imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden

Yorumlar

Transkript

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden
‹fl Bankas› Maximum
+6 Taksit veya 2 Ay Erteleme
Card Finans
+8 Taksit veya 4 Ay Erteleme
Garanti Bonus
+5 Taksit veya 3 Ay Erteleme
Akbank AXESS
+5 Taksit
432
882
PEfi‹N
1.950
PEfi‹N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
650
2 TAKS‹T
1.950
TOPLAM F‹YAT
144
294
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
144
294
432
882
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT 2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
650
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
296
6 TAKS‹T
2.072
TOPLAM F‹YAT
66
134
462
938
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
66
134
199
2.189
TOPLAM F‹YAT
44
90
484
990
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.
44
90
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
199
10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
Y›kama Kapasitesi: 7 kg
Su Tüketimi: 49 lt
Elektrik Tüketimi: 1,05 kWh
Renk: Beyaz
Y›kama Program›: 16
Yükseklik: 84 cm
Genifllik: 60 cm
Derinlik: 54 cm
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
296
•
•
•
•
•
•
•
•
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
Yumuflat›c› fonksiyonlar›
H›zl› y›kama fonksiyonu
‹lave durulama fonksiyonu
Program sonu alarm›
Kademeli devir ve s›cakl›k seçimi
Su taflma emniyet sistemi
30 cm’lik büyük yükleme a¤z›
Enerji Performans›: A
Y›kama Performans›: A
S›kma Performans›: B
S›kma Devri: 1200 devir/dakika
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
LCD ekranl›
Ankastre Çamafl›r Makinesi
Kalan zaman özelli¤i
Zaman programlama özelli¤i
Elektronik su kontrol sistemi
Ak›ll› kontrol sistemi
Yard›mc› Fonksiyonlar:
- Ön y›kama
- H›zl› y›kama
- ‹lave su
- K›r›fl›k açma
2200 ACM
Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek
yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6 Sütlüce 34445 ‹stanbul.
• Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) ankastre ürünlerin 1+3
seçene¤inde %0, 1+6 seçene¤inde %2,47, 1+10 seçene¤inde %2,67 vade fark› uygulanm›flt›r. Vade farklar› ürünler aras›nda
fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir.
• Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan
seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk›
vard›r. • Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Haziran 2011’den itibaren geçerli olup, üretim ve stok
imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl›fllarda Arçelik A.fi.’nin aç›klam›fl
oldu¤u bilgiler ve fiyatlar geçerlidir. Olabilecek bask› ve yaz›m hatalar› ba¤lay›c› de¤ildir.
HSBC
+6 Taksit
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.50 HP, GÜÇ: 370 W
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.65 HP, GÜÇ: 405 W
YKB World
+8 Taksit veya 5 Ay Erteleme
110 YAÖ
115 YAÖ
- %20 1200 DEV‹R / 7 KG / ANKASTRE ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
2200 ACM
Y ‹Y ECE K AR TI⁄I Ö⁄ÜTME MA K‹NE LER‹
A NK AS TRE Ç AMA fi IR MA K‹NE S‹
Ankastre Çamafl›r Makinelerinde
500 TL de¤ifltirme f›rsat›.
20
Arçelik ankastre ürünlerde Haziran f›rsatlar›!
1*
Ankastre Bulafl›k
Makinelerinde 300 TL
de¤ifltirme f›rsat›
Ankastre Çamafl›r
Makinelerinde 500 TL
de¤ifltirme f›rsat›
2*
OC 671 EWI
• 3 Gözü Gazl› + 1 Gözü Wok’lu Ankastre Ocak
• 70 cm genifllik
• Dü¤meden ateflleme sistemi
• Sönmeye karfl› gaz emniyet sistemi
• Renk: Inox çerçeveli
20
HED‹YE
Ankastre F›r›n ve Ocak almak isteyip
de bu cihazlara uyumlu mutfak dolab›
olmayanlara MÜJDE!
P-37 YI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genifllik
• Özel siyah cam dekorlu
• 735 m3/saat havaland›rma gücü
• 3 çal›flma h›z›
Diledi¤iniz Ankastre F›r›n ve
Gaz Emniyetli Ocak al›mlar›n›zda
Çekmeceli Ankastre
Modül Hediye.
20
Çekmeceli Ankastre Modül
• Gri / Venge / Beyaz renk alternatifli gövde * Haz›r paket uygulamas›ndan
yararlanan tüketiciler
• Laminant tezgâh
promosyon uygulamas›ndan
• Rayl› çekmeceli
yararlanamazlar.
• YxGxD: 85x595x550 mm
3*
Ekstra fl›kl›k paketinde yer alan Davlumbaz +
Ocak + F›r›n, hepsi Arçelik ve sadece 2.279 TL
‹stedi¤iniz Ankastre F›r›n + Ocak ve Davlumbaz
%10 özel indirim f›rsat›yla
9771 DGI
• Multifonksiyon
• A-%20 enerji s›n›f
• Gömülebilir dü¤meli
• Teleskopik rafl›
• Gri iç emaye
• Dijital saat
• 65 lt iç hacim
• Komple cam iç kapak
* Haz›r paket uygulamas›ndan
yararlanan tüketiciler
promosyon uygulamas›ndan
yararlanamazlar.
MD 890 Inox Mikrodalga F›r›n
*
4 hediye kampanyas›
Diledi¤iniz Ankastre F›r›n + Ankastre Ocak + Davlumbaz› ald›¤›n›zda, yan›nda
“MD 890 Inox Mikrodalga F›r›n” hediye olarak verilecektir. MD 890’›n perakende liste fiyat› 309 TL’dir.
Mikrodalga f›r›n çerçevesi kampanyaya dahil de¤ildir.
OI 640
• 2 gözü gazl› + 2 gözü indüksyonlu
• Dü¤meden atefllemeli
• Sönmeye karfl› gaz emniyetli
• Döküm ›zgara
• Inox dü¤meli
• Renk: Inox
P-42
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genifllik
• 530 m3/saat havaland›rma gücü
• 3 farkl› emifl gücü ayar›
• fi›k görünümlü cam dekorlu
• Renk: Inox (paslanmaz çelik)
OG 752 EDWI
• 4 gözü gazl›
• 60 cm genifllik
• Sönmeye karfl› gaz emniyetli
• Döküm ›zgaral›
• Renk: Inox
P-38 YDI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• Dokunmatik kontrol
• 90 cm genifllik
• fi›k görünümlü inox gövde
• Bacal› ya da karbon filtreli kullan›m imkân›
• 830 m3/saat havaland›rma gücü
• 3 farkl› emifl gücü ayar›
20
9771 DGI
• Multifonksiyon F›r›n
• Gömülebilir dü¤meli
• A enerji s›n›f›
• Yandan aç›l›r kapak
• Dijital saat
• F›r›n Hacmi: 65 lt
• Komple cam iç kapak
• 8 fonksiyonlu
• Teleskopik raf
• Renk: Parmak izi b›rakmaz inox
20
*%10 indirimli sat›fl uygulamas›ndan yararlanmak
isteyen tüketiciler indirim ve di¤er promosyon
uygulamalar›ndan yararlanamazlar.
9650 DI
• Multifonksiyon F›r›n
• 8 fonksiyonlu
• Parmak izi b›rakmaz
• Dijital saat
• Çocuk kilidi
• Komple cam iç kapak
• Teleskopik raf
• A enerji s›n›f›
HED‹YE
MD 890
• 20 lt
• Elektronik
• Ayarlanabilir 5 mikrodalga seviyesi
• Çocuk kilidi
• Otomatik piflirme ve ›s›tma fonksiyonu
• Renk: Inox
* Mikrodalga hediye kampanyas›ndan
yararlanan tüketiciler indirimli
ankastre paket uygulamas›ndan ve
di¤er hediye kampanyalar›ndan
yararlanamazlar.
‹stedi¤iniz Ankastre F›r›n + Ankastre Ocak ve
*
5 Davlumbaz› alana Solo Inox Buzdolaplar›
‹ndirimli Ankastre Bulafl›k
*
6 Makinesi kampanyas›
%10 özel indirim f›rsat›yla.
Diledi¤iniz Ankastre F›r›n + Ankastre Ocak + Davlumbaz› ald›¤›n›zda, %50 indirimli
3 veya 5 programl› Ankastre Bulafl›k Makinelerinden birine sahip olabilirsiniz.
60 cm, 70 cm, 84 cm geniflli¤ine sahip
tüm inox modelleri kampanyaya dahildir.
8844 SBS uygulamaya dahil de¤ildir.
* Bulafl›k makinesi kampanyas›ndan yararlanan tüketiciler
ankastre paket uygulamas›ndan ve di¤er
kampanyalardan yararlanamazlar.
OV 645 TI
• 4 Gözü Vitroseramik Ankastre Ocak
(1 çift halkal› ocak gözü)
• Dokunmatik kontrollü
• 60 cm genifllik
• Çocuk kilidi
• Otomatik kapanma emniyeti
• Art›k ›s› göstergesi
• Renk: Inox çerçeveli
20
9656 ESRI
• Elektronik Kumandal›
Multifonksiyon F›r›n
• 10 fonksiyonlu
• Kolay temizlenir Gri emayeli
• Çocuk kilidi
• Tek parçal› düz f›r›n içi
• Renk: Parmak izi b›rakmaz inox
• F›r›n Hacmi: 65 lt
(9520 B ANK FR + P 170)
(9620 I ANK FR + P 180 YI)
(9620 I ANK FR + P 180 I + O-705 YEI/O 705 YDGEI)
(9620 I ANK FR + P 27 I + O-705 YEI/705 YDGEI)
(9620 I ANK FR + P 27 I + O-505 YMIE)
(9626 DI ANK FR + P 27 I + O-705 YEI/705 YDGEI)
(9622 I ANK FR + P 30 YI + OC-608 EI)
(9771 DGI I ANK FR + P 37 YI + OC-671 EWI)
9251 XX
• Tam Ankastre Bulaflık Makinesi
• 5 y›kama program›
• Az bulafl›k (1/2) özelli¤i
• Sessiz Çal›flma: 49 dBA
• Enerji Tüketimi: 1,10 kWh
• Su Tüketimi: 16 lt
• Ses Seviyesi: 49 dBA
Türkiye’de
üretilen ilk
indüksiyonlu
ocak
OJ 639 TI
• 4 Gözü ‹ndüksiyonlu Ocak
• Dokunmatik kontrollü
• Her ocak gözü için
ayarlanabilir saat
• Otomatik kapanma emniyeti
• Renk: Inox çerçeveli
9651 EGI
• Multifonksiyon F›r›n
• 10 fonksiyonlu
• Elektronik saat
• Katalitik arka duvar
• 65 lt iç hacim
• Gömülebilir dü¤meli
• Teleskopik raf
• A enerji s›n›f›
20
‹ND‹R‹ML‹ ANKASTRE PAKETLER* (HAZIR ‹K‹L‹, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ PAKETLER)
SÜPER ‹K‹L‹ BEYAZ PAKET
SÜPER ‹K‹L‹ INOX PAKET
EKONOM‹K PAKET‹
FIRSAT PAKET‹
FIRSAT PAKET‹ (3+1 GAZLI)
FLAT PAKET
fiIK PAKET‹
EXTRA fiIK PAKET‹
‹ND‹R‹ML‹
P-24 CI
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 60 cm genifllik
• Renk: Inox
• Cam dekorlu
• 550 m3/saat havaland›rma gücü
P-77 ICD
• Duvar Tipi Davlumbaz
• 90 cm genifllik
• fi›k görünümlü e¤ik tipi inox
• Dokunmatik kontrollü
• Süper sessiz çal›flma (28 dBA)
• Gözü yormayan 5 kademeli ›fl›k ayar›
• Renk: inox (paslanmaz çelik)
• Kapasite: 740 m3/saat
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
‹ND‹R‹ML‹
9255 FI
• Tezgâh Altı Ankastre Bulafl›k Makinesi
• ‹ç aydınlatma ıflı¤ı
• Parmak izsiz inox paslanmaz kapı
• Az bulafl›k (1/2) özelli¤i
• Program takip göstergesi
• Antibakteriyel conta
• Kapasite: 15 kiflilik yemek tak›m›
• Ses Seviyesi: 49 dBA
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
765
766
959
990
1.014
1.277
1.775
2.279
255
256
321
330
338
427
593
761
255
255
319
330
338
425
591
759
765
766
959
990
1.014
1.277
1.775
2.279
119
116
150
156
158
198
273
352
119
116
150
156
158
198
273
352
833
812
1.050
1.092
1.106
1.386
1.911
2.464
* ‹ndirimli paket uygulamas›ndan yararlanan tüketiciler, hediye inox mikrodalga ve indirimli bulafl›k makinesi kampanyas›ndan yararlanamazlar.
PEfi‹NAT
80
79
101
105
106
133
184
236
10 TAKS‹T
80
79
101
105
106
133
184
236
TOPLAM F‹YAT
880
869
1.111
1.155
1.166
1.463
2.024
2.596
INOX ANKASTRE FIRINLAR
9681 ESLTI
9680 ETI
9657 ETI
9856 PERI
9656 ESRI
9653 YERI
9651 EGI
9770 EPI
9771 DGI
9650 DI
9626 DI
9630 MI
9622 I
9620 I
- %28
- %30
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
- %20
BUHAR DESTEKL‹ / 50 HAZIR Y. MÖNÜLÜ / MULT‹F. DOK. ELEKT. SAATL‹ FIRIN / 14 FONK. / PAR. ‹Z‹ BIRAK. INOX
MULT‹F. DOKUN. ELEKT. SAATL‹ FIRIN / 3’lü TELES. RAFLI / 12 FONK. / D. SAATL‹ / PAR. ‹Z‹ BIRAK. INOX
MULT‹FONKS‹YON DOKUNMAT‹K FIRIN / 12 FONK. / ELEKTRON‹K SAATL‹ / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
P‹ROL‹T‹K MULT‹FONKS‹YON FIRIN / 14 FONK. / ROTARY ELKTR. SAATL‹ / PARMAK ‹Z BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / SURF P‹fi‹RME TEKN. / ROTARY ELKTR SAATL‹ / 10 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
YANDAN AÇILIR KAPAKLI MULT‹FONKS‹YON / D‹J‹TAL SAATL‹ / 10 FONK. / INOX
MULT‹FONKS‹YON / ELEKTRON‹K / GÖMÜLEB‹L‹R DÜ⁄. / 10 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / ELEKTRON‹K / GÖMÜLEB‹L‹R DÜ⁄. / INOX
MULT‹FONKS‹YON / ELEKTRON‹K / GÖMÜLEB‹L‹R DÜ⁄. / INOX
MULT‹FONKS‹YON / D‹J‹TAL SAAT / 8 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / D‹J‹TAL SAAT/ 6 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / MEKAN‹K SAATL‹ / 8 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / 6 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
MULT‹FONKS‹YON / 5 FONK. / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
- %20 MULT‹FONKS‹YON / ROTARY ELKTR SAATL‹ / TELESKOP‹K S‹STEM / 8 FONK. / BEYAZ
- %20 MULT‹FONKS‹YON / 5 FONKS‹YON / BEYAZ
MULT‹ FONK. / SURF P‹fi‹RME TEKN. / ROTARY ELKTR. SAATL‹ / 65 LT / TELESKOP‹K RAF / 12 FONK. / S‹YAH
- %20 MULT‹FONKS‹YON / MEKAN‹K SAATL‹ / 6 FONK. / S‹YAH
- %20 MULT‹FONKS‹YON / RUST‹K FIRIN / ANALOG SAATL‹ / 7 FONK. / S‹YAH
- %20 MULT‹FONKS‹YON / RUST‹K FIRIN / ANALOG SAATL‹ / 7 FONK. / BEYAZ
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
2.418
2.418
1.896
2.154
1.584
1.455
1.359
1.281
1.233
1.068
906
891
798
687
806
806
632
718
528
485
453
427
411
356
302
297
266
229
806
806
632
718
528
485
453
427
411
356
302
297
266
229
2.418
2.418
1.896
2.154
1.584
1.455
1.359
1.281
1.233
1.068
906
891
798
687
367
367
288
327
240
221
206
194
187
162
138
135
121
104
367
367
288
327
240
221
206
194
187
162
138
135
121
104
2.569
2.569
2.016
2.289
1.680
1.547
1.442
1.358
1.309
1.134
966
945
847
728
PEfi‹N
fi
PEfi‹NAT
fi
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
fi
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.251
750
1.533
819
1.074
1.011
417
250
511
273
358
337
417
250
511
273
358
337
1.251
750
1.533
819
1.074
1.011
190
114
232
124
163
153
190
114
232
124
163
153
1.330
798
1.624
868
1.141
1.071
BEYAZ / S‹YAH / RUST‹K ANKASTRE FIRINLAR
9555 ERB
9520 B
9550 ESRS
9549 MS
9703 YRS
9702 YRB
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT
247
247
194
220
162
149
139
131
126
109
93
91
82
70
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
247
247
194
220
162
149
139
131
126
109
93
91
82
70
2.717
2.717
2.134
2.420
1.782
1.639
1.529
1.441
1.386
1.199
1.023
1.001
902
770
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
fi
128
77
157
84
110
103
10 TAKS‹T
128
77
157
84
110
103
TOPLAM F‹YAT
1.408
847
1.727
924
1.210
1.133
* Pyroflam tencere özellikleri: Kapasite 1,5 litre, 25 y›l garantili, gazl› ocak; elektronik ve indüksiyon ocak üstüne konabilir (+800 dereceye kadar dayan›kl›), derin dondurucuda saklanabilir (-40 dereceye kadar), f›r›nda ve mikrodalga f›r›nda kullan›labilir,
bulafl›k makinesinde y›kanabilir, darbeye dayan›kl›d›r, kadmiyum ve kurflun içermez, sa¤l›¤a uygundur.
Arçelik’ten Bir ‹lk Daha...
Buhar destekli piflirme teknolojisi: SteamPower
Buhar destekli piflirme teknolojisi ile Türkiye’de ilk kez üretilen Dokunmatik ekranl› Arçelik 9681 ESLTI Ankastre f›r›n, piflirme esnas›nda piflirilen yeme¤e uygun
olarak belirledi¤i zaman aral›klar›nda ve uygun miktarda buhar püskürtülmesini sa¤layarak; özellikle hamur iflleri, ekmek, et, tavuk ve bal›k yemeklerinde mükemmel
piflirme sonuçlar› elde etmenizi sa¤lar.
14 farkl› piflirme program› ve 50 adet farkl› yemek mönüsü içeren Haz›r Yemek Program› sayesinde en ideal zamanlar›nda, otomatik olarak ayarlanan s›cakl›k
ve püskürtülen buhar sayesinde d›fl› parlak ve ç›t›r ç›t›r, içi ise yumuflac›k hamur iflleri ve mükemmel lezzetlerde et yemekleri elde edebilirsiniz..
9681 ESLTI
ANKASTRE
FIRIN
Diledi¤iniz Ankastre F›r›n ve Gaz Emniyetli Ocak al›mlar›n›zda
Çekmeceli Ankastre Modül Hediye.
Beyaz
Venge
Gri
ANKASTRE FIRIN VE OCAK ‹Ç‹N MUTFAK MODÜLÜ
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
ANKASTRE FIRIN VE OCAK ‹Ç‹N MUTFAK MODÜLÜ / GR‹ / LAM‹NANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECEL‹
ANKASTRE FIRIN VE OCAK ‹Ç‹N MUTFAK MODÜLÜ / BEYAZ / LAM‹NANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECEL‹
ANKASTRE FIRIN VE OCAK ‹Ç‹N MUTFAK MODÜLÜ / VENGE / LAM‹NANT TEZGÂH / RAYLI ÇEKMECEL‹
150
150
150
AN KASTRE M‹KRODALGA F I RI NL AR
M‹KRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKTRON‹K / 6 PROGRAMLI / INOX / 32 LT (ÇERÇEVE DAH‹L)
M‹KRODALGA / ELEKTRON‹K / GÖMÜLÜ CAM TEPS‹L‹ / INOX / 26 LT (ÇERÇEVE DAH‹L)
M‹KRODALGA / INOX / 19 LT
MD 820'N‹N GÖMME ÇERÇEVES‹ / INOX
M‹KRODALGA / INOX / 20 LT
MD 890'IN GÖMME ÇERÇEVES‹ / INOX
M‹KRODALGA / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX / IZGARALI / 25 LT
MD 895'‹N GÖMME ÇERÇEVES‹ / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
M‹KRODALGA / INOX / 23 LT
MD 828'‹N GÖMME ÇERÇEVES‹ / INOX
M‹KRODALGA / ELEKT. / TAM ANK. / GÖMÜLÜ CAM TEPS‹L‹ / AKSESUVAR SAKLAMA BÖL. / INOX / 20 LT
M‹KRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKTRON‹K / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX / 30 LT
MD 898 KZI'NIN GÖMME ÇERÇEVES‹ / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
M‹KRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKTRON‹K / INOX / 30 LT
MD 824'ÜN GÖMME ÇERÇEVES‹ / INOX
1.656
1.209
309
135
309
135
387
156
387
156
1.143
795
174
909
246
KO M PAKT ANKA STRE FIRI N VE M ‹ KRODAL GA F I RI NL AR
KMF 832 / KMF 831
KF 851 I
KF 852 ESRI
KS 829 I
KOMPAKT M‹KRODALGA + FIRIN (GOURMET) / ELEKT. / TAM ANK.
KOMPAKT FIRIN / ELEKTRON‹K / INOX / 45 CM YÜKSEKL‹K
KOMPAKT FIRIN / ELEKTRON‹K / INOX / 45 CM YÜKSEKL‹K
SICAK TUTMA ÇEKMECES‹ / 30°C- 70°C ARASI SICAKLIK AYARI / 15 CM YÜKSEKL‹K
50
50
50
2 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
50
50
50
150
150
150
PEfi‹NAT
22
22
22
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
MD 823
MD 822
MD 820
MDC 120
MD 890
MDC 890
MD 895 ZI
MDC 895
MD 828
MDC 128
MD 821
MD 898 KZI
MDC 898
MD 824
MDC 124
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT
552
403
103
45
103
45
129
52
129
52
381
265
58
303
82
Rayl› çekmece
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
552
403
103
45
103
45
129
52
129
52
381
265
58
303
82
1.656
1.209
309
135
309
135
387
156
387
156
1.143
795
174
909
246
6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
22
22
22
154
154
154
PEfi‹NAT
15
15
15
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
251
183
47
20
47
20
59
23
59
23
173
121
26
138
37
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
15
15
15
165
165
165
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
251
183
47
20
47
20
59
23
59
23
173
121
26
138
37
1.757
1.281
329
140
329
140
413
161
413
161
1.211
847
182
966
259
PEfi‹NAT
169
123
32
14
32
14
40
16
40
16
117
81
18
93
25
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
169
123
32
14
32
14
40
16
40
16
117
81
18
93
25
1.859
1.353
352
154
352
154
440
176
440
176
1.287
891
198
1.023
275
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.782
1.290
1.254
672
594
430
418
224
594
430
418
224
1.782
1.290
1.254
672
271
196
190
102
271
196
190
102
1.897
1.372
1.330
714
PEfi‹NAT
182
132
128
69
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
182
132
128
69
2.002
1.452
1.408
759
SICAK TUTMA ÇEKMECES‹ HED‹YE!
KMF 832 veya KF 852 ESRI Ankastre Kompakt F›r›n
alana KS 829 I S›cak Tutma Çekmecesi hediye.
ANKASTRE OCAKLAR
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
‹NDÜKS‹YONLU OCAKLAR
O‹ 640
2 GÖZÜ ‹ND. + 2 GÖZÜ GAZLI OCAK / ‹ND. GÖZLER‹ DOK./ GAZ EMN. / CAM BEK TABLALI
OI 639 TI / O‹ 638 TI 4 GÖZÜ ‹NDÜKS‹YONLU / INOX ÇERCEVEL‹
V‹TROSERAM‹K VE ELEKTR‹KL‹ OCAKLAR
OC 623 MEI 2 GÖZÜ GAZLI + 2 GÖZÜ V‹TROSERAM‹K OCAK / GAZ EMN. / INOX ÇERÇEVEL‹
O 624 MEI
3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ ELEKTR‹KL‹ OCAK / GAZ EMN‹YETL‹
OV 644 DI
4 GÖZÜ V‹TROSERAM‹K / DÜ⁄MEDEN KUMANDALI OCAK / INOX ÇERÇEVEL‹
OV 644 DB
BEYAZ 4 GÖZÜ V‹TROSERAM‹K / DÜ⁄MEDEN KUMANDALI OCAK / INOX ÇERÇEVEL‹
OV 645 TI
DOKUNMAT‹K V‹TROSER OCAK / 1 Ç‹FT HALKALI / INOX ÇERÇEVEL‹ / 60 cm
OV 643 T
DOKUNMAT‹K V‹TROSERAM‹K OCAK / 60 cm
CAM TABLALI GAZLI OCAKLAR
O 625
3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU OCAK / ZAMAN AYARLI / GAZ EMN. / CAM BEK TABLALI (65 cm)
OC 672 EDWI 4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOKLU /DÖKÜM IZGARALI/GAZ EMN‹YETL‹ / 70 cm / INOX ÇERÇEVEL‹
OC 671 EWI 3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOKLU / GAZ EMN‹YETL‹ / 70 cm / INOX ÇERCEVEL‹
OC 600 EDWI 4 GÖZÜ GAZLI / CAM BEK TABLALI / DÖKÜM IZGARALI / GAZ EMN‹YETL‹ / INOX ÇERÇEVEL‹ 60 cm
OC 599 EB
4 GÖZÜ GAZLI OCAK / GAZ EMN‹YETL‹ / BEYAZ OCAK / 60 cm
OC 608 EI
4 GÖZÜ GAZLI OCAK / GAZ EMN‹YETL‹ / INOX ÇERÇEVEL‹
OC 608 DGEI 4 GÖZÜ GAZLI OCAK / DO⁄ALGAZ KULLANIMINA UYUMLU / GAZ EMN‹YETL‹ / INOX ÇERÇEVEL‹
INOX GAZLI OCAKLAR
O 794
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK 'LU / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX / 90 cm
O 784 EDWI 4 G GAZLI+1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMN‹YETL‹ / INOX / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / 75 cm
O 740
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX / 70 cm
O 754
4 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX / 70 cm
OG 752 EDWI 3 GÖZÜ GAZLI + 1 GÖZÜ WOK'LU / GAZ EMN‹YETL‹ / DÖKÜM IZG. / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX
OG 760 EI
4 GÖZÜ GAZLI / CAM DEKORLU / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX
OG 761 MEI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX
OG 761 MI
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / INOX
O 705 EI / YEI 4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX
O 705 YDGEI 4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / DO⁄ALGAZ KULLANIMINA HAZIR
O 705 I / O 705 YI 4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX
O 705 DGI / YDGI 4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX / DO⁄ALGAZ KULLANIMINA HAZIR
O 505 MI / YMI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX
O 505 YMIE
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX
O 505 YDGMEI 1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / DO⁄ALGAZ KULL. HAZIR / GAZ EMN. / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / INOX
KS 829 I
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
2.415
1.884
805
628
805
628
2.415
1.884
366
286
366
286
2.562
2.002
247
193
247
193
2.717
2.123
1.092
744
957
1.005
1.167
822
364
248
319
335
389
274
364
248
319
335
389
274
1.092
744
957
1.005
1.167
822
166
113
145
153
177
125
166
113
145
153
177
125
1.162
791
1.015
1.071
1.239
875
112
76
98
103
119
84
112
76
98
103
119
84
1.232
836
1.078
1.133
1.309
924
1.371
1.023
780
888
594
684
684
457
341
260
296
198
228
228
457
341
260
296
198
228
228
1.371
1.023
780
888
594
684
684
208
155
118
135
90
104
104
208
155
118
135
90
104
104
1.456
1.085
826
945
630
728
728
140
105
80
91
61
70
70
140
105
80
91
61
70
70
1.540
1.155
880
1.001
671
770
770
1.065
804
972
765
612
465
495
336
369
369
288
288
318
378
378
355
268
324
255
204
155
165
112
123
123
96
96
106
126
126
355
268
324
255
204
155
165
112
123
123
96
96
106
126
126
1.065
804
972
765
612
465
495
336
369
369
288
288
318
378
378
162
122
147
116
93
71
75
51
56
56
44
44
48
58
58
162
122
147
116
93
71
75
51
56
56
44
44
48
58
58
1.134
854
1.029
812
651
497
525
357
392
392
308
308
336
406
406
109
82
99
78
62
48
51
34
38
38
30
30
33
39
39
109
82
99
78
62
48
51
34
38
38
30
30
33
39
39
1.199
902
1.089
858
682
528
561
374
418
418
330
330
363
429
429
BEYAZ / S‹Y AH GAZLI OC AKL AR
O 501 YMEB
1 GÖZÜ ELEK. 3 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / BEYAZ
O 701 B / YB
4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / BEYAZ
O 701 YEB
4 GÖZÜ GAZLI / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / GAZ EMN‹YETL‹ / BEYAZ
OG 750 ES
4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / ÖNDEN DÜ⁄MEL‹ / S‹YAH
O 706 YES
4 GÖZÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / S‹YAH
O 714 YRB / O 714 RB 4 GÖZÜ GAZLI / RUST‹K OCAK / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / BEYAZ
O 713 YRS / O 713 RS 4 GÖZÜ GAZLI / RUST‹K OCAK / GAZ EMN‹YETL‹ / YANDAN DÜ⁄MEL‹ / S‹YAH
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
417
276
351
417
378
357
345
139
92
117
139
126
119
115
139
92
117
139
126
119
115
417
276
351
417
378
357
345
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
237
474
294
660
810
579
768
873
79
158
98
220
270
193
256
291
79
158
98
220
270
193
256
291
237
474
294
660
810
579
768
873
36
72
45
100
123
88
116
132
36
72
45
100
123
88
116
132
252
504
315
700
861
616
812
924
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
372
507
534
642
849
801
852
681
1.506
1.908
124
169
178
214
283
267
284
227
502
636
124
169
178
214
283
267
284
227
502
636
372
507
534
642
849
801
852
681
1.506
1.908
56
77
81
97
129
122
129
103
229
289
56
77
81
97
129
122
129
103
229
289
392
539
567
679
903
854
903
721
1.603
2.023
38
52
55
66
87
82
87
70
154
195
38
52
55
66
87
82
87
70
154
195
418
572
605
726
957
902
957
770
1.694
2.145
591
696
197
232
197
232
591
696
90
106
90
106
630
742
61
71
61
71
671
781
2.286
762
762
2.286
347
347
2.429
234
234
2.574
PEfi‹NAT
63
42
53
63
57
54
52
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
2 GÖZÜ ELEKTR‹KL‹ / 6 GÜÇ SEV‹YEL‹ ISI AYARI / INOX
2 GÖZLÜ V‹TROSERAM‹K / 10 GÜÇ SEV‹YEL‹ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / METAL TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ V‹TROSERAM‹K / 10 GÜÇ SEV‹YEL‹ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
1 WOK GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / DÖKÜM IZGARALI / CAM TABLALI / INOX
2 GÖZLÜ GAZLI / GAZ EMN‹YETL‹ / DÖKÜM IZGARALI / CAM TABLALI / INOX
FR‹TÖZ / 9 GÜÇ SEV‹YEL‹ ISI AYARI / INOX
V‹TROSERAM‹K BARBEKÜ / 12 GÜÇ SEV‹YEL‹ ISI AYARI / CAM TABLALI / INOX
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
D O M ‹ N O S ER‹S‹
D-322 HI
D-332 CI
D-363 GI
D-331 CI
D-361 GIV
D-362 GI
D-351 FI
D-370
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
DAVLUMBAZLAR
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
63
42
53
63
57
54
52
441
294
371
441
399
378
364
PEfi‹NAT
43
28
36
43
39
36
35
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
43
28
36
43
39
36
35
473
308
396
473
429
396
385
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
24
49
30
67
83
59
78
89
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
24
49
30
67
83
59
78
89
264
539
330
737
913
649
858
979
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
INOX 60 CM GEN‹fiL‹K
P-27 I
DUVAR T‹P‹ / INOX / 500 m3 / 60 cm
P-22 IMA
DUVAR T‹P‹ / INOX / KAV‹SL‹ / 530 m3 / 60 cm
P-23 MI
DUVAR T‹P‹ / INOX / 550 m3 / 60 cm
P-24 CI
DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / 550 m3 / 60 cm
P-25 PMI
DUVAR T‹P‹ / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX / 550 m3 / 60 cm
P-28
DUVAR T‹P‹ / ELEKTRON‹K / INOX / 680 m3 / 60 cm
P-29
DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / 530 m3 / 60 cm
P-30 YI
DUVAR T‹P‹ / INOX / CAM PANOLU / 725 m3 / 60 cm
YATAY DUVAR T‹P‹ / SOFT TOUCH / INOX+CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 690 m3 / 60 cm
P-35 IMA
P-74 ICA
YATAY DUVAR T‹P‹ / INOX / ELEKTRON‹K / 680 m3 / 60 cm
INOX 70 CM GEN‹fiL‹K
P-31 IMB
DUVAR T‹P‹ / INOX / 500 m3 / 70 cm
P-26 ICB
DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / 550 m3 / 70 cm
INOX 75 CM GEN‹fiL‹K
P-72 ICS
DUVAR T‹P‹ / IfiIKLI CAM GÖVDEL‹ / INOX / 810 m3 / 75 cm
MUTFA⁄INIZI
SÜSLEYEN
fiIK DESENL‹ YEN‹
FASHION
EDITION
SER‹S‹
FASH I O N EDITION ANKA ST RE SE R‹
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
9777 ESRI FASHION
MULT‹ FONK. / SURF P‹fi‹RME TEKN. / ROTARY ELKTR. SAATL‹ / 10 FONK. / PAR. ‹Z‹ BIRAK. INOX
OC 677 EDWI FASHION
3 G GAZLI 1 G WOK’LU / DÖKÜM IZGARALI / GAZ EMN‹YETL‹ / 70 cm / INOX ÇERÇEVEL‹
P 38 FASHION
DUVAR T‹P‹ / INOX / DOKUNMAT‹K / 830 m3 / 90 cm
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.683
561
561
1.683
255
255
1.785
172
172
1.892
951
317
317
951
144
144
1.008
97
97
1.067
1.365
455
455
1.365
207
207
1.449
139
139
1.529
INOX 90 CM GEN‹fiL‹K
P-32 I
DUVAR T‹P‹ / INOX / 500 m3 / 90 cm
P-40 I
DUVAR T‹P‹ / INOX / 530 m3 / 90 cm
P-42 I
DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / 530 m3 / 90 cm
P-37 YI
DUVAR T‹P‹ / INOX / 725 m3 / 90 cm
P-33
DUVAR T‹P‹ / INOX / IfiIKLI ELEKTRON‹K / 830 m3 / 90 cm
P-34
DUVAR T‹P‹ / INOX / IfiIKLI ELEKTRON‹K / 830 m3 / 90 cm
P-38 DI / P 38 YDI
DUVAR T‹P‹ / INOX / DOKUNMAT‹K / 830 m3 / 90 cm
P-39 SÜPER SESS‹Z / 33 dBA - DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 650 m3 / 90 cm
P-75 I SÜPER SESS‹Z / 32 dBA - YATAY DUVAR T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 660 m3 / 90 cm
P-71 ICD NEON AYDINLATMALI - DUVAR T‹P‹ / SOFT TOUCH / IfiIKLI / ELEKTRON‹K / 660 m3 / 90 cm
P-77 ICD
YATAY DUVAR T‹P‹ / DOKUNMAT‹K / CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 740 m3 / 90 cm
P-70 ASANSÖRLÜ
DUVAR T‹P‹ / INOX / ELEKTRON‹K / UZAKTAN KUMANDALI / 930 m3 / 90 cm
INOX 100 CM GEN‹fiL‹K
P-95 IMY
KÖfiE T‹P‹ / 715 m3 / 100 cm
ADA T‹P‹ DAVLUMBAZ
P-47
ADA T‹P‹ / INOX + CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 1040 m3 / 90 cm
P-76 IMO
ADA T‹P‹ / INOX / ELEKTRON‹K / UZAKTAN KUMANDALI / 960 m3 / 45 cm
P-49 IMO
ADA T‹P‹ + DUVAR T‹P‹ / INOX / SICAKLIK SENSÖRLÜ ELEKT. / UZAKTAN KUM. / 450 m3 / 33 cm
BEYAZ / S‹YAH / RUST‹K DAVLUMBAZ
P-27 B
DUVAR T‹P‹ / BEYAZ / 500 m3 / 60 cm
P-27 S
DUVAR T‹P‹ / S‹YAH / 500 m3 / 60 cm
P-27 BR
DUVAR T‹P‹ / BEYAZ RUST‹K / 500 m3 / 60 cm
P-27 SR
DUVAR T‹P‹ / S‹YAH RUST‹K / 500 m3 / 60 cm
P-75 S SUPER SESS‹Z / 32 dBA - YATIK DUVAR T‹P‹ S‹YAH + CAM DEKORLU / ELEKTRON‹K / 660 m3 / 90 cm
DAVLUMBAZ ARKASI PANELLER‹
DAP 60
DAVLUMBAZ ARKASI PANEL / 60 cm / INOX
DAP 90
DAVLUMBAZ ARKASI PANEL / 90 cm / INOX
ANKASTRE ASP‹RATÖRLER
P-121 TAI
TAM ANKASTRE / INOX / 485 m3 / 52 cm
P-123 TAI
TAM ANKASTRE / INOX / 485 m3 / 70 cm
P-170 B
ALÇAK KAB‹NL‹ SÜRGÜLÜ / BEYAZ / 375 m3
P-179 I / YI
SÜRGÜLÜ / INOX / 375 m3
P-180 I / YI
SÜRGÜLÜ / INOX / 430 m3
P-20 A IX
SÜRGÜLÜ / INOX / DOKUNMAT‹K / 680 m3 / 60 cm
P-40 I
P-39
P-30
P-71 ICD
P-72 ICS
P-35 IMA
DAVLUMBAZLAR
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
486
678
702
768
1.122
1.356
1.356
1.647
1.584
2.253
2.316
4.956
162
226
234
256
374
452
452
549
528
751
772
1.652
162
226
234
256
374
452
452
549
528
751
772
1.652
486
678
702
768
1.122
1.356
1.356
1.647
1.584
2.253
2.316
4.956
1.551
517
517
2.424
2.214
2.562
808
738
854
363
363
426
426
1.500
PEfi‹NAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
74
103
107
116
170
206
206
250
241
342
352
752
74
103
107
116
170
206
206
250
241
342
352
752
518
721
749
812
1.190
1.442
1.442
1.750
1.687
2.394
2.464
5.264
50
69
72
78
115
139
139
168
162
230
237
507
50
69
72
78
115
139
139
168
162
230
237
507
550
759
792
858
1.265
1.529
1.529
1.848
1.782
2.530
2.607
5.577
1.551
235
235
1.645
158
158
1.738
808
738
854
2.424
2.214
2.562
368
336
389
368
336
389
2.576
2.352
2.723
248
227
262
248
227
262
2.728
2.497
2.882
121
121
142
142
500
121
121
142
142
500
363
363
426
426
1.500
55
55
65
65
228
55
55
65
65
228
385
385
455
455
1.596
37
37
43
43
153
37
37
43
43
153
407
407
473
473
1.683
159
189
53
63
53
63
159
189
24
29
24
29
168
203
16
19
16
19
176
209
207
231
159
174
198
621
69
77
53
58
66
207
69
77
53
58
66
207
207
231
159
174
198
621
31
35
24
26
30
94
31
35
24
26
30
94
217
245
168
182
210
658
21
24
16
18
20
64
21
24
16
18
20
64
231
264
176
198
220
704
92152 TAÇB
92103 PFEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dünyan›n En Az Su Tüketen Bulafl›k Makinesi
fi›k full inox tasar›m (parmak izi b›rakmaz)
Genifl LCD ekran
De¤iflken devirli motor teknolojisi DÜNYADA ‹LK VE TEK
Çıkarılabilir 3. sepet
Kirlilik sensörü
Yük sensörü (otomatik yar›m yük)
Kayar çatal-kaflık sepeti
10 y›kama program›
Ekspress 55 dk. 60 derece ile Dünyan›n En H›zl› Bulafl›k Makinesi
Süper Sessiz Çal›flma: 41 dBA
Autosense sensör sistemi
Zaman programlama ve kalan zaman göstergesi
Ekstra h›zl›, Ekstra sessiz, Ekstra kurutma, tablet deterjan fonksiyonlar›
Ekranda tuz ve parlat›c› göstergesi
Ekranda elektronik program takip göstergesi
Ekranda kap› açık, su kesik, filtre t›kal› uyar›lar›
Antibakteriyel conta
Doluyken bile yüksekli¤i ayarlanabilir üst sepet
Önden ayarl› arka ayaklar
Ses ve ›s› izolasyonu
Enerji Tüketimi: 1,05 kWh
Su Tüketimi: 9 lt
Kapasite: 12 kiflilik yemek tak›m›
Ürün Ölçüleri (YxGxD):
Parmak ‹zi
820-920x598x550 mm
Türkiye’nin ilk çift çekmeceli tam
ankastre bulafl›k makinesi Arçelik
• Çift Çekmeceli Tam Ankastre Bulafl›k Makinesi
• Kap› üzerinde bafllat-bitir butonu
• 12 kiflilik
• Alt ve üst sepeti ayr› ayr› kullanma olana¤›
• Az bulafl›k özelli¤i
• Zaman programlama
• Tuz ve parlat›c› uyar›s›
• Çocuk kilidi
• Fincan raflar›
• 9 Y›kama Program›:
Ön Y›kama, Yo¤un, Narin, H›zl›, Normal,
Yo¤un Ekonomi, Normal Ekonomi,
Hassas Ekonomi, H›zl› Ekonomi
• Enerji Tüketimi: 0,64 kWh
• Su Tüketimi: 8 lt (bir çekmecede)
• Ses Seviyesi: 48 dBA
• Ürün Ölçüleri (YxGxD): 820-870x595x570 mm
Enerji Performans› :
Y›kama Performans› :
Kurutma Performans› :
B›rakmaz
Ankastre Bulafl›k Makinelerinde 300 TL indirim f›rsat›.
BU LAfiI K MA K‹NELER‹
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
KOMB‹NASYON 1
(ADC 1077 S + ADC 1044 TS + ADC 2044 TD)
KOMB‹NASYON 2
(ADC 1077 S + ADC 1044 TS + ADC 2056 TAD)
KOMB‹NASYON 3
(ADC 1077 S + ADC 1076 TAS + ADC 2056 TAD)
KOMB‹NASYON 4
(ADC 1077 S + ADC 1064 Tfi + ADC 2076 CTAD + ADC 1076 TAS)
AN KASTRE B UZDOLA PLARI
INOX BUZDOLAPLARI
1500 Kombi
Kombi (üst so¤utucu, alt dondurucu), tek kompresör
1505 Kombi kabin
Kombi kabin (üst flarapl›k, alt kiler bölmesi), 2 kompresörlü, elektronik
ANKASTRE SO⁄UTUCULAR
A 1042 TS
TEZGAH ALTI SO⁄UTUCU (Antibakteriyel Gümüfl + iç kaplama) 130 LT (81,3-86,3x59,8x54,5 cm)
A 1044 TdS
TEZGAH SEV‹YES‹ SO⁄UTUCU+DONDURUCULU (Antibakteriyel Gümüfl + iç kaplama)
A 1077 YS
TEK KAPILI SO⁄UTUCU / TELESKOB‹K RAYLI / GÜMÜfi KAPLAMA / MAV‹ IfiIK TEKNOLOJ‹S‹
A 2071 K
YARI NF KOMB‹ / 3 ÇEKMECEL‹ 283 LT (177x54x53,5 cm) (YEN‹)
A 1064 YTAfi
fiARAPLIK 35 fi‹fiE KAP. / 5-18 °C
ANKASTRE DONDURUCULAR
A 2022 TD
2 BÖLMEL‹ TEZGÂH ALTI D.DOND. 96 LT (81,3-86,3x59,8x54,5 cm)
A 1087 NFD
8 BÖLMEL‹ NF DONDURUCU 220 LT (177x54x53,5 cm)
ÇEKMEC EL‹ A NK AS TRE BUZ DOL APL ARI
A 1076 YCTAS
A 2076 YCTAD
2 ÇEKMECEL‹ SO⁄UTUCU / TELESKOP‹K RAYLI / ELEKTRON‹K
2 ÇEKMECEL‹ DONDURUCU / TELESKOP‹K RAYLI / ELEKTRON‹K / A ENERJ‹
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT
10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
1.365
1.581
1.971
1.503
1.473
455
527
657
501
491
455
527
657
501
491
1.365
1.581
1.971
1.503
1.473
207
240
299
228
223
207
240
299
228
223
1.449
1.680
2.093
1.596
1.561
140
162
202
154
151
140
162
202
154
151
1.540
1.782
2.222
1.694
1.661
2.094
1.695
1.608
1.959
698
565
536
653
698
565
536
653
2.094
1.695
1.608
1.959
318
257
244
298
318
257
244
298
2.226
1.799
1.708
2.086
214
173
164
200
214
173
164
200
2.354
1.903
1.804
2.200
1.584
2.403
528
801
528
801
1.584
2.403
241
365
241
365
1.687
2.555
162
246
162
246
1.782
2.706
243
180
192
168
153
81
60
64
56
51
81
60
64
56
51
243
180
192
168
153
37
27
29
25
23
37
27
29
25
23
259
189
203
175
161
25
18
20
17
16
25
18
20
17
16
275
198
220
187
176
YARI ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
9230 PI / 9230 I Parmak izi yok
3 PROG. / Ekspres 58 dk 60°C / INOX DÜNYANIN EN HIZLI ANK. BULAfiIK MAK‹NES‹
5 PROG. / M‹N‹ LCD / INOX / Ekspres 58 dk 60°C DÜNYANIN EN HIZLI ANK. BULAfiIK MAK‹NES‹
9250 PFLI Parmak izi yok
10 PROG. / INOX / ELEKT. / Ekspres 55 dk 60°C / 9 LT DÜNYANIN EN AZ SU TÜKETEN VE HIZLI ANK. BUL. MAK.
92103 PFEI Ekolojist / Parmak izi yok
6354 EI
DAR / 5 PROG. / 45 CM GEN‹fiL‹K / ELEKTRON‹K / INOX
5 PROG. / M‹N‹ LC / ELEKT. / BEYAZ / Ekspres 58 dk 60°C DÜNYANIN EN HIZLI ANK.BULAfiIK MAK‹NES‹
9250 LB
TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
92101 FEI TECH TOUCH/ Parmak izi yok
FULL INOX ÖN YÜZEY / ELEKT / 10 LT SU TÜKET‹M‹ / PARMAK ‹Z‹ BIRAKMAZ INOX
9255 FI
FULL INOX ÖN YÜZEY / 5 PROG. / 15 K‹fi‹L‹K / ‹Ç AYDIN. / AZ BULAfiIK ÖZEL. / PAR. ‹Z‹ YOK / INOX
9251 XX LARGE
TAM ANKASTRE / 5 PROG. / 15 K‹fi‹L‹K / ELEKTRON‹K / AZ BULAfiIK ÖZELL‹⁄‹
9282 EXTRA
TAM ANKASTRE / 8 PROG. / ELEKTRON‹K / BÜYÜK TABAK YIKAMA / AZ BULAfiIK ÖZELL‹⁄‹
ÇEKMECEL‹ ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NELER‹
92151 TACB
TEK ÇEKMECEL‹ TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NES‹
92152 TACB
‹K‹ ÇEKMECEL‹ TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NES‹
ANKASTRE BULAfiIK MAK‹NES‹ ÖN PANELLER‹
BKI INOX
TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK. KAPA⁄I + SÜPÜRGEL‹K
BKB BEYAZ
TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK. KAPA⁄I + SÜPÜRGEL‹K
BKS S‹YAH
TAM ANKASTRE BULAfiIK MAK. KAPA⁄I + SÜPÜRGEL‹K
BYI INOX
YARI ANKASTRE BULAfiIK MAK. KAPA⁄I + SÜPÜRGEL‹K
BYB BEYAZ
YARI ANKASTRE BULAfiIK MAK. KAPA⁄I + SÜPÜRGEL‹K
D IVI D E & COOL K OMB ‹NASYONL ARI
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT PEfi‹NAT
PEfi‹N
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
5.007
5.085
5.235
7.266
1.669
1.695
1.745
2.422
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
3.021
1.773
1.007
591
1.007
591
3.021
1.773
897
1.032
1.980
2.127
1.872
299
344
660
709
624
299
344
660
709
624
1.008
2.337
336
779
336
779
2 TAKS‹T
1.669
1.695
1.745
2.422
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
760
772
795
1.103
5.320
5.404
5.565
7.721
512
520
535
743
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
459
269
459
269
3.213
1.883
309
181
309
181
3.399
1.991
897
1.032
1.980
2.127
1.872
136
156
301
323
284
136
156
301
323
284
952
1.092
2.107
2.261
1.988
92
105
203
217
191
92
105
203
217
191
1.012
1.155
2.233
2.387
2.101
1.008
2.337
153
355
153
355
1.071
2.485
103
239
103
239
1.133
2.629
TOPLAM F‹YAT
5.007
5.085
5.235
7.266
PEfi‹NAT
760
772
795
1.103
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
512
520
535
743
5.632
5.720
5.885
8.173
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
10 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹N
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.443
1.590
481
530
481
530
1.443
1.590
219
242
219
242
1.533
1.694
PEfi‹NAT
147
163
10 TAKS‹T
147
163
TOPLAM F‹YAT
1.617
1.793
2200 ACM
20
•
•
•
•
•
•
•
Ankastre Çamafl›r Makinelerinde
500 TL de¤ifltirme f›rsat›.
AN KAST RE Ç AMA fiIR MA K‹ NE S‹
HSBC
+6 Taksit
Akbank AXESS
+5 Taksit
Card Finans
+8 Taksit veya 4 Ay Erteleme
‹fl Bankas› Maximum
+6 Taksit veya 2 Ay Erteleme
Garanti Bonus
+5 Taksit veya 3 Ay Erteleme
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT
2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
1.950
650
650
1.950
296
296
2.072
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
PEfi‹NAT 2 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
432
882
YKB World
+8 Taksit veya 5 Ay Erteleme
Y›kama Kapasitesi: 7 kg
Su Tüketimi: 49 lt
Elektrik Tüketimi: 1,05 kWh
Renk: Beyaz
Y›kama Program›: 16
Yükseklik: 84 cm
Genifllik: 60 cm
Derinlik: 54 cm
PEfi‹N
PEfi‹N
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.50 HP, GÜÇ: 370 W
Y‹YECEK ARTI⁄I Ö⁄ÜTME / 0.65 HP, GÜÇ: 405 W
•
•
•
•
•
•
•
•
Yumuflat›c› fonksiyonlar›
H›zl› y›kama fonksiyonu
‹lave durulama fonksiyonu
Program sonu alarm›
Kademeli devir ve s›cakl›k seçimi
Su taflma emniyet sistemi
30 cm’lik büyük yükleme a¤z›
Enerji Performans›: A
Y›kama Performans›: A
S›kma Performans›: B
S›kma Devri: 1200 devir/dakika
PEfi‹N F‹YATINA 3 TAKS‹T
- %20 1200 DEV‹R / 7 KG / ANKASTRE ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
2200 ACM
Y‹YECEK A RTI⁄I Ö⁄ÜTM E M AK‹ NE LER‹
110 YAÖ
115 YAÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LCD ekranl›
Ankastre Çamafl›r Makinesi
Kalan zaman özelli¤i
Zaman programlama özelli¤i
Elektronik su kontrol sistemi
Ak›ll› kontrol sistemi
Yard›mc› Fonksiyonlar:
- Ön y›kama
- H›zl› y›kama
- ‹lave su
- K›r›fl›k açma
144
294
144
294
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri 2010 Avrupa Program›’nda” “Yönetim” kategorisi
finalisti. “Türkiye Program›’nda” “Yönetim”
ve “Ürün” kategorilerinde iki birincilik ödülü,
“Ürün” kategorisinde iki baflar› ödülü.
Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek
yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenleyen Arçelik A.fi. Karaa¤aç Cad. 2/6 Sütlüce 34445 ‹stanbul.
• Hemen teslim uygulamalar›m›zda perakende sat›fl fiyat›ndan peflinat düflüldükten sonra (KDV dahil) ankastre ürünlerin 1+3
seçene¤inde %0, 1+6 seçene¤inde %2,47, 1+10 seçene¤inde %2,67 vade fark› uygulanm›flt›r. Vade farklar› ürünler aras›nda
fiyat yuvarlamalar› nedeniyle ± %1 de¤iflebilir. • Kampanyam›zdaki ürünler Arçelik Yetkili Sat›c›lar›’ndan hemen teslim edilir.
• Arçelik, ürünlerinde renk ve görünüm de¤iflikli¤i yapma hakk›n› sakl› tutar. • “Peflin fiyat›na taksitle” uygulamas› olan
seçeneklerde ürün bedelinin tamam›n›n nakit olarak ödenece¤i durumlarda müflterimizin belirli bir indirimden yararlanma hakk›
vard›r. • Tavsiye edilen perakende fiyatlar›m›z 1 Haziran 2011’den itibaren geçerli olup, üretim ve stok
imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl›fllarda Arçelik A.fi.’nin aç›klam›fl
oldu¤u bilgiler ve fiyatlar geçerlidir. Olabilecek bask› ve yaz›m hatalar› ba¤lay›c› de¤ildir.
432
882
PEfi‹NAT + 6 TAKS‹T
PEfi‹NAT
6 TAKS‹T
TOPLAM F‹YAT
66
134
66
134
462
938
DÜNYADA BEYAZ EfiYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ
Üretimde Enerji Verimlili¤i
(Energy Efficiency in Green Factories)
kapsam›nda, 8 iflletmeye “Gold Certificate”.
PEfi‹NAT
199
10 TAKS‹T
199
TOPLAM F‹YAT
2.189
PEfi‹NAT + 10 TAKS‹T
PEfi‹NAT 10 TAKS‹T TOPLAM F‹YAT
44
90
44
90
484
990
Tübitak 9. Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli Firma Ürün Ödülü.

Benzer belgeler

Ankastre Çamafl›r Makinelerinde 500 TL de¤ifltirme f›rsat›.

Ankastre Çamafl›r Makinelerinde 500 TL de¤ifltirme f›rsat›. Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenle...

Detaylı

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden Fiyatlar›m›z TL’dir; KDV ve bandrol dahildir. • KDV, bandrol veya di¤er vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. • Kampanyay› düzenle...

Detaylı

ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl

ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanl Enerji Performans›: A Y›kama Performans›: A S›kma Performans›: B S›kma Devri: 1200 devir/dakika

Detaylı

Sağlıklı Beslenmenin Yeni Yolu: Arçelik Gurme Ankastre Fırın

Sağlıklı Beslenmenin Yeni Yolu: Arçelik Gurme Ankastre Fırın • Renk: Inoks • Parmak izi bırakmaz inoks Çevre dostu temizleme sistemi: Leke bırakmayan

Detaylı

Ankastre Paketler

Ankastre Paketler • Renk: Kahverengi ön panel (vizon)

Detaylı