Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU
1. Adi Soyadı
: Hüseyin ÇELİK
2. DoğumTarihi
: 01.09.1960
3. Ünvanı
: Doç. Dr.
4. Oğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans *
Doktora *
Doçentlik
Alan
Radyo ve Televizyon Bölümü
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri
Üniversite
Ege Üni. BYYO
Ankara Üni. Sosyal Bil. Enstitusu
Gazi Üni. Sosyal Bil. Enstitusu
UAK
(*) Yüksek Lisans Tezi: Müzik Televizyonu ve Kral TV Örneği,
Yıl
1992
1999
2009
2014
Danışman: Doç. Dr. Peyami
ÇELİKCAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
(*) Doktora Tezi: Televizyonda Yayınlanan Magazin Programlarında Tüketim Kültürü Olgusu,
Danışman: Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
5.
Akademik Unvanlar
Bilimde Uzmanlık
1999
Doktora
2009
Doçentlik
2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Türkiye’de 1 Kasım 2015 Seçim Propaganda Faaliyetleri Kapsamında Cinsiyet Temsilleri – Nazlı
DEMİRCİOĞLU
Propaganda ve Yeni Toplumsal Hareketler – Harun KÜÇÜK
6.2 Doktora Tezleri
1
7.
Yayınlar:
7.1 Alan İndeksleri Kapsamında Yayımlanan Tam Makale:
7.1.1.
Çelik, H., “The Use of Verbal Language in Social Media in Turkey”, International of
Journal Turcologia, pp. 53-64, Volume VI No:12 , ISSN: 1956-2543, Automn 2011.
7.1.2. Çelik, H., “The Discourse of Today’s Turkish Pop Songs within the Transformation of
Daily Life”, International of Journal Turcologia, pp. 55-66, Volume VII No:13 ,
ISSN: 1956-2543, Spring 2012.
7.1.3. Çelik, H., “Yerel Kültürün Ayak Sesleri: Yeni Gerçekçilik Akımı Doğrultusunda
Dondurmam Gaymak Filmi”, Global Media Journal, s. 103-116, 2010/Bahar, ISSN:
1309-7601, Yeditepe Üniversitesi. URL:
http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/bahar2010sayisi.html, 12.4.2010.
7.1.4. Çelik, H., “Küreselleşme Sürecinde Kimlik Tartışmaları ve Medyanın Rolü: Kosova
Örneği””, Global Media Journal, s. 22-42, 2012/Bahar, Cilt 2, Sayı 4, ISSN: 13097601, Yeditepe Üniversitesi. URL:
http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/bahar2012sayisi.html, 16.3.2012.
7.1.5. Çelik, H., “The Myth of Objectivity in the News and Internet Journalism in Turkey”,
International of Journal Turcologia, pp. 113-130, Volume VII No:14, ISSN: 19562543, Autumn 2012.
7. 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler:
7.2.1.
Çelik, H. “Yeni Medya Ortamında Görsel Kültürün Yükselişi: İnternet Haberciliğinde
Sanal Oluşumlar ve Sanal Fırsatlar”, Change and Chalenge, s. 251-262, Ege
University, 13. Proceedings of the Thirteenth International Cultural Studies
Symposium, 4-6 Mayıs 2011.Ege University Press, 2012: İzmir.
7.2.2. Çelik, H. “Günümüzde Havacılıkta Güvenlik Sorunları ve Pozitif Radar Kontrolünün
Etkin Kullanımı”, Beykent University Strategic Research Center, The Space Security
and Aviation Technologies, s. 187-194, Beykent Üniversitesi Yay. No:87. ISBN:
978-975-6319-16-1, 2012: İstanbul.
7.2.3. Çelik H ve G. Seçkin. “Gençlik ve Güzellik Sermayesi’nin Ticari ve İletişimsel Değeri ”,
IV. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 3-4 Mayıs 2013. Ankara. ISBN: 978605-85244-0-8
URL:http://laborcomm.org/wpcontent/uploads/2014/05/bildiriler2013.html
7.2.4. Çelik H ve U. Özgöker. “Türkiye, ABD, İsrail İlişkileri Çerçevesinde Barış Kartalı Projesi
ve Bölgesel Güvenlik Sorunları”, Kocaeli Üniversitesi Güvenlik Kongresi
(International Security Congress) 8-9 Ekim 2013. S. 314-328, Kocaeli Üni. Mat.,
ISBN: 978-605-4158-25-6, 2014: Kocaeli.
7.2.5.
Çelik H ve C. Arısoy. “ Bilginin Özgürleşememe Sorunu: Neoliberal Ortamda İnternet
İçeriğine Müdahaleler” VI. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 9-10 Mayıs
2015, s. 65-79, ISBN: 978-605-64782-3-9. Ankara.
2
7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
7.3.1
H. ve Nasir Ş. “Çin Toplumunda Kadın ve Yimou Sinemasında Kadının Toplumsal
Rolü”, İletişim, s.12-22, 2001/10 Yaz, Ankara: Gazi Üni. İletişim Fakültesi Bas.
7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:
7.4.1.
Çelik, H. “Geleceğin Gazeteciliği: Elektronik Medyada Sözlü Kültürün Yükselişi”
Geleceğin
Gazeteciliği. s.117-120. Der.: Nilüfer Pembecioğlu. Boğaziçi Üni. Mat.
2011: İstanbul.
7.4.2.
Çelik H. “İşletmelerde Halkla İlişkiler ve Afet Yönetimi: Soma Maden Kazası Örneği”,
İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Der.: S. Uğurlu, Beta yay., ISBN: 978-6054158-333-210-7, 2014: İstanbul.
7.4.3.
Çelik H. “Kıbrıs’ta Enerji Politikaları ve İngiltere İlgisi”, Enerji Diplomasisi, Der.:
Profç Dr. Hasret Çomak, Doç, Dr. Caner Sancaktar ve Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım,
Beta yay., ISBN: 978-605-333-333-362-3, 2015: İstanbul.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
7.5.1.
Çelik, H. “İnternette Yer Alan Sosyal Paylaşım Sitelerinde Mizah”, Atatürk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi “Gülmenin Arkeolojisi ve
Medyada Mizah Olgusu”, s. 313-322. 13-15 Mayıs 2010 Erzurum.
7.5.2.
Çelik, H. “Çocuğun Oyun Oynama Hakkı: Çocuğun Yetiştirilmesi Sürecinde Oyun ve
Bilgisayar Oyunlarının Önemi”, Yetişkin Bildirileri Kitabı-2, s. 463-757, Çocuk Vakfı. 1.
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011. İstanbul.
7.6. Diger Yayınlar:
7.6.1.
Çelik, H. “Yeni İletişim Teknolojilerinin Üretim Biçimlerinin Değişimine Katkısı:
Geleneksel Gazeteler ve İnternet Haber Siteleri”, II. Uluslararası İşçi ve İletişim
Konferansı, 6-7 Mayıs 2011. Ankara. (Sunum yapıldı - Yayım Aşamasında).
7.6.2.
Çelik, H ve Ş. Nasir. "Mustafa Kemal Atatürk'ün Dünyadaki Etkisi ve Algılanışı: Çin
Halk Cumhuriyeti Devlet Televizyonu Yapımı Kemal İhtilali Belgeseli Örneği”, VII.
Uluslararası Atatürk Kongresi, Ekim 2011. MANU - Üsküp, Makedonya. (Sunum
Yapıldı - Yayım Aşamasında).
7.6.3.
Çelik H ve G. Seçkin. “Bir Mücadele Alanı Olarak Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri
Son Durum”, III. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 7-8 Mayıs 2012. Ankara
(Sunum Yapıldı - Yayım Aşamasında.
7.6.4.
Çelik. H. ve V. Tatar. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Self-Determinasyon Hakkı:
Hukuksal ve İletişimsel Değeri Üzerine bir İnceleme” 9. Uluslararası Kıbrıs
Çalışmaları Kongresi, 24-25 Nisan 2014. Magosa-KKTC. (Sunum Yapıldı - Yayım
Aşamasında)
7.6.5.
Çelik. H. “Yeni İletişim Teknolojileri ve Girişimcilik", Ege Bölgesi ve Girişimcilik
Paneli, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 11 Aralık 2014, İzmir. (Sunum Yapıldı
- Yayım Aşamasında)
3
7.6.6.
Çelik. H. ve U. Özgöker ““Kıbrıs’ta Enerji Politikaları ve İngiltere “İlgisi””,Uluslararası
Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, TC.
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi
Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi
(AAUM), 11-14 Aralık 2014, Magosa-KKTC. (Sunum Yapıldı - Yayım Aşamasında)
7.6.7.
Çelik Hüseyin ve Uğur C. Özgöker, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Fosil
Yakıtlarının Yerine Geçmesi Sonucunda Oluşabilecek Ortadoğu’daki Jeostratejik
Durum” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları
Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, İzmir (Sunum yapıldı)
7.6.8.
Çelik Hüseyin, “Neoliberal Politikalar Sonucunda Medya Alanında Tekelleşme
Eğilimler ve Türkiye Örneğinde Son Yarım Yüzyıla Bakış” Uluslararası Avrasya
Ekonomileri Konferansı, 9-11 Eylül 2015, Kazan- Rusya (Bildiri sunuldu).
7.6.9.
Çelik H ve C. Arısoy. “ An Analysis the Changes that were Made by the USA on its
Post Cold War Policy of Turkey” 1. International Congress for Sustainable
Industrial Development, 5-8 November 2015. İstanbul (Bildiri sunulmak üzere kabul
edildi).
8. Projeler
9.
8.1.
“Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Projesi” Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Hatay
Havaalanı Raportörü, Proje Yürütücüsü:TÜBİKAM, Proje Sponsorları: Hatay Belediyesi,
Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi, TTKD Hatay Şubesi, Ulusal Tanıtım Projesi, Proje
Bütçesi: 235.000TL, 2015, Katılımcılar: Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Toros
Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi,
Proje Tamamlandı.
8.2.
“Reflecting the Cultural and Religious Rights of Minorities (Residing in the District of Yeşilköy
in İstanbul) in Daily Life and Raising their (Self-) Awareness, Öneri yapılacak, Proje
Koordinatörü Yardımcısı, 2015.
8.5.
“Balkan ülkelerinde Türk Dizileri Olgusu ve Türk Algısının Dönüşüm Süreci”, TÜBİTAK
1001 Projesi, Öneri yapılacak , Proje Yürütücüsü, 2015.
İdari Görevler
9.1. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Çeşitli İdari ve Teknik Görevler (1981-2003)
9.2. Havelsan A.Ş. HVBS Projesi’nde Alan Uzmanı (2003-2005)
9.3. Erasmus Projesi Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi, Budapest College of Communication
and Business, Budapeşte, Macaristan, 30 Nisan 2012 – 3 Mayıs 2012.
9.4 Erasmus Projesi Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi, Vilnius Kooperacijos Kolegija,
Vilnius, Litvanya, 14–18 Ekim 2013.
9.5. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi’nde Hakemlik 2013
4
9.6. TÜBİTAK BIDEM Programı Panelist Görevi, Ekim 2013
9.7. MARMARA GRUBU VAKFI tarafından 4-6 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel
Convention Centre‟ da “Globalden Yerele GLOCALIZATION ( Thinking Globally, Acting
Locally )” ana temasıyla düzenlenen 17. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ‟ nin İkinci Gün
“Bilişimle Kalkınma” Oturumunun Raportörü.
9.8. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkan
Yardımcısı 11 Aralık 2014.
9.9. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi Editörü, 15 Ocak 2015
9.10. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2014
9.11. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Ekim 2014
9.12. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015
9.13. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Mart
2015
10. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Dönem
Dersin Adı
Akademik Yıl
Haftalık Saati
Teorik
Öğrenci Sayısı
Uyg
ulam
a
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve
Güvenliği
Yerel Basın Yayın
2013-2014
Güz
Uluslararası İletişim ve Haber
Ajansları
Ekonomi Haberciliği
Kalite Güvencesi ve Kalite
Bahar
181
2
47
2
50
2
37
2
185
Popüler Kültür ve Medya
3
57
AB’de Basın Yayın
2
42
Lobicilik
2
65
Gazetecilik Türleri
2
34
Yönetim Sistemleri
2013-2014
2
14
Karşılaştırmalı Radyo ve TV
Sistemleri
3
5
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve
2
185
2
187
Yerel Basın Yayın
2
40
Kültürlerarası İletişim
2
76
Bitirme Projesi
2
16
Sinemasal Anlatım Teknikleri
2
27
Muhabirlik
2
6
2
189
2
146
Popüler Kültür ve Medya
3
29
Medya İşletmeciliği
3
45
Basın Yayın İşletmeciliği
3
82
Sayısal Kültür (Yüksek Lisans)
3
41
Bitirme Projesi
2
20
Seminer (Yüksek Lisans)
3
11
Popüler Kültür ve Medya
3
22
Popüler Kültür ve Medya
3
7
Eleştirel Kuram
2
44
Medya İşletmeciliği
2
49
3
36
3
21
3
18
Güvenliği
Stratejik Planlama, Proje ve
Risk Yönetimi
2014-2015
Güz
Kalite Güvencesi ve Kalite
Yönetim Sistemleri
Kalite Güvencesi ve Kalite
Yönetim Sistemleri
2014-2015
2015-2016
Bahar
Güz
Kültür Değişmeleri (Yüksek
Lisans)
Kültür Değişmeleri (Yüksek
Lisans)
Seminer (Yüksek Lisans)
6

Benzer belgeler