Karşıdan Yükle

Yorumlar

Transkript

Karşıdan Yükle
KOLON ADENOKARSİNOMUNUN EPİDİDİM VE SPERMATİK KORD
METASTAZI
MERAL SAYIN. S.B. ANKARA EĞİT. VE ARAŞ. HAST. RADYASYON ONKOLOJİ
KOLON KANSERİ NEDİR?
Kalın bağırsak sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen yaklaşık 2 metrelik
kısmıdır.Özellikle batılı ülkelerde sık karşılaşılan kolon kanseri oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Toplumda görülme sıklığı 10000 de 5 dolayındadır. Erkekte ve kadında eşit oranda
görülen kolon kanseri bütün kanserler içinde görülme sıklığı bakımından 3. sırada yer
alır.(1,2,3,4)
Çevresel ve genetik nedenler vardır. Kalıtsal etkenler bu konuda büyük öneme sahiptir.
Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde kansere yakalanma ihtimali normalden daha yüksektir.
Ayrıca daha önceden meme ve yumurtalık kanserini geçirmiş kişilerde ve ailelerinde kolon
kanseri sıklığı daha fazladır. Beslenme, kolon kanserinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle
Batı tipi diyet kanser ihtimalini arttırır. Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağların
tüketiminin etkili olduğu araştırmalar sonucu saptanmıştır. Ayrıca bazı kimyasal maddeler
kanser nedenleri arasındadır. Sanayi işçilerinde, bazı fabrikalarda çalışanlarda kolon kanseri
görülmesi kimyasal maddelerin etkisini ortaya koymaktadır. (1,2,3)
Kolon kanserinin tedavisi cerrahidir.Radyoterapi kolon kanserinde kullanılmaz. Fakat (KT)
kemoterapi hastalara ameliyattan sonra uygulanabilir. (1,2) 5-Flurourasil bazlı kemoterapi
rejimleri en çok kullanılan rejimlerdir.
Rektum kanseri ise kolonun en son kısmında görülür. Tedavi ise kolon kanseriyle aynıdır.
Ancak RT (Radyoterapi) de rektum kanserinde kullanılır. (1,2)
Tanı anında %21 hastaya metastatik olarak tanı konuluyor (1,3). En sık karaciğer ve akciğer
metastazı görülür. Metastatik hastalığın tedavisindede cerrahi, KT ve palyatif RT
uygulanmaktadır. (1,4)
Biz burada prostat, seminal vezikül ve epididim metastazı yapmış iki adet vakadan
bahsedeceğiz. Birinci vaka rektum kanseriyken ikinci vaka inen kolon kanseriydi.
1.DERVİŞ O.
53 yaşında, erkek hasta
Mart 2006 yılında makattan kanama ve ağrı şikayetiyle başvuran hasta rectum ca tanısıyla
Nisan 2006’da APR (abdominoperineal rezeksiyon) ile parsiyel kolon ve anal kolon
rezeksiyonu yapılmış.Patoljisi:bazaloid karsinom .Lenf Nodu metastazı 1/32 (+) olarak
gelmiş. Hasta ardından FOLFİRİ (İnfüzyonel İrinotekan+5-Flurourasil-Folinik asit) ve RT
almış.
Hasta kontrolünde Mayıs 2007 yılında pelvik abse tanısıyla tekrar yatırılan ve yapılan
Abdomen MR’da (manyetik rezonans) mesane inferior kesiminde prostat glandına ve penil
yapıya dek uzanan, üretra trasesini çepeçevre saran, mesane tabanına belirgin invazyon
gösteren, anterior inferior kesimde obturator internus ve eksternus kas planlarını infiltre
ederek sağda pubik ramusa uzanan, posteriorda tüber iskiumu invaze eden, skrotal kesesi sol
yarısında da izlenen düzensiz konturlu kitle, multıpl LAP (lenfadenopati).
Skrotal usg (ultrason): her iki testis normal lokalizasyonunda ve boyutta. Ancak bilateral
epididim ve spermatik kord yapıları normalden kalın olup ekojen heterojen görünümdedir.
Hastanın yapılan diğer tetkiklerinde Karaciğer, Akciğer ve lokal kemik invazyonu dışında
diğer kemik yapıları salimdi. Hastaya orşiektomi yapıldı ve sonucu adenokarsinom metastazı
olarak gelmesi üzerine hasta tekrar KT için değerlendildi. Ve xelox (Kapesitabin-oksaliplatin)
planı yapıldı. Hastanın Şubat 2008’de yapılan kontrolünde kitlenin boyutlarında hiçbir
değişiklik saptanmadı. Hasta Nisan 2008 yılında exitus oldu.
2. ALİ ŞIH D.
53 yaşında, erkek hasta
Ocak 2007 yılında makattan kanama şikayeti ile başvuran hastaya yapılan abd usg: inen kolon
lümenini 10 cm’lik bir segmentte dolduran heterojen kitle saptanmış.
Çekilen abd BT(tomografi): İnen kolon düzeyinde 80*95*110 mm boyutunda heterojen
kontrastlanma kitlenin anterior ve lateral kesimlerde internal obturator kas ve prostat ile
sınırları net seçilememekle birlikte posteriorda presakral düzeyindeki adipoz dokuda
heterojenite ve multıp LAP met(+)
Kolonoskopide inen kolon 32. cm’de kitle saptanmış biyopsi alınmış. Pato: adenokarsinom
olarak gelmiş. Şubat 2007 yılında hasta inop kabul edilip KT planı yapıldı. Folfiri uygulanan
hastanın yapılan tetkiklerinde Kitlede progresyon saptandı. Temmuz 2007 yılında çekilen
abdominopelvik MR’da inen kolondan kaynaklanan kitlesinin sol seminal veziküle invaze
görünümde olup bu düzeyde mesane posterior duvarda duvar kalınlaşması, perirektal yağ
planlarında, sağ iskiorektal fossada daha belirgin olmak üzere bilateral iskiorektal fossada, pre
koksiyal kas yapılarında invazyon saptandı. Karaciğer ve Akciğer salimdi. Kemik metastazı
yoktu. Hastaya xelox planı yapıldı. Ekim 2008’de yapılan rutin taramalarında prostat bezinde
ve bilateral seminal veziküllere invazyon ve kitlenin inferior bölümünde cilde doğru uzanım
gösteriyor. progresyon saptanan hastaya folfiri+bevacizumab planı yapıldı. Hastanın tedavisi
halen devam etmekte.
TARTIŞMA
Kolon ve rektum kanserlerinin epididm ve spermatik kord metastazı oldukça nadir bir
olaydır. Ve genellikle prostat kanseri tedavisi için yapılan orşiektomi sonrası tanı konur (5).
Bizim ilk vakamızda hasta hidrosel ön tanısıyla çekilen skrotal USG’^de tanı konurken, ikinci
vakamızda da rutin yapılan taramalarda sol seminal veziküle metastaz yaptığı gözlendi.
Kolon kanserinin epididim metastazı daha çok dissemine hastalığı olan vakalarda akla gelmeli
diyen bir çalışma var(6). Ancak bizim 2 vakamızda da hastalık pelvik alanda sınırlı.
Karaciğer, akciğer veya pelvis dışında herhangi bir organda metastaz saptanmadı. İlk vakada
lokal kemik invazyonuda vardı. Yine bu lezyon pelvise sınırlıydı.
Epididim ve spermatik kord metastazları otopsi yapılan vakalarda tespit edilebiliyor(7).
Bir çalışmada 75 yaşında kolon karsinomundan opere olmuş hastanın 2 ay sonra sol spermatik
korda metastaz saptanmış. Peritonitis karsinamotaza gelişen hasta ex olmuş (8).
Bizim iki vakamızda da omentum tutulumu da olmadığı için peritonitis karsinamatoza
gelişmedi.
Spermatik kord ve epididim metastazı yapan kanserleri sınıflandırdığımızda en çok mide
kanserleri( %42.8) ikinci sırada prostat kanserleri (%28.5) yer almakta. Metastazların
%47.6’sında primer metastaz aynı anda saptanırken, olguların % 9.5’de primer saptanamamış.
Hastaların metastaz sonrası ortalam yaşam süreleri 9.1 ay olarak saptanmış (9).
Bizim ilk olgumuzda 13 ay sonra metastaz saptanırken, ikinci olgumuzda tanı anında
prosatata invaze görünümde kitle mevcuttu. Spermatik kord tutulumu progresyon sonrası
gelişti.
Literatürdeki bir çalışma da hasta strangüle inguinal herni tanısıyla (10)
Bir çlaışmada da sigmois kanser tanısı alan hastanın hidrosel tanısıyla yapılan tetkiklerinde
kitle tespit edilmiş. Orşiektomi sonrası adenokarsinom metastazı olarak gelmiş. (11).
Görüldüğü gibi literatürde kolon ve rektum kanserlerinin spermatik kord ve epididim
metastazları oldukça nadir. Ve metastaz anından itibaren ortalama survey oldukça kısa olarak
bahsediliyor. Bizim ilk olgumuz ise metastazdan itibaren 11 ay yaşarken , ikinci olgumuz 24
aydır yaşamakta. Ancak kitle kullanılan tüm kemoterapotik ajanlara rağmen pelvis dışına
çıkmadığı gibi progresyon göstermektedir.
Bizim bu iki olguyu sunma nedenimiz hastaların fizik muayenesini tam bir şekilde yapılması
gerektiğini vurgulamak istedik. Yapılan rutin kontrol muayenelerinde testis muayenesi
çoğunlukla atlanmakta. Ve literatürde de görüldüğü gibi hastaların spermatik kord ve
epididim metastazları çoğunlukla raslantısal olarak otopside ve ya orşiektomi operasyonları
sonrası tespit edilmekte. Hastaların dissemine hastalığı olamamasına rağmen pelvise sınırlı
hastalık olarak kendini göstermeside uzak taramaları yaparken pelvik incelemeleride
yapmamız gerektiğini gösteriyor.
REFERANSLAR
1. Philip H. Gordon , Santhat Nivatvongs. Neoplasms of the colon, rektum, and anus.
Second Edition
2.M Ayhan Kuzu, kolon ve rektum kanseri ,www.kolonrektum.com
3.Okan Kuzhan, Kolorektal kanser.
4.James Abraham, Carmen J. Allegra, James Gullye. Bethesda Handbook of Clinical
Oncology,
5.Janeiro Pais JM, Busto Castañón L, Barbagelata López A, and all
Metastasis of colon adenocarcinoma to the epididymis and spermatic cord]
Arch Esp Urol. 2006 Sep;59(7):746-8.
6.Moreno Antón F, Sastre Valera J, Loboff de León B, and all
Epididymal metastases as the first sign of a colon cancer recurrence.
Clin Transl Oncol. 2005 Aug;7(7):321-3
7. Meacham RB, Mata JA, Espada R, Wheeler TM, Schum CW, Scardino PT.
Testicular metastasis as the first manifestation of colon carcinoma.
J Urol. 1988 Sep;140(3):621-2.
8. Shida Y, Miyata Y, Igawa T, Sakai H, Koga S, Kanetake H.
A case of metastatic tumor of spermatic cord from ascending colon carcinoma]
Hinyokika Kiyo. 2006 Sep;52(9):733-5.
9. Algaba F, Santaularia JM, Villavicencio H.
Metastatic tumor of the epididymis and spermatic cord.Eur Urol. 1983;9(1):56-9
10. Galanis I, Chatzimavroudis G, Katsougiannopoulos A, Galanis N, Makris J,
Spermatic cord metastasis presenting as strangulated inguinal hernia – first manifestation of
a multifocal colon adenocarcinoma. a case report.
Cases J. 2009 Jan 16;2(1):61
11. Polychronidis A, Tsolos C, Sivridis E, Botaitis S, Simopoulos C.
Spermatic cord metastasis as an initial manifestation of sigmoid colon carcinoma:
report of a case. Surg Today. 2002;32(4):376-7.

Benzer belgeler