sosyal bilimler enstitüsü bülteni enstitümüzden haberler

Yorumlar

Transkript

sosyal bilimler enstitüsü bülteni enstitümüzden haberler
1
LOGO
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ
ENSTİTÜMÜZDEN HABERLER
Tezli Yüksek Lisans / Doktora programı öğrencilerinden derslerini, tezini başarı ile tamamlamış ve makalelerini teslim ederek mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerin makaleleri aşağıdaki gibidir.
İSTANBUL
AYDIN
ÜNİVERSİTESİ
Adına Sahibi
Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)
 UYSAL DÖNMEZ Sevinç, “Zorunlu Eğitim Süreçleri Açısından Türkiye ve Avrupa
Birliği Ülkelerinin Karşılaştırılması”, İAÜ
Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar
Sempozyumu, 07 Mart 2015.
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
 ERİN GÜNEŞ Erhan, “Çevre (Siz) siniz”,
İAÜ Dergisi, Sayı 32, Yıl 8.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ercan EYUBOĞLU
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
(Rektör)
Prof. Dr. Zafer UTLU
(Enstitü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZARI
(Enstitü Müdür Yardımcısı)
 ÖZ Göksun, “Öğretim Yöntemlerinden
Gezi Gözlem ve İnceleme Metodunun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Problemlere
İlişkin Öğretmen Görüşleri (Güngören
İlçesi Örneği)”, İAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3.
Fatma BAL YILMAZ
(Enstitü Sekreteri)
KASIM—ARALIK 2015
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ercan EYUBOĞLU
 YILMAZ Pınar, “Sosyal Medyanın İnsan
Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Süreci
Üzerindeki Etkisi”, İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Sayı 41, Ocak/
Mart 2016.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ercan EYUBOĞLU
 ARSLAN Murat, “Türkiye Milli Eğitim
Sistemindeki Değişimler Işığında Hizmet
İçi Eğitim”, İAÜ Temel Eğitim Sisteminde
Uygulamalar Sempozyumu, 7 Mart 2015.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mualla Gülnaz KAVUNCU
 BARBANOVA Krystyna, “Türkiye İhracatında Multimodal Taşımacılık”, İAÜ
Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Sayı 41, Ocak/Mart 2016.
 CENGİZ Birol, “Matematik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Anlayışları: İstanbul İli
Beylikdüzü İlçesi Örneği”, İAÜ Anadolu
Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl 9,
Özel Sayı.
Tez Danışmanı:
Dr. Fatih Turan YAMAN
YAYINI HAZIRLAYAN
 GÜREK Metin, “Yerel Yönetimlerin Engellilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri”, İAÜ
Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Sayı 42, Nisan/Haziran 2016.
 GÜRSEL Halil Emre, “Barış Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Çeşitli
Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi (Avcılar Örneği)”, İAÜ II. Temel Eğitim
Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu,
06-07 Mart 2015.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Nesrin KALE
 ÖZKAN Fikri, “Öğrencilerin Okullarının
İmajına İlişkin Algıları ve Aidiyet Düzeyleri (İstanbul Eyüp İlçesi Örneği)”, İAÜ II.
Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar
Sempozyumu, 06-07 Mart 2015.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
 GÜRSEL Duygu, “Ortaokullarda Örgüt
Kültürünün Yönetici ve Öğretmenlerin İş
Tatminine Etkisi”, İAÜ II. Temel Eğitim
Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu,
06-07 Mart 2015.
 CENGİZ Muhammet, “Türkçe Öğretiminde Dinleme ve Konuşma Becerilerini Geliştiren Bir Kelime Oyunu”, İAÜ TÖMER
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Sempozyumu, 12-13 Kasım 2015.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ
©İAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
7. SAYI
2
LOGO
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ
ENSTİTÜMÜZDEN HABERLER
Tezli Yüksek Lisans / Doktora programı öğrencilerinden derslerini, tezini başarı ile tamamlamış ve makalelerini teslim ederek mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerin makaleleri
aşağıdaki gibidir.
İSTANBUL
AYDIN
ÜNİVERSİTESİ
Adına Sahibi
Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)
 DERİCİ Sultan, “Özel Nitelikli Kargoların
Havayolu İle Taşıması ve Müşteri Tercihleri”, İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, Ekim/Kasım 2015.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. İlkay KARADUMAN
 KORKMAZ Özlem, “Belediyelerde İnsan
Kaynakları Yönetiminde Hizmet İçi Eğitimin Önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi Örnekleri”, İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksek
Okulu Dergisi, Sayı 41, Ocak/Mart 2016.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Neşe SAĞLAM
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
(Rektör)
Prof. Dr. Zafer UTLU
(Enstitü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZARI
(Enstitü Müdür Yardımcısı)
 GÖKÇE Asım, “12 Yıllık Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Veli Öğretmen Bakış Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, İAÜ Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu, 07 Mart 2015.
Fatma BAL YILMAZ
(Enstitü Sekreteri)
 ÖZTÜRK İlknur, “İlk ve Orta Okul Yöneticilerinin Yetki Kullanımında ve Yetki Devrinde
Yaşadıkları Sorunlar”, İstanbul Aydın Üniversitesi Temele Eğitim Sisteminde Uygulamalar
Sempozyumu, Özel Sayı, 2014.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
 AZİZ Sawza Sabah Azız, “Multiculturalism in
Chinua Achebe’s Novels Things Fall Apart
and No Longer at Ease”, Journal of Literature,
Languages and Linguistics, Vol 13, 2015.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Öz ÖKTEM
 MORBEL Hümeyra, “Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşamlarının Çoğunu Geçirdikleri Yer ve Cinsiyetlerin
Sosyal Fobi Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 33.
 QADER Harem Hayder Qader, “Innocence
Lost a Recurring Motif in Stephen King’s
Horror”, Journal of Literature, Languages and
Linguistics, Vol 15, 2015.
 BAŞTÜRK Ünzüle, “Okul Müdürlerinin
Kullandığı Güdüleme Yöntemleri: Ortaokul Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri”,
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi,
2015, 5(2), 147-145.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN
 SOLMAZ Yasin, “Meslek Lisesi Son Sınıf
Öğrencilerinin Kariyer Gelişiminde Aile
Etkisi (Pendik İlçesi Örneği)”, İstanbul
Aydın Üniversitesi II. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu, 06-07
Mart 2015.
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Halil EKŞİ
KASIM—ARALIK 2015
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Battal ODABAŞI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Murat ARSLAN
YAYINI HAZIRLAYAN
 ÖZTÜRK Hüseyin, “Mimari Özellikleri Farklı
İlkokullardaki Öğrenci ve Öğretmenlerin
Okullarının Bina ve Bahçeleri Hakkındaki
Görüşlerinin İncelenmesi”, İstanbul Aydın
Üniversitesi Temele Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu, Özel Sayı, 2014.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Hatice Esra ALMAS
 ADO Hawnaz Ismaıl Ado, “Irish Identity in
Seamus Heaney Selected Poems”, Journal of
Literature, Languages and Linguistics, Vol 13,
2015.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Öz ÖKTEM
 ŞAKİROĞLU Belgin, “A Cultural Materialist
Reading of Martin Crimp’s Cruel and Tender:
Crimp’s Approach to Ideology”, International
Journal of Humanities and Social Science,
Vol.5, No.5, May 2015.
Tez Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Gordon John Ross MARSHALL
©İAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
7. SAYI

Benzer belgeler

sosyal bilimler enstitüsü bülteni enstitümüzden haberler

sosyal bilimler enstitüsü bülteni enstitümüzden haberler SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ ENSTİTÜMÜZDEN HABERLER

Detaylı