ADANA VALiLiGi

Yorumlar

Transkript

ADANA VALiLiGi
T.C.
ADANA VALiLiGi
il s agtrk Miidrirltifri
:7'7090304- Llqt
Konu : Yaklaqrk Maliyet
Sayr
?..
I 2013
YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM
.
..
..MUESSESESINE
Mii'Ciirliigiimtiz Yemekhanesinin ihtiyacr olan aqa[rda cinsi, miktarr
ve ozellikleri be irtilen 3:i
(OtuzBeq) Kalem Sebze Meyve Ahmr temini igin; 4734
Sayrl Kamu lihale Kanunun 9.madd
gere!r
yaklagrk maliyete esas olmak rizere;
Birim fiyatlanmn bildirilmesini rica ederim.
Bekir N
Il Saghk Mr)
H
Bir:im Fiyata Esas ig Kaleminin Adr
Yegil biber
Salatahk
Mandalina
YeqillNane
I(rmLrzr Lahana
Taze Fasulye
OGLU
Yardrmcrsr
Yetkilisi
Fiyatr
Srra
No
Biirim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr
Miktan
Birimi
21
I(erpuz
1.500
Kg
22
Kerwn
750
Kg
aa
LJ
YaLq
750
Kg
1A
LA
Taze Kaysr
250
Kg
25
$eftali
300
Kg
26
Turp
200
Kg
27
Kiraz
2s0
Kg
28
Qilek
250
Kg
29
Annut
250
Kg
Uziim
30
Muz
600
Kg
al
JI
Hurma
300
Kg
JZ
Arllacrk So$an
100
I(g
aa
JJ
Dolmahk Biber
300
Kg
34
Kabak
500
Kg
35
Kcil<
600
I(g
Biber
Birim Fiyatr
(TI-)
Topla n Fiyatr
( rL)
TOPLAM:
Not:
Ek:
1-)'Ieklifler krsmi teklife kapah olup toplam fiya t iizerindet
r de$erlendirme yaprlacak
Krsrmlarda alt kalemlerin tamamrna teklif verilecr
rk olup kal emin herhangi birine tekli
verilmemesi halinde teklif de[erlendirme drqr
kalr rcaktrr.
2-)'faklaqrk Maliyet Fiyah ekteki teknik qartnam
eye gore v lrilecektir.
3-) lleklifler kapah zarf igerisinde imzah mrihrirlii
olarak ida reye teslim edilecektir.
r.
Teknik gartnamesi 1 ( Bir ) Adet 6 ( Altr Sayfa
)
Onemli Notlar:
1-) Iin son yaklagrk fiyat bildirim kabul tarihi
..... //'
1013 tarihi saat ... . ..
fiyatlar tizerinden bildirdigini z toplamb,ldel K.D.\
' harig belirtilecektir.
?-] Itirim
3-) Fiyatlar TL olarak verilecektir.
Irtibat Adresi : Mustafa Kern.alpaqa Bul ,anNo:8
Yi.ire[ir I Adana
Dahili Tel : 0 322 344 03 03 Direk tit: O ZZZ
344 19 12 Faks:032234419 t2
r.
I--DOMATES EVSAFI:
1- Piyasada mevsimine gore safilan olgun krzarmrq srnk domateslerden olacaktrr. Ezik , qtirtik kriflri.
kiif kokulu , gamurlu , lslatrlmrg , ekqimig olmayac4ktrr.
2- Domateslerin en kiigi.igi 100 gr agall olmayacaktr.
3- ilk turfanda mevsimlerde tamamen krzarmrg domateslerdenoh2 ye kadar ahnrr gerisi red
79
4'
t>
uy gun ekstra slntftan olacaktrr.
4- Domatesler Iemiz sa$am
kasalarda , en fazla
iki
srra halinde dizilmiq getirilecektir.
2-.]PATLICAN EVSAFI:
1- Piyasada satrlan iyi cins kemer pathcandan olac4ktrr. Taze kdrpe ve tabii
almrq ol
emefin cinsine gore bostan patlrca4larndan ahnabilir.
2- Qfiriik , eztk , porsii.k , kartlaqmrg , (yani gekindekleri beyazhprw ve yumuqaklrfrnr kay
gekirrJeklerinin rengi kararmrq ve setlegmiq i klra[r galmrg , ham acl , gtin vurmu; ,
olma'yacakttr. Patltcanlar orta biiytikltikte olacak, yq$il ve mor pathcanlar alnmayacakttr.
3- PeLtlrcanrn iki tanesinin afrrhlr 1 50 gr dan aga[l olmayacaktrr. Karnr yank ve irnam bayrldr
ycmeklerdc.
4- Beheri I 50 gr dan aga[r olan pathcanlar o/o3 kad6r aynen ahnacaktrr. Fazlast red edilecektir.
o
I
3--YESIL BIBER EVSAFI
mor'
mi$
r$
grnda
:
1- SaLtrlan iyi cins taze sivri biber veya garliston biberlerden olacaktrr.
2- l)<tyu 10-15 cm arastnda olacaktrr. Ezik , giiriik , kokmuq , pcirstimtig, sararmrq , olm
i
k,
ma'yacaktr r. Y
acak
,
gersirrde yabanct nebat bulun may acal<1':tr.
3-Terniz guval veya sandrk arnbalajlarda teslim edilecektir
4--PITTATES EVSAFI,:
1- Son sene liriinti ve piyasanrn en iyi cins patateslqrinden olacaktlr.
2- bz'.ik, gtiriik, hagc,.- yenikli , kesik, burusmug, donmug, gamurlu, toprakh,
hastalLrkh veya filtzi grkmrg ve krrrlmrg olmayacaktr t TS 122 ye uygun olacaktrr.
3 - Q ap a y ar al t patatesl er Yo2 y i ge gm eyecekti r.
s--KIJRU SOCAN EVSAFI:
1- So'n sene {iriinii piyasanrn iyi cins sofanlanndan olacaktrr.
2- hz:,|k, giirtik, kesik, bozuk, yumu$amlg , porsiik , donmuq , Eamurlu
3- So'[anlar sapslz olacakttr.
olmayacaktr
4- Filizlenmiq veya filizi krrrlmrq so[an miktan o/o2 yi gegmeyecektir.
4- Iyi nitelikleri olan solanlardan olacaktlr. Numutrrenin gramaj analizinde so[anlardan en k
gr dan az olmamakizere altnn.
5- Sofan altt boyunca her ay allnrr.
lthal so[an olmayacaktrr TS 796 ya uygun sofanlandan olacaktrr.
"*ffiw
Aysun
gti 50
6--S,ALATALIK EVSAFI
:
1- Salatalrklar taze ve kdrpe olacaktlr. Tohuma kagmrq , sararmrg gevqek gamurlu topraklr
,
,
,
ezik ve au olmayacaktlr.Ts 1253'e uygun ekstra slnrftan olacaktrr.
9uruK
7--S,{RTMSAK EVSAFT
Yeni mahsul olup ezik gtirtik ktiflenmig olmayacaktrr. Diqleri dolgun olacaktrr.
8--ELMA EVSAFI:
1- iyi cins elmalardan olacaktrr.
2- E.lmalar ayrr cinste olmayrp , aynr kalitede olac4ktrr.
3- Ellmalar cinsine gore koyu pembe ktrmtzr ve sarlmtrrak renkte olacaktlr.
4- l'anelerin afrrhlr 200 gr olacaktrr.
5 Olgunlaqmamrq yegil , ekgi , gtirtik, kurtlu , ve kurt yenikli , ki.iflii , ve ktif kokulu , olmay
6- Uzerlerikirli ,tozlu, toprakh , , gamurlu olmay&caktrr.
7- [:1ma1ar 2Li ,3 lii kasalar iginde teslim edilecettir.TS 100 e uygun olacaktrr.
9--1\4ANDALINA F',VSAFI
:
1- Piyasada mevsimine gcire satrlan en iyi cins mandalina olacaktlr.
2- tlam,ezik, ekgi, igiturumug, suyu gekilmig, gtiriik, donmuq, kirli ve ktiflti
olmayacaktrr
3- IVlandalinalarrn biil'tiklii[ii ortalarna 100 gr olacaktrr. Kigi bagrna 200 grverilecektir.
4- Mandalinalar iki srra orarak tahta kasararda getirirecektir.
IO--HAVUC EVSAFI:
1- iyi cins vetaze havuglardan olacaktrr.
2- Fzik, giiriik, donmug, porsiimiig ,parqalanmrq, kurtyenikli kararmlg, burugmug, kart
,
gamurlu olmayacaktrr.
ml$
3- Ye,nmeyecek sap ve yapraklardan tamamen aynlptg olacaktrr.
4- Krnk havuglar %03 e kadar ahnlr.
5- l'S I 193 e uygun extra srnrf olacaktrr.
NoT: Krzal'trnahk havuglar istendi[inde kahn havuglann ahnmasrna ozen gristerilecektir.
1I--ISPANAK EVSAFI
:
1- Pi}'asada satllan en iyi cins tspanaklardan olacaktrr. Taze yapraklan diri renkleri
yeqil
,
cl|rz, sofuktan donmug , giiriik, yanrk, krzrgmrg, kartlagmrg tohuma kagmrg ga
,
,
Sararnnrg ,
rslak c,lmayacakfir.
2- I spanakl ar arasrnda yabancr yapraklar bulunmayacaktrr.
3- lspanaklarrn dibindeki yenemeyen ptiskiil kismr kesilmiq olacaktrr. Ispanaklar
getiril0cektir.
ktrr.
uve
demet
I2--,MAYDONOZ EVSAFI:
1- Piyasadaki
iyi cins
maydanozdan demetler halinde, ballanmrg olacaktrr. iginde y
bulunnnayacaktrr. Sararmrq,donmug , gamurlu ve toprakh olmayacaktrr.
Demetlerin tamamr
olacaktlr. Demetlerin deste kalrnhli normal olacak fartrldrlrnda 80 gr.dan
,
az olmayacalJtr.
"Hffi
otlar
t cins
'
l3--MARUL EVSAFI:
1- l'ohuma kagmrg, kurtlanmrq, da$rlmrg yaprak halinde , gamurlu, giirtiklti , donmug
yenillli olmayacaktrr.
2- 'l'aze gobelini tam sarmrq, marullardan olacaktlr.
3- Her bir marulun aprrh$ tartrldrfrnda 200 gr dan agalr olmayacaktrr.
14- -'YESiL
hagere
NANE EVSAFI:
1-Piy'asadaki iyi cins yeqil naneden demetler halinde , ba[lanmrq olacaktrr. iginde yabar
bulunmayacakttr. Sararmtg ,donmug , gamurlu ve toprakh olmayacaktrr. Demetlerin tamamr a
olacakttr. Demetlerin deste kahnh[r normal olacak , tartlldr[rnda 80 gr.dan az olmayacakttr.
15-
-]KIRMIZI LAHANA EVSAFI:
l-Tohuma kagmrq , kurtlanmrq
yenik.li olmayacaktrr.
haqere
i tam sarm I g, lahanalar dan ol acaktrr.
bir lahananrn afirrh[r tartrldr[rnda 250 gr dan agafr olmayacaktrr.
2-T aize gobefi
3-Herr
, dafrlmrg yaprak halinde , gamurlu , giiriiklti , donmug
n
16- -lLiMON EVSAFI
:
1- Piyasada mevsime gore satrlan iyi , sulu yatak limonlanndan olacaktrLr.
2- Yegil , ezik , giiriik , kurumuq , suyu gekilmig , donmuq , don gallfr , gok yumuqak ktifl
do[al ozellilerini kaylbetmiq , kahn kabuklu olanlar almmayacaktr. Lim,onlarrn en kiigiifii 75
olma'/acaktrr.
3- Her mevsimde ahnrr.TS 34 e uygun olacaktrr.
NOT; Yatak limonu olmadrfr aylarda bu mevsimde olan limonlardaLn ahnrr.
kasalarda yaprlrr.
q
dan az
17--PORTAKAL EVSAF'I:
1- Pi'yasada safilan iyi cins , dofal rengini almrg , kendisine has ta1;hh$r , koku ve lezze
vagington v eya y afa portakallardan olacaktrr.
2- Yeqil ,ham ,ezik , ekgi ,gtirilk, soluk kirli , kiiflii, porsiik , yumugaml;, suyu gekilmig
,
kahn ve sertleqmig olmayacaktrr.
3- Portakallann biiyiikltiEii 150-200 gr olacaktrr.
4- Portakallar sandrk iginde teslim edilecektir.
I8-.TAZE FASULYE EVSAF'I
bu[u
:
1- Piyasada satrlan iyi cins Aygekadln , slnk fasulyeden olacaktr.Taze ve k6rpe olacak
zaman krnlacak trr. Katiyen krlgrkh olmayacaktrr.
2- Qamurlu , rslak , pcirstik , sararmlg , kartlaqmrg olmayacaktr.TS 797,ye uygun olup
olacalltrr.
,Wffi
olan
i#3el:i
ldiigt:
i
srnrf
-
r1-
rPiyasada
yasatta saulan
satrlan lyl
iyi clns
cins taze ve olgunlagmrg olai
olafaktrr.
ctttz, Eurtilmur ,
donrnuq
f
rslatrlmrq
1,"fiif,1'l?;,#:l1"'u
olmayacaktrr.
I
,
A;;{-$',
i:"::?"::7y:'ll:lir,":,.*kip
sararmrg
,
eden yeeil
yapr[kh krsrmtann boyu
'#?il,i.,',,fi
'JTlli::.?:i,:il##"#;l;,',*;
::JT,::?.*i:;:;#';;;;;'ffi
::fr
kesilmig olacaktrr.
4-
, don satE, ,
Prrasanrn sagaklarr ko
Prcasalar demet halinde teslim edilir.
karnr b{harrardan oracaktrr
q:::"],tT
21: i::l':i,::"""":':i:
uvJqL vsva sal.rrn rtraK r€nKte top halinde
,
ve gi{ekleri sallam srkr ve esmerlegmemig
?-?r7#Jfli,;"Xlfl saplan
iX,*,':*T;,'.":.i*'i:-":;{'fi
il'lu;;s,k,veesmer,esmemiso,olacal
eieek krsmrnoun orlu do$ru risriine
geten yaprakdibinden itibaren tl
il.ffi1:'"li:fl'r?:'"
kesilmig
olacaktrr.
iyi cins
4- Yapraklar iist ugrar gigek krsrmrar
;#;fllXff:"f#
agrk brrakac{k gekilde kesilmig oracaktrr.
nu*f beyaz. gigepi , yeqil
yeqir yapra
yapragt ve kdkii
koyrasm,e , kurtra5m,e .
bahar ialr nm ay acakttr.
6-. Tarnamen da$rlmrq , donmuq gtiriimiig
fena kok
,
iyi
olmayan karnr baharl ar'otmiyiakt
.L:;r;;i;"gi
lu, gamurlu, porsiik ,bayat, ezikvebijce i.vc
r.
,vasrfta
7- Karnt baharlar araslnda tesadiif ediiecek
gigeli tamamen veya krsmen dcikiilmiis
yada
oranlardan g6bek klsmrmn 1/5 i agmamak
partryla a ren ahnlr.
8- Karnr baharlann tizerinde 2 adetteni*iuyupruX
ulunmayacaktlr.
21--'IURP EVSAF'I:
]fu1rrimril,donmug , burugmug, rslak ve gamurlu
2- En
ktigiiSii 150 gr
dan.iolmayacakt;r.
leri pcirstimtig olmayacaktrr.
2?-KARPUZ EySAFI: Bifttin, saflam,
temiz,
gegidine <izgU renk vg
Sekilde,
iyi gJngmig v" te,
durumundaki tipik <izeilikterini'gti"rt"r."rktii.
q
olmayacak, tizerlerinde hayvans"al
ve
Uitkiset
hastalrSrndan oluqan zarar iileri
bulunmayacak,
kg. olac,ak, piyasada satrlan iyi kalite
if-.-S,nrD
anorm_al drq nem, yabanu koku
ve tat bu)unmayacaktl
Muayene komisyonu kesmece usulli
viintemiv
lirijn numune olarak kullanrlabilecektir.)
23-KAVUN EVSAF'I:
7- Fiyasada mevsimine gcire satrlan umumiyetle
2- JKabak, hamtatsrz,ezik, kesik, kurtlu kui yen
3-
yalanmrg, kelek, kabuk krsmr yumuSu.il
Ji
g]*r".y" tavrndan.do.l"y,
k"d[;;.il;
iie
kavunlar $ayanr kabuldiir.
4- I(avunlann rizeri kirli ve gamurlu
olmayacaktl
53 kilodan aqagr otmay,
favu1la11.e:-kiiirigu
k.avunlar iki kilodan az gelmeme lr'sirt
iiiil"t
'sffiffi
leslen!,€
Ufiant
kamt
, olgun ve tath kavunlardan olacaktrr.
i, delik, gatlak, acr,.fena kokulu, igi
sal
smrna iglenmig) tabii gatlaklan olan
iyi cins
. Aralannda bulunabilecek noksan
'a kadar aynen kabul edilir.
lmlq
.32-MUZ EVSAF'I:
1-lyi cins muzlardan olacaktrr.
Z-Muz'lar ayn cinste olmayrp aynr kalitede
,
olacaktfr.
3-Muzlar sanmtrrak renkte olacaktrr.
5-olgunlaqmamrq yegil , ekgi , giiriik kurtlu
,
, ve kult yenikli , kuflri , ve ktif kokulu olmayacaktrr.
6-Uzerleri kirli, tozlu, topraklr, gamurlu
olmayac{klr.
33--
HURMA EVSAFI:
1 -iyi r:ins hurmalardan olacaktrr.
2-Hurmalar ayn cinsteolmaylp, aynl kalitede
olacaftlr.
3-Tanelerin alrrhgl 200 gr olacaktir.
4-olgrunlagmamrg yegil , ekgi giirtik kurtlu.,
,
ve kurJ,t yenikli , kiiflii , ve kiif kokulu olmayacaktrr.
,
,
6-Uzerleri kirli , tozlu, toprakll gamurlu olmavacdkfir.
,,
7-Hunmalar 2 rj , 3 rii kasarar iEindi resrim
too uygun
"dil;"krl;Js
"
oracaktrr.
1- Piyasada satllan iyi cins sofanlardan olacakfir.
2- Taze sosanlarrn yellr krsrmlarr ha$ererenmi?
yenikri , rekeli , kararmrq
bayat gtiriik ezik , gamurlu tslak ilmayaca*tn.ti.:lyt ,..kurt
,
Bpviikltisii ortama ceviz biiyiikltifiinde
'
'
,sar4rmrg
olacaktrr.
v'6qr'u^ vv
*,;'ffi^P-],l1Y9|amitemiz,taze,iyis9|ilmil,iyinitelikte,stklyaptlt,
",ttu'Ttalu surumuna gore gegidin. n{mal_ renk ve geklinde, lzirsiiz olacaktri. 'Sap
kesilmigse saprn boyu
I cm'den krsi olmayacaktrr. purii5, uuruqut, ezik, pargalanmr$,
vakti gogmig,
lff-?1T"t*:::::^F.:_"5
?:'"$"k,dormahk
",;k;-;;'0.";;*","ffi;ru;dl;
lmuyu"u!it,,.-iii"
oracak
eap, en az 6 cm
ffiJ---------------_.#
or
acakti r. Af:i:,:::::"";,:T:ll111ll*,
c r or mayac"kd;ilJ;ffi
",ri
;i;
l, l"lii,i"'
'
36--TA.ZE KABAK EVSAFI :
;:l'ff;"J#j",li::iJT;:::
:ffiH
1- Piyasada safilan iyi cins tazevek.rpe
2- Qnrik,
burugmuq
, sararmrg,
sakrz kabakfardan olacaktrr.
,bh;4 k;i.,rlq"rurdekreri
----'-'-'Y
, btiyiimiig ezlk,bozuk
gamurlu olmayacaktrr.
'
T
3- Dohnahk kabaklar , dolmahk nitelilinde olacaktrr,]Ts
1898 'e uygun olup ekstra srnrftan olacaktrr.
36--KOK BiBER EVSAFI
prirstimtig
:
iyi cins taze .biber olacaktrr.
2-tsoyu 10-15 cm arastnda olacaktrr. Ezik, giiriik,
kokmug, p<irsiimiiq, sararml$, olmayacak,
i gersinde yabancl nebat
bulun
1-Satllan
may
acaktr.
3-Temiz: guval veya sandlk ambalajlarda
teslim ediledektir.
GENEL HUKUMLER
7-Malzemeler idarenin istedili miktarlarda
08:00 -i I 1:00 saatleri arasrnda teslim edilmelidir.
Degiglirilmesi istenen ve kabul edilme,yen
iiriinle{, kurum tarafindan belirlenen stire igerisinde
degiqtirilmelidir.
2-
Tes
Ii
nn
at
mii dtirl
tik mutfak ambar tnayapr lmahd rr.
3- Taqrma ve nakliye licreti ytkleniciye
iittir.
4- urtinler ytikrenici firmatiafnar" gui"iuir.
orarak tesfim edilmelidiff.
5- Teslimat esnasrnda mutraka firmadin ereman
b;il;J;;il;""
Aysun
T
z+-yas UzUru Bvsnrl:
1- Mevsimine gore piyasada safilan iyi ci;s kemple ermiq, taze ve tath tiziimlerden olacaktrr.
Z- Ezik, ekgi tabii renk ve hali degiqmig, giiriik, 4i.iflU, buruqmug, kurumug, buruk lezzette, gok
kahn kabuklu, tatsrz ve piyasanrn an iiztimler nden olmayacaktrr.
aneler miktarr (Kiiflii bozuk gtirtik ve ekqi
olmamak qartryla )%o5'e kadar aynen kabul e ilir.
Uziimler temiz, sallam sandrk, sepet veya kii 'eler igine muntazam istif edilmiq olarak teslim
edilecek ve istiflerin her tarafi aynl nefasette lacaktrr.
3- Uztimler salkrm halinde olacaktrr. D<ikiilmiis
4-
zs--TAZE KAYISI EVSAFI: Biitiin, saflam, temiz)taze, olgun olacak, ezilmig, burugmug, lezaetsiz
olmayacaktrr. $ekil, geligme ve renk bakrmrndan ye{iqtikleri bolgeye gore, gegidin tipik ozelliklerini
gosterecek ve kusursuz olacakttr. Piyasada satrlan flallann en iyisinden (ekstra) olacaktrr. Yabancr
madde, anormal dtq nem, yabancr koku ve tat bulunm{yacakfir. Ambalajh olacaktrr.
26--SEITTALi EVSAFI:
1- Piyasanrn
iyi cins, kemale ermiq tath ve kendin$
has, hafif mayhog lezzetteki
qeftal i lerinden ol acaktrr.
2- llam, ezik, ekgi; giiri.ik, kurtlu, p<irsiik, b.gyat, kirli ve herhangi bir surette tegayiir etmig
olmayacaktrr. Heyeti umumiyesi iyi vasrfta bulun{n geftaliler arasrnda gdriilebilecek ham ve bereli
olanlann o/o2'ye kadar aynen kabul edilir.
3- $eftalilerin beheri 130-170 gramdan aga[r gelr4eyecektir. Aralarrnda bulunabilecek bu
grarnajdan noksan qeftaliler yiiz gramdan az olmalnak gartryla %o5'ekadar aynen allnrr.
4- $eftaliler piyasaya team{ilti temiztahtaveya plpstik ambalajlar iginde getirilecektir.
27--KIRAZ EVSAFI
:
1- Piyar;ada safilan iyi cins , kemale ermiq taze ve lezletli Napolyon kirazlardan olacaktlr.
2- Ham, kurtlu , kurt yenikli , ezlk, giiriik , toprakll ,fozuk , kurumug , pislikli taneleri olmayacakttr.
3- Kira:ilar temizrekli kasalar igersinde getirilecektir.fls 793'e uygun olacaktrr.
28-Ci.LEK EVSAFI :Yiirtrliiliikte olan TS 185'de genel ozelliklerde belirtilen
genel ozelliklerine,
geqit ozelliklerine, srnrf dzelliklerine, boy rizelliklerin$, srnrf toleranslarma ve boy toleranslarrna uygun
olacaktrr.
31- AFIMUT EVSAF'I
:
Piyasadir satrlan olgunlagmrg iyi cins ve lezzetteki armfrtlardan olacak .
1- Armutlar sulu ve tath olacaktrr. Buruk lezzette ve \uru olmayacaktrr.
2- Qi.irtik
,
kurtlu
, kurt yenikli , ekqi ,
ezik
,
gol| yumugak , ve gok sert
kirli , ve gamurlu
,
olmayacaktrr. Armutlarrn afrrhfr yazaylarnda200 gl, krg aylannda 100 gr olacaktrr. Krq aylannda
2'li 3'1ti kasalarda teslim edilir.
3- Armutlar yaz aylarnda tekli kasalarda getirilecektif.

Benzer belgeler

O\. r.l2

O\. r.l2 Irtibat Adresi : Mustafa Kemalpaga Bulvan No : 8 Yiirepir / Adana Dahili Tel : 0 322 344 03 03 Direk Tel : 0 322 344 19 12 Faks : 0 322 344 19 t2

Detaylı

(V`^`r{l,v4/I-f

(V`^`r{l,v4/I-f i;:flyi:J..::T:,:.^q:l:,."il, :,l,r,i;;;;;i;;i.il"#'o?lii',lflii?,i1.".u,,,

Detaylı

“Technology Adoption Life Cycle” Nedir ve Nerde, Nasil Kullanilir

“Technology Adoption Life Cycle” Nedir ve Nerde, Nasil Kullanilir - Satis suresince olusacak gecikmelerden cok rahatsiz olurlar. Sizden urun yada hizmetinizi oldukca hizli bir sekilde teslim etmenizi beklerler.

Detaylı

AFYONKARAHiSAR VALILIGI

AFYONKARAHiSAR VALILIGI 6.o [-)egcrlendirtrrc sr)l]rrcLinLll reler]i pLliln {Q() re iistrl) iilunra\alt c-ttlril kururnlantjerrt:tjrldcn tn 0r 6 ar.*,.)nra t{kr,.i irr:-r,11,-iiirilir

Detaylı