Bültene ulaşmak için tıklayınız. - çorum il millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

Bültene ulaşmak için tıklayınız. - çorum il millî eğitim müdürlüğü
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
Ç OR U M M İLL İ EĞ İ T İ M M Ü DÜ R LÜ Ğ Ü
AR-GE BÜLTENİ
C i l t 1, S a y ı 1
BAŞLARKEN
BU SAYIDA:
İyi Örnekler
2
Stratejik Plan Çalışmaları
3
Yerel Projeler
4
Yerel projeler
5
Yerel Projeler
6
Yerel Projeler
7
A.B Projeler
8
A.B Projeler
9
A.B Projeler
10
Diğer Projeler
11
Proje Yarışmaları
11
AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası
büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının
etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması
için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca,
özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir.
Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak yoğun bir dönemin
ardından çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni
6‟şar aylık dönmeler halinde çıkartacağız. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi, 1843555 sayı ve 08.05.2014 tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri ARGE Brimleri Yönergesi" kapsamında görev yapmaktadır. Birimimiz, Araştırma,
Stratejik Planlama ve Kalite
Geliştirme
Ekibi
(ASKE)" ile "Projeler
Ekibi (PEK)" olmak üzere
iki ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir. 2014
yılı Ocak-Temmuz dönemi çalışmaları Stratejik
Planlama çalışmaları, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve Projeler üzerine yoğunlaşmaktadır.
ADI SOYADI
GÖREVĠ
TELEFON
Gazi YILDIRIM
M.Eğitim Müdür Yardımcısı
364 2240201 (144)
A.Mesut ÜRÜNOĞLU
AS-KE Uzm Öğretmen
364 2240201 (208)
Ġ.Serdar YAKAR
AS-KE Öğretmen
364 2240201 (208)
ġahin ÖZCAN
AS-KE Öğretmen
364 2240201 (208)
Ömer CEYLAN
AS-KE Öğretmen
364 2240201 (208)
Gülnaz ÇELEN KOÇ
Projeler Ekibi Öğretmen
364 2240201 (208)
Murat SAKINMAZ
Projeler Ekibi Öğretmen
364 2240201 (208)
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
İyi Örnekler
Sa yf a 2
M A S A L TA D I N DA T İYAT RO
Masal Tadında Tiyatro
Okullar Hayat Olsun
Projesi kapsamında proje
okulu Toki Şehit Şükrü
Özyol İlk ve Ortaokulu
tarafından
hazırlanan
“Masal Tadında Tiyatro"
projesi gerçekleştirildi.
Oyunların yönetimi ve sahnelenmesi ile
ilgili çalışmalar sınıf öğretmenleri
tarafından
sanat danışmanı ve Hitit
Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteği ile yürütülmüştür. Dekorların tamamı
okulumuzda
Teknoloji
Tasarım Ekibi tarafından
hazırlanmıştır.
Masal
Tadında
Tiyatro Projesinin ilimizde
tiyatro alanında yapılan en
kapsamlı proje çalışmalarında birisidir. Daha sonra
“Orman Ülkesi” adlı çocuk
oyunu okul
öğrencileri
tarafından
sahnelendi.
Program sonunda projeye
katkı sağlayanlara plaket
verildi
Eğtimci
yazar
Erdal Şahin tarafından
MEB ilkokul müfredatında
belirlenmiş
kazanımları
somutlaştırmaya
yönelik
olarak hazırlanan „‟Orman
Ülkesi‟‟ masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüştürülerek, oyun metinleri
oluşturulmuştur.
Sahnelenecek
oyun sayısı 10 olup; okul
çok amaçlı salonda, on
seans öğrenci velilerine,
on seans okulumuz öğrencilerine ve dört seans devlet tiyatro salonunda ilkokul öğrencilerine sahnelenmiştir. Bu okullar; Çorum Yumurta İlkokulu,
Yunus Emre İlkokulu,
Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hürriyet İlkokulu ve
Büyük Düvenci İlkokulu‟
dur.
Proje ile 2200
öğrencinin, 350 öğrenci
velisinin, 25 kurum ve kuruluşa ulaşılmıştır.
BABA BANA KİTAP OKUSANA
Baba Bana Kitap Okusana Projesi: Çorum Merkez Sevgi Anaokulunda uygulanmıştır. Proje
2014-2015 Eğitim yılında AR-GE koordinesinde diğer Anaokulların da uygulanacaktır.
Projenin Amacı: Aile içi İletişimini arttırılması “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında
özellikle anaokulu öğrencilerine okuma ve kitap sevgisinin kazandırılmasıdır.
Projenin Hedefleri: Aile içi özel kitap okuma zamanları ayırmasının sağlanması, Babalar
ve çocukları arasında bilgi paylaşımında bulunulması ve desteklenmesi, Çocuğunun dinlediği
kitabı başkalarına anlatması , Toplum içerisinde kendisini ifade etmesinin sağlanması , kitaplardan edindikleri bilgi ve değerleri aile içinde paylaşılması, Okuyarak kazanılan değerler
sayesinde ileride oluşabilecek risk grubu davranışların önlenmesidir
Projenin Gerekçesi: Kişiliğin oluştuğu dönem
çocukluk dönemidir. Kitaplarsa eğitimin vazgeçilmezidir. Kitap okuma alışkanlığının temeli çocukluk
döneminde atılır. Çocuklarımıza kazandıracağımız en
önemli vasıflardan biri kitap okuma sevgisidir. Çocuklarımızın gelecek yaşantılarında kitap okumaktan
zevk alması ve ileride iyi bir okuyucu olması için
yapabileceğimiz birçok şey vardır. Çocukların kitap
okuma alışkanlığı kazanmasında öncelikli rol model
anne ve babadır. Anne baba evde kitap okumalı ve
çocuklar bunu görmelidir.
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
Sa yf a 3
Stratejik Plan
2015-2019
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
2015/2019 döneminde Müdürlüğümüz mevcut gerçekleşmeler ışığında
eksik yönlerimizi tespit ederek, çalışmalarına başlamıştır.
2013/26 No‟lu genelge kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarında stratejik planlama
eğitimlerini uygulamaya başlamıştır.
Bu kapsamda müdürlüğümüz, İl Milli
Eğitim yöneticileri, şefler ve memurlara stratejik planlama eğitimleri düzenlemiştir.
ASKE planlamaları doğrultusunda 2013 yılından bu yana toplam 17
seminer çalışması gerçekleştirmiştir
750 kursiyerimiz uygulamalı eğitime
alınmıştır.
"Gideceğiniz yeri
bilmiyorsanız
vardığınız yerin önemi
yoktur."
- Peter F. Drucker
İlimizde toplam 13 ilçe bulunmakta olup, her ilçemizdeki yönetici ve
şeflerin tamamı, okullarımızda görevli
olan personelimizden en az bir temsilcinin stratejik plan eğitimi alması sağlanmıştır.
Grup çalışmaları ve hazırlanan iç ve
dış paydaş anketleri sayesinde İl Milli
Eğitim Mü-dürlüğü‟nün mevcut durumu, SWOT ANALİZİ, iç paydaşların
beklentileri ölçülmeye çalışılmıştır.
2013/26 Sayılı genelge kapsamında
Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
plan Çalışmaları kapsamında geleceğe
yönelim çalışmalarını hazırlamaktadır
ANKET TÜRÜ
İÇ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
KATILIMCI SAYISI
180
50
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
Yerel Projeler
Sa yf a 4
GELECEĞĠN LĠDERLERĠNĠ
YETĠġTĠRMEK
Proje Hedef Kitlesi: Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde
okuyan çocuklar
Proje Amacı: Bilim ve sanat merkezinde okuyan çocukların; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınai çalışmalar
yaparak hayata hazırlanmalarını sağlamak.
Uygulanan Faaliyetler:
İskilip Gezisi: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El
Sanatları Bölümü, İskilip Halk Eğitim Merkezi, ulusal bazda hizmet veren firma ve fabrikaları ile Sepetçiler çarşısı,
seyir tepe, İskilip Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu sergi alanı
gezildi. Müzede bir Gece Eğitimi: 2013 Aralık ayı içinde
18 kız öğrenci, 2 öğretmenin katıldığı bir gece ve iki yarım
gün süren etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında Hitit dönemi
eserleri ve yaşam şekilleri anlatıldı, tablet baskı eğitimi
verildi, kazı yöntem ve teknikleri tanıtıldı. Üstün yetenekli çocuklarda aile içi iletişim semineri:
Hacettepe üniversitesi öğretim görevlisi ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Dr. Özcan
KARS Turgut Özal Konferans salonunda Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerine seminer verdi.
Seminere 150 kişi katıldı. Sanayi kuruluşlarını tanıyorum gezisi: Ticaret ve Sanayi Odası üyesi
Hayat Şırınga fabrikasına ve Yağmaksan Makine fabrikasına gezi düzenlendi. Gezilere toplamda
50 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Çocuklar fabrika çalışma şekilleri ve üretim bantları ile ilgili
bilgi aldılar. Gök Bilim Okulu Gezisi: Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi
gök bilim okuluna gezi düzenlendi. Geziye 25 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Etkinlik kapsamında
gök cisimlerinin oluşumu, gelişimi ve evrenin yapısı ile ilgili eğitim çalışmaları yaptırıldı. Gözlemevinde incelemelerde bulunuldu. Trekking etkinliği ve Oryantring eğitimi ise merkeze bağlı
Çomar başı köyünde bulunan eğitim alanında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine bir günlük
trekking (Dağ Yürüyüşü) etkinliği ve oryantring (Yön Bulma) eğitimi verildi
DEĞERLER EĞİTİMİ
Proje Hedef Kitlesi: Çorum Ġmam Hatip
Lisesinde okuyan öğrenciler
Proje Amacı: Ġmam Hatip Lisesinde okuyan
çocukların, milli manevi değerlerini geliĢtirmelerine yardımcı olmak. Fiziksel, sportif
yeteneklerini geliĢtirmelerini sağlamak.
Birlikte çalıĢma alıĢkanlığı kazandırmak.
Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum
ġubesiGençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, il Kültür ve Turizm
Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi.
Proje
Süresi:
5
ay
(01/01/201401/06/2014)
Uygulanan Faaliyetler:
1- Aralık ayından itibaren her 15 günde bir
perĢembe akĢamları kendi alanında kariyer
yapmıĢ isimler davet edilerek seminerler
düzenlendi.
2- Mart ayından itibaren sınıflar arasında
futbol turnuvası düzenlendi. Okul bünyesinde
oluĢturulan 43 futbol takımı eleme maçlar
yaptılar. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalya ve kupa verildi.
3- Kutlu Doğum haftası Bilgi YarıĢması: Kutlu
doğum haftası etkinlikleri kapsamında Ġmam
Hatip Lisesinde okuyan öğrencilere yönelik bilgi
yarıĢması yapıldı. Ġki tur halinde eleme usulü
yapılan yarıĢmada birinci turda 470 öğrenci
yarıĢmaya katıldı. Ġkinci turda, kazanan 200
öğrenci yarıĢmaya katıldı. Kutlu doğum haftası
programında dereceye giren öğrencilere çeĢitli
hediyeler takdim edilecek. YarıĢma kapsamında katılan her öğrenciye kitap hediye edildi.
4- Her 15 günde bir Mayıs ayı sonuna kadar
değerler eğitimi seminerleri verildi
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Sa yf a 5
O K U YO R U M YA Z A R L A R L A KO N U Ş U YO R U M
Proje il merkezindeki lise ve dengi okullarımızı kapsayacak olup Proje kapsamında her 15 günde
öğrencilerimizin bir kitap okuması planlanmaktadır. 2 yıl boyunca uygulanacak olan projeye il merkezindeki liselerimizde oluĢturulan 20‟Ģer kiĢilik öğrenci grupları katılacak olup Projeye Ģu ana
kadar 20 merkez lisemizden toplam 400 öğrencimiz gönüllü olmuĢtur.
Proje amaçları Ģunlardır:
·
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında özellikle lisede okuyan gençlerin okumaya yönlendirilmesi,
·
Gençlerin okuma alıĢkanlığı kazanmalarına katkı sağlanması,
·
Gençlerin boĢ zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlanması
·
Gençlerin ilgisini çekecek aktivitelerle
okuma alıĢkanlığının pekiĢtirilmesi,
·
Gençlerin, okuduğu kitaplarla iliĢkilendirilen yerlere geziler düzenlenmesi,
·
Gençlerin, sanatsal aktivitelerle yeteneklerinin geliĢimine katkı sağlanması,
·
Toplumda, suç oranlarının düĢürülmesine katkı sağlanması,
·
Gençlerin ana diline ait gereken kazanımların sağlanması,
·
Düzgün konuĢma ve yazma yetkinliğinin kazandırılması,
·
Geleceğin yöneticilerinin yetiĢtirilmesine katkı sağlanması
Projemiz 4 etaptan oluĢmaktadır:
1. 1. Etap;
“Okuyorum”
·
Bu bölümde öğrenciler ve öğretmenler tespit edilmiĢ, üst kurul ile birlikte kitaplar seçilmiĢ ve
dağıtımları gerçekleĢtirilerek, bu kitaplar öğrenciler tarafından dönüĢümlü olarak okunmaya baĢlanmıĢtır.
2.Etap;
“Yazıyorum”
·
Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili düĢünceleri, eleĢtirileri ve değerlendirmeleri bu bölümde oluĢturulacaktır.
·
Her kitap okuma etkinliğinden sonra öğrenciler ile birlikte kitap söyleĢileri gerçekleĢtirilecektir.
3. Etap;
“Geziyorum”
·
Öğrencilerin okudukları kitaplar ile iliĢkili mekânlara geziler düzenlenecektir. Ayrıca okunan
kitapların yazarları ile söyleĢiler ve buluĢmalar gerçekleĢtirilecektir.
(Ġlk olarak kitap okumalarını tamamlayan 350 öğrenci Haziran ayının 10‟u ve 13‟ünde iki grup
olarak Bursa ve Çanakkale gezileri düzenlendi
4. Etap;
“Yapıyorum”
·
Bu bölümde öğrencilerin istedikleri sanatsal aktiviteler belirlenecek ve gerçekleĢtirilecektir.
Aktivitelerin ürünleri ise sergilenecektir.
AR-GE BÜLTENĠ
Yerel Projeler
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
Yerel Projeler
Sa yf a 6
GELENEKESEL ÇOCUK OYUNLARI PROJESĠ
Proje Hedef Kitlesi: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda okuyan öğrenciler
Proje Amacı: Ġlkokulda okuyan öğrencilerin unutulmakta olan geleneksel çocuk
oyunlarını öğrenmeleri ve birlikte baĢarma
hazzını yaĢamaları. BoĢ vakitlerini değerlendirme alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi
Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü,
Çorum Belediyesi.
Proje Süresi:
5 ay (11/11/201323/04/2014)
Uygulanan Faaliyetler:
1- Ġl Merkezinde bulunan okullarımızın;
Topaç çevirme, Tombik, Misket, Halhal,
Mendil Kapmaca oyun alanları çizildi.
2- Oyun malzemeleri temin edildi.
3- Görevli öğretmenler çocuklara oyunların nasıl oynandığını öğrettiler.
4- Lider olarak belirlenen 10 lise öğrencisi
çocukların oyunları daha güzel oynamaları
için görevlendirildi.
5- 23 Nisan haftasında Çocuk Oyunları
ġenliği düzenlendi dereceye giren okul ve
öğrenciler ödüllendirildi.
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
AB Projeler
Sa yf a 7
Erasmus+ projeleri kapsamında Ankara‟da düzenlenen bilgilendirme toplantılarına ilimizde proje ilgisi ve tecrübesi olan öğretmenler ile katılım sağlandı.
Ankara‟da düzenlenen bu toplantıların yanı sıra ilimizde 6 ġubat 2014 tarihinde Türk Ulusal Ajansı uzmanlarınca ilimiz öğretmenlerine bir bilgilendirme
semineri daha düzenlenmiĢtir. Daha sonra bu seminere katılan 16 ilgili ve
istekli öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne çağırarak hem bilgilendirme hem
de fikir alıĢ veriĢi sağlama amacıyla bir toplantı düzenlenmiĢtir. Ġlimiz genelinde okullarımızdan 6 ana eylem 1 ve 6 ana eylem 2 projeleri hibe baĢvurusu
yapılmıĢtır. Ġl genelinde Ana Eylem 1 için hibe baĢvurunda bulunan projelerimiz içerisinden 3 tanesi için hibe desteği sağlamıĢtır. Bu Projeler:
BAġVURU YAPILAN
PROGRAM
OKUL ĠSMĠ
Okul Eğitimi Personel
Hareketliliği
Çorum Bilim Ve Sanat
Merkezi
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel
Hareketliliği
Çorum Otelcilik Ve
Turizm Meslek Lisesi
Avrupa'da Konaklama
Ve Yiyecek Kültürü
53,516.00
Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel
Hareketliliği
Alaca Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları
Eğitimi
133,774.00
PROJE ĠSMĠ
Digiteachers
PROJE BÜTÇESĠ
3,148.00
Müdürlüğümüz tarafından Ana eylem2 alanında aĢağıdaki projelere ve proje sahibi
veya ortak olarak baĢvurular gerçekleĢtirilmiĢtir.
Let‟s Live Democracy Together! (LIDET) (Haydi demokrasiyi birlikte yaĢayalım!)
baĢlıklı proje koordinatörlüğünü Çorum Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bir projedir. Ortak ülkeler Litvanya ve Almanya‟dır. Projemiz 24 ay sürecek olan bir projedir. Proje ile demokrasi değerlerini drama yolu ile öğretmek amaçlanmaktadır.
Hand By Hand (HbH) (El Ele) baĢlıklı proje, koordinatörünün Konya Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü olduğu ve müdürlüğümüzün proje içerisinde ortak olarak yer aldığı bir
projedir. Türkiye harici ortak ülkeler Bulgaristan ve Ġsviçre‟dir. Projede özellik mülteci öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin okul terklerini engellemek amaçlanmaktadır.
Sport To Enhance Transferable Skills And Social Inclusion baĢlıklı spor projesinin
koordinatörlüğünü Asociación Mar Violeta (Ġspanya)‟nın yapmaktadır. Proje ortaklarının Ġtalya, Romanya, Makedonya, Portekiz, Türkiye ve BirleĢik Krallık gibi ülkeler
oluĢturmaktadır. Projenin amacı spor kanalı ile aktarılabilir becerileri paylaĢmak ve
topluma dahil olmaktır.
Raısıng Awareness Through Sports Exchange Experıences And Best Practıce Transfers (SPEX) baĢlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Romanya, Italya ve Türkiye‟dir. Projenin amacı spor deneyimlerini paylaĢmak, farkındalık oluĢturmak iyi örnekleri aktarmak‟tır.
: Social Inclusion:baĢlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya
(Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Polonya , Italya ve Türkiye‟dir.
Dil öğretimi yoluyla sosyal olarak ötekileĢtirilmiĢ grupların sosyal hayata adaptasyonları
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
AB Projeler
Sa yf a 8
AB PROJELER
Cumhuriyet Anadolu Lisesi‟nin 2012 teklif çağrısı döneminde kabul edilen Avrupa
Birliği Comenius Okul Ortaklıkları Projesi LET'S ACTIVE TO CREATE! SIX DIFFERENT
COUNTRIES WORKING TOGETHER TO OVERCOME THE CRISIS adı altında çalıĢmalarına devam ediyor. Türkiye‟de proje baĢvurusu yapan 1815 liseden projesi Kabul edilen 158 liseden birisi Cumhuriyet Anadolu Lisesidir ve o yıl
Çorumda Kabul edilen tek projedir. Ġspanya , Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile dört ortaklı bir projedir. Avrupa‟ da ki ekonomik kriz ve bu krizden
çıkıĢ yolları olarak kısaca özetlenebilecek olan
proje kapsamında her ortak ülke bir Ģirket kurarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çorum 7000 yıllık Hitit Uygarlığı izlerini taĢıyan ve
bakır iĢlemeciliği ile meĢhur olan bir il olduğundan Ģirketimizin çalıĢma alanı Hitit figürlerinin
konu edildiği yüzde yüz el iĢçiliği olan bakır hediyelik eĢyalar yapmayı hedeflemektedir. Projemizin her ülke nezdinde bir logosu vardır
ve biz de proje logosu olarak yaptığımız çalıĢmalar sonunda logomuzu bu Ģekilde
belirledik. ġirketimizin adı HİTİTSUN dır ve Ģirket logomuz öğrencilerimiz arasında
düzenlediğimiz yarıĢma sonucunda birincilik alan
logosu Ģirket logomuz
olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca Ģirketimizin el
broĢürü de yandaki
gibi hazırlanıp çoğaltılarak dağıtılmıĢ ve
ürün pazarlamaya
Yardımcı olmaktadır.
Projemizin
corumcomenius2012.com.tr
Ģeklinde bir web sitesi
ve ayrıca okulumuzun
web sitesine eklenmiĢ
bir linki vardır ve proje
detaylarına kolaylıkla
buradan ulaĢılabilmektedir.
Projemiz 24 hareketlilikten oluĢmaktadır. ġimdiden Ģu ana kadar toplam 20 hareketliliğe ulaĢılmıĢtır.
Bu hareketlilikler Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. 13-18 Kasım 2012 tarihinde Ġspanya‟ya 1müdür 2 öğretmen. 1-7 nisan 2013 tarihinde Çek Cumhuriyeti‟ne 1 Müdür
Yardımcısı 2 öğretmen 10 öğrenci. 1-8 Haziran 2013 tarihinde Polonya‟ya 4 öğretmen 10 öğrenci Ģeklindedir.
5. Uluslar arası toplantı 31 Mart-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Çorum‟da düzenlenmiĢ ve ilimize Ġspanya Polonya ve Çek Cumhuriyetinden 8 öğretmen ve 24 öğrenci
olmak üzere 32 misafir gelmiĢtir. Bir hafta boyunca Cumhuriyet Anadolu Lisesinde
proje çalıĢmaları yapılmıĢ Ġlimizi ve ülkemizi tanıtmak amacıyla çeĢitli geziler düzenlenmiĢtir. Proje faaliyetleri kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bey makamında ziyaret edilmiĢ ve çalıĢmalarla ilgili olarak kendilerine bilgiler verilmiĢtir.
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Sa yf a 9
. Projenin toplantısı 8-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ġspanya‟da yapıldı. Cumhuriyet
Anadolu Lisesi 6. Uluslararası ziyaretini Ġspanya‟ya yaparak 2 yıllık projelerini baĢarıyla tamamladı. Avrupa Birliği Comenius okul ortaklıkları bünyesinde kabul edilen
„Let‟s Active to Create „ adlı proje Avrupa‟daki ekonomik kriz ve bu krizden çıkıĢ yolları konusunu ele almaktadır. Ġspanya , Çek Cumhuriyeti , Polonya ve Türkiye‟den dört
ortak ülkenin okullarını bir araya getiren proje 2 yıllık çalıĢmalarını Ġspanya‟da yapılan
kapanıĢ toplantısı ile bitirdi. Ġspanyada yapılan toplantıya okulun fizik öğretmeni ve
proje koordinatörü Erol Çivikgedey, görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen
ve 11. Sınıf öğrencisi Berfin Köroğlu katıldı. Bir hafta boyunca Ġspanya‟nın Girona
( Bescano ) Ģehrinde ortak ülkelerle birlikte proje çalıĢmaları yapan Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsilcileri kapanıĢ toplantısında bir de sunum yaparak okullarını,
ilimizi ve proje çalıĢmalarındaki aĢamaları anlattılar. Her ülkeden bir öğretmen ve
öğrencinin yaptığı sunumlarda proje konuları ve çalıĢmaları hakkında katılımcılara
bilgiler verildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi adına sunumu proje koordinatörü Erol Çivikgedey ve öğrenci Berfin Köroğlu yaptı. Ġki yıl boyunca yaptıkları bütün çalıĢmaları ve
kurdukları Ģirket ve ürünleri slaytlar ve video gösterileri eĢliğinde anlatan Erol Çivikgedey baĢarılı bir proje gerçekleĢtirdiklerini okullarını ,ilimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde
temsil ettiklerini söyledi. Bu
projenin okulumuz, öğrenci,
öğretmen ve öğrenci velileri
açısından çok faydalı olduğunu toplamda 33 hareketlilik yaptıklarını 21 öğrencinin
ve 12 öğretmenin Ġspanya,
Polonya ve Çek Cumhuriyeti
gibi ülkelere gittiklerini yabancı ülkeler ve kültürler
tanıdıklarını yeni ve kalıcı
arkadaĢlıklar
kurduklarını
yabancı dillerini geliĢtirme ve
pratik yapma imkanı bulduklarını ,öğrenci velilerinin ise
Çorum‟a gelen yabancı öğrencileri misafir ettiklerini ve
onlar için de çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Çivikgedey okullarında yaptıkları
bu proje ile öğretmen arkadaĢlarının da motivasyonlarının arttığını ve Grundtvig
Workshop projeleri ile bireysel olarak bir çok projelerinin kabul edildiğini ve Avrupa‟nın çeĢitli ülkelerine gidildiğini, projelerinin yaptıkları Ġspanya ziyareti ile bittiğini
fakat Avrupa Birliği Projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Ayrıca Ġspanyada tarihi, kültürel ve sanatsal ziyaretlere de yer verildi. Figueres Ģehrinde Salvador Dali Müzesi ziyaret edildi. Castell d’Empúries sahili Calella de Palafurgell turistik yerlerine geziler düzenlendi. Barselona Ģehir gezisi ve ünlü Nou Camp
stadyumu, Sagrada Familia katedrali, Port Vell limanı ve Picasso Müzesi gezildi.
AR-GE BÜLTENĠ
AB Projeler
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Sa yf a 10
Başvuru Sahibi Adı: ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı: Özel Eğitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldırıyor
Proje Süresi: 24 Proje süresi 24 ay olmasına rağmen proje 8 ayda tamamlanmıştır
Proje Bütçesi:149 bin 803 TL 62 Kr,
Projenin Öncelikleri
Kadın, yaşlı, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/
entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı yatırımları, Engellilerin
toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için
altyapı yatırımları
Projenin Genel Amacı
Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımlarının sağlanması
Projenin Özel Amacı
• • İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmesi • İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamın sağlanması • Engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmesi • Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü hale gelmesi • Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulması • Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırılması • Yeni açılan okulumuzda alt yapı eksikliğinin
giderilmesi
Hedef Gruplar / Müşteriler
Grup Adı: İşitme engelli bireyler, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Büyüklüğü (Birim) İşitme
engelli 74 erkek ve 5 kız öğrenci
Nihai Yararlanıcılar
Yararlanıcı Adı: 79 işitme engelli bireyin aileleri, İlimizde
ileri yaşlarda işitme kaybı yaşayan insanlarımız. Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde gıda sektöründe hizmet veren lokanta ve işletme sahipleri, grafik tasarım ve bilgisayar
alt yapısında hizmet veren firmalar, Çorum Amasya, Tokat ve
Samsun Özel İdareleri, Çorum ilinde okulumuz bölgesinde
bulunana kadın ve gençler
Beklenen Sonuçlar
• Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu
hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 1 mutfak atölyesi
ve 1 adet bilgisayar sınıfı oluşturuldu • İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmeleri gerçekleştirildi • İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamlar hazırlandı • Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü haline geldi • Engelli bireylerin başkalarına bağımlı
halden kurtulmaları ve engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri sağlandı • Engelli bireyleri bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırıldı • Lokanta
ve yemek üzerine çalışan firmaları bölgemizde ihtiyaç duyduğu
ara eleman ihtiyacı azaldı • İşitme engelli bireylerin sosyal katılımlarını sağlayacak ortamlar sağlandı. • Okulumuz etrafında yaşayan ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan kadın ve gençlere yönelik aşçılık kursları düzenlendi
AR-GE BÜLTENĠ
Diğer Projeler
ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BÜLTENĠ
Diğer Projeler
Sa yf a 11
Temel Faaliyetler
Yiyecek içecek alanı atölyesinin hazırlanması Bilgisayar Laboratuvarının oluşturulması
Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu ile Devlet Tiyatro Salonlarına seslerin
yankılanması ve hoparlör – mikrofon etkileşimi nedeniyle işitme cihazı kullanan pek çok
kişinin duymalarını sağlayacak indüksiyon döngü sistemlerinin döşenmesi Proje Uygulama Çalışmalarının Yapılması . Eğitimlerin gerçekleştirilmesi Bölgeye yönelik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadın ve gençlere yönelik aşçılık kurslarının verilmesi Bilgisayar
sınıfında yapılan grafik ve tasarımlardan sergi hazırlanması 3.4. Yiyecek içecek atölyesinde geçekleştirilen uygulamalardan kokteyl verilmesi
Ç OR UM M İ L L İ
EĞİTİM
M ÜD ÜR L Ü ĞÜ
Üçtutlar Mahallesi Eşref
Hoca Caddesi No:8
Çorum
Telefon: 0 (364 2240 02 012241783
Faks: 0 (364)2138313
E-posta: [email protected]
PROJE PAZARI
TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında düzenlenen 2.
Bölgesel İnovasyon Yarışması: Ana teması toplumsal hayatta yenilik olarak
belirlenen etkinlik kapsamında 489 adet proje başvurusundan seçilen 79 proje yarıştı. Proje Pazarı etkinliğine Çorum’dan 16 lise 113 ortaokul projesi ile
katılım sağlandı . Çorum’dan Anadolu İHL’nin Ergonomik Soğutucu ve Çorum BİLSEM ’in hazırladığı İnovatif Kutu projeleri dereceye girdi.