2012-2014 Stratejik Plan - antalya

Yorumlar

Transkript

2012-2014 Stratejik Plan - antalya
173
)
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN
2010 – 2014
3
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN
2010 – 2014
2010 - KUMLUCA
4
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu
celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Rûhumun senden ilahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne na-mahrem
eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY
5
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
-2-
Büyük davamız, en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet
olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarda değil,
düşüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milleti'nin
dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için, fikir ve
hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı,
ancak, yasal bir planla ve en akılcı bir şekilde çalışmakla mümkün olabilir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
-3-
KUMLUCA İLÇESİ
-4-
ÖNSÖZ
Geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performansları önceden belirtilmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, kurumların stratejik plan hazırlamalarını yasalaştıran
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Buna göre kamu
kurumları, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemleri, kaynak dağılımlarını ve performans göstergelerini içeren
planlarını oluşturacaklardır.
Özü itibariyle stratejik planlama veya stratejik yönetim, kurumların varlık nedenleri olan
misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini de destekleyen stratejileri oluşturma
sürecidir. Diğer bir ifadeyle, mevcut durumdan yola çıkarak gelecekteki hedefleri belirlemek için
yol haritası hazırlamaktır. Stratejiler, net bir şekilde belirlenen hedeflere yönelik iyileştirme amaçlı
faaliyetlerin belirlenmesi ve basarıyla gerçekleştirilmesidir. Stratejik planlamada, yapılacak
faaliyetler ile bunların kim tarafından, ne zaman, nasıl yapılacağının ve basarı göstergelerinin ne
olacağının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Stratejik plan paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, takım ruhu ve personel
katılımını öncelemesi, sonuçlara yönelik performans ölçümlerinin kullanılması verilerin toplanması
ve yorumlanmasına yönelik olması, etkin ve etkili kaynak yönetim ve dağılmasını içermesi
-5-
açısından toplam kalite anlayışıyla da örtüşmektedir. Kalite kültürünü kurum değerleri ve
bünyesindeki tüm faaliyet alanları ile içselleştirme anlayışı içinde ve stratejik yönetim bilinci ile
hazırlanmış olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, 2010 – 2014 Stratejik Planı, zaman dinamiği
içinde gelişen ve değişen şartlara bağlı olarak gerektiğinde gözden geçirilecek ve geliştirilecek
nitelikte hazırlanmıştır. Bu plan aynı zamanda önümüzdeki yıllarda, kurumun gelişimine yönelik bir
kılavuz niteliğini taşımaktadır.
Bu planın, eğitimimizin geleceğe yürüyüşünde emin adımların atılmasını sağlayacağı ve
eğitimi yeni ufuklara taşıyacağı inancındayım. Bu düşünceler içerisinde, planın hazırlanmasında
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Salih IŞIK
Kumluca Kaymakamı
-6-
SUNUŞ
Dünya’da ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin
sınır tanımaz bir biçimde dünyanın her yerine yayılması küreselleşme (Globalleşme) olarak
tanımlanmaktadır. Küreselleşme, yeni bin yılın siyasi, ekonomik, sosyal yaşamın kaçınılmaz bir
olgusu olarak tüm ülkeleri ve dolayısıyla süreçleri etkileyebilmektedir. Hızlı ve devamlı bir değişim
süreci içinde bulunduğumuz günümüzde, değişim sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçiş, bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme, artan nüfus, göç hareketleri,
yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler sonucu yönetim anlayışında
yaşanan değişimler yatmaktadır. Bu nedenle bilgi temelli topluma ve bilgi temelli ekonomiye doğru
gidilmektedir. Gerçek anlamda refah toplumuna geçiş için bilginin üretilmesi, yayılması, araştırma,
eğitim ve yenilik yapmanın özendirilmesi gerekir. Geçmişten günümüze doğru gelirken yaratıcılığın
getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze
sererek kendini göstermektedir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine
dayanan, güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış
zaman
diliminde
gerçekleşecek
uygulama
faaliyetleri
ile
(STRATEJİK
PLAN)
gerçekleşebilmektedir. Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler bilgi toplumunun gün
-7-
geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi
arttırmak ve güçlendirmek istemekteyiz.
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefi doğrultusunda, Türkiye’nin 21.
yüzyılda kültür ve uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak çağa uyum sağlamış, çağı
yönlendirebilecek yenilikçi ve yaratıcı gençler yetiştirmek, geleceğimizin teminatı olan
öğrencilerimize daha iyi imkânlar sunarak, Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere
taşıyacak bireyler haline getirebilmek için öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle özverili bir şekilde
tüm azmimizle çalışmaktayız.
Geçmişten gelen değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık,
çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.
Eğitimde kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim basta olmak üzere insan kaynakları ve
kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, halkla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkilerin verimliliğini
kapsayan 2010–2014 stratejik planımız hazırlanmıştır.
“Bir milleti hür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve
hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen
eğitimdir.”Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “eğitim” de
ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2010 – 2014 yılları
arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz.
Kurumumuzun stratejik planı, kurumumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve
vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir
görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.
Eğitimimizin geleceğe yürüyüşünde emin adımların atılmasını sağlayacağı ve eğitimi yeni
ufuklara taşıyacağı şüphesiz olan Stratejik Planımızın, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Seydi DOĞAN
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü
-8-
İLETİŞİM
Hükümet Konağı Kat:3 07350
Kumluca - ANTALYA
0242 887 10 06
0242 887 66 75
[email protected]
www.kumluca.meb.gov.tr
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olan 2010–2014 Stratejik Planı üzerindeki işleme, çoğaltma ve
yayın hakları Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Bu planın hiçbir bölümü Kumluca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün yazılı izni olmadan kısmen, özet halinde veya tamamen, aynen ya da üzerinde değişiklik yapılarak
çoğaltılamaz, nüshaları dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
-9-
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
17
Yasal Çerçeve
19
1.
DURUM ANALİZİ
21
1.1.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum İçi Analizi
21
1.1.1. Kumluca’nın Eğitim Tarihçesi
22
1.1.2. Eğitim Kurumlarımız
22
1.1.2.1 Okul Öncesi
1.1.2.2.İlköğretim
1.1.2.3. Ortaöğretim
1.1.2.4. Çıraklık ve Yaygın Eğitim
1.1.2.5. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
1.1.2.6. Yüksek Öğretim
1.2.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu
27
1.3.
İlçe Resmi Okul ve Kurum Öğretmen ve İdareci Sayıları
28
1.3.1.Türlerine Göre Okullarımız
28
1.3.2.Öğretim Şekline Göre Sayısal Veriler
28
1.3.3.Mevcut Durum
29
1.3.4. İlçe Resmi Okul Öğrenci Sayıları
29
1.3.5.Şube/Derslik Sayısı
29
1.3.6.Personel ve Öğretmen Durumu
30
1.3.7.B.S.İ.O Yapan İlköğretim Okullarının Sayısı ve Öğrenci Sayıları
30
1.4.Diğer Kurumlar
1.5.
2.
30
1.4.1.Kamu Kurumları
31
1.4.2.Özel Eğitim Kurumları
31
1.4.3.Özel Öğrenci Yurtları
31
Öğretim Şekline Göre Sayısal Veri Grafikleri
32
1.5.1. Okul Öncesi Öğrenci Dağılımı
32
1.5.2. İlköğretim Öğrenci Dağılımı
32
1.5.3. Ortaöğretim Öğrenci Dağılımı
32
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
33
2.1.
Yönetim Hizmetleri
34
2.2.
Personel Hizmetleri
35
- 10 -
3.
4.
2.3.
Eğitim Öğretim Hizmetleri
36
2.4.
Bütçe ve Yatırım Hizmetleri
39
2.5.
Araştırma Planlama ve İstatistik Hizmetleri
40
2.6.
Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri
40
2.7.
Sivil Savunma Hizmetleri
41
2.8.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
41
FAALİYET ALANLARIYLA ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
3.1.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları
43
3.2.
Bölümlerin Sunmuş Olduğu Hizmetler
44
3.2.1. Özlük Bölümü
44
3.2.2. Atama Bölümü
44
3.2.3. İnceleme-Soruşturma-Değerlendirme Bölümü
44
3.2.4. Kültür Bölümü
45
3.2.5. Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
46
3.2.6. Program Geliştirme Bölümü
46
3.2.7. Hizmet içi Eğitim Bölümü
47
3.2.8. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
47
3.2.9. Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
48
3.2.10. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
49
3.2.11. Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
49
3.2.12. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü
50
3.2.13. Burslar ve Yurtlar Bölümü
50
3.2.14. Özel Öğretim Kurumları Bölümü
50
3.2.15. Sağlık İşleri Bölümü
51
3.2.16. Yaygın Eğitim Bölümü
51
3.2.17. Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü
52
3.2.18. Araştırma-Planlama ve İstatistik Bölümü
52
3.2.19. Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü
53
3.2.20. Eğitim Araçları ve Donanım Bölümü
53
3.2.21. Arşiv ve İdari Bölümü
54
3.2.22. Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
54
3.2.23. Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
54
PAYDAŞ ANALİZİ
- 11 -
4.1.
Paydaş Analizi
55
4.1.1. İç Paydaşlar
55
4.1.2. Dış Paydaşlar
56
4.1.3. Paydaş Hizmetler Matrisi
57
4.1.3.1.
İç Paydaş Hizmetler Matrisi
58
4.1.3.2.
Dış Paydaş Hizmetler Matrisi
58
4.1.4.Etki Önem Matrisi
4.2.
59
4.1.4.1.
İç Paydaş Etki Önem Matrisi
61
4.1.4.2.
Dış Paydaş Etki Önem Matrisi
63
Kurum İçi Analiz
64
4.2.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yönetim Yapısı ve Birimleri
65
4.2.2. Kurum Personelinin Sayısı, Dağılımı ve Eğitim Düzeyi
66
4.2.3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İletişim ve Karar Alma Süreçleri 67
4.2.4.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknolojik Alt Yapısı ve
Teknolojiyi Kullanma Düzeyi
67
4.2.5.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ait Bina ve Araç Sayısı
4.3. Eğitim Kurumları İle İlgili Veriler
68
68
4.3.1. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğrenci Bilgileri
68
4.3.1.1.Öğretim Şekline Göre Sayısal Veriler
68
4.3.1.2.Normal ve İkili Öğretim Yapan Okul Öncesi Verileri
68
4.3.1.3.Okul Öncesi Eğitim Kurumları Verileri
69
4.3.2.İlköğretim Okulları Sayısal Veriler
70
4.3.2.1. 2009-2010 Yılı İlköğretim 1. Kademe Derslik ve Derslik Başına
Düşen Öğrenci Sayıları
71
4.3.2.2. 2009-2010 Yılı İlköğretim 2. Kademe Derslik ve Derslik Başına
Düşen Öğrenci Sayıları
72
4.3.2.3. İlköğretim Okulları Derslik Öğrenci Oranı
73
4.3.2.4.İlköğretim 6. Sınıf 2009-2010 yılı SBS Ortalaması
74
4.3.2.5.İlköğretim 7. Sınıf 2009-2010 Yılı SBS Ortalaması
75
4.3.2.6. İlköğretim 8. Sınıf 2009-2010 Yılı SBS Ortalaması
76
4.3.2.7. İlköğretim Son Beş Yılın OKS-SBS Ortalaması
77
4.3.2.8. Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları
78
4.3.2.9. Taşımalı Eğitim
78
- 12 -
4.3.2.10 Kapalı Okullarla İlgili Bilgiler
79
4.3.2.11 İlköğretim Okulları 2009–2010 Yılı Derslik ve Derslik Başına Düşen
Öğrenci Sayıları
80
4.3.3. Ortaöğretim Okulları Sayısal Veriler
81
4.3.3.1.Ortaöğretim Okullarının Açılış ve Öğrenci Durumları ve Geçmiş
Yıllara Ait Veriler
81
4.3.3.2. 2009–2010 Yılı Genel ve Mesleki Liselerin Branşlara Göre Kültür ve
Meslek Dersi Öğretmen Sayıları
82
4.3.4.Yaygın Eğitim
89
4.3.4.1. 2009-2010 Yılında Düzenlenen Hizmetiçi Seminerler
89
4.3.4.2. 2009-2010 Yılında Düzenlenen Hizmetiçi Kursları
89
4.3.4.3.Halk Eğitim Merkezi Kursları
90
4.3.4.4.Rehberlik Araştırma Merkezi Seminerleri
94
4.3.4.5.Mesleki Eğitim ve Çıraklık Merkezi ile ilgili bilgiler
95
4.3.5.Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Projeleri
97
5.
ÇEVRE ANALİZİ
101
5.1.
Kumluca’nın Tarihçesi
101
5.2.
Nüfus 90
102
5.3.
İdari Yapı
104
5.4.
Coğrafi Konum ve Coğrafi Özellikleri
105
5.4.1.Jeolojik Yapı
105
5.4.2.Yeryüzü Şekilleri
106
5.4.3.Akarsular
106
5.4.4.Yaylalar
106
5.4.5.İklim
106
5.4.6.Bitki Örtüsü
106
Ekonomik Yapı
107
5.5.1.Tarım
108
5.5.2.Hayvancılık
115
5.5.3.Turizm
116
5.5.
5.5.3.1. Sosyal Hayat
5.6.
117
Kültür ve Sanat
118
- 13 -
5.6.1.Gelenek – Görenekler Mahalli Oyunlar
120
5.6.2.Milli Örf ve Adetler
120
5.6.3. Mahalli Kıyafetler
120
5.6.4.Mahalli El Sanatları
120
5.6.5.Geleneksel Düğün Törenleri
121
5.6.7.Mahalli Yemekler ve Sofra Adabı
122
5.6.8.Büyükler ve Küçükler İçin Eğlence Oyunları
122
5.6.9.Efsaneler
123
5.6.9.1.Kumluca’nın Adının Nereden Geldiği
6.
GZFT(Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) ANALİZİ
6.1.İç Faktörler (Güçlü Yönlerimiz, Zayıf Yönlerimiz)
125
125
6.1.1. Kuvvetli Yönlerimiz
125
6.1.2. Zayıf Yönlerimiz
126
6.2.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Karşılaşabileceği Fırsat ve Tehditler
7.
124
127
6.2.1. Fırsatlarımız
128
6.2.2. Tehditler
129
GELECEĞE BAKIŞ
130
7.1.
Misyon Bildirisi
130
7.2.
Vizyon Bildirisi
130
7.3.
Temel Değerler
131
7.3.1. Değerlerimiz
131
7.3.2. İlkelerimiz
131
7.3.3. Kalite Politikamız
7.4.Stratejik Amaçlar-Stratejik Hedefler-Performans Hedefleri-Faaliyetler
7.4.1Temalar
132
132
7.4.2.Stratejik Plan Amaç-Hedef-Faaliyet-Sorumluluk ve Performans Gösterge
Tablosu
134
8.
BÜTÇE VE MALİYETLENDİRME
159
9.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
163
10. STRATEJİK YÖNETİM SÖZLÜĞÜ
166
11. . KISALTMALAR
170
12. EKLER
172
- 14 -
GİRİŞ
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik plan çalışmalarında, DPT tarafından
hazırlanan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve bütüncül bir
yaklaşım esas alınmıştır. Buna bağlı olarak, Kumluca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uygulanmak
üzere stratejik plan modelleri araştırılmış. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu stratejik planlar incelenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar başlamıştır.
Öncelikle Stratejik Planlama Ekibi kurulması ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi
planlanmıştır. Stratejik Planlama sürecininki yolculuğunda atacağı adımlar aşağıda belirtilmiştir.
Stratejik Plan Modelinin uygulanmasına, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planını yürütmek, iç eğitimleri yapmak ve çalışmaları koordine
etmek üzere AR-GE Biriminin bünyesinde bir ekip oluşturularak başlanmıştır.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Planlama Ekibi üyelerine başlangıçta üst
yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Kurum
amirlerinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve
görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 15-16 /03/ 2010 tarihinde iki aşamalı olarak ilk gün Mimar
Sinan İlköğretim Okulu toplantı salonunda ikinci gün de Kumluca Öğretmen Evi’nde uygulamalı
olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminden Nebahat CAN GÜZEL tarafından okul
idarecilerinde yönelik Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi Hizmet İçi Semineri yapılmıştır.
Eğitimlerin ardından durum analizi çalışmalarına başlanmıştır. Kumluca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü durum analizi çalışmaları başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince
hazırlanan istatistiksel veriler derlenmiş ve paydaş analizi çalışması yapılmış ve paydaş beklentileri
araştırması anket çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle iç paydaşlara yönelik
tüm personele online olarak internet ortamında ve öğrencilere daha sonra da dış paydaşlara yönelik
memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Durum analizi çalışmaları sırasında toplanan veriler, doküman
ve istatistikler ile anket sonuçlar ışığında güçlü ve gelişime açık yönleri ile Müdürlüğümüzün
geçmiş performansı ve eğitim göstergeleri incelenmiş ve planlamaya destek veren alanında uzman
rehberlik öğretmenlerinin de yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonrasında güçlü ve
- 15 -
zayıf yönlerimizi belirlemiş ve GZFT analizimiz ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak da Stratejik
amaç ve hedeflerimiz belirlenmeye başlamıştır. Ayrıca aynı dönemde Çevre Analizi çalışmaları
yapılmış ve Kumluca şehrinin tarihsel yapısı ve günümüzdeki yeri ve önemi ile ilgili bilgiler
Kumluca Belediyesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda SP çalışmalarına dahil edilmiştir. Ayrıca
Kumluca’ nın eğitim tarihçesi de bu çalışmalar süresince araştırılmış ve ulaşılabilen yazılı ve yazılı
olmayan kaynaklar Stratejik Plan’ a eklenmiştir.
Bu dönem içinde Ar-Ge Birimimiz yoğun bir çalışma içinde olmuşlardır. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Ar-Ge Birimi Koordinatörü’nün de katılımda
bulunduğu toplantılar düzenlenmiş ve stratejik amaç ve hedeflere yön göstermesi açısından misyon
ve vizyonun oluşturulması, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen stratejik amaçlarla uyumlu ölçülebilir stratejik hedeflerin belirlenmesinden sonra
bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler SPE’ de belirlenmiştir.
Son olarak performans göstergeleri belirlenerek, izleme ve değerlendirmenin performans
alanlarında nasıl yapılacağı belirlenmiştir.
Hazırlanan stratejik plan taslağı, incelenmek üzere Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Arge
Bürosu’na gönderilerek görüş ve önerilerine sunulmuş, buralardan gelen raporlar doğrultusunda
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Taslak, son olarak Üst Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığının stratejik planları inceleme seminerlerinde yapılan uyarılar ışığında
planda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Elimizdeki Strateji Geliştirme Şubesi’ne bağlı olarak kurulan
AR-GE Birimi tarafından stratejik plana son şekli verilmiştir. Stratejik Plan, akademik tez yazım
yönergeleri incelenerek yazılmıştır.
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ
- 16 -
YASAL ÇERÇEVE
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve
hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap
verilebilirliği
ve
saydamlığı
sağlamak
üzere
kamu
mali
yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü
düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme
ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”
denilmektedir. Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir
politika belgesi niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan beklediği örnek ve öncü olma
misyonuna, Türkiye’nin AB vizyonuna uygun bir “MEB Stratejik Planı”, Bakanlığımızın hazırlayıp
yürürlüğe koymak durumunda olduğu en öncelikli konulardan birisidir. 5018 sayılı Kanunda
öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine
ilişkin
takvimin
tespiti
ile
stratejik
planların,
kalkınma
programları
ve
programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli ve 26179
sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 2006/55 sayılı Genelge ile stratejik
planlama sürecini başlatmıştır. MEB’in ilk stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde 2010–
2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yukarıda adı geçen yasal gerekçeler çerçevesinde
2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planını hazırlamış olup Üst Kurul’un imzasına sunduktan
sonra valilik onayı ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır.
- 17 -
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
SIRA ADI SOYADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GÖREVİ
SALİH IŞIK
İlçe Kaymakamı
SEYDİ DOĞAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
CELİL ÇOBAN
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
YUSUF TEKDEMİR
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
SEMİH AKÇA
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
ŞABAN DARIYEMEZ
Ar-Ge Koordinatörü
Tablo 1
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
1.
Yusuf TEKDEMİR
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
2.
Şaban DARIYEMEZ
3.
Hasan IŞIK
4.
Hasan ARICAN
5.
Bayram TUĞRUL
İlçe Milli Eğitim ARGE
Koordinatörü
Kumluca Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı
Kumluca Anadolu Öğretmen Lisesi
Müdür Yardımcısı
Şef
6.
Yusuf ÇELİK
AR-GE
Tablo 2
- 18 -
BİRİNCİ BÖLÜM
1. DURUM ANALİZİ
1.1 KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ ANALİZİ
1.1.1. KUMLUCA’NIN EĞİTİM TARİHÇESİ
Türkiye’nin incisi, turizm cenneti güzel Antalya’mızın şirin ilçesi Kumluca’da,
ilkçağlardan beri birçok kavmin yaşadığı çeşitli devletlerin kurulduğu tarihi eserlerden ya da
kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kumluca’ nın eğitim tarihçesi araştırması ile ilgili olarak
yapılan çalışmalarda elde edilen yazılı kaynaklardan, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ ‘nde, Selçuklulardan Cumhuriyet’e, Kumluca (Antalya) Bölgesi ve Akdeniz
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet
GÜÇLÜ’ nün hazırladığı Kumluca ve Kuzca Nahiyelerinin Eğitim Durumu adlı
makaleden alınan bilgilere göre durum şu şekildedir.
Kumluca’ nın eğitim tarihçesi incelendiğinde Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı
devletinin ilk dönemlerinde Kumluca bölgesinde medresenin olduğuna ilişkin bilgi
bulunmamaktadır. Hatta Kumluca bölgesinde XV.–XVI. yüzyıllarda bile medrese olmadığını
Osmanlı belgelerinde tespit edebiliyoruz.
- 19 -
M. Akdağ ve B. Karaca medrese öğrencilerinin çıkardığı sahte isyanlarını anlatırken
Teke Sancağı’nın diğer kazalarında bulunan medreselerden ve isyancı öğrencilerden söz
ederken, İğdir medreselerinden ve öğrencilerinden söz etmemesi dikkate değer bir kayıttır.
Kumluca bölgesinin öğrencileri eğitimini Antalya, İstanos, Elmalı ve Finike medreselerinde
yapmış olmalıdır. Kumluca bölgesinde eğitime ilişkin ilk verileri XIX. yüzyılın ikinci
yarısında yayınlanmaya başlanan Konya Vilayet Salnamesinde tespit ediyoruz. Buna göre
Antalya merkez kazaya bağlı olan İğdir Maa Kardıç nahiyesinde 17 cami, 5 medrese ve 20
İslam mektebi vardır. Nahiye bünyesinde gayri Müslimlere ait mektep ve kilise yoktur. XX.
yüzyılın başlarında Antalya merkez kazaya bağlı İğdir Maa Kardıç nahiyesinde bir Hükümet
dairesi, 13 camii ve mescit, 3 medrese, 10 mektep bulunuyordu. Görüldüğü gibi bölgeye
ilişkin eğitim ile ilgili verilerde önemli tutarsızlıklar vardır. S. Fikri Erten’e göre İğdir-Kardıç
nahiyesinde Kumluca Medresesi (Sarıkavak’da) ile Sarıcasu, Karacaören ve Gölcük adlı
yerleşim
yerlerinde
birer
medrese
bulunmaktaydı.1913
yılı
bilgilerini
yansıttığını
düşündüğümüz 1330/1914 mali yılına ait Konya Vilayet Salnamesine göre, Antalya kazasına
bağlı İğdir-Kardıç nahiyesinde 1896 yılında kurulan bir öğretmenli ve resmi Kumluca
İptidaisi’nde 60 erkek öğrenci okumaktadır. 1913 yılına kadar okuldan 75 öğrenci diploma
almıştır. Nahiye dâhilinde 1912 yılında kurulan bir öğretmenli, resmi Kemer İptidaisi’nin 43
erkek öğrencisi bulunmakta ve 11 öğrenciyi mezun etmiştir. Cumhuriyet’in X. yılının
eşiğinde Kumluca nahiyesinin bağlı olduğu Finike kazasında biri kasabada, dördü köy ve
nahiyelerde olmak üzere beş ilkokul vardı. Bu sayı Antalya kazaları arasında en düşük sayı
idi. Sekiz ilkokula sahip Korkuteli kazası dışında diğer kazaların 10–25 arasında ilkokulu
vardı. Finike kaza merkezinde 110 çocuktan 103’ü okurken, Kumluca ve Kuzca nahiyeleri ile
köylerinde 1833 çocuktan sadece 245’i okuyabiliyordu. Kumluca nahiye merkezinde 80 hane,
10 dükkân, bir mektep ve bir resmi daire bulunuyordu. Kuzca nahiye merkezinde ise 67 hane,
bir mektep ve bir resmi daire vardı.1936 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya il
kongresinde Kuzca’ da yedi odalı mıntıka okulu binasının ve Hasköy, Adrasan, Kumluca ve
Akçaören köylerinde büyük birer okul binasının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.
Cumhuriyet’in XV. yılına gelindiğinde Finike kazasında şehir ve kasaba merkezinde 561
kadın ve 683 erkek, köylerde 9161 kadın ile 8533 erkek yaşamaktaydı. Finike kazasının biri
kasabada dördü köyde olmak üzere toplam beş okulu vardı. Kütüphanesi olmayan kaza
merkezinde erkeklerin %50.8, kadınların %26.4, nahiye ve köylerinde erkeklerin %13.7,
kadınların %1.9 okuma yazma biliyordu.
Cumhuriyetin 50. yılı münasebetiyle basılan 1973 Antalya İl Yıllığı’na göre, Kumluca
kaza merkezinde bir ortaokul, bir lise, iki ilkokul ve köylerde 40 ilkokul bulunuyordu. Eldeki
- 20 -
en eski bulgu Kumluca’ nın ilk okulu olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na aittir. Bu
okulumuz Cumhuriyetin kuruluşundan iki yıl sonra yani 1925 yılında açılmıştır. Cumhuriyet
İlköğretim Okulu eğitim-öğretime 1925 yılında başlamış ancak 1937 yılına kadar Kumluca’
da okul binası olarak yapılmış bir bina olmadığı için okul olarak muhtelif evlerde
faaliyetlerini sürdürmüştü.
1937 yılında okulda 14 öğretmen, 2 hizmetli ve 502 öğrenci vardı. Aynı yıl devlet
tarafından yapılan Atatürk ilkokulunda ikili öğretim uygulanmıştır. Atatürk ilkokulunda 9
öğretmen ile bir hizmetli görev yaparken, 359 öğrenci eğitim görüyordu. Köy okullarında ise
117 öğretmen, 9 hizmetli, 1964 kız ile 2232 erkek öğrenci bulunuyordu. Kumluca Ortaokulu
1965 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile mahalli dernekler tarafından yaptırılmıştır. Kumluca
Çavuş Ortaokulu ise 1973–1974 öğretim yılında Çavuş kasabasında 18 öğrenci, bir öğretmen
ile eğitime başlamıştır. Kumluca Lisesi’nde 1972–1973 yılında 296 öğrenci mezun olurken,
1973–1974 yılında 1218 öğrencisi ve 31 öğretmeni bulunuyordu. Daha sonraki dönemlerde
ise Kumluca’ nın merkezinde ve çevresindeki yerleşim birimlerinde artan eğitim ihtiyacının
karşılanması adına birçok okul açılmıştır.
Ayrıca yazılı olmayan kaynaklardan da edinilen bilgilere göre de;
Kumluca köy statüsündeyken, şimdiki Belediye Sarayı’nın Güney batısında bulunan
sonradan Muslu ismindeki vatandaşın tasarrufuna geçen binada eski yazıyla eğitim ve öğretim
faaliyetleri sürdürülmekteydi. Cumhuriyetin ilanı ve yeni alfabenin kabulünde sonra (1927)
da eğitim ve öğretime devam edilirken Kumluca Köyü, Köy imecesi ile yine Belediye
Sarayı'nın bulunduğu arsa üzerine sonradan Cumhuriyet ilkokulu adıyla anılmaya başlayan ve
halen bu adla eğitim ve öğretim gören ilkokul binası 1937 yılında hizmete açılmıştır.Kumluca
Köyü İlkokuluna Mavikent, Beykonak, Baymak, Sakır, Hacıveliler ve çevre köylerden
öğrenciler geldiği söylenmektedir.
Cumhuriyetken önce, Eski Camii bahçesinin kuzeyinde yoldan itibaren 12 odalı
Medresenin olduğu ve bu Medrese’nin, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan
sonra 1 Kasım 1928 tarihinde Harf ya da Yazı Devrimine kadar faaliyetini sürdürdüğü
bilinmektedir. Şu anda hayatta olanlardan bazıları bahse konu Medrese'de okuduklarını
söylemektedirler. Kumluca da müderrislik yaptığı söylenen Müderris Fahri Efendi adlı kişi
hakkında da şöyle bir bilgi de bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu son zamanında ve
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Askerlik aynı zamanda eğitim yatağı olarak kullanılırdı.
Zeki ve kabiliyetli askerler eğitime tabi tutulur başarılı olanlara askerlik yaptırılmaz münhal
bulunan bir şehre (Hoca) İmam olarak tayin edilirdi. Kumluca-Gücük Mevkiinden Fahri
- 21 -
Efendi, İstanbul'da askerlik yaparken, komutanları tarafından keşfedilmiş ve bir kaç ay
askerlik yaptıktan sonra Denizli İl'i Çal İlçesi Süller Kasabası'na Hoca olarak tayin edilir.
Müderrisliğe kadar yükselen Fahri Efendi orada bir kızla evlenir. Altı çocuğu olur. Kumluca
hasretiyle yanıp tutuşan Müderris Fahri Efendi, çoluk çocuğunu da yanına alarak, Gücük
Mezarlığı yakınında ki şimdilerde yalnızca yıkıntısı kalan Medrese'de hocalığı sürdürür.
Cumhuriyet döneminde yıkılan Medrese mahalle sakinleri tarafından daha sonra yolun
kenarında mescit olarak yeniden yapılır. Yakın tarihe kadar var olan mescit yol genişleme
çalışmaları sonunda yıkılmıştır. Müderris Fahri Efendi ise, Karacaören Köyü'nden Molla
Mehmet Efendinin oğlu olarak bilinir.
Kumluca; 1940'lı ve 1950'li yıllardan itibaren Adrasan, Beykonak, Mavikent, Gödene,
Hacıveliler, Hızırhakya, Savrun köylerinde okullaşma artarak devam etti. Bilhassa Kumluca 1
Nisan 1958 tarihinde ilçe olduktan sonra okullaşmada ülkemiz ölçütüne paralel olarak eğitim
ve öğretimde ilerleme kaydetmiştir.
İlçemiz 2010–2011 yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 23 İlköğretim, 6
ortaöğretim ve 1 meslek yüksek okuluyla etkin bir şekilde devam etmektedir. Anadolu
Öğretmen Lisesi ve Mavikent Anadolu Lisesi de yakın zamanda faaliyete kazandırılmıştırç.
Bugünlerde de Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, 60 yataklı Uygulama Oteli ile birlikte
programa alınırken, Sağlık Melek Lisesi’nin de önümüzdeki yıl prefabrik okulda hizmete
girmesi planlanmaktadır. Ayrıca Beykonak Beldesi’ne de bir kız meslek lisesi kazandırılması
ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Yedi bin (7.000) metrekare kapalı alanlı Meslek
Yüksek Okul İnşaatı 40 dönümlük kampüsü İçinde devam etmektedir.
Kaynakça
109 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, s. 388-412.
110 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası-Celali İsyanları, İstanbul, 1995, s. 17, 137, 141, 156-157, 169, 199-202, 346,
393, 416, 201; Behset Karaca, “Teke Yöresinden Suhte
Ayaklanmaları” , Türk Akdeniz, 2000, s. 39-44.
111 Salname-i Vilayet-i Konya, Def’a: 24, R. 1308, s. 176-177, 252-253, 270-273.
112 Salname-i Vilayet-i Konya, 28. Def’a, 1317, s. 200-203; Salname-i Vilayet-i Konya, M. 1322, 29. Def’a, s. 154; Salname-i Devlet-i
Aliyye-i Osmaniye, 1322, s. 653-655; Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 1328, 67. Defa, s. 769-771; Salname-i Vilayet-i Konya, 1314,
s. 246-249’da Antalya merkez kazaya bağlı olan İğdir maa Kardıç nahiyesinde 15 köy, 901 hane, 43 dükkan, 24 değirmen, 17 cami, beş
medrese ile 20 İslam mektebi bulunuyordu.
113 S. Fikri Erten, Antalya Tarihi, 3. Kısım, Antalya, 1948, s. 88.
114 Konya Vilayet Salnamesi, 1330 Sene-i Maliye, s. 731-733.
115 Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü (DV-VİUM), Antalya Coğrafyası, 1932, s. 94, 43, 76-80, 51.
116 C.H.P. 1936 İl Kongreleri, Ankara, 1937, s. 45-52.
117 DV-VİUM, Antalya Vilayeti, 1938, s. 31, 41-42, 52, 56-58.
118 1973 Antalya İl Yıllığı, s. 40-41, 95, 103, 110-112.
-Batı Antalya Gazetesi 5 Mayıs 2010
-Sözlü kaynaklar Kumluca’da hala yaşayan ve halk arasında tanınan kişilerden edinilmiştir.
- 22 -
1.1.1.1. KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM TARİHÇESİ
Fotoğraf 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiştir.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü İlk önceleri maarif memurluğu olarak kurulmuş, daha
sonra İlköğretim Müdürlüğü adını almıştır.05/11/1985 tarihinde İlköğretim Müdürlüğü adı
İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bir süre sonra Gençlik
ve Spor Müdürlüğünden ayrılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adını almıştır. Faaliyetlerine
bu ad altında devam etmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1963 yılından bu güne kadar İlçe Hükümet Konağında
hizmet vermektedir. İlçe Hükümet Konağı şehir merkezinde bulunduğu için İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tüm birimlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumdadır.
1.1.2. EĞİTİM KURUMLARIMIZ
1.1.2.1. OKUL ÖNCESİ
İlçemizde 1 resmi anaokulu, bir de özel ilköğretim okulu bünyesinde açılmış olan
anaokulu olmak üzere toplam 2 tane anaokulu bulunmaktadır Ayrıca 21 resmi ilköğretim
okulu bünyesinde de toplam 47 tane anasınıfı şubesi bulunmaktadır.
1.1.2.2. İLKÖĞRETİM
İlçemizde 21’ i resmi ( 1’ i Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) , 1’i özel olmak kaydıyla toplam 22 ilköğretim
okulu bulunmaktadır.
- 23 -
1.1.2.3. ORTAÖĞRETİM
İlçemizde 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 2 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Teknik ve Meslek
Teknik ve Endüstri Meslek lisesi,1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Genel Lise olmak üzere toplam 6
ortaöğretim kurumu bulunmaktadır.
1.1.2.4. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM
1 Mesleki Eğitim Merkezi ve 1 Halk Eğitimi Merkeziyle ilçemizde Çıraklık ve Yaygın
eğitim hizmeti verilmektedir. İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde çeşitli ( meslek edindirme,
sosyal ve kültürel yaşam kursları) kurslarla eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.
1.1.2.5. ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ
İlçemizde 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 1 Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon
Merkezi tarafından özel eğitim hizmetleri sunulmaktadır.
1.1.2.6. YÜKSEK ÖĞRETİM
İlçemizde
Akdeniz
Üniversitesi’ne
bağlı
Kumluca
Meslek
Yüksek
Okulu
bulunmaktadır. Kumluca Meslek Yüksekokulu Antalya'nın 100 km batısında bulunan
Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulumuz Kumluca merkezde bulunan 3200 m2'lik
binasında eğitimini sürdürmektedir. Yüksekokul binamızda 3 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı,
1 teknik laboratuar, 1 kütüphane, 150 kişi kapasiteli bir toplantı salonu, öğrenci kantini ile
diğer hizmet büroları bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda hepsi internete bağlı 17 bilgisayar
mevcuttur. Yüksekokulumuz 1997–1998 öğretim yılında Seracılık Programıyla eğitimöğretime başlamıştır. 2000–2001 öğretim döneminde, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları programının açılması ile program sayımız ikiye çıkmıştır. 2 yıllık önlisans
eğitimi veren Yüksekokul Programlarımıza ait kontenjanlar aşağıda verilmiştir.
Program Kontenjanı
Seracılık :40
Muhasebe:40
İşletme:40
Ayrıca Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak Adrasan Beldemizde açılan Akdeniz Üniversitesi
Adrasan Eğitim ve Uygulama Merkezi de faaliyete girmiştir.
- 24 -
1.2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUM
PERSONEL ÜNVANI
MEVCUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
1
Milli Eğitim Şube Md.
3
AR-GE Koordinatörü
1
Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör -Öğretmeni
Şef
5
Tekniker
___
Teknisyen
___
V.H.K.İ.
3
Memur
2
Şoför
1
Destek Personeli
(Sözleşmeli, Geçici Görevli vb.)
2
GENEL TOPLAM
18
- 25 -
Tablo 3
1.3. İLÇE RESMİ OKUL VE KURUM ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYISI
1.3.1.TÜRLERİNE GÖRE OKULLARIMIZ
Tablo 4
NOT: İlköğretim okullarının içerisine ( 1 özel okul, 1 özel Eğitim Okulu) dahil edilmiştir.
OKUL TÜRÜ
OKUL SAYISI
Bağımsız Anaokulu
1
Bağımsız Anaokulu Toplamı
1
Merkez ilköğretim okulları
9
Belde ilköğretim okulları
6
Köy ilköğretim okulları
5
Köy ilköğretim okulları (Birleştirilmiş Sınıflı)
2
Özel ilköğretim okulları (Özel Eğt. Okl. Dahil)
1
İlköğretim Okulları Toplamı
23
Anadolu Öğretmen Lisesi
1
Anadolu lisesi
2
Genel lise
1
Anadolu Meslek Lisesi ve M.E.T.EM
1
İmam Hatip Lisesi
1
Ortaöğretim Okulları Toplamı
6
OKUL TOPLAMI
30
1.3.2. ÖĞRETİM ŞEKLİNE GÖRE SAYISAL VERİLER
Tablo 5
1.3.3. MEVCUT DURUM
OKUL SAYISI
OKUL TÜRÜ
Normal
İkili
ANAOKULU
1
-
İLKÖĞRETİM
22
1
ORTAÖĞRETİM
6
- 26 -
-
o 30 Okul
o 4 Kurum
o 790 Öğretmen
o 43 Diğer Personel
o 13.601 Öğrenci
o 9 Özel Öğretim Kurumu, 6 Öğrenci Yurdu
Tablo 6
1.3.4. İLÇE RESMİ OKUL ÖĞRENCİ SAYILARI
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı
1012
İlköğretim Okulları Öğrenci Sayısı
9467
Ortaöğretim Okulları Öğrenci Sayısı
2822
Mesleki Eğitim Merkezi Öğrenci Sayısı
300
Milli Eğitime Bağlı Özel Eğitim Okulları Öğrenci Sayısı
-
İLÇE GENELİ ÖĞRENCİ SAYISI
13.601
Tablo 7
1.3.5. ŞUBE / DERSLİK SAYILARI
OKUL ÖNCESİ
Şube Sayısı
45
Öğrenci Sayısı
Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
1012
22
İLKÖĞRETİM
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
ORTAÖĞRETİM
Derslik sayısı
Öğrenci Sayısı
Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
414
9467
23
104
2822
30
Tablo 8
- 27 -
1.3.6.İLÇE RESMİ OKUL VE KURUM ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ SAYILARI
PERSONEL VE ÖĞRETMEN DURUMU
DERS ÜCRETLİ
ÖĞRETMEN
YÖNETİCİ
SAYISI
GÖREVLENDİRİ
LEN YÖNETİCİ
SAYISI
DİĞER PERSONEL
( VHKİ-MEMURŞOFÖR-İŞKURHİZMETLİHEMŞİRE)
411
40
70
44
20
6
161
1
9
16
9
3
23
4
1
10
14
6
595
45
80
70
43
15
KADROLU
ÖĞRETMEN
SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETMEN(4/B)
PERSONEL BİLGİLERİ
İLKÖĞRETİM OKULLARI
ORTAÖĞRETİM
OKULLARI
KURUMLAR
( İLÇE MEM-ÖĞRETMEN EVİRAM-MESEM-HEM-ANAOKULU)
TOPLAM
ÖĞRETMEN
TOPLAM
GENEL
(Kadrolu
Yönetici-Kadrolu
Öğretmen-Sözleşmeli
Öğretmen-Ücretli Öğretmen)
790
Tablo 10
1.3.7.BSİO YAPAN İLKÖĞRETİM OKULLARININ SAYISI VE
ÖĞRENCİ SAYILARI
Sıra
No: OKUL ADI
1
Ortaköy
2
Karacaören Karabük
TOPLAM
ERKEK
13
ÖĞRENCİ SAYISI
KIZ
19
TOPLAM
32
10
6
16
23
25
48
Tablo 11
1.4 DİĞER KURUMLARIMIZ
1.4.1 KAMU KURUMLARIMIZ
- 28 -
KURUM ADI
KURUM SAYISI
Halk Eğitim Merkezi
1
Mesleki Eğitim Merkezi
1
Rehberlik Araştırma Merkezi
1
Öğretmen Evi
1
TOPLAM
4
Tablo 12
1.4.2. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARIMIZ
KURUM ADI
KURUM SAYISI
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU
1- Aspendos
2-Dalmaz
ÖZEL DERSHANE
1. Çözüm Akdeniz Ders.
2. Önce Hedef Ders.
3. Batı Turgut Reis Ders.
4. Amaç Sınav Ders.
ÖZEL EĞİTİM OKULU
(Özel Özgür Özdemir, Özel Eğitim Okulu)
2
4
1
ÖZEL VİZYON DİL KURSU
1
TOPLAM
8
Tablo 13
1.4.3. ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI (2010-2011 Yılı itibariyle)
Kurum Adı
Öğrenci Sayısı
1.ÖZEL KUMLUCA ÖĞRENCİ YURDU
59
2.ÖZEL MAVİKENT ÖĞRENCİ YURDU
17
3.ÖZEL YEŞİLBAHÇE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
73
4.ÖZEL BEYKONAK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
36
5.ÖZEL UĞUR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
64
6.ÖZEL İNAYET KIZ ÖĞRENCİ YURDU
67
Özel Ortaöğretim Öğrenci Yurdu Toplamı = 6
Tablo 14
- 29 -
Toplam Öğrenci = 316
1.5 ÖĞRETİM ŞEKLİNE GÖRE SAYISAL VERİ GRAFİKLERİ
1.5.1 Okul Öncesi Öğrenci Dağılımı
1.5.2 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ DAĞILIMI
10000
8000
6000
Seri 1
4000
2000
0
Erkek
Kız
Toplam
- 30 -
1.5.3 ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ DAĞILIMI
1200
1019
846
1000
800
482
600
400
201
60
200
0
Anadolu
Öğretmen L.
Anadolu L.
Genel L.
İmam Hatip L.
Meslek L.
2. YASAL YÜKÜMLÜLÜLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Genel Dokümanlar
1. T.C. Anayasası
2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
3. 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
4. 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
(Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 - Son Ek ve Değişiklikler: Kanun
No: 12.11.2003/ 5002, RG: 21.11.2003 / 25296)
5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
7. 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
8. 439 Sayılı Ek Ders Kanunu
9. 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu
10. Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
11. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG
Yayınlanan)
- 31 -
12. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
(17.04.2001 / 24376 R.G)
2.1. Yönetim Hizmetleri
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün Görevleri;
1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen
görevleri yapmak,
2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul
ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları
yetkili makamlara bildirmek,
3) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,
4) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını
sağlamak,
5) Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı,
düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli
tutulmasını sağlamak,
6) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin
zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,
7) Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini
sağlamak.
2.2. Personel Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri
1) Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel
bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut
öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili
makamlara bildirmek,
- 32 -
2) Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif
edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,
3) Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahilinde
bulunan cezaları vermek,
4) Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal
tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,
5) "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini
zamanında yürütmek,
6) Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt
ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak,
7) Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin
işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:
1) İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İl Makamına teklif etmek ve
alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,
2) Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli
tedbirleri almak,
2.3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri:
1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim
amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,
2) Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları
doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü,
yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,
3) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından
ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
4) Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi
artırmak için gerekli tedbirleri almak,
- 33 -
5) Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış
yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili
makamlara bildirmek,
6) Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve
öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli
çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,
7) Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,
8) Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen problemler
hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,
9) Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları
tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,
10) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak, öğrenci üst
disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek,
11) Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya
çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını
sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili işlemleri yürütmek,
12) Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk
oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve
hizmetleri yürütmek,
13) Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler
yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde bulunmak,
14) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve
yürütmek,
15) Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait
araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
16) Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının
değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,
17) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere
katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,
18)
Gençliğe
ve
sporcu öğrencilere
gerekli sağlık
hizmetlerinin
götürülmesinde
koordinasyonu sağlamak,
19) Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim
merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların
daha
verimli olması için
gerekli tedbirleri
almak,
yaygın
eğitim
Görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik
- 34 -
kurumlarında
işleri yapmak,
20) Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve
uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iş birliği yapmak,
21) Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina,
tesis ve imkânlarından yararlanmak,
22) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata göre
işleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini
sağlamak,
23) Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya
bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitilmelerini
sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,
24) Vatandaşların genel, meslekî ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette
kurs ve seminerler düzenlemek,
25) Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi
şekilde yürütülmesi, sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
26) Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve
konferanslar düzenlemek,
27) Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama
işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık
hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
28) Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak,
29) Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinden Bakanlık emirlerine uygun olarak her
türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak,
30) Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,
31) Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri
bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,
32) Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının artırılması
için tedbirler almak,
33) Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak,
34) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul,
kurum ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
35) Özel eğitim okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
- 35 -
36)
İlkokuldan
itibaren
öğrencilerin
meslekî
ilgi
ve
yetenekleri
doğrultusunda
yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,
37) Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve
laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait
ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,
38) Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile
ilgili tedbirler almak,
39) Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:
1) Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek,
onaylamak, bunlara ait evrakı arşivlemek,
2) Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını, zenginleştirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin
faydalanmasını sağlamak,
3) Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim
programlarının uygulanması için tedbirler almak,
4) Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
5) Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve
tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamlarını sağlamak,
6) Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri
sınav günlerine ve komisyonlarına ilişkin programları inceleyip onaylamak, gerekenleri il
millî eğitim müdürlüğüne göndermek,
7) İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf veya dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman
toplanarak program değerlendirmesi ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmalarını sağlamak,
8) Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi
okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için
okullar arasında dengeli öğrenci dağılımını sağlamak, böylece okullara alabileceklerinden
fazla öğrenci kayıt olmasına engel olmak ve ilçede sistem dışında öğrenci bıraktırmamak,
9) Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek,
örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek,
- 36 -
2.4. Bütçe - Yatırım Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri:
1) İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın
diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde dengeli olarak
faydalanmasını sağlamak,
2) Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım
işlerini yürütmek,
3) Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli
ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
4) Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun
olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,
5) Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve
zamanında ilgili makamlara iletmek,
6) Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işerini yürütmek,
7) Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak,
8) Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak,
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:
1) Genel ve özel idare bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iş için ayrılan
defterlere işlenmesini ve harcamaların kontrolünü sağlamak,
2) Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun olarak sarf edilmesini, alınan avansın
zamanında kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak,
2.5. Araştırma Plânlama İstatistik Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri:
1) Millî eğitim müdürlüğünün şubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
2) Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini
tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,
3)Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili
formları hazırlamak ve geliştirmek,
- 37 -
4) Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların
tutulmasını sağlamak ve takip etmek,
5) İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve
değerlendirmek,
6) Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için
gerekli araştırmayı yapmak,
7) Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama yapmak.
2.6. Teftiş Rehberlik Soruşturma Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri:
1) Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini
sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,
2) Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve
yaptırmak,
3) Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya
uygulanmasını sağlamak,
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:
1) İlçede teftiş, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli
işleri yapmak,
2) İnceleme ve soruşturma için gerektiğinde il millî eğitim müdürlüğünden talepte bulunmak.
2.7. Sivil Savunma Hizmetleri
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri:
1) Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları
düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,
2) Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini
temin etmek.
- 38 -
2.8. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Görevleri:
a) Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını
sağlamak, bu Yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük,
yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlamak, örgütlemek,
yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş
bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak,
b) Kurum adına temsil ve ağırlama görevlerini yerine getirmek.
İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Görevleri:
a) Millî eğitim müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen şubenin veya
şubelerin görevlerini müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumlu olarak yürütmek,
b) Millî eğitim müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak, meslekî
toplantılara başkanlık etmek,
c) İlçe millî eğitim müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına
imzalamak,
d) İlçe millî eğitim müdürünün herhangi bir sebeple geçici olarak görevden ayrılması halinde
ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek,
e) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin Görevleri:
a) Taslak inşaat programlarını plânlamak ve zamanında ilgili yerlerde bulundurmak,
b) Yeni yapılacak inşaat ve onarımlara zamanında başlanması ve bitirilmesini sağlamak,
hakediş raporlarını incelemek,
c) Geçici ve kesin kabul işlemleri ve inşaatlarla ilgili her türlü işleri yürütmek,
d) Kurumların araç, gereç, bina, tesis ve tesisatlarının bakımı, onarımı ve işler halde
tutulmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
Şeflerin Görevleri:
Şube müdürlüklerine ait büroların başında bulunan şefler, büroya ait işlerin düzenli ve
verimli bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların zamanında yapılmasını ve dosyalanmasını,
demirbaş eşyanın korunmasını, dairenin çalışma düzeni hakkında alınan kararların büro içinde
uygulanmasını sağlamak, memurlar arasında ahenkli bir çalışma düzenini kurmak ve amirler
tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
- 39 -
Diğer Personelin Görevleri:
Büro ve bölümlerde görevli memur, daktilograf ve diğer personel, kendilerine verilen
işleri zamanında ve kusursuz olarak yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak,
ihtiyaç duyulan durumlarda diğer şube ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım
etmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Diğer Hizmet Birimlerinin Görevleri:
Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren; İlköğretim Müfettişleri
Kurulu Başkanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi, Sağlık Eğitim Merkezi, Rehberlik
ve Araştırma Merkezi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Halk Eğitim Merkezi gibi hizmet birimleri
görevlerini özel yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yürütürler.
Sorumluluk
İlçe millî eğitim müdürleri kaymakama ve il millî eğitim müdürüne, Millî Eğitim
Müdürlüklerinde görevli diğer personel görev unvanına göre üstlerine karşı sorumludur.
3. FAALİYET ALANLARIYLA ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
3.1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları
1) Özlük Bölümü
2) Atama Bölümü
3) İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
4) Kültür Bölümü
5) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
6) Program Geliştirme Bölümü
7) Hizmet İçi Eğitim Bölümü
8) Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
9) Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
10) Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
11) Okul İçi Beden Eğitimi Spor Bölümü
12) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü
13) Burslar ve Yurtlar Bölümü
14) Özel Öğretim Kurumları Bölümü
- 40 -
15) Sağlık İşleri Bölümü
16) Yaygın Eğitim Bölümü
17) Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü
18) Araştırma, Plânlama ve İstatistik Bölümü
19) Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü
20) Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
21) Arşiv ve İdare Bölümü
22) Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
23) Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet
benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulur. Bu görevler şube
müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür ve hizmetin gerektirdiği hallerde yeni bölümler
kurulabileceği gibi bölümlere yeni görevler de ilâve edilebilir. Bu düzenlemeler şube müdürü
sayısına göre İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerince yapılır.
3.2. Bölümlerin Sunmuş Olduğu Hizmetler
3.2.1. Özlük Bölümü
Özlük Bölümünün Görevleri :
a) Personel bilgi defteri ve özlük dosyasını tutmak,
b) Personelin izin, sicil, disiplin, ödül, ceza, adaylık, emeklilik, terfi ve diğer özlük haklarıyla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
3.2.2. Atama Bölümü
Atama Bölümünün Görevleri:
a) Personel durumunu takip etmek, kısa ve uzun vadeli personel plânlamasını yapmak,
b) Açık yöneticilikler için süresi içinde atama yapılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c) Personelin atama ve yer değiştirmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek personelin dengeli
dağılımını sağlamak,
d) Ders Geçme ve Kredi uygulaması dikkate alınarak, her dönem için seçilen derslere göre
orta dereceli okullar arasında öğretmen görevlendirmesi yapmak,
- 41 -
e) Ders dağıtım çizelgelerini incelemek, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için
gerekli tedbirleri almak,
f) Bakanlıkça bilgisayar konusunda yetiştirilen öğretmenlerin laboratuarı bulunan okullarda
çalışmalarını sağlamak ve öğretmenlerin atama ve görevlendirilmelerine ait iş ve işlemleri
yürütmek.
3.2.3. İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü'nün Görevleri:
a) İnceleme ve soruşturmayı gerektiren şikâyet yazı ve dilekçesi üzerine, inceleme ve
soruşturma emirlerini almak,
b) İnceleme ve soruşturma emrinin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile ilgili
olması ya da inceleme ve soruşturmada muhakkik olarak müfettiş veya müfettiş yardımcısı
görevlendirilmesi gerektiği hallerde bu görevlendirmenin yapılması için inceleme ve
soruşturma emrini İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına göndermek, c) İnceleme ve
soruşturma raporları ile fezlekelerde getirilen adlî, idarî, malî ve disiplinle ilgili her türlü iş ve
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
d) İlköğretim müfettiş ve yardımcıları dışında kalan, muhakkiklerce düzenlenen inceleme ve
soruşturma raporları ile fezlekeleri inceleme ve değerlendirme komisyonundan geçirilmesi
bakımından İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına göndermek,
3.2.4. Kültür Bölümü
Kültür Bölümünün Görevleri:
a) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanlarında yurt içi ve yurt dışında
yapılan çalışmalardan Bakanlıkça programa bağlananların yürütülmesini sağlamak, eğitim
kurumlarında Türkçe’nin doğru ve düzgün konuşulması ve yazılması için çeşitli etkinlikler
düzenlemek, okul gazetesi çıkarılmasını teşvik etmek ve bu amaçla danışmanlık hizmetlerini
yürütmek,
b) Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınacak tedbirleri
belirlemek, yetkili makamlara sunmak, bu amaçla okul ve sınıf kitaplıkları açılmasına
yardımcı olmak,
c) Yurt dışı öğretim kurumlarından alınan diploma ve diğer öğrenim belgelerinin denklik
işlemlerini yürütmek,
- 42 -
d) Millî kültür zenginliklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak yaşatılmasına
yönelik programlar hazırlamak, çalışmalar yapmak,
e) Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar hazırlamak ve
eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak,
f) Eğitim faaliyetlerinin; Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları,
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü
bölücü, yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik
okul, ilçe ve il bazında sempozyum, panel, münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,
g) Millî Eğitim Danışma Kurulu ve Eğitim Komisyonunun çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
h) Bakanlıkça düzenlenen yarışmaların il düzeyinde mevzuata uygun olarak yürütülmesini
sağlamak,
ı) Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistikî bilgileri
değerlendirmek,
i) Film, radyo, televizyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek.
3.2.5. Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
Eğitim, Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümünün Görevleri:
a) Öğretim tekniklerindeki gelişme ve yenilikleri takip ederek eğitim komisyonları ile de ilişki
kurmak suretiyle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,
b) Ölçme ve değerlendirme konularındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirmek,
gerektiğinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,
c) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, disiplin
kurullarına gelen olayların tekrarlanmaması bakımından sebep ve sonuçlarını araştırmak,
gerektiğinde ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,
d) Öğrenci üst disiplin kurullarıyla ilgili hizmetleri yürütmek,
e) Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemek, yoğun görülen
problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak,
f) Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
g) Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip etmek,
h) Her öğretim yılı başında, eğitim kurumlarının kapasitesini dikkate alarak öğrenci
kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sistem dışında öğrenci bırakılmamasını
plânlamak,
- 43 -
ı) Açık öğretim lisesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
i) Okulların uygun eğitim ortamından ortaklaşa yararlanmasını sağlamak,
j) Karşılaştırmalı sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3.2.6. Program Geliştirme Bölümü
Program Geliştirme Bölümünün Görevleri:
a) Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere tanıtmak,
il ve ilçe düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri
arasındaki koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek,
b) Programları yapılan derslerin öğretim metotlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapmak,
c) Çevrenin özellikleri dikkate alınarak denenmek ve geliştirilmek üzere hazırlanan öğretim
programlarının uygulamaya konulmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,
d) Ders Geçme ve Kredi Sisteminin uygulanmasında seçmeli derslerde il veya ilçe düzeyinde
program birliğini sağlamak amacı ile zümre öğretmenleri tarafından hazırlanan programları
değerlendirmek,
e) Mahallinde hazırlanan programları millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve bilgi için
ilgili genel müdürlüğe göndermek,
f) Mahallinde hazırlanan eğitim programlarının gerektirdiği ders araç gereçleriyle diğer
öğretim materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,
g) Okullarda okutulacak ders kitaplarının seçimini takip etmek, denetlemek.
3.2.7. Hizmetiçi Eğitim Bölümü
Hizmetiçi Eğitim Bölümünün Görevleri:
a) Hizmetiçi eğitimle ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde
düzenlenecek hizmetiçi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili
bölümlerle iş birliği yapmak,
b) Personelden hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin plânlamasını yapmak,
ilgili birimlere sunmak,
c) Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek.
- 44 -
3.2.8. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümünün Görevleri:
a) Eğitim ve öğretim kurumlarının bilgisayar lâboratuvarı, bilgisayar sayıları ile
bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistikî bilgileri
derlemek,
b) İllerinde bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin en iyi şekilde yürütülmesini
sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak,
c) Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim ile ilgili olarak çıkarılmış mevzuat
hükümleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek ve bu işlemlerin sonuçları
hakkında yetkili makamlara bilgi vermek,
d) Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin çalışmalarını takip etmek, çalışmalar sırasında
karşılaşılan aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak,
e) Bilgisayar laboratuarlarının bakım, onarım iş ve işlemlerini takip ederek arızaların
zamanında giderilmesini sağlamak,
f) Bakanlıkça yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi"
(MEBBİS) Projesinin alt sistemlerinden olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sistemi (İLSİS)
çerçevesindeki bilgi işlem çalışmalarını yapmak ve Bakanlıkla gerekli koordinasyonu
sağlamak,
g) Bakanlıkça yapılmakta olan merkezi sistem sınavlarının il çapındaki her türlü iş ve
işlemlerini gereken titizlik ve dikkatle yürütmek.
3.2.9. Okul Öncesi Eğitimi Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Bölümünün Görevleri:
a) Okul öncesi eğitimi programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak,
b) Hazırlanan sağlık, beslenme, pratik ve benzeri programların okul öncesi kurumlarında
uygulanmasını sağlamak,
c) Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini düzenleyerek
ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını sağlamaya yönelik tedbirler
almak,
- 45 -
d) Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini
sağlamak,
e) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
3.2.10. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümünün Görevleri:
a) Okullarda rehberlik servislerinin kurulması ve bu servislerin personel araç, gereç
ihtiyaçlarının tespiti ve sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Rehberlik servislerinin mevzuata uygun ve etkin çalışmasını sağlayıcı projeler hazırlamak
ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik tedbirler almak,
d) İlkokuldan itibaren öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine,
verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin
yürütülmesinde projeler üretmek, uygulamaları denetlemek, değerlendirmek, sonuçlar
hakkında istatistikî veriler hazırlamak,
e) Özel eğitim okul ve sınıflarının açılması, yaygınlaştırılması, etkin ve verimli çalıştırılması
için gerekli önlemleri almak.
3.2.11. Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün Görevleri:
a) Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet alanlarında
değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
b) Öğrenciler için gençlik, izcilik, kamp ve spor tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, konuyla ilgili olarak gerektiğinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
c) Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait
araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
d) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin esaslarını
tespit etmek, programlamak ve yürütmek,
- 46 -
e) Millî ve mahallî bayramlarla ilgili kutlama programlarının yapılması, uygulanması ve
sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere
katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izinleri ile ilgili işleri yapmak ve gerekli
koordinasyonu sağlamak,
g) Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak.
3.2.12. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümünün Görevleri:
a) Öğretmen evleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi, tatil yerleri ve diğer sosyal
tesislerin açılması, yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Öğretmenlerin ve emekli personelin, ölüm, hastalık ve emeklilik halleriyle diğer sosyal
ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
3.2.13. Burslar ve Yurtlar Bölümü
Burslar ve Yurtlar Bölümünün Görevleri;
a) Orta öğrenimdeki öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiliklere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması,
devri, nakli, kapatılması, işletilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hizmetleri yürütmek,
c) Öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumları açmak üzere başvuranların isteklerini
incelemek ve gereklerini yerine getirmek.
3.2.14. Özel Öğretim Kurumları Bölümü
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
ile diğer mevzuatlar çerçevesinde Bakanlığa verilen görev ve hizmetlerden ilçe düzeyinde
yürütülmesi gerekenleri yürütür.
- 47 -
3.2.15. Sağlık İşleri Bölümü
Sağlık İşleri Bölümünün Görevleri:
a) Sağlık eğitim merkezleri, huzur evi ve benzerlerinin açılması, bu merkezlerde hizmetlerin
en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
b) Eğitim kurumlarında toplum, insan sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs,
seminer ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
c) Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında
öğrencilere yönelik sağlık taraması ve aşı hizmetlerinin bir plân dahilinde yürütülmesini
sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek,
d) Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Öğrencilerin beslenme eğitimi ile ilgili faaliyetlerini takip etmek, buna dair hizmetleri bir
plân dahilinde yürütmek.
3.2.16. Yaygın Eğitim Bölümü
Yaygın Eğitim Bölümünün Görevleri:
a) Halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okullarının, halk eğitim kurslarının açılması,
işleyişi, yaygınlaştırılması ve denetimi ile bu amaçla gerekli olan bina, tesis, araç ve gereç
sağlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
b) Yaygın eğitim faaliyetlerinin, çerçeve programına ve ilgili mevzuata göre yürütülmesini
sağlamak,
c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
d) Yaygın eğitim yapan Bakanlık kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli
koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,
e) İl Halk Eğitim Plânlama Kurulu ile ilgili çalışmaları yerine getirmek,
f) Yaygın eğitim kurumlarında görevlendirileceklerle ilgili işleri yapmak.
- 48 -
3.2.17. Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü
Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümünün Görevleri:
a) Çıraklık eğitimi ile diğer meslekî teknik öğretim faaliyetlerinin eğitim öğretim programları
ile ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Yılık çalışma takviminin hazırlanmasında çıraklık ve diğer meslekî teknik öğretim okul ve
kurumlarında yürütülen faaliyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
c) Çıraklık ve meslekî teknik eğitim haftasında yapılacak faaliyetleri plânlamak,
d) Genel eğitimin belirli eğitim kademelerini tamamlayan öğrencilerin çıraklık ve meslekî
teknik eğitime yönlendirilmelerini sağlamak üzere rehberlik faaliyetlerini yürütmek,
e) İl Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Kurulu toplantı hazırlıklarını yapmak ve alınan
kararların uygulanmasını sağlamak,
f) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince "Çıraklık Eğitimi" ile
"İşletmelerde Meslek Eğitimi" konularında yapılacak işleri plânlamak ve yürütmek,
g) Bakanlıkça gönderilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere iletilmesini ve gerekli cevapların
zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
h) Çıraklık eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili meslek kuruluşları, sanayi
siteleri ve organize sanayi bölgeleri yöneticileriyle gerekli iş birliğini yaparak ilişkilerin
geliştirilmesini sağlamak.
3.2.18. Araştırma Plânlama ve İstatistik Bölümü
Araştırma Plânlama ve İstatistik Bölümünün Görevleri:
a) Hizmet birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
b) Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirmek, eğitim
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak
c) Eğitim faaliyetlerini istatistikî verilere dayalı olarak yorumlamak ve bu amaçla gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
d) Eğitim ve öğretim kurumlarının bina, atölye, derslik, araç, gereç, öğrenci, öğretmen ve
benzeri durumunu gösteren istatistikî bilgileri edinmek, tutmak, bu yöndeki gelişmeleri takip
etmek,
e) Eğitim ve öğretim kurumlarının standart kadro sayılarını tespit etmek, bu konudaki iş ve
işlemleri yürütmek,
- 49 -
f) Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
3.2.19. Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü
Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümünün Görevleri:
a) Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçleri ile diğer imkânlardan, bütün eğitim
kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak,
b) Yatırım programları ile eğitim kurumları için arazi ve arsa temini, tesislerin yapımı, bakımı
ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c) Eğitim ve öğretim kurumlarından gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve
gerekli ödeneğin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Genel ve Özel İdare bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtımı ve sarfı ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
e) Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,
f) Diğer parasal işleri yapmak.
3.2.20. Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
Eğitim Araçları ve Donatım Bölümünün Görevleri:
a) Eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti,
plânlaması ve dağıtımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Eğitim araç ve gereçlerinin üretim, bakım ve onarımı ile kullanımına ilişkin gerekli
tedbirleri almak ve buna dair iş ve işlemleri yürütmek,
c) Okul müzelerinin kuruluş, donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak ve buna dair iş ve
işlemleri yürütmek,
d) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca demirbaş eşya ve tüketim malzemeleriyle ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
- 50 -
3.2.21. Arşiv ve İdare Bölümü
Arşiv ve İdare Bölümünün Görevleri:
a) Müdürlüğe gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, konusuna göre gereği yapılmak üzere
ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
b) Önemli veya gizlilik dereceli evrak hakkında yapılacak işlemin belirlenmesi için bu tür
evrakı millî eğitim müdürünün görüşüne sunmak,
c) Kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakın kaydını tutmak, dosya desimal numarası
vererek sevk işlemini yapmak,
d) İşlemi biten evrakı, dosyalayıp arşivlemek,
e) Resmî Gazete ve Tebliğler Dergilerinin her yıl sonunda ciltlenerek arşivlenmesini ve
ilgililerin istifadesine sunulmasını sağlamak,
f) Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el
değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,
g) Bina ve çevresinin temiz tutulmasını sağlamak,
h) Binaya giren personel ve iş takipçilerinin giriş çıkışlarını kontrol etmek; kimlik, ziyaretçi
ve misafir kartlarının takılmasını sağlamak,
ı) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri
dokümanları derlemek ve arşivlemek,
i) Okullardan gönderilen belgelerin (Özet sınıf geçme defteri, ders geçme defteri, diploma
defteri, diploma almaya hak kazananların listesi ve benzeri) arşivleyerek saklamak.
3.2.22. Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü
Sivil Savunma Hizmetleri Bölümünün Görevleri:
a) Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları hazırlamak, gerekli tertip
ve tedbirleri almak, sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyonu sağlamak, hizmetin aksamadan
yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
b) Koruma amiri ile iş birliği yapmak,
c) Güvenlik ve yangın tehlikesi açısından öngörülen tedbirleri almak, lüzumlu araç ve
gereçleri her an için kullanmaya hazır bulundurmak ve bunlarla ilgili ekiplerin kurulmasını
sağlamak.
- 51 -
3.2.23. Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünün Görevleri:
a) Müdürlükte basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve yürütmek,
b) Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine
getirmek.
4. PAYDAŞ ANALİZİ
4.1 Paydaş Analizi
Paydaşlar kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluşun doğrudan veya dolaylı,
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
4.1.1 İç Paydaş
İÇ PAYDAŞLAR
SIRA NO
İÇ PAYDAŞ ADI
1
Okul Öncesi Eğitim Kurumları
2
İlköğretim Okulları
3
Ortaöğretim Okulları
4
Özel Öğretim Kurumları
5
Özel Eğitim Kurumları
6
Halk Eğitim Merkezi
7
Mesleki Eğitim Merkezi
8
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
9
Öğretmen evi
10
Okul ve Kurum Yöneticileri
11
Öğretmen
12
Öğrenci
13
Okul Aile Birlikleri
14
Kantin İşletmeleri
15
Taşımalı Hizmetleri (İlköğretim Uygulaması)
16
Yemek Hizmetleri (İlköğretim Uygulaması)
17
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli
- 52 -
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya
ilgili/bağlı kuruluşlardır.
Tablo 16
4.1.2 Dış Paydaş
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya
ilgili/bağlı kuruluşlardır.
DIŞ PAYDAŞLAR
SIRA NO
DIŞ PAYDAŞ ADI
1
Milli Eğitim Bakanlığı
2
Antalya Valiliği
3
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4
Kumluca Kaymakamlığı
5
Kumluca Belediyesi
6
İl Özel İdaresi
7
Askeri Kuruluşlar
8
İlçe Emniyet Müdürlüğü
9
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
10
Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları
11
Mal Müdürlüğü
12
İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü
13
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
14
Sivil Toplum Kuruluşları
15
Meslek Yüksek Okulları
16
Müftülük
17
18
Orman İşletme Müdürlüğü
Bankalar (Özel ve Resmi)
- 53 -
19
Hayırseverler
Medya (Görsel ve Yazılı Basın)
20
21
Ulusal Ajans
22
Eğitim Sendikaları
23
Sanayi ve Ticaret Odası
24
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
25
Spor Kulüpleri
26
Diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Tedaş
27
28
Telekom
29
PTT
30
Kargo İşletmeleri
31
Kırtasiyeler
32
Diğer Belde Belediyeleri
Tablo 17
4.1.3. Paydaş Hizmetler Matrisi
4.1.3.1. İç Paydaş Hizmetler Matrisi
Okul Öncesi Eğitim Kurumları: Kurumun görev tanımındaki okul öncesi eğitim ile ilgili iş
ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
İlköğretim Okulları: Kurumun görev tanımındaki ilköğretim ile ilgili (eğitim-öğretim) iş ve
işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Ortaöğretim Okulları: Kurumun görev tanımındaki ortaöğretim ile ilgili (eğitim- öğretim) iş
ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
- 54 -
Özel Öğretim Kurumları: Kurumun görev tanımındaki eğitim-öğretim ve yaygın eğitim ile
ilgili iş ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Özel Eğitim Kurumları: Kurumun görev tanımındaki özel eğitim, rehabilite ve destek
eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı
sorumludurlar.
Halk Eğitim Merkezi: Kurumun görev tanımındaki mesleki ve yaygın eğitim ile ilgili iş ve
işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Mesleki Eğitim Merkezi: Kurumun görev tanımındaki mesleki, çıraklık ve yaygın eğitim ile
ilgili iş ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi: Kurumun görev tanımındaki özel eğitim ve rehberlik ile
ilgili iş ve işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Öğretmen Evi: Kurumun görev tanımındaki öğretmene hizmet ile ilgili iş ve işlemleri
yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Kurum Yöneticileri: Kurumun görev tanımındaki eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili iş ve
işlemleri yaptırdığı birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Öğretmen: Kurumun görev tanımındaki eğitim öğretim ile ilgili iş ve işlemleri yaptırdığı
birimlerdir. Ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
Öğrenci: Hizmetin sunulduğu veya hizmet alan paydaş konumundadır. Müşteri olarak da
kabul edilebilir.
Okul Aile Birlikleri: Okulların tedarikçisi konumunda olup lojistik açıdan destekçisi ve
işleticisi görevi vardır.
Kantin İşletmeleri: Okulların tedarikçisi konumunda olup lojistik açıdan destekçisidir.
İşletmeci görevi vardır. Sözleşmesi gereği ast konumunda olup kuruma karşı sorumludurlar.
- 55 -
Taşımalı Hizmeti Veren Birimler (İ.Ö): Okulların öğrenci taşıma iş ve işlemlerini yapmakta
olup lojistik açıdan destekçisidir. İşletmeci görevi vardır. Sözleşmesi gereği ast konumunda
olup kuruma karşı sorumludurlar.
Yemek Hizmeti Veren Birimler (İ.Ö):Okulların tedarikçisi konumunda olup lojistik açıdan
destekçisidir. İşletmeci görevi vardır. Sözleşmesi gereği ast konumunda olup kuruma karşı
sorumludurlar.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli: Kurumun görev tanımındaki iş ve işlemler ile ilgili
hizmeti veren personeldir. Kuruma karşı sorumludurlar.
Sıra
No
İÇ PAYDAŞ ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Okul
Öncesi
Eğitim
İlköğretim Okulları
Ortaöğretim Okulları
Özel Öğretim Kurumları
Özel Eğitim Kurumları
Halk Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Rehberlik
ve
Araştırma
Öğretmen Evi
Okul ve Kurum Yöneticileri
Öğretmen
Öğrenci
Okul Aile Birlikleri
Kantin İşletmeleri
Taşımalı Hizmeti Veren
Yemek
Hizmeti
Veren
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmet
Alanlar
Çalışanlar
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Temel
Ortaklar
Stratejik
Ortaklar
Tedarikçi
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Tablo 18
4.1.3.2. Dış Paydaş Hizmetler Matrisi
- 56 -
ü
ü
ü
ü
Milli Eğitim Bakanlığı: Ulusal düzeyde eğitim politikaları üretir. Hiyerarşik düzende
kurumun üstü konumunda olup hesap verilecek konumdadır.
Antalya Valiliği: Hiyerarşik düzende kurumun üstü konumunda olup hesap verilecek
konumdadır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Hiyerarşik düzende kurumun üstü konumunda olup hesap
verilecek konumdadır.
Kumluca Kaymakamlığı: Hiyerarşik düzende kurumun üstü konumunda olup hesap
verilecek konumdadır.
Kumluca Belediyesi: Eğitim hizmetlerinin lojistik destekçisidir.
İl Özel İdaresi: Temel ve stratejik ortaktır. Yerel bütçe desteği sağlar.
Askeri Kuruluşlar: Temel ortaktır. Okul ve öğrenci güvenliği sağlar. Kısmi tedarikçi
konumundadır.
İlçe Emniyet Müdürlüğü: Temel ortaktır. Okul ve öğrenci güvenliği sağlar. Tedarikçi
konumundadır.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü: Temel ve stratejik ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları: Temel ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
Mal Müdürlüğü: Temel ve stratejik ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü: Temel ve stratejik ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Temel ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
Sivil Toplum Kuruluşları: En etkili stratejik destekçi konumundadır. Hizmet alan ve
tedarikçi konumunda olup işbirliği yapılması gerekir.
Meslek Yüksek Okulları: Eğitim öğretim hizmetlerinin destekçisi ve işbirlikçisi olup hem
tedarikçi hem de mezun öğrencilerimizi sunduğumuz müşteri konumundadır.
Müftülük: Tedarikçi konumundadır.
Orman İşletme Müdürlüğü: Temel ortak olup tedarikçi konumundadır.
Bankalar (Özel ve Resmi): Hizmet alan ve tedarikçi konumdadır.
Hayırseverler: Hizmet alan ve tedarikçi konumdadır. İşbirliği yapılması gereken ve gelişim
fırsatıdırlar.
Medya (Görsel ve Yazılı Basın):Stratejik ortak ve tedarikçi konumunda olup işbirliği
yapılması gereken paydaştır.
Ulusal Ajans: Temel ve stratejik ortak ve tedarikçi konumdadır. Gelişim fırsatıdır.
Eğitim Sendikaları: Çalışanların temsilcisi olup stratejik ortak ve tedarikçi konumdadır.
Sanayi ve Ticaret Odası: Hizmet alan ve tedarikçi konumdadır.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası: Hizmet alan ve tedarikçi konumdadır.
- 57 -
Spor Kulüpleri: Hizmet alan ve tedarikçi konumunda olup stratejik ortaktır.
Diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri: Temel ve stratejik ortak ve tedarikçi konumda olan
işbirliği yapılması gereken paydaştır.
Tedaş: Tedarikçi konumundadır.
Telekom: Temel ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
PTT: Temel ortaktır. Tedarikçi konumundadır.
Kargo İşletmeleri: Tedarikçi konumundadır.
Kırtasiyeler: Tedarikçi konumundadır.
Diğer Belde Belediyeleri: Eğitim hizmetlerinin lojistik destekçisidir. Tedarikçi konumdadır.
4.1.4. ETKİ ÖNEM MATRİSİ
4.1.4.1. İç Paydaş Etki Önem Matrisi
SIRA ÖNEM
ETKİ
- ÖNEM
NO
MATRİSİ
ÖNEMLİ
İÇ PAYDAŞLAR
Okul Öncesi Eğitim
ü
1
Kurumları
İlköğretim Okulları
ü
2
Ortaöğretim Okulları
ü
3
Özel Öğretim Kurumları
ü
4
Özel Eğitim Kurumları
ü
5
Halk Eğitim Merkezi
ü
6
Mesleki Eğitim Merkezi
ü
7
Rehberlik ve Araştırma
ü
8
Merkezi
Öğretmenevi
ü
9
Okul
ve
Kurum
ü
10
Yöneticileri
Öğretmen
ü
11
Öğrenci
ü
12
Okul Aile Birlikleri
ü
13
Kantin İşletmeleri
ü
14
Taşımalı Hizmeti Veren
ü
15
Birimler (İ.Ö)
Yemek Hizmeti Veren
ü
16
Birimler (İ.Ö)
Okul Öncesi Eğitim
ü
17
Kurumları
18
İlçe
Milli
Eğitim
ü
Müdürlüğü Personeli
Tablo 19
- 58 -
ETKİ
ÖNEMSİZ
ZAYIF
ü
GÜÇLÜ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.1.4.2. Dış Paydaş Etki Önem Matrisi
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ÖNEM ETKİ - MATRİSİ
ÖNEM
DIŞ PAYDAŞLAR
ÖNEMLİ
Milli Eğitim Bakanlığı
ü
Antalya Valiliği
ü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ü
Kumluca Kaymakamlığı
ü
Kumluca Belediyesi
ü
İl Özel İdaresi
ü
Askeri Kuruluşlar
ü
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ü
İlçe
Gençlik
ve
Spor
ü
Müdürlüğü
Özel
ve
Resmi
Sağlık
ü
Kuruluşları
Mal Müdürlüğü
ü
İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü
ü
Sosyal
Yardımlaşma
ve
ü
Dayanışma Vakfı
Sivil Toplum Kuruluşları
ü
Meslek Yüksek Okulları
ü
Müftülük
Orman İşletme Müdürlüğü
Bankalar (Özel ve Resmi)
ü
Hayırseverler
ü
Medya (Görsel ve Yazılı Basın)
ü
Ulusal Ajans
ü
Eğitim Sendikaları
ü
Sanayi ve Ticaret Odası
ü
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
ü
Spor Kulüpleri
ü
Diğer İlçe Milli Eğitim
ü
Müdürlükleri
Tedaş
Telekom
PTT
Kargo İşletmeleri
Kırtasiyeler
Diğer Belde Belediyeleri
Tablo 20
- 59 -
ÖNEMSİZ
ETKİ
ZAYIF
GÜÇLÜ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Sıra
No
DIŞ PAYDAŞ ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Milli Eğitim Bakanlığı
Antalya Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kumluca Kaymakamlığı
Kumluca Belediyesi
İl Özel İdaresi
Askeri Kuruluşlar
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları
Mal Müdürlüğü
İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sivil Toplum Kuruluşları
Meslek Yüksek Okulları
Müftülük
Orman İşletme Müdürlüğü
Bankalar (Özel ve Resmi)
Hayırseverler
Medya (Görsel ve Yazılı Basın)
Ulusal Ajans
Eğitim Sendikaları
Sanayi ve Ticaret Odası
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Spor Kulüpleri
Diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Tedaş-Aydem
Telekom
PTT
Kargo İşletmeleri
Kırtasiyeler
Diğer Belde Belediyeleri
Hizmet
Alanlar
Çalışanlar
Temel
Ortaklar
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Stratejik Tedarikçi
Ortaklar
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Tablo 21
- 60 -
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2 KURUM İÇİ ANALİZİ
Fotoğraf 1973 yılında ilçe Kaymakamı ve İlçe Memurları o zamanki hükümet konağı önünde yer almaktadır.
İlk önceleri maarif memurluğu olarak kurulmuş, daha sonra İlköğretim Müdürlüğü
adını almıştır.05/11/1985 tarihinde İlköğretim Müdürlüğü adı İlçe Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bir süre sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğünden
ayrılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adını almıştır. Faaliyetlerine bu ad altında devam
etmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1963 yılından bu güne kadar İlçe Hükümet
Konağında hizmet vermektedir. İlçe Hükümet Konağı şehir merkezinde bulunduğu için İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tüm birimlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumdadır.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapmış ve isimlerine ulaşabildiğimiz İlçe
Milli Eğitim Müdürleri kronolojik sıraya göre şöyledir:
Tablo 22
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
AD- SOYAD
Mustafa Kemal ÖZER (1967)
Ramazan ŞAHİN
Kemal KÜÇÜK
Durali TORU
Ramazan AYDIN
Eyüp ÖNAL
Seydi DOĞAN (2010 yılı
devam etmekte)
KONUM
İlköğretim Müdürü
İlköğretim Müdürü
İlköğretim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
- 61 -
4.2.1. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÖNETİM YAPISI VE BİRİMLERİ
430 Sayılı Tevhidi-i Tedrisat yasasına göre Türk Milli Eğitiminin amaçlarının temel ilkeler
doğrultusunda devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Milli Eğitim Bakanlığına ait olup
Bakanlığın illerdeki temsilcisi İl Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerdeki temsilcisi İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleridir.
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI
Seydi DOĞAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Celil ÇOBAN
Şube Müdürü
Yusuf TEKDEMİR
Şube Müdürü
Semih AKCA
Şube Müdürü
Şaban DARIYEMEZ
Arge Sorumlusu
- 62 -
4.2.2. Kurum Personelinin Sayısı, Dağılımı ve Eğitim Düzeyi
Kurum personelinin dağlımı, sayısı ve eğitim düzeyleri Tablo 23’ de gösterilmiştir.
Tablo Kurum Personelinin Sayısı, Dağılımı ve Eğitim Düzeyi
LİSE/DENGİ
ÖN LİSANS
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
3
-
-
3
AR-GE Koordinatörü
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Formatör Öğretmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Şef
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
V.H.K.İ.
-
-
-
3
-
-
-
-
-
3
Memur
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
Şoför
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
Destek Personeli
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
GENEL TOPLAM
-
4
-
5
2
-
8
-
-
18
İLKOKUL
Tablo 23
- 63 -
PERSONEL
TOPLAMI
LKÖĞRETİM
İlçe
Milli
Eğitim Müdürü
Milli Eğitim Şube Md. -
GÖREVİ / ÜNVANI
EĞİTİM
ENSTÜTÜSÜ
ORTAOKUL
ÖĞRENİM DURUMU
4.2.3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İletişim ve Karar Alma Süreçleri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iç ve dış paydaşlarına yönelik tüm iletişim kanalları
açıktır.
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tüm faaliyetler, duyurular, haberler, kurumlar
arası işbirliği web sayfamızdan yayınlanmaktadır. Ayrıca tüm faaliyetler görsel ve yazılı
basından da kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Müdürlüğümüzde karar alma sürecine her çalışanın katılımı sağlanmaya çalışılmakla
birlikte kurumumuzdaki tüm birimler arasında aktif işbirliği sürdürülmektedir. Bu süreçte
Toplam Kalite Yönetimi anlayışı etkin bir şekilde rol almaktadır. Müdürlüğümüz tarafından
iletişim ve haberleşme ile ilgili olarak tüm teknolojik yenilikler, gelişmeler takip edilerek
kullanılmakla birlikte çalışma alanımızın vazgeçilmez unsuru olan insan faktörünün sözlü ve
yazılı değerlendirmeleri (dilek, şikâyet vb.) çalışmalarımızda ve karar sürecinde göz önüne
alınmaktadır.
Yukarıda bahsedilen uygulamaların dışında kurum içi ve kurumlar arası iletişimi
güçlendirmek adına okullara ve kurumumuzla bağlantılı kurumlara düzenli bir şekilde
ziyaretler düzenlenmektedir. Böylece yönetim geniş bir kitleye ulaşabilmekte ve yüz yüze
iletişim olanağı sağlanmaktadır. Ziyaretlerin yanı sıra iletişimin ve karar alma sürecinin daha
sağlıklı olabilmesi adına okul müdürleri ve yönetimin katılımıyla haftalık düzenli toplantılar
düzenlenmektedir.
4.2.4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknolojik Alt Yapısı ve Teknolojiyi
Kullanma Düzeyi
Müdürlüğümüzde çalışan tüm personel bilgisayar kullanım sertifikasına sahiptir.
Teknolojik donanım sayesinde bilgi ve eğitim alanındaki tüm yenilikler takip edilmektedir.
Milli eğitim personelinin kullanımına sunulan 4 adet dizüstü bilgisayar,13 adet masaüstü
bilgisayar, 7 adet yazıcı, 5 adet tarayıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet dijital fotoğraf
makinesi, 1 adet telefon santrali, 13 adet telefon, 1 adet faks cihazı, 1 adet modem mevcuttur.
Kurulan iletişim ağı ve internet bağlantısı ile kurumumuza ait sitemiz aracılığı ile hem
personel hem de diğer kurumlarımız anında bilgiye ulaşmakta hatta ilçemizde okullara
gönderilen olağan yazılar elektronik ortamda gönderilmekte ve yine birçok form elektronik
ortamda hızlı bir şekilde alınabilmektedir.
Bu durum hizmet akışını hızlandırmakla birlikte paydaş memnuniyetini arttırmakta ve
beraberinde hizmette kaliteyi getirmektedir.
- 64 -
4.2.5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ait Bina ve Araç Sayısı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hazineye ait Kumluca Hükümet Konağında 6 odada
hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 1 kartal otomobil ile hizmetlerini sürdürmektedir.
ARAÇ SAYISI
MODEL
MARKA
1
1990
Kartal
Tablo 24
4.3. EĞİTİM KURUMLARI İLE İLGİLİ VERİLER
4.3.1
OKUL ÖNCESİ BİLGİLERİ
4.3.1.1 ÖĞRETİM ŞEKLİNE GÖRE SAYISAL VERİLER
·
OKUL ÖNCESİ
KIZ
TOPLAM
ERKEK
RESMİ
ÖZEL
800
760
700
600
Özel
Resmi
%3
500
388
372
200
%97
10
5
100
0
20
25
15
400
300
25
0
2009-2010
- 65 -
15
10
2009-2010
4.3.1.2 OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYILARI(2008-2009 Eğitim Öğretim yılı)
ANASINIFI OKULLAŞMA ORANI
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
ANASINIFI
OKUL ADI
Altınyaka
Ortaköy
K.Karabük
Hacıveliler
Münire Os m an Alkan
Salur
Sarıcas u Darıyem ezler
Mim ar Sinan
Cum huriyet
Ziya Gökalp
Atatürk
Barbaros
Avcıoğlu
Karş ıyaka
Kas apçayırı
Özel Kum luca
Beykonak Sevim Öner
80.Yıl Beykonak
Mavikent Ramazan Abacı
Mavikent Çanakcı
Mavikent Durali Yazıcı
Çavuş Mehm et Akif
Anaokolu
Genel Topl.
ÇAĞ NÜFUSU
E
K
T
6
6
8
10
9
8
54
20
27
25
17
7
11
8
10
6
41
19
24
20
9
18
8
10
16
16
19
6
9
16
107
398
20
15
22
15
34
9
13
12
75
387
12
0
19
18
19
14
95
39
51
45
26
25
0
28
25
38
31
53
15
22
28
182
785
2330
33,69%
ANASINIFI OKULLAŞMA ORANI
Tablo 25
- 66 -
%34
4.3.1.3. 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Verileri
SNO OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ANASINIFI
ÖĞRENCİ
SAYISI
Altınyaka BSİÖO
Ortaköy BSİÖO
12
K.Karabük BSİÖO
Hacıveliler İÖO
19
M.Osman Alkan İÖO
18
Salur İÖO
19
Sarıcasu Darıyemezler İÖO 14
Mimar Sinan İÖO
95
Cumhuriyet İÖO
39
Ziya Gökalp YİBO
51
Atatürk İÖO
45
Barbaros İÖO
26
Ahmet Avcıoğlu İÖO
25
Karşıyaka İÖO
Kasapçayırı İÖO
28
Özel Kumluca İÖO
25
Beykonak Sevim Öner İÖO 38
80.Yıl Beykonak İÖO
31
Mavikent Ramazan Abacı
İÖO
53
Mavikent Çanakçı İÖO
15
Mavikent Durali Yazıcı İÖO 22
Çavuş Mehmet Akif İÖO
28
Kumluca Anaokulu
182
TOPLAM
785
Tablo 26
- 67 -
ANASINIFI
DERSLİK
SAYISI
DERSLİK
BAŞINA
ÖĞRETMEN
DÜŞEN
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
1
12
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
5
2
2
3
1
1
19
18
19
14
24
20
26
23
26
25
1
1
2
2
1
2
2
28
25
19
16
3
1
1
2
7
3
1
1
2
8
18
15
22
14
26
37
39
22
4.3.2 İLKÖĞRETİM OKULLARI SAYISAL VERİLER (2008–2009)
4.3.2.1 İLKÖĞRETİM OKULLARI İLK KADEME BİLGİLERİ
ANASINIFI
E
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
23
Altınyaka
Ortaköy
K.Karabük
Birl.Snf.T.
Hacıveliler
M.Osman
Salur
Sarıcasu D.
Köy Topl.
Mimar Sinan
Cumhuriyet
Ziya Gökalp
Atatürk
Barbaros
Avcıoğlu
Karşıyaka
Kasapçayırı
Özel Kuml.
Özel Özgür
Mer. Topl.
Bey.S.Öner
80.Yıl Beyk.
M.R.Abacı
M.Çanakcı
M.Durali Y.
Çav.M.Akif
Belde Topl.
Genel Topl.
K
6
6
6
8
10
9
8
35
54
20
27
25
17
7
6
11
8
10
6
35
41
19
24
20
9
18
8
10
20
15
168
16
16
19
6
9
16
82
291
166
22
15
34
9
13
12
105
312
1.SINIF
Tablo 27
2.SINIF
3.SINIF
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
0
12
0
12
19
18
19
14
70
95
39
51
45
26
25
0
28
25
0
334
38
31
53
15
22
28
187
603
3
1
4
8
25
9
28
17
79
84
47
67
32
42
27
14
49
13
1
8
4
13
26
11
17
13
67
69
52
72
33
31
21
10
38
10
2
1
2
5
23
7
18
14
62
74
67
72
28
31
27
9
31
10
1
2
1
4
27
2
15
10
54
83
51
69
27
20
11
8
23
15
1
3
0
4
22
7
8
7
44
89
58
72
26
28
17
15
25
17
336
32
28
35
14
21
20
150
566
349
26
25
31
8
19
27
136
552
307
26
25
27
11
14
21
124
489
3
3
3
9
50
9
33
24
116
157
118
141
55
51
38
17
54
25
0
656
52
50
58
19
33
48
260
1041
0
7
3
10
28
12
17
15
72
92
57
81
42
34
16
20
27
14
375
30
21
32
12
20
22
137
599
4
9
8
21
51
20
45
30
146
153
99
139
65
73
48
24
87
23
0
711
62
49
67
26
41
42
287
1165
383
48
24
33
19
22
22
168
633
347
33
31
42
13
14
16
149
544
1
10
3
14
50
19
25
22
116
181
115
153
68
62
33
35
52
31
0
730
81
55
75
32
36
38
317
1177
- 68 -
4.SINIF
E
K
T
E
K
T
8
22
14
44
151
48
103
76
378
491
332
433
188
186
119
76
193
79
0
2097
195
154
200
77
110
128
864
3383
0
0
1
1
0
23
7
27
15
72
79
68
96
45
43
16
12
41
12
0
17
8
17
14
56
66
57
78
35
25
20
10
32
10
2
335
34
30
38
16
11
21
150
541
0
0
0
0
40
15
44
29
128
145
125
174
80
68
36
22
73
22
2
747
69
59
71
35
29
52
315
1190
1
22
11
13
10
56
91
77
103
53
32
24
13
30
17
1
18
7
16
10
51
106
53
97
31
32
14
10
24
6
440
32
30
38
12
20
37
169
666
373
35
27
33
11
22
27
155
580
2
0
0
2
40
18
29
20
107
197
130
200
84
64
38
23
54
23
0
813
67
57
71
23
42
64
324
1246
412
35
29
33
19
18
31
165
649
5.SINIF
4-5
TOPLAMI
OKUL ADI
1-3
TOPLAMI
SNO
2
2
80
33
73
49
235
342
255
374
164
132
74
45
127
45
1558
136
116
142
58
71
116
639
2434
4.3.2.2 İLKÖĞRETİM OKULLARI İKİNCİ KADEME OKULLARI(2008–2009) Tablo28
Sıra
No
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
23
6.SINIF
OKUL ADI
Altınyaka
Ortaköy
K.Karabük
Birl.Snf.T.
Hacıveliler
M.Osman
Salur
Sarıcasu D.
Köy Topl.
Mimar Sinan
Cumhuriyet
Ziya Gökalp
Atatürk
Barbaros
Avcıoğlu
Karşıyaka
Kasapçayırı
Özel Kuml.
Özel Özgür
Mer. Topl.
Bey.S.Öner
80.Yıl Beyk.
M.R.Abacı
M.Çanakcı
M.Durali Y.
Çav.M.Akif
Belde Topl.
topplENEL TOPLAM
E
0
K
0
0
15
9
15
6
45
116
82
108
41
34
16
0
14
10
18
14
56
77
54
90
36
18
22
48
22
2
469
40
24
52
2
29
24
171
685
39
21
357
34
23
47
28
28
160
573
T
0
0
0
0
29
19
33
20
101
193
136
198
77
52
38
0
87
43
2
826
74
47
99
2
57
52
331
1258
İlköğretim Öğrenci Sayısı (anasınıfı hariç)
7.SINIF
8.SINIF
6-7-8
TOPLAMI
E
K
T
E
K
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
20
34
12
14
26
89
8
7
15
3
12
15
49
15
17
32
16
13
29
94
9
18
27
10
9
19
66
46
62
108
41
48
89
298
99
99
198
89
89
178
569
64
74
138
75
68
143
417
102 89
191
85
68
153
542
36
34
70
27
34
61
208
32
22
54
40
30
70
176
18
11
29
25
18
43
110
0
0
0
43
33
76
29
35
64
227
26
19
45
29
14
43
131
1
1
0
3
421 381 802
399 356 755
2383
28
35
63
30
27
57
194
26
18
44
23
27
50
141
67
63
130
69
63
132
361
0
0
2
10
15
25
9
14
23
105
20
27
47
26
25
51
150
151 158 309
157 156 313
953
618 601 1219
597 560 1157
3634
- 69 -
9453
GENEL TOPLAM
E
6
15
9
30
170
76
158
104
508
778
557
741
329
305
176
68
306
153
3
3416
285
218
374
78
156
225
1336
5290
K
4
19
5
28
169
72
131
101
473
719
486
659
276
215
152
53
269
127
2
2958
278
224
382
74
152
197
1307
4766
T
10
34
14
58
339
148
289
205
981
1497
1043
1400
605
520
328
121
575
280
5
6369
563
442
756
152
308
422
2643
10056
4.3.2.3 İLKÖĞRETİM OKULLARI DERSLİK ÖĞRENCİ ORANI(2008–2009)
ÖĞRENCİ SAYISI
DERSLİK BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ
SAYISI
1
10
10
Ortaköy BSİÖO
1
22
22
3
K.Karabük BSİÖO
1
14
14
4
Hacıveliler İÖO
13
320
25
5
M.Osman Alkan İÖO
8
130
16
6
Salur İÖO
10
270
27
7
Sarıcasu Darıyemezler İÖO
8
191
24
8
Mimar Sinan İÖO
46
1402
30
9
Cumhuriyet İÖO
35
1004
29
10
Ziya Gökalp YİBO
43
1349
31
11
Atatürk İÖO
16
560
35
12
Barbaros İÖO
19
494
26
13
Ahmet Avcıoğlu İÖO
16
303
19
14
Karşıyaka İÖO
5
121
24
15
Kasapçayırı İÖO
17
547
32
16
Özel Kumluca İÖO
12
255
21
17
1
5
5
18
Özel Özgür Özdemir Özel
Eğitim Ok.
Beykonak Sevim Öner İO
24
525
22
19
80.Yıl Beykonak İÖO
16
411
26
20
Mavikent Ramazan Abacı
İO
25
703
28
21
Mavikent Çanakçı İÖO
10
137
14
22
Mavikent Durali Yazıcı İÖO
15
286
19
358
9453
26
SNO
OKUL ADI
1
Altınyaka BSİÖO
2
TOPLAM
DERSLİK
SAYISI
Tablo 29
70
100-300
OKUL ADI:
6. SINIF
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAVA
GİREN
ÖĞRENCİ
SAYISI
6.
SINIF, 6.
SINIF, PUAN
ALAN
SINIF
SBS
ÖĞRENCİ
PUAN ORT. PUAN ORT.
SAYISI
300-350
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
350-400
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
400-450
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
450-500
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
Özel Kumluca İ.Ö.O.
38
38
407,96
389,53
1
1
11
18
7
2
29
27
351,884
336,654
8
4
7
7
1
3
Sarıcasu Darıyemezler
İ.Ö.O.
Cumhuriyet İ.Ö.O.
139
130
326,86
310,13
47
39
27
17
2
4
Ziya Gökalp YİBO
188
176
325,382
309,496
71
41
44
14
6
5
Çavuş Mehmet Akif
İ.Ö.O.
Atatürk İ.Ö.O.
47
45
324,194
302,346
18
15
11
3
0
75
75
321,492
310,541
29
21
10
13
2
26
26
321,229
291,78
9
11
5
1
0
8
Ahmet
Avcıoğlu
İ.Ö.O.
Mimar Sinan İ.Ö.O.
192
189
320,08
304,67
73
57
40
18
4
9
Salur İ.Ö.O.
30
25
311,748
284,302
19
5
1
0
0
10 Hacıveliler İ.Ö.O.
30
30
306,881
285,035
13
10
3
4
0
Ramazan
11 Mavikent
Abacı İ.O.
12 Beykonak Sevim Öner
İ.Ö.O.
13 Kasapçayırı İ.Ö.O.
148
146
304,168
287,258
96
34
12
4
0
64
61
304,88
284,81
41
12
8
0
0
77
65
301,217
277,669
37
18
7
2
1
14 80. Yıl Beykonak
İ.Ö.O.
15 Münire-Osman Alkan
İ.Ö.O.
16 Barbaros İ.Ö.O.
45
41
299,938
276,359
22
14
1
4
0
19
17
294,377
261,285
10
6
0
1
0
53
52
281,213
265,222
35
9
7
2
0
1200
1143
319
299
529
297
194
108
23
6
7
TOPLAM
71
4.3.2.4. İLKÖĞRETİM OKULLARI 6. SINIF 2009 SBS ORTALAMALARI(2008–2009)
4.3.2.5 İLKÖĞRETİM OKULLARI 7. SINIF 2009 SBS ORTALAMALARI
(2008–2009)
OKUL ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Özel Kumluca İ.Ö.O.
Sarıcasu
Darıyemezler
İ.Ö.O.
Mimar Sinan İ.Ö.O.
Atatürk İ.Ö.O.
Hacıveliler İ.Ö.O.
Çavuş Mehmet Akif İ.Ö.O.
Beykonak Sevim Öner
İ.Ö.O.
Cumhuriyet İ.Ö.O.
Ziya Gökalp YİBO
Ahmet Avcıoğlu İ.Ö.O.
80. Yıl Beykonak İ.Ö.O.
Kasapçayırı İ.Ö.O.
Münire-Osman
Alkan
İ.Ö.O.
Mavikent Ramazan Abacı
İ.Ö.O.
Salur İ.Ö.O.
Barbaros İ.Ö.O.
TOPLAM
7. SINIF
SINAVA
ÖĞRENCİ GİREN
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
7.SINIF,
SINIF
PUAN ORT.
7.SINIF, SBS
PUAN ORT.
100-300
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
Tablo 30
Tablo 31
300-350
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
350-400
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
400-450
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
450-500
PUAN
ALAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
42
24
42
19
407
341,031
389
321,979
0
3
6
9
13
4
12
2
11
1
176
61
20
51
64
176
59
19
51
56
334,55
321
317,104
310
305
318,26
298
295,066
286
285
57
20
6
26
46
42
16
9
12
9
43
18
2
8
1
25
5
1
3
0
9
0
1
2
0
148
152
39
45
64
13
144
143
34
40
58
13
304,09
301
294,911
292,12
291
285,798
289,45
281
262,611
269,02
264
245,116
76
79
26
22
34
9
35
33
7
11
16
2
18
21
3
6
8
2
12
7
3
1
0
0
4
3
0
0
0
0
157
138
284,359
268,825
89
29
11
3
1
28
70
1154
21
68
1081
282,635
276,545
309,258
249,449
257,261
286,252
13
46
552
8
21
265
0
2
160
0
1
75
0
0
32
72
4.3.2.6 İLKÖĞRETİM OKULLARI 8. SINIF 2009 SBS ORTALAMALARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tablo32
73
0
2
4
0
0
0
1
7
4
7
1
TOPLAM
Spor Lisesi
Turizm Otelcilik
Lisesi
Meslek
Cumhuriyet İ.Ö.O.
0
8
21
0
7
6
Atatürk İ.Ö.O.
1
1
8
5
7
Mimar Sinan İ.Ö.O.
1
8
40
2
21
4
Ziya Gökalp YİBO
3
6
29
0
17
1
Barbaros İ.Ö.O.
0
0
12
0
9
0
Ahmet Avcıoğlu İ.Ö.O.
3
7
1
80. Yıl Beykonak İ.Ö.O.
0
1
3
0
12
2
Beykonak Sevim Öner İ.Ö.O.
11
8
Mavikent Ramazan Abacı İ.Ö.O.
0
5
12
0
16
1
Çavuş Mehmet Akif İ.Ö.O.
1
1
1
20
Hacıveliler İ.Ö.O.
4
1
4
Münire-Osman Alkan İ.Ö.O.
1
7
Salur İ.Ö.O.
3
1
1
Sarıcasu Darıyemezler İ.Ö.O.
2
1
1
1
Kasapçayırı İ.Ö.O.
3
4
Özel Kumluca İ.Ö.O.
16
5
18
3
6
2
TOPLAM
22
41
167
5
145
26
*** 1.-2. ve 3. YERLEŞTİRME SONUCUNDA YERLEŞEN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI YAZILACAKTIR.
Sağlık
Lisesi
Anadolu İHL
AML-METEM
Sosyal Bil. Lisesi
Anadolu Lisesi
OKULUN ADI
Anadolu Öğretmen
Lisesi
Sıra
No
Fen Lisesi
KUMLUCA İLÇESİ
8. SINIFLAR 2009 SBS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
1
2
1
3
1
1
3
0
7
2
32
1
43
31
80
68
22
11
20
20
37
24
10
8
8
5
7
52
446
4.3.2.7 İLKÖĞRETİM OKULLARI OKS-SBS ORTALAMALARI
Sınava Giren
Fen Lisesi
A nadolu Lisesi
A nadolu Öğrt. Lis.
Diğer Liseler
Genel Toplam
1099
1137
1167
1089
1000
1155
1200
800
600
2004-2005
% 31
2005-2006
% 29
2006-2007
% 27
74
2007-2008
% 38
216
167
41
22
13
181
219
18
311
14
132
14
151
318
13
11
0
145
175
158
8
12
200
149
353
431
446
400
2008-2009
% 42
4.3.2.8 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARI
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
BSİO YAPAN İLKÖĞRETİM OKULLARININ SAYISI
VE ÖĞRENCİ SAYILARI
S.N
ÖĞRENCİ SAYISI
OKUL ADI
ERKEK
KIZ
TOPLAM
1
Altınyaka
6
4
10
2
Ortaköy
9
13
22
3
Karacaören Karabük
9
5
14
24
22
46
TOPLAM
Tablo 33
4.3.2.9. TAŞIMALI EĞİTİM
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı :
15
Taşıma Merkezi Okul Sayısı
:
4
Araç Sayısı
:
36
GELDİĞİ
TAŞIMA MERKEZİ OKUL
YER
YAZIR İÖO
ÇAVUŞ MEHMET AKİF İÖO
KIZ
ERKEK
TOPLAM
12
15
27
YAZIR YENBE ÇAVUŞ MEHMET AKİF İÖO
İÖO
YAZIR KLİSE ÇAVUŞ MEHMET AKİF İÖO
YAKASI İÖO
YEŞİLKÖY İÖO ÇAVUŞ MEHMET AKİF İÖO
10
8
18
19
22
41
10
6
16
BELEN İÖO
80.YIL BEYKONAK İÖO
7
12
19
BEŞİKCİ İÖO
80.YIL BEYKONAK İÖO
28
35
63
GÜZÖREN İÖO
KASAPÇAYIRI İÖO
17
26
43
TOPTAŞ İÖO
KASAPÇAYIRI İÖO
15
24
39
BAYSI İÖO
KASAPÇAYIRI İÖO
14
19
33
ERENTEPE
İÖO
BALÇIKLI
YER.BİR.
KASAPÇAYIRI İÖO
23
28
51
KASAPÇAYIRI İÖO
26
20
46
75
FATİH İÖO
KASAPÇAYIRI İÖO
22
16
38
SARICASU İÖO
KASAPÇAYIRI İÖO
14
27
41
MAVİKENT
MAVİKENT
KARAÖZ İÖO
İÖO
MAVİKENT
MAVİKENT
YENİCEPINAR İÖO
İÖO
GENEL TOPLAM
RAMAZAN
ABACI
23
16
39
RAMAZAN
ABACI
15
13
28
255
287
542
Tablo 35
4.3.2.10 KAPALI OKULLARLA İLGİLİ BİLGİLER
2009-2010 ÖĞRETİM YILI KAPALI OKULLARLA İLGİLİ BİLGİLER
S.N
OKUL ADI
TESLİM ALAN MUHTARLIK
KULLANIM ŞEKLİ
1
SARAYCIK İ.Ö.O.
GÖLCÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
2
ÇAYIR İ.Ö.O.
GÖLCÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
3
BELEN İ.Ö.O.
BELEN KÖYÜ MUHTARLIĞI
MUHTARLIK ODASI
4
BÜYÜKALAN İ.Ö.O.
5
ÇALTI İ.Ö.O.
BÜYÜKALAN
KÖYÜ KÖY ODASI
MUHTARLIĞI
ÇALTI KÖYÜ MUHTARLIĞI
MUHTARLIK ODASI
6
DERE İ.Ö.O.
ÇALTI KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
7
BEŞİKÇİ İ.Ö.O.
BEŞİKÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI
MUHTARLIK ODASI
8
KARACAAĞAÇ İ.Ö.O.
9
YENİKIŞLA İ.Ö.O.
KARACAAĞAÇ
KÖYÜ KÖY ODASI
MUHTARLIĞI
YENİKIŞLA KÖYÜ MUHTARLIĞI
MUHTARLIK ODASI
10
İNCİRCİK İ.Ö.O.
İNCİRCİK KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
11
ERENTEPE İ.Ö.O.
ERENTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
12
YEŞİLKÖY İ.Ö.O.
YEŞİLKÖY KÖYÜ MUHTARLIĞI
MUHTARLIK ODASI
13
KUZCA ASLANLI İ.Ö.O.
KUZCA KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
14
KUZCA ÇULHA İ.Ö.O.
KUZCA KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
15
KUZCA İ.Ö.O.
KUZCA KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
16
KUZCA KELEŞ İ.Ö.O.
KUZCA KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
17
YUKARI DERE İ.Ö.O.
DERE KÖYÜ MUHTARLIĞI
KÖY ODASI
18
KARACAÖREN İ.Ö.O.
19
K. ÇAYAĞZI İ.Ö.O.
KARACAÖREN
MUHTARLIĞI
KARACAÖREN
76
KÖYÜ KÖY ODASI
KÖYÜ KÖY ODASI
MUHTARLIĞI
ONARIMI MÜMKÜN OLMAYIP TESLİM ALINMAYAN
KAPALI KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARI
S.N
OKUL ADI
1
GÜZÖREN İ.Ö.O.
2
GÜZÖREN KARAŞAR İ.Ö.O.
3
ÇAYİÇİ İ.Ö.O.
4
SARICASU İ.Ö.O.
Tablo 36
4.3.2.11.İLKÖĞRETİM OKULLARININ AÇILIŞ TARİHLERİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN
DURUMU
S.N. Okul Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
Altınyaka
Ortaköy
K.Karabük
Hacıveliler
M.Osman
Salur
Sarıcasu D.
Mimar
Sinan
9
Cumhuriyet
10 Ziya Gökalp
11 Atatürk
12 Barbaros
13 Avcıoğlu
14 Karşıyaka
15 Kasapçayırı
16 Özel Kuml.
17 Bey.S.Öner
18 80.Yıl Beyk.
19 M.R.Abacı
20 M.Çanakcı
21 M.Durali Y.
22 Özel Özgür
Öz.O.
23 Çav.M.Akif
TOPLAM
Açılış Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Tarihi Erkek Kız
Toplam Kadrolu Sözleşmeli Ders
Ücretli
1938
6
4
10
1
1980
9
13
22
1
1966
9
5
14
1
1946
162
158
320
15
1
2
1961
66
64
130
7
1
3
1980
149
121
270
7
2
4
1985
96
95
191
8
1
2
1991
724
678
1402
56
2
Toplam
1991
1982
1967
1984
2005
1975
1982
1999
1974
1949
1977
1975
1989
537
714
304
288
169
68
298
143
269
202
355
72
147
3
467
635
256
206
134
53
249
112
256
209
348
65
139
2
45
54
21
24
18
6
24
0
28
22
31
11
18
0
1993
209
4999
185
394
4454 9453
1004
1349
560
494
303
121
547
255
525
411
703
137
286
5
77
42
44
19
16
14
5
16
3
3
5
2
5
4
1
8
18
16
25
9
8
3
1
3
1
2
7
5
3
1
8
14
340
3
28
3
68
5
1
1
1
18
11
13
11
58
20
436
Tablo 37
4.3.3. ORTAÖĞRETİM OKULLARI SAYISAL VERİLER
4.3.3.1.ORTA ÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİ DURUMLARI
Sır
a
No
:
OKUL
ADI
9. SINIF
E
Anadolu
14
Öğretmen
Lisesi
GülÇetin 174
Kaur Lisesi
Anadolu Lisesi 46
1
2
3
İmam-Hatip
46
Lisesi
Anadolu
Meslek Lisesi 246
ve Metem
TOPLAM
526
4
5
10. SINIF
E
K
11. SINIF
T
E
K
12. SINIF
K
T
T
E
K
T
46
60
0
14
46
14
162
336
86
108
194
101
149
250
119
120
239
480
539
174
74
120
59
65
124
61
61
122
62
54
116
228
254
46
40
86
17
23
40
27
20
47
14
14
28
104
97
46
106
352
112
50
162
121
57
178
110
44
154
589
257
246
428
954
274
246
520
310
287
597
305
232
537
141
5
119
3
526
0
T
E
K
TOPLAM
0
Tablo 38
2009-2010
Sıra Okulun
No: Türü
1
2
3
4
Adı
Okulun
- Açılış
Tarihi
Öğrenci Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Erkek
Kız
Toplam
Kadrolu
Kumluca Anadolu 2009
Öğretmen Lisesi
1995
Anadolu Lisesi
14
46
60
4
228
254
482
34
Gül Çetin Kaur 1974
Lisesi
A.M.L. Ve METEM 2001
480
539
1019
45
589
257
846
27
TOPLAM
1415
1193
2608
115
78
Tablo 39
1200
1019
846
1000
800
482
600
400
201
200
0
60
Anadolu Anadolu L.
Öğretmen
L.
Genel L. İmam Hatip Meslek L.
L.
Ortaöğretim
KIZ
TOPLAM
ERKEK
500
1000
800
600
250
500
200
400
230
700
300
230
350
150
300
100
200
50
100
0
2008-2009
954
900
0
MEZUN
526
400
428
460
450
2009-2010
YENİ KAYIT
79
Ortaöğretim
3000
1500
2608
2487
2124
2095
2000
2229
2500
1000
Öğrenci
Sayıları
500
0
20052006
SN OKUL ADI
20062007
20072008
20082009
20092010
DERSLİK
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
2
60
40
1019
48
25
3
ANADOLU
ÖĞRETMEN L.
GÜL ÇETİN KAUR
LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ÖĞRETMEN DERSLİK
SAYISI
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
13
30
21
482
36
23
4
AML VE METEM
32
846
41
26
5
İHL
7
201
12
29
TOPLAM
102
2608
137
26
1
2
Ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı = 26
80
ÖSS’YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI
Gül-Çetin
Anadolu Lisesi
Kaur Lisesi
AML-Metem
206
131
115
ÖNLİSANSA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
Gül-Çetin
Anadolu Lisesi
AML-Metem
Kaur Lisesi
30
0
61
LİSANS BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
Gül-Çetin
Anadolu Lisesi
AML-Metem
Kaur Lisesi
64
85
3
Tablo 40
İmam-Hatip
Lisesi
TOPLAM
8
460
İmam-Hatip
Lisesi
6
TOPLAM
İmam-Hatip
Lisesi
2
TOPLAM
97
154
2009 ÖSS BİLGİLERİ
Tablo 41
%27,96
2005-2006
%26,71
%16,54
2006-2007
460
468
400
422
500
2004-2005
2007-2008
2008-2009
%47,37
%54,37
437
532
600
0
Müracaat Eden
Ön Lisans
Lisans
81
125
88
108
118
71
97
66
80
70
45
100
22
37
48
228
200
135
300
Genel Toplam
ve
1
6
1
1
1
4
Dili
5
1
Türk
Edb.
2
4
8
1
46
2
2
2
7
1
34
2
1
1
1
3
9
4
3
0
7
0
16
5
89
8
7
3
4
0
16
0
4
0
Ahşap Tek-1
Elektrik-ElektTek.
1
5
0
2
0
2
1
1
3
0
0
3
0
Topla
m
Tarih
2
Rehber Öğr.
1
Resim
9
Sosyal Bl.
Matemetik
3
Müzik
Kimya
2
1
İngilizce
3
Coğrafya
2
3
1
4
2
2
Gül-Çetin Kaur Lisesi
DERS
ÜCRETLİ
ÖĞRT.SAYISI
2
1
1
2
1
1
1
Anadolu Lisesi
DERS
ÜCRETLİ
ÖĞRT.SAYISI
3
1
İmam-Hatip Lisesi
DERS
ÜCRETLİ
ÖĞRT.SAYISI
KADROLU TOP.
1
3
5
1
6
3
3
0
DERS ÜC.TOP.
0
0
0
0
0
0
0
0
2008- 2009 ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
138
Tarih
1
Fizik
Fen Bilg.
Felsefe
Din K.ve A.B.
Coğrafya
Bilişim
Teknolojileri
Beden Eğt
Biyoloji
OKUL ADI
Almanca
SNO
Mesl.Dersi Öğr.
GENEL TOPLAM :
4.3.3.2.2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI GENEL ve MESLEKİ LİSELERİN
BRANŞLARA GÖRE KÜLTÜR ve MESLEK DERSİ ÖĞRETMEN SAYILARI
1
1
1
2
1
Tablo42
82
3
1
5
3
Rehber Öğrt.
1
Bilişim Teknol.
İngilizce
1
Muhasebe
Grubu
Metal tek-1
Biyoloji
Beden Eğt
Din K.ve A.B.
2
Kimya
4
1
1
Fizik
3
Mesl.ve Tek.Eğt.Mrk.
DERS
ÜCRETLİ 2
ÖĞRT.SAYISI
Felsefe
1
Matemetik
OKUL ADI
Türk
Edb.
SNO
Dili
ve
BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI
1
Toplam
27
14
4.3.4.YAYGIN EĞİTİM
4.3.4.1.2009 YILINDA DÜZENLENEN HİZMET İÇİ SEMİNERLER
S.N.
ETKİNLİĞİN ADI
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
1
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
8
35
43
2
ÖFKE KONTROLÜ VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 7
9
16
3
AKTİF ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
9
14
23
4
SINIF YÖNETİMİ
13
36
49
5
SINIF YÖNETİMİ
25
26
51
6
SINIF YÖNETİMİ
24
37
61
7
SINIF YÖNETİMİ
30
20
50
8
ETKİLİ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
12
23
35
9
DERS ÜCRETLİ ÖĞRETMEN UYUM SEMİNERİ
72
26
98
GENEL TOPLAM
200
226
426
Tablo 43
4.3.4.2. 2009 YILINDA DÜZENLENEN HİZMETİÇİ KURSLARI
S.N.
1
2
3
4
ETKİNLİĞİN ADI
BİLGİSAYAR (PHOTOSHOP)
EL YAZISI
WEB TASARIM
BİLGİSAYAR (TEMEL BİLGİSAYAR
VE OFFİCE)
GENEL TOPLAM
BAYAN
4
12
15
6
ERKEK
21
7
6
12
TOPLAM
25
19
21
18
37
46
83
Tablo 44
İlçemizde 2009 yılı içerisinde 9 seminer ve 4 kurs açılmış olup, toplamda 509 öğretmenimiz
hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmıştır.
4.3.4.3. HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURSLARI
KURS TÜRÜ
KURSİYER SAYISI
AÇILAN KURS
KIZ
ERKEK
TOPLAM
Okuma Yazma-1
15
13
9
22
Okuma Yazma-2
7
83
21
104
Sosyal ve Kültürel Kurslar
51
613
517
1130
Mesleki Kurslar
47
677
280
957
Tablo-45
2008-2009YILI
83
SIRA
NO:
MESLEK KURSLARI
1
BİLGİSAYAR
YAZARLIĞI
BİLGİSAYAR
İŞLETMENLİĞİ
BAYAN TERZİLİĞİ
I-II-III
MAKİNE NAKIŞI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KURS SAYISI
ERKEK
BELGE ALANLAR
6
6
KADIN
4
ERKEK
2
TOPLAM
6
237
154
83
167
71
238
4
62
62
0
51
0
51
4
4
89
64
84
12
0
0
0
1
54
61
82
8
0
0
0
1
54
4
ÖN 1
89
64
84
13
2
BİLEZİK 2
78
24
0
24
78
0
0
31
76
0
2
1
24
11
14
73
30
0
3
24
20
5
6
11
0
63
37
0
2
8
11
18
OKUR-
KURDELA NAKIŞI
EV MEFRUŞATI
BİLGİSAYARLI
MUHASEBE
AVCI EĞİTİMİ
HASIR
ÖRÜCÜLÜĞÜ
AHŞAP BOYAMA
KURSİYER
SAYISI
KADIN
1
12
12
61
82
9
76
31
6
EVDE HASTA VE YAŞLI
BAKIMI
ÇOCUK BAKIMI ( 0-3 YAŞ )
1
24
14
10
93
35
1
25
25
0
18
0
18
KURBAN KESİMİ
1
12
0
12
0
18
18
MOTORLU
TESTERE
KULLANIM
VE
KESİM
TEKNİKLERİ
ORMAN YANGIN İŞÇİLİĞİ
1
27
0
27
0
25
25
1
31
0
31
0
25
25
TOPLAM
46
934
672
290
593
257
850
GENEL MUHASEBE
WEB TASARIM
TIP SEKRETERLİĞİ
1
3
Tablo 46
84
13
8
74
55
SOSYAL-KÜLTÜREL
KURS
KURSİYER
2008-2009
SAYISI
SAYISI
KADIN
ERKEK
1 TÜRK HALK OYUNLARI
24
585
294
291
2 BENİM AİLEM (0-6 YAŞ )
2
30
30
0
26
0
26
3 HIZLI OKUMA
1
17
9
8
9
7
16
4 AEROBİK
2
42
42
0
BELGESİZ
5 TAEKWAN-DO
1
23
16
7
BELGESİZ
6 VOLEYBOL
1
17
17
0
BELGESİZ
7 SATRANÇ
3
50
15
35
BELGESİZ
GÜZEL SANATLAR
8 FAKÜLTESİNE HAZIRLIK
1
15
1
14
BELGESİZ
9 SULU BOYA RESİM
1
10
6
4
BELGESİZ
10 BAĞLAMA
3
54
8
46
BELGESİZ
11 GİTAR
6
98
69
29
BELGESİZ
12 İNGİLİZCE
5
123
70
53
36
31
67
51
1064
577
487
71
38
109
S.N
TOPLAM
BELGE ALANLAR
Tablo 47
85
KADIN
ERKEK
TOPLAM
BELGESİZ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILAN KURSLAR
K.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
KURS ADI
II.KADEME SEVİYE TESBİT SINAVI
GÜMÜŞ İŞLEME ELEMANI
BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI
AEROBİK
BİGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
EV MEFRUŞATI
MAKİNA NAKIŞI
TÜRK HALK OYUNLARI
GİTAR
KURDELA NAKIŞI
I.KADEME OKUMA YAZMA
BENİM AİLEM(0-3 YAŞ)
BENİM AİLEM(0-6 YAŞ)
İNGİLİZCE
BAĞLAMA TEMEL
KİCK-BOX
SBS-6- 7-8 MATEMATİK
SBS 6-7-8 İNGİLİZCE
SBS 6 -7-8 TÜRKÇE
SBS 6-7-8 SOSYAL BİLGİLER
SBS 6-7-8 FEN VE TEKNOLOJİ
KADIN ÜST GİYSİLERİ
AVCI EĞİTİMİ
BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ
KURBAN KESİM ELEMANI YETİŞ
ELDE APLİKE
CENAZE YIKAMA VE KEFENLEME
SULUBOYA RESİM KURSU
ARPCA İLERİ KADEME
ÖSS MATEMATİK
ÖSS FİZİK
ÖSS KİMYA
İLKYARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ
HIZLI OKUMA ANLAMA
PİKE DİKİMİ
ECZANE DESTEK PERS.EĞİTİMİ
ATLETİZM
ANTEP İŞİ
ÇEYİZ ÜRÜNLERİ
TEZHİP
OSMANLI TÜRKÇESİ
HÜSNÜ HAT
ARICILIK
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK
DEKORATİF EV AKSESUARLARI
ORMAN İŞÇİLERİ EĞİTİMİ
MOTORLU TESTERE KULLANIMI
ERKEK
KURSİYER SAYISI
46
36
40
40
100
40
150
80
1000
30
40
240
40
15
20
50
40
600
120
600
600
600
20
150
60
30
15
80
20
35
20
20
20
30
14
15
50
12
12
15
16
20
22
110
12
18
30
25
2208
3190
BAYAN
TOPLAM
5398
Tablo 48
86
4.3.3.4.REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNCE DÜZENLENEN SEMİNERLER
Olumsuz Davranış Değiştirme Teknikleri
TOPLAM
EĞİTİM KONUSU
Katılımcı
Sayısı (Veli)
Katılımcı
Sayısı
(Öğrenci)
Katılımcı
Sayısı
(Öğretmen)
2008-2009 HİZMET İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER ÇALIŞMALARI
75
75
Öfke Kontrolü
40
40
İletişim Becerileri
40
40
S.B.S.
Ö.S.S.
540
640
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
240
Sınav Kaygısı
280
Zararlı Alışkanlıklar
120
Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri
Tablo 49
TOPLAM
60
240
50
30
565
87
330
120
30
2385
600
640
565
110
185
2680
4.3.3.5.KUMLUCA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI İSTATİSKİ VERİLERİ
KUMLUCA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK - USTALIK
SINAVINA GİRENLER İLE BELGE ALANLAR
USTALIK BELGESİ ALANLAR
USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ ALANLAR
1262
156
. NOT: 01 ocak 2010 tarihine kadar olan sayıdır
Tablo 50
FAALİYETLER ve YAPILAN ÇALIŞMALAR
— Çırakların eğitimi hafta içinde, Kalfaların eğitimi hafta sonu ve akşam ,
Usta Öğreticilerin eğitimi akşam mesai sonlarında yapılmaktadır,
— Yılda üç defa Kalfalık ve Ustalık sınavları yapılmaktadır,
— 2 dönem kantincilik ve Servis şoförleri kursu yapılmıştır.
KURS DÖNEMLERİ
KIŞ DÖNEMİ
YAZ DÖNEMİ
( Şubat ayında)
( Haziran ayında)
Tablo 51
GÜZ DÖNEMİ
( Eylül ayında)
Ö Ğ R E N C İ Kız
S A Y I S I
24
Çırak
21
Kalfa
5
Usta Öğretici
50
TOPLAM
Erkek
Toplam
296
172
23
491
320
193
28
541
Tablo 52
88
KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ AB PROJELERİ BRİFİNG DOSYASI
Sıra
No
Hazırlayan
Okul, Kurum,
Kuruluş,
Kulüp,…
Projenin Adı
Proje Tipi
(Gençlik,
Leonardo,
Grundtvig,
Comenius,...)
Ortaklık
kurulan
kuruluşlar
ve
ülkeleri
Projenin
Tarihi
EtkinlikHareketlilik
Tarihi
Bütçe
1
Gül Çetin Kaur
Lisesi
FOREST TALES
(Orman Öyküleri)
Comenius Okul
OrtaklıklarıMultileteral
Almanya-FinlandiyaPolonya-Litvanyaİtalya-Türkiye
2009
2009 – 2011
23.000€
2
Kumluca Halk
Eğitim Merkezi
LET’S BREAK
THE ICE
(Haydi Buzları
Kıralım)
İtalya-RomanyaAvusturya-İngiltereİsveçTürkiye(Koordinatör)
Kumluca İlçe
MEM Arge Kumluca Kültür
Turizm Tanıtma
ve Dayanışma
Derneği
CROSSING
CULTURAL
BORDERS
THROUGH
DANCE(Kültürel
Sınırları Dansla
Aşalım)
Grundtvig Öğrenme
Ortaklıkları
(GÖÇMENLERİN
ENTEGRASYONU
KONULU)
Gençlik Programları
Eylem 1.1 Gençlik
Değişimi Projesi
3
İtalya-Romanya(Ev
Sahibi) Türkiye
89
Projenin
Şuanki
Durumu
(Devam ediyor
/
Bitti / Yeni
sunuldu)
KABUL
EDİLDİ.
DEVAM
EDİYOR .
2010 – 2012
2010
2009
16.500€
30 Kasım - 9
Aralık 2009
KABUL
EDİLDİ.
DEVAM
EDİYOR.
5.877€
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ
Sıra
No
4
5
6
7
Hazırlayan Okul,
Kurum, Kuruluş,
Kulüp,…
Projenin Adı
Proje Tipi
(Gençlik,
Leonardo,
Grundtvig,
Comenius,...)
Kumluca Anadolu
Lisesi
Fotoğrafçılık
Kulübü
THE RIGHT PHOTO
Kumluca İlçe
Mem Arge Birimi
(Gelidonya
Gençlik Grubu)
THE WORLD I WOULD
LIKE TO LIVE IN
(YAŞAMAK İSTEDİĞİM
DÜNYA)
Kumluca İlçe
Mem Arge Birimi
NORPARTNER
(İmkanı kısıtlı gençler için
gençlik projeleri irtibat
kurma semineri)
Gençlik
Çalışanları ve
Gençlik
Kuruluşları İçin
Eğitim ve Ağ
Kurma Projesi
Eylem 4.3
Gençlik
Programları
Eylem1.1
Gençlik
Değişimi Projesi
Gençlik
Programları
Eylem 4.3
İrtibat Kurma
Semineri
Gençlik
Programları
Eylem1.1
Gençlik
Değişimi Projesi
Kumluca İlçe
MEM Arge
Birimi(Gelidonya
Gençlik Grubu)
WATER BUBLES OF
EUROPE
(AVRUPA’NIN SU
BALONCUKLARI)
90
Ortaklık
kurulan
kuruluşlar
ve
ülkeleri
Projen Etkinlikin
Hareketlilik
Tarihi Tarihi
Romanya
(EV SAHİBİ)Türkiye
2010
İtalya-(EV
SAHİBİ)
Malta-Türkiye
2010
Norveç (Gjovik)
2010
Estonya2011
LitvanyaYunanistanRomanya-İtalyaTürkiye
(EV SAHİBİ)
22 – 26 Ağustos
2010
Bütçe
---------
Projenin
Şuan ki
Durumu
(Devam
ediyor /
Bitti / Yeni
sunuldu)
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ
21.188€
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ
---------
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ
16 - 30 Kasım
2010
14-17 Haziran
2010
4 – 11 Eylül
2011
18.640€
YENİ
SUNULDU
1-Nisan
2011
Başvuru
Dönemi
Sıra
No
Hazırlayan
Okul, Kurum,
Kuruluş,
Kulüp,…
Projenin Adı
Proje Tipi
Gençlik,
Leonardo,
Grundtvig,
Comenius,...
Ortaklık
kurulan
kuruluşlar
ve
ülkeleri
Projenin
Tarihi
Etkinlik
Tarihi
Bütçe
8
Kader DERYAL
(İngilizce
Öğretmeni)
DEVELOPING
ORAL
FLUENCY
COMENIUS
HİZMETIÇI
EGITIM
İNGİLTERE
(EXETER)
2010
20 EYLÜL –1
EKİM 2010
3.042€
9
Özlem KOÇ
(S.Darıyemezler
İlköğretim Okulu
İngilizce
Öğretmeni)
Elif SOYDAN
(Mimar Sinan
İlköğretim Okulu
İngilizce
Öğretmeni)
80.Yıl Beykonak
İlköğretim Okulu
MOTİVATING
ACTIVITIES
FOR
LANGUAGE
LEARNING
CONFLİCT
RESOLUTION
COMENIUS
HİZMETIÇI
EGITIM
İNGİLTERE
(TOTNES)
2010
19 EYLÜL - 2
EKİM 2010
3.312€
TRAINING
COURSE
GENÇLİK TCP
EĞİTİMİ
İTALYA(BARİ)
2010
20–27 MAYIS
2010
MFİB-Okul
Öncesi Eğitimi
Güçlendirme
Hibe Programı
KumlucaKaymakamlığı, 2010
Kumluca Belediyesi,
Kumluca RAM,
Mimar Sinan İ.O.,
Kumluca Anaokulu,
Mavikent Ramazan
Abacı İ.O.,Salur İ.O.
10
11
Okul Öncesine
EVET!
----------
91
11 Ay
2010–2011
Öğretim Yılı
Projenin
Şuan ki
Durumu
(Devam ediyor /
Bitti / Yeni
sunuldu)
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ.
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ.
KABUL
EDİLDİ.
BİTTİ.
REDDEDİLDİ.
68.960.0
0€
Sıra
No
Hazırlayan
Okul, Kurum,
Kuruluş,
Kulüp,…
Projenin Adı
Proje Tipi
(Gençlik,
Leonardo,
Grundtvig,
Comenius,.)
Ortaklık
kurulan
kuruluşlar
ve
ülkeleri
Projenin
Tarihi
Etkinlik
Tarihi
Bütçe
Projenin
Şuan ki
Durumu
(Devam ediyor /
Bitti / Yeni
sunuldu)
12
KUMLUCA İLÇE
MEM AR-GE
BİRİMİ
2011
07-14
AĞUSTOS 2011
-----
YENİ SUNULDU
1-ŞUBAT 2011
BAŞ. DÖN.
KUMLUCA İLÇE
MEM AR-GE
BİRİMİ-Gelidonya
Gençlik Grubu
Gençlik
Çalışanları ve
Gençlik
Kuruluşları İçin
Eğitim ve Ağ
Kurma ProjesiEylem 4.3
Gençlik
Programları
Eylem1.1 Gençlik
Değişimi Projesi
Letonya (Ev Sahibi)
13
“INNOVATION OF
EDUCATION AND
QUALIFICATION
FOR
EMPLOYABILITY
AND ECONOMIC
GROWTH”
“Health and Mind”
(H’nM)
Yunanistan(Ev Sahibi)
2011
07-14 Eylül 2011
-----
YENİ SUNULDU
1-Nisan 2011
Başvuru Dönemi
14
KUMLUCA İLÇE
MEM AR-GE
BİRİMİ-Aşure
Gençlik Grubu
“FRIENDSHIP WITHOUT
BORDERS"
Gençlik
Programları
Eylem1.1 Gençlik
Değişimi Projesi
Litvanya (Ev Sahibi)
2011
20-25 Temmuz
2011
-----
YENİ SUNULDU
1-Nisan 2011
Başvuru Dönemi
15
A.Avcıoğlu İ.O.
“Greetings from
Europe”
Comenius Okul
Ortaklıkları
Projesi
İngiltere (Koordinatör)Danimarka-Türkiye-Almanyaİtalya
2011
2011-2013
15.000€
YENİ SUNULDU
2011 Başvuru
Dönemi
92
BİLGİ NOTU
Kumluca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ve destek verdiğimiz projelere ait bilgiler
yukarda yer almaktadır. Buna göre;
Ulusal Ajans tarafından kabul edilen proje sayısı 9 olup bunlardan 2 tanesi (Grundtvig ve Comenius projeleri) hala devam etmektedir.7
adet proje de tamamlanmış olup bunlardan 4 tanesi bireysel katılımla olan kurs projeleri, 3 tanesi de grup ya da kurumsal olarak yürütülen AB
projeleridir.
1 adet MFİB’ye sunulan AB projemiz reddedilmiş olup, 4 tane AB Gençlik projemiz ve bir tane de comenius okul ortaklıkları projemiz
yeni sunulmuştur.
KUMLUCA İLÇE MEM ARGE
PROJELERE AİT RESİMLER
The Right Photo
Gençlik Programları 4.3 Ortaklık ve Ağ Kurma projesiRomanya-Kumluca Anadolu Lisesi Fotografçılık Kulübü
Kültürel Gece Etkinlikleri
93
Let’s Break The Ice (Haydi Buzları Kıralım) Hayat Boyu
Öğrenme Prog. Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi 2010/2012
Türkiye
Crossing Culturel Borders Through Dance
(Kültürel Sınırları Dansla Aşalım)-Gençlik Eylem 1.1
Değişim Projesi-Romanya
Let’s Break The Ice (Haydi Buzları Kıralım) Hayat Boyu
Öğrenme Prog. Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi 2010/2012
Türkiye (1.Planlama Toplantısı)
Forest Tales (Orman Öyküleri) Hayat Boyu Öğrenme
Prog. Comenius Projesi (2009/2011)
Gül Çetin Kaur Lisesi
94
95
5.ÇEVRE ANALİZİ
5.1 KUMLUCA'NIN TARİHÇESİ
Türkiye'nin incisi, turizm cenneti güzel Antalya’mızın şirin ilçesi Kumluca' nın tarihi pek
yenidir. Ama bu verimli topraklarda Türklerden önce, ilkçağlardan beri birçok kavimlerin yaşadığı
çeşitli devletler kurdukları, bıraktıkları eserlerden anlaşılmaktadır. Bunlardan Likyalılar,
Fenikeliler, Romalılar ve bir kavim olan Selimler sırasıyla ilk yerleşip dağılan topluluklar olarak
bilinir. Antalya bölgesinin Anadolu Selçukluları tarafından Süleyman Şah zamanında alındığı
bilinmektedir. Fakat Kumluca ve çevresinde Selçuklulardan kalma hiçbir esere rastlanmamaktadır.
Anadolu'yu işgal eden Moğolların 1336'da çekilmesiyle Anadolu'da beylikler dönemi
başlayacaktır. Bu dönemde Hamit oğulları Beyliğinin bir kolu olan Tekeli oğulları yöreye hakim
olmuşlardır. Yıldırım Beyazıt döneminde yöre Osmanlı egemenliğine girmiştir.
96
Bütün bu devirlerde Kumluca’ da yerleşik hayatın olmadığı anlaşılmaktadır. Hayvancılık
yapan göçebe Türkler, yazın Elmalı ve Korkuteli yaylalarında, güzü Kuzca ve çevresinde, kışı da
Kumluca ve çevresinde geçirirlerdi. O günlerde bugünkü Kumluca ilçesi sınırları içindeki bölge,
Iğdır ma ğardıç veya kısaca halk dilinde Gardıç adı ile tanınırdı. Bugünkü ilçe merkezinin içinde
bulunduğu verimli ova, o günlerde tamamen fundalık ve bataklıklarla dolu olduğundan, ilk
yerleşim; ilçe merkezinin 5 km. kadar doğusunda tepelerin eteklerinde Sarıkavak adıyla 1830
yıllarında yapılmıştır. Daha önce Teke sancağı adıyla Konya İline bağlı olan ilimiz Antalya'nın,
1914 yılında bağımsız bir il olması ile, Sancağa bağlı idari teşkilatta yeni bir takım düzenlemelere
gidilmiştir. Elmalıdan ayrılan Finike ile Antalya'ya bağlı Iğdırmağardıç Bucağı Kumluca ve Kemer
diye ikiye ayrılarak, Kemer Antalya'ya, Kumluca da Finike'ye bağlanmıştır. Bu sırada Sarıkavak
Iğdırmağardıç, Bucağının bir köyüdür. Bugünkü Kuzca köyü ise,o zaman ayrı bir bucak idi.1924
yılında Kuzca Bucağının merkezi Gödene 'ye (Altınyaka) alınmış ve zamanla göçebe halkın
yerleşerek kalabalık bir merkez haline getirdiği bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde
Kumluca Bucağı kurulmuştur.Kumluca Bucağı sonraki dönemde daha da büyümüş,7033 sayılı
kanunla 01.04.1958'de Finike'den ayrılarak ilçe olmuştur.
5.2 NÜFUS
Antalya’nın şirin ilçesi Kumluca son dönemde demografik yapısıyla da dikkat çekiyor.
2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezinin nüfusu 25.081, 2007 sayımına göre
yaklaşık 32.000 ve 2009 yılı sonuçları itibariyle de 30.939 ‘dur. Kumluca ekonomik yapısı ve
coğrafi özellikleri nedeniyle Antalya'nın en hızlı nüfus artışı olan ilçelerinden biridir.
İLÇELERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ VE BELDE/KÖY NÜFUSU-2009
ANTALYA
İL/İLÇE MERKEZLERİ
BELDE/KÖYLER
Toplam Erkek
Toplam Erkek
Kadın
TOPLAM
Kadın
Toplam Erkek
Kadın
KUMLUCA 30.939
15.744 15.195
34.604
17.660 16.944 65.543
33.404 32.139
30.939
15.744 15.195
34.604
17.660 16.944 65.543
33.404 32.139
TOPLAM
Tablo 52
97
OKUMA YAZMA DURUMU,CİNSİYET VE YAŞ GRUBUNA GÖRE
İL/İLÇE MERKEZLERİ NÜFUSU - 2009
ANTALYA/KUMLUCA İL-İLÇE MERKEZLERİ
Yaş grubu
Cinsiyet
Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen Bilinmeyen
Toplam
6-13
Erkek
1
2.509
8
2.518
Kadın
5
2.220
4
2.229
Erkek
2
1.090
5
1.097
Kadın
2
1.095
11
1.108
Erkek
3
861
23
887
Kadın
22
927
27
976
Erkek
4
540
110
654
Kadın
12
692
21
725
Erkek
5
1.094
132
1.231
Kadın
32
1.399
49
1.480
Erkek
13
1.362
72
1.447
Kadın
35
1.349
31
1.415
Erkek
18
1.386
39
1.443
Kadın
74
1.308
26
1.408
Erkek
10
1.243
22
1.275
Kadın
70
962
12
1.044
Erkek
9
1.094
16
1.119
Kadın
75
926
21
1.022
Erkek
16
787
16
819
Kadın
91
623
11
725
Erkek
12
542
13
567
Kadın
96
361
19
476
Erkek
10
366
9
385
Kadın
73
243
9
325
Erkek
67
525
25
617
Kadın
379
318
33
730
Toplam
1.136
25.822
764
27.722
14-17
18-21
22-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Tablo 53
98
NOT: Yukarıdaki tablolar Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından alınmıştır.
5.3 İDARİ YAPI
Batı Akdeniz’in şirin ilçelerinden olan Kumluca’ da 24 Köy Muhtarlığı,14 Merkez
Muhtarlığı ve 3 Belde Belediyesi bulunmaktadır. Beldelerimizde ise 6 Beykonak Beldesi’nde, 6
Mavikent Beldesi’nde ve 3 tane de Adrasan Beldesinde olmak üzere toplam 15 muhtarlık
bulunmaktadır.
99
5.4 COĞRAFİ KONUM VE ÖZELLİKLER
Kumluca ilçesi, Akdeniz Bölgesinin Batı Akdeniz Bölümünde, Antalya Körfezi'nin batı
kısmındaki Teke Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi hizasında
Akdeniz'e doğru uzanan uzantı üzerinde yer almaktadır. ilçenin güneyinde Akdeniz, kuzeyinde
Korkuteli ilçesi, doğusunda Kemer ilçesi, batısında Finike ilçesi,batı ve kuzeybatı yönünde de
Elmalı ilçesi bulunmaktadır.Antalya’ya 93 kilometre uzaklıkta yer alan Kumluca’nın yüzölçümü
1.253 kilometrekaredir. Akdeniz’e kıyısı olan Kumluca’nın büyük bölümünü, kuzeyde en yüksek
noktaları Kızlarsivrisi (3.070 m)
ve Erentepe (2.774 m)
olan Beydağları oluşturur. İlçenin
doğusunda yer alan Tahtalı Dağı 2.366 m' dir.
5.4.1. JEOLOJİK YAPI
İlçe merkezinin bulunduğu zemin, Alakır çayı ile Gavur deresinin dağlardan sürükleyip
getirdiği alüvyonlu bir ovadır. Yer yer çakıl, kum ve toprak katmanlarından oluşmuş olan bu
ovanın oluşumu yenidir. Dağ köylerinde ise eğimli ve hafif taşlı, fakat genellikle verimli bir toprak
yapısı mevcuttur.
5.4.2. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
İlçe, üç tarafı dağlarla çevrili, denizden kuzeye doğru uzanarak Tatlık mevkiinde son bulan
verimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Bu ovanın doğuya doğru uzantısı üzerinde Mavikent
Kasabası bulunmaktadır. Ova üzerinde Mavikent ten başka altı köy daha vardır. İlçenin
kuzeyindeki dağlar gittikçe yükselerek Beydağları'na kadar uzanan engebeli bir arazi
100
oluşturmuştur. En önemli dağları; doğuda Musa Dağları,Çatal tepeler,Baldıranlı ve Eren Dağı,
kuzeyde Çömekli Dağı, Daz Dağı ve Teke Dağıdır.
5.4.3. AKARSULAR
Finike ilçesi ile ilçemizin sınırlarını teşkil eden Alakır Çayı Beydağlarının eteğindeki
kaynaklardan beslenmektedir. Bu çayın yukarılarında alabalık, denize yakın yerlerinde tatlısu
kefali yetişir. Çayın 20 km. kadar yukarısında bir baraj kurulmuştur. Bu Barajın Suları ile Kumluca
ovası sulanmaktadır. Salur köyündeki Akdağın altından kaynayıp gelen Göksu ise Kumluca'nın
ikinci akarsuyudur.
5.4.4. YAYLALAR
İlçe merkezi ve ova köylerinde yaşayan halkın büyük bir bölümü deniz kenarında ahşaptan
yapılma obalarda yazı geçirir, bir kısmı ise Karagöl, Altınyayla, Göllü, Söğütcuması gibi yaylalara
gider.Hayvancılıkla uğraşan (azda olsa) kesim ise Beydağı, Akpınar ve Kırkpınar gibi
Beydağlarının üzerinde bulunan yaylalara giderler.Beydağları üzerinde bulunan bu yaylalara araba
ulaşımı imkanı olmadığı için diğer halkın gitmesi olanaksızdır.
5.4.5. İKLİM
Kumluca' da yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçen tipik bir Akdeniz İklimi
hüküm sürer. İlçe merkezine hemen hemen hiç kar yağmaz. Fakat Altınyaka, Gölcük, Kuzca,
Büyükalan ve Dereköy gibi yüksek yerlere kış aylarında kar yağar. Bu iklim Seracılık için
dünyanın en uygun iklimidir. Ülkemizin güney bölgeleri seracılık açısından yeterli iklim
koşullarına sahip olmasına karşın Kumluca seracılık için optimum iklim şartlarına sahip
mikroklima özelliği ile diğer bölgelerden ayrılmaktadır.
5.4.6. BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlçemiz bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Doğu, batı ve kuzey kesimlerinde ormanlık
alanlar ve yükseklerde yaylalar vardır.Ormanlık sahaların etek kısımlarında yapraklı ve maki
türleri, yükseklere doğru yapraklı ve ibreli türler,en yükseklerde ise ibreli ağaçlar hakimdir.Yüksek
dağların zirveleri ise çıplaktır En çok sırası ile çam, sedir, pıynar, mese, ardıç,gök ağaç, yabani
zeytin, yabani armut ve çınar gibi ağaçlar yetişmektedir. Kumluca ovası bağlık bahçeliktir.
Bahçelerde en çok portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller ile zeytin, iğde, nar ve
yeni dünya gibi meyve ağaçları yetiştirilmektedir.
101
Ayrıca Salur, Mavikent ve Karaöz' de muz üretimi de yapılmaktadır. Altınyaka, Karacaören
gibi yüksek kesimlerde ise elma, şeftali, kayısı, kiraz, erik, fındık, incir, üzüm, ceviz, ayva, dut
yetişir, Maki topluluğu olarak mersin, hayıt ve çaltı en çok yetişen bitkilerdendir.
5.5. EKONOMİ
Her geçen yıl daha da gelişip kalkınan Kumluca’ nın başlıca geçim kaynağını seracılık ve
narenciye oluşturmaktadır. Yer şekillerinin kendisine sağladığı koşullarla oluşan mikro klima
sonucunda turfanda sebze ve meyve üretiminde Antalya ölçeğinde olduğu kadar, Türkiye’de de
önemli bir paya sahip olmasına neden olmuştur. İlçe’nin tarım coğrafyasında doğal ortamın
sağladığı avantajlar, modern teknoloji ile bütünleştirilmiştir. Ulaşılan maksimum kalite şu anda,
İlçe’nin en büyük ekonomik potansiyelini oluşturmaktadır. Seracılık; Türkiye genelinde 45 000
Hektar, Antalya genelinde 15 000 Hektar, Kumluca genelinde 5 000 Hektar alanda yapılmakta
olup, KUMLUCA Antalya Örtü Altı Seracılığının %33’ ünü Türkiye Örtü Altı Seracılığının ise
%11’ini karşılamaktadır. Bu özelliğinden dolayı Türkiye’de “Seracılığın Başkenti” olarak anılan
Kumluca halkının %95’i geçimini bu yolla sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunmaktadır. Kumluca Hali yöredeki en modern hal olup, Türkiye’de üretilen yaş sebze
meyvenin %27’s’i Kumluca’da üretilmekte olup bunun da % 40’ı yurt dışına ihraç edilmektedir.
Bir başka gelir kaynağı da turizm olan Kumluca’nın Olympos-Beydağları Milli Parkı’nın
bir bölümünün de sınırları içinde yer aldığı kıyılarındaki doğal plajları ve özellikle doğa harikası
Adrasan Koyu ile son yıllarda turizmin gözde adresleri arasında yer alıyor. Yapılan kazılar
neticesinde gün yüzüne çıkartılan tarihi eserlerle değeri daha da artan Olympos antik kentini
önemli sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Milli Park ilan edilen ve sit alanı olarak
korunan Olympos’un müthiş doğası ve başka bir yerde daha bulunmayan denizi ziyaretçilerine
cenneti andıran bir atmosfer sunuyor.
102
5.5.1.TARIM
İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik
gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birlik kuruluşu ile bu alanlara pamuk ekimi
yayılmıştır. 1960’lı yıllardan sonra narenciye tarımı, plastiğin 1970’li yıllardan itibaren örtü
materyali olarak kullanılması ile örtü altı tarımı hızla yayılmış olup, seracılık önemli gelir
kaynaklarına dönüşmüştür. İlçemizin en önemli gelir kaynağı örtü altı tarımı (seracılık) ve
narenciye üretimidir.
Kumluca İlçesi Akdeniz iklimi (yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı) içinde
nitelendirilmekte ise de meteorolojik yönden üç değişik iklim tipi göze çarpar. Sahil ve yayla
kesimi arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından farklılık görülür. Sahil kesimi örtü altı tarımı ve
narenciye tarımı yapılmasına uygundur. Yayla kesiminde ise (Rakımın 800 m üzerinde olan yerler)
elma armut gibi muhtelif meyve türleri yetişir.
Kumluca İlçemizin toplam yüzölçümü 125.000 hektardır. Bu alanın %13,6 ile 170.000
dekarı tarım arazisi % 6.2 ile 77.760 dekarı çayır-mera % 48 ile 600.490 dekarı orman ve
fundalıklar ,% 0.4 ile 5040 dekarı su yüzeyi % 31.8 ile 396.710 dekarı tarım dışı alanlar ve
yerleşim alanları oluşturmaktadır.
103
ARAZİLERİNİN DAĞILIMI(DEKAR)
Tarım Alanı
170.000
Cayır Mer’a Alanı
77.760
Orman ve Fundalık
600.490
Su Yüzeyi
5.040
Tarım Dışı Alan
396.710
TOPLAM
1.250.000
Tablo 54
İLÇEMİZİN ARAZİ DAĞILIMI
170000
396710
Tarım Alanı
77760
Çayır Mera alanı
g
Orman ve Fundalık
Su Yüzeyi
Tarım Dışı Alan
5040
600490
İLÇEMİZDE TARIMSAL POTANSİYEL VE TARIMA DAYALI SANAYİ
104
İlçemizde sebze fidesi yetiştiriciliği yapan 8 adet büyük kapasiteli firma mevcuttur. Bu
firmalar otomatik makinelerle sağlıklı, kalite ve kontrollü fide üretimi yapmaktadırlar. 2005 yılında
57 milyon adet hazır fideyi üreticinin hizmetine sunmuşlardır.
Kumluca ilçesinde sebze fidesi üretimi yapan kuruluşlar ve üretim alanları ile üretim
miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İlçemizde 24 köy 4 belde mevcut olup, 11 adet tarımsal amaçlı kooperatif ile 4 adet tarım
kredi kooperatifi mevcuttur.
İlçemiz çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 adet ana gübre bayii bulunmaktadır.
Bunun yanında 8 adet zirai mücadele alet ve makineleri satışı yapan bayii bulunmakta. 2 adet zirai
mücadele ilaçları toptancılığı yapan bayii bulunmakta. Ayrıca 95 adet zirai ilaç bayii
bulunmaktadır. 44 adet tohum bayi bulunmakta. 12 adet yem bayi bulunmaktadır.
KUMLUCA’NIN TARIM ALANLARI VE DAĞILIŞI
ÜRETİM ALANI
ÜRETİM ALANI MİKTARI (DA)
Tarla Bitkileri
58.130
Narenciye
34.380
Sebze(Açıkta )
3.600
Sebze (Örtü altı)
36.950 (İkinci ekiliş 18.000;Toplam 54.950)
Bağ
2.500
Örtü altı Bağ
100
Meyvecilik
5.310
Tarıma Elverişli olup Tarım Yapılmayan
29.120
TOPLAM
170.000
Tablo 55
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ilçemizde polikültür tarım yapılmaktadır.
İlçemizi tarımsal üretim açısından güneyde Akdeniz kuzeyinde Toros dağlarına doğru gidildikçe
rakımın birden bire yükselmesi nedeni ile üç ana bölgeye ayırmamız mümkündür. Buna göre deniz
seviyesinden rakımın 300 m yüksekliğe kadar arada kalan ova ki, buraya halk arasında Finike
çukuru da denmektedir. Bu alanlarda iklim ve arazi koşulları özellikle seracılık ve narenciye
tarımının yapılmasına müsaittir. Toros’lara doğru çıktıkça rakımın 300 m ile 600 m arasında kalan
geçit bölgesi yani iklim olarak ne tam karasal iklimi nede Akdeniz iklimini yansıtmayan bölge ki
buraya da Alakır havzası denmektedir. Bu bölge iklim koşulları nedeni ile hububat, nar, zeytin ve
kısım kısım açıkta sebze, sera ve narenciye tarımı yapılmaktadır. Toros’lara çıkıldıkça rakımın 700
m üzerine çıkması ile oluşan bölge ve bu bölgede de karasal iklimin hakim olması nedeniyle;
hububat, kiraz, elma, ceviz, fasulye (kuru) gibi tarımsal ürünler yetiştirilmektedir.
105
Tablo üzerinde de görüldüğü gibi ilçemizde tarıma elverişli olup ta kullanılmayan 31.790
dekar arazi mevcuttur. Arazilerin meyilli ve toprak işlemenin zor olması nedeni ile rakımı yüksek
olan köylerde genç nüfusun ova köylere sera ortakçılığı ve kiracılığı için gelmeleri, yine genç
nüfusun Kemer ilçesine ve Antalya’ya tatil köyleri ve otellere çalışmak için gitmeleri bu arazilerin
işlenmemesine neden olmaktadır.
İLÇENİN TOPLAM MEYVE ÜRETİMİ
Meyve Adı
Üretim Alanı (da)
Üretim Miktarı (ton)
Kg
Fiyatı Toplam
Üretim
YTL
Değeri YTL
Armut
Dağınık Şekil
37
0,50
18500
Ayva
50
33
0,50
16500
Elma
2114
3392
0,40
1356800
Erik
10
24
2,00
48000
Kiraz
40
55
1,50
82500
Ceviz
20
135
5,00
67500
Nar
3000
288000
5,50
1584000
Üzüm
D Şekilde
62.5
0,75
46875
3220675
G
TOPLAM
Tablo 56
Bölgemizin meyve ürün deseni, alanları, üretim miktarı ve elde edilen reel gelirleri
yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Nar dışında kalan ve İlçemizde üretilen meyveler ve zeytin
bölgesel pazara sunulmakta ve burada tüketilmektedir.
KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ZEYTİN ÜRETİMİ
Zeytin Üretimi
Üretim
Üretim
Ürün
Alanı(da)
Miktarı(Ton)
YTL)
Değeri YTL
Yağlık
1400
140
2,50
350.000
Sofralık
1410
141
2,50
352.500
G.TOPLAM
2810
281
2,50
702.500
Tablo 57
106
Fiyatı(Kg- ToplamÜretim
KUMLUCA İLÇESİNDEKİ NARENCİYE ÜRETİMİ
İlçemizde örtü altı yetiştiricilikten sonra en büyük üretim alanına ve ekonomik değere sahip
ürün narenciyedir. Yetiştirilen ürünler çoğunlukla götürü usulü ile bahçelerde satılmaktadır. Bu
üretim sonucunda ilçemizde 41,4 trilyonluk bir gelir elde edilmektedir. Üretilen ürünler ilçemizde
bulunan mumlama ve paketleme tesislerinde işlenerek iç ve dış pazara sunulmaktadır.
Meyve Adı
Üretim Alanı Üretim
Ürün
Fiyatı Toplam
(da)
Miktarı (Ton)
YTL
Değeri YTL
Limon
520
1300
0,25
325.000
Portakal
32680
114706
0,35
40.147.100
Mandalina
520
1755
0,40
702.000
Altıntop
660
875
0,25
218.750
G.TOPLAM
34380
122.443
41.392.850
Tablo 58
107
Üretim
KUMLUCA’DA ÖRTÜ ALTI TARIMI
İlçemizde örtü altı tarımı önemli bir yer kaplamakta ve bu alanlar her geçen gün
artmaktadır. Örtülü alanların % 30’luk bölümünde yılda iki defa ekiliş yapılmaktadır. Örtü altı
alanları aşağıdaki tabloda görülmektedir. İlçe merkezi dahil 19 köyde 12.500 aile örtü altı tarımı ile
geçimlerini sağlamaktadır.
Tesisler
Alan (da)
Cam Sera
6.740
Plastik Sera
30.030
Toplam Örtü Altı Alanları
36.130
Tablo 59
İlçemizdeki sera alanı 36.130da’ a ulaşarak ilimizdeki toplam sera alanlarının % 25’ini
teşkil etmektedir. 1988 yılında 54 milyar, 1999 yılında 23 trilyon olan seracılık geliri 2004 yılında
431 trilyona ulaşmıştır. Yaklaşık olarak tarımsal gelirin %86’sı seracılıktan karşılanmaktadır.
Bölgede üretilen örtü altı ürünlerin İlçemizde bulunan 4 adet toptancı halinde işlenerek iç
ve dış pazara satışı yapılmaktadır. Türkiye örtü altı üretiminin % 27 si ilçemiz seralarından
karşılanmaktadır.
108
Kumluca İlçesi Örtü Altı Tarımı Üretimi
Sebze Adı
Üretim
Üretim
Birim
Fiyatı Toplam Üretim
Alanı(da)
Miktarı(Ton)
YTL
Değeri YTL
Fasulye
700
1.050
1
1.050.000
Kavun
2.400
14.400
1,5
21.600.000
Kabak
2.400
16.800
0,75
12.600.000
Hıyar
5.700
63.600
0,75
47.700.000
Patlıcan
10.650
106.500
0,75
79.875.000
Domates
23.250
255.750
0,5
127.875.000
Biber(Dolma)
1.650
17.391
0,75
13.043.250
Biber(Sivri)
5.420
48.000
1
48.000.000
Biber(Carli)
3.000
40.500
0,75
30.375.000
Biber(Kabya)
340
3400
2
6.800.000
Biber(Macar)
300
360
2
720.000
Biber(California
350
2800
2,5
7.000.000
Biber(Şili)
120
850
3
2.550.000
Muz
35
280
1,00
280.000
G.TOPLAM
56.315
)
399.468.250
Tablo 60
*20.150 da ikinci ürün ekilişi mevcuttur.
İlçemiz genelinde gerek kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile gerekse ihtiyaç fazlasını
halk pazarlarında satmak amacı ile açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.
5.5.2. HAYVANCILIK
İlçemiz hayvancılığı son yıllarda örtü altı tarımın gelirlerinin yükselmesine ve yem
girdilerinde görülen artışa bağlı olarak giderek azalmakta işletmeler küçük aile işletmeciliği şekline
dönüşmekte bunun neticesi olarak da hayvan sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır.
2000 yılı verilerine göre büyük baş hayvan sayımız ilçe genelinde 3.620 adet, küçükbaş hayvan
mevcudu ise yine 2000 yılı verilerine göre 20.500 adet iken; bu sayılar 2005 yılında
azalmıştır.2005 yılı içerisinde İlçe Tarım Müdürlüğünün yapmış olduğu ön soy kütüğü çalışmaları
109
neticesinde tekrar tespit edilmiştir. Yapılan bu kayıtlar neticesinde ilçemizdeki hayvan mevcutları
köylere göre tabloda gösterilmiştir.
2005 yılında 50 adet koyundan 1250 kg, 686 adet kuzudan 11.148 kg, 928 kıl keçisinden
16.704 kg, 901 oğlaktan 14.416 kg, 874 adet sığırdan 157.770 toplamda 3439 büyük ve küçük baş
hayvandan 201.288 kg kırmızı et elde edilmiştir. Üretim değeri 1.409.016,00 YTL elde edilmiştir.
İLÇEMİZDE DENİZCİLİK VE ÜRETİMLERİ
İlçemizin güneyi ve güney doğu sınırları Akdeniz ile çevrili olması dolayısı ile denizde
balık avcılığı da yapılmaktadır. Ancak balık avcılığı yeterince yapılmamakta bu nedenle ilçemizin
denizlerinden yeterince faydalanılmamaktadır. İlçemizde balıkçılık ticari anlamda yapılmamakta
sadece aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. İlçemizde 24 adet ruhsatlı balıkçı teknesi
bulunmakta, ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından verilen 118 adet de amatör balıkçılık belgesi
ile avcılık yapan şahıslar bulunmaktadır.
Balık avcılığı neticesinde ilçemizde 2005 yılı içerisinde 45.900 kg balık avlanmış bundan
da 344.250,00 YTL gelir elde edilmiştir.
KUMLUCA İLÇESİNİN YILLIK BAL ÜRETİMİ
Kumluca İlçesi Bal Üretim Cetveli
Üretici
Sayısı Kovan
Sayısı Bal
Miktarı Birim
(Adet)
(Adet)
(kg)
(YTL)
57
3405
37.455
8
Tablo 61
110
Fiyatı TOPLAM
299.640,00
Ülkemizde gezginci arıcılık yapan üreticiler kış aylarında ilçemize kışlamaya gelmekte,
bahar sağımını yaptıktan sonra bölgemizden ayrılmaktadır. Tabloda gösterilen bal üretimine
gezginci arıcılık yapan üreticiler dahil edilmemiştir. Yani ilçemizde ikamet eden yaz aylarında arı
kovanlarını yaylaya çıkartan sadece ilçemiz arıcılarına ait üretim gösterilmiştir.
ALABALIK YETİŞTİRCİLİĞİ
İlçemizde üretim yapan 3 adet balıkçılık işletmesi bulunmakta bu işletmelerde de yıllık
toplam 55 ton alabalık üretimi yapılmaktadır. Buradan da yaklaşık 275.000,00 YTL. reel gelir elde
edilmektedir.
5.5.3.TURİZM
ANTİK KENTLER
111
Rhodiapolis Antik kenti 2006 yılı yaz döneminde Kültür bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve
Kumluca belediyesi işbirliği ile gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Kazı çalışmaları devam eden
antik kent ziyaretçilere açık olup dünya turizminin büyük ilgisini çekmektedir. Kentin en ünlü
siması Opramoas’tır. Ve en iyi bilinen yapısı da Opramoas’ın anıt mezarıdır. Antonius Pius
döneminde (İS. 138–161) yaşamış olan bu kişi Likya’nın en zengin adamıydı ve en ünlü
hayırseveriydi. Opramoas’ın ilk görevi İS. 114 yıllarında
Arkhipylakia olmuştur. 136 yılında İmparator Kültü
Başrahipliği, Likya Birliği Yazmanı ve Lykiarkhos
olmuştur.
Çok
kez
onurlandırılmıştır.
Opramoas’ın
neredeyse tüm Likya’da yardım etmediği kent yok gibidir.
En faal yılları İS. 114-152/153 yıllarıdır. Özellikle 141
depreminden sonra yıkılan pek çok yapı Opramoas
tarafından parası verilerek onarılmıştır. 3000 dinardan
100.000 dinara kadar değişen miktarlarda yardım etmiştir.
Kent ayırmadan Limyra’dan Patara’ya Ksanthos’tan
İdebessos’a kadar sıkışan Opramoas’a koşmuştur. En
büyük yardımı 100.000 dinarla Myra ve 80.000 dinarla
Tlos’un almış olması dikkat çekmektedir. Kentlere yapılan yardımlar dışında örneğin yaşayanlar
için kefen parası, genç kızlar için çeyizlik ve yoksullara doymalık gibi pek çok konuda topluma
yardımda bulunuyordu.
İlçenin ev sahipliği yaptığı Korydalla, Idebessos, Akalissos, Gagae gibi diğer antik
kentler de tarih meraklısı turistleri misafir ediyor.
112
5.6. KÜLTÜR VE SANAT
Kumluca, her ne kadar tarım ağırlıklı bir ilçe olsa da kültür ve turizm varlığı açısından da
Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden biridir. Likya medeniyeti ile başlayan kültürel ve tarihi
değerler yörük kültürü ile zirveye çıkmıştır. Olympos antik kenti başta olmak üzere onlarca antik
yerleşim yeri ve tarihi yapı yanında denizi, koyları, yaylası ve binlerce turistik tesisi ile tam bir
kültür ve turizm cennetidir.
İlçemizde Olympos, Rhodiapolis, Corydella, İdebessiois, Gagae, Melanipe, Kitanaura ve
Akalisos antik kentleri bulunmaktadır. Bunlardan Rhodiapolis antik kentinin kazı çalışmaları
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr Nevzat ÇELİK başkanlığında 2006
yılından beri yürütülmektedir. Öte yandan Olympos antik kenti özellikle içindeki ağaç evleri
sayesinde dünyaca tanınan ve çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bir antik
kenttir.
İlçemiz 30 kilometre uzunluğunda sahil şeridine sahiptir. Bu şeritte Çavuşköy beldesindeki
Adrasan Koyu ile Olympos Koyu; otel, motel, pansiyon ve restoranları ile yerli ve yabancı
turistlere hizmet vermektedir. Mavikent beldesinde bulunan Karaöz Koyunda ise tatil siteleri
bulunmaktadır.
Mavikent Beldesi ile Finike ilçe sınırı arasındaki sahil şeridi, şu anda sadece yöre halkı
tarafından inşa edilmiş ahşap evler (obalar) ile iskan edilmiştir.
İlçemizde 1 adet beş yıldızlı tatil köyü 1 adet turizm belgeli olmak üzere toplam 153 adet
turizm tesisi bulunmaktadır.
113
KÜLTÜREL AKTİVİTELER :
Her yıl 23 Nisan’dan sonra ilçemizde ay sonuna kadar süren etkinlikler düzenlenir.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kumluca Belediyesi
tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali ile halkımızın ilgi gösterdiği büyük bir eğlence
haline gelmiştir.
Ayrıca bir sahil kenti olması nedeniyle de ilçemiz sahillerinde her yıl 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı ilçemizde ve ilçemize bağlı tüm beldelerimizde
büyük şenliklerle
kutlanmaktadır.
FIA (Otomobil Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen WRC (World Rally
Championship) Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye ayağı iki yılda bir Kumluca sınırları
içerisinde
yapılmaktadır.
Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali: 23 Nisan- 2 Mayıs 2010 tarihleri arasında 11. si
yapılan
Festival kapsamında Çocuk Şenliği, Yörük Göçü, Yörük Düğünü, Domates Güreşi,
Kadınlar Günü Eğlencesi, Konserler ve Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılmaktadır..
Deve Güreşleri: Kış aylarında göçer toplumlara has, geleneksel deve güreşi
organizasyonları düzenlenmektedir. Bu güreşler göçerliğin yaygın olduğu dönemlerden beri obalar
arası ve kervancılar arasında iletişimi destekleyen bir aktivite olarak yapıla gelmektedir.
Halk Oyunları Yarışmaları: İlçemizde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kumluca Belediyesi
ortak organizasyonu
ile Türkiye
Halk
Oyunları Yarışmalarının
Finalleri Kumluca’da
yapılmaktadır. 2008 yılında İlköğretim kurumları arasında, 2009 yılında Ortaöğretim kurumları
arasında düzenlenmiş olan Türkiye Halk Oyunları Yarışması Finalleri bu yıl ise 5-6 Haziran 2010
tarihinde ise Yaygın Eğitim kurumları arasında yapılmıştır..
Hayvanat Bahçesi: Kumluca Belediyesi, ilçe merkezinden 4 km uzaklıkta bulunan Sarnıç
Tepesi üzerinde küçük çaplı bir hayvanat bahçesi kurarak yöre halkının doğa ile olan bağını ve
hayvan sevgisini arttırmayı amaçlamıştır.
Sinema ve Kent Müzesi(Sanal Müze): Batı Antalya’nın tek sineması olan Kumluca
Belediye Sinemasında güncel filmler izleyicilerin beğenilerine sunulmaktadır. Aynı zamanda
Kumluca ilçesinin yakın tarihini anlatan Kumluca Kent Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir. Bu müzeyi sanal ortamda gezmek isteyenler için oluşturulan “Sanal Müze”
çalışmasına ve kumluca ilçesine ve belediyesine ait diğer bilgilere ulaşmak isteyenler
www.kumluca-bld.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.
114
5.6.1.GELENEK-GÖRENEKLER MAHALLİ OYUNLAR
Grup oyunları oynanmayıp, ferdi oyunlar oynanmaktadır. Yörenin en meşhur oyunu Teke
Zortlatmasıdır. Yayla yolları, çiftetelli ve kırmızı gül oyunları ile Muğla ve Ege yöresinin zeybek
oyunları oynanır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan Halk oyunları kursları ile yöresel
oyunlar halkımızla buluşmaktadır.
5.6.2.İLÇENİN MİLLİ ÖRF VE ADETLERİ
Köylerimizde bayram günlerinde şöyle bir adet vardır: Bayram namazından çıkıldıktan
sonra halk ve köyün çocukları köy meydanında toplanırlar. Meydanın ortasında bir kilim
serilir.Kilimin üstünde herkes birer ikişer kilo şeker döker. Köyün imamı bir dua okuyarak
çocuklara elindeki çubukla bir işaret verir. Bu işareti alan çocuklar hemen kilimin çevresinde halka
halinde toplanarak şekerlerden yemeğe başlarlar. Bundan sonra topluca evler gezilir, bayramlaşılır,
ihtiyarların hatırı sorulur. Daha önce köyde, köylüler arasında bir takım kırgınlıklar olmuşsa
muhtar, ihtiyar heyeti ve diğer büyükler tarafından barıştırılır. Bayramda köyde hiç küs kimse
kalmaz. Kumluca'nın bilhassa Erentepe, İncircik, Karacaören, Kuzca gibi dağ köylerinde ise Ekin
ekme ve biçme imece usulü yapılır. Köylüler toplanarak hep birlikte çalışırlar. Kimin ekini
Ekiliyor veya biçiliyorsa, o köylü tarafından bir oğlak kesilerek öğleyin yenilir. Bir davulca ile bir
zurnacı da çaldıkları müzikle çalışanları eğlendirirler. Ova köylerinde ise geniş çapta imece
olmamasına rağmen, seralara plastik örtüleri örtülürken yardımlaşılır.
5.6.3. MAHALLİ KIYAFETLER
Eskiden erkekler "çakşır" denilen şalvarları, kadınlar da daha ziyade düğünlerde "üç etek"
denilen uzun etekliye belden kuşaklı bir elbise giyerler. Erkekler çakşırların üstüne (belden yukarı)
çizgili gömlek ve bele işlemeli, beyaz kuşak kuşanırlardı. Bugün bu yöresel elbiseler giyilmez
olmuş, fakat kadınlar hala sandıklarında üç eteklerini saklamaktadırlar.
5.6.4. MAHALLİ EL SANATLARI
İlçemizin bilhassa Erentepe köyünde çul,çuval (gireniz çuval= Döşemealtı halılarındakine
benzer motifleri vardır.), ihram denilen örtüler dokunurdu. Seracılığın yaygınlaşması ve gelirinin
daha fazla olması nedeni ile bu mahalli el sanatları terkedilmeğe başlamıştır. Yine Kuzca köyünde
de tahta kaşık ve bıçak sapı yapılmaktadır. İlçe Merkezinde ise orak, çapa, keser, tahra, pulluk
yapan demirciler vardır.İlçemiz Çavuş (Adrasan) Köyünde hasır dokunmaktadır. Köylüler bu işi
115
ata mesleği olarak benimse diklerinden çok güzel eserler çıkarmaktadırlar. Hasır Adrasan Gölünde
yetişen bir tür kamıştan yapılmaktadır. Kamışlar Ağustos ayı içinde biçilerek kurutulur.
Hasır tezgahı 1,80 x 3.00 metre ebatında bir düzenektir. Dokuma esnasında sık sık su serpilir.
5.6.5. GELENEKSEL DÜĞÜN TÖRENLERİ
İlçemizde evlenme olayı şöyle gerçekleşir: Önce oğlan tarafından bir kişi kız tarafından bir
kişi ile kızın babasına dünür olarak geleceklerine dair haber gönderir. Perşembe akşamı evlenecek
oğlanın babası, annesi varsa amcası, dedesi, ninesi birlikte kız evine giderler. Bir iki saatlik
sohbetten sonra asıl konuya geçilir.Oğlan tarafının en yaşlısı "Allah'ın emri, Peygamberin kavli ile
kızınız ................'i oğlumuz .................'a layık gördük,siz de layık görüyorsanız evlendirmek
istiyoruz" diyerek kız tarafının en yaşlısından kızı ister.Genellikle gönüllü de olsalar kızı hemen
vermezler."Onbeş gün düşünelim,Allah çiftlediyse bu iş olur." derler.Onbeş gün sonra tekrar
gidildiğinde gönülleri varsa kızı verirler. Başka bir gün sonra perşembe akşamı da düğün tarihi ve
gelin adayına neler takılacağı konuşulur. Düğün Hazırlıkları bir hafta önceden başlar. Bu
hazırlıkların bazıları şunlardır. Köyün Gençleri Düğünde kullanmak için Dağdan odun toplarlar.
Keşkeklik Buğday hazırlanır. Ekmeklik un için değirmene gidilir. v.s. Düğün oğlan evinde Salı
günü veya Cuma günü başlar. Oğlan evinde yapılan bu törene oğlan kınası denir. Aynı gün öğleyin
"kendirlik" denilen törenle kız evine gidilir, kızın çeyiz olarak hazırladığı eşyalar alınır ve oğlanın
evine serilir. Bu törende gençler de kız evinden aldıkları ve özel olarak kız tarafından bu gün için
hazırlanmış yastığı alarak "yastık yarışı" denilen koşu yarışına başlarlar. Koşuda öne geçen yastığı
alır ve oğlan evine kim önce yastığı getirerek oğlana verirse oğlandan bahşişini alır. Aynı törende
oğlanın kıza takacağı takılarla elbiselerde kıza gönderilir. Çarşamba veya cumartesi günü ise kız
evinde kız kınası denilen tören düzenlenir. Akşam eğlenirken kıza kına yakılır. Köyün diğer genç
kızlar da gelin adayının çevresinde oynayarak maniler söylerler.
Yine bu tören sırasında oğlan ve kızın anne-baba ve akrabaları gelin adayına para veya
bilezik kolye gibi hediyeler verirler. Bu yeni kurulacak yuvaya
Akrabaların bir katkısı anlamına gelmektedir. Perşembe veya pazar günü ise "gelin alma"
töreni ile düğün sona erer. Gelinin yeni evine girişi de özel bir törenledir. Gelin evine girmeden
önce kurban kesilir, kapının önüne köylülerin ekmek pişirdikleri saç konur. Sacın üstüne içi su
dolu bir ibrik konur. Gelin adayının gireceği kapıya bir de ince ip bağlanır. Gelin önce sacın
üstündeki ibriğe bir tekme vurarak suyu döker. Sonra eline verilen keser ile kapının yan tarafına bir
çivi çakar. İşaret parmağına kaynanası tarafından sürülen tereyağını kapının üst pervazına sürer.
116
Sonra da ipi kırar içeriye girer. Gelini getiren atın sahibine bahşiş verilir ve at taş atarak kovalanır.
Bunun anlamı atın bu eve bir daha gelin getirmemesi dileğidir. Eğer gelin, karısı ölmüş bir damat
ile evleniyorsa eve pencereden girer. Bunun da anlamı yeni gelinin de aynı kapıdan girmesi ona da
ölüm getireceğine inanılmasıdır. Erkek de eve girerken arkadaşları tarafından çeşitli şakalarla
dövülerek eve girer. Düğünlerde seyirlik oyun olarak "Arap Oyunu" denilen ve halkı eğlendiren
oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunda, erkeklerin kılıklarını değiştirerek kız ve arap ile efe rollerini
paylaşarak oynadıkları çeşitli olaylarla halkı eğlendirirler. Ayrıca Teke Yöresine has Topal oyunu
oynanır. Gelin Bir başka köye gidiyorsa Köyün gençleri Oğlan tarafından Ergenlik adı verilen bir
bahşişi almadan Gelini evin kapısından çıkarmazlar. Bu bahşiş düğündeki çalışmaları karşılığı ve
gelinin bir köydeki gençler yerine bir başka köye gitmesi karşılığı alınır ve köyün gençleri bu
bahşiş ile topluca eğlenir. Günümüz düğünleri ise düğün salonlarında bir akşam kadın erkek karışık
eğlence şeklinde olmakta ertesi günü gelin alması yapılmaktadır. Yukarıda anlatılan düğünlerin
benzerleri dağ köylerinde halen yaşatılmaktadır.
5.6.7. MAHALLİ YEMEKLER VE SOFRA ADABI
Kış günlerinde buğday, mısır, nohut ve fasulyeden yapılan kölle ile yine mısır unundan
yapılan Arabaşı, Genellikle düğün ve toplu yemeklerde buğdaydan yapılan keşkek ve yayla
kesimlerinde yapılan höşmerim yemekleri meşhurdur. Bu yemekleri bilhassa sülalede en yaşlı
ailenin evinde yaparlar. Diğer akrabalar o eve davet edilir. Bu toplantılarda sohbetler edilir, zekir
oyunları oynanır, böylece akrabalar arasındaki sevgi saygı bağları kuvvetlenmiş olur. Sofra
kurulunca yemeğe önce büyüklerin başlaması adettendir. Arife ve Kandil günleri yine bir aile
büyüğünün evinde topluca yemek yenir. Kurban bayramında Kurban kesildikten sonra dağlık olan
köylerimizde mahellenin bir yerinde topluca herkesin katılımı ile diğer mahallelerden gelen
misafirlerle birlikte kurban eti yenir.
5.6.8. BÜYÜKLER VE KÜÇÜKLERİN EĞLENCE OYUNLARI
Eskiden bilhassa uzun kış gecelerinde belli evlerde toplanan insanlar zekir oyunu
oynarlardı.Bu oyun bir tepsinin üzerine kapatılan 9 fincan ile iki takım arasında
oynanır.Takımlardan birisi fincanlardan birisinin altına küçük bir parça saklar karşı tarafta bu
fincanı bulmaya çalışır. Ayrıca Dokulcun, Üçek gibi oyunlar halk arasında, gençler arasında çelik
çomak,uzun eşek, birdirbir, çocuklar arasında körebe, göçek beştaş gibi oyunlar oynanırdı.
117
5.6.9. EFSANELER
5.6.9.1. KUMLUCA'NIN ADININ NEREDEN GELDİĞİ
Kumluca adının şuradan geldiği rivayet edilir: Henüz bugünkü ilçe merkezinde hiç,
yerleşme yokken, Sarıkavak 'tan bir köylü Gâvur deresinin batı kıyısında kumluk ve fundalık bir
arazi olan şimdiki şehir merkezinin bulunduğu yere karpuz ekmiş. Kumsal ve verimli arazide
karpuzlar oldukça iri olmuş. Yetişen karpuzları yetiştiricisi köylere götürüp satarken, köylüler bu
karpuzları nerede yetiştirdiğini sormuşlar. O da "derenin kıyısındaki kumluca yerde" diye cevap
vermiş.Bu köylünün meşhur karpuzlarının methi, karpuzların yetiştiği yerin adının zamanla
"Kumluca" olmasına neden olmuştur. Eskiden karpuzları ile ün kazanmış olan Kumluca 'da bugün
çağın gereklerine uyularak, cam ve plastik seralarda turfanda sebzecilik yapılmakta ve Türkiye'nin
sebze ve narenciye ihtiyacının önemli bir kısmı buradan karşılanmaktadır.
Tarihçi Homeros'un bir efsanesi vardır ki; bu efsanede anılan yer Kumluca' nın Yazır Köyü
sınırları içinde bulunan Çıralı(Olympos)’dır.
Efsane şöyledir:
Eski Yunanistan'ın Argos ilinde Efry Kralı'nın talihsiz fakat yiğit bir oğlu varmış.Asıl adı
Hipponus olan bu delikanlı bir gün avlanırken yanlışlıkla kardeşi Belleron'u öldürmüş. Bundan
sonra ona "Belleron'u yiyen" anlamında olan Bellerofon adını takmışlar. Keder içinde baba ocağını
terketmiş ve o zamanki Tirynt şehrine ve oraların Kralı Proetos'un yanına gelmiş. Onun konuğu
olmuş. Kral Proetos'un güzel karısı tanrısal Ante, yakışıklı Bellerofon'a tutulmuş. Ne varki dürüst
delikanlı bu aşka mukabele etmemiş. Kadın da o hırsla ve kinle kocasına: -Bana aşk ilan ederek
benimle birleşmek isteyen Bellerofon'u öldürmezsen, Tanrılardan senin helakini dilerim, demiş.
Karısının böyle konuşması üzerine Kral Proetos çok kızmış, ama elini konuğunun kanı ile
kirletmek istememiş. Bir tahtaya birşeyler yazmış, tahtayı dokuz defa sarmış, Bellerofon'un eline
tutuşturarak kaynatası Lykia ülkesinin Kralı lobates'e götürmesini söylemiş. Tahtada, Bellerofonun
Kraliçe Ante'ye sarkıntılık ettiği, bu sebebten de öldürülmesi yazılı imiş. Bellerofon ölüm fermanı
koltuğunda olduğu halde,Lykia'ya gelmiş.Lykia (Likya) ülkesinin başşehri olan Xanthos
(Kısantos=Kınık)'taki Kral sarayına varmış.Kral Lobates, kendisini sevgi ile karşılamış, dokuz gün,
dokuz gece konuk etmiş.Hergün bir boğa kesip ikramda bulunmuş. Onuncu gün sabah olunca, kral,
118
damadı Proetos'tan getirdiği mektubu istemiş. Okuyunca Bellerofon'un öldürülmesi gerektiğini
anlamış. Ne varki lobates de elini kana bulamak istememiş ve onu Lykia ülkesinde dehşet saçan
Himera ejderhasını öldürmeye göndermiş. Himera ejderhası o zamanlar Himera dağının eteğinde
imiş. Aslan gibi kükredikçe ağzından alevler fışkırırmış, değdiği herşeyi yakarmış. Mitolojide
kanatlı bir at olarak tanınan ve adı pegasus olan atı, tanrılar yardımı ile Bellerofon yakalamış ve
üstüne binmiş. Atın üstündeki Bellerofon'u gören ejderha doğuya doğru kaçmaya başlamış. Ancak
önüne deniz çıkmış.Bellerofon ejderhayı denizin kıyısında yakalayarak atı ile gökyüzüne
yükselmiş ve ejderhaya yukardan saldırarak, onu mızraklamış Ejderha ölmüş ama alev fışkırtan
ağzı Yazır Köyü'ndeki Çıralı (Olympos)'da hala alev fışkırtmaya devam etmektedir.Çıralı denilen
yerde gerçekten devamlı olarak alevler çıkan bir yer vardır. Tabii bu alevler gerçekte Himera
ejderhasının ağzından çıkan alev değil, yerden çıkan bir yanıcı gazın tutuşmasındandır.
Bir diğer efsane de şöyledir: GÜZÖREN KÖYÜ (SAVRUN)’nde ULU KİŞİ Rivayete göre
yaklaşık 400–450 yıl önce Bugünkü Elmalı ilçemizde ikamet ettiği söyleniyor."Dede" ismiyle
bilinen bu zat, ulu kişi çok gezer. Çok gezdiği için çevre il ilçe ve köylerde bilinen ve tanınan bir
kişidir. Çok iyi huylu,iyi kalpli,herkese hayır dua eden,herkesi seven ve hoşgörüyle yaklaşan
kişiliği bilinen özellikleri.Bölgede tüm insanların sevip saygı gösterdiği Dede vasiyetinde şunu der;
"herkes gibi bende öleceğim,ben öldüğümde benim cenazemi kim kaldırıp götürürse onlar beni
kendi memleketlerine götürüp defnetsinler" der.Bir gün gelir Dede vefat eder.Bu vasiyeti bilen köy
ve kent halkları akın akın Elmalıya gelirler,ama bir türlü cenazeyi kaldıramazlar.Derken İlçemiz
Güzören (Savrun) köyünden de bir heyet gider.Ve dedenin cenazesini kolaylıkla kaldırıp
Güzören(savrun)'e getirip defnederler.
Bugünkü Güzören köyü mezarlığının 200-300 metre kuzey doğusundaki meşe ağaçlarının
yanında sade bir kabirde yatmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Güzören köylüleri Dede'nin kabrinin
üzerini sade bir türbe ile kapattılar. Bu kabrin başında yıllardır yağmur duası yapılır. Yağmur
duasına çevreden her yıl artan bir katılım olur, Güzören köylüleri tüm misafirleri ağırlayarak
yemek ikram ederler.
119
6. KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GZFT ANALİZİ
6.1. İç Faktörler (Güçlü Yönlerimiz, Zayıf Yönlerimiz)
6.1.1. Güçlü Yönlerimiz
1– Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yöneticilerine rahatlıkla ulaşabilmesi
2– Kamu Kurumu ve kuruluşlarıyla güçlü işbirliği
3–İlçede farklı alanlarda okulların açılması ve yeni okul açma çalışmaları
4–İlçede RAM’ın bulunması ve çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmesi
5–Kurum bünyesinde ARGE Biriminin kurulmasıyla birlikte AB Projelerinin yapılmaya
başlanması
6–İlçede birçok yerel projenin uygulanması(Kitap okuma saati uygulaması, Veli ziyaretleri, vs.)
7–Neredeyse tüm ilköğretim okullarında SBS hazırlık kurslarının yapılması
8–Sık sık yapılan okul ziyaretleri ve personelle kurulan pozitif iletişim
9-Tüm okullarda okul öncesi eğitim sınıflarının bulunması
10-Hizmet alan personelin görüş ve beklentilerinin dikkate alınması
11-Milli Eğitim Bakanlığını destekleyecek ve diğer ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine örnek olacak
nitelikte proje ve uygulamaların başlatılması noktasında adımların atılması
12-Okullarımızda güvenlik konusunda ilçe emniyet müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda
zafiyetin yaşanmaması
120
13-Eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarıların ve kalitenin arttırılmasına yönelik Ar-ge
birimimizin başlattığı projelerin olması
14-Okullarda öğrencilerin demokratik yöntemlerle öğrenci temsilciliklerinde seçilmesi
6.1.2. Zayıf Yönlerimiz
1–Kurumun kendine ait bir hizmet binasının olmaması
2–Çalışma ortamının fiziki yetersizliği
3–Kurumun teknolojik donanımının yetersiz olması(İnternet ağı, telefon bağlantısı, bilgisayar
donanımı vs.)
4–Olumlu çalışmaların kurumlara ve kamuya yeterince tanıtılamaması
5–Okullarda bilgi işlem teknoloji sınıflarının bulunmaması, var olan sınıfların da yeterince verimli
olmaması,
6–Hizmet içi faaliyetlerinin çeşitliliğinin az olması ve eğitimlerin uzman kişilerce verilmemesi
7–Okullardaki fiziksel koşulların ve materyallerin yetersiz oluşu ve de Okul bahçe alanlarının
öğrenci sayısına oranla yetersiz olması
8–Okul ve kurumlarımızda öğretmen ve destek personelinin yetersiz olması
9– Bazı çalışanların işin gerektirdiği davranış özelliklerini sergilemekte zorlanması ve
işini kişiselleştirmesi
10–Ücretli öğretmenlik uygulamasının eğitim öğretim sürekliliğini aksatması ve kalitesini
düşürmesi
11-SBS ve ÖSS de ilçe başarısının il genelinin altında olması
12-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrılan bütçelerin yetersiz olması,
13-Öğretmen Evi’nin fiziki eksiklikleri ve ilçedeki öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına
cevap verecek nitelikte olmaması
14-İlçedeki rehberlik hizmetlerinin personel sayısının yetersizliği nedeniyle verimli olarak
yürütülememesi
15- Ailelerin eğitim öğretim faaliyetlerine istenen düzeyde katılmaması
16-Çalışma kriterlerinin tam belirlenememesi nedeniyle çalışanların performansının
ölçülmesinde ödül, terfi ve görev dağılımında sıkıntı yaşanması
17-Kurumun araç sayısının yetersiz olması
18-Okullarımızdaki Eğitici Kulüp faaliyetlerinin amacına uygun olarak faaliyet göstermemesi.
121
19-Okullarda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yeterince önem verilmemesi ve öğrencilerin
ilgi duydukları sportif ya da kültürel faaliyetleri okulda yapma imkanını bulamaması
6.2. Dış Faktörler (Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz)
6.2.1.Fırsatlarımız
1-İlçenin ekonomik seviyesinin oldukça yüksek olması ve hayırseverlerin okullarımıza katkı
sağlaması
2–Eğitime verilen önemin gün geçtikçe artması ve halkın eğitime olan ilgisi
3–İlçede MYO ‘nun bulunması
4–Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Vakfının eğitim öğretim faaliyetlerinde imkanı kısıtlı
öğrencilere ve velilere ekonomik destekte bulunması
5–Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak çalışma
zemininin olması
6-Elverişli bir iklime, muhteşem bir doğaya ve de ekonomik ferahlığa sahip olması nedeniyle
öğretmenleri tercih ettiği bir ilçe olması
7-İlçemizin il merkezine yakın olması ve ulaşımın rahatlıkla sağlanması
8-Sivil toplum örgütlerinin eğitime destek olması
9–Yerel yönetimlerin desteği
6.2.2. Tehditlerimiz
1-İlçenin çok fazla göç alması ve öğrenci sirkülâsyonunun yoğun olması
2-Öğrencilerin eğitim-öğretim zamanı dışında yararlanabilecekleri oyun ve spor alanlarının
yetersizliği
3-İlçemizde bazı bölgelerde eğlence kültürünün ve gece hayatının yoğun yaşanması sonucu aile
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi ve çocukların eğitimine olumsuz yansımaları
122
4-Etkin sivil toplum kuruluşlarının bulunmaması
5-İlçede sosyal faaliyetlerin yapılabileceği alanların yetersiz ve verimsiz olması
6-Sosyo - kültürel seviyenin yeterli olmaması
7-İlçedeki kütüphane hizmetlerinin ve sayısının yetersizliği
7. GELECEĞE BAKIŞ
7.1.MİSYONUMUZ
TÜRK MİLLİ
EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKLİYLE KUMLUCA
İLÇESİNDE GELİŞİME VE DEĞİŞİME AÇIK TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEN,
ARAŞTIRMA VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA DESTEK SAĞLAYAN, YAPICI YARATICI
ETKİLİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜREN ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA SAHİP ÇIKAN
LAİK VE DEMOKRATİK YÖNETİM SÜRECİNDE YER ALAN, EĞİTİMDE KALİTEYİ
ARTTIRMAK İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK OLAN, KENDİ BÜNYEMİZE
BAĞLI TÜM OKULLAR VE KURUMLARI İLE BİR BÜTÜNLÜK BAĞLILIK İÇİNDE
ÇALIŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜYÜZ.
7.2.VİZYONUMUZ
KUMLUCA İLÇE MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK VİZYONUMUZ;
ATATÜRK
İLKE
VE
İNKILÂPLARI
DOĞRULTUSUNDA
TÜRK
MİLLİ
EĞİTİM
SİSTEMİNİN VERDİĞİ YETKİ VE SORUMLULUK İÇERİSİNDE KÜRESELLEŞEN DÜNYA
DÜZENİ VE MEDENİ ÜLKELER ARASINDA YER ALAN ÜLKEMİZİN MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ İÇERİSİNDE TEKNOLOJİYİ EN İYİ VE EN ETKİLİ KULLANAN YAPICI
YARATICI AKADEMİK GELİŞMELERİ GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDEN, SOSYAL
KÜLTÜREL ALANDA KENDİNİ KANITLAMIŞ, TÜM PERSONELİYLE VE KENSİNE
BAĞLI TÜM OKULLAR VE KURUMLARIN ÇALIŞANLARIYLA MUTLU, HUZURLU VE
ETKİLİ ÇALIŞMALARI ORTAYA KOYAN İNSAN İLİŞKİLERİNE DEĞER VEREN, TARİHİ
GELİŞMELERE ADINI YAZDIRACAK YENİLİKLERE, ÖNDERLİK EDECEK, EĞİTİMDE
KALİTEYİ YAŞAYAN VE YAŞATAN VE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMEYİ KENDİNE
İLKE EDİNMİŞ BİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLMAKTIR.
7.3. TEMEL DEĞERLER
123
7.3.1. DEĞERLERİMİZ
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARINA BAĞLILIK, EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANMA,
İNSANA SAYGI BİLİMSELLİK VE ARAŞTIRMACILIK, YENİLİĞE VE DEĞİŞİME AÇIK
OLMA, TAKDİR ETME, TANIMA, KARAR VERME SÜREÇLERİNE PAYDAŞLARIN
KATILIMINA ÖNEM VERME, İŞBİRLİĞİ VE TAKIM ÇALIŞMASINA ÖNEM VERME,
KURUMA BAĞLILIK, İNSAN İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERME İLETİŞİM KANALLARINI
AÇIK TUTMA, PERFORMANSIN VERİ SONUÇLARINA DAYALI OLARAK
BELİRLENMESİNE ÖNEM VERME.
7.3.2. İLKELERİMİZ
Atatürk İnkılap ve İlkeleri ile Atatürk Milliyetçiliği, Her yerde eğitim, Bilimsellik,
Planlılık, Dürüstlük, Eşitlik, Demokratiklik, Şeffaflık, Hayat Boyu Öğrenme.
7.3.3. KALİTE POLİTİKASI
1. Eğitim yönetiminin her düzeyinde Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki başarı göstergelerini
hedeflemek,
2.Hizmet alanların beklenti, görüş ve düşüncelerini almak, hizmetin süreci ve
mevzuatı konusunda bilgilendirmek; tüm hizmet alanları kurumun var olma nedeni olarak
görmek,
3. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında, din, dil, ırk, mezhep, makam vb. yönleri ayrıcalıklı
özellikler olarak görmeyerek hizmet alanların tümüne adil davranmak; hizmetin sunumunda esas
olan yasal mevzuatı objektif olarak uygulamak,
4. Kurumun bilgi birikimleri ve yapılan işlemlere ilişkin yasal mevzuat ve gizli nitelikli olmayan
bilgilere, ilgililerin kolaylıkla ulaşılabilmelerini sağlamak.
5. Kurumda gerçekleştirilen hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik tüm ilgililerin önerilerini almak;
Kalite Kurulu’nun incelemesi sonucunda uygulamaya koymak ya da bir üst kuruma iletmek,
6. Kurumda iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesinde; kurum mevzuatı ve
tüm ilgililerin beklentilerini dengeleyecek şekilde tasarlamak ve geliştirmek.
7. Çalışan ve hizmet alanların şikayetlerinin ilgili bölümler tarafından kabul edilmesi ve en kısa
zamanda cevaplanmasını sağlamak,
8. Araştırma, geliştirme faaliyetleri ve ekip çalışmaları yaparak ya da yapılan bilimsel araştırma
sonuçlarından yararlanılarak, yönetim ve eğitim- öğretim hizmetinin verim ve etkililiğini sürekli
olarak geliştirmek,
9. Eğitim ve yönetimin kalitesinin artırılması, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve yeniliklerin
sisteme kazandırılmasında lider olmak,
10. Çalışanların görev dağılımı, maddi ve mali kaynakların kullanımı konularında; yapılan
çalışma, harcama ve dağıtımlarla ilgili veriler sürekli izlenerek, hedeflerle ve verilerle yönetim
124
anlayışının uygulanmasını sağlamak, kaynak dağıtım ve kullanımını verimli, etkili, adil ve
objektif olarak gerçekleştirmek,
11. Kurumsal ve bireysel gelişmeleri “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışına dayandırarak,
eğitim ve iyileştirme sonuçlarını değerlendirmek; standartlaştırma veya düzeltme uygulamalarıyla
hayata geçirmek,
12. Müdürlüğümüzün tüm paydaşlarının “Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü’nün değerli bir ferdi
olduğu” gururunu duymaları sağlanarak, dayanışma ve işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirmek.
125
7.4. STRATEJİK AMAÇLAR – STRATEJİK HEDEFLER
PERFORMANS HEDEFLERİ FAALİYETLER
.
7.4.1.TEMALAR
TEMA I.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
TEMA II.
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
TEMA III.
EĞİTİMDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIM
TEMA IV .
EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ
TEMA V.
KALİTE YÖNETİMİ
TEMA VI.
SOSYAL KÜLTÜREL BİLİMSELVE SPORTİF FAALİYETLER
TEMA VII.
YAYGIN EĞİTİM
TEMA VIII.
İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL
TEMA IX.
EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK
TEMA X.
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
TEMA XI.
KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
126
127
Uygarlık yolunda yürümek ve başarı kazanmak hayat şartıdır.
M. Kemal ATATÜRK
128
7.4.2. KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN AMAÇ- HEDEF- FAALİYET SORUMLULUK TABLOSU
Hedef alınan faaliyetlerin kurum içinde sorumluluk olarak verileceği birim tablosu hazırlanarak görev dağılımı yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü
istenen başarı seviyesine ulaştıracaktır.
STRATEJİK HEDEFLER
S.H. 1.1. Okul öncesi eğitim
çağında olan bireylerin
%100’ünün Okul öncesi
eğitime katılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFLERİ
FAALİYETLER
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
P.H.1.1.1. Okul öncesi eğitimin
önemi hakkında köy ve beldelerde en
az 1, ilçe merkezinde ise en az 3
bilgilendirme toplantısı yapmak
F.1.1.1.1. Okul öncesi eğitim ve okul
öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi
konulu toplantı ve konferanslar
düzenlemek.(Ailelerle birebir
görüşülerek ya da yapılacak toplantılar
aracılığıyla okul öncesinin önemi ve
gerekliliği hakkında bilgilendirme
çalışmaları yapılacaktır.)
F.1.1.2.1. Tüm okul öncesi kurumların
katıldığı okul öncesi şenliği, okul
gecesi vb. etkinlikleri düzenlemek.
- Düzenlenen
bilgilendirme
toplantılarının sayısı.
-Düzenlenen toplantılara
katılan veli sayısı
-Okul öncesi eğitimi alan
öğrenci sayısı
F.1.1.3.1. Yerel Medyada okul öncesi
eğitim ve eğitim kurumlarının önemini
anlatan TV programları yapmak,
yapılan etkinlikleri haber olarak
yayınlamak.
F.1.1.3.2. Okul öncesi eğitimi ve
önemini tanıtan broşür, afiş, bülten vb.
materyalleri hazırlamak ve bunları okul
öncesi eğitim çağında çocuğu olup
çocuğunu okula göndermeyen ailelere,
sağlık ocaklarına ve aile hekimlerine
ulaştırmak.
-Görsel ve yazılı basında
yapılan program ve haber
sayısı, dağıtılan materyal
sayısı.
P.H.1.1.2. Ailelerin okul öncesi
eğitimin gerekliliğini hissetmeleri
amacıyla Okul öncesi eğitime devam
eden öğrencilerin performansını
sergileyebilmeleri için faaliyetler
düzenlemek.
P.H.1.1.3. Okul öncesi eğitim
kurumlarını ve bu kurumlarda yapılan
faaliyetleri yazılı ve görsel medyadan
yaralanarak tanıtımının yapılması
sağlamak.
- 129 -
-Düzenlenen etkinlik
sayısı ve etkinliklerin
gerçekleşme durumu
SORUMLU
BİRİM
Okul Öncesi Eğitim Bölümü
Basın ve Halkla İlişkiler
Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü
STRATEJİK
AMAÇLAR
1-Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak.
TEMA I.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
TEMA
S.H 1.2. Okul öncesi eğitimde
( 60–72 ay) %75 olan
okullaşma oranını SP dönem
sonuna kadar % 100’e
çıkarmak.
S.H 1.3. 1 olan Resmi
anaokulu sayısını stratejik plan
dönemi sonuna kadar 3’e
çıkarmak.
S.H 1.4 İlköğretim okulları
bünyesinde oluşturulan
anasınıfı şube sayılarını SP
dönem sonuna kadar % 25
artırmak.
P.H.1.2.1. Okul öncesi eğitimde ( 60–
72 ay) okullaşma oranını her yıl %20
arttırmak.
F.1.2.1.1. Okul öncesi yaş grubundaki
tüm öğrencilerin okul öncesi
kurumlardan yararlanmalarını
sağlamaya yönelik alan tarama
çalışmaları ve veli ziyaretleri yapmak.
-Okul öncesi okullaşma
oranı.
P.H.1.3.1.İhtiyaca uygun alanların
belirlenmesi ve gerekli etüt
çalışmalarının yapılması
F.1.3.1.1.İlçemizde anaokulu açmak
üzere hayırseverlere bilgilendirmelerde
bulunulacak
P.H.1.4.1. İlköğretim okulları
bünyesinde her yıl en az 1 şube
oluşturmak.
F.1.4.1.1. Okul öncesi yaş grubu
sayısal verilerini dikkate alarak
ilköğretim okulları bünyesindeki
anasınıfı şube sayılarını arttırmak ve
okulların fiziki yapısını göz
önüne alarak yeni anasınıfları açmayı
planlamak.
F.1.4.2.1.“Okul Öncesi Eğitimi
Yaygınlaştırma Projesi” uygulanacak
ve il eylem planında belirtilen“Her
İlçeye Bir Anaokulu, Her İlköğretim
Okuluna Bir Ana Sınıfı”
uygulamalarının devam ettirilerek, okul
öncesi öğretmenlerine yeni hizmet içi
eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
F.1.4.2.2 Belediyeler, sivil toplum
kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları
ile işbirliği yapılması.
F.1.4.2.3. 60–72 ay çocukların
ailelerine yönelik “Anne- Baba
Eğitimi” verilmesi.
F.1.4.2.4. Daha önce yapılmaya
başlanan ve her yıl mayıs ayında
düzenlenen “Okul Öncesi Eğitim
Şenliği” etkinliklerinin sürdürülmesi.
-İlçe sınırları içinde okul
öncesi öğrencisi nüfus
yoğunluğu ve ihtiyaç
analizi,
- Okul öncesi kurum
açılma durumu
-Açılan ana sınıfı şube
sayısı ve oranı.
P.H.1.4.2.Okul öncesi eğitimde
kalitenin artması için yapılan projeler
ve uygulamaları her yıl % 20 oranda
artırmak.
- 130 -
-Uygulanan proje sayısı,
-Hizmetiçi eğitim
semineri sayısı,
seminerlere katılan okul
öncesi öğretmen sayısı,
-Ailelere yönelik
düzenlenen seminer ve
katılımcı aile sayısı
-Okul Öncesi Eğitim
Şenliği etkinliklerinin
gerçekleşme durumu
S.H 2.1. İlçemizde özel eğitim
hizmetlerinden yararlanan
birey sayısını %100’e
ulaştırmak.
P.H.2.1.2. Özel eğitime ihtiyacı
olduğu belirlenen ailelerin, rehberlik
araştırma merkezi, ilgili sağlık
kuruluşu ve özel eğitim hizmeti veren
kurumlarla her eğitim öğretim yılı
başında irtibata geçerek özel eğitim
hizmetlerinden faydalanmalarının
sağlanması.
- 131 -
-Oluşturulan özel eğitim
ortamı sayısı, alan tarama
çalışmalarının
gerçekleşme durumu
-Yapılan bilgilendirme
toplantılarının sayısı,
katılımcı sayısı.
-Yönlendirilen öğrenci
sayısı, basın yayın yoluyla
yapılan duyuru ve
bilgilendirmelerin
gerçekleşme durumu
Araştırma Planlama ve İstatistik
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
2.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için uygun eğitim
ortamları hazırlamak.
TEMA II.
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
P.H.2.1.1. İlçemizde özel eğitime
ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek
F.2.1.1.1. Özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencilerin erken tanılanması için her
eğitim öğretim döneminde alan
taraması yaparak ihtiyacı belirlemek.
F.2.1.1.2. Özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin ailelerine yönelik özel
eğitimde erken tanı ve özel eğitim
hizmetleri konularında bir dizi
bilgilendirme toplantıları planlamak ve
yapmak.
F.2.1.1.3. Özel Eğitime ihtiyacı olduğu
saptanan ve bu eğitimden
yararlanamayan çocukların
faydalanabilmesi için RAM
rehberliğinde belirlenen eğitim kurumu
bünyesinde özel eğitim sınıfı açılması
F.2.1.2.1. Özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin, rehberlik araştırma merkezi
ve özel eğitim hizmetleri veren
kurumlarla iletişim kurmalarını
sağlamaya yönelik basın-yayın yoluyla
duyuru yapmak.
F.2.1.2.2. Rehberlik ve araştırma
merkezi ve özel eğitim hizmetlerinin
tanıtılması.
S.H 2.2. Rehberlik Araştırma
Merkezi tarafından verilen
raporlar sonrasında
kaynaştırma eğitimi alması
belirlenen öğrenciler için
ihtiyaçlar doğrultusunda SP
dönem sonuna kadar
kaynaştırma eğitimi
uygulamasına tabi tutmak.
S.H 2.3. Özel eğitim hizmetine
ihtiyacı olan öğrencilerin
tamamına özel eğitim imkanı
sunmak.
P.H.2.2.1. Kaynaştırma eğitimine
alınan öğrencilerin yetersizlikleri ve
ihtiyaçları göz önüne alınarak
düzeylerine uygun BEP
hazırlanmasını sağlamak.
F.2.2.1.1. Kaynaştırma eğitimi
öğrencisi bulunan okulları
bireyselleştirilmiş eğitim programı
geliştirme birimi oluşturulması
F.2.2.1.2. Okullarda oluşturulan
bireyselleştirilmiş eğitim programı
geliştirme birimi tarafından
kaynaştırma eğitimi öğrencilerine
yetersizlik ve ihtiyaçları doğrultusunda
BEP hazırlanması.
F.2.2.1.3. Rehber öğretmeni olmayan
okullarda rehberlik hizmetlerinin
yürütülmesinden sorumlu olan
öğretmenlerin Özel eğitim alanında
hizmet içi eğitime tabi tutulması
Özel eğitime dahil edilen
öğrenci sayısı
- BEP geliştirme birimi
sayısı ve rehber
öğretmenlerin
görevlendirilme
durumları.
-Özel eğitim semineri
alan öğretmen sayısı
P.H.2.2.2. Okul yöneticileri ile
öğretmenlerin özel eğitim ve
kaynaştırma eğitimi konularında
bilgilendirilmesini sağlamak.
F.2.2.2.1. İdareci ve öğretmenlere özel
eğitim hizmetleri ve kaynaştırma
eğitimi konularında RAM tarafından
bilgilendirme toplantılarının yapılması
-RAM tarafından yapılan
bilgilendirmenin
gerçekleşme durumu.
P.H.2.2.3 Kaynaştırma eğitimi
öğrencisi bulunan okulların fiziki
kapasiteleri göz önüne alınarak bu
öğrencilere destek eğitimi verilmesi
amacıyla destek eğitim odası
düzenlemelerini sağlamak.
F.2.2.3.1. Kaynaştırma eğitiminde
öğrencisi bulunan okulların destek
odası açılacak.
-BEP destek odası açılma
durumları.
F.2.3.1.1. Alan taraması yapılarak özel
eğitim hizmeti ihtiyacı belirlenecektir.
F.2.3.1.2 Dernek, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak özel
eğitime ihtiyacı olduğu halde
yararlanamayan bireylerin bu
hizmetlerden yararlanmasını sağlamak.
-Özel Eğitime İhtiyacı
olan ve bu imkandan
yararlanan öğrenci sayısı
P.H.2.3.1. Özel eğitim ve
rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç
duyulan öğrenci sayısını nüfus artışını
da göz önüne alarak her yıl % 10
oranında arttırmak. (özel eğitime
ihtiyacı olan ancak hizmetten
yararlanamayan)
- 132 -
S.H 2.5. SP dönem sonuna
kadar öğrencilerin karşı karşıya
kaldığı bedensel, ruhsal ve
zihinsel yönden sağlıklı
gelişimlerini tehdit eden şiddet
eğilimi, madde bağımlılığı gibi
durumlardan uzaklaştırmak.
TEMA III.
EĞİTİMDE
TEKNOLOJİK
YAKLAŞIM
3.Eğitimde bilgi
teknolojilerinin
kullanımını
yaygınlaştırma
k ve etkin hale
getirmek.
S.H 3.1. Okul ve kurumlarda
teknolojiyi etkin bir şekilde
kullanmak amacıyla stratejik
plan dönemi sonunda kadar BT
sınıfları ve teknolojik alt yapıyı
ihtiyaçlar dahilinde %20
oranında artırmak
P.H.2.4.1.İlçemizde özel eğitime
ihtiyacı olan öğrencilere hizmet
vermek üzere her eğitim öğretim yılı
başında ihtiyaçlar doğrultusunda
fizibilite ve alan tarama çalışmalarını
yapmak
F.2.4.1.1. Dernek, kurum ve kuruluşlar
ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak
lojistik destek sağlanacaktır.
P.H.2.5.1 Öğrencilerin bedensel,
ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı
gelişimlerini sağlamak amacıyla
şiddet eğilimini, madde bağımlılığını
ve akran zorbalığını azaltmaya
yönelik eğitim faaliyetlerini her yıl %
5 oranında artırmak.
F.2.5.1.1. Her eğitim öğretim yılı
başında konu hakkında öğrenci ve
velilere güvenli ve şiddetten uzak
eğitim ortamları konusunda, madde
bağımlılığı ve benzeri konularda
seminerler düzenlemek.
P.H.3.1.1. Her eğitim öğretim yılı
öğrencilerin bilişim teknolojilerinden
faydalanma yüzdelerini artırmak
- 133 -
F.3.1.1.1. Okullarda iletişim
teknolojileri kullanımı ve ihtiyaçlarıyla
ilgili alan taraması yapmak
F.3.1.1.2. BT sınıfı olmayan ve
teknolojik alt yapıları çok düşük olan
bazı okullarımıza teknolojik materyal
desteği sağlamak
-Eğitim Uygulama Okulu
ve İş Eğitim Merkezi’nin
hizmete girme durumu
-Güvenli ve şiddetten
uzak eğitim ortamları
konusunda yapılan
etkinlik ve etkinliklere
katılımcı sayısı.
-Bilişim teknolojileri
alanında ihtiyaç analiz
listeleri
Eğitim Araçları
ve Donatım
Bölümü
S.H 2.4. Özel eğitime ihtiyacı
olan öğrencilere hizmet vermek
üzere stratejik plan dönemi
sonuna kadar 1 Eğitim
Uygulama Okulu ve İş Eğitim
Merkezi açmak
P.H.3.1.2. Her yıl okul bünyesinde
bulunan B.T. sınıflarının ve teknolojik
alt yapı malzemelerinin bakımını
yaptırmak.
P.H.3.1.3. Öğrenme modellerinin
tümüne hitap etmek açısından
hayırsever desteği ve bağışlarla
bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı
tahta ile donatılan sınıf sayılarını
artırmak.
P.H.3.2.1. Kurum yönetici, öğretmen
ve personelinin bilgisayar kullanımı,
bilgisayar yazılımı ve teknik donanım
konularında bilgilendirmek ve var
olan bilgilerini geliştirecek kurs
düzenlemek.
P.H.3.2.2. B.T. sınıflarında görev
alacak donanıma sahip bilgisayar
formatör öğretmeni sayısını arttırmak
- 134 -
F.3.1.2.1. Okullarımızda var olan BT
sınıflarındaki oluşan arızaları gidermek
ve bakımını yaptırmak.
F.3.1.2.2. Projeksiyon cihazı ve
bilgisayar kullanımını tüm sınıflara
yaygınlaştırmak.
F.3.1.3.1.Okullardan ve kurumlardan
teknolojik araç ihtiyaç listesi
oluşturulması.
F.3.1.3.2.Hayırseverlerin desteğini
sağlamak üzere kermes, sergi vb.
faaliyetler düzenlenmesi
F.3.2.1.1. Temel Bilgisayar ve İnternet
Kullanımı Kursu düzenlemek.
F.3.2.1.2.İntel Öğretmen Programı
Temel Kursu Karma Eğitim Modeli
Kursu düzenlemek.
F.3.2.1.3. Web Tasarım Kursu
düzenlemek.
F.3.2.1.4. Cisco Bilişim
Teknolojilerinin Temel Eğitim Kursu
düzenlemek.
F.3.2.1.5. Web 2.0 Araçları Kullanım
Kursu düzenlemek.
F.3.2.1.6. Bilgisayar Kursu
(Powerpoint) düzenlemek.
F.3.2.2.1.Yeni açılacak BT sınıflarına
ihtiyaca uygun formatör öğretmen
görevlendirmek
-BT sınıflarının aylık
arıza çizelgesi
-Projeksiyon ve bilgisayar
ihtiyacı olan okul listesi
-Okul ve kurumlardan
alınan teknolojik alt yapı
ihtiyaç listesi
-Planlanan faaliyetlerin
gerçekleşme durumu,
sayısı ve ihtiyaçları
karşılama durumları
-Düzenlenen kurs sayısı
-Kurslara katılan kişi
sayısı
-Görevlendirilen
öğretmen sayısı ve
görevlendirilme durumları
S.H 4.1. SP dönemi sonuna
kadar okul aile birliklerini
eğitim öğretim etkinliklerinde
daha etkin hale getirmek.
S.H 4.2. Veli toplantılarının
sayısını SP dönem süresince
her eğitim öğretim yılı başında
tanışma, eğitim öğretim yılı
süresince ayda bir defa
bilgilendirme ve dönem
sonlarında değerlendirme
toplantıları yaparak,
toplantıların kalitesini
arttırmak.
P.H.4.1.2. Toplum kaynaklarını okula
yönlendirmek amacıyla okulun
tanıtımında okul aile birliği desteğiyle
velilerin aktif olarak rol almalarını
sağlamak.
P.H.4.2.1.Veli ve öğretmen
görüşmeleri için zaman ve mekan
planlaması yapmak.
- 135 -
F.4.1.1.1. Okul yönetimleri,
öğretmenler, veliler ve aile birlikleri ile
yerel yönetimler arasında işbirliğini
arttırmak üzere okuldaki faaliyetler
hakkında bilgilendirme ve tanıtım
toplantıları düzenlemek.
F.4.1.2.1. Okul tanıtımında kullanılmak
üzere afiş, broşür ve diğer tanıtım
materyallerinin hazırlanması ve bunun
sergilenmesi için zaman ve mekan
planlamasının yapılması
F.4.1.2.2. Okul aile birliklerinin okulun
ihtiyaçlarını tedarik amacıyla toplum
kaynaklarını ve sivil toplum
kuruluşlarını okullara yönlendirmek
için tanıtım ve işbirliği etkinliklerinin
düzenlenmesi.
F.4.2.1.1. Okullar tarafından belirli bir
takvime ve gündeme bağlı
bilgilendirme, paylaşım ve eğitime
destek toplantıları düzenlemek.
-İşbirliğini artırmaya
yönelik düzenlenen
toplantı yapılma durumu
ve katılımcı sayısı
-Düzenlenen tanıtım
toplantısı ve etkinlik
sayıları ve gerçekleşme
durumları
-Yıl içerisinde düzenlenen
veli bilgilendirme ve
eğitime destek
toplantılarının
gerçekleşme durumu,
-Veli katılım sayısı,
zaman ve mekan
planlamasının
gerçekleşme durumu.
Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Toplumsal Hizmet Yönetim Ekibi
Araştırma Planlama ve İstatistik Bölümü
4.Okullarda eğitim öğretim süreçlerine etkin veli katılımını sağlamak.
TEMA IV .
EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ
P.H.4.1.1. Her yıl okulların yerel
yönetimler ve toplumla işbirliğini ve
iletişimini artırıcı faaliyetler
düzenlemek.
P.H.4.2.2. Öğrenciyi tanıma
faaliyetleri ile ilgili aile, öğretmen ve
idare işbirliğini sağlamak.
P.H.4.2.3. Öğrenci sorunlarını
gidermede aileden yardım ve destek
almak
P.H.4.3.1. Okul rehberlik
servislerinin çalışma planlarında
aileleri bilgilendirme toplantılarına
(iletişim, ergenlik çağı ve özellikleri,
kuşaklararası çatışma vb.) ve
çalışmalarına daha fazla yer vermek.
S.H 4.3. Okullarda aileye
dönük eğitim ve öğrenme
ortamları ve fırsatları hazırlama
çalışmalarını SP dönem sonuna
kadar %20 oranında arttırmak
P.H.4.3.2. Okullarda SP süreci içinde
her yıl yapılacak sosyal ve kültürel
faaliyetlerde velilere de sorumluluk
verilerek etkin veli katılımını
arttırmak
- 136 -
F.4.2.2.1. Okullarda öğrencileri tanıma
faaliyetlerinde aile, öğretmen, rehber
öğretmen ve yönetim işbirliğini
sağlamak amacıyla kaynaşma
etkinlikleri düzenlenmesi.
F.4.2.2.2. Yönetici ve öğretmenler
tarafından öğrencileri tanımak ve
ailelerle işbirliğine yönelik aile
ziyaretlerinin yapılması. “Veli Ziyareti
Projesi” ve “Velimle Birlikte
Okuyorum” projelerinin sürdürülmesi.
F.4.2.3.1. Öğrenci sorunlarını giderme
konusunda öğretmenlerin ailelerden
sorumluluk konusunda destek
almalarını sağlamaya yönelik işbirliği
çalışmaları.
F.4.3.1.1. Okul rehberlik servisleri ve
rehber öğretmenler aracılığı ile anne
baba eğitimleri, iletişim, ergenlik çağı
ve özellikleri, kuşaklararası çatışma vb.
konularında bilgilendirme çalışmaları
yapılması .
F.4.3.2.1. Velilerin okulda düzenlenen
sosyal ve kültürel faaliyetlere
katılımları artırmak için birlikte doğa
yürüyüşü, piknik, resim ve görsel
sanatlar sergisi, satranç turnuvaları,
bilgisayar kullanım kursları ve okul
kitaplığı kullanımı gibi çeşitli
etkinliklerin düzenlenmesi.
F.4.3.2.2. Ailelerin katılımı ya da
desteği ile yapılacak olan organizasyon
ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
çalışmalarla ilgili faaliyetler hakkında
önceden velileri bilgilendirmeye
yönelik toplantılar yapmak.
-Yapılan veli ziyareti
sayısı ve ziyaretlerin
gerçekleşme durumu
-Yapılan görüşmeler
sonucunda destek alınan
aile sayısı.
-Yapılan bilgilendirme
çalışmaları sayısı ve
gerçekleşme durumu.
-Düzenlenen etkinlik
sayısı ve etkinliklerin
yapılma durumu.
S.H 5.1. Plan dönemi süresince
iletişim ve işbirliğini artırmaya
yönelik çalışmalar düzenlemek
P.H.5.1.2. Bir üst eğitim kurumuna
geçiş dönemindeki öğrenciler için
öğrenciler arasında oryantasyon
etkinliklerinin düzenlenmesi
S.H 5.2. Öğretmenlerin ilgi
alanlarına göre daha kaliteli
hizmet sunma kapasitelerini
geliştirmek için hizmet içi
eğitim faaliyetlerini her yıl % 5
oranında artırmak
P.H.5.2.1. Yeni atanan öğretmenler
öncelikli olmak üzere her yıl tüm
öğretmenlerin %25’ine rehberlik ve
psikolojik danışma destekli seminer
ve eğitimler vermek.
- 137 -
-Etkinliklerin
gerçekleşme durumlarını
gösteren çizelge.
-Yapılan etkinlikler ve
yapılma durumlarını
gösteren çizelge.
-Öğretmenlere yönelik
verilen seminer ve eğitim
sayısı,
-Planlamanın gerçekleşme
durumu.
-Personel tarafından
önerilen hizmet içi eğitim
faaliyeti konu sayısı.
-Hizmet içi eğitime
katılan öğretmen ve
yönetici sayısı.
Kurumlar arası İşbirliği ve iletişim hizmetleri yönetim ekibi
Hizmet içi Eğitim Bölümü
5.Her tür ve düzeydeki okullarımızda ve kurumlarımızda eğitim öğretim
hizmetlerinde kaliteyi arttırmak.
TEMA V.
KALİTE YÖNETİMİ
P.H.5.1.1. Öğrenci, aile, öğretmen,
idareci ve okul aile birlikleri
arasındaki iletişim döngüsünü daha
güçlü hale getirmek.
F.5.1.1.1.”Kaliteli Bir Eğitim İçin El
Ele Projesi” kapsamında öğretmenler,
okul idarecileri, okul aile birlikleri,
sivil toplum kuruluşları, yerel
yönetimler ve yerel basın temsilcileri
ile buluşma etkinlikleri düzenleme.
F.5.1.1.2. Aile tanıtım günleri ve
mezunlar günü gibi sosyal etkinlikler
düzenleme.
F.5.1.2.1. Öğrenciler arasında
kaynaşma günleri düzenlenecektir.
F.5.1.2.2.Okullar arası işbirliğini
arttırmaya yönelik öğrencilerin ve
öğretmenlerin tanışmasını sağlamaya
ve iletişimi arttıracak tanıtım gezileri
düzenlenecektir.
F.5.2.1.1. Okul yöneticilerine ve
öğretmenlere rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri anlayışı kazandırma
konularında hizmet içi faaliyet
düzenlemek, bilgilendirme toplantıları
yapmak.
F.5.2.1.2. İlçe bazında bir kurumun
hizmet içi eğitim merkezi olarak
donatılması.
F.5.2.1.3. Her yönetici ve öğretmenin
yılda en az bir kursa katılımının
sağlanması.
F.5.2.1.4 Hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin konuları hakkında
personel önerilerinin alınması
S.H 5.3.İlköğretim okulları
öğrencilerinin girdiği Seviye
Belirleme Sınavlarında
planlanan dönem sonunda
ilimizde ilk beş ilçe arasında
yer almak.
P.H.5.3.1.Her yıl eğitim öğretim yılı
başında öğrencileri SBS hakkında
bilinçlendirmek
- 138 -
F.5.2.2.1. İlçe genelinde rehber
öğretmenlere yönelik rehberlik
hizmetlerini değerlendirme anketi
uygulamak ve anket sonuçlarına göre
gerekli çalışma ve düzenlemeleri
yapmak.
F. 5.3.1.1. Öğrenci, veli ve
öğretmenlerin yeni sınav sistemi
hakkında basın-yayın, seminer, kurs ve
konferanslar vasıtasıyla
bilgilendirilmesi.
F. 5.3.1.2. Halk Eğitim Merkezleri
aracılığı ile sınavlara hazırlanma
kurslarının düzenlenmesi.
F. 5.3.1.3. Okul içi deneme sınavlarının
düzenlenmesi ve sonuçlarının
değerlendirilmesi, uygun önlemlerin
alınması.
F. 5.3.1.4. Sınav kaygısı ve stresinin
yenilebilmesi için uzman desteği
sağlanması.
F. 5.1.5.5. Özel öğretim kurumlarıyla
işbirliği yapılarak ilçe zümrelerine bu
kurumlarda çalışan öğretmenlerin
çağırılması ve ortak programın
hazırlanarak takip edilmesi.
-Düzenlenen hizmet içi
faaliyet sayısı.
- İlçenin Seviye Belirleme
Sınavlarındaki sıralaması.
-Açılan seminerlere
katılan ilköğretim
öğretmeni sayısı.
-Sınav sistemiyle ilgili
düzenlenen etkinlik
sayısı.
-Halk eğitim Merkezleri
tarafından açılan kurs
sayısı.
-Okullarda yapılan
deneme sınavı sayıları.
-Veli ve öğrencilere
yönelik seminer sayısı.
-İlköğretim okullaşma
oranı
Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
P.H.5.2.2. Okullarımızdaki mevcut
rehberlik servislerini daha işlevsel
hale getirmek için her öğretim yılı
başında planlama yapmak
S.H 5.5.Ortaöğretime geçiş
oranını %84 ‘ ten plan dönem
sonuna kadar her yıl belli
oranda artışlarla % 95
seviyesine getirmek
P.H.5.5.1. İlköğretimde okul
terklerinin azaltılması için başta kırsal
kesime ve kız çocuklarına yönelik
olmak üzere gerekli tedbirleri almak.
F.5.5.1.1. Yerel yönetim birimleri ve
ilgili kurumlarla işbirliği yaparak okula
gitmeyen, gönderilmeyen veya okulu
terk etmiş bireyleri tespit etmek.
F.5.5.1.2. İlköğretimde okul terklerini
azaltmak ve kız çocuklarının okula
devam etmeleri konusunda
bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
F.5.5.1.3. Aile ziyaretlerinin yapılarak
okula gitmeyen, gönderilmeyen veya
okulu terk etmiş çocukların ailelerini
ikna edilmesi, zorunlu eğitim çağını
aşanları açık ilköğretime, özel öğretime
ihtiyacı olan bireylerin de rehberlik ve
araştırma merkezine yönlendirilmesi.
- 139 -
-Akademik ve mesleki
yönlendirmeyle ilgili
ulaşılan veli sayısı
-Yapılan bilgilendirme
faaliyetleri sayısı
-Ortaöğretime geçiş oranı.
Kurumlar arası İşbirliği ve iletişim
hizmetleri yönetim ekibi
P.H.5.4.1. Okullarda akademik benlik
test yönergelerinin her yıl dönem
sonlarında uygulanmasını sağlamak.
F.5.4.1.1 Yöneltme Yönergesinin tam
olarak uygulanması.
F.5.4.1.2. Öğrenciler ilgilendiren
mesleki ve akademik düzeydeki
geleceğe yönelik öngörülerin velilerle
paylaşılması.
Kurumlar arası İşbirliği ve iletişim
hizmetleri yönetim ekibi
S.H 5.4. Plan dönemi süresince
öğrencileri ilgi ve akademik
düzeylerine uygun, mesleki ve
akademik alanlara
yönlendirmek.
S.H 5.6.İlçemizdeki genel orta
öğretim içerisindeki mesleki
teknik eğitim okullaşma
oranını planlı dönem sonuna
kadar her yıl belli oranlarda (en
az %5 ) yükseltmek.
P.H.5.6.1. İlköğretim yöneltme
etkinlikleri daha işlevsel ve objektif
yapılmasını sağlayacak tedbirler
almak.
F.5.6.1.1. Okul yönetimleri ve okul
rehberlik servislerince ilköğretim
yöneltme etkinliklerinin önemi,
öğrencilerin çok yönlü ve objektif
değerlendirilmesi gerektiği konularında
öğretmenleri bilgilendirme toplantıları
düzenlemek.
F.5.6.1.2. Okul yönetimleri, okul
rehberlik servisleri ve sınıf
öğretmenlerince ilköğretim yöneltme
etkinliklerinin önemi, öğrencileri
tanımak, çok yönlü ve objektif
değerlendirmek amacıyla farklı
ortamlarda gözlemlerin, ailenin
öğrenciyle ilgili izlenim ve bilgileri
okul ile işbirliği yaparak paylaşmasının
gerektiği konularında, aileleri
bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
P.H.5.6.2. İlköğretim ve
ortaöğretimde mesleki rehberlik
çalışmalarını yoğunlaştırmak ve
meslek tanıtımlarına önem vermek.
F.5.6.2.1. İlköğretim ve ortaöğretim
okullarında mesleki rehberlik
etkinliklerine ağırlık vermek ve diğer
okullarla işbirliği yaparak mesleki
tanıtım etkinlikleri düzenlemek.
F.5.6.2.2. Herhangi bir mesleki eğitim
kurumuna gitmeyen ve risk altında
bulunan çocukların tespit edilerek
gerekli önlemlerin alınması.
- 140 -
-Öğretmenler ve velilere
yönelik planlanan
toplantıların yapılma
durumu ve sayısı ve
katılan kişi sayıları.
-Yapılması planlanan
mesleki tanıtım
etkinlikleri türü,
- Yapılma durumu ve
sayısı.
S.H 5.7. Merkezi sınavlardaki
başarı oranlarını il
ortalamasının üzerine çıkararak
ilçeler arasında ilk 5’e
çıkarmak.
P.H.5.6.3. Okulların fiziki yapılarını
göz önüne alarak alan ve dal
çeşitliliğini artıracak çalışmalar
yapmak.
F.5.6.3.1. Meslek liselerinde alan ve
dal çeşitliliğini artırmak için okulların
fiziki yapılarını göz önüne alarak alan
taraması yapmak.
F.5.6.3.2. Bölgesel ve sek törel
ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak
otomasyon, motor, torna tesviye gibi
çeşitli modüler programlar uygulayan
mesleki teknik eğitim bölümlerinin
geliştirilmesi
P.H.5.6.4. Meslek odalarıyla işbirliği
yaparak stratejik plan dönemi
süresince her eğitim yılı sonunda
meslek lisesi mezunlarının
branşlarıyla ilgili iş alanlarında
yetişmiş ara eleman olarak
çalışmalarına imkan sağlayacak teşvik
ve düzenlemeler yapmak.
F.5.6.4.1. Meslek liseleri, meslek
kuruluşları ve odalarla işbirliği yaparak
mezun olan öğrencilere okul sonrasında
staj ve iş imkânı sağlayacak projeler
üretmek.
P.H.5.7.1. Öğrenci başarılarını
arttırma komisyonu kurularak her
öğretim yılı başında toplantılar
düzenlemek
F.5.7.1.1. Okullar bazında SBS öğrenci
başarısının nasıl arttırılacağı ile ilgili
öğretmenlerle değerlendirme
toplantıların yapılması.
F.5.7.1.2. İlçe bazında SBS
öğrencilerin başarısının nasıl
arttırılacağı ile ilgili değerlendirme
toplantıları yapmak ve gerekli
tedbirlerin alınması.
F.5.7.1.3. Yapılan toplantılar sonucu
elde edilen sonuçları raporlaştırarak
eylem planları hazırlanması.
- 141 -
- Mesleki teknik eğitimde
okullaşma oranı.
-Veli ve öğrencilere
yönelik düzenlenen
mesleki eğitim
bilgilendirme faaliyeti
sayısı.
-Mesleki tanıtım
çalışmaları, yönlendirilen
aile ve öğrenci sayısı.
-Meslek liselerindeki
alan-dal sayısı
-Merkezi sınavlardaki
başarı oranları,
-Değerlendirme
toplantılarının
gerçekleşme durumu
P.H.5.8.1. TKY ve Stratejik Plan ile
ilgili bilgilendirme çalışmaları
yapmak.
S.H 5.8. Tüm eğitim
kurumlarında plan dönemi
süresince toplam kalite
yönetiminin uygulanmasını
sağlamak
P.H.5.8.2. Eğitim kurumlarımızda
TKY çalışmaların işlem
basamaklarına uygun yürütülmesini
sağlamak.
P.H.5.8.3. Eğitim kurumlarımızın
tümünde stratejik plan yapılmasını
sağlamak.
S.H 5.9.Öğrencilere Türkçeyi
güzel kullanma ve kitap okuma
alışkanlığı kazandırma
konularında SP dönemi
süresince faaliyetler
düzenlemek
P.H.5.9.1. Türkçeyi güzel kullanma
ve kitap okuma alışkanlığı
kazandırma ile ilgili her dönem
başında eylem planları hazırlamak
- 142 -
F.5.8.1.1.Öğretmenlere TKY İl
formatörleri tarafından öğretim yılı
başlarında bilgilendirme seminerleri
düzenlenmesini sağlamak.
F.5.8.1.2.Öğretmenlere ve okul-kurum
idarecilerine yönelik stratejik plan
konusunda İl Mili Eğitim Müdürlüğü
ARGE bürosundan destek alarak
bilgilendirme seminerleri düzenlemek
F.5.8.2.1.TKY çalışmaları ile ilgili okul
ziyaretleri yaparak konu ile ilgili
rehberlik yapmak.
F.5.8.3.1. Okul ve kurumların
tamamında stratejik plan yapılmasını ve
kendi web sayfalarında yayınlamalarını
sağlamak.
F.5.9.1.1. İlçe genelinde kitap okuma
kampanyaları düzenlemek.
F.5.9.1.2. Okul kütüphanelerini
zenginleştirici kampanyalar
düzenlemek
F.5.9.1.3 Okullar arası kitap okuma,
Türkçeyi güzel kullanma yarışmaları
düzenlemek
F.5.9.1.4. Yazarlarla, söyleşi, panel ve
konferanslar düzenlemek
F.5.9.1.5. “Antalya Okuyor Projesi”,
“Velimle Birlikte Okuyorum Projesi”,
”Okullarda Okuma Saati Uygulaması
Projesi” ile tüm okullarda öğrencilere
okuma alışkanlığının kazandırılması.
-Düzenlenen
bilgilendirme semineri ve
seminerlerin gerçekleşme
durumu.
-Katılımcı sayısı
-TKY uygulayan eğitim
kurumu sayısı,
-Rehberlik çalışmalarının
gerçekleşme durumu,
-Stratejik Planını yapan
eğitim kurumu sayısı,
-Bilgilendirme
toplantılarının
gerçekleşme durumu.
-Okul kütüphanelerindeki
kitap sayıları
- Aylık kitap okuma
çizelgesi
- Uygulanan projelere ait
çıktılar
P.H.6.1.1. Sporcu öğrenci sayısı
oranının ilçe genelinde
arttırılmasının sağlanması.
- 143 -
-Düzenlenen müsabaka
sayısı
-Düzenlenen müsabaka
türü ve katılımcı sayısı
-Müsabakalarda dereceye
giren öğrenci sayısı
Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Toplumsal Hizmet Yönetim Ekibi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
6.Beden eğitimi, spor, izcilik gibi sportif faaliyetlerle sosyal ve kültürel
faaliyetleri yaygınlaştırmak.
TEMA VI.
SOSYAL KÜLTÜREL BİLİMSELVE SPORTİF FAALİYETLER
S.H 6.1. Öğrencilerin sportif,
sosyal, kültürel ve bilimsel
faaliyetlere plan dönemi sonuna
kadar ilçemiz bünyesindeki
bütün okulların katılımını
sağlamak.
F.6.1.1.1. Okul ve kurumlar arası
sportif faaliyetler düzenlemek .
F.6.1.1.2. İlçe genelinde düzenlenen
okullar arası futbol, basketbol,
voleybol, masa tenisi vb. müsabakalar
ve turnuvalar düzenlemek
F.6.1.1.3. Sportif faaliyetlerde derece
alan sporcu öğrencileri ödüllendirerek
motive etmek ve bunu halka duyurmak.
F.6.1.1.4. Lig heyeti programı
haricinde önemli haftalarda, ilçede
okulları sportif etkinlikleri teşvik edici
faaliyetler (okullar arası spor
yarışmaları gibi) gerçekleştirmek.
F.6.1.1.5. Tüm okulların ana spor
dallarında takımlar oluşturması,
bölgeler arası yarışmalar yapılması.
F.6.1.1.6. Tüm okulların ana spor
dallarında takımlar oluşturması,
bölgeler arası yarışmalar yapılması.
F.6.1.1.7. ilçede sportif faaliyetlerin
organizasyonundan sorumlu bir
komisyonun kurulması .
F.6.1.1.8. Tesis ve sportif donanım
eksikliğinin giderilmesi için
girişimlerde bulunulması
P.H.6.1.2 Her yıl belli dönemlerde
sosyal, kültürel ve sanatsal
faaliyetler düzenlemek.
- 144 -
F.6.1.2.1 Öğrencilerin, kendi yetenek
ve ilgileri doğrultusunda okullarda ilgi
gruplarının oluşturulmasının
sağlanması.
F.6.1.2.2.Öğrencilerden gönüllü
çalışma ekiplerinin oluşturularak
toplum hizmeti faaliyetlerine
katılımlarının sağlanması
F.6.1.2.3 Öğrencilerin bireysel
yeteneklerini (müzik, enstrüman çalma,
güzel ve etkili şiir okuma, taklit, drama
vb.) ortaya çıkarmalarına imkan
verecek yarışma ve faaliyetlerin
geliştirilerek yaygınlaştırılması ve
düzenlenen sosyal ve kültürel
faaliyetlere katılanları belge ve değişik
şekillerde ödüllendirmek.
F.6.1.2.4. Öğrencilerin Türkçeyi doğru
ve güzel konuşmalarını teşvik edici ve
duygu, düşüncelerini ifade ederek
kendilerini gerçekleştirmelerine imkan
verici; okullar arası kompozisyon, şiir
yarışmaları düzenlemek, söz konusu
faaliyetlerin basın yayın yardımı ile
duyurularak bu faaliyetlere bütün
okulların katılımının özendirilmesi,
başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi.
F.6.1.2.5. Yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerin başarılarının basın-yayın
ve internet yoluyla halka duyurulması.
F.6.1.2.6. Sosyal ve kültürel tüm
faaliyetlerle ilgili istatistik veri tabanı
oluşturulması
-Öğrencilerin sportif
sosyal ve kültürel
faaliyetlere katılım oranı,
- Etkinlik ve faaliyetlerin
gerçekleşme durumu
P.H.7.1.1.İhtiyaç hissedilen sosyal,
kültürel ve mesleki alanlarda
kurslar açmak.
S.H 7.1. Halk Eğitimi
Merkezinde toplumun
taleplerine uygun olarak yeni,
mesleki ve teknik eğitim kursları
düzenlemek, tüm alanlarda
düzenlenen kurs sayısı ile
meslek ve gelir getirici kurslara
katılanların sayısını %25
artırmak
P.H.7.1.2. Meslek alanında açılan
kurslara katılan yetişkin sayısını
her yıl % 5 oranında artırmak.
- 145 -
F.7.1.1.1. Alan taraması yaparak
açılacak kursları belirlemek.
F.7.1.2.1. Kursların yazılı ve görsel
medya kanalıyla tanıtımını yaparak
katılımcı sayısını artırmak.
-Gerçekleştirilen etkinlik
türü, sayısı ve
gerçekleştirilme durumu
-Düzenlenen kurs sayısı,
meslek kurslarına gelen
katılımcı sayısı
Yaygın Eğitim Bölümü
7.Gelişen toplum hayatında, bireylerin sosyal,
kültürel ve mesleki eğitim isteklerini karşılamak ve
topluma yaşam boyu öğrenim anlayışını
benimsetecek çalışmalar yapmak.
TEMA VII.
YAYGIN EĞİTİM
P.H.6.1.3. Öğrencilerin katıldıkları
ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri
sergileyebilecekleri ortamlar
düzenlemek.
F.6.1.3.1 Okullarda öğrencilerin geniş
çapta katılımını sağlayacak tiyatro, şiir
dinletisi, resim sergisi, fotoğraf sergisi,
koro çalışmaları, halk oyunları vb.
faaliyetler düzenlemek ve sayısını
artırmak.
F.6.1.3.2. Okullarda düzenlenen sosyal
ve kültürel etkinliklerin geniş kitlelere
sergilenmesini ve sunulmasını
sağlayacak gösteri, sergi vb.
düzenlemek.
F.6.1.3.3. Okulların gazete, dergi
çıkarmalarının teşvik edilmesi ve
yayınların geniş kitlelere erişiminin
sağlanması.
P.H.7.2.1.Okuma yazma bilmeyen
kişilerin okur-yazarlık konusunda
teşvik edilmesi
S.H 7.2. Okur-yazarlık oranını
SP dönem sonuna kadar % 100’e
ulaştırmak.
P.H.7.3.1. Sivil toplum örgütleri
ve meslek odaları ile işbirliği
yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda
ara eleman yetiştirmek için kurslar
düzenlemek.
S.H 7.3. Beceri kazandırma ve
meslek edindirme faaliyetlerini
plan dönemi sonuna kadar %25
artırmak.
- 146 -
F.7.2.1.1. Okuma yazmayı bilmeyen
yetişkin sayısını belirlemek.
F.7.2.1.2.Yetişkinlere yönelik birinci
ve ikinci kademe okuma-yazma
kurslarının düzenlenmesi.
F.7.2.1.3. Açılan kurslarla ilgili
duyuruların basın yayın yoluyla halka
duyurulması.
F.7.2.1.4. Özellikle kadınların okumayazma kurslarına katılmalarının teşvik
edilmesi, bu konuda kampanyalar
düzenlenmesi.
F.7.3.1.1. Sivil toplum kuruluşları ve
odalarla işbirliği yapmak, ihtiyaç
hissedilen alanları belirleyerek bu
alanlarda kurslar düzenlemek.
F.7.3.1.2. Kurslarda ortaya çıkan
ürünlerin tanıtılması amacıyla dönem
sonu sergiler düzenlenmesi.
F.7.3.1.3.Verilen kursların niteliğini
ölçmek için memnuniyet anketleri
düzenlenmesi.
F.7.3.1.4 Mesleki eğitim merkezinin
tanıtımının yapılarak daha geniş
kitlelerin bu hizmetlerden
faydalanmasını sağlamak.
-Kurs açılma durumu,
açılan kurslara katılan
kursiyer sayısı,
-Yapılan okuma yazma
kampanyaları sayısı
-Meslek edindirme
faaliyetleri sayısı,
- Kurs açılma ve sergi
düzenleme durumu,
-Anket analizleri.
F.8.1.1.1. Tüm personelin ARGE
Birimi tarafından hazırlanacak Personel
Bilgi Envanteri formlarını
doldurmalarını sağlamak.
F.8.1.1.2. Bilgi formları verilerine göre
kurum içi eğitim faaliyetleri
düzenlemek
F.8.1.1.3. Müdürlüğümüzdeki
birimlerin görev tanımları yapılarak bu
görevler için gereken özellikleri
belirlemek.
-Personel bilgi
formlarının düzenlenme
durumu
P.H.8.1.2. İş yeri verimliliği ve
kurum kültürünü personele
benimsetmek üzere her yıl
oryantasyon programlarının
planlanması ve mevcut personelin
beceri ve yeteneğinin geliştirilmesi
F.8.1.2.1. Müdürlüğümüz bünyesindeki
bürolar ve çalışma ortamlarını
değerlendirilerek yapılacak
iyileştirmeleri belirlemek.
F.8.1.2.2. Personel analizi yaparak
(Kariyer planlanması,performans
değerlendirmesi) yönetici/eğitici olarak
gelişimlerinin sağlanması
F.8.1.2.3. Kurumda çalışanların bir
ekip ruhu ile hareket etmeleri, bir gruba
ait olduklarını ve grup için değerli
olduklarını hissetmeleri, işyeri
verimliliği ve iyi günün de kötü günün
de paylaşılması adına.(Doğum
günlerini hatırlama, tüm personelin
katıldığı yemek vb.)etkinlikler
düzenlemek.
-Düzenlenen etkinlik türü
ve sayısı
- 147 -
Özlük
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
Hizmet İçi Eğitim Bölümleri
8.Personelin verimliliği yükselterek personele gelişime ve değişime açık bir
anlayış benimsetmek.
TEMA VIII.
İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL
S.H 8.1. Plan dönemi sonuna
kadar tüm personeli kapsayan
etkili bir insan kaynakları
planlaması yapmak.
P.H.8.1.1. Personeli kurum içinde,
yapılacak işlerin gerektirdiği
özelliklerde, iş performansı, bilgi
birikimi ve yeterlilikleri öncelik
olarak belirlenerek öğretim yılı
başında görevlendirmek.
P.H.8.1.3. Her öğretim yılı
ortasında performansa dayalı
değerlendirme çalışmaları yapmak.
S.H 8.2. Plan dönemi sonuna
kadar personelin mesleki ve
kişisel gelişimini sağlamak için
talep edilen her alanda personele
eğitime katılma imkanı tanımak
F.8.1.3.1. Çalışan memnuniyetinin
sürekli izlenmesinin sağlanması.
Personeli çalışma performansına göre
anketler, testler ve gözlemlerle
değerlendirerek ödüllendirmek.
F.8.1.3.2. Öz değerleme Kurulu
oluşturarak Kuruma
bağlılık ve motivasyon açısından
ödül / prim sisteminin geliştirilmesi
(Ayın başarılı personeli gibi)
P.H.8.2.1. İtiyaç duyulan alanlarda
personele yönelik yeterli hizmet içi
eğitim açmak.
F.8.2.1.1. Kurs eğitim ve seminer
taleplerini belirlemek amacıyla ihtiyaç
analiz formları uygulamak
P.H.8.2.2. Hizmet içi eğitime
katılan personel sayısını her yıl %
10 oranında artırarak alanında
uzman kişilere hizmet içi eğitimler
verdirmek.
F.8.2.2.1. Hizmet içi faaliyetlerde
belirlenen konuların ihtiyaç hissedilen
alanları belirlemek için ihtiyaç analiz
formları düzenlemek
F.8.2.2.2 Eğitim - Öğretim yılı başı
itibariyle belirlenen mahalli hizmet içi
faaliyetlerinde görev alacak kişilerin
Üniversite ve diğer kamu
kurumlarından yardım alınarak konu
ile ilgili alanında uzman kişilerin
belirlenmesi
- 148 -
-İnsan Kaynakları
Planlamasının
gerçekleşme durumu,
-Bilgi formlarının
hazırlanma durumu,
-Görev tanımlarının
gerçekleşme durumu,
etkinlik sayısı
-Talepleri karşılanan
personel ve talep eden
personel oranı,
-Hizmet içi eğitime
katılan personel sayısı,
-İhtiyaç analizlerinin
gerçekleşme durumu
P.H.9.1.2. Her yaş grubundan
öğrencilerin bilimsel ve teknik
yarışmalara (Bu benim eserim vb.)
katılımını teşvik etmek ve bu tür
çalışmalar yapmak.
F.9.1.2.1. Okulların kendi bünyesinde
yönetici, öğretmen ve ailelerin
duyurusu yapılan tüm proje, yarışma
vb. faaliyetlere katılım konusunda
öğrencileri teşvik etmelerini sağlayacak
bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
F.9.1.2.2. Okullar bünyesinde öğrenci
temsilcileri ve öğretmenlerden oluşan
proje ve koordinasyon ekipleri
oluşturmak.
F.9.1.2.3. Okullar bünyesinde
oluşturulan proje ve koordinasyon
ekiplerince proje, yarışma vb.
faaliyetler konusunda duyuruların takip
edilerek öğrencilerle ekip çalışmaları
yapmak ve proje üretmek.
P.H.9.1.3. Geliştirilen proje ve
ürünlerin sergilenebileceği fiziki
ortam ve etkinlikler
düzenlemek.(Şenlik vb.)
F.9.1.3.1. İlçe genelinde geliştirilen
proje, bilimsel çalışma, ürün vb
faaliyetlerin sergilendiği şenlik
düzenlemek.
- 149 -
-Toplantıların
düzenlenme durumu,
toplantılara katılan
öğretmen sayısı, yapılan
proje faaliyeti sayısı.
-Toplantıların
düzenlenme durumu.
-Yapılan proje sayısı.
-Düzenlenen sergi ve
şenlik sayısı,türü ve
gerçekleşme durumu
Ar-Ge Bölümü
Araştırma Planlama ve İstatistik Bölümü
9.Eğitimde yenilikçilik ve araştırmacılığı esas almak.
TEMA IX.
EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK
S.H 9.1. İlçemiz okullarında
öğrenim gören bütün öğrencileri
plan dönemi sonuna kadar
bilimsel araştırmaya ve
girişimciliğe teşvik edecek
faaliyetler düzenlemek.
P.H.9.1.1. Her öğretim yılı başında
döneminde tüm okullarımızda
proje tabanlı öğrenme modelini
yaygınlaştırmak.
F.9.1.1.1. Projeler ve proje tabanlı
öğrenme konularında bilgilendirme
toplantıları yapmak.
F.9.1.1.2.Uluslararası düzenlenen proje
yarışmaları ve bilimsel festivallere
öğrencilerin ilgi duymalarını ve
katılmalarını sağlamak.
S.H 9.2. AB projelerinden ve
hibe programlarından faydalanan
okul ve kurum sayısını stratejik
plan dönemi sonuna kadar %
25’e ulaştırmak.
P.H.9.2.1. Okulları ve
kurumlarımızı proje yapmaya
teşvik etmek, bu konu ile ilgili
bilgilendirme toplantıları ve
seminerler düzenlemek.
- 150 -
F.9.2.1.1. Proje hazırlama ve geliştirme
teknikleri semineri düzenlemek.
F.9.2.1.2. Proje yönetimi izleme ve
değerlendirme semineri düzenlemek.
F.9.2.1.3.Öğretmenlere yabancı dil
yeterliliklerini artırmak ve projede daha
aktif rol almalarını sağlamak için halk
eğitim merkezi bünyesinde yabancı dil
kursları açmak.
F.9.2.1.4. Ulusal ajans tarafından
yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Hayat Boyu
Öğrenme ve Gençlik Programları
Projeleri hakkında ilçe genelinde tüm
eğitim kurumlarının bilgilendirilmesine
yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları
yapmak.
-Düzenlenen seminer
sayısı ve seminerlerin
gerçekleşme durumları,
-Hibe desteği alan proje
ve okul sayısı,
-Açılan proje ve dil
kursları ile katılımcı
sayısı
P.H.9.2.2. Her öğretim dönemi
başında uluslararası program ve
projelere katılanların deneyimlerini
paylaşmalarını sağlamak.
S.H 9.3. Müdürlüğümüzle eş
zamanlı olarak tüm okul ve
kurumların stratejik plânlarını
hazırlamalarını ve 2010 -2014
döneminde uygulamalarını
sağlamak
S.H 9.4. Stratejik plan dönemi
süresince ilçe genelinde eğitim
öğretimde yaşanan sorunları
eğitimci ve akademisyenlerin
P.H.9.3.1. Stratejik plânlama
çalışmalarını tamamlayan kurum
sayısı ve oranını incelemek.
P.H.9.4.1. İlçe genelinde eğitim
öğretimde yaşanan sorunları her
eğitim öğretim yılı içinde
belirlemek.
- 151 -
F.9.2.2.1. Uluslararası program ve
projelere katılan kişi ve grupların izlenim
ve deneyimlerini paylaşmak amaçlı
değerlendirme toplantıları düzenlemek.
F.9.2.2.2.Yapılan AB projeleri ile ilgili
çalışmaları müdürlüğümüz web sitesinde
yayınlamak.
F.9.2.2.3.Okul ziyaretleri yaparak
öğretmen ve öğrencileri konu hakkında
sürekli bilgilendirmek.
F.9.2.2.4. Ulusal ajans tarafından
düzenlenen irtibat seminerlerine
öğretmenlerin katılımını artırmak.
F.9.2.2.5. Okulların bünyesinde kurulan
Proje Koordinasyon Ekipleri’yle sürekli
mail alışverişinde bulunmak, örnek
uygulamaları tanıtmak ve güncel
gelişmelerden haberdar olmalarını
sağlamak için mail grupları oluşturmak.
F.9.2.2.6.E-twinning eşleştirme projeleri
gibi internet üzerinden online olarak
yürütülen projelere okulların sisteme
kayıt olup projeler hakkında
bilgilenmelerini ve proje ortaklığı
kurmalarını sağlamak.
F.9.3.1.1. Stratejik planlama ve toplam
kalite yönetimi çalışmalarında okul ve
kurumlara İl MEM ve İlçemiz AR-GE
Büroları tarafından rehberlik yapılarak
birebir destek sağlanacaktır. Tüm
paydaşlar Ar-Ge çalışmaları konusunda
web sitesi aracılığıyla etkin bir şekilde
bilgilendirilecektir.
F.9.4.1.1.Öğrenci ve öğretmenlere
memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve
değerlendirme sonuçlarına göre
alternatif çözüm yolları üretmek
-Yapılan değerlendirme
toplantıları sayısı
-Seminerlere katılan
öğretmen sayısı
-Ortaklığı sağlanan ve
ulusal ajans tarafından
kabul edilen proje sayısı
-Stratejik planlarını
tamamlayan okul ve
kurum sayısı
-Raporlaştırmanın
gerçekleşme durumu,
S.H 10.1. Müdürlüğümüzce
yürütülen tüm faaliyetleri basınla
paylaşmak ve paydaş
memnuniyet oranını belirleyerek
bu oranı %50’nin üzerinde
tutmak
P.H.9.4.2. Sorunlara yönelik
olarak yapılan bir araştırma ve
rapor sayısını belirlemek
P.H.10.1.1.Yapılan bütün
faaliyetlerde basınla doğru iletişim
kurmak için basın bürosunu aktif
hale getirmek.
- 152 -
F.9.4.2.1.Müfredat programlarındaki ve
eğitim yöntemlerindeki değişiklikler
izlenerek öğretmen yeterliliklerinin
sürekli geliştirilmesine, gereken
yeterliliklerin kazandırılabilmesine
yönelik mahalli projeler
geliştirilecektir.
F.10.1.1. Kumluca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü web sitesinin sürekli
güncellenmesi kamuoyunun yapılan
faaliyetlerden zamanında haberdar
olmasının sağlanması.
F.10.1.2. Yapılan tüm faaliyetlere basın
mensuplarının çağırılması.
F.10.1.3. Kurumun sürekli özdeğerlendirmesinin yapılarak
paydaşların memnuniyetinin ölçülmesi.
-Anket analizleri
-Paydaş memnuniyeti
oranı,
-Basında faaliyetler
hakkında yer alan olumlu
olumsuz haber oranı,
anketlere cevap veren
kişi/kurum sayısı.
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
BÖLÜMÜ
10.İlçe içinde yapılan eğitim öğretim
inliklerini basın yayım ve internet
yoluyla kamuoyuna iletmek ve
etkinliklerin tanıtımı yapmak
TEMA X.
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
katkılarıyla değerlendirip, ortaya
çıkacak çözüm önerilerini
raporlaştırmak.
- 153 -
- Eğitim ortamlarında
şiddetin önlenmesi
kapsamında açılan hizmet
içi eğitim faaliyeti ve
katılımcı sayısı.
-Eğitim kurumlarında
yaşanan yıllık olay sayısı.
- Güvenli ve şiddetten uzak
eğitim ortamları konusunda
yapılan etkinlik ve
katılımcı sayısı.
- Güvenli ve şiddetten uzak
eğitim ortamı modeline
geçen okul/kurum sayısı.
- Okul vaka analizleri
raporu.
- Güvenlik kamerası
bulunan okul sayısı.
Hizmet İçi Eğitim Bölümleri
Sağlık İşleri Bölümü
11.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı
okul/kurumları, temizlik ve güvenlik bakımından
çağdaş standartlara taşımak.
TEMA XI.
KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
S.H 11.1. Eğitim ortamlarını
(fiziksel ve psikolojik yönden)
güvenli hale getirmek.
P.H.11.1.1 Okul/kurum
çalışanlarının her yıl belli
oranlarda artarak 2014 yılı plan
dönemi sonuna kadar % 60’ının
okul güvenliği konusunda hizmet
içi eğitim almaları sağlanacak
F.11.1.1.2. Sivil savunma hizmetlerinin
yerine getirilmesinde 5 yıl süreli olarak
eğitimler (tatbikat, seminer, denetim)
uygulanarak Milli Eğitim çalışanları
bilgilendirilecek.
F.11.1.1.3 Binaların yangına karsı
koruyucu güvenlik tedbiri olarak
ilköğretim okullarında ikaz-alarm
sistemi kurulacak ve yangın dolapları
yaptırılacak
F.11.1.1.4 Planlanan dönem sonuna
kadar gerekli görülen okullara
güvenlik kamerası taktırılacak.
F.11.1.1.5 Okul/kurumların ihtiyacını
karşılamak amacıyla ihtiyaçlar
doğrultusunda yangın tüpü alınacak.
F.11.1.1.6 Okul/kurumların ihtiyacını
karşılamak amacıyla iki yılda bir
mevcut yangın tüpü dolumu, bakım ve
onarımları yapılacak.
S.H 11.2. Okul ve kurumları
halk sağlığı bakımından güvenli
ortamlar haline getirmek.
P.H.11.2.1.Her eğitim öğretim yılı
başında zaman ve mekan
planlaması yapılarak ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapılarak okul
ve kurumlarda halk sağlığı
konularında ortak çalışmalar
yapmak.
Kısaltmalar: P.H.:Performans Hedefi, S.H.:Stratejik Hedef, F.:Faaliyet
- 154 -
F.11.2.1.1 Sağlık Grup Başkanlığı ve
Tarım İlçe Müdürlüğü’nden
temsilcilerle dönem başında toplantılar
düzenleyerek eylem planları
hazırlanacaktır.
F.11.2.1.2 Okul ve kurumlarda sağlık
taramaları, seminerler vb. faaliyetlerin
düzenlenmesi
F.11.2.1.3 Velilere yönelik halk sağlığı
seminerleri verilmesi.
F.11.2.1.3 Toplumsal bilinci artıracak
broşürler basılacak.
F.11.2.1.3 İlgili konularda (kene vb.)
Tarım İlçe Müdürlüğü ile işbirliği
yapılacak.
F.11.2.1.3 Temizlik malzemeleri ve
çöp kutuları temin edilecek.
F.11.2.1.3 Tüm okullar için temizlik
standartları geliştirilecek.
- Koruyucu sağlık
hizmetlerinden yararlanan
öğrenci sayısı.
- Sağlık tarama sonuçları.
- Dağıtılan temizlik
malzemesi miktarları
- Halk sağlığı konusunda
verilen etkinlik sayıları.
- Sağlık taraması yapılan
okul sayısı.
- Koruyucu sağlık
hizmetlerinden yararlanan
öğrenci sayısı.
- Koruyucu sağlık
hizmetleri ve sağlık bilinci
eğitimlerine katılan
öğretmen, öğrenci, veli
sayısı.
8. BÜTÇE VE MALİYETLENDİRME
STRATEJİK HEDEF MALİYET TABLOSU
BAŞLAMA
SÜRE
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2.3. Özel eğitim hizmetine ihtiyacı olan öğrencilerin
tamamına özel eğitim imkanı sunmak.
2010
5 Yıl
2.4. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere hizmet
vermek üzere stratejik plan dönemi sonuna kadar 1
Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi
açmak
2.5. SP dönem sonuna kadar öğrencilerin karşı
karşıya kaldığı bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden
sağlıklı gelişimlerini tehdit eden şiddet eğilimi,
madde bağımlılığı gibi durumlardan uzaklaştırmak.
4.1. SP dönemi sonuna kadar okul aile birliklerini
eğitim öğretim etkinliklerinde daha etkin hale
getirmek.
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
STRATEJİK HEDEFLER
TAHMİNİ MALİYET
KAYNAK
KANTİN GELİRLERİ
BAĞIŞLAR
1.1. Okul öncesi eğitim çağında olan bireylerin
%100’ünün Okul öncesi eğitime katılımını sağlamak.
1.2. Okul öncesi eğitimde ( 60–72 ay) %75 olan
okullaşma oranını SP dönem sonuna kadar % 100’e
çıkarmak.
1.3. 1 olan Resmi anaokulu sayısını stratejik plan
dönemi sonuna kadar 3’e çıkarmak.
1.4 İlköğretim okulları bünyesinde oluşturulan
anasınıfı şube sayılarını SP dönem sonuna kadar %
25 artırmak.
2.1. İlçemizde özel eğitim hizmetlerinden yararlanan
birey sayısını %100’e ulaştırmak.
- 155 -
3.000.000.00 TL
DEVLET BÜTCESİ
KANTİN GELİRLERİ
BAĞIŞLAR
1.750.000.00TL
DEVLET BÜTCESİ
KANTİN GELİRLERİ
BAĞIŞLAR
4.2. Veli toplantılarının sayısını SP dönem süresince
her eğitim öğretim yılı başında tanışma, eğitim
öğretim yılı süresince ayda bir defa bilgilendirme ve
dönem sonlarında değerlendirme toplantıları yaparak,
toplantıların kalitesini arttırmak.
4.3. Okullarda aileye dönük eğitim ve öğrenme
ortamları ve fırsatları hazırlama çalışmalarını SP
dönem sonuna kadar %20 oranında arttırmak
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
5.1. Plan dönemi süresince iletişim ve işbirliğini
artırmaya yönelik çalışmalar düzenlemek
2010
5 Yıl
5.2. Öğretmenlerin ilgi alanlarına göre daha kaliteli
hizmet sunma kapasitelerini geliştirmek için hizmet
içi eğitim faaliyetlerini her yıl % 5 oranında artırmak
5.3.İlköğretim okulları öğrencilerinin girdiği Seviye
Belirleme Sınavlarında planlanan dönem sonunda
ilimizde ilk beş ilçe arasında yer almak.
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
5.5.Ortaöğretime geçiş oranını %84 ‘ ten plan dönem
sonuna kadar her yıl belli oranda artışlarla % 95
seviyesine getirmek
5.6.İlçemizdeki genel orta öğretim içerisindeki
mesleki teknik eğitim okullaşma oranını planlı
dönem sonuna kadar her yıl belli oranlarda (en az %5
) yükseltmek.
5.7. Merkezi sınavlardaki başarı oranlarını il
ortalamasının üzerine çıkararak ilçeler arasında ilk
5’e çıkarmak.
5.8. Tüm eğitim kurumlarında plan dönemi süresince
toplam kalite yönetiminin uygulanmasını sağlamak
5.9.Öğrencilere Türkçeyi güzel kullanma ve kitap
okuma alışkanlığı kazandırma konularında SP
dönemi süresince faaliyetler düzenlemek
- 156 -
6.1. Öğrencilerin sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel
faaliyetlere plan dönemi sonuna kadar ilçemiz
bünyesindeki bütün okulların katılımını sağlamak.
7.1. Halk Eğitimi Merkezinde toplumun taleplerine
uygun olarak yeni, mesleki ve teknik eğitim kursları
düzenlemek, tüm alanlarda düzenlenen kurs sayısı ile
meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını
%25 artırmak
7.2. Okur-yazarlık oranını SP dönem sonuna kadar
% 100’e ulaştırmak.
7.3. Beceri kazandırma ve meslek edindirme
faaliyetlerini plan dönemi sonuna kadar %25
artırmak.
8.1. Plan dönemi sonuna kadar tüm personeli
kapsayan etkili bir insan kaynakları planlaması
yapmak.
8.2. Plan dönemi sonuna kadar personelin mesleki ve
kişisel gelişimini sağlamak için talep edilen her
alanda personele eğitime katılma imkanı tanımak
9.1. İlçemiz okullarında öğrenim gören bütün
öğrencileri plan dönemi sonuna kadar bilimsel
araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edecek faaliyetler
düzenlemek.
9.2. AB projelerinden ve hibe programlarından
faydalanan okul ve kurum sayısını stratejik plan
dönemi sonuna kadar % 25’e ulaştırmak.
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
2010
2010
5 Yıl
2010
5 Yıl
9.3. Müdürlüğümüzle eş zamanlı olarak tüm okul ve
kurumların stratejik plânlarını hazırlamalarını ve
2010 -2014 döneminde uygulamalarını sağlamak
9.4. Stratejik plan dönemi süresince ilçe genelinde
eğitim öğretimde yaşanan sorunları eğitimci ve
akademisyenlerin katkılarıyla değerlendirip, ortaya
çıkacak çözüm önerilerini raporlaştırmak.
- 157 -
10.1. Müdürlüğümüzce yürütülen tüm faaliyetleri
basınla paylaşmak ve paydaş memnuniyet oranını
belirleyerek bu oranı %50’nin üzerinde tutmak
2010
11.1. Eğitim ortamlarını (fiziksel ve psikolojik
yönden) güvenli hale getirmek.
2010
11.2. Okul ve kurumları halk sağlığı bakımından
güvenli ortamlar haline getirmek.
2010
5 Yıl
5 Yıl
5.000.00 TL
5 Yıl
5.000.00TL
- 158 -
DEVLET BÜTCESİ
KANTİN GELİRLERİ
BAĞIŞLAR
DEVLET BÜTCESİ
KANTİN GELİRLERİ
BAĞIŞLAR
2010 YILI PERSONEL GİDER TABLOSU
KURUMUN ADI
B.KODU
PERSONEL
G.DERLERİ
PERSONEL GİD.
KULLAN.
PERSONEL GİD. GELEN.SGK
PERS.KULLANILAN SGK
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
285
264.003.00
373.837,75
71.223,00
75.339,64
MESLEKİ EĞİTİM VE
HALK EĞİTİM
240
497.730.00
809.018.14
126,839,00
133.822,18
İLÇE MEM
ORTAÖĞRETİM
285
1.395,090,00
2.286.275,18
390.769,00
390.269,82
285
6.854.415,00
12.344.064,81
2.005.180,55
2.104.567,39
10.168.576,00
17.996.317,10
2.871.713,81
3.045.961,48
İLÇE MEM İLKÖĞRETİM
TOPLAM
- 159 -
9. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması
anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Müdürlüğümüzün Stratejik Planının onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının
izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır.
Planlama sürecinin bu evresinde; stratejik planın planlama, organize etme ve uygulama
süreçlerinin
Kumluca
İlçe
Millî
Eğitim
Müdürlüğü‟nün
amaçlarını
gerçekleştirip
gerçekleştirmediği veya sonuçlara henüz ulaşılmadıysa, yapılan çalışmaların Kumluca İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü‟nü doğru amaçlara ulaştırıp ulaştıramayacağı belirlenecektir. Elde edilen
sonuçlara göre planlama süreci birbirini takip eden uygulamalar şeklinde devam edecektir.
Plan’da yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere ulaşılabilmek
için yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir şekilde
yapabilmek amacıyla Müdürlüğümüzde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır.
İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler
itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
Ekibine göndereceklerdir.
İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini
inceleyerek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde
yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden
belirlenen amaç ve hedeflere ne derece örtüştüğünü rapor halinde İlçe Milli Eğitim Müdürü ve
Stratejik Plan Üst Kurulu’nun bilgisine sunulacaktır ve sonrasında alınan kararlar doğrultusunda
ilgili birimlere geri bildirim yapılacaktır. Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir aksama olup
olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile performans
hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
Stratejik Planda ortaya konulan hedeflere ilişkin olarak yıllık çalışma planlarının
oluşturulması ve hedeflere ilişkin somut göstergelerin geliştirilmesi uygulamanın başarısı açısından
önemlidir. Diğer taraftan, stratejik planın gerçekleştirilmesinde etkili bir izleme ve değerlendirme
sisteminin kurulması temel kritik başarı faktörü olarak görünmektedir. Bu nedenle planda yer alan
hedeflerin gerçeklemesine ilişkin gelişmelerin belirli aralıklarla izlenmesi amacıyla raporlama
sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek raporlama sisteminde planının uygulamasına ilişkin
160
gelişmelerin yanı sıra gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin nedenleri ve bunlara ilişkin çözüm
önerileri yer alacaktır.
Kumluca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak sorumlu birimler, izleme ve değerlendirme amacıyla aşağıdaki
örnek kontrol tablosunu belirli aralıklarla uygulayarak planlama sürecinin zamanında
değerlendirilmesine yardımcı olabilirler.
5018 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan yıllık raporların yanı sıra yıl içindeki
uygulamaların takibini sağlayacak belirli dönemleri içeren raporlama ile uygulamaların izlenmesi
ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanması
belirtilmektedir. Maliyetlerin belirlenmesinde esnek bütçe uygulanmalı değişimler göz önüne
alınmalıdır. Maliyetin izlenmesi ve değerlendirilmesi sorumlu birimlerce yapılmalıdır. Örnek tablo
uygulaması aşağıda verilmiştir.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
161
ÖNLEM
DÜŞÜNCELER
NEDENİ
GERÇEKLEŞEN
SONUÇ
BAŞARIYA
ULAŞTI
FAALİYETİN
TANIMI
SORUMLU BİRİM
TARİH
BAŞARIYA ULAŞAMADI
İLK BÜTÇE
DEĞİŞİKLİK
SONRASI
YENİBÜTÇE
DEĞİŞİKLİK
SONRASI
YENİBÜTÇE
162
FAALİYETİ
GERÇEKLEŞTİREN
BÜTÇE
FARK
GERÇEKLEŞEN
BÜTÇELENEN 3
BÜTÇELENEN 2
BÜTÇELENEN 1
FAALİYETİN TANIMI
MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
PLANLANAN VE
GERÇEKLEŞEN
BÜTÇE
ARASINDAKİ
FARK
Stratejik Yönetim Sözlüğü
Çevre Analizi: Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kurum için
kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre Analizinde; kurumu etkileyebilecek dışsal
değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Özellikle dünyadaki genel eğilimler, Türkiye’de kurumun
faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, kalkınma planları ve programlar, hükümet programları ve
varsa istikrar programları ile diğer kurumların ve kesimlerin durumu ve özellikle kurumun hizmet
ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınır.
Çıktı: Kurum tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. Çıktı miktar olarak ifade edilebilir.
Üretilen bilginin kendisi de çıktı olarak düşünülecektir.
Durum Analizi: Kurumun “neredeyiz?” sorusuna cevabıdır. Kurumun geleceğe yönelik amaç,
hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumunun, potansiyelinin ortaya
konduğu, paydaşlarının belirlendiği, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği ve kurumun
kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirildiği bir çalışmadır.
(Stratejik Plan kapsamında) Faaliyet / Proje: Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi
başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Belirli bir amaca hizmet
eden hedefi yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan
yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan işlerin tanımlanmış şeklidir.
Faaliyet Alanı: Stratejik planı hazırlanan kurumun çalışma alanı, yaptığı iş/verdiği hizmettir.
Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri
faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen performans hedefi ile
gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen 107 sapmaların nedenlerini açıklayan, idare
hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklardır.
Hazırlık Programı: Stratejik planlama çalışmalarının,
• Kurumun mevcut durumu gözetilerek zaman planlamasının yapılmasını,
163
• Bu süreçte izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini,
• Planlama çalışmalarına dâhil olacak kişilerin ve görevlerinin tanımlanmasını,
• Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık, beşeri ve teknik kaynak
ihtiyaçlarının tespit edilmesini,
• Çalışmalar süresince hangi araştırmalara ve verilere gereksinim duyulacağının ve bunların
kimler tarafından sağlanacağına karar verilmesini içeren ve planlama çalışmalarına başlanmadan
hazırlanan programdır. Kısaca stratejik planlama çalışmalarının planlanmasıdır.
Hesap verme sorumluluğu: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve
yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde dilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesidir.
Mali saydamlık: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin
doğru ve zamanında paydaşlara duyurulmasıdır.
Misyon: Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını
açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır,
kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır.
Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup
veya kurumlardır(Yararlanıcılar).
Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından,
ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu
etkileyen kişi, grup ve kurumlardır.
Performans bilgi sistemi: Kurumsal süreç, ekip ve kişilerin performansını ölçmek için
veri/bilginin düzenli olarak toplanması, bilgi üretilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve karar
sürecinde kullanılmasına yönelik süreç temelli olarak kurulan sistemdir.
Performans bilgisi: Performansa ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan nitel
ve nicel her türlü bilgidir.
164
Performans değerlendirmesi: Kurumların belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için
izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet
ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.
Performans denetimi: Kurumların hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve
sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol
sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, ekonomikliğin
ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir.
Performans Göstergesi: Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine
ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçları yani stratejik planın başarısını ölçmek, izlemek
ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır. Stratejik
planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergesi
gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün
ortaya konulmasında kullanılır. Sonuç olarak kamu idarelerinin yürüttükleri çalışmaların her
boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans
göstergeleri kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı
olur. Niceliksel (iş yükü, üretim, işlem sayısı, kayıt sayısı, kullanılma oranı, tüketim, sıklık vb),
Niteliksel (zamanındalık, servis dışı kalma, hata oranları, cevap verme aralıkları vb), Verimlilik
(göreceli işlem maliyetleri gibi), veya Finansal (tahsilât, vb. oranları) olabilir. Kurumsal hedeflere
ulaşmada
performansı
izlemek
(başarı/başarısızlık
durumlarını
saptayarak
performansı
iyileştirmek), karar vericilerin politika belirleme sürecini iyileştirmek, bütçe (sınırlı kaynakları
nerede kullanalım?), yasal zorunluluklar, işin değerini paydaşlara ve müşterilere iletmek, sonuçları
raporlayarak güveni arttırmak ve çalışanlara erişilmek istenen sonuçların açıklanabilmesi amacıyla
kullanılır.
Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için
yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır),
ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara göre, diğer
kurumlara göre vb.) performans düzeyleridir.
Performans Ölçüsü: Her bir performans kriterinin (göstergesinin) miktar, zaman, kalite veya
maliyet açısından nasıl (hangi ölçüler kullanılarak) ölçüleceğinin (ölçme yöntemi, ölçme birimi,
kimlerin ölçeceği vb.. belirtilerek) tanımlanmasıdır.
165
Performans Programı: Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi
gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması
istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan (performans hedef
ve göstergelerini içeren), idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden
programdır.
Sonuç: İdarenin sağladığı hizmet veya ürünler dolayısıyla bireylerin veya toplumun durumunda
meydana gelen değişmedir. Bir nevi yapılan işlerin etkinliğinin ve etkisinin sorgulanmasıdır.
Sonucun elde edilmesi, amaca ulaşıldığının göstergesidir.
Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen
durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını
gösteren kararlar bütünüdür.
Stratejik Amaç: Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve
vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır.
Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna
dönüşümünü sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır. Stratejik planın, genel çerçevesini amaçlar
oluşturur ve kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunur. Stratejik amaçlar, kurum için
açık bir yön belirlemeli, hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve
ulaşılabilir olmalıdır.
Stratejik Hedef: Stratejik amaçların yerine getirilebilmesi için neler yapılması gerektiğinin
formüle edilmiş halidir. Bir başka deyişle stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik,
ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik Plan Kurumun
politika öncelikleri, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde mevcut durumunu
gözden geçirerek gelecekte öngördüğü (vizyonun gerçekleşmesi için) duruma gelebilmesi için
amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kurumsal
öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin (performansın)
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği (değerlendirildiği),
katılımcı yöntemlerle hazırlanan planlardır. Bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve
hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
166
Stratejik Planlama: Bir süreçtir. Bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına
yardımcı olur:
1. Neredeyiz?
Durum analizi: iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi; değerlendirilmesi)
2. Nereye gitmek istiyoruz?
Misyon (var oluş nedeni), Vizyon (ulaşılması arzu edilen gelecek), Faaliyetlere yön veren
ilkeler, Stratejik Amaçlar (ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal
sonuçlar) ve Hedefler (amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar)
3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve
faaliyetler
4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
İzleme (yönetsel bilgilerin derlenmesi; plan uygulamasının raporlanması) ve Değerlendirme
(alınan sonuçların misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun,
kısaca performansın değerlendirilmesi; buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesi)
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.
Stratejik Yönetim: Kurumun dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve örgütsel yönün
belirlenmesiyle buraya ulaşmak için yapılacak işlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve
kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
SWOT Analizi: Kurumun geleceğe dönük stratejiler geliştirmesini ve performansını etkileyecek
olan, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.
Temel Değerler: Kurumun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini
ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder. Kurumun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan
değer ve inançların temelidir. Kurumun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine
rehberlik eder.
Ürün / Hizmet: Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik geliştirdiği
ürün veya hizmetlerdir.
167
Vizyon: Kurumun ideal geleceğini sembolize eder, kurumun uzun vadede neleri yapmak
istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin, bir yandan çalışanları ve
karar alıcıları ilerlemeye teşvik edici, diğer yandan da gerçekçi, iddialı ve ulaşılabilir bir ifadesidir
KISALTMALAR
AB Avrupa Birliği
AR-GE Araştırma Geliştirme
BT Bilgi Teknolojileri
BSİO Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu
ÇPL Çok Programlı Lise
GİH Genel İdare Hizmetleri
GİHS Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
GZFT Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler
HEM Halk Eğitim Merkezi
KİK Kamu İhale Kanunu
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri
MEM Millî Eğitim Müdürlüğü
MTSAS Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı
OKS Ortaöğretim Kurumları Sınavı
OYP Ortaöğretim Yerleştirme Puanı
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
PEST Politik Ekonomik Sosyal ve Teknolojik Gelişmeler
PG Performans Göstergesi
SBS Seviye Belirleme Sınavı
SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
STK Sivil Toplum Kuruluşları
TED Türk Eğitim Derneği
TKY Toplam Kalite Yönetimi
YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
168
EKLER
169
170

Benzer belgeler