TDS - Parex Group

Yorumlar

Transkript

TDS - Parex Group
Teknik föy 1/1
Parex Text
Akrilik Emülsiyon Ba¤lay›c› Esasl›, D›fl Cephe Kaplamas›
Uygulama
• Astar uygulamas›ndan 3-4 saat sonra; Parex Text iri
desen istenirse oldu¤u gibi, ince desen istendi¤inde
ise % 5-10 ( hacimce ) su ile inceltilerek tek kat halinde
mercan rulo ile tatbik edilir.
• Katlar aras›nda en az 6 saat beklenmelidir.
• Uygulama esnas›nda ortam ve yüzey s›cakl›¤›n›n 5 ila
35°C aras›nda olmas›na özen gösterilmelidir.
Ambalaj
15 lt. Kova
Tan›m›
Akrilik kopolimer emülsiyon ba¤lay›c› esasl›, mat, grenli
d›fl cephe kaplamas›d›r.
Kullan›m Alanlar›
• Binalar›n d›fl cephelerindeki her türlü s›va, brüt beton,
ytong, tu¤la vb. yap› malzemelerinde güvenle kullan›l›r.
Özellikler / Avantajlar
• Uyguland›¤› yüzeye mükemmel yap›flan
• Çatlama ve dökülme yapmayan
• Sürtünmeye ve y›kanmaya dayan›kl›
• Örtme gücü yüksek, renkleri solmayan
• Dekoratif ve izolasyon amaçl› kullan›lan
• Su bazl›, grenli d›fl cephe kaplamas›
• Su, nem, günefl ›fl›nlar› ve deniz k›y›lar›ndaki tuzlu
nemin olumsuz etkilerine dayan›m
• Yüzeyin nefes almas›n› sa¤lar
Depolama Ömrü
Direkt günefl ›fl›¤› almayan 5 ila 35°C’lik ortamlarda, aç›lmam›fl orijinal ambalajlar›nda 24 ay depolanabilir.
Afl›r› s›cak ve dondan korunmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar
• Parex Text’i iyice kar›flt›r›lmal›d›r.
• Parex Text her uygulamadan sonra; uygulama aletleri
su ile temizlenmelidir.
• Parex Text uygulanan yüzeyler 2 gün süreyle fiziksel
ve kimyasal etkenlerden korunmal›d›r.
• Kaplama malzemesi kesinlikle kanalizasyon ve su kanallar›na boflalt›lmamal›d›r.
• Uygulama, yukar›da belirtildi¤i gibi yap›lmal›d›r.
• K›smi kullan›mlardan sonra; ambalaj›n a¤z› s›k›ca kapat›lmal›d›r.
• Sa¤l›k ve Güvenlik hakk›nda daha fazla bilgi için güvenlik veri
broflürünü inceleyiniz.
Teknik Özellikler
Ba¤lay›c› Tipi
Akrilik reçine
Viskozite (23°C, cPoise)
13000-17000
Yo¤unluk (g/ml)
1.63 ± 0.04
pH
8.00 – 9.50
Kat› madde (a¤›rl›kça %)
74 ± 2
Parlakl›k (gloss, 85°)
Mat (7 ± 3)
Kaplama kapasitesi
0,5-1 m2/kg (desene ba¤l›)
Tavsiye edilen kat say›s›
Tek kat
Kuruma süresi
4-6 saat (23°C, % 50 RR)
‹nceltme oran›
%10 oran›nda su ile inceltilir.
Yüzey Haz›rlama
• Uygulama yap›lacak yüzeyler sa¤lam kuru ve temiz
olmal›d›r.
• Kabarm›fl ve eski boyal› yüzeyler kaz›n›p temizlenmelidir.
• Düzgün bir zemin elde etmek için; yüzeye Parex
Parenduit veya Parex Repair 730 ince veya kal›n tamir
harc› uygulanmal›d›r.
• Macun veya tamir harc› uygulamas›ndan sonra yüzey
gerekirse z›mparalanmal› ve Parex Text %50 oran›nda
su ile inceltilerek astar olarak kullan›lmal›d›r.
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr

Benzer belgeler

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Uygulama esnas›nda ortam s›cakl›¤› 5 ila 35°C olmal›d›r. • Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri su ile temizlenmelidir. • Parex Color SL d›fl cephe boyas› d›fl cephe boyas› uygulanan yüzeyler 2...

Detaylı

315 Ceko Bond

315 Ceko Bond Sertle me Süresi (saat) (23°C’de) Sertle me Süresi (saat) (50°C’de) Teknik bilgiler + 20°C hava s cakl

Detaylı

THOMSIT XXL XPRESS HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI 0,5

THOMSIT XXL XPRESS HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI 0,5 Art k malzeme suya, topra a veya kanalizasyona bo alt lmamal r. Sadece tamamen bo alm ambalajlar geri dönü üme gönderilmelidir. Kürle mi ürün art klar , evsel at k benzeri endüstriyel at k eklinde ...

Detaylı

Parex Optimum Deco föy 2.fh11

Parex Optimum Deco föy 2.fh11 • Haz›rlanan harç içerisine hiçbir yabanc› malzeme ilave edilmemelidir. • Kullan›m süresi geçmifl harç, su veya kuru harç ile kar›flt›r›l›p tekrar kullan›lmamal›d›r. • Uzun süre günefle maruz kalm›fl ç...

Detaylı

Parex Swell Band .fh11

Parex Swell Band .fh11 • Astar uygulamas›ndan 3-4 saat sonra; Parex Text iri desen istenirse oldu¤u gibi, ince desen istendi¤inde ise % 5-10 ( hacimce ) su ile inceltilerek tek kat halinde mercan rulo ile tatbik edilir. ...

Detaylı