kolluk hukuku - Hukuk Market

Yorumlar

Transkript

kolluk hukuku - Hukuk Market
KOLLUK HUKUKU
Prof. Dr. Feridun Yenisey
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul, Aralık 2009
Yay›n No
: 2271
Hukuk Dizisi:
1077
1. Bask› - Aral›k 2009 - ‹STANBUL
ISBN 978 - 605 - 377 - 191 - 3
Copyright© Bu kitab›n bu bas›s›n›n Türkiye’deki yay›n haklar› BETA Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi.’ye aittir. Her hakk› sakl›d›r. Hiçbir bölümü ve paragraf› k›smen veya tamamen ya
da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço¤alt›lamaz, da¤›t›lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap›lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Dizgi
Bask› - Cilt
: B e t a B a s › m A . fi .
: Net K›rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti.
T aksim Cad. Yo¤utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo¤lu/‹ST.
(Sertifika No. 13723) (0-212) 249 40 60
Kapak Tasar›m : Gülgonca Çarp›k
Beta BASIM YAYIM DA⁄ITIM A.fi.
Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No. 13-15
Ca¤alo¤lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50
www.betayayincilik.com
VORWORT
Dieses Buch wurde im Rahmen eines zweimonatigen
Forschungsaufenthaltes Jahre 2009 an der Albert-Ludowigs Universität
in Freiburg i.Br. am Lehrstuhl von Professor Thomas Würtenberger vorbereitet.
Diese Arbeit ist eine Einführung in das Sicherheitsrecht. Ich habe
bei der Ausarbeitung des Buches beabsichtigt, die neuen wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Sicherheitsarchitektur
und die Befugnisse der deutschen Polizei bei Gefahrenabwehr dem
türkischen Leserkreis bekannt zu machen.
Der demokratische Rechtsstaat soll den Bürgern die Ausübung
ihrer Freiheiten gewährleisten. Dafür ist es aber unbedingt notwendig,
daß gefahrabwehrende Befugnisse des Staates bestehen, diese gesetzlich geregelt sind und unter richterlicher Kontrolle stehen.
Schon bei Früharbeiten über dem Vorentwurf eines Polizeigesetzes
hat eine Kommission der türkischen Generalsicherheitsdirektion, die
mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs beauftragt war, Freiburg
besucht und von den Vorträgen von Professor Thomas Würtenberger
und von den Direktoren des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Strafrecht, Professor Ulrich Sieber und Professor
Hans-Jörg Albrecht viel gelernt, das bei der Vorbereitung des
Vorentwurfes verwendet wurde.
Die Arbeiten im Bereich des Sicherheitsrechts sollen weitergeführt
und in absehbarer Zeit die zweite Auflage dieses Buches vorbereitet und
entwickelt werden.
Für die Unterstützung für meine Arbeiten danke ich dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst. Herrn Kollegen Thomas Würtenberger
danke ich sehr für seine Unterstützung bei der Weiterentwicklung des
türkischen Polizeirechts, auch im Namen der Leser dieses Buches.
Prof. Dr. Feridun Yenisey
Bahçeflehir Üniversität, 14 Dezember 2009i
ÖNSÖZ
“Kolluk Hukuku” kitab›, 2009 y›l›nda DAAD taraf›ndan sa¤lanan iki
ayl›k bir araflt›rma bursu kapsam›nda, Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalar›ndan ve Almanya’n›n önde gelen Polis
Hukuku uzmanlar›ndan biri olan Prof. Dr. Thomas Würtenberger’in yan›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar›n ürünüdür.
“Kolluk Hukukuna Girifl” niteli¤indeki bu çal›flma ile, dünyada geliflmekte olan “güvenlik mimarl›¤›” kavram›n› Türk okuyucusuna yans›tmak ve Alman Hukukunda var olan, fakat Türk okuyucusunun henüz
tan›mad›¤› “tehlikeyi önleme yetkilerini” de ortaya koymak istedik.
“Demokratik Hukuk Devletinin” ülkesinde yaflayan bireylerin hak ve
özgürlüklerini hakk›yla koruyabilmesi için, tehliyeyi önleyici kolluk yetkilerinin kanunla düzenlenmesi ve bu yetkiler kullan›l›rken de “denetlenmesi” gereklidir. Türk Kolluk Hukukunun Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun bir flekilde yeniden düzenlenmesi için, Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan oluflturulan Komisyonun Baflkan› s›fat› ile, genifl bir
heyet halinde yapt›¤›m›z çal›flmalar s›ras›nda Prof. Dr. Thomas Würtenberger’i ve Freiburg’daki Max-Planck Enstitüsünü ziyaret etmifl, müdürleri Prof. Dr. Ulrich Sieber ile Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht’in verdikleri
bilgilerden yararlanarak bir “Kolluk Kanunu Tasar› Tasla¤›” haz›rlam›flt›k.
Bu yöndeki çal›flmalar›m›za devam ederek, yak›n bir gelecekte bu kitab›n ikinci bas›s›n› haz›rlamak ve gelifltirmek arzusunday›z.
Kitab›n haz›rlanmas›nda verdi¤i destek için, Deutsche Akademische
Austauschdienst kurumuna ve Türk Kolluk Hukukuna verdi¤i destek
için, Prof. Dr. Thomas Würtenberger’e, okuyucular› ad›na da teflekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Feridun Yenisey
Bahçeflehir Üniversitesi, 14 Aral›k 2009
‹Ç‹NDEK‹LER
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
KOLLUK HUKUKUNA G‹R‹fi
1. §
DEMOKRAT‹K HUKUK DEVLET‹ AÇISINDAN
“GÜVENL‹K”, “TEHL‹KE” VE “KOLLUK” KAVRAMLARI ..............1
I. KOLLU⁄UN DEMOKRAT‹K HUKUK DEVLET‹NDEK‹
GÖREVLER‹ .......................................................................1
1. Kolluk tedbirlerinin temel haklar aç›s›ndan
de¤erlendirilmesi ........................................................1
2. Kolluk tedbirlerinin demokrasi aç›s›ndan hakl›l›¤› ......2
3. “Tehlikenin do¤uraca¤› zarar› önlemek”
görevinden, “tehlikenin oluflmas›n› önlemek”
görevine geçifl .............................................................3
II. “KAMU EMNIYET‹”, “KAMU DÜZEN‹” VE “TEHL‹KE”
KAVRAMLARI ve “TEHL‹KEN‹N ÖNLENMES‹” .................4
2. §
1. Kamu emniyeti ve kamu düzeni..............................4
2. “Tehlike” kavram› ...................................................5
3. Toplumu tehlikelerden korumak görevi ..................7
JANDARMA ve EMN‹YET TEfiK‹LATI ....................................9
I. TÜRK SAH‹L GÜVENL‹K, JANDARMA ve EMN‹YET
TEfiK‹LATI......................................................................9
1. Genel Kolluk...........................................................9
2. Kollu¤un uzmanl›k dallar› (özel kolluk).................11
3. Özel Güvenlik .......................................................17
II. ALMAN EMN‹YET TEfiK‹LATI .......................................22
1. “Polis idaresi” ve “kamu yönetimi” aras›ndaki
fark .....................................................................22
2. Federal devletin tehlikeyi önleme yetkisi ...............23
3. Federal Devletin idari kollu¤u...............................24
III. ULUSLARARASI POL‹S KURULUfiLARI VE GÖREV
ALANLARI ....................................................................26
3. §
4. §
1. S›n›r aflan örgütlü suçluluk ve terör .....................26
2. Interpol ................................................................27
3. Avrupa Birli¤inde Polis Hukuku Aç›s›ndan
‹flbirli¤i ve SCHENGEN Sözleflmesi .......................31
4. Europol ................................................................35
KOLLU⁄UN GÖREVLER‹....................................................39
I. KOLLU⁄UN GÖREVLER‹ HAKKINDA GENEL
B‹LG‹LER .....................................................................39
1. Görevin kayna¤› olan “yetki”.................................39
2. Devletin yürütme gücüne yard›m etme görevi
(idari görev) ..........................................................43
3. Tehlikenin idari ifllem yaparak önlenmesi.............45
4. Soyut veya somut tehlikeyi önleme ve olaylar›
bast›rma görevi.....................................................47
II. SUÇ TEHL‹KES‹ VE SUÇA ‹L‹fiK‹N “B‹LG‹
TOPLAMA” ‹LE “ARAfiTIRMA“ GÖREVLER‹...................49
1. ‹stihbarat .............................................................49
2. Suç tehlikesi ve bilgi toplama ...............................49
3. Kolluk - Adliye iliflkisi...........................................50
4. Polise görev ve yetki veren normlar›n ayr›m› .........52
5. Tehlikeyi önleme görevi ile, suç araflt›rmas›
görevi aras›ndaki fark...........................................52
6. Özel uzmanl›k gerektiren görevler.........................26
III. KOLLU⁄UN KABAHATLERE ‹L‹fiK‹N GÖREVLER‹ ........58
IV. YÜRÜTME GÜCÜNE YARDIM GÖREV‹ .........................61
KOLLUK TEDB‹RLER‹N‹N GENEL ‹LKELER‹ ......................62
I. KOLLUK TEDB‹RLER‹N‹N GENEL KOfiULLARI.............62
1. Kolluk tedbirlerinin hukuki niteli¤i.......................62
2. Kolluk tedbirlerinin uygulanma koflullar›..............64
3. Kolluk tedbirlerinin uygulanabilmesi için
bulunmas› gereken temel alt yap›: .......................69
II. KOLLUK TEDB‹RLER‹N‹N TÜRLER‹NE GÖRE
TASN‹F‹........................................................................69
VIII
5. §
6. §
1. Kollu¤un genel yetkisi ..........................................69
2. Kollu¤un özel yetkileri standart, “zarar önleme“
amaçl› özel yetkiler ...............................................70
3. Kollu¤un tehlikeyi ve suç ifllenmesini önleyici
önleyici “yeni nesil standart yetkileri” ...................73
4. Adli görevler: kollu¤un ifllenmifl olan suç ve
kabahatleri araflt›rma yetkisi................................74
III. KOLLUK ‹fiLEMLER‹NDE USUL ...................................75
KOLLU⁄UN ‹DAR‹ YETK‹LER‹ (YARDIM, KORUMA,
ÖNLEME, BASTIRMA, IZIN VERME, DENETLEME VE
KABAHAT FIILLERINE ILIfiKIN, GÖREV
VE YETKILER)....................................................................77
I. YARDIM VE TOPLUMU TEHL‹KEDEN KORUMA
GÖREV‹........................................................................77
II. YAKIN TEHL‹KEY‹ ÖNLEME VE OLAYLARI
BASTIRMA GÖREV‹......................................................83
III. ‹Z‹N VERME, DENETLEME: .........................................91
1. Kollu¤un ‹zne Tabi Yerler Bak›m›ndan Ön
Arafltirma Yapma, ‹zin Verme Veya Genel
Olarak Denetleme Yetkileri ...................................91
2. Aleni yerlere ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlere
girenler ve çal›flanlarla ilgili denetim.....................93
3. S›n›rlar ve yabanc›larla ilgili yetkiler.........................96
4. Kollu¤un özel güvenlik teflkilatlar› ile ilgili
görevleri ...................................................................97
5. Kimlik Bildirme Kanunu gere¤ince denetim
yapma yetkisi ...........................................................97
6. Karayollar› trafi¤i ile ilgili denetleme yetkileri ...........97
7. Temel hak ve özgürlüklerin kullan›lmas› ile ilgili
denetleme yetkileri ...................................................99
POL‹S‹N ZOR VE S‹LAH KULLANMA YETKISI ..................100
I. ZOR KULLANMA YETK‹S‹ ...........................................100
II. KOLLU⁄UN S‹LAH KULLANMA YETK‹S‹.....................105
IX
‹K‹NC‹ BÖLÜM:
KOLLUK TEDB‹RLER‹
(STANDART ÖZEL YETK‹LER)
7. §
KOLLUK TEDB‹R‹ VE UZMANLIK GEREKT‹REN ÖZEL
YETK‹LER ........................................................................111
I. UZMANLIK GEREKTIREN “ÖZEL” ÖNLEME
YETKILERI .................................................................111
II. TOPLANTI VE GÖSTERILERDEKI ÖZEL ÖNLEME
YETKILERI .................................................................112
III. KOLLU⁄UN STANDART ÖZEL YETK‹LER‹..................114
8. §
K‹fi‹N‹N BEL‹RLENMES‹; K‹ML‹K TESP‹T‹........................115
II. K‹ML‹K TESP‹T‹ TEDB‹R‹N‹N N‹TEL‹⁄‹ VE BUNU
TET‹KLEYEN D‹⁄ER POL‹S TEDB‹RLER‹ ...................119
1. Kimlik tespiti kavram› ............................................119
2. Huzur operasyonlar› (Razzia) s›ras›nda kimlik
tespit etme .............................................................120
3. Ruhsat veya Ehliyet Denetleme Yetkisi ...................121
III. K‹ML‹K TESP‹T‹N‹N, “GÖZLE ‹ZLEYEREK
ARAfiTIRMA” VE “TROL A⁄I METODUNDAN”
FARKI.........................................................................121
IV. K‹ML‹K TESP‹T‹ ‹LE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER HUSUSLAR ..........122
V. TÜRK HUKUKUNDAK‹ “DURDURMA”.........................124
1. Kavram ..................................................................124
2. Durdurma ifllemi ....................................................126
3. Durdurma sebepleri ...............................................126
4. Durdurma yetkisinin kullan›lmas›..........................128
VI. TÜRK HUKUKUNDA KIMLIK SORMA..........................129
9. §
ÖNLEME AMAÇLI F‹Z‹K K‹ML‹K TESP‹T‹ .........................131
I. ALMAN HUKUKUNDA “ÖNLEME AMAÇLI F‹Z‹K
K‹ML‹⁄‹N TESP‹T‹”: “TEKRAR TANIMAYA
YARAYAN TEDB‹R” .....................................................131
II. TÜRK HUKUKUNDA FAILI TEKRAR TAN›MAYA
YARAYAN ÖNLEME VE KORUMA TEDBIRLERI
KAVRAMI....................................................................136
10. § KARAKOLA DAVET ETME ve ‹FADE ALMA YETK‹S‹ .........142
X
I. KARAKOLA DAVET ETME YETK‹S‹.............................142
II. ZORLA GET‹RME .......................................................143
III. ‹FADE ALMA ..............................................................143
11. § ÖNLEME YAKALAMASI ....................................................144
I. ALMAN HUKUKUNDAKI ÖNLEME YAKALAMASI.........144
1. Önleme yakalamas› ................................................144
2. Uzaklaflma emri, belli yerlere gitmeme emri,
konuta girme yasa¤› ve temasta bulunma yasa¤›....147
II. TÜRK HUKUKUNDA MUHAFAZA ALTINA ALMA .........148
1. Önleme yakalamas› hakk›nda genel bilgiler ............148
2. Muhafaza alt›na alma.............................................150
3. Muhfaza alt›na alma...............................................154
12. § ARAMA, ÖNLEME AMAÇLI ÜST ARAMASI ve EfiYADA
YAPILAN ARAMA ..............................................................156
I. ALMAN HUKUKUNDA ÖNLEME ARAMASI..................156
1. Önleme amaçl› üst aramas› ....................................156
2. Eflyada yap›lan önleme aramas› .............................157
II. TÜRK HUKUKUNDAKI ÖNLEME ARAMASI .................158
1. Kavram ..................................................................158
2. Önleme aramas›nda hakim karar› bulunmas›
koflulu....................................................................159
3. Kollu¤un denetim yetkisi ve idari kontroller ...........164
4. Önleme aramas› karar›n›n verilmesi .......................168
5. Önleme aramas›n›n yap›lmas› ................................169
13. § ARAMA: KONUTA G‹RMEK VE KONUTTA YAPILAN
ÖNLEME ARAMASI ..........................................................170
14. § GÜVEN ALTINA ALMA, ELKOYMA, MUHAFAZA ETME ve
MÜSADERE .....................................................................172
I. ALMAN HUKUKUNDA “GÜVEN ALTINA ALMA”...........172
1. Genel bilgiler ..........................................................172
2. Zorla alma: el koyma ..............................................173
3. Eflyan›n muhafaza edilmesi ....................................175
4. Önleme müsaderesi ................................................176
5. Sürücü belgesine elkoyma ......................................176
II. TÜRK HUKUKUNDA ÖNLEME ELKOYMASI................177
XI
1. Genel bilgiler ..........................................................177
2. Kanundaki durum..................................................178
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
K‹fi‹SEL VER‹LER, YEN‹ NES‹L YETK‹LER VE
GÜVENL‹K M‹MARLI⁄I
15. § K‹fi‹SEL VER‹ TOPLAMA ..................................................183
I. K‹fi‹SEL VER‹ TOPLAMANIN GENEL KURALLARI .......184
1. Kiflisel veri toplama hakk›ndaki “genel yetki”
konusunda aç›klamalar..........................................184
2. Kiflisel verilerin Polis Kanunu ile korunmas›...........189
3. Veri toplama konusunda polise yetki veren
kurallar ..................................................................193
II. K‹fi‹SEL VER‹ TOPLAMAK ‹Ç‹N YARARLANILAN
ÖZEL YETK‹LER.........................................................196
III. ALMAN HUKUKUNDA “ADL‹ AMAÇLI” K‹fi‹SEL
VER‹ TOPLAMA ..........................................................199
IV. TÜRK POL‹S HUKUKUNDA DÜZENLENEN
K‹fi‹SEL VER‹ TOPLAMA YETK‹LER‹ ..........................203
16. § K‹fi‹SEL VER‹LER‹N ‹fiLENMES‹ VE KULLANILMASI .......204
I. K‹fi‹SEL VER‹ B‹R‹KT‹RMEN‹N GENEL
KURALLARI ................................................................204
1. Kiflisel verilerin kaydedilerek biriktirilmesi
(Speicherung) .........................................................204
2. Verilerin ifllenmesi ..................................................204
3. Kiflisel verilerden yararlanma .................................205
4. Kullan›m amac›n›n de¤ifltirilmesi............................205
5. Telefon dinlemeden elde edilen kiflisel verilerde
amaç de¤iflikli¤i yap›lmas› ......................................208
6. Hukuka ayk›r› bir flekilde elde edilen kiflisel
verilerin tehlikenin önlenmesi için kullan›lmas›
sorunu ...................................................................209
II. K‹fi‹SEL VER‹LER‹N D‹⁄ERLER‹ ‹LE
KARfiILAfiTIRILMASI ve BAfiKA MAKAMLARA
VER‹LMES‹ ................................................................211
XII
DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM:
YEN‹ NES‹L KOLLUK TEDB‹RLER‹
17. § YEN‹ NES‹L STANDART KOLLUK TEDB‹RLER‹N
DO⁄UfiU; POLISIN TEHLIKEYI ÖNLEYICI
YETKILERI .......................................................................213
I. YEN‹ NES‹L KOLLUK TEDB‹RLER‹N‹N
DO⁄MASI...................................................................213
II. “KAMU DÜZEN‹N‹ KORUYUCU YETK‹” ‹LE
“TEHL‹KEY‹ ÖNLEY‹C‹ YETK‹” ARASINDAK‹
SINIR..........................................................................215
1. Sistemler ................................................................215
2. Aç›k hava toplant›lar›n›n öncesi ve sonras›ndaki
önleme yetkileri ......................................................216
18. § ALEN‹ ALANLARIN V‹DEO KAMERALARLA
DENETLENMES‹ ..............................................................218
I. YASAL DÜZENLEME ..................................................218
II. MOBESE KAMERALARININ KULLANILMASI ...............219
III. V‹DEO DENETLEMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹ HAKLAR ................220
19. § UZUN SÜREL‹ ‹ZLEME ....................................................221
20. § ÖNLEME AMAÇLI “TEKN‹K ARAÇLARLA ‹ZLEME” ...........223
21. § TEHL‹KEY‹ ÖNLEMEK AMACI ‹LE KONUTUN ‹Ç‹N‹N
G‹ZL‹ OLARAK ‹ZLENMES‹ ..............................................224
22. § ÖNLEME D‹NLEMES‹.......................................................227
I. ÖNLEME D‹NLEMES‹: TELEKOMÜN‹KASYON
YOLUYLA YAPILAN ‹LET‹fi‹M‹N TESP‹T ED‹LMES‹
VEYA D‹NLENMESI ....................................................227
II. ALMANYA: YASAL DÜZENLEMEN‹N UYMASI
GEREKEN KR‹TERLER...............................................229
23. § ÖNLEME AMAÇLI G‹ZL‹ GÖREVL‹ KULLANILMASI ..........230
24. § GÜVENL‹K M‹MARLI⁄I; TEHL‹KEY‹ ÖNLEME
YETK‹LER‹N‹N GEL‹fiME YÖNÜ .......................................231
I. AVRUPA B‹RL‹⁄‹NDE “GÜVENL‹K HUKUKUNUN“
ORTAK KONUMU .......................................................231
1. Klasik bak›fl, “her Devlet kendi iç güvenli¤ini
sa¤lar“, idi ..............................................................231
XIII
2. ‹stihbarat ve iç güvenlik hizmetlerinin
merkezilefltirilmesi ihtiyac› .....................................232
3. Müflterek “Avrupa Polis ‹nformati¤i Hukuku“ .........234
4. Lizbon Sözleflmesi ile kabul edilen ilkeler ...............235
5. Do¤al felaketlere karfl› mücadeledeki
geliflmeler ...............................................................237
6. Temel haklar›n ve kiflisel verilerin korunmas›nda
yeknesakl›k sa¤lanmas›..........................................237
7. “Spill-over-Effekt“; ruhsata ba¤laman›n getirdi¤i
yeknesaklaflma .......................................................238
8. Avrupa güvenlik mimarl›¤›n›n do¤uflu ....................239
25. § K‹fi‹N‹N GÖRÜLDÜ⁄Ü YERLER‹N BEL‹RLENMES‹ ..........240
26. § ‹ST‹HBARAT.....................................................................241
I. TÜRK HUKUKUNDAK‹ ‹STIHBARAT
DÜZENLEMELER‹ ......................................................241
II. MUKAYESEL‹ HUKUKTAK‹ ‹ST‹HBARAT
DÜZENLEMELER‹ ......................................................244
1. Federal Almanya ....................................................244
27. § GÜVENL‹K M‹MARLI⁄I ....................................................246
I. TOPLUM ve GÜVENL‹K ..............................................246
II. GÜVENL‹K YÖNET‹M‹N‹N YEN‹DEN
YAPILANDIRILMASI HAKKINDAK‹ GÖRÜfiLER ...........247
III. ÖRGÜTLENME YAPISINDAK‹ DE⁄‹fi‹M ......................251
IV. DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN YAfiANAN
DE⁄‹fi‹M ....................................................................255
V. GLOBAL TERÖRLE MÜCADELE SORUNU ..................257
VI. DEVLET‹N MÜDAHALE YETK‹LER‹NDEK‹
DE⁄‹fi‹M ....................................................................259
VII. GÜVENL‹K M‹MARLI⁄ININ ÖNÜMÜZDEK‹ YILLARDA
GÖSTERECE⁄‹ GEL‹fiMELER HAKKINDA ..................262
XIV
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KOLLU⁄UN DENETLENMES‹
28. § KOLLU⁄UN DENETLENMES‹, S‹V‹L GÖZET‹M VE
KOLLUK TEDB‹RLER‹NE KARfiI HUKUK‹ BAfiVURU
ÇARELER‹........................................................................267
I. KOLLU⁄UN DENETLENMES‹ .....................................267
II. KOLLU⁄UN ADLI YETKISI ILE YAPTI⁄I IfiLEMLERE
KARfiI HUKUKI KORUNMA.........................................268
III. GÖREV‹N‹ YAPMAYAN POL‹S MEMURLARININ
YARGILANMASI ..........................................................270
IV. S‹LAH KULLANAN POL‹S MEMURLARININ
YARGILANMASI ..........................................................272
XV
KISALTMALAR
AF‹S
: Parmak izi sistemi
AFS
: Automated Search Facility
ALR
: Preußisches Allgemeines Landrecht
AramaY
: Arama Yönetmeli¤i
AY
: Anayasa
BayOLG
: Bavyera Eyaleti Yüksek Mahkemesi
BDWS
: Bundesverband Deutscher Wach- und
Sicherheitsunternehmen e.V.
Be-Fa
: Beobachtende Fahndung
BGBl
: Bundes Gesetzblatt
BGSG
: Bundesgrenzschutzgesetz
BKA
: Bundeskriminalamt
BPolG
: Bundespolizeigesetz
BT-Drucks
: Bundestagsdrucksache,
Bundespolizeigesetz;
BVerfGE
: Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts
BVerfSchG
: Das Bundesamt für Verfassungsschutz
BWPolG
: Baden-Württemberg Polis Kanunu
CG‹K
: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›nda Kanun
CMK
: Ceza Muhakemesi Kanunu
CMUK
: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
(mülga)
DÖV
: Die Öffentliche Verwaltung (dergi)
DVO
: Dienstverordnung
EC
: European Community
ECJ
: European Court of Justice: the judicial body
responsible for ensuring Member States
comply with community law
EDU
: Europol Drugs Unit
EEC
: European Economic Community:
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
EG-Datenschutzrichtlinie
EGGVG
: Alman Mahkemeler Teflkilat› Kanununun
Uygulama Kanunu
EGV
: Vertrag über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft
EMRK
: Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi
EPK
: Europol Convention
ETK
: Emniyet Teflkilat› Kanunu
EU
: European Union
EuGRZ 2005, 592 (dergi)
Europäische
Grundrechtecharta
: Avrupa Birli¤i Anayasas›
EUROPOL
: Avrupa Polisi
EUV
: Vertrag über die Europäische Union
FGG
: Gesetz über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit
G 10 Gesetz
: Alman Anayasas›n›n 10 uncu maddesi ile
ilgili Kanun (iç istihbarat)
GewO
: Gewerbeordnung
GG
: Grundgesetz
GVG
: Gerichtsverfassungsgesetz
HUMK
: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
ICPC
: International Criminal Police Commission
ICPO
: International Criminal Police Organization
ICTR
: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY
: International Criminal Tribunal for Former
Yugoslavia (since 1991)
‹HFM
: ‹stanbul Üniverstesi Hukuk Fakültesi
Mecmuas›
‹‹K
: ‹cra ‹flas Kanunu
‹lidK
: ‹l ‹daresi Kanunu (5442)
INCIS
: National Criminal Investigation Service
(‹ngiliz ‹stihbarat Kuruluflu)
INTERPOL
: Suç Polisi Milletleraras› Kuruluflu
JTK
: Jandarma Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
JuS
: Juristische Schulung (dergi)
XVIII
KaçK
: Kaçakç›l›k Kanunu
KK
: Kabahatler Kanunu
KTK
: Karayollar› Trafik Kanunu
LG Frankfurt
: Frankfurt Eyalet Mahkemesi
Luftsicherheitsgesetz
: Alman Hava Güvenli¤i Kanunu
LVwVG
: Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
MAD
: Militärabschirmdienst (Alman Askeri
‹stihbarat›)
ME, (MEPolG)
: Musterentwurf eines Polizeigesetzes
MK
: Türk Medeni Kanunu
Musterentwurf
: Alman Polis Kanunu Tasar›s›
NATO
: Kuzey Atlantik Pakt›
NCB
: Interpol National Central Bureau
NJW
: Neue Juristische Wochenschrift
OHK
: Ola¤anüstü Hal Kanunu
OVG Bremen
: Bremen Yüksek ‹dare Mahkemesi
(Oberverwaltungsgericht)
OWiG
: Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten
PACE
: ‹ngiliz Adli Polis ve Delil Kanunu
POLG
: Polizeigesetz
PolGNRW
: Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Polis Kanunu
Prümer Vertrag
: Prüm Sözleflmesi
PVSK
: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
PVST
: Polis Vazife ve Salahiyet Tüzü¤ü
RG
: Resmi Gazete
RiStBV
: Richtlinien für das Strafverfahren und das
Bussgeldverfahren (Alman Savc› Yönetmeli¤i)
Rn.
: Randnummer
RStV
: Rundfunksstaatsvertrag
SASMUS
: Palermo Sözleflmesi 1988
SchS
: CHENGEN Sözleflmesi
SDÜ
: Schengener Durchführungsübereinkommen
SIRENE
: Supplementary Information Requests at the
National Entry (SIS ile ba¤lant›l›)
SIS
: Schengen Information System
StGB
: Strafgesetzbuch
StPO
: Stafprozessordnung
XIX
StVG
: Alman Karayollar› Trafik Kanunu
TCK
: Türk Ceza Kanunu
TDG
: Teledienstgesetz
TEC
: Treaty Establishing European Communities
TEU
: Treaty of European Union (Maastricht Treaty)
TMK
: Terörle Mücadele Kanunu
UZwG
: Gesetz über die unmittelbare Zwang
V-Leute
: Güvenilir kifli (muhbir)
VEMEPolG
: Alman Çerceve Polis Kanunu Tasar›s›
VersammlungsG
: Alman Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu
VGH
: Verwaltungsgericht
VStGB
: Völkerstrafgesetzbuch
VwGO
: Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
: Verwaltungsverfahrensgesetz
WaffG
: Waffengesetz
YG‹Y
: Yakalama ve Gözalt›na Alma Yönetmeli¤i
Zollfahndungsdienstgesetz : Alman Gümrük Polisi Kanunu
XX

Benzer belgeler