tıklayınız - adapazarı ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

tıklayınız - adapazarı ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 88013337/821.05/5019090
Konu: Proje Yarışması
04/1112014
................. VALİLİGİNE
(iL Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 31.10.2014 tarihli ve 12018877/604.011
4936411
sayılı yazısı.
İzmir İl Milli Eğİtim Müdürlüğü ile İzmir Üniversitesi'nin Türkiye geneli resmi/özel
tüm lise öğrencilerine yönelik "DOESEF 4. Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlemek
istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel MüdürV.
EK : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Konya Yolu!f.Okuııar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı
bilgi için: Yaşar şAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (O 312) 2969440
Faks: (O 312) 2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden03dl-053e-3996-b487-404a kodu ile teyit edilebilir.
TiC.
İZMİR VALİLİöİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 12018877/604.0114936411
Konu:OOESEF Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması
31110/2014
MİLLİ EGİTİM BAKANllGI
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
ANKARA
Müdürlüğümüz
ve İzmir Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü
bilimin dilini genç yaşlarda öğrenerek araştırma yapma keyfini
tarmayı ve evrende her yere, her şeye ve bilmediklerimize ulaşmayı öğrermek, eğitim ve
bilim ile uğraşan konulardan yola çıkarak, ürettikleri fikirlerini geliştirip proje1endirirken,
akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuvar1an kullanmalarım, ürnnlerini hayata
geçirmelerini ve böylece " Geleceğin Bilim İnsanlan' olarak yetişmelerini sağlamak
amacıyla, 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde ekteki yönergeye göre tüm ulusal ve
uluslararası lise ve dengi okul öğrencilerini kapsayan "DOESEF 4. Araştırma Projeleri ••
F.izik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik Dallan proje yarışması yapılması planlanmıştır.
Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.doesef.org) yapılacaktır.
Ekte sunulan proje yönergesi gereğince Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik
Dallarında "DOESEF 4. Araştırma Projeleri" yarışmasının gerçekleştirilmesi için gerek.li
imin verilmesini arz ederim.
doğrultusunda öğrencilere
VefaBARDAKCl
Vali a.
Müdür
EKLER:
1- Yarışma Yönergesi (4 Sayfa)
Stratej i Geli,tirme HI.zmetleri-r Bölü,mü
. Elektronik Ağ: www.meb.gov.rr
c· posta:. stratejf35:[email protected]
Aynntılı bilgi için: Meti.n KARAKAYA VHKi
Bu evrak gavcnli elektronik imza ile i1ll7.a lanllllştıt. http://evraksorgu.meb.l!ov.tradresinden
Tel : (O 232) 477 21 38
Faks: (O 232) 4772 i 54
618S-85ca-3397-8$Ob-tbbS kodu ile teyit edilebilir.
İZMİR İL MiLLİ EGİTiM MÜnÜRLÜGÜ
SOSYAL VE KÜLTÜREL YARıŞMA BİLGİ FORMU
Yarışmanın adı:
Yarışmayı
DOBSEF (DoganataEducation Science Energy Bngineering,ProjectFair)
düzenleyen kuruluş: Doğanata Egitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi
Yarışmanın Amacı: Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek , araştırma yapma keyfini tatmayı ve
evrende .her yere. her şeye ulaşmayı ögretmek, egitim ve bilim He uğraşan kuruınlann öncelikli
görevidir. İzmir Üniversitesi, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak,
ürettikleri fikirlerİni geliştirip projeJendirirken; akademik düzeyde biJgi almalarını, laboratuarları
kul1 anmalarını , ürünJerini hayata geçirmelerini ve böylece "Gelecegin Bilim ınsanları" olarak
yetİşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Yarışmanın Kapsamı
: Lise ve dengi okul ögrencileri
Yarışmanın Dalları
: Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik
Adaylar için başvuru koşulları
1- , Yarışmaya, ülkemizde eğitim alanlise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
2- Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji Enerji ve Mühendislik alanlarında olacaktır.
3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup
(maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.
4- ,2 Şubat 2015 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla
herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.
5- 2015 yıhnda gerçekleşecek olan TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması'na başvuran projelerin DOESEF' e başvurmasında bi.r sakınca
yoktur.
6- Proje raporu~ mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür
başlıklarını içermelidiı. Rapor yazunt www.doesef.org adresinde belirtilen kurallara uygun
olarak yapılmalıdır. Proje özeti 300 keJimeyi geçmemelidir.
7- Tüm katılımcüarın pıojeleri , seçtikleri çalışma alanına uygun oJ malıdır. Projeler bilimsel
yönteme uygun olarak yapılmalıdır. ,Projelerin sadece gösteriden, kavramların
açıkJanmasından. model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
8- ' Tüm projeler etikkurala uygun olmalıdır.
9- Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. ıürİ.
projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.
10- ProjeJe,rin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması , bilimsel düşünce,
'bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama. araştırma becerisj ve çaba, projenin
anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.
11 - Proje ba vuruları online olarak web sayfasından (www.doesef.org) yapılacaktır. Eksik olan
~je başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvuruları en geç 26.02.2015 tarihine
kadar yapılması gerekir.
12- Sergilenmeye deger görülen projeler 20.03.2015 tarihinde web sayfasında (www.doesef.org)
duyuru.lacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.
13- Proje sergisi, 08-11 Nisan 201S tarihleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji Kampüsünde
gerçekleşecektir. Sergi alanında kullarulacak masa ve panolar kurumumuz tarafından
sağlanacaktır. Stand boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.doesef.org)
ulaşılabilir.
14- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve ber türlü medyada
kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin 1 projeler sergilenmeden önce patent
. başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım
hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri
odasında yapılacaktır.
15- Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir turu ve gezile.r kurumumuzca
karşı Lanacaktır.
16- Yol ve sergi süresince konaldama masrafları katılımcılara aittir. İzmir dışından gelen finalistIer
öğretmenevlerinde konaklayabilifler.
17- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Sadece bir
adet NECDET DOGANATA YILIN ARAşTIRMACıSı ÖZEL ÖDÜLÜ verilecektir.
Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belges.i, ayrıca sergiye
katılan tüm öğrencilere ve dan1.şman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.
18- Yurt dışında ülkemjzi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafIan proje sahiplerinin
kendilerine aittir . .İtiraz hakları yoktur.
19- Yarışma şartııamesine uygun olmayan vesergi süresince organizasyon komjtesinin belirlediği
. kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sabip.leri Milli Eğitim Bakanlığı
. Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
Ödüller:
DERECE
Ölrenci Ödül
Ölretmen Ödül
Birincilik
1400TL
1100TL
ikincilik
1l00TL
900TL
Üçüncülük
900TL
700TL
Teşvik
450TL
350TL
Necdet Doğanata Yılın
Araştırmacısı Özel Ödülü
2100TL
DOESEF'in Türkiye Temsilcisi Oldup Yanşmalar
GENrUS Olympiad, Amerika
(http://W\vw.geniusolymniad.org/)
MOSTRATEe International Science Fair, Brezilya
(httn://'ı..vww.mostratec.com.br/mostratecl?lang=en)
IntenıationaJ
Conference of Youtlı Scientists, ICYS
(httn:llmetaLeJte.hu/.. . ,jcyi)
MlLSET Exposciences, Meksika
(www.exnocienciasnacional.com)
Mİ.LSETAsya
(httg:/lwww.milset.orglenlregions/asia.html)
International Environment SustainabiIity Olympiad, INESPO
Hollanda
(http://www.inespo.org/)
ı
100 TL
Toplam Seçilen Proje Sayısı
2 adet proje
2 adet proje
] adet proje
1 adet proje
2 adetproje
ı
adet proje
Go!den elimate International Environmental Project
OJympiad, Kenya
(h!m:llwww.goldenclimate.comD
ATAST I-FEST (Int.ernational Festival of Engineering,
Sciences and Technology), Tunus
(bttp:/Iinternationa1.atast-planet.org/frontl)
MAGMA Exporecerca Jove, .İspanya
(http://magmarecerca.orgl)
ESI EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL BRUSSEL
(http://esi20 15 .milset.orglsplasbl)
MILSET Expo-Sciences Latin America
(http://esi-amlat2014.milset.org)
II. EXPOCYTAR 2014 Arjantin
(http://www.expocytar.coml)
FECITES GIRASOLES Paraguay
(http://www.colegiogirasoles.edu.py)
MCTEA Brezilya
(http://www.mctea.com.brl)
Yarışma
1 adetproje
3 adet proje
1 adetproje
1 adet proje
1 adetproje
1 adet proje
1 adetproje
1 adetproje
Tabirni:
1- Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik kategorilerindekiyarışmanın duyurulma tarihi. .. 02/02/2015
Enerji kategorisi duyurulma tarihi. ............ , ......... ............ ........... .......... .. .. .1 6/02/2015
2- Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarilıi.. ....... ...... .... .. ......... . ... ....26/02/2015
3- Eserlerin değerlendirme tarihi ............ ......... .. ..... ......... .. .................. .. ...... .20103/2015
4- Yarışmanın yapılacağı tarih .. . '" ..... ....... ... ......... .. ... ............. ..... ... ... .. ..08 -1110412015
5- Ödül Töreni .. ........... .. ...................... .. ....................................... , .. , .... .. 11 /04/201 5Yarışma Programı:
0810412015
09/04/20 15
Tam gün
09:30
11:00-17:00
17:.00-21:00
10/04/2015
09:00- ı 7:00
17:00 - 21:00
] 1/04/2015
09:00- 13:00
15:00
17:30
Van ş-Konaklama-Kaytt
,
Stand Kurulumu
Açıhş Töreni
Jüri Değerlendirmesi
Öğrencilerin ve halkın sergi salonu ziyareti
Akşam Yemeği (İzmir Üniversitesi)
Dans ve Müzik Gösterisi
Jüri Değerlendirmesi
Öğrencilerin ve halkın sergi salonu ziyareti
Gala Yemeği
(İzmir Özel Fatih Koleji)
Kültür Gecesi
Sosyal Aktivite (İzmir Turu ve geziler)
ÖdU1 Töreni
Ayn\ış
: Daha sonrabildirilecektir.
: İzmir Özel Fatih Koleji Sergi Salonu
~erglyeri
'arışma ile ilgili yazışma adresi : Ümit KARADEMİR
İzmir Öze) Fatih Koleji
Bilim ve Eğitim Projeleri Bölümü
18sk. No: 12 Güzelyalı i İzmir 35290
: [email protected]
E-Posta
: 02322855300 / 735 -745-746
Telefon
Yarışma düzenleyen kuruluşun : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı-İzmir Üniversİtesi
Deierlendirme kurulu(Jüri)

Benzer belgeler

Ek-1 - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ek-1 - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün, İzmir Üniversitesi ile yaptığı protokol çerçevesinde, uluslararası ve Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik "DOESEF 5. Araştırm...

Detaylı

izmir il millî eğitim müdürlüğü sosyal ve kültürel yarışma bilgi formu

izmir il millî eğitim müdürlüğü sosyal ve kültürel yarışma bilgi formu gönderilecektir. Başvuru formu eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvuruları en geç 27.02.2014 tarihine kadar yapılacaktır. 11- Sergilenmeye değer görülen projeler 22.03.20...

Detaylı