemashree Bora
Hemonta Bora
Vijit Gogoi
Chayanika Gogoi
Nikita Das
Sanskriti Saikia
Kunhi Gogoi
Phatik Gowala
Borakha Borah
Biman Gogoi
146 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
17
19
18
16
15
18
9
20
18
17
19
17
15
21
22
12
19
10
19
14
15
16
18
12
16
23
20
22
19
19
17
20
20
16
18
18
21
19
21
14
20
16
17
19
10
17
18
14
8
15
17
8
17
7
5
19
16
11
20
18
16
9
9
9
16
13
10
17
8
11
18
17
10
16
7
7
11
12
20
15
22
24
9
10
5
7
4
6
6
5
6
2
10
5
6
6
8
15
7
5
12
6
7
21
16
23
19
23
24
23
23
22
24
22
24
25
23
10
23
25
16
19
20
21
7
10
12
14
9
11
9
14
12
16
12
11
14
12
12
12
13
13
12
10
13
10
7
11
8
7
11
15
10
13
6
13
8
8
10
8
9
10
17
15
10
9
11
52
51
59
41
50
48
51
35
53
57
41
56
42
40
67
58
41
63
44
55
54
47
59
61
55
61
78
61
68
67
71
59
69
60
41
61
65
74
68
73
68
47
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0221
0221
0221
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
Centre Name
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
CHARAIMARI ME SCHOOL, GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
RollNo
0221076
0221077
0221078
0222001
0222002
0222003
0222004
0222005
0222006
0222007
0222008
0222009
0222010
0222011
0222012
0222013
0222014
0222015
0222016
0222017
0222018
0222019
0222020
0222021
0222022
0222023
0222024
0222025
0222026
0222027
0222028
0222029
0222030
0222031
0222032
0222033
0222034
0222035
0222036
0222037
0222038
0222039
Class
VIII
VII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Chanee Bora
Aroti Murmu
Sumitra Saikia
Arun Bora
Astha Bora
Dimpi Mili
Monjyotsna Saikia
Niha Saikia
Priti Thengal
Priyanka Saikia
Sujata Shrestha
Likhan Chutia
Nabajit Baruah
Ananya Bora
Barnali Boruah
Dimpi Gogoi
Madhabi Regon
Pampi Phukan
Akash Bhumij
Indra Thangal
Polash Thangal
Ankur Phukan
Bojoy Limbu
Bishwojit Sho
Boshanta Saikia
Biswajit Thangal
Durlab Bora
Govinda Thengal
Gourab Thengal
Mouchum Phukan
Pritom Kumar Chowhan
Rahul Hazarika
Sanjit Sho
Borokha Bora
Joya Konwar
Juli Thangal
Kastorika Thangal
Mridula Chutia
Nikhita Bora
Nikita Thangal
Nomita Thengal
Pahi Boruah
147 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
11
16
15
12
14
16
17
20
17
12
12
16
19
15
9
8
16
4
9
5
15
9
14
9
12
5
2
18
15
15
3
6
11
13
12
12
14
12
13
10
8
12
8
11
17
11
16
11
12
16
12
11
9
19
12
10
5
14
5
11
10
2
12
7
7
11
16
8
9
14
7
12
9
12
10
6
6
13
14
16
12
14
10
15
25
19
12
8
10
13
9
16
14
4
6
2
13
9
9
13
12
5
5
5
5
9
6
5
6
4
7
5
4
11
3
7
6
6
8
3
9
5
2
9
7
8
4
4
11
8
11
12
12
12
14
4
5
0
10
7
4
8
8
0
5
4
4
3
6
4
7
6
13
15
3
7
2
5
8
6
8
10
16
11
10
14
4
53
48
50
55
39
51
52
50
64
57
31
32
37
54
41
27
43
41
20
29
16
36
28
33
29
41
23
31
52
29
45
17
30
35
31
34
38
53
44
37
47
29
Rank
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
Centre Name
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
RollNo
0222040
0222041
0222042
0222043
0222044
0222045
0222046
0222047
0222048
0222049
0222050
0222051
0222052
0222053
0222054
0222055
0222056
0222057
0222058
0222059
0222060
0222061
0222062
0222063
0222064
0222065
0222066
0222067
0222068
0222069
0222070
0222071
0222072
0222073
0222074
0222075
0222076
0222077
0222078
0222079
0222080
0222081
Class
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
Student Name
Priya Soh
Rupshree Sonowal
Sanjana Mipun
Tulumoni Saikia
Abhilesh Saikia
Ajit Bora
Bikash Boruah
Bhaskar Bharali
Bitupon Thangal
Bokul Sonowal
Biswajit Bora
Debojit Thangal
Debojit Thangal
Gopal Mech
Gopal Pradhan
Golap Gogoi
Gaurab Saikia
Kapil Saikia
Likhon Phukan
Minindra Bora
Monjit Thengal
Pranjal Sha
Purna Bahadur Shatha
Rakesh Rabha
Rituraj Saikia
Sanjit Soh
Sujit Shrestha
Topon Thangal
Akanima Thangal
Chatanika Phukan
Chitralakha Mech
Dimpi Phukan
Jaya Kurmi
Lisha Gogoi
Lukumoni Saikia
Numali Kurmi
Rakhirani Kachari
Sunita Kachari
Sangita Bosumutary
Asujya Chutia
Ashini Kumar Phukan
Atul Mech
148 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
11
10
8
12
10
6
8
13
7
5
9
14
16
21
21
12
11
13
21
9
10
14
8
20
6
10
12
8
9
9
8
11
8
20
8
13
6
5
11
14
13
11
11
9
8
13
15
10
14
12
11
8
14
8
12
14
11
18
10
15
15
9
7
7
6
15
6
11
9
12
14
14
6
9
12
9
8
11
6
12
8
8
7
6
7
8
6
7
6
4
10
10
6
7
4
4
11
7
5
9
4
5
2
5
7
7
0
12
7
7
6
6
6
6
3
7
5
7
7
7
4
3
2
2
3
7
3
9
4
12
14
8
4
9
8
4
4
12
11
13
11
16
10
3
9
8
5
8
6
11
8
16
9
13
14
14
8
10
9
13
7
11
10
4
8
7
7
34
32
36
26
44
45
28
36
44
32
24
31
38
50
55
48
55
35
36
47
31
29
36
20
58
27
44
36
39
43
43
25
37
34
49
30
42
26
24
29
31
30
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
Centre Name
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
RollNo
0222082
0222083
0222084
0222085
0222086
0222087
0222088
0222089
0222090
0222091
0222092
0222093
0222094
0222095
0222096
0222097
0222098
0222099
0222100
0222101
0222102
0222103
0222104
0222105
0222106
0222107
0222108
0222109
0222110
0222111
0222112
0222113
0222114
0222115
0222116
0222117
0222118
0222119
0222120
0222121
0222122
0222123
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Bubul Mech
Biplob Phukan
Biplab Thangal
Bokul Boruah
Dipu Bosumutary
Debojit Boruah
Ghanaswam Chutia
Herold Bora
Hemonta Saikia
Humen Bhumij
Indrajit Bora
Jayanta Bodo
Monjoy Rabha
Milon Chutia
Puranjan Gogoi
Sarbananda Chutia
Aparajita Gogoi
Bulbuli Thangal
Jarna Thangal
Mouchumi Boruah
Nayanmoni Phukan
Pori Thangal
Sumpi Thangal
Ankur Thngal
Biju Ramchiary
Dipankar Boruah
Gonesh Gogoi
Kamal Saikia
Lakhindra Saikia
Likhon Sha
Madhujya Bora
Mohan Hazarika
Moniram Saikia
Probin Saikia
Ratna Bora
Subrata Thangal
Tiyag Thangal
Pranjit Gogoi
Anjali Nath
Bishnumaya Sastha
Birina Bora
Bulbuki Phukan
149 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
14
15
7
8
8
11
14
14
12
12
7
16
11
11
11
16
9
7
13
20
8
14
15
18
15
13
11
17
10
17
16
12
8
16
21
17
17
17
11
12
7
7
11
10
7
9
7
7
6
12
10
10
6
12
7
9
8
10
9
8
10
10
8
9
11
19
14
10
10
13
15
15
12
18
11
12
19
11
12
8
8
5
10
2
8
5
5
3
5
5
8
6
7
10
8
8
0
7
6
6
6
6
6
6
4
6
8
22
13
12
4
5
8
6
12
20
14
16
21
8
7
8
7
7
3
9
8
10
9
9
6
8
11
8
13
8
10
11
9
11
11
12
12
9
11
10
9
11
8
12
11
8
9
8
9
13
8
10
11
7
13
7
7
10
8
9
2
35
41
40
28
29
26
31
39
40
42
40
31
47
27
38
36
44
36
30
40
46
29
40
42
71
53
43
34
43
42
51
48
60
44
51
74
43
43
43
34
33
22
Rank
7th
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0222
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
Centre Name
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
KACHAMARI ME SCHOOL , KACHAMARI , GOLAGHAT
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
RollNo
0222124
0222125
0222126
0222127
0222128
0222129
0222130
0222131
0222132
0222133
0222134
0222135
0222136
0222137
0222138
0222139
0222140
0222141
0222142
0222143
0222144
0223001
0223002
0223003
0223004
0223005
0223006
0223007
0223008
0223009
0223010
0223011
0223012
0223013
0223014
0223015
0223016
0223017
0223018
0223019
0223020
0223021
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Bornali Gogoi
Bijuli Rabha
Chayanika Thangal
Dulumoni Bora
Gorima Bora
Janti Rabha
Lucky Baruah
Madhusmita Phukan
Munu Thengal
Mintu Rabha
Nikimoni Kachari
Nomita Saikia
Nomita Mech
Palki Chutia
Puja Tamang
Puja Sha
Porisikha Saikia
Porismita Saikia
Sangita Bora
Sunita Thapa
Sunku Thangal
Gargi Gogoi
Tulumoni Bora
Bhaskar Gupta
Anshumala Thakur
Tosnim Tamim
Arayana Boruah
Hamim Akther
Porag Thengal
Arjun Morang
Suhit Urang
Deepjyoti Chutia
Nilutpal Gogoi
Munna Kheria
Roshira Begum
Baby Saikia
Rahul Bora
Aman Loying
Nazmin Begum
Azima Zaman
Dikranjan Saikia
Deepraj Dawo
150 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
17
19
7
15
15
13
16
14
16
17
13
14
16
16
19
18
14
19
12
5
22
15
24
19
20
21
15
22
8
15
19
14
16
17
15
10
13
19
7
15
19
10
20
17
9
18
17
15
13
12
14
18
18
14
3
8
20
14
22
14
13
19
13
20
10
15
21
15
12
9
14
7
14
18
22
9
10
13
20
17
15
21
19
20
19
17
8
20
18
19
10
8
16
6
22
11
8
21
2
18
10
8
18
6
12
6
5
5
9
10
3
11
10
13
14
14
13
11
10
10
10
8
8
12
9
13
13
5
19
9
15
6
1
13
11
15
2
0
10
6
6
9
8
14
11
11
3
17
18
15
14
13
9
16
14
11
13
12
0
37
53
66
39
50
54
49
70
62
53
67
59
59
58
53
49
68
59
65
38
26
77
44
83
50
42
74
41
75
30
38
68
41
46
41
42
0
39
0
60
57
35
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
Centre Name
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
RollNo
0223022
0223023
0223024
0223025
0223026
0223027
0223028
0223029
0223030
0223031
0223032
0223033
0223034
0223035
0223036
0223037
0223038
0223039
0223040
0223041
0223042
0223043
0223044
0223045
0223046
0223047
0223048
0223049
0223050
0223051
0223052
0223053
0223054
0223055
0223056
0223057
0223058
0223059
0223060
0223061
0223062
0223063
Class
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
Student Name
Bishmita Bora
Rekha Gogoi
Chandra Shikha Thengal
Abodia Barjo
Jasmine Pego
Almin Begum Talukdar
Tanmay Wasim
Mehnaz Hussain
Joydeep Langa
Dharitri Pegu
Chenal Bora
Sumit Sha
Hori Kumar Bora
Ankur Bora
Dibyajyoti Bora
Snigdha Gogoi
Khusi Saikia
Arsif Akhtar
Minash Ali
Lenin Doley
Akash Pegu
Partho Pegu
Bhaskar Jyoti Gogoi
Samir Hussain
Kaustav Saikia
Mayur Thengal
Janifafarha Rohman
Nisha Majumoar
Lucky Sonowal
Jugal Jyoti Bora
Dipu Phukan
Abhisekh Guria
Hemashree Hazarika
Nilakhi Saikia
Dipsikha Kochari
Jyotisman Das
Ratna Bora
Gayatri Bora
Kunal Mech
Monuj Kumar Singh
Khusboo Kumari Thakur
Sumi Sah
151 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
13
18
17
11
9
14
18
5
3
7
8
10
8
3
12
1
14
5
6
16
9
14
22
8
6
17
17
7
16
19
16
12
15
12
12
14
15
16
13
11
4
5
7
16
2
7
9
10
2
5
5
7
6
4
3
3
10
9
10
11
1
7
8
11
20
4
13
5
2
6
0
0
7
13
8
9
6
7
7
9
10
0
14
14
11
16
6
14
12
7
0
10
11
14
14
7
6
11
13
12
12
8
0
14
18
13
17
11
20
21
15
16
9
7
18
4
5
14
11
12
5
10
11
6
12
8
11
12
5
9
9
6
8
9
10
10
13
7
11
9
12
5
11
14
9
9
4
8
7
6
7
10
11
9
13
35
36
60
35
23
0
41
36
43
74
20
40
43
36
15
31
35
44
45
34
30
32
44
43
47
42
12
0
36
58
35
46
44
47
51
41
37
39
0
35
33
39
Rank
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
Centre Name
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
RollNo
0223064
0223065
0223066
0223067
0223068
0223069
0223070
0223071
0223072
0223073
0223074
0223075
0223076
0223077
0223078
0223079
0223080
0223081
0223082
0223083
0223084
0223085
0223086
0223087
0223088
0223089
0223090
0223091
0223092
0223093
0223094
0223095
0223096
0223097
0223098
0223099
0223100
0223101
0223102
0223103
0223104
0223105
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Sadia Khatun
Samir Saha
Rahul Kumar
Shahnawaz Hussain
Astha Kumari
Rumita Biswash
Suhana Yasmin
Parismita Thengal
Priyanka Thengal
Oli Bora
Sweety Bora
Rupshree Kachari
Dimpi Kalita
Mitali Bor Patra Gohain
Simanta Bharali
Dipti Bori
Rohan Das
Dipu Thengal
David Luson Bora
Iftikhar Hussain
Pallavi Thengal
Agrahi Bora
Prakash Gogoi
Echa Loying
Montu Kumar
Sibani Gorh
Suhana Begum
Purobi Bora
Piyush Pritom Gogoi
Bhargav Loying
Gayatri Paul
Rahul Kumar
Bimal Rai
Gitanjali Gogoi
Chitralekha Bora
Amandeep Minz
Jaya Patir
Arup Patir
Biman Bora
Roshan Tirkey
Niharika Bora
Arfin Sultana
152 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
16
9
12
6
13
14
5
1
4
10
4
10
9
6
6
15
5
6
8
8
10
3
5
11
10
10
11
17
14
9
15
13
14
19
18
16
9
12
20
20
21
16
5
9
11
8
8
13
16
20
13
14
16
13
20
14
3
7
4
9
10
16
8
9
3
7
10
9
7
13
11
7
13
8
9
8
12
11
11
11
10
13
13
23
20
14
16
10
18
7
6
3
9
7
6
9
16
12
15
14
20
10
7
12
16
8
16
7
16
18
21
15
20
7
13
11
7
13
15
5
14
12
9
6
11
6
6
4
3
10
6
6
7
10
8
10
16
11
11
12
13
10
10
7
12
19
11
11
7
9
8
33
26
33
38
26
41
42
0
60
33
32
43
38
41
56
54
56
36
44
56
55
61
0
45
63
40
43
0
45
67
34
37
39
39
41
47
25
49
59
49
0
35
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
Centre Name
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
RollNo
0223106
0223107
0223108
0223109
0223110
0223111
0223112
0223113
0223114
0223115
0223116
0223117
0223118
0223119
0223120
0223121
0223122
0223123
0223124
0223125
0223126
0223127
0223128
0223129
0223130
0223131
0223132
0223133
0223134
0223135
0223136
0223137
0223138
0223139
0223140
0223141
0223142
0223143
0223144
0223145
0223146
0223147
Class
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Subhash Das
Harichandra Bora
Wasmin Begum
Asinta Kachari
Laxmi Biswakarma
Rishikanya Bora
Lakhinandan Bora
Lucky Moni Bora
Montu Pegu
Biki Sonowal
Dibyajyoti Gogoi
Mousumi Bora
Rahul Kumar Sah
Dipankar Dhar
Rahul Das
Joyshree Thengal
Sachin Bora
Baby Kumari
Priti Sah
Md. Alfred Mustakim Ahmed
Bikash Bora
Mousumi Gogoi
Niharika Gogoi
Akash Saikia
Leeza Gogoi
Himadri Kaman
Anindita Thengal
Roshmi Thengal
Shivani Thengal
Dimpi Phukan
Muktab Hussain
Babu Gorh
Rofiul Ali
Ram Bhagat
Debajit Saikia
Pronob Gogoi
Anuran Bora
Manuj Bora
Ronjit Bora
Nitumoni Chutia
Sadikul Hussain
Suraj Sharma
153 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
15
14
12
8
18
13
7
6
9
5
9
7
4
5
4
0
6
11
5
9
13
8
16
12
14
18
13
11
6
7
7
12
9
11
12
7
8
2
8
8
3
4
9
4
7
9
10
7
6
5
9
14
11
18
13
14
17
18
12
6
15
11
14
12
13
9
9
12
14
12
16
15
16
16
9
18
10
9
9
12
11
13
12
14
6
9
9
6
11
18
9
5
7
7
5
6
8
12
7
9
8
12
12
10
7
3
3
10
7
4
5
4
7
7
8
7
7
7
5
6
3
6
9
9
6
7
7
19
8
8
7
7
7
8
11
12
11
8
9
8
10
12
7
7
11
9
6
6
7
10
11
13
12
8
10
51
31
34
38
21
49
0
28
43
45
34
33
27
28
0
41
34
40
34
45
47
48
34
27
40
32
43
49
36
28
32
34
28
30
40
46
40
45
36
57
40
0
Rank
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
Centre Name
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
K.B.M. ENGLISH SCHOOL , MERAPANI
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
RollNo
0223148
0223149
0223150
0223151
0223152
0223153
0223154
0223155
0223156
0223157
0223158
0223159
0223160
0223161
0223162
0223163
0223164
0223165
0223166
0223167
0223168
0223169
0223170
0223171
0223172
0223173
0223174
0223175
0223176
0223177
0223178
0223179
0223180
0223181
0223182
0225001
0225002
0225003
0225004
0225005
0225006
0225007
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
IV
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sunny Sah
Sankarjit Saikia
Sahil Jaiswal
Debasis Das
Jannat Begum
Nibir Mech
Akash Jyoti Das
Dipandita Borah
Suman Rai
Pratibha Minj
Laxmi Gogoi
Jyotshna Taparia
Reshma Khatun
Bisawjit Bosumatary
Dhruvajit Gogoi
Himangshu Darig
Mahmudul Hassan
Babatu Mili
Borasharani Gogoi
Pahi Thengal
Aparajita Bora
Happy Bora
Jayanta Gogoi
Biplob Thengal
Babita Thengal
Bitupan Bora
Nitumoni Gogoi
Deepjyoti Phukan
Kishan Singh
Parbin Begum
Priya Thapa
Anisha Barla
Sampurna Bora
Sajid Rhoman
Konki Bora
Swdarshan Saikia
Esbaul Ali
Tahejul Hussain
Bhaswati Priyadarsini
Bishal Charingia
Hirok Jyoti Sharma
Samim Akhter Haque
154 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
13
14
13
12
13
14
8
5
12
8
4
10
8
8
7
6
13
7
9
7
10
6
11
7
12
8
15
13
14
15
17
12
12
15
16
10
7
20
21
22
13
13
11
10
11
15
9
11
15
9
13
8
8
13
11
10
10
8
8
6
13
22
16
11
15
15
15
16
16
8
12
13
12
8
14
12
13
17
6
17
19
12
22
5
7
13
8
8
14
10
7
7
8
3
11
9
16
9
11
5
14
17
8
19
20
15
19
6
8
12
6
14
8
5
11
9
9
8
5
7
20
10
0
7
9
6
1
9
10
0
17
8
11
15
11
7
14
15
10
10
8
8
8
12
6
11
2
13
12
3
0
15
15
10
12
40
31
43
41
35
40
44
0
56
60
64
55
41
0
47
42
35
0
25
39
62
41
40
51
45
43
42
41
27
36
41
54
38
27
37
48
43
15
60
64
37
70
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
Centre Name
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
RollNo
0225008
0225009
0225010
0225011
0225012
0225013
0225014
0225015
0225016
0225017
0225018
0225019
0225020
0225021
0225022
0225023
0225024
0225025
0225026
0225027
0225028
0225029
0225030
0225031
0225032
0225033
0225034
0225035
0225036
0225037
0225038
0225039
0225040
0225041
0225042
0225043
0225044
0225045
0225046
0225047
0225048
0225049
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Nitisha Mazumder
Tonmoi Hiloidari
Rohit Baluar
Muskan Kumari
Gayetri Biswakarma
Susmita Das
Supriya Das
Robert Phukon
Yesmen Begum
Sukanya Sudarshini Saikia
Tapajya Charingia
Arfin Sultana
Nazneen Hussain
Ezazul Hussain
Sourav Rajput
Masuk Ali
Hadayat Ullah Ahmed
Abinash Gogoi
Aditya Bhuyan
Aliza Begom
Protim Gogoi
Isha Gupta
Kingkini Krisnatrayo
Arijyanandan Gogoi
Sourav Hazarika
Koustav Phukon
Sahil Hussain
Naina Begum
Semim Begum
Nisa Das
Trina Sarma
Sawali Gusai
Sabaj Ali
Rakhi Bhuyan
Asish Hussain
Bikash Robidas
Ronjon Turi
Gourab Robidas
Apurba Murah
Ispita Pranab Gogoi
Rishi Tamuly
Arpon Hazarika
155 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
16
6
9
6
15
16
16
16
17
11
20
14
19
15
11
14
16
3
6
5
6
14
16
4
5
14
13
12
19
4
19
10
14
8
21
17
14
16
10
12
10
4
6
12
6
8
1
10
7
9
14
4
20
6
7
9
12
8
5
4
6
7
6
7
6
11
11
1
6
9
0
5
10
2
15
2
12
3
14
6
12
12
10
6
6
3
6
17
15
13
11
7
2
11
12
12
10
14
15
8
9
14
17
15
16
17
13
19
18
11
10
3
11
14
10
7
14
13
7
7
6
15
11
12
14
13
20
5
6
4
0
7
10
9
3
2
4
8
6
5
6
5
6
8
15
9
12
5
5
0
8
11
11
4
9
8
1
5
4
12
6
12
16
50
49
19
21
39
35
42
59
26
71
29
53
34
66
46
42
46
42
28
28
19
24
0
58
63
48
33
26
5
37
47
42
24
39
40
24
27
29
50
37
46
55
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
Centre Name
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
RollNo
0225050
0225051
0225052
0225053
0225054
0225055
0225056
0225057
0225058
0225059
0225060
0225061
0225062
0225063
0225064
0225065
0225066
0225067
0225068
0225069
0225070
0225071
0225072
0225073
0225074
0225075
0225076
0225077
0225078
0225079
0225080
0225081
0225082
0225083
0225084
0225085
0225086
0225087
0225088
0225089
0225090
0225091
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Bishnu Ballav Hazarika
Mohit Kanu
Debasish Saikia
Madhujya Saikia
Manash Kumar Bora
Devasish Kashyap
Rishi Kashyap Borbora
Mriganka Jyoti Borbora
Abhisek Hazarika
Anuj Payeng
Bishal Saikia
Ananta Ghatuar
Mustaque Alom Ansari
Chandana Shree Gautam
Monmi Saikia
Asif Ahmed
Abhigyon Kowsick
Moftabuddin Ahmed
Kashob Gogoi
Jyotirekha Kurmi
Suraj Das
Chimpi Gogoi
Gitale Saikia
Dhariti Manki
Bitupon Gogoi
Rajdeep Bora
Priya Keot
Yasmin Begum
Ramanti Turi
Kaustov Loying
Joyashree Goswami
Subhrajyoti Saikia
Rituraj Deka
Tajneen Hussain
Himanshu Saikia
Jiban Kurmi
Montu Barhoi
Rohit Thakur
Roktim Talukdar
Krishali Rajput
Sushanta Saikia
Ankita Khondait
156 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
15
17
18
18
20
20
16
14
11
15
12
8
19
22
19
20
20
18
19
13
17
10
13
17
15
14
14
8
9
19
21
16
16
18
18
13
12
21
11
11
11
14
11
10
15
8
19
14
18
12
10
14
8
10
14
23
11
15
15
9
12
9
12
6
7
10
6
6
13
6
10
10
18
10
6
13
10
10
5
9
13
10
6
9
9
5
9
6
19
6
13
7
8
9
12
12
7
4
10
6
5
4
4
8
9
7
5
6
5
3
3
3
7
12
16
15
9
14
11
4
5
10
6
9
5
15
13
12
15
7
16
16
15
12
12
10
12
8
9
10
10
10
11
12
11
9
14
9
10
9
11
11
14
11
11
15
13
13
12
13
10
7
4
7
13
5
5
55
48
44
57
39
74
56
62
45
41
48
44
38
49
59
50
51
51
43
46
39
52
32
35
42
37
34
44
28
37
56
68
54
43
58
49
34
26
47
43
35
27
Rank
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0225
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
Centre Name
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
13 NO LEPLEPI LP SCHOOL, BADULIPAR
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
RollNo
0225092
0225093
0225094
0225095
0225096
0225097
0225098
0225099
0225100
0225101
0226001
0226002
0226003
0226004
0226005
0226006
0226007
0226008
0226009
0226010
0226011
0226012
0226013
0226014
0226015
0226016
0226017
0226018
0226019
0226020
0226021
0226022
0226023
0226024
0226025
0226026
0226027
0226028
0226029
0226030
0226031
0226032
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
Student Name
Rashna Rani Boruah
Dubin Gogoi
Sangita Tasa
Sivani Saikia
Ankita Agarwalla
Siddhartha Saikia
Suzata Ghatwar
Happy Moni Saikia
Mondita Bora
Sujata Baruah
Nikita Neog
Pronali Bora
Progyan Deep Phukan
Harshita Hazarika
Bhargavi Boruah
Saswati Dutta
Richipriya Borah
Prachi Porashor
Priyanka Robidas
Urbbi Anudhita
Goutam Borah
Anurag Rajkhowa
Shyamolima Dutta
Sibanan Goswami
Pinky Bora
Ankurita Pathak
Kabyashree Bora
Pranjal Phukan
Ayannilim Buruah
Subhasish Goswami
Barnam Baruah
Kaushik Borah
Nitul Dutta
Rishiraj Bora
Sundar Tanti
Tushar Borah
Kaushik Dutta
Sudipta Ranjan Dutta
Janardon Bora
Lisha Porna Saikia
Abhilash Kashay Boruah
Hirakjyoti Gogoi
157 Of 411
GK
GS
GM
LAN
15
15
10
18
21
21
16
22
17
18
21
16
20
15
16
16
22
14
16
14
17
17
18
14
18
15
12
13
13
16
11
16
12
6
9
17
15
15
9
6
7
17
11
12
14
14
20
20
21
24
20
10
21
18
14
19
14
23
19
24
14
13
17
13
18
16
20
12
17
11
11
10
12
16
4
6
3
7
22
17
18
23
10
19
18
13
19
18
8
18
12
9
18
10
18
15
20
8
20
15
10
12
12
13
5
16
11
11
6
6
4
9
12
12
15
13
9
15
13
15
13
17
12
18
12
14
13
14
10
12
10
14
11
13
9
15
13
11
12
12
12
5
12
4
6
6
11
11
18
19
17
14
17
12
13
10
7
15
15
13
TOTAL
0
43
42
31
47
73
58
61
72
56
70
76
62
81
65
48
68
66
47
65
48
72
62
75
45
66
60
46
55
53
61
33
61
38
34
31
46
46
0
60
61
49
Rank
Absent
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0301
0301
0301
0301
0301
0301
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
SANKARDEV SISHU NIKETAN, MISSAMORA
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
RollNo
0226033
0226034
0226035
0226036
0226037
0226038
0226039
0226040
0226041
0226042
0226043
0226044
0226045
0226046
0226047
0226048
0226049
0226050
0226051
0226052
0226053
0226054
0226055
0226056
0226057
0226058
0226059
0226060
0226061
0226062
0226063
0226064
0226065
0226066
0226067
0226068
0301001
0301002
0301003
0301004
0301005
0301006
Class
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
VII
V
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sonsita Bora
Pronob Bora
Arnab Borah
Prachurjya Borah
Trisha Rani Bora
Sudarshana Priyodorshini
Priyankhi Borbora
Subhankar Dutta
Bishnupriya Bora
Debanjal Dutta
Paran Jyoti Bora
Monjit Baruah
Sansita Bora
Sangita Borah
Annesha Bora
Priyankhi Borah
Prince Protim Bora
Modusmita Bora
Gariyashi Kashyap Bora
Dimpi Hazarika
Amon Tanti
Diganta Dutta
Biswajit Dutta
Krishnakshi Dutta
Sayanika Dutta
Momi Boruah
Lakhya Jyoti Boruah
Manoj Naidu
Asharani Boruah
Monjit Hazarika
Sourav Dutta
Junali Bora
Trishna Dutta
Puja Baruah
Ankon Priyam Dutta
Samiran Baruah
Parikhit Buragohain
Bhaswati Rajbongshi
Bagmita Barua
Nayana Borah
Jonak Gogoi
Arunabh Bordoloi
158 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
9
19
19
9
20
15
22
25
25
18
18
19
12
25
13
5
14
17
14
13
15
20
18
20
14
10
19
12
19
10
5
10
9
3
14
8
16
14
14
9
10
11
7
14
11
7
18
15
7
17
6
9
13
12
10
9
13
10
13
19
13
15
16
11
10
9
16
13
9
19
19
19
17
18
17
12
16
6
6
11
5
17
16
7
15
16
16
7
10
8
6
9
7
8
6
7
9
5
6
9
11
11
6
8
18
12
15
10
8
9
11
17
15
12
10
13
10
14
9
9
11
13
10
7
6
10
12
7
20
4
14
17
18
18
11
18
7
11
24
18
13
9
5
5
8
19
15
12
10
12
1
9
19
12
11
49
26
61
60
33
64
44
67
70
71
51
47
62
41
71
0
62
43
55
39
33
36
32
59
49
34
53
59
56
44
45
0
39
39
0
37
55
17
42
79
63
54
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
Centre Name
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
RollNo
0301007
0301008
0301009
0301010
0301011
0301012
0301013
0301014
0301015
0301016
0301017
0301018
0301019
0301020
0301021
0301022
0301023
0301024
0301025
0301026
0301027
0301028
0301029
0301030
0301031
0301032
0301033
0301034
0301035
0301036
0301037
0301038
0301039
0301040
0301041
0301042
0301043
0301044
0301045
0301046
0301047
0301048
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Sampreeti Chetia
Prathana Giri
Masoom Martina Chetia Patra
Urbosri Boruah
Ankita Gogoi
Anurag Hazarika
Kaushik Gogoi
Chinmoyee Dutta
Arindam Manoj Phukon
Nilutpol Das
Abhipsha Saikia
Bhitali Das
Brishti Boruah
Barakha Hazarika
Priyanshu Protim Borthakur
Adity Baruah
Murtaza Arifur Rahman
Dhurbya Jyoti Borgohain
Arpita Gogoi
Pronit Kumar Bhoumiz
Raj Shill
Hirok Jyoti Borgohain
Alkashree Das
Arpita Dowari
Daisy Sharma
Tanmoyee S Gogoi
Partha Protim Buragohain
Syed Hanif Mujahid Hussain
Mofizur Rohman
Probahika Saikia
Mubarak Ali
Niharika Boruah
Manjuri Kashyap
Manesh Jyoti Kalita
Kunal Koushik Borah
Anupam Bhuyan
Disha Hazarika
Jishnu Pran Chetia
Shreya Nandini Giri
Simran Changmai
Pranjal Saikia
Ponchita Gogoi
159 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
18
13
14
9
17
15
17
16
11
12
11
9
21
15
12
21
18
18
17
16
14
13
17
19
19
14
18
14
19
14
14
10
11
14
17
15
17
18
6
10
12
19
7
17
14
13
15
18
18
23
12
19
10
8
17
12
11
19
16
17
15
12
14
15
17
21
23
17
21
23
21
11
13
11
18
15
19
18
18
17
7
14
7
17
4
12
10
8
9
8
13
18
6
19
5
2
10
1
6
14
16
5
5
4
5
5
4
8
7
7
13
14
7
7
9
5
10
7
16
12
13
13
11
11
7
13
6
14
11
6
9
3
17
13
10
12
2
6
16
6
9
15
13
11
7
0
11
15
15
17
18
16
1
10
11
8
12
11
15
5
14
14
12
16
15
10
12
67
35
56
49
36
50
44
65
70
39
62
28
25
64
34
38
69
63
51
44
32
44
48
53
65
67
54
53
61
58
40
48
37
54
41
66
59
60
64
39
45
38
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
Centre Name
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
RollNo
0301049
0301050
0301051
0301052
0301053
0301054
0301055
0301056
0301057
0301058
0301059
0301060
0301061
0301062
0301063
0301064
0301065
0301066
0301067
0301068
0301069
0301070
0301071
0301072
0301073
0301074
0301075
0301076
0301077
0301078
0301079
0301080
0301081
0301082
0301083
0301084
0301085
0301086
0301087
0301088
0301089
0301090
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
Student Name
Nasrin Sultana
Biswajit Borman
Himakhi Gogoi
Syeda Nadia Faraz
Samima Ara Ahmed
Kabarima Gogoi
Monubin Salvadar Olim Gopi
Monuhar Subhakar Arun Gopi
Master Devankur Kashyap
Kuldeep Ayan Das
Kiranmoye Das
Priyanshu Rajbonshi
Sumit Gogoi
Rohan Gogoi
Tanmay Dutta
Debasish Borah
Raktim Gogoi
Priyanku Rajbonshi
Sumit Saharia
Farhin Sultana
Nenci Gohain
Niki Dutta
Syeda Sania Siddika Ahsan
Mohtab Jaman Kousar
Prantika Rajkumari
Barakha Buragohain
Arindam Ayon Phukon
Dibyditya Borah
Eipshita Basuli
Himshekhar Konwar
Priyanuj Sarmah
Shanidhya Phukon
Himashri Gogoi
Borannya Gogoi
Porash Protim Boruah
Himav Ishan Changmai
Arin Bhuyan
Ritwija Gogoi
Shruti Sahu
Anwesha Devi
Ashutosh Bora
Nikita Goswami
160 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
16
14
17
10
20
19
19
15
18
18
17
18
19
18
16
17
14
19
8
15
16
14
16
17
16
13
14
17
16
7
14
20
15
15
17
18
17
6
18
10
16
15
14
18
16
10
19
14
14
16
17
14
11
7
15
12
8
10
15
18
10
16
19
15
17
8
15
12
10
11
10
10
10
15
12
10
13
14
15
7
16
9
13
5
8
10
8
4
15
9
7
22
10
8
10
12
12
12
11
10
10
15
8
7
14
10
10
6
7
11
14
13
9
12
7
9
9
8
9
19
11
8
12
7
16
9
8
11
9
8
8
8
7
18
17
10
10
12
13
12
11
10
9
11
9
11
13
12
12
9
12
15
6
14
3
12
3
6
13
12
7
12
16
10
14
6
11
43
46
53
50
32
62
50
47
71
62
50
48
49
59
54
46
47
48
63
35
49
62
51
55
40
50
51
44
55
38
41
34
50
49
45
46
63
59
31
60
32
56
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
Centre Name
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
RollNo
0301091
0301092
0301093
0301094
0301095
0301096
0301097
0301098
0301099
0301100
0301101
0301102
0301103
0301104
0301105
0301106
0301107
0301108
0301109
0301110
0301111
0301112
0301113
0301114
0301115
0301116
0301117
0301118
0301119
0301120
0301121
0301122
0301123
0301124
0301125
0301126
0301127
0301128
0301129
0301130
0301131
0301132
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Prayash Shiddhi Konwar
Nazrin Saba Ullah
Madhujya Kalita
Pori Gogoi
Bitupan Gogoi
Rabbana Ehshan Choudhury
Ayusman Dutta
Rashda Afifa Hannom
Tasmin Arifin
Manuranjan Gohain
Mustafija Begum
Roshidul Hoque
Munmi Rajbongshi
Wasima Jahan
Annakha Borah
Porishmita Gogoi
Borsha Rani Mohan
Dipjyoti Rajkonwar
Upasana Gogoi
Barnil Gogoi
Chayanika Borah
Afsana Ahmed
Shahin Begum
Sevi Akhtar Hussain
Debajani Borah
Tarun Nath
Nilakshita Borah
Nikita Mirdha
Mayur Kalita
Farha Begum
Darshita Bordoloi
Sakib Ali
Rishikesh Dutta
Rishi Dutta
Satyabrat Buragohain
Syeda Renaz Momin
Prastuty Bora
Sahida Begum
Rehan Hoque
Mehjabi Afreen Ahmed
Iftikhar Alam Khan
Anasuya Borpatragohain
161 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
20
19
22
20
20
20
19
15
20
15
11
18
21
17
15
21
21
22
16
18
16
12
16
16
14
17
17
19
18
17
16
16
16
15
19
18
16
14
17
18
22
10
20
23
18
22
22
21
18
12
18
13
12
16
22
20
17
21
21
17
16
18
14
11
16
13
10
18
17
14
22
18
20
22
19
19
18
17
16
18
17
14
15
15
16
13
12
15
14
18
8
3
8
3
15
9
20
10
16
9
7
23
8
16
9
9
12
8
12
15
9
16
10
9
9
11
8
11
11
11
9
7
14
14
10
10
15
11
17
17
17
17
16
7
15
7
12
16
19
16
20
15
17
16
7
14
10
13
17
14
13
16
15
16
15
18
15
15
16
19
18
12
10
11
17
14
18
53
71
66
69
74
73
76
61
37
61
38
50
59
82
63
68
66
66
78
47
66
49
45
61
51
49
66
58
65
65
62
60
64
59
64
66
58
51
50
65
60
65
Rank
7th
MERIT
MERIT
7th
7th
7th
MERIT
MERIT
3rd
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
6th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
0301
Centre Name
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
LAKHMINATH BEZBARUA SISHU BHAWAN LP, SIVASAGAR
RollNo
0301133
0301134
0301135
0301136
0301137
0301138
0301139
0301140
0301141
0301142
0301143
0301144
0301145
0301146
0301147
0301148
0301149
0301150
0301151
0301152
0301153
0301154
0301155
0301156
0301157
0301158
0301159
0301160
0301161
0301162
0301163
0301164
0301165
0301166
0301167
0301168
0301169
0301170
0301171
0301172
0301173
0301174
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
V
Student Name
Bijit Sharma
Sibani Pal
Alisha Begum
Smita Devi
Mamoni Gowala
Sayandeep Mandal
Sahin Akther Rohman
Sahista Sabnam Begum
Dhurba Jyote Mech
Manash Pratim Dutta
Janab Begum
Sumanta Gogoi
Nirutpal Gohain
Madhulika Gogoi
Anuska Sarmah
Samina Akhtar
Sahin Sultana
Shyamaljon Konwar
Puja Gogoi
Abhijit Borman
Rituporna Konwar
Syeda Tahshina Hussain
Madhujya Bhuyan
Aditya Boruah
Ananya Boruah
Abdul Samad
Shrayam Sarmah
Puja Gogoi
Master Pranjeet Kalita
Arpita Baruah
Jafrin Sultana Islam
Abhilash Saikia
Safrin Begum
Chayanika Das
Tanmoy Lahon
Lalihan Borah
Ankumoni Borah
Ashish Nath
Rimlim Bhuyan
Pritom Changkakoty
Priya Ranjan Das
Astika Borah
162 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
10
15
4
14
13
15
10
14
8
15
14
15
8
15
18
20
19
21
12
23
22
23
21
18
19
21
17
17
22
19
20
14
21
15
13
18
10
15
11
8
6
15
15
8
12
9
12
13
19
16
18
14
14
7
13
13
16
19
15
9
17
21
12
20
20
17
19
8
14
13
13
1
6
6
4
7
7
5
8
7
4
8
7
5
10
16
14
13
14
9
4
12
7
17
11
14
4
19
11
16
21
10
18
5
4
5
5
12
7
10
9
10
10
15
10
10
4
10
13
11
19
17
15
15
14
11
11
11
9
11
16
14
12
14
14
12
19
11
12
10
13
14
12
21
17
15
11
21
8
15
9
16
13
21
18
16
10
14
17
48
33
46
28
39
36
50
43
39
28
42
46
44
56
64
65
62
61
48
40
59
54
70
63
55
52
75
54
65
82
57
69
37
52
47
43
0
72
45
0
67
58
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
3rd
7th
Absent
7th
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
Centre Name
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
RollNo
0302001
0302002
0302003
0302004
0302005
0302006
0302007
0302008
0302009
0302010
0302011
0302012
0302013
0302014
0302015
0302016
0302017
0302018
0302019
0302020
0302021
0302022
0302023
0302024
0302025
0302026
0302027
0302028
0302029
0302030
0302031
0302032
0302033
0302034
0302035
0302036
0302037
0302038
0302039
0302040
0302041
0302042
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Abanya Dehingia
Ankita Borgohain
Jagriti Borgohain
Keshab Das
Prerona Borgohain
Uddipana Dehingia
Urmi Borgohain
Gayotri Phukan
Jintu Phukan
Moushina Farhin
Jimee Handique
Kulldip Saikia
Rani Handique
Rohan Jyoti Gogoi
Susmita Gogoi
Priya Handique
Prapti Krishna Handique
Priyanuj Lahon
Pankhi Handique
Murchana Chutia
Poldip Phukan
Shudrishna Bezboruah
Anshupol Borgohain
Anurag Borgohain
Ariyanraj Konwar
Darshana Buragohain
Devraj Borgohain
Jimone Borgohain
Krishnali Konwar
Kumkum Buragohain
Manab Jyoti Borgohain
Nilov Nayan Konwar
Priyakhi Borgohain
Raja Gogoi
Brishti Boruah
Jyotimoi Handique
Jyotishmoy Konwar
Kaylan Konwar
Leonard Gogoi
Mousom Dehingia
Pratikhya Konwar
Ankur Jyoti Boruah
163 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
19
20
16
14
14
17
12
15
14
13
17
19
18
16
9
18
22
15
16
17
17
15
20
17
16
18
19
15
16
17
16
18
19
15
19
12
10
19
16
13
13
13
20
17
18
17
10
20
12
14
19
16
19
19
18
20
17
18
14
12
17
10
17
15
16
7
17
14
18
7
17
6
7
14
10
12
13
14
13
9
9
14
16
11
10
15
12
14
12
12
15
12
3
3
9
4
10
10
4
18
12
4
7
5
6
7
20
17
6
11
18
10
9
9
9
18
8
8
11
4
5
14
1
12
4
10
14
14
9
8
8
13
10
6
10
9
13
8
12
14
9
15
12
8
9
8
15
14
15
16
13
14
16
15
14
9
6
15
12
15
12
10
10
12
6
10
12
46
63
66
55
53
44
62
49
47
46
41
58
50
58
60
39
69
60
39
49
40
55
51
71
57
52
57
71
47
56
41
38
65
49
50
55
40
38
54
32
49
45
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0302
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Centre Name
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
JOYMOTI HIGH SCHOOL, MADURI
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
RollNo
0302043
0302044
0302045
0302046
0302047
0302048
0302049
0302050
0302051
0302052
0302053
0302054
0302055
0302056
0302057
0302058
0302059
0302060
0302061
0302062
0302063
0302064
0302065
0302066
0302067
0302068
0302069
0302070
0302071
0303001
0303002
0303003
0303004
0303005
0303006
0303007
0303008
0303009
0303010
0303011
0303012
0303013
Class
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
V
VII
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Debanga Bhusan Borgohain
Diganta Borgohain
Arunabh Konwar
Atlanta Gogoi
Bishnujyoti Das
Bulanchi Handique
Chandeep Borgohain
Gitanjali Borgohain
Gitartha Phukon
Nasa Gogoi
Nayanjeet Konwar
Pritom Buragohain
Shivangi Handique
Gargi Buragohain
Deepamoni Borgohain
Rupa Konwar
Surabhi Buragohain
Anisha Handique
Md Arif Ali
Bikash Konwar
Lakhyajit Borgohain
Purukhuttam Konwar
Anjal Borgohain
Arnab Handique
Maine Lahon
Bulionton Phukon
Alankrita Borgohain
Avril Phukon
Asthanandini Borgohain
Bichitra Boruah
Abhigyan Borgohain
Uday Pratim Boruah
Ankurjyoti Gogoi
Trishna Gogoi
Musaddique Ahmed
Subhrat Gogoi
Suhana Begum
Prity Khanikar
Bhargob Gogoi
Mrinmoy Gogoi
Kongkona Saikia
Bitupan Chaliha
164 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
17
21
21
21
24
24
11
12
21
22
21
10
12
17
18
13
6
9
5
5
22
20
13
9
15
14
10
19
9
14
24
19
13
18
11
12
15
18
15
16
15
11
11
6
10
6
16
15
17
8
8
15
8
12
6
8
20
9
8
10
8
11
12
12
11
6
7
9
11
3
0
3
10
11
5
4
7
10
12
14
15
13
15
12
13
15
9
11
10
20
9
13
12
11
11
3
2
6
6
12
11
8
10
22
13
20
15
14
15
19
10
14
18
17
14
10
17
16
16
12
18
18
20
16
17
8
8
14
11
15
12
14
16
14
16
12
16
19
12
8
8
12
5
10
9
7
12
0
16
13
15
14
16
11
11
6
6
7
10
10
8
13
13
60
47
66
51
56
83
64
45
55
49
56
58
60
47
52
52
44
39
21
17
20
54
58
46
29
40
0
68
54
65
63
69
54
55
32
40
44
48
48
37
56
45
Rank
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Centre Name
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
RollNo
0303014
0303015
0303016
0303017
0303018
0303019
0303020
0303021
0303022
0303023
0303024
0303025
0303026
0303027
0303028
0303029
0303030
0303031
0303032
0303033
0303034
0303035
0303036
0303037
0303038
0303039
0303040
0303041
0303042
0303043
0303044
0303045
0303046
0303047
0303048
0303049
0303050
0303051
0303052
0303053
0303054
0303055
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Susmita Chetia
Saniya Rahmna
Aparajeeta Gogoi
Swarnabh Saikia
Mousom Gogoi
Prasurjya Pran Boruah
Monuranjan Gogoi
Muhsina Jahan Islam
Deepshikha Gogoi
Tanjuma Rohman
Barchiluna Khanikar
Irfan Ali
Kaishyap Gogoi
Ayush Konwar
Shaswat Gyanam Neog
Aparajita Dutta
Arindita Kalita
Sukanya Borgohain
Rishikesh Mahanta
Shomprity Joyswal
Astha Chutia
Mousum Chutia
Mehzebin Akhtar
Priyashree Rajkhowa
Adrina Siddika Haque
Priyashree Kalita
Kasturi Gogoi
Lakhyadeep Borah
Debangaraj Hazarika
Digbijoy Khanikar
Lija Gogoi
Safia Islam
Kapil Saikia
Mallikesh Saikia
Nasrin Sultana
Mriganka Arandhara
Niha Kalita
Satyabrat Changmai
Probal Jyoti Chutia
Priyanuj Gogoi
Muskan Tahir Ali
Partha Protim Boruah
165 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
11
19
19
15
15
16
15
8
13
16
11
18
7
14
13
17
14
18
11
18
18
19
16
17
12
9
4
18
16
8
11
13
6
12
15
11
6
9
17
15
12
8
9
5
6
6
10
6
3
8
6
9
7
14
10
15
11
16
11
8
14
1
8
18
10
13
7
7
6
12
8
4
18
9
17
3
12
7
12
19
19
18
17
19
20
12
21
17
12
20
11
17
16
8
15
7
8
6
12
17
18
14
21
22
19
15
15
13
13
9
15
17
11
9
9
8
6
9
10
14
13
9
15
17
8
17
12
16
11
11
10
8
10
9
6
10
7
8
7
16
14
11
15
16
3
9
14
10
13
8
9
10
10
11
9
8
13
6
6
60
38
61
65
65
54
49
50
23
31
58
47
45
28
42
31
50
44
0
23
59
0
66
64
52
68
74
50
53
62
56
49
48
45
52
47
37
39
33
34
29
35
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Centre Name
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
RollNo
0303056
0303057
0303058
0303059
0303060
0303061
0303062
0303063
0303064
0303065
0303066
0303067
0303068
0303069
0303070
0303071
0303072
0303073
0303074
0303075
0303076
0303077
0303078
0303079
0303080
0303081
0303082
0303083
0303084
0303085
0303086
0303087
0303088
0303089
0303090
0303091
0303092
0303093
0303094
0303095
0303096
0303097
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Mridu Pawan Gogoi
Jimly Neog
Priyam Lahon
Chanrita Gogoi
Sharmistha Duwarah
Probal Rajkhowa
Pinky Gogoi
Mrinal Deep Chetia
Boishnab Jyoti Gogoi
Madhurjya Hazarika
Duna Boruah
Parash Moni Dutta
Himashree Borah
Irfan Akhtar Islam
Abhijyanam Boruah
Sankha Protim Gogoi
Udipta Gogoi
Anurag Saikia
Hiyasri Gogoi
Maya Shri Boruah
Daisy Gogoi
Mustafijur Rohman
Tinamoni Dutta
Nasreen Sultana
Ritu Neog
Prachika Bhuyan
Pragyan Jyoti Bhuyan
Namrota Arandhara
Parthana Mahanta
Priyakhi Gogoi
Dhriti Kashyap
Abhigyan Arandhara
Jishu Raj Gogoi
Kanchan Arandhara
Bhrigu Jyoti Chutia
Astha Rani Chutia
Bishal Saikia
Plaban Rajkhowa
Trinayan Saikia
Bikash Borkakoti
Shiva Kumar Boruah
Kabyaraj Gogoi
166 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
18
18
15
19
17
16
13
16
15
13
12
8
10
9
9
6
11
12
19
16
5
7
5
9
11
10
11
8
10
11
13
14
11
7
10
9
10
10
11
8
9
13
8
9
9
7
7
11
13
5
9
6
18
15
18
10
16
11
15
14
10
13
13
13
19
7
13
12
19
5
14
8
14
12
12
11
8
7
10
10
10
9
8
7
11
5
8
6
11
8
7
10
8
3
12
11
11
11
10
11
11
13
16
15
13
14
14
14
10
12
14
12
13
12
10
8
10
13
8
15
15
15
10
18
4
12
15
13
13
11
10
12
12
10
13
7
4
6
7
10
7
14
4
9
7
13
10
34
49
47
46
41
47
52
53
55
40
34
34
0
38
0
26
53
47
56
33
51
35
48
45
49
47
41
44
51
0
49
48
52
42
0
50
22
39
41
46
43
0
Rank
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Centre Name
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
RollNo
0303098
0303099
0303100
0303101
0303102
0303103
0303104
0303105
0303106
0303107
0303108
0303109
0303110
0303111
0303112
0303113
0303114
0303115
0303116
0303117
0303118
0303119
0303120
0303121
0303122
0303123
0303124
0303125
0303126
0303127
0303128
0303129
0303130
0303131
0303132
0303133
0303134
0303135
0303136
0303137
0303138
0303139
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
Student Name
Spondon Phukon
Ankita Boruah
Nazia Rahman
Tapashi Boruah
Victoria Boruah
Madhushri Borah
Manash Jyoti Sensua
Janmoni Gogoi
Syeda Ashima Fariha
Anubhav Boruah
Saniya Siddika Ahmed
Ashapriya Mahanta
Darshana Borah
Gitimoni Gogoi
Tamanna Anjum
Udayan Saikia
Musfika Begum
Bhabesh Saikia
Hunmoni Boruah
Jagdish Borgohain
Ankita Gogoi
Rishikanta Borah
Manash Gogoi
Romen Gonju
Abhinab Gogoi
Aditi Gogoi
Antarikshya Hazarika
Manashree Neog
Mrinal Gogoi
Kaberi Dutta
Bhargabjyoti Chutia
Rishikesh Chetia
Isfakul Hussain
Prandip Ojah
Sasanka Gogoi
Shyamali Mahanta
Munmi Gogoi
Nikhita Dutta
Nahid Akhtara Hussain
Gitashree Saikia
Musahidur Islam
Ananya Borgohain
167 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
11
6
13
20
17
16
21
11
16
16
14
13
19
13
14
9
21
7
15
12
11
12
15
15
10
17
17
14
17
14
14
17
16
14
14
12
14
8
13
17
7
9
12
8
14
11
12
9
13
14
9
6
13
3
9
14
10
7
10
7
13
9
12
10
10
8
6
12
16
13
11
14
7
8
14
8
9
7
10
12
11
8
10
39
0
63
68
0
42
69
0
42
54
36
48
60
34
41
53
37
53
41
48
48
50
44
39
0
0
80
38
61
39
0
45
75
37
66
25
29
0
43
60
43
52
24
13
20
11
20
11
13
8
20
5
16
8
16
9
12
12
15
23
11
22
8
6
11
19
7
19
8
7
7
20
6
10
5
3
12
13
13
15
4
13
18
24
14
16
11
16
13
10
4
9
5
11
10
11
11
15
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
Centre Name
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
NAMTI CHARIALI JATIYA BIDYA NIKETON, SIVASAGAR
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
RollNo
0303140
0303141
0303142
0303143
0303144
0303145
0303146
0303147
0303148
0303149
0303150
0303151
0303152
0303153
0303154
0303155
0303156
0303157
0303158
0303159
0303160
0303161
0303162
0303163
0303164
0303165
0303166
0303167
0303168
0303169
0303170
0303171
0303172
0303173
0303174
0304001
0304002
0304003
0304004
0304005
0304006
0304007
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Pratyasha Priyadarshini
Mainee Konwar
Ritu Borah
Akash Gogoi
Rituraj Tamuli
Subhashis Gogoi
Twinkle Borah
Gitashree Gogoi
Bitupon Saikia
Amrit Saikia
Wasikur Rohman
Madhurjya Mahanta
Deep Jyoti Gogoi
Abhideep Dutta
Sekh Jenifar Rohman
Sekh Julfiqur Rohman
Parashmoni Gogoi
Anshuman Saikia
Angarag Bailung
Ashim Borah
Debajyoti Hazarika
Ronik Borah
Amlan Jyoti Borgohain
Pompi Kalita
Poli Dutta
Bitushmita Gogoi
Farnaj Begum
Paharee Kalita
Sabira Begum
Madhurjya Borah
Farmin Begum
Bonya Gogoi
Priyanka Borah
Arifa Begum
Prayashi Chutia
Darpan Pasari
Bismoy Aungirosh
Parismita Phukon
Priyam Pratim Kashyap
Bibek Thakur
Adil Albab
Sristika Konwar
168 Of 411
GK
GS
GM
LAN
15
5
8
12
8
6
16
15
8
11
17
13
15
15
14
11
10
9
17
15
18
14
12
15
9
8
8
5
8
8
6
7
10
6
12
7
4
9
5
13
10
9
5
10
7
18
15
16
8
8
7
15
12
5
6
1
2
4
1
4
5
4
7
3
6
6
22
19
10
9
4
10
13
15
12
15
10
9
5
4
9
14
8
9
8
11
8
9
8
8
17
9
14
11
16
10
9
7
10
12
15
14
11
15
7
9
11
8
9
14
5
12
9
8
4
10
14
15
22
15
13
13
11
17
18
7
19
20
20
19
18
10
16
18
7
16
21
7
12
15
6
13
15
12
17
15
10
12
13
6
15
10
TOTAL
0
0
40
22
27
30
27
28
36
39
30
35
41
38
61
60
43
34
31
36
60
60
60
48
45
38
38
35
30
0
27
44
0
40
67
78
52
56
59
33
61
61
Rank
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
Centre Name
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
RollNo
0304008
0304009
0304010
0304011
0304012
0304013
0304014
0304015
0304016
0304017
0304018
0304019
0304020
0304021
0304022
0304023
0304024
0304025
0304026
0304027
0304028
0304029
0304030
0304031
0304032
0304033
0304034
0304035
0304036
0304037
0304038
0304039
0304040
0304041
0304042
0304043
0304044
0304045
0304046
0304047
0304048
0304049
Class
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Rudrangshu Borah
Md Arman Rohman
Jarif Afyab Ahmed
Raktima Borgohain
Jyotimay Gogoi
Haren Rajuar
Ankita Mahanta
Angsumi Dutta
Saniyeah Yesmin
Abinash Gogoi
Anuska Kashyap
Santipriya Gogoi
Krimpol Kr Gogoi
Jessica Chetia
Anisha Bharadwaj
Anubhuti Borah
Shrishti Borgohain
Subhas Borgohain
Susmita Borthakur
Master Udayan Dutta
Goutom Kurmi
Bikash Thakur
Irin Gogoi
Dipsikha Dutta
Durlove Saikia
Moumita Kotoky
Bastab Hazarika
Sintu Boruah
Borenya Bikash Handique
Md Afridi Ahmed
Anindita Dowarah
Tanjima Islam
Kamal Mahatu
Bidisha Borgohain
Rohan Kotoky
Manamee Bharadwaz
Debasis Gogoi
Tushar Baruah
Gyandeep Duwarah
Adhiraj Dutta
Drishti Borah
Priyanuj Parasar
169 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
5
12
19
17
12
20
11
15
10
18
15
17
10
15
9
9
13
14
12
14
7
19
19
13
7
12
12
10
15
17
10
10
13
13
15
9
4
10
18
11
13
16
12
14
10
12
14
18
15
7
14
10
14
16
6
14
13
13
14
18
5
12
15
17
19
13
19
24
8
11
6
10
12
13
18
13
10
21
15
8
6
9
8
8
15
9
7
18
2
11
4
14
6
6
16
8
8
17
14
11
6
17
12
8
11
8
17
8
5
4
15
16
10
11
19
11
14
22
20
9
13
23
21
21
17
22
15
19
10
9
20
21
17
14
16
13
15
8
8
20
14
10
17
17
16
15
12
11
17
14
17
53
26
49
58
47
53
67
45
53
40
62
63
0
61
44
49
0
48
21
45
41
44
68
43
44
80
39
0
43
32
40
63
0
59
69
66
69
39
41
80
70
65
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
7th
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
7th
4th
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0304
0304
0304
0304
0304
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
Centre Name
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
SANKARDEV VIDYA NIKETON, NAZIRA
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
RollNo
0304050
0304051
0304052
0304053
0304054
0305001
0305002
0305003
0305004
0305005
0305006
0305007
0305008
0305009
0305010
0305011
0305012
0305013
0305014
0305015
0305016
0305017
0305018
0305019
0305020
0305021
0305022
0305023
0305024
0305025
0305026
0305027
0305028
0305029
0305030
0305031
0305032
0305033
0305034
0305035
0305036
0305037
Class
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
Student Name
Doli Kurmi
Shasanka Boruah
Priyanka Dowarah
Somistha Borthakur
Mayuri Borgohain
Parikshita Bhuyan
Chandan Kr Duari
Khayatiraj Dutta
Trishali Dutta
Tarangita Dutta
Haimashree Borah
Sabiha Sirin
Sintu Borgohain
Upasana Saikia
Adity Nath
Mayuri Tamuly
Ayan Jyoti Phukan
Prianky Gogoi
Bhagyasri Saikia
Dipu Arandhara
Rajdeep Krishna Bhagawati
Priyakhi Gogoi
Bedanta Bikash Bharali
Hirok Jyoti Nath
Rimpee Borboruah
Ankurmoni Konwar
Antarikh Chutia
Bondita Phukon
Rajdeep Boruah
Sayanjeet Neog
Hirok Jyoti Boruah
Debashis Hazarika
Mayurkrishna Dutta
Akash Das
Tapobrat Phukan
Raketim Ranjan Gohain
Pinkimoni Borah
Parismita Dutta
Anamika Bhuyan
Gungun Dutta
Jigyashdeep Bhuyan
Jesika Bora
170 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
15
13
6
19
14
15
3
17
17
21
19
21
6
21
22
20
17
18
18
17
16
8
6
20
17
12
6
14
18
16
18
9
18
18
18
7
11
8
4
6
14
13
8
18
19
21
20
22
7
18
15
23
13
21
16
19
18
16
11
10
14
13
9
9
13
14
13
18
13
12
15
12
4
4
6
5
12
8
2
13
14
17
13
15
9
14
14
17
12
11
8
9
12
14
13
11
15
12
12
13
13
12
12
13
11
3
8
13
7
8
4
10
15
11
12
12
16
16
17
12
7
11
11
16
14
8
9
14
5
8
9
13
12
14
13
10
6
11
11
11
7
4
7
13
18
8
16
17
12
15
16
10
11
12
10
11
11
7
9
49
37
33
20
40
55
47
25
60
66
75
69
70
29
64
62
76
56
58
51
59
51
46
39
54
58
51
40
46
50
53
54
51
49
37
48
0
55
63
40
0
38
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0305
0306
0306
Centre Name
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
705 NO JUNIOR BASIC PRACTING SCHOOL, JOYSAGAR
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
RollNo
0305038
0305039
0305040
0305041
0305042
0305043
0305044
0305045
0305046
0305047
0305048
0305049
0305050
0305051
0305052
0305053
0305054
0305055
0305056
0305057
0305058
0305059
0305060
0305061
0305062
0305063
0305064
0305065
0305066
0305067
0305068
0305069
0305070
0305071
0305072
0305073
0305074
0305075
0305076
0305077
0306001
0306002
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
Student Name
Rittam Dutta
Puja Borah
Chayan Jyoti Buragohain
Kallul Bhuyan
Dhurba Jyoti Das
Nandan Tamuly
Uady Phukan
Digvijoy Bora
Swaraj Rabha
Sishanta Borgohain
Ridip Dutta
Puja Handique
Gita Moni Bora
Devistuti Hazarika
Suprity Borthakur
Jahnabi Bora
Richa Saikia
Samridhi Neog
Darshana Boruah
Niharika Bharali
Gitartha Dutta
Debanuj Buragohain
Rishika Bora
Priyadarshani Nath
Pallab Saikia
Ashadeep Nath
Madhurjya Dutta
Nilutpal Duari
Anurag Dutta
Trinayan Konwar
Debajit Boruah
Abhilash Saikia
Ansuman Dutta
Nilutpal Dutta
Himangshu Bora
Deep Jyoti Chetia
Gayatri Devi
Nabanita Bhuyan
Dikshya Dutta
Chintu Saikia
Nayan Moni Chetia
Swapnil Nihar Dihingia
171 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
13
15
16
16
16
19
7
12
13
13
10
6
15
17
16
14
10
18
6
18
16
9
15
14
20
15
14
15
9
13
18
17
21
18
17
21
18
18
16
15
14
17
15
20
10
15
11
14
14
12
11
19
16
10
11
19
11
17
21
17
18
17
18
19
16
15
15
13
11
16
13
7
7
14
15
6
9
7
16
8
8
3
9
4
11
10
17
7
13
16
5
11
8
8
13
6
9
14
12
11
10
11
9
11
9
19
9
12
9
13
11
9
13
16
14
11
13
16
9
14
16
16
12
16
11
14
16
9
14
11
12
10
10
10
8
20
20
20
20
14
13
14
14
19
8
17
16
14
25
4
16
16
14
15
7
68
49
53
0
44
69
42
52
41
53
51
35
45
60
43
47
48
72
42
58
68
47
54
59
54
67
56
50
64
54
52
52
49
40
43
0
66
66
62
79
33
0
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
6th
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0306
0307
0307
0307
0307
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
SANKARDEV SISHU NIKETAN, BETBARI
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
RollNo
0306003
0306004
0306005
0306006
0306007
0306008
0306009
0306010
0306011
0306012
0306013
0306014
0306015
0306016
0306017
0306018
0306019
0306020
0306021
0306022
0306023
0306024
0306025
0306026
0306027
0306028
0306029
0306030
0306031
0306032
0306033
0306034
0306035
0306036
0306037
0306038
0306039
0306040
0307001
0307002
0307003
0307004
Class
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
III
III
III
III
Student Name
Anuraag Gogoi
Sangita Borah
Horshita Saikia
Arav Lahon
Anuska Gogoi
Uddipta Handique
Pronami Borah
Priyanka Maji
Pragya Devi
Anshuman Changmai
Subasana Dutta
Priyanki Chetia
Liza Buragohain
Pankaj Borah
Akash Jyoti Changmai
Priyanku Buragohain
Eshanu Koushik Gogoi
Debaleena Konwar
Riya Rani Chetia
Priyanka Boruah
Jyotishna Dutta
Eakhan Dutta
Dimpal Gogoi
Lipi Buragohain
Chinmoy Saikia
Pritom Chutia
Prasanjit Buragohain
Pintu Borthakur
Angel Gogoi
Rahul Kumar Sharma
Kukil Changmai
Madhurjya Hemrom
Shristi Gogoi
Priyantu Gogoi
Raj Handique
Madhurag Shyam
Nabarikh Saikia
Hirok Jyoti Saikia
Alangkrita Gogoi
Abhishruti Konwar
Anindita Konwar
Aimi Borah
172 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
16
19
12
19
17
12
11
13
6
17
17
13
13
13
17
19
17
9
11
12
9
15
10
6
14
7
6
19
18
10
9
14
20
19
15
13
14
13
12
7
10
7
12
14
9
9
12
16
9
5
14
17
17
14
11
6
18
13
8
16
15
17
22
21
23
17
18
18
21
20
19
14
17
11
12
20
13
17
16
19
16
17
17
12
15
15
20
13
14
17
14
4
6
17
11
12
13
14
17
17
17
16
12
11
11
17
18
16
17
13
13
15
14
11
10
11
13
12
10
8
16
15
17
12
13
21
21
18
19
9
9
19
23
18
9
9
8
20
18
11
9
13
8
17
18
7
15
64
52
61
57
0
59
46
30
0
64
63
41
41
47
0
44
0
67
68
61
59
34
49
65
46
56
54
61
68
67
67
53
61
59
69
0
43
38
77
80
54
52
Rank
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
7th
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
Centre Name
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
RollNo
0307005
0307006
0307007
0307008
0307009
0307010
0307011
0307012
0307013
0307014
0307015
0307016
0307017
0307018
0307019
0307020
0307021
0307022
0307023
0307024
0307025
0307026
0307027
0307028
0307029
0307030
0307031
0307032
0307033
0307034
0307035
0307036
0307037
0307038
0307039
0307040
0307041
0307042
0307043
0307044
0307045
0307046
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Archita Goswami
Abagunthita Khongia
Bristibonya Chetia
Chaini Khongia
Debasree Borah
Gayotri Phukon
Priyakhee Chetia
Junbiri Chetia
Puja Moupia
Janeva Dutta
Hitasree Gogoi
Muskan Begum
Krishna Molia
Gitimallika Boruah
Nishita Phukan
Madhusmita Hazarika
Harkhita Chetia
Rajashree Mech
Shikha Boruah
Shyamolee Phukon
Majushree Chetia
Krishnashree Gogoi
Nandita Chutia
Sneha Boruah
Sanjivani Boruah
Shruti Molia
Swapnali Dutta
Achyut Boruah
Ankur Borgohain
Abdul Farhaz
Abhishek Gogoi
Ayon Kataky
Abhinab Borgohain
Aangkon Jyoti Lahon
Bondita Gogoi
Bitupon Gogoi
Bhargav Arondhara
Bhargob Dutta
Biplob Borgohain
Mriganku Boruah
Bhargav Dowari
Dipjanayan Hazarika
173 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
18
16
16
22
21
19
18
25
19
18
20
21
20
19
17
22
24
15
19
21
20
21
21
19
21
20
21
21
17
14
20
16
9
21
21
20
20
24
19
13
19
19
18
21
15
21
20
16
18
11
13
19
17
13
20
21
22
22
13
9
9
10
7
16
13
6
7
18
14
13
16
15
10
11
20
21
15
8
15
14
18
20
7
10
14
14
21
8
4
12
14
13
11
16
15
15
15
17
16
15
9
15
12
18
18
19
13
15
11
13
15
17
11
14
17
19
17
12
7
17
18
22
22
22
18
17
18
20
19
21
13
16
19
19
21
17
17
7
22
18
22
7
8
12
18
18
9
5
8
13
14
18
9
13
13
17
12
12
14
9
16
11
16
52
61
55
43
75
70
60
60
84
68
59
64
70
60
69
70
83
72
54
63
59
66
77
56
56
72
74
81
63
41
0
46
55
66
76
73
56
53
42
71
62
77
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
6th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
Centre Name
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
RollNo
0307047
0307048
0307049
0307050
0307051
0307052
0307053
0307054
0307055
0307056
0307057
0307058
0307059
0307060
0307061
0307062
0307063
0307064
0307065
0307066
0307067
0307068
0307069
0307070
0307071
0307072
0307073
0307074
0307075
0307076
0307077
0307078
0307079
0307080
0307081
0307082
0307083
0307084
0307085
0307086
0307087
0307088
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Pranju Chutia
Mayur Deep Dihingia
Rishiraj Mahanta
Suman Mech
Biki Borgohain
Dipta Dihingia
Nikhi Raj Bokotial
Swapneel Buragohain
Nishi Raj Bokotial
Mrinmoy Borpatragohain
Sourajit Buragohain
Ujjal Dowari
Unmekh Phukon
Debalina Dehingia
Biswajit Borgohain
Abhinob Gogoi
Amlan Jyoti Gogoi
Anubhab Gogoi
Arindom Jyoti Gohain
Ananya Gogoi
Angarag Chetia
Dipika Mech
Bibek Borgohain
Pallab Dihingia
Harkha Plaban Borah
Kallul Jyoti Dowarah
Sapon Mayuri Saikia
Kashyap Gogoi
Junmoni Gogoi
Gargi Borah
Ankur Konwar
Panchurika Saikia
Prasurjya Konwar
Himanshu Dutta
Rupakhee Boruah
Monisa Bokotial
Manash Gogoi
Bibek Hatimuria
Udeepta Konwar
Mahasweta Borthakur
Koustov Dehingia
Sameer Dowari
174 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
18
14
13
15
12
16
13
13
19
14
9
11
17
15
17
24
18
21
20
16
17
24
20
21
17
19
20
14
18
14
16
15
16
18
19
22
18
18
15
11
18
19
22
21
18
11
13
12
10
8
19
14
16
15
17
19
19
22
14
18
13
16
7
20
16
16
13
14
13
9
9
16
6
15
17
12
8
18
12
14
7
11
10
12
13
10
12
10
3
2
4
5
16
8
12
9
10
11
14
20
17
23
7
13
8
22
9
10
10
11
11
6
7
16
8
9
14
14
13
14
10
10
10
13
16
17
16
13
13
10
8
11
2
8
14
12
12
6
16
11
11
17
9
15
15
6
5
16
15
14
13
13
10
12
13
13
10
10
13
13
7
14
14
10
12
11
16
67
69
58
56
46
36
41
29
34
68
48
49
41
60
56
61
83
58
77
55
51
37
82
60
61
53
57
54
41
47
59
40
49
60
57
47
68
54
52
44
46
60
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
6th
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
Centre Name
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
RollNo
0307089
0307090
0307091
0307092
0307093
0307094
0307095
0307096
0307097
0307098
0307099
0307100
0307101
0307102
0307103
0307104
0307105
0307106
0307107
0307108
0307109
0307110
0307111
0307112
0307113
0307114
0307115
0307116
0307117
0307118
0307119
0307120
0307121
0307122
0307123
0307124
0307125
0307126
0307127
0307128
0307129
0307130
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Kaushik Borpatragohain
Gayatri Gogoi
Nihar Nilim Buragohain
Arunav Dhekial Phukan
Pratyakhi Gogoi
Parcy Khanikar
Prandip Buragohain
Anushka Phukon
Abi Bora
Ayan Konwar
Banashree Gogoi
Jyotishman Mahanta
Gourab Jyoti Baruah
Nibirh Dutta
Rishab Raj Boruah
Mrigakhee Chetia
Mausum Borah
Nayanika Katyayan Borah
Romance Dutta
Sanjiboni Phukon
Priyanuj Phukan
Palki Dutta
Rajshakhar Borpatragohain
Mriganka Konwar
Parishmita Chetia
Dristima Gogoi
Diganta Chetia
Hudipta Gogoi
Bistrina Raj Gogoi
Kalpajyoti Gogoi
Himanga Rag Borah
Chinmoy Phukon
Airin Borgohain
Nishita Pator
Prerana Gogoi
Dimpi Dowari
Parashmoni Dowari
Ritom Dowari
Jyotishmoy Konwar
Kaushtov Borthakur
Loni Arandhara
Angana Gogoi
175 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
20
19
19
19
17
12
18
17
16
15
12
11
8
7
10
10
11
16
16
12
11
5
5
7
14
15
15
13
12
13
12
8
11
16
14
18
16
15
16
21
21
17
21
17
19
15
20
23
16
18
19
11
17
18
14
18
16
15
16
16
12
11
6
16
15
15
20
10
18
9
13
17
16
11
10
13
14
16
14
16
15
16
16
12
15
13
14
17
9
12
8
19
10
12
9
13
17
19
15
6
13
9
16
18
17
13
13
6
7
7
14
15
13
15
15
3
12
13
10
14
9
10
14
20
5
8
4
12
17
12
12
19
16
11
12
13
16
15
14
12
13
15
13
17
15
14
18
13
15
14
10
14
14
14
13
17
7
10
10
13
17
17
20
66
64
55
54
44
37
40
58
57
0
53
63
44
57
69
70
56
58
48
53
53
61
71
59
63
68
39
59
58
48
63
48
51
51
72
34
41
29
54
66
63
67
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
Centre Name
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
RollNo
0307131
0307132
0307133
0307134
0307135
0307136
0307137
0307138
0307139
0307140
0307141
0307142
0307143
0307144
0307145
0307146
0307147
0307148
0307149
0307150
0307151
0307152
0307153
0307154
0307155
0307156
0307157
0307158
0307159
0307160
0307161
0307162
0307163
0307164
0307165
0307166
0307167
0307168
0307169
0307170
0307171
0307172
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Ishani Boruah
Nikita Kumari
Mitra Nandinee Chetia
Krishnakshi Gogoi
Dibyanka Buragohain
Nituporna Lahon
Snata Das
Gitanjali Gogoi
Anindita Gogoi
Abhispriya Borgohain
Ananya Konwar
Prarthana Chetia
Sibani Buragohain
Emon Buragohain
Nihal Kishore Buragohain
Abinash Bora
Bibhuti Bhusan Boruah
Dipti Borik
Hawani Gauwala
Mousumi Sahu
Parineeta Charukia
Moromi Dulakakharia
Pranjit Protim Bharali
Nabajyoti Phukan
Dibakar Dutta
Raju Kurmi
Seuj Protim Borah
Sayatyjit Boruah
Niha Das
Bikash Chetia
Dipankar Gogoi
Gouranga Dutta
Himanshu Konwar
Sakil Ahmed
Moukunhi Borgohain
Kabyashree Mahanta
Tanmoyee Dutta
Deepmallika Konwar
Dikshita Dutta
Simran Dowaria
Priyom Jyoti Dutta
Rakhi Purnima Saikia
176 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
15
17
17
13
16
16
6
23
24
25
24
17
19
22
17
13
11
8
17
19
14
13
8
9
13
15
13
16
16
11
14
15
15
22
24
19
19
15
13
19
13
10
14
11
17
17
10
18
12
13
13
11
6
10
5
6
12
13
5
22
21
12
18
14
11
18
8
9
7
10
13
5
6
17
4
8
6
18
8
14
17
12
12
12
12
17
14
13
12
15
14
13
12
11
9
9
11
10
10
13
9
10
9
8
9
5
7
20
21
22
23
21
22
21
23
21
20
23
23
23
12
11
13
13
11
17
20
19
24
17
14
12
11
15
14
16
18
16
18
17
17
20
17
16
16
11
12
17
16
16
15
17
18
18
11
18
16
12
14
63
42
57
55
42
54
56
38
84
83
69
73
61
57
72
50
43
41
38
58
51
40
61
33
40
41
0
29
0
59
63
67
70
63
74
76
77
76
72
69
63
59
Rank
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
7th
7th
7th
7th
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0307
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
Centre Name
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BIDYA BHAWAN DIMUAL, SIVASAGAR
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
RollNo
0307173
0307174
0307175
0307176
0307177
0307178
0307179
0307180
0307181
0307182
0307183
0307184
0307185
0307186
0307187
0307188
0307189
0307190
0307191
0307192
0307193
0307194
0307195
0307196
0307197
0307198
0307199
0307200
0307201
0307202
0307203
0307204
0307205
0308001
0308002
0308003
0308004
0308005
0308006
0308007
0308008
0308009
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
VII
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
Student Name
Bhagyashree Bokotial
Lakhishree Bora
Bornali Phukon
Darshana Konwar
Indrani Dutta
Prerona Borah
Urbokhee Boruah
Sukanya Phukon
Amon Kakoty
Bibak Dihingia
Bikrom Bora
Bitopan Baruah
Dunga Chetia
Nupur Ranjan Konwar
Pranjal Pator
Pranay Pachani
Probal Protim Gogoi
Pronob Das
Ritom Charukia
Saptadeep Konwar
Manash Protim Dutta
Arnov Dutta
Biplob Koch
Sundeep Borah
Soumarcharjya Boruah
Utpal Gogoi
Arinisha Dutta
Mainamoti Kurmi
Principriya Gogoi
Rashmi Pachani
Bristi Das
Himanshu Protim Dutta
Karkhit Gogoi
Sidhant Bharali
Prachurjya Konwar
Madhudikh Kalita
Nabanita Neog
Progyanjyoti Neog
Kaushik Borah
Hridoyjyoti Buragohain
Khushboo Alam Hazarika
Rakhi Dutta
177 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
18
12
12
14
11
14
18
12
14
11
19
17
7
18
13
11
11
10
15
12
6
12
11
9
8
7
9
8
8
10
19
15
8
17
6
14
5
4
16
8
13
5
5
5
2
4
5
5
4
3
13
10
8
10
7
6
5
7
9
13
8
11
11
14
10
11
14
14
8
12
14
15
12
13
11
7
8
6
15
14
19
19
13
12
15
10
11
10
11
14
17
12
14
11
18
18
20
17
16
13
10
13
13
8
15
11
8
7
6
5
12
17
12
14
14
17
18
9
9
9
14
8
3
8
10
7
8
8
10
10
5
5
12
10
9
8
11
10
13
13
19
16
8
8
9
6
12
9
8
12
7
8
8
6
9
11
12
12
9
7
9
12
12
51
45
40
39
42
31
36
46
39
34
36
65
57
35
58
37
38
29
27
55
0
40
43
49
37
46
43
34
40
33
29
39
52
43
48
45
58
55
49
48
56
55
Rank
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
Centre Name
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
RollNo
0308010
0308011
0308012
0308013
0308014
0308015
0308016
0308017
0308018
0308019
0308020
0308021
0308022
0308023
0308024
0308025
0308026
0308027
0308028
0308029
0308030
0308031
0308032
0308033
0308034
0308035
0308036
0308037
0308038
0308039
0308040
0308041
0308042
0308043
0308044
0308045
0308046
0308047
0308048
0308049
0308050
0308051
Class
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
Student Name
Swadhin Borah
Aaryaan Shrestha Changmai Boruah
Nandita Tamuly
Palash Jyoti Tamuly
Ashish Sharma
Bhaskar Dutta
Mustafizur Rohman
Abhilekha Bora
Ankurjyoti Borah
Sharmistha Dutta
Arnava Sandilya
Kaushik Ranjan Borah
Sunayan Hazarika
Bhargav Pritom Dutta
Riya Baruah
Ishan Bhagawati
Anidra Chandan Baruah
Nikhil Saikia
Nayan Jyoti Borthakur
Pankaj Sahu
Trinayan Jyoti Dutta
Madhujya Boruah
Jadumoni Gogoi
Bhargab Jyoti Gogoi
Pankaj Das
Hemanjali Saikia
Ridip Boruah
Ankita Dutta
Niharika Dutta
Ankita Kakoti
Anisha Alam Hazarika
Koustov Jyoti Borah
Debashree Saikia
Pranjal Dutta
Anurag Rajbonshi
Bhagyashree Devi
Debasish Bharadwaj
Parthajit Dutta
Lakhyajit Gogoi
Murchana Gogoi
Mriganka Bhuyan
Adhiraj Dutta
178 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
5
17
20
13
20
20
13
11
15
19
18
20
15
15
15
20
18
18
21
19
10
19
16
17
17
14
16
7
18
19
19
18
20
18
20
17
18
20
8
16
16
21
6
20
15
13
14
15
13
10
11
14
14
17
12
10
20
16
21
20
21
13
9
15
15
15
15
11
12
11
12
14
11
9
13
15
15
9
14
16
7
7
15
16
9
22
17
8
15
13
3
10
9
11
16
18
11
9
12
15
12
17
11
4
9
13
10
14
2
5
3
6
14
14
16
7
6
5
13
10
12
13
6
7
12
13
10
13
16
7
17
15
13
16
6
14
17
7
11
15
14
11
11
14
12
10
13
10
12
13
12
13
8
12
14
14
15
11
9
10
11
16
11
18
11
9
10
18
30
72
68
41
66
63
42
47
41
58
65
62
49
49
61
62
62
69
65
46
41
57
53
59
46
43
39
36
58
61
61
45
48
48
59
52
55
67
32
39
53
68
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0308
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
Centre Name
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
BORPATRA DOLE HIGH SCHOOL, KALUGAON
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0308052
0308053
0308054
0308055
0308056
0308057
0308058
0308059
0308060
0308061
0308062
0308063
0308064
0308065
0308066
0308067
0308068
0308069
0308070
0308071
0308072
0308073
0309001
0309002
0309003
0309004
0309005
0309006
0309007
0309008
0309009
0309010
0309011
0309012
0309013
0309014
0309015
0309016
0309017
0309018
0309019
0309020
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
IV
IV
VI
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
Student Name
Krishnakhi Priyam Dutta
Akankhya Tamuli
Dristi Baruah
Gargi Dutta
Nihar Jyoti Dutta
Priya Baruah
Ankita Rani Boruah
Parishmita Borah
Mouchenglai Buragohain
Dabashis Saikia
Kaushik Tamuli
Kalpajyoti Gogoi
Akashdeep Phukan
Paran Jyoti Ojah
Shikha Moni Das
Mayurakhi Neog
Kuldeep Kalita
Surangana Ozah
Niranjan Dutta
Anubhava Gogoi
Amlan Jyoti Saikia
Subrat Arandhara
Arsish Chetia
Nayan Rajkonwar
Priyanka Rajkumari
Bhagawat Protim Rajkonwar
Abhinab Chowla
Polash Protim Borah
Kalyan Chetia Phukon
Bikrom Rajkonwar
Prapti Rajkumari
Sundeep Gogoi
Riya Borgohain
Prashir Baruah
Pahi Gogoi
Yeakhiya Chowlu
Koushik Dutta
Bristi Shyam
Munmi Bourah
Babli Shyam
Tanishka Gogoi
Annaprashanna Kashyop
179 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
11
19
11
19
22
24
19
18
14
15
11
15
15
23
12
18
13
17
7
6
11
24
19
11
15
15
10
7
11
15
11
6
6
19
19
18
12
20
5
7
8
7
13
10
13
9
6
15
14
8
11
18
5
4
10
11
13
11
9
21
12
19
16
9
16
17
22
20
19
16
19
20
20
18
15
15
20
13
15
7
9
7
5
20
21
18
19
15
17
22
23
23
15
12
11
17
16
15
2
12
13
6
6
15
20
10
4
8
18
16
15
6
2
2
9
4
13
8
14
6
6
13
15
12
7
10
11
14
15
12
10
6
6
9
8
13
13
12
18
11
6
9
7
5
9
4
5
7
3
5
8
11
8
13
10
66
53
66
39
47
59
86
61
0
25
23
52
51
52
44
60
0
64
29
54
42
26
55
68
72
56
48
52
73
74
70
49
35
34
55
41
0
31
38
34
39
35
Rank
MERIT
MERIT
1st
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
Centre Name
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
LAKWA GIRLS HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
RollNo
0309021
0309022
0309023
0309024
0309025
0309026
0309027
0309028
0310001
0310002
0310003
0310004
0310005
0310006
0310007
0310008
0310009
0310010
0310011
0310012
0310013
0310014
0310015
0310016
0310017
0310018
0310019
0310020
0310021
0310022
0310023
0310024
0310025
0310026
0310027
0310028
0310029
0310030
0310031
0310032
0310033
0310034
Class
VIII
VIII
VIII
V
VII
VII
VII
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Popy Bhuyan
Jupitora Chowlu
Abhijit Doley
Kritartha Chetia
Aroti Rajkumari
Pinki Gogoi
Lashmi Sahu
Puja Pator
Tanushree Hazarika
Ankita Gogoi
Rohit Dey
Nilim Kumar Gogoi
Pradyut Bailung Boruah
Dabeika Gogoi
Amiyangshu Konwar
Tanaya Gogoi
Gangutri Konwer
Priyanka Rani Gogoi
Pustika Likson
Swaraj Lahon
Apurba Handique
Akash Chetia
Rituraj Mohan
Monami Mohan
Bornil Konwar
Turjasree Borgohain
Jyotimoi Saikia
Sharmistha Gogoi
Sudarshini Borsaikia
Susmita Konwar
Jintu Gogoi
Tonmoy Gogoi
Barash Barasha Chetia
Hiyakonkona Kalita
Daradi Saikia
Sundeep Bharali
Mrinmoy Chetia
Saundarjya Phukon
Debangaraj Gogoi
Persis Mohan
Sanchita Handique
Astha Changmai
180 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
4
6
18
8
11
12
15
18
16
16
14
13
16
19
18
13
19
19
7
10
8
16
8
8
7
12
17
19
18
17
15
15
22
14
17
18
21
7
6
6
9
5
3
1
5
11
13
9
7
8
3
13
6
12
15
14
9
10
9
12
11
11
12
11
15
12
11
12
9
9
17
11
8
13
16
11
15
14
16
12
19
13
14
17
13
19
18
20
16
19
18
16
9
19
15
23
17
14
17
20
17
12
22
9
20
14
17
15
18
18
13
19
17
22
6
12
17
17
16
11
11
10
14
9
15
7
10
9
8
11
6
17
12
13
13
13
8
10
10
11
10
4
13
12
9
5
16
3
12
14
10
7
8
15
10
11
10
12
7
8
10
9
9
38
30
29
55
32
33
32
43
61
60
54
50
45
43
71
49
50
65
70
0
40
56
56
56
38
72
32
56
54
48
52
50
70
51
62
58
63
30
49
52
60
52
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
Centre Name
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
RollNo
0310035
0310036
0310037
0310038
0310039
0310040
0310041
0310042
0310043
0310044
0310045
0310046
0310047
0310048
0310049
0310050
0310051
0310052
0310053
0310054
0310055
0310056
0310057
0310058
0310059
0310060
0310061
0310062
0310063
0310064
0310065
0310066
0310067
0310068
0310069
0310070
0310071
0310072
0310073
0310074
0310075
0310076
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
Student Name
Brave Lahon
Shrutimala Borah
Rakhi Saikia
Tonmoyee Borgohain
Chinmoyee Borgohain
Anubhab Mohan
Kyashyp Jyoti Gogoi
Chayanika Dowari
Master Debabrata Handique
Arindam Mohan
Animesh Hatikakoti
Shashwati Borgohain
Mondeep Bora
Md Haarish Hazarika
Pritom Gogoi
Bivash Boruah
Priyom Gogoi
Subrotraj Boruah
Priyaushi Agarwal
Rimpy Gogoi
Swagata Buragohain
Rahul Konwar
Pratitee Priyam Handique
Amlan Jit Gogoi
Krishtina Baruah
Swapnali Borgohain
Kangkita Hazarika
Gorima Hazarika
Chayanika Lahon
Mitali Borah
Bastab Saikia
Shraddha Lahon
Janmoni Buragohain
Ankur Konwar
Nandita Borgohain
Himasri Boruah
Chiranjib Konwar
Satabdi Handique
Dimpul Jyoti Borah
Bhargab Konwar
Bishnu Jyoti Gogoi
Sukalyan Saikia
181 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
22
20
22
15
14
13
13
17
13
15
17
10
17
16
13
16
20
12
14
15
12
18
16
15
21
19
10
19
15
22
16
13
10
14
16
18
19
10
6
16
10
10
6
8
14
7
9
6
14
8
8
16
15
4
16
16
21
9
12
9
12
8
9
13
10
10
14
8
9
5
11
15
12
14
6
11
6
8
11
10
7
14
14
15
11
9
4
10
9
12
9
12
6
13
6
7
3
11
8
6
12
8
16
9
10
12
15
18
12
4
14
10
15
9
12
16
15
13
7
7
9
13
11
11
12
9
9
5
12
14
9
11
8
10
13
13
6
8
13
12
14
13
11
15
15
9
19
6
7
11
14
5
3
6
11
11
12
11
16
39
71
65
80
51
48
36
49
50
52
56
49
32
60
40
39
30
50
49
39
50
32
59
39
41
60
59
0
55
47
22
41
46
49
45
44
49
0
37
37
37
60
Rank
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
Centre Name
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SHANKARDEV SISHU NIKETAN, SIMALUGURI
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
RollNo
0310077
0310078
0310079
0310080
0310081
0310082
0310083
0310084
0310085
0310086
0310087
0310088
0310089
0310090
0310091
0310092
0310093
0310094
0310095
0310096
0310097
0310098
0310099
0310100
0310101
0310102
0310103
0310104
0310105
0310106
0310107
0310108
0310109
0310110
0311001
0311002
0311003
0311004
0311005
0311006
0311007
0311008
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Akansha Dey
Debasish Saikia
Bornali Gogoi
Tonmoy Gogoi
Rainee Borah
Himashree Borgohain
Binud Kumar Yadav
Chinmoy Jyoti Dutta
Hiron Jyoti Saikia
Riyashree Lahon
Disha Hatimuria
Samprity Phukon
Ayush Dey
Shubhamjit Aich
Shikha Das
Mrigakshree Konwar
Rupam Paul
Boikuntha Bikash Buragohain
Tilluttama Chitrakor
Bhagyashree Mohan
Himanshu Boruah
Om Ghosh
Dipsikha Borah
Prastuti Gogoi
Gayatri Gogoi
Priyakhi Gogoi
Bornali Borgohain
Nondita Paul
Rini Gogoi
Bikramaditya Phukan
Anindita Gogoi
Simi Changmai
Barlina Rajkhowa
Ayonashish Handique
Mrinmoi Konwar
Riya Konwar
Krishnamoni Chutia
Modhu Duwarah
Nayana Gogoi
Asha Boruah
Sismi Phukan
Khuchbu Bharali
182 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
18
20
15
14
12
10
8
8
12
14
14
16
16
13
15
9
17
15
10
8
5
13
16
20
20
13
11
11
20
21
22
20
20
9
11
19
16
16
7
12
11
9
12
11
13
11
5
18
5
17
10
13
10
14
7
9
10
14
11
13
10
13
10
17
13
15
16
17
10
8
18
9
8
2
8
5
9
6
9
8
6
5
17
3
4
9
14
7
9
5
6
5
9
7
13
6
7
7
13
11
9
11
17
5
13
13
13
11
9
12
10
10
10
9
15
14
12
12
11
18
7
12
11
8
5
5
11
9
11
12
11
8
11
13
15
14
14
17
9
12
11
5
17
13
11
13
6
16
18
6
9
6
11
13
11
14
3
6
10
50
68
58
50
32
44
36
36
36
41
50
45
38
63
32
54
35
56
43
41
25
25
39
48
49
58
40
39
39
63
60
60
61
71
33
0
40
47
20
50
54
0
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
RollNo
0311009
0311010
0311011
0311012
0311013
0311014
0311015
0311016
0311017
0311018
0311019
0311020
0311021
0311022
0311023
0311024
0311025
0311026
0311027
0311028
0311029
0311030
0311031
0311032
0311033
0311034
0311035
0311036
0311037
0311038
0311039
0311040
0311041
0311042
0311043
0311044
0311045
0311046
0311047
0311048
0311049
0311050
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
VI
IV
IV
V
V
V
V
V
V
Student Name
Ahiran Chetia
Priyakhi Gogoi
Kumar Kashyap Baruah
Pranami Neog
Barbie Borgohain
Jyotishmita Gogoi
Manash Bhuyan
Bhargab Gogoi
Suhana Begum
Ankita Chetia
Dibyangana Boruah
Anurag Chetia
Lucky Neog
Jadu Moni Boruah
Abhinob Buragohain
Asish Ku Singha
Rituraj Baruah
Abinash Baruah
Uttam Gogoi
Himanshu Baruah
Happy Konwar
Chinmoy Chetia
Tonmoi Gogoi
Liya Chiring Phukan
Manash Protim Gogoi
Parismita Gogoi
Nidarshana Gogoi
Achyut Ku Dutta
Princhi Priya Gogoi
Rajdeep Chetia
Dhurba Jyoti Singha
Deep Gogoi
Yubaraj Chetia
Binoy Neog
Sudarshan Bharali
Nitamoni Das
Arpita Borthakur
Arunabh Changmai
Tajmeen Ahmed
Bristi Chetia
Nilakhi Chetia
Priya Devi
183 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
13
10
12
7
12
14
10
13
11
16
6
15
18
18
17
20
17
19
12
7
4
17
18
18
18
19
16
6
12
20
20
5
18
10
16
11
16
0
10
11
10
9
14
15
17
16
16
18
16
13
10
8
20
22
22
23
16
19
11
12
15
6
9
9
11
5
3
7
7
9
9
9
11
6
12
10
13
12
12
12
12
9
5
14
12
15
14
14
10
5
10
12
12
4
12
10
6
8
8
5
9
6
11
3
10
11
10
11
11
14
16
10
7
6
16
13
14
13
13
12
9
8
13
13
7
9
14
11
14
14
16
16
9
10
17
8
18
13
16
10
6
16
13
10
6
6
14
12
8
10
6
13
8
2
10
5
12
13
13
12
13
15
10
55
31
49
43
34
34
45
22
41
37
46
29
45
56
55
57
59
61
63
47
33
23
67
65
69
68
62
57
31
42
60
0
35
40
28
58
49
51
46
41
60
40
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
RollNo
0311051
0311052
0311053
0311054
0311055
0311056
0311057
0311058
0311059
0311060
0311061
0311062
0311063
0311064
0311065
0311066
0311067
0311068
0311069
0311070
0311071
0311072
0311073
0311074
0311075
0311076
0311077
0311078
0311079
0311080
0311081
0311082
0311083
0311084
0311085
0311086
0311087
0311088
0311089
0311090
0311091
0311092
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Bandana Arandhara
Ahongsangbam Amarjit Singh
Ankita Dey
Chayanika Changmai
Chiranjib Borgohain
Shilpeeka Gogoi
Gayatri Changmai
Jyotirmoy Gogoi
Disha Handique
Priyakshi Baruah
Basab Chetia
Disha Gogoi
Debasish Baruah
Tania Singh
Pinkustar Patar
Bitupan Konwar
Niharika Bharali
Dipankar Konwar
Mompi Baruah
Anjali Devi
Angana Gogoi
Debashri Gogoi
Sneha Gogoi
Sivanand Singh
Rajlaxmi Gogoi
Mridul Baruah
Upasana Gogoi
Debajit Mahanta
Bhargov Jyoti Chetia
Nilav Jyoti Gogoi
Kshturi Bhuyan
Supriya Singh
Bedanta Bikash Gogoi
Pahi Das
Prathana Chetia
Mousumi Chetia
Chayanika Chetia
Nikimoni Konwar
Nikharani Chetia
Sumonshri Konwar
Shaswati Gogoi
Udita Bharali
184 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
14
15
19
17
18
16
17
20
19
17
14
9
13
12
13
7
13
16
11
14
14
22
14
7
17
19
18
18
22
15
21
20
18
20
21
20
21
14
6
21
19
14
17
15
17
16
16
12
16
16
16
15
15
11
15
15
14
5
11
16
13
10
16
14
8
5
12
12
8
9
11
9
12
13
7
17
16
15
14
12
4
9
15
12
12
14
16
13
10
13
16
14
15
12
11
10
8
5
7
0
4
9
12
2
5
9
8
5
12
13
6
7
11
11
8
11
12
11
12
12
12
11
3
11
10
14
16
14
19
17
17
13
17
17
17
16
14
14
12
12
11
8
9
10
5
9
14
12
7
4
9
10
11
14
9
10
7
12
15
18
16
14
11
10
7
9
17
56
59
58
71
63
61
54
66
67
67
60
54
44
48
44
45
20
37
51
41
35
49
57
37
21
50
54
43
48
53
45
48
56
52
66
65
61
58
47
20
50
61
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
RollNo
0311093
0311094
0311095
0311096
0311097
0311098
0311099
0311100
0311101
0311102
0311103
0311104
0311105
0311106
0311107
0311108
0311109
0311110
0311111
0311112
0311113
0311114
0311115
0311116
0311117
0311118
0311119
0311120
0311121
0311122
0311123
0311124
0311125
0311126
0311127
0311128
0311129
0311130
0311131
0311132
0311133
0311134
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Rituraj Gogoi
Durlov Gogoi
Abinash Gogoi
Abhiraj Chetia
Nikumoni Gogoi
Mondeep Dihingia
Koushik Buragohain
Lakhyajit Borgohain
Maghali Gogoi
Abhinash Baruah
Abhijit Chutia
Gaurab Gogoi
Hirok Jyoti Chetia
Lupamudra Borthakur
Sristi Buragohain
Abhijit Gogoi
Nibedita Handique
Asfi Begum
Sangita Borgohain
Santush Baruah
Deep Jyoti Phukon
Seema Hazarika
Biraj Ballav Chetia
Rishi Das
Ritu Raj Gogoi
Aditya Chetia
Mousumi Buragohain
Dhan Lahan
Gayatri Gogoi
Dipshikha Chiring Phukan
Karina Gogoi
Rodali Mach
Dharma Ranjan Gogoi
Priyanka Konwar
Mriganka Dehingia
Akhim Gogoi
Biki Gogoi
Jayanta Jeet Handique
Misrita Gogoi
Deep Gogoi
Rajdeep Buragohain
Abhilash Buragohain
185 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
14
11
12
15
11
15
14
13
11
9
12
10
8
9
10
10
10
11
5
10
8
9
12
8
9
8
7
2
12
8
9
13
12
12
10
10
12
8
7
20
18
20
20
20
20
20
20
22
18
18
18
19
19
20
14
10
14
14
14
14
14
11
17
20
15
8
12
18
19
20
13
14
15
18
14
18
17
17
17
15
14
13
10
8
11
8
6
8
9
8
7
6
12
11
14
12
8
8
11
8
11
10
8
7
9
10
10
9
8
9
8
11
6
5
6
16
7
4
7
8
8
8
7
6
9
8
7
7
7
9
16
16
6
14
18
16
16
16
15
16
15
14
13
12
11
9
15
10
7
13
11
10
10
10
13
11
14
11
12
15
11
16
15
39
43
43
44
44
40
43
43
34
35
0
49
54
60
63
60
64
61
61
63
55
56
49
45
42
62
39
27
42
42
40
39
37
42
48
56
45
35
42
49
59
62
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0311
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
Centre Name
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
SANKARDEV SISHU NIKETON, SINGHADUAR
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
RollNo
0311135
0311136
0311137
0311138
0311139
0311140
0311141
0311142
0311143
0311144
0311145
0311146
0311147
0311148
0311149
0311150
0312001
0312002
0312003
0312004
0312005
0312006
0312007
0312008
0312009
0312010
0312011
0312012
0312013
0312014
0312015
0312016
0312017
0312018
0312019
0312020
0312021
0312022
0312023
0312024
0312025
0312026
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
V
III
IV
IV
V
VI
VI
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI
Student Name
Bidyut Gogoi
Pabitra Konwar
L Arunya Singha
Prerona Dihingia
Chandrika Chetia
Anubhav Ayan Konwer
Chinmoy Konwar
Bishal Konwar
Palki Gogoi
Hirokjyoti Gogoi
Himanshu Gogoi
Prakash Das
Princi Gogoi
Priyanku Chetia
Papu Ali
Rajasir Gogoi
Tina Buragohain
Kaushik Ranjan Buragohain
Aushmita Buragohain
Bistri Buragohain
Hemanata Buragohain
Sampriti Dowarah
Dimpi Gogoi
Rahul Das
Manash Protim Saikia
Ujjal Dohutia
Nisha Das
Meghna Gogoi
Bhagyashree Das
Dipu Buragohain
Paul Phukon
Shyamol Gogoi
Gyandeep Changmai
Prasujya Gogoi
Afruja Ahmed
Rituparna Gogoi
Udipta Patar
Sistri Handique
Rakhi Buragohain
Prastuti Saikia
Modhusmita Chetia
Hridiksha Phukon
186 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
20
20
13
12
20
16
21
8
16
8
13
13
4
4
13
12
13
12
18
14
14
16
7
9
16
9
6
5
14
12
14
14
10
10
15
11
16
7
12
13
10
10
17
13
16
22
16
18
11
17
18
18
9
7
5
8
21
19
14
21
14
11
19
5
6
6
4
8
12
14
8
11
5
15
17
8
11
9
9
12
13
12
8
17
3
14
14
21
22
24
21
18
20
19
17
21
19
14
16
20
16
23
19
18
20
15
18
20
17
14
15
12
9
21
21
14
17
8
15
20
15
9
14
11
11
16
11
16
15
10
11
16
13
9
16
18
21
23
18
16
14
13
14
19
8
9
13
10
21
7
15
15
11
12
13
49
61
63
34
35
64
48
56
32
60
0
44
36
32
35
41
62
67
46
67
33
57
68
0
64
58
84
72
66
72
52
61
77
64
46
61
0
56
62
58
70
44
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
6th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0312
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
Centre Name
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
PANBECHA HIGH SCHOOL, PANBECHA
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0312027
0312028
0312029
0312030
0312031
0312032
0312033
0312034
0312035
0312036
0312037
0312038
0312039
0312040
0312041
0312042
0312043
0313001
0313002
0313003
0313004
0313005
0313006
0313007
0313008
0313009
0313010
0313011
0313012
0313013
0313014
0313015
0313016
0313017
0313018
0313019
0313020
0313021
0313022
0313023
0313024
0313025
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
Student Name
Princye Chetia
Niranjan Gogoi
Barsha Gogoi
Rimpi Konwar
Himraj Gogoi
Priyanshu Konwar
Ankita Buragohain
Himangkhu Dowarah
Sachin Changmai
Suruj Patar
Pranamika Gogoi
Hironmoyi Gogoi
Palakhi Boruah
Dimpal Borpatragohain
Tapan Konwar
Priyanka Buragohain
Rajashri Buragohain
Pujashree Gogoi
Bibhuti Ranjan Baruah
Bastov Gogoi
Mousum Maram Chetia
Mrinmoyee Borgohain
Partha Googi
Biplob Gogoi
Shilpi Sikha Chetia
Annaniya Borgohain
Kasturi Chetia
Debango Bhukhan Boruah
Subhashree Borgohain
Abhinob Borgohain
Prerana Boruah
Antarip Dutta
Koshick Gogoi
Himadri Buragohain
Priyanka Phukon
Bustov Borgohain
Riki Borgohain
Neha Dutta
Raja Chetia
Ankita Boruah
Prajwalita Boruah
Amar Jyoti Borgohain
187 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
21
20
19
25
20
23
8
12
13
7
12
14
14
6
13
15
19
13
16
15
11
8
18
17
19
10
23
15
17
16
14
15
16
10
16
15
15
21
12
13
13
12
9
15
14
16
16
25
13
3
11
10
11
7
11
5
6
8
16
14
12
16
19
11
4
20
20
10
22
19
15
11
10
15
13
17
12
4
16
19
14
9
11
18
19
20
14
20
8
16
4
9
12
3
8
8
5
6
5
18
11
11
7
7
5
9
6
11
9
5
21
9
7
12
11
13
13
10
12
8
12
17
9
7
7
7
11
14
12
12
14
15
13
8
10
9
10
14
10
5
10
14
14
13
9
13
9
8
11
11
14
15
14
11
12
10
9
9
8
16
8
6
15
12
13
9
13
55
60
69
59
73
58
79
38
32
46
29
41
43
40
22
34
55
60
51
44
51
44
36
39
59
62
40
80
54
51
49
44
52
50
53
48
33
58
69
48
38
44
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0313
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
Centre Name
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
MOGARAHAT ME SCHOOL, SIVASAGAR
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
RollNo
0313026
0313027
0313028
0313029
0313030
0313031
0313032
0313033
0313034
0313035
0313036
0313037
0313038
0313039
0313040
0313041
0313042
0313043
0313044
0313045
0313046
0313047
0313048
0313049
0313050
0313051
0313052
0313053
0313054
0313055
0313056
0313057
0314001
0314002
0314003
0314004
0314005
0314006
0314007
0314008
0314009
0314010
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Pranamika Chetia
Krishna Neog
Dharmistha Buragohain
Happy Gogoi
Partha Protim Borgohain
Rituraj Gogoi
Gitartha Chetia
Robiraj Chetia
Mami Duwari
Punima Neog
Priyanka Borgohain
Rahul Buragohain
Rinku Buragohain
Madhusmita Gogoi
Munu Phukan
Monjuri Dutta
Tusti Chetia
Deepjyoti Boruah
Animish Hazarika
Roktim Ronjon Gogoi
Rinki Gogoi
Priti Rekha Neog
Rajashree Borah
Himanku Saikia
Debasish Phukon
Akhaya Boruah
Hamanga Rajkhowa
Sudarshan Dutta
Pankaj Borgohain
Chironjit Borah
Nipu Dutta
Kritartha Boruah
Abdul Kabir
Afsana Begum
Aporna Das
Biswajit Bharali
Chinmoy Chutia
Kukil Kaptak
Meghali Das
Mrinmoi Jyoti Borah
Pratiksha Dutta
Tajmin Sultana
188 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
9
14
13
18
16
17
13
11
8
9
5
17
17
6
14
20
13
19
14
14
15
15
12
12
15
10
14
10
6
13
14
10
7
10
11
13
9
9
11
6
5
16
5
4
3
5
5
8
6
7
2
9
13
15
6
14
13
14
14
14
9
9
9
12
9
10
9
10
7
9
12
17
12
7
10
10
14
11
2
2
7
9
10
8
12
9
15
8
16
16
10
10
11
18
14
14
14
12
17
10
12
18
9
15
9
7
7
10
7
9
6
12
17
23
15
16
13
18
1
9
15
6
11
4
3
9
8
9
10
8
11
14
8
11
12
10
12
2
2
14
11
9
10
10
9
12
12
5
13
10
15
8
10
11
3
13
5
13
12
65
38
51
52
53
47
59
42
34
34
36
25
48
46
33
30
48
49
0
45
33
33
0
34
47
32
35
33
46
44
34
37
44
64
53
50
53
38
60
18
36
59
Rank
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
Centre Name
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
RollNo
0314011
0314012
0314013
0314014
0314015
0314016
0314017
0314018
0314019
0314020
0314021
0314022
0314023
0314024
0314025
0314026
0314027
0314028
0314029
0314030
0314031
0314032
0314033
0314034
0314035
0314036
0314037
0314038
0314039
0314040
0314041
0314042
0314043
0314044
0314045
0314046
0314047
0314048
0314049
0314050
0314051
0314052
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Anisha Saikia
Bhaswati Moni Dutta
Horchit Kakoti
Jagriti Gogoi
Jyotishree Borah
Kaushik Pron Das
Krishna Priya Saikia
Nazbin Sultana
Ranjan Bharali
Syeda Runa Anjum
Sehnaz Hussain
Md Shwahnaj Ahmed
Md Tafizuddin Ahmed
Tridip Singha Konwar
Barasha Bharali
Barbie Gogoi
Debojeet Taye
Sanchita Dutta
Sumit Raj Das
Trishna Jyoti Saikia
Abinsh Borah
Akaash Murari
Ankita Borah
Ankur Protim Borah
Md Arif Ali
Deepankar Barkakoti
Momi Begum
Salajana Begum
Yesmin Begum
Abhinab Das
Darshita Bhuyan
Disha Das
Dushmanta Sarmah
Md Mohsin Iftikar Hussain
Sudarkhan Gogoi
Sumon Das
Lakhishmita Hazarika
Nihar Nilim Bhuyan
Niki Dutta
Nilakhi Chutia
Pratiksha Gogoi
Rituraj Borah
189 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
10
9
7
17
9
9
15
5
2
12
11
20
17
14
14
15
13
16
13
3
22
9
9
8
13
15
13
11
12
7
6
6
9
8
8
5
21
15
11
6
20
13
14
12
7
11
11
3
13
8
9
10
17
10
5
5
12
5
15
12
12
7
10
7
12
8
10
4
16
13
10
3
13
10
14
21
20
13
17
14
12
12
8
6
15
11
9
9
14
11
12
18
20
21
8
15
13
11
9
17
11
15
14
7
6
9
16
12
12
10
6
6
7
10
9
13
8
16
9
13
13
6
13
10
5
4
7
7
9
6
7
6
5
11
7
7
8
14
15
10
9
6
10
10
13
15
11
12
7
11
7
8
9
4
13
30
54
34
0
55
48
39
41
31
47
40
40
22
76
47
35
22
58
43
56
0
50
61
47
46
0
50
46
41
31
38
42
42
36
48
31
53
37
35
36
33
57
Rank
Absent
7th
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0314
0314
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
Centre Name
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
SRIMANTA SANKARDEV VIDYALAYA, AKHOIPHUTIA
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
RollNo
0314053
0314054
0315001
0315002
0315003
0315004
0315005
0315006
0315007
0315008
0315009
0315010
0315011
0315012
0315013
0315014
0315015
0315016
0315017
0315018
0315019
0315020
0315021
0315022
0315023
0315024
0315025
0315026
0315027
0315028
0315029
0315030
0315031
0315032
0315033
0315034
0315035
0315036
0315037
0315038
0315039
0315040
Class
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
Student Name
Snigdha Priya Borah
Syeda Tazmin Sultana
Bastab Saikia
Bhaskor Dehingia
Nironjan Chetia
Bibek Arjun Konwar
Tulshi Chetia
Sumit Borgohain
Snigdha Chetia
Upangkhu Konwar
Polash Gogoi
Prinka Gogoi
Amlan Konwar
Roktim Gogoi
Sorandeep Konwar
Bristi Gogoi
Junmoni Gowala
Bidyashree Gogoi
Mukul Konwar
Kapilraj Gogoi
Rimly Chetia
Biprab Madhab Dowari
Rekha Dehingia
Shuvit Konwar
Prayekhi Gogoi
Manob Gogoi
Ankur Jyoti Konwar
Prince Borgohain
Prostuti Konwar
Lakhya Konwar
Utpal Handique
Tushti Gogoi
Minakhi Buragohain
Hrisiraj Phukon
Gautom Gogoi
Jahnabi Konwar
Bidikha Boruah
Rashmita Saikia
Bidisha Gogoi
Parasmoni Dehingia
Hrikhiraj Konwar
Jyotishna Konwar
190 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
12
15
17
6
13
10
14
19
16
14
14
10
18
8
8
8
12
16
18
19
15
13
15
12
6
14
7
16
12
7
12
7
12
13
18
12
13
17
17
12
21
10
11
4
18
11
16
16
20
18
12
15
15
12
12
14
11
8
16
12
12
11
6
15
16
12
11
19
12
11
13
15
8
10
10
13
8
15
9
12
23
14
5
12
11
8
10
4
9
8
12
8
6
5
6
4
14
8
12
4
12
7
11
12
6
9
4
4
15
9
8
8
10
5
6
6
12
12
6
8
8
11
18
10
7
13
10
7
7
9
17
10
13
14
13
7
9
3
17
8
10
8
18
10
13
11
10
15
16
14
13
14
12
16
12
8
9
14
8
12
13
12
15
8
18
10
13
44
44
34
52
30
55
44
59
59
47
41
44
29
61
38
41
28
58
45
54
53
37
52
51
42
45
56
39
51
47
35
35
37
42
50
45
47
45
48
76
46
46
Rank
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0315
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
Centre Name
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
BAKHAR BENGENA HIGH SCHOOL, BAMUN PUKHURI
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
RollNo
0315041
0315042
0315043
0315044
0315045
0315046
0315047
0315048
0315049
0315050
0315051
0315052
0315053
0315054
0315055
0315056
0315057
0315058
0315059
0315060
0315061
0315062
0315063
0315064
0316001
0316002
0316003
0316004
0316005
0316006
0316007
0316008
0316009
0316010
0316011
0316012
0316013
0316014
0316015
0316016
0316017
0316018
Class
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
Student Name
Gargi Konwar
Mala Chetia
Mousumi Phukon
Anjoli Konwar
Juganath Dehingia
Priya Dihingia
Prince Buragohain
Gyandeep Konwar
Raja Chetia
Harsha Jyoti Das
Basanta Chetia
Dibyajit Gogoi
Kalyan Dehingia
Nilakhee Konwar
Dipu Dehingia
Bipakshi Dehingia
Sewali Dihingia
Haripriya Chetia
Dimpe Chetia
Manash Konwar
Priyakshi Gogoi
Pubali Buragohain
Debojit Dowarah
Chittranjan Boruah
Nitamoni Mili
Janmoni Mili
Indrani Darig
Rashmita Yein
Sunmoina Yein
Porishmita Mili
Moni Panging
Rina Taye
Sonju Mili
Md Rajdan Ali
Bristy Hazarika
Ruyum Panging
Runam Yein
Purbanchal Das
Goutam Sarkar
Deepsikha Das
Rani Sharma
Kaku Chetia
191 Of 411
GK
GS
GM
LAN
10
12
12
13
9
7
16
18
18
18
16
12
9
9
7
18
14
12
8
16
13
12
10
12
8
13
10
11
4
7
8
7
4
3
6
7
9
8
8
8
9
6
4
6
5
4
9
6
19
13
11
15
13
12
17
13
17
12
12
11
9
13
16
12
14
12
15
16
17
9
14
9
5
13
12
13
19
10
15
16
16
21
16
8
15
16
16
15
8
12
11
9
9
16
18
11
7
10
15
13
16
13
15
16
18
22
14
14
15
15
20
16
5
5
11
4
6
19
9
5
9
9
7
9
9
5
7
10
10
23
11
6
8
11
9
9
10
9
15
12
11
10
6
6
7
9
8
8
16
14
13
14
14
17
11
8
11
12
15
11
TOTAL
0
47
40
37
51
44
39
51
51
52
49
42
40
27
33
40
43
0
37
38
52
41
43
54
47
31
28
41
42
43
60
42
50
56
58
83
52
36
49
54
60
51
Rank
Absent
Absent
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
Centre Name
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
RollNo
0316019
0316020
0316021
0316022
0316023
0316024
0316025
0316026
0316027
0316028
0316029
0316030
0316031
0316032
0316033
0316034
0316035
0316036
0316037
0316038
0316039
0316040
0316041
0316042
0316043
0316044
0316045
0316046
0316047
0316048
0316049
0316050
0316051
0316052
0316053
0316054
0316055
0316056
0316057
0316058
0316059
0316060
Class
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
Student Name
Bhyrab Gogoi
Akash Kaman
Padum Sharma
Bishal Sharma
Urishma Chungkrang
Angkur Jyoti Panging
Nayan Panging
Bornali Panging
Utpal Yein
Juntarali Yein
Pahee Mili
Trideep Yein
Neha Mala
Pranami Changmai
Somir Ranjan Das
Subhash Buragohain
Rojashree Das
Bishnu Hazarika
Parag Sarkar
Lakshman Sahani
Niran Sarkar
Juhi Kumari
Migam Panging
Sweety Das
Gitamoni Das
Munmi Gogoi
Abinash Sharma
Rituraj Gogoi
Krishnaa Chetia
Ajay Sharma
Akash Sharma
Sitaran Giri
Biswajyoti Yein
Bonita Panging
Arun Panging
Seuti Yein
Pahi Mili
Kamal Sharma
Anuj Chetry
Kushal Mili
Kanista Mili
Mainajan Panging
192 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
19
20
20
18
17
21
21
19
21
21
19
21
22
14
17
10
18
16
16
15
10
16
18
19
8
15
16
14
16
11
16
18
17
17
17
15
14
14
15
14
14
13
18
18
17
17
10
14
18
10
18
17
17
18
18
12
9
13
11
7
7
7
8
15
14
14
10
10
16
18
16
8
9
16
16
15
15
11
9
10
11
13
11
9
6
13
4
10
9
10
14
4
19
20
19
19
19
10
5
6
14
20
6
14
6
17
15
13
9
12
17
16
16
10
12
5
15
18
18
8
11
3
11
12
3
12
1
18
5
7
6
10
8
9
13
12
11
14
13
5
7
8
7
11
10
8
8
12
11
11
9
9
12
12
8
7
9
6
9
10
11
9
8
10
9
9
8
52
44
69
46
52
42
55
61
42
71
70
66
72
72
41
38
37
50
54
39
44
32
60
58
57
36
46
61
60
56
36
46
45
57
60
61
43
42
37
46
48
36
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
Centre Name
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
RollNo
0316061
0316062
0316063
0316064
0316065
0316066
0316067
0316068
0316069
0316070
0316071
0316072
0316073
0316074
0316075
0316076
0316077
0316078
0316079
0316080
0316081
0316082
0316083
0316084
0316085
0316086
0316087
0316088
0316089
0316090
0316091
0316092
0316093
0316094
0316095
0316096
0316097
0316098
0316099
0316100
0316101
0316102
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
III
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Susul Panging
Rup Chandra Panging
Doksiri Panging
Noni Kumar Panging
Sanku Panging
Monika Panging
Jimi Mili
Swarnalata Taye
Marichika Mili
Dorshita Giri
Nargis Begom
Somnath Das
Abhijit Sarkar
Simanta Sharma
Pranay Das
Biswajit Panging
Priya Sharma
Ruwad Gam
Riya Sharma
Gayatri Das
Ranjan Sarma
Papori Chetia
Trishna Sharma
Lashman Kaman
Kiron Kaman
Uddipna Borah
Sahin Sultan
Jannat Ahmed
Sabana Shannam
Nabajit Mili
Puja Biswash
Bibhu Chetry
Munna Taye
Raghu Mili
Suman Chetry
Chanu Mili
Pranab Jyoti Mili
Binud Mili
Sumu Mili
Budhuram Yein
Bikram Sing Regon
Bishnu Jyoti Mili
193 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
15
17
11
17
21
11
18
20
21
7
7
13
18
18
14
17
16
13
15
11
10
16
16
17
15
17
21
16
14
18
19
15
18
22
22
23
21
20
21
22
20
14
13
12
8
6
12
6
5
11
11
10
10
10
17
16
8
14
9
18
18
3
12
15
7
10
8
13
24
9
6
12
14
14
9
19
16
14
18
18
20
13
19
6
5
6
4
3
10
4
5
9
12
5
6
5
22
4
11
10
10
10
8
2
6
12
4
6
8
9
14
14
8
10
13
2
6
15
15
5
10
17
15
9
12
7
7
11
5
9
7
4
6
7
16
7
7
7
18
8
8
11
11
16
7
7
11
13
12
8
13
10
13
10
12
13
10
5
12
13
10
5
13
14
13
12
12
40
40
46
28
35
50
25
34
47
60
29
30
35
75
46
41
52
46
57
48
23
39
56
39
41
44
49
72
49
40
53
56
36
45
69
63
47
62
69
69
56
63
Rank
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
Centre Name
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
RollNo
0316103
0316104
0316105
0316106
0316107
0316108
0316109
0316110
0316111
0316112
0316113
0316114
0316115
0316116
0316117
0316118
0316119
0316120
0316121
0316122
0316123
0316124
0316125
0316126
0316127
0316128
0316129
0316130
0316131
0316132
0316133
0316134
0316135
0316136
0316137
0316138
0316139
0316140
0316141
0316142
0316143
0316144
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
IV
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Niha Mili
Palash Yein
Dhiraj Panging
Ligang Mili
Mamu Yein
Lucky Mili
Kamoluson Mili
Lulod Panging
Udwipta Mili
Sukanya Mili
Binoram Panging
Maful Mili
Niron Panging
Maina Pegu
Babaka Mili
Hemen Kaman
Shyamanta Sharma
Shibhom Sharma
Santamoni Taw
Jyoti Prasad Taye
Ricky Panging
Om Praksh Guwala
Chayanika Panging
Mriganko Mili
Pradip Panging
Bidwati Panging
Sankhapati Mili
Arun Mili
Gyandeep Mili
Anamika Panging
Pusan Sarkar
Muskaan Agarwal
Lakshman Kutum
Rubul Mili
Amar Sharma
Manuj Panging
Krishnamoni Narah
Mandip Natha
Manjit Gam
Bishal Panging
Biswomoti Gam
Prity Panging
194 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
21
19
18
22
18
18
22
16
18
18
20
18
15
18
23
19
17
14
15
14
16
16
16
16
16
12
16
13
18
17
14
19
17
12
16
18
14
11
11
11
11
10
9
13
11
10
15
24
15
7
9
6
6
8
8
8
6
5
7
8
12
8
4
17
16
7
10
16
13
12
13
8
6
4
8
8
6
4
6
17
12
6
7
8
7
11
7
6
6
7
10
0
7
6
6
14
10
9
9
17
9
7
11
10
9
6
9
12
7
5
5
14
13
8
12
10
9
8
10
10
9
9
8
12
14
11
11
18
17
2
11
18
17
19
15
18
12
7
5
9
12
9
9
11
12
6
5
7
3
10
6
10
10
16
13
10
10
8
12
14
15
11
12
71
64
47
53
73
54
48
57
45
44
38
46
51
39
37
49
74
57
35
43
38
38
43
41
40
37
33
41
33
51
42
35
0
49
39
24
31
52
46
53
47
58
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0316
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
Centre Name
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
DESANGMUKH GOVT SR BASIC SCHOOL, PANIDIHING
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
RollNo
0316145
0316146
0316147
0316148
0316149
0316150
0316151
0316152
0316153
0316154
0316155
0316156
0316157
0316158
0316159
0316160
0316161
0316162
0316163
0316164
0316165
0316166
0316167
0316168
0316169
0316170
0316171
0317001
0317002
0317003
0317004
0317005
0317006
0317007
0317008
0317009
0317010
0317011
0317012
0317013
0317014
0317015
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
IV
IV
IV
III
IV
V
IV
III
IV
IV
IV
IV
VII
VIII
VII
Student Name
Ujjal Mili
Tularam Mili
Jintu Mili
Puja Mili
Jupitora Yein
Diganta Mili
Oiappun Gam Panging
Junmoni Panging
Anurag Panging
Lilen Panging
Amiya Panging
Dibya Kr Yein
Puspadhar Panging
Bijit Panging
Ranjan Sharma
Kabita Sharma
Jagnath Panging
Dipjyoti Gogoi
Amrit Puri
Akash Sharma
Ajay Puri
Raja Chungkrang
Maina Yein
Jyoti Chungkrang
Rekhamoni Mili
Shekhar Sharma
Amit Panging
Kaustav Chetia
Sudarshana Dutta
Soumarjit Phukon
Sneha Phikon
Chinmoyee Khanikar
Anumita Bora
Karabi Konwar
Samiran Borkotoky
Hrishi Bandana Mahanta
Luise Gogoi
Ajonika Gogoi
Raktabh Rajmohan
Bharnahv Chetia
Pradyut Phukan
Shreya Borkotoky
195 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
21
13
17
21
18
11
19
17
18
16
13
14
20
15
15
16
7
15
18
10
15
15
14
14
19
20
18
16
21
20
15
18
20
18
19
14
10
18
15
19
16
8
10
8
8
7
8
6
5
9
13
12
10
9
11
8
7
7
7
9
11
5
9
9
5
6
11
9
14
14
21
20
11
18
19
19
20
14
13
18
15
14
10
7
10
9
10
2
10
4
3
6
11
7
4
3
12
1
4
5
5
7
9
8
9
8
7
7
8
7
20
14
21
16
9
13
22
9
16
8
17
21
12
14
5
12
16
6
8
12
8
7
9
10
9
11
10
12
15
8
8
7
9
8
9
8
12
12
9
9
12
9
19
17
17
14
10
16
17
16
16
14
17
17
18
13
13
43
57
36
43
42
44
28
36
42
51
46
37
38
58
32
34
35
28
39
47
31
45
44
35
36
50
45
71
61
80
70
45
65
78
62
71
50
57
74
60
60
44
Rank
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
Centre Name
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
RollNo
0317016
0317017
0317018
0317019
0317020
0317021
0317022
0317023
0317024
0317025
0317026
0317027
0317028
0317029
0317030
0317031
0317032
0317033
0317034
0317035
0317036
0317037
0317038
0317039
0317040
0317041
0317042
0317043
0317044
0317045
0317046
0317047
0317048
0317049
0317050
0317051
0317052
0317053
0317054
0317055
0317056
0317057
Class
VII
IV
IV
VI
VII
VII
VII
V
V
V
VI
VI
VII
IV
VI
V
V
V
V
V
V
VI
V
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
III
VIII
III
III
III
IV
Student Name
Ashona Sarmah
Priyadarshinee Baruah
Parishmita Chutia
Mintu Neog
Juit Jyoti Moran
Pulak Nath
Lipi Gohain
Barakha Phukan
Malobika Gogoi
Astha Basumatary
Thambel T Gogoi
Nupur Saikia
Khushi Ghosh
Joyshree Gogoi
Bibek Gogoi
Moitri Deka
Sudarshan Konwar
Violina Boruah
Prachurjya Pran Chutia
Jeet Borah
Suprodip Paul
Pratichi Konwar
Pragyashree Boruah
Jyotiraditya Bharali
Krishna Kamal Boruah
Master Nobadeep Chutia
Hirok Jyoti Lahon
Bibhash Jyoti Chetia
Ahladit Buragohain
Jyotishna Dekaboruah
Anannya Dehingia
Arabindra Raidingia
Gaurav Chetia
Manash Protim Deori
Antara Labiba
Jahin Abrar
Nishita Handique
Himshikha Handique
Ishwant A D Bharali
Nishita Das
Tribani Boruah
Arfaz Ali
196 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
17
19
20
19
16
17
14
12
16
22
11
11
19
17
17
17
14
9
14
14
15
20
18
4
22
12
9
12
11
7
10
7
13
14
15
15
18
16
12
15
13
9
14
11
16
17
17
17
22
16
19
16
12
17
22
13
16
13
16
13
15
9
10
17
13
17
15
11
15
15
16
12
16
18
19
15
12
13
16
17
17
19
12
10
18
8
7
7
10
15
14
17
15
18
17
17
15
19
22
22
16
18
8
14
17
18
12
13
14
12
12
14
14
22
21
19
12
11
17
18
10
11
7
19
11
10
19
19
24
24
6
8
7
12
9
12
10
14
12
13
11
10
11
20
22
14
13
7
15
7
10
51
76
64
58
63
54
42
52
44
60
73
61
0
64
74
49
60
61
57
0
58
63
0
47
49
58
0
50
49
63
53
50
58
63
88
89
55
51
33
58
51
50
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
2nd
1st
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
Centre Name
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
RollNo
0317058
0317059
0317060
0317061
0317062
0317063
0317064
0317065
0317066
0317067
0317068
0317069
0317070
0317071
0317072
0317073
0317074
0317075
0317076
0317077
0317078
0317079
0317080
0317081
0317082
0317083
0317084
0317085
0317086
0317087
0317088
0317089
0317090
0317091
0317092
0317093
0317094
0317095
0317096
0317097
0317098
0317099
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
IV
III
V
VII
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VII
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Silpika Chutia
Aakash Deb Nath
Jahed Haque
Raja Chamua
Kishan Biswas
Annan Singh
Dimple Gogoi
Madhujya Saikia
Ragini Gogoi
Naina Parbin
Jyoti Phukan
Arpita Phukan
Ankita Phukan
Abhilekh Boruah
Sarbajit Sonowal
Bibek Sahu
Srishtilupa Dehingia
Sivangi Kashyap
Dorshree Borgohain
Aditi Sahu
Ashis Protim Dutta
Hemanga Borah
Ananya Sahu
Rahul Mitra
Udhab Konwar
Tonmoy Jyoti Mahanta
Ankita Mahanta
Aryaneel Boruah
Krishna Devi Gogoi
Anurag Khanikar
Nang Khamseng Gogoi
Sabyasachi Sonowal
Deebakhi Konwarr
Sagarika Changmai
Archita Dutta
Jyotishna Khanikar
Priyanuj Kander
Kabert Konch
Lubna Tipomia
Liza Boruah
Bidisa Molia
Priyalakhi Tamuli
197 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
17
7
15
16
9
19
13
16
21
15
22
12
19
19
17
7
16
8
13
18
18
14
21
18
19
14
11
9
9
8
11
12
12
10
4
12
23
17
11
20
11
14
14
10
11
16
9
11
16
13
12
7
5
7
8
9
8
12
6
7
5
13
20
11
12
18
12
14
19
6
7
14
7
10
18
17
16
14
10
8
7
11
7
14
10
16
12
18
16
17
14
18
14
18
17
15
10
15
10
14
15
13
15
18
13
14
15
18
16
14
18
18
6
11
16
14
17
12
11
15
14
10
4
8
14
11
18
16
9
12
13
12
21
16
14
15
15
11
14
15
13
9
11
11
9
10
15
17
15
10
15
53
43
31
39
44
35
57
41
49
42
58
81
57
56
75
54
53
66
39
41
63
44
49
70
61
62
0
60
0
66
0
63
38
39
57
52
0
51
60
56
48
53
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
Centre Name
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
RollNo
0317100
0317101
0317102
0317103
0317104
0317105
0317106
0317107
0317108
0317109
0317110
0317111
0317112
0317113
0317114
0317115
0317116
0317117
0317118
0317119
0317120
0317121
0317122
0317123
0317124
0317125
0317126
0317127
0317128
0317129
0317130
0317131
0317132
0317133
0317134
0317135
0317136
0317137
0317138
0317139
0317140
0317141
Class
III
VI
VI
III
VI
VI
VII
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Mouchumi Gogoi
Sanjib Newar
Ritushna Chutia
Sulakhyana Tamuli
Prasanta Chutia
Tonmoy Boruah
Rakesh Kr Saikia
Shristi Dey
Chiraj Boruah
Anuksa Gogoi
Rintu Gogoi
Madhumoy Mahanta
Kowshik Gogoi
Shyamalima Lukhurakhan
Mahazabin Banu
Bhaskarjyoti Yeain
Prianku Hazarika
Debashree Gogoi
Biraj Phukon
Mondeep Gogoi
Tanushree Hazarika
Momena Nirmoliya
Koushik Ray
Santana Handique
Raginee Ballaree Gogoi
Nirmanjoli Taye
Porihikha Saikia
Biswajit Taye
Rimpi Mili
Anshumaan Chetia
Sueety Kahar
Bhairob Jyoti Gohain
Biplob Kalita
Krishna Kamal Gogoi
Gourab Dutta
Amlanjyoti Gogoi
Sumon Mohan
Nome Gogoi
Jyotika Dhan
Umesh Gogoi
Manoka Dey
Borsha Tanti
198 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
24
13
22
19
22
18
13
16
13
16
20
18
19
9
13
7
17
12
11
12
14
18
12
13
11
16
16
10
12
18
18
23
5
9
9
8
2
10
13
8
14
9
17
4
6
6
7
8
15
17
18
14
16
9
14
8
17
11
10
17
10
14
11
17
11
11
11
14
8
19
10
11
4
12
0
7
9
13
16
18
7
11
14
16
11
12
24
6
7
15
11
14
8
7
7
6
12
8
16
8
5
9
4
15
3
1
11
10
0
6
9
11
12
6
10
17
12
9
14
13
13
9
13
17
12
12
15
13
11
22
19
14
9
17
9
7
11
8
10
3
10
9
6
5
8
8
7
3
14
12
11
11
14
11
11
51
60
45
71
50
66
44
52
49
41
47
67
61
79
38
49
29
51
22
0
32
33
43
41
64
30
28
46
45
36
35
62
0
56
0
45
36
49
46
46
30
41
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0317
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
Centre Name
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MORAN HS SCHOOL, MORANHAT
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
RollNo
0317142
0317143
0317144
0317145
0317146
0317147
0317148
0317149
0318001
0318002
0318003
0318004
0318005
0318006
0318007
0318008
0318009
0318010
0318011
0318012
0318013
0318014
0318015
0318016
0318017
0318018
0318019
0318020
0318021
0318022
0318023
0318024
0318025
0318026
0318027
0318028
0318029
0318030
0318031
0318032
0318033
0318034
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
III
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Gargi Rajbonxi
Momata Chetia
Md Atikur Rahman
Shristi Mohan
Priyanka Boruah
Anushree Priya Das
Srijani Chetia
Gouttam Gogoi
Priyashree Changmai
Ritisha Boruah
Mayurtrishna Mohan
Priyalakhi Moran
Shyamolika Dowarah
Akangkhya Gogoi
Rajnandini Bhuyan
Tanaya Moran
Mridupaban Gogoi
Kanchan Boruah
Sudipta Lahon
Christajyoti Konwar
Tanushree Boruah
Tisna Boruah
Jhorna Hazarika
Niharika Taye
Ankita Gogoi
Prapti Borgohain
Shikha Teli
Gargee Lahon
Anjana Borgohain
Mriganath Rajkonwar
Kostov Kurmi
Gopal Boruah
Jun Phukon
Tajroshon Gogoi
Priyangana Chetia
Daisy Gogoi
Dharmistha Boruah
Dayamoie Kurmi
Jitul Handique
Barun Lahon
Biswajit Lahon
Brishty Boyanya Changmai
199 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
14
12
11
9
9
5
15
10
8
7
6
11
5
5
17
13
12
12
9
12
10
16
13
14
14
19
16
10
14
4
18
20
21
14
21
11
14
6
5
12
8
15
6
15
6
12
9
4
11
13
19
10
16
7
13
20
17
18
19
22
10
16
19
14
18
17
21
14
15
12
13
9
14
19
10
7
16
18
15
15
20
15
17
19
20
13
20
18
20
14
9
12
7
18
12
20
17
15
16
17
10
18
22
8
16
12
15
9
11
9
15
8
5
9
8
12
12
12
13
8
20
11
13
18
12
4
11
9
13
7
12
9
7
5
4
7
8
16
19
13
11
16
16
13
12
9
13
9
12
9
7
12
7
11
12
48
38
50
38
31
0
41
23
57
54
69
44
71
40
49
0
67
62
60
65
82
49
55
0
61
81
45
60
64
63
40
43
39
48
42
41
47
39
44
39
47
43
Rank
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
Centre Name
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
RollNo
0318035
0318036
0318037
0318038
0318039
0318040
0318041
0318042
0318043
0318044
0318045
0318046
0318047
0318048
0318049
0318050
0318051
0318052
0318053
0318054
0318055
0318056
0318057
0318058
0318059
0318060
0318061
0318062
0318063
0318064
0318065
0318066
0318067
0318068
0318069
0318070
0318071
0318072
0318073
0318074
0318075
0318076
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Korobi Gogoi
Kajukamal Konwar
Kamakhiya Konwar
Jigyashree Handique
Dimpi Konwar
Moon Phukon
Gourav Jyoti Konwar
Bhaskar Jyoti Buragohain
Pamkaj Newar
Vikrant Moran
Khirud Gogoi
Chandutpal Boruah
Krishna Kanta Bailung
Bhobesh Phukon
Dipjoty Gogoi
Momi Phukon
Gunjongity Changmai
Koustave K M Gogoi
Samujjal Gogoi
Prathana Konwar
Niha Newar
Priyadakhina Khamon
Chayanika Chetia
Supriya Bhuyan
Meghali Konwar
Mukunda Borgohain
Pallav Buragohain
Nayan Jyoti Borgohain
Youbraj Borgohain
Chandon Borgohain
Tridyut Konwar
Progyan Boruah
Ananya Konwar
Richika Borgohain
Joyshree Sabukdhara
Doly Borgohain
Mayour Trishna Konwar
Rimpi Duwarah
Monju Gogoi
Gayetri Arandhara
Pallovi Borgohain
Pallab Hatimuria
200 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
5
20
16
18
23
16
11
12
14
8
9
9
4
7
7
8
7
18
12
10
9
9
7
16
14
12
15
16
11
13
7
10
10
12
12
11
14
9
15
14
17
8
13
15
3
13
7
10
14
11
7
7
10
5
6
11
10
5
5
5
8
11
5
9
3
11
7
15
11
11
14
10
13
14
9
14
15
14
5
7
5
13
13
19
12
7
16
15
11
9
18
18
19
13
16
18
13
20
16
9
16
21
9
16
18
15
11
8
18
6
14
16
15
6
15
15
12
12
7
8
11
9
9
8
12
8
7
13
6
11
11
11
6
12
12
12
6
4
6
7
8
9
9
7
4
16
10
13
15
14
14
8
12
13
16
13
9
9
12
8
12
6
10
11
22
64
48
51
66
53
42
46
40
37
40
46
31
30
31
35
43
62
46
34
41
50
0
42
50
43
58
60
53
36
57
53
60
47
29
39
51
34
46
41
44
34
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
Centre Name
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
RollNo
0318077
0318078
0318079
0318080
0318081
0318082
0318083
0318084
0318085
0318086
0318087
0318088
0318089
0318090
0318091
0318092
0318093
0318094
0318095
0318096
0318097
0318098
0318099
0318100
0318101
0318102
0318103
0318104
0318105
0318106
0318107
0318108
0318109
0318110
0318111
0318112
0318113
0318114
0318115
0318116
0318117
0318118
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Abhijit Kurmi
Biman Borphukon
Dibyajuti Gogoi
Geetika Boruah
Ripa Newar
Himadri Kalita
Prostuti Boruah
Debajit Gogoi
Bipul Munda
Harendra Gogoi
Bijit Das
Pronob Gogoi
Kalpajyoti Gogoi
Bitupan Bailung
Ankuman Gogoi
Mukesh Kumar
Yasmin Rohman
Luson Gogoi
Tridip Borah
Amlan Saikia
Nitikha Gogoi
Kashmiri Konwali Chabukdhara
Lukapriya Taye
Nishita Gogoi
Chandon Borgohain
Kalyan Chetia
Pinkee Duarah
Risha Konwar
Kangkona Borgohain
Sanjushree Konwar
Dimpee Boruah
Kosturi Chetia
Kusum Teli
Puja Konwar
Trishna Borgohain
Biswarjit Boruah
Devojit Lukhurakhon
Purneswar Garh
Biswajit Saikia
Dinesh Hasda
Amal Garh
Bimal Garh
201 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
9
20
13
13
12
12
19
8
22
11
18
20
19
20
10
18
17
16
12
11
11
9
9
9
8
13
7
11
8
14
16
14
13
17
18
18
18
12
7
10
7
6
8
6
4
5
8
6
6
9
9
8
6
13
9
6
12
7
15
9
13
11
12
11
8
10
7
12
15
13
16
11
12
16
13
8
12
21
21
16
20
12
16
12
17
16
7
16
16
18
14
15
11
9
14
12
17
5
9
15
18
13
10
5
8
9
12
9
10
12
13
11
6
6
7
9
5
6
12
5
11
8
8
16
16
6
8
0
10
8
11
7
7
10
14
6
3
4
6
3
7
10
15
12
13
13
14
6
11
7
13
14
16
16
13
17
12
11
9
8
9
11
14
46
34
56
38
41
40
38
47
28
51
32
50
60
55
57
44
61
60
53
0
28
47
56
60
58
60
29
43
28
52
47
44
51
49
56
46
38
30
30
34
32
50
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
Centre Name
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
RollNo
0318119
0318120
0318121
0318122
0318123
0318124
0318125
0318126
0318127
0318128
0318129
0318130
0318131
0318132
0318133
0318134
0318135
0318136
0318137
0318138
0318139
0318140
0318141
0318142
0318143
0318144
0318145
0318146
0318147
0318148
0318149
0318150
0318151
0318152
0318153
0318154
0318155
0318156
0318157
0318158
0318159
0318160
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Bondita Gogoi
Puja Garh
Gitanjali Gogoi
Ritumoni Gogoi
Dimpimoni Taid
Pratishtha Kakoti
Trishna Baruah
Sumi Konwar
Pronob Jyoti Deka
Ishanu Phukon
Runu Murah
Deepshikha Ligira
Kakali Gogoi
Susma Newar
Dabojit Gogoi
Pronay Jyoti Boruah
Dipamoni Kalita
Bristi Pegu
Lakhimoni Kurmi
Priyashree Hazarika
Hatabdi Priya Phukon
Pranamika Dowarah
Bedanta Gogoi
Sidhartha Neog
Dayananda Boruah
Lakhya Jyoti Gogoi
Riya Debnath
Arindom Borgohain
Kiran Kamal Konwar
Akash Gogoi
Hilok Borgohain
Pranjal Konwar
Baby Lahon
Popy Borgohain
Angkita Konwer
Hemanta Tamuli
Jitul Chetia
Himangshu Chutia
Rudrajit Rongsuwal
Pabitra Tuli
Jagadish Bawri
Samim Ahmed
202 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
13
16
11
10
16
12
13
10
8
8
18
10
13
14
13
7
17
6
10
20
15
22
22
18
18
15
11
11
18
12
12
15
14
14
7
8
4
5
4
4
7
7
11
13
5
11
4
10
10
10
7
6
7
6
13
9
17
13
11
12
12
9
7
11
7
6
7
7
8
7
6
8
2
5
6
2
5
3
4
7
4
7
3
3
2
2
7
3
3
15
3
19
14
12
8
9
8
11
8
11
6
6
13
13
4
12
13
11
9
13
11
10
12
12
9
12
14
6
10
10
12
9
8
11
15
11
16
18
13
14
15
12
12
10
13
10
12
13
14
12
14
13
18
17
18
14
14
11
9
8
9
5
6
3
9
10
9
13
13
14
15
13
15
34
39
41
29
28
39
32
35
36
37
29
45
35
32
37
35
28
39
24
30
63
38
74
67
54
52
51
40
41
47
43
34
40
47
49
0
44
47
41
51
48
51
Rank
MERIT
7th
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
Centre Name
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
MAHMORA ME & HIGH SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
RollNo
0318161
0318162
0318163
0318164
0318165
0318166
0318167
0318168
0318169
0318170
0318171
0318172
0318173
0318174
0318175
0318176
0318177
0318178
0318179
0318180
0318181
0318182
0318183
0318184
0318185
0318186
0318187
0318188
0318189
0318190
0318191
0319001
0319002
0319003
0319004
0319005
0319006
0319007
0319008
0319009
0319010
0319011
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
Student Name
Pinky Sahu
Alisa Khan
Ritu Newar
Puja Boruah
Kabita Baruah
Rumi Kurmi
Dulal Mazi
Bobita Bhuyan
Anushka Gohain
Kheeshmeeta Newar
Sabita Munda
Anamika Garh
Kailyan Gogoi
Arjun Mali
Dimpee Changmai
Jaya Munda
Chiranjiv Deugharia
Hirok Jyoti Dewgharia
Sontuash Phukon
Monuranjan Phukan
Riyonjit Pegu
Rubrat Patiri
Deepsikha Boruah
Joyshree Mohan
Hiamkhi Changmai
Dipshikha Phukon
Swagata Mohan
Sumitra Gogoi
Jyotika Mohan
Tapon Boruah
Runi Konwar
Mousum Borah
Anudigna Dihingia Baruah
Rahul Boroah
Nitisikha Borah
Tridisha Boruah
Himangshu Kalita
Sanjiboni Kalita
Rajdeep Dutta
Akash Nath
Mintu Boruah
Mosina Begum
203 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
14
14
10
16
9
14
13
11
15
12
13
10
3
5
7
11
7
8
3
8
7
10
10
8
8
3
8
9
4
6
4
7
7
7
4
5
7
6
11
10
13
7
8
10
8
14
9
11
8
13
13
16
12
14
13
7
8
18
14
17
6
17
12
8
11
10
5
10
11
10
12
8
11
6
7
5
9
6
4
11
10
8
5
8
9
10
14
10
9
7
17
11
15
13
15
31
37
43
32
37
31
32
42
34
40
35
41
37
0
43
37
44
42
27
29
57
45
52
32
51
0
0
43
31
53
37
46
0
37
39
71
50
53
43
57
38
36
16
9
21
10
14
8
10
13
8
13
7
3
8
9
8
12
9
11
10
11
14
17
21
18
18
11
14
13
11
7
7
16
13
11
11
16
12
10
9
7
19
9
16
11
13
7
5
7
8
15
10
8
10
14
6
10
Rank
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0319
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Centre Name
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
DEMOW HS SCHOOL
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
RollNo
0319012
0319013
0319014
0319015
0319016
0319017
0319018
0319019
0319020
0319021
0319022
0319023
0319024
0319025
0319026
0319027
0319028
0320001
0320002
0320003
0320004
0320005
0320006
0320007
0320008
0320009
0320010
0320011
0320012
0320013
0320014
0320015
0320016
0320017
0320018
0320019
0320020
0320021
0320022
0320023
0320024
0320025
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Imandar Saikia
Chaya Moni Borah
Alpa Bania
Dhiraj Koushik Gogoi
Bhargav Gogoi
Pranab Jyoti Borgohain
Moyuri Borgohain
Priyanku Buragohain
Kasturi Boruah
Shardhanjali Buragohain
Kaustabhmoni Gautam
Prantik Das
Nabajyoti Buragohain
Akash Deep Borah
Bivash Handique
Sushmita Gogoi
Samannay Bhuyan
Bastov Jyoti Boruah
Chinmoy Boruah
Pallab Phukon
Priya Gorh
Reekhika Boruah
Ongsheng Phukon
Monjil Mousum Boruah
Justina Phukon
Saswati Phukon
Doli Mali
Jahnabi Buragohain
Puberun Borah
Koushik Phukon
Arfin Sultana
Rajnur Zaman
Ranjita Koiri
Srabanika Senchowa
Bastav Nath
Gayatry Bhuyan
Himanta Buragohain
Kirti Dulal Sahu
Meghali Saikia
Musfique Hassan
Pranabjyoti Bharali
Rituraj Mohan
204 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
18
12
25
25
20
10
17
10
18
14
14
8
22
18
14
21
16
17
11
15
14
18
21
20
17
8
18
20
19
18
21
14
10
7
13
11
11
9
9
13
16
5
19
19
16
12
6
10
17
15
21
20
4
22
8
8
20
20
10
8
9
7
11
10
4
6
16
13
8
20
16
9
4
5
10
9
16
15
16
2
17
11
16
17
16
14
15
13
12
14
14
10
7
17
12
7
14
15
12
5
7
10
12
12
16
19
1
15
12
7
4
11
20
13
14
15
12
15
16
15
15
18
7
13
6
9
20
11
9
17
9
12
13
9
17
7
10
7
4
4
20
10
8
9
12
6
14
6
7
13
6
11
5
1
17
12
10
9
5
10
14
7
11
78
57
55
80
82
58
43
46
42
54
49
37
30
68
59
34
74
66
54
32
33
44
56
64
72
72
15
0
53
35
38
19
25
77
46
41
50
38
43
57
37
50
Rank
7th
7th
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Centre Name
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
RollNo
0320026
0320027
0320028
0320029
0320030
0320031
0320032
0320033
0320034
0320035
0320036
0320037
0320038
0320039
0320040
0320041
0320042
0320043
0320044
0320045
0320046
0320047
0320048
0320049
0320050
0320051
0320052
0320053
0320054
0320055
0320056
0320057
0320058
0320059
0320060
0320061
0320062
0320063
0320064
0320065
0320066
0320067
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Abhijnyan Boruah
Aditee Boruah
Brishtirani Phukon
Chitralee Phukon
Dibyajyoti Phukon
Gayatri Boruah
Pongkhi Rajkhowa
Resobraj Phukon
Rajdeep Chetia
Suchitra Gharphalia
Chandan Boruah
Chitrali Boruah
Sumon Phukon
Pankaj Boruah
Simon Boruah
Tonuja Mohan
Kangana Phukan
Koushik Jyoti Phukon
Violeena Gogoi
Monjyotshna Boruah
Palki Priya Mohan
Prarthana Boruah
Sujata Mohan
Bhargabv Jyoti Konwar
Dhiraj Gogoi
Koustav Borgohain
Nibir Phukon
Surlee Mohan
Yubraj Phukon
Pahi Gharphalia
Bablu Nath
Depjyoti Bhumiz
Dimpi Mohan
Hirok Jyoti Bharali
Namita Bhumij
Rehan Ali
Hemanga Mohan Boruah
Pharina Boruah
Priyanka Phukon
Protima Gharphalia
Shruti Mohan
Swapnanil Boruah
205 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
12
18
14
13
14
17
13
19
19
18
21
13
13
22
21
14
18
10
16
14
17
4
21
19
18
18
22
8
18
5
12
13
14
13
12
12
15
7
16
13
16
15
6
13
13
13
14
10
7
16
11
10
16
3
17
13
12
9
14
11
15
13
11
6
15
19
15
14
16
7
14
9
14
14
12
11
7
15
18
7
14
13
11
9
6
11
7
7
7
11
9
7
11
6
15
9
14
13
9
15
11
16
10
10
7
5
12
13
8
12
10
9
15
4
9
4
9
8
8
10
6
8
9
7
19
12
11
12
9
10
9
14
10
14
14
9
14
8
14
15
12
7
13
9
9
10
13
8
17
17
13
10
17
7
14
6
13
13
12
8
5
9
15
10
15
11
15
51
35
54
43
43
44
52
39
56
55
43
66
33
58
63
54
45
56
46
50
47
48
23
65
68
54
54
65
31
61
24
48
44
47
40
32
46
54
32
54
44
61
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Centre Name
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
RollNo
0320068
0320069
0320070
0320071
0320072
0320073
0320074
0320075
0320076
0320077
0320078
0320079
0320080
0320081
0320082
0320083
0320084
0320085
0320086
0320087
0320088
0320089
0320090
0320091
0320092
0320093
0320094
0320095
0320096
0320097
0320098
0320099
0320100
0320101
0320102
0320103
0320104
0320105
0320106
0320107
0320108
0320109
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
Student Name
Kalyan Mohan
Ayon Dehingia
Kalpapran Mohan
Rajkamal Borgohain
Nirupom Borah
Prakhipta Handique
Liza Phukon
Mousumi Phukon
Princhipriya Mohon
Deepankar Boruah
Jasim Javed
Liza Borgohain
Mrinal Gogoi
Noyanjyoti Phukon
Uddipon Borgohain
Pragyandeep Handique
Gunasagar Phukon
Samir Gautom Mohan
Abhinob Boruah
Anindita Boruah
Kalpajyoti Boruah
Nilanjana Boruah
Prostuti Chawrok
Trishnakhi Boruah
Anupom Koiri
Deepsikha Gharphalia
Dipali Mudi
Injamul Hussain
Siddhartha Koiri
Sivajee Rajbonshi
Dipsikha Phukon
Donseng Boruah
Niharika Mohan
Samudra Kajal Phukon
Merilin Boruah
Prerana Boruah
Barasha Boruah
Tina Rajkhuwa
Bhaskar Jyoti Boruah
Moyuri Mohan
Nizara Boruah
Anwesha Phukon
206 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
16
14
18
18
13
13
10
16
13
17
13
10
16
12
12
15
18
24
21
14
20
20
18
19
17
15
14
20
9
10
21
9
13
21
19
17
12
17
15
16
16
9
11
7
16
11
12
11
13
11
12
10
11
10
9
8
13
9
15
14
17
7
15
11
8
15
18
17
14
14
15
19
20
16
18
14
16
14
13
12
11
10
5
13
6
9
7
9
4
7
9
8
8
6
8
10
9
10
5
10
11
17
15
8
11
12
13
11
6
9
5
9
6
18
5
11
12
9
3
6
4
8
4
8
1
17
12
11
15
11
15
15
10
8
7
13
11
10
9
7
16
16
9
14
15
9
14
15
13
13
12
5
14
12
9
13
12
12
10
16
14
10
10
10
16
9
14
54
45
41
56
49
44
46
42
43
40
46
43
40
43
37
46
50
53
69
68
38
60
58
52
58
53
46
47
55
39
60
58
48
53
60
52
47
39
47
46
43
36
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0321
0321
0321
0321
0321
Centre Name
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
JATIYA VIDYAPEETH, PARIZAT
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
RollNo
0320110
0320111
0320112
0320113
0320114
0320115
0320116
0320117
0320118
0320119
0320120
0320121
0320122
0320123
0320124
0320125
0320126
0320127
0320128
0320129
0320130
0320131
0320132
0320133
0320134
0320135
0320136
0320137
0320138
0320139
0320140
0320141
0320142
0320143
0320144
0320145
0320146
0321001
0321002
0321003
0321004
0321005
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
Student Name
Niharika Gogoi
Rumantika Handique
Abhijit Mohan
Chanakya Buragohain
Pallab Koiri
Rakhi Borgohain
Bondana Phukon
Dhriti Progya Phukon
Jhorna Boruah
Bhukhana Gogoi
Konki Gogoi
Munmi Bora
Sweet Phukan
Machangfa Mohan
Chanchal Rajkhowa
Nishi Priya Mohan
Princy Phukon
Vitalee Rajkhowa
Pragoti Buragohain
Sukalyan Mohan
Ambika Rajbonshi
Bandana Rajbonshi
Bastav Konwar
Debashree Phukon
Giri Prosad Phukon
Niki Ranjan Handique
Pankaj Phukon
Puja Chutia
Rituraj Changmai
Pori Mohan
Shikhamoni Boruah
Upasana Phukon
Papuli Mohan
Sumpy Borgohain
Arati Urang
Biplob Sasani
Nituraj Phukon
Abhiraj Sonowal
Dugdha Mohan
Dulumoni Sonowal
Girin Tamuli
Gyandeep Gogoi
207 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
19
9
16
17
7
15
15
12
9
11
9
16
7
17
18
9
8
11
7
1
6
4
10
5
3
4
8
7
6
7
3
5
11
16
11
15
15
7
9
15
10
8
10
10
18
18
18
16
21
4
17
12
8
11
8
2
9
11
7
6
5
9
13
12
13
12
14
17
15
15
16
17
14
14
18
16
15
10
15
17
11
9
13
7
17
17
18
14
11
9
9
10
12
12
13
11
12
12
10
10
9
7
2
10
9
11
17
17
14
13
11
3
9
11
10
8
14
11
2
7
7
8
8
5
8
9
10
11
8
12
13
8
11
10
13
10
10
9
12
7
17
17
16
5
10
7
6
12
7
7
9
18
17
12
12
32
61
32
51
54
31
39
47
36
21
32
0
25
57
53
46
45
48
0
54
43
38
45
53
46
45
52
51
36
44
49
50
31
26
38
31
50
52
50
49
0
59
Rank
MERIT
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
Centre Name
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
RollNo
0321006
0321007
0321008
0321009
0321010
0321011
0321012
0321013
0321014
0321015
0321016
0321017
0321018
0321019
0321020
0321021
0321022
0321023
0321024
0321025
0321026
0321027
0321028
0321029
0321030
0321031
0321032
0321033
0321034
0321035
0321036
0321037
0321038
0321039
0321040
0321041
0321042
0321043
0321044
0321045
0321046
0321047
Class
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Jyotish Dulakakharia
Kongkona Boruah
Nayan Dulakakaharia
Priyakhi Gogoi
Priyanka Gogoi
Sourav Sonowal
Surajit Gogoi
Ankita Changmai
Barakha Sonowal
Bhaswati Chetia
Bismita Gogoi
Bristi Saikia
Chandon Mohan
Debnanda Sonowal
Dharitree Sonowal
Dimpee Chetia
Dolee Boruah
Dukumoni Mohan
Gunjal Chutia
Himadri Mohan
Hirok Jyoti Dutta
Jishnu Moran
Kashis Chetia
Monikha Gogoi
Pallab Sonowal
Pori Dowarah
Priyanka Gogoi
Raktim Sonowal
Rimpee Konwar
Sunny Sagar Sonowal
Surabhi Sonowal
Sushmita Chetia
Tarali Lahon
Tukhar Ranjan Sonowal
Arpita Kar
Baby Gogoi
Bastab Lahon
Bhakta Gohain
Chinmoyee Changmai
Dharanee Changmai
Digonta Gogoi
Dimpal Saikia
208 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
14
10
10
19
18
17
12
19
17
15
11
10
15
17
19
9
21
9
17
17
15
7
15
20
9
10
19
11
11
16
14
19
14
15
2
7
9
17
16
9
12
15
16
14
10
14
13
13
12
15
13
7
16
7
14
6
17
10
16
8
11
20
21
13
2
15
11
9
8
10
13
13
12
12
8
14
12
12
6
16
14
6
14
4
5
9
4
5
7
6
10
12
7
7
9
10
11
7
19
10
12
17
10
6
16
4
6
17
6
11
8
11
7
15
10
9
8
9
8
6
7
16
18
10
12
4
12
4
6
10
7
4
12
15
10
10
11
11
7
10
14
10
13
8
11
11
4
9
5
11
7
6
10
9
5
7
8
8
5
14
8
10
10
15
15
12
11
36
47
37
30
48
45
40
46
61
47
39
47
38
47
40
69
39
62
42
49
54
56
33
28
63
33
36
45
41
36
51
44
48
35
52
30
35
32
64
63
37
49
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
Centre Name
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
RollNo
0321048
0321049
0321050
0321051
0321052
0321053
0321054
0321055
0321056
0321057
0321058
0321059
0321060
0321061
0321062
0321063
0321064
0321065
0321066
0321067
0321068
0321069
0321070
0321071
0321072
0321073
0321074
0321075
0321076
0321077
0321078
0321079
0321080
0321081
0321082
0321083
0321084
0321085
0321086
0321087
0321088
0321089
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Gunasindhu Sonowal
Himashree Sonowal
Hirasee Gogoi
Jashtika Sonowal
Jyotika Gogoi
Monideep Gogoi
Monus Lahan
Mousom Sensuwa
Mousume Gogoi
Nayan Jyoti Gogoi
Nikhita Dulakasharia
Parash Chatia
Parishmita Boruah
Pawlina Boruah
Sanu Gogoi
Sibanie Gogoi
Tarali Gogoi
Banihaci Dutta
Bhreegu Changmai
Daisy Changmai
Dhonti Gogoi
Dipamoni Phukan
Dipanka Dowarah
Indumoni Gogoi
Jayanta Boruah
Jitul Phukan
Joyshree Gogoi
Karishma Sonowal
Niharika Gogoi
Pankaj Mohan
Pori Patar
Reshob Deb
Rituraj Gogoi
Sushmi Boruah
Anamika Rajkhowa
Bhoirobi Mohan
Biki Chetia
Biplob Gogoi
Biraj Bikash Gogoi
Getimoni Patar
Jadob Patar
Karishma Rajkhowa
209 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
11
22
15
17
12
19
13
8
14
6
10
9
13
13
10
7
6
8
17
19
9
15
17
20
7
18
15
19
23
13
19
11
16
21
19
9
12
15
17
20
11
12
24
16
15
17
9
12
15
11
10
11
6
13
11
11
7
21
13
9
9
14
16
12
9
12
18
24
15
13
7
12
8
12
7
11
14
10
10
9
8
23
9
8
12
7
12
9
8
10
7
3
9
7
8
4
13
9
5
4
8
7
10
4
8
8
21
10
16
5
5
7
5
5
4
12
6
4
8
9
18
2
6
8
9
11
14
9
10
9
3
14
8
4
7
16
8
9
10
15
14
7
14
8
9
14
6
14
8
15
13
10
9
14
12
12
13
15
5
18
7
9
10
72
51
0
33
49
44
38
39
40
25
46
33
29
26
67
49
32
38
54
57
36
45
43
54
82
44
62
31
48
49
46
30
41
53
45
47
43
34
83
34
38
47
Rank
7th
Absent
MERIT
7th
MERIT
2nd
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
Centre Name
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
LENGERI HS SCHOOL, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
RollNo
0321090
0321091
0321092
0321093
0321094
0321095
0321096
0321097
0321098
0321099
0321100
0321101
0321102
0321103
0321104
0321105
0321106
0322001
0322002
0322003
0322004
0322005
0322006
0322007
0322008
0322009
0322010
0322011
0322012
0322013
0322014
0322015
0322016
0322017
0322018
0322019
0322020
0322021
0322022
0322023
0322024
0322025
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Parashmoni Moran
Partha Pratim Dowarah
Porishmita Gogoi
Trishna Gogoi
Tutumoni Changmai
Violina Changmai
Gambhidhar Baruah
Indranouj Changmai
Jadumoni Borgohain
Kashmiri Gogoi
Khipra Chetia
Nayan Jyoti Gogoi
Nitumoni Dutta
Parikhit Sonowal
Rinkumoni Gogoi
Somar Jyoti Mohan
Utpal Gogoi
Aditya Hazarika
Adil Hussain
Amlan Borgohain
Bibek Gogoi
Rishikesh Boruah
Ruman Tamuli
Sudarshana Boruah
Abhinab Gogoi
Afuranta Khamon
Anamika Kalita
Bhuyashree Saikia
Gargi Gogoi
Gourav Gogoi
Manob Jyoti Khamon
Parthana Boruah
Pragyashree Khamon
Kosturi Konch
Rajarshi Koch
Rhitrishna Hazarika
Riyamoni Borah
Sapunjyoti Borkotoky
Shekhar Upadhyay
Smiley Hatiboruah
Tridip Chetia
Udipta Gogoi
210 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
10
16
11
9
12
17
17
21
9
11
19
16
16
14
13
18
22
20
22
16
19
16
18
20
13
18
17
8
19
16
14
9
13
13
21
5
16
11
10
18
20
8
7
10
7
10
6
8
5
19
5
9
12
8
6
4
7
14
19
22
20
5
20
16
17
19
16
14
7
8
18
7
9
7
15
16
22
10
11
12
9
13
15
6
4
8
6
1
7
9
6
20
9
14
12
10
10
5
5
10
18
17
19
5
15
16
13
12
19
17
13
6
16
17
6
8
10
11
24
9
15
10
9
4
13
13
6
12
5
13
9
11
14
14
12
15
10
8
10
10
5
11
11
14
16
8
16
18
15
16
15
16
11
6
14
11
6
8
10
11
18
10
15
7
12
14
13
45
27
46
29
33
34
45
42
74
35
49
53
42
42
33
30
53
70
73
77
34
70
66
63
67
63
65
48
28
67
51
35
32
48
51
85
34
57
40
40
49
61
Rank
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
4th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
Centre Name
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
RollNo
0322026
0322027
0322028
0322029
0322030
0322031
0322032
0322033
0322034
0322035
0322036
0322037
0322038
0322039
0322040
0322041
0322042
0322043
0322044
0322045
0322046
0322047
0322048
0322049
0322050
0322051
0322052
0322053
0322054
0322055
0322056
0322057
0322058
0322059
0322060
0322061
0322062
0322063
0322064
0322065
0322066
0322067
Class
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
Anurag Mausam Indwar
Manash Medhi
Chinmai Gogoi
Priyanshu Gogoi
Abjinee Dehingia
Anamika Roy
Aditya Sarmah
Bhupali Borah
Bidyut Patar
Bonyarani Mech
Bonsoom Rahman
Debabyash Mech
Haripriya Hazarika
Karishma Boruah
Lekhika Sonowal
Pallavi Saikia
Pragyandeep Borah
Pranjal Borah
Priyanku Gogoi
Ritupan Chetia
Roshni Sahu
Rustov Neog
Swagata Gogoi
Tripty Kotoky
Manash Protim Gogoi
Anamika Gogoi
Aishwarika Changmai
Gity Monjori Hazarika
Kunwali Komal Ojha
Manash Uttam Neog
Mrinmoy Borah
Samudra Shashanka Buragohain
Sraddha Dihingia
Sandhan Borkotoky
Barasharani Chutia
Bhairab Bikash Changmai
Deepan Chetry
Gourab Jyoti Khamon
Hillol Bezboruah
Karan Singh
Nikita Paul
Niranjan Boruah
19
20
15
16
20
12
11
9
12
14
13
13
14
17
11
9
6
13
23
11
8
10
17
14
6
6
16
14
15
12
7
19
13
7
9
14
14
10
15
6
7
13
13
13
11
10
11
18
11
8
5
7
12
15
14
13
9
10
10
12
7
16
13
8
16
13
22
17
19
22
21
21
11
18
10
11
12
6
10
12
13
10
12
10
8
20
16
11
22
18
21
11
13
7
14
4
5
11
11
19
13
6
9
12
14
15
11
19
11
19
4
9
3
14
7
10
16
11
15
12
14
13
7
13
14
12
16
10
8
11
13
10
14
15
15
14
8
22
6
9
9
5
7
9
10
8
5
6
5
13
9
16
16
10
14
17
70
59
48
47
73
50
33
30
55
0
45
53
54
39
35
0
48
33
31
49
41
63
48
40
48
40
69
62
53
79
60
69
37
53
30
0
39
48
45
35
34
61
211 Of 411
Rank
MERIT
7th
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0322
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
Centre Name
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
VIDYA NIKETAN, RAJGARH, DIBRUGARH
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0322068
0322069
0322070
0322071
0322072
0322073
0322074
0322075
0322076
0322077
0323001
0323002
0323003
0323004
0323005
0323006
0323007
0323008
0323009
0323010
0323011
0323012
0323013
0323014
0323015
0323016
0323017
0323018
0323019
0323020
0323021
0323022
0323023
0323024
0323025
0323026
0323027
0323028
0323029
0323030
0323031
0323032
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
Student Name
Parishmita Lahon
Princhi Boruah
Rhittik Dhanuwar
Sangita Bokolial
Susmita Paul
Tridip Molia
Atlanta Saikia
Koilash Upadhyay
Udit Gogoi
Sauj Ranjan Changmai
Arnab Jyoti Rajkhowa
Ashim Jyoti Borah
Bishnupriya Dutta
Dorkhona Hazarika
Himashri Saikia
Krishna Priya Dutta
Lucky Dutta
Mousumi Dutta
Priyancji Dohitia
Suraj Dutta
Swagata Borah
Tapasri Priyam Saikia
Abhinash Borah
Anup Saikia
Ankur Jyoti Ozah
Arindom Saud
Daizy Dutta
Debika Yein
Dikhita Saikia
Gayatri Dutta
Gourab Jyoti Neog
Prankrishna Dutta
Parijat Kalita
Prandip Saud
Rahul Borthakur
Raja Taye
Vedabyash Bori
Ayang Taye
Jayanta Mili
Momi Taye
Mousumi Mili
Mrinmoy Taye
212 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
13
10
12
16
11
20
17
19
12
10
10
11
5
7
11
17
10
19
10
17
19
8
13
18
11
16
7
15
16
16
8
22
13
15
18
20
14
12
6
10
17
6
7
10
11
9
6
12
14
18
10
11
9
17
14
18
15
15
16
21
16
17
20
11
14
19
14
13
13
5
14
10
7
23
10
9
15
17
19
13
15
12
15
6
10
5
10
8
6
17
15
12
10
5
7
11
7
11
6
13
6
19
13
4
6
15
17
15
15
4
12
10
9
13
6
21
9
6
16
14
14
6
6
5
9
11
12
6
9
7
7
10
13
18
10
13
12
16
12
18
13
13
11
16
9
9
15
12
6
14
12
9
12
7
11
12
4
18
9
11
13
7
9
11
10
12
17
32
42
31
42
40
30
59
59
67
42
39
38
55
38
54
45
58
43
75
48
47
60
46
50
66
52
42
44
37
50
51
25
84
41
41
62
58
56
42
37
39
58
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
5th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0323
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
Centre Name
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
DIKHOWMUKH JANAJATI HIGH SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0323033
0323034
0323035
0323036
0323037
0323038
0323039
0323040
0323041
0323042
0323043
0323044
0323045
0323046
0324001
0324002
0324003
0324004
0324005
0324006
0324007
0324008
0324009
0324010
0324011
0324012
0324013
0324014
0324015
0324016
0324017
0324018
0324019
0324020
0324021
0324022
0324023
0324024
0324025
0324026
0324027
0324028
Class
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
IV
III
III
IV
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
Student Name
Pranjal Yein
Rimpi Dutta
Sagarika Saikia
Sankar Jyoti Yein
Tinku Payeng
Dipjyoti Arandhara
Dhurba Jyoti Mili
Namrata Bharali
Pranjit Hazarika
Tanaya Saikia
Nandini Dutta
Himasich Kalita
Madhumallika Saikia
Ritom Dutta
Pranlakhi Borah
Akanshya Gogoi
Prodipta Pratim Borah
Janardan Dutta
Deepjyoti Neog
Himadri Dutta
Deep Jyoti Borah
Debasish Bharali
Sonjoy Dutta
Jyotishman Neog
Navajit Dutta
Dhurbajyoti Sadhonidar
Bikash Neog
Ritwick Borah
Shantumoni Neog
Jisan Dutta
Deepak Dutta
Lizamoni Dutta
Himakhi Bharali
Manash Protim Saikia
Dibyajyoti Borah
Ankur Ranjan Saikia
Dimpy Kakoty
Luckymoni Borah
Ritu Nayak
Priyashi Borah
Himashri Borah
Pooja Dutta
213 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
14
9
14
15
19
12
11
13
15
9
8
8
7
8
14
13
9
9
12
13
17
15
16
7
16
15
19
15
23
19
11
16
21
15
11
12
9
17
17
15
19
11
21
15
10
21
19
17
18
14
16
14
6
15
14
18
9
21
19
16
15
22
15
8
10
9
15
13
17
19
15
17
15
6
21
18
20
9
9
14
14
4
9
5
4
14
22
21
6
11
6
5
5
4
5
14
7
8
14
11
11
6
3
8
12
12
15
15
8
16
11
12
10
13
16
15
15
11
12
14
10
7
8
11
15
14
12
14
14
9
10
12
15
12
5
14
11
11
15
4
4
9
10
17
14
10
9
6
4
9
14
55
47
37
43
50
0
55
55
53
60
28
52
44
54
54
81
74
44
54
63
45
31
34
34
61
51
52
66
51
58
46
31
65
61
54
0
38
40
0
42
41
0
Rank
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
Centre Name
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0324029
0324030
0324031
0324032
0324033
0324034
0324035
0324036
0324037
0324038
0324039
0324040
0324041
0324042
0324043
0324044
0324045
0324046
0324047
0324048
0324049
0324050
0324051
0324052
0324053
0324054
0324055
0324056
0324057
0324058
0324059
0324060
0324061
0324062
0324063
0324064
0324065
0324066
0324067
0324068
0324069
0324070
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Pomy Arandhara
Nayana Saikia
Korina Kakoty
Poranjyoti Neog
Biswajit Borah
Deep Jyoti Kalita
Himanshu Bharali
Puja Borah
Rashmi Rekha Dutta
Ashapurna Rajkhowa
Tosmita Buragohain
Distri Borah
Bhargav Bharali
Chinmoy Borah
Bishnu Prasad Boruah
Parthana Borah
Annwesha Dutta
Bedonish Dutta
Popy Borah
Priyakhi Saikia
Rimpi Borah
Chayanika Dutta
Kongkonjyoti Saikia
Sweety Sadhanidar
Pronoy Bhorali
Ujjal Kalita
Biswajit Borah
Dhurbajyoti Borah
Ritumoni Borah
Prajnan Jyoti Borah
Surajeet Borah
Munmi Saikia
Junmoni Bhattachajya
Sumu Neog
Bhargav Jyoti Borah
Preetirekha Neog
Pragyasri Borah
Abhijit Hazarika
Mukunda Madhav Neog
Amarjeet Borah
Jadumoni Barman
Anshuman Borah
214 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
8
7
9
8
7
9
13
13
17
17
18
18
14
19
13
19
16
21
20
14
7
15
14
13
13
12
11
13
10
9
11
11
5
4
5
12
13
12
10
12
12
14
14
13
13
9
10
12
8
8
9
9
8
10
13
11
7
5
4
18
5
18
17
18
11
9
9
4
1
7
7
6
9
7
3
6
3
5
8
6
7
10
7
17
16
17
15
18
14
15
14
10
14
13
11
15
12
14
13
12
11
10
10
18
19
9
8
10
16
12
9
14
19
16
11
10
13
8
13
5
9
11
13
6
12
14
12
7
10
11
10
8
11
6
1
12
15
4
3
13
15
10
5
6
10
10
14
6
36
37
0
41
36
36
34
65
48
66
55
67
53
59
57
41
35
44
42
46
42
41
36
40
32
34
42
0
44
57
26
27
46
57
31
38
51
59
45
35
36
41
9
13
13
9
14
10
13
12
9
9
8
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0324
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
Centre Name
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
KHONAKHOKORA HS SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0324071
0324072
0324073
0324074
0324075
0324076
0324077
0324078
0324079
0324080
0324081
0324082
0324083
0324084
0324085
0324086
0324087
0325001
0325002
0325003
0325004
0325005
0325006
0325007
0325008
0325009
0325010
0325011
0325012
0325013
0325014
0325015
0325016
0325017
0325018
0325019
0325020
0325021
0325022
0325023
0325024
0325025
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Student Name
Kosmita Borah
Kaushik Borah
Kaushik Dutta
Prakash Protim Borah
Rana Madhab Saikia
Ashamoni Neog
Shashanka Goswami
Trinoyan Dutta
Dipu Borah
Bishal Borah
Sukanya Saikia
Biraj Neog
Ananya Neog
Anubhav Saikia
Nabajyoti Borah
Monjit Saikia
Bishal Neog
Ariyon Neog
Arnob Borah
Ashiskoinya Rajkhowa
Anha Sultana
Babika Dutta
Beauty Das
Bhargav Borah
Bitu Arandhora
Dimpi Borah
Gita Chetri
Junmoni Chutia
Shimpee Neog
Parinita Bharali
Nilakhi Kalita
Sourav Jyoti Konwar
Pervez Afraaj
Rashmi Das
Sudeshna Das
Momi Rabidas
Tanmoi Phukan
Dhurba Jyoti Doley
Nabanita Saikia
Subhankar Kalita
Nikita Saikia
Laveta Neog
215 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
13
18
15
13
21
18
16
14
17
21
20
20
8
18
15
10
19
17
17
12
18
15
19
17
17
13
21
20
19
15
16
18
6
20
13
11
12
17
11
19
16
14
10
13
11
10
14
11
14
15
16
14
18
15
9
14
13
5
21
17
10
11
13
16
22
15
18
19
17
17
13
5
14
20
12
17
10
16
8
17
7
18
15
21
7
5
10
10
21
7
16
11
18
21
19
20
9
12
11
12
24
9
9
5
0
14
24
8
13
15
16
8
4
8
14
16
6
9
2
5
6
13
5
10
11
13
9
12
7
10
14
10
9
10
11
15
16
16
12
14
9
5
17
8
13
10
0
9
18
13
15
11
14
10
6
2
9
14
11
14
5
3
5
14
9
6
12
69
39
48
43
43
70
46
55
50
62
71
73
71
38
58
48
32
81
51
49
38
31
54
83
53
63
58
68
55
42
30
53
68
35
60
30
35
31
61
32
53
54
Rank
MERIT
7th
MERIT
7th
7th
7th
7th
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
Centre Name
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
RollNo
0325026
0325027
0325028
0325029
0325030
0325031
0325032
0325033
0325034
0325035
0325036
0325037
0325038
0325039
0325040
0325041
0325042
0325043
0325044
0325045
0325046
0325047
0325048
0325049
0325050
0325051
0325052
0325053
0325054
0325055
0325056
0325057
0325058
0325059
0325060
0325061
0325062
0325063
0325064
0325065
0325066
0325067
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
Student Name
Laki Borah
Bornali Borah
Prantika Dutta
Priyanuj Dutta
Pallabika Borah
Nasrin Begum
Joyshree Borah
Pronami Kalita
Rituraj Buragohain
Pori Saikia
Barbe Borah
Astha Saikia
Dipsikha Saikia
Simashri Neog
Lake Bharali
Banasri Borah
Rajdeep Dutta
Momtaz Begum
Munu Saikia
Deepsikha Borah
Aftab Hussain
Tonmoy Borah
Kukil Borah
Sudarshana Boruah
Rimjim Borah
Abhinav Borah
Nayan Jyoti Borah
Dipjyoti Deka
Ahidul Ali
Abbas Ali
Sahil Hussain
Priyom Protim Dutta
Popi Das
Niranjan Rabidas
Modhusmita Gogoi
Kamala Robidas
Jitendra Das
Bitu Das
Ripu Hazarika
Kumkum Kalita
Prostuti Hazarika
Mouchumi Borah
216 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
15
15
20
14
14
9
13
14
19
20
15
11
4
17
14
24
8
9
15
10
15
8
15
13
8
15
13
14
13
5
8
12
15
14
10
12
7
12
20
7
11
14
18
15
10
6
8
8
12
7
9
10
6
7
10
13
11
6
5
6
8
23
10
6
4
14
4
9
11
6
6
14
8
8
10
5
9
7
11
7
8
10
3
12
16
10
11
10
9
16
11
7
8
19
13
14
7
3
14
8
21
15
9
13
9
6
7
10
6
4
9
8
10
8
11
12
4
10
10
14
7
8
8
5
7
10
11
9
13
14
14
12
15
17
6
10
10
5
9
12
11
6
6
7
4
4
6
5
10
10
11
6
9
12
11
52
42
37
61
42
45
42
29
38
48
59
47
35
31
33
46
83
35
37
43
51
50
38
0
37
31
61
46
31
39
30
0
37
33
0
31
39
42
29
34
45
44
Rank
MERIT
6th
Absent
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0325
0326
0326
0326
0326
0326
0326
Centre Name
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
384 NO MITONG NAKATANI LP SCHOOL, SIVASAGAR
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
RollNo
0325068
0325069
0325070
0325071
0325072
0325073
0325074
0325075
0325076
0325077
0325078
0325079
0325080
0325081
0325082
0325083
0325084
0325085
0325086
0325087
0325088
0325089
0325090
0325091
0325092
0325093
0325094
0325095
0325096
0325097
0325098
0325099
0325100
0325101
0325102
0325103
0326001
0326002
0326003
0326004
0326005
0326006
Class
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Raktpol Baruah
Jyotishman Swaenakar
Antorika Borgohain
Bhargav Kakoty
Anupam Borah
Krishna Borah
Sima Doloi
Himakhi Hazarika
Lakhajoty Dutta
Prodyut Bikash Nath
Manash Hazarika
Bishnu Jyoti Das
Rohit Ranjan Borah
Rajashree Das
Chanakya Chandan Neog
Ishan Kishur Khanikor
Dibyajyoti Borah
Swarnam Borah
Rajdeep Borah
Yuvraj Kaushik
Sasanka Borah
Prishuvjyoti Borah
Rohan Jyoti Borah
Sivanee Boruah
Pratikha Devi
Arniban Nath
Nilabh Ranjan Boruah
Kaushik Ranjan Dutta
Sneha Dutta
Chinmoy Kashyap
Shankar Gogoi
Rupam Nath
Parthana Priya Bhuyan
Simpy Rani Borah
Trishna Priya Kalita
Hemang Phukon
Luit Jyoti Gogoi
Ayushman Gogoi
Swastika Sharma
Sraddha Dey
Sudarshana Gogoi
Trishnasri Neog
217 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
18
21
19
7
9
12
15
20
15
21
17
9
19
19
11
11
19
10
17
16
16
19
20
24
24
21
24
23
20
18
17
15
19
14
19
11
18
17
13
17
16
21
19
19
15
10
11
7
12
18
18
12
2
16
15
13
11
11
18
18
13
14
12
12
17
19
12
13
18
16
16
10
9
12
12
11
20
16
21
18
13
11
14
13
15
15
14
10
8
5
7
18
18
13
8
11
10
16
6
9
14
14
15
10
9
15
9
15
15
14
10
12
14
11
8
9
9
9
16
8
17
21
16
13
9
15
15
13
14
9
5
8
6
15
13
9
8
13
11
13
13
8
15
14
16
8
15
17
9
14
16
13
13
11
14
16
9
12
12
12
16
14
12
16
16
14
8
69
67
68
62
36
33
32
40
71
64
55
35
49
55
61
41
39
66
56
61
48
52
63
55
72
67
61
65
62
64
55
43
48
52
46
71
49
68
72
58
55
47
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0326
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
Centre Name
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
AUNIATIA HEM CH DEV HS SCHOOL, AMGURI
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
RollNo
0326007
0326008
0326009
0326010
0326011
0326012
0326013
0326014
0326015
0326016
0326017
0326018
0326019
0326020
0326021
0326022
0326023
0326024
0326025
0326026
0326027
0326028
0326029
0326030
0326031
0326032
0326033
0326034
0327001
0327002
0327003
0327004
0327005
0327006
0327007
0327008
0327009
0327010
0327011
0327012
0327013
0327014
Class
IV
IV
IV
IV
IV
V
VI
V
V
V
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sauranil Boruah
Pubali Gogoi
Kinchita Boruah
Gayatri Chabukdhara
Abhilash Saikia
Assmoni Kashyap
Darshana Hazarika
Jadumoni Phukon
Abhinab Deka
Sangita Handique
Pratisruti Buragohain
Upasana Sharma
Sapunjyoti Handique
Priyakhi Boruah
Srishti Gogoi
Ankita Gogoi
Jamini Hazarika
Riya Boruah
Ashima Duarah
Hironmoyee Gogoi
Kaberi Phukon
Moitrayee Gogoi
Gayatri Phukon
Mahak Agarwalla
Ankita Phukon
Kangshita Mahanta
Abhijnan Gogoi
Arnob Phukon
Imran Ahmed
Ishan Borah
Plabita Gogoi
Bhagyashree Das
Joya Gogoi
Ankita Gogoi
Ragini Gogoi
Iftikar Ahmed
Rajdip Senswa
Tazmin Ahmed
Rosenara Begum
Wahidur Saikia
Mithun Gohain
Bongkim Gogoi
218 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
18
13
14
17
11
22
17
15
11
19
19
16
10
9
7
8
21
10
12
13
16
14
14
6
10
7
10
13
9
10
6
12
10
13
6
12
8
11
18
13
11
7
16
16
7
9
7
20
19
13
16
6
9
8
19
20
16
8
3
9
6
16
12
5
13
10
9
13
15
15
14
13
18
16
11
9
5
9
7
4
11
14
7
18
17
15
19
15
21
21
13
7
13
12
21
14
11
16
21
22
21
12
12
12
11
5
7
16
11
19
13
6
9
10
11
12
15
9
13
17
13
8
15
11
21
12
12
10
19
8
22
18
13
16
18
5
19
15
6
10
7
8
18
10
7
8
13
56
61
35
45
39
40
74
49
48
37
63
0
53
26
36
34
70
66
48
0
44
48
32
0
52
60
46
52
56
66
79
60
33
49
0
32
80
55
38
44
57
0
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
7th
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
0327
Centre Name
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
RollNo
0327015
0327016
0327017
0327018
0327019
0327020
0327021
0327022
0327023
0327024
0327025
0327026
0327027
0327028
0327029
0327030
0327031
0327032
0327033
0327034
0327035
0327036
0327037
0327038
0327039
0327040
0327041
0327042
0327043
0327044
0327045
0327046
0327047
0327048
0327049
0327050
0327051
0327052
0327053
0327054
0327055
0327056
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
IV
IV
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Subhasini Gogoi
Porismita Das
Ashif Ahmed
Sanjib Charingia
Partha Gogoi
Aditya Senswa
Kaushik Boruah
Priyanka Buragohain
Abdul Saiem
Rituraj Dutta
Rajmoni Gohain
Dhurbajyoti Gogoi
Farhan Hussain
Debajani Phukan
Swagot Kumar Gogoi
Angita Gogoi
Nisha Saikia
Dorothi Phukon
Ratnawaly Boruah
Darshana Gogoi
Neha Boruah
Juthika Dihingia
Anurag Dutta
Plabita Gogoi
Debabrat Saikia
Asikur Rohman
Milon Jyoti Borah
Aannasha Borah
Nibir Kakoty
Kallul Gogoi
Koustav Arandhara
Kosturi Dutta
Debashri Saikia
Gorima Borah
Kasturi Boruah
Kaberi Chutia
Borkharani Boruah
Bontima Konwar
Bokul Konwar
Diganta Khanikar
Pronami Boruah
Bolin Saikia
219 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
18
10
17
7
20
12
18
14
17
13
17
14
18
11
22
17
22
21
20
18
19
7
12
11
9
11
14
14
18
18
18
9
16
12
11
14
7
10
16
18
18
18
15
10
14
5
6
4
10
17
11
11
8
12
20
8
13
10
20
13
12
15
10
7
8
5
8
9
10
19
10
15
18
8
17
9
11
5
6
6
10
11
10
14
16
7
9
12
6
6
9
11
9
9
15
9
22
2
15
10
20
13
13
11
9
5
7
9
10
7
9
17
16
17
9
5
5
7
6
5
4
8
7
10
6
16
11
10
9
4
7
6
10
9
7
5
8
14
15
10
12
13
14
14
13
13
13
10
10
8
7
8
11
16
13
9
13
13
12
11
9
11
9
11
6
12
11
59
60
37
49
28
39
28
47
51
44
38
48
49
75
31
62
50
76
61
58
57
51
29
37
33
34
35
44
66
57
59
58
35
50
39
37
35
26
35
39
51
45
Rank
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0327
0327
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
Centre Name
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
SAMAGURI JATIYA VIDYALAYA, SIVASAGAR
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
RollNo
0327057
0327058
0401001
0401002
0401003
0401004
0401005
0401006
0401007
0401008
0401009
0401010
0401011
0401012
0401013
0401014
0401015
0401016
0401017
0401018
0401019
0401020
0401021
0401022
0401023
0401024
0401025
0401026
0401027
0401028
0401029
0401030
0401031
0401032
0401033
0401034
0401035
0401036
0401037
0401038
0401039
0401040
Class
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Sujata Khanikor
Prostuti Boruah
Biraj Paul
Bindiya Tanti
Deepunjoi Chelleng
Domon Tanti
Himangku Baruah
Igbal Hussain
Mridusmita Machari
Prashant Upadhayay
Ricky Tanti
Sonjoy Newar
Unesh Tanti
Ananya Roy
Nabin Garh
Naren Gogoi
Raja Sahu
Rohan Borgohain
Wasima Begum
Himadri Saikia
Dibakshi Phukon
Angita Chetia
Ananda Baruah
Bikash Gogoi
Bidisha Chetia
Dipankar Mahanti
Kaushik Cheleng
Little Patmaout
Mrinal Doimari
Nahum Konwer
Rudreswar Buragohain
Sukanya Bailung
Tsunami Dhondia
Yougi Bara
Dipankar Dey
Himalaya Tanti
Ispita Borah
Manik Tanti
Monikonkona Basumatari
Porikhit Lahon
Porag Jyoti Borah
Satirtha Gogoi
220 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
16
22
12
14
15
12
18
10
14
9
12
19
5
13
12
14
13
8
11
12
18
18
21
18
20
23
8
10
12
6
9
9
18
20
10
17
17
13
9
12
17
17
12
18
21
5
5
11
7
9
5
12
16
7
11
12
11
3
11
7
10
16
13
17
5
14
11
8
6
7
4
8
4
21
10
8
6
13
12
10
10
11
11
4
9
7
3
11
7
6
8
8
12
12
9
12
15
15
16
14
9
12
15
14
12
7
8
16
20
5
8
6
11
10
5
16
17
23
16
25
24
7
12
19
18
25
17
10
13
20
10
22
15
11
12
16
11
20
14
14
17
20
6
12
20
10
6
19
12
10
13
56
54
72
35
52
0
30
54
54
58
56
62
72
22
38
41
24
35
28
40
52
29
61
51
41
0
36
41
57
60
36
0
44
54
78
55
92
70
0
42
45
72
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
7th
1st
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
Centre Name
RollNo
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
BLOSSOM ACADEMY ENGLISH SCHOOL, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
0401041
0401042
0401043
0401044
0401045
0401046
0401047
0401048
0401049
0401050
0401051
0401052
0401053
0401054
0401055
0401056
0401057
0401058
0401059
0401060
0401061
0401062
0401063
0401064
0401065
0401066
0401067
0401068
0401069
0401070
0402001
0402002
0402003
0402004
0402005
0402006
0402007
0402008
0402009
0402010
0402011
0402012
Class
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sushakar Boruah
Bhagyashree Buragohain
Barakha Buragohain
Bhargabi Dihingia
Bijonti Munda
Dipa Nayak
Garima Lahon
Mandira Doimari
Mauchumi Nayok
Nitumoni Chetia
Protiyakhi Lahon
Popy Tanti
Sanjib Bara
Bandana Borah
Binita Borborah
Bornali Gogoi
Debajit Lahon
Debakar Nayak
Gobin Newar
Gitali Borborah
Kashmiree Saikia
Linush Ekka
Mampi Hatimuria
Mousumi Soren
Pranjit Singh Deka
Sangita Thapa
Subhangini Upadhayay
Ankita Dey
Nikhita Rai
Manash Protim Boshumotary
Abhigyanam Konwar
Abhigyan Changmai
Angshumita Phukon
Bhaskarjyoti Konwar
Drisharita Borgohain
Ipshita Konwar
Jagyashree Das
Mayuri Borah
Mouraj Mohon Boruah
Niharika Dehingia
Payel Nag
Pragya Priyam Gogoi
221 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
10
12
9
14
11
16
16
9
9
18
16
15
12
12
6
7
6
2
8
13
10
8
12
13
7
9
7
4
7
6
3
8
11
6
6
11
6
8
13
10
8
5
3
4
10
9
8
8
10
8
9
17
20
8
21
17
15
13
14
19
15
15
15
16
16
9
13
13
20
13
15
21
14
8
10
13
8
9
8
8
9
11
6
13
9
6
4
10
13
11
19
16
20
20
13
10
5
5
13
14
7
5
6
10
10
11
5
6
6
9
9
8
16
9
14
13
6
9
10
8
12
9
8
10
8
12
4
12
6
9
4
5
10
7
13
8
14
16
10
15
21
12
16
21
13
23
12
18
19
13
13
6
11
14
8
11
6
9
15
54
39
30
28
29
20
42
49
33
31
51
43
39
0
44
45
34
54
49
38
36
37
52
35
51
35
37
30
33
45
39
68
46
63
70
43
0
49
68
36
54
69
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
Centre Name
RollNo
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
0402013
0402014
0402015
0402016
0402017
0402018
0402019
0402020
0402021
0402022
0402023
0402024
0402025
0402026
0402027
0402028
0402029
0402030
0402031
0402032
0402033
0402034
0402035
0402036
0402037
0402038
0402039
0402040
0402041
0402042
0402043
0402044
0402045
0402046
0402047
0402048
0402049
0402050
0402051
0402052
0402053
0402054
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Pragya Parmita Buragohain
Pranami Gogoi
Progyan Gogoi
Sukanya Buragohain
Shimanshu Gogoi
Shyamalima Changmai
Takshita Gogoi
Md. Akif Hussain
Amrita Chando
Biraj Gogoi
Bibek Dey
Debabrot Gogoi
Devashree Gogoi
Deepjyoti Gogoi
Kritiman Saikia
Krishnali Borgohain
Khilonjit Boruah
Laxmi Kurmi
Mousum Borah
Monjura Yesmin
Parlee Gogoi
Prerona Kar
Sagar Das
Smrita Roy
Sevlina Gogoi
Saurav Chanda
Subhankar Deb
Aditi Kuntala Borah
Biswajit Gogoi
Gouranga Chetia
Jigyashi Rajkumari
Kakoli Dhor
Kuhalika Buragohain
Noyan Jyoti Guwala
Nayan Khetrapal
Ojaswita Gogoi
Parthana Dehingia
Rinju Borah
Samundra Chetia
Siddhartha Borah
Stuti Dutta
Shaan Gogoi
222 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
19
13
18
13
17
15
8
14
20
15
22
14
20
15
14
8
11
17
12
12
12
10
6
9
13
14
13
8
13
9
4
0
0
11
5
9
7
16
17
10
1
7
4
5
7
8
8
13
9
10
14
17
16
13
14
7
9
4
6
9
10
8
10
4
10
12
8
10
19
14
14
4
10
13
12
11
12
9
8
12
16
14
11
17
15
16
8
9
20
17
20
17
14
15
11
18
15
19
14
15
16
14
16
17
10
9
9
12
20
11
10
13
9
15
9
13
15
15
18
11
11
13
13
4
11
14
19
10
11
12
7
17
12
13
12
12
14
10
10
14
11
7
9
14
17
13
8
8
6
12
9
45
63
59
65
47
62
49
32
0
24
15
42
34
0
46
44
35
44
0
29
51
48
42
0
57
57
56
59
52
52
60
42
29
49
57
76
51
43
48
33
62
45
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
Centre Name
RollNo
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
0402055
0402056
0402057
0402058
0402059
0402060
0402061
0402062
0402063
0402064
0402065
0402066
0402067
0402068
0402069
0402070
0402071
0402072
0402073
0402074
0402075
0402076
0402077
0402078
0402079
0402080
0402081
0402082
0402083
0402084
0402085
0402086
0402087
0402088
0402089
0402090
0402091
0402092
0402093
0402094
0402095
0402096
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Snigdha Gogoi
Barenya Saikia
Jeegyasha Gogoi
Moitri Borah
Madhumita Borah
Nikita Mohan
Pranami Borah
Sneha Sikha Chutia
Sneha Panika
Sreya Debnath
Sagarika Gogoi
Tara Newar
Taslima Begum
Aarhi Gogoi
Bhaskar Jyoti Dutta
Kongkita Mahato
Moyurakhi Gogoi
Prangona Gogoi
Ratnashikha Saikia
Amlan Boruah
Abhigyan Borgohain
Abhinab Bailung
Daisy Boruah
Marion Borpatra Gohain
Prerona Dey
Priyanka Khound
Ritupon Phukon
Sudorshon Konwar
Amar Das
Md. Arif Ahmed Khan
Archita Gogoi
Deepashree Khetrapal
Girimallika Gogoi
Gungun Singh
Jikmik Somadrita Gogoi
Kongkana Boruah
Lakhyajit Changmai
Mridusmita Lahan
Munmun Swargiary
Plabita Gogoi
Priya Dey
Shyamolima Dutta
223 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
6
8
8
9
13
14
19
20
16
18
16
18
18
14
20
20
20
21
20
22
10
14
18
16
19
19
19
19
11
9
13
12
11
12
12
12
11
12
21
15
13
4
9
14
14
17
12
9
14
10
10
3
11
12
10
13
21
10
8
14
12
9
13
9
7
14
13
10
31
0
52
51
70
68
66
70
67
71
0
0
30
41
61
49
53
0
62
44
34
0
0
60
46
43
45
53
35
29
55
51
38
32
64
44
67
0
49
45
40
55
20
16
15
16
15
8
5
22
17
17
7
23
19
21
16
13
14
14
15
14
13
12
15
11
11
14
11
19
11
5
4
6
10
4
6
13
14
2
5
15
7
14
13
12
10
9
13
9
5
8
5
8
9
12
7
13
21
19
15
13
12
13
9
20
5
6
6
11
11
7
10
11
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
Centre Name
RollNo
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
HAJEE OSSIMUDDIN MISSION ACADEMY, SONARI
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
0402097
0402098
0402099
0402100
0402101
0402102
0402103
0402104
0402105
0402106
0402107
0402108
0402109
0402110
0402111
0402112
0402113
0402114
0402115
0402116
0402117
0402118
0402119
0402120
0402121
0402122
0403001
0403002
0403003
0403004
0403005
0403006
0403007
0403008
0403009
0403010
0403011
0403012
0403013
0403014
0403015
0403016
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Smriti Rekha Bosumatari
Animesh Chetia
Rahul Kotoky
Sashanka Buragohain
Akanshya Chetia
Bhargobi Ray
Bhaskarjyoti Sahu
Dobbaru Khakhlari
Gauranga Konwar
Subrajit Saikia
Gourab Gogoi
Tanaya Rajkhanikor
Aditya Kr. Sharma
Sanatan Anup Changmai
Dhanjit Gogoi
Sagar Gowala
Upasana Changmai
Ankita Boruah
Anurag Boruah
Anish Jahan
Arindom Gogoi
Epsita Chutia
Laxmi Yadav
Prangana Hatibaruah
Priyanshu Protim Gogoi
Rishikesh Gogoi
Krishnali Gogoi
Pahi Gogoi
Gargee Borthakur
Rekha Rajkonwar
Abhi Borgohain
Ritusmin Konwar
Dikpal Konwar
Pratikhya Priom Aditya
Mintu Sonowal
Deepjyoti Duwarah
Bristileena Chetia
Nichi Gogoi
Hrishikesh Baruah
Abidur Islam Bora
Ankur Baruah
Subhankar Nath
224 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
15
8
7
20
18
11
18
20
20
18
18
17
16
20
19
13
7
23
13
5
14
15
12
20
20
17
14
11
10
4
6
12
14
3
6
7
7
12
12
8
13
10
12
4
10
17
8
7
13
13
14
13
14
10
7
17
21
18
18
4
8
8
18
16
7
7
14
10
9
20
11
8
12
12
7
7
11
7
11
9
9
8
6
11
9
12
9
9
8
7
18
21
11
12
11
16
11
17
14
16
19
10
14
11
10
7
17
15
23
13
12
8
16
12
17
17
10
20
11
18
12
8
9
16
11
12
3
11
8
8
9
7
11
8
18
8
11
11
7
2
9
11
14
5
5
15
3
6
12
7
13
10
3
11
5
57
56
29
30
72
53
26
51
55
53
63
64
52
50
0
66
55
44
46
39
33
30
0
41
0
34
26
49
55
70
32
40
42
43
38
53
49
47
67
32
54
39
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
Centre Name
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
RollNo
0403017
0403018
0403019
0403020
0403021
0403022
0403023
0403024
0403025
0403026
0403027
0403028
0403029
0403030
0403031
0403032
0403033
0403034
0403035
0403036
0403037
0403038
0403039
0403040
0403041
0403042
0403043
0403044
0403045
0403046
0403047
0403048
0403049
0403050
0403051
0403052
0403053
0403054
0403055
0403056
0403057
0403058
Class
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Laky Boruah
Pankaj Sharma
Mousengfa Rajkumar
Bharnav Dangaria
Nipu Raja Gogoi
Chinmoy Konwar
Asthajita Gogoi
Aditya Gogoi
Daisy Sonowal
Saurav Deep Gogoi
Dimpy Pator
Nihal Raw
Tina Boruah
Protyush Gogoi
Ankita Neog
Manash Protim Boruah
Debajani Borah
Dristlina Gogoi
Pahi Phukon
Bikash Dowarah
Prasanta Sonowal
Bhargov Rajkhowa
Bitupan Gogoi
Chanacina Alam
Dipankar Borgohain
Moucina Begum
Pallabi Borgohain
Nilakhi Gowala
Nayandeep Borgohain
Macklina Bordoloi
Bristi Rajkumari
Trishna Rajkumari
Dibakar Phukon
Mausan Phukon
Topubrat Boruah
Jagriti Hatimuria
Gracy Bailung
Ankita Dutta
Sekh Sania Tasnim Rohman
Parashmoni Sarmah
Dupjyoti Rajkonwar
Riyashree Gogoi
225 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
16
15
10
19
16
19
17
18
17
13
18
19
10
15
15
15
9
15
11
15
9
6
12
7
9
15
12
15
19
16
15
11
11
10
16
7
14
5
9
4
8
10
8
17
16
20
19
12
12
12
20
20
19
20
9
18
11
18
16
16
13
19
18
17
13
17
17
8
16
10
14
12
14
12
12
18
12
13
6
18
7
14
9
13
15
17
9
16
7
14
12
10
11
8
14
9
8
10
14
10
15
15
5
19
12
9
4
8
15
9
9
15
4
10
10
10
4
14
10
13
10
10
14
13
15
16
16
11
15
11
11
8
5
13
13
14
13
15
14
18
16
12
15
17
15
12
9
13
15
15
8
15
14
9
14
49
57
48
41
63
48
52
55
53
57
41
0
45
47
52
57
46
44
44
60
61
61
64
36
66
45
52
40
45
48
58
49
62
37
56
53
0
61
0
55
45
56
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
Centre Name
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SHANKARDEV BIDYA NIKETAN, MATHURAPUR
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
RollNo
0403059
0403060
0403061
0403062
0403063
0403064
0403065
0403066
0403067
0403068
0403069
0403070
0403071
0403072
0403073
0403074
0403075
0403076
0403077
0403078
0403079
0403080
0403081
0403082
0404001
0404002
0404003
0404004
0404005
0404006
0404007
0404008
0404009
0404010
0404011
0404012
0404013
0404014
0404015
0404016
0404017
0404018
Class
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
Student Name
Nupur Gogoi
Deepjyoti Borah
Shraddha Boruah
Shilpi Mohan
Sandharani Sonowal
Himangshu Phukon
Utpal Gogoi
Mousumi Rajkumari
Tonmoi Chetia
Ankur Jyoti Saikia
Bidisha Rani Hatibaruah
Amiya Gogoi
Abhigya Mahanta
Sonjukta Phukon
Shyamol Baruah
Hritic Gogoi
Dipanjali Boruah
Sumon Suklaboidya
Antorika Chetia
Annamitra Handique
Sandhani Phukon
Gayatri Rajkumari
Shaswati Handique
Bahnisikha Mohan
Abhipsa Phukan
Asthajita Rajkumari
Chinmoy Borah
Bastov Lahon
Dibyajyoti Sonowal
Dibyangana Gogoi
Hritankur Talukdar
Jahnabi Gogoi
Jeet Gogoi
Mrinmoy Gogoi
Parikhit Gogoi
Priyanuj Gogoi
Sasanka Sarmah
Sristishill Borgohain
Kasturi Phukon
Gayatri Gogoi
Anekha Saikia
Arnab Ranjan Boruah
226 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
20
20
12
13
20
11
16
18
11
16
15
15
16
12
8
18
17
9
12
15
7
13
10
7
17
5
15
10
11
7
20
18
5
11
16
5
9
8
6
11
4
4
2
10
8
13
14
9
12
13
8
12
12
8
14
8
13
9
13
12
11
14
16
17
16
20
14
19
11
12
10
10
12
20
20
15
14
15
15
7
19
18
10
4
20
6
6
8
18
9
12
16
14
22
17
11
16
11
16
18
20
15
10
14
16
12
18
23
8
13
15
7
5
8
8
14
9
11
10
17
8
9
13
4
7
19
16
6
13
14
12
9
10
16
4
8
9
10
6
11
16
13
12
17
14
16
11
10
6
3
13
8
13
10
10
12
10
7
15
18
4
6
11
36
71
69
35
48
64
31
50
48
32
58
32
47
37
46
0
35
28
41
58
53
49
64
52
74
47
42
45
28
48
65
69
46
47
55
53
35
62
75
26
31
55
Rank
7th
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
Centre Name
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
RollNo
0404019
0404020
0404021
0404022
0404023
0404024
0404025
0404026
0404027
0404028
0404029
0404030
0404031
0404032
0404033
0404034
0404035
0404036
0404037
0404038
0404039
0404040
0404041
0404042
0404043
0404044
0404045
0404046
0404047
0404048
0404049
0404050
0404051
0404052
0404053
0404054
0404055
0404056
0404057
0404058
0404059
0404060
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
Student Name
Bikash Kurmi
Himangshu Gogoi
Harshita Gogoi
Kaberi Chetia
Kasturi Bora
Lakhyajit Dutta
Phuleswari Gogoi
Pragyan Jyoti Gogoi
Nike Gogoi
Nitish Dulakakharia
Nabanil Phukan
Pronab Jyoti Gogoi
Shyamol Kishore Gogoi
Sabita Nath
Anubavi Anukampa Borgohain
Ankur Chetia
Bishal Paul
Chimpi Saikia
Chayanika Handique
Dhrubajyoti Borah
Gayatri Boruah
Hemonta Gogoi
Juman Gogoi
Kaushik Nandan Gogoi
Kopil Gogoi
Koushik Gogoi
Mousum Dutta
Moitripriya Gogoi
Partha Protim Chetia
Sumpi Gogoi
Seema Chetry
Trishna Gogoi
Nayana Changmai
Rashmi Kalita
Srijonee Duarah
Sneha Moni Hazarika
Mamani Gogoi
Parishmita Gogoi
Shruti Phukan
Jun Rowtia
Akankhya Gogoi
Ashish Borgohain
227 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
5
11
21
6
9
21
5
8
17
5
6
14
18
14
17
24
20
23
17
17
17
16
12
9
16
10
15
14
9
14
12
21
13
15
15
17
17
17
13
15
12
13
14
18
11
6
17
5
22
21
18
9
6
21
19
20
16
15
19
13
11
13
9
15
11
17
10
9
9
16
12
16
14
12
12
5
9
11
13
15
16
13
16
14
16
9
13
11
15
9
6
15
16
15
13
13
11
9
9
5
9
5
9
14
7
6
12
17
4
2
8
7
8
10
8
8
4
7
12
16
10
5
8
8
4
9
14
7
5
11
11
13
10
11
14
11
12
9
14
12
13
10
12
11
10
17
7
7
9
10
11
11
6
13
13
13
6
4
10
6
13
9
10
11
21
34
73
0
65
39
34
71
66
71
56
56
61
49
44
36
48
42
48
55
38
40
43
71
36
40
46
46
48
43
36
47
42
48
48
51
47
31
54
31
49
52
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
Centre Name
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
SAPEKHATI JATIYA VIDYAPITH
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0404061
0404062
0404063
0404064
0404065
0404066
0404067
0404068
0404069
0404070
0404071
0404072
0404073
0404074
0404075
0404076
0404077
0404078
0404079
0404080
0404081
0404082
0404083
0404084
0404085
0405001
0405002
0405003
0405004
0405005
0405006
0405007
0405008
0405009
0405010
0405011
0405012
0405013
0405014
0405015
0405016
0405017
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Anurag Borah
Barnil Gogoi
Darshana Borah
Liza Gogoi
Monikha Dulakakharia
Om Rajkonwar
Pubali Gogoi
Pankoj Saikia
Pragyan Borgohain
Proytoijit Devasharma
Porishmita Newar
Nishita Deka
Garima Saikia
Borosha Gogoi
Abhilakha Handique
Bharat Gogoi
Kanchang Gogoi
Prantosh Duarah
Ankitarani Gogoi
Akanksha Saikia
Aditi Borgohain
Surabhi Khanikar
Shantanu Nandon Kashyap
Raktim Gogoi
Rubi Gogoi
Moitryee Borphukan
Nayan Jyoti Dutta
Dowkham Buragohain
Tusher Dutta
Disha Kumari Sah
Priyamoni Gogoi
Tikshiraj Saikia
Pratiksha Borgohain
Darshana Changmai
Shanti Priya Gogoi
Lahar Gandhia
Sanjukia Phukan
Charles Boruah
Lakhyajit Phukan
Mukhya Prabha Urang
Pratap Mardi
Anindita Gogoi
228 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
22
20
24
23
23
20
17
11
21
21
13
19
17
18
15
6
15
18
13
18
14
12
15
9
14
14
17
13
16
14
14
14
10
13
17
14
17
11
15
10
5
12
12
6
12
10
9
13
10
9
7
17
19
13
16
13
12
5
8
15
9
5
3
7
8
6
6
13
10
4
7
8
11
11
7
14
11
12
11
10
14
12
8
8
10
12
11
9
10
8
5
10
15
10
8
11
8
12
8
11
8
8
12
13
12
18
12
17
12
10
16
17
11
9
6
11
15
14
7
13
12
13
14
15
16
17
19
16
9
15
17
13
15
18
19
19
15
12
14
12
10
11
15
10
13
10
10
11
9
5
10
14
12
14
14
6
11
13
11
14
57
65
68
63
63
61
55
34
50
63
48
52
40
50
41
22
43
58
39
42
42
37
51
38
41
0
38
47
42
47
57
64
0
63
58
65
55
37
51
51
39
50
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
Centre Name
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0405018
0405019
0405020
0405021
0405022
0405023
0405024
0405025
0405026
0405027
0405028
0405029
0405030
0405031
0405032
0405033
0405034
0405035
0405036
0405037
0405038
0405039
0405040
0405041
0405042
0405043
0405044
0405045
0405046
0405047
0405048
0405049
0405050
0405051
0405052
0405053
0405054
0405055
0405056
0405057
0405058
0405059
Class
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
Student Name
Himon Raj Boruah
Arsishman Gogoi
Reemashree Gogoi
Reetashree Gogoi
Dimpal Gogoi
Banasree Bhajani
Tanushree Roy
Anish Kalwar
Abhinandan Gogoi
Chinmoy Saikia
Nayana Dutta
Priyanka Gogoi
Priyangshree Borpujari
Hirok Jyoti Gogoi
Ritika Dutta
Urmila Kurmi
Darshan Baruah
Neelajana Kalita
Anamika Changmai
Kajarika Gogoi
Dixita Gogoi
Jeshme Chetia
Ansuman Borkotoky
Sagorika Chanda
Dipika Teli
Jyoshna Gogoi
Astha Rani Gogoi
Anupam Sonowal
Kumkum Pachani
Arpita Paul
Babipriya Phukon
Megha Buragohain
Kunhi Baruah
Swapnanil Lukhurakhan
Jyotisma Khargharia
Deep Jayoti Bhumij
Shilpi Rani Sonowal
Darshana Dutta
Nilav Ranjan Gogoi
Madhurya Saikia
Tonmatra Gogoi
Rajdeep Rajkonwar
229 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
11
13
16
9
17
12
16
8
12
5
5
9
13
14
13
10
8
8
9
10
7
17
13
15
15
16
21
18
11
22
19
21
6
14
5
14
17
17
17
17
14
10
13
9
16
11
15
13
18
10
12
15
12
11
18
15
13
17
12
8
15
15
11
12
6
5
9
8
8
9
6
8
8
12
9
9
9
10
13
18
13
13
13
15
8
18
12
11
13
11
10
15
13
11
10
5
8
17
9
11
14
5
4
11
3
11
11
13
7
6
8
10
8
7
15
11
12
10
6
11
14
9
12
8
10
6
5
7
13
11
12
11
13
9
14
12
11
14
14
11
9
22
21
12
12
10
21
15
11
12
12
20
12
7
16
14
14
11
8
43
53
44
50
0
42
40
52
42
43
42
59
43
63
52
46
62
55
38
64
55
53
34
30
25
53
45
48
51
41
35
43
40
40
50
47
0
51
45
77
59
38
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
Centre Name
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
RollNo
0405060
0405061
0405062
0405063
0405064
0405065
0405066
0405067
0405068
0405069
0405070
0405071
0405072
0405073
0405074
0405075
0405076
0405077
0405078
0405079
0405080
0405081
0405082
0405083
0405084
0405085
0405086
0405087
0405088
0405089
0405090
0405091
0405092
0405093
0405094
0405095
0405096
0405097
0405098
0405099
0405100
0405101
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
Student Name
Priyanka Dutta
Jagrat Gogoi
Mridul Kurmi
Mousum Gogoi
Manash Jyoti Gogoi
Shubhasis Phukan
Bishal Bhowmik
Arup Dutta
Parthana Gogoi
Niharika Gogoi
Samiran Gogoi
Binayak Chowdhuri
Pradyut Pal Gogoi
Nitun Moni Gogoi
Anindya Sundar Gogoi
Biddyut Bikash Jathi Patia
Abhidhan Borgohain
Arnov Gogoi
Jyotishma Urang
Kabyashree Arangia
Prapti Gogoi
Riya Paul
Mousam Gogoi
Animesh Paul
Isha Dutta
Princi Dutta
Nitumoni Gogoi
Sagarika Bhajani
Bhitashree Boruah
Pallabi Gogoi
Akash Paul
Raj Arongia
Sukanaya Gogoi
Janak Buragohain
Priya Dutta
Mithu Sen
Pankaj Nag
Priyakshree Chutia
Tina Nath
Pompy Borgohain
Bidisha Phukan
Riya Gogoi
230 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
11
9
10
22
22
20
20
21
13
12
13
11
16
11
18
21
12
9
9
14
14
15
14
9
5
15
18
17
18
13
5
15
9
18
15
17
18
13
12
13
9
16
10
5
9
8
9
10
4
3
3
11
7
9
9
7
6
10
14
15
17
5
4
7
6
14
11
7
6
9
9
9
8
10
5
1
7
8
7
12
5
6
5
10
4
9
8
6
5
8
13
12
17
7
5
9
7
9
7
8
13
7
9
10
9
7
11
5
5
7
8
12
15
5
7
16
9
12
10
5
10
8
9
10
13
11
9
8
7
12
9
15
12
14
14
14
12
18
6
7
14
6
10
5
12
4
10
9
5
5
7
11
5
6
10
8
7
10
8
48
0
54
59
49
50
53
39
45
39
22
37
34
42
55
36
23
24
51
34
45
41
27
26
41
54
54
65
36
23
39
29
53
42
0
30
35
47
33
36
34
49
Rank
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0405
0405
0405
0405
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
Centre Name
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
BORHAT JATIYA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
RollNo
0405102
0405103
0405104
0405105
0406001
0406002
0406003
0406004
0406005
0406006
0406007
0406008
0406009
0406010
0406011
0406012
0406013
0406014
0406015
0406016
0406017
0406018
0406019
0406020
0406021
0406022
0406023
0406024
0406025
0406026
0406027
0406028
0406029
0406030
0406031
0406032
0406033
0406034
0406035
0406036
0406037
0406038
Class
V
IV
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
Student Name
Rahul Kalita
Pahi Gogoi
Afri Rohman
Isporkha Gogoi
Hridoyji Rajkonwar
Sandini Gogoi
Jagya Pran Bailung
Kamakhya Rajkonwar
Debabrot Rajkonwar
Shyamanta Gogoi
Simpi Rajkumari
Riya Changmai
Pratiksha Phukon
Sukanya Gogoi
Juchika Saikia
Robideep Gogoi
Abhijit Rajkonwar
Lucky Gogoi
Riniki Baruah
Khusboo Sharma
Bishwa Jyoti Gogoi
Luna Baruah
Shyamoli Rajkumari
Laxmi Kanya Rajkumari
Sahil Kanu
Sajan Deep Shyam
Naina Singh
Samundra Maut
Aftab Islam Hazarika
Anit Gogoi
Dip Ranjan Rajkonwar
Prastuti Rajkumari
Rittisha Dihingia
Prasujyata Phukon
Koushik Chetia
Hirok Jyoti Handique
Anirudha Rajkonwar
Mrigakhi Gogoi
Simpi Duarah
Rituraj Gogoi
Manish Sharma
Jesu Gogoi
231 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
18
7
16
19
10
9
4
6
6
11
13
14
10
16
11
7
8
8
6
13
22
10
10
8
10
9
11
14
7
8
5
9
16
10
12
16
13
4
7
5
11
12
6
9
6
18
6
10
8
8
8
7
14
13
16
11
14
9
10
14
10
10
15
10
9
9
8
8
11
14
11
15
15
17
14
16
16
15
10
8
15
8
5
9
8
5
8
15
4
9
7
15
3
6
11
15
6
3
7
8
11
13
12
10
17
7
8
11
11
9
16
16
6
4
6
5
10
15
17
15
8
2
9
7
9
11
10
7
7
12
4
7
3
8
6
3
7
9
11
9
7
6
10
14
15
10
17
8
8
8
11
5
12
14
7
10
12
9
9
13
12
14
10
8
12
13
11
43
42
28
37
64
24
35
22
37
23
27
45
51
43
39
39
30
39
49
43
43
71
35
35
36
40
31
50
58
31
37
38
40
49
54
57
60
41
22
43
33
36
Rank
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
Centre Name
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
RollNo
0406039
0406040
0406041
0406042
0406043
0406044
0406045
0406046
0406047
0406048
0406049
0406050
0406051
0406052
0406053
0406054
0406055
0406056
0406057
0406058
0406059
0406060
0406061
0406062
0406063
0406064
0406065
0406066
0406067
0406068
0406069
0406070
0406071
0406072
0406073
0406074
0406075
0406076
0406077
0406078
0406079
0406080
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
IV
Student Name
Luna Chettri
Rekha Borah
Riya Rajkumari
Nikita Rajkumari
Dristy Hatimuria
Tonmi Rajkumari
Ankita Gogoi
Farhan Sabir Ali
Tuhin Chetia Phukon
Kristina Saikia
Gauranga Rajkonwar
Ranjeet Urang
Mira Hazam
Mrinmoy Shyam
Abhnab Gogoi
Sibnath Rajput
Jubin Kumar
Subhasish Saikia
Akash Deep Phukon
Md. Aman Ali
Jenishmin Saikia
Jadu Rajkonwar
Krishnamoni Rajkonwar
Shikhamoni Dadhara
Rajkumari Phra-Leng Sang
Jahnabi Duarah
Rishav Gogoi
Nimisha Konwar
Hridoygyan Mout
Trinayan Kotoky
Aniruddha Rajkonwar
Shymol Phukon
Sukanya Saikia
Dibyajyoti Konwar
Md. Inamul Ali
Lucky Gogoi
Momtaj Hussain
Anuradha Dutta
Manci Gogoi
Sonali Shyam
Pranjal Lachit Phukon
Gourab Jyoti Gogoi
232 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
17
17
16
17
18
7
9
9
10
14
13
11
11
6
6
9
13
7
4
15
10
13
13
15
17
10
12
13
12
11
6
11
10
14
9
12
5
7
9
8
10
5
12
12
4
7
8
11
10
7
5
11
8
2
13
9
5
11
11
8
6
9
8
5
9
10
11
9
10
11
5
13
16
10
16
9
10
8
9
7
6
11
8
3
15
9
3
7
10
4
10
5
3
9
10
5
11
10
5
10
11
6
8
7
2
4
9
6
15
8
11
11
10
8
11
12
10
6
5
10
7
16
4
7
8
10
14
13
9
10
12
8
9
11
4
12
10
5
12
9
5
10
9
8
4
10
10
7
8
11
14
5
3
8
10
10
8
8
10
10
9
12
9
6
12
7
9
29
58
51
32
41
48
30
38
32
22
46
41
23
47
34
21
40
44
29
22
41
30
29
39
42
57
32
36
43
37
42
41
41
46
39
33
42
30
36
31
33
35
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
Centre Name
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
LAKWA JATIA VIDYALAYA
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RollNo
0406081
0406082
0406083
0406084
0406085
0406086
0406087
0406088
0406089
0406090
0406091
0406092
0406093
0406094
0406095
0406096
0406097
0406098
0406099
0406100
0406101
0406102
0406103
0406104
0406105
0406106
0406107
0406108
0406109
0406110
0406111
0501001
0501002
0501003
0501004
0501005
0501006
0501007
0501008
0501009
0501010
0501011
Class
IV
VII
III
VIII
III
VIII
VIII
VII
VII
VI
VI
VI
VIII
VIII
VIII
V
V
III
V
VIII
VI
VI
VI
VII
VII
VI
VII
VII
VII
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Student Name
Abhinav Rajkonwar
Kashyap Rajkonwar
Arnobjyoti Chutia
Karabi Chetia
Mousumi Rajkonwar
Apurba Phukon
Diganta Mirdha
Priyanchi Dowarah
Deep Kayestha
Swarnali Rajkumari
Ankita Gogoi
Biraj Rajkonwar
Rituraj Boruah
Krishna Chetia
Achyut Gogoi
Harkhita Phukon
Pronami Rajkumari
Prince Rajkonwar
Priyanka Rajkumari
Rajkumari Rairung Inkham
Buli Rajkumari
Krishnangi Hazarika
Joyshree Rajkumari
Liza Rajkumari
Abhinandan Deogharia
Jyotishna Rajkumari
Rimpi Rajkumari
Nipu Bhuyan
Neha Rajkumari
Rikhiraj Gogoi
Durlove Jyoti Dohutia
Rudraksh Gogoi
Ayushi Das
Abhinab Changmai
Rohit Gogoi
Ankita Kashyap Baruah
Akash Borgohain
Anurag Saikia
Sampoorna Saikia
Aditya Kolita
Anghruta Alphul Boruah
Bahniman Gogoi
233 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
13
13
8
12
5
8
7
11
8
13
11
9
12
8
13
4
12
5
11
8
11
11
9
8
10
18
9
9
4
7
6
9
6
8
5
9
10
5
13
8
11
2
8
7
7
8
10
11
11
9
6
12
16
9
6
14
9
7
12
8
7
12
11
10
9
5
12
12
14
12
15
13
11
12
13
8
7
12
16
19
11
5
11
18
15
22
20
18
12
10
12
4
9
8
9
5
8
6
15
9
18
14
14
14
18
18
16
21
19
15
21
9
8
5
7
5
3
6
7
6
6
12
13
13
12
10
14
18
16
14
19
16
16
12
11
10
3
10
11
8
8
5
5
5
16
12
4
12
12
15
10
14
12
16
12
53
38
46
18
39
23
35
29
40
35
42
38
30
0
32
54
37
0
36
0
43
45
31
34
36
34
31
36
25
33
38
63
58
41
41
55
69
57
71
70
65
61
Rank
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
Centre Name
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RollNo
0501012
0501013
0501014
0501015
0501016
0501017
0501018
0501019
0501020
0501021
0501022
0501023
0501024
0501025
0501026
0501027
0501028
0501029
0501030
0501031
0501032
0501033
0501034
0501035
0501036
0501037
0501038
0501039
0501040
0501041
0501042
0501043
0501044
0501045
0501046
0501047
0501048
0501049
0501050
0501051
0501052
0501053
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Bristi Sonowal
Udita Chetry
Nitu Koiri
Progyan Chamua
Anwesha Mahanta
Ansh Pandey
Raunak Boral
Debangna Dutta
Pratyay Pratim Borah
Mrinmoy Dingiyal Rajkhowa
Shristi Kashyap
Nawab Mukril Zadeed
Ayusmita Baruah
Abhijnyan Borah
Stuti Rajkhowa
Shyamal Konwar
Heemanshu Raj Gogoi
Dhritishman Dutta
Niharika Doley
Dibyo Komol Chetia
Gourav Gogoi
Isha Paul
Jagriti Boruah
Panchi Dutta
Subhakangshi Konwar
Kkrishanu Nandan Sarmah
Dharitri Baruah
Revanta Kriti Borah
Jey Nang Gogoi
Koustabh Konwar
Udayraj Borah
Ricimoni Baruah
Tanvi Sarma
Anupoma Sharma
Kaushik Handique
Barnom Kumar Gohain
Aarav Jain
Oliva Borah
Alangkrita Baruah
Prerona Roy
Abhishek Kashyap Baruah
Alishmita Dutta
234 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
17
10
18
13
13
18
19
21
15
20
14
18
9
16
16
16
13
13
19
7
17
9
17
13
19
11
16
19
16
23
13
21
11
12
12
13
16
11
17
14
16
8
19
16
16
18
19
20
18
17
15
11
9
7
11
10
20
15
20
10
19
16
15
9
17
17
18
13
13
13
13
12
9
15
14
15
16
13
18
18
18
14
18
22
12
5
9
4
5
5
20
17
13
14
12
18
20
8
9
18
15
13
8
9
8
10
10
15
16
17
12
14
17
14
14
13
22
9
15
17
23
18
12
15
18
14
18
16
23
9
15
14
12
24
16
20
14
11
19
8
16
12
15
18
16
18
12
50
64
44
66
56
56
67
62
79
43
77
0
69
0
0
60
71
72
53
37
40
32
38
34
70
62
65
52
58
69
67
49
0
64
65
65
0
54
84
49
69
52
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
RAILWAY HIGH SCHOOL,DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0501054
0501055
0501056
0501057
0501058
0501059
0501060
0501061
0501062
0501063
0501064
0501065
0501066
0501067
0501068
0501069
0501070
0501071
0501072
0501073
0501074
0501075
0501076
0501077
0501078
0502001
0502002
0502003
0502004
0502005
0502006
0502007
0502008
0502009
0502010
0502011
0502012
0502013
0502014
0502015
0502016
0502017
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Himadree Changmai
Smaron Boruah
Gargi Rani Das
Angshuman Borpatra Gohain
Drutisma S. Chetia
Monoswita Chetia
Parishmita Deka
Amlanjyoti Dowerah
Kaustav Das
Bharsita Phukan
Bhargav Doley
Bornita Bhattacharjee
Trailokya Rajkhowa
Aryan Dipak Upadhyaya
Soumya Deep Dutta
Tonmoi Changmai
Pranjit Kakoti
Baybhav Raj Kashyap
Akash Dutta
Biswa Pratim Mili
Jigyash Boruah
Dolly Gogoi
Dhiraj Dingiyal Rajkhowa
Bijoy Kar
Samantha Saikia
Anwesha Borgohain
Hanchita Chiring
Gourab Gogoi
Tonmoy Gogoi
Puballee Chetia
Pol Dihingia
Biswajit Dowarah
Prarthana Borah
Joyprakash Chetia
Himashree Changmai
Jiyashree Chetia
Kowsik Raj Gogoi
Ripen Gogoi
Devajit Konwar
Rimi Gogoi
Gargie Rajkonwar
Bosanta Dutta
235 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
23
21
6
24
13
16
10
17
7
16
19
15
14
21
16
12
24
24
12
22
21
18
19
15
14
14
21
12
18
20
13
21
20
24
9
17
7
12
8
14
10
4
19
9
14
22
10
17
18
19
8
16
17
17
13
14
11
14
16
12
12
16
10
12
17
19
16
15
15
16
10
14
10
15
18
11
16
20
13
22
11
10
9
10
5
8
12
17
16
21
12
14
8
17
6
9
10
17
11
19
5
5
10
10
8
11
13
16
10
13
7
6
10
17
15
10
12
6
15
18
16
18
9
19
15
13
21
12
15
18
13
16
4
8
9
1
13
9
7
9
5
10
8
11
10
0
6
3
11
14
9
7
85
88
35
79
58
63
50
60
42
48
75
48
58
79
49
62
0
58
64
0
0
37
52
37
39
51
70
50
75
35
35
0
31
55
49
24
52
30
48
59
43
51
Rank
6th
4th
7th
MERIT
MERIT
7th
5th
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0502018
0502019
0502020
0502021
0502022
0502023
0502024
0502025
0502026
0502027
0502028
0502029
0502030
0502031
0502032
0502033
0502034
0502035
0502036
0502037
0502038
0502039
0502040
0502041
0502042
0502043
0502044
0502045
0502046
0502047
0502048
0502049
0502050
0502051
0502052
0502053
0502054
0502055
0502056
0502057
0502058
0502059
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
43
51
68
73
0
62
30
27
70
49
43
43
58
47
59
46
57
43
47
46
34
45
32
58
50
63
67
51
35
49
31
49
52
45
51
54
46
56
30
33
45
26
III
III
III
III
Juganta Hazarika
Biswajit Phukan
Tinamoni Tamuli
Master Suraj Deep Sonowal
15
16
19
22
11
13
18
17
10
12
19
21
7
10
12
13
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Dipankar Kalita
Rikita Saikia
Parthana Saikia
Munmi Khanikar
Gunavi Konwar
Ritisha Sharma
Birina Bora
Abhijit Sahu
Abhijit Lama
Bhaswati Dutta
Himanshu Sonowal
Jyotimoy Dutta
Debajit Phukan
Girish Dutta
Diya Rani Paul
Sinmoi Borgohain
Isika Dey
Rupjyoti Kalita
Jigyashree Konwar
Rupam Saikia
Deep Konwar
Akashnileem Borgohain
Nikhita Deka Boruah
Manash Jyoti Boruah
Anurag Chetia
Archita Gogoi
Mondeep Borgohain
Munmi Boruah
Bornil Lachit
Shruti Phukan
Kuldip Gogoi
Liza Ligira
Dharitri Lahan
Priya Dowarah
Mousum Chetia
Midul Senchowa
Rimpi Ligira
17
12
11
16
15
8
10
20
12
15
13
15
12
18
13
13
11
13
17
20
17
18
18
9
13
15
19
19
14
17
16
14
21
13
11
16
8
17
10
6
21
13
13
17
18
14
18
17
19
13
16
16
13
13
10
16
17
16
16
12
7
14
8
5
11
10
16
18
10
12
8
8
13
9
15
4
5
20
11
9
5
12
14
11
7
11
7
7
7
3
10
9
11
6
17
16
12
12
13
2
15
9
12
9
9
15
11
7
8
10
3
13
4
5
13
10
13
11
8
7
15
9
12
11
6
10
5
11
0
14
7
13
17
9
7
9
6
10
13
9
9
11
7
12
2
6
6
6
236 Of 411
Rank
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0502060
0502061
0502062
0502063
0502064
0502065
0502066
0502067
0502068
0502069
0502070
0502071
0502072
0502073
0502074
0502075
0502076
0502077
0502078
0502079
0502080
0502081
0502082
0502083
0502084
0502085
0502086
0502087
0502088
0502089
0502090
0502091
0502092
0502093
0502094
0502095
0502096
0502097
0502098
0502099
0502100
0502101
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
Student Name
Bhitali Gogoi
Rituraj Gogoi
Satyajit Chetia
Khirud Chetia
Kashmir Buragohain
Deep Gogoi
Nilim Kalita
Simi Bakal
Prathyakhi Khanikar
Bithika Pator
Nirnoy Boruah
Lucky Sonowal
Agniv Borgohain
Trishna Chetia
Sonu Deori
Raviraj Saikia
Ankita Deb
Plabita Saikia
Raktim Chamuah
Parashar Dehingia
Deepsikha Borah
Debangana Borah
Mousom Gogoi
Chira Chirang Phukan
Bibhuti Ranjan Saikia
Utpal Gogoi
Parashmoni Gogoi
Nayanika Baruah
Nikita Hazarika
Mriganka Sonowal
Biki Saikia
Mohan Jyoti Sonowal
Digbijoy Sonowal
Chayanika Sonowal
Niharika Saikia
Surjya Moni Dutta
Krishna Dehingia
Trishna Handique
Himashre Dehingia
Chitraranjan Handique
Anamika Chetia
Manash Pratim Kalita
237 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
12
16
13
10
13
17
14
13
19
14
14
14
9
15
15
8
9
11
12
15
6
17
13
14
10
7
14
16
18
16
7
10
8
9
11
9
12
8
5
7
7
11
9
7
8
13
17
20
8
6
5
11
10
11
9
5
6
9
9
10
5
2
11
12
12
17
11
12
7
6
13
21
12
17
10
17
14
12
18
10
13
10
16
13
12
12
11
15
15
18
17
11
10
9
12
6
12
2
3
13
11
6
7
6
9
12
12
14
12
12
15
13
13
10
10
11
14
9
5
8
10
14
9
9
9
7
4
8
4
3
11
7
5
12
12
9
9
5
7
11
14
11
9
4
17
9
7
8
11
8
2
9
7
11
9
9
11
6
7
10
8
15
14
48
45
44
30
43
42
52
38
29
52
55
61
67
35
43
35
34
43
0
56
34
46
26
51
45
39
41
35
31
29
41
35
48
40
37
53
46
47
46
34
43
48
Rank
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0502102
0502103
0502104
0502105
0502106
0502107
0502108
0502109
0502110
0502111
0502112
0502113
0502114
0502115
0502116
0502117
0502118
0502119
0502120
0502121
0502122
0502123
0502124
0502125
0502126
0502127
0502128
0502129
0502130
0502131
0502132
0502133
0502134
0502135
0502136
0502137
0502138
0502139
0502140
0502141
0502142
0502143
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Kalyani Boruah
Sristi Chetia
Mallika Mili
Tinamoni Gogoi
Hirak Gogoi
Nabarun Gogoi
Riya Gogoi
Karina Gogoi
Suraj Chetia
Babita Borah
Bhaskorjyoti Chetia
Lakhyadip Gogoi
Prandip Konwar
Prabal Buragohain
Mayuri Konwar
Biki Bakal
Tanuj Handique
Lakhya Jit Gogoi
Priyanka Chetri
Doli Kalita
Swagata Shruti Borgohain
Rajdeep Kalita
Darshana Kalita
Dibyajyoti Gogoi
Belinda Sarkar
Neha Dey
Bilkis Saikia
Protim Konwar
Nihamoni Gogoi
Nikita Gogoi
Bidisha Sonowal
Haimawati Sonowal
Asthapriya Sonowal
Kamal Nayan Dutta
Ankur Raj Dutta
Gitashree Boruah
Nandini Chakraborty
Nikhita Sonowal
Jupitara Payek
Surabhi Chetia
Papori Boruah
Monikha Lahon
238 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
17
9
14
14
11
10
9
7
10
9
15
11
8
9
10
5
9
17
16
19
7
11
12
19
9
13
17
12
12
9
15
13
16
17
18
13
17
15
7
18
18
8
13
13
11
6
16
9
15
13
13
13
10
15
12
11
16
12
17
11
14
18
15
11
11
10
7
6
16
10
9
14
13
12
12
14
16
16
16
13
10
11
15
6
14
8
2
7
7
14
12
6
6
4
6
6
5
7
7
8
9
6
2
12
5
4
8
13
7
10
10
9
4
8
8
4
12
8
16
18
14
7
4
9
9
11
18
11
10
10
13
7
7
6
6
6
10
10
3
5
10
6
10
13
13
13
8
7
7
15
7
4
16
10
5
14
13
12
16
12
17
10
14
9
6
12
13
36
62
41
37
37
47
40
43
32
35
32
41
42
28
32
43
31
45
47
45
62
35
33
38
57
30
33
59
41
30
45
49
41
56
51
67
57
61
44
27
50
55
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0502144
0502145
0502146
0502147
0502148
0502149
0502150
0502151
0502152
0502153
0502154
0502155
0502156
0502157
0502158
0502159
0502160
0502161
0502162
0502163
0502164
0502165
0502166
0502167
0502168
0502169
0502170
0502171
0502172
0502173
0502174
0502175
0502176
0502177
0502178
0502179
0502180
0502181
0502182
0502183
0502184
0502185
Class
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Janardan Konwar
Vonti Handique
Happy Dutta
Jyotishikha Kakoti
Sistri Konwar
Dipali Ahom
Jharna Gogoi
Arunjyoti Boruah
Jyotishna Dehingia
Mrinmoy Jyoti Gogoi
Swapnaneel Phukan
Moushum Buragohain
Rahul Ligira
Krishna Moni Chetia
Priyakhi Dehingia
Tagar Phukan
Bismita Senchowa
Partha Senchowa
Bitupan Gogoi
Monalisha Chetia
Chinoy Gogoi
Rikhiraj Konwar
Dhan Ligira
Nirban Gogoi
Rumi Chetia
Rahul Bora
Pabitra Phukan
Rupali Chetia
Fuse Jyoti Gogoi
Sayanika Phukan
Chimoy Gogoi
Ananta Kalita
Manash Borah
Rohit Deb
Kakumoni Borgohain
Abhilekha Borah
Dipsekha Sonowal
Deepsikha Chelleng
Belisha Kingkari Hazarika
Parishmita Dey
Simi Phukan
Master Minmoy Borah
239 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
6
16
13
15
9
9
13
15
10
10
8
16
9
13
11
5
12
11
10
21
17
14
24
23
22
9
20
20
20
22
13
14
20
11
16
21
5
14
19
14
13
22
18
22
23
20
23
13
10
9
14
10
11
6
15
11
17
9
20
18
19
7
12
12
11
8
11
10
13
12
14
14
16
13
19
10
4
16
11
17
13
19
19
10
10
6
11
6
10
9
8
5
2
10
16
12
19
7
6
8
5
3
4
4
9
4
9
7
3
6
6
5
9
9
5
12
16
13
12
6
7
6
6
5
9
4
4
10
11
11
16
14
13
8
10
16
12
12
11
13
11
9
7
10
9
10
13
8
8
11
10
11
10
13
12
14
14
12
12
11
16
12
9
37
28
57
48
48
0
47
47
44
76
67
73
31
48
56
48
45
39
41
53
36
46
52
33
43
57
37
34
58
44
62
62
65
66
43
41
33
43
32
46
31
36
Rank
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
RollNo
0502186
0502187
0502188
0502189
0502190
0502191
0502192
0502193
0502194
0502195
0502196
0502197
0502198
0502199
0502200
0502201
0502202
0502203
0502204
0502205
0502206
0502207
0502208
0502209
0502210
0502211
0502212
0502213
0502214
0502215
0502216
0502217
0502218
0502219
0502220
0502221
0502222
0502223
0502224
0502225
0502226
0502227
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Urbashi Buragohain
Silpa Konwar
Ilura Bailung
Deep Kumar Konwar
Partha Protim Sonowal
Manab Jyoti Gogoi
Nipul Deka Boruah
Dhiraj Chetia
Mukul Kachari
Khetra Pratim Gogoi
Himashree Kachari
Debashish Sonowal
Mridu Sonowal
Meghashree Hazarika
Koushtav Khanikar
Pritom Pran Handique
Jubajani Gogoi
Dipankar Borah
Bitupan Konwar
Barnali Gogoi
Jintu Gogoi
Rimee Gogoi
Chanakya Phukan
Jyotsha Gogoi
Prakash Phukan
Rajnish Gogoi
Tridip Saikia
Abhishek Dimpu Phukan
Sangeeta Gogoi
Mousumi Chetia
Rimpi Gogoi
Rustomjyoti Changmai
Kuki Borah
Abhishek Kumar Sharma
Pahi Dey
Jyotishna Chetia
Deepshikha Phukan
Navanita Kachari
Santanu Koushik Bura Gohain
Mohanjyoti Borah
Partha Jyoti Saikia
Debabrota Borah
240 Of 411
GK
GS
GM
LAN
14
7
17
15
9
2
11
18
13
8
17
21
24
12
13
13
12
13
17
13
12
14
13
13
11
9
15
16
13
5
14
19
6
7
8
13
18
7
22
23
9
17
14
14
13
9
7
17
16
16
9
11
11
6
7
8
3
6
15
7
4
11
9
7
15
13
11
11
8
2
2
14
8
17
3
6
12
8
8
10
7
6
6
6
12
13
15
9
4
7
5
16
4
2
4
5
3
6
7
8
5
11
5
6
7
2
0
5
7
7
11
6
5
8
3
11
4
5
6
13
10
9
12
10
12
12
12
12
12
14
11
10
10
12
13
11
12
10
13
7
2
11
12
7
9
7
9
12
7
12
12
7
8
6
9
9
TOTAL
0
0
51
42
0
41
31
55
62
65
42
40
43
35
48
43
29
32
44
35
36
40
38
37
55
38
24
43
41
15
23
36
37
58
23
45
55
27
44
34
35
34
Rank
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
Centre Name
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
KHOWANG HS SCHOOL , KHOWANG , DIBRUGARH
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
RollNo
0502228
0502229
0502230
0502231
0502232
0502233
0502234
0502235
0502236
0502237
0502238
0502239
0502240
0502241
0502242
0502243
0502244
0502245
0502246
0502247
0502248
0502249
0502250
0502251
0503001
0503002
0503003
0503004
0503005
0503006
0503007
0503008
0503009
0503010
0503011
0503012
0503013
0503014
0503015
0503016
0503017
0503018
Class
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Himadree Konwar
Himanshu Buragohain
Priyakna Konwar
Madhuri Gogoi
Sikhamoni Gogoi
Upashana Gogoi
Bikash Changmai
Tutul Hazarika
Prtha Pratim Borah
Biswajit Chetia
Sanjib Kalita
Tanuj Borah
Rantu Kanu
Hrishibrat Bailung
Bhairab Gogoi
Dipankar Gogoi
Koushik Gogoi
Anurag Gogoi
Kalvina Sonowal
Sneha Phukan
Himadri Konwar
Bishal Akash Mout
Sudipta Konwar
Ankit Samudra Dhekial Phukan
Dristanto Roy
Rupsmita Gogoi
Chinmoy Handique
Mithu Gogoi
Ritashree Gogoi
Antara Paul
Alankrita Hazarika
Lipasa Gogoi
Victor Boruah
Deepmoy Saikia
Sahil Alam
Nibir Narayan Baruah
Pranjit Borah
Gaurav Batshav
Samarjit Hazarika
Eshan Ayan Borah
Ishant Bezbaruah
Jigyasha Das
241 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
14
11
12
11
13
15
12
9
13
17
8
18
15
8
12
17
11
14
16
15
20
17
8
13
9
10
7
8
8
9
11
14
8
11
11
9
6
8
9
6
8
9
9
14
11
8
13
9
7
11
8
10
7
6
14
12
5
6
11
9
9
9
11
7
8
6
10
11
12
11
13
14
14
9
13
11
9
9
8
8
10
10
12
6
7
2
11
10
12
12
10
16
19
15
12
20
12
19
17
21
15
20
19
17
16
18
16
15
17
18
18
9
14
14
15
21
22
18
21
20
19
14
22
23
18
11
17
15
9
12
6
13
6
19
12
12
13
11
11
16
17
13
11
11
13
8
15
5
13
6
14
12
15
16
14
10
11
12
16
44
51
42
43
43
38
46
39
35
50
45
32
45
45
35
35
42
30
40
43
42
56
49
0
55
65
61
38
61
37
60
50
76
57
68
68
61
51
67
68
62
0
Rank
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
Centre Name
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
RollNo
0503019
0503020
0503021
0503022
0503023
0503024
0503025
0503026
0503027
0503028
0503029
0503030
0503031
0503032
0503033
0503034
0503035
0503036
0503037
0503038
0503039
0503040
0503041
0503042
0503043
0503044
0503045
0503046
0503047
0503048
0503049
0503050
0503051
0503052
0503053
0503054
0503055
0503056
0503057
0503058
0503059
0503060
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
55
71
0
44
56
67
57
47
51
43
61
53
52
52
30
38
32
43
0
0
68
48
54
60
68
56
28
42
48
59
0
51
0
47
50
52
42
41
36
57
65
61
III
III
Jimee Jiggyasha Baruah
Rudrakshi Ragini Lahkar
12
16
19
19
10
20
14
16
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
Saswati Borgohain
Mousam Das
Duna Borkatoky
Nikumoni Bauri
Prasurjya Buragohain
Mridushmoy Sonowal
Sreenjan Kumar Dutta
Amir Hussain
Pradunya Das
Rituraj Saikia
Priyanka Gogoi
Niharika Sharma
Sania Begum
Rajdeep Gogoi
Lordkon Deori
Dhiraj Hatimuria
Monmohan Gogoi
Gouranga Kishor Kashyap
Prashansa Pandey
Gargi Das
Gitashree Das
Hanna Dew Drop Nath
Abhipriya Kakoty
Farhaz Ali
Angel Sharon Mosahary
Rup Jyoti Gogoi
Sujit Baruah
Richa Phukan
Nikita Kumari Prasad
Himadri Gogoi
Nitumoni Bauri
Dolirani Dowarah
Kaushik Buragohain
Sehaj Ahmed
Modhumita Barman
Sobnam Ara Khatun
Ayaan Ahsan
Runjun Borpatra Gohain
Aditya Dey
5
16
17
16
10
15
10
16
11
16
22
11
13
14
13
15
20
17
18
14
11
10
15
16
13
9
5
10
8
9
11
9
17
13
18
13
11
14
9
9
9
10
8
6
12
13
11
16
10
5
12
12
16
17
14
12
4
7
4
9
242 Of 411
20
11
11
14
19
14
11
8
14
14
16
12
13
12
16
15
5
14
12
16
16
11
14
17
16
13
5
6
10
16
16
14
16
17
17
14
7
14
12
13
12
16
11
12
12
17
12
13
10
14
16
17
11
14
17
10
13
10
6
17
17
17
13
9
14
8
11
10
10
15
14
8
7
16
8
10
6
14
16
19
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
Centre Name
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
RollNo
0503061
0503062
0503063
0503064
0503065
0503066
0503067
0503068
0503069
0503070
0503071
0503072
0503073
0503074
0503075
0503076
0503077
0503078
0503079
0503080
0503081
0503082
0503083
0503084
0503085
0503086
0503087
0503088
0503089
0503090
0503091
0503092
0503093
0503094
0503095
0503096
0503097
0503098
0503099
0503100
0503101
0503102
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Arhita Konwar
Shayan Bakshi
Sahojit Karmakar
Himanshu Gogoi
Gauranga Gogoi
Ruli Gogoi
Pulakash Gogoi
Tertha Das
Liza Chutia
Shyamoli Gogoi
Ponkoj Boruah
Nayani Sarkar
Tonmay Deori
Shreya Pandey
Tapasya Saikia
Mainayata Pradhan
Harshita Gogoi
Ankita Dehingia
Archita Phukan
Arindom Gogoi
Shilpi Gogoi
Samudra Dihingia
Aarohan Kakoti
Tanisha Das
Abdul Wasim
Jusmita Dehingia
Kabyashree Chutia
Sukanya Baruah
Anindita Saikia
Muskan Balmiki
Bidyut Bikash Bhuyan
Tanzim Ahmed
Himadri Koch
Apekshya Bhardwaj
Pragati Saikia
Arundhati Dutta
Dharmistha Buragohain
Naziya Parbin
Prapti Kashyap
Disha Gogoi
Manasri Pradhan
Surobhi Gowala
243 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
11
14
15
16
20
16
7
14
13
13
9
9
8
7
11
10
15
14
8
12
20
9
4
17
15
16
12
8
12
6
4
8
6
9
8
12
16
4
4
16
5
9
15
14
14
15
14
22
19
22
23
23
14
11
19
18
8
21
11
17
18
20
15
12
13
12
13
12
11
9
20
14
17
10
18
9
15
10
12
9
10
11
9
17
12
16
17
17
13
13
12
17
16
12
8
22
22
12
16
14
9
17
16
16
14
16
12
7
20
8
11
11
14
13
3
16
13
9
13
15
11
10
14
12
11
13
7
15
12
10
14
6
11
10
7
4
6
4
12
9
10
13
7
55
54
57
44
45
60
38
26
0
25
31
56
0
40
72
52
64
67
74
59
63
58
55
49
53
48
0
59
58
50
61
50
29
67
0
0
46
37
41
32
37
0
Rank
MERIT
Absent
Absent
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
Centre Name
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
DIBRUGARH UNIVERSITY MODEL ENGLISH SCHOOL
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
RollNo
0503103
0503104
0503105
0503106
0503107
0503108
0503109
0503110
0503111
0503112
0503113
0503114
0503115
0503116
0503117
0503118
0503119
0504001
0504002
0504003
0504004
0504005
0504006
0504007
0504008
0504009
0504010
0504011
0504012
0504013
0504014
0504015
0504016
0504017
0504018
0504019
0504020
0504021
0504022
0504023
0504024
0504025
Class
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
V
V
V
VI
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Dristi Deka
Rustam Gogoi
Gaurav Kejriwal
Manisha Kalita
Manoshi Kalita
Sweta Yadav
Pulakesh Bhagawati
Kalpa Jyoti Gohain
Rahul Kahar
Silpee Debnath
Rishika Tulsyan
Nishika Dutta
Samarjit Das
Sehnaj Begum
Latifa Khatun
Ritupan Borah
Pranab Jyoti Borah
Abhijit Dey
Abhinav Dutta
Abhoy Rai
Akrit Dutta Kalita
Alisha Gogoi
Anandita Yadav
Aniket Baruah
Annasme Sonowal
Ansuman Borgohain
Anugarh Kour
Anuran Konwar
Arpita Bhuyan
Aryaan D Zaman
Ayushman Saikia
Bhumika Khandelia
Bibha Sonowal
Dhariti Rani Pagag
Dikhita Khanikar
Dishita Kashyap
Dristy Borpatra Gohain
Emon Kanwar
Gargi Deka
Gayatri Konwar
Harshit Purohit
Hritik Kumar Saha
244 Of 411
GK
GS
GM
LAN
17
9
19
20
14
13
17
11
17
5
9
11
11
18
7
12
6
14
7
6
10
14
10
16
19
11
4
8
2
20
8
7
8
10
10
10
14
9
8
14
10
12
10
5
13
11
8
12
11
18
11
9
9
9
11
9
14
14
6
8
4
7
11
5
10
8
13
12
6
9
12
15
11
6
11
14
19
8
17
9
8
8
15
22
12
22
13
17
6
13
19
7
12
7
8
6
14
17
3
11
16
11
7
12
13
10
14
8
5
10
4
6
7
17
10
16
11
13
11
10
11
12
13
12
5
12
11
8
3
14
15
12
14
11
13
3
11
3
7
10
TOTAL
0
61
47
38
54
32
59
42
29
48
40
37
49
0
31
47
32
43
46
0
0
40
44
0
0
77
30
62
45
44
27
54
0
55
46
46
44
32
40
20
38
44
Rank
Absent
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
7th
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
Centre Name
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
RollNo
0504026
0504027
0504028
0504029
0504030
0504031
0504032
0504033
0504034
0504035
0504036
0504037
0504038
0504039
0504040
0504041
0504042
0504043
0504044
0504045
0504046
0504047
0504048
0504049
0504050
0504051
0504052
0504053
0504054
0504055
0504056
0504057
0504058
0504059
0504060
0504061
0504062
0504063
0504064
0504065
0504066
0504067
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Jagriti Gorh
Kangkana Gogoi
Krishma Borah
Kirtan Gupta
Koyel Mandal
Krishanu Borgohain
Lizashree Sonowal
Maharnav Borgohain
Mahashweta Borah
Mumpy Baruah
Nainpreet Kaur
Nandini Sah
Nayanisha Acharyya
Neel Dutta
Pragya S Neog
Prashant Kumar Shah
Priyanka Sagar
Proyashi Samah
Shristi Kumari Jha
Sneha Chatur Vedi
Yaman Baruah
Yubraj Saikia
Aadrika Singh
Aashtosh Sarkar Sonowal
Afran Hussain
Airis Dutta
Akshaydeep Borgohain
Arup Dey
Avinash Dowarah
Ayandeep Baruah
Master Bhrajot Rajkonwar
Chinmoy Duari
Debojit Borah
Dikshit Lahon
Gargi Kashyap
Jigyasha Konwar
Jyotishmoy Boruah
Manab Mahanta
Md. Zuhayr
Mehak Tanti
Mrinmoy Gogoi
Pranamika Chetia
245 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
8
8
10
11
5
13
5
3
3
10
7
9
17
4
3
4
11
10
15
8
1
13
8
10
12
4
2
11
10
6
11
21
8
19
11
9
11
3
8
7
9
17
9
19
11
8
13
4
11
10
10
10
8
13
13
6
10
12
8
7
8
7
9
16
10
11
10
9
2
8
9
9
9
4
10
11
19
8
6
11
13
10
12
12
14
11
9
15
11
7
13
10
12
17
14
7
12
10
6
16
11
11
13
11
7
12
8
6
7
10
20
13
10
9
11
7
11
11
13
13
15
14
14
7
12
14
17
13
6
14
13
15
8
16
13
1
15
11
16
9
12
15
17
17
18
11
0
8
11
15
11
46
28
0
19
9
38
36
35
55
0
55
34
67
45
34
44
28
29
32
36
0
35
48
37
45
55
55
31
45
40
0
45
48
57
59
61
41
22
48
46
55
37
Rank
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0504
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
Centre Name
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
BOSONDHARA JATIYA BIDYALAYA, NAMRUP
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
RollNo
0504068
0504069
0504070
0504071
0504072
0504073
0504074
0504075
0504076
0504077
0504078
0504079
0504080
0504081
0504082
0504083
0504084
0504085
0504086
0504087
0504088
0504089
0504090
0504091
0504092
0504093
0504094
0504095
0504096
0504097
0505001
0505002
0505003
0505004
0505005
0505006
0505007
0505008
0505009
0505010
0505011
0505012
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Priyanka Panika
Ronald Wailong
Sabinius Xalxo
Samima Afruze
Saurav Mahilari
Tanmay Yadav
Tapubrat Boruah
Tina Gogoi
Tuhina Gogoi
Master Vishal Hazarika
Arnab Bikash Bhuyan
Arunav Hazarika
Ashish Tirkey
Ashmit Chiring Phukan
Bikash Thapa
Devojit Das
Gaurav Singha
Monuj Halay
Ngampong Wangsu
Prasujya Deb
Prince Kumar Rajak
Rocktabh Phukan
Chirag Khandelia
Pooja Singh
Samanway Baruah
Sourav Dey
Swastika Singh
Sparsh Moitra
Charvi Jain
Nikita Kumari
Bishal Gogoi
Sushmita Changmai
Mayur Moran
Pragyan Protim Gogoi
Antarip Bhagowati
Manakh Pratim Dehingia
Sneha Changmai
June Nath
Mriganka Chetia
Chandan Handique
Moupriya Gogoi
Gouranga Gogoi
246 Of 411
GK
GS
GM
LAN
7
10
5
6
6
15
6
6
6
19
9
10
10
5
6
7
8
9
7
9
14
7
4
17
15
15
6
4
9
13
6
10
8
7
10
10
10
5
11
11
7
9
8
12
10
10
6
5
9
12
7
6
2
6
7
10
10
8
6
3
15
12
5
12
10
13
6
12
15
16
4
12
13
2
10
15
2
11
9
12
20
6
15
8
9
9
15
9
17
14
8
8
7
6
13
4
4
5
14
12
12
16
7
8
8
12
17
11
13
19
9
11
16
12
10
13
20
14
19
17
18
18
9
12
12
16
13
16
15
13
17
7
10
12
15
9
11
8
13
9
8
7
8
14
7
11
12
7
12
6
6
7
TOTAL
0
43
38
22
47
41
53
24
27
39
60
26
38
33
20
33
42
30
33
33
35
0
56
33
57
42
28
30
0
40
46
65
0
65
43
57
52
51
56
30
35
39
Rank
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
Centre Name
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
RollNo
0505013
0505014
0505015
0505016
0505017
0505018
0505019
0505020
0505021
0505022
0505023
0505024
0505025
0505026
0505027
0505028
0505029
0505030
0505031
0505032
0505033
0505034
0505035
0505036
0505037
0505038
0505039
0505040
0505041
0505042
0505043
0505044
0505045
0505046
0505047
0505048
0505049
0505050
0505051
0505052
0505053
0505054
Class
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Anwesha Devi
Niha Dehingia
Swastika Gogoi
Purab Chutia
Nilkamal Gogoi
Amrit Rangan Gogoi
Swapnamita Deori
Budisha Gogoi
Himadri Gogoi
Koushik Konwar
Rwitom Chetri
Jipu Ranjan Lukhurakhan
Bibuti Bhusan Tamuli
Mousam Borah
Tonoy Chawdand
Piyush Kanti Buragohain
Nibir M Boruah
Ranjit Sarmah
Ujjal Borah
Mayuram Chetia
Ragini Gogoi
Chinnayan Gogoi
Unmekha Deori
Siddhartha Jyoti Sarmah
Lakhyajyoti Das
Nishanta Nibir Borgohain
Ayon Changmai
Mausam Konwar
Subham Konwar
Parthana Borgohain
Teena Sonowal
Sankaraditya Sonowal
Patri Boruah
Prantika Boruah
Anupriya Borah
Purabi Dhar
Pragyan Chetia
Borsha Chutia
Protiva Kalita
Chimpee Saikia
Prangana Chutia
Chinmoyee Handique
247 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
12
13
16
18
6
21
13
11
15
21
4
19
11
9
10
18
9
17
12
11
11
12
4
13
10
5
5
19
20
17
17
19
13
15
11
11
10
11
18
17
15
7
13
10
7
15
14
16
11
16
16
15
10
14
6
9
14
4
14
7
14
14
11
12
10
9
14
14
7
12
10
16
12
11
17
17
12
15
16
12
12
6
5
12
12
19
15
14
13
15
10
7
4
7
14
18
11
4
10
8
10
12
8
9
12
13
11
10
11
14
9
18
17
18
15
17
17
13
12
12
13
14
14
20
7
14
9
11
11
10
8
8
8
18
9
9
10
19
19
16
17
14
14
14
9
14
13
14
13
12
13
78
48
44
52
69
23
0
33
0
67
67
58
46
56
38
45
54
36
52
39
0
41
29
39
55
67
49
43
50
49
41
0
54
53
70
40
54
49
57
55
50
51
Rank
7th
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
Centre Name
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
MORAN JATIYA BIDYALAYA, MORAN
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
RollNo
0505055
0505056
0505057
0505058
0505059
0505060
0505061
0506001
0506002
0506003
0506004
0506005
0506006
0506007
0506008
0506009
0506010
0506011
0506012
0506013
0506014
0506015
0506016
0506017
0506018
0506019
0506020
0506021
0506022
0506023
0506024
0506025
0506026
0506027
0506028
0506029
0506030
0506031
0506032
0506033
0506034
0506035
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Arati Singh Koiri
Uday Sanchawa
Rimlee Boruah
Saklin Ali Wasty
Jagriti Sahu
Ankita Dutta
Sudipta Gogoi
Protikhya Chutia
Gargi Borpatra
Muzzammil Ahmed
Nabatram Gogoi
Mitali Das
Shubhalakshmee Das
Hasnahana Gogoi
Disha Gogoi
Pragyata Dutta
Jagriti Borchetia
Ayaanbina Chetia
Shrayoshree Pachoni
Youvraj Das
Chinmoy Gohain
Mriganka Jyoti Phukan
Mampe Gondhia
Krishnav Mahanta
Violina Chetia
Lakhyajit Gogoi
Kauul Phukan
Madhurjya Gogoi
Sumsum Konwar
Dhojyoti Dutta
Gayatri Dihingia
Paragjyoti Gohain
Achyutya Konwar
Khanjurika Borah
Sagorika Narah
Kalpajyoti Gogoi
Barasha Baruah
Ankuran Khaund
Saurav Jyoti Gogoi
Ruhit Dutta
Gyandeepa Bhuyn
Gitimallika Gohain
248 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
13
13
13
11
12
21
16
20
13
7
7
10
13
10
15
12
18
19
10
19
11
19
2
19
5
17
13
13
12
13
13
14
15
5
18
14
18
21
18
21
20
21
17
14
13
9
17
4
6
16
16
14
9
17
19
16
13
15
16
13
19
17
13
17
20
21
15
14
15
21
19
19
18
15
12
16
13
18
17
9
3
13
16
17
9
14
15
10
8
14
3
4
20
8
6
7
11
14
12
5
13
16
17
8
17
9
9
14
10
6
10
9
5
14
11
7
4
9
14
10
12
14
5
7
15
11
10
9
16
19
11
7
14
19
15
6
16
17
10
14
15
14
12
6
3
13
14
7
3
8
9
9
10
15
10
4
12
8
5
8
13
16
10
58
43
51
47
56
38
70
38
73
0
40
60
77
69
54
71
62
48
58
51
47
56
28
17
56
57
45
25
48
57
45
43
58
34
28
66
44
34
41
60
70
48
Rank
7th
MERIT
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
Centre Name
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
RollNo
0506036
0506037
0506038
0506039
0506040
0506041
0506042
0506043
0506044
0506045
0506046
0506047
0506048
0506049
0506050
0506051
0506052
0506053
0506054
0506055
0506056
0506057
0506058
0506059
0506060
0506061
0506062
0506063
0506064
0506065
0506066
0506067
0506068
0506069
0506070
0506071
0506072
0506073
0506074
0506075
0506076
0506077
Class
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Pallabi Gogoi
Horipriya Gohain
Bhaskar Jyoti Gogoi
Anshuman Dutta
Doli Chetia
Chinmoy Baruah
Kabyashree Boruah
Priyanshu Borchetia
Pritisha Das
Riki Raj Pao
Krishnave Phukan
Tonmoy Neog
Hemanga Hazarika
Bhitali Phukan
Bhitali Gogoi
Gunadip Kuli
Raja Dang
Ritesh Pait
Asthanandini Borgohain
Nabadeep Saikia
Nurilekha Borah
Lakhyajit Dutta
Anupal Buragohain
Rupali Dhar
Maan Bikash Saikia
Priyakhee Dutta
Ritom Baruah
Dikha Moni Saikia
Sangita Duarah
Sasanka Konwar
Sangeet Mahanta
Khyatishman Duarah
Rojy Chetia
Chandan Saikia
Prachurya Pachoni
Gargyajyoti Phukan
Kunal Kashyap
Purnima Dang
Hirakjyoti Senapoti
Kasturi Dutta
Himashree Handique
Priya Banarjee
249 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
15
6
18
5
13
13
16
10
14
9
9
10
5
17
16
12
14
13
10
3
14
10
16
13
16
13
9
5
10
10
5
16
10
5
6
11
12
4
9
9
9
7
12
7
14
2
10
7
3
9
5
6
5
8
8
6
12
6
18
9
18
15
13
5
9
9
2
7
10
5
5
16
15
19
12
15
15
17
12
13
8
6
8
14
12
19
14
11
22
10
16
11
16
8
9
13
11
10
13
6
11
12
11
6
12
6
16
8
10
17
18
18
7
13
6
9
5
7
6
16
6
11
5
11
3
6
9
4
12
11
6
9
14
14
14
7
6
10
6
4
13
16
15
11
14
5
14
4
6
5
6
13
14
12
10
12
16
15
8
9
8
7
7
47
45
19
53
30
56
42
62
45
50
21
38
36
15
49
41
28
30
0
45
50
61
39
53
31
53
31
36
28
28
39
55
38
48
57
59
69
32
44
35
38
24
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
Centre Name
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
RollNo
0506078
0506079
0506080
0506081
0506082
0506083
0506084
0506085
0506086
0506087
0506088
0506089
0506090
0506091
0506092
0506093
0506094
0506095
0506096
0506097
0506098
0506099
0506100
0506101
0506102
0506103
0506104
0506105
0506106
0506107
0506108
0506109
0506110
0506111
0506112
0506113
0506114
0506115
0506116
0506117
0506118
0506119
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
Student Name
Priyanka Khound
Neha Suklabaidya
Shanti Chawtal
Dorpon Gohain
Geetashree Dutta
Diptapratim Gogoi
Ankur Boruah
Deepjyoti Boruah
Tutumani Barman
Puja Dutta
Himaksri Karmakar
Trikhalakhi Boruah
Pubashree Gogoi
Kuhi Dutta
Lucky Gohain
Udayjyoti Saikia
Pahi Gogoi
Luich Hemrom
Teji Gogoi
Priyakhi Phukan
Nilakhi Phukan
Bitupon Lahon
Rupantar Lahon
Amlan Saikia
Udit Dutta
Darponjit Boruah
Bibek Gogoi
Purobi Narah
Sujata Boruah
Kashmiri Rajkhowa
Shankar Ashis Boruah
Jahnobi Saikia
Karim Hussain
Shruti Baruah
Manaswita Gogoi
Nitul Sonowal
Satya Sandhya Handique
Sweety Gohain
Anu Patowari
Barakha Patowari
Jitu Gohain
Nandini Gohain
250 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
12
19
21
23
18
22
8
11
12
17
18
11
14
7
6
11
21
6
7
13
10
6
8
15
13
11
11
17
19
16
18
16
22
22
3
17
22
16
15
22
14
13
11
8
17
14
9
13
6
14
13
10
14
18
16
5
9
7
9
5
7
10
4
10
6
5
6
14
13
11
11
10
12
11
10
10
8
13
5
12
11
12
12
20
18
12
10
17
20
9
15
15
17
15
18
13
15
12
15
16
17
12
14
12
19
6
9
14
9
7
10
12
7
7
4
10
6
8
12
14
14
10
11
9
6
5
3
7
8
3
8
8
7
5
4
5
2
4
8
7
13
13
9
6
7
11
10
12
8
6
13
15
6
10
11
10
11
13
13
36
35
50
74
60
47
60
0
46
50
41
56
46
48
55
21
54
46
43
46
66
55
0
57
54
49
28
38
48
35
42
36
43
43
47
28
39
34
35
43
52
46
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
Centre Name
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
RollNo
0506120
0506121
0506122
0506123
0506124
0506125
0506126
0506127
0506128
0506129
0506130
0506131
0506132
0506133
0506134
0506135
0506136
0506137
0506138
0506139
0506140
0506141
0506142
0506143
0506144
0506145
0506146
0506147
0506148
0506149
0506150
0506151
0506152
0506153
0506154
0506155
0506156
0506157
0506158
0506159
0506160
0506161
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Dheeraj Konwar
Ritupon Saikia
Rituraj Gogoi
Geetali Chetia
Rituraj Dihingia
Jyotishman Baruah
Monuranjan Das
Lucky Begum
Raj Protim Gogoi
Dibyajyoti Dutta
Borakha Chetia
Abhinondon Gogoi
Dimpujyoti Boruah
Nijumoni Gohain
Ashok Gohain
Bhaskarjyoti Saikia
Binita Kuli
Kalyain Kumbhaker
Rahul Gohain
Pranjjalita Bhuyan
Gargi Borpatra Gohain
Kajal Gohain
Bondita Patir
Dipika Gohain
Veda Protim Gogoi
Roktim Joti Baruah
Simi Borah
Mintu Patowari
Anisha Khatun
Barbi Das
Barshamoni Gohain
Rupak Gohain
Ritupon Gohain
Priyakhi Dangriya
Jaya Deb
Monalisha Sharma
Poljit Gogoi
Gorima Lahon
Deepsikha Senapoti
Raja Gogoi
Bebika Gogoi
Pronali Gogoi
251 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
13
18
13
10
16
12
15
13
9
9
13
13
10
10
5
5
13
7
11
14
6
9
10
10
9
7
4
5
5
6
6
2
3
4
6
12
9
9
7
7
12
7
15
8
4
8
12
12
12
13
16
13
10
14
10
11
7
5
6
5
6
6
13
12
6
14
9
20
13
15
14
17
16
17
11
19
13
16
16
17
13
17
16
16
20
11
15
16
17
20
15
10
5
12
11
13
14
11
13
6
8
14
13
11
15
15
9
13
8
4
11
6
10
16
7
10
2
7
13
9
9
14
9
8
11
10
9
14
10
5
14
5
6
6
4
6
16
14
9
14
16
12
10
11
13
11
11
11
10
14
14
14
10
13
12
8
8
12
9
53
41
44
29
27
46
32
47
37
22
30
41
0
40
44
34
47
35
0
67
44
39
42
51
54
50
42
59
39
43
52
50
47
60
55
40
60
36
33
41
39
45
Rank
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0506
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
Centre Name
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM VIDYAPITH, CHABUA
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
RollNo
0506162
0506163
0506164
0506165
0506166
0506167
0506168
0506169
0506170
0506171
0506172
0506173
0506174
0506175
0506176
0506177
0506178
0506179
0506180
0506181
0506182
0506183
0506184
0507001
0507002
0507003
0507004
0507005
0507006
0507007
0507008
0507009
0507010
0507011
0507012
0507013
0507014
0507015
0507016
0507017
0507018
0507019
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
IV
IV
VI
VII
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Sagarika Saikia
Ananya Dutta
Mridula Borah
Hiranya Boruah
Shakharjit Gogoi
Sani Borah
Jitushmita Gogoi
Sanjika Senapoti
Partho Pratim Boruah
Liza Devi
Dhrubajyoti Saikia
Prastutee Buragohain
Neina Gogoi
Rustom Gogoi
Sani Das
Antarikhya Mahanta
Hirakjyoti Konwar
Jyotipriya Hazarika
Himashree Gohain
Moitri Borah
Parikhit Bhuyan
Ballabh Jyoti Dutta
Debaraj Dutta
Rajdeep Changmai
Bikash Mondal
Subita Tanti
Trishna Gohain
Riju Phukan
Niharika Borah
Rajashree Phukan
Nisha Chetry
Lina Konwar
Bhagya Lakhi Kurmi
Sirumoni Bhuyan
Tora Gogoi
Lokeswar Bhuyan
Rani Baruah
Disha Saikia
Gourab Bharali
Gokul Chandra Nath
Trishna Chetia
Debajoni Sonowal
252 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
18
10
8
19
18
16
17
15
13
15
5
10
12
10
15
8
15
9
15
9
13
7
8
7
7
14
9
17
6
12
6
15
6
17
10
8
15
9
14
11
10
10
13
9
18
10
13
19
6
7
9
9
13
7
6
12
11
8
8
5
11
12
10
16
10
15
20
18
20
9
7
6
8
10
13
15
11
8
3
7
8
10
13
1
6
7
9
12
12
13
0
9
13
6
14
9
2
21
10
17
14
22
14
17
15
20
6
13
7
14
8
17
6
22
12
12
18
15
11
19
13
19
8
7
7
11
7
6
9
15
9
6
8
7
10
15
9
7
3
7
7
8
5
6
6
19
11
8
12
11
14
13
8
11
6
29
53
39
33
63
44
62
43
52
38
56
0
30
36
42
45
50
0
37
26
39
50
53
61
21
0
36
34
39
34
38
23
77
42
43
52
55
49
64
45
57
23
Rank
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
Centre Name
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
RollNo
0507020
0507021
0507022
0507023
0507024
0507025
0507026
0507027
0507028
0507029
0507030
0507031
0507032
0507033
0507034
0507035
0507036
0507037
0507038
0507039
0507040
0507041
0507042
0507043
0507044
0507045
0507046
0507047
0507048
0507049
0507050
0507051
0507052
0507053
0507054
0507055
0507056
0507057
0507058
0507059
0507060
0507061
Class
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
Student Name
Manash Jyoti Joradhara
Riturekha Borah
Rasmi Borah
Dipandita Talukdar
Rajib Chetry
Susil Borgohain
Dimpi Dutta
Trajarika Phatowali
Monalisha Gogoi
Rasmi Likson
Bidisha Saikia
Subhrajit Borpatra Gohain
Ritu Rajkhowa
Pranjal Dutta
Gitasri Konwar
Prahlad Taye
Deepak Deka
Ananta Borah
Tejashree Keot
Biki Sensuwa
Bishal Kalita
Padum Hatimuria
Bitu Sonowal
Rohit Kashyop
Luna Khanikar
Umma Devi Thapa
Rishi Thapa
Youbraj Konwar
Bikiran Nath
Ritupon Borah
Raj Phukan
Chinmoy Jyoti Baruah
Akash Chetry
Abijit Konwar
Sun Borborah
Rahul Bhandari
Siddartha Das
Debojit Gogoi
Tirtha Raj Deori
Kunjamoni Dutta
Swapnam Bosumotary
Ghanadeep Gogoi
253 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
13
10
15
18
9
10
18
19
14
13
15
4
18
14
4
10
14
21
6
5
17
12
11
9
14
15
18
9
18
7
15
10
14
7
13
5
12
15
12
9
13
14
11
6
17
5
13
5
4
13
7
9
12
12
16
12
3
7
10
16
14
6
10
9
17
10
16
9
6
5
7
5
8
5
11
13
9
9
10
4
9
2
7
7
6
10
8
8
17
6
5
5
7
7
5
8
9
3
5
8
8
6
8
3
6
6
5
6
14
13
9
11
11
14
10
8
7
15
7
17
5
7
12
6
4
8
11
12
9
8
13
6
12
3
10
13
6
6
17
13
13
18
7
20
20
14
17
16
14
7
13
13
12
7
5
15
9
17
17
15
12
11
16
32
40
23
40
44
34
30
56
59
43
39
53
27
50
29
22
45
34
57
31
32
62
36
23
29
42
50
46
31
50
25
49
31
48
0
36
56
56
58
49
45
63
Rank
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0507
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
Centre Name
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
ASSAM GAS COMPANY LP SCHOOL, DULIAJAN
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
RollNo
0507062
0507063
0507064
0507065
0507066
0507067
0507068
0508001
0508002
0508003
0508004
0508005
0508006
0508007
0508008
0508009
0508010
0508011
0508012
0508013
0508014
0508015
0508016
0508017
0508018
0508019
0508020
0508021
0508022
0508023
0508024
0508025
0508026
0508027
0508028
0508029
0508030
0508031
0508032
0508033
0508034
0508035
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Pakhi Sonowal
Kiron Aley
Kapil Sonowal
Jasmin Begum
Dipshikha Rajkhowa
Biki Changmai
Suraj Saikia
Bhargav Gautom Gogoi
Rishikesh Mazumder
Aabrita Bordoloi
Tusharika Gogoi
Mrinmoy Gogoi
Nayandeep Gogoi
Ankita Chiring
Amropali Baruah
Abhineet Gogoi
Kundan Chetia
Harshita Phukan
Chayan Gogoi
Aniket Bhowmick
Arshad Ansari
Bishal Vaastav Gogoi
Utkarsh Gogoi
Nishita Dutta
Syamali Khanikar
Aditya Saikia
Priya Gogoi
Tanushree Saikia
Dhruv Phukan
Eman Chetia
Darshana Hazarika
Chithia Raj Konwar
Mridumoloy Gogoi
Nirbhita Borah
Animesh Hazarika
Ayush Das
Nandini Gogoi
Arindom Baruah
Takhi Hazarika
Chinmoy Dutta
Sneha Borah
Pinakshi Kumar
254 Of 411
GK
GS
GM
LAN
14
17
13
11
14
2
11
10
6
10
12
8
10
11
8
16
11
7
4
15
5
14
15
13
5
11
11
3
11
12
12
12
4
7
12
12
10
17
18
16
13
9
13
17
13
13
15
12
13
9
11
12
14
12
11
19
13
14
6
8
15
15
6
5
12
15
20
11
8
15
19
16
17
18
12
12
10
11
6
16
15
10
19
12
9
6
10
7
13
12
7
15
15
18
8
12
11
12
15
7
14
9
3
0
4
1
10
8
10
8
6
10
6
7
9
14
4
10
14
15
14
5
12
10
11
15
12
14
12
10
0
12
5
12
10
8
12
9
13
2
11
10
15
6
19
13
12
16
TOTAL
0
46
53
29
0
31
49
28
40
49
44
0
32
58
63
68
37
41
49
59
59
49
61
45
38
19
38
24
52
45
39
58
40
46
20
36
41
57
28
0
0
60
Rank
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
Centre Name
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
RollNo
0508036
0508037
0508038
0508039
0508040
0508041
0508042
0508043
0508044
0508045
0508046
0508047
0508048
0508049
0508050
0508051
0508052
0508053
0508054
0508055
0508056
0508057
0508058
0508059
0508060
0508061
0508062
0508063
0508064
0508065
0508066
0508067
0508068
0508069
0508070
0508071
0508072
0508073
0508074
0508075
0508076
0508077
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Maywanki Sonowal
Bhargobi Hazarika
Rethika Kawshik
Bishnu Priyam Rabha
Kareenashree Gogoi
Ashlesha Saikia
Tanisha Gogoi
Abraneel Borah
Rimi Paul
Riddhiman Dutta
Priyangshu Neog
Kargi Gogoi
Shuvrangshu K. Sonowal
Mahphuj Rohman
Tina Sonowal
Siddarth Gogoi
Nebadita Borah
Gargee Rabha
Prajakta Baruah
Sujit Gogoi
Horipriya Gogoi
Kunal Kanti Gogoi
Sakshi Poddar
Hirakjyoti Borgohain
Narayan Hazarika
Mrinmoy Boruah
Kunajit Phukan
Ankita Baishya
Jishnu Kakoty
Kapil Gogoi
Ekanjoli Gogoi
Bidisha Saikia
Sweety Chetia
Dipu Dutta
Santanu Gogoi
Yuvajeet Gogoi
Naba Ranjan Haloi
Santanu Chakraborty
Goutam Hatimuria
Sanju Dutta
Happy Buragohain
Mayuree Khanikar
255 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
10
7
7
8
6
15
6
46
29
0
0
39
36
38
59
31
55
28
26
30
26
52
61
49
35
49
23
26
27
0
32
47
29
65
62
0
40
61
67
34
49
43
40
61
80
45
54
36
54
14
14
13
17
9
18
9
10
7
6
16
19
14
9
14
5
9
8
9
5
6
12
4
9
13
4
7
8
14
13
9
8
9
4
6
8
9
8
8
15
8
10
0
5
7
6
7
12
13
8
13
6
2
5
7
9
11
15
10
18
6
7
9
6
15
17
13
10
13
8
9
6
9
13
8
19
19
7
10
9
14
12
8
11
5
14
14
8
13
7
18
17
8
13
17
16
13
11
13
17
23
13
19
11
15
13
16
18
4
12
11
9
18
25
11
16
5
14
9
17
16
4
10
9
8
9
14
9
7
6
8
10
15
16
10
14
12
10
17
18
12
12
14
17
Rank
Absent
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0508
0509
0509
0509
Centre Name
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA, NEEPO
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
RollNo
0508078
0508079
0508080
0508081
0508082
0508083
0508084
0508085
0508086
0508087
0508088
0508089
0508090
0508091
0508092
0508093
0508094
0508095
0508096
0508097
0508098
0508099
0508100
0508101
0508102
0508103
0508104
0508105
0508106
0508107
0508108
0508109
0508110
0508111
0508112
0508113
0508114
0508115
0508116
0509001
0509002
0509003
Class
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VI
III
VI
VI
Student Name
Bhanusmita Barman
Debasish Changmai
Jamuna Dorjee
Kalpajyoti Makrari
Bhargav Phukan
Raginee Rajkhowa
Rituparna Saikia
Bibek Haloi
Kristi Kola Borah
Rahul Gogoi
Dimpi Kundu
Prerona Borgohain
Subhrangshu Neog
Angshuman Saikia
Jahnabi Sonowal
Liza Hazarika
Arindom Gogoi
Gyan Deep Mech
Abhijit Upadhyaya
Lelin Gohain
Debojit Gogoi
Trishna Chetia
Parash Protim Khargharia
Master Emon Gogoi
Sumu Gogoi
Gautom Goswami
Gayotri Goswami
Debjani Saikia
Aastha Saikia
Prerona Chetia
Liza Saikia
Veronica Gogoi
Udipta Gogoi
Rohan Paul
Yuga Raj Borah
Ankush Mitra
Dimple Agarwal
Satanu Gogoi
Harshit Neog
Seneha Keot
Richi Keot
Suraj Murah
256 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
19
17
12
5
12
17
15
20
19
18
18
15
20
18
18
15
16
15
11
16
13
16
13
12
14
9
9
11
18
16
10
16
13
15
18
12
10
11
10
8
8
3
10
10
8
6
4
7
9
12
13
5
13
11
12
12
12
10
11
10
5
10
14
11
10
9
11
15
11
10
11
15
11
15
17
14
14
13
13
13
13
7
15
20
19
18
18
17
18
15
20
20
19
9
11
18
16
18
15
18
11
19
19
13
11
12
10
13
11
14
12
11
17
10
12
20
8
14
5
16
15
10
9
10
3
9
11
10
6
7
17
16
22
9
14
19
9
19
4
10
8
8
9
11
12
12
15
13
14
17
13
13
15
11
16
13
10
12
10
19
12
14
10
46
56
50
41
36
40
44
45
61
63
44
62
56
61
62
55
48
51
48
31
49
0
54
45
51
54
53
49
53
62
60
73
39
53
70
43
63
34
63
46
51
47
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0509
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
Centre Name
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
SENCHUA MV SCHOOL, BHADOI
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
RollNo
0509004
0509005
0509006
0509007
0509008
0509009
0509010
0509011
0509012
0509013
0509014
0509015
0509016
0509017
0509018
0509019
0509020
0509021
0509022
0509023
0509024
0509025
0509026
0509027
0509028
0509029
0509030
0509031
0509032
0509033
0509034
0509035
0509036
0510001
0510002
0510003
0510004
0510005
0510006
0510007
0510008
0510009
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
V
Student Name
Bitu Praza
Suman Jyoti Saikia
Binud Gogoi
Raktim Phukon
Neha Sonowal
Himadri Das
Bhahyasri Gogoi
Tarali Baruah
Luijar Gogoi
Geetu Moni Sonowal
Uttarika Gogoi
Puja Keot
Pulak Sonowal
Ankur Hazarika
Jishnu Borah
Giri Pratim Gogoi
Probitra Gogoi
Moram Jyoti Gogoi
Juli Phukan
Nayanmoni Baruah
Karabi Saikia
Bitupan Phukan
Khirada Gogoi
Prostuti Hazarika
Binita Gogoi
Mainu Gogoi
Surujmoni Phukon
Lakhyadhar Gogoi
Jintu Gogoi
Kamakhya Hazarika
Kalpa Jyoti Baruah
Biraj Gogoi
Sikhamoni Phukan
Khristina Chetia
Chumpi Chetia
Deba Boraik
Akhil Gogoi
Gyanjyoti Gogoi
Gopal Jyoti Gogoi
Ankur Saikia
Sonja Bhuyan
Nandinee Gogoi
257 Of 411
GK
GS
GM
LAN
19
19
19
17
19
21
18
18
18
18
19
11
12
11
10
10
10
11
15
15
11
11
16
11
15
12
5
8
7
6
7
11
10
9
9
10
10
9
10
9
12
6
13
13
13
9
13
13
9
10
13
11
13
13
13
15
10
10
6
12
10
22
20
14
18
21
14
16
9
13
12
4
2
5
9
13
16
16
13
16
14
13
10
6
6
14
5
2
3
6
9
16
13
13
17
14
8
5
8
7
6
5
8
12
11
8
17
13
14
13
15
10
10
13
8
10
9
13
12
18
16
20
17
14
9
14
6
18
15
15
16
19
16
17
8
14
6
9
8
6
2
8
7
6
9
4
7
9
12
7
5
11
15
9
3
9
TOTAL
0
49
48
49
48
57
58
47
49
57
49
57
45
42
40
0
24
22
26
38
40
71
62
54
64
64
45
41
36
34
42
0
28
49
47
46
39
58
55
46
29
41
Rank
Absent
Absent
7th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
Centre Name
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
RollNo
0510010
0510011
0510012
0510013
0510014
0510015
0510016
0510017
0510018
0510019
0510020
0510021
0510022
0510023
0510024
0510025
0510026
0510027
0510028
0510029
0510030
0510031
0510032
0510033
0510034
0510035
0510036
0510037
0510038
0510039
0510040
0510041
0510042
0510043
0510044
0510045
0510046
0510047
0510048
0510049
0510050
0510051
Class
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Naba Hatimuria
Bhaskar Hatimuria
Monuranjan Gogoi
Ariyan Murah
Bishal Boraik
Pranabjyoti Sharma
Parikshit Gogoi
Binit Gogoi
Sukuntala Garh
Neha Baroi
Niharika Nath
Trishna Gogoi
Biplob Gogoi
Dipu Goswami
Ruhit Nayak
Birinchi Sonowal
Bhitali Sonowal
Paban Kumar Saikia
Rupjyoti Hazarika
Madhurjya Mohan Sonowal
Santonu Chetia
Abinash Baruah
Jintu Sonowal
Abiram Gogoi
Palash Handique
Swarnali Gogoi
Rasmita Sharma
Nayan Jyoti Chetia
Pritom Majhi
Fiza Mech
Bristi Gogoi
Manbedra Sonowal
Nirmala Sonowal
Arpita Rani Bhuyan
Nishita Gogoi
Dhanjit Gogoi
Arun Jyoti Konwar
Laikhya Jyoti Konwar
Mamoni Sharma
Kriti Devi Sharma
Silpa Thapa
Nayanmoni Dutta
258 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
16
11
15
15
8
15
17
6
11
19
18
7
18
16
8
11
18
19
22
13
9
16
16
10
16
6
12
12
8
4
7
17
11
9
13
18
10
11
17
13
20
10
4
4
6
5
6
8
6
12
7
5
5
6
12
5
12
11
10
4
10
6
17
5
7
8
10
12
11
11
8
9
13
10
11
15
12
8
11
11
6
14
9
13
17
10
5
8
9
7
13
14
14
10
5
9
11
18
4
14
15
15
10
16
7
11
11
9
8
8
7
4
4
8
9
6
10
5
8
7
8
7
7
9
6
9
4
6
5
6
5
3
2
2
3
6
3
9
3
3
9
5
5
8
13
7
11
12
12
8
10
8
13
10
11
12
11
10
11
8
9
9
11
39
48
38
48
40
34
48
45
25
34
57
53
29
54
56
34
40
54
51
76
38
25
0
41
29
32
38
39
31
27
23
33
30
45
24
42
35
37
34
37
30
36
Rank
7th
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
BHADOI HIGH SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0510052
0510053
0510054
0510055
0510056
0510057
0510058
0510059
0510060
0510061
0510062
0510063
0510064
0510065
0510066
0510067
0510068
0510069
0510070
0601001
0601002
0601003
0601004
0601005
0601006
0601007
0601008
0601009
0601010
0601011
0601012
0601013
0601014
0601015
0601016
0601017
0601018
0601019
0601020
0601021
0601022
0601023
Class
VIII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Tanu Das
Silpi Saikia
Hritik Gogoi
Deina Sonowal
Hema Saikia
Mrinmoy Hazarika
Siba Sonowal
Sontush Sonowal
Bikash Gogoi
Jayanti Garh
Dipak Garh
Biswajit Gogoi
Babita Urang
Jayanti Majhi
Bobi Murah
Dipjyoti Gogoi
Rashmi Murah
Fulmoni Hemrom
Montu Goswami
Pratikhya Sharma
Prarana Gogoi
Sahiba Begum
Zannat Begum
Jharna Borgohain
Porishmita Gogoi
Kamala Deori
Shamontika Das
Yuktashree Dutta
Tonushree Gogoi
Manisha Buragohain
Nivia Buragohain
Rasmi Thapa
Munmi Buragohain
Tinamoni Baruah
Dhruba Sonowal
Nayan Sonowal
Trishal Sharma
Tultul Gogoi
Gyandip Gogoi
Anjan Jyoti Baruah
Deboprotim Sonowal
Tunu Jyoti Gogoi
259 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
16
16
19
17
16
12
9
14
15
15
15
6
15
15
16
14
20
16
14
9
9
11
8
16
15
13
9
19
19
18
19
13
16
15
11
13
15
16
16
14
17
9
8
8
7
7
6
6
8
6
6
9
7
9
6
10
6
8
9
9
15
9
9
10
19
20
19
18
10
19
22
20
16
18
19
16
13
14
18
21
18
16
15
10
5
7
11
8
9
10
3
7
6
7
3
8
7
8
7
8
9
10
6
10
5
7
9
7
10
13
6
3
11
13
6
6
10
7
10
7
10
14
8
8
12
4
10
13
11
10
11
7
7
8
9
7
9
8
13
11
9
8
9
13
6
5
6
4
11
8
13
12
5
11
13
11
13
15
13
7
8
6
15
12
12
11
12
34
39
44
48
42
42
35
27
35
36
38
34
31
41
44
38
38
47
48
41
33
29
32
47
51
57
56
30
52
65
62
54
52
58
45
42
40
58
63
54
49
56
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601024
0601025
0601026
0601027
0601028
0601029
0601030
0601031
0601032
0601033
0601034
0601035
0601036
0601037
0601038
0601039
0601040
0601041
0601042
0601043
0601044
0601045
0601046
0601047
0601048
0601049
0601050
0601051
0601052
0601053
0601054
0601055
0601056
0601057
0601058
0601059
0601060
0601061
0601062
0601063
0601064
0601065
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Ayan Borgohain
Niranjan Kalita
Udhab Prasad
Priyanka Borah
Nirab Barah
Chandan Gurang
Girin Chiring
Ritisha Gogoi
Anusuya Gogoi
Anurag Kumar Bhagat
Lalit Pradhan
Ujaini Gupta
Abhishek Thapa
Kushal Sharma
Rohan Sherpa
Diksha Khatiwada
Sujal Ali
Master Saroj Chetry
Kaberi Gogoi
Jonkey Buragohain
Amiya Sonowal
Soniya Khatoon
Rahul Deori
Maitree Gogoi
Murchana Gogoi
Badan Rai
Rakhimoni Buragohain
Kastav Das
Tapan Das
Rashmi Das
Suhana Begum
Subhangkar Buragohain
Monjit Buragohain
Anjeleena Chiring
Boikuntha Das
Somiran Deori
Rabiya Begum
Md. Tariful Islam
Arya Dutta
Pranjal Nirola
Abhishek Chetry
Mandira Phukon
260 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
10
18
7
14
4
13
13
18
8
12
9
20
11
16
1
14
18
19
8
6
5
8
6
4
1
7
15
17
7
7
7
15
4
4
1
6
8
4
5
8
16
4
9
7
12
8
16
9
16
8
5
4
5
2
3
3
1
3
5
37
31
61
28
38
7
40
54
58
28
0
31
32
25
26
30
0
0
45
41
31
25
36
33
25
0
37
43
17
37
24
34
29
36
45
52
61
23
52
58
53
35
12
10
9
6
11
14
6
13
15
9
7
13
9
9
10
7
9
2
6
5
5
10
9
4
10
6
5
5
11
15
4
13
13
16
13
15
19
17
11
8
13
11
11
12
13
15
9
14
3
6
9
10
13
16
16
8
17
20
17
11
7
5
1
6
5
6
3
9
8
7
20
3
11
14
11
6
6
8
3
4
3
6
4
2
5
12
14
4
11
13
14
6
Rank
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601066
0601067
0601068
0601069
0601070
0601071
0601072
0601073
0601074
0601075
0601076
0601077
0601078
0601079
0601080
0601081
0601082
0601083
0601084
0601085
0601086
0601087
0601088
0601089
0601090
0601091
0601092
0601093
0601094
0601095
0601096
0601097
0601098
0601099
0601100
0601101
0601102
0601103
0601104
0601105
0601106
0601107
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Madhu Gogoi
Pronalee Gogoi
Akash Gogoi
Giriraj Gogoi
Shikha Gogoi
Thulanta Buragohain
Manashjyoti Buragohain
Chandan Chetry
Pradeep Chetry
Prakash Dowarah
Maina Buragohain
Arpana Singh
Janifa Begum
Samiran Phukan
Junmoni Chetia
Lakshmi Chetry
Krishna Dihingia
Raktim Buragohain
Rinju Gogoi
Sintu Buragohain
Jupitara Gogoi
Bornil Borgohain
Bidyasagar Sonowal
Mahesh Chetry
Biswajit Deori
Aarav Paul
Tuldhar Chabukdhara
Bibek Dhungel
Durlab Deori
Ujawl Gogoi
Durlov Buragohain
Prathana Gogoi
Mousom Buragohain
Partha Buragohain
David Borgohain
Prince Deori
Somir Borgohain
Kullul Gogoi
Fantom Baruah
Nibedita Borgohain
Jeuti Handique
Bhagyashree Buragohain
261 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
14
8
6
8
20
12
10
12
5
2
6
5
16
15
10
9
12
8
11
12
10
11
13
14
17
16
13
4
18
18
12
10
16
18
16
17
15
14
15
14
19
3
13
6
10
11
17
8
12
15
10
0
2
2
12
16
15
11
11
6
12
4
15
13
7
8
11
14
17
7
8
12
17
4
7
8
9
10
18
19
18
18
17
6
12
4
7
10
12
12
10
7
9
0
4
3
7
9
10
7
9
7
4
6
13
6
5
6
14
8
8
7
10
4
6
6
11
9
9
10
10
9
9
9
7
3
5
1
4
2
10
10
8
9
5
0
3
2
9
7
8
10
4
5
4
8
6
8
2
5
12
9
10
9
6
12
3
6
5
12
5
9
12
7
8
8
3
24
44
19
27
31
59
42
40
43
29
2
15
12
44
47
43
37
36
26
31
30
44
38
27
33
54
47
48
27
42
46
38
26
39
47
39
46
55
49
50
49
46
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601108
0601109
0601110
0601111
0601112
0601113
0601114
0601115
0601116
0601117
0601118
0601119
0601120
0601121
0601122
0601123
0601124
0601125
0601126
0601127
0601128
0601129
0601130
0601131
0601132
0601133
0601134
0601135
0601136
0601137
0601138
0601139
0601140
0601141
0601142
0601143
0601144
0601145
0601146
0601147
0601148
0601149
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Sahana Begum
Ashmi Gogoi
Deepshikha Gogoi
Bithika Gogoi
Tanisha Rai
Mamun Mandal
Maushumi Deori
Priyanka Chiring
Amioy Kumar Deori
Debojit Gogoi
Rajdeep Gogoi
Jefrin Buragohain
Tina Buragohain
Hirumoni Buragohain
Pramish Gogoi
Darkhita Buragohain
Samudra Ahom
Asha Gogoi
Pahari Gogoi
Tarali Buragohain
Bidyadhar Deori
Bandana Sonowal
Pallabi Sonowal
Niharika Neog
Raktim Buragohain
Bornali Ahom
Kuldeep Gogoi
Monika Sutradhar
Nitamoni Sonowal
Palash Jyoti Gogoi
Runumi Gogoi
Manalisha Baruah
Pushpanjali Baruah
Gita Deori
Monisha Senapati
Kumpani Deori
Biman Saikia
Anayon Sonowal
Jasmina Sonowal
Dimpi Gogoi
Padumi Gogoi
Birush Sonowal
262 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
17
14
12
13
18
20
17
16
15
14
6
12
11
8
11
15
13
7
14
4
8
12
9
8
10
10
11
11
11
7
9
10
7
11
10
10
7
7
8
9
12
12
5
5
7
6
8
7
7
7
6
13
7
7
6
6
10
8
7
10
6
3
10
17
15
16
6
7
14
15
16
12
8
14
6
14
3
11
5
10
10
12
10
19
19
19
13
15
14
12
13
7
9
16
11
8
11
14
5
6
7
0
7
7
6
10
11
9
13
8
12
3
6
7
12
5
4
7
4
2
8
7
5
9
8
10
4
8
8
6
6
9
6
15
6
13
7
9
7
10
7
7
8
10
7
5
7
6
7
7
4
4
12
8
4
4
5
4
14
8
14
6
4
47
44
39
42
40
40
46
40
39
47
44
29
38
35
24
38
0
45
49
41
24
31
44
35
37
37
33
35
27
35
11
38
28
26
30
37
29
61
41
58
29
34
Rank
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601150
0601151
0601152
0601153
0601154
0601155
0601156
0601157
0601158
0601159
0601160
0601161
0601162
0601163
0601164
0601165
0601166
0601167
0601168
0601169
0601170
0601171
0601172
0601173
0601174
0601175
0601176
0601177
0601178
0601179
0601180
0601181
0601182
0601183
0601184
0601185
0601186
0601187
0601188
0601189
0601190
0601191
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Achini Konwar
Anurag Buragohain
Koushtov Buragohain
Munmi Neog
Rajpol Gogoi
Kousik Buragohain
Jashmina Buragohain
Roktim Sonowal
Gayatri Chiring
Gyandeep Gogoi
John Boruah
Debojit Baruah
Oli Dihingia
Nokul Phukan
Ranjan Bhandari
Abhichek Duwarah
Jahnabi Borah
Samir Khan
Raj Boruah
Dipankar Borah
Ron Sonowal
Nitya Borah
Debajit Dutta
Roktim Ronjan Konch
Shayan Deb
Muskan Chetry
Pramit Dutta
Puja Chetry
Asif Ali
Bikash Baruah
Bhijeet Deori
Suvam Sonar
Abantika Sharma
Sanjana Sharma
Aditya Das
Nikumoni Chiring
Dhirtishmita Saikia
Arup Nath
Swapou Boruah
Barat Hazarika
Anuvab Sonowal
Gitu Sonowal
263 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
11
17
10
17
19
10
12
17
16
16
14
17
10
15
5
14
6
15
14
18
19
13
14
13
17
11
14
12
13
16
5
10
10
10
7
15
9
15
9
7
10
8
8
13
7
10
5
11
7
7
9
7
9
6
8
8
9
12
8
6
10
7
8
4
6
13
9
5
9
7
2
5
5
6
8
10
8
10
12
10
8
6
7
2
7
8
2
9
7
7
3
9
10
8
5
10
3
9
3
6
5
5
5
11
8
7
12
7
15
9
11
12
13
13
13
16
10
6
9
16
8
13
17
11
10
10
9
10
7
9
9
9
10
8
9
12
5
11
13
13
9
6
5
5
6
6
4
4
9
5
10
10
10
10
6
8
8
8
4
5
4
5
4
30
40
53
25
42
46
34
30
45
41
52
37
39
32
39
18
38
23
36
32
50
42
37
47
37
49
32
40
0
43
46
45
42
35
32
28
32
36
25
30
43
25
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601192
0601193
0601194
0601195
0601196
0601197
0601198
0601199
0601200
0601201
0601202
0601203
0601204
0601205
0601206
0601207
0601208
0601209
0601210
0601211
0601212
0601213
0601214
0601215
0601216
0601217
0601218
0601219
0601220
0601221
0601222
0601223
0601224
0601225
0601226
0601227
0601228
0601229
0601230
0601231
0601232
0601233
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
55
63
41
32
46
43
0
33
36
25
29
28
27
30
31
55
25
23
44
50
32
44
45
31
37
33
59
26
36
50
42
36
46
36
50
51
38
61
36
36
29
46
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Tushar Koirala
Prem Chetry
Barakha Rai
Pori Gogoi
Nayna Buragohain
Barsa Hazarika
18
21
14
13
17
15
14
12
12
5
11
10
8
15
8
10
10
8
15
15
7
4
8
10
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Ankur Das
Tarali Gogoi
Afsana Begum
Nayan Deori
Kangkana Buragohain
Bishuojet Borah
Tohid Ali
Fahina Begum
Pallab Gogoi
Porag Jyoti Gogoi
Arup Gogoi
Rinkimoni Gogoi
Hagarika Baruah
Silpi Sikha Gogoi
Arunjyoti Gogoi
Ankit Baruah
Wahida Begum
Jahnabi Gogoi
Nirmala Sharma
Niraj Gogoi
Nikita Poudel
Bobita Hazarika
Surujmoni Bhuyan
Rohit Konwar
Kakoli Buragohain
Priyakhi Deori
Deepak Missong
Gauri Sankar Buragohain
Nabarun Buragohain
Shohaib Ali
Robi Saikia
Rashmi Chetri
Bornali Deori
Ritika Chetri
Sumi Gogoi
13
12
7
6
10
7
12
12
19
15
5
17
19
14
13
18
12
13
13
16
6
10
16
17
11
14
8
18
18
12
18
10
10
9
15
6
6
9
8
8
10
9
9
17
3
8
9
11
7
15
12
8
11
7
12
11
13
14
9
4
11
11
13
17
14
17
11
11
4
14
9
9
4
8
5
5
6
7
9
5
6
8
10
6
8
7
9
8
5
19
6
12
10
7
15
9
9
7
4
4
11
6
5
6
7
5
9
5
7
5
5
3
3
10
2
4
10
10
5
8
8
2
5
8
12
3
1
10
9
6
12
8
12
12
8
15
9
10
10
10
264 Of 411
Rank
MERIT
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601234
0601235
0601236
0601237
0601238
0601239
0601240
0601241
0601242
0601243
0601244
0601245
0601246
0601247
0601248
0601249
0601250
0601251
0601252
0601253
0601254
0601255
0601256
0601257
0601258
0601259
0601260
0601261
0601262
0601263
0601264
0601265
0601266
0601267
0601268
0601269
0601270
0601271
0601272
0601273
0601274
0601275
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Parashmita Deori
Dikha Chiring
Tegina Gogoi
Jheshmi Buragohain
Merina Buragohain
Emran Ali
Rukshana Begum
Tharna Gogoi
Prathana Rai
Silpa Otsur Chintey
Mrinmoi Pathak
Sushmita Baruah
Koushik Gogoi
Nayana Gogoi
Bhitali Chiring
Biraj Chiring
Priyanka Lamichane
Ram Chandra Chetri
Nilutpal Das
Ashish Chetry
Jenish Thapa
Prakash Nirola
Akansha Gupta
Raj Kishor Pd Shah
Binisha Gogoi
Nibedita Gogoi
Probin Gogoi
Himadree Buragohain
Jitul Buragohain
Raju Deori
Jintu Das
Rubul Das
Lashmi Uria
Gitanjali Deori
Arpan Das
Naruma Hazarika
Prerana Gogoi
Resmah Limbu
Nilakhi Chiring
Pulakesh Boruah
Arbaj Khan
Tarabati Kachari
265 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
6
12
8
12
11
6
13
14
10
10
9
2
9
9
9
8
8
5
7
3
12
9
6
5
8
9
11
11
15
15
9
16
12
14
9
12
17
11
9
10
11
11
11
15
11
16
5
12
18
15
12
3
5
13
8
0
1
10
16
9
9
10
14
11
13
13
15
18
16
11
11
11
10
18
10
9
7
11
8
13
18
14
17
12
10
0
9
11
5
2
8
12
15
11
12
7
11
14
17
9
7
18
17
13
12
13
6
12
11
10
5
5
7
14
5
3
7
7
6
0
7
9
11
6
5
12
8
6
6
15
11
14
8
10
9
13
13
14
15
13
12
14
11
6
8
4
10
7
9
9
13
8
7
0
1
4
1
2
7
8
14
5
11
48
38
36
31
34
29
29
0
43
51
54
47
48
43
63
55
50
55
48
37
54
43
36
31
35
36
50
37
38
55
42
35
3
22
37
25
10
21
42
53
31
38
Rank
Absent
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601276
0601277
0601278
0601279
0601280
0601281
0601282
0601283
0601284
0601285
0601286
0601287
0601288
0601289
0601290
0601291
0601292
0601293
0601294
0601295
0601296
0601297
0601298
0601299
0601300
0601301
0601302
0601303
0601304
0601305
0601306
0601307
0601308
0601309
0601310
0601311
0601312
0601313
0601314
0601315
0601316
0601317
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Ruksar Khatoon
Kamaleswar Sonowal
Joyamoni Deori
Jintu Sonowal
Buddhalal Limbu
Jubin Baruah
Gunjan Jyoti Gogoi
Akash Gogoi
Nasa Chiring
Tilumaya Thapa
Kanchan Thapa
Nabaraj Pradhan
Bishal Pradhan
Manuj Marang
Arun Bhujel
Sanjib Marang
Risma Chetry
Abhid Deori
Dulari Urang
Jubid Deori
Ruma Chetri
Palash Deori
Jyotishmoi Sonowal
Jantu Gogoi
Rupom Sonowal
Roush Baruah
Rituporna Baruah
Puspanjali Nath
Kapil Buragohain
Anamika Sonowal
Ponkhi Moni Buragohain
Mitali Hazarika
Aitumoni Baruah
Arup Borgohain
Malaya Hondique
Madhujya Lahon
Muni Gogoi
Gitajali Phukon
Himadri Gogoi
Pranarun Gogoi
Arjun Gogoi
Kalpana Dhungana
266 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
9
7
15
6
14
9
13
8
4
13
12
14
16
11
16
14
7
15
9
9
14
14
14
15
12
16
10
9
11
10
14
15
7
0
6
8
7
11
10
11
15
8
10
9
11
7
14
9
11
14
0
9
9
8
11
9
12
10
5
8
8
6
8
15
14
10
10
7
8
10
8
10
5
6
8
6
10
14
9
14
11
9
8
9
6
4
6
6
9
5
5
8
0
4
6
12
4
5
6
4
2
11
11
5
5
10
13
8
8
9
5
4
4
4
7
8
6
7
9
8
6
8
8
7
6
4
5
7
5
5
7
11
10
13
0
4
9
11
9
3
8
7
6
7
7
8
6
5
6
5
7
9
3
5
5
4
4
8
9
3
8
8
8
8
9
5
6
28
30
27
37
24
44
34
39
43
4
30
36
45
40
28
42
35
20
41
35
28
33
44
47
38
37
41
26
28
28
28
30
37
30
16
33
38
30
41
38
32
35
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601318
0601319
0601320
0601321
0601322
0601323
0601324
0601325
0601326
0601327
0601328
0601329
0601330
0601331
0601332
0601333
0601334
0601335
0601336
0601337
0601338
0601339
0601340
0601341
0601342
0601343
0601344
0601345
0601346
0601347
0601348
0601349
0601350
0601351
0601352
0601353
0601354
0601355
0601356
0601357
0601358
0601359
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Babita Dahal
Puspajoli Gogoi
Julekha Gogoi
Partha Pratim Gogoi
Suraj Jyoti Gogoi
Rima Chengsa
Pallabi Borgohain
Mousam Dowarah
Pankaj Dowarah
Sujata Sharma
Jitali Boruah
Bornali Borgohain
Bishwajit Phukan
Durga Sonar
Simi Begum
Arifa Begum
Robin Gogoi
Geetashri Neog
Geetartha Neog
Niharjyoti Gogoi
Rinku Gogoi
Puja Buragohain
Hourav Chiring
Suruj Gogoi
Rahul Chiring
Jatin Buragohain
Santush Ahom
Gopan Buragohain
Jitmoni Gogoi
Bishnu Maya Rai
Prastuti Borah
Nitul Chiring
Dipankar Konwar
Jiban Kotel
Rakesh Gurung
Dharitri Saikia
Monjita Buragohain
Biraj Buragohain
Utpal Buragohain
Ricky Buragohain
Dhyanjyoti Chiring
Deepjyoti Sonowal
267 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
9
8
18
12
10
13
17
20
10
7
10
11
7
8
10
15
10
15
16
10
10
8
7
9
15
8
5
8
7
11
6
6
16
6
7
13
13
12
14
10
11
12
6
6
12
13
11
13
9
15
16
8
7
11
5
9
6
5
4
7
8
7
7
1
10
9
7
4
9
7
3
6
5
5
8
3
10
3
7
5
9
6
14
6
4
7
5
7
7
7
9
9
8
12
7
12
12
6
4
6
3
5
7
8
11
8
4
6
11
7
9
10
5
1
5
16
13
9
8
10
13
11
6
7
14
15
16
9
8
9
8
9
12
11
13
6
10
12
22
10
9
8
4
8
5
6
3
4
7
7
6
7
5
7
3
5
10
8
5
3
10
11
8
31
31
28
39
44
32
29
52
49
41
37
35
33
28
23
26
39
39
40
47
26
38
40
31
31
50
24
19
26
0
42
35
33
23
32
40
36
27
20
41
45
52
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601360
0601361
0601362
0601363
0601364
0601365
0601366
0601367
0601368
0601369
0601370
0601371
0601372
0601373
0601374
0601375
0601376
0601377
0601378
0601379
0601380
0601381
0601382
0601383
0601384
0601385
0601386
0601387
0601388
0601389
0601390
0601391
0601392
0601393
0601394
0601395
0601396
0601397
0601398
0601399
0601400
0601401
Class
Student Name
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
31
47
29
18
41
33
28
46
53
50
24
55
56
37
41
31
39
36
24
0
36
36
35
43
29
41
44
37
26
35
33
41
29
23
26
25
48
47
48
55
37
43
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Lohit Gogoi
Projnyan Chiring
Madhurima Saikia
Dipika Chiring
Parakhmoni Boruah
Pallabi Gogoi
Himadri Baruah
Bidyapati Acharya
Tirtha Bahadur Chetri
Aity Maya Limbu
Mausumi Boruah
Rupak Sonowal
Rahul Buragohain
Bisakha Nirola
Ankita Chiring
Mallika Borgohain
Phulama Buragohain
June Moni Deori
Kumkum Deori
8
11
11
2
15
10
12
17
15
21
4
11
15
13
20
11
12
15
6
9
17
9
3
12
11
6
8
12
11
6
12
15
11
5
11
11
10
6
6
8
4
6
4
6
5
9
13
6
5
18
13
3
7
3
6
3
6
8
11
5
7
10
6
5
12
13
12
9
14
13
10
9
6
10
8
6
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Jantu Deori
Albert Deori
Jiwan Jyoti Morang
Mohan Lohar
Suniya Pertin
Puja Timsina
Pankaj Dhakal
Tarun Gogoi
Jun Payeng
Mainu Gogoi
Dristy Shikha Gogoi
Alop Kachari
Purna Kachari
Subham Gurung
Nabin Taye
Mintu Ahom
Priyalata Gogoi
Jinamoni Saikia
Alpana Chutia
Panab Baruah
Himanta Gogoi
Mamun Deori
18
18
18
16
9
11
16
9
5
8
10
11
10
8
8
11
19
20
19
19
10
17
10
10
10
10
8
13
12
14
6
12
9
15
9
3
9
4
15
13
12
16
9
8
2
2
1
10
5
7
9
6
9
7
5
6
6
6
4
6
6
6
10
8
10
8
6
6
6
7
7
10
7
8
6
8
9
9
4
6
5
4
8
8
7
12
8
10
268 Of 411
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601402
0601403
0601404
0601405
0601406
0601407
0601408
0601409
0601410
0601411
0601412
0601413
0601414
0601415
0601416
0601417
0601418
0601419
0601420
0601421
0601422
0601423
0601424
0601425
0601426
0601427
0601428
0601429
0601430
0601431
0601432
0601433
0601434
0601435
0601436
0601437
0601438
0601439
0601440
0601441
0601442
0601443
Class
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Soniya Dey
Chinmoy Chetiapatra
Akash Deori
Junmoni Baruah
Dimpi Dihingia
Bablu Chiring
Tamjidul Haque
Ankurjyoti Borgohain
Satyajit Gogoi
Chanakya Chiring
Lakhyajit Hazarika
Shilpi Borgohain
Himashree Buragohain
Rituparna Buragohain
Puberan Buragohain
Karan Chetri
Ayush Buragohain
Torali Boruah
Rikhita Chiring
Shalina Chetry
Dimpi Deka
Dipa Bhattarai
Nitesh Sharma
Richa Sonowal
Suraj Deori
Dhiraj Chiring
Pranita Deori
Luna Deori
June Mani Chiring
Sunita Neopane
Pahi Deori
Ananta Konwar
Nikhita Borgohain
Nikhil Deori
Huneswar Dihingia
Pancham Boruah
Bornali Buragohain
Jintu Deori
Jubin Deori
Pankaj Deori
Chatrajeet Deori
Gunjan Chutia
269 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
18
14
15
8
14
23
11
12
19
19
14
12
14
9
22
9
10
12
13
5
10
9
2
15
5
6
12
13
10
9
12
6
16
7
12
10
13
17
9
5
5
13
9
11
11
16
11
16
19
6
13
11
19
20
10
10
10
10
13
11
15
10
16
10
11
12
11
11
12
11
16
12
8
12
5
20
8
9
9
15
9
10
15
10
6
11
4
6
6
5
6
10
6
4
3
9
9
7
7
7
11
7
6
6
13
5
7
7
9
8
8
14
4
7
6
6
3
4
6
8
4
7
4
6
4
3
4
4
2
3
9
9
10
15
9
9
9
13
9
16
8
3
7
9
7
10
11
11
4
6
9
8
6
6
7
6
5
9
11
53
63
43
46
43
31
76
32
40
0
45
36
0
35
38
37
59
38
44
31
50
37
53
57
27
30
36
27
32
32
37
28
36
32
27
27
30
30
29
27
34
37
Rank
MERIT
7th
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601444
0601445
0601446
0601447
0601448
0601449
0601450
0601451
0601452
0601453
0601454
0601455
0601456
0601457
0601458
0601459
0601460
0601461
0601462
0601463
0601464
0601465
0601466
0601467
0601468
0601469
0601470
0601471
0601472
0601473
0601474
0601475
0601476
0601477
0601478
0601479
0601480
0601481
0601482
0601483
0601484
0601485
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Nayanjyoti Buragohain
Mahanta Borgohain
Punyalata Sonowal
Bahagi Sonowal
Druna Kanta Sonowal
Sangita Poudel
Nawanita Sonowal
Priya Chetri
Sekhar Luitel
Bipasha Rai
Rintu Gogoi
Kabita Buragohain
Pronami Chiring
Tribedi Chiring
Utpal Buragohain
Bhaskar Gogoi
Dharmajit Chetia
Wahid Ali
Partha Pratim Baruah
Swapna Thapa
Nijara Thapa
Shankar Dhakal
Hitesh Chetry
Pritom Norah
Nayan Poudel
Rejina Pradhan
Moni Kumar Chetry
Ritumai Deori
Sanju Chetry
Pankaj Timsina
Sunana Rai
Biswajit Pange
Branjil Gayari
Kaustav Moni Bhuyan
Hrishikash Gogoi
Sujata Sarmah
Dikshita Limboo
Neha Rana
Rittika Aich
David Buragohain
Bhairob Maut
Shahid Siddique
270 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
9
14
14
11
15
8
9
7
6
4
4
11
8
11
12
16
2
3
16
15
6
13
17
14
15
6
6
4
11
8
8
19
16
16
14
14
7
7
6
20
9
11
6
15
16
14
10
10
5
15
15
18
7
13
8
17
12
9
5
4
5
7
4
10
5
14
11
9
8
4
5
7
6
8
11
10
16
5
2
6
10
11
12
10
5
5
12
13
8
3
6
8
9
7
6
6
1
7
7
6
7
11
7
5
3
5
4
5
5
6
7
4
7
16
5
2
5
6
6
8
6
7
9
10
6
5
13
8
4
9
6
7
12
12
13
10
6
5
8
12
12
9
11
11
11
12
8
5
4
7
19
6
7
5
13
14
14
10
6
6
13
11
6
43
38
37
39
0
39
29
23
51
40
28
36
34
39
39
22
28
28
44
36
29
43
35
37
38
34
27
26
30
71
25
22
22
44
47
48
36
28
25
50
45
37
Rank
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601486
0601487
0601488
0601489
0601490
0601491
0601492
0601493
0601494
0601495
0601496
0601497
0601498
0601499
0601500
0601501
0601502
0601503
0601504
0601505
0601506
0601507
0601508
0601509
0601510
0601511
0601512
0601513
0601514
0601515
0601516
0601517
0601518
0601519
0601520
0601521
0601522
0601523
0601524
0601525
0601526
0601527
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Liza Buragohain
Imee Baruah
Dinesh Thapa
Namrata Gogoi
Ashtomi Baruah
Tanmai Chiring
Sarat Deori
Bharati Gogoi
Niruta Thapa
Karabi Gogoi
Minal Borgohain
Puspa Deori
Ellina Deori
Kanteswar Konwar
Moon Prasad Deori
Mousom Musahari
Mohan Deori
Bijoy Gogoi
Niharika Buragohain
Hunmoni Buragohain
Nayan Buragohain
Bedanta Deori
Monuranjan Deori
Rumi Kalita
Smita Buragohain
Pallika Gogoi
Dip Thapa
Sahadev Limbu
Sujan Namo Namasudra
Rahul Doley
Anjumoni Chiring
Mrinal Buragohain
Mayuri Malakar
Cheri Doley
Bidisha Gogoi
Ispita Thakuria
Nandita Sharma
Susmita Aley
Bharati Rana
Amar Kumar Pradhan
Anjali Rai
Lakhi Chetry
271 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
10
5
11
13
15
14
4
16
15
18
18
10
12
8
12
15
18
17
17
18
12
8
12
7
12
5
9
7
5
7
6
16
17
19
15
19
18
19
18
17
15
14
13
9
6
10
8
12
7
7
6
6
5
6
4
5
4
6
6
7
7
9
9
3
10
7
6
5
13
9
7
10
7
10
7
8
10
9
11
10
12
12
12
13
14
9
6
7
5
7
7
0
8
6
8
6
5
4
6
10
7
7
6
9
5
4
7
3
6
7
7
11
7
6
7
15
8
13
9
14
13
13
8
9
8
14
14
7
8
9
7
12
7
5
7
12
7
8
4
1
6
8
11
13
12
10
8
2
9
7
7
10
8
8
7
7
6
12
13
12
10
13
12
12
7
9
6
55
51
30
31
39
35
45
25
28
36
42
38
30
25
18
28
39
42
44
42
46
34
17
38
24
31
27
37
35
26
30
26
53
45
52
44
55
54
54
45
47
41
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601528
0601529
0601530
0601531
0601532
0601533
0601534
0601535
0601536
0601537
0601538
0601539
0601540
0601541
0601542
0601543
0601544
0601545
0601546
0601547
0601548
0601549
0601550
0601551
0601552
0601553
0601554
0601555
0601556
0601557
0601558
0601559
0601560
0601561
0601562
0601563
0601564
0601565
0601566
0601567
0601568
0601569
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Kashmina Deori
Dipamoni Deori
Laxmi Chetry
Suprim Kaman
Sunil Domai
Babita Limbu
Namita Nath
Neha Norah
Janmoni Gogoi
Ajit Ray
Dinesh Mahato
Abhisekh Thakur
Angkita Thakur
Gautam Kumar Sahani
Bishal Kumar Mahato
Chhotu Lal Shah
Ripamoni Buragohain
Babita Chutia
Rahul Buragohain
Riku Bailong
Kangkina Borgohain
Jitul Gogoi
Sushil Gogoi
Nipul Gogoi
Deep Ranjan Chutia
Moromi Deori
Monisha Deori
Pallabi Deori
Ushamani Basumatari
Raju Dorji
Ramesh Neupane
Radha Thapa
Debasis Konwar
Jiban Dahal
Sumi Sonowal
Minakshi Gogoi
Bindumaya Thapa
Purni Thapa
Kouchik Buragohain
Sunil Gogoi
Munmun Buragohain
Fahimul Islam
272 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
13
12
17
8
9
10
14
10
8
6
8
3
19
14
12
12
17
18
15
15
10
14
17
19
14
13
14
8
9
5
5
7
6
8
5
7
9
8
6
9
8
8
6
5
12
3
5
8
10
9
8
9
9
4
6
4
5
11
7
7
5
7
11
6
12
8
11
8
12
9
11
4
5
9
8
6
8
7
7
4
6
3
9
7
7
6
10
6
3
4
9
10
11
8
5
9
6
8
9
7
7
16
13
17
18
17
14
19
18
5
12
17
17
8
16
8
4
7
8
10
7
7
5
7
3
6
8
8
9
10
13
5
4
6
7
9
3
7
10
11
3
6
10
9
13
8
9
9
5
8
10
10
10
11
8
12
7
3
7
9
12
6
14
41
40
43
41
28
24
25
29
36
30
25
26
29
44
29
37
37
46
43
40
41
33
29
38
47
0
29
20
37
38
46
38
42
37
49
31
20
37
43
51
32
52
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
RollNo
0601570
0601571
0601572
0601573
0601574
0601575
0601576
0601577
0601578
0601579
0601580
0601581
0601582
0601583
0601584
0601585
0601586
0601587
0601588
0601589
0601590
0601591
0601592
0601593
0601594
0601595
0601596
0601597
0601598
0601599
0601600
0601601
0601602
0601603
0601604
0601605
0601606
0601607
0601608
0601609
0601610
0601611
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
V
V
IV
IV
IV
VI
III
IV
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
IV
IV
III
V
Student Name
Neelpawan Buragohain
Jatin Nath
Apurba Saikia
Jitamani Buragohain
Suraj Thapa
Hamujjal Gogoi
Monjuri Dowerah
Chunumunu Boruah
Geetanjali Neog
Indra Chetri
Anupam Borgohain
Ratul Borgohain
Hiranya Gogoi
Bibek Thapa
Pallob Hazarika
Priyanka Sharma
Sekhar Chetry
Prabha Dahal
Priyanka Gogoi
Mahatabur Rohman
Jumpi Gogoi
Ritumoni Buragohain
Jharna Rana
Kowshalya Sharma
Reepna Thapa
Aparajita Chetia
Rupali Saikia
Chanda Dey
Manali Baruah
Sanjoy Sensuwa
Siddhartha Buragohain
Abhijit Borgohain
Jiban Chiring
Priya Deori
Susmita Biswakarma
Rimpi Brown
Tina Buragohain
Bhaskar Jyoti Deori
Anjita Das
Sangita Das
Bishal Shah
Trishna Gogoi
273 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
4
13
9
12
14
13
13
17
10
12
6
11
10
10
8
6
7
7
9
13
7
8
11
10
6
10
2
7
8
8
7
4
4
5
10
9
10
5
10
11
10
9
8
8
9
15
16
19
8
5
12
5
12
13
17
10
15
6
10
15
8
14
8
11
9
10
15
12
5
8
6
5
8
6
5
8
5
10
13
6
10
9
11
7
8
7
13
11
5
0
5
6
6
8
6
6
6
7
8
10
7
7
5
4
12
6
11
10
7
9
7
9
6
8
7
5
3
6
8
10
15
12
9
8
10
8
12
13
6
12
10
8
8
8
12
10
13
14
13
11
10
6
9
10
9
5
12
12
8
7
8
4
8
8
9
7
11
8
5
12
31
43
34
40
27
37
39
44
39
31
26
0
38
36
38
53
39
32
35
18
31
34
38
29
37
24
31
38
28
42
34
0
43
30
34
34
40
30
48
47
32
42
Rank
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0601
0601
0601
0601
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
Centre Name
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SODIYA GOVT. HS SCHOOL
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
RollNo
0601612
0601613
0601614
0601615
0602001
0602002
0602003
0602004
0602005
0602006
0602007
0602008
0602009
0602010
0602011
0602012
0602013
0602014
0602015
0602016
0602017
0602018
0602019
0602020
0602021
0602022
0602023
0602024
0602025
0602026
0602027
0602028
0602029
0602030
0602031
0602032
0602033
0602034
0602035
0602036
0602037
0602038
Class
V
III
V
V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
Student Name
Raj Chetry
Bhaskar Gogoi
Eshita Mondal
Pinku Das
Sajid Ahmed
Ahiran Pragjyotiksh Gogoi
Chang Din Baruah
Swagata Sharma
Priyadarshana Baruah
Aparjita Poddar
Benu Ranjan Phukan
Gargi Gogoi
Swastika Dasgupta
Sneha Gogoi
Jigyasha Sonowal
Prakity Gogoi
Ankit Bor Patar Gohain
Pori Hazarika
Nimisha Das
Madhujya Saikia
Prangan Sharma
Gyandeep Hazarika
Sumit Sharma
Abhinav Dowari
Sampada Sharma
Anjana Ray
Ayandeep Borkakoty
Aaranrshya Borah
Dimpy Mech
Anannya Das
Bhaskar Newpany
Darshana Mall
Pragati Patwa
Arti Balmiki
Debabrat Sarmah
Protyasha Tamuli
Debangaraj Khamti
Abhigyan Jyoti Hazarika
Rudrani Upadhyaya
Abhishek Kumar Das
Sahil Ahmed Choudhury
Subhajit Shil
274 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
15
16
17
13
16
15
13
15
7
10
15
6
12
8
17
7
14
10
14
15
19
17
20
17
8
8
14
12
7
10
12
12
12
14
11
17
18
19
8
13
13
6
14
11
10
6
9
6
18
7
11
17
13
15
6
6
20
14
7
10
8
15
9
11
9
8
10
10
9
16
7
5
7
8
9
11
9
11
13
11
6
9
15
7
5
8
6
14
8
14
14
15
15
16
14
15
17
12
14
6
8
10
12
17
12
18
20
12
13
9
6
11
9
12
15
8
17
14
8
17
10
12
13
11
10
6
12
14
11
16
18
14
20
11
7
15
15
16
16
15
11
15
16
15
17
13
11
10
50
49
62
41
0
48
45
60
56
0
43
59
54
0
38
23
34
28
56
35
45
51
49
51
38
38
66
0
0
54
44
51
37
47
50
46
66
59
57
70
44
42
Rank
MERIT
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
Centre Name
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
RollNo
0602039
0602040
0602041
0602042
0602043
0602044
0602045
0602046
0602047
0602048
0602049
0602050
0602051
0602052
0602053
0602054
0602055
0602056
0602057
0602058
0602059
0602060
0602061
0602062
0602063
0602064
0602065
0602066
0602067
0602068
0602069
0602070
0602071
0602072
0602073
0602074
0602075
0602076
0602077
0602078
0602079
0602080
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Gayatri Konwar
Maitree Dutta
Shachin Ch. Bora
Ayush Dutta
Nupur Das
Vinit Shah
Md Waris Zaman
Amlanjyoti Sonowal
Deepjyoti Saikia
Arpita Das
Parthiv Das
Samiksha Chand Kaushik
Dipandita Gogoi
Reshmee Sen
Srijal Dey
Washi Uddin Ahmed
Megha Adhikari
Md. Ahmed-Al-Fareed
Sanchayeta Das
Ramding Mauri
Debasmita Borah
Aayush Jaiswal
Sneha Newar
Ashish Newar
Mukarram Ali Ansari
Hemanga Kashyap Borah
Ankita Gogoi
Yasdeep Chetry
Shiva Prasad Bin
Deepjyoti Das
Aadersh Tiwari
Aniket Singh
Linas Gogoi
Jaswant Singh
Bornil Deori
Debargha Chakraborty
Nabarun Chakraborty
Aryan Kr. Singh
Kailash Kr. Gogoi
Mukunda Madhab Sonowal
Juber Uddin
Ananya Gogoi
275 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
8
14
15
15
10
10
14
17
15
9
6
9
15
10
12
10
13
12
9
5
7
9
12
10
10
10
8
14
10
8
11
10
10
12
5
14
10
17
13
13
15
12
14
13
14
17
11
14
15
8
14
8
11
13
15
11
13
10
9
12
4
7
7
19
12
17
7
7
12
13
8
16
16
14
14
16
17
17
15
13
13
22
9
14
19
11
24
21
22
20
22
19
24
24
20
9
10
15
10
17
11
14
17
16
8
11
12
20
22
12
17
23
18
20
20
22
21
8
8
10
16
11
6
13
12
4
7
8
14
12
8
13
16
9
13
15
13
12
13
14
16
16
13
14
14
14
8
16
10
15
14
14
15
16
16
14
18
13
12
31
32
42
52
47
37
44
45
60
47
0
45
39
50
39
39
50
67
48
58
0
47
54
53
64
48
47
66
51
34
53
41
73
69
56
65
77
62
71
77
68
54
Rank
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
Centre Name
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
SHISHU NIKETAN , DIGBOI , TINSUKIA
RollNo
0602081
0602082
0602083
0602084
0602085
0602086
0602087
0602088
0602089
0602090
0602091
0602092
0602093
0602094
0602095
0602096
0602097
0602098
0602099
0602100
0602101
0602102
0602103
0602104
0602105
0602106
0602107
0602108
0602109
0602110
0602111
0602112
0602113
0602114
0602115
0602116
0602117
0602118
0602119
0602120
0602121
0602122
Class
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Nandinee Dihingia
Ayan Bora
Nandan Chowdhury
Himanshu Bora
Niharika Chetia
Nishi Sonowal
Seemran Sarkar
Sajida Begum
Supriya Chanda
Souvik Das
Prerana Newpany
Mazeda Ahmed
Naweli Dutta
Khushi Kumari Bin
Sresta Devi
Pritismita Chetia
Thapona Dutta
Chiranjib Borah
Rashmi Gogoi
Simrn Kaur
Sunali Singh
Dipandita Bidya
Biraj Paul
Kashmiri Dutta Gupta
Abhay Kr. Jaiswal
Deepanjali Roy
Muskan Javed
Bridhideepa Gowala
Achal Shah
Hrishabh Shah
Pratik Majumder
Ankit Mishra
Rishav Dasgupta
Soumyajit Nandi
Priyaman Dev
Saptarshi Deb
Pragyan Jyoti Dutta
Upasana Phukan
Ankurdeep Hazarika
Parinita Gogoi
Janmoni Dowari
Dharitree Borgohain
276 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
9
15
17
19
15
17
9
13
16
20
15
19
16
15
17
18
15
19
14
18
21
19
16
20
11
11
6
10
9
16
16
14
15
13
17
9
14
16
5
11
11
8
5
11
5
8
4
7
3
7
10
9
9
9
10
8
8
11
4
9
13
15
16
17
15
13
9
15
14
13
14
13
13
10
13
11
10
13
9
13
16
16
18
17
10
11
9
11
19
13
10
10
12
10
16
15
18
16
16
13
12
13
17
16
18
17
16
12
19
18
8
8
10
11
13
11
12
10
18
17
9
13
14
19
17
16
13
13
6
12
10
11
11
11
14
11
12
10
7
13
12
14
14
13
16
13
13
12
14
4
4
4
6
11
10
9
54
57
54
67
46
49
28
45
42
56
55
55
53
47
57
46
47
59
32
51
0
55
55
57
50
48
44
45
49
64
62
47
51
48
55
64
0
0
48
42
41
38
Rank
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603001
0603002
0603003
0603004
0603005
0603006
0603007
0603008
0603009
0603010
0603011
0603012
0603013
0603014
0603015
0603016
0603017
0603018
0603019
0603020
0603021
0603022
0603023
0603024
0603025
0603026
0603027
0603028
0603029
0603030
0603031
0603032
0603033
0603034
0603035
0603036
0603037
0603038
0603039
0603040
0603041
0603042
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Anisha Chetry
Mugdhasree Saikia
Trishna Sharma
Dipali Gogoi
Bhakar Jyoti Regon
Gorima Bailung
Chakrapani Buragohain
Bristi Regon
Dipsikha Dutta
Bonani Sonowal
Lashna Saikia
Bijon Sonowal
Dhriti Gayan
Akash Konwar
Jubita Duwari
Rekhamoni Chetry
Prerana Moran
Liza Moran
Pampi Moran
Thamas Chetia
Meera Moran
Bihwa Moran
Sebika Sanyasi
Chansal Bhuyan
Pompi Dutta
Joonmoni Gorh
Deepnjoli Gorh
Rahul Sharma
Anuj Chetry
Abhilash Saikia
Utpal Das
Bristy Moran
Raman Upadhyaya
Nikhil Adhikari
Benudhar Moran
Dibiya Sharma
Niraj Hazarika
Mridusmita Deori
Hilari Sonowal
Harkhita Sonowal
Trishna Buragohain
Sneha Mahanta
277 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
13
12
12
16
18
11
8
8
15
11
14
9
14
11
18
13
12
12
14
14
10
8
16
8
16
12
11
17
16
16
7
8
17
7
6
8
14
15
10
19
7
19
13
18
10
19
15
12
9
10
7
10
3
9
12
9
19
19
18
18
13
11
14
17
18
11
8
9
9
12
4
14
6
8
10
5
4
6
5
9
7
9
13
11
9
7
6
11
11
5
4
6
6
3
6
7
11
3
6
11
12
12
7
6
8
6
9
5
5
7
7
11
5
11
9
4
12
11
8
9
8
7
4
14
11
10
8
8
4
14
9
11
7
8
8
3
3
6
9
7
11
8
6
11
8
9
5
10
13
8
4
1
1
15
8
9
8
11
11
11
8
8
6
11
4
11
5
11
43
45
32
60
53
39
28
32
36
27
26
31
46
30
54
51
48
53
42
40
37
41
56
32
33
29
28
55
33
50
30
31
50
34
26
31
33
42
25
53
36
51
Rank
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603043
0603044
0603045
0603046
0603047
0603048
0603049
0603050
0603051
0603052
0603053
0603054
0603055
0603056
0603057
0603058
0603059
0603060
0603061
0603062
0603063
0603064
0603065
0603066
0603067
0603068
0603069
0603070
0603071
0603072
0603073
0603074
0603075
0603076
0603077
0603078
0603079
0603080
0603081
0603082
0603083
0603084
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Munmi Sonowal
Abinash Borah
Dipandwita Arandhara`
Nabanita Dang
Dimpol Sonowal
Pinku Kalita
Rodali Borah
Mayur Ponkhi Saikia
Pol Saikia
Sourab Saikia
Sanjana Limbu
Rani Limbu
Pahi Das
Alip Moran
Maina Moran
Jeripha Moran
Rimamoni Moran
Shibani Moran
Pahari Boruah
Sushmita Moran
Madhuri Moran
Kashmi Moran
Astha Moran
Mikhel Minz
Noori Khatun
Bishal Tandia
Rahul Sona
Topon Kuli
Arindam Deka
Sankar Pahariya
Puza Chetri
Momata Chetri
Ritumoni Bora
Swapnali Changmai
Upasana Phukan
Munuma Barayk
Sharashati Tirki
Sandhya Limbu
Pranjal Boruah
Pabitra Konwar
Sabina Buragohain
Swapnali Chutia
278 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
13
8
12
10
10
16
8
15
19
14
12
6
12
6
15
7
10
4
5
3
12
6
6
14
18
12
13
11
20
17
19
16
13
18
17
21
19
11
19
12
19
13
13
15
8
15
18
12
16
13
10
11
17
13
14
19
19
9
11
16
15
15
11
13
12
9
11
13
14
14
13
9
18
9
9
8
2
16
5
5
7
7
7
8
5
11
10
11
10
8
13
6
7
6
7
8
3
5
5
7
8
4
9
7
8
10
5
5
9
5
10
14
7
6
8
4
3
8
4
5
10
3
3
8
11
7
7
7
10
13
6
6
8
8
8
8
9
10
12
4
8
2
10
6
14
12
1
6
3
3
9
5
10
5
2
4
7
11
7
51
43
0
31
53
30
38
0
36
43
41
45
47
40
41
44
40
40
43
49
52
52
34
50
28
47
32
39
57
21
32
36
26
35
34
29
32
39
31
34
46
50
Rank
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603085
0603086
0603087
0603088
0603089
0603090
0603091
0603092
0603093
0603094
0603095
0603096
0603097
0603098
0603099
0603100
0603101
0603102
0603103
0603104
0603105
0603106
0603107
0603108
0603109
0603110
0603111
0603112
0603113
0603114
0603115
0603116
0603117
0603118
0603119
0603120
0603121
0603122
0603123
0603124
0603125
0603126
Class
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Yakup Vengra
Asish Chetry
Prakash Thapa
Chinmoyee Gogoi
Rani Chetry
Saina Lohar
Nayandeep Deori
Bidyut Saikia
Deepshika Deori
Anupal Datta
Doli Regon
Momin Chungkrang
Bittu Regon
Dipshika Regon
Dhurba Saikia
Mina Munda
Hemen Saikia
Proyashi Saikia
Bornali Gogoi
Abhijit Yadav
Anamika Lakra
Montu Kalita
Rajoshree Saikia
Sarat Saikia
Manab Protim Borah
Sunmani Duwari
Priyanka Chutia
Hirakjyoti Chutia
Rahul Das
Devid Gurung
Sanjoy Gorh
Rakhin Moran
Rahul Moran
Bibek Chetry
Mayuri Moran
Jyotisna Moran
Trinamoni Moran
Mollika Moran
Brishty Sikha Moran
Barasha Chetia
Neha Tanti
Anisha Kawa
279 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
16
15
16
13
9
15
13
12
12
10
7
5
10
13
10
10
12
10
8
7
15
6
9
12
15
17
15
17
12
5
9
7
16
8
18
5
10
16
13
9
13
9
17
11
6
11
7
8
11
8
12
9
10
9
6
9
11
16
11
4
14
5
12
12
14
17
16
15
18
15
12
15
10
13
18
14
13
12
9
11
5
11
9
8
10
4
8
11
6
7
11
13
2
7
7
7
8
5
5
8
2
4
7
6
6
7
10
7
6
6
6
11
9
10
9
3
10
5
10
8
2
5
9
2
4
9
14
12
10
14
9
11
14
10
5
4
12
5
5
2
7
5
5
2
2
3
10
8
12
3
12
13
12
15
7
8
3
12
14
9
10
9
5
10
7
3
2
40
57
42
40
49
31
41
49
43
31
30
36
26
29
29
33
39
30
20
31
21
43
33
45
39
49
51
51
58
40
38
31
35
58
36
51
34
26
42
34
25
28
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603127
0603128
0603129
0603130
0603131
0603132
0603133
0603134
0603135
0603136
0603137
0603138
0603139
0603140
0603141
0603142
0603143
0603144
0603145
0603146
0603147
0603148
0603149
0603150
0603151
0603152
0603153
0603154
0603155
0603156
0603157
0603158
0603159
0603160
0603161
0603162
0603163
0603164
0603165
0603166
0603167
0603168
Class
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Student Name
Pahi Borsaikia
Paresh Sarmah
Sanu Tanti
Anupam Moran
Jamuna Chetri
Ram Tanti
Kaushik Changmai
Kalpajyoti Borah
Ankur Chetia
Nikhil Sharma
Jashoda Chetri
Mallika Limbo
Sagar Sundhyas
Sumen Gorh
Bobita Gorh
Prem Bahadur Gurung
Maini Bhumij
Utpal Gogoi
Chitramoni Dihingia
Tanuja Borah
Viraj Lahon
Dhananjay Pandit
Archana Thakuri
Roshni Lohar
Monisha Moran
Binod Boraik
Ajit Munda
Talakya Chawrok
Ashish Gupta
Betisha Chetry
Ayush Limbu
Barlin Deori
Purnakanta Deori
Jeshmina Deori
Deepshikha Rajbanshi
Dhritiman Moran
Priyanka Thapa
Dibya Karki
Rahul Chetry
Bimal Chetry
Dibya Jyoti Saha
Deepjyoti Das
280 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
14
8
1
14
7
13
12
11
12
16
17
12
14
13
17
13
14
9
3
4
10
7
6
13
7
12
5
15
12
11
8
16
13
6
7
5
6
5
3
0
8
5
4
7
4
3
10
9
8
11
17
8
4
3
5
1
5
6
4
13
5
5
5
7
8
10
8
10
18
13
16
19
16
18
22
18
3
10
8
5
14
19
17
11
23
11
15
14
13
10
19
8
15
7
12
7
11
10
18
9
10
13
7
10
8
9
10
7
20
19
8
7
12
10
12
4
11
5
5
4
4
9
4
3
10
4
5
6
8
8
5
7
18
12
7
7
9
6
8
10
11
10
5
10
2
8
13
8
14
13
10
13
7
8
6
6
15
12
5
5
8
10
10
56
38
20
14
34
18
24
39
27
41
33
41
32
42
38
51
45
0
32
55
35
38
40
33
45
57
38
37
40
30
34
37
44
38
31
76
54
35
33
42
36
49
Rank
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603169
0603170
0603171
0603172
0603173
0603174
0603175
0603176
0603177
0603178
0603179
0603180
0603181
0603182
0603183
0603184
0603185
0603186
0603187
0603188
0603189
0603190
0603191
0603192
0603193
0603194
0603195
0603196
0603197
0603198
0603199
0603200
0603201
0603202
0603203
0603204
0603205
0603206
0603207
0603208
0603209
0603210
Class
VI
VI
VI
VI
Vii
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Arati Chauntal
Bhumika Chauntal
Nirmali Boruah
Sidhartha Borah
Subha Raj Moran
Pabitra Bhumij
Ranjita Tanti
Rimpi Moran
Montu Bhumij
Abhisha Moran
Junamoni Chetia
Simi Moran
Papori Moran
Ganga Boraik
Meri Kharia
Ratan Murah
Biswasi Kashyap
Mukesh Karmakar
Chumi Boruah
Jnanashree Chetia
Jinamoni Moran
Munmi Konwar
Minati Giding
Arup Moran
Binita Moran
Manika Kal
Purnima Moran
Lucky Moran
Pallabi Neog
Hiranya Phukan
Narayan Bhakta
Rina Koya
Khushbu Kumari Yadov
Ambika Chokraborty
Najma Begum
Safiya Begum
Uma Karki
Prakash Chetri
Bhargab Phukon
Jibon Chetry
Karishma Moran
Lasmi Pator
281 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
12
11
18
20
12
17
6
21
18
19
17
20
19
20
20
10
22
13
16
18
15
15
14
7
22
8
10
21
13
16
18
19
13
17
19
17
20
20
10
11
6
8
13
16
9
13
9
9
10
12
8
13
11
6
8
4
14
5
8
12
12
7
8
9
8
11
10
10
8
9
13
6
10
10
12
9
6
10
11
8
7
6
5
9
7
13
3
3
6
7
8
11
8
3
7
7
6
5
3
3
8
5
4
6
7
7
3
7
9
6
3
1
4
9
6
2
6
8
7
6
7
9
10
10
8
8
7
10
9
11
8
13
10
9
9
6
13
4
8
11
8
4
7
7
6
9
9
9
6
7
8
6
8
10
8
7
9
10
14
12
12
10
7
11
32
34
46
55
36
51
25
43
43
49
41
57
48
38
44
27
55
27
35
44
43
31
33
29
43
35
32
47
36
38
42
32
35
46
45
35
41
48
42
37
0
40
Rank
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603211
0603212
0603213
0603214
0603215
0603216
0603217
0603218
0603219
0603220
0603221
0603222
0603223
0603224
0603225
0603226
0603227
0603228
0603229
0603230
0603231
0603232
0603233
0603234
0603235
0603236
0603237
0603238
0603239
0603240
0603241
0603242
0603243
0603244
0603245
0603246
0603247
0603248
0603249
0603250
0603251
0603252
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VII
VII
Student Name
Radha Garh
Niva Bhumij
Monalisha Gogoi
Jimpi Moran
Pompi Moran
Monisha Moran
Malobika Moran
Puja Dang
Tiluttam Saikia
Bitupan Chetia
Chandrajit Sonowal
Sumi Sonowal
Porishmita Borah
Mousumi Chutia
Gamoy Borah
Simpy Boruah
Reni Sonowal
Liza Borah
Mitali Morang
Rumi Mili
Puja Boraik
Manisha Samadh
Sangita Chetia
Puspa Kamalapuri
Radhika Tanti
Tinku Chouhan
Monuj Garh
Biki Munda
Rijumoni Borah
Nitumoni Dohutia
Dipti Moran
Kiran Yadav
Ankurjyoti Borah
Prastuti Moran
Jitamoni Neog
Montu Gogoi
Amarjyoti Das
Prity Malha
Rohit Kandulna
Gitimoni Hazarika
Rinki Bhowmick
Sarbananda Bhuyan
282 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
14
11
15
11
15
16
9
15
11
11
8
17
10
8
11
13
16
14
7
12
11
7
9
5
10
7
11
15
15
15
11
13
16
12
12
5
9
12
16
13
13
7
6
10
11
12
11
13
9
11
8
7
6
10
7
6
6
9
12
7
8
8
11
4
8
7
16
8
3
9
8
7
8
9
5
7
8
4
6
12
11
7
11
5
4
4
4
5
6
9
3
8
7
5
6
5
6
7
4
7
6
7
3
5
5
10
8
6
6
4
4
4
4
4
5
9
8
6
0
4
8
2
3
3
9
9
12
9
14
13
12
12
5
11
11
9
7
14
13
10
10
8
12
13
8
9
5
6
10
11
11
5
5
9
8
9
9
7
7
7
7
3
5
10
11
8
9
35
36
34
44
41
44
50
26
45
37
32
27
46
36
31
31
37
46
41
26
34
32
27
35
29
43
24
23
37
35
35
33
38
36
32
27
16
28
36
41
31
42
Rank
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
Centre Name
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
RollNo
0603253
0603254
0603255
0603256
0603257
0603258
0603259
0603260
0603261
0603262
0603263
0603264
0603265
0603266
0603267
0603268
0603269
0603270
0603271
0603272
0603273
0603274
0603275
0603276
0603277
0603278
0603279
0603280
0603281
0603282
0603283
0603284
0603285
0603286
0603287
0603288
0603289
0603290
0603291
0603292
0603293
0603294
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Montu Murah
Anisha Chetri
Boby Karki
Ritika Chetri
Mrigangi Saikia
Sujana Chetry
Bhitali Moran
Smita Sharma
Pranjal Sharma
Abhijit Chetry
Jantu Moran
Rimpi Moran
Abhijyoti Moran
Bristshikha Moran
Milon Limbu
Junmoni Moran
Rijumoni Moran
Bhupen Chetry
Jutishkar Deori
Satyajit Hazarika
Bikash Dutta
Anamika Saikia
Nibita Sonowal
Monjeet Das
Prakash Chetri
Remle Mech
Momi Bhorali
Priyanka Baruah
Rishma Chutia
Rupali Hemram
Swapna Karmakar
Pallab Borah
Master Pragyan Baruah
Smita Mili
Rohit Chetry
Mirita Lakra
Sashanka Deb
Isha Boraik
Kapil Boraik
Rahul Mili
Joya Chungkrang
Beronika Tirky
283 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
15
17
14
14
16
14
12
13
16
13
14
18
16
16
15
13
12
14
16
14
9
17
18
14
14
15
11
20
11
13
8
17
13
15
6
7
7
8
8
18
11
7
3
9
4
10
11
8
10
12
12
6
5
6
7
11
5
10
4
4
10
10
10
11
8
8
4
4
5
9
7
9
13
18
9
7
7
4
7
4
5
7
8
6
3
5
5
4
9
3
5
8
2
5
7
8
4
6
5
5
5
8
8
7
13
5
7
7
7
6
7
6
9
7
10
17
5
11
5
9
11
5
7
7
7
6
9
10
9
14
9
10
8
14
10
10
11
14
9
10
8
10
4
10
11
11
12
14
8
7
9
8
11
10
8
11
9
18
6
7
4
7
6
6
1
5
6
27
30
41
32
42
45
35
35
47
40
34
37
46
36
43
33
38
25
36
45
42
44
47
41
36
34
33
34
45
35
40
40
70
33
40
22
27
31
23
21
37
32
Rank
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0604
Centre Name
RollNo
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
PHILLOBARI HIGH SCHOOL, TINSUKIA
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
0603295
0603296
0603297
0603298
0603299
0603300
0603301
0603302
0603303
0603304
0603305
0603306
0603307
0603308
0603309
0603310
0603311
0603312
0603313
0603314
0603315
0603316
0603317
0603318
0603319
0603320
0603321
0603322
0603323
0603324
0603325
0603326
0603327
0603328
0603329
0603330
0603331
0603332
0603333
0603334
0603335
0604001
Class
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VI
VI
VII
III
VI
VI
III
Student Name
Kabita Chungkrang
Sahil Jatarma
Ankita Saikia
Ramu Karmakar
Sanjay Tanti
Chandra Bahadur Chetry
Prokash Hazam
Basu Munda
Maneswer Hazam
Ajoy Munda
Montu Moran
Bikash Neog
Sutu Praja
Jantu Mali
Pranjal Chetia
Bitupan Moran
Simi Moran
Dipanjali Murah
Sahana Begum
Nomrata Gogoi
Susmita Malha
Madhusmita Saikia
Nurjahan Khatun
Sajbun Khatun
Bijoy Topno
Purnima Chetri
Darpan Upadhyaya
Hima Chetri
Alon Bhandari
Binita Chetri
Rumi Chetri
Sunita Tapwar
Biploma Sharma
Abhinav Chutia
Bitu Chetry
Rishi Raj Mech
Manobika Narah
Hema Regan
Chinmoy Koch
Mohan Chetry
Drubo Urang
Joykumar Moran
284 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
7
7
15
5
4
6
13
10
5
7
8
6
8
10
6
10
6
10
6
4
8
7
7
5
9
11
9
16
17
12
14
7
16
18
11
16
17
7
10
8
9
10
8
9
8
7
7
7
7
8
4
4
10
5
5
7
9
9
8
7
7
8
10
9
9
10
6
8
6
4
10
11
12
4
8
14
8
16
17
15
15
16
16
7
16
14
14
15
16
15
9
19
5
8
14
5
13
9
9
8
6
7
6
7
12
12
11
6
9
8
13
11
7
9
9
12
12
7
4
6
7
8
4
6
5
7
5
5
6
8
10
15
3
5
10
9
4
6
1
9
8
4
8
7
10
10
7
8
12
8
8
9
11
8
14
5
7
7
8
6
34
31
34
29
25
27
0
29
34
37
36
40
33
36
34
42
44
29
39
49
0
30
39
36
37
33
38
38
33
41
42
34
40
43
54
31
45
29
33
37
31
27
Rank
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
Centre Name
RollNo
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
0604002
0604003
0604004
0604005
0604006
0604007
0604008
0604009
0604010
0604011
0604012
0604013
0604014
0604015
0604016
0604017
0604018
0604019
0604020
0604021
0604022
0604023
0604024
0604025
0604026
0604027
0604028
0604029
0604030
0604031
0604032
0604033
0604034
0604035
0604036
0604037
0604038
0604039
0604040
0604041
0604042
0604043
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Masuda Parbin
Bipasha Moran
Rahul Chetia
Mosumi Moran
Bishal Thapa
Rucika Moran
Padmajyoti Moran
Bristina Dehingia
Siba Dev Nath
Pallabi Tirkey
Samundra Sourov Moran
Deepsikha Boragohain
Madhujya Borah
Banashree Dohutia
Dibyashree Moran
Saheba Khaton
Anjolee Majhi
Hemanjalee Sonowal
Susmita Boruah
Monalisha Gupta
Khusi Rava
Nayana Saikia
Abhishek Gupta
Nobanit Arandhora
Kaushik Mahanta
Aditya Boraik
Arunima Pator
Khistilina Borah
Luna Moran
Prakash Nag
Nikita Majhi
Namrata Maria
Losan Jewa
Debashree Gowala
Rushi Gogoi
Nayan Jyoti Moran
Shruti Nayak
Rupa Paul
Probin Mahatoo
Suman Sonowal
Vitali Saikia
Jyotshna Boruah
285 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
21
16
19
14
19
8
18
19
14
11
17
13
16
17
17
16
4
17
9
15
11
21
5
15
7
11
21
18
20
10
17
17
19
20
13
11
15
12
16
13
12
9
3
6
7
12
7
14
5
11
8
8
19
15
12
5
8
5
15
17
8
8
11
10
5
15
16
7
2
6
5
7
5
14
5
8
7
12
18
14
13
6
8
1
13
12
8
10
11
7
0
14
13
8
3
11
9
12
6
14
3
4
7
6
11
12
8
8
8
7
4
8
7
9
9
4
8
7
4
5
9
16
16
16
20
12
13
12
10
15
11
13
7
13
9
7
11
6
7
10
9
15
5
12
10
7
13
7
5
6
10
15
10
11
15
5
8
10
10
11
79
63
64
35
52
31
65
68
43
40
54
42
37
59
58
40
12
40
30
46
29
63
18
38
29
37
0
34
35
25
25
0
39
59
38
52
54
31
45
35
32
42
Rank
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
Absent
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
Centre Name
RollNo
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
0604044
0604045
0604046
0604047
0604048
0604049
0604050
0604051
0604052
0604053
0604054
0604055
0604056
0604057
0604058
0604059
0604060
0604061
0604062
0604063
0604064
0604065
0604066
0604067
0604068
0604069
0604070
0604071
0604072
0604073
0604074
0604075
0604076
0604077
0604078
0604079
0604080
0604081
0604082
0604083
0604084
0604085
Class
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
Student Name
Sumpi Chetia
Mayuri Moran
Gargi Borah
Mayukh Abhigyan Das
Minarva Saikia
Paragjyoti Deka
Samujjal Boruah
Bibek Chakraborty
Sabbir Ali
Subrot Das
Abiraj Moran
Aditya Jaiswal
Pubali Hazarika
Silpi Gogoi
Gayatri Saikia
Rushnali Dohutia
Hirokjyoti Pator
Niharika Pator
Suman Urang
Flurench Orea
Abhijit Dutta
Turaj Moran
Ashish Kumar Sharma
Bishal Karmakar
Karan Thakur
Niharika Saikia
Lucky Borsaikia
Bhaskarjyoti Borah
Goutom Urang
Geetika Moran
Chinmoy Sonowal
Midrashre Gogoi
Dipika Sonowal
Nikita Sharma
Tomas Hazarika
Dipankar Sonowal
Khirud Moran
Sandhyarani Dohutia
Ankurita Dohutia
Jaydeep Saikia
Madhurjya Sonowal
Ujjala Tirkey
286 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
8
12
13
20
21
22
21
17
19
18
15
10
9
11
9
10
15
17
14
15
17
11
14
16
11
11
11
21
13
20
17
13
18
11
17
10
7
9
13
12
8
10
9
7
11
20
12
14
10
9
10
12
9
10
9
7
9
7
12
11
4
5
6
8
8
7
4
2
10
6
7
17
13
16
16
14
17
7
6
9
9
11
16
8
8
7
4
17
12
19
9
9
6
8
7
10
7
7
9
5
11
4
6
6
4
11
7
6
6
8
6
4
8
20
10
19
21
13
15
6
9
7
12
6
15
10
6
4
7
11
15
10
12
12
11
12
5
12
11
12
10
11
10
14
9
9
9
5
12
13
8
8
11
12
8
16
9
14
16
9
12
7
6
6
9
8
10
9
31
30
35
68
60
65
52
47
46
50
36
42
36
37
37
33
48
46
33
35
36
35
41
42
29
29
38
43
36
73
49
62
71
47
61
30
28
31
43
37
49
37
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
7th
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0604
0604
0604
0604
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
Centre Name
RollNo
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
BROHMAPUTRA JATIYA VIDYALAYA, BORHAPJAN
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
0604086
0604087
0604088
0604089
0605001
0605002
0605003
0605004
0605005
0605006
0605007
0605008
0605009
0605010
0605011
0605012
0605013
0605014
0605015
0605016
0605017
0605018
0605019
0605020
0605021
0605022
0605023
0605024
0605025
0605026
0605027
0605028
0605029
0605030
0605031
0605032
0605033
0605034
0605035
0605036
0605037
0605038
Class
VIII
VIII
VI
IV
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Udit Jaiswal
Runamoni Moran
Dhoroni Moran
Nikumoni Gohain
Bastab Boraik
Pallabjyoti Rajkonwer
Pallika Moran
Parishma Gogoi
Bastab Moran
Lakhyajyoti Moran
Siranjit Gogoi
Someron Gogoi
Priyakshi Gogoi
Subasana Gogoi
Firuza Moran
Pankaj Borah
Akul Boruah
Nibir Chutia
Minakshi Gogoi
Sangita Boruah
Ananta Talukdar
Himangshu Moran
Polash Moran
Phanish Konwar
Manash Neog
Chinmoyuree Phukan
Hasna Boruah
Neha Rai
Priyanka Duarah
Priya Moran
Tirja Moran
Tusar Rani Moran
Monalisha Saikia
Udit Mohanta
Anima Teta
Gouri Hazarika
Helina Hazarika
Chitra Ranjan Boruah
Sumon Borah
Shuping Moran
Apurba Gogoi
Yashmi Neog
287 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
14
12
8
14
9
15
14
7
14
11
11
7
7
10
8
17
10
15
10
7
10
12
7
8
10
6
11
8
14
9
14
6
10
7
6
12
10
13
8
8
19
18
16
17
9
10
14
19
11
15
13
11
12
9
20
18
12
16
20
19
18
10
10
3
18
10
19
13
8
9
5
16
14
10
12
11
8
17
7
20
11
5
14
20
11
19
12
10
11
5
8
15
8
5
9
8
7
8
6
14
10
10
11
8
19
6
4
11
16
11
12
6
5
7
11
6
13
10
8
6
3
13
8
8
10
6
9
11
8
17
10
7
12
12
10
11
8
6
4
11
12
14
11
23
8
8
11
4
20
11
9
8
5
20
8
8
6
8
10
8
49
37
32
39
33
50
45
43
46
35
0
43
65
47
38
33
26
50
49
35
51
40
38
51
32
76
45
28
53
68
51
60
36
31
25
45
0
37
39
28
73
35
Rank
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
Absent
7th
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
Centre Name
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
RollNo
0605039
0605040
0605041
0605042
0605043
0605044
0605045
0605046
0605047
0605048
0605049
0605050
0605051
0605052
0605053
0605054
0605055
0605056
0605057
0605058
0605059
0605060
0605061
0605062
0605063
0605064
0605065
0605066
0605067
0605068
0605069
0605070
0605071
0605072
0605073
0605074
0605075
0605076
0605077
0605078
0605079
0605080
Class
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Student Name
Bishitra Moran
Gariyashi Moran
Ghanashree Boruah
Pimpi Gogoi
Puspa Dutta
Stuti Purty
Pahi Konwar
Birala Moran
Chumika Dutta
Junmoni Pator
Hemalata Moran
Kaju Dutta
Monimala Chutia
Dharitree Gogoi
Lupamudra Gogoi
Brishti Borah
Sabita Sonowal
Dalimi Handique
Parinita Sonowal
Sadhana Duarah
Bidyalakshi Moran
Dibrajyoti Moran
Nimasa Boruah
Rimasa Boruah
Sibhani Moran
Darpan Moran
Indra Kr. Moran
Mohirurh Moran
Bishwarupa Moran
Dharitri Moran
Karabi Moran
Mridusmita Moran
Nomi Moran
Punyajyoti Moran
Himangshu Dutta
Arpi Dowari
Debankar Raj Boruah
Saroj Gogoi
Utpal Gogoi
Dipumoni Moran
Anup Gogoi
Palashjyoti Gogoi
288 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
11
12
16
11
15
11
16
15
19
18
4
17
18
9
19
15
9
17
10
18
14
14
14
12
13
6
8
11
18
18
22
14
18
12
14
14
12
11
7
11
10
14
14
12
12
11
9
10
11
12
13
12
11
13
14
13
18
8
13
12
10
13
19
19
14
11
12
11
20
18
10
14
19
10
16
9
10
10
14
9
12
8
9
10
15
8
6
9
8
3
8
15
4
5
6
3
8
6
12
5
3
7
5
13
7
9
6
6
3
8
16
8
8
10
9
6
10
5
13
5
4
4
7
8
4
4
16
11
15
10
15
7
12
10
11
10
9
10
11
10
12
12
10
5
5
16
13
12
9
7
9
4
10
12
8
10
10
4
14
11
13
12
12
7
9
6
9
9
56
43
49
41
47
31
47
52
47
45
30
43
51
38
61
40
35
41
30
60
53
54
43
36
37
29
54
49
44
52
60
34
58
37
50
41
42
31
35
33
32
37
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
Centre Name
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
KAILASHPUR ME SCHOOL
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
RollNo
0605081
0605082
0605083
0605084
0605085
0605086
0605087
0605088
0605089
0605090
0605091
0605092
0605093
0605094
0605095
0605096
0605097
0605098
0605099
0605100
0605101
0605102
0605103
0605104
0605105
0605106
0606001
0606002
0606003
0606004
0606005
0606006
0606007
0606008
0606009
0606010
0606011
0606012
0606013
0606014
0606015
0606016
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Student Name
Shyamal Moran
Ranjumoni Dowara
Swapnalee Dutta
Monjit Moran
Harikanta Moran
Navajit Moran
Alpajyoti Moran
Binowati Moran
Eli Neog
Bikash Gogoi
Debaprotim Gogoi
Jatin Gogoi
Latu Kalita
Raju Phukon
Ravishankar Borah
Sulekha Saikia
Jnanashree Moran
Phulkonwari Topno
Suchari Burh
Karina Moran
Madhumita Moran
Momi Boruah
Rima Dohutia
Rumi Dangaria
Pongkhi Borsaikia
Pallab Baruah
Ambika Das
Bhargavi Gogoi
Darkha Jyoti Borchetia
Bhairab Sonowal
Sneha Chetia
Abhishrutee Kunou
Sanjana Borah
Yasir Ahmed
Mausum Borah
Sameer Sen
Aditya Borah
Riya Gohain
Imon Dohutia
Bhaigya Shree Dutta
Bhupen Koiri
Badal Gohain
289 Of 411
GK
GS
GM
LAN
16
10
13
9
14
15
14
17
11
7
14
10
13
11
7
13
5
7
7
13
4
4
7
4
12
11
14
5
6
10
9
12
10
17
18
13
20
13
10
9
9
16
15
15
12
9
8
18
9
11
12
8
17
10
10
4
4
8
12
5
9
9
11
10
10
14
15
11
19
5
2
2
11
8
6
8
6
11
6
9
11
12
11
12
11
5
7
6
5
11
7
13
7
10
8
10
15
14
15
17
14
16
14
11
16
18
7
12
8
9
10
4
6
8
12
8
8
14
4
11
13
13
7
9
13
13
7
9
18
14
19
22
11
19
12
12
14
12
10
12
TOTAL
0
44
35
48
37
37
40
37
46
0
40
54
56
44
67
33
29
21
29
43
40
41
34
39
33
47
0
49
42
49
53
31
47
0
0
42
0
42
0
64
47
64
Rank
Absent
Absent
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
Centre Name
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
RollNo
0606017
0606018
0606019
0606020
0606021
0606022
0606023
0606024
0606025
0606026
0606027
0606028
0606029
0606030
0606031
0606032
0606033
0606034
0606035
0606036
0606037
0606038
0606039
0606040
0606041
0606042
0606043
0606044
0606045
0606046
0606047
0606048
0606049
0606050
0606051
0606052
0606053
0606054
0606055
0606056
0606057
0606058
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
Student Name
Niber Khound
Pratikhya Boruah
Arnab Kr. Mallick
Archita Sharma
Sharmistha Punam Das
Chandana Gohain
Pratik Dutta
Koushik Borah
Sameer Gohain
Basudha Chakraborty
Diya Sonowal
Jinmoy Gohain
Tushar Boruah
Supriya Das
Jyotisman Deka
Pratyukh Priyam Gogoi
Siddhartha Gogoi
Priyanush Saikia
Bishal Barman
Akanshya Boruah
Pragyan Deep Baruah
Chiranjeev Gohain
Kavyajit Gogoi
Anushka Dutta
Abhinab Saikia
Leena Chutia
Pratyusha Bordoloi
Disha Gogoi
Abhishruti Bordoloi
Kalpadeep Moran
Kalyani Urang
Suhashini Bala
Anjali Gohain
Heemsikha Sonar
Deepjyoti Chetia
Amartya Duarah
Snigdha Chutia
Himangshu Chetia
Deepankar Chetia
Jia Senchowa
Swagata Sharma
Sumpi Borah
290 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
10
11
16
18
19
22
15
8
12
16
18
19
14
3
7
9
15
16
6
12
11
9
8
14
6
10
15
11
15
10
7
5
13
1
9
13
11
11
8
5
45
34
46
52
60
71
0
25
39
51
0
35
0
0
66
38
34
49
62
48
42
42
63
58
57
46
55
0
57
41
62
55
36
54
61
45
32
51
54
65
67
28
17
15
9
18
19
14
14
10
17
15
13
11
20
20
7
11
12
16
8
9
12
13
16
13
14
10
15
9
6
7
13
12
11
7
17
11
16
8
10
14
7
8
12
14
14
8
13
16
16
15
13
15
17
16
18
14
8
16
20
17
8
16
16
20
20
9
16
17
18
13
12
13
16
9
8
12
13
18
14
6
11
3
12
14
8
14
15
9
4
9
10
9
18
4
13
5
14
14
8
11
10
10
12
14
15
18
15
9
Rank
MERIT
MERIT
Absent
Absent
Absent
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
0606
Centre Name
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
SOMARJYOTI VIDYAPITH, TINSUKIA
RollNo
0606059
0606060
0606061
0606062
0606063
0606064
0606065
0606066
0606067
0606068
0606069
0606070
0606071
0606072
0606073
0606074
0606075
0606076
0606077
0606078
0606079
0606080
0606081
0606082
0606083
0606084
0606085
0606086
0606087
0606088
0606089
0606090
0606091
0606092
0606093
0606094
0606095
0606096
0606097
0606098
0606099
0606100
Class
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IV
VI
VII
VI
V
IV
VI
Student Name
Mridushmoy Gohain
Tushar Sonowal
Master Arindam Konwar
Prajakta Dutta
Prashanta Verma
Anjum Ara Begum
Mismita Chakraborty
Daisy Buragohain
Tulsi Devi Sunar
Bhagyashree Saikia
Anamika Hajong
Bipanshi Bharali
Nishat Khatun
Sanyukta Bhowmick
Bedakshi Kasyap
Shruti Reema Duarah
Ankita Sarmah
Shreya Parasar
Shatabdi Hazarika
Saymontika Payeng
Priya Das
Priyakhi Bawlari
Diya Rani Das
Tulika Thakuria
Priyanka Gogoi
Tilok Namasudra
Nuresha Begum
Suma Mazumder
Porisita Borpatra Gohain
Prity Singh
Bandita Sarkar
Rahima Begum
Robina Begum
Happy Moran
Ankita Mandal
Shardeep Moran
Priyanush Pratim Boruah
Niharika Moral
Gaurav Jyoti Kalita
Syeda Tarrannum Shazad
Manman Juri Dutta
Dhurba Jyoti Phukon
291 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
16
16
15
9
21
5
6
9
10
5
8
14
9
13
14
12
20
21
21
6
6
8
8
9
6
9
10
5
9
12
19
13
12
11
6
15
17
15
13
15
21
5
5
14
13
9
10
8
10
7
12
9
2
9
10
16
15
11
17
20
16
8
8
5
7
10
9
11
10
8
10
6
20
5
7
7
10
10
18
9
21
14
10
11
7
11
10
7
4
7
8
7
7
6
5
9
8
15
15
10
18
18
20
8
7
8
11
6
8
10
6
10
10
9
13
10
8
4
4
6
6
10
2
4
17
7
10
13
12
10
15
8
9
8
10
10
6
11
11
12
12
13
10
11
13
9
7
9
8
7
6
9
6
4
8
5
12
5
7
8
10
4
13
12
9
13
13
4
38
54
50
35
50
28
33
31
39
30
21
43
38
56
56
46
65
70
70
31
28
30
34
32
29
39
32
27
37
32
64
33
34
30
30
35
54
46
45
46
61
27
Rank
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
Centre Name
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RollNo
0701001
0701002
0701003
0701004
0701005
0701006
0701007
0701008
0701009
0701010
0701011
0701012
0701013
0701014
0701015
0701016
0701017
0701018
0701019
0701020
0701021
0701022
0701023
0701024
0701025
0701026
0701027
0701028
0701029
0701030
0701031
0701032
0701033
0701034
0701035
0701036
0701037
0701038
0701039
0701040
0701041
0701042
Class
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Student Name
Abhilasha Borah
Arijit Saikia
Himadri Goswami
Kabori Krishna Borah
Manjim Sarmah
Ninam Narah
Jugal Kishore Bora
Pragya Priya Goswami
Monish Saha
Tanmay Priya Saikia
Udayana Mahanta
Himaghna Hazarika
Priyam Mahanta
Sudirtha Bhattacharya
Aradhana Khataniar
Banani Sarmah
Moitrayee Sarmah
Mriganka Saikia
Niyar Kashyap
Kangkana Kasturi Bora
Dibya Keot
Eman Jyoti Bharadwaj
Ipshita Goswami
Janatul Kauser
Kripashree Hazarika
Kyatrina Kashyap
Lipishree Kalita
Prapti Porna Gayan
Jyotiraditya Kashyap
Mridusmita Saikia
Binoy Das
Jyotirmoy Bora
Manoj Kumar Borah
Amlan Jyoti Borah
Bonashree Borah
Deeksha Devi
Dhurba Jyoti Sharma
Gargi Saikia
Hiya Bora
Jubli Bhuyan
Manas Jyoti Das
Princeleena Borah
292 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
19
19
17
14
16
19
20
19
10
20
19
21
22
12
22
15
20
10
15
20
16
23
9
22
14
15
9
15
16
12
17
10
16
10
15
10
19
17
20
19
19
16
19
8
12
13
14
8
19
13
16
13
13
13
12
12
12
17
12
18
11
15
19
21
9
16
20
15
17
17
20
17
20
19
18
20
18
12
19
13
13
12
11
13
9
12
4
9
11
15
19
18
17
22
12
15
12
10
12
11
8
12
13
9
11
2
12
7
8
9
6
15
10
8
10
10
15
15
23
14
13
13
9
15
9
12
19
8
8
11
17
7
11
10
15
4
12
8
9
8
11
9
4
14
13
12
17
15
10
12
7
11
6
9
13
9
13
10
13
13
69
74
66
76
47
79
59
69
39
0
70
58
56
0
59
37
62
37
46
42
38
48
42
46
30
51
50
57
78
68
49
63
48
56
44
48
64
45
49
52
61
49
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
7th
MERIT
Absent
MERIT
Absent
MERIT
7th
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
Centre Name
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
RAMANUJAN JR. COLLEGE. NAGAON
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
RollNo
0701043
0701044
0701045
0701046
0701047
0701048
0701049
0701050
0701051
0701052
0701053
0701054
0701055
0701056
0701057
0701058
0701059
0701060
0701061
0701062
0701063
0701064
0702001
0702002
0702003
0702004
0702005
0702006
0702007
0702008
0702009
0702010
0702011
0702012
0702013
0702014
0702015
0702016
0702017
0702018
0702019
0702020
Class
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
Student Name
Raktim Saikia
Alisha Sultana
Anubhuti Rajkhowa
Bidisha Borah
Kabyashree Jyoti Baruah
Shreva Sarkar
Pratishruti Sarmah
Ayush Das
Bibek Ranjan Saikia
Gunomoni Borah
Nikhil Bora
Nishanta Dutta
Nibadita Sarkar
Risni Kumar Das
Sarangapani Sarmah
Adonis Afridi Laskar
Debarun Baruah
Nayan Nishan Sharma
Kangkur Borah
Nishita Khataniar
Priyanupam Khataniar
Bhargav Borgohain
Tinashree Bora
Shivani Bora
Shreya Paul
Pitambor Mazumder
Barasha Devi
Pulak Jyoti Kashyap
Uttaran Kashyap
Palak Debnath
Narayan Agarwala
Ankip Chowdhury
Ayushree Bora
Mehjebin Hoque
Jyoti Parna Kashyap
Jadumoni Bora
Nirmal Prova Das
Rituraj Mazumder
Mousumi Das
Ashim Kr. Das
Bhagabat Jyoti Bora
Mehfuj Rahman
293 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
18
12
18
18
13
23
11
15
17
16
9
15
16
16
15
21
16
18
17
18
21
15
10
12
14
13
18
17
13
11
14
4
14
11
11
12
13
8
13
13
14
14
16
8
7
15
13
19
15
16
10
17
6
8
8
13
14
8
5
9
15
15
17
12
10
6
18
15
19
14
12
13
13
5
11
11
11
12
13
12
12
14
15
14
19
22
21
16
4
19
14
15
16
10
22
22
17
16
15
20
17
18
20
18
18
22
21
18
6
13
19
12
16
14
18
19
15
14
13
18
12
17
20
16
13
11
13
11
8
9
15
14
13
12
20
21
12
14
7
14
6
9
12
10
13
15
15
10
6
8
10
6
8
8
16
16
7
10
13
15
14
11
10
10
61
40
43
65
54
79
57
56
51
60
24
48
46
51
53
55
41
52
59
62
66
0
63
70
70
55
24
49
58
47
53
44
76
78
51
54
48
67
49
55
62
54
Rank
MERIT
MERIT
6th
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
7th
7th
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
Centre Name
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
SANKARDEV SISHU VIDYA NIKETAN, JAMUNAMUKH
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RollNo
0702021
0702022
0702023
0702024
0702025
0702026
0702027
0702028
0702029
0702030
0702031
0702032
0702033
0702034
0702035
0702036
0702037
0702038
0702039
0702040
0703001
0703002
0703003
0703004
0703005
0703006
0703007
0703008
0703009
0703010
0703011
0703012
0703013
0703014
0703015
0703016
0703017
0703018
0703019
0703020
0703021
0703022
Class
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
Student Name
Pritam Sarkar
Madhurjya Barua
Kaif Uddin Bhuyan
Bishal Bora
Suranjana Batsya
Nibir Baruah
Sahil Akram
Parishweta Paul
Gokul Ch. Nath
Diya Paul
Bismita Das
Raj Sarkar
Ruptalin Terangpi
Kongkona Hazarika
Rupmili Kropi
Nivedita Mazumder
Shamiran Das
Smriti Sikha Bora
Akash Bora
Bistriti Baruah
Afrin Sultana
Angshuman Darphang
Anindita Saikia
Assadul Hussain
Atikun Faruki
Bhargab Rajyogi
Emasree Bora
Jubahil Hoque
Juwali Bhuyan
Lovely Das
Panjit Patar
Partha Sarathi Das
Parismita Kalita
Pragyan Jyoti Bora
Ruhan Chandra Nath
Rup Jyoti Pathar
Shashwati Bhuyan
Soynika Dekaraja
Urmila Devi
Anamika Konwar
Aziz Zichand Sekh
Bablu Deka Raja
294 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
20
16
13
20
11
16
23
13
11
23
21
12
6
9
9
18
17
17
15
18
12
13
20
12
13
17
12
11
10
6
14
13
9
7
5
12
15
17
12
15
13
9
3
8
10
17
14
9
14
14
11
17
14
11
17
14
11
5
8
5
8
18
14
22
16
9
19
7
15
17
12
16
10
17
13
8
15
8
17
12
15
16
22
9
12
18
15
20
11
10
17
13
18
10
14
21
11
9
10
19
14
11
12
12
16
16
19
20
10
12
18
14
21
7
15
15
13
4
8
12
16
9
12
8
10
13
8
14
8
11
15
5
10
8
4
7
12
5
7
12
12
8
8
10
8
7
11
14
7
13
13
3
12
2
16
11
9
1
7
11
69
60
48
56
48
51
68
64
46
68
65
44
25
35
30
0
37
68
39
71
58
0
57
44
54
39
46
54
53
68
36
46
63
35
61
27
49
54
45
19
32
54
Rank
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
MERIT
Absent
MERIT
7th
Absent
MERIT
MERIT
MERIT
RESULT OF MOUCHAQ SCHOLARSHIP TEST, 2015
Conducted by Mouchaq Prakashan, Jorhat - 785006, Assam
Centre
ID
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
Centre Name
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RAHA HS SCHOOL
RollNo
0703023
0703024
0703025
0703026
0703027
0703028
0703029
0703030
0703031
0703032
0703033
0703034
0703035
0703036
0703037
0703038
0703039
0703040
0703041
0703042
0703043
0703044
0703045
0703046
0703047
0703048
0703049
0703050
0703051
0703052
0703053
0703054
0703055
0703056
0703057
0703058
0703059
0703060
0703061
0703062
0703063
0703064
Class
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
Student Name
Biki Bania
Dhurba Jyoti Bania
Gufrana Parbin
Jiminul Islam
Mahibur Ali
Musaraf Ali
Nekibur Rahman
Raihan Sakh
Master Rituraj Bora
Shabul Ali
M. Sahajul Ali
Sakir Ahmed
Sarmistha Bharati
Utpal Bordoloi
Fardil Ashif
Akash Hazarika
Anchumita Bhuyan
Anisha Konwar
Aptarul Hussain
Kalpana Senapati
Kumari Prastuti Priyama
Mridupam Kalita
Nayanmone Senapati
Princhi Rani Roy
Anjima Patar
Ankita Hazarika
Arpana Gogoi
Bhargab Jyoti Hazarika
Chinmoy Patar
Deep Jyoti Bordoloi
Debashree Bordoloi
Gitajani Devi
Hemashree Kour
Kunalika Saikia
Lina Das
Parismita Sarmah
Pranali Prantika Bora
Pallab Konwar
Rigashree Konwar
Suparna Deb
Vishal Medhi
Abhijit Gaonkhowa
295 Of 411
GK
GS
GM
LAN
TOTAL
17
17
15
18
14
16
16
11
15
17
11
15
16
15
17
12
14
14
16
9
15
16
9
9
16
7
12
17
19
18
11
11
18
23
13
18
21
11
16
19
20
13
15
16
9
11
11
15
9
3
16
10
6
11
11
10
10
11
16
13
16
5
12
20
5
10
12
10
11
18
17
12
8
7
15
18
12
11
11
16
12
14
18
11
9
1
5
15
8
19
9
10
19
12
8
13
13
14
10
7
7
1
5
6
14
9
5
10
5
6
5
12
17
11
6
12
8
16
2
7
8
6