buraya

Yorumlar

Transkript

buraya
Tiirkiye Cumhuriyeti
#,W
r,4^ ;\
onruErriR
ouzeruruisiriiirvJerulpnr-
RlZEil. ^"'1
1"'ffi;,.j
to'
>-,.f!
t i
nix*
Tarih:2611112014
Yev.No:
SSS S g
*
ri lll
RIZE 1. NOTERI
ABDULLAH BAKI
OZDEMiR
KMIM KARABEKIR
CAD.KUTLU ISH.
N:107K:1 5310b /
RIZE
Tel:+904642133737
Fax'.+904642133737
'
(Yirrniaf tr Kasr m i ki binonddrt) ea rsa m ba gii
n
ii
lsagrda mtihtir ve imzasr bulunan ben niZE
26 /
t.
7t/ 2O!4
ruorrRi Abdullah Baki OZDEM|R Kazrm Karabekir Cad.kutlu
fgh. N:107 K:1 53100 / Rize adresindeki dairemde gorev yaparken yanrma gelen ve 672O330247 vergi
numaralt e AMBAR MAH 1467.SOK No: Z ig Kapr No: 4 Qankaya / Ankara adresinde faaliyette buluna-n
GtoBAt GRUP DoGAtGAz TEMiztir itAguun eile isnvaR a6ngunornMA sAN reeH ric.rro gri adrna
vgfid ofarak hareket eden, gristerdili Riie Merkez Niifus Mild0rlii!0'nden verilmig 2Tl}slzo}gtaiih, S3ts
kayrt, E10 seri ve 450065 numaralt foto[rafh Ntifus Crizdanrna gore Rize ili, Rize Merkez ilgesi, Kiiprtilg
mahallesi/k<jy0, 96 cilt, 78 aile stra, 29 srra numaralarrnda nijfusa kayrth olup, baba adr Ali , ani adr Giinay,
dofum tarihi2l3lt982, dofum yeri Rize olan, 20951599224T.C. kimlik numarah, halen gARst MAH. pnzAn
CAD. No: 32 i9 Kapr No:.4 Merkez I Rize adresinde oturdufunu ve okuryazar otUugunir biidiren ilgili EtiF
$IMSEK NALKIRAN , DUZENIEME gEKtiNDE TUTANAK drilentenmesini istedi. itgitinin kimlifi hJkkrnda
yykalda yazrh belge ile kant sahibi oldu[um gibi bu iglemiyapma yetene$inin bulundufiunu ve ilgiliden eUr
$IMSEK NALKIRAN adh kiginin okuryazar olduf;unu anladrm. oiyaRsRrtn 5. Noterli[i'nin z'ltl'lao!4 tarih
ue 28764 yevmiye numarah, GtoBAt cRuP DoGAtGAz TEMizrir iugurun eilaisAyln aGng-tnruotnvrn
sAN TAAH Tic tTD $Ti tarafrndan EtiF $iMtEK NAI{1RAN .iotr tci5iye veriten vekitetnamenin
incelenmesinden bu iglemi yapmaya yetkisi oldulu g6riildti. itgiti rilr giMSEK NAIKIRAN gu suretle s6ze
ba5ladr.
$irketimiz taraflndan Recep Tayyip Erdofan Universitesi Efitim ve Arasttrma Hastanesi hizmet binalarrnda
gorevlendirilmek Uzere 7 astl ve 50 yedek trbbr sekreter ahmr igin kura gekimi talep ediyoruz.Bunun rizerine
saat:14-oo sulartnda ben noter olarak kura gekimine hazrr bulunmak igin Recep Tayyip Erdo$an Universitesi
E[itim ve Aragttrma Hastanesi toplantr salonunda hazrr bulundum,salonda gOr&iiter ve kura gekiligini
izlemek isteyen ve.davetli koltu$unda oturan gekilige katrlacak adaylar ve onlirrn aileleri huzurunda kura
gekimine baSlandr.ilk tince kura gekimi igin 6ncelikle kura gekimini talep eden $irket taraftndan aranan
ozelliklere sahip ve ilk asrl 7 ki5inin belirlenecefii l.liste 5irket tarafrndan tarafrma verildi.Bu listede yer alan
10 kiSinin isimleri davetliler ve gcirevliler huzurunda tek tek okunarak 6nrimdeki cam fanusa ivice kailanarak
attldt ve iyice karqtrrrlarak ilk asrl yedi kigi gu gekilde tesbit edildi.Daha sonra girket tarafrndan aranan
Sartlara-sahip tincelik srrasrra gtire belirlenen di[er listeler tarafrma verilerek 50 kigilik yedek liste yukalda
yazrlr gekilde adaylarrn isimleri listeden okunarak ve tarafrmdan iyice katlanarak cam fanusa konuldu ve iyice
kan5ttnlarak davetliler huzurunda difer 50 kigilik aday listesi agagrda oldulu gekilde tarafrmdan tesbit ediidi.
9079143846
YSE
GUNAYDIN
tt710676324
L44t3L274
eiga
"1" -, rr.^ '
F'IAE t t.loterli$
"
=:.
illet;p
A$LINilA IMZA V
Degerti Kagrt bedeti makbuz karertrgr tahsiteditmietir
i[%,figV??llgruu"rnu've
NBS NO: 201 41 1260530001 - 287 5236294
s-21
1
-2
Tiirkive Cumhuriveti
19
z0
VIUALLA COLAK
\SIYE KUK
29408315158
+7248714276
3OKHAN KONYA
,_2
N4ERVE KOPUZ
l3
NURDAN KUS
a4
ZEYNEP KARAMAN
RIZE 1. NOTERI
t5
t6
rESIM CELIK
ABDULLAH BAKI
OZDEMIR
z7
3OKHAN DEMiR
z8
]ZNUR KULABER
z9
VIURAT SERDAROGLU
t0
JGUR SERDAROGLU
21107075968
2I1LOO75894
l1
l2
:MINE KARADAG
265584t1822
;EVIM CAGATAY
27061877570
33
MERYEM PEKER
i6283081914
34
LIF AYDOGAN
35
LIF YENICERI
142L5489702
t4544138462
L7492796470
18566680864
3052976t946
t6522229024
L9201423822
{ILMIYE DELIBAS
l6
;EYHAN GUZEL DEMIRCAN
12479875812
18315020024
54159158784
t7
t8
]9
t0
/ASEMIN ERKEK
(UBRA DALYANOGLU
)3029L9L626
>76!33776L6
;IBEL TERZiOGLU
19145986948
3ZLEM KUL
T2
TASEMiN GULER
r3
+4
:ATMANUR KARACA
:MEL TURUT
l5
MUGE SARI
t1519333584
248179s2536
+2916862648
38243022756
39934966694
;8099361236
16
\YTEN UZUNHUSEYINOGLU
t83t7687258
t7
18
;ELVIN YURTTAS
LKNUR KASARCI
+9
DILEK TELCI
267672!3576
;2435545878
t0842600128
;9002322856......
1
(A)
19522639190
7_l
KAZIM KARABEK|R
cAD.KUTLU iSH.
N:107 K:1 5310b /
RiZE
Tel:+9046421 33737
Fax:+9o4642133737
Tarih: 2611112014
Yev.No:
;ERAP ERMIS
t0.......... EMTNE MAKAS.............
Yazrlan bu tutanak, okuryazar ilgiliye okunmasr igin verildi. Okudu. Gergek isteklerinin aynen yazrldrfrnr
9!urya1ar ilgilinin bildirmesi tizerine*okuryazar ilgili tarafrndan ve tarifrmdan imzalandr, mtihtirleidi.
(Yirmialtr Kasrm ikibinondiirt)
ga rga
m6a
cuil
zo I
i. I zotq
GtoBAL GRUP DOGALGAZ rEMizlir ir-egr-avrn eileisavan A{SAet.aNDtRMA sAN TAAH Tic LTD
$Ti
t,
EtiF siMsEK NALKTRAN
li;j,
IJ:t"
:.,'i :utz* VARDIR
Bu cjrnek dairede sakh aynr tarih ve
yevmiye numarah aslrnrn aynrdrr.
R|ZE 1. NoTERi
Abdullah BakioZDEMiR
RIZE 1. NOTERI
Abdullah BakiOZDEMiR
Yerine
imzaya Yetkili Bagkatip
lbrahim DAL
Yerine
imzaya Yetkili Bagkatip
lbrahim DAL
( RESM| MUHUR iMzA
)
l,
+J
)V, Harg, Damga Vergisi ve Degerli Kagrt bedeli makbuz kargrh!r tahsil edilmigtir.
-
1+A/SYazr :-StS
35 NO: 201411260530001 - 2875236294
s-2t2-2

Benzer belgeler