Tough Truckin - Laboratuvar Güvenliği

Yorumlar

Transkript

Tough Truckin - Laboratuvar Güvenliği
Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti
•
Karayoluyla Uluslararası Tehlikeli Madde
Taşımacılığı (ADR) hakkındaki Avrupa Anlaşması,
Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu nezdinde
30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre'de yapılmış ve 29
Ocak 1968'de yürürlüğe girmiştir.
9 Anlaşma, 21 Ağustos 1975'te
New York'ta "tadil eden 14. (3)
madde protokolü" gereğince tadil
edilmiş ve bu hali de 19 Nisan
1985'te yürürlüğe girmiştir.
9 ADR hükümleri yürürlüğe girdiğinden bu
yana talimatnamenin A ve B bölümleri
düzenli olarak tadil edilmektedir.
9 Bu talimatnameler 1992 ve 2000 yılları
arasında tamamen revize edilmiştir. Yeniden
yapılanan talimatnamenin ilk versiyonu 1
Temmuz 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.
9 Bu talimatnameler ECE/TRANS/140 adıyla
Cilt 1 ve Cilt 2 şeklinde yayımlanmıştır ve
30 Haziran 2003 tarihine kadar da
uygulamada kalmıştır. ("ADR 2001")
9 İlk versiyon (ADR 1999) 1 Ocak 2003
tarihi itibariyle uygulamadan kalkmıştır.
9 Yeni düzeltmeler 1 Ocak 2003 tarihinde
yürürlüğe girmiş ve netice olarak yine
sağlamlaştırılmış olan yeniden yapılanan
ikinci versiyonu ECE/TRANS/160
adıyla Cilt 1 ve Cilt 2 şeklinde
yayımlanmıştır. ("ADR 2003")
SRC BELGESİ HUKUKİ DAYANAK
8 Şubat 2008 SALI RESMİ GAZETE Sayı : 26781
________________________________________
TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008
MADDE 516- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı
faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan
şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları
zorunludur.”
9
9
9
9
9
Araç Sürürcüsü - Gönderen
Taşıyıcı - Alıcı
Yükleyici - Paketleyici
Doldurucu - İşletmeci
Araç Sahibi -Yedek Sürücü
9 2 ikaz tabelası
9 2 Yangın söndürücü
(2 kg,6kg)
9 2 Uyarı işaretleri
9 1 El feneri
9 1 Fosforlu Yelek
9 Gaz Maskesi
9 En az 1 takoz her araç için
9 Kaza Talimatnamesinde
yazılı olan yük güvenliği
donanımları
9 Taşıma evrakları
9 Tehlikeli yük nakliyelerinde
daima bir nakliye evrakı
gerekmektedir.
9 Evrakların içeriği yükler, kaza
talimatnamesi ile uyumlu
olmalıdır.
ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir
araçta bulunması gerekli evraklar listesi;
1. Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi
(ADR 5.4.1.1.1)
2. Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3)
3. Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1Sertifiakate of Aproval)
4. ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1)
5. Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport
(ADR 1.10.1.4)
6.
7.
8.
9.
ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR 8.1.2.1 ve 1.5)
Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik
Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c)
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik
Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2)
Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO
Belgesi –ADR -5.4.2) Konteynır ve araçlar için
taşımanın deniz yolu ile devam etmesi
durumunda
9 Yükleyici firma en geç yola çıkmadan önce
vermek zorundadır.
9 Araç sürücüsü ve yedek sürücüsü yola çıkmadan
önce mutlaka okumalıdır.
9 Gönderen hazırlamalıdır.
9 Tehlikeli madde ile ilgili tüm bilgiler, taşıyıcı
firmaya taşıma başlamadan önce bildirilmelidir.
9 Taşıma ile ilgili evraklar sürücü kabininde
kolayca bulunacak, görülecek yerde olmalıdır.
9 Tehlike anında, tüm önlemler zamanında
uygulanmalıdır.
9 Taşıyıcı firma; araç personelin talimatnameyi
okuduğundan ve yapılması
9 Gerekenleri uygulayabileceğinden emin olmak
zorundadır.
9 Kaza/Yazılı talimatlar ADR’nin en
önemli evraklarından olup, sürücünün
bir kaza sırasında nasıl davranması
gerektiğini belirtmektedir.
9 Gönderen, kaza talimatnamesinin
içeriği ve bilgilerin doğruluğundan
sorumludur.
9 Tek madde için, grup yükler için veya
sınıfa özel olabilir.
9 Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir
dilde olmak zorundadır.
9 Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak
zorundadır:
‰ Çıkılan ülke dilinde
‰ Geçilecek ülkeler dilinde
‰ Araç sürücüsünün dilinde
‰ Varış ülkesi dilinde
9 Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce
taşınmaları için gerekli şekilde ambalâjlanmalıdır.
9 Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve
taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi
Komisyonu’ndan izin alınması mecburidir.
9 Elektrik donatımları kısa devre,
kontak yapmayacak ve kıvılcım
meydana getirmeyecek şekilde
düzenlenmiş ve izole edilmiş
olmalıdır.
9 Sürücünün kolayca kullanabileceği
yerde iki yangın söndürme cihazı
bulundurulmalıdır.
9 Park etme durumunda araç, sürücüsü
veya bir başkası tarafından devamlı
gözetlenmelidir.
9 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli
madde taşıyan araç, diğer araçlarla arasında en az 50
metre mesafe bırakarak seyir etmelidir.
9 Duraklamalarda bu mesafe 20 metreden az
olmamalıdır.
9 Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır
durumda bırakılmamalıdır.
9 Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerlerinde
en çok 25 km. yerleşim yerleri dışında en çok 50 km
hızla seyredebilir.
9 Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce
taşınmaları için gerekli şekilde ambalajlanmalıdır.
9 Ambalajlarının bozulmaması, patlayıcı madde bulunan
kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi,
yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için
gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
9 Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve
zedelenen tehlikeli maddeler yüklenmemeli, böyle bir
durumda, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler
alınmadan yola devam edilmemelidir.
9 Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi
kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması
sırasında, bulundukları yere 30 metre mesafe içinde
sigara ve benzerleri içilmemeli, kibrit, çakmak,
aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım
çıkaran aletler kullanılmamalı, araçların içinde 6 voltu
geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile
girilmemelidir.
Tehlike İşareti
‰ Sevk edilen kapların,
‰ Tankların,
‰ Tankerlerin veya
‰ Araçların üzerine konulabilir
‰ En az 10 cm x 10 cm olmalıdır.
Turuncu uyarı tabelası
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Nakliye birliğinin işareti
En az gidilecek yöne önde ve arkada
Radyoaktif maddeler için her zaman
Net ağırlığı > 50 kg 6.2, 1.1-1.5 sınıfı
Net ağırlığı > 1000 kg 2, 3, 4, 5, 6.1, 8 sınıfı ve 9 sınıfı
Çok tehlikeli maddeler
40cm x 30cm (PKW 30cm x 12cm)
 Sadece trafikte
 1000 l den sonraki trafikteki tanklar
 3000 l den sonraki tren yollarındaki
tanklar
ve
 B5/GGVS ile bağlantılı olan
maddeler
Tehlike no.su
Madde no.su
XX423
423
1428
1428
Örneğin: Sıvı halindeki madde nakli
Örneğin: (Tanker) Üç tane tank
içerisinde iki ayrı sıvı var.
Örneğin: Patlayıcı madde nakli
Örneğin: Katı ve ateşlenebilir
maddelerin nakli
Örneğin: Patlayıcı maddelerin nakli
Örneğin: Benzin
Örneğin:Tuz ruhu
Örneğin: Aracın tehlikeli madde taşıdığı
romörk mü, traktör mü olduğu çekiciden
anlaşılmıyor.
Örneğin: Sıvı halinde yanıcı ama B.5
madde değil
Örneğin: Zehirli Madde ama B.5 Madde değil
Örneğin:
Nitrojen dioksit – 265
Uluslararası No:1067
Tehlikeli maddeler ve yükler
Trende ki tehlike ikaz işaretleri
Örneğin:
Formaldehid – 83
Uluslararası No:1198